Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)} CPV : Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης Αναθέτουσα Αρχή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Ειδικός Λογαριασμός Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) ,92 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: : Διεθνής Ανοικτός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισ. Εκδόσεων της Ε.Ε. : 29/05/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων 06/06/2014 Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο 04/06/2014 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο 06/06/2014, 11/06/2014 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/09/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 68

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 14 C3.1 Γενικές Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις 14 C3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Αρχών Συμμετοχής στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας - (ILSaS - Integrated Library System as Service) 16 C3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Αρχών Ολοκλήρωσης CRIS με τα πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος 16 C3.4 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών χαρακτηριστικών Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης δια κινητής τηλεφωνίας 17 C3.5 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών χαρακτηριστικών Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Προβολής Κ.Β. 20 C3.6 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσίας Δημιουργίας Οντολογιών και Απόδοσης Δεδομένων Μαθησιακών Αντικειμένων 21 C3.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσίας Ταξινόμησης Δημοσίων Εγγράφων 24 C3.8 Πίνακας Συμμόρφωσης προς τις Απαιτήσεις Λειτουργίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αποτίμησης του έργου της Κ.Β. 25 C3.9 Πίνακας Συμμόρφωσης προς τις Απαιτήσεις Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ενοποιημένης Διαχείρισης και Προβολής Ψηφιακών Πηγών και Πόρων μέσω ενός Ενιαίου Συνεργατικού Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal) 28 C3.10 Υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής 32 C3.11 Υπηρεσίες εγκατάστασης 33 C3.12 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 33 C3.13 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης 34 C3.14 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων 34 C3.15 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 36 C3.16 Υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» 36 Σελίδα 2 από 68

3 C3.17 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 36 C3.18 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 37 C3.19 Σχήμα διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 37 C3.20 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 38 C3.21 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 39 C3.22 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου 40 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 41 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 41 Ανάπτυξη Λογισμικού (βλ.α και Α3.4.6) 41 Υπηρεσίες 42 Άλλες δαπάνες 43 Κατάρτιση (βλ. Α4.1) 43 C4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 43 C4.3 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 44 Σχέδιο Σύμβασης 44 ΣΥΜΒΑΣΗ 44 Σελίδα 3 από 68

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( ,00) θα έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και σε περίπτωση καθυστερήσεων διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισμού θα απαιτείται ανάλογη χρονική ανανέωση της εγγυητικής αυτής επιστολής. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα έχει διάρκεια αντίστοιχη με το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση παράδοσης των παραδοτέων και σε περίπτωση καθυστερήσεων θα απαιτείται ανάλογη χρονική ανανέωση της εγγυητικής αυτής επιστολής. Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, θα έχει διάρκεια ενός έτους μετά την ολοκλήρωση παράδοσης των παραδοτέων. Το ύψος αυτής ορίζεται ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (ΠΔ 118/07) C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς :Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} Σελίδα 4 από 68

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης Σελίδα 5 από 68

6 και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς :Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό Σελίδα 6 από 68

7 συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 68

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς :Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας Σελίδα 8 από 68

9 εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 68

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 68

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 68

12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 68

13 / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 68

14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Λειτουργικές και Τεχνικές Απαιτήσεις Το σύνολο των πολιτικών που ακολουθούν οι βιβλιοθήκες του ΔΠΘ θα διατηρηθεί και θα εφαρμόζεται στο Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS). Δημιουργείται Οργανισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Περιφερειακών αυτής Βιβλιοθηκών Λεπτομερής καταγραφή των πολιτικών που ακολουθούν οι βιβλιοθήκες του ΔΠΘ θα περιληφθεί στη μελέτη εφαρμογής Λεπτομερής καταγραφή των για την εισροή και εκροή δεδομένων στο σύστημα CRIS θα περιληφθεί στη μελέτη εφαρμογής Συγκέντρωση και καταχώρηση στατιστικών δεδομένων που αφορούν τη λειτουργία των βιβλιοθηκών σε βάθος τριετίας ( ). Τα δεδομένα θα καταχωρηθούν στο λογισμικό που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του υποέργου 2 Η πρόσβαση και ο βαθμός πρόσβασης στις υπηρεσίες που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τη παρ Α3.12 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής και συγκεκριμένα στην κατάστρωση του σχεδίου διαχείρισης και ποιότητας του έργου Σελίδα 14 από 68

15 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει πρακτικές επαναληπτικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Επιθυμητη Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει δηλώσεις αξιοποίησης του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του υποέργου 2. Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εξειδικεύσει και να περιγράψει την προτεινόμενη από αυτόν συνεργασία με τα έξι (6) στελέχη των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ. Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει και προκαταρκτική έκδοση του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. Κατά την πιλοτική λειτουργία ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών Κατά την πιλοτική λειτουργία ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες επί τόπου εκπαίδευσης Κατά την πιλοτική λειτουργία ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παρουσία στελεχών της ομάδας του έργου στις εγκαταστάσεις των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ Σελίδα 15 από 68

16 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστεί με στελέχη της ΕΒΤΕ Το προτεινόμενο από τον υποψήφιο ανάδοχο σύστημα επιτυγχάνει διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα όπως αυτά περιγράφονται στη παρ Α3.6 C3.2 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Αρχών Συμμετοχής στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας - (ILSaS - Integrated Library System as Service) Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα κατάγράψει το επίπεδο καταλογογράφησης και τους κανόνες που ακολουθεί η βιβλιοθήκη στην επεξεργασία του υλικού, κατά κατηγορία. Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα κατάγράψει τα τοπικά πεδία ανά κατηγορία υλικού και ανά βιβλιοθήκη / συλλογή και ο τρόπος ευρετηρίασης αυτών Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα κατάγράψει την υπάρχουσα κωδικοποίηση των βιβλιοθηκών, των παραρτημάτων τους και των επί μέρους συλλογών. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει αρχείο καθιερωμένων όρων με σχετικές παραπομπές Ο ανάδοχος θα αξιολογήσει το επίπεδο διατήρησης της κωδικοποίησης στο ΟΠΣΒ (ILSaS) Ανάδοχος θα απασχολεί επί τόπου, προσωπικό με γνώση αυτόματοποιημένων βιβλιοθηκονομικών συστημάτων, υπό την καθοδήγηση στελέχους, της ομάδας του έργου. Στην προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο διαχείρισης κινδύνων NAI C3.3 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Αρχών Ολοκλήρωσης CRIS με τα πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος Σελίδα 16 από 68

17 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πίνακα όπου θα αντιπαραβάλλονται ερευνητές από το Δ.Π.Θ., με τα δεδομένα των δημοσιεύσεων τους Ο ανάδοχος θα ελέγξει τη συμβατότητα των πεδίων και η πληρότητα των καταχωρήσεων σε σύγκριση με τα διατεθέντα στοιχεία από τον ΕΛΚΕ Ο ανάδοχος εγγυάται την πληρότητα των καταχωρήσεων σε σύγκριση με τα στοιχεία που προκύπτουν από δημοσιεύσεις του προσωπικού Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει φακέλους με τις εκθέσεις και τα πορίσματα των ενημερωτικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων, αξιολογήσεις των εκπαιδευτών και αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης Ο ανάδοχος θα παραδώσει διεπιφάνειες παρουσίασης της διαδικτυακής υποστήριξης εν λειτουργία. Η υπηρεσία, θα ελέγχει και θα καταγράφει την ανάρτηση εργασιών ερευνητών του ΔΠΘ από εξωτερικούς εξυπηρετητές (web servers). Οι δημοσιεύσεις πέντε τελευταίων ετών των ερευνητών του ΔΠΘ, θα καταχωρηθούν στο Ιδρυματικό αποθετήριο. Ο ανάδοχος επιπλέον θα μεριμνήσει για τη σύνδεση της Ιδρυματικής Ερευνητικής Πύλης με την διαδικτυακή πύλη της NAI Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Ο Ανάδοχος θα ελέγξει τη λειτουργία του συστήματος αυτόματης μεταφοράς δεδομένων από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης του ΕΛΚΕ NAI στο σύστημα της υπηρεσίας ολοκλήρωσης του CRIS Ο ανάδοχος θα καταγράψει και θα παραδώσει πέντε φακέλους (ένα ανά έτος) με τα στοιχεία της ερευνητικής δραστηριότητας και των ερευνητικών προγραμμάτων, που θα έχει καταχωρήσει στο σύστημα της υπηρεσίας C3.4 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών χαρακτηριστικών Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης δια κινητής τηλεφωνίας Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ.α3.4.6 Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε η είσοδος να γίνεται με χρήση του μοναδικού κωδικού που χορηγεί το Υπολογιστικό Κέντρο Ο ανάδοχος θα ορίσει τη διαδικασία Σελίδα 17 από 68

18 ενημέρωσης χρηστών για αιτήματα δανεισμού που έχουν υποβάλλει. Ο ανάδοχος θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία με χρήση του λογισμικού που θα προμηθευτεί η ΠΒ μέσω του υποέργου 2. Ο ανάδοχος θα καταχωρήσει 1200 τουλάχιστον χρήσεις ενημέρωσης χρηστών μέσω έξυπνων τηλεφώνων (καταχωρούνται οι απαντήσεις των χρηστών). Στον σχετικό φάκελο θα αντιστοιχηθούν οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στη λειτουργία της ΠΒ. Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη σεναρίων ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης της υπηρεσίας με πολυκαναλική σύνδεση. Από αυτά θα επιλεγεί εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία παρακολούθησης και αποτίμησης λειτουργίας της ΠΒ Ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη για την οργάνωση της υπηρεσίας (στελέχωση, περιγραφή καθηκόντων, περιορισμοί χρονικής ανταπόκρισης, εφαρμοζόμενες πολιτικές στην επικοινωνία, ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των πολιτικών) Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει online εκπαίδευση των στελεχών των βιβλιοθηκών στη χρήση των εφαρμογών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και αναζήτηση τίτλων στον OPAC από έξυπνα τηλέφωνα εφόσον αυτό διατίθεται από το λογισμικό που θα προμηθευτεί η ΠΒ (υποέργο 2). Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει Αναζήτηση τεκμηρίων στο ιδρυματικό αποθετήριο από κινητά τηλέφωνα. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει Ανάγνωση βιβλίων ή εγγράφων από το ιδρυματικό αποθετήριο. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει Ενημέρωση για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του ιδρύματος. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει Κρατήσεις βιβλίων μέσω κινητού. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Πληρωμή τελών υπέρβασης χρόνου δανεισμού (απευθείας μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό, ή από σύστημα Σελίδα 18 από 68

19 πληρωμών μέσω Internet εφ οσον το ΔΠΘ έχει φροντίσει να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή εξυπηρέτησης από τις τράπεζες). Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη με ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα αξιολογήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας στο στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας βάσει του σεναρίου δοκιμών Σελίδα 19 από 68

20 C3.5 Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών χαρακτηριστικών Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Προβολής Κ.Β. Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ. Α3.4.3 NAI Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ιστότοπο ηλεκτρονικού περιοδικού NAI Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει το κάθε περιοδικό έχει δικό του URL NAI Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει το κάθε περιοδικό έχει το δικό του περιβάλλον NAI εργασίας και αισθητικής διαμόρφωσης Ο ανάδοχος θα παρακολουθήσει και α εκτελέσει όλων των σταδίων, ως την ηλεκτρονική έκδοση των τευχών (κατάθεση άρθρων, ανάθεση σε κριτές, NAI συγκέντρωση αποτελεσμάτων κρίσης, ενημέρωση ενδιαφερομένων κ.λπ.). Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού τεύχους NAI και δημοσίευσή του Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αρχειοθέτηση τευχών και πρόσβαση σε αρχειοθετημένο υλικό προηγούμενων NAI τευχών. Ο ανάδοχος θα μεταφέρει το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.» στη νέα ηλεκτρονική εποχή εκδοτικής πρακτικής, NAI υλοποιώντας όλο τον κύκλο διαχείρισης (work flow) και με ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση back files (8 τεύχη) Ο ανάδοχος θα μεταφέρει το «Νέα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.» στη νέα ηλεκτρονική εποχή εκδοτικής πρακτικής, υλοποιώντας όλο τον κύκλο διαχείρισης (work flow) Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ανάπτυξη ιστότοπου για τα συνέδρια που οργανώνονται στο ΔΠΘ και την ηλεκτρονική παρουσίαση των πρακτικών συνεδρίων. Ο ανάδοχος θα καταχωρήσει τα υπάρχοντα backup όλων των ηλεκτρονικών τευχών, που θα NAI παραχθούν, των δεδομένων και των αρχείων τους. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την παρουσίαση των τευχών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε επίπεδο διαχείρισης και παρουσίασης NAI Ο ανάδοχος θα διενεργήσει εξειδικευμένους ελέγχους στο στάδιο παραλαβής του λογισμικού που θα προσφερθεί μέσω του Υποέργου 2, θα επιβλέψει την εγκατάστασή του στον εξοπλισμό που θα υποδειχθεί και θα επιληφθεί της διασύνδεσής του στο NAI Σελίδα 20 από 68

21 δίκτυο του Πανεπιστημίου Ο ανάδοχος θα διατυπώσει τις προδιαγραφές οργάνωσης της NAI υπηρεσίας Ο ανάδοχος θα παραμετροποιήσει και θα καθορίσει διαδικασίες προετοιμασίας ενός τεύχους του περιοδικού (ορισμός NAI επιστημονικής επιτροπής, κριτών, διαδικασίας κρίσης κ.λπ.). Ο ανάδοχος θα εκπονήσει και θα διατυπώσει τις προδιαγραφές και τον οδηγό για την οργάνωση Υπηρεσίας NAI Δημιουργίας και Φιλοξενίας Συνεδρίου Η εκπαίδευση θα απευθύνεται σε τρεις πενταμελείς ομάδες, που θα αναλάβουν την υποστήριξη των ηλεκτρονικών 15 εκδόσεων. Οι ιστοσελίδες με οδηγίες ανάπτυξης θα καλύπτουν όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από το σύστημα OJS (Complete Guide to Online Publishing)) NAI C3.6 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσίας Δημιουργίας Οντολογιών και Απόδοσης Δεδομένων Μαθησιακών Αντικειμένων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ Ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει το λογισμικό που θα προμηθευθεί η Βιβλιοθήκη μέσω του Υποέργου 2, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα συγκρότησης και διαχείρισης οντολογιών Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει για τρία τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα ανά επιστημονική περιοχή (όχι λιγότερα από 15 συνολικά) Ο ανάδοχος θα ελέγξει την εφαρμογή απλής εσωτερική δομή άτυπης IS-A ιεραρχίας Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ανάπτυξη με βάση την εξάρτηση από τον μαθησιακό στόχο (Task-depentend Domain Ontologies) Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ανάπτυξη με βάση το Γνωστικό Πεδίο Field Ontology) Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ανάπτυξη με βάση την Περιγραφική Λογική (Description Logic) Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την παροχή δυνατοτήτων προσθήκης και επεξεργασίας οντοτήτων και σχέσεων. Ο ανάδοχος θα διαχειριστεί σχήματα μεταδεδομένων που αξιοποιούν τις ως άνω οντολογίες που διαχειρίζεται το σύστημα Ο ανάδοχος θα ενεργοποιήσει τη συνεργατική τεκμηρίωση οντολογιών με Σελίδα 21 από 68

22 χρήση διαδεδομένων εργαλείων και τεχνικών πάνω από το διαδίκτυο (λ.χ. wikis). Ο ανάδοχος θα ελέγξει μια σειρά από εφαρμογές του συστήματος για την ευρετηρίαση και αναζήτηση μεταδεδομένων, όπως διαχείριση σχημάτων μεταδεδομένων που να εκμεταλλεύονται τις οντολογίες, ευρετηρίαση μαθησιακού αντικειμένου με βάση τις οντολογίες και κεντρική αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων. Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει τις οντολογίες που αντιστοιχούν σε τρία τουλάχιστον μαθήματα ανά επιστημονική περιοχή (ελάχιστος αριθμός 15) Ο ανάδοχος θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαβούλευσης για την επίλυση διαφορών πάνω σε σημασιολογική ερμηνεία και χρήση όρων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει προτυποποίηση των μεταδεδομένων που ακολουθεί το LOM της ΙΕΕΕ Ανάδοχος θα απασχολεί επί τόπου, προσωπικό και θα ενημερώσει το προσωπικό των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη και διεύρυνση οντολογιών με χρήση του λογισμικού που θα προμηθευτεί η ΠΒ από το υποέργο 2. Ο ανάδοχος θα ενεργοποιήσει τη συνεργατική τεκμηρίωση οντολογιών με χρήση διαδεδομένων εργαλείων και τεχνικών πάνω από το διαδίκτυο (λ.χ. wikis και ενδεχομένως τεχνολογία Crowd sourcing ). ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ανάδοχος θα εισάγει τα κατάλληλα μεταδεδομένα στο λογισμικό διαχείρισης (λογισμικό που θα παραληφθεί από το υποέργο 2) Συμπλήρωση πλήθους μεταδεδομένων (SCORM IEEE LOM) για κάθε σύνδεσμο μαθησιακού αντικειμένου ο ανάδοχος θα ελέγξει μια σειρά από παραδείγματα η περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος για την ευρετηρίαση και αναζήτηση μεταδεδομένων, όπως διαχείριση σχημάτων μεταδεδομένων, που να εκμεταλλεύονται τις οντολογίες, όπως ευρετηρίαση μαθησιακού αντικειμένου Σελίδα 22 από 68

23 με βάση τις οντολογίες και κεντρική αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ανάδοχος θα ελέγξει αν η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στα μεταδεδομένα με βάση ρητά ορισμένα από το χρήστη κριτήρια. Ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει αν είναι αποδοτική η λειτουργία του γραφικού εργαλείου πολυπαραμετρικής αναζήτησης μαθησιακών αντικειμένων Σελίδα 23 από 68

24 C3.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Υπηρεσίας Ταξινόμησης Δημοσίων Εγγράφων Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει την οργανωτική δομή της υπηρεσίας, τα καθήκοντα των στελεχών της υπηρεσίας και τις διαδικασίες ελέγχου που θα εφαρμόζονται για την αποτίμηση της λειτουργίας της υπηρεσίας Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα προδιαγράψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του πανεπιστημίου σε ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης των εγγράφων Ο ανάδοχος θα προδιαγράψει τις απαιτήσεις ασφάλειας για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας του περιεχομένου των εγγράφων Στο τεύχος προδιαγραφών ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει μια λίστα σαφώς διατυπωμένων και επαρκώς αιτιολογημένων απαιτήσεων σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από το πρωτόκολλο. Στο τεύχος προδιαγραφών ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει μια λίστα σαφώς διατυπωμένων και επαρκώς αιτιολογημένων απαιτήσεων σχετικά με τη δομή και τις λειτουργίες της βάσης μεταδεδομένων Στο τεύχος προδιαγραφών ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει μια λίστα σαφώς διατυπωμένων και επαρκώς αιτιολογημένων απαιτήσεων σχετικά με τη δομή και τις λειτουργίες της αναζήτησης στο πρωτόκολλο Ο ανάδοχος στο τεύχος εγγράφων και προδιαγραφών θα πρέπει να διαχωρίζει σαφώς τις απαιτήσεις που έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρμογής από τις προαιρετικές συστάσεις που αναφέρονται σε επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ο ανάδοχος θα επιμεληθεί και θα παραδώσει λεξιλόγια (vocabulary lists) ή καθιερωμένους όρους ή Θησαυρούς Ο ανάδοχος θα απασχολεί επί τόπου, προσωπικό με γνώση αυτοματοποιημένων βιβλιοθηκονομικών συστημάτων, υπό την καθοδήγηση στελέχους, της ομάδας του έργου. Ο ανάδοχος θα καταγράψει τα απαραίτητα δεδομένα χαρακτηρισμού των εγγράφων και της ροής τους (work flow) Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ψηφιοποίηση 3500 εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της Σελίδα 24 από 68

25 Πρυτανείας για τα έτη 2011, 2012 και το α εξάμηνο του 2013 Ο ανάδοχος θα καταχωρήσει τα μεταδεδομένα των εγγράφων της πρυτανείας στο σύστημα Ο ανάδοχος θα παραδώσει εγκαταστημένους πλήρης θησαυρούς όρων που θα καλύπτουν τα έγγραφα της πρυτανείας Ο ανάδοχος θα παραδώσει Συνοδευτική ηλεκτρονική ή/και έγγραφη αναφορά στην οποία θα περιγράφονται η αρχιτεκτονική, οι βασικές λειτουργίες και οι τεχνολογίες ανάπτυξης των θησαυρών Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας λογισμικού με θησαυρούς τουλάχιστον τριών ενοτήτων Ο ανάδοχος θα παραδώσει Βάση μεταδεδομένων σχετικά με το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της πρυτανείας C3.8 C3.9 Πίνακας Συμμόρφωσης προς τις Απαιτήσεις Λειτουργίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αποτίμησης του έργου της Κ.Β. Η υπηρεσία παρέχει σε επισκέπτες της την πρόσβαση σε περιβάλλον web στα στατιστικά δεδομένα που απεικονίζουν ποιοτικά και ποσοτικά το έργο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Εξασφαλίζεται στην μελέτη οργάνωσης της υπηρεσίας η Διαλειτουργικότητα με τη ΜΟΔΙΠΑΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Να ελεγχθεί το σύνολο των τεκμηρίων που διαθέτει κάθε μια από τις βιβλιοθήκες Ο ανάδοχος να καθορίσει την πολιτική που θα αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο και το δικαίωμα κατάθεσης στοιχείων. Αποδίδονται δικαιώματα καταγραφής ανά βιβλιοθήκη του ΔΠΘ Ορίζεται Κεντρικός διαχειριστής που καταχωρεί τα δεδομένα πρέπει να συμπληρωθούν καθώς και προθεσμίες στις οποίες τα δεδομένα αυτά οφείλουν να έχουν καταχωρηθεί Να ελεγχθεί η χρήση που υφίσταται το υλικό των βιβλιοθηκών σχολών και τμημάτων Καταχώρηση στατιστικών στοιχείων Σελίδα 25 από 68

26 μετά το έτος 2011 Εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας με την ΜΟΔΙΠΑΒ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ορίζεται θέση υπευθύνου καταχώρησης δεδομένων θα περιγράψει τον τρόπο επικοινωνίας των διαπιστευμένων μελών των θεματικών βιβλιοθηκών με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ WEB Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε μορφή χρονοσειράς Είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων για διαφορετικά έτη. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα (με μέσες τιμές) και μορφή διαγράμματος Τα διαγράμματα παράγονται δυναμικά Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ειδική ιστοθέση συνδεμένη με τη διαδικτυακή πύλη. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός Κεντρικών Βιβλιοθηκών 1 Συνολικός αριθμός βιβλιοθηκών 10 με Σχολής/Τμήματος που δυνατότητα παρακολουθούνται προσθήκης νέων Συνολικός πληθυσμός Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσμός Διδακτικού & Ερευνητικού προσωπικού Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσμός Επιστημονικών Συνεργατών και λοιπού ερευνητικού προσωπικού Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός πληθυσμός μεταπτυχιακών φοιτητών Ιδρύματος /Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών Ιδρύματος /Σχολής /Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών της Βιβλιοθήκης Συνολικός αριθμός ενεργών εγγεγραμμένων χρηστών-μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Βιβλιοθήκης Αριθμός δανεισμών κατά τη διάρκεια ενός έτους Μέγεθος δανειστικής συλλογής της Σελίδα 26 από 68

27 Βιβλιοθήκης Μέγεθος συλλογής της Βιβλιοθήκης Αριθμός τεκμηρίων σε αχρηστία Αριθμός τρεχουσών έντυπων Συνδρομών σε τίτλους περιοδικών Αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Ετήσιος αριθμός πιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος/ Σχολής/ Τμήματος Εικονικές επισκέψεις (visits-sessions) του Web site της Βιβλιοθήκης από απομακρυσμένους χρήστες Εικονικές προσβάσεις (accesses-logs in) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της Βιβλιοθήκης - Αριθμός τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός έτους Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της Βιβλιοθήκης Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες Βιβλιοθήκες Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τμήμα διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τμήμα διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης μίας αίτησης διαδανεισμού χρήστη της Βιβλιοθήκης σε ημέρες Αριθμός αιτήσεων διαδανεισμού των χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς κατά χρόνο διεκπεραίωσης Σύνολο ωρών ημερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Συνολικό εμβαδόν της Βιβλιοθήκης σε m2 Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης Διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες Αριθμός Βιβλιοθηκονόμων Διοικητικό προσωπικό Βιβλιοθήκης Εκπαιδευόμενο προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/ενημέρωσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το προσωπικό Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων Σελίδα 27 από 68

28 χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά Αριθμός χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους Κόστος πρόσκτησης μονογραφιών Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Συνολικό κόστος πρόσκτησης Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης Συνολικό κόστος πρόσκτησης έντυπων πηγών πληροφόρησης Δαπάνες Βιβλιοδεσίας Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης Συνολικό κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης Συνολικές δαπάνες του Ιδρύματος C3.10 Πίνακας Συμμόρφωσης προς τις Απαιτήσεις Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ενοποιημένης Διαχείρισης και Προβολής Ψηφιακών Πηγών και Πόρων μέσω ενός Ενιαίου Συνεργατικού Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο ανάδοχος θα παραδώσει εγχειρίδιο χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων Ο ανάδοχος θα παραδώσει οργανωμένη δομή αρχείων ανάλογα με την κατηγορία και το τύπο των αρχείων Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε η πύλη να λειτουργεί σε όλους τους σύνηθες φυλλομετρητές (browsers) και να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλους αυτούς. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει να γίνει έλεγχος SEO optimization και βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης Metadata σε όλες τις σελίδες ανάλογα με το περιεχόμενο Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες του W3C Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την πολυγλωσσική παρουσίαση της ιδρυματικής πύλης πληροφόρησης της ΠΒ. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη Σελίδα 28 από 68

29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ μενού πλοήγησης με υπομενού Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη δυνατότητας αναζήτησης στη σελίδα Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη χάρτη της Πύλης - Site Map Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη back end για τη πλήρη διαχείριση Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη χρήσης CSS για ομοιόμορφη διαμόρφωση περιεχομένου της Ιστοσελίδας Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη Directory like urls. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη κρυφής διεύθυνσης πρόσβασης για τη διαχείριση της πύλης Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη δυνατότητας εγκατάστασης σε server του πανεπιστημίου ώστε να λειτουργεί με ποικίλα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, BSD, Windows Server και δυνατότητα φορητότητας της πύλης σε ένα από τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι κεντρικοί υπολογιστές της βιβλιοθήκης του ΔΠΘ. Ως μέρος της μελέτης εφαρμογής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει σε αρχική μορφή (draft) τα σενάρια ελέγχου αποδοχής του πληροφοριακού συστήματος. Τα σενάρια ελέγχου αποδοχής θα εκτελεστούν από στελέχη της αναθέτουσας αρχής με επιτόπια επίβλεψη και ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την χρήση λογισμικού Server για την αποθήκευση δεδομένων και χρηστών είτε ανοικτού κώδικα είτε με άδεια δημόσιας χρήσης για να μην υπάρχει μελλοντικά χρηματική επιβάρυνση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη πλήρη μεταφορά των δεδομένων από την υπάρχουσα ιστοσελίδα (δομή + ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ δεδομένα) Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τον εμπλουτισμό με νέα στοιχεία εφόσον δοθούν από τμηματικές βιβλιοθήκες του ΔΠΘ Ο ανάδοχος θα παραδώσει κονσόλα διαχείρισης (administrator panel) για τη διαχείριση λειτουργιών της πύλης. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα προσθήκης / επεξεργασίας Σελίδα 29 από 68

30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ στοιχείων μενού και υπομενού Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη προσθήκης και επεξεργασία κειμένων με φωτογραφίες και με editor WYSIWYG και File Manager (ή ισοδύναμων) για ανέβασμα και διαχείριση φωτογραφιών στο server. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την επισύναψη αρχείων σε σελίδες (άρθρα) Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη συνδέσμων / με κατηγορίες υποκατηγορίες πλήρως διαχειρίσιμες από το back-end ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΩΝ Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ύπαρξη πλήρων στατιστικών στοιχείων πρόσβασης στις σελίδες της πύλης. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την προβολή στατιστικών στοιχείων μέσα από την πύλη (διαθέσιμα μέσα από το web) Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων με χρήση μηχανών αναζήτησης (πχ. Analytics Google, Sitemeter, statcounter, Yahoo web analytics κτλ). ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποστολής σχολίων και ερωτημάτων των επισκεπτών στην βιβλιοθήκη. Με διαχείριση αυτών από το back-end και αυτόματη ενημέρωση στον διαχειριστή. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη συστήματος εγγραφής / διαγραφής στο Newsletter για την ενημέρωση με για νέα και ανακοινώσεις με κωδικό ενεργοποίηση και διαγραφής από το Newsletter Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη φόρμας αιτημάτων, αποριών και ερωτήσεων Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη εγκατάστασης δημόσιας συζήτησης (forum) με τα γραφικά χαρακτηριστικά της κυρίας ιστοσελίδας. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη Frequently asked questions με δυνατότητα ενημέρωσης και τροποποίησης των ερωτήσεων/απαντήσεων από το διαχειριστή Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη Σελίδα 30 από 68

31 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ φόρμας αιτήματος για διαδανεισμό Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσία προσκτήσεων βιβλίων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ανάδοχος θα εξετάσει την ανάπτυξη με κώδικα ειδικά για την πύλη της βιβλιοθήκης (custom code) χωρίς τη ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ χρήση έτοιμων πακέτων, για λόγους ασφαλείας σε περιπτώσεις που δεν εγκατασταθούν νέες εκδόσεις. Εφόσον προτείνεται χρήση έτοιμου πακέτου, όπως Drupal Joomla, ή ισοδύναμου, ο ανάδοχος θα φροντίσει να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά πίνακας πελατών που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πακέτο για περισσότερο από δυο έτη. Με ευθύνη του αναδόχου θα υπάρχει αυτόματο μπλοκάρισμα (block) κακόβουλων επισκεπτών Με ευθύνη του αναδόχου θα υπάρχει αυτόματη ενημέρωση του διαχειριστή για αλλαγές σε αρχεία της σελίδας και της βάσης δεδομένων Με ευθύνη του αναδόχου θα υπάρχει αναφορά διευθύνσεων που ζητήθηκαν με σκοπό την παράνομη πρόσβαση (hacking). Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει περιορισμό του traffic όταν κάποιος ξεπερνά ένα όριο δεδομένων από την πύλη (περιπτώσεις hacking). Με ευθύνη του αναδόχου θα υπάρχει έλεγχος ζήτησης url που δεν αντιστοιχεί σε σελίδα και αυτόματη αναφορά αυτού στο διαχειριστή (με στόχο κακόβουλη επίθεση) Με ευθύνη του αναδόχου θα υπάρχει δυνατότητα λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (database) και αρχείων (files) Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χρήση HTTP Strict Transport Security (ή ισοδύναμου) Με ευθύνη του αναδόχου θα εγκατασταθεί φίλτρο για έλεγχο για SQL Injection Attack (ή ισοδύναμου) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει δυνατότητα λειτουργίας της πύλης και με στατικά αρχεία Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει παρουσίαση λίστας με τα νέα τεκμήρια της βιβλιοθήκης και ενημέρωσης αυτών από το back-end Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση χάρτη προβολής της θέσεων των βιβλιοθηκών Σελίδα 31 από 68

32 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει εφαρμογή σεναρίων κακόβουλης προσβολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης για να ελεγχθεί η ασφάλεια της ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση σελίδας αναζήτησης 1 τεκμηρίων από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης με το πρωτόκολλο Z Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη σύνθετη αναζήτηση και Σάρωση, με βάση όρων Οπουδήποτε, Τίτλος, Συγγραφέας, Θέμα, Έτος Έκδοσης, ISBN, ISSN, Εκδότης, Τίτλος Σειράς Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη γραφική απεικόνιση θέσης τεκμηρίου στην ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ βιβλιοθήκη Ο ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχονται στατιστικά αναζητήσεων Ο ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχεται προεπισκόπηση εξωφύλλου (αν είναι διαθέσιμο στις ελεύθερες βάσεις δεδομένων) Ο ανάδοχος θα φροντίσει να υπάρχει βάση δεδομένων για την αποθήκευση ψηφιακών αρχείων και την προβολή τους στο διαδίκτυο με τις προδιαγραφές: Ο ανάδοχος θα φροντίσει για το ανέβασμα αρχείου στο server (back-end) Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την εισαγωγή μεταδεδομένων για κάθε αρχείο και του πλήρους κειμένου Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη δυνατότητα αναζήτησης μέσα στο τεκμήριο Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την παρουσίαση σε κατηγορίες ανά θεματική ενότητα και τύπο του τεκμηρίου Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την παρουσίαση του τεκμηρίου με την μορφή πραγματικού βιβλίου με ξεφύλλισμα και προβολή από την πύλη Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την υποστήριξη αρχείων PDF Ο ανάδοχος θα παράσχει φόρμα απλής και σύνθετης αναζήτησης των τεκμηρίων C3.11 Υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει μελέτη όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Α4.9 Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις Σελίδα 32 από 68

33 παρακάτω εργασίες: -Κατάστρωση του σχεδίου διαχείρισης και ποιότητας έργου (ΣΔΠΕ) -Παγίωση λειτουργικών και μη λειτουργικών προδιαγραφών -Προετοιμασία για την εγκατάσταση των υπηρεσιών -Προετοιμασία για την παρακολούθηση και έλεγχο της μετάπτωσης των δεδομένων -Προετοιμασία για την εκπαίδευση των χρηστών -Προετοιμασία για την πιλοτική λειτουργία Κάθε επιμέρους εργασία της μελέτης εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενέργειες / εργασίες οι οποίες προδιαγράφονται στη παρ Α4.9 C3.12 Υπηρεσίες εγκατάστασης Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την Εγκατάσταση της Ιδρυματικής Πύλης Πληροφόρησης της ΠΒ C3.13 Υπηρεσίες εκπαίδευσης Να περιγραφεί η μεθοδολογία και να δοθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση. Να δοθεί πίνακας στον οποίον θα αναφέρονται ενδεικτικά όλες οι προσφερόμενες κατά αντικείμενο και προϊόν εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη. Στη μελέτη εφαρμογής θα περιγραφούν αναλυτικά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παρουσιάσεων, οργάνωση των ομάδων χρηστών που θα συμμετάσχουν Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο σε στελέχη διοικητικών υπηρεσιών, σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε διδακτικό ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις πόλεις που έχουν Σελίδα 33 από 68

34 έδρα σχολές και τμήματα του ΔΠΘ Θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: -Αρχεία παρουσιάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στα σεμινάρια και τις παρουσιάσεις -Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης των ψηφιακών εφαρμογών -Tutorial για τις βασικές λειτουργίες των ψηφιακών εφαρμογών, μέσα από τα οποία να διδάσκεται δια παραδειγμάτων η χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με ανοιχτή πρόσβαση το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στην προσφορά του να περιγράψει την υποδομή και μεθοδολογία που θα διαθέσει και θα χρησιμοποιήσει στην περίπτωση εκτέλεσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων από απόσταση. C3.14 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης Ο ανάδοχος θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα για την γνωστοποίηση του έργου και των ωφελειών του Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει ένα έντυπο δίπτυχο φυλλάδιο τμχ για τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει: -Στοχευμένη καμπάνια διαδικτυακής διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης (Google adwords κλπ). -Δημιουργία εικονικών χώρων προβολής του έργου σε ευρέως διαδεδομένα διαδικτυακά συστήματα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο (facebook, myspace κλπ) -Καμπάνια μέσω ανάρτησης banners σε διαδικτυακούς τόπους ευρείας πρόσβασης, δημοφιλείς σε δυνητικούς χρήστες του συστήματος C3.15 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει μετάπτωση δεδομένων σύμφωνα με τη παρ Α3.4 και τις σχετικές με το θέμα Σελίδα 34 από 68

35 υποπαραγράφους αυτής Σελίδα 35 από 68

36 C3.16 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος κατά την πιλοτική λειτουργία είναι: -Υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών. -Υπηρεσίες επί τόπου εκπαίδευσης -Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σύστημα καταγραφής προβλημάτων και απαιτήσεων αλλαγής, ανοιχτό στο προσωπικό της ΕΠΠΕ Στην προσφορά θα πρέπει να τεκμηριωθεί το σύστημα που χρησιμοποιείται από τον υποψήφιο ανάδοχο σήμερα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αυτό εντάσσεται στην καθημερινή του λειτουργία C3.17 Υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο έτη από την παραλαβή του έργου Καθ όλο το διάστημα της περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά των υπηρεσιών που παρουσιάζονται αναλυτικά στη παρ Α4. και των υποπαραγράφων αυτής. Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγύησης η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιήσει νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόσει τις διεπαφές του λογισμικού που θα παραδώσει ώστε να συνεργάζονται πλήρως με τη νέα εφαρμογή, στο βαθμό που η νέα εφαρμογή επιδέχεται αντίστοιχων διασυνδέσεων C3.18 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης (μέσω mail ή fax) ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί τηλεφωνικά εντός μιας ώρας Αν με την τηλεφωνική υποστήριξη το Σελίδα 36 από 68

37 πρόβλημα παραμείνει, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεταβεί στον χώρο εγκατάστασης εντός μιας ημέρας Σε περίπτωση προβλήματος από μη ορθή λειτουργία λογισμικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα λύνει εντός μιας ημέρας, είτε μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης είτε με επί τόπου μετάβαση C3.19 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προβεί σε σύνταξη μελέτης εφαρμογής και συγκεκριμένα στην κατάστρωση του σχεδίου διαχείρισης και ποιότητας του έργου να καθορίσει ρητά μετρικές και τρόπους παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του έργου ανά φάση καθώς και πρόνοιες για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων και απρόοπτων προβλημάτων Ο υποψήφιος ανάδοχος τόσο στη μεθοδολογία διοίκησης του έργου όσο και στη μεθοδολογία ανάπτυξής του οφείλει να καταθέσει στην προσφορά του με τεκμηριωμένο τρόπο πρακτικές που θα ακολουθήσει για την αποτελεσματική οριστικοποίηση των απαιτήσεων του έργου καθώς και για τη διαχείριση αλλαγών Είναι επιθυμητή η αξιοποίηση ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ επαναληπτικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου Στη μεθοδολογία ανάπτυξης θα πρέπει να καθορίζεται ρητά ο ρόλος της αναθέτουσας αρχής ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση, ενώ οι επιλογές του αναδόχου (ανθρώπινοι πόροι, σχεδιασμού και υλοποίησης) σε κρίσιμα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της μεθοδολογίας υλοποίησης Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει το μηχανισμό σχεδιασμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των ελέγχων αποδοχής του λογισμικού C3.20 Σχήμα διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να Σελίδα 37 από 68

38 υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της ομάδας του έργου, ο αντικαταστάτης θα έχει τουλάχιστον ίδια προσόντα με αυτά του μέλους που αξιολογήθηκε στην κατακύρωση του διαγωνισμού, του οποίου ζητείται η αντικατάσταση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: -του Υπεύθυνου Έργου -του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου για τους οποίους θα πρέπει: -να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης -να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν -να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου για τα οποία: -θα περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης -θα δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν -θα δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά φάση του Έργου C3.21 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα Σελίδα 38 από 68

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100 Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια Τηλ: 26550-22298, 29311 FAX: 26550-22298

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ.. Έχουμε την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ποστήριξη Επιστημονικών Εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης» Μέρος Γ: ποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ4Ν469Β7Ι-ΒΝΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης Ατόμων & Φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υποέργο 1: Υπηρεσίες Πρόσβασης Ατόμων / Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη Α.Π ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ξάνθη Α.Π ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 29-06-2017 Α.Π. 15108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ.383/31.05.2017 λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Διακήρυξη Διαγωνισμού για το «ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ» του Υποέργου 3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Προγράμματος Ελλάδαπρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 08-06-2017 Α.Π. 13148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της με αρ. 383/31.05.2017 λαμβάνοντας υπ όψιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Π. Έκδοση: 1.00 11/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ: 10903 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 13SYMV001804013 2013-12-23 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποσού 4.000,00 EURO με το Φ.Π.Α. Μεταξύ των : 1.-ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ, Εκπροσωπούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 08/04/2015 Αρ.Πρωτ. 9936 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές } Προϋπολογισµός: Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος Χανίων } 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 4 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών Χανιά, 26.5.2017 Αρ. Πρωτ: 4083 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για Ιωάννα Κάβαλου/ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργιών βιβλιοθήκης

λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS Ολοκληρωμένη openabekt υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & Ολοκληρωμένη λειτουργιών βιβλιοθήκης υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης openabekt.gr openabekt.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα