1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 1 Κατά συνέπεια οι ασκούντες επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε ατοµικώς είτε εταιρικώς προσδιορίζουν τα καθαρά αποτελέσµατά τους (κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα) λογιστικά Φορολογία εισοδήµατος αγροτικών επιχειρήσεων 2.1. Έννοια ακαθαρίστων εσόδων αγροτικών επιχειρήσεων α) Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 3 β) Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα : 4 αα) Οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ. Παραδείγµατα 1 Πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ, του Μέρους εύτερου (Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων) του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο Κεφάλαιο Β του Μέρους Τρίτου (Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων). 3 Τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/ Τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 το οποίο προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015 και ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και µετά,. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

2 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ i) Ενισχύσεις Επιδοτήσεις ύψους ,00 ευρώ. To ποσό αυτό δεν περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. ii) Ενισχύσεις Επιδοτήσεις ύψους ,00 ευρώ. Περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα το ποσό των 5.000,00 ευρώ (17.000, ,00 = 5.000,00). ββ) Οι αγροτικές αποζηµιώσεις δεν συνυπολογίζονται στο σύνολό τους, Αγροτικές επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις Σε ότι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις αποζηµιώσεις, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/ διευκρινίσθηκαν τα ακόλουθα : α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013, ρητά ορίζεται ότι «ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηµατικές συναλλαγές». Εποµένως στα έσοδα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχικά περιλαµβάνονταν και οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζηµιώσεις. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015 όµως προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σύµφωνα µε το οποίο, «ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει τα ,00 ευρώ, οι δε αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται». Εποµένως, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα : αα) εν θα λαµβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζηµιώσεων, και ββ) Από το σύνολο των επιδοτήσεων/ενισχύσεων θα λαµβάνεται το υπόλοιπο µετά την αφαίρεση του ποσού των ,00 ευρώ. β) Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες : αα) Οι Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης απανών. ββ) Οι Λοιπές Επιδοτήσεις (προσθετικές των εσόδων), όπως άλλωστε προκύπτει από το 35494/ έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς το Υπουργείο Οικονοµικών. 2 TAX ADVISORS

3 Από τους εκάστοτε νόµους περί ιδιωτικών επενδύσεων, και όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ιοίκηση ( /002/Α0012/ και /1065/Α0012/2005 έγγραφα) τα εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1093/ που έδινε οδηγίες εφαρµογής του Ν. 1892/1990). Συνεπώς, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης απανών µειώνουν το κόστος κτήσης τους. Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1059/ διευκρινίζεται ότι, σε ότι αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόµων (π.χ. Ν. 1892/1990, Ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρµογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριµένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον Ο.Α.Ε.. για την καταπολέµηση της ανεργίας αποτελούν µειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αµοιβές προσωπικού). γ) Στην περίπτωση που φορολογούµενος λαµβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες αγροτικών επιδοτήσεων (επιδοτήσεις παγίων - κάλυψης δαπανών και λοιπές εισοδηµατικές - επιδοτήσεις) διευκρινίζεται ότι το ποσό των ,00 ευρώ θα αφαιρείται κατ αρχάς από το ποσό των λοιπών εισοδηµατικών επιδοτήσεων που λαµβάνει συνολικά ο φορολογούµενος και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται από τα ποσά των επιδοτήσεων παγίων - κάλυψης δαπανών. Προσοχή : Το µειωµένο αυτό ποσό επιδοτήσεων παγίου θα αφαιρεθεί πλέον από το κόστος κτήσης παγίων ώστε επί υπολοίπου αυτού να υπολογιστούν οι αποσβέσεις. Παράδειγµα 1 ο Αγρότης λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους 9.000,00 ευρώ και επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών ύψους των ,00 ευρώ. Συνολικά έχει επιδοτήσεις ύψους ,00 ευρώ εκ των οποίων τα ,00 ευρώ δεν προσµετρώνται κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα. Η συνολική αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα ,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή από το ποσό των ,00 ευρώ που δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό των κερδών : i) Το ποσό των 9.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από την εισοδηµατική επιδότηση, (9.000, ,00 = 0,00). ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3

4 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ii) Το υπόλοιπο ποσό των 3.000,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από τις επιδοτήσεις παγίων - κάλυψης δαπανών, (20.000, ,00 = ,00) iii) Το εναποµένον ποσό των ,00 ευρώ, θα αφαιρεθεί από το κόστος των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις, (50.000, ,00 = ,00). Το ποσό των ,00 ευρώ αποτελεί την αποσβεστέα αξία του παγίου. Παράδειγµα 2 ο Αγρότης λαµβάνει αγροτική εισοδηµατική επιδότηση ύψους ,00 ευρώ και επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών ύψους των ,00 ευρώ. Συνολικά έχει επιδοτήσεις ύψους ,00 ευρώ εκ των οποίων τα ,00 ευρώ δεν προσµετρώνται κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα. Η συνολική αξία κτήσης του παγίου ανήλθε στα ,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή : i) Το ποσό των ,00 ευρώ θα αφαιρεθεί από την εισοδηµατική επιδότηση, (50.000, ,00 = ,00). Το ποσό των ,00 ευρώ θα προστεθεί ως έσοδο από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. ii) Το ποσό των ,00 ευρώ (επιδότηση παγίων/κάλυψης δαπανών), θα αφαιρεθεί από το κόστος των πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι αποσβέσεις, (50.000, ,00 = ,00). Το ποσό των ,00 ευρώ αποτελεί την αποσβεστέα αξία του παγίου. δ) Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το µέρος που υπερβαίνουν το όριο των ,00 ευρώ λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/ έγινε δεκτό ότι συµπεριλαµβάνονται στο εισόδηµα του έτους που εισπράχθηκαν. ιευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζηµιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειµενικός προσδιορισµός του Ν. 2238/1994) και εισπράχθηκαν µετά την , θα πρέπει να συνοδεύονται µε σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν µε συµπληρωµατικές δηλώσεις στα έτη που δηµιουργήθηκε το δικαίωµα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Προσοχή : Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συµπληρωµατικές δηλώσεις, θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της ιοίκησης. ε) Το µέρος των εισοδηµατικών (λοιπών) αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/ έγινε δεκτό ότι, µπορεί να 4 TAX ADVISORS

5 καλύπτει τεκµήρια. Για αυτό το λόγο, το ποσό αυτό, αναγράφεται στους κωδικό 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήµατος. Προσοχή : Κατ ανάλογη εφαρµογή µε όσα ισχύουν για την επιχειρηµατική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζηµιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκµήριο. στ) Το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' του εντύπου Ε3 (για πληροφοριακούς λόγους) αλλά µόνο το µέρος που υπερβαίνει το όριο των ,00 ευρώ µεταφέρεται στον Πίνακα ΣΤ του Ε3 ούτως ώστε να προσµετρηθεί στην διαδικασία προσδιορισµού του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική Λογιστικός προσδιορισµός Κατάργηση τεκµαρτού προσδιορισµού Οι αγροτικές επιχειρήσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και επόµενα προσδιορίζουν τα καθαρά τους αποτελέσµατα λογιστικά. Προσοχή : Ο τεκµαρτός προσδιορισµός του καθαρού αγροτικού εισοδήµατος ο οποίος προβλέπετο στον παλαιό Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994) καταργήθηκε για τα φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από την και µετά Φορολογία κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013, τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται µε συντελεστή 13%. β) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013, τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε συντελεστή 13%. 3. Θέµατα φορολογίας εισοδήµατος αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 3.1. Έννοια κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα 6 α) Όσοι αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους 5 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 από την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 (φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από την και µετά), παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. 6 Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1041/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5

6 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ λογιστικά (µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία) και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του νέου Ν. 4172/2013. Επισηµάνσεις i) Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους µε βάση τα δεδοµένα των προβλεποµένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. ii) Σε περίπτωση που αγρότες µη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγµατοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε µε απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. β) Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εκτός των άλλων, και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται µε τα κατάλληλα παραστατικά : 7 αα) Αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασµάτων και φαρµάκων. ββ) Καλλιεργητικές δαπάνες. γγ) απάνες άρδευσης. δδ) απάνες για ηµεροµίσθια εργατών. Προσοχή : για να αναγνωριστεί το κόστος των εργατικών ως εκπιπτόµενη δαπάνη θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι γενικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Συνεπώς το εργόσηµο κρίνεται απαραίτητο για την φορολογική αναγνώριση της δαπάνης των εργατικών. εε) Κόστος καυσίµων και συντήρησης των αγροτικών µηχανηµάτων. στστ) Τόκοι και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται µε την αγροτική εκµετάλλευση. ζζ) Αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού κ.λπ. γ) Προκειµένου να δηλωθεί εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του εντύπου Ε3. Ειδικότερα, το έντυπο Ε3 θα υποβάλλουν : 7 Σχετικές οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1041/ και ΠΟΛ. 1113/ µε τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για τις εκπιπτόµενες και µη εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 6 TAX ADVISORS

7 αα) Οι κατ επάγγελµα αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.). ββ) Όσοι δεν είναι κατ επάγγελµα αγρότες (π.χ. ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι κ.λπ.), οι οποίοι µέχρι και το οικονοµικό έτος 2014 δήλωναν τεκµαρτό αγροτικό εισόδηµα. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα υποβάλλουν έντυπο Ε3 µόνο εφόσον : i) Απέκτησαν πραγµατικό εισόδηµα από πώληση παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. Στην περίπτωση που έχουν παράγει π.χ. λάδι το οποίο χρησιµοποίησαν αποκλειστικά για προσωπική οικογενειακή χρήση, δεν είναι υπόχρεοι υποβολής εντύπου Ε3. ii) Εισέπραξαν επιδοτήσεις (επί παραγωγής ή µέσων παραγωγής) ανεξαρτήτως ποσού. iii) Απέκτησαν πραγµατικό εισόδηµα από πώληση παραγόµενων αγροτικών προϊόντων και εισέπραξαν επιδοτήσεις. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφέστατα ότι το φυσικό πρόσωπο, που µέχρι και το οικονοµικό έτους 2014 δήλωνε τεκµαρτό αγροτικό εισόδηµα, δεν υποχρεούται να υποβάλλει έντυπο Ε3 και να δηλώσει αγροτικό εισόδηµα εφόσον δεν πούλησε τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα και δεν έλαβε επιδοτήσεις Φορολογία του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα Πώληση ιδιοπαραγόµενων προϊόντων α) Τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται µε φορολογικό συντελεστή 13%. Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρµόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (χονδρικά ή λιανικά) πώλησης των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, οι ως άνω παραγωγοί φορολογούνται µε συντελεστή 13% µόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικά ή λιανικά) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και µόνο αυτά) είτε από δικό τους κατάστηµα είτε σε λαϊκές αγορές. Κατά συνέπεια, κύρια προϋπόθεση για την εφαρµογή του συντελεστή 8 Σχετικές οι εγκύκλιοι ΠΟΛ. 1041/ , ΠΟΛ. 1088/ και ΠΟΛ. 1097/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 13% σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι τα πωλούµενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον παραγωγό και να µην έχουν υποστεί µεταποίηση. 9 Προσοχή : Στην έννοια της µεταποίησης δεν συµπεριλαµβάνεται η απλή συσκευασία. β) Για την ερµηνεία του όρου της απλής συσκευασίας και προκειµένου να υπάρξει συµβατότητα µε την µέχρι σήµερα διαδικασία που διαχωρίζει την αγροτική από την εµπορική δραστηριότητα, µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1116/ έγινε δεκτός ο όρος της πρώτης µεταποίησης που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Γεωργίας. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµό Β3 32/ , των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ως πρώτη µεταποίηση πρωτογενών προϊόντων θεωρείται η φάση που περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες διεργασίες που πραγµατοποιούνται µετά την πρωτογενή παραγωγή και δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας που καθιστούν τα πρωτογενή προϊόντα µεταποιηµένα. ιεργασίες πρώτης µεταποίησης θεωρούνται : αα) Για τα µεν ζωικά, οι διαδικασίες σφαγής µέχρι τον τεµαχισµό, ο τεµαχισµός και η τυποποίηση του κρέατος, η αποστέωση, η ψύξη και κατάψυξη, η αφαίρεση του κελύφους δίθυρων µαλακίων και σαλιγκαριών, ο αποκεφαλισµός και εκσπλαχνισµός των αλιευµάτων, η ωοσκόπηση των αυγών, η πρόψυξη του γάλακτος και η παραλαβή του µελιού. ββ) Για τα δε φυτικά, ο καθαρισµός, ο καλλωπισµός, η διαλογή, η αποξήρανση, η ψύξη, η τυποποίηση και η συσκευασία. Προσοχή : Βασική προϋπόθεση για τους φορολογικούς σκοπούς είναι η πρώτη µεταποίηση να γίνεται σε ίδια παραγωγή, να µην συνιστά βιοµηχανική επεξεργασία και να µην προσδίδει προστιθέµενη αξία στο πρωτογενές προϊόν αλλά µόνο να διευκολύνει την έξοδο του προϊόντος από την αγροτική εκµετάλλευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αποξήρανση της σταφίδας, η εκκόκκιση του καλαµποκιού, η αποφλοίωση ρυζιού, η αποξήρανση των σύκων, ο αλωνισµός των δηµητριακών, ο τεµαχισµός κατεψυγµένων και νωπών ζώων, η φυσική ζύµωση κρασιού, η παραγωγή και εµφιάλωσή του, η κονσερβοποίηση από τον παραγωγό ελαίων της δικής του παραγωγής και η πώληση τους στον τόπο της παραγωγής, δεν συνιστούν βιοµηχανική επεξεργασία Πώληση προϊόντων τρίτων Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους α) Στην περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (χονδρικά ή λιανικά), παράλληλα µε τα δικά του, και προϊόντα που έχει προµηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηµατική εµπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και µόνο για αυτά) εφαρµόζεται η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 (τα πρώτα ,00 µε συντελεστή 26% και το υπερβάλλον ποσό µε συντελεστή 9 Σχετικό το έγγραφο µε Αρ. πρωτ.: 12 Α ΕΞ TAX ADVISORS

9 33%). Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ιοίκησης, ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρµόζεται : αα) Για δραστηριότητες εκµετάλλευσης του εξοπλισµού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. µίσθωση αγροτικών µηχανηµάτων κ.λπ.), καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. ββ) Για την αµοιβή που τυχόν λαµβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων ή τρίτος για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις καθόσον δεν αποτελεί αγροτικό εισόδηµα. Προσοχή : Εξαιρείται η εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών). γγ) Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως εθελοντική εργασία τα µέλη των Αγροτικών Συνεταιρισµών προς τους συνεταιρισµούς. Τα έσοδα αυτά των µελών προκύπτουν από τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους προς τον συνεταιρισµό και όχι ως έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων που στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα του άρθρου 21 του Ν. 4172/ β) Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει επιµεριστικά διαχωρισµός στην καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων. Προσοχή : Στην περίπτωση που µια αγροτική εκµετάλλευση δραστηριοποιείται και σε µη αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. µεταποίηση παροχή υπηρεσιών), και υπάρχουν κοινές δαπάνες και για τις δυο ή τρείς δραστηριότητες, θα πρέπει να γίνει επιµερισµός των κοινών δαπανών. Πώληση ιδιοπαραγόµενων προϊόντων Εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα Φορολογία µε συντελεστή 13% Πώληση προϊόντων τρίτων Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Εµπορία µεταποίηση και παροχή υπηρεσιών) Φορολογία µε την κλίµακα : Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής ,00 26% > ,00 33% 10 Σχετικό και το υπ αριθµόν ΕΑΦΑ ΕΞ 2015/ έγγραφο. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 3.3. Μη συµψηφισµός της ζηµιάς από τους διαφορετικούς κλάδους της εµπορικής ή αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας Όπως διευκρινίζεται µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1097/ η ζηµία που προκύπτει από τους διαφορετικούς κλάδους της εµπορικής ή αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας µεταφέρεται για συµψηφισµό µε βάση τις οικίες διατάξεις, 11 ωστόσο η ζηµία του ενός κλάδου δεν συµψηφίζεται µε κέρδη του άλλου καθόσον το αποτέλεσµα του καθενός φορολογείται µε διαφορετικό τρόπο. Εµπορία µεταποίηση Παροχή υπηρεσιών Αγροτική δραστηριότητα Ζηµιά 3.000,00 Κέρδος ,00 Ζηµιά 2.000,00 Η ζηµία 2.000,00 ευρώ δεν συµψηφίζεται µε το κέρδος Το κέρδος ,00 ευρώ (15.000, ,00) των ,00 ευρώ και φορολογείται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου µεταφέρεται για 29 του Ν. 4172/2013 συµψηφισµό στα επόµενα 5 χρόνια 3.4. Συνιδιοκτησία Συνεκµετάλλευση Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1024/ και στην περίπτωση συνιδιοκτησίας αγροτεµαχίων, ζώων, πτηνών, κ.λπ. : α) Εφόσον η εκµετάλλευση αυτών γίνεται διακεκριµένα από τους ιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, πρόκειται για ξεχωριστές ατοµικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Κατά συνέπεια το καθαρό εισόδηµα κάθε ιδιοκτήτη από την πώληση (χονδρικά ή/και λιανικά) των, παραγοµένων από αυτούς προϊόντων φορολογείται µε συντελεστή 13%. β) Στην από κοινού εκµετάλλευση πρόκειται για µια αγροτική εκµετάλλευση που πραγµατοποιείται από κοινωνία αστικού δικαίου και όχι για ξεχωριστές αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Κατά συνέπεια το κέρδος από την επιχειρηµατική δραστηριότητα της κοινωνίας φορολογείται µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013, ήτοι : Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής ,00 26% > ,00 33% 11 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 εάν µε τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα το αποτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φορολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα 5 φορολογικά έτη. Η ζηµία του προγενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους. 10 TAX ADVISORS

11 3.5. Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων Γενικά α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, ο όρος εισόδηµα από ακίνητη περιουσία σηµαίνει το εισόδηµα σε χρήµα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. β) Σε ότι δε αφορά την ιδιοχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου, το εισόδηµα τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή : Η αντικειµενική αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 41α του Ν. 1249/ γ) Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων από φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα α) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1069/ διευκρινίσθηκε ότι, το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση γης ή ακινήτων αποτελεί τεκµαρτό εισόδηµα για τον κύριο του ακινήτου (εισόδηµα από ακίνητη περιουσία δηλαδή εισόδηµα από κεφάλαιο) και ταυτόχρονα εκπιπτόµενη δαπάνη όταν χρησιµοποιείται για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 του Ν. 4172/2013, ήτοι κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, οι οποίες : αα) Πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της. ββ) Αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική ιοίκηση. 12 Σχετική και η αναφορά της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

12 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ γγ) Εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. Προσοχή : Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του άρθρου 22 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόµενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα τηρούµενα βιβλία (π.χ. απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Γ..Ε. ΠΟΛ.1007/ ). β) Βάσει των ανωτέρω το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα (ατοµική επιχείρηση εµπορίας µεταποίησης ή/και παροχής υπηρεσιών) και ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο, υπολογίζει το εισόδηµα από την ιδιοχρησιµοποίηση µε συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας, το οποίο : αα) ηλώνεται ως εισόδηµα από ακίνητα (υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε2 και µεταφορά του εισοδήµατος στο έντυπο Ε1), για να φορολογηθεί µε την κλίµακα : Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής ,00 11% > ,00 33% ββ) Καταχωρείται ως δαπάνη στα βιβλία, εφόσον τηρούνται, και µεταφέρεται στο έντυπο Ε3. Προσοχή : Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρµογή συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, τότε θα αναµορφωθεί φορολογικά το υπερβάλλον ποσό διότι σύµφωνα µε την περίπτωση η του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το µέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή : Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται βιβλία το ποσό της δαπάνης αναγράφεται απευθείας στο έντυπο Ε3. Παράδειγµα 1 ο Ατοµική επιχείρηση (εµπορία µεταποίηση) ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας ,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 4.500,00 ευρώ (3% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούµενος : 12 TAX ADVISORS

13 i) Θα υποβάλει έντυπο Ε2 και θα δηλώσει στο έντυπο Ε1, ως εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, για να φορολογηθεί µε την κλίµακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 το ποσό των 4.500,00 ευρώ. ii) Θα αναγράψει το ποσό των 4.500,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του, εφόσον τηρούνται, και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά και φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Παράδειγµα 2 ο Ατοµική επιχείρηση (παροχή υπηρεσιών) ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας ,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 7.500,00 ευρώ (5% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούµενος : i) Θα υποβάλει έντυπο Ε2 και θα δηλώσει στο έντυπο Ε1, ως εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, για να φορολογηθεί µε την κλίµακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 το ποσό των 7.500,00 ευρώ. ii) Θα αναγράψει το ποσό των 7.500,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του, εφόσον τηρούνται, και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ φορολογικά θα πρέπει να αναµορφωθεί το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Η µη εκπιπτόµενη από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη θα υπολογισθεί ως εξής : Τεκµαρτό µίσθωµα λόγω ιδιοχρησιµοποίησης 7.500,00 Μείον Τεκµαρτό µίσθωµα που εκπίπτει ( ,00 χ 3%) 4.500,00 Τεκµαρτό µίσθωµα που δεν εκπίπτει 3.000, Ιδιοχρησιµοποίηση γης και ακινήτων από νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες α) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1069/ διευκρινίσθηκε ότι, το εισόδηµα που τεκµαίρεται από ιδιοχρησιµοποίηση γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνοµα του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, χωρίς καµία εξαίρεση για αυτό που προκύπτει από την ιδιοχρησιµοποίηση βιοµηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κλπ., ενώ ειδικά για την περίπτωση της ιδιοχρησιµοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα των παραπάνω νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, το τεκµαρτό µίσθωµα κατά το µέτρο που δεν υπερβαίνει 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13

14 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ β) Βάσει των ανωτέρω το νοµικό πρόσωπα ή νοµική οντότητα που ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο, υπολογίζει το εισόδηµα από την ιδιοχρησιµοποίηση µε συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας, το οποίο : αα) Καταχωρείται ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα στα τηρούµενα βιβλία, µεταφερόµενο στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί και το έντυπο Ε2. 13 ββ) Καταχωρείται ως δαπάνη στα βιβλία, µεταφερόµενη στο έντυπο Ε3. Προσοχή : Για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία, εκπίπτει το τεκµαρτό µίσθωµα στο σύνολό του ανεξάρτητα αν υπερβαίνει το 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 14 γ) Το αποτέλεσµα του ανωτέρω χειρισµού στην περίπτωση της ιδιοχρησιµοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, εφόσον το τεκµαρτό αυτό εισόδηµα είναι το 3% της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων. Παράδειγµα 1 ο Νοµικό πρόσωπο ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας ,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα 6.000,00 ευρώ (3% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο : i) Θα αναγράψει το ποσό των 6.000,00 ευρώ ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί επίσης και το έντυπο Ε2. ii) Θα αναγράψει το ποσό των 6.000,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά και φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Παράδειγµα 2 ο Νοµικό πρόσωπο ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο αντικειµενικής αξίας ,00 ευρώ για το οποίο έχει υπολογίσει ετήσιο τεκµαρτό µίσθωµα ,00 ευρώ (5% επί της αντικειµενικής αξίας). Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο : 13 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση, αν και χαρακτηρίζεται εισόδηµα από ακίνητη περιουσία ιδίως για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θεωρείται σε κάθε περίπτωση έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 14 Ερµηνευτική παραδοχή της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1113/ TAX ADVISORS

15 i) Θα αναγράψει το ποσό των ,00 ευρώ ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Θα υποβληθεί επίσης και το έντυπο Ε2. ii) Θα αναγράψει το ποσό των ,00 ευρώ ως δαπάνη στα βιβλία του και θα το µεταφέρει στο έντυπο Ε3. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αυτό εκπίπτει λογιστικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ φορολογικά θα πρέπει να αναµορφωθεί το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Η µη εκπιπτόµενη από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη θα υπολογισθεί ως εξής : Τεκµαρτό µίσθωµα λόγω ιδιοχρησιµοποίησης ,00 Μείον Τεκµαρτό µίσθωµα που εκπίπτει ( ,00 χ 3%) 6.000,00 Τεκµαρτό µίσθωµα που δεν εκπίπτει 4.000, Ιδιοχρησιµοποίηση δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων από τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα : α) Από ιδιοχρησιµοποίηση αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. β) Από δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής Απογραφή εµπορευσίµων αγαθών α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 32 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως αυτή τέθηκε µε το άρθρο 89 του Ν. 4316/2014, ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων τους του οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρµοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ήτοι τεκµαρτή απογραφή), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2014 : αα) Ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013, και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15

16 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ββ) Ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων. Επισηµάνσεις i) Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. ii) Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευµατίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσµα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίµηση των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων τους της µε οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της µε τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. β) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1019/ , οι έχοντες ως κύριο αντικείµενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) τις ακόλουθες δραστηριότητες: αα) Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκµεταλλεύσεις. ββ) Όσοι διενεργούν πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και γγ) Ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές, εφόσον εµπίπτουν στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και κατατάσσονται την κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ιδίου νόµου και εκ του λόγου αυτού συντάσσουν µόνο Κατάσταση Αποτελεσµάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστηµα), δύνανται να µη διενεργούν φυσική απογραφή των αποθεµάτων τους στο τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος). Προσοχή : Στην περίπτωση αυτή και από το φορολογικό έτος 2015 και επόµενα, δεν θα διενεργείται τεκµαρτή απογραφή αλλά οι αγορές ή/και η παραγωγή της περιόδου θα θεωρούνται έξοδο (κόστος πωληθέντων) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 35 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως αυτή τέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015, ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική 16 TAX ADVISORS

17 επιχειρηµατική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο µισό Λοιπά θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος των αγροτών Φορολογία διαφοράς τεκµηρίων Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα, φορολογείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 ήτοι µε συντελεστή 13%, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από ατοµική αγροτική επιχείρηση. Προσοχή : Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013, όταν ο προσδιορισµός των κερδών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η ζηµιά του ίδιου ή των προηγούµενων φορολογικών ετών δεν εκπίπτει και δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολογικά έτη Φορολογική αντιµετώπιση του εισοδήµατος που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw α) Με το άρθρο 116 του νόµου 4316/2014, στο τέλος της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» προστέθηκε νέο εδάφιο µε το οποίο ορίζεται ότι, ειδικά για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 128 του εν λόγω νόµου, η έναρξη ισχύος ορίζεται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 24 η εκεµβρίου του β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προσδιορίζεται µε βάση το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κ.Φ.Α.Σ. Κατά συνέπεια το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 Kw των χρήσεων που λήγουν από και στο εξής φορολογείται µε συντελεστή 13% Παραγωγή προηγούµενου έτους που έχει φορολογηθεί µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό 15 Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1116/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17

18 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Η παραγωγή του έτους 2013, που έχει φορολογηθεί µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994 (κατ εφαρµογή της έννοιας του γεωργικού έτους του άρθρου 40 του Ν. 2238/1994), εφόσον πωληθεί και τα σχετικά φορολογικά παραστατικά έχουν εκδοθεί µετά την , δεν λαµβάνεται υπόψη στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους Προσοχή : Το ανωτέρω είναι θέµα πραγµατικό και υπόκειται στις ελεγκτικές διαδικασίες Αποσβέσεις ζωικού φυτικού κεφαλαίου Όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1073/ , εάν κάποιο πάγιο, δεν µπορεί να ενταχθεί σε µια από τις κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των λοιπών πάγιων στοιχείων, δηλαδή 10% και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. Κατά συνέπεια, για την απόσβεση του ζωικού κεφαλαίου καθώς και του φυτικού κεφαλαίου πολυετούς καλλιέργειας θα εφαρµόζεται ο συντελεστής απόσβεσης 10% ιευκρινήσεις σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογικού έτους Αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2014 για όσους δηλώσουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ ), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος Το αποτέλεσµα του καθαρού εισοδήµατος από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, µεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα Γ1 «Εισόδηµα από Αγροτική Επιχειρηµατική ραστηριότητα». Προσοχή : Οι κωδικοί του εντύπου Ε3, συµπληρώνονται για τις αγροτικές επιχειρήσεις υπαγόµενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α Λοιπά πρόσωπα που αποκτούν αγροτικό εισόδηµα Όσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα µπορούν, αν δηλώνουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον συµπληρώνουν στο Ε3 ως αριθµό ΚΑ τον οκταψήφιο κωδικό (αφανές καθεστώς αγροτών). 18 TAX ADVISORS

19 Αναγραφή στο έντυπο Ε3 των αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων και αποζηµιώσεων Λόγω της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων και αποζηµιώσεων : α) Στον κωδικό 907 του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι αγροτικές επιδοτήσεις παγίων και λοιπών δαπανών. β) Στον κωδικό 908 του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις. γ) Στον κωδικό 909 του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 αναγράφονται οι αποζηµιώσεις Τέλος επιτηδεύµατος α) Σύµφωνα µε την απόφαση ΠΟΛ. 1167/ για την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος οι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες. 16 β) Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/ : αα) Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος. ββ) Θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και έχουν κλείσει το 62 ο έτος της ηλικίας τους. 16 Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #10 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόμος 4110/2013 Νέος Νόμος 4110/2013 Φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4. ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Αγροτών. Κυριακή, 03 Απριλίου 2016

Φορολογία Αγροτών. Κυριακή, 03 Απριλίου 2016 ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Φορολογία Αγροτών. Κυριακή, 03 Απριλίου 2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013). ΠΟΛ 1069/2015 ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013). Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες.

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες. Αθήνα 17.01.2014 Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων και υποχρεώσεων των αγροτών σύμφωνα με τις προβλέψεις των ν. 2859/2000, ν. 4093/2012, ν. 4223/2013 και ΠΟΛ. 1281/2013. Γενικά Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 15 Η.Π. 20.02.1995/ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:75ΞΥΗ ΑΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς

Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και στους κωδικούς Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Ποιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τι στις στήλες και Κολυδάς Νικόλαος 27 Μαΐου 2015 Βενιζέλου 8 (3ος), 54624 Θεσσαλονίκη 2310.234.946 info@taxis.net.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους

Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 214 13 Φεβρουαρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015»

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» 2 Χρήστος Παύλου Ιωάννης Γκούρλιας Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Αριθµ. ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Αρ. Φύλλου 474 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα