Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:"

Transcript

1 Πίνακε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ του ΟΑΕΕ Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών Συγκριτικοί πίνακε επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τι διατάξει του νέου ασφαλιστικού Επεξεργασία πινάκων: taxheaven Σήμερα, ισχύουν τα εξή σε ό,τι αφορά στι ασφαλιστικέ εισφορέ υπέρ ΟΑΕΕ για του ελεύθερου επαγγελματίε: Σύμφωνα με τι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 και τι παρ. 15 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/2007, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικέ κατηγορίε των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού τη ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Οι ασφαλιστικέ κατηγορίε αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόληση και Κοινωνική Προστασία. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ. Για παλαιού και νέου ασφαλισμένου καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικέ ασφαλιστικέ κατηγορίε και τέσσερι (4) προαιρετικέ. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στι επόμενε υποχρεωτικέ μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτου από τη συμπλήρωση τη τριετία. Ο ασφαλισμένο μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά. εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστική κατηγορία δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε. σε κάθε περίπτωση όμω η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτου από την υποβολή τη αίτηση. Η εφάπαξ εισφορά απογραφή των υπό ασφάλιση προσώπων. η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% τη εισφορά του Κλάδου Σύνταξη τη τρίτη ασφαλιστική κατηγορία. Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων. ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ. κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1107 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγή στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία. 1

2 Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεση από αυτόν. εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιο). Εισφορέ νέων ασφαλισμένων 01/01/2010 ΣΗΜΕΡΑ = = = = = = = = = = = = = = Εισφορέ παλαιών ασφαλισμένων ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 01/01/2011 Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

3 Νέο ασφαλιστικό Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φω τη δημοσιότητα προβλέπει τα ακόλουθα: Άρθρο 53 (Εισφορέ σύνταξη) 1.Από οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι οποίοι σύμφωνα με τι γενικέ ή ειδικέ ή καταστατικέ διατάξει, όπω ίσχυαν ω την έναρξη ισχύο του παρόντο νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα. καταβάλλουν, ανεξαρτήτω του χρόνου υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξη. ύψου 20% επί του μηνιαίου εισοδήματό του. όπω αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά του κατά το προηγούμενο φορολογικό έτο, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίω ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντο έτου για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχή υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξει επαγγελματική δαπάνη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στου κανόνε προσδιορισμού τη βάση υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα. 2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι τη παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ω προ το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματο εφαρμόζεται η διάταξη τη παρ. 2 του άρθρου 52. (σ.σ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά των μισθωτών και των εργοδοτών. συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.) 5.Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έω την έναρξη ισχύο του παρόντο αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από και ετησίω από και εφεξή. ούτω ώστε από να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψο που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. 8. Από ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τι ασφαλιστικέ εισφορέ και την προβλεπόμενη από τι διατάξει του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά. όπω αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013. υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργία υπέρ των Αυτοτελώ και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Κλάδο ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ καθώ και υπέρ των Αυτοτελώ και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Κλάδο ασφαλισμένων ΕΤΑΑ. την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Άρθρο 57 (Εισφορέ Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) 3

4 2.Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομική περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελματιών. των ανεξάρτητα απασχολούμενων. των κατ επάγγελμα αγροτών καθώ και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικέ εισφορέ κλάδου σύνταξη υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54. αντιστοίχω του παρόντο νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματό του. όπω αυτό ορίζεται στο άρθρο 53. βαρύνει εξολοκλήρου του ασφαλισμένου και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχέ σε είδο και ποσοστό 0.50 % για παροχέ σε χρήμα. Με βάση τα ανωτέρω το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά είναι * 10 = ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από *20% = ευρώ. Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έω ευρώ (ετήσιο ) οι ασφαλιστικέ εισφορέ σύνταξη και κλάδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ω εξή : Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί η μηνιαία εισφορά ύψου δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από του ασφαλισμένου αυτοτελώ και ανεξάρτητα απασχολούμενου των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου, και οι οποία ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.3986/2011. Πίνακα 1 Καθαρό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα Εισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση (με βάση τον περιορισμό ανώτατου και κατώτατου ποσού) υπολογισμό εισφορά σύνταξη 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματο 4 Υπολογισμό εισφορά Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματο) Μηνιαίο Ετήσιο Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Σύνολο ετήσια Ετήσια εισφορά

5

6

7 Συγκρίνοντα τα ανωτέρω ποσά με τι εισφορέ που πληρώνουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε όλε τι ασφαλιστικέ κλάσει έχουμε τα εξή αποτελέσματα: Επιβαρύνσει εισφορών για παλαιού ασφαλισμένου (ασφάλιση μετά την ) Πίνακα Π1 Ασφαλιστική κλάση Π1 (μηνιαία εισφορά: 245,20) Σύνολο ετήσια Ετήσιο εισφορά με φορολογητέο το νέο εισόδημα ασφαλιστικό Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορών 7 ποσοστό διαφορά Ετήσιο ,573 2,942 1,369 47% ,657 2,942 1,286 44% ,740 2,942 1,202 41% ,824 2,942 1,119 38% ,940 2,942 1,002 34% ,264 2, % ,587 2, % ,911 2, % ,234 2, % ,557 2, % ,881 2, % ,204 2,942 1,262 43% ,528 2,942 1,585 54% ,851 2,942 1,909 65% ,174 2,942 2,232 76% ,498 2,942 2,555 87% ,821 2,942 2,879 98% ,145 2,942 3, % ,468 2,942 3, % ,791 2,942 3, % ,115 2,942 4, % ,438 2,942 4, % ,762 2,942 4, % ,085 2,942 5, %

8 ,408 2,942 5, % ,732 2,942 5, % ,055 2,942 6, % ,379 2,942 6, % ,702 2,942 6, % ,025 2,942 7, % ,349 2,942 7, % ,672 2,942 7, % ,996 2,942 8, % ,319 2,942 8, % ,642 2,942 8, % ,966 2,942 9, % ,289 2,942 9, % ,613 2,942 9, % ,936 2,942 9, % ,259 2,942 10, % ,583 2,942 10, % ,906 2,942 10, % ,230 2,942 11, % ,553 2,942 11, % ,876 2,942 11, % ,200 2,942 12, % ,523 2,942 12, % ,847 2,942 12, % ,170 2,942 13, % ,493 2,942 13, % ,817 2,942 13, % ,140 2,942 14, % ,464 2,942 14, % ,787 2,942 14, % ,110 2,942 15, % ,434 2,942 15, % ,757 2,942 15, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % 8

9 ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % Πίνακα Π2 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κλάση Π2 (μηνιαία εισφορά: 278,93) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κλάση Π3 (μηνιαία εισφορά: 314,99) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά Ετήσιο ,573 3,347 1,774 53% 3,780 2,206 58% ,657 3,347 1,690 51% 3,780 2,123 56% ,740 3,347 1,607 48% 3,780 2,040 54% ,824 3,347 1,524 46% 3,780 1,956 52% ,940 3,347 1,407 42% 3,780 1,839 49% 9

10 8400 2,264 3,347 1,083 32% 3,780 1,516 40% ,587 3, % 3,780 1,193 32% ,911 3, % 3, % ,234 3, % 3, % ,557 3, % 3, % ,881 3, % 3, % ,204 3, % 3, % ,528 3,347 1,180 35% 3, % ,851 3,347 1,504 45% 3,780 1,071 28% ,174 3,347 1,827 55% 3,780 1,395 37% ,498 3,347 2,151 64% 3,780 1,718 45% ,821 3,347 2,474 74% 3,780 2,041 54% ,145 3,347 2,797 84% 3,780 2,365 63% ,468 3,347 3,121 93% 3,780 2,688 71% ,791 3,347 3, % 3,780 3,012 80% ,115 3,347 3, % 3,780 3,335 88% ,438 3,347 4, % 3,780 3,658 97% ,762 3,347 4, % 3,780 3, % ,085 3,347 4, % 3,780 4, % ,408 3,347 5, % 3,780 4, % ,732 3,347 5, % 3,780 4, % ,055 3,347 5, % 3,780 5, % ,379 3,347 6, % 3,780 5, % ,702 3,347 6, % 3,780 5, % ,025 3,347 6, % 3,780 6, % ,349 3,347 7, % 3,780 6, % ,672 3,347 7, % 3,780 6, % ,996 3,347 7, % 3,780 7, % ,319 3,347 7, % 3,780 7, % ,642 3,347 8, % 3,780 7, % ,966 3,347 8, % 3,780 8, % ,289 3,347 8, % 3,780 8, % ,613 3,347 9, % 3,780 8, % ,936 3,347 9, % 3,780 9, % ,259 3,347 9, % 3,780 9, % ,583 3,347 10, % 3,780 9, % ,906 3,347 10, % 3,780 10, % ,230 3,347 10, % 3,780 10, % ,553 3,347 11, % 3,780 10, % ,876 3,347 11, % 3,780 11, % ,200 3,347 11, % 3,780 11, % ,523 3,347 12, % 3,780 11, % ,847 3,347 12, % 3,780 12, % ,170 3,347 12, % 3,780 12, % ,493 3,347 13, % 3,780 12, % 10

11 ,817 3,347 13, % 3,780 13, % ,140 3,347 13, % 3,780 13, % ,464 3,347 14, % 3,780 13, % ,787 3,347 14, % 3,780 14, % ,110 3,347 14, % 3,780 14, % ,434 3,347 15, % 3,780 14, % ,757 3,347 15, % 3,780 14, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % ,954 3,347 15, % 3,780 15, % 11

12 ,954 3,347 15, % 3,780 15, % Πίνακα Π3 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κλάση Π4 (μηνιαία εισφορά: ) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν 12 ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κλάση Π5 (μηνιαία εισφορά: 372.6) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά Ετήσιο ,573 4,024 2,451 61% 4,471 2,898 65% ,657 4,024 2,368 59% 4,471 2,814 63% ,740 4,024 2,284 57% 4,471 2,731 61% ,824 4,024 2,201 55% 4,471 2,648 59% ,940 4,024 2,084 52% 4,471 2,531 57% ,264 4,024 1,761 44% 4,471 2,207 49% ,587 4,024 1,437 36% 4,471 1,884 42% ,911 4,024 1,114 28% 4,471 1,561 35% ,234 4, % 4,471 1,237 28% ,557 4, % 4, % ,881 4, % 4, % ,204 4, % 4, % ,528 4, % 4, % ,851 4, % 4, % ,174 4,024 1,150 29% 4, % ,498 4,024 1,473 37% 4,471 1,027 23% ,821 4,024 1,797 45% 4,471 1,350 30% ,145 4,024 2,120 53% 4,471 1,673 37% ,468 4,024 2,444 61% 4,471 1,997 45% ,791 4,024 2,767 69% 4,471 2,320 52% ,115 4,024 3,090 77% 4,471 2,644 59% ,438 4,024 3,414 85% 4,471 2,967 66% ,762 4,024 3,737 93% 4,471 3,290 74% ,085 4,024 4, % 4,471 3,614 81% ,408 4,024 4, % 4,471 3,937 88% ,732 4,024 4, % 4,471 4,261 95% ,055 4,024 5, % 4,471 4, % ,379 4,024 5, % 4,471 4, % ,702 4,024 5, % 4,471 5, % ,025 4,024 6, % 4,471 5, % ,349 4,024 6, % 4,471 5, % ,672 4,024 6, % 4,471 6, % ,996 4,024 6, % 4,471 6, % ,319 4,024 7, % 4,471 6, %

13 ,642 4,024 7, % 4,471 7, % ,966 4,024 7, % 4,471 7, % ,289 4,024 8, % 4,471 7, % ,613 4,024 8, % 4,471 8, % ,936 4,024 8, % 4,471 8, % ,259 4,024 9, % 4,471 8, % ,583 4,024 9, % 4,471 9, % ,906 4,024 9, % 4,471 9, % ,230 4,024 10, % 4,471 9, % ,553 4,024 10, % 4,471 10, % ,876 4, % 4,471 10, % ,200 4,024 11, % 4,471 10, % ,523 4,024 11, % 4,471 11, % ,847 4,024 11, % 4,471 11, % ,170 4,024 12, % 4,471 11, % ,493 4,024 12, % 4,471 12, % ,817 4,024 12, % 4,471 12, % ,140 4,024 13, % 4,471 12, % ,464 4,024 13, % 4,471 12, % ,787 4,024 13, % 4,471 13, % ,110 4,024 14, % 4,471 13, % ,434 4,024 14, % 4,471 13, % ,757 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % 13

14 ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % ,954 4,024 14, % 4,471 14, % Πίνακα Π4 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κλάση Π6 (μηνιαία εισφορά: 408,38) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν 14 ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κλάση Π7 (μηνιαία εισφορά: ) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά Ετήσιο ,573 4,901 3,327 68% 5,163 3,590 70% ,657 4,901 3,244 66% 5,163 3,506 68% ,740 4,901 3,160 64% 5,163 3,423 66% ,824 4,901 3,077 63% 5,163 3,339 65% ,940 4,901 2,960 60% 5,163 3,223 62% ,264 4,901 2,637 54% 5,163 2,899 56% ,587 4,901 2,313 47% 5,163 2,576 50% ,911 4,901 1,990 41% 5,163 2,252 44% ,234 4,901 1,667 34% 5,163 1,929 37% ,557 4,901 1,343 27% 5,163 1,606 31% ,881 4,901 1,020 21% 5,163 1,282 25% ,204 4, % 5, % ,528 4, % 5, % ,851 4, % 5, % ,174 4, % 5, % ,498 4, % 5, %

15 ,821 4, % 5, % ,145 4,901 1,244 25% 5, % ,468 4,901 1,567 32% 5,163 1,305 25% ,791 4,901 1,891 39% 5,163 1,628 32% ,115 4,901 2,214 45% 5,163 1,952 38% ,438 4,901 2,538 52% 5,163 2,275 44% ,762 4,901 2,861 58% 5,163 2,599 50% ,085 4,901 3,184 65% 5,163 2,922 57% ,408 4,901 3,508 72% 5,163 3,245 63% ,732 4,901 3,831 78% 5,163 3,569 69% ,055 4,901 4,155 85% 5,163 3,892 75% ,379 4,901 4,478 91% 5,163 4,216 82% ,702 4,901 4,801 98% 5,163 4,539 88% ,025 4,901 5, % 5,163 4,862 94% ,349 4,901 5, % 5,163 5, % ,672 4,901 5, % 5,163 5, % ,996 4,901 6, % 5,163 5, % ,319 4,901 6, % 5,163 6, % ,642 4,901 6, % 5,163 6, % ,966 4,901 7, % 5,163 6, % ,289 4,901 7, % 5,163 7, % ,613 4,901 7, % 5,163 7, % ,936 4,901 8, % 5,163 7, % ,259 4,901 8, % 5,163 8, % ,583 4,901 8, % 5,163 8, % ,906 4,901 9, % 5,163 8, % ,230 4,901 9, % 5,163 9, % ,553 4,901 9, % 5,163 9, % ,876 4,901 9, % 5,163 9, % ,200 4,901 10, % 5,163 10, % ,523 4,901 10, % 5,163 10, % ,847 4,901 10, % 5,163 10, % ,170 4, % 5,163 11, % ,493 4,901 11, % 5,163 11, % ,817 4,901 11, % 5,163 11, % ,140 4,901 12, % 5,163 11, % ,464 4,901 12, % 5,163 12, % ,787 4,901 12, % 5,163 12, % ,110 4,901 13, % 5,163 12, % ,434 4,901 13, % 5,163 13, % ,757 4,901 13, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % 15

16 ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % ,954 4,901 14, % 5,163 13, % Πίνακα Π5 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κλάση Π8 (μηνιαία εισφορά: 457,69) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν 16 ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κλάση Π9 (μηνιαία εισφορά: 482,34) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά

17 Ετήσιο ,573 5,492 3,919 71% 5,788 4,215 73% ,657 5,492 3,835 70% 5,788 4,131 71% ,740 5,492 3,752 68% 5,788 4,048 70% ,824 5,492 3,669 67% 5,788 3,964 68% ,940 5,492 3,552 65% 5,788 3,848 66% ,264 5,492 3,228 59% 5,788 3,524 61% ,587 5,492 2,905 53% 5,788 3,201 55% ,911 5,492 2,582 47% 5,788 2,877 50% ,234 5,492 2,258 41% 5,788 2,554 44% ,557 5,492 1,935 35% 5,788 2,231 39% ,881 5,492 1,611 29% 5,788 1,907 33% ,204 5,492 1,288 23% 5,788 1,584 27% ,528 5, % 5,788 1,260 22% ,851 5, % 5, % ,174 5, % 5, % ,498 5, % 5, % ,821 5, % 5, % ,145 5, % 5, % ,468 5, % 5, % ,791 5,492 1,299 24% 5,788 1,003 17% ,115 5,492 1,623 30% 5,788 1,327 23% ,438 5,492 1,946 35% 5,788 1,650 29% ,762 5,492 2,269 41% 5,788 1,974 34% ,085 5,492 2,593 47% 5,788 2,297 40% ,408 5,492 2,916 53% 5,788 2,620 45% ,732 5,492 3,240 59% 5,788 2,944 51% ,055 5,492 3,563 65% 5,788 3,267 56% ,379 5,492 3,886 71% 5,788 3,591 62% ,702 5,492 4,210 77% 5,788 3,914 68% ,025 5,492 4,533 83% 5,788 4,237 73% ,349 5,492 4,857 88% 5,788 4,561 79% ,672 5,492 5,180 94% 5,788 4,884 84% ,996 5,492 5, % 5,788 5,208 90% ,319 5,492 5, % 5,788 5,531 96% ,642 5,492 6, % 5,788 5, % ,966 5,492 6, % 5,788 6, % ,289 5,492 6, % 5,788 6, % ,613 5,492 7, % 5,788 6, % ,936 5,492 7, % 5,788 7, % ,259 5,492 7, % 5,788 7, % ,583 5,492 8, % 5,788 7, % ,906 5,492 8, % 5,788 8, % ,230 5,492 8, % 5,788 8, % ,553 5,492 9, % 5,788 8, % 17

18 ,876 5,492 9, % 5,788 9, % ,200 5,492 9, % 5,788 9, % ,523 5,492 10, % 5,788 9, % ,847 5,492 10, % 5,788 10, % ,170 5,492 10, % 5,788 10, % ,493 5,492 11, % 5,788 10, % ,817 5,492 11, % 5,788 11, % ,140 5,492 11, % 5,788 11, % ,464 5,492 11, % 5,788 11, % ,787 5,492 12, % 5,788 11, % ,110 5,492 12, % 5,788 12, % ,434 5,492 12, % 5,788 12, % ,757 5,492 13, % 5,788 12, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % 18

19 ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % ,954 5,492 13, % 5,788 13, % Πίνακα Π6 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κλάση Π10 (μηνιαία εισφορά: 507,01) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν 19 ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κλάση Π11 (μηνιαία εισφορά: 531,66) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά Ετήσιο ,573 6,084 4,511 74% 6,380 4,807 75% ,657 6,084 4,427 73% 6,380 4,723 74% ,740 6,084 4,344 71% 6,380 4,640 73% ,824 6,084 4,261 70% 6,380 4,556 71% ,940 6,084 4,144 68% 6,380 4,440 70% ,264 6,084 3,820 63% 6,380 4,116 65% ,587 6,084 3,497 57% 6,380 3,793 59% ,911 6,084 3,174 52% 6,380 3,469 54% ,234 6,084 2,850 47% 6,380 3,146 49% ,557 6,084 2,527 42% 6,380 2,823 44% ,881 6,084 2,203 36% 6,380 2,499 39% ,204 6,084 1,880 31% 6,380 2,176 34% ,528 6,084 1,557 26% 6,380 1,852 29% ,851 6,084 1,233 20% 6,380 1,529 24% ,174 6, % 6,380 1,206 19% ,498 6, % 6, % ,821 6, % 6, % ,145 6, % 6, % ,468 6, % 6, % ,791 6, % 6, % ,115 6,084 1,031 17% 6, % ,438 6,084 1,354 22% 6,380 1,058 17% ,762 6,084 1,677 28% 6,380 1,382 22% ,085 6,084 2,001 33% 6,380 1,705 27% ,408 6,084 2,324 38% 6,380 2,028 32% ,732 6,084 2,648 44% 6,380 2,352 37% ,055 6,084 2,971 49% 6,380 2,675 42%

20 ,379 6,084 3,294 54% 6,380 2,999 47% ,702 6,084 3,618 59% 6,380 3,322 52% ,025 6,084 3,941 65% 6,380 3,645 57% ,349 6,084 4,265 70% 6,380 3,969 62% ,672 6,084 4,588 75% 6,380 4,292 67% ,996 6,084 4,911 81% 6,380 4,616 72% ,319 6,084 5,235 86% 6,380 4,939 77% ,642 6,084 5,558 91% 6,380 5,262 82% ,966 6,084 5,882 97% 6,380 5,586 88% ,289 6,084 6, % 6,380 5,909 93% ,613 6,084 6, % 6,380 6,233 98% ,936 6,084 6, % 6,380 6, % ,259 6,084 7, % 6,380 6, % ,583 6,084 7, % 6,380 7, % ,906 6,084 7, % 6,380 7, % ,230 6,084 8, % 6,380 7, % ,553 6,084 8, % 6,380 8, % ,876 6,084 8, % 6,380 8, % ,200 6,084 9, % 6,380 8, % ,523 6,084 9, % 6,380 9, % ,847 6,084 9, % 6,380 9, % ,170 6,084 10, % 6,380 9, % ,493 6,084 10, % 6,380 10, % ,817 6,084 10, % 6,380 10, % ,140 6,084 11, % 6,380 10, % ,464 6,084 11, % 6,380 11, % ,787 6,084 11, % 6,380 11, % ,110 6,084 12, % 6,380 11, % ,434 6,084 12, % 6,380 12, % ,757 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % 20

21 ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % ,954 6,084 12, % 6,380 12, % Πίνακα Π7 Ετήσιο φορολογ ητέο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλισ τικό Ασφαλιστική κλάση Π12 (μηνιαία εισφορά: ) Ετήσι ε εισφο ρέ σήμερ α Διαφο ρά εισφο ρών ποσο στό διαφο ρά Ασφαλιστική κλάση Π13 (μηνιαία εισφορά: ) Ετήσι ε εισφο ρέ σήμερ α Διαφο ρά εισφο ρών ποσο στό διαφο ρά Ασφαλιστική κλάση Π14 (μηνιαία εισφορά: 605,64) Ετήσι ε εισφο ρέ σήμερ α Διαφο ρά εισφο ρών ποσο στό διαφο ρά Ετήσιο ,573 6,676 5,102 76% 6,972 5,398 77% 7,268 5,694 78% ,657 6,676 5,019 75% 6,972 5,315 76% 7,268 5,611 77% ,740 6,676 4,936 74% 6,972 5,232 75% 7,268 5,527 76% ,824 6,676 4,852 73% 6,972 5,148 74% 7,268 5,444 75% ,940 6,676 4,735 71% 6,972 5,031 72% 7,268 5,327 73% ,264 6,676 4,412 66% 6,972 4,708 68% 7,268 5,004 69% ,587 6,676 4,089 61% 6,972 4,385 63% 7,268 4,680 64% ,911 6,676 3,765 56% 6,972 4,061 58% 7,268 4,357 60% ,234 6,676 3,442 52% 6,972 3,738 54% 7,268 4,034 56% 21

22 ,557 6,676 3,118 47% 6,972 3,414 49% 7,268 3,710 51% ,881 6,676 2,795 42% 6,972 3,091 44% 7,268 3,387 47% ,204 6,676 2,472 37% 6,972 2,768 40% 7,268 3,063 42% ,528 6,676 2,148 32% 6,972 2,444 35% 7,268 2,740 38% ,851 6,676 1,825 27% 6,972 2,121 30% 7,268 2,417 33% ,174 6,676 1,501 22% 6,972 1,797 26% 7,268 2,093 29% ,498 6,676 1,178 18% 6,972 1,474 21% 7,268 1,770 24% ,821 6, % 6,972 1,151 17% 7,268 1,446 20% ,145 6, % 6, % 7,268 1,123 15% ,468 6, % 6, % 7, % ,791 6, % 6, % 7, % ,115 6, % 6, % 7, % ,438 6, % 6, % 7, % ,762 6,676 1,086 16% 6, % 7, % ,085 6,676 1,409 21% 6,972 1,113 16% 7, % ,408 6,676 1,733 26% 6,972 1,437 21% 7,268 1,141 16% ,732 6,676 2,056 31% 6,972 1,760 25% 7,268 1,464 20% ,055 6,676 2,379 36% 6,972 2,083 30% 7,268 1,788 25% ,379 6,676 2,703 40% 6,972 2,407 35% 7,268 2,111 29% ,702 6,676 3,026 45% 6,972 2,730 39% 7,268 2,434 33% ,025 6,676 3,350 50% 6,972 3,054 44% 7,268 2,758 38% ,349 6,676 3,673 55% 6,972 3,377 48% 7,268 3,081 42% ,672 6,676 3,996 60% 6,972 3,700 53% 7,268 3,405 47% ,996 6,676 4,320 65% 6,972 4,024 58% 7,268 3,728 51% ,319 6,676 4,643 70% 6,972 4,347 62% 7,268 4,051 56% ,642 6,676 4,967 74% 6,972 4,671 67% 7,268 4,375 60% ,966 6,676 5,290 79% 6,972 4,994 72% 7,268 4,698 65% ,289 6,676 5,613 84% 6,972 5,317 76% 7,268 5,022 69% ,613 6,676 5,937 89% 6,972 5,641 81% 7,268 5,345 74% ,936 6,676 6,260 94% 6,972 5,964 86% 7,268 5,668 78% ,259 6,676 6,584 99% 6,972 6,288 90% 7,268 5,992 82% ,583 6,676 6, % 6,972 6,611 95% 7,268 6,315 87% ,906 6,676 7, % 6,972 6,934 99% 7,268 6,639 91% ,230 6,676 7, % 6,972 7, % 7,268 6,962 96% ,553 6,676 7, % 6,972 7, % 7,268 7, % ,876 6,676 8, % 6,972 7, % 7,268 7, % ,200 6,676 8, % 6,972 8, % 7,268 7, % ,523 6,676 8, % 6,972 8, % 7,268 8, % ,847 6,676 9, % 6,972 8, % 7,268 8, % ,170 6,676 9, % 6,972 9, % 7,268 8, % ,493 6,676 9, % 6,972 9, % 7,268 9, % ,817 6,676 10, % 6,972 9, % 7,268 9, % 10,46 10, ,140 6, % 6, % 7,268 9, % ,464 6,676 10,78 162% 6,972 10,49 150% 7,268 10,19 140% 22

23 ,787 6, ,110 6, ,434 6, ,757 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,11 10,81 10, % 6, % 7, % 11,43 11,13 10, % 6, % 7, % 11,75 11,46 11, % 6, % 7, % 12,08 11,78 11, % 6, % 7, % 23

24 ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, ,954 6, % 6, % 7, % Συγκρίνοντα τι νέε εισφορέ με όλε τι ασφαλιστικέ κατηγορίε των νέων ασφαλισμένων έχουμε τα εξή αποτελέσματα: Επιβαρύνσει για του νέου ασφαλισμένου. Πίνακα Κ1 Ασφαλιστική κατηγορία 01 (μηνιαία εισφορά: 245,20) 24

25 Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά ποσοστό Ετήσιο εισφορών διαφορά ,573 2,942 1,369 47% ,657 2,942 1,286 44% ,740 2,942 1,202 41% ,824 2,942 1,119 38% ,940 2,942 1,002 34% ,264 2, % ,587 2, % ,911 2, % ,234 2, % ,557 2, % ,881 2, % ,204 2,942 1,262 43% ,528 2,942 1,585 54% ,851 2,942 1,909 65% ,174 2,942 2,232 76% ,498 2,942 2,555 87% ,821 2,942 2,879 98% ,145 2,942 3, % ,468 2,942 3, % ,791 2,942 3, % ,115 2,942 4, % ,438 2,942 4, % ,762 2,942 4, % ,085 2,942 5, % ,408 2,942 5, % ,732 2,942 5, % ,055 2,942 6, % ,379 2,942 6, % ,702 2,942 6, % ,025 2,942 7, % ,349 2,942 7, % ,672 2,942 7, % ,996 2,942 8, % ,319 2,942 8, % ,642 2,942 8, % ,966 2,942 9, % ,289 2,942 9, % ,613 2,942 9, % ,936 2,942 9, % ,259 2,942 10, % 25

26 ,583 2,942 10, % ,906 2,942 10, % ,230 2,942 11, % ,553 2,942 11, % ,876 2,942 11, % ,200 2,942 12, % ,523 2,942 12, % ,847 2,942 12, % ,170 2,942 13, % ,493 2,942 13, % ,817 2,942 13, % ,140 2,942 14, % ,464 2,942 14, % ,787 2,942 14, % ,110 2,942 15, % ,434 2,942 15, % ,757 2,942 15, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % 26

27 ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % ,954 2,942 16, % Πίνακα Κ2 Ετήσιο φορολογητέ ο εισόδημα Σύνολο ετήσια εισφορά με το νέο ασφαλιστικ ό Ασφαλιστική κατηγορία 02 (μηνιαία εισφορά: 257,34) Ετήσιε εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν 27 ποσοστ ό διαφορά Ασφαλιστική κατηγορία 03 (μηνιαία εισφορά: 307,19) Ετήσιε Εισφορέ σήμερα Διαφορά εισφορώ ν ποσοστ ό διαφορά 2,400 1,573 3,088 1,515 49% 3,686 2,113 57% 3,600 1,657 3,088 1,431 46% 3,686 2,029 55% 4,800 1,740 3,088 1,348 44% 3,686 1,946 53% 6,000 1,824 3,088 1,264 41% 3,686 1,863 51% 7,200 1,940 3,088 1,148 37% 3,686 1,746 47% 8,400 2,264 3, % 3,686 1,422 39% 9,600 2,587 3, % 3,686 1,099 30% 10,800 2,911 3, % 3, % 12,000 3,234 3, % 3, % 13,200 3,557 3, % 3, % 14,400 3,881 3, % 3, % 15,600 4,204 3,088 1,116 36% 3, % 16,800 4,528 3,088 1,440 47% 3, % 18,000 4,851 3,088 1,763 57% 3,686 1,165 32% 19,200 5,174 3,088 2,086 68% 3,686 1,488 40% 20,400 5,498 3,088 2,410 78% 3,686 1,812 49% 21,600 5,821 3,088 2,733 89% 3,686 2,135 58% 22,800 6,145 3,088 3,057 99% 3,686 2,458 67% 24,000 6,468 3,088 3, % 3,686 2,782 75% 25,200 6,791 3,088 3, % 3,686 3,105 84% 26,400 7,115 3,088 4, % 3,686 3,429 93% 27,600 7,438 3,088 4, % 3,686 3, % 28,800 7,762 3,088 4, % 3,686 4, %

28 30,000 8,085 3,088 4, % 3,686 4, % 31,200 8,408 3,088 5, % 3,686 4, % 32,400 8,732 3,088 5, % 3,686 5, % 33,600 9,055 3,088 5, % 3,686 5, % 34,800 9,379 3,088 6, % 3,686 5, % 36,000 9,702 3,088 6, % 3,686 6, % 37,200 10,025 3,088 6, % 3,686 6, % 38,400 10,349 3,088 7, % 3,686 6, % 39,600 10,672 3,088 7, % 3,686 6, % 40,800 10,996 3,088 7, % 3,686 7, % 42,000 11,319 3,088 8, % 3,686 7, % 43,200 11,642 3,088 8, % 3,686 7, % 44,400 11,966 3,088 8, % 3,686 8, % 45,600 12,289 3,088 9, % 3,686 8, % 46,800 12,613 3,088 9, % 3,686 8, % 48,000 12,936 3,088 9, % 3,686 9, % 49,200 13,259 3,088 10, % 3,686 9, % 50,400 13,583 3,088 10, % 3,686 9, % 51,600 13,906 3,088 10, % 3,686 10, % 52,800 14,230 3,088 11, % 3,686 10, % 54,000 14,553 3,088 11, % 3,686 10, % 55,200 14,876 3,088 11, % 3,686 11, % 56,400 15,200 3,088 12, % 3,686 11, % 57,600 15,523 3,088 12, % 3,686 11, % 58,800 15,847 3,088 12, % 3,686 12, % 60,000 16,170 3,088 13, % 3,686 12, % 61,200 16,493 3,088 13, % 3,686 12, % 62,400 16,817 3,088 13, % 3,686 13, % 63,600 17,140 3,088 14, % 3,686 13, % 64,800 17,464 3,088 14, % 3,686 13, % 66,000 17,787 3,088 14, % 3,686 14, % 67,200 18,110 3,088 15, % 3,686 14, % 68,400 18,434 3,088 15, % 3,686 14, % 69,600 18,757 3,088 15, % 3,686 15, % 70,800 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 72,000 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 73,200 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 74,400 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 75,600 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 76,800 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 78,000 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 79,200 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 80,400 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 81,600 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 82,800 18,954 3,088 15, % 3,686 15, % 28

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισφορών. {googleads left}

Πίνακες Εισφορών. {googleads left} Πίνακες Εισφορών {googleads left} Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05 και τις παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/07, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017 Άρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Πειραιάς, 22 Απριλίου 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αλλαγές για τους

Διαβάστε περισσότερα

Φ.10043/οικ.14226/431/

Φ.10043/οικ.14226/431/ Φ.10043/οικ.14226/431/24.03.2017 Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.14226/431/24.03.2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις τουλάχιστον 20% για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους με παράλληλη εργασία

Επιβαρύνσεις τουλάχιστον 20% για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και για δημοσίους υπαλλήλους με παράλληλη εργασία ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Διπλή απασχόληση, διπλές εισφορές Επιβαρύνσεις τουλάχιστον 20% για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και για δημοσίους

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16»

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Σ 4 3 8 7 / 2 0 1 6 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.bubblesandavocados.gr)

Published on TaxExperts (https://www.bubblesandavocados.gr) Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017 Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16 Αθήνα 15 / 6 /2017 Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ.14226/431 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 17/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20%

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α/α Αναληφθείσα δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εισφορές (ν. 4387/2016)

Ασφαλιστικές Εισφορές (ν. 4387/2016) Ασφαλιστικές Εισφορές (ν. 4387/2016) Μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και των αντίστοιχων ερμηνευτικών εγκυκλίων οριστικοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016

Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016 Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2017 Οι κύριες μεταβολές του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ85/12.5.2016, τ. Α ) Ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα. 9/2/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Από 1/1/2017 ισχύει νέο καθεστώς ασφάλισης για όλους τους κλάδους. Όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης του τέως ΟΓΑ για τους αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασ Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας Δ.15/ Γ /oικ. 4624/106/

Υπ. Εργασίας Δ.15/ Γ /oικ. 4624/106/ Υπ. Εργασίας Δ.15/ Γ /oικ. 4624/106/05.02.2019 Υπ. Εργασίας Δ.15/ Γ /oικ. 4624/106/05.02.2019 Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α 201) και της υπ αριθμ. Δ.15/Γ /67695/1825/28/28-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4387/2016

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4387/2016 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4387/2016 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίκαιρα Θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης Ρέθυµνο, 4 Μαρτίου 2017 Στέφανος Πετροπουλάκος Δικαστικός Πληρεξούσιος Α Ν.Σ.Κ. Π Ρ ΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών. (Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών)

Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών. (Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών) Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών (Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών) Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ Αθήνα, 13/4/2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) (για δημοσίευση) Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) (για δημοσίευση) Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 /12/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ.Δ.15/Γ /67695/1825 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι:

Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι: Ολόκληρη η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια 1. Πεδίο εφαρμογής - Πρόσωπα που εντάσσονται Για τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας υπάγονταν ή θα υπάγονταν, στην ασφάλιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παραδείγματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παραδείγματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παραδείγματα: 1) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/10/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 20/10/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 31/10/2017, επιλέγει τον φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Χώρα Αυστρία Βέλγιο Βάση υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί Συντελεστής 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ. 58770/1442 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 05 / 02 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/ Γ / oικ / 106. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

Αθήνα, 05 / 02 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/ Γ / oικ / 106. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές για ιδιοκτήτες εφημερίδων, εφημεριδοπώλες και πωλητές λαϊκών αγορών

Ασφαλιστικές εισφορές για ιδιοκτήτες εφημερίδων, εφημεριδοπώλες και πωλητές λαϊκών αγορών Ασφαλιστικές εισφορές για ιδιοκτήτες εφημερίδων, εφημεριδοπώλες και πωλητές λαϊκών αγορών ΕΦΚΑ 11/07.03.2017 Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Νοέμβριος 2017

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Νοέμβριος 2017 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 5 6 σελ. σελ. σελ. Εισαγωγή 1. Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 14/

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 14/ ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 14/27.03.2019 ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 14/27.03.2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης πρώην απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ Με το νέο Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α.: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Α/Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 1 2 3 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ. : Το υπ αριθμ.πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./322/827402/ έγγραφο του ΕΦΚΑ.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ. : Το υπ αριθμ.πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./322/827402/ έγγραφο του ΕΦΚΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Β & Δ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/208 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/208 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ Αθήνα, 22//208 Αρ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./86/05979

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 08/03/2018 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αρ.Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά 2. Εισαγωγή στις νέες ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 3. Υποχρέωση για παράλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα

Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017 - Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα Μια σύνοψη των όσων μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά με τις εγκυκλίους του Υπ.Εργασίας σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν 4387 2016 σε συνάρτηση με το φορολογικό Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016 Παλαιολόγος Ι. Λιάζος 16 Πίνακας περιεχομένων Εφαρμογή Ν 4387/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY DATE: i-. ~7-«7V-.w 2017.03.31 15:25:29 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις 10 Απριλίου 2017 CPA LAW, είναι ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς φορολογικού δικτύου της KPMG. Με την επιφύλαξη κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση {googleads left} Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μέχρι 31/12/92 δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά σαυτόν μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, με την προϋπόθεση να μην είναι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού

Νόμος 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού Μάιος 2016 Social Security Law Alert Νόμος 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού Δημοσιεύτηκε την 12.05.2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4387/2016 (εφεξής «ο Nόμος»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06 13,07 Κλιμάκια 0 5.534 5.534 17.444 17.444 19.026

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. : ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ( Άρθρα 51 και 53 ν.4387/2016)

Α.Π. : ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ( Άρθρα 51 και 53 ν.4387/2016) Αθήνα 14/2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων

Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων ΑΘΗΝΑ 31-5-2016 Αρ. Πρωτ.: 2457 Προς Ομοσπονδίες μέλη της ΣΕΤΚΕ Θέμα: Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού - Πως επηρεάζονται τα μέλη / διαχειριστές / εταίροι των νομικών προσώπων Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά την δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183. ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183. ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/03/2019 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.948 /Δ16.29

Αθήνα, 15/03/2019 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.948 /Δ16.29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Αθήνα 11/ 4 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α.: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Α/Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 1 2 3 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/3/2019 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20

Αθήνα, 15/3/2019 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.45697/1235/

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.45697/1235/ Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.45697/1235/02.10.2018 Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.45697/1235/02.10.2018 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 5 σελ. σελ. σελ. 1. Γενικά 2. Διαφοροποιήσεις στο πεδίο εφαρμογής 3. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) Αθήνα, 07/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 Ν. 2084/92 άρθρο 39)

«ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» (ΑΣΦ/ΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 Ν. 2084/92 άρθρο 39) Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ.61502/3399

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα 4/6/2019 Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Αθηνά Πετρόγλου Μάιος 2016

Παρουσίαση ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Αθηνά Πετρόγλου Μάιος 2016 Παρουσίαση ασφαλιστικς επιβάρυνσης Αθηνά Πετρόγλου Μάιος 2016 Εισφορές Εταίρων-Μελών Δικηγορικών Εταιρειών για κύρια σύνταξη Έναρξη ισχύος Ποσοστό Εισφοράς 1.1.2017 20% Για τα πρώτα Ειδικές Ρυθμίσεις Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ Εγκ. 7/

ΕΦΚΑ Εγκ. 7/ ΕΦΚΑ Εγκ. 7/19.02.2019 ΕΦΚΑ Εγκ. 7/19.02.2019 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΦΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:οικ. 61501/3398

Διαβάστε περισσότερα

α. εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις στα ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους. β.

α. εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις στα ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους. β. α. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις των ταµείων/τοµέων/κλάδων /λογαριασµών προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε ότι αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος

Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος Έφτασε η ώρα του σοκ για τα μπλοκάκια -υπεγράφη η εγκύκλιος ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:18 ΤουΔημήτρη Κατσαγάνη Αντιμέτωποιμε το ασφαλιστικό χαράτσι βρίσκονται πλέον και "τυπικά όσοι εργαζόμενοι αμείβονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ»

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τροπολογία. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια»

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά το νέο τρόπο ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ 12.000,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στο ΙΚΑ των απασχολουμένων με το κομμάτι (φασόν) Σ Χ Ε Τ : Οι εγκύκλιοι 83/88, 3/87 και 35/88. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1902 90 (ΦΕΚ/138/17-10-90 τ. Α) Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα