ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )"

Transcript

1 ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ όρουσ που αφοροφν υλοποίθςθ και τίκονται κατά τθν ζνταξθ, από τθν ΕΥΔ ΕΠ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ειδικά για το ςυγκεκριμζνο ζργο 2. ΣΉΡΗΗ ΕΘΝΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΚΑ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΚΗΗ ΣΗ ΠΡΆΞΗ o Για τθν ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ διαφάνεισ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ απαιτείται επαρκισ δθμοςιότθτασ ςτισ ενζργειεσ ανάκεςθσ δθμ. ςυμβάςεων > ,00. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να αναρτά ςτθν διαδικτυακι του διεφκυνςθ των προκιρυξεων των προσ ανάκεςθ ςυμβάςεων, ανεξάρτητα από το πλαίςιο προμθκειϊν που τον διζπει ακόμθ και τθν πρόκεςθ ανάκεςθσ με διαπραγμάτευςθ ) τουλάχιςτον για 15 θμζρεσ 3. ΤΝΣΑΞΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΩΝ ΒΑΕΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ o Χριςθ του υποδείγματοσ που ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ ΕΥΔ με προςοχι ςτισ οδθγίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται 4. ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΩΝ (ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ) o Δθμόςια Διαβοφλευςθ Διακιρυξθσ (Ο Δικαιοφχοσ αναρτά το ςχζδιο διακιρυξθσ για διαβοφλευςθ για 15 θμζρεσ ςτθ διαδικτυακι του διεφκυνςθ) o Κοινοποίθςθ Διαβοφλευςθσ. (Ο Δικαιοφχοσ αποςτζλλει ςτον αρμόδιο χειριςτι τθσ Μονάδασ Β τθσ ΕΥΔ) το ςχζδιο διακιρυξθσ με τθ ςχετικι Διαδικτυακι Διεφκυνςθ (URL) και ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο «Κοινοποίθςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ» με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ τθσ διαβοφλευςθσ o Αξιοποίθςθ των Αποτελεςμάτων τθσ Διαβοφλευςθσ(Με τθ λιξθ τθσ διάρκειασ Διαβοφλευςθσ, ο Δικαιοφχοσ επεξεργάηεται και ενςωματϊνει, ςτο τελικό ςχζδιο του τεφχουσ διακιρυξθσ, τα ςχόλια που ζλαβε από τθ Δθμ. Διαβοφλευςθ. Προκειμζνου να

2 ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ δθμ. διαβοφλευςθσ αναρτά ςτο site του τα αποτελζςματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και ταυτόχρονα, αποςτζλλει ςε ζντυπθ μορφι ςτον αρμόδιο χειριςτι τθσ Μονάδασ Β τθσ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τα εξισ: α) το προσ προζγκριςθ, τελικό ςχζδιο διακιρυξθσ και β) ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο «Κοινοποίθςθ Αποτελεςμάτων Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ», όπου αιτιολογθμζνα περιγράφεται τι ελιφκθ υπόψθ, τι δεν ελιφκθ υπόχθ και γιατί. 5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΔ, ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και των ΧΕΔΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ o Υποβολι τευχϊν δθμοπράτθςθσ πριν τθ δθμοςίευςι τουσ για ζργα τακτικοφ διαγωνιςμοφ και άνω)/ςχεδίου αυτεπιςταςίασ για διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ (βλζπε ςθμείο 4.α) o Υποβολι ςχεδίου ςφμβαςθσ πριν τθν υπογραφι τουσ (δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που εμπίπτουν ςτα όρια των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν) για διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ (με όλα τα ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ) o Υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ όλων των ορίων πριν τθν υπογραφι τθσ για διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ 6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ (ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ) o Με τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω τθσ ειδικι διαδικτυακισ εφαρμογισ) το Τεχνικό Δελτίο Υποζργου, το οποίο αποςτζλλεται και εγγράφωσ ςυνοδευόμενο από αντίγραφο τθσ υπογεγραμμζνθσ Σφμβαςθσ. 7.. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΕΡΓΩΝ o Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ, υποβάλλεται ςτθν ΕΥΔ εκτυπωμζνο από τθν θλεκτρονικι υποβολι με διαβιβαςτικό ςτον χειριςτι του ζργου, το Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Πράξθσ / Υποζργων o μζχρι τισ 20 Ιουλίου για το εξάμθνο αναφοράσ από 1/1ου ζωσ 30/6ου o μζχρι τισ 20 Ιανουαρίου για το εξάμθνο αναφοράσ από 1/7ου ζωσ 31/12ου 8. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΣΙΩΝ ΔΗΛΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ o Όταν πραγματοποιείται πλθρωμι, υποβάλλεται εκτυπωμζνο από τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ με διαβιβαςτικό ςτον χειριςτι του ζργου (ςυνοδευόμενο από Παραςτατικά πλθρωμισ δικαιοφχου, ςτοιχεία επιβεβαίωςθσ τθσ εξόφλθςθσ των επιταγϊν (EXTRAIT) και πρακτικά παραλαβισ) o Το αργότερο ζωσ τισ 10 του μινα που ζπεται του μινα πραγματοποίθςθσ τθσ δαπάνθσ

3 9. Λειτουργία μηχανιςμοφ πιςτοποίηςησ τησ εκτζλεςησ τησ πράξησ o ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο νόμιμοσ, κανονικό και αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των παραδιδόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν 8.Σήρηςη χωριςτικήσ λογιςτικήσ μερίδασ για την πράξη όπου καταχωροφνται όλεσ οι ςχετικζσ ειςροζσ, πληρωμζσ, δαπάνεσ. o Επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία τιμολογιακισ πολιτικισ ςε περίπτωςθ ζργου που δθμιουργεί ζςοδα 10. Τποβολή ζκθεςησ ολοκλήρωςησ τησ πράξησ με την ολοκλήρωςη τησ πράξησ 11. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ o Ανάρτθςθ διαφθμιςτικισ πινακίδασ (για ζργα άνω των 500 χιλ.ευρϊ) o Ανάρτθςθ μόνιμθσ επεξθγθματικισ πινακίδασ ζξι μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ (άνω των 500 χιλ.ευρϊ) o Αναφορά: εμβλιματοσ ΕΕ, διαρκρωτικοφ ταμείου, επιλεγμζνου μθνφματοσ από ΔΑ ςε όλεσ τισ προκθρφξεισ,δθμοςιεφςεισ. 12 ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ o Εγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ και τθν παραγωγικι λειτουργία των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ o Διαςφάλιςθ τθσ μθ ςθμαντικισ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ για πζντε ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ o Τιρθςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν δαπανϊν κατϋ ελάχιςτον μζχρι το 2020 (κατάςταςθ με υπθρεςίεσ/διευκφνςεισ φορζων) o Αποδοχι όλων των εκνικϊν και κοινοτικϊν ελεγκτικϊν οργάνων και παροχι ςε αυτά κάκε αναγκαία πλθροφορία 13. ΣΗΡΗΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ Ε ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΦΑΕΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

4 Συμβασιοποίηση Απόθαζη καηακύρωζης Εκηέλεζη δημοζίφν έργφν Ανοικηή διαδικαζία (κριηήριο «ηη ταμηλόηερη ηιμή») Εκηέλεζη δημοζίφν έργφν Ανοικηή διαδικαζία (κριηήριο «ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά») Δημόζιες σπηρεζίες ή προμήθειες Σσμβάζεις πάνφ από ηα όρια ηφν κοινοηικών οδηγιών για δημόζιες ζσμβάζεις Δημόζιες σπηρεζίες ή προμήθειες - Σσμβάζεις κάηφ από ηα όρια ηφν κοινοηικών οδηγιών για δημόζιες ζσμβάζεις ΑΚ: ημερομηνία έκδοζης απόθαζης καηακύρωζης ΛΥΠ + 25 ημ ΛΥΠ + 75ημ+ 15ημ ΛΥΠ + 60 ημ ΛΥΠ + 30 ημ Υπογραθή ηης ζύμβαζης για δημόζιες ζσμβάζεις κάηω από ηα όρια ηων Κοινοηικών Οδηγιών Υπογραθή ηης ζύμβαζης για δημόζιες ζσμβάζεις πάνω από ηα όρια ηων Κοινοηικών Οδηγιών Ημερομηνία σπογραθής ζύμβαζης ΑΚ+ 30 ημ (με διακοπή ζε περίπηωζη ενζηάζεων) ΑΚ+30ημ+ 20ημ (με διακοπή ζε περίπηωζη ενζηάζεων) Κοινοποίηζη ηης ζύμβαζης ζηην ΔΑ ΥΣ + 10 ημ

5 Επεξηγήςεισ υντομογραφιών ΛΥΠ: Λιξθ Υποβολισ Προςφορϊν ΑΚ: Απόφαςθ Κατακφρωςθσ ΥΣ: Υπογραφι Σφμβαςθσ Παράδειγμα τήρηςησ προθεςμιών (κατά την εκτζλεςη μιασ ςφμβαςησ) o Ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ και ελζγχου παραδοτζων: εντόσ 30 εργαςίμων θμερϊν από υποβολι αιτιματοσ αναδόχου o Εκτζλεςθ πλθρωμισ: εντόσ 20 εργαςίμων θμερϊν από θμερομθνία κοινοποίθςθσ εγγράφων πιςτοποίθςθσ o Στισ Προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι αν αμονισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία για διαδικαςίεσ ενςτάςεων ι προςφυγϊν o Διάρκεια προςυμβατικοφ ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (όπου απαιτείται) o Διάρκεια προςφυγϊν και λοιπϊν ζνδικων μζςων

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα