ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ίσως ήταν και ή τελευταία πού δημοσίευσε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ίσως ήταν και ή τελευταία πού δημοσίευσε"

Transcript

1 Η ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ "ΡΟΠΑΛΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ" ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ίσως ήταν και ή τελευταία πού δημοσίευσε ό Λέανδρος Βρανούσης, του οποίου τιμούμε σήμερα τή μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά στη νεοελληνική ιστορική επιστήμη, παρουσίασε τα σύμβολα πού είχε επιλέξει ο Ρήγας για να δώσει το στίγμα των πολιτικοϊδεολογικών του θέσεων και τών οραμάτων του. 1 Βαθύς γνώστης της εποχής, άλλα και τών πηγών και της βιβλιογραφίας, ό Βρανούσης, στή μελέτη αυτή, συγκέντρωσε, διερεύνησε και σχολίασε με εμβρίθεια, απόρροια πολλών προηγουμένων προσεγγίσεων του στο θέμα, Ολη τήν πληροφόρηση πού μπορούσαν να προσφέρουν τα μέχρι σήμερα γνωστά στην νεοελληνική ιστοριογραφία στοιχεία. Παρέμεινε, ωστόσο, ώς αίτημα τού συγγραφέα ο εντοπισμός τών εικονογραφικών προτύπο^ν πού χρησιμοποίησε ο Ρήγας: «Οί παραπέρα έ'ρευνες γύρω σ' αυτό το θέμα», σημειώνει, «θα μας δείξουν κάποτε που ακριβώς (σέ ποια βιβλία ή γκραβούρες της εποχής) βρήκε ό Ρήγας τα εικονογραφικά πρότυπα τών αρχαιοελληνικών παραστάσεων πού περιβάλλουν τον τίτλο της μεγάλης Χάρτας (σκηνές άπο τους 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες, μια αναπαράσταση θυσίας στο βωμό τού 'Ολυμπίου Διός, Άμαζονομαχία κ.ά.) εικονογραφικά πρότυπα πού εκείνος ασφαλώς τα διάλεξε...». Και καταλήγει στον συλλογισμό πώς «"Οταν επισημάνουμε ποια ακριβώς ήταν τα εικονογραφικά πρότυπα πού είχε υπ' οψη του ό Ρήγας, 'ίσως να βρούμε εκεί μέσα και κάτι σχετιζόμενο είδικώτερα με το Ρόπαλον τού Ηρακλέους». 2 Είναι φυσικά γνωστό οτι το Ρόπαλον τού 'Ηρακλέους ήταν το σύμβολο πού διάλεξε ώς έμβλημα ό Ρήγας" το είχε, καθώς αποδεικνύεται, τυπώσει ώς ξυλογραφία στην αρχή τού επαναστατικού του εντύπου Νέα 1. Λ. Βρανούσης, «Ή σημαία, το εθνόσημο και ή σφραγίδα της "Ελληνικής Δημοκρατίας" του Ρήγα», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής 'Εταιρίας 'Ελλάδος, άρ. 8. Πρακτικά Α' Πανελληνίου Συμποσίου Γενεαλογικής και Έραλ.δικής 'Επιστήμης (24-26 Νοεμβρίου 1986), 'Αθήνα 1992, σ Αντ., σ. 365, 367. ί)

2 130 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) πολιτική διοίκησις των κατοίκων τής Ρούμελης, της Μικράς 'Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλάχομπογδανίας πού, όμως, δεν διασώθηκε παρά μόνο σε χειρόγραφη μορφή, σε αντίγραφα ή μεταφράσεις. 3 Το ρόπαλο παριστάνεται εδώ σε οριζόντια θέση, από επάνω του φέρει τρεις σταυοούς και στο εσωτερικό του την επιγραφή 'Ελευθερία - 'Ισοτιμία - 'Αδελφότης, ενώ στην εξωτερική περιφέρεια σημειώνεται ή επιγραφή Υπέρ των νόμων και της πατρίδος.' 1 Το έμβλημα αυτό όριζε ό Ρήγας δτι ήταν «ή σημαία 5 δπον βάνεται εις τα μπαϊράκια και παντιέρες της r Ελληνικής Δημοκρατίας». Στο 'ίδιο Παράρτημα του Συντάγματος, το όριζε επίσης ώς υποχρεωτικό σήμα, το όποιο έπρεπε να φορούν όλοι οι πολίτες. Κατά τον Βρανούση, το σχετικό άρθρο: «.Κάθε "Ελλην και Έλληνίς, ομοίως και κάθε κάτοικος της Δημοκρατίας ταύτης, πρέπει να cpogfj εις την περικεφαλαίαν του ή εις την σκούφιαν του εν παρόμοιον ρόπαλον, καθώς είναι εις την αρχήν, γραμμένον ή κεντημένον εις ασπρον πανί, ή ας είναι και άπο πάφιλον. Τούτο είναι το σημεϊον τοϋ να γνωρίζωνται οι ελεύθεροι δημοκράται και ισότιμοι αδελφοί», 6 αποτελεί, με κάποιες παραλλαγές, μετάφραση των αντίστοιχων γαλλικών διατάξεων πού είχαν επιβάλει τήν τρίχρωμη κοκάρδα. 7 Άλλα τι ακριβώς συμβολίζει για τον Ρήγα το Ρόπαλον τού 'Ηρακλέους, το όποιο έττέλεξε ώς εθνόσημο; Στο Παράρτημα τοϋ Συντάγματος δεν δίνει καμιά σχετική εξήγηση, δπως είχε κάνει για τα τρία χρώματα της σημαίας του. 8 Για τήν απάντηση στο ερώτημα αύτο ό Βρανούσης 3. Λύτ., σ Αντ., σ. 357 κ.έ. 5. "Οπως διευκρινίζει και ό Βρανούσης, ή λ. «σημαία» χρησιμοποιείται άπο τον Ρήγα στή σημασία του εμβλήματος, «αυτό πού λέμε σήμερα εθνόσημο», δ.π., σ. 357 και σημ Αντ. 1. Ό Βρανούσης (δ.π., σ. 368) αμφισβητεί τήν ακρίβεια της περιγραφής πού διασώζει ό 'Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμων Ιστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834, σ. 91, σημ. β', πώς ό Ρήγας «ώς 'Αρχηγός τοϋ μέλλοντος Κινήματος έφερε και Σφραγίδα Έθνικήν, σημειώνουσαν τρία Ρόπαλα, φέροντα το καθέν άνα τρία σημεία τοϋ Σταύρου» και στην περιφέρεια της τήν επιγραφή: Υπέρ Πίστεως, Πατρίδος, Νόμων και 'Ελευθερίας. 8. Πρβ. Βρανούσης, δ.π., σ. 35Ί: «Το κόκκινοι σημαίνει τήν αΰτοκρατορικήν πορψύραν και αντεξονσιότητα τον 'Ελληνικού Λαοϋ. Το εμεταχειρίζοντο οι προπάτορές μας ώς ένδυμα τον πολέμου, Οελοντες να μη φαίνωνται ai πληγαι δπον ετρεχον αίμα, δια να μη όειλιώσιν οι στρατιώται. Το ασπρον σημαίνει τήν αθωότητα τής δικαίας ημών αφορμής κατά τής Τυραννίας. Το μανρον σημαίνει τον υπέρ τής πατρίδος και 'Ελευθερίας ημών θάνατον...».

3 Λούκια Δρούλια, Η ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 131 μας παραπέμπει στην Χάρτα πού τυπώθηκε το 1797 καί στην επεξήγηση που δίνεται εκεί. Στην Χάρτα ό 'Ηρακλής εμφανίζεται σε μιά εικόνα Ά- μαζονομαχίας καί ένδεκα φορές σε απεικονίσεις αρχαίων νομισμάτων. Το ρόπαλο, όμως, έκτος άπο τις παραστάσεις του με τον 'Ηρακλή πέντε φορές μία στην Άμαζονομαχία και τέσσερις σέ απεικονίσεις νομισμάτων εμφανίζεται και σέ άλλους συνδυασμούς: σέ νομίσματα τρεις φορές (τη μια (popò, -τοποΰζτημενο οριζόντια, θυμίζοντας το έμβλημα του Ρήγα), καί το σημαντικότερο, χρησιμοποιείται ως αυτοτελές σύμβολο πάνω στον ίστορικογεωγραφικο αυτό χάρτη. 9 Σύμφωνα μέ την Έξήγησι τών εν τω χαρτί/ σημείων, το ρόπαλο συμβολίζει τήν Ελληνική ονναμι, όπως λόγου "/άρη ή σάγαρις (ένας αμφίστομος πέλεκυς στην άκρη ενός y.ovxoü δόρατος) συμβολίζει τήν περσική δύναμη. Τα σύμβολα αυτά τοποθετούνται πάνω στην Χάρτα κοντά σέ τοπωνύμια γνωστά στην ιστορία άπο τίς μάχες ανάμεσα στους αρχαίους "Ελληνες καί τους Πέρσες. Το ρόπαλο χρησιμοποιείται ακόμα ώς σύμβολο στον κατάλογο των μεγάλων ανδρών της ιστορίας πού παραθέτει ό Ρήγας: έδώ μπαίνει πριν άπο τα ονόματα τών αρχαίων Ελλήνων, ενώ πριν άπο τα ονόματα τών χριστιανών αυτοκρατόρων της Ρώμης καί τού Βυζαντίου σημειώνεται ένας σταυρός καί μπρος άπο τα ονόματα τών 'Οθωμανών σουλτάνων ή ημισέληνος. Άλλα πράγματι αντιπροσωπεύει το ρόπαλο τού Ρήγα μόνο τήν αρχαία ελληνική δύναμη σέ αντιπαράθεση μέ τήν περσική ή φορτίζεται καί μέ άλλους συμβολισμούς; Ό Βρανούσης, αναζητώντας τίς πηγές απ' ό που εμπνεύσθηκε ο Ρήγας τήν έξεικόνιση του Ροπάλου, θα περιγράψει τίς απεικονίσεις του στή μεγάλη Χάρτα της Ελλάδας προσθέτοντας ταυτόχρονα δτι πολλά νομίσματα της αρχαιότητας, και ιδιαίτερα τών βασιλέο:>ν της Μακεδονίας, έφεραν τήν παράσταση τού Ηρακλή στή μια Οψη καί τού ροπάλου στην άλλη, γεγονός πού σημαίνει δτι ό Ρήγας είχε, ή μπορούσε να έχει, υπόψη του πολλές εικονογραφικές παραστάσεις άπ' ο πού να αντλήσει τήν έμπνευση του. 10 'Εννοεί, φυσικά, εικονογραφικές παθ. Βλ. αναλυτικό κατάλογο τών νομισμάτων στοΰ Γ. Λάιου, «Οι χάρτες του Ρήγα», ΔΙΕΕΕ 14 (1960) Λ. Βρανούσης, ό'.π., σ Γενικότερα, για τίς παραστάσεις αρχαϊκών θεμάτων πού είχε ό Ρήγας υπόψη του, βλ. τήν εργασία της "Ολγας Γκράτζιου, «Το μονόφυλλο του Ρήγα του Παρατηρήσεις στή νεοελληνική εικονογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου», Μνήμων 8 ( ) 'Εντοπίζονται έδώ τα εικονιστικά πρότυπα πού ακολούθησε ό Ρήγας για τή σύνθεση της εικονογραφίας αυτής, πρότυπα πού οδηγούν, μέσ<:ο χαρακτικών έργων, στή μεγάλη ζωγραφική της εποχής καί του περιβάλλοντος τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'.

4 132 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) ραστάσεις άπο τήν ελληνική αρχαιότητα, δπου δ 'Ηρακλής καΐ οι άθλοι του αποτελούν πολύ συχνά θέμα εικαστικής και λογοτεχνικής αναφοράς. Ταυτόχρονα, ώς προς τον 'Ηρακλή και το ρόπαλο, σημειώνει δτι είναι φανερό πώς συμβολίζουν «την αδάμαστη αλκή των 'Ελλήνων και τήν ϊδια τήν Ελλάδα, ενώ ή άσιάτισσα 'Αμαζόνα, πού έχει τραπεΐ σε φυγή, και ό λογχοφόρος διπλός πέλεκυς τών Περσών, τον όποιο κρατάει στο δεξί της χέρι, συμβολίζουν τήν 'Ασία. Σύμβολα καί αλληγορίες», καθώς σημειώνει, «με πολύ εύγλωττο το έθνεγερτικό τους μήνυμα». n Κρατάμε, λοιπόν, το έθνεγερτικό μήνυμα πού προσφέρει κατ' αρχάς το Ρόπαλον του 'Ηρακλέους, το σύμβολο αύτο τής «ελληνικής αλκής, τής 'ίδιας τής Ελλάδας», στή σύγκρουση της με τήν 'Ασία, με τήν 'Οθωμανική αυτοκρατορία στή μεταγενέστερη αύτη εποχή. Συχνά συναντάμε, άλλωστε, αυτήν τήν παραβολή: να αποκαλούνται Πέρσες ο'ι 'Οθωμανοί Τούρκοι, ουσιαστικά να ταυτίζονται στις συνειδήσεις οι ασιατικοί αυτοί αντίπαλοι τοΰ ελληνισμού. 'Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε δτι το Ρόπαλον τού 'Ηρακλέους δεν εκπροσωπεί μόνο τους "Ελληνες κάθε «κάτοικος τής Δημοκρατίας ταύτης» πρέπει, δπως είδαμε παραπάνω, να φορεί το σήμα. Με αυτήν τήν έ'ννοια το ρόπαλο αποτελεί σύμβολο μιας ευρύτερης κοινότητας ανθρώπων, τών κατοίκων τής Δημοκρατίας, τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, εϊτε πρόκειται για "Ελληνες, για Βουλγάρους, για 'Αλβανούς, Βλάχους, Άρμένηδες, Τούρκους ή για κάθε άλλο γένος πού συναποτελούν τον «αυτοκράτορα», τον αυτεξούσιο, δηλαδή, λαό για τον όποιο το ριζοσπαστικό κίνημα τοΰ Ρήγα οργανώνει τήν απελευθέρωση άπο τον τυραννικό ζυγό καί προετοιμάζει τήν Πολιτική του Διοίκηση σύμφωνα με τα Δίκαια τοΰ 'Ανθρώπου. Φυσικά δεν γνωρίζουμε αν ό Ρήγας είχε αυτόν τον προβληματισμό. Αυτό, δμως, πού γνωρίζουμε με ασφάλεια είναι δτι, όραματιζόμενος μια φιλελεύθερη κοινωνία, καταστρώνει τα επαναστατικά καί απελευθερωτικά του σχέδια έχοντας ώς πρότυπα, πέρα άπο το πολιτικοϊδεολογικο περιεχόμενο τού ριζοσπαστικού Διαφωτισμού, τήν οργάνωση τής Δημοκρατικής Γαλλίας πού βγήκε μέσα άπο τήν μεγάλη 'Επανάσταση' εννοούμε τα γαλλικά Συντάγματα τοΰ 1793 καί τοΰ 1795 καί ακόμα τα νέα γαλλικά σύμβολα, τήν τρίχρωμη σημαία καί τήν τρίχρωμη κοκάρδα. "Αν, δμως, για τή σημαία του επηρεάζεται απόλυτα άπο τή γαλλική καί άλλες άλλωστε νεοσύστατες δημοκρατίες μιμήθηκαν τότε τήν τριχρωμία τής γαλλικής σημαίας, ή όποια αντικατέστησε τή λευκή στις 21 Όκτω- 11. Βρανούσης, δ.π., σ. 364.

5 Λουκία Δρούλια, Η ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΎΜΒΟΛΩΝ 133 βρίου 1790, δεν συμβαίνει, το 'ίδιο με το σήμα πού έπρεπε να φορούν οι κάτοικοι της Δημοκρατίας για να «γνωρίζωνται οι ελεύθεροι πολϊται καί Ισότιμοι αδελφοί». 12 Γι' αυτόν τον σκοπό, όπως είπαμε, ό Ρήγας επιλέγει, το Ρόπαλον του Ηρακλέους. Πώς, όμως, οδηγείται σ' αυτήν την επιλογή; Είναι δική του πρωτότυπη σκέψη, συμφυής με τον πόθο του να διασυνδέσει τον νεότερο ελληνισμό με τους αρχαίους προγόνους, να επαναφέρει δηλαδή στή μνήμη τών νεοτέρων το αρχαίο κλέος" προσπάθεια πού αναδύεται τόσο ανάγλυφα μέσα άπο τα έργα του καί ιδιαίτερα άπο τίς παραστάσεις με τις όποιες εμπλούτισε τή μεγάλη Χάρτα ή ακόμα τήν εικόνα του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, πού τύπωσε; Φυσικό είναι ή σκέψη μας να οδηγηθεί προς αυτήν τήν κατεύθυνση. 'Ωστόσο, σ' ένα κλίμα τόσο βαθιά φορτισμένο άπο τή μεγάλη γαλλική «μεταβολή», θα ήταν εξίσου φυσικό να αναζητηθεί καί σ' εκείνο το περιβάλλον καί αύτοϋ του εμβλήματος το πρότυπο, το οποίο να συνδέει ενδεχομένως πολλαπλές τάσεις, πολλαπλούς συμβολισμούς. Μια συστηματική έρευνα στο χώρο τών συμβόλων της Γαλλικής 'Επανάστασης στην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα μας φέρνει κατευθείαν στον 'Ηρακλή καί το ρόπαλο του. Θέμα πού χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στή Δύση άπο τήν 'Αναγέννηση ως τον 20Ò αιώνα, ό Ηρακλής καί οι άθλοι του αποτέλεσαν έμπνευση της μεγάλης τέχνης, άλλα καί ταυτόχρονα αποτυπώθηκαν επανειλημμένα σε μετάλλια, σε σήματα, σε νομίσματα καί σε σφραγίδες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς στις αποτυπώσεις αυτές τήν πολυσημία τών παραστάσεων του 'Ηρακλή' ο'ι εκάστοτε συμβολισμοί τους γίνονται κατανοητοί άπο τα πρόσωπα ή τα γεγονότα στα όποια αναφέρονται με τήν επιβοήθεια, ωστόσο, τών λέξεων καί τών επιγραφών πού χαράσσονταν στην περιφέρεια. Ό μύθος του ήρωα προσφερόταν για αλληγορικές παραστάσεις, αφού παρουσιάζεται ως ό νικητής του κακού, εκείνος πού με πολλές ταλαιπωρίες, άλλα καί με τή ρώμη καί το θάρρος του κατατροπώνει τίς δυνάμεις τού κακού εξυπηρετώντας τα δίκαια αιτήματα, δαμάζει τήν φύση ύπο- 12. ΊΙ επαναστατική κοκάρδα καί ή γαλλική σημαία πήραν τα χρώματα τους άπο το λευκό της βασιλικής σημαίας καθώς καί άπο το ερυθρό καί το κυανό της πόλης του Παρισιού. Θυμίζουμε επίσης δτι, όπως αναφέρει αργότερα, στις 15 frimaire an VII (5 Δεκεμβρίου 1798), ή εφημερίδα Moniteur, το Συμβούλιο τών Πεντακοσίων αντιμετώπιζε τή δυνατότητα να τιμωρούνται όσοι [Γάλλοι] δεν φορούσαν τήν [τρίχρωμη] εθνική κοκάρδα ενώ, αντίθετα, να απαγορεύεται να τήν φορούν ο'ι ξένοι, βλ. σχετικά Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, University of California Press, 1984, σ. 81.

6 134 Ο Ε Ρ AN Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) χρεώνοντας την να εξυπηρετεί τον άνθρωπο καί φθάνει να καταλάβει, ως ημίθεος, μια θέση στο πάνθεον της αθανασίας. Σε άλλες περιπτώσεις τον παρουσιάζουν και ως άνθρωπο του διαλόγου με ευρεία καλλιέργεια και ώς μουσαγέτη - φθάνει, μάλιστα, να παραλληλιστεί με τον Χριστό. 13 Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε δτι ό Θηβαίος 'Ηρακλής και το ρόπαλο του δεν ανήκουν αποκλειστικά στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Ό μύθος και ή λατρεία του κατά την αρχαιότητα ήταν πολύ διαδεδομένα στην 'Ανατολή καί τή Δύση, δπου συχνά συγχωνεύθηκαν με τοπικούς μύθους και θεούς. Ο Ηρακλής, λόγου χάρη, θεωρήθηκε πατέρας του Κέλτου, του γενάρχη των Κελτών, 14 ενώ στή Γαλλία σε δλη τήν Ιστορική διαδρομή της άπο την αρχαιότητα καί μετέπειτα είναι παρών 6 «γαλατικος» Ηρακλής ή Hercule gaulois, όπως ονομάζεται ό ήροοας, όταν γίνεται λόγος για τήν παρουσία του στή Γαλλία. 15 "Ομως εδώ, στή σύντομη αυτή ανάδρομη, δεν θα επεκταθούμε αναλυτικά σε όλες τις μαρτυρίες πού στοιχειοθετούν αυτήν τήν παρουσία. Μάς ενδιαφέρει μόνο ή μεταγενέστερη δεξίωση του και οι προσαρμογές κάθε φορά στίς ανάγκες της στιγμής. Ο 'Ηρακλής ήδη άπο τήν περίοδο της 'Αναγέννησης χρησιμοποιήθηκε ώς κατάλληλο υπόδειγμα για τους κατέχοντες εξουσία ηγεμόνες και το ρόπαλο του ήταν σύμβολο της δύναμης καί της εξουσίας. "Ετσι. καθώς έχει κιόλας διαπιστωθεί, 16 επιβιώνει ή αρχαϊκή παράδοση. Μόνο πού 6 συσχετισμός άλλαζε κάθε φορά., ανάλογα με τις καταστάσεις, τα 'ιστορικά 13. J.-B. Gaignebet, «Essai sur le cheminement d'hercule au cours de l'histoire de France», Provence historique 99 (1975) 119, δπου αναφέρεται δτι ό γάλλος ποιητής του 16ου αί. Ronsard βρίσκει δτι υπάρχουν 18 χτυπητές ομοιότητες ανάμεσα στον Ηρακλή καί τον Χριστό. "Ετσι μπορεί να μιλήσει κανείς στην 'Αναγέννηση για έναν 'Ηρακλή χριστιανό. 14. Αύτ., σ. 1J Το θέμα του 'Ηρακλή γενικότερα, άλλα καί των συμβολισμών του στα μεταγενέστερα χρόνια, απασχολεί ολοένα και περισσότερο τήν ιστορική έρευνα. Βλ. ενδεικτικά το ακόλουθο πρόσφατο έργο πού αποτυπώνει τήν δλη πορεία του 'Ηρακλή άπο τήν αρχαιότητα ώς τις μέρες μας καί πού απαρτίζεται άπο σχετικές μελέτες καί ειδολογική καί χρονολογική καταγραφή τών λογοτεχνικών, φιλολογικών, 'ιστορικών καί εικαστικών έργων πού αφορούν στον ημίθεο ήρωα: Herakles j Herkules, hrsg. von Ralph Ktay und Stephen Oettermann, in Verbindung mit Karl Riha und Carsten Zelle, Basel-Frankfurt am Main, Stroemfeld /Roter Stern, 1994, τ. 1: Metamorphosen des Heros in ihrer medialen Vielfalt, τ. 2: Medienhistorisches Aufriss Repertorium zur intermedialen Stoff- und Motivgeschichte. 16. J. Jacquiot, «Hercule aux revers de médailles et de jetons de la Renaissance au début du XIXe siècle», Revue belge de numismatique CXVII (1971) 247.

7 Λούκια Δρούλια, II ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 135 γεγονότα και τα πρόσωπα, οποος αυτά τα 'ίδια ήθελαν να παρουσιάσουν τήν εικόνα τους, ε'ίτε όπως τα σηματοδοτούσε ή κοινή συνείδηση. "Αλλαζε, βέβαια, και ή παράσταση του 'Ηρακλή. "Αλλοτε χρησιμοποιόταν κάποιο άπα τα επεισόδια της ζωής του και, άλλοτε, ενα ή περισσότερα απο τα σύμβολα του. 17 Ειδικότερα, 6 άθλος του Ηρακλή για να εξοντώσει τήν Λερναία "Υδρα φορτίζεται και ερμηνεύεται με ποικίλους τρόπους, αφού δια μέσου των αιώνων θεωρείται ή ιδανική παράσταση για να εκφράσει τον ανθρώπινο αγώνα σε πολλά επίπεδα: τής ηθικής, τής θρησκείας, τής πολιτικής, του πολέμου. Μάλιστα ή παράσταση αυτή αποτέλεσε προσφιλές θέμα στους θρησκευτικούς πολέμους τής Γαλλίας" σε αναμνηστικό μετάλλιο για τή νύκτα του 'Αγίου Βαρθολομαίου εμφανίζεται ό Κάρολος Θ' ως Ηρακλής με τή λεοντή και το ρόπαλο, έτοιμος να κτυπήσει τήν "Υδρα με τέσσερα μόνο κεφάλια, τους τέσσερις δηλαδή προτεστάντες ηγέτες πού δολοφονήθηκαν. 18 ΟΊ βασιλείς τής Γαλλίας άπο νωρίς θα χρησιμοποιήσουν τις παραστάσεις του 'Ηρακλή ή τα σύμβολα του για να έξεικονίσουν τήν εξουσία και τή σοφία τους, ενώ συχνά, ήδη άπο τον 16ο αίούνα, οί ποιητές τους εξυμνούν παραλληλίζοντας τους με τον αρχαίο ήρωα. Ώς χαρακτηριστικό παράδειγμα ας αναφερθεί ή βασιλεία του Ερρίκου Λ' ( ) πού διακρίνεται για τήν έντονη παρουσία τού 'Ηρακλή καί των συμβόλων του σε μνημεία, σε απεικονίσεις τού βασιλέα, σε προσωπογραφίες και μετάλλια. Σημαντική παρουσία έχει ειδικότερα το ρόπαλο τού Ηρακλή" σύμφωνα μέ τον επικήδειο λόγο τού Père André Valladier στον 'Ερρίκο Δ', 19 «δεν υπήρχε τίποτε πιο κοινό άπο το ρόπαλο τού 'Ηρακλή, ζωγραφισμένο στις πινακοθήκες του, κεντημένο στους χιτώνες των φρουρών του, χαραγμένο στα μετάλλια του, διακοσμημένο μέ σμάλτο στα 6πλα, όπως ό Μέγας 'Αλέξανδρος έμιμεΐτο οσο μπορούσε τον μεγάλο Ηρακλή». "Ενα άλλο παράδειγμα, πού αξίζει να μνημονευθεί, είναι τού Λουδο- 17. Αντ., σ. 244, οπού αναφέρεται οτι τα πιο συχνά απεικονιζόμενα επεισόδια στα γαλλικά μετάλλια καί νομίσματα ήταν ό 'Ηρακλής βρέφος πού πνίγει τα δύο φίδια, ή εξόντωση τής Λερναίας "Υ8ρας, το πνίξιμο τού 'Ανταίου καί ό Ηρακλής μέ τον "Ατλαντα. Σύμβολο τού Ηρακλή πλην τού ροπάλου ήταν ή λεοντή. J 8. Αντ., σ Harangue funèbre de Henry le Grand, qualriesme de ce nom, 1res invincible et incomparable Roy de France.., Paris 1610, βλ. το χωρίο στης J. Jacquiot, ο.π., σ. 262: «qui n'avoit rien de plus commun que la massue d'hercules, dépeinte en ses galeries, brodées aux hocqueltons de ses gardes, gravées en ses médailles, esmaillés sur ses armes, comme le grand Alexandre imitoit tant qu'il pouvoit le grand Héraclès».

8 136 ΟΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 21 (1997) βίκου ΙΔ'. Στην περίπτωση αύτη δ βασιλιάς δεν αρκείται, να παραλληλιστεί με τον 'Ηρακλή' επιδιώκει να δείξει την υπεροχή του. Αυτό φανερώνει ή επιγραφή ERIT HERCULE MAIOR στο σχετικό μετάλλιο του 1648, μετά τή συνθήκη ειρήνης του Münster, δπου εμφανίζεται ό Λουδοβίκος νικητής ώς Ηρακλής με τή λεοντή και το ρόπαλο στο ανασηκωμένο δεξί χέρι, ενώ με το πόδι του καταβάλλει την ύδρα. Δεν χρειάζεται να απαριθμήσουμε άλλα παραδείγματα. "Εχει γίνει ώς εδώ φανερό δτι ή παράσταση του 'Ηρακλή συμβολίζει δια μέσου τών αιώνων την εξουσία και τις αρετές τών ηγεμόνων. "Ομως, καθώς αλλάζουν οι καιροί, οι ιδέες και οι νοοτροπίες, αλλάζουν και τα σύμβολα ή τα ίδια σύμβολα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς συνδυασμούς, οπότε καί παρουσιάζουν διαφορετικές σηματοδοτήσεις. Στον αιώνα τοΰ Διαφωτισμού ό συμβολισμός τοΰ πολέμου καί της δύναμης δεν αποτελεί πια κυρίαρχο ιδανικό, ούτε για τον βασιλιά της Γαλλίας* βρίσκουμε τότε τήν παράσταση τοΰ Λουδοβίκου Ιζ', περιτριγυρισμένου άπα τήν Ήδύτητα, τήν καλή Πίστη, τή Δικαιοσύνη καί τήν 'Αγαθοεργία, ενώ ή 'Αποκοιμισμένη Δύναμη καί ή 'Αγάπη της Ειρήνης αλυσοδένουν τον 'Ηρακλή, δηλαδή τον Πόλεμο. 20 Παρ' δλα αυτά, σύμφωνα με πολύ πρόσφατες μελέτες, έ'χει δειχθεί δτι ό 'Ηρακλής καί τα σύμβολα του δεν έπαψαν ποτέ να συμβολίζουν τήν εξουσία, μόνο πού δεν περιορίζονταν αποκλειστικά πια στο συμβολισμό της βασιλικής εξουσίας. Γενικεύοντας, θα μπορούσαμε να πούμε δτι ό 'Ηρακλής εξακολουθεί να συμβολίζει τήν εξουσία, δποια καί αν είναι αυτή. Στην περίοδο τής Γαλλικής 'Επανάστασης οι ποικίλες εναλλαγές ε ξουσίας καί κυρίαρχης ιδεολογίας, με τις πολύ λεπτές, κάθε φορά, αποχρώσεις τους, βρίσκουν καί τήν ανάλογη εικαστική τους έκφραση. "Οπως έχει επισημάνει ό Jean Starobinski, «ο'ι επαναστάσεις δεν επινοούν αμέσως τήν εικαστική τους γλώσσα. Χρησιμοποιούν για αρκετό καιρό ακόμα μορφές πού κληρονομούν από τα παλιά, τήν 'ίδια στιγμή ακριβώς πού επιθυμούν να γ,-ηρΰςουν τήν κατάπτωση τού παλαιού κόσμου)). 21 Τήν πορεία τοΰ ((επαναστατικού» 'Ηρακλή ή τών διαδοχικών μεταβολών τής 'Επανάστασης, μέσα άπο τήν εμβληματική παράσταση τού 'Ηρακλή καί τού ροπάλου του ώς τήν τελική τους ταύτιση με τήν νέα έννοια τοΰ λαοΰ καί τής δύναμης του, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ανάγλυφα σε χαλκο- 20. Jean-Charles Benzaken, «Hercule dans la Révolution française ( ) ou les "Nouveaux travaux d'hercule"», στον τόμο Les Images de la Révolution Française, Volume présenté par Michel Vovelle, Pubications de la Sorbonne, 1988, σ Les emblèmes de la raison, Flammarion, 197G, σ. 6.

9 Λούκια Δρούλια, II ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 137 Είκ. 1. «'ΤΙ Ελευθερία». Σχέδιο τοΰ J.-G. Moitte, χαραγμένο άπα τον J. Fr. Janinet, Μουσείο Carnavalet, Παρίσι. (Άπδ το βιβλίο Claudette Hould, L'image de la Révolution française. Musée du Québec, 1089, σ. 360.)

10 138 Ο Ε Γ Α Λ Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) γραφίες καί άλλα ίχνογραφήματα καί ιδίως πάνω στα μετάλλια, τα σήματα, τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα, αυτά πού κυκλοφόρησαν στα τέλη του 18ου αιώνα και έχουν γίνει αντικείμενο επισταμένων μελετών ως προς τις παραστάσεις και την εμβληματική τους έννοια. Για τον Ηρακλή ειδικότερα ή βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αμέσως μετά την άλωση της Βαστίλλης στις 14 'Ιουλίου 1789 κυκλοφορεί ενα προσιτό σε δλους μετάλλιο άπο κασσίτερο με την απεικόνιση δύο ροπάλων του Ηρακλή δεμένων μαζί, χιαστί' συμβολίζουν την ενότητα του "Εθνους πού αποτελεί και τη δύναμη του. Κατά συνεκδοχή, λοιπόν, ό 'Ηρακλής εκπροσωπώντας τη δύναμη του "Εθνους καταβάλλει το σύμβολο του δεσποτισμού και τής τυραννίας, το φρούριο τής Βαστίλλης. "Οπως είναι φανερό, πρόκειται για μια λαϊκή προσαρμογή του άθλου τής Λερναίας "Τδρας. Ό συμβολισμός αυτός δ- μως δεν φαίνεται να επιβλήθηκε άμέσ<υς, άλλα χρησιμοποιόταν παράλληλα μέ άλλες παραστάσεις με επιγραφές, πού αναφέρονται στή δύναμη, την ενότητα και τήν ελευθερία. 22 Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ δτι 'ισχυρότερη θέση αρχίζει να έ'χει το ρόπαλο. Το βρίσκουμε τώρα και σε συνδυασμό μέ τήν παράσταση τής Ελευθερίας (ε'ικ. 1). Ή Ελευθερία έχει αντικαταστήσει τήν προσωπογραφία τού Λουδοβίκου Τζ' στή σφραγίδα του κράτους μετά τις 10 Λύγούστου καί συνεχίζει μέ διαφορετικές έξεικονίσεις να κατέχει αυτήν τή θέση ως τήν Λύτοκρατορική περίοδο. "Αλλοτε μέ τή λόγχη πού έφερε στην άκρη τον φρυγικό σ^οΰφο^ σύμβολο τών απελεύθερων σκλάβων, άλλοτε μέ το πηδάλιο τού οποίου ο άξονας αποτελείτο άπο τή δέσμη καί τέλος πιο στρατευμένη, οπλισμένη μέ το ρόπαλο ή περιτριγυρισμένη άπο διάφορα δπλα. Τέσσερις μήνες, μάλιστα, πριν άπο τήν κατάργηση τής μοναρχίας παριστάνεται καθιστή σέ άρμα μέ το ρόπαλο στο χέρι. ένώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι παραστάσεις τού 'Ηρακλή με το ρόπαλο. Άπο βοηθός τού βασιλιά τρέπεται τώρα σέ υποστηρικτή τής λαϊκής θέλησης: ή παράσταση του βρίσκεται σέ χαλκογραφίες τής άλωσης τής βαστίλλης, σέ ποικίλα διπλώματα καί στις σημαίες τής Εθνοφρουράς* ακόμα ο άθλος του μέ τή Λερναία "Υδρα χρησιμοποιήθηκε ως σφραγίδα πού επικύρωνε τα χαρτονομίσματα J.-Ch. Benzaken, ó'..-τ., σ Ì. Σ' αυτά τα χρόνια ό Ηρακλής, ώς βρέφος πού στραγγαλίζει τους δύο οφεις, πρωτοεμφανίζεται σέ μετάλλιο πού χαράχθηκε το 1782 μέ τήν έμπνευση καί παραγγελία του Βενιαμίν Φραγκλίνου" συμβολίζει, στα πλαίσια της αμερικανικής επανάστασης, τις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής καί τις ήττες τών "Αγγλων. 23. James Α. Leith, Le symbolisme Montagnard en Van Π, L'Image de

11 Λουκία Δρούλια, II ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 139 "Ομως, καθώς αναδεικνύεται ολοένα περισσότερο ή λαϊκή δύναμη, χρειαζόταν και αύτη τον συμβολισμό της. Τότε ακριβώς ό Ηρακλής θα φθάσει να προσωποποιήσει τή νέα εξουσία, τον ί'διο τον Λαό. Ή εικόνα του θα τεθεί στο πιο αντιπροσωπευτικό κείμενο της 'Επανάστασης: στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Άνΰρώτζου και ακόμα στα καλενδάρια πού είχαν ευρύτατη διάδοση, στα παιδικά βιβλία και στις διακοσμήσεις των διαφόρων εορτών. 24 Καθώς τα πράγματα τρέπονται ολο καί περισσότερο προς τον ριζοσπαστισμό και ή στάση των επαναστατών σκληραίνει θυμίζουμε τή 10 brumaire (30-31 'Οκτωβρίου 1793), Οταν δικάζονται και εκτελούνται οι μετριοπαθέστεροι Γιρονδίνοι θα μπορούσαμε να ποϋμε σχηματικά δτι ό συμβολισμός του Ηρακλή με το ρόπαλο του ισχυροποιείται και επιβάλλεται. Τότε ο καλλιτέχνης-βουλευτή ς Jacques- Louis David προτείνει στή Συνέλευση την ανέγερση ενός κολοσσιαίου Είκ. 2. Χαρακτικό έπιγραφόμενο «Le Peuple mangeur de Rois» (Ο βασιλοφάγος Λαός), Μουσείο Carnavalet, Παρίσι. (Φωτογραφία της Lynn Hunt στο βιβλίο της Politics, Culture and Class in the French Revolution, Univ. of California Press, 1984, σ. 108.) la Révolution Française, dirigé par Michel Vovelle, vol. I, Pergamon Press, 1989, σ "Ας σημειωθεί δτι πρόκειται για χαρτονομίσματα (assignats) πού κυκλοφόρησαν κατά τή Γαλλική επανάσταση με εγγύηση τις εθνικές γαίες. 24. ΛντόΟι.

12 140 ΟΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 21 (1997) αγάλματος πού θα αντιπροσώπευε τον γαλλικό λαό. Δέκα μέρες αργότερα ή Συνέλευση ψηφίζει το άγαλμα αύτο να αποτελέσει το θέμα της σφραγίδας του κράτους. Με αυτήν την απόφαση είχαν, δηλαδή, επιλέξει ώς σύμβολο της ριζοσπαστικής Δημοκρατίας còv 'Ηρακλή, 25 πού κατακτά πια δυναμικά τον χώρο τής γαλλικής εμβληματικής. Ό γιγαντόσωμος Ηρακλής συμβολίζει τον γαλλικό λαό, πού έχει καταλύσει τον δεσποτισμό καί την τυραννία, το ρόπαλο του τη λαϊκή δύναμη και εξουσία (είκ. 2). "Εχουμε να κάνουμε τώρα με Ινα σύμβολο κοινωνικών αγώνων, ένα σύμβολο πού εκπροσωπούσε τη συλλογική λαϊκή δύναμη καί συνάμα εξέφραζε τή θέληση τών ριζοσπαστών να αποκτήσουν ενα καινούριο πολιτισμικό πλαίσιο που θα απέρριπτε κάθε προηγούμενο χριστιανικό. 26 Δεν είναι δυνατό να μεταφέρουμε εδώ τήν αναλυτική παρουσίαση τής επιλογής αυτής καί τήν σχετική τεκμηρίωση πού προσφέρουν οι μελέτες τής Lynn Hunt καί του James Leith, πού έχουν ασχοληθεί με το θέμα τής ριζοσπαστικής εικονιστικής στή Γαλλική επανάσταση καί τών συμβολισμών πού υιοθέτησαν οι 'Ορεινοί το έτος Π. "Αν καί οι δύο συγγραφείς στις πλούσιες πληροφοριακές καί ερμηνευτικές εργασίες τους, σχετικά με τή διαμόρφωση, εξέλιξη καί τύχη του νέου συμβόλου, το δέχονται απόλυτα ώς έκφραση του ριζοσπαστισμού, δεν έ'χουν ταυτότητα απόψεων σε όλα τα σημεία. Ό Leith διαφωνεί με τις θέσεις τής Hunt στα ερμηνευτικά τού αγάλματος καί ειδικότερα με τήν ερμηνεία τής φύσης του 'Ηρακλή, όπως επρόκειτο να παρασταθεί σύμφωνα με τα ίχνογραφήματα τού Δαβίδ, καθώς καί ώς προς τις λέξεις αφώτα» (Lumières), «Φύση», α'αλήθεια», «Δύναμη», «Θάρρος» καί «Εργασία», πού είχε ορίσει ό καλλιτέχνης να χαραχθούν πάνω στο άγαλμα. Για τήν Hunt ό Ηρακλής τού Δαβίδ είναι ενα άτομο δυνατό, άλλα ηλίθιο, πού φέρνει τα φώτα καί τήν αλήθεια Οχι μέσα άπο τή διανόηση καί εξυπνάδα, άλλα μέσα άπο τή δύναμη, το θάρρος καί τήν εργασία. "Οπως καί να έ'χουν τα πράγματα, έ χουμε να κάνουμε μ' ενα παλαιό σύμβολο, το όποιο ξαναπήρε ζωή καί μεταμορφώθηκε σε ένα νέο 'ισχυρό έμ,βλημα τού επαναστατικού ρεπερτορίου. 27 Ή επιλογή αυτή δεν φαίνεται να ξένιζε τους επαναστάτες, ούτε λί- 25. Lynn Hunt, «Hercules and the Radical Image in the French Revolution», Representations 1 /2 ("Ανοιξη 1983) Αντ., σ Στο μ,εγάλο λεξικό της εικονολογίας Iconologie ou Traité de la Science des Allégories à l'usage des Artistes en 350 Figures, Gravées d'après les dessins de MAI. Gravelot et Cochin; avec les explications relatives à chaque sujet,

13 Λουκία Δρούλια, Η ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 141 γο αργότερα τους πιο ριζοσπαστικούς" αν και σύμβολο της βασιλικής ε ξουσίας, ή ηράκλεια μεταφορά φαίνεται να διατήρησε στη συνείδηση των καλλιεργημένων ανθρώπων την εικόνα τής δύναμης. 28 Και αυτήν τή δύναμη την κατείχε τώρα ό Λαός. Στη μεταριζοσπαστική περίοδο, μετά την πτώση του Ροβεσπιέρου, οι βουλευτές αναζήτησαν άλλα σύμβολα, πιο αφηρημένα. Ό 'Ηρακλής, παρόλο πού δεν κατέλαβε ποτέ τή θέση του στην κρατική σφραγίδα, δεν ατόνησε εντελώς ως σύμβολο. Τον βρίσκουμε στα αργυρά νομίσματα με τήν επιγραφή «"Ενωση και Δύναμη». Με τον καιρό αλλάζει και ή εικόνα του" δεν κραδαίνει πια το απειλητικό ρόπαλο τής λαϊκής δύναμης, οΰτε βαστάει στο στιβαρό του χέρι τα αγαλματίδια πού απεικονίζουν τήν 'Ελευθερία και τήν 'Ισότητα. Τις παραστέκεται τώρα προστατευτικά καί σιγά σιγά ή εικόνα του μεταμορφώνεται, καθώς επιζητείται μια παράσταση πιο ή ρεμη, πιο ειρηνική τής Έλευθερίας-Εύημερίας. 29 Άπα μια στατιστική πού έγινε στα νομίσματα τής εποχής, δπου καταγράφονται χρονολογικά οι απεικονίσεις του Ηρακλή «ήρεμου» καί του 'Ηρακλή «δραστήριου», συμπεραίνονται τα ακόλουθα: στή ριζοσπαστική περίοδο κυκλοφόρησαν δύο νομίσματα για τήν πρώτη περίπτωση καί εξι για τή δεύτερη, ενώ μετά τήν Θερμιδόρ, δηλαδή μετά τήν πτώση του Ροβεσπιέρου τον 'Ιούλιο του 1794, κυκλοφόρησαν 5 με θέμα τον 'Ηρακλή ήρεμο καί 2 με τον 'Ηρακλή ενεργητικό. 30 Είναι φανερό οτι ο'ι αναλογίες αντιστράφηκαν. "Ας σημειωθεί, τέλος, οτι ό άθλος του ήρωα (ή του στρατηλάτη) με τή Λερναία "Τδρα ξαναζωντανεύει προς στιγμήν για να μνημονεύσει τή νίκη του Βοναπάρτη, ουσιαστικά του γαλλικού δημοκρατικού στρατού, στο Millesimo τής 'Ιταλίας. 31 "Αν αναφερθήκαμε με τόσες λεπτομέρειες στην πορεία του 'Ηρακλή καί τού ροπάλου του στην επαναστατική περίοδο τής Γαλλίας είναι γιατί αναζητήσαμε σ' αυτόν τον χώρο τον χώρο δηλαδή άπο τον όποιο είχε αντλήσει ό Ρήγας καί τις ιδέες του καί τα άλλα πρότυπα του, κείμενα ή σύμβολα το πρότυπο τού σήματος πού θέλησε να διαδώσει σε δλον τον Παρίσι [1791], ό Ηρακλής εμφανίζεται στα λήμματα «Θάρρος» καί «Δύναμη», βλ. L. Hunt, «Hercules and the Radical Image...», δ.π., σ. 105 καί 115 σημ Αντ., σ. 104, Αντ., α Βλ. J.-Ch. Benzaken, δ.π., σ Αντ., σ. 212 καί J. Jacquiot, δ.π., σ , δπου αναφέρεται οτι στην πίσω οψη του το νόμισμα φέρει τήν επιγραφή LE PEUPLE FRANÇAIS A L'ARMÉE D'ITALIE.

14 142 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) ελληνισμό. Ηλέπουμε τώρα πια οτι το ρόπαλο στην εποχή αύτη δεν συμβολίζει, μόνο την ελληνική αλκή, τους εθνικούς πόθους. Παράλληλα με τον εθνικό συμβολισμό, έχει αποκτήσει μια νέα φόρτιση, κοινωνική, πού ασφαλώς θα γνώριζε ό Ρήγας όταν το επέλεξε ώς έμβλημα του ριζοσπαστικού του κινήματος στον βαλκανικό χώρο. Πρώιμος αναγνώστης τοΰ Montesquieu και ασφαλώς θαυμαστής του, άφοΰ είχε κιόλας αρχίσει να μεταφράζει το Πνεύμα τών Νόμων «προς ό φελος τον γένους», ό Ρήγας από νωρίς φαίνεται να οδηγήθηκε ιδεολογικά προς τον ιακωβινικο ριζοσπαστισμό. ύ Ιο οειχνει η αγάπη του προς την ελευθερία καί το δημοκρατικό πολίτευμα, το αποδεικνύουν οι πράξεις του για την πραγμάτωση αυτών τών προσδοκιών. Οί ιστορικά τεκμηριωμένες διασυνδέσεις, γνωριμίες και φιλίες του, άλλωστε, με τους επαναστατικούς κύκλους της διασποράς, με Γάλλους πράκτορες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καί με βαλκάνιους ή άλλους κεντροευρωπαίους «ίακωβίνους» έτσι δεν αποκαλούσαν οί αρχές όσους ήταν ύποπτοι για φιλογαλλικά αισθήματα; καί επιπρόσθετα ή άρτια ενημέρωση για τα γεγονότα της γαλλικής ((μεταβολής», οί μαρτυρίες οτι γνώριζε τα κείμενα της Διακήρυξης τών Δικαιωμάτων τού 'Ανθρώπου καί τών γαλλικών συνταγμάτων τού 1793 καί τοΰ 1795, αφού τα μιμήθηκε ή τά χρησιμοποίησε τόσο πιστά, τα τραγούδια καί εμβατήρια της νέας Γαλλίας καί 6,τι άλλο σχετικό, δεν αφήνουν, πιστεύω, καμιά αμφιβολία οτι ό Ρήγας θα είχε πληροφορηθεί για το νέο σύμβολο πού εκπροσώπησε κυρίως στα χρόνια τον γαλλικό Λαό καί την εξουσία του, τον 'Ηρακλή με το ρόπαλο του. Σ' αυτόν τον ιδεολογικό χώρο, σ' αυτά τά κείμενα πρέπει να βρήκε τά εικονογραφικά του πρότυπα. Παραμένει, ωστόσο, ενα τελευταίο ζητούμενο: πότε καί άπο ποια πηγή ακριβώς άντλησε τή δική του έ'μπνευση. Λείπει ακόμα αυτός ό μικρός κρίκος της αλυσίδας για να συμπληρωθεί ό κύκλος τών αναζητήσεων μας. ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΤΛΙΑ 32. Βλ. στοϋ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ή Γαλλική επανάσταση καί ή Νοτιοανατολική Ευρώπη, Διάττων [1990], το κεφ. Γ' «Ό βαλκανικός ριζοσπαστισμός» καί ειδικότερα τις σ

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 54ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η κρίση του κεμαλισμού στη σημερινή Τουρκία Επιβλέπων: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος Σπουδάστρια: Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας (Μέτερνιχ) l Της Χλόης Γαβριήλ Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ*

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ* ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ «Να κοιτάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

#8, Νοέμβρης 2010. ασύμμετρη απειλή

#8, Νοέμβρης 2010. ασύμμετρη απειλή #8, Νοέμβρης 2010 ασύμμετρη απειλή Εισαγωγικά Ο Φαμπρίς Τουρ, trader της Goldman Sachs, σ ένα e-mail του, (αυτο-) αποκάλυψε όλη την ηθική του Κεφαλαίου: «Ολόκληρο το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο 2012 Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» Μαθήτριες/τες ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΔΗ Μ.ΒΛΑΧΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σκοπός της ομιλίας 1 μου είναι να παρουσιάσω ένα πρόβλημα: το πρόβλημα των γενικεύσεων στην επιστήμη που λέγεται Ιστορία. 2 η θέση που δοκιμαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα