μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α"

Transcript

1 Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ

2 Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ και ι ρα ατη α Θ υαα τ κ ι τικ ι καταα ηματ τ ωρι ι μα Θ μ τ μερ λ τ ξη Λ γ δ α Δ Σ για τα πεπραγμ α τ πρ ηγ με τ υ και απ λ γιαμ δια ε ριαι ταμε υ κθε εξεμγκτικι επιτρ πι για η ικ μικη και δι ικηιη δια ε ρια και απα ιλαψ Δ Σ Συζι ηα και ληι η απ φ εω επ λω Θεμ τω π υ τυ Θα πρ τε ει η Γε ικη Σ ευαι Σε περ πωα π ια δηπ τε ψηφ φ ρ α δικα ωμα ψηφ υ μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α τα α π η ετε τι τ ικ μικ σα εκκρεμ ητε με η δελ φ ητα π ΣκΛ Σ Δ Σ η δελφ τ μα Δρ α πηγιωτι πρ καμ τ Δημαρ και τ Δημ τικ αυμβ ι λ τ υ Δημ υ αατ ρ ωρ ω ι εκδηλι αει λ κα ρι αττ Δρ πηγη π υ Θα γ υ απ υγ ω και υγ ι ατ στ ωρι μα Σα επι υ π με τ πρ γραμμα τω εκδηλι εω Πρ εδρ Γ τ λ λη Για τ Δ Σ Γραμματ α Γ ζ μ ικ εξωφι λλ υ ωρ μ στ απρ δια τερ βαρι και παρατετομ π ρ ξε φετει ειμιδ α π υ δημι ι ρ ε πρ βξματ και αρκετ ζημι μ ρφι μωξ η εικ α μα απ ζημιι ει

3 α απ τ δραα ηρ τητε τη δελφ τητ μαξ μερ λ μ ε επιτυχα διακι τ Θηκε και φ τ τ ημερ λ γι η δελφ ηταξ υπι Θηκε ε αιπ τυπ αζ με τ ημερ λ γι μ ιρ απ κε και τ καταστα ικ η δελ φ τ μα τ π τυπι Θηκε ε βιβλαρ κι Σκ π τ υ Δ Σ ηα τ κ Θε βλ α γνωρ Φι τα δικαιιδμα α και τι υπ ρει ει τ υ καθι και τ τρ π λειτ υργ η δελφ τηα αζ με τ ημερ λ ι επ η δια εμηθηκε δωρε και τ τει α αιπ ιιδτικα τ π Φιλαξε φ μ κ ι γι ε τ ι πι Μιτ υργικ Φ τ ατ λθηκα ημερ λ για στ σημερι Πρ εδρ λλη ικηξ Δημ η κρ π α κι ρι ρ λ Παπ λι τ φυ π υργ Π Ω Δ κ ρι λ γι η Στα ρ στ β υμυτ τ υ μ μα λω τω κ μμ τω στ μ ρ η ωα ω στ Περιφερει ρ η στ Δ μαρ και α υ δημ τικ ι ξ αυμ β λ υ τ υ Δημ αα ρ ωρ ω στ ημ ρ υ ωα ω και ιτ α κ ιμ δ α α σ η Δρ σ πηγη π τ γ υατ ω αημερ ι γ ωρια μα δωαα α α ι τρ π ζε α μ π η δελφ τ μα Α Π και Π α ωα ω π η τ δι ρ κ δι αημα ι γ ωρια εξ ηρεηθηκα μ α α π υ τ ε α Φη φ φι λε α λκ τμτ μα αιμ δ α α τ υ Παν ωα ων μα βρ βε ε ε παηγυριη εκδηλω η τ ο ι τ υ μαζ μ λλ υ υ ν γ υ για η δρααηρι τ μ μα και για η υμμετ μ ι γ ωρια ι μα στι αιμ δ ε Δ Σ αι ε ζει τι πρ τ Θει τ υ και επιβ ει πρ κειμ υ ευ ι Θη π η ει ακ μη πι π λλ ι α γ ωρια ι κ ι α αυξη ει τ υ αιμ δ τε Για τ ακ π αιπ εξ δω ε ειδικ τρ τπυ τ π Θα δι μηθε τ κ λ κα ρι για α γ ωρ ζει καθ τα φ λη λ και τη δι δικα α π απαιτε αι ε μ α ιμ δ α α πω κ Θε ρ ται και φ τ α ι υγ ι αι υ απ ι ρα ω α η α Θ υ ατ υ μ τικ ι κα ααημα τ υ ωρι μα με κιητη μ δα τ υ Πα α ωα ω Θα πραγματ π ηθ αιμ ληι παρ υα α ω υ η δυ ατ ητα κρ εται απα ρα ηη και επιται ικι Τ Δ Σ μ α και απ αιπη η σηλη ευ αρια ε Θερμ και υγ α ρει λ υ τ υ υγ ωρια μα αιμ δ τε και ε εται η πρ φ ρ τ γ ει παρ δειγμα ε λ υ κ πεδ ε ιδ ι λ κληρι Θηκε η εξαγ ρ τ υ ικ π δ υ π α η εξαγ ρ εξ φληθηκε λ ερι Συγ ω αρ ιτ α Χ δρ γι η Σταμ η απ η Θεα λ κη φλ τ υ ωρι ι μα π α λε ται κυρ ω με παραδ ιακ ι ξε ι ε σ ηρηση μ νααπ ριι και γε ικ με παραδ σιακ κ ματα ξεκ η ε αφλ κερδι η αρχιτεκ ικη μ Μτη τ υ ξε ιδ α αρ ιτεκ ικη μελε η βρ κε αι α τελικ α δι η λ κληρωα υ η γ ει ι ετικ ε ργειεξ αι πρ τ ωα ω και ι μα τα α δια Θα υπ βληθ ι για γκρι η και για κδ αη ικ δ μικτ δε α με εη πρ βμπει αρμκ δ κλι δωμ τια τα δωμ ια με τζ κι καθιδ κ ι μ α α Θ υαα ω α μω φ επιπλ λ υ τ υ β ηθητικ ιδρ υ π υ απαιτ ι αι Στ μ λλ Θα υπ ρξει δυ ατ ητ για πρ Θηκη λλω δ κλι ω δωμα ω Πρ π λ γι μ ργ υ περ π υ ωρ μα στ εγ λη επι κει ιμ ητα χει μ ρι τι ρα η ια ελ δα τ υ ωρι μ π τ μβρι ωξ Φμερα ει δε Θε περ π υ επισκ ψει α α λια φλω κ ι σι γχωρια ι ε αι π λι Θε ικ τ για η πλη ρ ητα η πληρ φ ρηα και για η υ ψι εη μ ρωση και α α ω η η ι λη η α α ωση ι ληξ γ ετ ι υ ηθω δ φ ρ τ φ ι ιτ υ ωρι μα και ι απ δημ ι υ η ευκ ι ρ να εημερι παι π τι ελδε η για τα δρι με α στ ωρι μα για η δρααπ ρι ητα η δελ φ τ μα για τι εκδηλι σει π πραγμα π ι ι α η ξεκ ρ ση και α λγ α η καθημερι η τα ι ξ δ για α υ δε μπ ρ ι α επι κ π αι αψψ τ ωρι

4 τ ρ πρι η δημ τ κ ι α λε υ ε ργε ε ξ π η η πω ε αι γνωαι Δημ αα ρ ωρ ω σε σ ρ γ α με η δελφ ητα υπ βαμ τ Γε ρη τ υ μεμη ξι π ση τ πρι η Δημ τικ ι Σ Μ υ τ υ ωρι μ η μεμη ε ε υ ξει υγ ωρι μ μη α ικ πλ η ρηαι αφλ κερδι μελ η εγκρ Θηκε μ αδικη ε λη η πειρ απ τ Π Ω Δ κ ι ε Θηκε α πρ γραμμα Περι β λλ ιικη ξι π η η παλαιι κ ιαμα ω με τ π τω ρηματ δ τηση μω αι η κ θυα ερε και γι ι η δελφ τψ ζηη ε τ α απ τ μ ρ ωα ω κ ι απ τ ν Δημ αα ρ ωρ ω η αξη τ υ ργ υ και αι Π κ β φ αη με τ π τω ργ ε ι Θηκε και α αμ ετ ι η γκρι η ρημα δ ηαη απ τ π υργε ικ μικι ι ε δε ξει για η ρηματ δ ηαη ε αι Θετικ και τ ι πια ει υμε τι τ κ ρι τ υ πρι η Δημ τικ ι Σ λε υ α λ δι πραγ μα ικ τ υ ωρι ι μα π λιτια ικ μημε ρχιτεκ ι κη και ια ρικη μημη ι μ Θα α ακ ι ια ε ρη η τ υ Θ ε αι τρ Περιβ λλ ικη ημ ρωση με μ υαειακ ι ρ και ι ρ μ ιμη κθεαη φωτ γραφ α ργειε για η χρημ δ ηαη τ υ ιτιρ υ γι επ η απ ην δελφ τηα κ ι πρ ξ τ Πρ εδρ η λ ιη Δημ κρα α κ ρι ρ λ Παπ ι λα πρ ξ τ φ π υργ Π Δ κι ρι λ για η καιπρ λ υ τ υ β υλειπ μ ι ωα ω λω τω κ μμα ω α ελε επιαι λη κ λε μα ε λ υ τ υ φ ρε και τ υ ειδικ ι επιαημ ε τ υ ωρι ι μα αι τ κ λε ε αε κ ι η υ ηαη η υγ α υ ημ ρ υριακη και ι ρ π μ αι ι τικ ατ αημα για α υζηησ και α α αζητη υ λι ει για τ πρ βλημα και η δι ωαη τ υ μημε υ Δ Σ η δελφ ητα πια ε ει τι αι Φ η αυ η η πρ πει α ε αι η ρ η μ α υλλ γικη πρ π θεια λω τω φ ρ ω τ υ ωρι ι γι ι η απ κ ι μ μετι πιαη τω πρ βλημ τω τ υ τ π υ μα Π ρ μβ η στη η εφ ρ υζ ιπ ι ρ τ τω στ ω α Δ Σ τη δελφ τηταξ με επιατ λη τ στι πρ η η φ ρ α υζα ι ι ρ αι τη τω στα Γι ε α ζηηαε αιπ ψ α π ειδικ υ η ρητ ξ η υπηρε α αη εκκλη η μηαη τπξ Θε τ κ υ Π αγ α πρ κειμ υ να απ φα Θ γι η α αγκαι ητα η υι ηρησηξ των τ ι γραφιι ατ ε ωτερικ καιτ εξωτερικ τ υ α ι τ ρ κ πρ βλημ εκκλησ αξ γ Παρ ακευ ξ τ υ ωρ μ ξ ετ π εημ ρωαη π υ ε ε τ Δ Σ απ τ σ Χω ρι μα μη α ικ απλ η Χρηα τι υπ ρ ει ρηγμ ατ μπρ ατι τ ι τ υ κ ιρ υ η εκκληα α η γ α Παρα κευη πηρε η πρωτ β υλ α και Πρ γμα ι κλιμ κι δι α μων επι κ φηκε α μ α υν υ τ α η εκκληα α η Π αγ α και η κε ρικη εκκλη α τ υ ωρι ι μ γ α Παρα κευη Για η εκκλη α η Πα αγ α Θεωρ ι μεαη α γκη η ηρηαη η τ ιχ γρ φ α τ υ αετιδμα ξ με η παρ α α η τ υ ρ αγγ λ υ ι αηλ α εξωτερικ μ ρ ι η ικα α α η τ υ μ υ αμ π επι κ λληθηκε πρ φαι αι τριγω ικ α τωμ π ω απ η ε α δ η εκκλη α κ ι η απ κατ α α η η τ ι γραφ α αη αρμκι τηξ μ ρφ Πα τ κ π αι η δελφ ητα ει ζηη ει ηδη με επια λη η π τι απ τ Δι μ αατ ρ ωρ ω η ρημα δ ηαη υ ηρηα τω εξωτερικι τ ιχ γρα φιι τ υ α ι με τ π τω Πα η εκαη α η γ α Π ρα κευη με β η η

5 ατ και π ι δτ π τε αρ τ ξ αξι π ιι τα τα ρ μα τα απ κμιατικ γι ργα α ωρι ε υ εργα α με τ πικ Συμβ ι λ με μεμτ ε διαδικ ε δια ε π ρ σ κσ σ αση Θεωρ ι α αγκ α λλ ξ υ ι εξι π ρτε τ υ α Φ και α α τι ατααταθ ι με κ λα Θητε ξ λ ε πω επ η και α αγη τω παραθι ρω κ λ υθι ιπα τη π λι τε μ τρ π α κα αακευη και με πρ σεγμ η π ι τ μα λι π τ Σετπ μβρι Θα υπ ρ ει δυ α ητα απ μ ρ υ τ ξ α υ ηρη υ τι π λι εικ ε π υ βρ κ ιπ ι αη εκκλη α η γ α Παρα κευ ωρ ικ μι κ επιβ ρυ αη ι π ε πρ πει επ αη κ παγρ φ κ ι α φωτ γραφηθ Δ Σ η δελφ τ μ πιατει ει ιι δ πρ πει α γ ται απρ γραμμ τια ε επεμβ αει αε μηφ ατ υ ωρι ι μα κ ι π ιαδ π τε παρ μβααη πρ πει α γ ε ι με η α μφωη ψι μη ειδικι επιαπ μ ω και π α με ψι μ η διαφι λαξη η αι Θ μη καμιτε ψικη και ια ριη τ υ αξ η Παρ α ιδρη η δ κ ωμ τω μ σθωση β κ τ πω τ στη δελφ τητ ωρ μ ξ λ π ιι απ φααη η Γε ιη Συ Μυαη π υ π ρθηκε η υγ ι α και ιπαπ κρι μεη ατη αυ ε π εαη και επιθυμ α π λλι υγ ωρια ι αυ ε ζ υμε α αυλλ γ υμε υπει Θυ ε δηλι σει παρα ρη η δικαιωμ τω μ Θωαη και εκμετ λλευα τω αγρι τ υ ωρι μα Δ Σ η δελφ τηα ει εκδιδ ει και α ε ικη α ακ ω η επιατ λι με διευκρι ι ει για η διαδικα ια λλ καιτ δικα ωματ υ καθε α μπ ρε α α ακ λε π τεδηπ τε η παρ ι ρηση ρι α μερα αρκετ υγ ωρια υ υπ γρ ι ι τι υπει Θυ ε δηλι ι Πρ Θεη τ Δ Σ ε ι α υμβ λμι ω μιμ φ ρ α απ αδιαμφιαβηηη ειπρ αι η η τω α γ ωρια ι ιδι μι εκ αεω απ α ι στ ξ ε ικια Θητ κ π ρ ω Δ Σ η δελφ ητα μ α απ τρ πυ υ π π τι πωαε και δια μει απευθι νει κκλη η κ ι π ρ κληαη αυ μα γιαη πρ μ π υ πρ πει α επι δεικ υμε λ ι μ ατην ρ αη τω υλικι κ ι τη τε μ τρ π α π υ πρ πει α ακ λ υθε ται στιξ κατα κευ α ωρι μα ι κα α κευ πρ πει δ υ με τ ευρι ερ φυ ι κ περιβ λλ με η αρ ιτεκ ικη κληρ μι και η ιατ ρ α τω κ πα κευι ι τ υ ωρι μ ι πρ τει με ε κ π σκε ια ικ λι ει π περμ γρ φ ιαι α υπ δε επιβαρι υ επιπλ κ α λ γικ τ ιδι κηη β ηθ ι ε μ α μ ι μ ρφ α τω κα κευι παρ μβααη αι η τ υ Δ Σ πρ πει α Θεωρηθε απλ ω μ πρωτ β υλ α κ λι πρ Θ εω και αυμβ λη ε μ α π ι τικη ε ια α εικ α τω καταακευι μα μ ηα κ ε δη δελφ τητ Δ Σ πρ κειμ υ α αυξη ει τ δα η δελφ τ μα απ φ ι ε και κυκλ φ ρη ε α αμηα ικ ε δη με τ αημ η δελφ τηα αι με τ π τρι γεφι ρι μα τ ι καθ α μα μπ ρε αγ ρ αει α ωρι φλιτζ ι τ υ καφ α α α δ ε μ α κ ι πα τ αγι μπλ υζ κια καπ λ η τ πι τ τ υ με τ π λι π τρι γεφι ρι μα

6 δ ε Π γκ μ Π ηπε ρωτ κ Σ δρ Στι και υγ ι α υ πραγμστ π ιε ται α α ω ι α τ Παγκ μι Παηπειρωτικ Συ δρι Συ δρι δι ργα ι ε αι π η Παηπειρωτικη Συ μ απ δ α ιλ δα απ ν π η δελφ ητ μ ε αι μ λ και τεμ υπ η αιγ δ τ υ Πρ δρ η λλη ικ Δημ κρα ξ δελφ ητ μα δηλωαε αυμμετ μ και με απ φα ση τ υ Δ Σ Θα εκπρ αω ηθε απ τριμελ πιτρ π ο ν Πρ εδρ τ υ Δ Σ κι ρι τ λ λη ΓιιΔργ σ χωρια μα παδαγωγ και π ιμ Π ρεδρ τ υ Παιδαγωγικ α ιτ ιπ υ κ ρι υκ λη Θωμ π Θα κ ει και η λε πη ειφγηση μλ α με Θ μα ρ λ κ ι η μ ρι ημερα υμβ λι η δλφ ητ τη ι τ ρ η α πυξ κ ιι τη πρ δ τ υ γωρι μ κ ι τη δι ω η τη π λιτι τικη κ ρ μι τ σ ωρια μα πριδη δημαρχ και δημ τικ α μβ υλ τ υ τ μ υ αα ρ ωρ ω κ ρι Σ μ ρ λαμπ π πητ κ επ στ λη σε δημ σ ε μα τηξ εφημερ δ Πρω Λ γ ω ω Θε κη υ υ Π Σ Φ Δ Π Ω Ν Σ Λ Γ Σ Ω ριε ΔιευΘυ π Στ φ λ σ η υ υ και υγκεκριμ ση σηλη Δ ΛΩΣ Σ Γ Γ υπι ρξε κατα Χ ρηφ α με τ τλ α αξ αα μικρ δ ιπ ρικ π μ α π σκεψη α α αα ρ ιδρια ηξ ιτ α θ ιε α αφ ρ για τ τ π μ μα χαρ π ι ιδι α τερα π λ δε περια τ ρ τα αι π τυπι υ με τ καλ ερ τρ π η ιαι ρ τ στ π ρα μα τ υ ρ υ ην μ ρφι κ ι η γ ληη τ υ τ π υ η καθημερι ητα Θα μα επιτρ ι ετε μω α κ υμε μ α δι ρθω η φωτ γραφ με τ τλ τ α ε απ η Πυρ για ιπ πεικ ζει πρ ωπα τ ατε απ τ ωρι μα απ α λλ ααι ρ ι ρι η Δρ α τηγη ιπ ικ και υγκεκριμ α ε ναι ι Μξι ηκ ι ξ Πα αγιιδη Σ μ και ιδα α ηκ λη α λυπε ηγ τ γεγ ν τι π ιαδι π τε ναφ ρ α α αα β ιδρια επικειπρι εται ε ρι μ α ωρι πρ γμα π υ αδικε κ ι την ιατ ρ τ υ ευρι ερ υ ιδρ υ και η υμβ λι τω υπ λ πω ωριι α ιατ ρικ γ ε Θαι η περι π ευκαιρ α ι Φ η επικ ι ω η μα σ π τ λ λ υφ λικ αε ημι ρ ικ μ ρφη τ π ιλιυα ε ε αι κατφ ωρημ ν και απ ια ελ δα μα ατ διαδ ιαυ ετικ με η ιατ ρ α τ υ ωρι μαξ τ μαα ρ υ μα η ζωη τ υ τα ργα τ Θα μα ρ π ι αε ιδια τερ α η εφημερ δα κ π ωρ ε τ υλκ αι ε κ π ι π τα επ με α φ λ α υ αρια ι για η φλ ξεν α Πρ εδρ Δ Σ Γει ργι τ λ ι λη Δημ ευμ αφ ρωμ γ τ ωρ μ ξ εφημερδ ι γι ε ω ω α φι λ η αρτ υ δημ α ευαε δι λδ αφι ρωμα α ωρι μα με φωτ γραφ ε υλκ π υ φη ιμ π ιι Θηκε αιπληθηκε απ η ια αελ δα μα στ Θ πηρξε ηδη επαφη τ υ πρ δρ υ τ υ Δ Σ με τ δημ ι γρ φ η εφημερ δα και υμφω ηθηκε α γ υ και ιλε κ π ωρι ει με υλκ π υ Θα ατ ε απ ην δελφ τη αι με μ λλ υ αριατ με η εφημερ δα για η πρωτ β υλ α η αι η π κριε στ ι ρ σβ Πρ εδρ τ υ Δ Σ μετ απ επ φ π υ ε αν πρ ηγηθ με συ χωρια ι μα π τ ι ρ αβ και αυγκεκριμ με τ κ αριτ α ιι η Γκ ργ επι κ φηκε τι π κρε τ ρναβ κε πρ γματι ε ε γ ει κι ιμ π ηαη α Θρι πω π υ υ τη ρ ζε τ υ απ τ ωρι μα πρωτ ψωρη εμπειρ α και εξε κ ι μ α υγκιη ιακη φ ρτια α κ λ δ Χηκα ι αριτ α ιι η Πι ργ και Σκδμ Γκδργ και μ φλει Στ ι ρ αβ και τα γ ρω ωρι ζ υ περ π υ Θ ικ γ ειε π υ υ τι ρ Φ τ υ απ τ ωρι μα Παρ τι ε αι δει ερη και τρ τη γε ι ιι Θει αε κ Θε ατιγμη η ατ λγ α τ υ γι τ τ π τω π τιπ δω τ υ π ρ ει ικ γ νει π για επ Θετ η επ ιεξε τ μα α παιι η ει ε εμ λ υ α υ ε σ υμε η πρ α ι Θεια επικ ι ω α και κα αγρ φι λω αιπι π υ υ η κ παγωγι τ υ π τ χωρι μα ΣυΜ γ στ ρ κ ρ ε κ υλ κ Συ εχζε αι η πρ α ι Θεια αυ λ γι φωτ γραφικ ιλ υ ια ρικ ι υλκ για η δημι υργ α αρ ε υ γι

7 η π ρ δ στ τ υ ωρι ι μα λικ επιστρ φεται εφ σ τ επιθυμε κ τ χ ξ δη αρκετ σ χωρια υ απ ατε Μι αη δελφ ητα φωτ γραφικ υλκ καθιδ κ ι βιιπε κα θ ε και λλα γραφα τα π αιπιγρ φ ται και ταξι μ ι ιπαι Δ Σ παρα κ ιε τ υ ωριαν α ατηρξ υ πι ε εργ η αημα ικη αι πρ π Θεια π υ Θα κα αγρ ψ ι η παρ δ αη τ υ ωρι μα και Θα η αφη ει π ρακα ταθ κη α α παιδι μ και τα εγγ ια μα Πρ κειται για μια επ δυ η μ λ τ π υ δε πρ πει με κ α τρ π α παραμεληα υμε Στ τ υ Δ Σ σ τη επ με η φ ρ Περ τωση αρ ιτε α ικη κ ι α τικη μεμη α γερσηξ τ ξε ι α και Θεμελ ωαη τ υ τ κ λ κα ρι τ υ ηχα ργ ω η η δελφ ητα ρτ σμ τω ρ ω η δελφ ητα τ κ λ κα ρι τ κδ ση τ εθιμικ α τ ιι τικ υ Γ μ ε βιβλ μ ζ με και με τα τρ γ δια τ γ μ απ ρωδ κδ στ λευκι ματ με η ια ρ α η εκκλη η Π αγ α α ωρι μα σε δ δ ασμ μετα Θιμ τ υ δεκαπειπαι γ υα υ και τι τ ιχ γραφ ε τ ι ο Συγκρ η τ μ ιμη υ ακ ικη μ δα τ περι δικ α αιπ ιι τικα ο παν κδ αη τ υ βιβλ υ αικ Δρ πηγη π υ εκδ Θηκε τ απ η δελφ ητ πιατ λι η η α υ τ υ τ Θα σ υ κ λη με α α η ατ π υ ιρε η ργε ι πρ τ Θε τ υ ικ λα Γ κ ι ρ μπ α επ αη μετ αη ση Φλαδ λ φεια τω ν Π λτει μερικηξ α δε γμα αρ ιακ υλκ π υ μα δ ει π ρ φ ρ ε ρι αι μ για η ια ρκ μ ιπ ψωα α επιατ λι αι Φ ε αι π τ αρ ε η ικ γ εια λευθερ αξ τζιμ ι λη π μαζ με λλ τ ια α ι ε α και φωτ γραφικ υ κ Θα δισ εθε για τ σ ρι κ β ε η δελφ τη Θερμ ευ σρ στ ε Τ Δ Σ η δελφ ητ μ ε χαριστε Θερμ τ αρ ιτ κτ α δρ γι η Στ μαη απ η Θε λ κη φλ τ υ ωρι μα π υ πρ Θυμα α ια π κρ Θηκε κ ι μ λιατα αφλ κερδιδ α υ τ ξει η αρ ιτεκτ νικη μεμη τ ξε ι α τ υ ωρι μα τ σ Υχωρι ι μα ι λη ι τ α ιιδγα ιδατα Σι η υ γγελ Θ ρι Π τρ υτρ υμπ α υ γγελ υτρ υμπ Πα λ ιιδγα Λ τ α Λ ρ υ ικ λα αθ ρι Δημτ τρι βα για η απ ατ λη φωτ γραφιι και βιιπε κα ετιδ απ η καθη μεριη ζωη τ υ ωρι ι τω μ α ρω π τ υ γ μ υ κ ι τα παηγι ρια Συ βαλα τ ι α ξεκ ημα δημι υργ α εν ια ρικ ι αρχε π υ εδ κ ι καιρ η δελφ ητα απ φ ι ε α δημι υργη ει τ σ ωριαν μα παιδαγωγ και π τιμ Π ρεδρ τ υ Π ιδαγωγικ α ιτ ι ι υ υκ ι λη Θωμ για η κα αγρ φτ τ υ εθιμικ ι γ μ υ κ ι για ην ε γ ει αμ ρια η αιπαπ κρι η και β ηθει τ στ ργ τ υ Δ Σ η δελφ ητα την συ χωρια η μα Παρλαμ α βα Α απ η υαιραλ α γι η ικ μικη ε α υαη η δελφ η τ μα με η ρτεμη ιι γα π υ πρ Θυμα α απ κρ Θηκε α κ λε μα τ υ Δ Σ η δελφ ητα και α λαβε η ργ ωση τ εφηβικ κ ι παιδικ χ ρε τικ ι τμη ματ

8 κδηλι ε Χε μι α Πραγματ π ηθηκα κ ι φ τ ι καθιερωμ ε πια εκδηλι ει τη δελφ ητα Ω Σ τ α α ωρι και α ι π λει η λλ δα π υ μ υ μ ιμα αυγ ωρια μα Σε πε μα τω καιρι ι εκδηλι ει αιπ ε αι μ α μ ρφη α α αση σγ χ η καθημερι ητα αη φθ ρ τω αξιιδν και τω παραδ εω ε ιια αη απ ξ ω η ι τ απ μ ωτιαμ υμβ λη αη ε δυ μωαη τω α αεω μεταξι τω υγ ωρια ι μ ξ ρ Θεα αλ κη αρ η γι ε με η υ εα ααη ρ π ι ργ ω ε τ Δ Σ η δελφ ητα αη Θε λ κη Φετ απ φα Θηκε ρ α γ ει μεαημ ρι υριακη η Φεβρ υαρ υ αη ταβ ρ α Σ ι λ α παπ ργι τα μ α ιδ α για α αγκ λι υμε λη η α ι ιι τικη ικ γ εια τ ι ε μ α μικρη ετι κα ταβ ρ α ι α ιι τε η Θε α λ κη αλλ και απ λλα γορω μ ρη αλλ και υ δημ τε και φλ ι τ υ Συλλ γ υ και τ υ ωρι ι μα σα μ α π ρ α γμ ι ηαα μ ρι αργ τ απ γε μα με η μ υ ικη ρ στρα τ λ Σιδ ρη γευματ ζ ιπα και απ λαμβ τα ωρα υ μεζ δε υμμετ μ ητα μεγ λι τερη απ η α αμε μεη και κ πηκα κ ρτε Παρ ε και π λι αρκετ ι τ υ ωρι ι μα ι π ι δ υ η ελπ δα με η παρ υ α τ υ για η υ εια τω παραδ ει μα Σε μλ α τ υ Πρ εδρ τ υ Δ Σ εημ ρω ε τ υ παρευρι κ με για τι δρααηρι ητε αι τ α υ η δελφ ητα για τ ρι ωα ω η κιπ λη πηρε η πιτρ πη η δελφ ητα στα Γι ε α ιγκ ι λη Δ μητρα ι υλ λη κ ιγκ ι λη Θα αη και δι ργ ω ε τ ρ η π λη τ υ ρ Λ Θ Σ Σ ββατ Φεβρ υ αρ υ ι με η παραδ αιακ ρ ηα ρα τ υ ι λη Πα υ κ υ ι γη ργα ωτικ εκδηλω η με μικρ τερη απ η α αμε μεη αυμμετ μ σ ωρια μα α μω τ μα π υ παρ βρ Θηκα ε α μεγ λ κ φι και ρ τρ βηξε ωξ τιξ τ πρω Θ υ ια αμ κ μ ικα π ιημ η απ λι α και η ρ ι σ ρα π τ Δ Σ παραβρ Θηκε Πρ εδρ η δελφ η τα π αη μλ α τ υ α αφ ρθηκε ατα δρι με α και α υ α υ η δελφ ητα καθιδ και τα μ λη τ υ Δ Σ αθ ρι υ ψελ κ ι υκ λη ηρυκ μη α τ ρ επ αη με η π ρ υα α τ υ υ λει η κι ρι Πα ι λ ι λη Δημαρ τ υ Δημ υ αα ρ ωρ ω Δημ τικ Σ μβ υλ ι κ ατ η δι ρκεια η εκδηλωαη γι ε κληρωαη με β η τ κ υπ ι η κ ρτα και τ δι ρ α πιπλ αξ α περ π υ κι ρδι ε η παρ α τ υ απλ η Γιι ργ υ Χ ρ Θ Στι αρτ υ Παρα κευη βρ δι α ξε δ ε Σ Λ η επιτρ πη Θη α η δελφ ητα με τ ιωγα Θα ι ζιμ ι λη ι α και ιι γα Γι η υπ δ αι τ σ χωρια ι μα π υ ζ υ αη Θη α τ υ υ δημ τε και π λλ φλ υ τ υ ωρι μα Στ ετ και μ ρφ ι ρ μπ ρεαα λ ι με κ φι α απ λαι υ η ρμ α ρα τ υ κ υ Φλι π δη και α ρ ψ υ τ υ παραδ αιακ ι μα ρ ι ω τι τρει τ πρω

9 η φωτι με τα απ κρι τικα τραγ ι δια δω α ζω ι ια στ ωρι και δι ξ δ δια κ δα η κ ι εκ ω η απ τ β ρι ειμι α α υ μ ιμα διαμ ι ε ηλι κιωμ υ υγ ωρια ι μα ε η υ δε α η ρ α ρα τ υ Δημητρη λκια ρ υ ε αηκε ω αργ τ πρω Ση δι ρκεια η ι μα γι ε και τ Θιμ τ υ κα βη υγ βρα μ δεμ με κλωα η επ ω μ α ρ κα πηγ Ιι ρ εται εμπρ απ τ αι μα με η ειρ ε κ Θε παρευρι κ με υτ μ α απ τρει πρ π Θειε πρ πει α τ πι αει με τ μα Δε ε αι Ψ γη δι ρ γ ωαη μεγ λη υμμετ η τ μα και π ε η π λ υ τ υ παρευρι κ με υ τι Θα δι υ τ παρ αη επ μεη εκδτ λωαη η δελφ ητα ρ τ μη ε με η παρ υ α τ και υμυτη κ ρι Πα λα ι λη π κρ ε σ η Δρ σ πηγη αβ ω η εθ μω υτυ ι υπ ρ υ ι π υ πει ματικ ιια κ αι γ λ υ ημ ι με η παρ δ αη τα ηθη και τα Θιμα τ υ ωρι ι μα και κ Θε ρ με τ δι κ φι και Θ λη η δι ργα ι υ και α αβιι υ τ Θιμ η π κρι α χωρι μαξ καθιερωμ καρ αβ λι καιτ κ ι ιμ τω κ δρω υριακη αρτ υ π κρι και η μεγ λη φωτι αη πλατε α Πατ ιωτ ι ναι ε κ φι ρ γι ρω απ λ γ ι αυτ π υ τ επιτυγ ι α αυγ ε αι τ ιμ δεμ για τ επ με λε πα κη αυτ ι πρ π Θειε δ υ α ιδια τερ ρωμα και κ ρπ ι φθ γ λι Δ Σ αι Θ εται η αν γκη ευ αριαη ει λ υ υ αυ ι βαλα αη ι γη δι ργ ωαη και φ τ τω εκδηλι εω ειμι α υμπαρααι τε μια κ ι η π ρε α και υλλ γικη πρ απ Θεια για η δι ωαη η π λιτια ικη μα κληρ μι για α α πυξη και α δειξη τ υ τ π υ μα Δ Σ τη δελφ τητα

10 Σ γ ωρ α μαξ παρ ζ υ σ χωρ α ξ μαξ Στ φ λ π υ φ γε τ υ Θα αη Δ ιι γα π ρ υ αη ζωη τ υ κ Θε μα Θρωπ ι και γεγ τα π υ μα αημ δει μ ιμα και α αθερ Θρω π ι π μ α απ κ ι καταβ Μ π ρε ε και γεγ τα ρ αι ση μημη μα με π λλι α λγ α αλλ υ μα και μεγ λη λι πη αι ρ για μ α α αφερθιδ α φλ π υ φηε α Θρωπ π για π λ κ ιρ π ρει ηκαμε μαζ ε εα ικ ξ ιαα ε κ ι μ ρφε τιγμ και α αη καρδι τ υ Φιλ υ ει ε ξε ωριαη και ιδια τερη Θ η Π ρα απ η μ ιρα α εκε η μ ρα η η α υ τ υ τ α ρ ια λλ α υ ανθριδπ υ π υ η απ υ α τ μα ει τραυματ αει μ ει ζω κυκλ φ ρε μαζ μα και μ α μα τ ιιδθ υμε α ε ι δ πλα μ ε δ ακ Μ τιγμ Παι λ αρα ικ ι λη τ υ ικ λ υ γε ηθηκ τ εμ ω ε τ Δημ τικ Μ τ ωρι μα κ ι με ει γωγικ εξετ ει ειατ Θη α Γυμ ι η ιτ α απ τ π κ ι απ φ η ε με πα ελλη ιε εξετ ει ει γεται αη Παιδαγωγικη καδημ α ωα ω απ η π α μετ απ τριετε απ υδ απ ι τ τ πυ τ υ δα κ λ υ Πρωτ δι ρ αηκε ω δ κ λ ξ στ ωρι Δημητρα Γ ρτυ α τ π υ και υπηρ η ε ω τ π τ ω τ Θ ατ τ υ υπηρ τη ε στ σχ Μ τ υ Σβ ταιγκε αρμκ και τ υ α ιμ μετ ηξ Α ω η α εα φαλ α η Γερμα α Θρωπ κ ι ω ικ ει Θυμ πρ α αρ απλ με μεγ λη δι Θεαη α β ηθτ ει και α αυ δρ μει τ π ε Θρωπ η π ρ και τ υ κεφι ι Πρι τ και ακ ι ραα η περ δ τω καλ καιρι ι διακ πι β ηθ ει αταπρ βληματατ υ ωρι και ε διαφ ρεται για τα κ ι Πρι τ ατ ρ α παηγι ρι τ υ αι γ υα υ δει ρει η παρ υρ αι τ λλ υ υμμετ υ με π τ Μ μ α γ ετ ι φ ρ α κεφι ι κ ι δι Θε η και επ ξια α κερδ ζει η α αψιδρια και τ Θαυμα μ απ λ υ τ υ πι υ Δικα ω μπ ρμπ κ καμ ρω ε γι αι τ και με αρ πι γαι ε και κ ρ αγε τα κλαρ να κ Θε φ ρ π υ ρευε τ αγαπημ τ υ βλ λα ερ β λαγε απ ι λη ρ ι λα και τ α ρε γκιζ ρα ριατε δη μ υ κε π υ αρακηριζε τ Παι λ τ τα η γ πη τ υ για τ ωρι και τ α ΘριΔπ υ τ υ η λατρε α τ υ για Ωρε ξεψ ι ι στη α Μ τ υ πιτι μ υ ζψ ι Θα ηζ ιιδγ Πα λ Κ ρσ ικ η Π σ σ τα ηθη τα Θιμα τι ρ Φ και τι παραδ ει μα Α Θρωπ με ευαι Θη α κ ι π ια ρ μα α ε ε κερδ ειη ε τ μηαη και α αψι ρια τω κ π κω τ υ ωρι ι ιλ και ω υ ε α ψωρ ει η α υ ερ γαατε Δε τ ενδι φερ π ραν τ υ απαρα π τ υ τα υλικ αγαθ και ζ ε απ λαμβ ιπα τ α μερα κ ι τι μικρ τ υ αρ Στ πρι τ ωρι π υ δι ρ αηκ η Δημητρα Γ ρτυ α ψιι ρι ε η με πειτα γυ α κα τ υ ω η π π ιπρε ηκε τ αρπ η ωαη τ υ ε αι τα δ τ υ παιδι κ κ ι δρ α π υ Φμερα ε αι νδρε κ ι δι Θα τ υ ρε ε απ εκε ψηλ Στ ργικ πα ρ και ζη κ ε τ α Θρωπ ω δυ ατ για η ικ γ εια τ υ α πρ γμ π υ ακ μα με πρ βξμα ζει ε αι μτ πω ι Θρωπ ι υ μη μαι και πρ αι Θηαει Στα ρ ια τ υ Γυμ α υ α η π α πρακτ ρε εωφ ρε ω π υ πηγα αμε κ Θε μεαημ ρι μετ τ μ Θημ μηπω κ α ωρια ει φ ρει καμ α τ ιπα με π τα αυγ απ η μ α μ στ τζ υκ μπ ξ τ υ κ φε ε υ π υ παιζε αη διαπα ιδ τ τραγ ι δι επλ γη τ υ τα μ μω τ γι πε μ ξ ρ α αρε ε ι π σαι δη ι μερακληδε πω περ α μαι ρ α υ κ τ δι και γι γκρ ι ζ και τ υ ζητ α α β λ υμ κ ι κα λλ πι αρ με Π ι ξ ρει γαπητ φ λε τ τεμι α μ ημφω ατι αρ τ υ η τ υ και τ ραιπεβ ι γι τ κ φ π υ Θα ε κ ρ αγα μ λ γυρν ι ε π η Γερμαν α με τ τ λ η λικ ρ ι μ ει α ιμ και Θα μα περιμ ει για π ιπ Θ α

11 Σ Σ Π Π ΛΘ μ ε π τη ζω ατ ωρ τ υ Στα ρ υ ηκ λη α απ τι πι ζωηρ και ευ ρια ε παιδικ α μησει ε αι ι υπα Θριε δια υιαερε ει μα στ β υ για α β κι υ τα μεγ λα ζιδα μ υλ ρια γαι δ ι ρια Αρμζα τ ι τα και ι καιρικ Θηκε τ επ τρεπα δ Θερμ κρα α πρω η επ μεη μ ρ πρεπε τα φ ρ υμε π ω ατ ωρι για α ρη ιμ π ηθ για τι αγρ τικ εργα ε κ Θε ικ γ ει σ α τεμ ω ε η μ ρ τα αγ ρι αφ ι δειττ ι α φ κ ι πρ ειρ τ π ρ αμε μαζ μα αυ ι Θω ι ωμ τι ρι φ ρτι αμε ατ ζι τ μα ιπρ κ πα μα υφαιπ ατ ργ ιει με γιδ μ λ και ξ κι οα με για τ β υ Στ ξεκ ημα με γειτ π υλα και απι π ρε α και με Φιλα υ μηλκα παιδι α ματ ζ με παρ ε και υμφω ι α με η τ π Θε α δια υκ ρευ ση καιρ απελ ι ε με βρ η διαμγαμε α ε αι κ π αε κ π ια κ λι βα αθι αηφ ρ βμ καβ λα πι αφ και κα α τρα γ υδ κι απ τα πι γ ωα Διαμαιπ σλα λ αι μ υ κ με τι παρ φω ε παιδικ φω μα π ι ι τ λμηρ τερ ι Μγα ε και κ α ακσ ληλ η τα μπη π υ κ β πα απ τ μα απ τρ π εμφα ζ πα κ π ι μεγ λ ι τ πα ατ ι ρ φ αμε τα ζι α α β κ υν ε ει Θερ και κ π ια π υ φει γα ε μακρι με δεμ α τ μπρ α ι π δια πεδ κλωμα ε τ κ πα μα αι ι μ ι ξγαμε γιατ γιστ κι α δε ε αμε ξα αδια υ τερει ει εκε φ βρ καμε κ π ληλ μ ρ επ πεδ ωρ υγρα α ατρι αμε κ τω φτ ρε κλαδι ελ υ υπηρ ε δι Θεαη και φ αυγκε πρι με ξερ ξι λ και β με φωτι Γι ρω η ρ ιζε η διαακ δα α πε ραζετ λ π ι δε ε ε πρ λ βει θτρωγε λ ι φ ριζα και φι αζαν η λλη π ρ α π υ τα απ απ αιπι ρ π ι ι μεγ λιπερ ι ε ηλκ α πλη αζα κρυμμ ι και μιμ ι π δι φ ρα ζιδα Θ λ ια α τρ μ ξ υ τα μικρ τερα παιδι ε τ π ρα μα η ι ρ α αμα α τα πειρ γμα α καθι ερ τα η κ ι ρα η λλ κ ι ι γ ια α ξυπη υμε πρω α γυρ υμε α ωρι απλιδ αμε α δ πλα ατ ιλ και η υ ζαμε πρ ατ μ καθιδ ε μαατε α ακελα απ ρα π υρα α δι α ζε αι απ τ φωτει εφ λωμα τ υ γ λ ξ α ξ ααπ μ υ μει ε η εικ α τ υ καθαρ αα ρ υ ρα Δε ξα ε δα τ μ ια μ τ ι ι πλ Θ αατ ριι απ τ απ ραιπ πλ Θ τ υ πρ α ταθ ι αμε α αγ ωρ υμε τ υ αατεριαμ ι π υ εηαμε μ Θει α η γεωγραφ α π ι πρ α ταθ ι ε φω ζ ιπα να μ δε ξει κ π ι δι ιπα αατ ρα π υ ε ε δει α μια μαγε α εκε υρα εικ α λλαζε α ε ε φ γγ ρι κ ιπ ατη π α λη Διαγρ φ πα καθαρ ι γκ ιτω β υ ι και ι κ ρ φ γραμφ γ ρω ι ακι π ιλα λα ι ζ τα και δι α π ρ ξ α ματα α λα γ ρω α απ η υχα ακ ι γ πα τα κ υδ ι ια και τα κυπρι τω ζι ω κ π ι γκ ρι μα λιμ ιπρι μα π υ παιρ ε απ ηα π η απ α πι πλαγι κρωγμ κ π ι υ η ι τ γκκ η φυα ε πρ αθθ ιπα και τ β υητ τ υ γ ρα καθι με ζ τ στα κλαδι τω πε κω και τω ελ τω Πι π ρα αυμμετε ε τ Θρ ι μα η ξι Σ ι τ μαγικ π ριβ λ κ π ια στιγμ μαξ παιρ ε τν υ τ με με τ πριδτ φω Συ ι Θω μεγ λιπερα παιδι β ζα ε τι φω ιδρα η α μ φαιρ τ τ δι φ ρε ικ ρ ζ ντα απ α λ ιλαζε φι ματα μ υ μπ ε ξεθι ριαζε αταδιακ για α π ρει κ τρι φωτει ρι μα περ ι ε κ π ι ι εφ αμ ω πυρπ λ πα α τ δ α ρμζα τα κ τσ μπ λ τω π υ λι και μαζ αρ ι και α βαρ η φω η τ υ κ ι κ υ αηδ ια α η ρεματι δ α ε α αυλ α αζ ρμζε και η πρωι η ι φα Δε μα κα ε καρδι α ξεκ υκ υλω Θ ι με απ η ζεα α ι τω κεπα μ ω Θυμ μαι με π α η ευ μ υ α μπ ρ ι α α υ ε ω τ ι επειδι δε ε α ρτ ει α απ ρα η ηδυπ Θεια με πλημμι ριζε καθιδ μ α απ ζεα α ι ερ τα κρ αγ ρα ατ πρ ωπ μ ζ με η μυρωδι τ υ ελ τ υ π υ ε για ατρι μα μω πρεπε α α κωθιδ αι τ τε ρμζε τ γ Π υ τ τ τ γ δ υρ κι μ υ β κε κ π υ κ μη κ υ ε τ κ λε μ κ π ι Θηλυκι και κατ φ ρι ε για τ ωρι α τρ ω απ ρ ε ρ μι πω τ αγ αιπ ψω α ρωτ ω τ υ ιλ υ π ψ αα ε τα δικ τ και μ τρι ει τ δλημμ α αυ ε ω α ι γω α κατ βω αι ωρι αι α δε μα εκε ι ιπρ τη π υ δε τα ε α κ παφ ρει πω τ ιλα παιδι ελκ κ π υ τ βρι κα και καπ φ ριζα για τ ωρι για α αρ ει ιλη μι μ ρα α αγιδ η επιβ ω ση π υ απ μικρ ηλικ α συμμετε αμε και εψ ι

12 ρ κ τη ζω ξ π τ δρ μα τ α αγ αστικ εκπα ρι μ και η με α α ευα τ υ ι ργ υ ελλ ζωιπα ωρισμ παρηγ ρι δε ει Κ υ ρ ια π τ τε π υ κ ν γεδ δε α ειη π ρτ τ υ πιτι μα μ παιδ μ υ ι δυ μα μ η γρι δυ κ κ ι η μ αξι καιη φτιδ εια τ υ γωρι μα λ ι α π ρ τ τι τρ τε η ξε ιτιι κ ι πε μα μει ε πι κ μι ελιτ δ Δι β ζ α εδιδ και δ τρ α ρ ια τ γρ μμα αιπ τ υ μπ ρμπα ηα π μπρ ατ μ σα σε ιηματ γραφικ ται α π ρα α εικ ε η ζωι τ υ ωρι μ υ ΘυμηΘηκα μαζ κ ι με λ ξ ωρια η ζωι τ τ λαιπωρημ ν υ γ ρ υ π η καταραμ η κ π σ αση πω Μγε ε λ αημε τ υ γρ μμ π δε τ φη ε α αρε τα κ πια τ υ α καμαριδ ει τα παι δι και εγγ νια τ υ Σκληρη η ζωη τ υ μπαρμπα ι η απ τα μικρ τ υ ρ ια φ ι με τ υ φαγα ρκετη λ α τη κι ι ι μ ι τ υ ρ ζια α απ η κ π α π υ κ υβ λ ι αε μ αι η λ τη ατ υ μαα ρ υ Πα ρε ηκε ρμ ε α δημι υργε ικ γ εια κι απ φ ιαε α μη ξε ιτει ιε λλ παρ α ζ ει με η ικ γ ει τ υ καλλιεργι τα τα λικ ι ρ φα π υ ε ε κληρ μη ει απ τ πα ρα τ υ θρει ε λ ιπ καλ αμ τα εφτ παιδι τ υ π ε αγ ρια και δυ Θυγα ρε και τ παι ε α ε ι ωρια π τα βγ ε π ρα δ ω α ξ ιτε εται ρθε μω π Μμ η κατ κι μπ ρμπ η η πω λ ι ι ιλ ε π ρα ε δφ κ λα ρ ια καμπ α η εκκλη α τ υ ωρι ι υπ ε π Θιμα καθημ ρι αγγ Μ α υ Θα τ υ απ η πε α ι τα απ κρη κρη αη πατρ δα α η η α ι Θ ι ρι ι τ υ εθ ικ απελευθερωτικ αγι α μπ ρμπα η η α και ε ε μεγ λη φαμελια β ηθη ε με τ κ π δ αμη η α τιστασιακη ργ ω η τ υ τ υ ωρι ι και τ καμ ρι γιατ πω τ υ ρε ε α εκφρ ζεται ττρ πει υπερα πιζ μαστε η γη τη πατρικη εμφ λι π λεμ ιξε μια αγι τρει η πληγη αη κ ρδι τ υ μπ ρμπα Ζηαη μεγ λιπερ γι τ υ τ καμ ρι και τ αηριγμα η ικ γ εια κ τι Θηκε π λεμι απ τι γραμμ ξ τ ΔΣ Π λ τ υ ατ μ ε η απι λεια τ υ πρι τ υ τ υ π ιδι α κα ε κ υ ρ γι ι α κα ε αα παιδι Θηκα απ τ ωρι κατ αια ειρ τ ρει ε για τ μπ ρμπα η τα αργ τερα α απ τα παιδι τ υ εκπ πρ ηκε αναγκαατικ ε ι τα λλα τ ρα τι ατρ πε η ξε ι τι πω Μει ατ γρ μμα τ υ κι ι Θυγα ρε π ρε ηκα σ αλαργι ωρι Γ αιπ κ ι τα γρ μ μα τ υ γεμα α π και πλι ξη απ η μ αξι υγκι ι α π ι τα δι β ζε Πατ απεικ ζ ντα σ αι τ δρ μα τ υ λα ι μα π υ μετ η λτ ξη τ υ εμφυν υ π Μμ υ αυ ε αηκε με τ κ μα η μετα στε ση π υ ρημαξε η ηπειρωτικη δια τερα ι παιθρ η π μ ι ζει τιδρα με α απ ραιπ γηρ κ με εμι α α ηρθε α γρ μμα απ η γρι τ υ π υ πλη ρ φ ρ ι ε τ Θ α τ υ γ ρ υ η τ κ μα υ ι αγω ιαη η ρ α ηγη ε εξ η π λυβα α ι μ η καρδι τ υ γ ρ υ μ υ μπ ρε υπ φ ρ ι λ τ ζω ξε ωρι μ π υ π ρηγ ρι δε γει ι ρα μει α μ μ α η κ λαμι τ κ μπ Πηγα ω τακτικ τ μημα τ υ τ α βω απ κα α κ ρ κλα ω απ ρηγ ρητ κ ι βλα τημιδ η κ τ ρ μ η κ τ α η ι λλ μπ ριδ κ ω Π τε Θα τ ΜιιΔ υ ραγε τα β μ ιπ λεγε ατ τεμι τα γρ μμ η η γρι τ υ κ λ ικ γε ει ρ η μπ ρμπα η η π υ δε ε δ και ι δυ αη ζω τ υ α τρη μερα ατ μ τ κειμε ιπ γρ φηκε τ και πρωτ δη μ ιε ηκε αη εφημερ δα τω π λιτικι πρ αφ γω Δρ μ η τασκ δηξ μ ρ τ υ ρ α υ ιγκ ι λη αι αφ ι α μεαα α α αμ τρητα ενδε με α τ κακ ι π ρευ μα ε πρ πει Μγα α ε μααιε α ε αικ ε τι μα βρει γιαι τ κακ δε ξε α ει κα α πω τ ι ξεκ η ε η κ ψη μ η κυριακ ικη μεαημεριαη τηξ ριζ ια α παυ η τα γ ωατ πω γι α πρωτ γω ιατη Θι η απρ εκ ε α Θα αηφ ρ τρ α κ π υ αη εθ ικη δ τα τ πρ ημιφ ρηγ π υ δηγ ι α πε ε π ω αε μια εξακ ρα μηχαη π υ η δηγ ι κε τ α εκρ π ω αη αιματ βαμμ η φαλτ και εγι ρ μ τ βαλα α α π δια α κρυφτι πρι με πι αει η τρ α α ι δικ α και ι υγγε ε τ υ εκρ ι παλικ ρι ι πρι η ρυψ α π ακ φηκα ι τα η α υρι α μα εκε αη στα λαι ττλη α α ε δα κ μ πα Στ λι ι ι δικ μ υ απ κ ω ι Σ απ αιπι ι Π Δ Σ πι κ ω ι Δ Σ αι στ β Θ κ αθ ρι με τ γ ιδαρ τ υ τ ν Λ ι α λω ζει τα ει δ ματ τ υ λ ι κι ιπαι σα α ε ανε γι ρτ επ ω πα ρυ ατ υα Σκυφτ με α απ τι βα ι ι και τα πε κα τρ βηξα η αηφ ρι πρ η καλι βα τ υ Πατ ιωτ ακ ι γ ιπα απ π ω μ υ κ π ι υ α

13 φω ζ υ χι εκε αι ι Γ λλ ι ατ α ζαρ Θα αι βρ υ Θα ι πι υ λυτερα α πα στ α κ ρ κ ι πι π ρα α α ι υρ δκα σ ριψα πρ η ρα ι λα α ιααμ α τ ιρ πια μ υ ε α γεμ αει κ λτ δε απ τα Θερι μ α ιτ ρια Στ υ βαη κ λ βα ητα α μ λ με μα ια τριστ λα με π λλ ερ και α πρι ι μεγ λ π υ ιζε γρι ι Φ βηθηκα μη με δ υ και μ α απ τ λ κκ α α ιιδτ φυγα για λκι εκε ακ φηκα ε τ πυκ δ κα ε δε Θα μ βρει ακ γ πα π ρ π η μερι η Γκ υλ υμπ α β λι μ και φω Σια δω πι γε τραβ ει κατ τ ρυ πτ γ δ υ ιπυ ι με α α ε πα Στ λκι ατ υ ωρ φ τ ζ λα ε δα α μα ρ και π ρε με απρα ρ α και κ κκι α κ υφι κ ι ρευα τα πρ βατα α παρ δι λ ε π απ π ηρθα τ α ακρα ι ακρτ δε Θυμωμ τρ βηξα για η καλ βα τω πζικ δω απλ ηδε ι υ ιδ η κ λ βα ηα δεια ατρωμ η με α τρε και καφ φλ κιαα βεμιπζε και δι κ φε με κρ ε μια καμ ρα πια τ κρ κ ι ξω ξ πλω α ε ε πι ει δυ ατη βρ με αα ραπ απ τ χ τ σ λ Σ και μπ υμπ υ ητ π ω απ τη π ρα και τ α ιι η ιμηθηκα δι μ ε τ ι γραφε α ρ λ ι δ πλα α δει ααμ ρι με τα κ κκι α λ υρι τα απ ξω κ υ α βαρι β ματα και ε δα μια καφ αρκ δα π υ μ υρμ ι ριζε Π αφ κα τα κλειδι η ξια αα Πι α α Φ τι ρα Δε κα λαβα πω ι απ π ι βγηκα ξω απ η κ λ βα αι καθι τρε α μη με πι αει τ Θ ρι α μπ ι φ με υμβ λεψε Πρ τ υ ζμα α πα εκε αη α ρ ι γκα κλειδ τ υ αφη ει ι υρ δει Σπ λλα α μεαα αε δ κ δρα δ πλα α πηγ δυ φτααα αμ ω κ λι βα ητα κεπααμ η με κ τρι α φ λλα κ ι πι π ρα α ερ τρ ακυλι ξαπλωμ α πι μικρ απ λα α παρδ λ κ ι βι μ υ ε πε Φε γα γλιτιδ ει ρ αι τ τ ρκικα απ απ αματα τρ βα κατ τ αατ ρι μ φι ξα Π τε φθα α κι λα και φυγα τρ α πρ ξ η αλ κε ητα α απ ραιπ κ μπ π υ τρα γ υδ ι α κ λ ζ ιπα καλαμπ κια γυ α κε και κ ρ τσια με κ κκι α και α τρα μα ηλια αι ι ρ τι ρα δρ αι κι αει π υλ κι μ υ ιπ α Θηκα α απ λαι ω η μ ρφι κε π με με λι η π υ Θα απ αω απ φυλαη και Θα α α η μ ρφι τ υ κ μ υ ε πρ φι λαξη καηφ ρι α για τ ααηρι αφ ικ σκ αψα επ ω α απρ μ υ τ α κ ητ π υ εηα κ τι ει τ π λικ ρι α κ ιμ τα η η ραζιι η ωρ ε πα ακ μα και εδι βαλε τ ρι τ υ Γκ ι γκ υ Π ω αι καπ μια εφημερ δα με τα αρμκ γραφε για τ δραπειη π υ κρι βεται α α αιπ ι τικα δ α κ ι τ υ περικυκλιδ ει Θ Σ Λ ψ τ τ τ Σ Σ Π Θ Π Σ Στ Σ Φ Λ Σ τ Σ Γ Σ Χ Σ Δ ΠΛ Στ Λ Φ τ πια ε κρ ιδριδτα τρεξ α ααηρι ε δα α γ ρ τα π υ φτι μ βαρ λια για κραα τ ε εδ Σ μ ε πε Θα ε ιπ ω παπαδι ικα δε Θα ε ψωρ υ ι ωρια α υ τα Θα ρθ α αγ ρ σ τα βα ια Σε λ ρθα μπ υλ κια ωρια ω α και πεθαμ ι απ ρ ια λ ι μαζ γ ρ βαρελ φι αξε ωρ ι φ ε ε ι αιπαιι τε πω Θα α ξετε ωρ κρα λ α α και πρ α τι ρα π υ Θα α τα π ρ υ ι τ λ α ερα κυι ε ατ αφτ και ιγα μ υ ε πε ρχ αι ι τ ρτε αγρ μ και ι Φ υρκιιδτε και Θα ε ψωρ υ Φε γα φυγα πρ τ υ ρτ κ Σ καιη λη μ ρα φτα α α αμπ λια στ Πρ Φλι σμ και δι π λι λ ι ψωατ μ δε α ι ω ε πα και γρηγ ρα μεταμφι αηκ ε ζητι ξε ωρ η Θιαα ατ τρ στρατ Πρ Φλ αα α δικα Π βιτα κ ι λ ι μ υ φη α διδρα μααιε π ρ φα κ μ εμε ι ιι τε ε πα ευ αριαπ μ αι μη μπ ριδ α α αηκι ω τα γεμ τα κ φ ια φυγα ξα τρ χ ταξ κρυφτι γιατ απ α ι απ η Λι κα κ γ ιπα ι ω ξ ρ τ ν πι α ε τ π τι Λ ι εξ ατη Σκαματ βρ Θηκα σε μια κρ ι ι α π υ ε δ κι λλ υ π λλ ι α κρι β ιπαι εκε μη τ βρ υ ι Σκ πια και ι γγλ ι π τ πα ι ρι πρ β λλα τρ α β μβαρδιαιικ Χ ε πε κ π ι ι τα εκε ρμ α α β μβαρδ ζ υ εκε υ μ ε σ τ α ρ ψ υ η Δρ ηγτ δε πεαε π τ τι ρα Θα πε τρεξα τ κατ λ βα τι εμ α ζητ αα λα τ ειω α σκ φη α Θα με φ ει η φυλακη απ εγ λη ρ μ κ ξ πηαα σ α καλ υηλθα Θ λωμ απ η χαρμ λ η ακε φτ μ υ τι α τα πρ τιμ τερ ραγε δραπετη και εξ ριατ ατ τ π μ υ π υλ κυηγηβ β λε μ α κα απ α ακ ι ω η γυ α κα α μ καμ α αηκωθι γιατ π υ να αι ρ ιπαι ι επι κ πε ι

14 Στ υ εκρ ι τ υ ωρ ι υ Γι ι η α αβ Θ λω μπ ρ ι α Πι ελ α τραβ αα αι α π ακα α φτια ω ε τ φ β α πρ φθ ω γ ω ζωγρ φ ξαφ ικ π Θ μα ε μαγικ ρφ ωρα ε μη ξε αα ι ημε α μη ειπαφιαα ε τ καλ κα ρι η Πα αγ α Ση μπρ λα τ υ πλ ια υ κι Π υ γ υιπ αε αιρ τ τ ωρι Πρι ρθει π λεμ και φ ικ α τα ι α και η μ ρφι ι γ ρ ι μα και τα παιδι Σ λυα δε ρ δε μ ι α φτερ ι ε η κ ρδι λ ι φ ρ ι α γι ρτι ι ι κ π ε ατ λ β ε Σα λ υλ ι δια α Θι μ ε α δεμ πρ ξε ι α ργα α μαγικ λ λ α Συ επ ρ α και μεθ ι α αι αιρ α α η ι η η αγ τη τ υ η πρι η τια κλε α π ηρ ρια φ ψα δ ατ ελη π υ αμ γελ ι α ρωτα φλ π Θ α αμ ρω ι α ατ ρ αι πρ ευ υ α Θε Π υ π κρε α μη ιι υ α ειρα α ειατληρι α υ τα τ παηγι ρι τ α ερ Γι η ι η τ μ ιρα ωρι φ ρθε π Μμ με ε α αυρ ι τ υ Γ λγ Θι λ ι α μ ε κι αδερφ ηρε κ αρραβω ιαα ικ λ ι α γερ ιπια και παδι Π υ ε α με ει ρφα α μπ ρ α Πι λι α μυπ ι α ρ η α κ ω ιερ Στ υ κ τωμ ατ ωρι ι ιε φωτ γραφ ε αν απ Θα ατια ε α τ υ Θ μ ιπαι ι ι τερ ι α μην ξ μ ηθ ε ι τε ι τ φ ι βρ Θηκα α ψ υ ε κερ Να μ ει ιιδ ια η μημη τ υ μ ζ μα ση ζω Πω με πλη ει ε φαρμακι ει υ π υ τρ ει και δε αιπ ει η αιωτπ μεσ σ ζωη για υ φ γα παιπ π για δ κι ι ωμ και λει ερι κ ψη φε γ ι και αταματ Στ παηγ ρι η Πα αγι Πρι π εμ αρ αει Συμφ ρ δει ακ ρπ αει Πω βαρ ει η καρδι Στ παηγ ριη Πα αγι Σα Θυμ μαι τα παιδι τ υ ωρι η Μβε πι π ι τ λα δι λεμ και τα πι ρε η Μ Θερι Να μπ ρ α α απ Θα ατ ι α π ηγ ρι α η πλ πε α Σα ζωγραφι φωτ γρ φ α Να μ υ λ ι ζω α Ση ζωτ μα δηγ α π ρ ι α Πι ελ α μυπ ι αα π ρτρα τ υ α κ ω ι αναπα β α πεθ ιυ Πατερ δε και αμ α ακ παδι φλ μα κ ρ ια α κρι α ερ π αδελφικ β λ ακ τωθι καν αι ατ π Θ τ ωρι ειπ α ξ ρ α απ Λ ρ γ υατ

15 δ δ κτ ρ τ Δημ τ κ ι Σ λε υ τ κ υ Δρ πηγ Σ Διδαιαι ρια Μγ αι τα τ ρι μ α α α π α διεξ γε αι η διδα κ λ α των μαθηι τι ε ι τ λικ η κ ι ια ρμα α για τ βρ φ ε αι και τ διδ κ ι ρι για τ μαθηη α ε ι μαθ δι ρ ε αι η πι κρ ιμη και κ πιαα ικ περ δ η παιδικτ και η εα ικτ τ υ ηλκ α περ δ υπερκιητικ ητα τ υ ργ ισμ ι τ υ κα η δι ρκεια η π α α π ααε αι αιωτηρ και φ α α αι μια ειρ απ ημα πικ ωματικ κ ι π ε ματικ με αβ Μ ι π ε μλει υν τ αρα ρα τ και α μαδε υ η λη μετ πειτα ζω τ υ π τ λ γ αι τ κα αφα εται η α μαα τ υ κ λ διδα ηρ υ και η φρ ιπδα π υ πρ πει α λ μβ εται γι η α γερ η τ υ μφω α με τα αα ρ ζει η η λκ ηιειη για η πρ α τω μαθηιδ π υ φ ιτ μ αα ε αι Π ρα απ ι απ τη αρ τ υ υ ακ α τ Σ ιε ψ η διδ ακ λ α π υ γ ε αι μ α α διδα κπ ρι φλ δ ξε τ μετα ρ ι ει απ λε ψι αε ω αυααι ρευα π α τ μα γ ι εω με απ α ι Θι η ε Μ σγωψ και μ ρφωα Πα η επ ευξη αιπ τ υ κ π πρωταρ ιη Θεω ρηθηκε και η ριζικ λαγη αρ ιτε τ ικι τω εκπαι δει ικι ιδρυμ ω απ μ κρυ αι τ υ απ πυκ κα ικηβ υ ι ρ και η ικ δ μη τ τ υ κ αη φι αη η ευρυ ωρ και η γειη δι αξη Θεωρτ Θηκε τι πρεπε μτληρωθ ψ η υ εργαα τω παιδαγωγιδ ε τρ π ι α ε η λη διαρρι Θμια τω ν ω Παιδαγωγε ω πω μ απ κ τ Διδα αηρι α αιπ π κρ εται ατ ρ λ η φ λ κριπ ρι μια α γεραη αιαιδει ηρ υ π τεμ η ευ ριαπ π ραμ τω παδιι ε αι υ εργα α α ρ ιτ υγιει λ γ υ και π ιδαγωγ ι κα η κα τρωαη τω Φ εδ ω κ Θε α διδ ι ηριακη μ δ Θεωρ ται Φμερ απαρα ηη κ ιατ ρικ τ διδακηρ τ κα τσ Δρ σ πηγη ε ι παρ π νω παιδαγωγικ ρ ελ φθη α βαρ υπ ψη τ κα τ εδια μ κ ι κα η κ δ μηαη και τ υ διδακηρ υ τ Δημ τι κ μ Σ Μ υ α πραγματκ κ λ τ ημα τ α π ιι τ υ γφατ υ π υ α και βαρι λαβωβ α τ τ φ και η εγκ π ιειι η α Νζει και αι ψρ τ ωρι μα λ α π ρ υμε τ πρ γμ πα απ η αρ για δ με π ια κ π αταα επικρ π τ υ πρ ηγ ψ υ αιι ε Φ φι η α ξερα τ υ αημρι μ διδα ηρ υ α κ Μι α τ εκπαιδειπικ παρελθ ν μα α κ λ π υμε πρι τ τι α ικ λειτ υργ ε ε πρι απ τ πω μα π ρ φ ρε μια ξ η τηψ ικ ατ ικε ται υπ ικ γε ειιδ γει ε κ ι ει φ ιτιδ ι μ Θητ δδ καλ λ μβ ει μι Θ γρ ι Κ η κκλη α κ ι εκ τω μ Θ γι Γι υρ μ τη ατ ρ α και Παρ δ η η Πυρ για η γ υμ τ α σ και δει ερ τι ω πρι τ Διδ κττ ρι φη ιμ π ιι Θηκε η εκκληα τ υ γ υ Θα α υ τεμιπα δε ε ι εικα α α λ φα εται πω τα π κρ ετ ι στ πραγμ τικ ητα και ε αι λ Θεια για α π λα τα ι π ρ πα α ι ε α και κυρ ω π η πρ φ ρικι παρ δ α γ ε αι φα ερ π πρι τ ικι μ κ ιτ δα τ υ ωρι ι υ π ρξε η περι μ γ ρω απ η εκκλη τ υ γ υ Θ α υ πρ γμ π υ δηγε β ααια απ παρ δ μ τι εκε Θα τ κ ι τ η λε β υ π ρ ε π ρ πωαη α λειτ υργ ι σε ρ φ Σχ ι κπ τα ρ ια η υρκ κρατ α Μω α για δε ε ι υρ τι δρευε μ ιμα τ υρκικη φρ υρ α ωρι π τε δε ω απαρα ε τ ε πρ φυλ ξει δε υτηρ ε πι κπ ιληλ τ π α τ τ σ Ι τι τ υ Π ττπ υ ηθα α πω απ κ λ με κ μα κ ι μερα τ γι Θ ι γ ρ α ι ε και τ πι μα πικ κ υβ ε αι ν πξρεξ ι τ υ Συ λ γ υ ιπ ιωτι Θη ιδ με τ π δι ρ βιπαι ελεγια για α ελ γξ υ τα α δα εια ιρ ξει κ ι μβα μα α α α π α μφ λ ε γ ει λαθρ χειρ ε των ετι και β ρι τ τ υ Σ ε υ τ υ αγ υ Θα υ ΣυμφιΔ ω με τ π η αρτ υ γρ φ α δι τ υ π υ μ δι ρ ζ τε πλι ρεξ υ υ πω ε εργη ωμε εξ λεγξ δια τα ει πρ ξει κ ι εμβ μα τα τ υ ιε υ τ υ γ υ Θ υ ι π ι γ κατ τ δι α ημα κ ι μξ ιιφμερ π αη τ δι πληρεξ ι αε ιλ αηψ ημειι ει ρτι μβ μ π κλι ρ δ ημ π τζ δ μ υ α αρ ρ δια δει ιδρ εω γ Μ γ υ Φ υ δρ γ ι δ λ κα η δι ρκει τ υ μφυλ υ π Μμ υ τα τ διδ κτ ρι τ υ φ Μ υ ρη ιμ π ι ιπα σα Ακαδημ α ε τα δευα δα κ λω μαμυρ α Δημηρ υ Γρ αα Μ η ε λη α τ υ γ υ Θα α ρη ιμ π ι Θηκε και π λι ω διδαι τ ρι Δ κ λ ι ω η ωα λ κ ι ιδα α αθ ρι ργ τερα και πω δ π τε μετ τ τα η περι γ ρω απ η βρ αη η ι ρ γι ε τ ικ μικ και π λτια κ κ πρ τ υ ωρι ρμ α και

16 ι α αζηττ σει ικ μι π ρω για η α γερση διδαι ηρ υ Γι τ κ π αιπ ι ε Θ αι παρεπιδημ ιπε εκ τ υ ωρ υ ιπ ικ υ η επαρ α ταη υ ατη α κα τ ι τ Σι λ γ Φιλει ταιδει τι κ ι ι κ π ε αι ν α αη α λε ει αι κ διαηρη αιπ και μι Θ δ τη διδ καλ και διδαακ λιαα πιτρ π απ τελ μεη εκ τω κ κ κ λ τα Στ ργ τρ μπ α Θα Σ τ ι λη ω ωτ ι ι λη και Γ ωτ ι λη εξ δωκα επ κλη ι πρ τ ξ φλ μαθε πειριδτα και αυ λεξε δη ικα ρημα ικ π α ν λ ιπαικ Δρ α πηγη υγγραφη για α μαατ ρ ι ρι η πε ρ υ κδ ση δελφ ητα Δρ τηγωτι ιτ α γι Θ ι Θτ α ε τα ρ μα α π υ υγκ πρι Θηκα μ αηκε τ πρι τ διδακηρι τ υ Δημ τικ Σ Μ υ κ αη βρ α η ι ρα α με α αην πλα ε α και η κκλη η γ α Παραακευη διδα ττ ρι αι μα διι ρ φ Στ επ ω ρ φ ατεγαζ τα τ δημ τικ Μ πηρ δ α Θ υαε διδα κ λ α και α Γραφε ι μαθητ ατα δι λε μματ αυλ ζ α α ι ρ η πλ τε α κ ι η κκλη α κατω ρ φ δηλαδι τ ι γει μα ωρι μ ε διαμερ ματα και απ Θ κε τα π α ρη μευ ω ξε ιδ π υ ξεπ ζευα κ ι απ α τ τραπ ζια με τα εμπ ρει ματ τ υ ι δια φ ρ ι ξ ι πρ μα ει δε ρη ιμ π ηθηκα ι ιδρ ι αιπ κ ι ω εργααηρια απ ωρια Ο τε ψ τε αμαρ δε η τααγκ ρηδε πω π Πα λ αιγκ λη βα Δ πλα ατα δωματια ι τ υπηρ ε α βλ για τα ζι α τω εμπ ρω κ π τε και για κλε υ εκε κ ι τα ζιδα π υ πια αν ι ρ παρ ι β σκ π ρ μ ε ξ α χωρ φια και α υρι ε με τ απαρα η τ κυρ ω υρ για τ ζι α τ υ Στ πλ ι και ζ ρ κ τω ακριβιδ απ τ τ τε μαγαζ τ υ λ ι λη πρ τ μ ρ η ιδρα υ ηρ α αγι ια αγι ιια αι τα ρηαιμ π η α ω μαγειρε ι λ κ π η δι ρκεια τ υ π Μμ υ τ υ π υ Θυμ μαι ετ μα ζ τ τα ι τ και μαγε ρευα η μ καρ δα τ ι πωαη μ υ ε ε πρ καλ ει τρ π π π ρα κε αζα τ ευρωπαικ τσ ι τ Σε α μεγ λ καζ ι βραζα τ ερ και αι τ ερ καιπ πω ητα τ ρι ψα με μια μεγ κ ιπ λα βαα ε α υρωτηρι γεμ τα ι απ τ π ετρ ε κατ μαυ ρ τ ρ φημ τ υ π υ α α αη αεφ περ ι ε και γ μιζε η καραβ α τ υ με τα παιδια τ υ αζει με απ τ πεζ λ π ω π τ δφμ ετ τ π Μμ τ κ ρι αι τ φηαιμ π ηθηκε ω διδαι ττ ρι παρ λληλα με τ και ι ργι τ ημερι και αργ τερα κατεδαφ ατηκε Ση Θ αη τ υ μ α ηκε α αμηλ πεζ ι λ π υ ιδριζε η πλ πε απ τ χι ρ η εκκληα α Στ επ ω μ ρ τ υ πεζ υλ α με α αη πλα ε α και τη εκκλη α α εγ ρθηκε για πρι η φ ρ ημε τω πεα τω ργ τερα τα τ π ΘετηΘηκε η πρ τ μη τ ευεργ η ω η Λι ρα α κ πω μ ρ η λα ε κ α παλι κ μπα αρι η εκκληα α τ πεζ ι λ μαζ με τ η με κα εδαφ ατηκα για α μεγ λιδ ει η πλ πε α ελκ η πλ πε α επεια Θηκε δι μ ρφι Θηκε και πηρε η σημεριη η μ ρφ σ α με η δωρε ν παρ ιδρηαη ε τμημ π τ υ κηπ υ τ υ αλη ικ λ υ ιπρ υμπ η και η πλ κ α ρω η η μ ξ δα η δελφ ητα γι ξ Θα αι α η δεκ ετ α τ υ η πυξη τ υ ωρι ε αι ραγδα α πληθυ μ τ υ αυξ νει κ ι παρ λξλα αυξ νει και αριθμ τω μαθ ιι ν ι δδ ηρι κ εγκα αα ει δε επ ρκ κ ι αρ ζει η αζηηα υ ι ρ υ για η α γεραη και ργι υ μεγαλι ε ρ και αι γ υ δδ ηρ υ στερα απ π λμ αυζ μη ει και αζ ει τ υ ι α ικ Συμβ υλ υ και τω κα κω βρ κ υν τι τ πι κα Φληλ μ ρ γιατ κ π αιπ ε αι αιπ τ υ π λ εκρ ταφε υ δηλαδ εκε π υ μ απ κε τελικ τ αημερι διδακφ ρι ται τ ι τικ Συμβ ι λι π ρ ει η απ φααη α με αφ ρειτ εκρ ταφε ση ημεριη τ υ τ π Θεα α σπ Πα α π ι λα και αη Θ η τ υ α α αγερθε τ Δδα ττ ρι ι εργα ε με αφ ρ τ εκρσταφε υ αρ ζ υ ε ι παρ λληλα δρααηρι π ι ι ται λ ι ι φ ρε για η υγκ ιπρω τ τω απ ρ ω για η α ηερ η τ υ διδα ηρ υ κ δυνων ι Φ η φ ρ δραατηρι π ιε αι η δελφ ητα η μερικη και υγκε ρι ει ρκε ρημσ α ε β η τα ρημα α αι ξεκι ι ι εργ ε α γερα τ υ διδακηρ υ ωτηρι θ Θεμελι εται τ διδα ο ρι τ υ Δημ τικ ι Σ λε υ τ υ ωρι Ση πρ π Θ ι αι η υμμε υ λ ι α εξαιρε ω ι κ ικ ι ι τημ τε μ α ε εργ ζ ιπαι ωρ αμ ιβη ι ειδικ δωρε βγ ζ υ απ τα λακκι μ π τα κα λληλα υλικ ι γυ α κε ακ μ και τα π ιδι κ υβ λ με τα ζι α τ υ πετρε απ τα λ κκιδμ πα και μμ απ τ π τ μι ατ ι ρ π υ τ εργ τ ξι για τ κι ιμ τ υ Μ υ ει φ υλαρι ε μη α τ ελκ με η αρωγη τ υ β π υ και τι πρ π Θεε τω κ π κω ι εργα ε λ ληρι ι τ και ι επικεφ ξ μ αι ρ ι τ υ ωρι στα λ Γ ργ τ Γιι ργ α λη και Γι η ρ ι Μ Δημ τρη Παπαδημηρ υ Π τρ αραγκ η Θωμ τζ μ Δ ζ φ λ λη μαζ με λ υ τ υ λλ υ π υ εργ α ηκα εθελ ικ μαα ρ ι εργ τε γυ α κε και π ιδι π ρ δ δ υ αιπ τ κ μι τ φι ημ τ διδακφρι στ πει Θυ υ φ ρε α υ δα κ λ υ δηλαδι ι π ι μ σα σε αιπ τ μ ρφ διδακηρι κ λ αι να μεταλαμπαδεφ υ

17 στα τσιωτ π υλα μαθητ τ η η η φ α και τ ιδανι η πα ρ δα και η Θρη κε μα λ ικ Δρ πηγη υγγραφτ γι α μαα ρ ιδρι η πε ρ υ κδ αη δελφ ηταξ Δρ ηγωτι νιτ α γι Θ αι Θη α σ βαι ι εργα ε δε τε ειιδ υ εδι Συ ε ζ ιπαι με η διαμ ρφωαη τ υ πρ αυλ υ και η δημι υργ α λικ ι κηπ υ ι μαθητ τω μεγ λω τ ξεω ατα δια Μ μμα α κ ι μ μ ν κ β υ αν με α α α ι μ πα βρ ακ υ και υπ Μ μμαι α ι απ τ π λι εκρ ταφε βγ ζ τι πετρε διαμ ρφι υ τ ι ρ δημι υργ λικ κηπ ιαλ ε ψικ αρα ηριατικ δδ κηρι ι μφω α μ τ μρι διδα η ρ ω Δ αη ει τ ακ λ υθα ρα ηρια ικ πιθειδρηση τη η υ ητριδ διδ κ ηρ ω Δ Ε Κ τ η Κ τηγ ρ Δι μ ι με δι τω ρμ διω ρ ιδ π ριτ ξ Ε δ ι ρ φ Χρ λ γ ΘεμελΙω η Χρ ν λ γ α απ περ τω η ρ π γερ η αγ ρθηκε δια κρ τικη ρη ση δρ τ κ ι τ και απ υ δρ μ τω ε μερικη ιωτιδ ερ με η σγ π τω δρ γ ιδ Θ υ Δι Θ τ τρε ι β Θ υ ε διδα κ λ Γρ φει μ α π Θηκη κ ι δι δρ μ Επιφ εια ιθ υ ιι α Διδ κ λια τ η ι τ μ μ μ Ι τ μ Χ μ και διπικ τ μ μ ι δυ πριδτε Θ υ ε ωριζ ι μεταξ τ υ με πυ μ δι ωρι τικ μ τρ π τ τ ι ιδ τ τα παρ ταται ε αι α γκη ε ιδ ται σε μι κσι σ ι α π ι τι απαιτ ει τω λικιδ κδηλιδ εω β Γρ φε τ μ μ γ απ Θ η τ μ μ δ δι δρ μ τ μ α μ Π ρ Θυρ ριθμ π ραθ ρω ιθ υ ιδ διδα κ λι Γρ φε υ π Θ κη διαδρ μ υ πα α ψ μ ψ Π ρ α τ λι μ τ λικ ε η μ β ρ ι κτ η διδακτηρ υ τ μ π ε ερε τ ι υμ Χ ι μα π λυγι υ ι τα η τη ε αι τ μ π ρ π υ περιτε γι τη κ τ λλι λη για παιδαγω γικ κ π Γυμ τηρι Σγ μα ρθ γω υ μ π γωρητηρι α τριφ Θ ω λιθ κτι τ κ λη κατ τ η Γηπεδ Σγ μ τετρ πλευρ Δι ει μ Ει τα η μ ημ ε Κ τ η διαρκεια τ υ μφυλ υ π λ μ υ κατε ρ φη η εκ τ γκω τ γ τ υ διδακηρ υ τ α βε κ μα κ ι ι υ λ π κε τ τη τ ρ ιι δη αυτ περ δ κατα τρ φηκ και τ π ργε τ υ λε υ κ ι τ διδακ ικ υ κ Δια ι Θηκ μ δ δρα Θρ μ υρ π α Κ ι μισ τρ πεζ γρ φε υ κ ι μια υλ π Κ τ τ η διδακ η ρ υ Γ λειτ υργ α τ υ α Μ υ υ ε αηκε λ γε δεκαετ ε μετ τ με φθ α τ μαθητικ δυ αμικ ι π υ τ ηρι αιπ παι ε α λειτ υργε ω διδ κη ρι εδι και εικ ιπ ιπε περ υ ρ ια δι τι γαμα π ε δ Ιδαλ υλ ικ τι Φ β γει κ λ βα υ μ τιδα δ φη υ π γ λ λ υ π βετ και λ λ δωρ Δηλαδτ τ α Μ κμι ε ελλε Ψει μαθητι και τι ρα τ Διδαι τ ρι τ καμ ρι αιπ τ υ ωρι ι α κε ται εκε γκρζ β υβ και μαραμ εγκα λεμιμ μ αη τι τ υ και αη φθ ρ τ υ ρ υ Για α π λ ωη βαρι α μ φαιρα καιη μελαγ λ α π υ μα πρ ξ η ε αι η η τεμι τα α παρ γραφ Θα παραθ αω κ ι πι ευ ρια και δ ξαα ικ ια κθεαη για τ τρ π π υ τεμαηκε η λκι ε ρη κ π τ ετ ξ πω περιγρ φεται στα πρα αικ τ υ Σ λε υ α και αι ε αι α ικε με τ υ δει τε ρ υ μ ρ υ αι τ τ υ ρθρ υ τ π Θα διαπρ γ μ πε εται η λκη ζωη και τι η λκ δραα ηρι τ με π η ιδρ ει τ υ μ ρι ην ημ ρα η κα ργηαη τ υ η ικ ι Θεσι περ ρτ μ τη κτωβρ υ π τω πρ ηγ υμ νω ημ ριδ μετ τ υ Πρ δρ υ τη Κ ι τητ κ ι τ Δι ικ γ τ υ τ Θμ Χωρ φυλ κη τη εκ περιτρ πη υ λθ ντε απ φ αμε πω η εθ ικη ε ρτη ε ρτα Θε μεγαλ πρεπι ν λ γω τω μ ω ι δι Θ τ μ αι χαρακηριατκ ρησμ ξ π τ υ τελει υ π εξ δωσε τ κα ρρ πε τω Δελφι ατ υ απ ατ λμ υξ τ υ υλα η πρ απ Θει τ υ α διααιδαει η π ρ δ αη πατε τω α ιλε μα π αι Δ δ λ αυλ υκ τι Φ β χει κ λι βη υ ιδ δ φη υ παγ λαλ υ α π αβετ κ ι λ λ δωρ

18 υτω κ τ διαταγη τ υ Στ Θμ ρ υ ι ικ ι και τα κατ ηματα τ υ γωρ υ ε ημ ι λι Θη π τη πρ ηγ υμ η τη ε ρτη Ετ ψ Θη ι τη εκκλη ια ικ επιτρ π η ε ρτη η Α α Σκ ιη κ τ τη ημ ρα η ρη Δι α ακ ι ιδ εων τ υ Σ Μ υ και η εκκλη α λαβ γιδ ι π τε ι κ τ ι ι τι Θα εγ ετ ειτ υργ α η ημ ρα εκε η κ ΘιΔ και λι κη ε ρτη ι τ ε πρ εδρ τη Κ ι ητ λαβε α πρ φ ρα ι υιαικ κατ τ τελ η σ λιη ρτη ιτ η πρω α η ημ ρ κε η τα παιδιι τ υ σ ε υ περξλθ δι φ ρ ημε α τ υ ωρ υ δ τρ γ δια με περιε με η ε λη μ ρ κ μπ α τη κκλι ημ ι γαρμ υ λ ι αι ικ αι η α ημαι τ λι μ αι Κ τι τ ηθε πσρ υ ι ζ τ ι Μκληρ τ μωρ ι Θρωπ ι υμ ι τ γι ρτι τω κ τ β ι πρ ξ ην εκκμσ και ι τ πρ ωπ τω εφ Ι ετ ζωγραφι βη η ι φηφ ν εκε ι ι δι ι π υ πρ ετιδ ει τ δια αι τ μ ρη ε δ μ τα μ τι τω δημι υργε τ ι κ ι γρ φετ ι η α ι τ ρ α η π ρ δ μα κ ι π υ δι Φ α τ π τ δι ε η πατρ μα υι ιηλ τε ρ Κ τ βαι τιδρα εη εκκμ α ευγ ρι τη η Θε τ κ η π εβ ηθη ε δι α επιτι ει η π τρ δα μα τ π ρ αυτ κ τ ρθωμα λα τ παιδι ηκε τριδθη τ λε ι μα ζ τα τρι δ ι η υ τ υ ΜΙ υ Και με ε ιι ε φ λι τη ημα α μα με βημ η εκκλι ετ τ τελ η ΘεΙα λειτ υργ ειηκ λ Θη ε δ ξ λ γ ι τ τελ Φ ωμ τ Θμ ρ ι ι ξ ρε τ γεγ η επ π ι α τ υ σ τελ τ υ λ γ υ τ υ εκ λυι τωκρ υγ κ ι γ φ φ τηματ Ε υ εγε α ι ργαι κ ι ι κ τ ικ ι τ υ ωρ υ πρ η γ υμ ω τω μαθητιδ τ υ γ λ υ ι π ι τρ Υ υ δ τρ γ δια η κη κ ηυθ Θημε ει τ Μ τ δ υ εκε τριδθη π τε ει τη δια κ μημ η μ τ εθ ικ φιδματ Θ υ ηρ ι η ρλκ ε ρττ υμφι ω πρ τ πρ γρ μμα Δι υθυ η τ υ ι Μ υ ξεφιι ι ε λ γ τ κ ι εξ ρα τ ηρωικ κατ ρθωμα η Φ Μ μα κ τ τ τ τ π δε ι ω ε μ η Π τρ δ μ ει τ απ γει ηξ δ Φ η α λ ω ε και λ κλιηρ τη Θρωπ τητ π τη φ β ρ δ κι μα α η αι ιτλερικ δ μ εδ κ μ υπ β λ υ η α Θρωπ τητα Γ τελ η μλια κ λ ψσ Χ ιρ κρ ημ τ και τω κρ υγ υ Θη τ πρ γραμμα επ ηη κ ι εγε ε ω ε η ρη μ τ ν Θ ικ μ Ει τ υ τιμη ι η ε ρτη πρ ε ρθη υπ τη ι τητ γλυκ και π τ ε ι απ τ ραδι φω ν π ρηκ λ Θη α τη παρ λα ι ει τ ΑΘ α π γωρ ε ι κ τ ικ ι υ ε ρη α τ διδα κ λ και τα παιδι δι η πρ π Θει τω β κ ι τ γετικ πρ γρ μμα η σ ρλι ηξ ι ρη Π Γ Ε ρτ μ η η κ ωβρ υ Πρ υγ μλια η ιαωβρ υ ιι απ ΥΥε λι ι σγι Θα π ρ ετε κε ε τ μ γελ α ειλ τραγ δι Θ α σ ι α ιαγ ελια γ λ αρη α ια ελ Π ελλ μ μ κετ α ι Χη τη μσ πα ΥελΙ Φ ιαωβρ υ παγγελι η αι δφ μ αιτ ι γ Π ελ ι γι κε κ να πα ρ Φ πσυ ελια ρι τ παγγ Ια Πα ειφ αιαγελ α Π δ κετ Π ω ε ε τη Π δ υ τραγ δι ι η λλ δ αιταγγελ ι ξ τ Σ διδακτηρι τ ηπιαγωγε υ ετ τ στ ιδρ α ψ α απ εκκλη α η γ α Παρα κευ και τ υ α λε υ α εγε ρε ι με κρατιη επι ρηγη η και α Θ υ α ηπιαγωγε υ Νηπιαγωγε λειτ υργε για λ γα μ φ ια πω Θα δ με ατ Δειπερ Φρ η εργα α αι η η π α Θα αφ ρεται απ λικη δρααηρι τφα και ωη τ υ λε υ κα η μακρα ωη π ρε α και ιατ ρ α τ υ Θη α υ υ Θωμ Θα υ υκ λη

19 ζ ζ μ ε Φ ι ι χ Σ ε δ δ Φ ρ β κ α ι ι

20 π κ ω με τ μ λη τ υ συγ ωρ α ι κ φ λ υ τη δελφ τητ Δ Σ δωαε μεγ λη πρ μ απ πικ ι ω α φ λ υ α τ κ αμ απ δημ υ ι φ ωρια ι μα ιπαπ κριθι καμ ηλεφω ικ μ αω επια λιδ ε ε τι περιτπι αει π φει αηκε α ρθ υφ ε επαφι μαζ τ υ Δ Λ σ τ Δ ε ΠΩτΩ ΔΗ σ ι ινσ Ν πρ η Π λ ρη Θε λ κη τηλ ρ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα

ο ρζ υμε τη β η με χρηση γλι αα Θ εδ μ ω εκ γ Θηνακ Πρα τ ρε εν ε δαφ ρετα α δημ υργη ε μ α ρα η εδ γω λ γ μ βη ω Ψ υ ψηφ ω τ υ ζητη α την Φ ω αρ ηγ κ μ τω ε δ φ ρε εκλ γ κ αναμετρη ε α σ ετ την δ μ λ δ η ρ φ ργλ μ ε ε ε δη ε δ λφερ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα κ Φ λ λ Σι ταξη Γ ρ γραμμ τιυ στη να πφγραμμα σ ην φ ε αι να λ απ πρ τ σει ι π ε διακρ ται ε γεγ τα και καν ε εκτ λε η ε ξ πρ γφμματ ξεκ π μια εμ ττ η πα π β λλει Ιρ τη Γεγ τα απλα τερη μ ρ η πρ α ι τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α

α ντ α η διαιτηα πα ξει δρα αρφωτη εφαλια πλαγια π α ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω λ λ Ρ Κ Α π Ρ Α Α Ρ ι π να αν π ψαλ ι εαλια ψαρα ι λ αναπ ψαλ ι εν χ ζ αυτ π λι εν χ ζ η εν τητα τ υ η υ αυτ ι ε ναι εν τ μεαα α γ αμμ υτ με εσωτε ι αλτα μπαν να τερ ι γα πε στε ι ε π απ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 63. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 295/1009 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ

Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δ Π γ Σ Σ Δ Σ Σθ κ π Π Λ ψ Σ τ Σ α απ τ Π ε γε κφ Π α τ σι κ δ τ τε τ α Θ ε α Ι Θ μ α α επ Θ μια τ υ α φ τ σε γ α τα με ε τ α αγαπ μ α τ τ μα Πα π Λ ι δε α φ π δα γει π σδ τα α με α ε δ Πεδ α τ Θ σ εια α

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ

το Σωματε υ με τη διαθεοη Φρω και θεαματω για τ κ π αυτ ι Ξ Φ ε εμβρ ι υμπληρι Θηκαν ρ ια απ τη δρυ η τ υ Σωματε υ Τε ικ υ ε Θε αλ ν κη τ π τη υ εια μφο μ οθηκε ω Φ λ ι τ υ Τε ικ υ ε υ Θεο αλ κη Τ γεγ α δε χ ηκε με α ε ρτα τικ διημερ τι και Ν εμβρ υ κατ τ Φ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν ΥΠ Υ Γ Ι ΠΑΙΔ Ι Σ Ρ Υ ΑΣ ΘΡ ΙΣΚ Υ Α Ω Λ ΓΙΚ ΠΑΙΔ Υ ΙΚ ΙΔ Υ ΔΥ ΙΚ Σ ΛΛ Δ Σ Ψ Α Σ Λ Υ Ι Σ ηλ Δ ν η Αλεξ νδρ υ Πληρ φ ρ ε Ζαγαρ π λ υ Α α ηλ φων Π τρα ι Α Π ι ι Πρ ακτικ λη ιδικη πταμελοι Επιτ π ι μφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα