νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο"

Transcript

1 KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο «Πνηέ δελ πξέπεη ηα θιαδηά ηηο ξίδεο λα μερλάλε! Γηαηί απηέο αλ μεξαζνύλ θη εθείλα ζα ραζνύλε!» «Όπνηνο κέλεη ζην παξειζόλ ή ζθέπηεηαη ππεξβνιηθά ην κέιινλ, ράλεη ην παξόλ!» Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ παξειζφληνο, είλαη ε παξάδνζε. Δίλαη απηνλφεην, φηη κέζα απφ ηελ παξάδνζε ην άηνκν νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζηνλ θαζνξηζκφ δειαδή ηεο νληφηεηάο ηνπ. Δίλαη βαζηθφ φηη πνηέ πνιηηηζκφο κηαο γεληάο δελ δεκηνπξγείηαη απφ ην κεδέλ. Ρηδψλεηαη ζηελ πνξεία ησλ γελεψλ πνπ πέξαζαλ θαη ην ξίδσκα απηφ είλαη ε παξάδνζε. Ο Φ. Κφληνγινπ γξάθεη: «Έλαο ιαόο πνπ έρεη ράζεη ηελ παξάδνζή ηνπ είλαη ζαλ ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη ράζεη ην κλεκνληθό ηνπ. Τν ζήκεξα θαη ην αύξην είλαη δεκέλα κε ηα πεξαζκέλα. Τν ζήκεξα ζξέθεηαη από ηα πεξαζκέλα θαη ηα κειινύκελα από ην ζήκεξα». Δίλαη αλάγθε, φκσο, λα επηζεκαλζεί, πσο θαηά ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ζα πξέπεη λ απνκνλψλνληαη ηα λεθξά ζηνηρεία ηεο. Γηφηη κηα παζεηηθή ζηξνθή ζην παξειζφλ, πνπ εθδειψλεηαη κε φ,ηη νλνκάδνπκε αξραηνιαηξεία θαη πξνγνλνπιεμία, νδεγεί ζηνλ αλαρξνληζκφ θαη ζηε ζπληεξεηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε ζηείξα πξνζθφιιεζε ζην παξειζφλ ζεκαίλεη παξαθκή. Κάζε παξάδνζε νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία θαη λα ηα αλακνξθψζεη, βάζεη ησλ λέσλ αλαδεηήζεσλ, επηρεηξψληαο έηζη λα ζπκκεηέρεη ζην λέν πνιηηηζηηθφ δεκηνχξγεκα. Mφλν έηζη ζα θαηνξζψζεη λα μαλαβξεί ηε ρακέλε ηνπ «ειιεληθφηεηα» ν Νενέιιελαο. O δάζθαινο Κψζηαο Βνγηαηδήο κε ηε ρνξσδία ηνπ Καζηζκέλνο λσρειηθά ζηε «κεραλή ηνπ ρξφλνπ», γπξίδσ λνεξά ρξφληα πίζσ (σο επί ην πιείζηνλ), ηφζν, φζν κνπ επηηξέπεηαη, ψζηε λα έρσ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα ηεθηαηλφκελα κηαο επνρήο πνπ έζβεζε, αιιά εμαθνινπζεί λα καο ινχδεη κε ηηο δσνγφλεο πλεπκαηηθέο ηεο αθηηλνβνιίεο, θιεξνδνηεκέλεο απφ κηα αέλαε πιεηάδα άμησλ δαζθάισλ, πνπ μεπεδνχζαλ νκαδηθά απφ ηα ζπιάρλα ηνπ νπθιίνπ, θαηαζέηνληαο, έηζη, ηελ ςπρή κνπ κε ηηο «εθ βαζέσλ» ηεξφηεξεο αλακλήζεηο ηεο δσήο κνπ, πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηα κχρηα ηνπ είλαη κνπ. Αλαπνιψληαο ηα πεξαζκέλα, κε απεξίγξαπηα ζπλαηζζήκαηα, αθαηαλφεηα γηα φπνηνλ δελ είρε ηελ ηχρε λα είλαη παξψλ θαηά ηα ρξφληα πνπ γξάθνληαλ νη πην ιακπεξέο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζειίδεο ηνπ νπθιίνπ καο, κέζα ζην φλεηξν ηεο πνιηηηζηηθήο άλζηζεο εθείλεο ηεο επνρήο, επηζηξαηεχσ ηε γέξηθή κνπ κλήκε, αλαβηψλνληαο «απ ηα

2 2 γθαδαλάηα κ» (ζ.ζ. παηδηθά κνπ ρξφληα) ζπλζήθεο, ήζε, λννηξνπία θαη θηινζνθία ηεο δσήο, πνπ θαη ε πην δπλαηή θαληαζία ηνπ ζχγρξνλνπ λένπ αδπλαηεί λα ζπιιάβεη. ην παξφλ «λνζηαιγηθφ νδνηπνξηθφ», ζπλεηδεηά, ινηπφλ, παξαβηάδσ ηα ζηελά θαη ζαθή πεξηζψξηα ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ κνπ, πεξηγξάθνληαο ελ ηάρεη ηα ηεο ηφηε δσήο, απνζθνπψληαο θαη ζηε «κχεζε» ηνπ αλαγλψζηε ηεο ζχγρξνλεο δσήο ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα θαη ζηηο ζπλζήθεο κηαο επνρήο, πνπ ην νπθιί απνηεινχζε έλα παλζνκνινγνχκελν αθξαηθλέο, κνλαδηθφ, ιακπξφ θαη αδηακθηζβήηεην «δαζθαινρψξη», φπνπ ζρεδφλ θάζε ζπίηη ηνπ ζηέθνληαλ κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία απφ έλα ή θαη πεξηζζνηέξνπο ραξηζκαηηθνχο δαζθάινπο. Ζ δσή ζην νπθιί: πλζήθεο δηαβίσζεο - ηξόπνο δσήο - ήζε θαη έζηκα - πεξηβάιινλ Σν νπθιί ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, κε ηα πνιιά πιηλζφθηηζηα θαη ηα ιίγα πέηξηλα ζπηηάθηα ηνπ - απιντθά ή αξρνληηθά, πνιιά δίπαηα «θνπθνπιφζπηηα» -, κε ηηο θσιηέο ησλ πειαξγψλ (θ. «ιειηαθαίνη») ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, ηηο απιέο, ηα πιαηψκαηα, ηηο βξχζεο ζηηο πιαηείεο θαη ηηο επηβιεηηθέο εθθιεζηέο ηνπ, απνηεινχζε κηα ηδηαίηεξα γξαθηθή θαη νλεηξεκέλε θσκφπνιε, «ράξκα ηδέζζαη», πνπ νη ξίδεο ηεο θηάλνπλ σο ηελ Αιεμαλδξηλή επνρή. Καηά ην κεηαίρκην ηνπ 19 νπ θαη ηνπ 20 νπ αηψλα νη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπθιησηψλ ήηαλ ε ζεξνηξνθία, ε ακπεινπξγία, ε νηλνπνηία θαη ε θαξξνπνηία. Μεηά πξνζηέζεθε θαη ε κεηαμνπξγία. Σν νπθιί ήθκαδε ζα «κεηαμνρψξη» θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηακνξθψζεθε ζε (ακηγέο) «δαζθαινρψξη», φπσο ε θάκπηα ζε πεηαινχδα. Ήηαλ ηφηε, πνπ ζην νπθιί δελ ππήξραλ ηειενξάζεηο, νχηε ξαδηφθσλα, νχηε ηειέθσλα, νχηε απηνθίλεηα, νχηε ηξερνχκελν λεξφ. Ζ ζηδεξνδξνκηθή, φκσο, γξακκή Αδξηαλνχπνιεο-Γεδέαγαηο (ζεκ. Αιεμαλδξνχπνιε), ηεο γαιιηθήο Δηαηξείαο ηδεξνδξφκσλ (ΓΔ), ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1870! Οη εηδήζεηο κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ γξαθηθφ ηειάιε ηνπ Γήκνπ. Γηαβάδακε κε ηε βνήζεηα ηεο «γθαδόιακπαο» (ζ.ζ.: ιάκπαο πεηξειαίνπ). Μπάλην θάλακε ζηελ «θνππάλα» (ζ.ζ.: ζθάθε), ζην «πιπζηαξηό». Εεζηαηλφκαζηαλ κε ηηο μπιφζνκπεο, ηα ηδάθηα θαη ηα καγθάιηα, ελψ γηα ην καγείξεκα ρξεζηκνπνηνχζακε, θπξίσο, ηε «θνπθνύ» θαη ηε «γθαδηέξα». Οη καζεηέο έπξεπε λα είλαη φινη θνπξεκέλνη «κε ηελ ςηιή», ελψ νη καζεηέο ηνπ νθηαηαμίνπ γπκλαζίνπ (ζεκεξηλνχ γπκλαζίνπ & ιπθείνπ) θνξνχζαλ πειήθην κε ην ζήκα ηεο θνπθνπβάγηαο, κε θαξθηηζσκέλν θαη ηνλ αξηζκφ καζεηηθήο ηαπηφηεηαο εθάζηνπ. Απαγνξεχνληαλ ε θπθινθνξία ησλ καζεηψλ ζηνπο δξφκνπο κεηά ην ζνχξνππν. Πνιινί καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ έξρνληαλ ζην γπκλάζην θαζεκεξηλά, απφ ηα γχξσ ρσξηά (φπσο Κνξλνθσιηά, Λπθφθε, Μάλδξα), κε ηα πφδηα, ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο πνηακφο Έβξνο δελ είρε ηα απαξαίηεηα αλαρψκαηα θαη πιεκκχξηδε θάζε ρξφλν, κεηαηξέπνληαο ηελ αγνξά ηνπ νπθιίνπ ζε Βελεηία κε βάξθεο. Σν γπκλάζην κεηαηξέπνληαλ ζε λεζί. Παξ φια απηά, εθείλε ε επνρή ήηαλ αλείπσηα λνζηαιγηθή θαη ην νπθιί πξνρσξνχζε αθάζεθην θαη απηφεην απφ ηε κεηαπνιεκηθή ηνπ θηψρεηα. Δίρακε ηηο πφξηεο ησλ ζπηηηψλ αλνηρηέο, φπσο θαη ηηο θαξδηέο καο. Σν νπθιί δελ ήηαλ βνπβφ, φπσο έρεη θαηαληήζεη ζήκεξα, ζηελ επνρή ηνπ άθξαηνπ θαη αιφγηζηνπ θαηαλαισηηζκνχ. Οη θάηνηθνί ηνπ έθαλαλ παξέα κεηαμχ ηνπο. Σψξα θάλνπλ αζηακάηεηα παξέα κε ηνπο ηειεπαξνπζηαζηέο ηεο TV. Ζ «βόιηα» ηνπ νπθιίνπ, κε ηα θαηάκεζηα δαραξνπιαζηεία, απνηεινχζε έλα θνξπθαίν θνηλσληθφ γεγνλφο. Οη γέξνη («κπάκπηο» θη «παππαίνη») δηεγνχληαλ «καζάιηα» ζηηο απιφπνξηεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο. Αλεπαλάιεπηα ήηαλ θαη ηα θεκηζκέλα, γεκάηα δσληάληα, θέθη θαη δσή «νπθιηώηηθα λπρηέξηα» θαη νη «καραιάδεο» ησλ γπλαηθψλ. Μνλαδηθέο ήηαλ θαη νη «ραξέο» (ζ.ζ.: ενξηέο ηνπ γάκνπ), πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ πνιπήκεξα ηειεηνπξγηθά γιέληηα. Αμέραζηα κνπ κέλνπλ θαη ηα παλεγύξηα, αιιά θαη νη νκαδηθέο πξσηνκαγηάηηθεο έμνδνη ζηελ χπαηζξν, κε αζηακάηεηνπο ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, ππφ ηνλ ήρν βηνιηνχ, θηζάξαο ή αθφκα θαη δνπξλά ή γθάηληαο. Σν «παηηξληί» ησλ θνπθνπιηψλ ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε βαξηά δνπιεηά, αιιά θαη γιέληη ζην «μεθιάδσκα». Ηδηαίηεξα γξαθηθέο ήηαλ θαη νη «δσνπαλεγύξεηο» ζηνλ θάκπν ηνπ νπθιίνπ. Αλαπνιψ ην ράλη ηνπ απνπληδή, ην βαξεινπνηείν ηνπ Σδηακηδή, ηα θαξξνπνηεία, ηα ζαγκαηνπνηεία (ζ.ζ.: θαηαζθεπαζηήξηα ζακαξηψλ), ηα πεηαισηήξηα δψσλ, ηα ηελεθεηδίδηθα, ηα θαξεθινπνηεία, ηνλ πιαλφδην «αγαλαηδή» (ζ.ζ.: γαλσηή), ηνλ θαηζίβειν επηηφπην αθνληζηή καραηξηψλ, επηζθεπαζηή νκπξειψλ θαη θαξεθιψλ, ηα ξαθνθάδαλα ησλ παππνχδσλ κνπ, ηνπο «γηαραλάδεο» (ζεζακνηξηβεία), ην πνδειαηάδηθν ηνπ «Γάζθαιε» (πνπ καο «έηξσγε» φιν ην ραξηδηιίθη), «ηνπ θαληάξ» (ζ.ζ.: ηνπηθή

3 3 δπγαξηά ηξνρνθφξσλ, φπσο ακαμηψλ κε θαπζφμπια), «ηνπ παδάξ» (ζ.ζ.: εβδνκαδηαία ιατθή αγνξά) κε ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο ησλ «βνπλίζησλ» επηζθεπηψλ, ηα παηδηθά καο παηρλίδηα, φπσο «ζβνύξα», «γθάδηο», «ζθιέληδα, «θνπηζό», «ιέκπνπ», «καθξά γθαηδηόια», «ληάκα», «γθ ληνύι (η)» θιπ. Ννζηαιγψ «ηνπ Σαξκπλάξ η ο Καξθαηζειηάο», φπνπ πξσηαληίθξηζα ην θσο ηεο δσήο, ην 3 ν Γεκνηηθφ ρνιείν κνπ, πνπ έρεη θαεί, ηηο γηνξηέο ηνπ κπζηαγσγηθνχ Άτ Θαλάζε κε ηνλ Παπα-αιηάγθα, ηνπ κεγαινπξεπνχο Άτ Γηψξγε κε ηνλ Παπα-Νίθν θαη ηνπ ηαπεηλνχ Άτ Ληά κε ηνλ Παπα-πύξν, αιιά θαη ηνπο γεκάηνπο δσληάληα παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, φπσο ην ρνξφ ηεο ζξπιηθήο «Σνπιηάλαο Σνπθιηωηνύδαο» (πνπ ηνλ ρνξεχεη κε πάζνο θαη ε Βηελλέδα ζχδπγφο κνπ, δηεξσηψκελε, φκσο, πψο είλαη δπλαηφλ, ν «εζληθφο» ρνξφο ηνπ νπθιίνπ λα έρεη ηνπξθηθφ φλνκα;). Οη εξσηεπκέλνη έθαλαλ ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο θαληάδεο, ζπρλά ακεηβφκελνη κε ινπινχδηα πνπ έξρνληαλ καδί κε ηηο γιάζηξεο ηνπο, «πεζθέζη» ησλ πνπξηηαλψλ παηεξάδσλ ησλ «κνπζψλ». Σα ήζε θαη ηα έζηκα ήηαλ αλακεκηγκέλα θαη κε πξνθαηαιήςεηο, δνμαζίεο, ηακπνχ, δεηζηδαηκνλίεο, ζθνηαδηζηηθή λννηξνπία, ζηελφκπαια θνπηζνκπνιηά, κε ηηο αλαρξνληζηηθέο έλλνηεο ηνπ «πξνμεληνχ» θαη ηεο «πξνίθαο», πνπ απνηεινχζαλ ηελ «Αρίιιεην πηέξλα» κηαο επνρήο πνπ, θαηά ηα άιια, ραξαθηεξίδνληαλ απφ άθξαηε αλζξσπηά θαη ζπλαδειθηθφηεηα. νπθιηώηηθε αξρηηεθηνληθή - δηαξξύζκηζε ησλ παιηώλ ζπηηηώλ Ο ξφινο ηεο ζεξνηξνθίαο ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε ρσξνηαμία ηνπ νπθιίνπ, αληαλαθιψκελνο θαη ζηε ιατθή ηνπ παξάδνζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ «αξρηηεθηνληθή ηνπ κεηαμηνύ»: Γεκηνπξγήζεθαλ ζεξνηξνθηθά θηίξηα, δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ηχπσλ, κε ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγθαηνίθεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Μεηά ην 1860 θηίζηεθαλ κεγαιχηεξα ζεξνηξνθηθά ζπίηηα, δηψξνθα ή θαη ηξηψξνθα, ηα ιεγφκελα «θνπθνπιφζπηηα» (θ. «κπηηδηθιίθηα»), δει. βηνηερληθά θηίξηα-θαηνηθίεο, φπσο π.ρ. ηνπ Μπνγηαηδή, ηνπ Καιέζε, ησλ αξρνληφζπηησλ ηνπ Κνπξηίδε (λπλ δεκνηηθφ Μνπζείν Μεηάμεο), ηνπ Μπξίθα θ.α. Ήηαλ ηφηε, πνπ ην νπθιί πάιινληαλ ζηνπο ξπζκνχο ηνπ κεηαμηνχ, φπνπ γηα δχν κήλεο άλζξσπνη θαη κεηαμνζθψιεθεο ζπκβίσλαλ παξάμελα. Ζ ηππηθή δηαξξύζκηζε ησλ ζπηηηώλ ήηαλ πεξίπνπ ε εμήο: Πνιιά «θνπθνπιφζπηηα» ήηαλ δηψξνθα, κε ηε ζάια πνπ έθεξε ηα «θξεβάηηα γηα ηα θνπθνχιηα». Καξδηά ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ ην θαζηζηηθφ. Οη παιηνί έηξσγαλ ζηαπξνπφδη ζην «ζνπθξά», δίπια ζην αλακκέλν ηδάθη, φπνπ έβξαδε ην ηζνπθάιη κε ην θαγεηφ, πίλνληαο λεξφ κε ην «καζηξαπά» (ζ.ζ.: θχπειιν) απφ ηελ «ηζηάξδα» (ζ.ζ.: ζηάκλα), φπσο ζπλεζίδνληαλ ηφηε ζην νπθιί. ην ππλνδσκάηην ππήξρε ε «κνπζάληξα». Σα θαιά ζπίηηα δηέζεηαλ θαη «κνπζαθίξ νληά» (ζ.ζ.: ηνπξθ. δσκάηην κνπζαθηξαίσλ ), ηε κεηέπεηηα «ππνδνρή», κε ηελ ηξαπεδαξία θαη ην έπηπιν ηνπ «κπνπθέ». Σν «θηιάξ» (θειάξη) ήηαλ ζπλήζσο έλαο ζθνηεηλφο θαη δξνζεξφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Δθεί ήηαλ θαη ε ζέζε ηνπ «θαλαξηνύ», γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. Ήηαλ ην ςπγείν ηεο επνρήο! Σν «ραγηάηη» ήηαλ θη απηφ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ζπηηηψλ απφ κεηάμη», φπσο θαη ην «πιπζηαξηφ». Πνιενδνκία Δπηβιεηηθά, δεκόζηα θιπ., θηίξηα, βηνκεραληθή αξρηηεθηνληθή: Σα εθπαηδεπηήξηα μερσξίδνπλ αξρηηεθηνληθά. Φεκηζκέλα παξέκεηλαλ ην λενθιαζηθίδνλ (παιηφ) Α Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην (παιηφ) Γπκλάζην (1900), ζην πλεχκα ηνπ κπαξφθ εθιεθηηζκνχ, πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν. Δληππσζηαθέο ήηαλ (θαη είλαη) θαη νη δχν εθθιεζίεο, ιηζφθηηζηεο ηξίθιηηεο μπιφζηεγεο βαζηιηθέο, ηνπ «Καξθαηζειηώηε» Άτ Θαλάζε (1840) θαη ηνπ «Κακπηώηε» Άτ Γηψξγε (1859). ηελ αγνξά ππήξρε ε «πλχθα», κε ηελ επηγξαθή «Τηο αγνξεύεηλ βνύιεηαη;» (δει. «Πνηνο επηζπκεί λα εθθσλήζεη ιφγν;»). Με ην πιήγκα ηεο απψιεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο παξαηεξήζεθε έλζεξκε ζηξνθή πξνο ηελ πξνυπάξρνπζα κεηαμνπξγία θαη ηδξχνληαη εξγνζηάζηα κεηάμεο. Σα «ιείςαλα» ηνπ κνλαδηθνχ πξσηνβηνκεραληθνχ εξγνζηαζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο κεηάμεο ( ) ηνπ Σδίβξε παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα ζησπεινί κάξηπξεο κηαο ιακπξήο κεηαμνπαξαγσγηθήο επνρήο, Δπηζήκαλζε: Οη ηπρεξνί παππνχδεο καο έδεζαλ (νπζηαζηηθά ζηε δηάξθεηα κηαο δσήο) ηελ πιένλ ζπγθινληζηηθή επνρή ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηεο γεο, βηψλνληαο ην θσηηζκφ κε δαδί, κε γθαδφιακπα, κε ειεθηξηθφ ξεχκα, ηελ θαηάθηεζε ηεο ζειήλεο (1969) θαη (ίζσο) ηελ ηειεπηαία επαλάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (1986).

4 Μαύξεο ζειίδεο 4 Βαζεηά παξαθσλία ζηελ πξνπεξηγξαθείζα λνζηαιγία απνηεινχλ νη καχξεο ζειίδεο ηνπ θξηθηνχ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη (θπξίσο) ηνπ άγξηνπ παηξηδνθηφλνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ, κηα καθξφζπξηε δνθεξή θαη απνθξάδα επνρή ( ), ηεο νπνίαο ηηο θξηθαιεφηεηεο έδεζε ε παηδηθή κνπ ςπρή, κε αλεμίηειεο κέρξη ζήκεξα ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Μπνξψ λα ιεζκνλήζσ ηελ - πεξί ην ιπζζαιέα πνιηνξθεηηθή «Μάρε ηνπ νπθιίνπ» (παξ νιίγνλ κνηξαία γηα ηνλ ηφπν καο) θαη ηηο άθξσο λνζεξέο ζεξησδίεο, αδηαλφεηεο απφ κε δηεζηξακκέλν λνπ, ην ζθπξνθφπεκα κε βιήκαηα, ηα «ακπξηά», ην «παηδνκάδσκα», ηηο «παηδνππόιεηο», ηα μεραζκέλα δνινθνληθά λαξθνπέδηα; Οη παηεξάδεο καο ππεξεηνχζαλ ηελ Παηξίδα επί ζεηξά αηέιεησησλ εηψλ γηα ηε ιεπηεξηά καο, ελψ ζήκεξα βηψλνπκε, απφ ακειεηέα παξαζηξαηεκέλε κεηνςεθία ηεο «λενιαίαο ηνπ θξαπέ», ζπρλά ππθλά ην δεκφζην θάςηκν ηνπ ηεξνχ καο ζπκβφινπ, ηεο θαηακαησκέλεο Διιεληθήο καο εκαίαο, κπξνζηά ζηα άπξαθηα κάηηα ησλ αζηπλνκηθψλ. Μηα άιιε εθηαιηηθή εκπεηξία κνπ ήηαλ θαη ε ρσξίο πξνεγνχκελν κεγάιε ππξθαγηά (πεξί ην 1950), φπνπ ζε κηα λχρηα έγηλε παξαλάισκα ηνπ ππξφο ην ηειεπηαίν ελαπνκείλαλ ηζηνξηθφ θνκκάηη ηεο «αγνξάο», ηνπ εκπνξηθνύ δει. θέληξνπ ηνπ νπθιίνπ. Αθφκα ερνχλ ζη απηηά κνπ νη καληαζκέλεο εηδνπνηεηηθέο θσδσλνθξνπζίεο θαη ηα νπξιηαρηά ησλ αιιφθξνλσλ πεξαζηηθψλ κε ηνπο θνπβάδεο, κέζα ζηε κνιπβέληα λχρηα: «Γηαλγθ λ (η)! (ζ.ζ.: ηνπξθ. ππξθαγηά) Καίγεηεη νύινπ ηνπ παδάξ!». Πλεπκαηηθή - θνηλσληθή δσή ηνπ νπθιίνπ Ζ πνιπθχκαληε ηζηνξία ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ απνδεηθλχεη φηη ην νπθιί ήηαλ (θαη εμαθνινπζεί λα είλαη) ζεκαληηθφ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θέληξν. ην νπθιί αλζνχζε αζηακάηεηα πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη αμηφινγε θνηλσληθή δσή. Σα δεκνηηθά ζρνιεία είραλ επίπεδν αλψηεξν ησλ ζεκεξηλψλ γπκλαζίσλ. Οη γνλείο καο, πνπ κεηά βίαο απνθνηηνχζαλ απφ ην Γεκνηηθφ ή ην θεκηζκέλν ρνιαξρείν, δηέζεηαλ επξεία κφξθσζε, ζπγθξίλνληαο κε ην ζήκεξα. Μέρξη θαη γαιιηθά δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν. Αξρηθά νη δάζθαινη ζπνχδαδαλ ζηε γεηηνληθή Αδξηαλνχπνιε. Καη αξγφηεξα, φκσο, ζηε δηθή κνπ επνρή, αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, ππήξραλ θαη ππάξρνπλ πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ρνξσδίεο, δεκνηηθέο κπάληεο κνπζηθήο πλεπζηψλ, καληνιηλάηεο θιπ. Σα ζρνιεία ζπλαγσλίδνληαλ ην έλα ην άιιν, αλεβάδνληαο ηηο (εξαζηηερληθέο, αιιά πνηνηηθέο) παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ, παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη πινχζηεο νκηιίεο δηαπξεπψλ δαζθάισλ θαη ινηπψλ κνξθσκέλσλ. Πνηνο ζ ακθηζβεηήζεη ηελ πλεπκαηηθή πξνζθνξά ησλ αείκλεζησλ δαζθάισλ, φπσο ν Αληώλνγινπ, ν Γθηξηδήο, ν Λεσλίδαο Σεξδνύδεο, γηα λ αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε νξηζκέλνπο κφλν δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ηελ αζηείξεπηε δεμακελή ησλ άμησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νπθιίνπ, απφ ηφηε έσο ζήκεξα, δηαλνπκέλσλ πνπ ζπλέβαιαλ ελεξγά θαη ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ καο; Ο κνπζηθφο θαη δάζθαιφο κνπ Κώζηαο Βνγηαηδήο, κε ηελ θεκηζκέλε ηνπ καληνιηλάηα, δφμαζε ην νπθιί ζε κηα ηηηάληα πεξηνδεία ζηηο ΖΠΑ, καδί κε ηνλ ηφηε Γήκαξρν νπθιίνπ, δάζθαιν Γεκήηξην ετηαλίδε. Με ζπγθίλεζε ζπκνχκαη θαη ηνπο πάκπησρνπο κηθξνχο ζπλνκήιηθνπο βηνπαιαηζηέο, πνπ ήηαλ, επί ην πιείζηνλ, πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, φπσο ηνλ εθιεθηφ ζπκκαζεηή κνπ Λέαλδξν Καξαηζηώιε θαη ηνλ παηδηθφ κνπ θίιν, αείκλεζην Απόζηνιν Καθαιή (πνπινχζε «η ο κπακπαιηόξηο η Μίρνπ», θεκηζκέλα κεγάια θνπινχξηα), πνπ έκειιε λα γίλεη φρη κφλν δάζθαινο θαη ηεξνςάιηεο, αιιά θαη ν κεηέπεηηα (κεηιίρηνο, επξχλνπο θαη ζηνραζηήο) πεθσηηζκέλνο πλεπκαηηθφο εγέηεο ησλ νπθιησηψλ ηεο δηαζπνξάο. Ππιψλαο ησλ εζψλ ηεο επνρήο καο ήηαλ ην δηαθαέο φλεηξν, λα κνξθσζνχκε, λα μεπεξάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, λα κεηνπζησζνχκε πλεπκαηηθά, λ απνθηήζνπκε θηεξά θαη λα πεηάμνπκε καθξηά απφ ην ηέικα, λ αθνπκπήζνπκε ηνλ νπξαλφ κε η άζηξα, λα πξνζθέξνπκε ζηελ Παηξίδα. ηα ζσζηθά καο θνχλησλε κηα άζβεζηε θιφγα γηα γλψζε. Γηα λα ππάξρεη, φκσο, θαη αληίινγνο: Οη γεξνληφηεξνη ζπρλά δπζαλαζρεηνχζαλ κε ηηο (ξεμηθέιεπζεο γηα ηελ επνρή) αληηιήςεηο καο - αθνχ δελ ηεξνχζακε ηα «κπακπίζηα», ηηο δνμαζίεο δει. θαη ηηο αλαρξνληζηηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ επέκελαλ λα παξακέλνπλ ηακπνπξσκέλνη πίζσ απφ ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ ζηηι «Πίζηεπε θαη κε εξεχλα!» -, νπφηε κνλνινγνχζαλ

5 πξναλαγγέιινληαο: «Απ η ο γξακκαηδκέλ (η) ζα κπαηίζ (η) ληηνπληάο!», δει. «Απφ ηνπο κνξθσκέλνπο ζα πξνθιεζεί ε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ!». Δίρακε, ινηπφλ, θαη ηέηνηα πξνβιήκαηα, εθ φζνλ ήκαζηαλ «έξγσ» ζησπεινί επαλαζηάηεο θαη πνιέκηνη ελφο μεπεξαζκέλνπ θαηεζηεκέλνπ, «εηζάγνληεο θαηλά δαηκφληα». ηελ θαξδηά ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε ζεξνηξνθία άξρηζε λα δέρεηαη (πέξαλ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ) θαη ηα πιήγκαηα ηεο επηλνήζεσο ηεο ζπλζεηηθήο κεηάμεο (1949). Έπαςαλ λα θηίδνληαη θνπθνπιφζπηηα, πνπ απνηεινχζαλ θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ νπθιίνπ. Σα ππάξρνληα θνπθνπιφζπηηα άξρηζαλ ζηαδηαθά λ αδεηάδνπλ, νη κνξεψλεο λα εμαθαλίδνληαη. Οη ηζηκηληέξεο ηνπ μαθνπζηνχ κεηαμνπξγηθνχ εξγνζηαζίνπ Σδίβξε έπαςαλ λα θαπλίδνπλ. Ζ ζεξνηξνθία αξγνπέζαηλε θαη κε ηε δχζε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα έπαςε λα είλαη ην θχξην κέζν δηαβίσζεο ηεο νπθιηψηηθεο νηθνγέλεηαο. Δπηπρψο πνπ νη άμηεο βηνηερλίεο κεηαμσηψλ ηνπ νπθιίνπ αγσλίδνληαη ζήκεξα, καδί κε ηνλ Γήκν, λα ηεο δψζνπλ «ην θηιί ηεο δσήο». Σα νπθιησηφπνπια, δψληαο κέζα ζε αλείπσηε θηψρεηα - αθνχ δε δηέζεηαλ ηηο εχθνξεο πεξηνρέο άιισλ πφιεσλ ηνπ Έβξνπ -, έρνληαο φκσο θαη πλεπκαηηθά νξάκαηα, παξαθαηαζήθε ησλ άμησλ δαζθάισλ ηνπο, θαη δηςψληαο γηα γλψζε θαη αληίζηνηρε θνηλσληθή πξνζθνξά, κε κπνξψληαο λα ζπνπδάζνπλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο, πξνζηξέρνπλ ζηε γεηηνληθή «Εαξίθεην Παηδαγσγηθή Αθαδεκία» Αιεμ/πφιεσο, φπνπ - ζπλ ηνηο άιινηο - νη ζπνπδέο δηαξθνχζαλ κφλν δχν έηε. Έηζη, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950, 1960, ην νπθιί μαλαδσληάλεςε ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ηνπ «δαζθαινρσξίνπ». Αλ απνδερηνχκε ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ «δάζθαινο-εθπαηδεπηηθφο», ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο επηζηήκνλεο, πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο, επηηπρεκέλνπο ζηελ θνηλσλία, πνπ «δίδαμαλ» κε ην ιεηηνχξγεκά ηνπο, ην παξάδεηγκά ηνπο, ηα επηηεχγκαηά ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία (αλαηξέρνληαο φρη κφλν ζηε κεηαπνιεκηθή θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά θαη ζηελ αλζεξή θαη αθκάδνπζα γηα ην νπθιί πξνπνιεκηθή επνρή ηεο επεκεξίαο, θηάλνληαο κέρξη θαη ζηηο ξίδεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα), ηφηε ε πλεπκαηηθή αίγιε ηνπ «δαζθαινρσξίνπ» καο δελ έρεη πξνεγνχκελν, φπσο ζπκβνιίδεη θαη ν επηζηήκνλαο, ζπγγξαθέαο θαη πνιηηηθφο Κσλζηαληίλνο Κνπξηίδεο, πιαηζησκέλνο θαη απφ άιινπο, φπσο ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ Υαξάιακπν Καιπάθα, ηνλ αιεπξνβηνκήραλν θαη βνπιεπηή Υξίζην Γθαξγθάλα, ηνλ Καςαιίδε θαη απφ πνιιέο άιιεο πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο, «πηνλέξνπο ηεο πξνφδνπ». Πξηλ απφ 120 πεξίπνπ ρξφληα, ν παππνχο κνπ, Κσλ/ηίλνο Γιύζηξαο (θεξακνπνηφο-θηεκαηίαο), ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηφικεζαλ λα πεηάμνπλ ηε «ζηνιή» κε ηε γαιάδηα βξάθα θαη λα ληπζνχλ «επξσπατθά», λα θνξέζνπλ δειαδή «γαιιηθφ» (δει. ην ζεκεξηλφ) παληειφλη (γαι. pantalon), πεγαηλνεξρφκελνο κε ην ηξέλν ζηελ Αζήλα, γηα λα βιέπεη ηηο αγαπεκέλεο ηνπ νπεξέηεο. Ο άιινο κνπ παππνχο επέκελε λα θνξάεη ηε βξάθα, ηα «ζηαιβάξηα» θαη ηα ηζαξνχρηα θαη ε άιιε κνπ γηαγηά ηα «θαθηάληα» θαη ηηο «κπηληέληο». Πξνπνιεκηθά παξαηεξήζεθε κηα θξελίηηδα κε ηε κφδα: Άλδξεο θαη γπλαίθεο μεζάισζαλ. Ζ ξαπηηθή θαη ε θνκκσηηθή αλαπηχρζεθαλ ζε πςειέο ηέρλεο. Όπνηνο έρεη αξρείν θσηνγξαθηψλ ησλ πξνγφλσλ ηνπ ζα πεηζζεί γηα ηελ νξζφηεηα ησλ σο άλσ. Πεξί ην 1950, ν αδειθφο ηεο κεηέξαο κνπ, Ζιίαο Μπνπληδηνύθαο, φληαο αλψηαην ζηέιερνο ηεο Τπεξεζίαο Ακεξηθαληθήο Βνήζεηαο ζηελ Διιάδα (ζηα πιαίζηα ηνπ κεηεκθπιηνπνιεκηθνχ επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ «ρεδίνπ Μάξζαι»), νξακαηίζηεθε, θαηεχζπλε επηκειψο θαη πέηπρε λα δηνξγαλψζεη, κε απίζηεπηε επηηπρία, ην ππέξιακπξν θαη νλεηξηθφ «Φνιθινξηθό Φεζηηβάι νπθιίνπ», κε πςεινχο Έιιελεο θαη Ακεξηθαλνχο πξνζθεθιεκέλνπο, πνπ ην θηλεκαηνγξάθεζε θαη ην έζηεηιε ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ, πξνβάιινληαο, έηζη ηελ αγαπεκέλε ηνπ γελέηεηξα. Δίκαη ηδηαίηεξα πεξήθαλνο, πνπ ην δέληξν ηεο δσήο κνπ είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζηα ηεξά ρψκαηα ηεο κεηαμέληαο καο παηξίδαο. Πξνβιεκαηηζκνί: Σόηε θαη ηώξα Με ηελ επθαηξία απηή δηαθηλδπλεχσ ζπλεηδεηά λα πξνβψ ζε ζχγθξηζε ηεο ζηάζκεο ηεο ηφηε παηδείαο, ζε ζρέζε κε ζήκεξα: Οη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο καο ήηαλ πάκπησρνη. Όρη κφλν δε ζπλδηθαιίδνληαλ, αιιά δίλνληαλ «ςπρή ηε θαη ζψκαηη» ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ιεηηνχξγεκα. Γίδαζθαλ αθνχξαζηα πξσί-απφγεπκα, έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Μαο γαινχρεζαλ κε ηα λάκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Παηδείαο. Μαο 5

6 ελέπλεπζαλ ζηφρνπο ζηε δσή θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αλάγθεο γηα απζφξκεηε πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία. Αιιά θαη ε αλέρεηα ππήξμε ηζρπξφ εθαιηήξην, ψζηε λα μεθχγνπκε απφ ηε κηδέξηα. Οη πεξίπνπ 35 ζπκκαζεηέο κνπ ηεο νγδφεο ηάμεο γπκλαζίνπ ζπνχδαζαλ ζρεδφλ φινη θη έγηλαλ επηζηήκνλεο, ζε φιν ην θάζκα ηεο επηζηήκεο. Υσξίο ηε θιφγα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Παηδείαο, πνπ θνχλησλε κέζα καο, ζα παξαπαίακε θη εκείο ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ, πνπ θαηά κεγάιν πνζνζηφ παξακέλνπλ ςπρξνί θαη αδηάθνξνη, ρσξίο νξάκαηα, ίζσο θαη ιφγσ ησλ ηξαγηθψλ εξγαζηαθψλ ζπγθπξηψλ. Οη αξραίνη καο πξφγνλνη δηεθήξπηηαλ αθξάδαληα φηη: «Παηξόο ηε θαη κεηξόο θαη πνιηηηκόηεξνλ εζηίλ ε παηξίο». Ο Ν. Καδαληδάθεο βξνληνθψλαδε, φηη «Δπζύλε βαξηά βαξαίλεη θάζε Έιιελα, λα ζπλερίζεη ηνλ Διιεληθό Θξύιν!». ε αληίζεζε κε ηελ εμηζηνξνχκελε πλεπκαηηθή έθξεμε θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παξειζφληνο, ζηε ζεκεξηλή πλεπκαηηθά αλέξαζηε επνρή, δπζηπρψο, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, ε λενιαία ζηηο κεγαινππφιεηο ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε ππαξμηαθή ζχγρπζε, θαθνκαζεκέλε απφ ηνπο γνλείο ηεο, ηαιαληεπφκελε ππφ ην βάξνο ηεο αλεξγίαο, κε ζαζξά ή θαη θαζφινπ πξφηππα θαη κε ακφξθσηνπο δαζθάινπο (ζε ζπληαξαθηηθφ πνζνζηφ), ρσξίο αμίεο, νξάκαηα, ζηφρνπο, φλεηξα θαη ζθέςεηο γηα ην κέιινλ, κέζα ζ έλα ζάπην θνηλσληθφ ηζηφ, ππφ ην βάξνο ησλ ζπλερψλ ζθαλδάισλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο γέλλεζε, θαηαθιχδνληαο κε νθλεξία ηα θαθέ, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαηάξηηζε - παζεηηθνί ξηςάζπηδεο ηεο βηνπάιεο - θαη κε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο λα εθηνλψλεηαη κε παξαβαηηθέο θαη πεξηζσξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, θηάλνληαο ζην ζεκείν ηεο θαηαπαηήζεσο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ρψξσλ, ηεο δεκηνπξγίαο γηάθθαο αλαξρηθψλ θαη άληξνπ ηξνκνθξαηψλ, ζρεδφλ ζε θάζε ΣΔΗ θαη ΑΔΗ, πξνπειαθίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, «θηίδνληαο» πξπηάλεηο κέζα ζηα γξαθεία ηνπο, ιεειαηψληαο ηε δεκφζηα πεξηνπζία, κε ζπλερείο απηαξρηθέο θαηαιήςεηο, ππφ ην πξφζρεκα ηνπ παξαλνεκέλνπ «αθαδεκατθνχ αζχινπ», πνπ έρεη θαηαληήζεη «άζπιν ηξνκνθξαηψλ», ξίπηνληαο, έηζη, «ηα άγηα ηνηο θπζί», δει. ζηνπο ζθχινπο (Μαηζ. 7,6). O tempora, o mores! (ιαη., ειεχζεξα κεηαθξαδφκελν, «Ω ηη θξηθηή επνρή, σ ηη θξηθηά ήζε!»). Α, λαη! Ξεράζακε θαη ηελ, θαζφινπ αζήκαληε αξηζκεηηθά, κεηνςεθία ησλ επνλνκαδφκελσλ «ριηδάλεξγσλ», κηα θαηεγνξία παξαζηηνβηνχλησλ λέσλ, εξαζηψλ ηεο ρσξίο κφρζν θαινπέξαζεο, πνπ έκαζαλ λα ηα πεξηκέλνπλ φια απφ ηνπο γνλείο ή απφ ηελ θνηλσλία, απνιακβάλνληαο δσή πνιπηειείαο, ρσξίο λα ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ, «άρζνο αξνύξεο» (δει. «βάξνο ηεο γεο»). Οη λένη καο ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ιεμηπελία θαη εκηκάζεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αθνχ δελ έρνπλ ηελ ηχρε λα εθπαηδεχνληαη απφ δαζθάινπο ηνπ επηπέδνπ ηεο δηθήο καο επνρήο. ηηο επαθέο ηνπο θαη ζηα SMS ηνπο - αθφκα ελίνηε θαη ζηηο απίζηεπηεο «θαιιηέπεηαο» ζρνιηθέο εθζέζεηο ηνπο - ρξεζηκνπνηνχλ σο γιψζζα ηα ιεγφκελα greeklish (πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ greekenglish), κηα ειιελναγγιηθή αξγθφ γισζζηθή ζαιάηα! Ση λα πνχκε θαη γηα ην ιεμηιφγην ηεο λέαο γεληάο, κε μεληθέο παπαγαινθξαπγέο, φπσο «νππο» (ζ.ζ.: «φπαια»), «γνπάνπ» (ζ.ζ.: επηθψλεκα ελδείμεσο ζαπκαζκνχ) θιπ; Ζ ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε δελ μελίδεη, αθνχ θαη κηα «νπρί επθαηαθξφλεηε» κεξίδα ησλ ζχγρξνλσλ δαζθάισλ δε γλσξίδεη επαξθψο ηε κεηξηθή καο γιψζζα. ηε ζεκεξηλή επνρή απηναθπξψλεηαη ε πεξίθεκε ξήζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ γηα ηνλ δάζθαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε: «Σηνπο γνλείο κνπ νθείιω ην δελ, ζηνπο δαζθάινπο κνπ ην επ δελ». Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, φπνπ πιένπκε ρσξίο ππμίδα, ζα πξέπεη λα ιέκε «..ζηνπο άμηνπο (θαη κφλν ζ απηνχο) δαζθάινπο κνπ νθείισ ην επ δελ!». Ζ δηθή κνπ γεληά είρε ηελ ηχρε θαη ηελ επηπρία λα έρεη θαζ φια άμηνπο δαζθάινπο. Πξψην κέιεκα ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είλαη ε επεκεξία, φπσο δηαηππψλνπλ θαη δηδάζθνπλ πνιινί, αιιά ε παηδεία ησλ πνιηηψλ. Ζ Παηδεία είλαη ην ζηαζεξφ ζεκέιην ηεο Γεκνθξαηίαο. Όηαλ ε Γεκνθξαηία πεξλάεη θξίζε (φπσο, δπζηπρψο, ζήκεξα ζηε ρψξα καο) ή φηαλ ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θηλδπλεχεη, ηφηε ε θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο παξνπζηάδεηαη ζπγθερπκέλε θαη νη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα ράλνπλ ηα ζηαζεξά θξηηήξηα ησλ αμηψλ. Έλα απφ ηα ζχγρξνλα γλσξίζκαηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη ηνλ ηχπν θαη ην πεξίβιεκα ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη ε ζχγρπζε. Απηή ε ζχγρπζε απιψλεηαη παληνχ, είλαη θαζνιηθή θαη ηε ζπλαληάκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο, ζηελ ηέρλε, ζηελ παηδεία, ζηε ζξεζθεία, ζηνπο λφκνπο θιπ. Όια απηά δηαηαξάζζνληαη, φηαλ ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα-παηδεία κέζα ζε κηα Γεκνθξαηία παξακειείηαη θαη δηαζηξέθεηαη απφ δηάθνξα ζπλεξγεία θνζκνζεσξηψλ. 6

7 7 Όηαλ, ινηπφλ, ε Παηδεία-πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ππνρσξεί, εκθαλίδνληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία νη κεραληζκνί ηεο πξνπαγάλδαο, νη νπνίνη κε ην ζπζηεκαηηθφ ηνπο γδνχπν θνπθαίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη κσξαίλνπλ ηε λφεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πλεπκαηηθή ζχγρπζε, ηελ εζηθή ζηξέβισζε θαη ηελ θαηαηξφπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. ήκεξα είλαη επηηαθηηθφ, φζν πνηέ, λ αλαπηχμνπκε ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ Παηδεία, πνπ απνηειεί ην βάζξν κηαο ζσζηήο θαη φρη ηεο ζεκεξηλήο επίπιαζηεο Γεκνθξαηίαο. Αο μαλαζηξαθνχκε ζηελ Αξραία Διιεληθή Παηδεία, εθζπγρξνλίδνληάο ηελ γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ψζηε λα μαλατζρχζεη απηφ πνπ έγξαςε ν Γθαίηε, κηα απφ ηηο πςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πλεχκαηνο: «Ό,ηη είλαη ν λνπο θαη ε θαξδηά γηα ηνλ άλζξωπν, είλαη θαη ε Ειιάδα γηα ηελ αλζξωπόηεηα. Τνπο Έιιελεο ηνπο αλαθεξύζζω ωο Δηδαζθάινπο ηεο Αλζξωπόηεηαο!». Διπηδνθόξα κελύκαηα Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψλσ, φηη ηα ςπρνδηαβξσηηθά θαηλφκελα ησλ κεγαινππφιεσλ δε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα έληαζε ζηελ επαξρία. Βαζηδφκελνο ζηε ζεηηθή εκπεηξία, ηφζν ηνπ αδειθνχ κνπ, η. δ/ληνχ ιπθείνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, φζν θαη ηεο αδειθήο κνπ, ελ ελεξγεία θαζεγήηξηαο ιπθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία κνπ απφ ηηο επαθέο κνπ κε εθιεθηή νκάδα λέσλ ζην νπθιί, αλαινγηδφκελνο θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ νπθιησηψλ δηαλννπκέλσλ, πνπ ζπλερίδνπλ επάμηα ηε καθξαίσλε πλεπκαηηθή καο παξάδνζε, ραίξνκαη δηαπηζηψλνληαο κε θακάξη φηη «ππάξρεη ζπλέρεηα!». Παηδηά κνπ! Ήγγηθελ ε ψξα λα ηείλεηε ην ρέξη, λα ζαο παξαδψζνπκε ηε καθξαίσλα θεγγνβνινχζα δάδα ηνπ νπθιηψηηθνπ πλεχκαηνο, Γηαθπιάμηε ηελ επιαβηθά άζβεζηε, ππνζρφκελνη εκπξάθησο ην «Άκεο δε γ εζόκεζα πνιιώ θάξξνλεο» (δει. «Δκείο ζα γίλνπκε πνιχ θαιχηεξνη» - απφ εζάο -), κε ζηφρν λα κε ζηακαηήζεη ην νπθιί λ απνηειεί αδηάθνπν ιακπξφ πλεπκαηηθφ αθξηηηθφ θάξν, ζηέιλνληαο ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ζηα πέξαηα θαη φπνπ δεη, πξνο ηέξςηλ ησλ ςπρψλ ησλ αλαξίζκεησλ αείκλεζησλ νπθησηψλ «δαζθάισλ», κε ηελ παξαθαηαζήθε ηνπο λα ζπλερίζνπκε ζην πλεχκα πνπ καο θιεξνδφηεζαλ, ψζηε ην νπθιί λα εμαθνινπζεί λα θέξεη επάμηα ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν «Γαζθαινρώξη»! Μφλν έηζη ζα επηζθξαγίδεηαη θαη ην βαζχ λφεκα ηνπ ηίηινπ ηνπ Ύκλνπ ηνπ νπθιίνπ (ηνπ αείκλεζηνπ νπθιηψηε δαζθάινπ-κνπζηθνχ Κψζηα Βνγηαηδή) «Τν Σνπθιί ζέιεη λα δήζεη θαη ζα δήζεη!» Κσλ. Γ. Γιχζηξαο Γηπι. Μερ/γνο Μεραληθφο η. θαζεγεηήο ΣΔΗ Απνηίσ θόξν ηηκήο, ζεβαζκνύ θαη αλαγλσξίζεσο πξνο ηηο άμηεο Σνπθιησηνπνύιεο θαζεγήηξηέο κνπ ζην γπκλάζην, θ.θ. Τόηα Χαξακπάξα-Κνβαηδή & Μαξίθα Μπάκληνπ-Παληαδίδνπ, θηινιόγνπο, πνπ κνπ δίδαμαλ ζσζηά αξραία ειιεληθά, λέα ειιεληθά θαη ιαηηληθά θαη πξνο ηελ αείκλεζηε Επηπρία Κηζζνπνύινπ-Καξαθύξηνπ, ζενιόγν, πνπ, κε ην παξάδεηγκά ηεο, κνπ ελέπλεπζε ήζνο θαη αμηνπξέπεηα. Αγσλίζηεθα λα κε ηηο απνγνεηεύζσ σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Δελ μέξσ, αλ ηα θαηάθεξα. εκ.: Οη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο επ νπδελί απνηεινχλ επηζηεκνληθφ πφλεκα, πεξηνξηδφκελεο απιψο ζηηο απζφξκεηεο παηδηθέο κνπ αλακλήζεηο, ρσξίο άιιεο βνεζεηηθέο πεγέο ή βηβιηνγξαθία. νπθιί, επηέκβξηνο 2007

8 8

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα