Βασίλειος' Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.ΣΚ. Κατσούλας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασίλειος' Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.ΣΚ. Κατσούλας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους."

Transcript

1 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 169/2013 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΤΜΗΜΑΑ' Συνεδρίαση Σύνθεση: Πρόεδρος: Βασίλειος' Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.ΣΚ. Μέλη :Ανδρέας Χαρλαύτης, Ευφροσύνη Μπερνlκόλα, Γαρυφαλία Σκιάνη, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Αριθμός Ερωτήματος: Αριθμ. Πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α ΕΞ 2012/ Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Φορολογlκών και Τελωνειακών θεμάτων/γενική Διεύθυνση ΦΟΡΟλογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων/Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων /Τμήμα Α'. Περίληψη Ερωτήματος: 1. Εάν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στις οποίες έχει ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η είσπραξη των εσόδων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων δύνανται να βεβαιώνουν ταμειακά σε βάρος του Δημοσίου απαιτήσεις που απορρέουν από καταλογιστlκές πράξεις του Δ.Σ του Ταμείου. 2. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ερωτάται: ά) Εάν το Δ.Σ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων νομίμως καταλόγισε τέλη εκπροθέσμου καταβολής σε βάρος των Δ.σΥ. β) Εάν υποχρεούται η Δ' Δ.σΥ. Αθηνών να βεβαιώσει ταμειακά το καταλογισθέν ποσό γ) Εάν η Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών πρέπει να βεβαιώσει ή να επιστρέψει τον οικείο χρηματικό κατάλογο καθόσον η καταλογιστική πράξη δεν έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό. Οικονομικών. 3.Εάν υφίσταται αποκλειστική προθεσμία εντός.ιη.ς,.qqοίας ΟΙΔ.σΥ, είναι υποχρεωμένες να αποδίδουν..~-". - ~;.'-~ ~..,("./~"+~':". τις εισπράξεις υπέρ Τ.Π.4Ν.,αlY\α~Ξq'Ι;Α:Υ~Υ,Ιί$ότερα υπέρ τρίτων. ---/ii(i~~,l!~;-:-

2 Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Α' Τμήμα του Κράτους, γνωμοδότησε ως ακολούθως: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Με το έγγραφο του ερωτήματος δίδεται το ακόλουθο ιστορικό: 1. Με το αριθμ / έγγραφό της η Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών διαβίβασε στην (ερωτώσα) υπηρεσία αχρονολόγητα αντίγραφα του αριθμ. 1/2012 χρηματικού καταλόγου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (εφεξής Τ.Π.Δ.Υ.) και της σχετικής τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης καταλογισμού, οικονομικού έτους 2012, με τα οποία βεβαιώνεται στον ΚΑΕ (κωδικός αριθμός εσόδου εκτός προϋπολογισμού) σε βάρος του ΑΦΜ του Υπουργείου Οικονομικών, ιiοσό ,04 Ευρώ. Ο χρηματικός κατάλογος συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου ( απόσπασμα πρακτικού της 17/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου). Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση επιβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (Α' 1), όπως ισχύει και του άρθρου 57 παρ. 8 του ν. 3518/2006 (Α' 272), με τις οποίες τροποποιήθηκε τοβ.δ. 3/ (Α' 285), σε βάρος του Υπουργείου Οικονομικών, πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής λόγω καθυστερημένης απόδοσης από 135 Δ.ο.Υ. των εισφορών που αυτές εισπράπουν υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. στον ΚΑΕ και αποδίδουν διαμέσου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ30 Τμήμα Δ') και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθμ / /0016/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α '120/ ), η οποίο εκδόθηκε κατ 'εξουσιοδότηση TOU άρθρου 106 παρ. 4 του ν. 2362/1995, έχει ανατεθεί στις Δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη υπέρ του Ταμείου των εσόδων αυτού. Σημειωτέον ότι ούτε στην εξουσιοδοτική διάταξη ούτε στην αμέσως ως άνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται προθεσμία εντός της οποίας ΟΙ Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οφείλουν να αποδίδουν τα εισπραπόμενα υπέρ τρίτων ποσά. Ακολούθως στο ίδιο έγγραφο παρατίθενται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 3 παρ. 10, όπως ισχύει του β.δ. 3/ (Καταστατικό του ΤΠΔΥ) 2) του άρθρου μόνου του β.δ. 33/1971, των άρθρων 56 παρ. 2 και 3, όπως ισχύουν, του ν. 2676/1999 καθώς και η διάταξη του άρθρo.,~'.α. 760/1969 και τίθενται τα /+; ~J,\'~o<~ ακόλουθα ερωτήματα:. '.J h -i * ~ι:: ~ >- ~?" ~~ Δ "'0. ~ r;:; 40>JI;~O~ ~2(IN'U _Ι

3 , ), ~,- '.. "Αt):ij:Εάν δύνανται οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες να βεβαιώνουν ταμειακά σε :,:>:;,ζ~{',,,,,,,.::>βαρος του Υπουργειου Οlκονομlκων η των υπηρεσιων του απαιτησεις που απορρεουν...~.. " από καταλογιστlκές πράξεις άλλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., τρίτων κλ.π. σε ',_-εςραqljογή-των-eιθ-rάξεων-τθl:j-έιβθβθl:j-lθ6---πθρ. 4 ΤΘυ ν..2362/1995-και-των-κατ-' _ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. 2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα, α) εάν νομίμως έχουν βεβαιωθεί από το Τ.Π.Δ.Υ. τέλη εκπροθέσμου καταβολής λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του β.δ. 3/ , όπως ισχύει επιτρέπουν καταλογισμό μόνο σε βάρος του εργοδότη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου όμως καταλογίζει τα ανωτέρω αναφερόμενα χρηματικά ποσά σε βάρος των αρμόδιων για την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, επικαλούμενο τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 8 του ν. 3518/2006 και 56 του ν. 2676/1999. β) εάν υποχρεούταl η Δ' Δ.ο.Υ. Αθηνών να βεβαιώσει ταμειακά το καταλογισθέν ποσό, εάν είναι αυτή αρμόδια προς τούτο ή άλλη τυχόν υπηρεσία. γ) επιπλέον, εφόσον η καταλογιστική πράξη δεν έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό Οικονομικών, εάν η Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών πρέπει να βεβαιώσει ή να επιστρέψει τον οικείο χρηματικό κατάλογο και 3) Εάν υφίσταται αποκλει,στlκή προθεσμία εντός της οποίας οι Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να αποδίδουν τις εισπράξεις υπέρ του Τ.Π.Δ.γ., αλλά και γενικότερα υπέρ τρίτων. Τέλος στο απευθυνόμενο προς την ερωτώσα υπηρεσία υπ' αριθ. Φ.30215/774/174Π έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόσθετης Ασφάλισης (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρατίθενται ομοίως οι ίδιες όπως παρqπάνω διατάξεις και εκφέρεται, μεταξύ άλλων, η άποψη ότι «το ΤΠΔΥ ορθώς επιβόμεl πρόσθετα τέλη στις καθυστερούμεvες από το Δημόσιο (Δ. Ο. Υ.) εισφορές και εισπρόπει τις εισφορές με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ μέσω τωv δημόσιωv ταμείωv». ' Β. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. της 3/13 Ιουλ 1936 «Περί Οργαvισμσύ Ταμείου Προvοίας Δημοσίωv ΥπαΜήιiωv» (Α' 285) ιδρύθηκε το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένο 3

4 1 : αnό τη Δημόσια Υnηρεσία iι στην nερίnτωαη θανότου αυτού, στα μέληtιης οικογένειας του (παρ. 2 ). Το Ταμείο τούτο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημο~du '... ; Δικαίου, υπαγόμενο υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του τ. Υπουργείου Kolνωνl~~.,/,"..,..,'~_:- Yπηpεσι~~~δη Εργασίας,Κοινωνικής ΑσψάλlσηςΚQI_Πρ_όJlΩIΩ~-.ΚΟLδ_lαικείισι_αnό3Ω,-- Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 2). Με το άρθρο 3 του αυτού β.δ. της 3/13 Ιουλ 1936, που επιγράφεται «Πόρο/» ορίζονται τα εξής: «1. Πόροι του ΤαμειΌυEivaI: α) ετήσια εισφορά του Κράτους, αvαγραφόμεvη EV κρατικώ προϋπολογισμώ, β) μηvιαίοι εισφοραί τωv εις. αυτό ησφαλισμέvωv καθοριζόμεvαι δια μεv τους Λαμβάvοvτας μηvιαίας αποδοχάς...ως και παvτός ετέρου τοιούτου υπαχθησομέvου εις τηv υπέρ του Ταμείου εισφοράv_μέχρι και δρχ. 800, εις 2% επί τωv αποδοχώv, δια τους λοιπούς εις 4% γ) αι προς αυτό τυχόv δωρεαί και κληροδοτήματα και nav προερχόμεvοv εκ της διαχειρίσεως της περιουσίας του...5. Τα ποσά τωv μηvιαίωv εισφορώv τωv ησφαλισμέvωv αvαγράφοvται εις τας μισθολογικάς καταστάσεις ή εvτάλματα μισθώv υπό τωv επιμελουμέvωv τηv κατάρτισιv αυτώv υπηρεσιώv και παραkρατoύvταιυπό τωv εvεργούvτωv τας πληρωμάς τωv υtιαμηλικώv μισθώ';' απoδίδovται δε εις το Ταμείοv κατά τους ορισμούς διατάγματος προκαλουμέvου παρά τωv Υπουργώv τωv Οικοvομικώv και της Εθvικής Οικοvομίας. 6. Αι εισφοραί εvεργούvται και επί τωv οπωσδήποτε χορηγουμέvωv παρά του Δημοσίου Ταμείουβοηθημάτωv ή αποδοχώv εις εξερχομέvους της υπηρεσίας ησφαλισμέvους ή εv περιπτώσει θαvάτου τούτωv, εις τα μέλη της οικογεvείας τωv. 7. Αι προς το Ταμείοvοφειλαί τωv ησφαλισμέvωv ή ετέρωv προσώπωv, τα εκ της διαχειρίσεως της περιουσίας του έσοδα βεβαιoύvται και εισπράπovται κατά τας περί εισπράξεως Δημοσίωv Εσόδωv διατάξεις, το δε LJιοικητικόv Συμβούλιοv του Ταμείου δύvαται va καταλογίζει τόκοv 7% δια TOV χρόvοv καθυστερήσεως τωv οφειλομέvωv. 8. Πάσα οφειλή ησφαλισμέγου προς το Ταμείοv συμψηφίζεται αποφάσει του Δ.,Σ κατά τηv προς αυτόv καταβολήv τωv παροχώγ». Ακολούθως με το άρθρο 57 του ν. 3518/2006 ( Α' 272/ ) προστέθηκαν στο άρθρο 3 του β.δ. 3/ , παράγραφοι 9,10 και 11, οι οποίες έχουνωc; εξήc;: «9. Τακτικές εισφορές του Ταμείου, οι οποίες δεγ παρακρατήθηκαv και δεv Ά' \ "_<,,,",~.'IJ~ ~".,;;C;';'~~1~ καταβλήθηκαv εμπροθέσμως για ΟΠΟΙΟ~δήπ~fi~ΟΛΟΥίζοvται επί του μηvαίου -.., ' ' :;'

5 ~, ".', \ ",1~ i~i,\ ';, 'c- ~.fy"?\ if{,!,,;hσθού που λαμβάγειο ασφαλισμέvoςκατά το μήγα παυ yivεtaiοχετική απόδοση ]!!i!fjit~~ εισφορώγ. Yπάxρ~σς~ καταβολή 7WVο~εΙλα~έvωv εί~αι ο ασ~αλισμέv: Ο -;::';'.' τροπος και η προθεσμια εξοφλησης της οφειλης απο τακτικες εισφορες καθορίζεται -"'-'';,.'R,.μE--T"lς-E-KΘσFΘτΞ-. ιtj3(υθuσε9--περί-{jv.fl-υ.vωβίfj ως~rοfjι]η!2.ε.σίaς.~ό.lalόξεlς_, rqc; _ vομοθεσίας του Ταμείου. 1Ο. Τακτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου/ οι οποίες παρακρατήθηκαv καvοvικά από τις αποδοχές του υπαμήλου και δεv αποδόθηκαv εvτός του επόμεvου από τηv παρακράτηση μήvα/ επιβαρύvοvται με πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωvα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του v. 2676/1999/ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά/ το οποίο βαρύvει TOVυπόχρεο σε απόδοση εργοδότη Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. 11. Η παράγραφος 9 εφαρμόζεται και σε περίπτωση Λήψης αvαδρομικώv αποδοχώv από rov υπάμηλο/ σε εκτέλεση δικαστικήςαπόφασης». Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ. 2 του προαναφερόμενου άρθρου 56 του ν. 2676/1999 αντικαταστάθηκε το άρθρο 27 παρ. 1 του α.ν της 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179) «Περί Κοιvωvικώv AσφαΛίσεω~>, το οποίο ακολούθως 'σντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4075/2012(Α' 89) ως εξής: «Άρθρο ΑσφαΛιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ - ETA~ οι οποίες δεv KαταβάMovται εμπροθέσμως, επιβαρύvοvται με πρόσθετο τέλος από τηv επόμεvη ημέρα εκείvης κατά τηv οποία έληξε η κατά vόμο ΠΡΟθεσμ/ακαταβοΛής τους... Κάθε φορά που εισπράπovται απαιτήσεις από τις παραπάvω αιτίες, συvεισπράπεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση Λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αvαλογεί στο καταβαμόμεvο ποσό. Το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αvτιστoιxεί στηv επομέvη της προθεσμίας Λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήvα αυτού και σε 1% για κάθε επόμεvο μήvα και μέχρι 100% συvολικά. Πα τηv εφαρμογή της διάταξης αυτής ως jjήvας θεωρείται ο ημερολογιακός μήvας. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγovται όλες ΟΙ οφειλόμεvες ασφαλιστικές εισφορές αvεξάρτητα από τις jjισθολογικέςπεριόδους στις οποίες αvάγοvται». Επίσης στο άρθρο 17 του ιδίου Β.Δ/τος, «Άρθρο 17. ΑπαΜαγαί-Προvόμιa. ορίζονται τα εξής: 5

6 Το Ταμείοv Προvοίας Δημοσίωv ΥπαΜήλωv απολαύει τωv ατελειώv και προ VΟμίφι),,,: ως αυτό τούτο το Δημόσιοv και αvαγομέvωv είτε εις το επιτόkιo~ τωv κατ 'συτίυύ< '\.;-,i'. σπαιτήσεω~ είτε εις τηv προσωριvήv εκτέλεσιv τωv κατ Όυτού EV γέvει απoφάσεω~ τη~διαδρqt!rjυ ~ω_ιιι..fjρρ/}fq-μιcaυ_ej.!q&!ιl~/diσω~--.-ι!1v παf2αιι~ήv τωv κατ Όυτού απαιτήσεωv και γεvικώς παvτός τοιούτου Δικοvομικού ή μη αφoρώvτoς το Δημόσιοv...». Τέλος στο άρθρο μόνον του β.δ. 33/1971 ορίζεται ότι: «Η βεβαίωσις και η είσπραξις τωv εσόδωv του Ταμείου Πρόvοιας Δημοσίωv ΥπαΜήλωv αvατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία». 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974) ορίζονται τα εξής: «1. Η είσπραξις τωvπάσης αιτίας δημοσίωv εσόδωv εvεργείτοι κατά τις διατάξεις του παρόvτoς Ν. Διατάγματος» και στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου διατάγματος ότι: «Η είσπραξις τωv δημοσίωv εσόδωv OVaTieETaI εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της' εισπράξεως όργαvα και τους ειδικούς ταμίας εις ους έχει αvατεθεί η είσπραξις δημοσίωγ εσόδω~ εvεργείται δε δυvάμει vομίμου τίτλου». Το ίδιο ορίζουν και οι διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 εδαφ. α' και 66 παρ. 1 περ. α' του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου τωv δαπαvώv του Κράτους και άμες διατάξεις» (Α' 247/1995). Κατά δε την παρ. 2 του άρθρου 2 «Νόμιμος τίτλος είvαι: α) Η κατά τους κειμέvους.vόμους βεβαίωσις και ο υπό τωv αρμοδίωv Διοικητικώv ή ετέρωv αρμοδίωv κατά TOVvόμοv Αρχώv προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι' IJVοφείλεται. β) Η εξ εwράφωv δημοσίωv ή ιδιωτικώv αποδεικvυομέvη οφειλή. γ) Η εξ εγγράφωv δημοσίωv ή ιδιωτικώv πιθαvολογούμεvη κατά τηv έvvοιαv του άρθρου 347 Κώδικος Πολιτικής Δικοvομίας ως προς TIJV ύπαρξιv και το ποσό αυτής οφειλή». Επίσης στην παρ. 1 του άρθρου 91 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. Σε όσες περιπτώσεις αvατίθεται στις δημόσιες οικοvομικές υπηρεσίες είσπραξη τωv εσόδων οργαvισμώv τοπικής αυτοδιοίκησης, άμωv vομικώv προσώπωv δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικώv προσώπωv εφαρμόζovται οι διατάξεις του παρόvτoς vομοθετικού διατάγματος. Χρέη υπέρ vομικώv προσώπωv και τρίτωv που εισπράπovτol από τις ΔΟΥ για λογαριασμό τους, εφόσοv από τις ίδιες.,_."γ~'_"_~:...,~,..,.., διαταξεις τωv, δικαιουχωv ι' '"'.. Ι"',?' -:-/<"~- Ι προβλεπξ.τgl,i,;.::8fjipfjρυγση τους με ' προσαυξησεις εκπρόθεσμης./ ~,/.-,(_:;:'- ζ,.:...:..~j:./~ι~:.;.,;'<,(:." καταβολής, πρόστιμα, /~Ι<qΡg~1t.1!i~Ίffi~i?/ας, ΦΠΑ και γεvικώς πάσης \+(~~Ι;'ξ;Ι:~1};!JJ::\ η '-<~~;:"

7 >;;, ~ ''o/~ι~~~ί~~!' \ ; "..1 ;'.:~.~: ~.,"~' :\~::~., " ;~~~~;:,ι:')<' -. φ,ι/σ}ως επιβαρύvσει~ &{~~:;~ypόφovtoi αρχόμεvες πριγ από τη βεβαίωσή τους στις ΔO~ αυτές θα σταγ αlκείαχρηματικά κατάλογο. Από τηγ ημερομηγίαπου το χρέος ~!>.ι::!_":,..καθίστατοι Ληξιπρόθεσμο στη ΔΟΥ θα επιβάμο vτoι επ Όυτού προσαυξήσεις _..Ε_'ιG_πQόθεσμης-ΚαΤαβολi;c;;--σύμφωve-με-τΘ--ΘβθβΘ του_... ίδιου-ιιομοθετικού---- διατάγματος. Εφόσοv vομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τρίτοι αποστέλjιουv για είσπραξη έσοδά τους στις ΔO~ οφείλουv va έχουv πρόβλεψη για τη δαπάvη τωv εξόδωv για τα αvαγκαστικά μέτρα είσπραξη~ τα οποία θα λαμβάvοvται από τις ΔΟΥ χωρίςπροηγούμεvη έγκριση. 2. Τα όργαvα του Δημοσίου που κατά τις κείμεvες διατάξεις έχουv αρμοδιότητα για παροχή διευκολύvσεωv τμηματικής καταβολής Ληξιπρόθεσμωv χρεώγ ή αvαστολή εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά οφειλετώv του Δημοσίου/ έχουv rfjv αυτή αρμοδιότητα και προκειμέvου περί εσόδωv και οφειλετώv του άρθρου αυτού. 3. Επί τωv συμβεβαιουμέvωv μετά τωv δημοσίωv εσόδωv της παρcιγράφoυ 1 του παρόvτoςάρθρου/ εφαρμόζovται εις πάσαv περίπτωσιv αι διατάξεις του παρόvτoς Ν. Διατάγματος και αι περί παραγραφής τωv δημοσίωv εσόδωv διατάξεις». 3. Τέλος στο άρθρο 106 παρ. 4 του ν. 2362/1995, ορίζονται τα εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικοvομικώvμπορεί va αvατεθεί στις Δημόσιες Οικοvομικές Υπηρεσίες η είσπραξη τωγ εσόδωv τωv ειδικώv δημόσιωv υπηρεσιώγ, καθώς και τωγ Ειδικώv Ταμείωγ, τωv οποίωv οι προϋπολογισμοί συvδημοσιεύοvται με rov Κρατικό ΠροϋποΛογισμό και εφόσοv η είσπραξη τωv εσόδωv τους δεv είvαι δυvατή με δικά τους όργαvα/ καθώς και η είσπραξη εσόδωv vομικώv προσώπωv δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτωv. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής τωv αvωτέρω vομικώv προσώπωv δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτωv στη δαπάvη για rfjvείσπραξη τωv εσόδωv που εισπράπovται για λογαριασμό τους». Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 και σύμφωνα με τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, και του ν.δ. 356/74, εκδόθηκε η γα 101//1997 (γα / /0016 Β'120/1997) «Είσπραξηεσόδωv υπέρ τρίτωv από τις ΔΟΥ», στο άρθρο μόνο της οποίας ορίζονται τα εξής «1. Αvαθέτουμε στις Δημόσιες Οικοvσμικές Υπηρεσίες rqv είσπραξη τωv εσόδωv τωv ειδικώv δημοσίωv υπηρεσιώγ, 7 τωv Ειδικώv Ταμείωv τωιι σπσίωv οι.

8 προϋπολογισμοί σuvδημοσιεύοvται με Tov Κρατικό Προϋπολογισμό/ τωv προσώπωv δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτωv που f,i i;;;!~:' vb~ι!ω,~;η:;,-~μ~~,: περιέxovται~#τ&y~1:~ '<'"<'<'",,," κατωτέρω nivoka: ΤαμείοΠρόvοιαςΔημοσίωv ΥπαΜήλωv... /:'τ$};f'1'l:σ:'. ~ ιjo(!()qτό"συμμετοχής, τωγ. αvωτέρqjειδιιs{j)υ_.qπυοσίύ2'lj)πσqεσιώv.,~v Ε1δικώ,~v _ Ταμείωv τωv vομικώv προσώπωv δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτωv στη δαπάvη για τηv είσπραξη τωv εσόδωv που εισπράπovται για λογαριασμό τους από οποιαδήποτε αιτία/ καθορίζεται σε 10% (δέκα τοις εκατόv). Κατ 'εξαίρεση/ κρατήσεις ασφαλιστικώv οργαvισμώv από τηv εξόφληση μισθώv και κάθε άμης οποζημίωσης...δεv υπόkειvτoι σε ποσοστό συμμετοχής...». r.epmhnieia ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. 1. Από τις διατάξεις του β.δ. της 3/13 Ιουλ 1936 σαφώς συνάγεται ότι το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένο από τη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση θανάτου αυτού, στα μέλη της οικογένειας του. Ενόψει του σκοπού που επιδιώκει και της λειτουργίας αυτού χάριν του γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, ο νομοθέτης θέλησε να ισχύσουν επ' αυτού όλα τα προνόμια, που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο μεταξύ των οποίων και η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ κατά την είσπραξη του απαιτήσεών του. Στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών παραπέμπει ρητά η παρ. 7 του άρθρου 3 της καταστατικής νομοθεσίας του Ταμείου. Σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης αυτής βεβαιούνται και εισπράπονται κατά τη διαδικασία του ΚΕΔΕ απαιτήσεις που προέρχονται από οφειλές των ασφαλισμένων στο Ταμείο και κάθε τρίτου καθώς και έσοδα προσώπου, από τη διαχείριση της περιουσίας του, τα οποία το Ταμείο δύναται να εισπράξει εντόκως με ποσοστό 7% για τον χρόνο καθυστέρησης των οφειλομένων. Ελλείψει δε ταμειακής υπηρεσίας στο Ταμείο η είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεών του, δύναται να διενεργείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με την προαναφερόμενη με αριθμ. ΥΑ 101//1997 (ΥΑ / /00 16). 2. Ο Κ.Ε.Δ.Ε. ρυθμίζει, κατα J3~9h.ί\-Ιη(:91,~':{,~ργεια των δημοσίων εσόδων. Η.,.>.'-~ '( 1"..."',-./.., " ",' -. ' έννοια των δημοσίων εσόδων συνlψ'6' ΘεμtΆ."(d5δF(::q'ρ;ο,του δημοσιονομικού / δικαίου' 'yv,,.<;:ί~~~~1~> 6 ~,

9 ')~}\ 119' οποίο εντάσσεται και το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης. Ο τελολογικός σκοπός,~./9+η'~ διοικητικής εκτέλεσης, έγκειται αφενός στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων ~.,,,,~,,.,,,, και αφετέρου στην αναγκαστική είσπραξή τους, (βλ Α. Γέροντας Δημοσιονομικό Δίκαιο,2005-σελ επj-. Η-έWΘΙΘ-=rων-δFJFJΘΘίων---εΘΘΘωv-:-=ω~ όρος~του δημοσιονομικού δικαίου, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 2362/2995. _ Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες αντικατέστησαν μετά το Π.Δ. 16/1989, τις Οικονομικές Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία. Έτσι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανατίθεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 2362/1995, πρωτίστως στις Δ.Ο.Υ., καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 εδ. α' του ίδιου νόμου, οι Δ.ο.Υ. εισπράπουν τα έσοδα του κράτους. Καθιερώνεται, κατ' αυτόν τον τρόπο, γενική για πάσης φύσης δημόσια έσοδα, εισπρακτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., εκτός αν προβλέπεται, από ειδικότερες διατάξεις άλλη υπηρεσία. Η αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι δέσμια και θεμελιώνεται στη διάταξη του άρθρου? του ΚΕΔΕ, με την οποία ορίζεται ότι από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο ο Διευθυντής του Δημόσιου Ταμείου (νυν Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.) δικαιούται να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων του ΚΕΔΕ. Πολλές διατάξεις προβλέπουν την εφαρμογή του ΚΕΔΕ για την είσπραξη των απαιτησεων διαφόρων νομικών προσώπωνδημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες: α.' Σ' εκείνες που παρέχουν το δικαίωμα σε νομικά πρόσωπα, ταμεία, οργανισμούς κλπ. ή και σε φυσικά πρόσωπα,να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, είτε υποχρεωτικά, είτε κατ' επιλογή (αντί να εφαρμόσουν δηλ. τις διατάξεις του ΚΠολΔ), καιβ. Σ' εκείνες που προβλέπουντην εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ προς είσπραξη ειδικής κατηγορίας απαιτήσεων. Προϋπόθεσηγια την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ υπέρ ορισμένων προσώπων,νομικών ή και φυσικών, είναι η ύπαρξη διάταξης νόμου ή πράξης εκδιδόμενης κατ' εξουσιοδότηση νόμου, η οποία ορίζει αν η εφαρμογή των διατάξεων θα γίνει προς ικανοποίηση όλων των χρηματικών αξιώσεων των προσώπωναυτών ή για ορισμένες κατηγορίες μόνο (βλ Βασίλη ΠαπαχρήστουΗ Διοικητική Εκτέλεση ΒΈκδοση1984, σελ.? σε:λ.27). 9

10 ~_~, j',',,/'::.' ~~ μ<:".; Τα πρόσωπα υπέρ των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του KB~~;.},. ~Ι;\~',>..\. "-.,::' εισπράπουν τα έσοδά τους είτε με δικά τους όργανα είτε με τη μεσολάβηση τφ\!.,;:.::ς Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποκείμενα, στη δεύτερη περίπτωση~~~~~,,-==9_ll<oνoμιkές επιβαρύναεις, εκτός αljό_εκείvα,_lcι_οn01α_ρ-qιώ_ς_εξαιρ ΙΟ3'σμσθέιq_ς,~~~~~~ Συναφώς με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να αναθέτει στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών,, καθώς και των ειδικών ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα. Κατά τα αναφερόμενα στην οικεία επί του σχεδίου του νόμου εισηγητική έκθεση η προτεινόμενη λύση είναι αναγκαία, δεδομένου ότι τα έσοδα των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και των ειδικών ταμείων αποτελούν κατά βάση δημόσια έσοδα και συνεπώς η μέριμνα της είσπραξης αυτών πρέπει να αναληφθεί από τις αρμόδιες για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων, υπηρεσίες. Επίσης, είναι δυνατή η είσπραξη, πλην των ανωτέρω εσόδων και των εσόδων νομικών προσώπων και τρίτων, που δεν έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, αλλά πάντοτε με την καταβολή ποσοστών συμμετοχής αυτών στη δαπάνη είσπραξης εσόδων για λογαριασμό τους εκτός από εκείνα, τα οποία ρητώς εξαιρεί ο νομοθέτης. Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ΚΕΔΕ, στις περιπτώσεις που ανατίθεται το νόμο η είσπραξη των εσόδων άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, εφαρμόζόνται για την είσπραξή τους οι διατάξεις του παραπάνω ν.δ/τος. ταμειακή από Στην περίπτωση αυτή προηγείται της είσπραξης η βεβαίωση του χρέους καθόσον δεν μπορεί να' γίνει είσπραξη χωρίς τέτοια βεβαίωση., Η ταμειακή βεβαίωση, η οποία καθιερώνεται από τον ΚΕΔΕ, σαν γενική αρχή, έχει τις ακόλουθες συνέπειες: α) Δημιουργεί τον εισπράξιμο-εκτελέσιμο νόμιμο τίτλο, β) από αυτή και ανάλογα με την κατηγορία του εσόδου, ορίζεται η υποχρέωση καταβολής του χρέους από τον οφειλέτη κατά τις συνδυασμένες διατάξεις 6,7,8,ΚΟΙ 9 του ΚΕΔΕ, γ) από αυτή αρχίζει να τρέχει ο χρόνος παραγραφής του χρέους και δ) αφετηριάζει την έναρξη των προσαυξήσεων. Προϋπόθεση για τη δlενέρ}~~~;,~ς!~ij~iokής βεβαίωσης και την πορεία για τη διοικητική εκτέλεση αποτελεί ο /ΡJ~(ίl:Τ~~t~~~;,:._~.\ταμειακήβεβαίωση σύμφωνα με ιι'\ (~Ί'" " '~:.~:,\'~;,:~' "~:\~;;\::':\?:Ξ{',,'..t,?,{ ~' \ /\':!. -'-ι;}/ j:::] J >'''~:~:;~Ξ}.~Ξ2~'>''''''.

11 .,π~~ψ,,....,~~j :?~:~~t; '......~, \..." ~-~'ί,~. :\,:, ν2;"j,_,ο.~:::~~διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΚΕΔΕενεργείται δυνάμει νομίμου τίτλου ενώ.. ;.~). /' "",<,:;,<"';~άύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του Π.Δ. 16/89 βασίζεται στον νόμιμο τίτλο και...' συνίσταται στον εφοδιασμό του με εκτελεστήρια ισχύ, έτσι ώστε στη συνέχεια να ~... -_.,.._-...,-., ,.,._--,,--- Κάβει χώljίγί'ι'διοικητική' εκτ λεση σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου ή ΝπΔΔ. Η.νομιμότητα της διαδικασίας βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων προϋποθέτει έγκυρο νόμιμο τίτλο, δηλαδή πρέπει να εκτίθεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό, το είδος του εσόδου, η αιτία για την οποία οφείλεται και ιδίως τα ακριβή στοιχεία του οφειλέτη φυσικού ή νομικού προσώπου.κατά παγία νομολογία, ο νόμιμος τίτλος του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία για να παράγει έwομες συνέπειες και για να πραγματώνεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, πρέπει να κοινοποιηθεί στο πρόσωπο που βαρύνεται, προκειμένου να ασκηθεί προσφυγή κατ' ουσιαστικοί λόγοι (πρβλ. Σ.Τ.Ε., 1376/2007, 1760/2008). αυτής και να προβληθούν οι Περαιτέρω γίνεται δεκτό, ότι τα οπλισμένα με το προνόμιο της είσπραξης των εσόδων τους, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,νομικά πρόσωπα,ταμεία Κ.λπ. δεν μπορούν, να' στραφούν, με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, κατά του Δημοσίου, για να επιδιώξουν την είσπραξη των απαιτήσεών τους, αλλά ούτε με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. ( βλ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 1406/1983 ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Εκταση Εφαρμογής ΚΕΔΕΙV Είσπραξη από τα δημόσια ταμεία των εσόδων τρίτων σελ.55 επ.). Η θέση αυτή θεμελιώνει τη λύση της στη ρύθμιση του άρθρου 8 του ν. 2097/1952 «Περί ρυθμίσεως ειδικώv τιvώv περιπτώσεωv εφαρμογής του vόμου περί εισπράξεως δημοσίωv εσόδωv,και άμωv τιvώv διατάξεωv» (Α '113); που ορίζει ότι «Κατά του Δημοσίου δεv συγχωρείται εκτέλεσις δικαστικώv αποφάσεωv (ΠοJιιτrκώvή Ποιvικώv Δικαστηρίωv ή ΣυμβoυJιίoυ Επικρατείας ij EJιεγΚΤΙKoύ Συvεδρίου) επιδικαζουσώv χρηματικός oφειjιάς 'ή δικαστικήγ δαπάvηv εις βάρος αυτού και EVγέvει παvτόςεκτεjιεστιkoύ δικαιογράφου avaγvωριστικού τolούτωv οφειjιώv..». Με την απόφαση Ολ.Α.Π. 21/2001 κρίθηκε ότι η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται και θεωρείται ως καταργηθείσα από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 3) και 14 (παρ. 1 εδ. α) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα καθώς και του άρθρου 6 (παρ. 1) της ΕυρωπαϊκήςΣύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 11

12 ,,/~~~'-../<~. Γ \'/... ~.] (~:\{~rv~~;t~1i " Επομένως,δεν είναι πλέον ανεπίτρεπτη η αναγκαστική εκτέλεση δikαστikι3,~~~":.,'ι. αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, TOύΤ~','.. επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, στο οποίο προστεθηκε~γl-δlάταξη-τοσ-άρθροi:i-94~πqρ~4-=-εδ~γ-'=ιλ0υ ορίζειότι «οι δικαστικές αποφάσεις εκτελoύvται αvαγκaστlκά και κατά του Δημοσίου/ τωv οργαvισμώv τοπικής αυτοδιοίκησης και τωv vομlκώv προσώπωv δημοσίου δικσίου/ όπως vόμος ορίζει». Ωστόσο καθιερώνοντας το Σύνταγμα την εκτέλεση, κατά του Δημοσίου, ομιλεί μόνο για δικαστικές αποφάσεις. Κατοχυρώνεται, δηλαδή, άμεσα από το Σύνταγμα η εκτέλεση κατά του Δημοσίου μόνο με δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα,τα οποία εισπράπουν τα έσοδά τους κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974(ΚΕΔΕ), όπως το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλωνδεν μπορούν, να στραφούν, κατά του Δημοσίου, για να επιδιώξουν την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεών τους (διοικητική εκτέλεση) δυνάμει όλλων εκτελέσιμων -μετά τη εν στενή EWOia ταμειακή βεβαίωση- τίτλων όπως είναι στην προκείμενη περίπτωση η καταλογιστlκή πράξη του Δ.Σ. του Ταμείου. 'Παρίσταταl δε αλυσιτελής εκ του λόγου αυτού η ταμειακή βεβαίωση του καταλογισθέντος δυνάμει του ανωτέρω τίτλου ποσού σε βάροςτου Δημοσίου. Ενόψει της παραπάνω αρνητικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα παρέλκει η απάντησηστα τρία υποερωτήματατου δευτέρου ερωτήματος. 'Οσον αφορά το τρίτο ερώτημα, εάν δηλαδή υφίσταται αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας οι Δ.ο.γ. είναι υποχρεωμένες να αποδίδουν τις εισπράξεις υπέρ τ.π.δ.γ., αλλά και γενικότερα υπέρ τρίτων, όσον αφορά μεν τις παρακρατούμενες εισφορές από τις αποδοχές των υπαλλήλων η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του παραπάνω β.δ. της 3/13 Ιουλ 1936, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3518/2006, είναι σαφής και δεν χρήζει κάποιαςερμηνείας, δηλαδή πρέπεινα αποδίδονται στο Τ.Π.Δ.γ. εντός του επόμενου μήνα από την παρακράτηση άλλως επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμηςκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2675/1999, το οποίο βαρύνει τον υπόχρεο εργοδότη Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., όσον αφορά δε άλλους είδους εισπράξεις υπέρ T.Θ:.t1'Si.ffί ~::y.. -ή άλλων τρίτων το ερώτημα τίθεται /;:-. ~.:/~\J ~~:..: '"I:\Οι; "\.,,,\, --.~\. αoρ~στωςκαι μη νομίμως, α~fό~;~;~~~f~~~~~~g~~ιοι προς ερμηνεία διατάξεις και ~ ;~.., 1(' "". ""'.' "". \ <:),~.,Λ ~~ Γ\ 11 ί\~ι/.,,,;',,,, l"':q7~iιj~jί".kά~\\λ \ (}),\,:,~.~,'''':':/I//:: ~// V'~6Ξ~}' '

13 1 c.(.,χ, ::,,/)', 7:}\ ",/';~'~'~:'iq-κξ~ικόlσταρικό, σύμφωνα με την παράγραφα 6 ταυ άρθρόυ 6 ταυ ν. 3086/2002,...,,/.\,ι,ι..γ!,'. δ ' δ',. }1:;}\~iλ;~':(j}k'SJm"ενα καταστει υνατη η γνωμα ατηση επ αυταυ.!..?;ι~ξf:.if:;:././ Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, επί των τεθέντων ερωτημάτων, το Ναμlκό r. '-4.~,. ~-,} Συμβαυλιο ταυ Κράτους (Α' Τμημα) γνωμαδατεί αμόφωνα ως ακολαυθως: ' 'Επ Ι~τσό-=Dρώισυ=ερ.ωιqμΩιω:;, ότι "Lσ-Τaμείσ'~RρόVθl(jς--Δ11FtΘΘiωv-Υ-RQ-λλ~λωVι-Qg.\j--~-,.,-, '-'_-. μπαρεί να στραφεί κατά ταυ Δημασίαυ για την αναγκαστική είσπραξη των χρημαtlκων απαιτήσεων ταυ δυνάμει της καταλαγιστικης πράξης ταυ Δ.Σ. ταυ Ταμεiαυ, εκ ταυ λόγαυ δε αυταύ παρίσταται αλυσιτελής η ταμειακή βεβαίωση ταυ καταλαγισθέντας δυνάμει ταυ ανωτέρω τίτλαυ πασού σε βάρος ταυ Δημασίαυ. Επί των τριών υποερωτημάτων του δευτέρα υ ερωτήματος, ότι,παρέλκει η απάντηση, ενόψει της παραπάνω απάντησης στα πρώτα ερώτημα Επί ταυ τρίτου ερωτήματος, ότι όσον αφορά μεν τις παρακρατούμενες εισφορές υπέρ ταυ.τ'π.δ.γ. πρέπει να αποδίδανταl εντός του επόμεναυ από την παρακράτηση μήνα, όσαν αφορα δε άλλαυς είδους εισπράξεις υπέρ του Τ.Π.Δ.γ. ή άλλων τρίτων το ερώτημα τίθεται αορίστως και μη νομίμως. και ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αθήνα ~ Ο Πρόεδρος 8άσίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Η Εισηγήτρια Ευφροσύνη Μπερνlκόλα Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Γίνεται Δεκτή, Αθήνα 7/6/2013, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ 13

Επί των ως άνω θεμάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ως εξής:

Επί των ως άνω θεμάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ως εξής: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 8/2014 Έναρξη της παραγραφής απαιτήσεων (από ασφαλιστικές εισφορές) υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), πριν ή μετά τη βεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

«1. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα

«1. Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, 30/05/2017 Αριθμ.Πρωτ.: 1868 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών κ. Πάνο Σκουρλέτη Υπουργό Εσωτερικών κα Έφη Αχτσιόγλου Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγραφοι 1,2,3,5,7,8 του άρθρου 3 του Καταστατικού, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες διατάξεις:

Οι παράγραφοι 1,2,3,5,7,8 του άρθρου 3 του Καταστατικού, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1,2,3,5,7,8 του άρθρου 3 του Καταστατικού, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες διατάξεις: 1. Στην ασφάλιση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθ. 350/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθ. 350/1994. Η.Π 7.9.94/Ε.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082306/6654-20/0016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ: 1210 ΤΜΗΜΑ Α ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου. ο ΑΔΑ: 45Ο0Η-Γ68 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΠΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 29/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4577 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11-04-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 2131604526 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Γνωμοδότησης: 160/2016. Ατομική

Αριθμ. Γνωμοδότησης: 160/2016. Ατομική ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 291/2016 Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 291/2016 Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας Πίνακας περιεχομένων Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 291/2016 Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4273 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006

ιατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ. Α 21-12-2006) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 & 4 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ. Α 22-12-2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 17-02-2017 Αριθμός απόφασης: 1522 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του ερωτήματος αυτού το Α ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου ταυ Κράτους γνωμοδότησε ως εξής:

Επί του ερωτήματος αυτού το Α ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου ταυ Κράτους γνωμοδότησε ως εξής: Πηγή: www.docman.gr ΝΣΚ/377/2012 [Ερωτάται αν πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3861/2010, οι εντολές μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας, με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθμ. 641/1993 του Ν. Σ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1148944/10713-13/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1021 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ. Δημ. Εσόδων) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Δημοσιονομικό Δίκαιο. Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής

ΠΜΣ Δημοσιονομικό Δίκαιο. Τα δημόσια έσοδα. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο Τα δημόσια έσοδα Ανδρέας Τσουρουφλής 13.12.2016 ΠΜΣ 2016-2017 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων δαπανών Διενέργεια δημοσίων εσόδων Βεβαίωση Είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδ.: Τηλέφ.: Πληροφορ.: FAX:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδ.: Τηλέφ.: Πληροφορ.: FAX: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1..... /.. / 201.. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδ.: Τηλέφ.: Πληροφορ.: FAX: ΠΡΟΣ Αριθμ. Πρωτοκ... κ.. ΑΦΜ:.. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10309 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 29-11-2010. Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, και ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 39/2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α"ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 29-11-2010 Σύνθεση ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σουλιώτης Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.:2.1. 95/Ν.Χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π Αριθ. Πρωτ. :1112206/8745/0016/δις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ( ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ. 1293 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /04/2009 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΛ 1049-06/04/2009 ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Σας γνωρίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 1.6.17 Αριθμός απόφασης: 3174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1996

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1996 -- 49 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1004892/17/Β0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ. : 1009 Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 33 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην ασφάλιση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περιθάλψεως {Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) υπάγονται για παροχή μηνιαίας επικούρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 7/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 12 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2α. Όφειλες που ρυθμίζονται Όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή (εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω), οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑ 45/ ). Β)

ΟΤΑ 45/ ). Β) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των οδηγιών της 45/01 εγκ. διαταγής περί βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας. Α) ΟΤΑ - Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές - Διαδημοτικές - Διακοινοτικές επιχ/σεις (παρ. 9.9). Β) Αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: 1081904/6796-20/0016 Δ/ΝΣΗ 12 η (Φορολογίας Εισοδήματος)

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 Αριθ. απόφασης: 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 31.1.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 17/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1536 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 17/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1536 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 17/02/2017 Αριθμός απόφασης: 1536 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Θεσσαλονίκη 30 12 2010 Αριθμ.πρωτ.1505 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας

Προς: τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3815 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/04/2017 Αριθ. απόφασης: 42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ

ΠΟΛ: 1098. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1075001/1342/Α0012. ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ 12 η (Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Α ) 2.Δ/ΝΣΗ 13 η (Φορ/γίας Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα