κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων."

Transcript

1 ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που όλα μοιάηουν μουντά και γκρίηα, που οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ μεγαλϊνουν και που πολλοί ςυμπατριϊτεσ μασ χάνουν τον προςανατολιςμό και τα τελευταία ίχνθ αιςιοδοξίασ τουσ, το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν αποφάςιςε να απευκυνκεί εκεί όπου το χαμόγελο και θ ελπίδα υπάρχουν και αναβλφηουν, εκεί όπου θ ηωι ανκίηει. τρζψαμε το βλζμμα μασ ςτουσ νζουσ των Λυκείων τθσ Αττικισ, όχι για να τουσ δϊςουμε κουράγιο, όπωσ ίςωσ κα κάναμε παλιότερα όταν αυτό περίςςευε ς' εμάσ, αλλά για να πάρουμε απ αυτοφσ, προτείνοντάσ τουσ να γράψουν εκκζςεισ για το εμπόριο και τον πολιτιςμό, για τθν επιχειρθματικότθτα και τθν ανάπτυξθ, για τισ προτεραιότθτεσ που πρζπει κατά τθ γνϊμθ τουσ να βάλει θ πατρίδα μασ αυτόν τον καιρό. Ρολλοί ςιμερα ςτθ χϊρα μασ, άλλοι από ψυχρι ανάγνωςθ ςτατιςτικϊν, άλλοι επειδι το βλζπουν να ςυμβαίνει κι άλλοι τελείωσ μοιρολατρικά, μιλοφν για τον κίνδυνο να χακεί θ νζα γενιά τθσ Ελλάδασ μζςα από μια καινοφργια προςφυγιά. Κι αυτό, τθν ϊρα που αυτι θ γενιά είναι θ καλφτερα εξοπλιςμζνθ με γνϊςεισ ςτθν πρόςφατθ ιςτορία μασ. Αν αυτόσ ο κίνδυνοσ είναι υπαρκτόσ -και προςωπικά πιςτεφω ότι είναι- τότε αυτό το ηιτθμα πρζπει να αναχκεί ςε ηιτθμα υψίςτθσ

2 προτεραιότθτασ για όλουσ μασ. Για τθν Ρολιτεία και τουσ πολιτικοφσ, για τον επιχειρθματικό κόςμο και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, για τουσ δαςκάλουσ και τουσ γονείσ, για τον κάκε ζναν που είτε ατομικά είτε ςυλλογικά ςυγκροτεί τθν οντότθτα αυτισ τθσ χϊρασ. Η Ελλάδα βρίςκεται ςτθ δίνθ μιασ πρωτοφανοφσ φφεςθσ που ζχει ανατρζψει ηωζσ, ςχζδια, όνειρα. Ρζρα από τισ εμπειρίεσ που όλοι ζχουμε για τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, εγϊ ωσ Ρρόεδροσ του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ακινασ, ζχω το δυςάρεςτο «προνόμιο» να ενθμερϊνομαι κακθμερινά για τθν αρνθτικι πορεία τθσ αγοράσ. «Λουκζτα», ανεργία, υποαπαςχόλθςθ, αδιεξόδα Οι αρικμοί μιλάνε μόνοι τουσ και δυςτυχϊσ δείχνουν ξεκάκαρα το μζγεκοσ του προβλιματοσ. Μόνο ςτο πρϊτο δίμθνο του 2013 ςθμειϊκθκαν άλλεσ 1732 διαγραφζσ μελϊν του Επιμελθτθρίου, δθλαδι άνκρωποι του μόχκου που αδυνατϊντασ να ςυντθριςουν τισ επιχειριςεισ τουσ και να βγάηουν από αυτζσ τα προσ το ηθν, αναγκάςτθκαν να τισ κλείςουν. Και αυτό το νοφμερο των διαγραφϊν, των «λουκζτων» δθλαδι, ιρκε να προςτεκεί ςε αυτά του 2012 και του 2011.οδθγϊντασ μασ ςε ζνα τζλμα. Οικονομικό και κοινωνικό. Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν είναι μόνο θ κρίςθ και οι ςυνζπειεσ τθσ που ζχουν «παγϊςει» το χαμόγελο τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. Δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ πάντα υπιρχαν, υπάρχουν και κα υπάρχουν

3 Αυτό που ζχει γονατίςει τον εργαηόμενο, τον ελεφκερο επαγγελματία, τον μικρομεςαίο επιχειρθματία, είναι θ ζλλειψθ προοπτικισ, θ ελπίδα ότι υπάρχει φωσ ςτθν άκρθ του τοφνελ, ότι όπου να ναι ξεπερνάμε τον ςκόπελο. Και ςε αυτό, ζχει άμεςθ ευκφνθ θ Πολιτεία. Δυςτυχϊσ ζχουμε χορτάςει από υποςχζςεισ, από περιγραφζσ μίασ αόριςτθσ βελτίωςθσ τθσ υπάρχουςασ προβλθματικισ κατάςταςθσ. Ακοφμε για ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, για τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, για ςτιριξθ τθσ αγοράσ και των μικρομεςαίων με ςτόχο τθν πολυπόκθτθ ανάπτυξθ και τθν ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ακοφμε ακοφμε Τι πραγματικά βλζπουμε όμωσ; Τθν Πολιτεία να βάηει ςτο ςτόχαςτρο τον επαγγελματία, τον μικρομεςαίο και μζςω μίασ ανελζθτθσ φοροεπιδρομισ, να κινδυνεφουν να κλείςουν και όςεσ επιχειριςεισ ζχουν απομείνει. Βλζπουμε κακθμερινά τθν κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που μποροφν να φζρουν απαςχόλθςθ, τθν ςυνζχιςθ φαινομζνων γραφειοκρατίασ που λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν προςπάκεια επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθν υπονόμευςθ πρωτοβουλιϊν που μποροφν να βοθκιςουν να ξεκολλιςουμε από το τζλμα ςτο οποίο βριςκόμαςτε τα τελευταία χρόνια. Καιρόσ δεν υπάρχει, γι' αυτό θ ανάγκθ εκνικισ ςυνεννόθςθσ και δθμιουργίασ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου εξόδου από τθν κρίςθ είναι επιτακτικι. Βριςκόμαςτε ςε πραγματικό πόλεμο για τθ ςωτθρία τθσ Ελλάδασ και του λαοφ μασ ιδιαίτερα, όπωσ προείπα, τθσ νζασ γενιάσ- και οι άςκοπεσ δικαςτικζσ διαμάχεσ, πρζπει να δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτον ψφχραιμο εκνικό

4 διάλογο. Ασ ςωκοφμε πρϊτα κι ζχουμε καιρό να μαλϊνουμε μετά. Αυτό επιβάλλει να κοιτάξουμε επιτζλουσ κατάματα το πρόβλθμά μασ και τισ αιτίεσ που το προκάλεςαν. Να πζςουμε οργανωμζνα και με ςχζδιο πάνω ς' αυτζσ και να τισ ανατρζψουμε. Να χτίςουμε πολλά πράγματα που αφοροφν το κράτοσ και το Δθμόςιο από τθν αρχι. Να κατευκφνουμε όλουσ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ εκεί που μποροφν να δθμιουργθκοφν δουλειζσ ανταγωνιςτικζσ και προϊόντα εμπορεφςιμα, ενιςχφοντασ καινοτόμεσ και πρωτοποριακζσ ιδζεσ. Να υπάρξει επιτζλουσ περιςςότερθ δικαιοςφνθ ςτθν κατανομι των βαρϊν για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Είναι μία δφςκολθ και ςκλθρι εποχι και απαιτείται θ ςυνεργαςία όλων μασ. Απαιτείται να ξεπεράςουμε τον εαυτό μασ και να κοιτάξουμε μπροςτά, να κάνουμε τθν υπζρβαςθ, ο κακζνασ προςωπικά και όλοι μαηί ωσ κοινωνία. Χρειάηονται πρωτοβουλίεσ που ςε πείςμα των καιρϊν, κα μασ βοθκιςουν να ςθκωκοφμε και πάλι και να δθμιουργιςουμε. Γιατί, όςο περίεργο και αν ακοφγεται, θ κρίςθ γεννά και ευκαιρίεσ. Και για να τισ εκμεταλευκοφμε, κα πρζπει πρωτίςτωσ να τισ αναγνωρίςουμε, να τισ διακρίνουμε Με αυτό το πνεφμα λειτουργεί το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο τθσ Ακινασ. Στθν αξιοποίθςθ όλων των εργαλείων που μποροφν να φανοφν χριςιμα για τθ προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ καινοτομίασ. τόχοσ, μζςω των προςπακειϊν και των πρωτοβουλιϊν μασ, θ ςτιριξθ των μελϊν μασ. Ήδθ ζχουμε προχωριςει ςε μία ςειρά ενεργειϊν που δείχνουν ότι πζρα από τον

5 κεςμοκετθμζνο ρόλο μασ, μποροφμε με παρεμβάςεισ να ατενίςουμε το αυριο με περιςςότερθ αιςιοδοξία. -Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο αναβάκμιςε τισ υπθρεςίεσ μθτρϊου, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Εκςυγχρόνιςε τθν διαδικτυακι του πφλθ παρζχοντασ ζνα ςφγχρονο εργαλείο ενθμζρωςθσ ςτα μζλθ του. Το e-επιμελθτιριο δίνει πλζον τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ, μζςω διαδικτφου, ςε υπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου, μειϊνοντασ ζτςι τθ γραφειοκρατία, το χάςιμο πολφτιμου χρόνου, τθν ταλαιπωρία. -Οργανϊνει εκδθλϊςεισ για τθν άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των μελϊν του για τα χρθματοδοτικά προγράμματα που τα αφοροφν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, τθν ΕΛΑΝΕΤ, τθν ΕΤΕΑΝ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ αξιοποίθςθ ευκαιριϊν που προςφζρονται μζςα από τα προγράμματα του ΕΣΡΑ. -Το Επιμελθτιριο ζχει ιδθ υπογράψει «Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ» με τθν ΕΛΑΝΕΤ, τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι Εταιρεία, που ςυμμετζχει ςτον Ενδιάμεςο Φορζα του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα, για υποςτιριξθ ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι των προγραμμάτων που αναλαμβάνει προσ όφελοσ των μελϊν μασ. Ανάλογο ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ και τον Διμο τθσ Ακινασ, για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ καινοτομίασ. -Διεκδικοφμε με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, προγράμματα που κα διευκολφνουν τθν αναγκαία διαρκρωτικι προςαρμογι των

6 επιχειριςεων-μελϊν μασ, ζτςι ϊςτε να δοκεί ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ τουσ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. -Συνεργαηόμαςτε με τθν Ρεριφζρεια για τθν ανάπτυξθ προγράμματοσ που ζχει ςτόχο τθν επανεκκίνθςθ του τοπικοφ εμπορίου, με τθν προϊκθςθ ποιοτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν από τισ επιχειριςεισ-μζλθ του Επιμελθτθρίου για να μποροφν οι καταναλωτζσ να ψωνίςουν τοπικά, ϊςτε να αυξθκεί ο τηίροσ του μικροφ καταςτιματοσ, τθσ μικρισ επιχείρθςθσ. -Επίςθσ ζχουμε κατακζςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτον Διμο τθσ Ακινασ, με τελικό ςτόχο τθν προϊκθςθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν και τθν υποςτιριξθ ειδικά των νζων ανκρϊπων. -Συμμετζχουμε για πρϊτθ φορά ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ 1-25 ζτουσ 2012, για εργαηόμενουσ των επιχειριςεων μελϊν του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου, που απαςχολοφν από 1-25 εργαηόμενουσ. -Ξεκινιςαμε αγϊνα για να καταβλθκεί επιτζλουσ το επίδομα ςτουσ άνεργουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ. -Ζχουμε αρχίςει μία ςειρά επαφϊν με πολιτικοφσ αρχθγοφσ προκειμζνου να τουσ ενθμερϊςουμε για τα προβλιματα τθσ πραγματικισ οικονομίασ και να κατακζςουμε τισ προτάςεισ μασ, που αν τισ λάβουν υπόψθν τουσ είμαςτε βζβαιοι ότι μόνο κετικά αποτελζςματα μποροφν να υπάρξουν. Το βζβαιο είναι ότι δείχνουμε ςτθν πράξθ, ότι δεν κεωροφμε το Επιμελθτιριο μία μικρι βιομθχανία παραγωγισ πιςτοποιθτικϊν, αλλά εςτιάηουμε ςτθν ανταποδοτικότθτα που μπορεί και πρζπει να ζχει προσ τα μζλθ του.

7 Επικυμοφμε να δϊςουμε ςτον επαγγελματία τθ δυνατότθτα να κάνει μία ςτροφι ςε καινοτόμεσ κατευκυνςεισ, πιο δθμιουργικζσ. Στακερά βιματα προσ τα εμπρόσ χρειάηονται, ασ είναι και μικρά. Για παράδειγμα, αν δθμιουργιςουμε τισ ςυνκικεσ για μία μόνο πρόςλθψθ ςε κάκε επιχείριςθ, ςκεφτείτε πόςεσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι κα απαλλαγοφν από τον εφιάλτθ τθσ ανεργίασ. Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν μπορϊ να μθν εκφράςω ζνα παράπονο. Μίλθςα νωρίτερα για τισ ευκφνεσ τθσ Ρολιτείασ. Δεν μπορεί να προχωρά το Επιμελθτιριο ςε τόςεσ προτάςεισ και οι υπεφκυνοι να κωφεφουν. Για παράδειγμα, ακοφμε ςυνζχεια για πάταξθ τθσ γραφειοκρατίασ, ζτςι ϊςτε να καταπολεμθκοφν και φαινόμενα διαφκοράσ. Δεν είναι δυνατόν να ζχουμε ηθτιςει εγγράφωσ να προχωριςουμε ςτθν ψθφιοποίθςθ του αρχείου και θ πολιτεία να μθν το εγκρίνει. Για ποια πάταξθ τθσ γραφειοκρατίασ μιλάνε; Και ενϊ κανονικά κα ζπρεπε να υπάρχει μία αγαςτι ςυνεργαςία Επιμελθτθρίων και Ρολιτείασ, με κοινό ςτόχο τθν ανάκαμψθ, βλζπουμε με ζκπλθξθ και απορία να είναι ςε εξζλιξθ μία προςπάκεια καταπολζμθςθσ του Επιμελθτθριακοφ κεςμοφ, με τθν άρςθ υποχρεωτικότθτασ τθσ εγγραφισ. Αυτό που εμείσ λζμε, είναι ότι ζφταςε θ ϊρα να ςταματιςουν οι μικροπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ που εν πολλοίσ μασ ζφταςαν ζωσ εδϊ. Οι υπεφκυνοι οφείλουν να καταλάβουν επιτζλουσ, ζςτω και τϊρα, τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ, το αδιζξοδο ςτον οποίο βρίςκεται ο εργαηόμενοσ, ο μικρομεςαίοσ, ο ελεφκεροσ επαγγελματίασ, θ ελλθνικι κοινωνία ςτο ςφνολο τθσ και να διεξαχκεί ζνασ ουςιαςτικόσ διάλογοσ. Εμείσ τισ προτάςεισ τισ ζχουμε, τθν καλι διάκεςθ επίςθσ. Ασ δείξουν οι υπεφκυνοι ότι μποροφμε να ςυμπορευκοφμε ςε αυτόν τον αγϊνα

8 ανάκαμψθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και να ανοίξουν τα αυτιά τουσ ςε καινοφριεσ ιδζεσ, ειδικά των νζων ανκρϊπων που ζχουν τθ δίψα για δθμιουργία και μποροφν ακόμθ να ονειρεφονται και να ςχεδιάηουν. Αν οι πολιτικοί μασ, οι επιχειρθματίεσ, αλλά και όλοι οι παράγοντεσ τθσ χϊρασ διάβαηαν τισ εκκζςεισ που ζγραψαν οι μακθτζσ των Λυκείων τθσ Αττικισ ςτο διαγωνιςμό που προκιρυξε το Επιμελθτιριό μασ ςε ςυνεργαςία με τθν Αναπτυξιακι μασ εταιρεία «ΕΜΗΣ», ίςωσ καταλάβαιναν τον πλοφτο που κρφβει μζςα τθσ θ νζα γενιά τθσ χϊρασ μασ, τθ δίψα τθσ για ηωι, μόρφωςθ και δθμιουργία, τθ λαχτάρα τθσ να εργαςτεί για τθ χϊρα μασ και όχι για ξζνεσ χϊρεσ και λαοφσ. Ίςωσ τότε αφυπνιηόμαςταν επιτζλουσ, ίςωσ αναςκουμπωνόμαςταν πραγματικά και πζφταμε οργανωμζνα, με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ, ςτθν αντιμετϊπιςθ του εφιάλτθ που ενζςκθψε ςτθ χϊρα και απειλεί να τθν αφανίςει. Πχι ωσ μια αντεπίκεςθ απελπιςμζνων, αλλά ωσ μια ςχεδιαςμζνθ και ςυνειδθτι προςπάκεια αποφαςιςμζνων και δθμιουργικϊν ανκρϊπων που ςυμβαίνει να ηουν και να δθμιουργοφν ίςωσ ςτο καλφτερο «οικόπεδο» τθσ γθσ. Ρου πολλζσ φορζσ δεν το ςεβαςτικαμε, που το τραυματίςαμε, αλλά που εξίςου πολλζσ φορζσ πάνω ς' αυτό δθμιουργιςαμε καφματα και μεγαλουργιςαμε. Οι νζοι μασ δίνουν τθ ηωντάνια, τθν αιςιοδοξία και τισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ τουσ -εμείσ τθν εμπειρία μασ και όςα καταφζραμε να δθμιουργιςουμε. Αν αυτά τα παντρζψουμε, τότε ζχουμε τθ ςυνταγι τθσ επιτυχίασ ςτα χζρια μασ. Φτάνει να το καταλάβουμε πρϊτα εμείσ και να το καταλάβουν κι

9 αυτοί που ζχουν τισ ευκφνεσ για τθ διαχείριςθ τθσ χϊρασ ς αυτοφσ τουσ δφςκολουσ καιροφσ. Κι αν επιμζνουν να μθν καταλαβαίνουν, κα είμαςτε εμείσ -και κυρίωσ οι νζοι μασ- που κα τουσ το δϊςουμε να το καταλάβουν. Η υπόκεςθ τθσ ςωτθρίασ τθσ χϊρασ δεν είναι χαμζνθ και οι τόςεσ προςπάκειεσ του λαοφ μασ δεν πρζπει να πάνε ςτον βρόντο. Η νζα γενιά δείχνει αποφαςιςμζνθ να δϊςει τθ μάχθ κι εμείσ δεν πρζπει να κιοτζψουμε. Ασ τουσ βοθκιςουμε κι ασ τουσ ανοίξουμε το δρόμο. Επαναφζροντασ τισ παλιζσ αξίεσ τθσ εργαςίασ, τθσ προςπάκειασ, του μόχκου, τθσ δθμιουργίασ, τθσ παραγωγισ, τθσ διαρκοφσ ετοιμότθτασ για αλλαγι και με προςαρμογι ςτα κάκε φορά καινοφργια δεδομζνα. Και ειδικά για εμάσ τουσ εμπόρουσ και τουσ επαγγελματίεσ, τισ αξίεσ τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ ςυνζπειασ και τθσ εντιμότθτασ. Αξίεσ που υποχϊρθςαν τα προθγοφμενα χρόνια, με ευκφνθ όλων μασ, και αντικαταςτάκθκαν από τον παραςιτιςμό, τον ωχαδερφιςμό και τισ προςωπικζσ ςχζςεισ -τα «κονζ» όπωσ λζνε οι νζοι μασ. Ρολλοί από μασ είμαςτε περιφανοι για ό,τι δθμιουργιςαμε. Κάποιοι νεότεροι είναι ζτοιμοι και για νζεσ δθμιουργίεσ. Και κάποιοι ετοιμαηόμαςτε να παραδϊςουμε τθ ςκυτάλθ ςτουσ διαδόχουσ μασ. Και ειλικρινά, πολφ κα ικελα -και κα κζλαμεν' ακοφςουμε ξανά εδϊ ςτθν Ακινα τθ φράςθ που ζλεγαν οι νζοι τθσ Αρχαίασ Ακινασ ςτουσ γεροντότερουσ "Άμεσ δε γ' εςόμεκα πολλϊ κάρονεσ" δθλαδι "Εμείσ κα γίνουμε καλφτεροι από εςάσ".

10 Αγαπθτά μου παιδιά, ςτο πρόςωπο ςασ βλζπουμε το μζλλον. Ζνα μζλλον καλφτερο, ςε ζνα νζο, υγιζςτερο κοινωνικό οικοδόμθμα. Προςδοκοφμε πολλά από εςάσ και τισ αλλαγζσ που μπορείτε να φζρετε. Εγϊ ωσ Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου είμαι εξαιρετικά χαροφμενοσ που ομορφαίνετε με τθν παρουςία και τα νιάτα ςασ τθ εκδιλωςθ μασ και υπεριφανοσ που ζχω απζναντι μου νζουσ ανκρϊπουσ με δυνατότθτεσ και ταλζντο. Εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ και των χιλιάδων μελϊν του Επιμελθτθρίου μασ, εκφράηω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια ςτουσ μακθτζσ που βραβεφουμε ςιμερα και τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ που πιραν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και ςτουσ κακθγθτζσ τουσ που βοικθςαν ςτθ διεξαγωγι του. Σασ ευχαριςτϊ πολφ

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα