Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 743 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 6 η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 26/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αγοραστός Αγοραστός Αναστασιάδης Αντώνιος, Αναστασιάδης Ηλίας Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ήµου Ιωάννης ηµητρίου Ευστράτιος ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Καλαϊτζίδης Βασίλειος Κατιρτζόγλου Βασίλειος Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μυστακίδης Παύλος Νεράντζης Βασίλειος Νιζάµης ηµήτριος Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κων/νος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.), 2. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Ίντος ηµήτριος, 4. Μερετούδης ηµήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Μπόϊκος Αθανάσιος, 7. Παπαδοπούλου Φωτεινή. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. ερµεντζής ηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. - Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος, το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1 ο. - Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Η ηµ. Σύµβουλος κ. Φωτεινή Αρναούτογλου, µετά την ολοκλήρωση του 9 ου θέµατος. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Ερµοφύλη Σαραντίδου, µετά την ολοκλήρωση του 17 ου θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Αγροτικής & Κτν/κής Παραγωγής & Αλιείας του ήµου, που έχει ως εξής: << Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1B εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 παρ. ε Ν. 3463/2006 και 82 του Κ..Κ. Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ..Κ. η κανονιστικές αποφάσεις δύνανται να τίθενται σε διαβούλευση. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σε κάθε περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη την οµαλή λειτουργία των βιολογικών αγορών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την διευκόλυνση των άµεσα εµπλεκοµένων µε αυτή πωλητών προς όφελος των καταναλωτών, παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο δηµοτικό συµβούλιο την έγκριση του. Λαµβάνοντας υπόψη: την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής µε αριθµ. 36/2013, την απόφαση της επιτροπής ιαβούλευσης µε αριθµ. 5/2013, την απόφαση της ηµοτικής Ενότητας Σερρών καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του κανονισµού στις λοιπές τοπικές κοινότητες του ήµου, συντάσσει τον κανονισµό ως κάτωθι: 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Το Π 115 /2008 ΦΕΚ τεύχος Α' Αρ. 179 / 28/8/2008,(το οποίο και αντικατέστησε το Π 51/2006), τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. - το πρότυπο ΕΛΟΤ 1428/2009 ια τον Κανονισµό Λειτουργίας των Αγορών των Βιοκαλλιεργητών. - ΠΟΛ 1065 / Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως - ΠΟΛ 1189 / Έκταση εφαρµογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1065 για τους αγρότες που πουλούν τα προϊόντα τους στις Λαϊκές Αγορές-Παροχή διευκρινήσεων. ΟΡΙΣΜΟΙ Βιοκαλλιεργητής Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει βιολογικά προϊόντα προϊόν βιολογικής γεωργίας Προϊόν πιστοποιηµένο σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την βιολογική καλλιέργεια. προϊόν ιδίας παραγωγής Προϊόν που παράγεται πρωτογενώς εντός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης που νοµίµως εκµεταλλεύεται ο βιοκαλλιεργητής. αγορά βιοκαλλιεργητών Αγορά υπαίθρια ή στεγασµένη που συµµετέχουν αποκλειστικά και µόνο βιοκαλλιεργητές που διαθέτουν αποκλειστικά και µόνο ίδιας παραγωγής προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Άρθρο 1 ο Σύσταση & λειτουργία Λαϊκών Αγορών 1. Εγκρίνουµε τη σύσταση και λειτουργία της παρακάτω Λαϊκής Αγοράς βιολογικών προϊόντων 3

4 ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ηµέρα ευτέρα α) Σέρρες η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει το νότιο µέρος της οδού ορυλαίου (πεζόδροµος) Αριθµός θέσεων Η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η ακριβής οριοθέτηση τους καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών (µετακίνηση - αλλαγή των ορίων ή του χώρου, διάλυσηκατάργηση), θα πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου κατόπιν εισήγησης του σχετιζόµενου κατά περίπτωση Τοπικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής της Περιφερειακής ενότητας. 3. Αλλαγή της ηµέρας λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής θα πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του ήµου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια για θέµατα εµπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Άρθρο 2 ο Γενικές Ρυθµίσεις καθορισµού µήκους πλάτους πάγκων πωλητών 1) Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στη Λαϊκή Αγορά, είναι κατά µέγιστο όριο τα εξής: Λαική Αγορά Βιολογικών Προϊόντων Σερρών Παραγωγοί (5) µέτρα 2) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 3) Σε περίπτωση που πίσω από το χώρο του πάγκου υπάρχει ελεύθερος χώρος(πλατεία πάρκο οικόπεδο κλπ.) απαγορεύεται η κατάληψη του χώρου αυτού ή και µέρος του από των πωλητή. 4) Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασµένο κατάστηµα υποχρεωτικά αφήνεται κενό 1 µέτρου προς της εισόδους του. 5) Το πλάτος των πάγκων θα είναι µέχρι 2,50µ. για τους παραγωγούς. 6) Για τους παραγωγούς θα αφήνετε διάδροµος διέλευσης µεταξύ των πάγκων 0,5µ.. 7) Για κάθε νεοϊδρυόµενη βιολογική αγορά, εντός των ορίων του ήµου Σερρών, θα ισχύουν τα ανωτέρω. 4

5 ΑΡΘΡΟ 3 ο ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης είναι: Χειµερινό: 14:00-17:30 Θερινό : 17:00 20:30 Οι συµµετέχοντες στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων υποχρεούνται : α) να προσέρχονται και να καταλαµβάνουν τις θέσεις τους στην προκαθορισµένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της πρότυπης αγοράς. β) να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της βιολογικής αγοράς, χωρίς να την εγκαταλείπουν πριν το ωράριο λήξης της λειτουργίας αυτής. γ) να αποχωρούν µετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας και εφόσον έχουν καθαρίσει επιµελώς το χώρο τους. δ) να µην πωλούν προϊόντα προ της έναρξης και µετά τη λήξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω ανωτέρας βίας, ξεπουλήµατος όλης της παραγωγής, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ.), θα µπορεί κάποιος Βιοκαλλιεργητής να εγκαταλείπει το χώρο της Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, χωρίς όµως να ενοχλεί την εύρυθµη λειτουργία αυτής. Σ αυτή την περίπτωση ο πωλητής δεν θα µπορεί να φέρει το φορτηγό του στο χώρο λειτουργίας της Αγοράς προς φόρτωση του πάγκου και των άλλων πραγµάτων του. ε) να µην σταθµεύουν τα φορτηγά-αυτοκίνητά των συµµετεχόντων εντός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα µέχρι 1,5 τόνων, τα οποία µεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, τα οποία τοποθετούνται πίσω από το εκθετήριο του παραγωγού, µε την προϋπόθεση να παραµένει µεταξύ των εκθετηρίων ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα θα εισέρχονται και θα καταλαµβάνουν την θέση τους πρώτα και θα αποµακρύνονται τελευταία. ζ) τα οχήµατα θα παραµείνουν µε σβηστές µηχανές καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Άρθρο 4 ο ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων έχουν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δικαιούχοι παραγωγικής άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.. 115/

6 Επίσης να έχουν συνάψει σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας η οποία είναι σε ισχύ και να κατέχουν τον αριθµό του εγγράφου πιστοποίησης για τα διατιθέµενα προϊόντα, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Γι αυτό το σκοπό το κάθε ενδιαφερόµενο µέλος θα υποβάλλει γραπτή Αίτηση προς την υπηρεσία του ήµου καθώς υπεύθυνη δήλωση µε την οποία εξουσιοδοτεί προς τον Οργανισµό ελέγχου και Πιστοποίησης µε τον οποίο έχει υπογράψει σύµβαση προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης των στοιχείων του για τον έλεγχο από την υπηρεσία µας και από άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες. ιαθέτουν όλα τα νόµιµα παραστατικά διακίνησης, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Άρθρο 5 ο Γενικές ρυθµίσεις θεωρήσεων Αδειών 1. Η παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, από τον φορέα που την χορηγεί ή την ανανεώνει µε την προϋπόθεση προσκόµισης. 2. Θεωρούνται για την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών προϊόντων του ήµου άδειες παραγωγικές πωλητών Λ.Α. Βιολογικών προϊόντων κατοίκων άλλων Νοµών, για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στον νοµό και όταν υπάρχει έλλειψη παραγόµενων προϊόντων. Οι άδειες εκδίδονται σε ποσοστό 30% επί των συνολικών διατιθέµενων αδειών. 3. Άδειες παραγωγών κατοίκων άλλων Νοµών ανά την επικράτεια θεωρούνται µε τα κάτωθι δικαιολογητικά, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την Υπηρεσία έκδοσής στις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών προϊόντων του ήµου Σερρών: πρακτικό τριµελούς επιτροπής σύµβαση µε τον πιστοποιηµένο οργανισµό πιστοποιητικό προϊόντος από τον οργανισµό ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) 4. Στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών του ήµου τηρείται Μητρώο θεωρήσεων αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Βιολογικών προϊόντων. 5. Κατά την διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων µε την προσκόµιση της βεβαίωσης της τριµελούς επιτροπής, για τα νέα προϊόντα. 6

7 Άρθρο 6 ο Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας οφείλουν (αρθ. 9 Π.. 115/2008): 1. Να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, από δε του Κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 (L 198) του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91» και της υπ αριθµ / κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συµβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κάθε µεταγενέστερης του κανονισµού νοµοθεσίας. 2. Κατά την πώληση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στις Λαϊκές Αγορές να: α) Εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. β) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), µε τον κωδικό και το όνοµα του κατόχου. γ) Τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα, κατά σειρά µε τις ενδείξεις: -ονοµασία προϊόντος -ποικιλία και ποιότητα -προέλευση -τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις: «προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο». δ) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) πινακίδα σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου διαστάσεων 0,30 µ. x 0,40 µ. χρώµατος ανοικτού πρασίνου, στην οποία µε ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής: αα) Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητά του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγών κ.τ.λ.). ββ) Τον αριθµό µητρώου του πωλητή παραγωγού Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. γγ) Την περιοχή παραγωγής των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και δδ) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του. Άρθρο 7 ο ιατιθέµενα είδη Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τα παραγόµενα πιστοποιηµένα και µε επισήµανση διατιθέµενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω: 7

8 α) Αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού. β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών. γ) Οπωροκηπευτικών. δ) Ελιών. ε) Λαδιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ αριθµ / (Β 1616) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίµων. στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων. ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση. η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.). θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νοµοθεσίας κατά την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. Εδώδιµων φυτών-µανιταριών κ.τ.λ.). ι) Παραδοσιακών πιστοποιηµένων οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων συσκευασµένων - τυποποιηµένων και µεταποιηµένων (π.χ. µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τοµάτας κ.τ.λ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιηµένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυµάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. ια) Πουλερικών νωπών. Τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήµανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιχνηλασιµότητα των πωλούµενων προϊόντων εξασφαλίζεται από την διαθεσιµότητα των εγγράφων πιστοποίησης και των παραστατικών διακίνησης. 8

9 Άρθρο 8 ο Χορήγηση θέσεων (άρθ. 19 Π.. 115/1958) 1. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους χώρους των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων, Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3377/ Η κενή θέση στις εν λόγω Αγορές, που προέρχεται από µη ανανέωση της παραγωγικής άδειας καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού. 3. Όταν ένας παραγωγός καταλαµβάνει θέση για ένα εξάµηνο σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του, το επόµενο εξάµηνο η ίδια θέση να διατίθεται σε άλλον παραγωγό, ώστε να µην παραµένει κενή. 4. Παραγωγός που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν του τετράµηνου, στερείται της θέσης του. Άρθρο 9 ο ικαιολογηµένη απουσία παραγωγού πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων. (άρθ. 14 Π.. 115/1958) 1. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάζουν δικαιολογηµένα από τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για δέκα πέντε (15) ηµέρες, κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας. 2. Η άδεια απουσίας του παραγωγού πωλητή χορηγείται από το αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την παραγωγική άδεια, έπειτα από αίτηση του αδειούχου παραγωγού πωλητή. Κατά τον χρόνο απουσίας, λόγω κανονικής άδειας, του παραγωγού, οι πωλήσεις στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων διενεργούνται από τα πρόσωπα του άρθρου του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 10 ο Απαγόρευση εισόδου στην Λαϊκή αγορά Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, του ήµου (αρθ. 10 παρ 6 Π.. 115/2008), στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών στις περιπτώσεις: α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου ή των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο του παρόντος κανονισµού. β) όταν ο αδειούχος πωλητής εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή. 9

10 γ) όταν ο πωλητής δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ. δ) όταν ο πωλητής έχει οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον ήµο, το ηµερήσιο δικαίωµα και σε οτιδήποτε κριθεί νοµοθετικά αναγκαίο. Άρθρο 11 ο Χρήση της παραγωγικής άδειας από άλλα πρόσωπα-προσωρινή αναπλήρωση- Απλή υποβοήθηση του παραγωγού πωλητή. (άρθ. 16 Π.. 115/1958) 1. Η παραγωγική άδεια για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον ή την σύζυγο του αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόµενα µέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελµα. 2. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή µόνο από συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και από τον/την σύζυγο µέχρι και τέσσερις (4) µήνες το έτος, λόγω αδυναµίας προσέλευσης του αδειούχου, η οποία γνωστοποιείται, µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στον φορέα έκδοσης της άδειας Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επιπλέον µήνες. 3. Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου παραγωγού για λόγους µητρότητας από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστηµα, που ορίζουν οι κείµενες περί µητρότητας διατάξεις και πάντως µέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών. 4. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων), εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της ως άνω παραγράφου 2, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωµένο υπάλληλο. 5. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση µε την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας από τον ή την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού. 6. εν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο όταν αυτό ή µέλος της οικογένειας του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελµατικής άδειας για λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο-στάσιµο). 7. Η χρήση της άδειας, η προσωρινή αναπλήρωση και η απλή υποβοήθηση του πωλητή παραγωγού, επιτρέπονται µε Αποφάσεις των φορέων της αρµόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της άδειας του ήµου, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων πωλητών παραγωγών. 10

11 8. Τα πρόσωπα των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αναπληρώνουν προσωρινά τον αδειούχο παραγωγό µόνο στην περίπτωση που έχουν από τον ίδιο εξουσιοδοτηθεί για την πώληση των προϊόντων, την τήρηση των προβλεπόµενων στο παρόντα κανονισµό όρων λειτουργίας της αγοράς και την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους και δειγµατοληψίες των αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. Άρθρο 12 ο Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά Πρόσωπα (άρθ. 17 Π.. 115/1958) 1. Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του/της κατόχου παραγωγικής άδειας, ο φορέας που την εξέδωσε χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο, κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στα αδέλφια, µε την προϋπόθεση ότι συνέβαλλαν από κοινού µε τον προηγούµενο κάτοχο στην παραγωγή των προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και στις ίδιες θέσεις του προηγούµενου προκατόχου, εφόσον αυτές επιλέγονται µε αίτησή του. 2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου της ως άνω άδειας, πριν την συµπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής, ο φορέας που την εξέδωσε, χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανόντος και κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στα αδέλφια, για το εναποµένον χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλήρωση του χρόνου ισχύος της άδειας. Η άδεια χορηγείται µετά από αίτηση των δικαιούµενων, κατά την προαναφερόµενη σειρά προτεραιότητας προσώπων. Σε περίπτωση πού περισσότερα δικαιούµενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος µε κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφεροµένων. Η αίτηση, συνοδευµένη µε δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιούµενων, που προηγούνται στην σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ηµόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αµέσως µε την υποβολή της. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και τις ίδιες θέσεις του προηγούµενου κατόχου. Η χορήγηση των αδειών για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους σε συγγενικό πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.&Π.) ότι ο νέος κάτοχος της εκµετάλλευσης συνεχίζει την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 11

12 Άρθρο 13 ο Αµοιβαία αλλαγή θέσεων (άρθ. 17 Π.. 115/1958) Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, µέσα στην ίδια Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκρίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ή από άλλο όργανο που του έχουν ανατεθεί η εν λόγω αρµοδιότητες. Άρθρο 14 ο Πρόσληψη υπαλλήλων από τους πωλητές παραγωγούς. (άρθ. 11 Π.. 115/1958) 1. Επιτρέπεται οι πωλητές παραγωγοί Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων να προσλαµβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουµένως προσκοµισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια: α) Αίτηση του παραγωγού µε πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και των στοιχείων του/των υπό πρόσληψη υπαλλήλου/λων. β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων. γ) Κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον Ο.Α.Ε.. δ) Υπεύθυνες δηλώσεις που χορηγούνται από την υπηρεσία έκδοσης της άδειας. ε) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της.ο.υ. κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί µη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου. δ) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών επί µακρόν διαµένοντες στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη, την προβλεπόµενη Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής από το Π.. 150/2006 (Α Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται µε απόφαση του οργάνου, που χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή µετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούµενων στοιχείων. 3. Η απόφαση πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο πού χορήγησε την άδεια στο Υποκατάστηµα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του πωλητή αδειούχου παραγωγού. 12

13 Άρθρο 15 ο Υποχρεώσεις συµµετεχόντων Οι συµµετέχοντες στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων οφείλουν σύµφωνα µε το Π.. 115/2008 & ΕΛΟΤ 1428/2009: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ α) να σέβονται την προσωπικότητα του πολίτη-καταναλωτή και να φέρονται µε τρόπο ευπρεπή και ευγενικό. β) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καλλιέργειας, τα είδη των εισροών και της διαδικασίας πιστοποίησης, τις µεθόδους καλλιέργειας ή παρασκευής, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων τους, τις ιδιότητες των προϊόντων τους και να επιλύουν ερωτήµατα και απορίες των καταναλωτών. γ) να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ευπαθών οµάδων, όπως υπερηλίκων, εγκύων, άτοµα ειδικών αναγκών. δ) να σέβονται τους συναδέλφους τους και να µην προκαλούν όχληση εντός της αγοράς. ε) να αποφεύγουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ τους και γενικά αθέµιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών. ζ) να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και του καπνίσµατος. η) να συµβάλλουν στην προβολή, ανάπτυξη και αναβάθµιση της ποιότητας της Λαϊκής αγοράς. θ) να ενηµερώνουν έγκαιρα τα Μέλη του.σ. του συλλόγου τους και την αρµόδια για την έκδοση αδειών υπηρεσία του ήµου για την µη προσέλευσή τους στη Βιολογική Αγορά για οποιοδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, ξεπουλήµατος ή καταστροφής της παραγωγής κλπ.) ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους από άλλους Βιοκαλλιεργητές. ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α) να προσφέρουν τα προϊόντα στους καταναλωτές σε συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον και σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. β) να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην καλύτερη σχέση τιµής ποιότητας για τον καταναλωτή. γ) να διαθέτουν Βιολογικά Προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές και υπό συνθήκες που πληρούν τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις και την ατοµική υγεία (συστήνεται η χρήση γαντιών). 13

14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α) να καταλαµβάνουν τον συγκεκριµένο χώρο και θέση όπως θα τους δοθεί. β) να κατέχουν ευθυγραµµισµένα οµοιόµορφα εκθετήρια (πάγκους) καθαρά, σε καλή κατάσταση. Να καλύπτουν τους πάγκους αυτούς µε οµοιόµορφο πανί (είδος, χρώµα, διαστάσεις κλπ.) για την καλύτερη εικόνα και ευταξία της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. Να διαθέτουν σκιάδια για να µην αλλοιώνονται οι διατροφικές ιδιότητες των προϊόντων, τα οποία θα είναι οµοιόµορφα. Ως εκ τούτων απαγορεύεται η διαφήµιση στα εκθετήρια και τα σκιάδια. γ) να διαθέτουν οµοιόµορφο Πίνακα - Τιµοκατάλογο (που µπορεί να είναι ένας απλός µαυροπίνακας), στον οποίο θα αναγράφονται καθαρά τα είδη των προϊόντων και οι αντίστοιχες τιµές ανά Kg προϊόντος ή ανά τεµάχιο προϊόντος. δ) ο εξοπλισµός των εκθετηρίων και τα προϊόντα φορτώνονται και µεταφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. ΡΥΠΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ α) να αναλάβουν µε δικές τους δαπάνες την τοποθέτηση και αποµάκρυνση χηµικού αποχωρητηρίου κατά την λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. β) να διατηρούν τον χώρο που καταλαµβάνει το εκθετήριο, καθαρό τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων όσο και ατά την αποχώρησή τους, από κάθε είδους απορρίµµατα και υπολείµµατα προϊόντων. ιατηρούν καθαρά τους περιέκτες, τα κιβώτια, τα οχήµατα, τα εκθετήρια. Οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν να φέρουν µαζί τους τα απαραίτητα σύνεργα καθαρισµού. γ) τα ακατάλληλα οργανικά προϊόντα δεν εναποτίθενται στους κοινούς κάδους και αποµακρύνονται µε ευθύνη του παραγωγού. δ) τα ανακυκλώσιµα υλικά τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης του ήµου. εν εναποτίθενται στους κοινούς κάδους. ε) τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα εναποτίθενται στους κοινούς κάδους του ήµου. ζ) για την αποφυγή της ηχορύπανσης οι συµµετέχοντες δεν διαλαλούν τα προϊόντα τους και κατά την διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης των προϊόντων σβήνουν τις µηχανές των αυτοκινήτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η µουσική. 14

15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ α) να έχουν πάντα µαζί τους ένα (1) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης καλλιέργειας προς τον Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης καθώς και το τελευταίο χρονικά εκδοθέν Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο θα πρέπει να τοποθετούν σε ευδιάκριτο σηµείο του πάγκου τους, ώστε να µπορεί να το αναγνώσει ο καταναλωτής. β) να επιδεικνύουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά και κάθε παραστατικό στις επιτροπές ελέγχου και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία. Άρθρο 16 ο Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών α) τα Μέλη του.σ. είναι επιφορτισµένα για τον έλεγχο της εύρυθµης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και θα πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των Άρθρων του Κανονισµού Λειτουργίας, του ωραρίου προσέλευσης, λειτουργίας & αποχώρησης των συµµετεχόντων µελών του Συλλόγου. β) τα Μέλη του.σ. συνεπικουρούν την αρµόδια υπηρεσία του ήµου στον έλεγχο των Πιστοποιητικών των συµµετεχόντων στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων και βοηθούν έµπρακτα τους αρµόδιους εκπροσώπους όλων των νόµιµων και εντεταλµένων ελεγκτικών φορέων (Οργανισµοί Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ηµοτικές Αρχές, Υγειονοµικές Υπηρεσίες κλπ.) για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. γ) Για κάθε παράβαση ή παραβάτη να ενηµερώνεται πάραυτα η αρµόδια υπηρεσία του ήµου και η δηµοτική Αστυνοµία. Άρθρο 17 ο Έλεγχοι Λαϊκών Αγορών Επιτροπές ελέγχου (άρθ. 20 Π.. 115/1958) 1) Στο χώρο των Λαϊκών Αγορών πραγµατοποιούνται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιµα από όλες τις αρµόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες (Αστυνοµία, Υγειονοµικό, ηµοτική Αστυνοµία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, /νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. κλπ.) χωριστά ή µικτά. 2) Μικτά κλιµάκια (ΚΕΛΑΥΕ) των οποίων η συγκρότηση προβλέπεται από το άρθρο 7 α του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Από την επιτροπή που συγκροτεί ο ήµος Ελέγχου Παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων (του άρθρου 10 του Π.. 115/2008). 15

16 4) Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή), υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήµατος του ηµοτικού Συµβουλίου. Ασκούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες, ερευνούν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας απαρέγκλιτα, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούν όλες τις τυπικές διαδικασίες, προκειµένου να διαφυλάσσουν τη νοµιµότητα των ενεργειών, να αποφεύγεται η κατάχρηση άσκησης εξουσίας, και η άσκοπη ταλαιπωρία των πωλητών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. 5) Οι επιτροπές ελέγχου, κατά την άσκηση του έργου τους, µέσα στα οριζόµενα πλαίσια, συντάσσουν λεπτοµερείς εκθέσεις ελέγχου στις οποίες περιγράφουν µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που κατά την άποψή τους συνιστούν παραβάσεις και εν συνεχεία τις υποβάλλουν στους φορείς λειτουργίας των αγορών για τα περαιτέρω και την επιβολή προστίµων ως ανωτέρω. Άρθρο 18 ο ιοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας Α.- σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.. 115/2008, όπως ισχύει εκάστοτε τροποποιούµενο: 1. Πέραν από τυχόν ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: α.) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του παραγωγού πωλητή ή του εκπροσώπου της Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών περιλαµβάνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις: α.α) Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό πρόστιµο από 300 έως ευρώ. Η άδεια ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια. β.β) Στην Πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα των παραγωγών, διοικητικό πρόστιµο από 300 έως ευρώ. Η άδεια ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια. 2. Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις. α) Πρόστιµο, τριακοσίων (300) µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 16

17 β) Προσωρινή µέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας και γ) Οριστική ανάκληση της άδειας. Τα πρόστιµα του εδαφίου α και οι διοικητικές κυρώσεις των εδαφίων β και γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται, στις εξής περιπτώσεις: (αα) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων. (ββ) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων. (γγ) Όταν ο παραγωγός πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων χρησιµοποιεί ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα µέτρα, σταθµά και ζυγούς. (δδ) Όταν ο παραγωγός πωλητής παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης. (εε) Όταν ο παραγωγός πωλητής πραγµατοποιεί πωλήσεις ή µεταφέρει τα προϊόντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (εκτός του καθορισµένου ωραρίου λειτουργίας). (στστ) Όταν ο παραγωγός πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το αναγραφόµενο στις πινακίδες. (ζζ) Όταν ο παραγωγός πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδειά του. 3. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος. και τους προβλεπόµενους αρµοδίους φορείς από την παρ. 1 & 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της προηγούµενης, τα πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση των προηγούµενων, η άδεια ανακαλείται προσωρινά µέχρι ένα έτος ή και οριστικά, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Η απόφαση επιβολής του προστίµου, ή ανάκλησης της άδειας εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης. Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β της παρ. 2, γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών ή από τις υπηρεσίες µε αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών των Ν.Α της χώρας, κατά περίπτωση, στην οικεία.ο.υ. του παραβάτη, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. 17

18 4. Οι κυρώσεις των παρ. 1, 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται µε αποφάσεις των αρχών που έχουν την αρµοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε πρόστιµα αποτελούν έσοδο του ήµου µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων στην παρ.5 του παρόντος άρθρου. 5. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 4, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 3557/2007 Α 100) ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας για παραβάσεις που τελούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. 6. Τα ύψη των προστίµων των παρ. 1, 2 του παρόντος άρθρου, αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Β.- Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως ισχύει εκάστοτε τροποποιούµενο: 1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλονται µόνο η διοικητική κύρωση του προστίµου, ως εξής: α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, β) για έλλειψη του τριπλότυπου δελτίου αποστολής, κατά το άρθρο 7α, καθώς και τιµολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ, γ) για µη τήρηση όρων καθαριότητας, µη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούµενο προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης αυτού, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης του προϊόντος, µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό άδειας και το όνοµα του κατόχου αυτής και χρήση βοηθητικού προσώπου, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, που βεβαιώνουν την παράβαση συντάσσουν, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή (αρθ, 5 παρ.3 Ν 2323/1995). 3. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου, επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο ιοικητικό Πρωτοδικείο, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της πράξης επιβολής του προστίµου (αρθ,5 παρ.4 Ν 2323/1995). 18

19 Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε., ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α ). Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τη ηµοτική εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου ήµου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίµων, καθώς και η αναπροσαρµογή τους, ανάλογα µε τις επικρατούσες, κάθε φορά, οικονοµικές συνθήκες. Το ύψος του προστίµου υπολογίζεται για κάθε περίπτωση παράβασης και παραβάτη χωριστά από την Οικονοµική Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ορισθεί για το θέµα αυτό ή το ηµοτικό Συµβούλιο και επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις. Άρθρο 19 ο Κοινωνική ευθύνη χορηγικό πρόγραµµα λαϊκής αγοράς ΕΛΟΤ 1428/2009 περ Με την ευθύνη του ήµου ο κάθε πωλητής στην αγορά βιοκαλλιεργητής συµµετέχει στο χορηγικό πρόγραµµα της αγοράς για την εξασφάλιση προϊόντων σε ένα κοινωφελές ίδρυµα για παιδιά του ήµου ή σε ένα βρεφονηπιακό σταθµό του ήµου. Επίσης, οι βιοκαλλιεργητές προωθούν δράσεις για την οικολογία, προστασία και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, κάνουν γνωστές στο ευρύ κοινό τις παρόµοιες οργανώσεις και φορείς του νοµού µας. Άρθρο 20 ο Πίνακας ανακοινώσεων/κυτίο παραπόνων Στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και σε ευκρινή θα υπάρχει Κυτίο Παραπόνων για την έκφραση των όποιων παρατηρήσεων ή παραπόνων υπάρχουν από τους καταναλωτές, σύµφωνα µε το υπόδειγµα καταγραφής παραπόνων και υποδείξεων του ΕΛΟΤ 1428/2009. Ο ήµος αναλύει τα δεδοµένα λειτουργίας, τα αποτελέσµατα των ελέγχων και επιθεωρήσεων, τις παρατηρήσεις, τα παράπονα, τις υποδείξεις των καταναλωτών, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για βελτιώσεις και η αγορά να εξυπηρετεί τους καταναλωτές και τα άλλα µέρη της. Άρθρο 21 ο Γενικές ρυθµίσεις 1. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται στις ιοικητικές και Ποινικές κυρώσεις, όταν µεταβάλλονται καθ ύψος µε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, µεταβάλλονται στον κανονισµό, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Η ηµεροµηνίες που αφορούν την υποβολή ενστάσεων, προσφυγών, διοικητικής επίλυσης µε συµβιβασµό, προσαρµόζονται αυτοµάτως στην εκάστοτε νοµοθεσία. 19

20 3. Για την χρήση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς από τους προσερχόµενους σε αυτή, µπορεί να επιβληθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, οποιοδήποτε τέλος που ορίζεται κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, πέραν του ηµερήσιου δικαιώµατος. 4. Για την χορήγηση ή ανανέωση αδείας απαιτείται ηµοτική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου, κατά το άρθ. 285 του. κ Κ. Κ. (Ν. 3463/2006). 5. Με τον παρόντα κανονισµό ισχύει παράλληλα και ο κανονισµός λαϊκών αγορών, κατά τα συµβατά µε τη λειτουργία βιολογικής αγοράς, άρθρα. Άρθρο 22 ο Υποχρεώσεις του ήµου Ο ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση ώστε να υπάρχει επικοινωνία της λαϊκής αγοράς και προώθηση του θεσµού των βιολογικών αγορών στο κοινωνικό σύνολο. Αναλαµβάνει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και απορριµµάτων και να παραδίδει την αγορά καθαρή. Άρθρο 23 ο Εφαρµογή Κανονισµού Ο κανονισµός αυτός αποτελούµενος από είκοσι τρία άρθρα, συντάχθηκε για να ρυθµίσει προβλήµατα λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης κατά το βαθµό που δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύουσα σχετική Νοµοθεσία και είναι δεσµευτικός για όλα τα µέλη του Συλλόγου καθώς και προς τις δηµοτικές αρχές και τους καταναλωτές. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό επιλύεται µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών του ήµου. Η ισχύς του κανονισµού αυτού, η οποία είναι καθολική για κάθε λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων εντός των ορίων του ήµου, αρχίζει µε την έγκριση του από το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης και τη δηµοσίευση του στον τοπικό τύπο και στα δηµοσιότερα µέρη των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων. Όλες οι προηγούµενες σχετικές αποφάσεις καταργούνται. Περίληψη του κανονισµού θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα. Το πλήρες κείµενο στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου >> και σχετική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη: την µε αριθµ. 36/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την µε αριθµ. 5/2013 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης την µε αριθµ. 84/2013 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Σερρών καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του κανονισµού στις λοιπές τοπικές κοινότητες του ήµου, 20

21 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων, ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο Σύσταση & λειτουργία Λαϊκών Αγορών 1. Εγκρίνουµε τη σύσταση και λειτουργία της παρακάτω Λαϊκής Αγοράς βιολογικών προϊόντων. ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ηµέρα ευτέρα α) Σέρρες η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει το νότιο µέρος της οδού ορυλαίου (πεζόδροµος) Αριθµός θέσεων Η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η ακριβής οριοθέτηση τους καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών (µετακίνηση - αλλαγή των ορίων ή του χώρου, διάλυσηκατάργηση), θα πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου κατόπιν εισήγησης του σχετιζόµενου κατά περίπτωση Τοπικού Συµβουλίου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής της Περιφερειακής ενότητας. 3. Αλλαγή της ηµέρας λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής θα πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του ήµου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια για θέµατα εµπορίου υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Άρθρο 2 ο Γενικές Ρυθµίσεις καθορισµού µήκους πλάτους πάγκων πωλητών 1) Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στη Λαϊκή Αγορά, είναι κατά µέγιστο όριο τα εξής: Λαική Αγορά Βιολογικών Προϊόντων Σερρών Παραγωγοί (5) µέτρα 2) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 21

22 3) Σε περίπτωση που πίσω από το χώρο του πάγκου υπάρχει ελεύθερος χώρος(πλατεία πάρκο οικόπεδο κλπ.) απαγορεύεται η κατάληψη του χώρου αυτού ή και µέρος του από των πωλητή. 4) Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασµένο κατάστηµα υποχρεωτικά αφήνεται κενό 1 µέτρου προς της εισόδους του. 5) Το πλάτος των πάγκων θα είναι µέχρι 2,50µ. για τους παραγωγούς. 6) Για τους παραγωγούς θα αφήνετε διάδροµος διέλευσης µεταξύ των πάγκων 0,5µ.. 7) Για κάθε νεοϊδρυόµενη βιολογική αγορά, εντός των ορίων του ήµου Σερρών, θα ισχύουν τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης είναι: Χειµερινό: 14:00-17:30 Θερινό : 17:00 20:30 Οι συµµετέχοντες στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων υποχρεούνται : α) να προσέρχονται και να καταλαµβάνουν τις θέσεις τους στην προκαθορισµένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της πρότυπης αγοράς. β) να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της βιολογικής αγοράς, χωρίς να την εγκαταλείπουν πριν το ωράριο λήξης της λειτουργίας αυτής. γ) να αποχωρούν µετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας και εφόσον έχουν καθαρίσει επιµελώς το χώρο τους. δ) να µην πωλούν προϊόντα προ της έναρξης και µετά τη λήξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω ανωτέρας βίας, ξεπουλήµατος όλης της παραγωγής, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ.), θα µπορεί κάποιος Βιοκαλλιεργητής να εγκαταλείπει το χώρο της Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, χωρίς όµως να ενοχλεί την εύρυθµη λειτουργία αυτής. Σ αυτή την περίπτωση ο πωλητής δεν θα µπορεί να φέρει το φορτηγό του στο χώρο λειτουργίας της Αγοράς προς φόρτωση του πάγκου και των άλλων πραγµάτων του. ε) να µην σταθµεύουν τα φορτηγά-αυτοκίνητά των συµµετεχόντων εντός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα µέχρι 1,5 τόνων, τα οποία µεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, τα οποία τοποθετούνται πίσω από το εκθετήριο του παραγωγού, µε την προϋπόθεση να παραµένει µεταξύ των εκθετηρίων ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα θα εισέρχονται και θα καταλαµβάνουν την θέση τους πρώτα και θα αποµακρύνονται τελευταία. 22

23 ζ) τα οχήµατα θα παραµείνουν µε σβηστές µηχανές καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Άρθρο 4 ο ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων έχουν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δικαιούχοι παραγωγικής άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.. 115/2008. Επίσης να έχουν συνάψει σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας η οποία είναι σε ισχύ και να κατέχουν τον αριθµό του εγγράφου πιστοποίησης για τα διατιθέµενα προϊόντα, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Γι αυτό το σκοπό το κάθε ενδιαφερόµενο µέλος θα υποβάλλει γραπτή Αίτηση προς την υπηρεσία του ήµου καθώς υπεύθυνη δήλωση µε την οποία εξουσιοδοτεί προς τον Οργανισµό ελέγχου και Πιστοποίησης µε τον οποίο έχει υπογράψει σύµβαση προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης των στοιχείων του για τον έλεγχο από την υπηρεσία µας και από άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες. ιαθέτουν όλα τα νόµιµα παραστατικά διακίνησης, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Άρθρο 5 ο Γενικές ρυθµίσεις θεωρήσεων Αδειών 1. Η παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, από τον φορέα που την χορηγεί ή την ανανεώνει µε την προϋπόθεση προσκόµισης. 2. Θεωρούνται για την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών προϊόντων του ήµου άδειες παραγωγικές πωλητών Λ.Α. Βιολογικών προϊόντων κατοίκων άλλων Νοµών, για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στον νοµό και όταν υπάρχει έλλειψη παραγόµενων προϊόντων. Οι άδειες εκδίδονται σε ποσοστό 30% επί των συνολικών διατιθέµενων αδειών. 3. Άδειες παραγωγών κατοίκων άλλων Νοµών ανά την επικράτεια θεωρούνται µε τα κάτωθι δικαιολογητικά, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την Υπηρεσία έκδοσής στις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών προϊόντων του ήµου Σερρών: πρακτικό τριµελούς επιτροπής σύµβαση µε τον πιστοποιηµένο οργανισµό πιστοποιητικό προϊόντος από τον οργανισµό ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) 4. Στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών του ήµου τηρείται Μητρώο θεωρήσεων αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Βιολογικών προϊόντων. 23

24 5. Κατά την διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων µε την προσκόµιση της βεβαίωσης της τριµελούς επιτροπής, για τα νέα προϊόντα. Άρθρο 6 ο Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας οφείλουν (αρθ. 9 Π.. 115/2008): 1. Να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/1991 (L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, από δε του Κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 (L 198) του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91» και της υπ αριθµ / κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συµβουλίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κάθε µεταγενέστερης του κανονισµού νοµοθεσίας. 2. Κατά την πώληση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στις Λαϊκές Αγορές να: α) Εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. β) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), µε τον κωδικό και το όνοµα του κατόχου. γ) Τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα, κατά σειρά µε τις ενδείξεις: -ονοµασία προϊόντος -ποικιλία και ποιότητα -προέλευση -τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις: «προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο». δ) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) πινακίδα σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου διαστάσεων 0,30 µ. x 0,40 µ. χρώµατος ανοικτού πρασίνου, στην οποία µε ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής: αα) Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητά του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγών κ.τ.λ.). ββ) Τον αριθµό µητρώου του πωλητή παραγωγού Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. γγ) Την περιοχή παραγωγής των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και δδ) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του. 24

25 Άρθρο 7 ο ιατιθέµενα είδη Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τα παραγόµενα πιστοποιηµένα και µε επισήµανση διατιθέµενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω: α) Αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού. β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών. γ) Οπωροκηπευτικών. δ) Ελιών. ε) Λαδιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ αριθµ / (Β 1616) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίµων. στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων. ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση. η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.). θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νοµοθεσίας κατά την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. Εδώδιµων φυτών-µανιταριών κ.τ.λ.). ι) Παραδοσιακών πιστοποιηµένων οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων συσκευασµένων - τυποποιηµένων και µεταποιηµένων (π.χ. µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τοµάτας κ.τ.λ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιηµένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυµάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. ια) Πουλερικών νωπών. Τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήµανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιχνηλασιµότητα των πωλούµενων προϊόντων εξασφαλίζεται από την διαθεσιµότητα των εγγράφων πιστοποίησης και των παραστατικών διακίνησης. 25

26 Άρθρο 8 ο Χορήγηση θέσεων (άρθ. 19 Π.. 115/1958) 1. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους χώρους των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων, Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 3377/ Η κενή θέση στις εν λόγω Αγορές, που προέρχεται από µη ανανέωση της παραγωγικής άδειας καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού. 3. Όταν ένας παραγωγός καταλαµβάνει θέση για ένα εξάµηνο σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του, το επόµενο εξάµηνο η ίδια θέση να διατίθεται σε άλλον παραγωγό, ώστε να µην παραµένει κενή. 4. Παραγωγός που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν του τετράµηνου, στερείται της θέσης του. Άρθρο 9 ο ικαιολογηµένη απουσία παραγωγού πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων. (άρθ. 14 Π.. 115/1958) 1. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάζουν δικαιολογηµένα από τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για δέκα πέντε (15) ηµέρες, κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας. 2. Η άδεια απουσίας του παραγωγού πωλητή χορηγείται από το αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την παραγωγική άδεια, έπειτα από αίτηση του αδειούχου παραγωγού πωλητή. Κατά τον χρόνο απουσίας, λόγω κανονικής άδειας, του παραγωγού, οι πωλήσεις στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων διενεργούνται από τα πρόσωπα του άρθρου του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 10 ο Απαγόρευση εισόδου στην Λαϊκή αγορά Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, του ήµου (αρθ. 10 παρ 6 Π.. 115/2008), στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών στις περιπτώσεις: α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου ή των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο του παρόντος κανονισµού. β) όταν ο αδειούχος πωλητής εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή. 26

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω10-ΟΩΒ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω10-ΟΩΒ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 750 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2 ης τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 1-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδιας ς «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 815 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΘΕΜΑ:Έγκριση εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Ω10-0ΡΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ FYROM

ΑΔΑ: Β4Μ9Ω10-0ΡΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ FYROM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 29 / 05-12-2012 Αριθµ. Απόφασης: 780 / 2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2020. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 03-02-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 24 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποίησης εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 9-09-202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΩ10-ΧΧΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΩ10-ΧΧΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 256 / 2012 ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 612 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκχώρησης ποσοστού ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2016 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση - έγκριση πληρωµής τόκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 567 / 2014 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 15-06-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΧΩ Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29 η του µηνός

ΑΔΑ: Β44ΧΩ Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµ. Απόφασης: 79 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 22-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 196 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 Αριθµ. Απόφασης: 116 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ιαγραφή οφειλετών από τους χρηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 401 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 401 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 401 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης της 10 ης Ανθοκοµικής

Διαβάστε περισσότερα

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011  2011  20:00 25/06-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α) Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-10-2011 Αριθµ. Απόφασης: 857 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης προµήθειας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 566 / 2017

Αριθµ. Απόφασης: 566 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 19-07-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 566 / 2017 ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης Κανονισµού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012 Αριθµ. Απόφασης: 842 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 Αριθµ. Απόφασης: 151α / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 Αριθµ. Απόφασης: 721 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ10-ΣΞ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ10-ΣΞ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 11-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ10-Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩ10-Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 23-02-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συνέχιση χρήσης του οικήµατος της Εστίας του ανέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 26-08-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 509 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β' Αριθµ. Απόφασης: 101 / 2015 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 15-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Σύµβασης ιαβαθµικής

Διαβάστε περισσότερα

: 11 / : 336 / :00 11/

: 11 / : 336 / :00 11/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 11 / 27-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 336 / 2015 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 474 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 474 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 474 / 2015 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 38 / 2017

Αριθµ. Απόφασης: 38 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 25-01-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 38 / 2017 ΘΕΜΑ:Έγκριση συντήρησης-υποστήριξης συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ10-Φ4Μ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ10-Φ4Μ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΩ-Φ4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 8 / 28-8-23 Αριθµ. Απόφασης: 544 / 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τµηµατικών προθεσµιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 124 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 10 ου / 2014 πρακτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 565 / 2017

Αριθµ. Απόφασης: 565 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 19-07-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 565 / 2017 ΘΕΜΑ: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 89 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης της 11 ης Ανθοκοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ήµου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β.

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 296 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ10-83Υ. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ10-83Υ. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 19-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 578 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης υφιστάµενων συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ10-86Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ10-86Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 22-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 335 / 2013 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για τα προβλήµατα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης του χώρου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 12-05-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του αναδόχου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση παροχής υπηρεσιών για on line λογισµικό εξυπηρέτησης πολιτών.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση παροχής υπηρεσιών για on line λογισµικό εξυπηρέτησης πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 778 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩ10-ΤΘΧ. Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΠΩ10-ΤΘΧ. Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 710 / 2012 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών κατάληψης κοινόχρηστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 30-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 359 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-ΑΞΒ. Αριθµ. Απόφασης: 302 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-ΑΞΒ. Αριθµ. Απόφασης: 302 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 302 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής σε προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση

ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 30-11-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 810 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Τερζής Βασίλειος ρίγκα Χρυσούλα

Τερζής Βασίλειος ρίγκα Χρυσούλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 22-03-2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 203 / 2017 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. Π.Δ. 115/20.8.2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το Άρθρο 12 παρ. 12 του ν. 3557/2007 (Α' 100). 2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 608 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση αιτήµατος υλοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος

Τσαλίκογλου ηµήτριος Γρηγοριάδης Χρήστος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 203 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των συµβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Ω10-ΧΟΟ. Αριθµ. Απόφασης: 613 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β436Ω10-ΧΟΟ. Αριθµ. Απόφασης: 613 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 613 / 2012 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ10-90Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΩ10-90Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 14-09-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 750 / 2011 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού ήµου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 29/ 08 /2014. Αρ. Πρωτ. Α2-797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ Tχ. /nση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Νεκτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές.

2) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο κωδικός δραστηριότητας για υπαίθριους πάγκους και αγορές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 1. ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 8 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 8 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα