μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α"

Transcript

1 Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ

2 Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ και ι ρα ατη α Θ υαα τ κ ι τικ ι καταα ηματ τ ωρι ι μα Θ μ τ μερ λ τ ξη Λ γ δ α Δ Σ για τα πεπραγμ α τ πρ ηγ με τ υ και απ λ γιαμ δια ε ριαι ταμε υ κθε εξεμγκτικι επιτρ πι για η ικ μικη και δι ικηιη δια ε ρια και απα ιλαψ Δ Σ Συζι ηα και ληι η απ φ εω επ λω Θεμ τω π υ τυ Θα πρ τε ει η Γε ικη Σ ευαι Σε περ πωα π ια δηπ τε ψηφ φ ρ α δικα ωμα ψηφ υ μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α τα α π η ετε τι τ ικ μικ σα εκκρεμ ητε με η δελ φ ητα π ΣκΛ Σ Δ Σ η δελφ τ μα Δρ α πηγιωτι πρ καμ τ Δημαρ και τ Δημ τικ αυμβ ι λ τ υ Δημ υ αατ ρ ωρ ω ι εκδηλι αει λ κα ρι αττ Δρ πηγη π υ Θα γ υ απ υγ ω και υγ ι ατ στ ωρι μα Σα επι υ π με τ πρ γραμμα τω εκδηλι εω Πρ εδρ Γ τ λ λη Για τ Δ Σ Γραμματ α Γ ζ μ ικ εξωφι λλ υ ωρ μ στ απρ δια τερ βαρι και παρατετομ π ρ ξε φετει ειμιδ α π υ δημι ι ρ ε πρ βξματ και αρκετ ζημι μ ρφι μωξ η εικ α μα απ ζημιι ει

3 α απ τ δραα ηρ τητε τη δελφ τητ μαξ μερ λ μ ε επιτυχα διακι τ Θηκε και φ τ τ ημερ λ γι η δελφ ηταξ υπι Θηκε ε αιπ τυπ αζ με τ ημερ λ γι μ ιρ απ κε και τ καταστα ικ η δελ φ τ μα τ π τυπι Θηκε ε βιβλαρ κι Σκ π τ υ Δ Σ ηα τ κ Θε βλ α γνωρ Φι τα δικαιιδμα α και τι υπ ρει ει τ υ καθι και τ τρ π λειτ υργ η δελφ τηα αζ με τ ημερ λ ι επ η δια εμηθηκε δωρε και τ τει α αιπ ιιδτικα τ π Φιλαξε φ μ κ ι γι ε τ ι πι Μιτ υργικ Φ τ ατ λθηκα ημερ λ για στ σημερι Πρ εδρ λλη ικηξ Δημ η κρ π α κι ρι ρ λ Παπ λι τ φυ π υργ Π Ω Δ κ ρι λ γι η Στα ρ στ β υμυτ τ υ μ μα λω τω κ μμ τω στ μ ρ η ωα ω στ Περιφερει ρ η στ Δ μαρ και α υ δημ τικ ι ξ αυμ β λ υ τ υ Δημ αα ρ ωρ ω στ ημ ρ υ ωα ω και ιτ α κ ιμ δ α α σ η Δρ σ πηγη π τ γ υατ ω αημερ ι γ ωρια μα δωαα α α ι τρ π ζε α μ π η δελφ τ μα Α Π και Π α ωα ω π η τ δι ρ κ δι αημα ι γ ωρια εξ ηρεηθηκα μ α α π υ τ ε α Φη φ φι λε α λκ τμτ μα αιμ δ α α τ υ Παν ωα ων μα βρ βε ε ε παηγυριη εκδηλω η τ ο ι τ υ μαζ μ λλ υ υ ν γ υ για η δρααηρι τ μ μα και για η υμμετ μ ι γ ωρια ι μα στι αιμ δ ε Δ Σ αι ε ζει τι πρ τ Θει τ υ και επιβ ει πρ κειμ υ ευ ι Θη π η ει ακ μη πι π λλ ι α γ ωρια ι κ ι α αυξη ει τ υ αιμ δ τε Για τ ακ π αιπ εξ δω ε ειδικ τρ τπυ τ π Θα δι μηθε τ κ λ κα ρι για α γ ωρ ζει καθ τα φ λη λ και τη δι δικα α π απαιτε αι ε μ α ιμ δ α α πω κ Θε ρ ται και φ τ α ι υγ ι αι υ απ ι ρα ω α η α Θ υ ατ υ μ τικ ι κα ααημα τ υ ωρι μα με κιητη μ δα τ υ Πα α ωα ω Θα πραγματ π ηθ αιμ ληι παρ υα α ω υ η δυ ατ ητα κρ εται απα ρα ηη και επιται ικι Τ Δ Σ μ α και απ αιπη η σηλη ευ αρια ε Θερμ και υγ α ρει λ υ τ υ υγ ωρια μα αιμ δ τε και ε εται η πρ φ ρ τ γ ει παρ δειγμα ε λ υ κ πεδ ε ιδ ι λ κληρι Θηκε η εξαγ ρ τ υ ικ π δ υ π α η εξαγ ρ εξ φληθηκε λ ερι Συγ ω αρ ιτ α Χ δρ γι η Σταμ η απ η Θεα λ κη φλ τ υ ωρι ι μα π α λε ται κυρ ω με παραδ ιακ ι ξε ι ε σ ηρηση μ νααπ ριι και γε ικ με παραδ σιακ κ ματα ξεκ η ε αφλ κερδι η αρχιτεκ ικη μ Μτη τ υ ξε ιδ α αρ ιτεκ ικη μελε η βρ κε αι α τελικ α δι η λ κληρωα υ η γ ει ι ετικ ε ργειεξ αι πρ τ ωα ω και ι μα τα α δια Θα υπ βληθ ι για γκρι η και για κδ αη ικ δ μικτ δε α με εη πρ βμπει αρμκ δ κλι δωμ τια τα δωμ ια με τζ κι καθιδ κ ι μ α α Θ υαα ω α μω φ επιπλ λ υ τ υ β ηθητικ ιδρ υ π υ απαιτ ι αι Στ μ λλ Θα υπ ρξει δυ ατ ητ για πρ Θηκη λλω δ κλι ω δωμα ω Πρ π λ γι μ ργ υ περ π υ ωρ μα στ εγ λη επι κει ιμ ητα χει μ ρι τι ρα η ια ελ δα τ υ ωρι μ π τ μβρι ωξ Φμερα ει δε Θε περ π υ επισκ ψει α α λια φλω κ ι σι γχωρια ι ε αι π λι Θε ικ τ για η πλη ρ ητα η πληρ φ ρηα και για η υ ψι εη μ ρωση και α α ω η η ι λη η α α ωση ι ληξ γ ετ ι υ ηθω δ φ ρ τ φ ι ιτ υ ωρι μα και ι απ δημ ι υ η ευκ ι ρ να εημερι παι π τι ελδε η για τα δρι με α στ ωρι μα για η δρααπ ρι ητα η δελ φ τ μα για τι εκδηλι σει π πραγμα π ι ι α η ξεκ ρ ση και α λγ α η καθημερι η τα ι ξ δ για α υ δε μπ ρ ι α επι κ π αι αψψ τ ωρι

4 τ ρ πρι η δημ τ κ ι α λε υ ε ργε ε ξ π η η πω ε αι γνωαι Δημ αα ρ ωρ ω σε σ ρ γ α με η δελφ ητα υπ βαμ τ Γε ρη τ υ μεμη ξι π ση τ πρι η Δημ τικ ι Σ Μ υ τ υ ωρι μ η μεμη ε ε υ ξει υγ ωρι μ μη α ικ πλ η ρηαι αφλ κερδι μελ η εγκρ Θηκε μ αδικη ε λη η πειρ απ τ Π Ω Δ κ ι ε Θηκε α πρ γραμμα Περι β λλ ιικη ξι π η η παλαιι κ ιαμα ω με τ π τω ρηματ δ τηση μω αι η κ θυα ερε και γι ι η δελφ τψ ζηη ε τ α απ τ μ ρ ωα ω κ ι απ τ ν Δημ αα ρ ωρ ω η αξη τ υ ργ υ και αι Π κ β φ αη με τ π τω ργ ε ι Θηκε και α αμ ετ ι η γκρι η ρημα δ ηαη απ τ π υργε ικ μικι ι ε δε ξει για η ρηματ δ ηαη ε αι Θετικ και τ ι πια ει υμε τι τ κ ρι τ υ πρι η Δημ τικ ι Σ λε υ α λ δι πραγ μα ικ τ υ ωρι ι μα π λιτια ικ μημε ρχιτεκ ι κη και ια ρικη μημη ι μ Θα α ακ ι ια ε ρη η τ υ Θ ε αι τρ Περιβ λλ ικη ημ ρωση με μ υαειακ ι ρ και ι ρ μ ιμη κθεαη φωτ γραφ α ργειε για η χρημ δ ηαη τ υ ιτιρ υ γι επ η απ ην δελφ τηα κ ι πρ ξ τ Πρ εδρ η λ ιη Δημ κρα α κ ρι ρ λ Παπ ι λα πρ ξ τ φ π υργ Π Δ κι ρι λ για η καιπρ λ υ τ υ β υλειπ μ ι ωα ω λω τω κ μμα ω α ελε επιαι λη κ λε μα ε λ υ τ υ φ ρε και τ υ ειδικ ι επιαημ ε τ υ ωρι ι μα αι τ κ λε ε αε κ ι η υ ηαη η υγ α υ ημ ρ υριακη και ι ρ π μ αι ι τικ ατ αημα για α υζηησ και α α αζητη υ λι ει για τ πρ βλημα και η δι ωαη τ υ μημε υ Δ Σ η δελφ ητα πια ε ει τι αι Φ η αυ η η πρ πει α ε αι η ρ η μ α υλλ γικη πρ π θεια λω τω φ ρ ω τ υ ωρι ι γι ι η απ κ ι μ μετι πιαη τω πρ βλημ τω τ υ τ π υ μα Π ρ μβ η στη η εφ ρ υζ ιπ ι ρ τ τω στ ω α Δ Σ τη δελφ τηταξ με επιατ λη τ στι πρ η η φ ρ α υζα ι ι ρ αι τη τω στα Γι ε α ζηηαε αιπ ψ α π ειδικ υ η ρητ ξ η υπηρε α αη εκκλη η μηαη τπξ Θε τ κ υ Π αγ α πρ κειμ υ να απ φα Θ γι η α αγκαι ητα η υι ηρησηξ των τ ι γραφιι ατ ε ωτερικ καιτ εξωτερικ τ υ α ι τ ρ κ πρ βλημ εκκλησ αξ γ Παρ ακευ ξ τ υ ωρ μ ξ ετ π εημ ρωαη π υ ε ε τ Δ Σ απ τ σ Χω ρι μα μη α ικ απλ η Χρηα τι υπ ρ ει ρηγμ ατ μπρ ατι τ ι τ υ κ ιρ υ η εκκληα α η γ α Παρα κευη πηρε η πρωτ β υλ α και Πρ γμα ι κλιμ κι δι α μων επι κ φηκε α μ α υν υ τ α η εκκληα α η Π αγ α και η κε ρικη εκκλη α τ υ ωρι ι μ γ α Παρα κευη Για η εκκλη α η Πα αγ α Θεωρ ι μεαη α γκη η ηρηαη η τ ιχ γρ φ α τ υ αετιδμα ξ με η παρ α α η τ υ ρ αγγ λ υ ι αηλ α εξωτερικ μ ρ ι η ικα α α η τ υ μ υ αμ π επι κ λληθηκε πρ φαι αι τριγω ικ α τωμ π ω απ η ε α δ η εκκλη α κ ι η απ κατ α α η η τ ι γραφ α αη αρμκι τηξ μ ρφ Πα τ κ π αι η δελφ ητα ει ζηη ει ηδη με επια λη η π τι απ τ Δι μ αατ ρ ωρ ω η ρημα δ ηαη υ ηρηα τω εξωτερικι τ ιχ γρα φιι τ υ α ι με τ π τω Πα η εκαη α η γ α Π ρα κευη με β η η

5 ατ και π ι δτ π τε αρ τ ξ αξι π ιι τα τα ρ μα τα απ κμιατικ γι ργα α ωρι ε υ εργα α με τ πικ Συμβ ι λ με μεμτ ε διαδικ ε δια ε π ρ σ κσ σ αση Θεωρ ι α αγκ α λλ ξ υ ι εξι π ρτε τ υ α Φ και α α τι ατααταθ ι με κ λα Θητε ξ λ ε πω επ η και α αγη τω παραθι ρω κ λ υθι ιπα τη π λι τε μ τρ π α κα αακευη και με πρ σεγμ η π ι τ μα λι π τ Σετπ μβρι Θα υπ ρ ει δυ α ητα απ μ ρ υ τ ξ α υ ηρη υ τι π λι εικ ε π υ βρ κ ιπ ι αη εκκλη α η γ α Παρα κευ ωρ ικ μι κ επιβ ρυ αη ι π ε πρ πει επ αη κ παγρ φ κ ι α φωτ γραφηθ Δ Σ η δελφ τ μ πιατει ει ιι δ πρ πει α γ ται απρ γραμμ τια ε επεμβ αει αε μηφ ατ υ ωρι ι μα κ ι π ιαδ π τε παρ μβααη πρ πει α γ ε ι με η α μφωη ψι μη ειδικι επιαπ μ ω και π α με ψι μ η διαφι λαξη η αι Θ μη καμιτε ψικη και ια ριη τ υ αξ η Παρ α ιδρη η δ κ ωμ τω μ σθωση β κ τ πω τ στη δελφ τητ ωρ μ ξ λ π ιι απ φααη η Γε ιη Συ Μυαη π υ π ρθηκε η υγ ι α και ιπαπ κρι μεη ατη αυ ε π εαη και επιθυμ α π λλι υγ ωρια ι αυ ε ζ υμε α αυλλ γ υμε υπει Θυ ε δηλι σει παρα ρη η δικαιωμ τω μ Θωαη και εκμετ λλευα τω αγρι τ υ ωρι μα Δ Σ η δελφ τηα ει εκδιδ ει και α ε ικη α ακ ω η επιατ λι με διευκρι ι ει για η διαδικα ια λλ καιτ δικα ωματ υ καθε α μπ ρε α α ακ λε π τεδηπ τε η παρ ι ρηση ρι α μερα αρκετ υγ ωρια υ υπ γρ ι ι τι υπει Θυ ε δηλι ι Πρ Θεη τ Δ Σ ε ι α υμβ λμι ω μιμ φ ρ α απ αδιαμφιαβηηη ειπρ αι η η τω α γ ωρια ι ιδι μι εκ αεω απ α ι στ ξ ε ικια Θητ κ π ρ ω Δ Σ η δελφ ητα μ α απ τρ πυ υ π π τι πωαε και δια μει απευθι νει κκλη η κ ι π ρ κληαη αυ μα γιαη πρ μ π υ πρ πει α επι δεικ υμε λ ι μ ατην ρ αη τω υλικι κ ι τη τε μ τρ π α π υ πρ πει α ακ λ υθε ται στιξ κατα κευ α ωρι μα ι κα α κευ πρ πει δ υ με τ ευρι ερ φυ ι κ περιβ λλ με η αρ ιτεκ ικη κληρ μι και η ιατ ρ α τω κ πα κευι ι τ υ ωρι μ ι πρ τει με ε κ π σκε ια ικ λι ει π περμ γρ φ ιαι α υπ δε επιβαρι υ επιπλ κ α λ γικ τ ιδι κηη β ηθ ι ε μ α μ ι μ ρφ α τω κα κευι παρ μβααη αι η τ υ Δ Σ πρ πει α Θεωρηθε απλ ω μ πρωτ β υλ α κ λι πρ Θ εω και αυμβ λη ε μ α π ι τικη ε ια α εικ α τω καταακευι μα μ ηα κ ε δη δελφ τητ Δ Σ πρ κειμ υ α αυξη ει τ δα η δελφ τ μα απ φ ι ε και κυκλ φ ρη ε α αμηα ικ ε δη με τ αημ η δελφ τηα αι με τ π τρι γεφι ρι μα τ ι καθ α μα μπ ρε αγ ρ αει α ωρι φλιτζ ι τ υ καφ α α α δ ε μ α κ ι πα τ αγι μπλ υζ κια καπ λ η τ πι τ τ υ με τ π λι π τρι γεφι ρι μα

6 δ ε Π γκ μ Π ηπε ρωτ κ Σ δρ Στι και υγ ι α υ πραγμστ π ιε ται α α ω ι α τ Παγκ μι Παηπειρωτικ Συ δρι Συ δρι δι ργα ι ε αι π η Παηπειρωτικη Συ μ απ δ α ιλ δα απ ν π η δελφ ητ μ ε αι μ λ και τεμ υπ η αιγ δ τ υ Πρ δρ η λλη ικ Δημ κρα ξ δελφ ητ μα δηλωαε αυμμετ μ και με απ φα ση τ υ Δ Σ Θα εκπρ αω ηθε απ τριμελ πιτρ π ο ν Πρ εδρ τ υ Δ Σ κι ρι τ λ λη ΓιιΔργ σ χωρια μα παδαγωγ και π ιμ Π ρεδρ τ υ Παιδαγωγικ α ιτ ιπ υ κ ρι υκ λη Θωμ π Θα κ ει και η λε πη ειφγηση μλ α με Θ μα ρ λ κ ι η μ ρι ημερα υμβ λι η δλφ ητ τη ι τ ρ η α πυξ κ ιι τη πρ δ τ υ γωρι μ κ ι τη δι ω η τη π λιτι τικη κ ρ μι τ σ ωρια μα πριδη δημαρχ και δημ τικ α μβ υλ τ υ τ μ υ αα ρ ωρ ω κ ρι Σ μ ρ λαμπ π πητ κ επ στ λη σε δημ σ ε μα τηξ εφημερ δ Πρω Λ γ ω ω Θε κη υ υ Π Σ Φ Δ Π Ω Ν Σ Λ Γ Σ Ω ριε ΔιευΘυ π Στ φ λ σ η υ υ και υγκεκριμ ση σηλη Δ ΛΩΣ Σ Γ Γ υπι ρξε κατα Χ ρηφ α με τ τλ α αξ αα μικρ δ ιπ ρικ π μ α π σκεψη α α αα ρ ιδρια ηξ ιτ α θ ιε α αφ ρ για τ τ π μ μα χαρ π ι ιδι α τερα π λ δε περια τ ρ τα αι π τυπι υ με τ καλ ερ τρ π η ιαι ρ τ στ π ρα μα τ υ ρ υ ην μ ρφι κ ι η γ ληη τ υ τ π υ η καθημερι ητα Θα μα επιτρ ι ετε μω α κ υμε μ α δι ρθω η φωτ γραφ με τ τλ τ α ε απ η Πυρ για ιπ πεικ ζει πρ ωπα τ ατε απ τ ωρι μα απ α λλ ααι ρ ι ρι η Δρ α τηγη ιπ ικ και υγκεκριμ α ε ναι ι Μξι ηκ ι ξ Πα αγιιδη Σ μ και ιδα α ηκ λη α λυπε ηγ τ γεγ ν τι π ιαδι π τε ναφ ρ α α αα β ιδρια επικειπρι εται ε ρι μ α ωρι πρ γμα π υ αδικε κ ι την ιατ ρ τ υ ευρι ερ υ ιδρ υ και η υμβ λι τω υπ λ πω ωριι α ιατ ρικ γ ε Θαι η περι π ευκαιρ α ι Φ η επικ ι ω η μα σ π τ λ λ υφ λικ αε ημι ρ ικ μ ρφη τ π ιλιυα ε ε αι κατφ ωρημ ν και απ ια ελ δα μα ατ διαδ ιαυ ετικ με η ιατ ρ α τ υ ωρι μαξ τ μαα ρ υ μα η ζωη τ υ τα ργα τ Θα μα ρ π ι αε ιδια τερ α η εφημερ δα κ π ωρ ε τ υλκ αι ε κ π ι π τα επ με α φ λ α υ αρια ι για η φλ ξεν α Πρ εδρ Δ Σ Γει ργι τ λ ι λη Δημ ευμ αφ ρωμ γ τ ωρ μ ξ εφημερδ ι γι ε ω ω α φι λ η αρτ υ δημ α ευαε δι λδ αφι ρωμα α ωρι μα με φωτ γραφ ε υλκ π υ φη ιμ π ιι Θηκε αιπληθηκε απ η ια αελ δα μα στ Θ πηρξε ηδη επαφη τ υ πρ δρ υ τ υ Δ Σ με τ δημ ι γρ φ η εφημερ δα και υμφω ηθηκε α γ υ και ιλε κ π ωρι ει με υλκ π υ Θα ατ ε απ ην δελφ τη αι με μ λλ υ αριατ με η εφημερ δα για η πρωτ β υλ α η αι η π κριε στ ι ρ σβ Πρ εδρ τ υ Δ Σ μετ απ επ φ π υ ε αν πρ ηγηθ με συ χωρια ι μα π τ ι ρ αβ και αυγκεκριμ με τ κ αριτ α ιι η Γκ ργ επι κ φηκε τι π κρε τ ρναβ κε πρ γματι ε ε γ ει κι ιμ π ηαη α Θρι πω π υ υ τη ρ ζε τ υ απ τ ωρι μα πρωτ ψωρη εμπειρ α και εξε κ ι μ α υγκιη ιακη φ ρτια α κ λ δ Χηκα ι αριτ α ιι η Πι ργ και Σκδμ Γκδργ και μ φλει Στ ι ρ αβ και τα γ ρω ωρι ζ υ περ π υ Θ ικ γ ειε π υ υ τι ρ Φ τ υ απ τ ωρι μα Παρ τι ε αι δει ερη και τρ τη γε ι ιι Θει αε κ Θε ατιγμη η ατ λγ α τ υ γι τ τ π τω π τιπ δω τ υ π ρ ει ικ γ νει π για επ Θετ η επ ιεξε τ μα α παιι η ει ε εμ λ υ α υ ε σ υμε η πρ α ι Θεια επικ ι ω α και κα αγρ φι λω αιπι π υ υ η κ παγωγι τ υ π τ χωρι μα ΣυΜ γ στ ρ κ ρ ε κ υλ κ Συ εχζε αι η πρ α ι Θεια αυ λ γι φωτ γραφικ ιλ υ ια ρικ ι υλκ για η δημι υργ α αρ ε υ γι

7 η π ρ δ στ τ υ ωρι ι μα λικ επιστρ φεται εφ σ τ επιθυμε κ τ χ ξ δη αρκετ σ χωρια υ απ ατε Μι αη δελφ ητα φωτ γραφικ υλκ καθιδ κ ι βιιπε κα θ ε και λλα γραφα τα π αιπιγρ φ ται και ταξι μ ι ιπαι Δ Σ παρα κ ιε τ υ ωριαν α ατηρξ υ πι ε εργ η αημα ικη αι πρ π Θεια π υ Θα κα αγρ ψ ι η παρ δ αη τ υ ωρι μα και Θα η αφη ει π ρακα ταθ κη α α παιδι μ και τα εγγ ια μα Πρ κειται για μια επ δυ η μ λ τ π υ δε πρ πει με κ α τρ π α παραμεληα υμε Στ τ υ Δ Σ σ τη επ με η φ ρ Περ τωση αρ ιτε α ικη κ ι α τικη μεμη α γερσηξ τ ξε ι α και Θεμελ ωαη τ υ τ κ λ κα ρι τ υ ηχα ργ ω η η δελφ ητα ρτ σμ τω ρ ω η δελφ ητα τ κ λ κα ρι τ κδ ση τ εθιμικ α τ ιι τικ υ Γ μ ε βιβλ μ ζ με και με τα τρ γ δια τ γ μ απ ρωδ κδ στ λευκι ματ με η ια ρ α η εκκλη η Π αγ α α ωρι μα σε δ δ ασμ μετα Θιμ τ υ δεκαπειπαι γ υα υ και τι τ ιχ γραφ ε τ ι ο Συγκρ η τ μ ιμη υ ακ ικη μ δα τ περι δικ α αιπ ιι τικα ο παν κδ αη τ υ βιβλ υ αικ Δρ πηγη π υ εκδ Θηκε τ απ η δελφ ητ πιατ λι η η α υ τ υ τ Θα σ υ κ λη με α α η ατ π υ ιρε η ργε ι πρ τ Θε τ υ ικ λα Γ κ ι ρ μπ α επ αη μετ αη ση Φλαδ λ φεια τω ν Π λτει μερικηξ α δε γμα αρ ιακ υλκ π υ μα δ ει π ρ φ ρ ε ρι αι μ για η ια ρκ μ ιπ ψωα α επιατ λι αι Φ ε αι π τ αρ ε η ικ γ εια λευθερ αξ τζιμ ι λη π μαζ με λλ τ ια α ι ε α και φωτ γραφικ υ κ Θα δισ εθε για τ σ ρι κ β ε η δελφ τη Θερμ ευ σρ στ ε Τ Δ Σ η δελφ ητ μ ε χαριστε Θερμ τ αρ ιτ κτ α δρ γι η Στ μαη απ η Θε λ κη φλ τ υ ωρι μα π υ πρ Θυμα α ια π κρ Θηκε κ ι μ λιατα αφλ κερδιδ α υ τ ξει η αρ ιτεκτ νικη μεμη τ ξε ι α τ υ ωρι μα τ σ Υχωρι ι μα ι λη ι τ α ιιδγα ιδατα Σι η υ γγελ Θ ρι Π τρ υτρ υμπ α υ γγελ υτρ υμπ Πα λ ιιδγα Λ τ α Λ ρ υ ικ λα αθ ρι Δημτ τρι βα για η απ ατ λη φωτ γραφιι και βιιπε κα ετιδ απ η καθη μεριη ζωη τ υ ωρι ι τω μ α ρω π τ υ γ μ υ κ ι τα παηγι ρια Συ βαλα τ ι α ξεκ ημα δημι υργ α εν ια ρικ ι αρχε π υ εδ κ ι καιρ η δελφ ητα απ φ ι ε α δημι υργη ει τ σ ωριαν μα παιδαγωγ και π τιμ Π ρεδρ τ υ Π ιδαγωγικ α ιτ ι ι υ υκ ι λη Θωμ για η κα αγρ φτ τ υ εθιμικ ι γ μ υ κ ι για ην ε γ ει αμ ρια η αιπαπ κρι η και β ηθει τ στ ργ τ υ Δ Σ η δελφ ητα την συ χωρια η μα Παρλαμ α βα Α απ η υαιραλ α γι η ικ μικη ε α υαη η δελφ η τ μα με η ρτεμη ιι γα π υ πρ Θυμα α απ κρ Θηκε α κ λε μα τ υ Δ Σ η δελφ ητα και α λαβε η ργ ωση τ εφηβικ κ ι παιδικ χ ρε τικ ι τμη ματ

8 κδηλι ε Χε μι α Πραγματ π ηθηκα κ ι φ τ ι καθιερωμ ε πια εκδηλι ει τη δελφ ητα Ω Σ τ α α ωρι και α ι π λει η λλ δα π υ μ υ μ ιμα αυγ ωρια μα Σε πε μα τω καιρι ι εκδηλι ει αιπ ε αι μ α μ ρφη α α αση σγ χ η καθημερι ητα αη φθ ρ τω αξιιδν και τω παραδ εω ε ιια αη απ ξ ω η ι τ απ μ ωτιαμ υμβ λη αη ε δυ μωαη τω α αεω μεταξι τω υγ ωρια ι μ ξ ρ Θεα αλ κη αρ η γι ε με η υ εα ααη ρ π ι ργ ω ε τ Δ Σ η δελφ ητα αη Θε λ κη Φετ απ φα Θηκε ρ α γ ει μεαημ ρι υριακη η Φεβρ υαρ υ αη ταβ ρ α Σ ι λ α παπ ργι τα μ α ιδ α για α αγκ λι υμε λη η α ι ιι τικη ικ γ εια τ ι ε μ α μικρη ετι κα ταβ ρ α ι α ιι τε η Θε α λ κη αλλ και απ λλα γορω μ ρη αλλ και υ δημ τε και φλ ι τ υ Συλλ γ υ και τ υ ωρι ι μα σα μ α π ρ α γμ ι ηαα μ ρι αργ τ απ γε μα με η μ υ ικη ρ στρα τ λ Σιδ ρη γευματ ζ ιπα και απ λαμβ τα ωρα υ μεζ δε υμμετ μ ητα μεγ λι τερη απ η α αμε μεη και κ πηκα κ ρτε Παρ ε και π λι αρκετ ι τ υ ωρι ι μα ι π ι δ υ η ελπ δα με η παρ υ α τ υ για η υ εια τω παραδ ει μα Σε μλ α τ υ Πρ εδρ τ υ Δ Σ εημ ρω ε τ υ παρευρι κ με για τι δρααηρι ητε αι τ α υ η δελφ ητα για τ ρι ωα ω η κιπ λη πηρε η πιτρ πη η δελφ ητα στα Γι ε α ιγκ ι λη Δ μητρα ι υλ λη κ ιγκ ι λη Θα αη και δι ργ ω ε τ ρ η π λη τ υ ρ Λ Θ Σ Σ ββατ Φεβρ υ αρ υ ι με η παραδ αιακ ρ ηα ρα τ υ ι λη Πα υ κ υ ι γη ργα ωτικ εκδηλω η με μικρ τερη απ η α αμε μεη αυμμετ μ σ ωρια μα α μω τ μα π υ παρ βρ Θηκα ε α μεγ λ κ φι και ρ τρ βηξε ωξ τιξ τ πρω Θ υ ια αμ κ μ ικα π ιημ η απ λι α και η ρ ι σ ρα π τ Δ Σ παραβρ Θηκε Πρ εδρ η δελφ η τα π αη μλ α τ υ α αφ ρθηκε ατα δρι με α και α υ α υ η δελφ ητα καθιδ και τα μ λη τ υ Δ Σ αθ ρι υ ψελ κ ι υκ λη ηρυκ μη α τ ρ επ αη με η π ρ υα α τ υ υ λει η κι ρι Πα ι λ ι λη Δημαρ τ υ Δημ υ αα ρ ωρ ω Δημ τικ Σ μβ υλ ι κ ατ η δι ρκεια η εκδηλωαη γι ε κληρωαη με β η τ κ υπ ι η κ ρτα και τ δι ρ α πιπλ αξ α περ π υ κι ρδι ε η παρ α τ υ απλ η Γιι ργ υ Χ ρ Θ Στι αρτ υ Παρα κευη βρ δι α ξε δ ε Σ Λ η επιτρ πη Θη α η δελφ ητα με τ ιωγα Θα ι ζιμ ι λη ι α και ιι γα Γι η υπ δ αι τ σ χωρια ι μα π υ ζ υ αη Θη α τ υ υ δημ τε και π λλ φλ υ τ υ ωρι μα Στ ετ και μ ρφ ι ρ μπ ρεαα λ ι με κ φι α απ λαι υ η ρμ α ρα τ υ κ υ Φλι π δη και α ρ ψ υ τ υ παραδ αιακ ι μα ρ ι ω τι τρει τ πρω

9 η φωτι με τα απ κρι τικα τραγ ι δια δω α ζω ι ια στ ωρι και δι ξ δ δια κ δα η κ ι εκ ω η απ τ β ρι ειμι α α υ μ ιμα διαμ ι ε ηλι κιωμ υ υγ ωρια ι μα ε η υ δε α η ρ α ρα τ υ Δημητρη λκια ρ υ ε αηκε ω αργ τ πρω Ση δι ρκεια η ι μα γι ε και τ Θιμ τ υ κα βη υγ βρα μ δεμ με κλωα η επ ω μ α ρ κα πηγ Ιι ρ εται εμπρ απ τ αι μα με η ειρ ε κ Θε παρευρι κ με υτ μ α απ τρει πρ π Θειε πρ πει α τ πι αει με τ μα Δε ε αι Ψ γη δι ρ γ ωαη μεγ λη υμμετ η τ μα και π ε η π λ υ τ υ παρευρι κ με υ τι Θα δι υ τ παρ αη επ μεη εκδτ λωαη η δελφ ητα ρ τ μη ε με η παρ υ α τ και υμυτη κ ρι Πα λα ι λη π κρ ε σ η Δρ σ πηγη αβ ω η εθ μω υτυ ι υπ ρ υ ι π υ πει ματικ ιια κ αι γ λ υ ημ ι με η παρ δ αη τα ηθη και τα Θιμα τ υ ωρι ι μα και κ Θε ρ με τ δι κ φι και Θ λη η δι ργα ι υ και α αβιι υ τ Θιμ η π κρι α χωρι μαξ καθιερωμ καρ αβ λι καιτ κ ι ιμ τω κ δρω υριακη αρτ υ π κρι και η μεγ λη φωτι αη πλατε α Πατ ιωτ ι ναι ε κ φι ρ γι ρω απ λ γ ι αυτ π υ τ επιτυγ ι α αυγ ε αι τ ιμ δεμ για τ επ με λε πα κη αυτ ι πρ π Θειε δ υ α ιδια τερ ρωμα και κ ρπ ι φθ γ λι Δ Σ αι Θ εται η αν γκη ευ αριαη ει λ υ υ αυ ι βαλα αη ι γη δι ργ ωαη και φ τ τω εκδηλι εω ειμι α υμπαρααι τε μια κ ι η π ρε α και υλλ γικη πρ απ Θεια για η δι ωαη η π λιτια ικη μα κληρ μι για α α πυξη και α δειξη τ υ τ π υ μα Δ Σ τη δελφ τητα

10 Σ γ ωρ α μαξ παρ ζ υ σ χωρ α ξ μαξ Στ φ λ π υ φ γε τ υ Θα αη Δ ιι γα π ρ υ αη ζωη τ υ κ Θε μα Θρωπ ι και γεγ τα π υ μα αημ δει μ ιμα και α αθερ Θρω π ι π μ α απ κ ι καταβ Μ π ρε ε και γεγ τα ρ αι ση μημη μα με π λλι α λγ α αλλ υ μα και μεγ λη λι πη αι ρ για μ α α αφερθιδ α φλ π υ φηε α Θρωπ π για π λ κ ιρ π ρει ηκαμε μαζ ε εα ικ ξ ιαα ε κ ι μ ρφε τιγμ και α αη καρδι τ υ Φιλ υ ει ε ξε ωριαη και ιδια τερη Θ η Π ρα απ η μ ιρα α εκε η μ ρα η η α υ τ υ τ α ρ ια λλ α υ ανθριδπ υ π υ η απ υ α τ μα ει τραυματ αει μ ει ζω κυκλ φ ρε μαζ μα και μ α μα τ ιιδθ υμε α ε ι δ πλα μ ε δ ακ Μ τιγμ Παι λ αρα ικ ι λη τ υ ικ λ υ γε ηθηκ τ εμ ω ε τ Δημ τικ Μ τ ωρι μα κ ι με ει γωγικ εξετ ει ειατ Θη α Γυμ ι η ιτ α απ τ π κ ι απ φ η ε με πα ελλη ιε εξετ ει ει γεται αη Παιδαγωγικη καδημ α ωα ω απ η π α μετ απ τριετε απ υδ απ ι τ τ πυ τ υ δα κ λ υ Πρωτ δι ρ αηκε ω δ κ λ ξ στ ωρι Δημητρα Γ ρτυ α τ π υ και υπηρ η ε ω τ π τ ω τ Θ ατ τ υ υπηρ τη ε στ σχ Μ τ υ Σβ ταιγκε αρμκ και τ υ α ιμ μετ ηξ Α ω η α εα φαλ α η Γερμα α Θρωπ κ ι ω ικ ει Θυμ πρ α αρ απλ με μεγ λη δι Θεαη α β ηθτ ει και α αυ δρ μει τ π ε Θρωπ η π ρ και τ υ κεφι ι Πρι τ και ακ ι ραα η περ δ τω καλ καιρι ι διακ πι β ηθ ει αταπρ βληματατ υ ωρι και ε διαφ ρεται για τα κ ι Πρι τ ατ ρ α παηγι ρι τ υ αι γ υα υ δει ρει η παρ υρ αι τ λλ υ υμμετ υ με π τ Μ μ α γ ετ ι φ ρ α κεφι ι κ ι δι Θε η και επ ξια α κερδ ζει η α αψιδρια και τ Θαυμα μ απ λ υ τ υ πι υ Δικα ω μπ ρμπ κ καμ ρω ε γι αι τ και με αρ πι γαι ε και κ ρ αγε τα κλαρ να κ Θε φ ρ π υ ρευε τ αγαπημ τ υ βλ λα ερ β λαγε απ ι λη ρ ι λα και τ α ρε γκιζ ρα ριατε δη μ υ κε π υ αρακηριζε τ Παι λ τ τα η γ πη τ υ για τ ωρι και τ α ΘριΔπ υ τ υ η λατρε α τ υ για Ωρε ξεψ ι ι στη α Μ τ υ πιτι μ υ ζψ ι Θα ηζ ιιδγ Πα λ Κ ρσ ικ η Π σ σ τα ηθη τα Θιμα τι ρ Φ και τι παραδ ει μα Α Θρωπ με ευαι Θη α κ ι π ια ρ μα α ε ε κερδ ειη ε τ μηαη και α αψι ρια τω κ π κω τ υ ωρι ι ιλ και ω υ ε α ψωρ ει η α υ ερ γαατε Δε τ ενδι φερ π ραν τ υ απαρα π τ υ τα υλικ αγαθ και ζ ε απ λαμβ ιπα τ α μερα κ ι τι μικρ τ υ αρ Στ πρι τ ωρι π υ δι ρ αηκ η Δημητρα Γ ρτυ α ψιι ρι ε η με πειτα γυ α κα τ υ ω η π π ιπρε ηκε τ αρπ η ωαη τ υ ε αι τα δ τ υ παιδι κ κ ι δρ α π υ Φμερα ε αι νδρε κ ι δι Θα τ υ ρε ε απ εκε ψηλ Στ ργικ πα ρ και ζη κ ε τ α Θρωπ ω δυ ατ για η ικ γ εια τ υ α πρ γμ π υ ακ μα με πρ βξμα ζει ε αι μτ πω ι Θρωπ ι υ μη μαι και πρ αι Θηαει Στα ρ ια τ υ Γυμ α υ α η π α πρακτ ρε εωφ ρε ω π υ πηγα αμε κ Θε μεαημ ρι μετ τ μ Θημ μηπω κ α ωρια ει φ ρει καμ α τ ιπα με π τα αυγ απ η μ α μ στ τζ υκ μπ ξ τ υ κ φε ε υ π υ παιζε αη διαπα ιδ τ τραγ ι δι επλ γη τ υ τα μ μω τ γι πε μ ξ ρ α αρε ε ι π σαι δη ι μερακληδε πω περ α μαι ρ α υ κ τ δι και γι γκρ ι ζ και τ υ ζητ α α β λ υμ κ ι κα λλ πι αρ με Π ι ξ ρει γαπητ φ λε τ τεμι α μ ημφω ατι αρ τ υ η τ υ και τ ραιπεβ ι γι τ κ φ π υ Θα ε κ ρ αγα μ λ γυρν ι ε π η Γερμαν α με τ τ λ η λικ ρ ι μ ει α ιμ και Θα μα περιμ ει για π ιπ Θ α

11 Σ Σ Π Π ΛΘ μ ε π τη ζω ατ ωρ τ υ Στα ρ υ ηκ λη α απ τι πι ζωηρ και ευ ρια ε παιδικ α μησει ε αι ι υπα Θριε δια υιαερε ει μα στ β υ για α β κι υ τα μεγ λα ζιδα μ υλ ρια γαι δ ι ρια Αρμζα τ ι τα και ι καιρικ Θηκε τ επ τρεπα δ Θερμ κρα α πρω η επ μεη μ ρ πρεπε τα φ ρ υμε π ω ατ ωρι για α ρη ιμ π ηθ για τι αγρ τικ εργα ε κ Θε ικ γ ει σ α τεμ ω ε η μ ρ τα αγ ρι αφ ι δειττ ι α φ κ ι πρ ειρ τ π ρ αμε μαζ μα αυ ι Θω ι ωμ τι ρι φ ρτι αμε ατ ζι τ μα ιπρ κ πα μα υφαιπ ατ ργ ιει με γιδ μ λ και ξ κι οα με για τ β υ Στ ξεκ ημα με γειτ π υλα και απι π ρε α και με Φιλα υ μηλκα παιδι α ματ ζ με παρ ε και υμφω ι α με η τ π Θε α δια υκ ρευ ση καιρ απελ ι ε με βρ η διαμγαμε α ε αι κ π αε κ π ια κ λι βα αθι αηφ ρ βμ καβ λα πι αφ και κα α τρα γ υδ κι απ τα πι γ ωα Διαμαιπ σλα λ αι μ υ κ με τι παρ φω ε παιδικ φω μα π ι ι τ λμηρ τερ ι Μγα ε και κ α ακσ ληλ η τα μπη π υ κ β πα απ τ μα απ τρ π εμφα ζ πα κ π ι μεγ λ ι τ πα ατ ι ρ φ αμε τα ζι α α β κ υν ε ει Θερ και κ π ια π υ φει γα ε μακρι με δεμ α τ μπρ α ι π δια πεδ κλωμα ε τ κ πα μα αι ι μ ι ξγαμε γιατ γιστ κι α δε ε αμε ξα αδια υ τερει ει εκε φ βρ καμε κ π ληλ μ ρ επ πεδ ωρ υγρα α ατρι αμε κ τω φτ ρε κλαδι ελ υ υπηρ ε δι Θεαη και φ αυγκε πρι με ξερ ξι λ και β με φωτι Γι ρω η ρ ιζε η διαακ δα α πε ραζετ λ π ι δε ε ε πρ λ βει θτρωγε λ ι φ ριζα και φι αζαν η λλη π ρ α π υ τα απ απ αιπι ρ π ι ι μεγ λιπερ ι ε ηλκ α πλη αζα κρυμμ ι και μιμ ι π δι φ ρα ζιδα Θ λ ια α τρ μ ξ υ τα μικρ τερα παιδι ε τ π ρα μα η ι ρ α αμα α τα πειρ γμα α καθι ερ τα η κ ι ρα η λλ κ ι ι γ ια α ξυπη υμε πρω α γυρ υμε α ωρι απλιδ αμε α δ πλα ατ ιλ και η υ ζαμε πρ ατ μ καθιδ ε μαατε α ακελα απ ρα π υρα α δι α ζε αι απ τ φωτει εφ λωμα τ υ γ λ ξ α ξ ααπ μ υ μει ε η εικ α τ υ καθαρ αα ρ υ ρα Δε ξα ε δα τ μ ια μ τ ι ι πλ Θ αατ ριι απ τ απ ραιπ πλ Θ τ υ πρ α ταθ ι αμε α αγ ωρ υμε τ υ αατεριαμ ι π υ εηαμε μ Θει α η γεωγραφ α π ι πρ α ταθ ι ε φω ζ ιπα να μ δε ξει κ π ι δι ιπα αατ ρα π υ ε ε δει α μια μαγε α εκε υρα εικ α λλαζε α ε ε φ γγ ρι κ ιπ ατη π α λη Διαγρ φ πα καθαρ ι γκ ιτω β υ ι και ι κ ρ φ γραμφ γ ρω ι ακι π ιλα λα ι ζ τα και δι α π ρ ξ α ματα α λα γ ρω α απ η υχα ακ ι γ πα τα κ υδ ι ια και τα κυπρι τω ζι ω κ π ι γκ ρι μα λιμ ιπρι μα π υ παιρ ε απ ηα π η απ α πι πλαγι κρωγμ κ π ι υ η ι τ γκκ η φυα ε πρ αθθ ιπα και τ β υητ τ υ γ ρα καθι με ζ τ στα κλαδι τω πε κω και τω ελ τω Πι π ρα αυμμετε ε τ Θρ ι μα η ξι Σ ι τ μαγικ π ριβ λ κ π ια στιγμ μαξ παιρ ε τν υ τ με με τ πριδτ φω Συ ι Θω μεγ λιπερα παιδι β ζα ε τι φω ιδρα η α μ φαιρ τ τ δι φ ρε ικ ρ ζ ντα απ α λ ιλαζε φι ματα μ υ μπ ε ξεθι ριαζε αταδιακ για α π ρει κ τρι φωτει ρι μα περ ι ε κ π ι ι εφ αμ ω πυρπ λ πα α τ δ α ρμζα τα κ τσ μπ λ τω π υ λι και μαζ αρ ι και α βαρ η φω η τ υ κ ι κ υ αηδ ια α η ρεματι δ α ε α αυλ α αζ ρμζε και η πρωι η ι φα Δε μα κα ε καρδι α ξεκ υκ υλω Θ ι με απ η ζεα α ι τω κεπα μ ω Θυμ μαι με π α η ευ μ υ α μπ ρ ι α α υ ε ω τ ι επειδι δε ε α ρτ ει α απ ρα η ηδυπ Θεια με πλημμι ριζε καθιδ μ α απ ζεα α ι ερ τα κρ αγ ρα ατ πρ ωπ μ ζ με η μυρωδι τ υ ελ τ υ π υ ε για ατρι μα μω πρεπε α α κωθιδ αι τ τε ρμζε τ γ Π υ τ τ τ γ δ υρ κι μ υ β κε κ π υ κ μη κ υ ε τ κ λε μ κ π ι Θηλυκι και κατ φ ρι ε για τ ωρι α τρ ω απ ρ ε ρ μι πω τ αγ αιπ ψω α ρωτ ω τ υ ιλ υ π ψ αα ε τα δικ τ και μ τρι ει τ δλημμ α αυ ε ω α ι γω α κατ βω αι ωρι αι α δε μα εκε ι ιπρ τη π υ δε τα ε α κ παφ ρει πω τ ιλα παιδι ελκ κ π υ τ βρι κα και καπ φ ριζα για τ ωρι για α αρ ει ιλη μι μ ρα α αγιδ η επιβ ω ση π υ απ μικρ ηλικ α συμμετε αμε και εψ ι

12 ρ κ τη ζω ξ π τ δρ μα τ α αγ αστικ εκπα ρι μ και η με α α ευα τ υ ι ργ υ ελλ ζωιπα ωρισμ παρηγ ρι δε ει Κ υ ρ ια π τ τε π υ κ ν γεδ δε α ειη π ρτ τ υ πιτι μα μ παιδ μ υ ι δυ μα μ η γρι δυ κ κ ι η μ αξι καιη φτιδ εια τ υ γωρι μα λ ι α π ρ τ τι τρ τε η ξε ιτιι κ ι πε μα μει ε πι κ μι ελιτ δ Δι β ζ α εδιδ και δ τρ α ρ ια τ γρ μμα αιπ τ υ μπ ρμπα ηα π μπρ ατ μ σα σε ιηματ γραφικ ται α π ρα α εικ ε η ζωι τ υ ωρι μ υ ΘυμηΘηκα μαζ κ ι με λ ξ ωρια η ζωι τ τ λαιπωρημ ν υ γ ρ υ π η καταραμ η κ π σ αση πω Μγε ε λ αημε τ υ γρ μμ π δε τ φη ε α αρε τα κ πια τ υ α καμαριδ ει τα παι δι και εγγ νια τ υ Σκληρη η ζωη τ υ μπαρμπα ι η απ τα μικρ τ υ ρ ια φ ι με τ υ φαγα ρκετη λ α τη κι ι ι μ ι τ υ ρ ζια α απ η κ π α π υ κ υβ λ ι αε μ αι η λ τη ατ υ μαα ρ υ Πα ρε ηκε ρμ ε α δημι υργε ικ γ εια κι απ φ ιαε α μη ξε ιτει ιε λλ παρ α ζ ει με η ικ γ ει τ υ καλλιεργι τα τα λικ ι ρ φα π υ ε ε κληρ μη ει απ τ πα ρα τ υ θρει ε λ ιπ καλ αμ τα εφτ παιδι τ υ π ε αγ ρια και δυ Θυγα ρε και τ παι ε α ε ι ωρια π τα βγ ε π ρα δ ω α ξ ιτε εται ρθε μω π Μμ η κατ κι μπ ρμπ η η πω λ ι ι ιλ ε π ρα ε δφ κ λα ρ ια καμπ α η εκκλη α τ υ ωρι ι υπ ε π Θιμα καθημ ρι αγγ Μ α υ Θα τ υ απ η πε α ι τα απ κρη κρη αη πατρ δα α η η α ι Θ ι ρι ι τ υ εθ ικ απελευθερωτικ αγι α μπ ρμπα η η α και ε ε μεγ λη φαμελια β ηθη ε με τ κ π δ αμη η α τιστασιακη ργ ω η τ υ τ υ ωρι ι και τ καμ ρι γιατ πω τ υ ρε ε α εκφρ ζεται ττρ πει υπερα πιζ μαστε η γη τη πατρικη εμφ λι π λεμ ιξε μια αγι τρει η πληγη αη κ ρδι τ υ μπ ρμπα Ζηαη μεγ λιπερ γι τ υ τ καμ ρι και τ αηριγμα η ικ γ εια κ τι Θηκε π λεμι απ τι γραμμ ξ τ ΔΣ Π λ τ υ ατ μ ε η απι λεια τ υ πρι τ υ τ υ π ιδι α κα ε κ υ ρ γι ι α κα ε αα παιδι Θηκα απ τ ωρι κατ αια ειρ τ ρει ε για τ μπ ρμπα η τα αργ τερα α απ τα παιδι τ υ εκπ πρ ηκε αναγκαατικ ε ι τα λλα τ ρα τι ατρ πε η ξε ι τι πω Μει ατ γρ μμα τ υ κι ι Θυγα ρε π ρε ηκα σ αλαργι ωρι Γ αιπ κ ι τα γρ μ μα τ υ γεμα α π και πλι ξη απ η μ αξι υγκι ι α π ι τα δι β ζε Πατ απεικ ζ ντα σ αι τ δρ μα τ υ λα ι μα π υ μετ η λτ ξη τ υ εμφυν υ π Μμ υ αυ ε αηκε με τ κ μα η μετα στε ση π υ ρημαξε η ηπειρωτικη δια τερα ι παιθρ η π μ ι ζει τιδρα με α απ ραιπ γηρ κ με εμι α α ηρθε α γρ μμα απ η γρι τ υ π υ πλη ρ φ ρ ι ε τ Θ α τ υ γ ρ υ η τ κ μα υ ι αγω ιαη η ρ α ηγη ε εξ η π λυβα α ι μ η καρδι τ υ γ ρ υ μ υ μπ ρε υπ φ ρ ι λ τ ζω ξε ωρι μ π υ π ρηγ ρι δε γει ι ρα μει α μ μ α η κ λαμι τ κ μπ Πηγα ω τακτικ τ μημα τ υ τ α βω απ κα α κ ρ κλα ω απ ρηγ ρητ κ ι βλα τημιδ η κ τ ρ μ η κ τ α η ι λλ μπ ριδ κ ω Π τε Θα τ ΜιιΔ υ ραγε τα β μ ιπ λεγε ατ τεμι τα γρ μμ η η γρι τ υ κ λ ικ γε ει ρ η μπ ρμπα η η π υ δε ε δ και ι δυ αη ζω τ υ α τρη μερα ατ μ τ κειμε ιπ γρ φηκε τ και πρωτ δη μ ιε ηκε αη εφημερ δα τω π λιτικι πρ αφ γω Δρ μ η τασκ δηξ μ ρ τ υ ρ α υ ιγκ ι λη αι αφ ι α μεαα α α αμ τρητα ενδε με α τ κακ ι π ρευ μα ε πρ πει Μγα α ε μααιε α ε αικ ε τι μα βρει γιαι τ κακ δε ξε α ει κα α πω τ ι ξεκ η ε η κ ψη μ η κυριακ ικη μεαημεριαη τηξ ριζ ια α παυ η τα γ ωατ πω γι α πρωτ γω ιατη Θι η απρ εκ ε α Θα αηφ ρ τρ α κ π υ αη εθ ικη δ τα τ πρ ημιφ ρηγ π υ δηγ ι α πε ε π ω αε μια εξακ ρα μηχαη π υ η δηγ ι κε τ α εκρ π ω αη αιματ βαμμ η φαλτ και εγι ρ μ τ βαλα α α π δια α κρυφτι πρι με πι αει η τρ α α ι δικ α και ι υγγε ε τ υ εκρ ι παλικ ρι ι πρι η ρυψ α π ακ φηκα ι τα η α υρι α μα εκε αη στα λαι ττλη α α ε δα κ μ πα Στ λι ι ι δικ μ υ απ κ ω ι Σ απ αιπι ι Π Δ Σ πι κ ω ι Δ Σ αι στ β Θ κ αθ ρι με τ γ ιδαρ τ υ τ ν Λ ι α λω ζει τα ει δ ματ τ υ λ ι κι ιπαι σα α ε ανε γι ρτ επ ω πα ρυ ατ υα Σκυφτ με α απ τι βα ι ι και τα πε κα τρ βηξα η αηφ ρι πρ η καλι βα τ υ Πατ ιωτ ακ ι γ ιπα απ π ω μ υ κ π ι υ α

13 φω ζ υ χι εκε αι ι Γ λλ ι ατ α ζαρ Θα αι βρ υ Θα ι πι υ λυτερα α πα στ α κ ρ κ ι πι π ρα α α ι υρ δκα σ ριψα πρ η ρα ι λα α ιααμ α τ ιρ πια μ υ ε α γεμ αει κ λτ δε απ τα Θερι μ α ιτ ρια Στ υ βαη κ λ βα ητα α μ λ με μα ια τριστ λα με π λλ ερ και α πρι ι μεγ λ π υ ιζε γρι ι Φ βηθηκα μη με δ υ και μ α απ τ λ κκ α α ιιδτ φυγα για λκι εκε ακ φηκα ε τ πυκ δ κα ε δε Θα μ βρει ακ γ πα π ρ π η μερι η Γκ υλ υμπ α β λι μ και φω Σια δω πι γε τραβ ει κατ τ ρυ πτ γ δ υ ιπυ ι με α α ε πα Στ λκι ατ υ ωρ φ τ ζ λα ε δα α μα ρ και π ρε με απρα ρ α και κ κκι α κ υφι κ ι ρευα τα πρ βατα α παρ δι λ ε π απ π ηρθα τ α ακρα ι ακρτ δε Θυμωμ τρ βηξα για η καλ βα τω πζικ δω απλ ηδε ι υ ιδ η κ λ βα ηα δεια ατρωμ η με α τρε και καφ φλ κιαα βεμιπζε και δι κ φε με κρ ε μια καμ ρα πια τ κρ κ ι ξω ξ πλω α ε ε πι ει δυ ατη βρ με αα ραπ απ τ χ τ σ λ Σ και μπ υμπ υ ητ π ω απ τη π ρα και τ α ιι η ιμηθηκα δι μ ε τ ι γραφε α ρ λ ι δ πλα α δει ααμ ρι με τα κ κκι α λ υρι τα απ ξω κ υ α βαρι β ματα και ε δα μια καφ αρκ δα π υ μ υρμ ι ριζε Π αφ κα τα κλειδι η ξια αα Πι α α Φ τι ρα Δε κα λαβα πω ι απ π ι βγηκα ξω απ η κ λ βα αι καθι τρε α μη με πι αει τ Θ ρι α μπ ι φ με υμβ λεψε Πρ τ υ ζμα α πα εκε αη α ρ ι γκα κλειδ τ υ αφη ει ι υρ δει Σπ λλα α μεαα αε δ κ δρα δ πλα α πηγ δυ φτααα αμ ω κ λι βα ητα κεπααμ η με κ τρι α φ λλα κ ι πι π ρα α ερ τρ ακυλι ξαπλωμ α πι μικρ απ λα α παρδ λ κ ι βι μ υ ε πε Φε γα γλιτιδ ει ρ αι τ τ ρκικα απ απ αματα τρ βα κατ τ αατ ρι μ φι ξα Π τε φθα α κι λα και φυγα τρ α πρ ξ η αλ κε ητα α απ ραιπ κ μπ π υ τρα γ υδ ι α κ λ ζ ιπα καλαμπ κια γυ α κε και κ ρ τσια με κ κκι α και α τρα μα ηλια αι ι ρ τι ρα δρ αι κι αει π υλ κι μ υ ιπ α Θηκα α απ λαι ω η μ ρφι κε π με με λι η π υ Θα απ αω απ φυλαη και Θα α α η μ ρφι τ υ κ μ υ ε πρ φι λαξη καηφ ρι α για τ ααηρι αφ ικ σκ αψα επ ω α απρ μ υ τ α κ ητ π υ εηα κ τι ει τ π λικ ρι α κ ιμ τα η η ραζιι η ωρ ε πα ακ μα και εδι βαλε τ ρι τ υ Γκ ι γκ υ Π ω αι καπ μια εφημερ δα με τα αρμκ γραφε για τ δραπειη π υ κρι βεται α α αιπ ι τικα δ α κ ι τ υ περικυκλιδ ει Θ Σ Λ ψ τ τ τ Σ Σ Π Θ Π Σ Στ Σ Φ Λ Σ τ Σ Γ Σ Χ Σ Δ ΠΛ Στ Λ Φ τ πια ε κρ ιδριδτα τρεξ α ααηρι ε δα α γ ρ τα π υ φτι μ βαρ λια για κραα τ ε εδ Σ μ ε πε Θα ε ιπ ω παπαδι ικα δε Θα ε ψωρ υ ι ωρια α υ τα Θα ρθ α αγ ρ σ τα βα ια Σε λ ρθα μπ υλ κια ωρια ω α και πεθαμ ι απ ρ ια λ ι μαζ γ ρ βαρελ φι αξε ωρ ι φ ε ε ι αιπαιι τε πω Θα α ξετε ωρ κρα λ α α και πρ α τι ρα π υ Θα α τα π ρ υ ι τ λ α ερα κυι ε ατ αφτ και ιγα μ υ ε πε ρχ αι ι τ ρτε αγρ μ και ι Φ υρκιιδτε και Θα ε ψωρ υ Φε γα φυγα πρ τ υ ρτ κ Σ καιη λη μ ρα φτα α α αμπ λια στ Πρ Φλι σμ και δι π λι λ ι ψωατ μ δε α ι ω ε πα και γρηγ ρα μεταμφι αηκ ε ζητι ξε ωρ η Θιαα ατ τρ στρατ Πρ Φλ αα α δικα Π βιτα κ ι λ ι μ υ φη α διδρα μααιε π ρ φα κ μ εμε ι ιι τε ε πα ευ αριαπ μ αι μη μπ ριδ α α αηκι ω τα γεμ τα κ φ ια φυγα ξα τρ χ ταξ κρυφτι γιατ απ α ι απ η Λι κα κ γ ιπα ι ω ξ ρ τ ν πι α ε τ π τι Λ ι εξ ατη Σκαματ βρ Θηκα σε μια κρ ι ι α π υ ε δ κι λλ υ π λλ ι α κρι β ιπαι εκε μη τ βρ υ ι Σκ πια και ι γγλ ι π τ πα ι ρι πρ β λλα τρ α β μβαρδιαιικ Χ ε πε κ π ι ι τα εκε ρμ α α β μβαρδ ζ υ εκε υ μ ε σ τ α ρ ψ υ η Δρ ηγτ δε πεαε π τ τι ρα Θα πε τρεξα τ κατ λ βα τι εμ α ζητ αα λα τ ειω α σκ φη α Θα με φ ει η φυλακη απ εγ λη ρ μ κ ξ πηαα σ α καλ υηλθα Θ λωμ απ η χαρμ λ η ακε φτ μ υ τι α τα πρ τιμ τερ ραγε δραπετη και εξ ριατ ατ τ π μ υ π υλ κυηγηβ β λε μ α κα απ α ακ ι ω η γυ α κα α μ καμ α αηκωθι γιατ π υ να αι ρ ιπαι ι επι κ πε ι

14 Στ υ εκρ ι τ υ ωρ ι υ Γι ι η α αβ Θ λω μπ ρ ι α Πι ελ α τραβ αα αι α π ακα α φτια ω ε τ φ β α πρ φθ ω γ ω ζωγρ φ ξαφ ικ π Θ μα ε μαγικ ρφ ωρα ε μη ξε αα ι ημε α μη ειπαφιαα ε τ καλ κα ρι η Πα αγ α Ση μπρ λα τ υ πλ ια υ κι Π υ γ υιπ αε αιρ τ τ ωρι Πρι ρθει π λεμ και φ ικ α τα ι α και η μ ρφι ι γ ρ ι μα και τα παιδι Σ λυα δε ρ δε μ ι α φτερ ι ε η κ ρδι λ ι φ ρ ι α γι ρτι ι ι κ π ε ατ λ β ε Σα λ υλ ι δια α Θι μ ε α δεμ πρ ξε ι α ργα α μαγικ λ λ α Συ επ ρ α και μεθ ι α αι αιρ α α η ι η η αγ τη τ υ η πρι η τια κλε α π ηρ ρια φ ψα δ ατ ελη π υ αμ γελ ι α ρωτα φλ π Θ α αμ ρω ι α ατ ρ αι πρ ευ υ α Θε Π υ π κρε α μη ιι υ α ειρα α ειατληρι α υ τα τ παηγι ρι τ α ερ Γι η ι η τ μ ιρα ωρι φ ρθε π Μμ με ε α αυρ ι τ υ Γ λγ Θι λ ι α μ ε κι αδερφ ηρε κ αρραβω ιαα ικ λ ι α γερ ιπια και παδι Π υ ε α με ει ρφα α μπ ρ α Πι λι α μυπ ι α ρ η α κ ω ιερ Στ υ κ τωμ ατ ωρι ι ιε φωτ γραφ ε αν απ Θα ατια ε α τ υ Θ μ ιπαι ι ι τερ ι α μην ξ μ ηθ ε ι τε ι τ φ ι βρ Θηκα α ψ υ ε κερ Να μ ει ιιδ ια η μημη τ υ μ ζ μα ση ζω Πω με πλη ει ε φαρμακι ει υ π υ τρ ει και δε αιπ ει η αιωτπ μεσ σ ζωη για υ φ γα παιπ π για δ κι ι ωμ και λει ερι κ ψη φε γ ι και αταματ Στ παηγ ρι η Πα αγι Πρι π εμ αρ αει Συμφ ρ δει ακ ρπ αει Πω βαρ ει η καρδι Στ παηγ ριη Πα αγι Σα Θυμ μαι τα παιδι τ υ ωρι η Μβε πι π ι τ λα δι λεμ και τα πι ρε η Μ Θερι Να μπ ρ α α απ Θα ατ ι α π ηγ ρι α η πλ πε α Σα ζωγραφι φωτ γρ φ α Να μ υ λ ι ζω α Ση ζωτ μα δηγ α π ρ ι α Πι ελ α μυπ ι αα π ρτρα τ υ α κ ω ι αναπα β α πεθ ιυ Πατερ δε και αμ α ακ παδι φλ μα κ ρ ια α κρι α ερ π αδελφικ β λ ακ τωθι καν αι ατ π Θ τ ωρι ειπ α ξ ρ α απ Λ ρ γ υατ

15 δ δ κτ ρ τ Δημ τ κ ι Σ λε υ τ κ υ Δρ πηγ Σ Διδαιαι ρια Μγ αι τα τ ρι μ α α α π α διεξ γε αι η διδα κ λ α των μαθηι τι ε ι τ λικ η κ ι ια ρμα α για τ βρ φ ε αι και τ διδ κ ι ρι για τ μαθηη α ε ι μαθ δι ρ ε αι η πι κρ ιμη και κ πιαα ικ περ δ η παιδικτ και η εα ικτ τ υ ηλκ α περ δ υπερκιητικ ητα τ υ ργ ισμ ι τ υ κα η δι ρκεια η π α α π ααε αι αιωτηρ και φ α α αι μια ειρ απ ημα πικ ωματικ κ ι π ε ματικ με αβ Μ ι π ε μλει υν τ αρα ρα τ και α μαδε υ η λη μετ πειτα ζω τ υ π τ λ γ αι τ κα αφα εται η α μαα τ υ κ λ διδα ηρ υ και η φρ ιπδα π υ πρ πει α λ μβ εται γι η α γερ η τ υ μφω α με τα αα ρ ζει η η λκ ηιειη για η πρ α τω μαθηιδ π υ φ ιτ μ αα ε αι Π ρα απ ι απ τη αρ τ υ υ ακ α τ Σ ιε ψ η διδ ακ λ α π υ γ ε αι μ α α διδα κπ ρι φλ δ ξε τ μετα ρ ι ει απ λε ψι αε ω αυααι ρευα π α τ μα γ ι εω με απ α ι Θι η ε Μ σγωψ και μ ρφωα Πα η επ ευξη αιπ τ υ κ π πρωταρ ιη Θεω ρηθηκε και η ριζικ λαγη αρ ιτε τ ικι τω εκπαι δει ικι ιδρυμ ω απ μ κρυ αι τ υ απ πυκ κα ικηβ υ ι ρ και η ικ δ μη τ τ υ κ αη φι αη η ευρυ ωρ και η γειη δι αξη Θεωρτ Θηκε τι πρεπε μτληρωθ ψ η υ εργαα τω παιδαγωγιδ ε τρ π ι α ε η λη διαρρι Θμια τω ν ω Παιδαγωγε ω πω μ απ κ τ Διδα αηρι α αιπ π κρ εται ατ ρ λ η φ λ κριπ ρι μια α γεραη αιαιδει ηρ υ π τεμ η ευ ριαπ π ραμ τω παδιι ε αι υ εργα α α ρ ιτ υγιει λ γ υ και π ιδαγωγ ι κα η κα τρωαη τω Φ εδ ω κ Θε α διδ ι ηριακη μ δ Θεωρ ται Φμερ απαρα ηη κ ιατ ρικ τ διδακηρ τ κα τσ Δρ σ πηγη ε ι παρ π νω παιδαγωγικ ρ ελ φθη α βαρ υπ ψη τ κα τ εδια μ κ ι κα η κ δ μηαη και τ υ διδακηρ υ τ Δημ τι κ μ Σ Μ υ α πραγματκ κ λ τ ημα τ α π ιι τ υ γφατ υ π υ α και βαρι λαβωβ α τ τ φ και η εγκ π ιειι η α Νζει και αι ψρ τ ωρι μα λ α π ρ υμε τ πρ γμ πα απ η αρ για δ με π ια κ π αταα επικρ π τ υ πρ ηγ ψ υ αιι ε Φ φι η α ξερα τ υ αημρι μ διδα ηρ υ α κ Μι α τ εκπαιδειπικ παρελθ ν μα α κ λ π υμε πρι τ τι α ικ λειτ υργ ε ε πρι απ τ πω μα π ρ φ ρε μια ξ η τηψ ικ ατ ικε ται υπ ικ γε ειιδ γει ε κ ι ει φ ιτιδ ι μ Θητ δδ καλ λ μβ ει μι Θ γρ ι Κ η κκλη α κ ι εκ τω μ Θ γι Γι υρ μ τη ατ ρ α και Παρ δ η η Πυρ για η γ υμ τ α σ και δει ερ τι ω πρι τ Διδ κττ ρι φη ιμ π ιι Θηκε η εκκληα τ υ γ υ Θα α υ τεμιπα δε ε ι εικα α α λ φα εται πω τα π κρ ετ ι στ πραγμ τικ ητα και ε αι λ Θεια για α π λα τα ι π ρ πα α ι ε α και κυρ ω π η πρ φ ρικι παρ δ α γ ε αι φα ερ π πρι τ ικι μ κ ιτ δα τ υ ωρι ι υ π ρξε η περι μ γ ρω απ η εκκλη τ υ γ υ Θ α υ πρ γμ π υ δηγε β ααια απ παρ δ μ τι εκε Θα τ κ ι τ η λε β υ π ρ ε π ρ πωαη α λειτ υργ ι σε ρ φ Σχ ι κπ τα ρ ια η υρκ κρατ α Μω α για δε ε ι υρ τι δρευε μ ιμα τ υρκικη φρ υρ α ωρι π τε δε ω απαρα ε τ ε πρ φυλ ξει δε υτηρ ε πι κπ ιληλ τ π α τ τ σ Ι τι τ υ Π ττπ υ ηθα α πω απ κ λ με κ μα κ ι μερα τ γι Θ ι γ ρ α ι ε και τ πι μα πικ κ υβ ε αι ν πξρεξ ι τ υ Συ λ γ υ ιπ ιωτι Θη ιδ με τ π δι ρ βιπαι ελεγια για α ελ γξ υ τα α δα εια ιρ ξει κ ι μβα μα α α α π α μφ λ ε γ ει λαθρ χειρ ε των ετι και β ρι τ τ υ Σ ε υ τ υ αγ υ Θα υ ΣυμφιΔ ω με τ π η αρτ υ γρ φ α δι τ υ π υ μ δι ρ ζ τε πλι ρεξ υ υ πω ε εργη ωμε εξ λεγξ δια τα ει πρ ξει κ ι εμβ μα τα τ υ ιε υ τ υ γ υ Θ υ ι π ι γ κατ τ δι α ημα κ ι μξ ιιφμερ π αη τ δι πληρεξ ι αε ιλ αηψ ημειι ει ρτι μβ μ π κλι ρ δ ημ π τζ δ μ υ α αρ ρ δια δει ιδρ εω γ Μ γ υ Φ υ δρ γ ι δ λ κα η δι ρκει τ υ μφυλ υ π Μμ υ τα τ διδ κτ ρι τ υ φ Μ υ ρη ιμ π ι ιπα σα Ακαδημ α ε τα δευα δα κ λω μαμυρ α Δημηρ υ Γρ αα Μ η ε λη α τ υ γ υ Θα α ρη ιμ π ι Θηκε και π λι ω διδαι τ ρι Δ κ λ ι ω η ωα λ κ ι ιδα α αθ ρι ργ τερα και πω δ π τε μετ τ τα η περι γ ρω απ η βρ αη η ι ρ γι ε τ ικ μικ και π λτια κ κ πρ τ υ ωρι ρμ α και

16 ι α αζηττ σει ικ μι π ρω για η α γερση διδαι ηρ υ Γι τ κ π αιπ ι ε Θ αι παρεπιδημ ιπε εκ τ υ ωρ υ ιπ ικ υ η επαρ α ταη υ ατη α κα τ ι τ Σι λ γ Φιλει ταιδει τι κ ι ι κ π ε αι ν α αη α λε ει αι κ διαηρη αιπ και μι Θ δ τη διδ καλ και διδαακ λιαα πιτρ π απ τελ μεη εκ τω κ κ κ λ τα Στ ργ τρ μπ α Θα Σ τ ι λη ω ωτ ι ι λη και Γ ωτ ι λη εξ δωκα επ κλη ι πρ τ ξ φλ μαθε πειριδτα και αυ λεξε δη ικα ρημα ικ π α ν λ ιπαικ Δρ α πηγη υγγραφη για α μαατ ρ ι ρι η πε ρ υ κδ ση δελφ ητα Δρ τηγωτι ιτ α γι Θ ι Θτ α ε τα ρ μα α π υ υγκ πρι Θηκα μ αηκε τ πρι τ διδακηρι τ υ Δημ τικ Σ Μ υ κ αη βρ α η ι ρα α με α αην πλα ε α και η κκλη η γ α Παραακευη διδα ττ ρι αι μα διι ρ φ Στ επ ω ρ φ ατεγαζ τα τ δημ τικ Μ πηρ δ α Θ υαε διδα κ λ α και α Γραφε ι μαθητ ατα δι λε μματ αυλ ζ α α ι ρ η πλ τε α κ ι η κκλη α κατω ρ φ δηλαδι τ ι γει μα ωρι μ ε διαμερ ματα και απ Θ κε τα π α ρη μευ ω ξε ιδ π υ ξεπ ζευα κ ι απ α τ τραπ ζια με τα εμπ ρει ματ τ υ ι δια φ ρ ι ξ ι πρ μα ει δε ρη ιμ π ηθηκα ι ιδρ ι αιπ κ ι ω εργααηρια απ ωρια Ο τε ψ τε αμαρ δε η τααγκ ρηδε πω π Πα λ αιγκ λη βα Δ πλα ατα δωματια ι τ υπηρ ε α βλ για τα ζι α τω εμπ ρω κ π τε και για κλε υ εκε κ ι τα ζιδα π υ πια αν ι ρ παρ ι β σκ π ρ μ ε ξ α χωρ φια και α υρι ε με τ απαρα η τ κυρ ω υρ για τ ζι α τ υ Στ πλ ι και ζ ρ κ τω ακριβιδ απ τ τ τε μαγαζ τ υ λ ι λη πρ τ μ ρ η ιδρα υ ηρ α αγι ια αγι ιια αι τα ρηαιμ π η α ω μαγειρε ι λ κ π η δι ρκεια τ υ π Μμ υ τ υ π υ Θυμ μαι ετ μα ζ τ τα ι τ και μαγε ρευα η μ καρ δα τ ι πωαη μ υ ε ε πρ καλ ει τρ π π π ρα κε αζα τ ευρωπαικ τσ ι τ Σε α μεγ λ καζ ι βραζα τ ερ και αι τ ερ καιπ πω ητα τ ρι ψα με μια μεγ κ ιπ λα βαα ε α υρωτηρι γεμ τα ι απ τ π ετρ ε κατ μαυ ρ τ ρ φημ τ υ π υ α α αη αεφ περ ι ε και γ μιζε η καραβ α τ υ με τα παιδια τ υ αζει με απ τ πεζ λ π ω π τ δφμ ετ τ π Μμ τ κ ρι αι τ φηαιμ π ηθηκε ω διδαι ττ ρι παρ λληλα με τ και ι ργι τ ημερι και αργ τερα κατεδαφ ατηκε Ση Θ αη τ υ μ α ηκε α αμηλ πεζ ι λ π υ ιδριζε η πλ πε απ τ χι ρ η εκκληα α Στ επ ω μ ρ τ υ πεζ υλ α με α αη πλα ε α και τη εκκλη α α εγ ρθηκε για πρι η φ ρ ημε τω πεα τω ργ τερα τα τ π ΘετηΘηκε η πρ τ μη τ ευεργ η ω η Λι ρα α κ πω μ ρ η λα ε κ α παλι κ μπα αρι η εκκληα α τ πεζ ι λ μαζ με τ η με κα εδαφ ατηκα για α μεγ λιδ ει η πλ πε α ελκ η πλ πε α επεια Θηκε δι μ ρφι Θηκε και πηρε η σημεριη η μ ρφ σ α με η δωρε ν παρ ιδρηαη ε τμημ π τ υ κηπ υ τ υ αλη ικ λ υ ιπρ υμπ η και η πλ κ α ρω η η μ ξ δα η δελφ ητα γι ξ Θα αι α η δεκ ετ α τ υ η πυξη τ υ ωρι ε αι ραγδα α πληθυ μ τ υ αυξ νει κ ι παρ λξλα αυξ νει και αριθμ τω μαθ ιι ν ι δδ ηρι κ εγκα αα ει δε επ ρκ κ ι αρ ζει η αζηηα υ ι ρ υ για η α γεραη και ργι υ μεγαλι ε ρ και αι γ υ δδ ηρ υ στερα απ π λμ αυζ μη ει και αζ ει τ υ ι α ικ Συμβ υλ υ και τω κα κω βρ κ υν τι τ πι κα Φληλ μ ρ γιατ κ π αιπ ε αι αιπ τ υ π λ εκρ ταφε υ δηλαδ εκε π υ μ απ κε τελικ τ αημερι διδακφ ρι ται τ ι τικ Συμβ ι λι π ρ ει η απ φααη α με αφ ρειτ εκρ ταφε ση ημεριη τ υ τ π Θεα α σπ Πα α π ι λα και αη Θ η τ υ α α αγερθε τ Δδα ττ ρι ι εργα ε με αφ ρ τ εκρσταφε υ αρ ζ υ ε ι παρ λληλα δρααηρι π ι ι ται λ ι ι φ ρε για η υγκ ιπρω τ τω απ ρ ω για η α ηερ η τ υ διδα ηρ υ κ δυνων ι Φ η φ ρ δραατηρι π ιε αι η δελφ ητα η μερικη και υγκε ρι ει ρκε ρημσ α ε β η τα ρημα α αι ξεκι ι ι εργ ε α γερα τ υ διδακηρ υ ωτηρι θ Θεμελι εται τ διδα ο ρι τ υ Δημ τικ ι Σ λε υ τ υ ωρι Ση πρ π Θ ι αι η υμμε υ λ ι α εξαιρε ω ι κ ικ ι ι τημ τε μ α ε εργ ζ ιπαι ωρ αμ ιβη ι ειδικ δωρε βγ ζ υ απ τα λακκι μ π τα κα λληλα υλικ ι γυ α κε ακ μ και τα π ιδι κ υβ λ με τα ζι α τ υ πετρε απ τα λ κκιδμ πα και μμ απ τ π τ μι ατ ι ρ π υ τ εργ τ ξι για τ κι ιμ τ υ Μ υ ει φ υλαρι ε μη α τ ελκ με η αρωγη τ υ β π υ και τι πρ π Θεε τω κ π κω ι εργα ε λ ληρι ι τ και ι επικεφ ξ μ αι ρ ι τ υ ωρι στα λ Γ ργ τ Γιι ργ α λη και Γι η ρ ι Μ Δημ τρη Παπαδημηρ υ Π τρ αραγκ η Θωμ τζ μ Δ ζ φ λ λη μαζ με λ υ τ υ λλ υ π υ εργ α ηκα εθελ ικ μαα ρ ι εργ τε γυ α κε και π ιδι π ρ δ δ υ αιπ τ κ μι τ φι ημ τ διδακφρι στ πει Θυ υ φ ρε α υ δα κ λ υ δηλαδι ι π ι μ σα σε αιπ τ μ ρφ διδακηρι κ λ αι να μεταλαμπαδεφ υ

17 στα τσιωτ π υλα μαθητ τ η η η φ α και τ ιδανι η πα ρ δα και η Θρη κε μα λ ικ Δρ πηγη υγγραφτ γι α μαα ρ ιδρι η πε ρ υ κδ αη δελφ ηταξ Δρ ηγωτι νιτ α γι Θ αι Θη α σ βαι ι εργα ε δε τε ειιδ υ εδι Συ ε ζ ιπαι με η διαμ ρφωαη τ υ πρ αυλ υ και η δημι υργ α λικ ι κηπ υ ι μαθητ τω μεγ λω τ ξεω ατα δια Μ μμα α κ ι μ μ ν κ β υ αν με α α α ι μ πα βρ ακ υ και υπ Μ μμαι α ι απ τ π λι εκρ ταφε βγ ζ τι πετρε διαμ ρφι υ τ ι ρ δημι υργ λικ κηπ ιαλ ε ψικ αρα ηριατικ δδ κηρι ι μφω α μ τ μρι διδα η ρ ω Δ αη ει τ ακ λ υθα ρα ηρια ικ πιθειδρηση τη η υ ητριδ διδ κ ηρ ω Δ Ε Κ τ η Κ τηγ ρ Δι μ ι με δι τω ρμ διω ρ ιδ π ριτ ξ Ε δ ι ρ φ Χρ λ γ ΘεμελΙω η Χρ ν λ γ α απ περ τω η ρ π γερ η αγ ρθηκε δια κρ τικη ρη ση δρ τ κ ι τ και απ υ δρ μ τω ε μερικη ιωτιδ ερ με η σγ π τω δρ γ ιδ Θ υ Δι Θ τ τρε ι β Θ υ ε διδα κ λ Γρ φει μ α π Θηκη κ ι δι δρ μ Επιφ εια ιθ υ ιι α Διδ κ λια τ η ι τ μ μ μ Ι τ μ Χ μ και διπικ τ μ μ ι δυ πριδτε Θ υ ε ωριζ ι μεταξ τ υ με πυ μ δι ωρι τικ μ τρ π τ τ ι ιδ τ τα παρ ταται ε αι α γκη ε ιδ ται σε μι κσι σ ι α π ι τι απαιτ ει τω λικιδ κδηλιδ εω β Γρ φε τ μ μ γ απ Θ η τ μ μ δ δι δρ μ τ μ α μ Π ρ Θυρ ριθμ π ραθ ρω ιθ υ ιδ διδα κ λι Γρ φε υ π Θ κη διαδρ μ υ πα α ψ μ ψ Π ρ α τ λι μ τ λικ ε η μ β ρ ι κτ η διδακτηρ υ τ μ π ε ερε τ ι υμ Χ ι μα π λυγι υ ι τα η τη ε αι τ μ π ρ π υ περιτε γι τη κ τ λλι λη για παιδαγω γικ κ π Γυμ τηρι Σγ μα ρθ γω υ μ π γωρητηρι α τριφ Θ ω λιθ κτι τ κ λη κατ τ η Γηπεδ Σγ μ τετρ πλευρ Δι ει μ Ει τα η μ ημ ε Κ τ η διαρκεια τ υ μφυλ υ π λ μ υ κατε ρ φη η εκ τ γκω τ γ τ υ διδακηρ υ τ α βε κ μα κ ι ι υ λ π κε τ τη τ ρ ιι δη αυτ περ δ κατα τρ φηκ και τ π ργε τ υ λε υ κ ι τ διδακ ικ υ κ Δια ι Θηκ μ δ δρα Θρ μ υρ π α Κ ι μισ τρ πεζ γρ φε υ κ ι μια υλ π Κ τ τ η διδακ η ρ υ Γ λειτ υργ α τ υ α Μ υ υ ε αηκε λ γε δεκαετ ε μετ τ με φθ α τ μαθητικ δυ αμικ ι π υ τ ηρι αιπ παι ε α λειτ υργε ω διδ κη ρι εδι και εικ ιπ ιπε περ υ ρ ια δι τι γαμα π ε δ Ιδαλ υλ ικ τι Φ β γει κ λ βα υ μ τιδα δ φη υ π γ λ λ υ π βετ και λ λ δωρ Δηλαδτ τ α Μ κμι ε ελλε Ψει μαθητι και τι ρα τ Διδαι τ ρι τ καμ ρι αιπ τ υ ωρι ι α κε ται εκε γκρζ β υβ και μαραμ εγκα λεμιμ μ αη τι τ υ και αη φθ ρ τ υ ρ υ Για α π λ ωη βαρι α μ φαιρα καιη μελαγ λ α π υ μα πρ ξ η ε αι η η τεμι τα α παρ γραφ Θα παραθ αω κ ι πι ευ ρια και δ ξαα ικ ια κθεαη για τ τρ π π υ τεμαηκε η λκι ε ρη κ π τ ετ ξ πω περιγρ φεται στα πρα αικ τ υ Σ λε υ α και αι ε αι α ικε με τ υ δει τε ρ υ μ ρ υ αι τ τ υ ρθρ υ τ π Θα διαπρ γ μ πε εται η λκη ζωη και τι η λκ δραα ηρι τ με π η ιδρ ει τ υ μ ρι ην ημ ρα η κα ργηαη τ υ η ικ ι Θεσι περ ρτ μ τη κτωβρ υ π τω πρ ηγ υμ νω ημ ριδ μετ τ υ Πρ δρ υ τη Κ ι τητ κ ι τ Δι ικ γ τ υ τ Θμ Χωρ φυλ κη τη εκ περιτρ πη υ λθ ντε απ φ αμε πω η εθ ικη ε ρτη ε ρτα Θε μεγαλ πρεπι ν λ γω τω μ ω ι δι Θ τ μ αι χαρακηριατκ ρησμ ξ π τ υ τελει υ π εξ δωσε τ κα ρρ πε τω Δελφι ατ υ απ ατ λμ υξ τ υ υλα η πρ απ Θει τ υ α διααιδαει η π ρ δ αη πατε τω α ιλε μα π αι Δ δ λ αυλ υκ τι Φ β χει κ λι βη υ ιδ δ φη υ παγ λαλ υ α π αβετ κ ι λ λ δωρ

18 υτω κ τ διαταγη τ υ Στ Θμ ρ υ ι ικ ι και τα κατ ηματα τ υ γωρ υ ε ημ ι λι Θη π τη πρ ηγ υμ η τη ε ρτη Ετ ψ Θη ι τη εκκλη ια ικ επιτρ π η ε ρτη η Α α Σκ ιη κ τ τη ημ ρα η ρη Δι α ακ ι ιδ εων τ υ Σ Μ υ και η εκκλη α λαβ γιδ ι π τε ι κ τ ι ι τι Θα εγ ετ ειτ υργ α η ημ ρα εκε η κ ΘιΔ και λι κη ε ρτη ι τ ε πρ εδρ τη Κ ι ητ λαβε α πρ φ ρα ι υιαικ κατ τ τελ η σ λιη ρτη ιτ η πρω α η ημ ρ κε η τα παιδιι τ υ σ ε υ περξλθ δι φ ρ ημε α τ υ ωρ υ δ τρ γ δια με περιε με η ε λη μ ρ κ μπ α τη κκλι ημ ι γαρμ υ λ ι αι ικ αι η α ημαι τ λι μ αι Κ τι τ ηθε πσρ υ ι ζ τ ι Μκληρ τ μωρ ι Θρωπ ι υμ ι τ γι ρτι τω κ τ β ι πρ ξ ην εκκμσ και ι τ πρ ωπ τω εφ Ι ετ ζωγραφι βη η ι φηφ ν εκε ι ι δι ι π υ πρ ετιδ ει τ δια αι τ μ ρη ε δ μ τα μ τι τω δημι υργε τ ι κ ι γρ φετ ι η α ι τ ρ α η π ρ δ μα κ ι π υ δι Φ α τ π τ δι ε η πατρ μα υι ιηλ τε ρ Κ τ βαι τιδρα εη εκκμ α ευγ ρι τη η Θε τ κ η π εβ ηθη ε δι α επιτι ει η π τρ δα μα τ π ρ αυτ κ τ ρθωμα λα τ παιδι ηκε τριδθη τ λε ι μα ζ τα τρι δ ι η υ τ υ ΜΙ υ Και με ε ιι ε φ λι τη ημα α μα με βημ η εκκλι ετ τ τελ η ΘεΙα λειτ υργ ειηκ λ Θη ε δ ξ λ γ ι τ τελ Φ ωμ τ Θμ ρ ι ι ξ ρε τ γεγ η επ π ι α τ υ σ τελ τ υ λ γ υ τ υ εκ λυι τωκρ υγ κ ι γ φ φ τηματ Ε υ εγε α ι ργαι κ ι ι κ τ ικ ι τ υ ωρ υ πρ η γ υμ ω τω μαθητιδ τ υ γ λ υ ι π ι τρ Υ υ δ τρ γ δια η κη κ ηυθ Θημε ει τ Μ τ δ υ εκε τριδθη π τε ει τη δια κ μημ η μ τ εθ ικ φιδματ Θ υ ηρ ι η ρλκ ε ρττ υμφι ω πρ τ πρ γρ μμα Δι υθυ η τ υ ι Μ υ ξεφιι ι ε λ γ τ κ ι εξ ρα τ ηρωικ κατ ρθωμα η Φ Μ μα κ τ τ τ τ π δε ι ω ε μ η Π τρ δ μ ει τ απ γει ηξ δ Φ η α λ ω ε και λ κλιηρ τη Θρωπ τητ π τη φ β ρ δ κι μα α η αι ιτλερικ δ μ εδ κ μ υπ β λ υ η α Θρωπ τητα Γ τελ η μλια κ λ ψσ Χ ιρ κρ ημ τ και τω κρ υγ υ Θη τ πρ γραμμα επ ηη κ ι εγε ε ω ε η ρη μ τ ν Θ ικ μ Ει τ υ τιμη ι η ε ρτη πρ ε ρθη υπ τη ι τητ γλυκ και π τ ε ι απ τ ραδι φω ν π ρηκ λ Θη α τη παρ λα ι ει τ ΑΘ α π γωρ ε ι κ τ ικ ι υ ε ρη α τ διδα κ λ και τα παιδι δι η πρ π Θει τω β κ ι τ γετικ πρ γρ μμα η σ ρλι ηξ ι ρη Π Γ Ε ρτ μ η η κ ωβρ υ Πρ υγ μλια η ιαωβρ υ ιι απ ΥΥε λι ι σγι Θα π ρ ετε κε ε τ μ γελ α ειλ τραγ δι Θ α σ ι α ιαγ ελια γ λ αρη α ια ελ Π ελλ μ μ κετ α ι Χη τη μσ πα ΥελΙ Φ ιαωβρ υ παγγελι η αι δφ μ αιτ ι γ Π ελ ι γι κε κ να πα ρ Φ πσυ ελια ρι τ παγγ Ια Πα ειφ αιαγελ α Π δ κετ Π ω ε ε τη Π δ υ τραγ δι ι η λλ δ αιταγγελ ι ξ τ Σ διδακτηρι τ ηπιαγωγε υ ετ τ στ ιδρ α ψ α απ εκκλη α η γ α Παρα κευ και τ υ α λε υ α εγε ρε ι με κρατιη επι ρηγη η και α Θ υ α ηπιαγωγε υ Νηπιαγωγε λειτ υργε για λ γα μ φ ια πω Θα δ με ατ Δειπερ Φρ η εργα α αι η η π α Θα αφ ρεται απ λικη δρααηρι τφα και ωη τ υ λε υ κα η μακρα ωη π ρε α και ιατ ρ α τ υ Θη α υ υ Θωμ Θα υ υκ λη

19 ζ ζ μ ε Φ ι ι χ Σ ε δ δ Φ ρ β κ α ι ι

20 π κ ω με τ μ λη τ υ συγ ωρ α ι κ φ λ υ τη δελφ τητ Δ Σ δωαε μεγ λη πρ μ απ πικ ι ω α φ λ υ α τ κ αμ απ δημ υ ι φ ωρια ι μα ιπαπ κριθι καμ ηλεφω ικ μ αω επια λιδ ε ε τι περιτπι αει π φει αηκε α ρθ υφ ε επαφι μαζ τ υ Δ Λ σ τ Δ ε ΠΩτΩ ΔΗ σ ι ινσ Ν πρ η Π λ ρη Θε λ κη τηλ ρ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα