ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ: 1849 Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Γεωργαλή Κατερίνα Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχων για την Προµήθεια οικοδοµικών υλικών, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας». Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 4. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), 5. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 7. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 8. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση 1

2 α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 10. Την µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν στην ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις εριφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 12. Την αρ. ρωτ.υπποτ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 13. Την αρ. ρωτ.υπποτ/ ΑΒΜΜ/ ε./2603.ε./ (Α Α : ΒΟΧΒΓ-96Ω) Α όφαση της /νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνηµείων της Γ. /νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετικά µε την έγκριση µε όρους της µελέτης συντήρησης, α οκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. 14. Την αρ. ρωτ.2496/ (Α..Α.: ΒΕΑΙ7ΛΚ- ΒΗ) Α όφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» [Κωδ.Πράξης : ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ ΚΩ.ΣΑ : Ε0148, ΚΩ.Πράξης ΣΑ : 2013ΣΕ του Π..Ε.] στον Άξονα Προτεραιότητας «07 Αειφόρος Ανά τυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » του Ε.Σ.Π.Α 15. Τηναρ. ρωτ.υπαιθπα-γγπ/γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/71128/34486/2419/ 1081/ (Α Α: ΒΕΝΓΓ-ΒΜΡ) Υ ουργική Α όφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υ όψη έργου α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την 13η Ε.Β.Α. 16. Την µε αρ. ρωτ. 1849/ τεχνική έκθεση των ε ιβλε όντων α ό αρχαιολογικής και τεχνικής ά οψης του έργου, αναφορικά µε την αναγκαιότητα αγοράς υλικών και την αναλυτική και οσοτική εριγραφή των χαρακτηριστικών τους. 17. Tην µε αρ. ρωτ. 177/ Α όφαση της 13ης Ε.Β.Α µε Α Α: ΒΙΨΟΓ-Ε3, µε θέµα τη «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 13ης Ε.Β.Α, για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, αρακολούθηση, αραλαβή ροµηθειών, υ ηρεσιών ή έργων κατά το έτος 2014», ου αφορά την συγκρότηση ε ιτρο ής διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών & διαδικασιών δια ραγµάτευσης. 2

3 Α οφασίζουµε : 1. Τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχων για την Προµήθεια οικοδοµικών υλικών, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου εκτιµώµενου συνολικού κόστους (συµβατικό τίµηµα) σαράντα χιλιάδες διακόσια ενήντα Ευρώ (40.250,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (τριάντα δύο χιλιάδες εφτακόσια είκοσι τρία και ενήντα οκτώ Ευρώ ,58 χωρίς Φ.Π.Α). Συµ εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ροαίρεσης, ο ροϋ ολογισµός µ ορεί να φτάσει κατ ανώτατον όριο τα σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (48.300,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %. Συγκεκριµένα ο εργοδότης έχει δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του ως άνω ορισθέντος συµβατικού τιµήµατος, ήτοι κατ ανώτατο όριο οκτώ χιλιάδες ενήντα Ευρώ (8.050,00) συµ εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το ως άνω δικαίωµα ροαίρεσης κατανέµεται µε τον τρό ο ου φαίνεται στο συνηµµένο έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς. Το εν λόγω δικαίωµα ροαίρεσης εάν κριθεί α αραίτητο θα ενεργο οιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του έργου. Συνο τικά η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη ανά οµάδα είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό 4.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό ,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ µε οσό 6.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ µε οσό 1.200,000 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε οσό 2.050,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» µε κωδικό MIS στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Ε ιχειρηµατικότητα». ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ2013 ΣΕ του Π..Ε. ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ και αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι την ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. 3

4 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.µ.. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Η αρούσα Α όφαση, συνοδευόµενη α ό την αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες, τον ενδεικτικό Π/Υ εργασιών, το Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς και το Σχέδιο της Σύµβασης θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 13ης Ε.Β.Α., στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού κόµβου του Υ ουργείου (www.yppo.gr), καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκαε τά (17) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Ε ίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr - H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος 4

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση στο ιαδίκτυο 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: - Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υ όδειγµα Αίτησης Υ οδείγµατα φακέλων -Υ οδείγµατα Υ εύθυνων ηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο Σύµβασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Περιφέρεια Κρήτης Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ουκός Μ οφώρ 7, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο Κρήτης (θα υ οβληθεί µε τα µηνιαία δελτία του έργου) 2. Υ..Ε. Ηρακλείου Εβανς 44, Ηράκλειο Κρήτης (θα υ οβληθεί µε τα δικαιολογητικά του οικονοµικού φακέλου) Εσωτερική ιανοµή : 1. Ε ιβλέ οντες του έργου (Β. Συθιακάκη, Μ. Μαρή, Κ.Γεωργαλή). 2. Τµήµα ιοικητικής & Οικονοµικής Υ οστήριξης 3. Υ όλογο έργου κ. Ρουκούνη Ελένη 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1849/ Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχων για την Προµήθεια οικοδοµικών υλικών, για το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός σε 5 οµάδες. 3)Αντικείµενο ιαγωνισµού: Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών για το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας». Το αντικείµενο της ροµήθειας εριλαµβάνει την ροµήθεια υλικών για τις οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος. Κάθε ροµηθευτής µ ορεί να καταθέσει ροσφορά σε µία ή ερισσότερες οµάδες ή στο σύνολο τους, ου θα αφορά στο οσό του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε οµάδα ρέ ει να υ άρχει ροσφερόµενη τιµή για όλα τα είδη ου εριέχονται σε αυτή. Οι οµάδες για τις ο οίες µ ορούν οι ροµηθευτές να υ οβάλλουν τις ροσφορές τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών ου εριλαµβάνονται σε αυτές αρουσιάζονται αναλυτικά στο αράρτηµα Α της Αναλυτικής ιακήρυξης. Οι ε ιµέρους οσότητες των υλικών για τις οµάδες 1 5, µ ορούν να αυξηθούν ή να µειωθούν κατά τις τµηµατικές αραγγελίες µέχρι 10% σε σχέση µε τις ροϋ ολογισθείσες, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, µε τον όρο ότι η συνολική δα άνη στα λαίσια του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης κάθε οµάδας, συνυ ολογιζόµενης και της έκ τωσης να µην αυξηθεί. Στην ερί τωση αλλαγής των οσοτήτων ο Ανάδοχος δεσµεύεται για αυτά µε τις ήδη ροσφερόµενες τιµές. Σε ερί τωση λύσης της σύµβασης για ο οιοδή οτε λόγο ριν την κάλυψη του 6

7 αρα άνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος α εκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υ όλοι ο οσό. Συνο τικά η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη ανά οµάδα είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό 4.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό ,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ µε οσό 6.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ µε οσό 1.200,000 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε οσό 2.050,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 4) Συµβάσεις: Προµήθειας Υλικών. 5)Τό ος και Τρό ος αράδοσης: Τα υλικά θα αραδίδονται στον Ναό Αγ. Τίτου στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας τµηµατικά και ανάλογα µε την ορεία εκτέλεσης των εργασιών, στις οσότητες ου θα ορίζονται κάθε φορά α ό την ε ίβλεψη. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να έχουν λάβει λήρη γνώση του τό ου εκτέλεσης του έργου και της ρόσβασης των υλικών σε αυτόν, ό ως εριγράφεται στην τεχνική έκθεση. 6) ιάρκεια σύµβασης: Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και το έρας τυχόν αράτασης αυτού και ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α ό την υ ογραφή της µέχρι την λήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική αραλαβή όλων των υλικών και αρέλθει ο τυχόν χρόνος εγγύησης για αντικαταστάσεις τους. 7) Προµήθεια ιακήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Αναλυτικής ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α- ) α ό την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, υ εύθυνη κ. Γεωργαλή Κατερίνα, τηλ , , fax: , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η Αναλυτική ιακήρυξη αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στη διεύθυνση εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 8) Προϋ ολογισµός: Ο συνολικός ροϋ ολογισµός των συµβάσεων των ροαναφερόµενων οµάδων των ροµηθειών είναι τριάντα δύο χιλιάδες ε τακόσια είκοσι τρία και ενήντα οκτώ Ευρώ (23.723,58 ) µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (40.250,00 συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%). Συµ εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ροαίρεσης, ο ροϋ ολογισµός µ ορεί να φτάσει κατ ανώτατον όριο τα σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (48.300,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %. 9) Χρηµατοδότηση: H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ της Υ ηρεσίας της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υ ουργείου και του κάθε Αναδόχου θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου µε τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ2013 ΣΕ του Π..Ε., ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό 7

8 εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». 10) Τρό ος Πληρωµής: εν ροβλέ εται η δυνατότητα χορήγησης ροκαταβολής. Η αράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας. Η ληρωµή της ροµήθειας στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µετά την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου της εκάστοτε ε ιµέρους αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 11) Προσφορές: Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, θα καταθέσει ξεχωριστή τεχνική και οικονοµική ροσφορά για κάθε οµάδα του διαγωνισµού για την ο οία ενδιαφέρεται, και ταυτόχρονα δεν µ ορεί να µετέχει µε ερισσότερες της µιας ροσφοράς ανά οµάδα του διαγωνισµού. ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 12) Προθεσµία, Τρό ος και Τό ος Υ οβολής Προσφορών: Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υ όψη της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, µέχρι την , ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 13) ιάρκεια Ισχύος Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι τουλάχιστον 120 ηµέρες. Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και της διάρκειας τυχόν αράτασης αυτού. 14) Α οσφράγιση Προσφορών: Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών θα γίνει α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα. Προσφορές ου κατατέθηκαν εκ ρόθεσµα δεν α οσφραγίζονται αλλά αραδίδονται στην Υ ηρεσία για ε ιστροφή. 15) ικαιούµενοι συµµετοχής: ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου:- ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των αρα άνω ροσώ ων. Για ενώσεις : δεν α αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή της ροσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να υ οβάλει ερισσότερες της µιας ροσφορές ανά οµάδα. 16) Λόγοι α οκλεισµού: Α οκλείονται όσοι δεν ληρούν τους όρους των διατάξεων του Π.. 118/2007 και τους όρους της Αναλυτικής ιακήρυξης και κυρίως των άρθρων 9, 10, 11,13. ικαιολογητικά α όδειξης των ανωτέρω: Περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της Aναλυτικής ιακήρυξης. 17) Στην ερί τωση ε ιλογής ένωσης ροµηθευτών, ρέ ει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 18) Προσφυγές και ενστάσεις: Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων ορισµένη από τη 13 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων βάσει της µε αρ. πρωτ. 177/ Απόφασης µε Α Α: ΒΙΨΟΓ-Ε3 για τους λόγους και στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Ηράκλειο, H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση: Σκορδιλών 24, Ηράκλειο Κρήτης Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γεωργαλή Κατερίνα Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1849/ για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχων για την Προµήθεια οικοδοµικών υλικών, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας». Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Συνολικός Προϋ ολογισµός µε Φ.Π.Α.: ΕΥΡΩ (συµβατικό τίµηµα) σαράντα χιλιάδες διακόσια ενήντα Ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Συµ εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ροαίρεσης συνολικός ροϋ ολογισµός µε Φ.Π.Α: ,00 ΕΥΡΩ - σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια οκτώ χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης - και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης - ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΑΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΑΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά συµµετοχής ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 14 Α όφαση Κατακύρωσης Υ ογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 15 Υ οβολή Ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 16 ιάρκεια σύµβασης - Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 17 Τρό ος ληρωµής ΑΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση - Υ οκατάσταση ΑΡΘΡΟ 19 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 20 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: - Τεχνική έκθεση - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός και Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υ όδειγµα Αίτησης Υ οδείγµατα Υ εύθυνων ηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο Σύµβασης 10

11 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, αρ. 2 και 3) 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τρο ο οίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 6. Του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19, αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας» 8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 10. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις 12. Της υ ' αριθ /739/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Της υ ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ Υ/ ΟΕΠΥ/ /19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υ ουργική Α όφαση για «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ ογραφής «µε εντολή Υ ουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 14. Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει 15. Της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων Οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις». Β. Την αρ.πρωτ.2496/ (Α..Α.: ΒΕΑΙ7ΛΚ- ΒΗ) Απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» [Κωδ.Πράξης : ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ ΚΩ.ΣΑ : Ε0148, ΚΩ.Πράξης ΣΑ : 2013ΣΕ του Π..Ε.] στον Άξονα Προτεραιότητας «07 11

12 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » του Ε.Σ.Π.Α Γ.Τηναρ.πρωτ.ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/71128/34486/2419/1081/ (Α Α: ΒΕΝΓΓ-ΒΜΡ) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υπόψη έργου απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την 13η Ε.Β.Α.. Την ύ αρξη των εγκεκριµένων ιστώσεων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» [ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ ΚΩ.ΣΑ : Ε0148, ΚΩ.Πράξης ΣΑ : 2013ΣΕ του Π..Ε.]. Ε. Tην µε αρ. ρωτ. 177/ Α όφαση της 13ης Ε.Β.Α µε Α Α: ΒΙΨΟΓ-Ε3, µε θέµα τη «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 13ης Ε.Β.Α, για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, αρακολούθηση, αραλαβή ροµηθειών, υ ηρεσιών ή έργων κατά το έτος 2014», ου αφορά την συγκρότηση ε ιτρο ής διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών & διαδικασιών δια ραγµάτευσης. ΣΤ. Την υ αρ. 1849/ υ οβληθείσα Τεχνική Έκθεση των ε ιβλε όντων του έργου, για την αναγκαιότητα διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού σε έντε οµάδες: (1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2 η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4 η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5 η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) µε τις σχετικές ροδιαγραφές. Ζ. Την υ αρ.1849/ Α όφαση της 13 ης ΕΒΑ για τη διενέργεια του εν λόγω ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Το αντικείµενο του διαγωνισµού εριλαµβάνει την ροµήθεια οικοδοµικών υλικών σε 5 οµάδες και συγκεκριµένα: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2 η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4 η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5 η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Τα ρος ροµήθεια είδη εριγράφονται αναλυτικά κατά οµάδες, ε ιµέρους είδη και οσότητες στα Παραρτήµατα Α και Β ου α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. Οι έντε οµάδες της ροµήθειας είναι αυτοτελείς. Είναι δυνατή η υ οβολή οικονοµικής ροσφοράς για µία ή και τις έντε οµάδες, µε τον όρο, ε ί οινή α οκλεισµού ότι η ροσφορά για κάθε οµάδα θα αφορά όλα τα ε ιµέρους υλικά ου εριλαµβάνονται σε αυτή. Στους φακέλους της τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς ρέ ει να αναγράφεται η οµάδα για την ο οία καταθέτει ροσφορά ο κάθε ροµηθευτής. Σηµείωση: σε ερί τωση συµµετοχής σε ερισσότερες α ό µια οµάδες στο διαγωνισµό θα ρέ ει ο ροσφέρον να καταθέσει ξεχωριστούς φακέλους τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς για κάθε οµάδα. Οι ε ί µέρους οσότητες των υλικών ου εριλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Α και Β για τις οµάδες 1-5, µ ορούν να αυξηθούν ή να µειωθούν κατά τις σταδιακές αραγγελίες µέχρι 10% σε σχέση µε τις ροϋ ολογισθείσες, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, µε τον όρο η συνολική δα άνη στα λαίσια του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης κάθε οµάδας, συνυ ολογιζόµενης και της έκ τωσης να µην αυξηθεί. Στην ερί τωση αλλαγής των οσοτήτων ο Ανάδοχος δεσµεύεται για αυτά µε τις ήδη ροσφερόµενες τιµές. Το κριτήριο αξιολόγησης των ροσφορών για την ανάδειξη του/των αναδόχων θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική ροσφορά στο σύνολο του τιµήµατος όλων των ζητούµενων ειδών ανά οµάδα, εφόσον όµως εξασφαλίζονται τα α αιτούµενα ως ρος τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ροδιαγραφές των ροσφερόµενων υλικών. 12

13 Τό ος αράδοσης : ο Ναός Αγίου Τίτου στον αρχαιολογικό χώρο Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, ό ως εριγράφεται στο Παράρτηµα Α Τεχνική Έκθεση. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή ροσφορών υ ό αίρεση. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωµα ροαίρεσης ου θα ανέρχεται µέχρι του οσοστού 20% ε ί της συνολικής ροϋ ολογισθείσας δα άνης (συµβατικό τίµηµα) για τις οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2 η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4 η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5 η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Πίνακα του Παραρτήµατος Β της αρούσης διακήρυξης. Το δικαίωµα ροαίρεσης δύναται να χρησιµο οιηθεί, κατό ιν αιτιολογηµένης έκθεσης της οµάδας Ε ίβλεψης του έργου, για τις ανάγκες των εργασιών και θα εφαρµοστεί σε ένα, µερικά ή και όλα τα είδη της οµάδας, ανάλογα µε τις ραγµατικές ανάγκες του έργου χωρίς οσοστιαίες δεσµεύσεις ανά είδος υλικού, αλλά σε καµία ερί τωση το οσοστό της συνολικής α αιτούµενης ροαιρέσεως δεν µ ορεί να υ ερβεί το 20% της ροϋ ολογισθείσας δα άνης του συνόλου της οµάδας ό ου τυχόν εφαρµόζεται. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός των υλικών ου θα αναλάβουν να ροµηθεύσουν οι ανάδοχοι του αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό σαράντα χιλιάδες διακόσια ενήντα Ευρώ ,00 συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (32.723,58 χωρίς Φ.Π.Α). Συµ εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ροαίρεσης σε κάθε οµάδα, ο συνολικός ροϋ ολογισµός µ ορεί να φτάσει κατ ανώτατον όριο τα σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (48.300,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %. Ο ροϋ ολογισµός θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ 2013ΣΕ του Π..Ε., ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». Συνο τικά οι ε ιµέρους οµάδες και οι ροϋ ολογισµοί τους είναι: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό 4.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ µε οσό ,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ µε οσό 6.000,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ µε οσό 1.200,000 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε οσό 2.050,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (συµβατικό τίµηµα) και µε δυνατότητα Προαίρεσης 20% ε ί του συµβατικού τιµήµατος. Αναλυτικά οι οµάδες υλικών, οι τεχνικές ροδιαγραφές/χαρακτηριστικά και οι ροϋ ολογισµοί τους εριγράφονται στα Παραρτήµατα Α και Β της αρούσας διακήρυξης. 13

14 ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης. 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. Ε ίσης η ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Υ εύθυνη για το διαγωνισµό είναι η κα Γεωργαλή Κατερίνα. ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας α ό την Αναθέτουσα Αρχή µε e mail ή µε τηλεµοιοτυ ία µέχρι και τις Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς και το αργότερο µέχρι Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας. Όλες οι υ οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α ό όλες τις α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα Ε αυτών καθώς και ε ί των σχετικών α αντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών της 13 ης ΕΒΑ. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της αρούσας α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν ε άγγελµα συναφές µε το ροκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους όρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό της µέλη της ένωσης ή της κοινο ραξίας. 14

15 ΑΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις , ηµέρα Πέµ τη και ώρα Ελλάδος 15: Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό τουλάχιστον για 120 ηµέρες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του έργου και το έρας τυχόν αράτασης του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσής του. ΑΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Οι ροσφορές ρέ ει να υ οβληθούν σε δύο (2) αντίτυ α ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 13 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο Κρήτης Α ό: Θα αναγράφονται τα στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης :1849/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» για τις οµάδες (στις ο οίες υ οβάλλεται ροσφορά) Να αναφέρεται δηλαδή η οµάδα ή οι οµάδες στις ο οίες υ οβάλλεται ροσφορά (1 η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2 η ΟΜΑ Α : ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3 η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4 η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ 5 η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Παρασκευή και ώρα 10:00 Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συν. Υπόδειγµα), η οποία θα βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, και η οποία υπογράφεται από τον 15

16 υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 3.1. Όλα τα α αιτούµενα γενικά δικαιολογητικά συµµετοχής το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΓΕΝΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας ροκήρυξης Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της αρούσας ροκήρυξης. Για κάθε οµάδα στην ο οία υ οβάλλεται συµµετοχή στο διαγωνισµό µε ροσφορά, θα κατατίθεται ξεχωριστός υ οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ανάλογη ένδειξη Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Για κάθε οµάδα στην ο οία υ οβάλλεται συµµετοχή στο διαγωνισµό µε ροσφορά, θα κατατίθεται ξεχωριστός υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ανάλογη ένδειξη. Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας ροκήρυξης. Οι ροσφορές ου δεν συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υ όδειγµα του Παραρτήµατος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα α ορριφθούν. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών. 4. Οι υ οφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου (συν. Υ όδειγµα στο αράρτηµα Γ). 5. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να φέρουν αράτυ ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.). Αν υ άρχουν διορθώσεις, ροσθήκες, κ.λ.. θα ρέ ει να είναι µονογραµµένες α ό τον ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε ιτρο ή αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλ. και γενικά θα ε ιβεβαιώνει ότι έγιναν ριν α ό την α οσφράγιση της ροσφοράς. 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο και σε 2 αντίτυ α, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, ρωτότυ α ή ακριβή αντίγραφα, ου α αιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Αντίγραφα των ρωτοτύ ων νοµιµο οιητικών εγγράφων, ό ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο ο οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε ικυρωµένο αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ρόσω α). 2. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, την ο οία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του αρόντος διαγωνισµού ήτοι 1849/ Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ροµήθεια οικοδοµικών 16

17 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ υλικών σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ µε δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του συµβατικού τιµήµατος, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για το έργο «Συντήρηση, α οκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Παρασκευή και ώρα 10:00. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες. ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. iii) δεν τελούν υ ό τώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, iv. δεν τελούν υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, v. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, vi. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, vii. να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της αρούσας. x. να δηλώνεται ότι α) Α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας, β) Η ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας, των ο οίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία ου αναφέρονται στην ροσφορά είναι αληθή και ακριβή. -στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων, ε ι λέον των ανωτέρω να δηλώνετε ότι: i) δεν 17

18 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ τελούν υ ό εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης εκκαθάρισης ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), ii) δεν τελούν υ ό αναγκαστική διαχείριση ή υ ό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. -σε ερί τωση συνεταιρισµού ροµηθευτών ε ι λέον των ανωτέρω να δηλώνετε ότι λειτουργεί νόµιµα. 3. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό ροβλέ εται α ό το καταστατικό του υ οψηφίουγια υ ογραφή και υ οβολή ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να αραστεί στην α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί.) 4. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Κοινο ραξίας. Σε ερί τωση ου τα αρα άνω εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως ε ικυρωµένο. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 5. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. ιευκρινίζεται ότι: -Οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του υ οψηφίου υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του, εκτός α ό την ερί τωση των Υ.. αναφορικά µε την οινική κατάσταση οι ο οίες ρέ ει να αφορούν τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του ιευθύνοντος 18

19 Σύµβουλου υ οψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου.Σ. υ οψήφιου συνεταιρισµού και να υ ογράφονται α ό τα εν λόγω ρόσω α. Σε ερί τωση ου η ροσφορά δεν κατατίθεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα ή αντι ρόσω ό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή, ως ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς λογίζεται η ηµέρα α οστολής της, εφόσον α οδεικνύεται µε α όδειξη κατάθεσης συστηµένης ε ιστολής σε ταχυδροµική υ ηρεσία σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ερί τωση αυτή θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να εξασφαλίζεται η εριέλευση της ροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις Σε ερί τωση µη υ οβολής ο οιουδή οτε α ό τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου ή σε ερί τωση ου τα υ οβληθέντα δεν ικανο οιούν τους όρους τις αρούσας ροκήρυξης, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Σε ερί τωση ένωσης, η κοινή ροσφορά α ορρί τεται όταν δεν υ οβάλλεται ο οιοδή οτε α ό τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κά οιο α ό αυτά δεν ληροί τους όρους της αρούσας, έστω και αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην ερί τωση ε ίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά µε τον φορέα αυτόν. 4. Για την ληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον υ οφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (συν. Υ όδειγµα στο αράρτηµα Γ), ανά οµάδα υλικών, ο ο οίος εριέχει Τεχνική Περιγραφή στην ο οία θα εριγράφονται ε ί οινή α ορρίψεως αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές ροδιαγραφές, τεχνικά έντυ α κλ.) ιστο οιητικά ή βεβαιώσεις ή δηλώσεις συµµόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα των ροσφερόµενων υλικών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της αρούσας και µε τη σειρά ου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. 2. Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου vα τo oθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Ο κάθε ροµηθευτής µ ορεί να καταθέσει χωριστή Τεχνική Προσφορά σε µια ή όλες τις οµάδες υλικών α ό τις αρακάτω, άντα για όλα τα υλικά ου εριέχονται σε κάθε µία α ό αυτές: 1 η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2 η ΟΜΑ Α : ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3 η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4 η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ 5 η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στο υ οφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (συν. Υ όδειγµα στο αράρτηµα Γ) εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά ανά οµάδα υλικών, συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Κάθε ροµηθευτής µ ορεί να καταθέσει χωριστή ροσφορά σε µία ή σε ερισσότερες ή σε όλες τις οµάδες. Σε κάθε µία οµάδα ρέ ει να δίνεται ε ί οινή α οκλεισµού ροσφορά για όλα τα είδη. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή. 4. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και 19

20 ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος του ροϊόντος, το κόστος συσκευασίας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς ε ί τό ου του έργου, το κέρδος του ροµηθευτή, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της οσότητας των υ ό ροµήθεια ειδών, και για την λήρη αράδοση αυτών στο χώρο του έργου στον Ναό Αγίου Τίτου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά, σύµφωνα µε το υ όδειγµα του Παραρτήµατος Β. 6. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και της διάρκειας τυχόν αράτασης αυτού. εν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Προσφορές ου καταλήγουν σε συνολική τιµή ανά οµάδα, µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 9. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 11. Σε ερι τώσεις ροϊόντων και υ ηρεσιών ου ροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό την ορισθείσα βάσει της 177/ (Α Α: ΒΙΨΟΓ-Ε3) Α όφασης της 13 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ροσφορών - Α οσφράγιση κυρίως φακέλου ροσφοράς και φακέλου τεχνικής ροσφοράς. Έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα µ., στα γραφεία της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Ηράκλειο, τηλ , fax , κατά την ο οία µ ορούν να αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της 13 ης ΕΒΑ (Αναθέτουσα Αρχή) µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ροσφοράς καθώς και τον υ οφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ανά φύλλο. Εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ροσφορών. 20

21 Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας και των στοιχείων της τεχνικής ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 10, και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης. Κατό ιν των ελέγχων αυτών η ε ιτρο ή συντάσσει σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. Σε ερί τωση ου σε ο οιοδή οτε στάδιο δια ιστωθεί ότι κά οιος ροσφέρων ή ε ιχείρηση ου σχετίζεται µε ροσφέροντα έχει αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών), η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου ροσφέροντα συντρέχει ερί τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα λαίσια του αρα άνω ελέγχου η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για αροχή α όψεων α ό τον συγκεκριµένο ροσφέροντα ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν αρά τα αρα άνω και µετά την εξέταση των α όψεων του ροσφέροντα η Ε ιτρο ή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ έρ του α οκλεισµού του συγκεκριµένου ροσφέροντα α ό την διαδικασία. 3. Α οσφράγιση οικονοµικών ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ροσφοράς και ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών, και αφού τις µονογράψει και σφραγίσει ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα ου καθορίζεται και γνωστο οιείται µε σχετική ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των ροσφερόντων ου έχουν α ορριφθεί δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές ανά οµάδα υλικών, συµ ληρώνει το ενιαίο ρακτικό και γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ροσφέρει 21

22 ε αρκή αιτιολόγηση θα α οκλειστεί α ό τον διαγωνισµό. Η σύγκριση των ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ροµήθειας ανά οµάδα ρο ΦΠΑ, ό ως αυτή ροκύ τει α ό την οικονοµική ροσφορά. Η Ε ιτρο ή ροτείνει την κατακύρωση ροµήθειας για κάθε οµάδα µεµονωµένα, για όλες τις οσότητες αυτής και λαµβάνοντας υ όψη τη συνολική τιµή εκάστης ροσφοράς ανά οµάδα. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής Α όφασης στην ο οία θα εριλαµβάνεται ο τελικός ίνακας κατάταξης, οι τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και θα αναφέρονται ο ροσφέρων/οι ροσφέροντες στους ο οίους ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 5. Όσοι α ό τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν ρόσβαση στις ροσφορές των λοι ών συµµετεχόντων, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 αρ. 3 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της αρούσας και την ανάδειξη αυτού ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδο οίηση, η ο οία του αραδίδεται µε βεβαίωση αραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), τον καλεί να υ οβάλει εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ολίτης: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η ο οία τρο ο οιήθηκε α ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η ο οία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τρο ο οιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, 22

23 ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας. (2)Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί: σε τώχευση και, β) σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. (3)Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο οίησης, είναι ενήµερος ως ρος τις υ οχρεώσεις του ου αφορούν: α)τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και β)τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. Σε ερί τωση εγκατάστασής του στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά των αρα άνω ερι τώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένος, α ό την ο οία και εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό. (4) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης. (5) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδα ό φυσικό ρόσω ο: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα αδικήµατα της ερί τωσης (1) του εδ. α της αρούσας αραγράφου. (2) Πιστο οιητικό της κατά ερί τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί σε κά οια α ό τις καταστάσεις της ερ. (2) του εδ. α ή υ ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι ληρούνται οι ροϋ οθέσεις της ερ. (3) της αρούσας αραγράφου. (3) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. γ. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ρόσω ο λην Συνεταιρισµού (ηµεδα ό ή αλλοδα ό): (1) Τα αρα άνω δικαιολογητικά των εδ. α ( ερ. 1-4) και β ( ερ. 1-2) της αρούσας αραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το α όσ ασµα οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υ οβάλλεται για το καθένα α ό τα κάτωθι ρόσω α κατά ερί τωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε., δ) νόµιµους εκ ρόσω ους κάθε άλλου νοµικού ροσώ ου. (2) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί: α) υ ό εκκαθάριση του ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και, β) υ ό 23

24 διαδικασία έκδοσης α όφασης εκκαθάρισης ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο). (3) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι: α)δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση και β) ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. (4) Σε ερί τωση ου α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νοµικού ροσώ ου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας έχει υ άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ οχρεούται να ροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της αρούσας αραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (.χ. τις τυχόν τρο ο οιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ. κ.α.). (5) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. δ. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο ρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα αδικήµατα της ερί τωσης (1) του εδ. α της αρούσας αραγράφου. (2) Τα δικαιολογητικά των ερι τώσεων (2) και (3) του εδ. α της αρούσας αραγράφου, εφόσον ρόκειται για ηµεδα ό συνεταιρισµό και της ερί τωσης (2) του εδ. β της αρούσας αραγράφου, εφόσον ρόκειται για αλλοδα ό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και της ερί τωσης (2) του εδ. γ της αρούσας αραγράφου. (3)Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί: α) υ ό εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό συνεταιρισµό) και, β) υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης εκκαθάρισης ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό συνεταιρισµό). (4) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. (5) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (6) Σε ερί τωση ου α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του Συνεταιρισµού στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας έχει υ άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ οχρεούται να ροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της αρούσας αραγράφου και τα σχετικά ρόσφατα έγγραφα. (7) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ροµηθευτών ου υ οβάλλει κοινή ροσφορά: 24

25 Τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της αρούσας αραγράφου, για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην Ένωση. Σηµείωση: Στις διαδικασίες της αρούσας δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις της αρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υ ουργικές α οφάσεις ερί υ οχρεωτικής αυτε αγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω υ ό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις του αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ε ιτρο ή ελέγχει τα ροσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι λήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. Αν ο υ οψήφιος δεν έχει ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα δικαιολογητικά ή α οδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία ε αναλαµβάνεται µε ρόσκληση του διαγωνιζόµενου ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη µε χαµηλότερη τιµή ροσφορά κ.ο.κ. Σε ερί τωση ου στο διαγωνισµό υ οβληθεί µία µόνο ροσφορά ή τελικά γίνει α οδεκτή µία µόνο ροσφορά και εφόσον δεν υ άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ροηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς ου να ε ιβεβαιώνονται µε αραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και ε αναλαµβάνεται υ οχρεωτικά. Στον ε αναλη τικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι αρα άνω εριστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε δια ραγµάτευση της τιµής. ΑΡΘΡΟ 14. Α όφαση Κατακύρωσης- Σύναψη σύµβασης Μετά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α όφαση κατακύρωσης η ο οία κοινο οιείται υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ οβληθεισών ενστάσεων ή/και ροσφυγών του άρθρου 13 της αρούσας ή την ά ρακτη αρέλευση των σχετικών ροθεσµιών και τον καλεί να ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ ογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 15 Υ οβολή ενστάσεων Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υ οβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του νοµίµου αραβόλου, κατά των α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιµων ηµερών α ό την ηµέρα ου η σχετική Α όφαση τους έχει κοινο οιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 16 ιάρκεια σύµβασης - Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας 25

26 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α ό την υ ογραφή της έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και το έρας τυχόν αράτασης αυτού και ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α ό την υ ογραφή της µέχρι την λήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική αραλαβή όλων των υλικών και αρέλθει ο τυχόν χρόνος εγγύησης για αντικαταστάσεις τους. Όροι εκτέλεσης ροµήθειας Η αράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά µε ευθύνη και έξοδα του ροµηθευτή. Οι τµηµατικές αραδόσεις θα ραγµατο οιούνται ύστερα α ό κάθε έγγραφη αραγγελία του υ εύθυνου υ αλλήλου του έργου η ο οία θα α οστέλλεται στον Ανάδοχο µε τηλεοµοιοτυ ία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, και η ο οία θα εριέχει το είδος και την οσότητα των ρος αράδοση υλικών. Τό ο αροχής των υ ό ροµήθεια αντικειµένων α οτελεί ο Ναός του Αγίου Τίτου στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου. Η αραλαβή των υ ό ροµήθεια αγαθών θα γίνεται τµηµατικά α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής σύµφωνα µε την 177/ α όφαση της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ή την εκάστοτε ορισθείσα ε ιτρο ή αραλαβής). ΑΡΘΡΟ 17 Τρό ος ληρωµής Η ληρωµή θα γίνει µετά την οριστική οιοτική και οσοτική αραλαβή αυτών α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής, η ο οία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών ροδιαγραφών- οσοτήτων, ου συνοδεύει την αρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ρωτόκολλο αραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.) Η αραλαβή των υ ό ροµήθεια αγαθών θα γίνεται τµηµατικά α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής σύµφωνα µε την 177/ α όφαση της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ή την εκάστοτε ορισθείσα ε ιτρο ή αραλαβής Πριν α ό την ληρωµή ο Ανάδοχος θα ρέ ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υ ηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγιο ώλησης ε ί του ο οίου γίνεται η ροβλε όµενη αρακράτηση φόρου ε ί του καθαρού οσού, ρο ΦΠΑ 23%. 2. Πιστο οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και ό οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α ό το Λογιστήριο της Υ ηρεσίας. Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» [ΟΠΣ- ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ 2013ΣΕ του Π..Ε.]. ΑΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση Υ οκατάσταση Ο Ανάδοχος α αγορεύεται να υ οκατασταθεί α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο σχετικά µε τις υ οχρεώσεις ου θα αναλάβει εξ αφορµής της αρούσης, καθώς ε ίσης α αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 19 - Ακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Το α οτέλεσµα του ιαγωνισµού µ ορεί να µαταιωθεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ροσφορών, µ ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να α οφασιστεί η ε ανάληψή του α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 26

27 3. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 20 - Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις - Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Ε ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ου θα υ ογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινο οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ ία στον αριθµό ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η αρούσα ιακήρυξη διέ εται α οκλειστικά α ό το ελληνικό δίκαιο. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνική έκθεση Για την ροµήθεια οικοδοµικών υλικών, στα λαίσια του έργου µε τίτλο «Συντήρηση, α οκατάσταση και ανάδειξη ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» σε 5 οµάδες: 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ, 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ και 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ / υ αριθµ 2496/ Α όφαση της Ε Α Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της Πράξης στο ΠΕΠ Κρήτης Υλο οίηση: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/71128/34486/2419/1081/ Α όφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών έργου α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό τη 13 η ΕΒΑ. Εγκεκριµένη µελέτη: ΥΠΠΟΤ/ ΑΒΜΜ/ ε./2603.ε./ Α όφαση Έγκρισης µελέτης «Συντήρησης α οκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης». Η αρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη διεξαγωγή ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε δικαίωµα ροαίρεσης σε οσοστό 20% ε ί της συνολικής δα άνης κάθε οµάδας ροµηθειών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών, στα λαίσια του έργου «Συντήρηση, α οκατάσταση και ανάδειξη Ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας», εριλαµβανοµένης της µεταφοράς τους ε ί του έργου, για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τον ροϋ ολογισµό, το Τεχνικό ελτίο του έργου και την εγκεκριµένη µελέτη µέχρι την ολοκλήρωσή του. Ο συνολικός ροϋ ολογισµός των υλικών ου θα αναλάβουν να ροµηθεύσουν οι ανάδοχοι του αρόντος διαγωνισµού (συµβατικό τίµηµα), ανέρχεται κατ ανώτατο όριο τα σαράντα χιλιάδων διακοσίων ενήντα Ευρώ (40.250,00. ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %. Συµ εριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ροαίρεσης, ο ροϋ ολογισµός µ ορεί να φτάσει κατ ανώτατον όριο τις σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (48.300,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23 %. Συγκεκριµένα ο εργοδότης έχει δικαίωµα ροαίρεσης 20% ε ι λέον ε ί του ως άνω ορισθέντος συµβατικού τιµήµατος, ήτοι κατ ανώτατο όριο οκτώ χιλιάδες ενήντα Ευρώ (8.050,00) συµ εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Το ως άνω δικαίωµα ροαίρεσης κατανέµεται µε τον τρό ο ου φαίνεται στο συνηµµένο έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς. Το εν λόγω δικαίωµα ροαίρεσης εάν κριθεί α αραίτητο θα ενεργο οιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του έργου. Η δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Συντήρηση, α οκατάσταση και ανάδειξη Ναού Αγίου Τίτου Γόρτυνας» ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ2013ΣΕ του Π..Ε., ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». Οι εργασίες ου θα εκτελεσθούν άµεσα βάσει της εγκεκριµένης µελέτης και έ ειτα α ό την το οθέτηση των ικριωµάτων εσωτερικά του Ναού και τον µακροσκο ικό έλεγχο των θόλων είναι: Προσωρινή υ οστύλωση του κεντρικού θόλου. Συντήρηση και στερέωση των ε ιχρισµάτων εσωτερικά των θόλων. Αντικατάσταση αλαιότερων συµ ληρώσεων µε κονίαµα τεχνητού λίθου. 28

29 Καθαρισµός και αντικατάσταση αρµολογηµάτων ε ισκευής µε νέα αρµολογήµατα. Σφράγιση αρµών στα εσωράχια των θόλων. Α οκατάσταση των εξωραχίων των θόλων: καθαρισµός των εξωραχίων των θόλων, εξυγίανση και ενίσχυση της κατασκευής των θόλων µε συστηµατικόβαθύ αρµολόγηµα και διάστρωση ασβεστοκονιάµατος, ο λισµένου µε υαλό λεγµα βρογχίδας και ενισχυµένο µε ίνες ολυ ρο υλενίου. ιαµόρφωση των στεγών µε την το οθέτηση: γαιωυφάσµατος, κονιάµατος εξοµάλυνσης και υδρατµο ερατής στεγανωτικής µεµβράνης PVC. Οι οσότητες των υλικών έχουν ροµετρηθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή ροσέγγιση, βασιζόµενες στα δεδοµένα της µελέτης, στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ιδιότητες των υλικών α ό τις ο οίες ορισµένες ό ως το ειδικό βάρος αρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού ου εµ ορεύεται ο εκάστοτε ροµηθευτής καθώς και σε ορισµένες αραδοχές για την κάλυψη των ροαναφεροµένων ε ισφαλειών ό ως η αδυναµία υ ολογισµού µε ακρίβεια της οσότητας των ενεµάτων και των οσοστών συρρίκνωσης των υλικών. Όσο αφορά την διαστασιολόγηση των µεταλλικών στοιχείων της υ οστύλωσης, έχουν ροκύψει µετά α ό ε ίλυση µε το ρόγραµµα ε ερασµένων στοιχείων Etabs. Ενδέχεται κατά την υλο οίηση των εργασιών οι α αιτούµενες οσότητες των υλικών να διαφορο οιηθούν µέσα στα λαίσια του συνολικού ροϋ ολογισµού της κάθε οµάδας υλικών - σύµβασης, µε διαφορο οίηση στις α αιτούµενες ρος αράδοση οσότητες α ό τους ροµηθευτές, οι ο οίες θα ορίζονται κάθε φορά α ό την ε ίβλεψη. ύναται ε ίσης να µην εξαντληθεί το σύνολο του ροϋ ολογισµού της ροµήθειας εφ όσον κριθεί κάτι τέτοιο σκό ιµο. Οι ε ιµέρους οσότητες των υλικών για τις οµάδες 1 έως 5, µ ορούν να αυξηθούν ή να µειωθούν κατά τις τµηµατικές αραγγελίες µέχρι 10% σε σχέση µε τις ροϋ ολογισθείσες, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, µε τον όρο ότι η συνολική δα άνη στα λαίσια του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης κάθε οµάδας, συνυ ολογιζόµενης και της έκ τωσης να µην αυξηθεί. Στην ερί τωση αλλαγής των οσοτήτων ο Ανάδοχος δεσµεύεται για αυτά µε τις ήδη ροσφερόµενες τιµές. Τα υλικά θα αραδίδονται τµηµατικά στο έργο και η δα άνη της µεταφοράς θα βαραίνει τον ανάδοχο. Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να έχουν γνώση του τό ου εκτέλεσης του έργου, τον ο οίο οφείλουν να ε ισκεφθούν για να σχηµατίσουν λήρη και σαφή εικόνα και να έχουν ροσω ική αντίληψη σχετικά µε τις ροσβάσεις, τη διακίνηση των µηχανηµάτων τους, τις α οστάσεις και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες ου µ ορούν να ε ηρεάσουν την εξέλιξη του έργου. Τα υλικά ου α αιτούνται και οι ενδεικτικές οσότητες αυτών εριγράφονται στους αρακάτω ίνακες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 1η ΟΜΑ Α: ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟ θραυστό (µεγέθους µεταξύ 3 εως 9cm ή και µεγαλύτερου µεγέθους έως περίπου 20 cm) Α ΡΑΝΗ (µεταξύ 4 mm έως mm) Σκύρο θραυστό, µεγέθους περίπου 3 έως 9 cm ή και µεγαλύτερου µεγέθους έως 20cm, από οµοιογενές υλικό ίδιας προέλευσης και χαρακτηριστικών, καθαρό από πρόσµικτα. Θα υπάρχει πιστοποιήσεις ΕΝ η ΕΝ Αδρανή, θραυστά λατοµείου, των οποίων η κοκκοµετρία θα καθορίζεται πριν από την παράδοση του υλικού επακριβώς µε οδηγίες που θα δίνονται στον ανάδοχο από την Υπηρεσία. Οι κοκκοµετρίες των αδρανών µπορεί να κυµαίνονται µεταξύ περίπου 4mm έως 22-26mm. Η κοκκοµετρία των αδρανών µπορεί να κυµαίνεται στα προαναφερόµενα όρια µε µικρή σχετικά απόκλιση, σε εξάρτηση µε τα πιστοποιηµένα αδρανή και τις αντίστοιχες κοκκοµετρίες του λατοµείου που θα επιλέξει ο 29

30 ΑΜΜΟΣ (µε κόκκο από 0-4 mm) σε µεγασάκους ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΚΡΙ σε σάκους βάρους µεταξύ Κg κάθε προµηθευτής. Κατά την παραλαβή θα είναι καθαρό από πρόσµικτα, άµµο, παιπάλη (πολύ χαµηλό ποσοστό). Τα χαρακτηριστικά του υλικού µπορούν να τεκµηριώνονται είτε µε δήλωση συµµόρφωσης είτε µε σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών) που θα κατατίθεται στα δικαιολογητικά συµµετοχής της τεχνικής προσφοράς στο διαγωνισµό. Θα υπάρχει πιστοποιήσεις ΕΝ ή ΕΝ για τις επιµέρους κοκκοµετρίες των αδρανών από το λατοµείο παραγωγής τους. Άµµος κοινή λατοµείου, παραδοτέα σε µεγασάκους, διαστάσεων κόκκου 0-4 mm. Κατά την παραλαβή θα είναι καθαρή από πρόσµικτα, µε χαµηλό ποσοστό παιπάλης. Τα χαρακτηριστικά του υλικού τεκµηριώνονται είτε µε δήλωση συµµόρφωσης είτε µε σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών) που θα κατατίθεται στα δικαιολογητικά συµµετοχής της τεχνικής προσφοράς στο διαγωνισµό. Θα υπάρχει πιστοποίηση ΕΝ Τσιµέντο γκρι, προέλευσης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, CEM ΙΙ, 42,5, σε σάκους βάρους µεταξύ Κg. Θα έχει οµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που να µην περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) χωρίς φθορές, χτυπήµατα και αλλοιώσεις των συσκευασιών κατά την παραλαβή. Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE, να πληρεί το ΕΝ Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 2η ΟΜΑ Α: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.1 ΡΥΖΑΚΙ 2.2 ΑΜΜΟΣ ΞΑΝΘΗ 2.3 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 0-4mm 2.4 ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 0-1 mm ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,01-0,04 mm ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,1-1 mm Ρυζάκι, αδρανή, διαστάσεων κόκκου 2-7mm, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, χωρίς άλατα. Θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών προδιαγραφών υλικού). Παραδοτέα σε σάκους των Kgr, χωρίς φθορές, αλλοιώσεις και χτυπήµατα. Άµµος ξανθή, διαστάσεων κόκκου 0-6 mm, (0-2 ή 2-6 ανάλογα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας), µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, πολύ καλά πλυµένη και απαλλαγµένη από προσµίξεις, υδατοδιαλυτά άλατα (θειικά, χλωριόντα, νιτρικά) και επιβλαβείς ουσίες όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, (filler) τάλκη, µαρµαρυγία κλπ. Θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού). Παραδοτέα σε σάκους βάρους µεταξύ Kgr. Η άµµος ποταµίσια θα είναι κοκκοµετρίας 0-4 mm καθαρή από ξένες προσµίξεις και θα ζητηθεί σε ποικίλες ενδιάµεσες κοκκοµετρίες ανάλογα µε τις εργασίες όπου θα ενσωµατωθεί και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας ή δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. Παραδοτέα σε σάκους βάρους µεταξύ Kgr. Θηραϊκή γη, µε χαµηλά υδατοδιαλυτά άλατα, άµορφη δοµή, ελεγµένης υδραυλικότητας, καθαρή από πρόσµικτα, κοκκοµετρίας 0-1 mm, µε χαµηλά υδατοδιαλυτά άλατα, µε δείκτη πουζολανικότητας περίπου 5 Mpa, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κg χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού). Χαλαζιακή άµµος χρώµατος υπόλευκο, κοκκοµετρίας 0,01-0,04 mm, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κg, καθαρή από πρόσµικτα, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Χαλαζιακή άµµος χρώµατος υπόλευκο, κοκκοµετρίας 0,1-1 mm, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κg, καθαρή από πρόσµικτα, µε χαµηλό ποσοστό παιπάλης, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). 30

31 2.7 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0,8-2,5 mm 2.8 ΧΑΛΑΖΙΑΣ β ΧΑΛΑΖΙΑΣ β 0,5-1, ΦΥΣΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΝΗL 3,5 ΦΥΣΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΝΗL 5 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 0-2 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΙΠΑΛΗ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΝΙΑΣ ΥΛΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΕΜΑΤΟΣ Χαλαζιακή άµµος χρώµατος υπόλευκο, κοκκοµετρίας 0,8-2,5 mm, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κg, καθαρή από πρόσµικτα, µε χαµηλό ποσοστό παιπάλης, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Χαλαζίας β κοκκοµετρίας 3-8 mm, χρώµατος υποκίτρινο, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, συσκευασµένο σε σάκους βάρους µεταξύ Κgr, καθαρό από πρόσµικτα, µε χαµηλό ποσοστό παιπάλης, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Χαλαζίας β κοκκοµετρίας 0,5-1,5 mm, χρώµατος υποκίτρινο, µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, συσκευασµένο σε σάκους βάρους µεταξύ Κgr, καθαρό από πρόσµικτα, µε χαµηλό ποσοστό παιπάλης, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Φυσική υδραυλική άσβεστος, τύπου CHAUX BLANCHE NHL 3,5 ή µεγαλύτερο, σε σκόνη, ελεγµένης υδραυλικότητας, λευκή (λευκότητα >L92 ή µεγαλύτερη του 90%), πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE, να πληρεί το ΕΝ 459-1, συσκευασµένη σε σάκους µεταξύ Κgr, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού). Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 5 ή µεγαλύτερο, σε σκόνη, ελεγµένης υδραυλικότητας, πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE, να πληρεί το ΕΝ 459-1, αντοχή σε θλίψη µεγαλύτερο των 5MPa, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κg, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού). Άµµος ασβεστολιθική, διαστάσεων κόκκου 0-2 mm,µε εργαστηριακά ελεγµένη κοκκοµετρία, πολύ καλά πλυµένη και απαλλαγµένη από προσµίξεις, υδατοδιαλυτά άλατα (θειικά, χλωριόντα, νιτρικά) και επιβλαβείς ουσίες όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, (filler) τάλκη, µαρµαρυγία κλπ. Θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) και να πληρεί το ΕΝ Παραδοτέα σε σάκους βάρους µεταξύ Kgr. Κεραµική παιπάλη ελεγµένης κοκκοµετρίας 0-1mm, καθαρό από πρόσµικτα, συσκευασµένη σε σάκους βάρους µεταξύ Κgr, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) που να περιέχει κοκκοµετρική ανάλυση. Κεραµάλευρο 0-2 mm, καθαρό από πρόσµικτα, συσκευασµένo σε σάκους βάρους µεταξύ Κgr χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) που να περιέχει κοκκοµετρική ανάλυση. Κεραµάλευρο 0-4 mm, καθαρό από πρόσµικτα, συσκευασµένo σε σάκους βάρους µεταξύ Κgr χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) που να περιέχει κοκκοµετρική ανάλυση. Τσιµέντο λευκό, προέλευσης ανίας (όχι τύπου ανίας), τύπου πόρτλαντ, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια, υψηλή αντοχή σε θεϊκά, χαµηλή περιεκτικότητα σε C3A, κατηγορίας CEM I 52,5R, να πληρεί το EN 197-1:2000, συσκευασµένο σε σάκους βάρους µεταξύ 25-50Kgr, χωρίς φθορές, χτυπήµατα και αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Έτοιµο ενέσιµο κονίαµα χωρίς τσιµέντο µε βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3,5, υπέρλεπτης κοκοµετρίας, υψηλής ρευστότητας και µε ικανοποιητικές µηχανικές αντοχές (θλιπτική αντοχή>10μpa). Το υλικό θα παραδίδεται σε σάκους βάρους 31

32 µεταξύ Κgr χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας που να περιέχει κοκκοµετρική ανάλυση (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) και να είναι πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE και ΕΝ 998/1 ή ΕΝ 998/2. ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 3η ΟΜΑ Α: ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 3.1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΖΗΣ 3.2 ΑΕΡΑΚΤΙΚΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΒΡΟΓΧΙ ΑΣ 3Χ3-4Χ5 ΕΙ ΙΚΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 3 cm Υγρό στεγανοποιητικό µάζης, ενδεδειγµένο πρόσµικτο σε επιχρίσµατα και κονιάµατα για βελτίωση στεγανότητας και µείωση της υδαρτοπερατότητας, µε πλαστικοποιητικές ιδιότητες σε συσκευασία από 10 έως 20 κιλών, χωρίς φθορές, αλλοιώσεις, µε πιστοποίηση CE και µε το σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Πρόσµικτο αερακτικό που συµβάλει στην πλαστικοποίηση, την εργασιµότητα, την αύξηση των αντοχών και την πρόσφυση του κονιαµάτων και επιχρισµάτων, σε συσκευασία από 10 έως 20 κιλών, χωρίς φθορές, αλλοιώσεις, µε πιστοποίηση CE και µε το σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Ίνες πολυπροπυλενίου µήκους από 6 mm έως 12 mm, σε κατάλληλη συσκευασία, χωρίς φθορές, αλλοιώσεις, µε κατάλληλο πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Οπλισµένο υαλόπλεγµα βρογχίδας από 3Χ3 έως 4Χ5, βάρους τουλάχιστον 160 gr/m 2, σε ρολό, χωρίς φθορές, αλλοιώσεις κατά την παραλαβή, µε πιστοποίηση CE και µε το σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Ειδικό γεωύφασµα, µη υφαντό, πολυπροπυλενίου, µε συνεχείς ίνες, πυκνότητας µεγαλύτερης των 250 gr/m 2, υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον, κατάλληλο για αποστράγγιση, διαχωρισµό, διήθηση, σε ρολό, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις των συσκευασιών κατά την παραλαβή, µε πιστοποίηση CE και µε το σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Υδρατµοπερατή, στεγανωτική µεµβράνη PVC, µεγάλης ανθεκτικότητας, κατάλληλη για τοποθέτηση κάτω από φορτία άλλων δοµικών στρώσεων µε υψηλή διαπνοή, σε ρολό, χωρίς φθορές, χτυπήµατα και αλλοιώσεις των συσκευασιών κατά την παράδοση, µε πιστοποίηση CE και το σχετικό πιστοποιητικό (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών). Κόλλα συγκόλλησης συµβατή µε την στεγανωτική διαπνέουσα µεµβράνη, σε συσκευασία χωρίς φθορές, χτυπήµατα και αλλοιώσεις, µε το σχετικό δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών. Εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε αντοχή σε συµπίεση, χωρίς φθορές, χτυπήµατα και αλλοιώσεις των συσκευασιών κατά την παραλαβή, µε το σχετικό δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών. ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 4η ΟΜΑ Α: ΞΥΛΕΙΑ ΜΑ ΕΡΙΑ (διατοµής 25 cm επί 5 cm) ΣΑΝΙ ΕΣ (διατοµής 10 cm επί 2,5 cm) Μαδέρια (διατοµής περίπου 25 cm επί 5 cm), µε µικρή ποσότητα ρόζων, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις, στρεβλώσεις - στρέψεις υλικών µε µήκος περίπου 4 µ. - 4,20µ. Σανίδες (διατοµής περίπου 10 cm επί 2,5 cm) απλάνιστες, µε µικρή ποσότητα ρόζων, µε δυνατότητα παράδοσης σε διάφορα µήκη από 3,00 µ. µε 3,30 µ. έως και 3,90 µ. µε 4,20 µ. περίπου, ανάλογα µε τις οδηγίες των χαρακτηριστικών προµήθειας τους (µήκη) που θα κρίνονται αναγκαία από την Υπηρεσία, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις, στρεβλώσεις - στρέψεις υλικών. 32

33 ΛΑΤΑΚΙΑ (διατοµής 8 cm επί 8 cm) ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (πάχους 4-5 mm) Λατάκια (διατοµής περίπου 8 cm επί 8 cm), µε µικρή ποσότητα ρόζων, µε δυνατότητα παράδοσης σε διάφορα µήκη από 3,00 µ. έως και 3,90 µ. µε 4,20 µ. περίπου, ανάλογα µε τις οδηγίες των χαρακτηριστικών προµήθειας τους (µήκη) που θα κρίνονται αναγκαία από την Υπηρεσία, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις, στρεβλώσεις - στρέψεις υλικών. Κόντρα πλακέ σε φύλλα πάχους 4-5 mm, ενδεικτικών διαστάσεων 120Χ250cm, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις, στρεβλώσεις - στρέψεις υλικών. ΟΜΑ ΕΣ Α/Α ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 5η ΟΜΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟ ΟΚΟΙ SHS (διατοµής 60mm, πάχους 3mm, ποιότητας Fe360) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΟΙΛΟ ΟΚΟΙ SHS (διατοµής 120mm, πάχους 5mm, ποιότητας Fe360) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΚΟΙ (διατοµής IPE 160, ποιότητας Fe360) ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, HST (γαλβανισµένα µέγεθος Μ12 / 8.8) 5.5 ΚΟΧΛΙΕΣ M12/ 8.8 Μεταλλικές κοιλοδοκοί Fe360, ποιότητας S275, διατοµής 60 mm, πάχους 3 mm, µε µήκος 6µ, οι οποίες να κοπούν µε βάση το συνηµµένο σχέδιο, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. Μεταλλικές κοιλοδοκοί Fe360, ποιότητας S275, διατοµής 60 mm, πάχους 3 mm, µε µήκος 6µ, οι οποίες να κοπούν µε βάση το συνηµµένο σχέδιο, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. Μεταλλικές δοκοί IPE 160, Fe360 ποιότητας S275, µήκους 12µ, οι οποίες θα κοπούν σε διάφορα µήκη µε βάση τα συνηµµένα σχέδια, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Οι µεταλλικοί δοκοί που αφορούν τη βάση της υποστύλωσης να κοπούν µε βάση τα σχέδια. Οι υπόλοιποι µεταλλικοί δοκοί να συγκολληθούν σε σχήµα Λ όπως ακριβώς φαίνονται στα σχέδια. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. Εκτονούµενα αγκύρια ασφαλείας HST, τύπου Hilti ή ισοδύναµα, γαλβανισµένα, µε ευρωπαϊκή πιστοποίηση (ΕΤΑ). Μέγεθος αγκυρίου Μ12. Παξιµάδι και ροδέλα προσυναρµολογηµένα Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. Γαλβανισµένοι Κοχλίες Μ 12 / 8.8, χωρίς φθορές, χτυπήµατα, αλλοιώσεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού. 33

34 Η θέση του µνηµείου σε σχέση µε το Ηράκλειο Κρήτης. Τα µεταλλικά στοιχεία υ οστύλωσης του κεντρικού θόλου. 34

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 7/10/2014. Αρ. Πρωτ.: 7327 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηράκλειο, 7/10/2014. Αρ. Πρωτ.: 7327 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Σκορδιλών 24, 71202 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14PROC001973415 2014-04-07

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264 Α Α: Β43ΩΓ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 30/5/2014 Αρ. Πρωτ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο 30/5/2014 Αρ. Πρωτ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταµένη της ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΣΤ Ε.Π.Κ.Α) Ερωφίλη Ίρις Κόλια ρ.αρχαιολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πάτρα 21/09/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 07/02/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη 07/02/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ωδεκανήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ωδεκανήσου EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ EΦOPEIA APXAIOTHTΩN Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ. /νση: Οδός Ιπποτών Ταχ. Κώδικας: 85100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -059/15 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -164/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Ουρανία Τσουκαλά Τηλέφωνο: 28213 41610 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος.

Προσφορές υ οβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο της ζητούµενης οσότητας ανά είδος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρί ολη: 6/10/2017 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16014 ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (Προµήθεια ειδών ατοµικής ροστασίας έτους 2013 ροϋ ολογισµού ,00 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60755, Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr Πληρ:Π.Λυρίτης Άργος: 17/05/2013 Αριθµ. Πρωτ.:17291

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : 289.145,00 CPV: 15800000-6 ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Φιλο οίµενος 56, Πάτρα Ταχ.Κώδικας: 261 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα