νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο"

Transcript

1 KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο «Πνηέ δελ πξέπεη ηα θιαδηά ηηο ξίδεο λα μερλάλε! Γηαηί απηέο αλ μεξαζνύλ θη εθείλα ζα ραζνύλε!» «Όπνηνο κέλεη ζην παξειζόλ ή ζθέπηεηαη ππεξβνιηθά ην κέιινλ, ράλεη ην παξόλ!» Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ παξειζφληνο, είλαη ε παξάδνζε. Δίλαη απηνλφεην, φηη κέζα απφ ηελ παξάδνζε ην άηνκν νδεγείηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζηνλ θαζνξηζκφ δειαδή ηεο νληφηεηάο ηνπ. Δίλαη βαζηθφ φηη πνηέ πνιηηηζκφο κηαο γεληάο δελ δεκηνπξγείηαη απφ ην κεδέλ. Ρηδψλεηαη ζηελ πνξεία ησλ γελεψλ πνπ πέξαζαλ θαη ην ξίδσκα απηφ είλαη ε παξάδνζε. Ο Φ. Κφληνγινπ γξάθεη: «Έλαο ιαόο πνπ έρεη ράζεη ηελ παξάδνζή ηνπ είλαη ζαλ ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη ράζεη ην κλεκνληθό ηνπ. Τν ζήκεξα θαη ην αύξην είλαη δεκέλα κε ηα πεξαζκέλα. Τν ζήκεξα ζξέθεηαη από ηα πεξαζκέλα θαη ηα κειινύκελα από ην ζήκεξα». Δίλαη αλάγθε, φκσο, λα επηζεκαλζεί, πσο θαηά ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ζα πξέπεη λ απνκνλψλνληαη ηα λεθξά ζηνηρεία ηεο. Γηφηη κηα παζεηηθή ζηξνθή ζην παξειζφλ, πνπ εθδειψλεηαη κε φ,ηη νλνκάδνπκε αξραηνιαηξεία θαη πξνγνλνπιεμία, νδεγεί ζηνλ αλαρξνληζκφ θαη ζηε ζπληεξεηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε ζηείξα πξνζθφιιεζε ζην παξειζφλ ζεκαίλεη παξαθκή. Κάζε παξάδνζε νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία θαη λα ηα αλακνξθψζεη, βάζεη ησλ λέσλ αλαδεηήζεσλ, επηρεηξψληαο έηζη λα ζπκκεηέρεη ζην λέν πνιηηηζηηθφ δεκηνχξγεκα. Mφλν έηζη ζα θαηνξζψζεη λα μαλαβξεί ηε ρακέλε ηνπ «ειιεληθφηεηα» ν Νενέιιελαο. O δάζθαινο Κψζηαο Βνγηαηδήο κε ηε ρνξσδία ηνπ Καζηζκέλνο λσρειηθά ζηε «κεραλή ηνπ ρξφλνπ», γπξίδσ λνεξά ρξφληα πίζσ (σο επί ην πιείζηνλ), ηφζν, φζν κνπ επηηξέπεηαη, ψζηε λα έρσ πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα ηεθηαηλφκελα κηαο επνρήο πνπ έζβεζε, αιιά εμαθνινπζεί λα καο ινχδεη κε ηηο δσνγφλεο πλεπκαηηθέο ηεο αθηηλνβνιίεο, θιεξνδνηεκέλεο απφ κηα αέλαε πιεηάδα άμησλ δαζθάισλ, πνπ μεπεδνχζαλ νκαδηθά απφ ηα ζπιάρλα ηνπ νπθιίνπ, θαηαζέηνληαο, έηζη, ηελ ςπρή κνπ κε ηηο «εθ βαζέσλ» ηεξφηεξεο αλακλήζεηο ηεο δσήο κνπ, πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηα κχρηα ηνπ είλαη κνπ. Αλαπνιψληαο ηα πεξαζκέλα, κε απεξίγξαπηα ζπλαηζζήκαηα, αθαηαλφεηα γηα φπνηνλ δελ είρε ηελ ηχρε λα είλαη παξψλ θαηά ηα ρξφληα πνπ γξάθνληαλ νη πην ιακπεξέο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζειίδεο ηνπ νπθιίνπ καο, κέζα ζην φλεηξν ηεο πνιηηηζηηθήο άλζηζεο εθείλεο ηεο επνρήο, επηζηξαηεχσ ηε γέξηθή κνπ κλήκε, αλαβηψλνληαο «απ ηα

2 2 γθαδαλάηα κ» (ζ.ζ. παηδηθά κνπ ρξφληα) ζπλζήθεο, ήζε, λννηξνπία θαη θηινζνθία ηεο δσήο, πνπ θαη ε πην δπλαηή θαληαζία ηνπ ζχγρξνλνπ λένπ αδπλαηεί λα ζπιιάβεη. ην παξφλ «λνζηαιγηθφ νδνηπνξηθφ», ζπλεηδεηά, ινηπφλ, παξαβηάδσ ηα ζηελά θαη ζαθή πεξηζψξηα ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ κνπ, πεξηγξάθνληαο ελ ηάρεη ηα ηεο ηφηε δσήο, απνζθνπψληαο θαη ζηε «κχεζε» ηνπ αλαγλψζηε ηεο ζχγρξνλεο δσήο ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα θαη ζηηο ζπλζήθεο κηαο επνρήο, πνπ ην νπθιί απνηεινχζε έλα παλζνκνινγνχκελν αθξαηθλέο, κνλαδηθφ, ιακπξφ θαη αδηακθηζβήηεην «δαζθαινρψξη», φπνπ ζρεδφλ θάζε ζπίηη ηνπ ζηέθνληαλ κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία απφ έλα ή θαη πεξηζζνηέξνπο ραξηζκαηηθνχο δαζθάινπο. Ζ δσή ζην νπθιί: πλζήθεο δηαβίσζεο - ηξόπνο δσήο - ήζε θαη έζηκα - πεξηβάιινλ Σν νπθιί ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, κε ηα πνιιά πιηλζφθηηζηα θαη ηα ιίγα πέηξηλα ζπηηάθηα ηνπ - απιντθά ή αξρνληηθά, πνιιά δίπαηα «θνπθνπιφζπηηα» -, κε ηηο θσιηέο ησλ πειαξγψλ (θ. «ιειηαθαίνη») ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, ηηο απιέο, ηα πιαηψκαηα, ηηο βξχζεο ζηηο πιαηείεο θαη ηηο επηβιεηηθέο εθθιεζηέο ηνπ, απνηεινχζε κηα ηδηαίηεξα γξαθηθή θαη νλεηξεκέλε θσκφπνιε, «ράξκα ηδέζζαη», πνπ νη ξίδεο ηεο θηάλνπλ σο ηελ Αιεμαλδξηλή επνρή. Καηά ην κεηαίρκην ηνπ 19 νπ θαη ηνπ 20 νπ αηψλα νη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπθιησηψλ ήηαλ ε ζεξνηξνθία, ε ακπεινπξγία, ε νηλνπνηία θαη ε θαξξνπνηία. Μεηά πξνζηέζεθε θαη ε κεηαμνπξγία. Σν νπθιί ήθκαδε ζα «κεηαμνρψξη» θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηακνξθψζεθε ζε (ακηγέο) «δαζθαινρψξη», φπσο ε θάκπηα ζε πεηαινχδα. Ήηαλ ηφηε, πνπ ζην νπθιί δελ ππήξραλ ηειενξάζεηο, νχηε ξαδηφθσλα, νχηε ηειέθσλα, νχηε απηνθίλεηα, νχηε ηξερνχκελν λεξφ. Ζ ζηδεξνδξνκηθή, φκσο, γξακκή Αδξηαλνχπνιεο-Γεδέαγαηο (ζεκ. Αιεμαλδξνχπνιε), ηεο γαιιηθήο Δηαηξείαο ηδεξνδξφκσλ (ΓΔ), ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1870! Οη εηδήζεηο κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ γξαθηθφ ηειάιε ηνπ Γήκνπ. Γηαβάδακε κε ηε βνήζεηα ηεο «γθαδόιακπαο» (ζ.ζ.: ιάκπαο πεηξειαίνπ). Μπάλην θάλακε ζηελ «θνππάλα» (ζ.ζ.: ζθάθε), ζην «πιπζηαξηό». Εεζηαηλφκαζηαλ κε ηηο μπιφζνκπεο, ηα ηδάθηα θαη ηα καγθάιηα, ελψ γηα ην καγείξεκα ρξεζηκνπνηνχζακε, θπξίσο, ηε «θνπθνύ» θαη ηε «γθαδηέξα». Οη καζεηέο έπξεπε λα είλαη φινη θνπξεκέλνη «κε ηελ ςηιή», ελψ νη καζεηέο ηνπ νθηαηαμίνπ γπκλαζίνπ (ζεκεξηλνχ γπκλαζίνπ & ιπθείνπ) θνξνχζαλ πειήθην κε ην ζήκα ηεο θνπθνπβάγηαο, κε θαξθηηζσκέλν θαη ηνλ αξηζκφ καζεηηθήο ηαπηφηεηαο εθάζηνπ. Απαγνξεχνληαλ ε θπθινθνξία ησλ καζεηψλ ζηνπο δξφκνπο κεηά ην ζνχξνππν. Πνιινί καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ έξρνληαλ ζην γπκλάζην θαζεκεξηλά, απφ ηα γχξσ ρσξηά (φπσο Κνξλνθσιηά, Λπθφθε, Μάλδξα), κε ηα πφδηα, ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο πνηακφο Έβξνο δελ είρε ηα απαξαίηεηα αλαρψκαηα θαη πιεκκχξηδε θάζε ρξφλν, κεηαηξέπνληαο ηελ αγνξά ηνπ νπθιίνπ ζε Βελεηία κε βάξθεο. Σν γπκλάζην κεηαηξέπνληαλ ζε λεζί. Παξ φια απηά, εθείλε ε επνρή ήηαλ αλείπσηα λνζηαιγηθή θαη ην νπθιί πξνρσξνχζε αθάζεθην θαη απηφεην απφ ηε κεηαπνιεκηθή ηνπ θηψρεηα. Δίρακε ηηο πφξηεο ησλ ζπηηηψλ αλνηρηέο, φπσο θαη ηηο θαξδηέο καο. Σν νπθιί δελ ήηαλ βνπβφ, φπσο έρεη θαηαληήζεη ζήκεξα, ζηελ επνρή ηνπ άθξαηνπ θαη αιφγηζηνπ θαηαλαισηηζκνχ. Οη θάηνηθνί ηνπ έθαλαλ παξέα κεηαμχ ηνπο. Σψξα θάλνπλ αζηακάηεηα παξέα κε ηνπο ηειεπαξνπζηαζηέο ηεο TV. Ζ «βόιηα» ηνπ νπθιίνπ, κε ηα θαηάκεζηα δαραξνπιαζηεία, απνηεινχζε έλα θνξπθαίν θνηλσληθφ γεγνλφο. Οη γέξνη («κπάκπηο» θη «παππαίνη») δηεγνχληαλ «καζάιηα» ζηηο απιφπνξηεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο. Αλεπαλάιεπηα ήηαλ θαη ηα θεκηζκέλα, γεκάηα δσληάληα, θέθη θαη δσή «νπθιηώηηθα λπρηέξηα» θαη νη «καραιάδεο» ησλ γπλαηθψλ. Μνλαδηθέο ήηαλ θαη νη «ραξέο» (ζ.ζ.: ενξηέο ηνπ γάκνπ), πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ πνιπήκεξα ηειεηνπξγηθά γιέληηα. Αμέραζηα κνπ κέλνπλ θαη ηα παλεγύξηα, αιιά θαη νη νκαδηθέο πξσηνκαγηάηηθεο έμνδνη ζηελ χπαηζξν, κε αζηακάηεηνπο ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, ππφ ηνλ ήρν βηνιηνχ, θηζάξαο ή αθφκα θαη δνπξλά ή γθάηληαο. Σν «παηηξληί» ησλ θνπθνπιηψλ ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε βαξηά δνπιεηά, αιιά θαη γιέληη ζην «μεθιάδσκα». Ηδηαίηεξα γξαθηθέο ήηαλ θαη νη «δσνπαλεγύξεηο» ζηνλ θάκπν ηνπ νπθιίνπ. Αλαπνιψ ην ράλη ηνπ απνπληδή, ην βαξεινπνηείν ηνπ Σδηακηδή, ηα θαξξνπνηεία, ηα ζαγκαηνπνηεία (ζ.ζ.: θαηαζθεπαζηήξηα ζακαξηψλ), ηα πεηαισηήξηα δψσλ, ηα ηελεθεηδίδηθα, ηα θαξεθινπνηεία, ηνλ πιαλφδην «αγαλαηδή» (ζ.ζ.: γαλσηή), ηνλ θαηζίβειν επηηφπην αθνληζηή καραηξηψλ, επηζθεπαζηή νκπξειψλ θαη θαξεθιψλ, ηα ξαθνθάδαλα ησλ παππνχδσλ κνπ, ηνπο «γηαραλάδεο» (ζεζακνηξηβεία), ην πνδειαηάδηθν ηνπ «Γάζθαιε» (πνπ καο «έηξσγε» φιν ην ραξηδηιίθη), «ηνπ θαληάξ» (ζ.ζ.: ηνπηθή

3 3 δπγαξηά ηξνρνθφξσλ, φπσο ακαμηψλ κε θαπζφμπια), «ηνπ παδάξ» (ζ.ζ.: εβδνκαδηαία ιατθή αγνξά) κε ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο ησλ «βνπλίζησλ» επηζθεπηψλ, ηα παηδηθά καο παηρλίδηα, φπσο «ζβνύξα», «γθάδηο», «ζθιέληδα, «θνπηζό», «ιέκπνπ», «καθξά γθαηδηόια», «ληάκα», «γθ ληνύι (η)» θιπ. Ννζηαιγψ «ηνπ Σαξκπλάξ η ο Καξθαηζειηάο», φπνπ πξσηαληίθξηζα ην θσο ηεο δσήο, ην 3 ν Γεκνηηθφ ρνιείν κνπ, πνπ έρεη θαεί, ηηο γηνξηέο ηνπ κπζηαγσγηθνχ Άτ Θαλάζε κε ηνλ Παπα-αιηάγθα, ηνπ κεγαινπξεπνχο Άτ Γηψξγε κε ηνλ Παπα-Νίθν θαη ηνπ ηαπεηλνχ Άτ Ληά κε ηνλ Παπα-πύξν, αιιά θαη ηνπο γεκάηνπο δσληάληα παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, φπσο ην ρνξφ ηεο ζξπιηθήο «Σνπιηάλαο Σνπθιηωηνύδαο» (πνπ ηνλ ρνξεχεη κε πάζνο θαη ε Βηελλέδα ζχδπγφο κνπ, δηεξσηψκελε, φκσο, πψο είλαη δπλαηφλ, ν «εζληθφο» ρνξφο ηνπ νπθιίνπ λα έρεη ηνπξθηθφ φλνκα;). Οη εξσηεπκέλνη έθαλαλ ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο θαληάδεο, ζπρλά ακεηβφκελνη κε ινπινχδηα πνπ έξρνληαλ καδί κε ηηο γιάζηξεο ηνπο, «πεζθέζη» ησλ πνπξηηαλψλ παηεξάδσλ ησλ «κνπζψλ». Σα ήζε θαη ηα έζηκα ήηαλ αλακεκηγκέλα θαη κε πξνθαηαιήςεηο, δνμαζίεο, ηακπνχ, δεηζηδαηκνλίεο, ζθνηαδηζηηθή λννηξνπία, ζηελφκπαια θνπηζνκπνιηά, κε ηηο αλαρξνληζηηθέο έλλνηεο ηνπ «πξνμεληνχ» θαη ηεο «πξνίθαο», πνπ απνηεινχζαλ ηελ «Αρίιιεην πηέξλα» κηαο επνρήο πνπ, θαηά ηα άιια, ραξαθηεξίδνληαλ απφ άθξαηε αλζξσπηά θαη ζπλαδειθηθφηεηα. νπθιηώηηθε αξρηηεθηνληθή - δηαξξύζκηζε ησλ παιηώλ ζπηηηώλ Ο ξφινο ηεο ζεξνηξνθίαο ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε ρσξνηαμία ηνπ νπθιίνπ, αληαλαθιψκελνο θαη ζηε ιατθή ηνπ παξάδνζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ «αξρηηεθηνληθή ηνπ κεηαμηνύ»: Γεκηνπξγήζεθαλ ζεξνηξνθηθά θηίξηα, δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ηχπσλ, κε ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγθαηνίθεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Μεηά ην 1860 θηίζηεθαλ κεγαιχηεξα ζεξνηξνθηθά ζπίηηα, δηψξνθα ή θαη ηξηψξνθα, ηα ιεγφκελα «θνπθνπιφζπηηα» (θ. «κπηηδηθιίθηα»), δει. βηνηερληθά θηίξηα-θαηνηθίεο, φπσο π.ρ. ηνπ Μπνγηαηδή, ηνπ Καιέζε, ησλ αξρνληφζπηησλ ηνπ Κνπξηίδε (λπλ δεκνηηθφ Μνπζείν Μεηάμεο), ηνπ Μπξίθα θ.α. Ήηαλ ηφηε, πνπ ην νπθιί πάιινληαλ ζηνπο ξπζκνχο ηνπ κεηαμηνχ, φπνπ γηα δχν κήλεο άλζξσπνη θαη κεηαμνζθψιεθεο ζπκβίσλαλ παξάμελα. Ζ ηππηθή δηαξξύζκηζε ησλ ζπηηηώλ ήηαλ πεξίπνπ ε εμήο: Πνιιά «θνπθνπιφζπηηα» ήηαλ δηψξνθα, κε ηε ζάια πνπ έθεξε ηα «θξεβάηηα γηα ηα θνπθνχιηα». Καξδηά ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ ην θαζηζηηθφ. Οη παιηνί έηξσγαλ ζηαπξνπφδη ζην «ζνπθξά», δίπια ζην αλακκέλν ηδάθη, φπνπ έβξαδε ην ηζνπθάιη κε ην θαγεηφ, πίλνληαο λεξφ κε ην «καζηξαπά» (ζ.ζ.: θχπειιν) απφ ηελ «ηζηάξδα» (ζ.ζ.: ζηάκλα), φπσο ζπλεζίδνληαλ ηφηε ζην νπθιί. ην ππλνδσκάηην ππήξρε ε «κνπζάληξα». Σα θαιά ζπίηηα δηέζεηαλ θαη «κνπζαθίξ νληά» (ζ.ζ.: ηνπξθ. δσκάηην κνπζαθηξαίσλ ), ηε κεηέπεηηα «ππνδνρή», κε ηελ ηξαπεδαξία θαη ην έπηπιν ηνπ «κπνπθέ». Σν «θηιάξ» (θειάξη) ήηαλ ζπλήζσο έλαο ζθνηεηλφο θαη δξνζεξφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Δθεί ήηαλ θαη ε ζέζε ηνπ «θαλαξηνύ», γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. Ήηαλ ην ςπγείν ηεο επνρήο! Σν «ραγηάηη» ήηαλ θη απηφ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ζπηηηψλ απφ κεηάμη», φπσο θαη ην «πιπζηαξηφ». Πνιενδνκία Δπηβιεηηθά, δεκόζηα θιπ., θηίξηα, βηνκεραληθή αξρηηεθηνληθή: Σα εθπαηδεπηήξηα μερσξίδνπλ αξρηηεθηνληθά. Φεκηζκέλα παξέκεηλαλ ην λενθιαζηθίδνλ (παιηφ) Α Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην (παιηφ) Γπκλάζην (1900), ζην πλεχκα ηνπ κπαξφθ εθιεθηηζκνχ, πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν. Δληππσζηαθέο ήηαλ (θαη είλαη) θαη νη δχν εθθιεζίεο, ιηζφθηηζηεο ηξίθιηηεο μπιφζηεγεο βαζηιηθέο, ηνπ «Καξθαηζειηώηε» Άτ Θαλάζε (1840) θαη ηνπ «Κακπηώηε» Άτ Γηψξγε (1859). ηελ αγνξά ππήξρε ε «πλχθα», κε ηελ επηγξαθή «Τηο αγνξεύεηλ βνύιεηαη;» (δει. «Πνηνο επηζπκεί λα εθθσλήζεη ιφγν;»). Με ην πιήγκα ηεο απψιεηαο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο παξαηεξήζεθε έλζεξκε ζηξνθή πξνο ηελ πξνυπάξρνπζα κεηαμνπξγία θαη ηδξχνληαη εξγνζηάζηα κεηάμεο. Σα «ιείςαλα» ηνπ κνλαδηθνχ πξσηνβηνκεραληθνχ εξγνζηαζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο κεηάμεο ( ) ηνπ Σδίβξε παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα ζησπεινί κάξηπξεο κηαο ιακπξήο κεηαμνπαξαγσγηθήο επνρήο, Δπηζήκαλζε: Οη ηπρεξνί παππνχδεο καο έδεζαλ (νπζηαζηηθά ζηε δηάξθεηα κηαο δσήο) ηελ πιένλ ζπγθινληζηηθή επνρή ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηεο γεο, βηψλνληαο ην θσηηζκφ κε δαδί, κε γθαδφιακπα, κε ειεθηξηθφ ξεχκα, ηελ θαηάθηεζε ηεο ζειήλεο (1969) θαη (ίζσο) ηελ ηειεπηαία επαλάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (1986).

4 Μαύξεο ζειίδεο 4 Βαζεηά παξαθσλία ζηελ πξνπεξηγξαθείζα λνζηαιγία απνηεινχλ νη καχξεο ζειίδεο ηνπ θξηθηνχ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη (θπξίσο) ηνπ άγξηνπ παηξηδνθηφλνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ, κηα καθξφζπξηε δνθεξή θαη απνθξάδα επνρή ( ), ηεο νπνίαο ηηο θξηθαιεφηεηεο έδεζε ε παηδηθή κνπ ςπρή, κε αλεμίηειεο κέρξη ζήκεξα ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Μπνξψ λα ιεζκνλήζσ ηελ - πεξί ην ιπζζαιέα πνιηνξθεηηθή «Μάρε ηνπ νπθιίνπ» (παξ νιίγνλ κνηξαία γηα ηνλ ηφπν καο) θαη ηηο άθξσο λνζεξέο ζεξησδίεο, αδηαλφεηεο απφ κε δηεζηξακκέλν λνπ, ην ζθπξνθφπεκα κε βιήκαηα, ηα «ακπξηά», ην «παηδνκάδσκα», ηηο «παηδνππόιεηο», ηα μεραζκέλα δνινθνληθά λαξθνπέδηα; Οη παηεξάδεο καο ππεξεηνχζαλ ηελ Παηξίδα επί ζεηξά αηέιεησησλ εηψλ γηα ηε ιεπηεξηά καο, ελψ ζήκεξα βηψλνπκε, απφ ακειεηέα παξαζηξαηεκέλε κεηνςεθία ηεο «λενιαίαο ηνπ θξαπέ», ζπρλά ππθλά ην δεκφζην θάςηκν ηνπ ηεξνχ καο ζπκβφινπ, ηεο θαηακαησκέλεο Διιεληθήο καο εκαίαο, κπξνζηά ζηα άπξαθηα κάηηα ησλ αζηπλνκηθψλ. Μηα άιιε εθηαιηηθή εκπεηξία κνπ ήηαλ θαη ε ρσξίο πξνεγνχκελν κεγάιε ππξθαγηά (πεξί ην 1950), φπνπ ζε κηα λχρηα έγηλε παξαλάισκα ηνπ ππξφο ην ηειεπηαίν ελαπνκείλαλ ηζηνξηθφ θνκκάηη ηεο «αγνξάο», ηνπ εκπνξηθνύ δει. θέληξνπ ηνπ νπθιίνπ. Αθφκα ερνχλ ζη απηηά κνπ νη καληαζκέλεο εηδνπνηεηηθέο θσδσλνθξνπζίεο θαη ηα νπξιηαρηά ησλ αιιφθξνλσλ πεξαζηηθψλ κε ηνπο θνπβάδεο, κέζα ζηε κνιπβέληα λχρηα: «Γηαλγθ λ (η)! (ζ.ζ.: ηνπξθ. ππξθαγηά) Καίγεηεη νύινπ ηνπ παδάξ!». Πλεπκαηηθή - θνηλσληθή δσή ηνπ νπθιίνπ Ζ πνιπθχκαληε ηζηνξία ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ απνδεηθλχεη φηη ην νπθιί ήηαλ (θαη εμαθνινπζεί λα είλαη) ζεκαληηθφ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θέληξν. ην νπθιί αλζνχζε αζηακάηεηα πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή, θαιιηηερληθή θαη αμηφινγε θνηλσληθή δσή. Σα δεκνηηθά ζρνιεία είραλ επίπεδν αλψηεξν ησλ ζεκεξηλψλ γπκλαζίσλ. Οη γνλείο καο, πνπ κεηά βίαο απνθνηηνχζαλ απφ ην Γεκνηηθφ ή ην θεκηζκέλν ρνιαξρείν, δηέζεηαλ επξεία κφξθσζε, ζπγθξίλνληαο κε ην ζήκεξα. Μέρξη θαη γαιιηθά δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν. Αξρηθά νη δάζθαινη ζπνχδαδαλ ζηε γεηηνληθή Αδξηαλνχπνιε. Καη αξγφηεξα, φκσο, ζηε δηθή κνπ επνρή, αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, ππήξραλ θαη ππάξρνπλ πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ρνξσδίεο, δεκνηηθέο κπάληεο κνπζηθήο πλεπζηψλ, καληνιηλάηεο θιπ. Σα ζρνιεία ζπλαγσλίδνληαλ ην έλα ην άιιν, αλεβάδνληαο ηηο (εξαζηηερληθέο, αιιά πνηνηηθέο) παξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ, παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη πινχζηεο νκηιίεο δηαπξεπψλ δαζθάισλ θαη ινηπψλ κνξθσκέλσλ. Πνηνο ζ ακθηζβεηήζεη ηελ πλεπκαηηθή πξνζθνξά ησλ αείκλεζησλ δαζθάισλ, φπσο ν Αληώλνγινπ, ν Γθηξηδήο, ν Λεσλίδαο Σεξδνύδεο, γηα λ αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε νξηζκέλνπο κφλν δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ηελ αζηείξεπηε δεμακελή ησλ άμησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νπθιίνπ, απφ ηφηε έσο ζήκεξα, δηαλνπκέλσλ πνπ ζπλέβαιαλ ελεξγά θαη ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ καο; Ο κνπζηθφο θαη δάζθαιφο κνπ Κώζηαο Βνγηαηδήο, κε ηελ θεκηζκέλε ηνπ καληνιηλάηα, δφμαζε ην νπθιί ζε κηα ηηηάληα πεξηνδεία ζηηο ΖΠΑ, καδί κε ηνλ ηφηε Γήκαξρν νπθιίνπ, δάζθαιν Γεκήηξην ετηαλίδε. Με ζπγθίλεζε ζπκνχκαη θαη ηνπο πάκπησρνπο κηθξνχο ζπλνκήιηθνπο βηνπαιαηζηέο, πνπ ήηαλ, επί ην πιείζηνλ, πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο, φπσο ηνλ εθιεθηφ ζπκκαζεηή κνπ Λέαλδξν Καξαηζηώιε θαη ηνλ παηδηθφ κνπ θίιν, αείκλεζην Απόζηνιν Καθαιή (πνπινχζε «η ο κπακπαιηόξηο η Μίρνπ», θεκηζκέλα κεγάια θνπινχξηα), πνπ έκειιε λα γίλεη φρη κφλν δάζθαινο θαη ηεξνςάιηεο, αιιά θαη ν κεηέπεηηα (κεηιίρηνο, επξχλνπο θαη ζηνραζηήο) πεθσηηζκέλνο πλεπκαηηθφο εγέηεο ησλ νπθιησηψλ ηεο δηαζπνξάο. Ππιψλαο ησλ εζψλ ηεο επνρήο καο ήηαλ ην δηαθαέο φλεηξν, λα κνξθσζνχκε, λα μεπεξάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, λα κεηνπζησζνχκε πλεπκαηηθά, λ απνθηήζνπκε θηεξά θαη λα πεηάμνπκε καθξηά απφ ην ηέικα, λ αθνπκπήζνπκε ηνλ νπξαλφ κε η άζηξα, λα πξνζθέξνπκε ζηελ Παηξίδα. ηα ζσζηθά καο θνχλησλε κηα άζβεζηε θιφγα γηα γλψζε. Γηα λα ππάξρεη, φκσο, θαη αληίινγνο: Οη γεξνληφηεξνη ζπρλά δπζαλαζρεηνχζαλ κε ηηο (ξεμηθέιεπζεο γηα ηελ επνρή) αληηιήςεηο καο - αθνχ δελ ηεξνχζακε ηα «κπακπίζηα», ηηο δνμαζίεο δει. θαη ηηο αλαρξνληζηηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ επέκελαλ λα παξακέλνπλ ηακπνπξσκέλνη πίζσ απφ ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ ζηηι «Πίζηεπε θαη κε εξεχλα!» -, νπφηε κνλνινγνχζαλ

5 πξναλαγγέιινληαο: «Απ η ο γξακκαηδκέλ (η) ζα κπαηίζ (η) ληηνπληάο!», δει. «Απφ ηνπο κνξθσκέλνπο ζα πξνθιεζεί ε ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ!». Δίρακε, ινηπφλ, θαη ηέηνηα πξνβιήκαηα, εθ φζνλ ήκαζηαλ «έξγσ» ζησπεινί επαλαζηάηεο θαη πνιέκηνη ελφο μεπεξαζκέλνπ θαηεζηεκέλνπ, «εηζάγνληεο θαηλά δαηκφληα». ηελ θαξδηά ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ε ζεξνηξνθία άξρηζε λα δέρεηαη (πέξαλ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ) θαη ηα πιήγκαηα ηεο επηλνήζεσο ηεο ζπλζεηηθήο κεηάμεο (1949). Έπαςαλ λα θηίδνληαη θνπθνπιφζπηηα, πνπ απνηεινχζαλ θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ νπθιίνπ. Σα ππάξρνληα θνπθνπιφζπηηα άξρηζαλ ζηαδηαθά λ αδεηάδνπλ, νη κνξεψλεο λα εμαθαλίδνληαη. Οη ηζηκηληέξεο ηνπ μαθνπζηνχ κεηαμνπξγηθνχ εξγνζηαζίνπ Σδίβξε έπαςαλ λα θαπλίδνπλ. Ζ ζεξνηξνθία αξγνπέζαηλε θαη κε ηε δχζε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα έπαςε λα είλαη ην θχξην κέζν δηαβίσζεο ηεο νπθιηψηηθεο νηθνγέλεηαο. Δπηπρψο πνπ νη άμηεο βηνηερλίεο κεηαμσηψλ ηνπ νπθιίνπ αγσλίδνληαη ζήκεξα, καδί κε ηνλ Γήκν, λα ηεο δψζνπλ «ην θηιί ηεο δσήο». Σα νπθιησηφπνπια, δψληαο κέζα ζε αλείπσηε θηψρεηα - αθνχ δε δηέζεηαλ ηηο εχθνξεο πεξηνρέο άιισλ πφιεσλ ηνπ Έβξνπ -, έρνληαο φκσο θαη πλεπκαηηθά νξάκαηα, παξαθαηαζήθε ησλ άμησλ δαζθάισλ ηνπο, θαη δηςψληαο γηα γλψζε θαη αληίζηνηρε θνηλσληθή πξνζθνξά, κε κπνξψληαο λα ζπνπδάζνπλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο, πξνζηξέρνπλ ζηε γεηηνληθή «Εαξίθεην Παηδαγσγηθή Αθαδεκία» Αιεμ/πφιεσο, φπνπ - ζπλ ηνηο άιινηο - νη ζπνπδέο δηαξθνχζαλ κφλν δχν έηε. Έηζη, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950, 1960, ην νπθιί μαλαδσληάλεςε ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ηνπ «δαζθαινρσξίνπ». Αλ απνδερηνχκε ηε δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ φξνπ «δάζθαινο-εθπαηδεπηηθφο», ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο επηζηήκνλεο, πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο, επηηπρεκέλνπο ζηελ θνηλσλία, πνπ «δίδαμαλ» κε ην ιεηηνχξγεκά ηνπο, ην παξάδεηγκά ηνπο, ηα επηηεχγκαηά ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία (αλαηξέρνληαο φρη κφλν ζηε κεηαπνιεκηθή θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά θαη ζηελ αλζεξή θαη αθκάδνπζα γηα ην νπθιί πξνπνιεκηθή επνρή ηεο επεκεξίαο, θηάλνληαο κέρξη θαη ζηηο ξίδεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα), ηφηε ε πλεπκαηηθή αίγιε ηνπ «δαζθαινρσξίνπ» καο δελ έρεη πξνεγνχκελν, φπσο ζπκβνιίδεη θαη ν επηζηήκνλαο, ζπγγξαθέαο θαη πνιηηηθφο Κσλζηαληίλνο Κνπξηίδεο, πιαηζησκέλνο θαη απφ άιινπο, φπσο ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ Υαξάιακπν Καιπάθα, ηνλ αιεπξνβηνκήραλν θαη βνπιεπηή Υξίζην Γθαξγθάλα, ηνλ Καςαιίδε θαη απφ πνιιέο άιιεο πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο, «πηνλέξνπο ηεο πξνφδνπ». Πξηλ απφ 120 πεξίπνπ ρξφληα, ν παππνχο κνπ, Κσλ/ηίλνο Γιύζηξαο (θεξακνπνηφο-θηεκαηίαο), ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηφικεζαλ λα πεηάμνπλ ηε «ζηνιή» κε ηε γαιάδηα βξάθα θαη λα ληπζνχλ «επξσπατθά», λα θνξέζνπλ δειαδή «γαιιηθφ» (δει. ην ζεκεξηλφ) παληειφλη (γαι. pantalon), πεγαηλνεξρφκελνο κε ην ηξέλν ζηελ Αζήλα, γηα λα βιέπεη ηηο αγαπεκέλεο ηνπ νπεξέηεο. Ο άιινο κνπ παππνχο επέκελε λα θνξάεη ηε βξάθα, ηα «ζηαιβάξηα» θαη ηα ηζαξνχρηα θαη ε άιιε κνπ γηαγηά ηα «θαθηάληα» θαη ηηο «κπηληέληο». Πξνπνιεκηθά παξαηεξήζεθε κηα θξελίηηδα κε ηε κφδα: Άλδξεο θαη γπλαίθεο μεζάισζαλ. Ζ ξαπηηθή θαη ε θνκκσηηθή αλαπηχρζεθαλ ζε πςειέο ηέρλεο. Όπνηνο έρεη αξρείν θσηνγξαθηψλ ησλ πξνγφλσλ ηνπ ζα πεηζζεί γηα ηελ νξζφηεηα ησλ σο άλσ. Πεξί ην 1950, ν αδειθφο ηεο κεηέξαο κνπ, Ζιίαο Μπνπληδηνύθαο, φληαο αλψηαην ζηέιερνο ηεο Τπεξεζίαο Ακεξηθαληθήο Βνήζεηαο ζηελ Διιάδα (ζηα πιαίζηα ηνπ κεηεκθπιηνπνιεκηθνχ επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ «ρεδίνπ Μάξζαι»), νξακαηίζηεθε, θαηεχζπλε επηκειψο θαη πέηπρε λα δηνξγαλψζεη, κε απίζηεπηε επηηπρία, ην ππέξιακπξν θαη νλεηξηθφ «Φνιθινξηθό Φεζηηβάι νπθιίνπ», κε πςεινχο Έιιελεο θαη Ακεξηθαλνχο πξνζθεθιεκέλνπο, πνπ ην θηλεκαηνγξάθεζε θαη ην έζηεηιε ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ, πξνβάιινληαο, έηζη ηελ αγαπεκέλε ηνπ γελέηεηξα. Δίκαη ηδηαίηεξα πεξήθαλνο, πνπ ην δέληξν ηεο δσήο κνπ είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζηα ηεξά ρψκαηα ηεο κεηαμέληαο καο παηξίδαο. Πξνβιεκαηηζκνί: Σόηε θαη ηώξα Με ηελ επθαηξία απηή δηαθηλδπλεχσ ζπλεηδεηά λα πξνβψ ζε ζχγθξηζε ηεο ζηάζκεο ηεο ηφηε παηδείαο, ζε ζρέζε κε ζήκεξα: Οη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο καο ήηαλ πάκπησρνη. Όρη κφλν δε ζπλδηθαιίδνληαλ, αιιά δίλνληαλ «ςπρή ηε θαη ζψκαηη» ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ιεηηνχξγεκα. Γίδαζθαλ αθνχξαζηα πξσί-απφγεπκα, έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Μαο γαινχρεζαλ κε ηα λάκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Παηδείαο. Μαο 5

6 ελέπλεπζαλ ζηφρνπο ζηε δσή θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αλάγθεο γηα απζφξκεηε πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία. Αιιά θαη ε αλέρεηα ππήξμε ηζρπξφ εθαιηήξην, ψζηε λα μεθχγνπκε απφ ηε κηδέξηα. Οη πεξίπνπ 35 ζπκκαζεηέο κνπ ηεο νγδφεο ηάμεο γπκλαζίνπ ζπνχδαζαλ ζρεδφλ φινη θη έγηλαλ επηζηήκνλεο, ζε φιν ην θάζκα ηεο επηζηήκεο. Υσξίο ηε θιφγα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Παηδείαο, πνπ θνχλησλε κέζα καο, ζα παξαπαίακε θη εκείο ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αδηαθνξία ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ, πνπ θαηά κεγάιν πνζνζηφ παξακέλνπλ ςπρξνί θαη αδηάθνξνη, ρσξίο νξάκαηα, ίζσο θαη ιφγσ ησλ ηξαγηθψλ εξγαζηαθψλ ζπγθπξηψλ. Οη αξραίνη καο πξφγνλνη δηεθήξπηηαλ αθξάδαληα φηη: «Παηξόο ηε θαη κεηξόο θαη πνιηηηκόηεξνλ εζηίλ ε παηξίο». Ο Ν. Καδαληδάθεο βξνληνθψλαδε, φηη «Δπζύλε βαξηά βαξαίλεη θάζε Έιιελα, λα ζπλερίζεη ηνλ Διιεληθό Θξύιν!». ε αληίζεζε κε ηελ εμηζηνξνχκελε πλεπκαηηθή έθξεμε θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παξειζφληνο, ζηε ζεκεξηλή πλεπκαηηθά αλέξαζηε επνρή, δπζηπρψο, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, ε λενιαία ζηηο κεγαινππφιεηο ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε ππαξμηαθή ζχγρπζε, θαθνκαζεκέλε απφ ηνπο γνλείο ηεο, ηαιαληεπφκελε ππφ ην βάξνο ηεο αλεξγίαο, κε ζαζξά ή θαη θαζφινπ πξφηππα θαη κε ακφξθσηνπο δαζθάινπο (ζε ζπληαξαθηηθφ πνζνζηφ), ρσξίο αμίεο, νξάκαηα, ζηφρνπο, φλεηξα θαη ζθέςεηο γηα ην κέιινλ, κέζα ζ έλα ζάπην θνηλσληθφ ηζηφ, ππφ ην βάξνο ησλ ζπλερψλ ζθαλδάισλ ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο γέλλεζε, θαηαθιχδνληαο κε νθλεξία ηα θαθέ, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαηάξηηζε - παζεηηθνί ξηςάζπηδεο ηεο βηνπάιεο - θαη κε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο λα εθηνλψλεηαη κε παξαβαηηθέο θαη πεξηζσξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, θηάλνληαο ζην ζεκείν ηεο θαηαπαηήζεσο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ρψξσλ, ηεο δεκηνπξγίαο γηάθθαο αλαξρηθψλ θαη άληξνπ ηξνκνθξαηψλ, ζρεδφλ ζε θάζε ΣΔΗ θαη ΑΔΗ, πξνπειαθίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, «θηίδνληαο» πξπηάλεηο κέζα ζηα γξαθεία ηνπο, ιεειαηψληαο ηε δεκφζηα πεξηνπζία, κε ζπλερείο απηαξρηθέο θαηαιήςεηο, ππφ ην πξφζρεκα ηνπ παξαλνεκέλνπ «αθαδεκατθνχ αζχινπ», πνπ έρεη θαηαληήζεη «άζπιν ηξνκνθξαηψλ», ξίπηνληαο, έηζη, «ηα άγηα ηνηο θπζί», δει. ζηνπο ζθχινπο (Μαηζ. 7,6). O tempora, o mores! (ιαη., ειεχζεξα κεηαθξαδφκελν, «Ω ηη θξηθηή επνρή, σ ηη θξηθηά ήζε!»). Α, λαη! Ξεράζακε θαη ηελ, θαζφινπ αζήκαληε αξηζκεηηθά, κεηνςεθία ησλ επνλνκαδφκελσλ «ριηδάλεξγσλ», κηα θαηεγνξία παξαζηηνβηνχλησλ λέσλ, εξαζηψλ ηεο ρσξίο κφρζν θαινπέξαζεο, πνπ έκαζαλ λα ηα πεξηκέλνπλ φια απφ ηνπο γνλείο ή απφ ηελ θνηλσλία, απνιακβάλνληαο δσή πνιπηειείαο, ρσξίο λα ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ, «άρζνο αξνύξεο» (δει. «βάξνο ηεο γεο»). Οη λένη καο ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ιεμηπελία θαη εκηκάζεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αθνχ δελ έρνπλ ηελ ηχρε λα εθπαηδεχνληαη απφ δαζθάινπο ηνπ επηπέδνπ ηεο δηθήο καο επνρήο. ηηο επαθέο ηνπο θαη ζηα SMS ηνπο - αθφκα ελίνηε θαη ζηηο απίζηεπηεο «θαιιηέπεηαο» ζρνιηθέο εθζέζεηο ηνπο - ρξεζηκνπνηνχλ σο γιψζζα ηα ιεγφκελα greeklish (πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ greekenglish), κηα ειιελναγγιηθή αξγθφ γισζζηθή ζαιάηα! Ση λα πνχκε θαη γηα ην ιεμηιφγην ηεο λέαο γεληάο, κε μεληθέο παπαγαινθξαπγέο, φπσο «νππο» (ζ.ζ.: «φπαια»), «γνπάνπ» (ζ.ζ.: επηθψλεκα ελδείμεσο ζαπκαζκνχ) θιπ; Ζ ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε δελ μελίδεη, αθνχ θαη κηα «νπρί επθαηαθξφλεηε» κεξίδα ησλ ζχγρξνλσλ δαζθάισλ δε γλσξίδεη επαξθψο ηε κεηξηθή καο γιψζζα. ηε ζεκεξηλή επνρή απηναθπξψλεηαη ε πεξίθεκε ξήζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ γηα ηνλ δάζθαιφ ηνπ Αξηζηνηέιε: «Σηνπο γνλείο κνπ νθείιω ην δελ, ζηνπο δαζθάινπο κνπ ην επ δελ». Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, φπνπ πιένπκε ρσξίο ππμίδα, ζα πξέπεη λα ιέκε «..ζηνπο άμηνπο (θαη κφλν ζ απηνχο) δαζθάινπο κνπ νθείισ ην επ δελ!». Ζ δηθή κνπ γεληά είρε ηελ ηχρε θαη ηελ επηπρία λα έρεη θαζ φια άμηνπο δαζθάινπο. Πξψην κέιεκα ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είλαη ε επεκεξία, φπσο δηαηππψλνπλ θαη δηδάζθνπλ πνιινί, αιιά ε παηδεία ησλ πνιηηψλ. Ζ Παηδεία είλαη ην ζηαζεξφ ζεκέιην ηεο Γεκνθξαηίαο. Όηαλ ε Γεκνθξαηία πεξλάεη θξίζε (φπσο, δπζηπρψο, ζήκεξα ζηε ρψξα καο) ή φηαλ ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θηλδπλεχεη, ηφηε ε θαηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο παξνπζηάδεηαη ζπγθερπκέλε θαη νη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα ράλνπλ ηα ζηαζεξά θξηηήξηα ησλ αμηψλ. Έλα απφ ηα ζχγρξνλα γλσξίζκαηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη ηνλ ηχπν θαη ην πεξίβιεκα ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη ε ζχγρπζε. Απηή ε ζχγρπζε απιψλεηαη παληνχ, είλαη θαζνιηθή θαη ηε ζπλαληάκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο, ζηελ ηέρλε, ζηελ παηδεία, ζηε ζξεζθεία, ζηνπο λφκνπο θιπ. Όια απηά δηαηαξάζζνληαη, φηαλ ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα-παηδεία κέζα ζε κηα Γεκνθξαηία παξακειείηαη θαη δηαζηξέθεηαη απφ δηάθνξα ζπλεξγεία θνζκνζεσξηψλ. 6

7 7 Όηαλ, ινηπφλ, ε Παηδεία-πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ππνρσξεί, εκθαλίδνληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία νη κεραληζκνί ηεο πξνπαγάλδαο, νη νπνίνη κε ην ζπζηεκαηηθφ ηνπο γδνχπν θνπθαίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη κσξαίλνπλ ηε λφεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ πλεπκαηηθή ζχγρπζε, ηελ εζηθή ζηξέβισζε θαη ηελ θαηαηξφπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. ήκεξα είλαη επηηαθηηθφ, φζν πνηέ, λ αλαπηχμνπκε ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ Παηδεία, πνπ απνηειεί ην βάζξν κηαο ζσζηήο θαη φρη ηεο ζεκεξηλήο επίπιαζηεο Γεκνθξαηίαο. Αο μαλαζηξαθνχκε ζηελ Αξραία Διιεληθή Παηδεία, εθζπγρξνλίδνληάο ηελ γηα ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ψζηε λα μαλατζρχζεη απηφ πνπ έγξαςε ν Γθαίηε, κηα απφ ηηο πςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πλεχκαηνο: «Ό,ηη είλαη ν λνπο θαη ε θαξδηά γηα ηνλ άλζξωπν, είλαη θαη ε Ειιάδα γηα ηελ αλζξωπόηεηα. Τνπο Έιιελεο ηνπο αλαθεξύζζω ωο Δηδαζθάινπο ηεο Αλζξωπόηεηαο!». Διπηδνθόξα κελύκαηα Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψλσ, φηη ηα ςπρνδηαβξσηηθά θαηλφκελα ησλ κεγαινππφιεσλ δε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα έληαζε ζηελ επαξρία. Βαζηδφκελνο ζηε ζεηηθή εκπεηξία, ηφζν ηνπ αδειθνχ κνπ, η. δ/ληνχ ιπθείνπ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, φζν θαη ηεο αδειθήο κνπ, ελ ελεξγεία θαζεγήηξηαο ιπθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξία κνπ απφ ηηο επαθέο κνπ κε εθιεθηή νκάδα λέσλ ζην νπθιί, αλαινγηδφκελνο θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ νπθιησηψλ δηαλννπκέλσλ, πνπ ζπλερίδνπλ επάμηα ηε καθξαίσλε πλεπκαηηθή καο παξάδνζε, ραίξνκαη δηαπηζηψλνληαο κε θακάξη φηη «ππάξρεη ζπλέρεηα!». Παηδηά κνπ! Ήγγηθελ ε ψξα λα ηείλεηε ην ρέξη, λα ζαο παξαδψζνπκε ηε καθξαίσλα θεγγνβνινχζα δάδα ηνπ νπθιηψηηθνπ πλεχκαηνο, Γηαθπιάμηε ηελ επιαβηθά άζβεζηε, ππνζρφκελνη εκπξάθησο ην «Άκεο δε γ εζόκεζα πνιιώ θάξξνλεο» (δει. «Δκείο ζα γίλνπκε πνιχ θαιχηεξνη» - απφ εζάο -), κε ζηφρν λα κε ζηακαηήζεη ην νπθιί λ απνηειεί αδηάθνπν ιακπξφ πλεπκαηηθφ αθξηηηθφ θάξν, ζηέιλνληαο ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ζηα πέξαηα θαη φπνπ δεη, πξνο ηέξςηλ ησλ ςπρψλ ησλ αλαξίζκεησλ αείκλεζησλ νπθησηψλ «δαζθάισλ», κε ηελ παξαθαηαζήθε ηνπο λα ζπλερίζνπκε ζην πλεχκα πνπ καο θιεξνδφηεζαλ, ψζηε ην νπθιί λα εμαθνινπζεί λα θέξεη επάμηα ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν «Γαζθαινρώξη»! Μφλν έηζη ζα επηζθξαγίδεηαη θαη ην βαζχ λφεκα ηνπ ηίηινπ ηνπ Ύκλνπ ηνπ νπθιίνπ (ηνπ αείκλεζηνπ νπθιηψηε δαζθάινπ-κνπζηθνχ Κψζηα Βνγηαηδή) «Τν Σνπθιί ζέιεη λα δήζεη θαη ζα δήζεη!» Κσλ. Γ. Γιχζηξαο Γηπι. Μερ/γνο Μεραληθφο η. θαζεγεηήο ΣΔΗ Απνηίσ θόξν ηηκήο, ζεβαζκνύ θαη αλαγλσξίζεσο πξνο ηηο άμηεο Σνπθιησηνπνύιεο θαζεγήηξηέο κνπ ζην γπκλάζην, θ.θ. Τόηα Χαξακπάξα-Κνβαηδή & Μαξίθα Μπάκληνπ-Παληαδίδνπ, θηινιόγνπο, πνπ κνπ δίδαμαλ ζσζηά αξραία ειιεληθά, λέα ειιεληθά θαη ιαηηληθά θαη πξνο ηελ αείκλεζηε Επηπρία Κηζζνπνύινπ-Καξαθύξηνπ, ζενιόγν, πνπ, κε ην παξάδεηγκά ηεο, κνπ ελέπλεπζε ήζνο θαη αμηνπξέπεηα. Αγσλίζηεθα λα κε ηηο απνγνεηεύζσ σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Δελ μέξσ, αλ ηα θαηάθεξα. εκ.: Οη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο επ νπδελί απνηεινχλ επηζηεκνληθφ πφλεκα, πεξηνξηδφκελεο απιψο ζηηο απζφξκεηεο παηδηθέο κνπ αλακλήζεηο, ρσξίο άιιεο βνεζεηηθέο πεγέο ή βηβιηνγξαθία. νπθιί, επηέκβξηνο 2007

8 8

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα