ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 15 η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. και επί της οδού Λ. Κηφισίας 7, στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Δημήτριος Ράικος 2. Αντιπρόεδρος Χριστίνα Μπουσουλέγκα 3. Μέλη: Ευάγγελος Καραμανλής Ιωάννα Κουλούρη Δημήτριος Σταθακόπουλος Λουρίκας Δημήτριος Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν. Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγήτρια: Παρασκευά Στυλιανή, Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη η εισηγήτρια Στυλιανή Παρασκευά Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Χ.Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για την «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» της πράξης «Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη» με κωδικό ΟΠΣ [322593], προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,31 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Με το με αριθ. πρωτ. 5574/ έγγραφο-αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα συνημμένα σε 1

2 αυτό έγγραφα (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3411/ ), όπως συμπληρώθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής, με το με αριθ. πρωτ. 5934/ έγγραφο (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3681/ ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν.4013/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 α' και 25 παρ. 1 α' του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593], προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,31 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ι. Ιστορικό - πραγματικά περιστατικά Από το φάκελο της υπόθεσης και τα περιεχόμενα, σε αυτόν, στοιχεία και σχετικά έγγραφα προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Με την υπ' αριθ. 337/ Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου εγκρίθηκαν τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν σχετικής διαβούλευσης, για την προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2. Όπως περιγράφεται εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης καθώς και στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης (6125/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΕΜ-Ι), το Υποέργο [5] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αποτελεί υποέργο της Πράξης με τίτλο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ" (Κωδικός Πράξης ΟΠΣ ), το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με την Απόφαση ένταξης 6125/ που έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 3873/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ17ΛΩ-ΞΦΙ) 1 η Τροποποίηση, την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.1341/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΑ7ΛΩ-Δ5Ο) 2 η Τροποποίηση και την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 3491/ (ΑΔΑ: Β5ΓΚ7ΛΩ-Γ9Ε) 3 η Τροποποίηση της Πράξης. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη μελέτη (οριστική και εφαρμογής) τριών κτιρίων (Α,Β,Γ), στην κατασκευή και στον εξοπλισμό τεσσάρων (4) κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ) που θα χρησιμεύσουν ως φοιτητικές κατοικίες για τη δωρεάν διαμονή φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δεν διαθέτουν οικονομική ευχέρεια, σύμφωνα με την κοινωνική πολιτική της παροχής ίσων ευκαιριών στους νέους. Η πράξη θα υλοποιηθεί με 7 υποέργα. Συγκεκριμένα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: η μελέτη (οριστική και εφαρμογής) των κτιριακών εγκαταστάσεων και των τριών κτιρίων (Α,Β,Γ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και έχει εκδοθεί η Άδεια Δόμησης αρ. 101/ , των τριών κτιρίων ΥΠΟΕΡΓΟ 2: η εργολαβία κατασκευής των τεσσάρων κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: η σύνδεσή τους με τα δίκτυα ΟΚΩ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: η πρόβλεψη δαπάνης για αποζημίωση έργων της Αρχαιολογίας. ΥΠΟΕΡΓΟ 5 η προμήθεια εξοπλισμού για τις φοιτητικές κατοικίες, των τεσσάρων κτιρίων (Α,Β,Γ και Δ) ΥΠΟΕΡΓΟ 6 η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης για τη διενέργεια ελέγχων ΥΠΟΕΡΓΟ 7: η σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης. 3. Με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 883/ έγγραφό της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο [5] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2

3 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ", με κωδικό ΟΠΣ [322593], συνολικού προϋπολογισμού , Με την υπ' αριθ. 378/ (ΑΔΑ: 6ΨΤΠ469Β7Λ-ΧΞΝ) Απόφασή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενέκρινε: «α) την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 16% και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα με κωδικό πράξης ΣΑΕ2010ΣΕ και κωδικό MIS και β) τα τεύχη του ως άνω Διαγωνισμού». 5. Ακολούθως, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξέδωσε την υπ' αριθ. πρωτ. 962/ Διακήρυξη ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ,00 συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ 16%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σύμφωνα με το άρθρο Α.1.4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά Ομάδα Ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα: «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ Α (Εξοπλισμός δωματίου) ΟΜΑΔΑ Β (Έπιπλα γραφείου) ΟΜΑΔΑ Γ (Σταθερά καθίσματα αναμονής καλαθάκια αχρήστων)) ΟΜΑΔΑ Δ (Εξοπλισμός Ιατρείου) ΟΜΑΔΑ Ε (Ντουλάπια αποδυτηρίων) ΟΜΑΔΑ ΣΤ (Τραπέζι- καρέκλες κουζίνας και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 ) Τριάντα δύο χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (32.185,34 ) Δέκα χιλιάδες εκατό δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (10.113,79 ) Χίλια εκατό ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (1.193,97 ) Δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (19.724,14 ) Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 16% Εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (75.400,00 ) Τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ (37.335,00 ) Έντεκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο ευρώ (11.732,00 ) Χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (1.385,00 ) Είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (22.880,00 ) Είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 3

4 εξωτερικού χώρου)) ΟΜΑΔΑ Ζ (Έπιπλα καθιστικού) ΟΜΑΔΑ Η (Κουρτίνες) ΟΜΑΔΑ Θ (Ηλεκτρικές Συσκευές) ΟΜΑΔΑ Ι (Επαγγελματικά πλυντήρια Στεγνωτήρια ρούχων)) ΟΜΑΔΑ ΙΑ (Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός) εβδομήντα δύο λεπτά (24.051,72 ) Είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (27.793,10 ) Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (11.975,86 ) Είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (28.948,28 ) Δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (17.327,59 ) Εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (77.586,21 ) (27.900,00 ) Τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (32.240,00 ) Δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ (13.892,00 ) Τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (33.580,00 ) Είκοσι χιλιάδες εκατό ευρώ (20.100,00 ) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 ) Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κωδικό Πράξης ΣΑΕ 2010ΣΕ και κωδικό MIS Στο άρθρο Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Η προσφορά του συμμετέχοντος πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται υπέρ του, χωριστά για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Το ποσό της/των Εγγυητικής/ών Επιστολής/ών Συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (εκτός του ΦΠΑ) των Ομάδων Ειδών για τις οποίες κατατίθεται προσφορά». 7. Περίληψη των ουσιωδών όρων και στοιχείων της ως άνω διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) στις και δημοσιεύθηκε την 4 η με κωδικό 2015/S Παράλληλα, η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη δημοπράτησης δημοσιεύτηκαν στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις με αριθμούς συστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Επίσης, η υπ' αριθ. πρωτ. 962Α/ περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 67ΕΦ469Β7Λ-8ΩΑ και στον εθνικό τύπο στις εφημερίδες «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» και «ΕΜΠΡΟΣ» στις και στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις , ενώ παράλληλα αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 15PROC /

5 8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίστηκε η 14 η και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η 22 α Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων με το ηλεκτρονικό μήνυμά της στις προς το Εθνικό Τυπογραφείο αιτήθηκε τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της περίληψης της Διακήρυξης. Το Εθνικό Τυπογραφείο με ηλεκτρονικό μήνυμα στις απάντησε στο αίτημα ως εξής: «Δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ270 Α/ )». Στη συνέχεια η Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις , το υπ' αριθ. πρωτ. 1070/ έγγραφό της προς το Εθνικό Τυπογραφείο, στο οποίο αιτήθηκε «τη δημοσίευση σε ΦΕΚ με ημερομηνία δημοσίευσης Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 των εν λόγω περιλήψεων, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε έως τώρα όπως προκύπτει από την πιο πάνω τεκμηρίωση, εφόσον οι διαδικασίες σύναψης των εν λόγω συμβάσεων, έχουν ημερομηνία έναρξης πριν την 1 η Μαρτίου 2015, από την οποία καταργούνται σύμφωνα με την περίπτωση δ, παράγραφος 8 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014, οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παρ. 1 του άρθρου 6 (Τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ' της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3469/2006(Α'131)». Το Εθνικό Τυπογραφείο απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις στο εν λόγω αίτημα τα εξής: «Σε απάντηση του 1070/ εγγράφου σας πληροφορούμε ότι η περίπτωση δ της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 καταργεί τις διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων ως δημοσιευτέα ύλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και το Τεύχος Δ.Δ.Σ. Επομένως από 1/3/2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 10. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 430/ Απόφαση Πρύτανη με ΑΔΑ: 6Ν6Γ469Β7Λ-ΙΑΕ, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια του προέδρου, επέλεξε διαδοχικά τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με αριθμό από 7401 έως και 7411 και διαπίστωσε ότι αφενός ο κάθε ένας ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό επτά προσφορές για τις Ομάδες με συστημικό αριθμό 7401, 7402, 7403, 7405, 7406, 7407 και 7411, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής ( και ώρα 10:00). Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν προσφορές για τις Ομάδες Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», για την Ομάδα Β από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» και για την Ομάδα ΙΑ η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές για τις ομάδες Δ (Σ.Α. 7404), Η (Σ.Α. 7408), Θ (Σ.Α. 7409) και Ι (Σ.Α. 7410). 11. Με το 2 ο Πρακτικό της, στις , η Επιτροπή Διενέργειας διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και στο σύνολό τους είχαν υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή κατά τη διάρκεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών των ομάδων Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ, όπως αναφέρει στο 3 ο Πρακτικό της στις , διαπίστωσε ότι «οι τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, πλην των ζητουμένων πιστοποιητικών: 1. Στις τεχνικές προσφορές της Εταιρείας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για τις ομάδες ειδών Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ δεν ευρέθησαν τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη πιστοποιητικά. 2. Τα πιστοποιητικά που υπέβαλε η Εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» για την ομάδα ειδών Β ήταν στην ιταλική γλώσσα». Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να ζητηθούν διευκρινήσεις από τις δύο εταιρείες. Οι σχετικές επιστολές και το περιεχόμενό τους αποφασίστηκε από την Επιτροπή με το 4 ο Πρακτικό της, στις

6 12. Στη συνέχεια, η Επιτροπή με το 5 ο Πρακτικό της, στις , αφού έλαβε γνώση της επιστολής της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» (αριθ. πρωτ. 3068/ ), αποφάσισε ότι δε συντρέχει λόγος να προβεί σε καμία ενέργεια. Ακολούθως, εξέτασε τις τεχνικές προσφορές της ομάδας ΙΑ και διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προσφορές της Διακήρυξης, αλλά προς αποσαφήνιση των ειδών ΙΑ.11 και ΙΑ.12, ομόφωνα αποφάσισε την αποστολή επιστολής προς την εταιρεία ΙΝΕΡΓΟ για την παροχή διευκρινήσεων. Η Επιτροπή αφού εξέτασε την απαντητική διευκρινιστική επιστολή της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» και τις απαντητικές επιστολές της εταιρείας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», όπως αναφέρεται στο 6ο Πρακτικό στις , αποφάσισε τα εξής: «Α) Οι μεταφράσεις των πιστοποιητικών από τα Ιταλικά στα Ελληνικά που απέστειλε η εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» καλύπτουν τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού...β)δεν δόθηκαν οι ζητούμενες διευκρινήσεις από την Εταιρεία «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ». Αντ' αυτού απεστάλησαν πιστοποιητικά, τα οποία θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί κατ ατην υποβολή της αρχικής τεχνικής προσφοράς, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού...ως εκ τούτου οι προσφορές της Εταιρείας για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ, ομόφωνα απορρίπτονται και δεν θα βαθμολογηθούν». 13. Όπως αναφέρεται στο 7 ο Πρακτικό της Επιτροπής στις , η Επιτροπή εξέτασε την απαντητική διευκρινιστική επιστολή της Εταιρείας «ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (αριθ. πρωτ. 3355/ ) και αποφάσισε ότι η εν λόγω απάντηση καλύπτει επαρκώς τα ερωτήματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» για την ομάδα Β, της προσφοράς της εταιρείας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για την ομάδα Ε, καθώς και της προσφοράς της εταιρείας «ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για την ομάδα ΙΑ. 14. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε, στην υπ' αριθ. 04 (επαναληπτική)/ Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα τα υπ' αριθ. 1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο και 8 ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, τα κάτωθι: 1. ενέκρινε τα δικαιολογητικά ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των εταιρειών ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα Β και ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την ομάδα ΙΑ, 2. απέρριψε την προσφορά της εταιρείας ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ καθώς στις τεχνικές προσφορές της εταιρείας δεν συμπεριλήφθησαν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά, γεγονός που κατά τη διακήρυξη συνιστά ποινή αποκλεισμού και 3. ενέκρινε τη βαθμολογία των προσφορών των εταιρειών ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα Β, ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για την ομάδα Ε και ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την ομάδα ΙΑ. 15. Ακολούθησε η αποσφράγιση και καταγραφή των οικονομικών προσφορών, μέσω του συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία κάθε εταιρείας ανά ομάδα ειδών, η Επιτροπή με το 9 ο Πρακτικό της στις , κατέληξε στους προσωρινούς αναδόχους ανά ομάδα ειδών, ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Β Έπιπλα γραφείου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ Ε Ντουλάπια αποδυτηρίων ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6

7 ΙΑ Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας αποφάσισε, όπως αναφέρεται στο 10 ο Πρακτικό της, στις , πρότεινε: «1. την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικές Κατοικίες στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593] για τις τέσσερις ομάδες ειδών για τις οποίες κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης εκατό σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, 2. την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχων «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικές Κατοικίες στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593] για τις τέσσερις ομάδες ειδών για τις οποίες δεν υπήρξε καμία προσφορά (άγονη διαδικασία) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ (68.957,00 ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ». 16. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ' αριθ. 06 (επαναληπτική)/ Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε τα εξής: 1.ενέκρινε τα αποτελέσματα ελέγχου των οικονομικών προσφορών των εταιρειών ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ για την ομάδα Β, ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για την ομάδα Ε και ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την ομάδα ΙΑ στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και 2.την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα ειδών ως αναφέρεται στον Πίνακα που παρατίθεται ανωτέρω στο Ιστορικό στο σημείο Τέλος, με τη με αριθ. πρωτ. 5929/ βεβαίωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βεβαιώνεται ότι «στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ), για τη σύναψη συμβάσεων, για την Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593] δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις/προσφυγές/ένδικα μέσα κατά οποιουδήποτε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας (περιλαμβανομένης και της διακήρυξης)». 18. Κατόπιν των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 5574/ αίτημά του (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3411/ ), όπως συμπληρώθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 5934/ έγγραφο (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3681/ ), αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν.4013/2011, όπως ισχύει, προσκομίζοντας σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 α' και 25 παρ. 1 α' του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593], προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,31 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα, η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση αφορά στις εξής ομάδες: α) Α, Γ, ΣΤ και Ζ ομάδες, με δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για τις οποίες κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και β) Δ, Η, 7

8 Θ, και Ι ομάδες, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για τις οποίες δεν υπήρξε καμία προσφορά (άγονη διαδικασία) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. ΙΙ. Νομικό πλαίσιο 19. Το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 4146/2013, ορίζει ότι: «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων». 20. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» ορίζει ότι: Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. [...] β) ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του με αρ. 1336/2013 Κανονισμού της Επιτροπής της 13ής Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τα ως άνω ποσά, από αναπροσαρμόσθηκαν στις και ευρώ, αντίστοιχα. 21. Στο άρθρο 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) ορίζεται ότι: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη 8

9 διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές Στο άρθρο 25 παρ. 1 περ. α' του ιδίου π.δ., «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της» [ ]. 23. Στα άρθρα 134 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και 136 (Υποχρέωση χρήσης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/ ): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, ορίζεται ότι: « Oι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [...] Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών...». Επιπλέον, με την παρ. 3 του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου, ορίζεται ότι : «3. Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου [...]». 24. Mε την υπ' αριθ. Π1/2390 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2677/Β/2013) καθορίστηκαν οι Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 25. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης του ν.4281/ ορίζουν ότι: «1. Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλόγου, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση...». 26. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του ν.4281/ (160 Α') Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 9

10 Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ορίζουν ότι: «Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 ορίζεται ότι: «Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 27. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (270 Α'), ορίζουν ότι: «γ. Η περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν.4281/2014 (Α' 160) καταργείται. δ. Από καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παρ. 1 του άρθρου 6 (ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ' της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3469/2006 (Α' 131)». 28. Οι διατάξεις του άρθρου 37 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/ ): Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις ορίζουν ότι: 1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.» 2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από την ημερομηνία έναρξης των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. [...]». ΙΙΙ. Νομική Εκτίμηση 29. Το υπό εξέταση αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας, με την έννοια της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας προϋπολογισμού του αιτήματος ,31 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα εν μέρει άγονου διαγωνισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για παροχή σύμφωνης γνώμης. 30. Περαιτέρω η διαδικασία με διαπραγμάτευση, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περιπτώσεις (αντίστοιχα άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007) (βλ. σχετικώς ΔΕE, απόφαση της 8ης Απριλίου 2008, C337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψη 56). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, δηλαδή από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας. Συγκεκριμένα, προκειμένου η οδηγία 2004/18/ΕΚ να μην απολέσει την πρακτική αποτελεσματικότητά της, τα κράτη μέλη και οι αναθέτουσες αρχές τους δεν επιτρέπεται να προβλέπουν περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση που δεν προβλέπονται από την εν λόγω οδηγία ή να συνοδεύουν τις ρητώς προβλεπόμενες από την οδηγία αυτή περιπτώσεις με νέους όρους που έχουν ως αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία (βλ. ΔΕΕ, αποφάσεις της 18 ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. Ι-1249, σκέψη 23, της 28 ης Μαρτίου 10

11 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 1996, σ. Ι-1949, σκέψη 13 και της 13 ης Ιανουαρίου 2005, C-84/03, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλ. 2005, Ι-13947, σκέψη 48). 31. Με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 προκύπτει ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να έχουν υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 32. Ομοίως, με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την προϋπόθεση: α) να έχει προηγηθεί ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, β) να μην έχει υποβληθεί κατά την ανωτέρω νομίμως διεξαχθείσα και προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές να μην κρίνεται κατάλληλη ή να μην υπάρχει κανείς υποψήφιος και γ) να μην τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. δ) Επιπλέον, προϋποθέτει ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προβεί στη διαβίβαση προς αυτήν, σχετικής εκθέσεως. 33. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο (α) προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, παγίως έχει κριθεί ότι η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής διαγωνισμό, με συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης διαγωνιστικής διαδικασίας να καθιστά παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ Πράξ. 215/2012/Ζ Κλιμ., Αποφ. VI Τμ. 1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013). 34. Εν προκειμένω, η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. α' και 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 διενεργείται ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων συμπίπτουν. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Ως προς την προϋπόθεση (α) της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκήρυξε, με την υπ' αριθ. πρωτ. 962/ διακήρυξη, ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593], προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια του οποίου: α) ανέδειξε προσωρινούς αναδόχους, με την με αριθ. 06/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τις ομάδες ειδών Β, Ε και ΙΑ, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο Ιστορικό, υπό 15-16, συνολικής δαπάνης ,57 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφενός για τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,61 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, για τις οποίες κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, αφετέρου για τις ομάδες Δ, Η, Θ, και Ι, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,70 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, για τις οποίες δεν υπήρξε καμία 11

12 προσφορά (άγονη διαδικασία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007. Βάσει της ως άνω διακήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις με αριθμούς (α/α) συστήματος , ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 14 η και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η 22 α , ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 28 η Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η με αριθ. πρωτ. 962/ διακήρυξη δεν περιείχε όρους που θα απέτρεπαν κάποιον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στο σχετικό διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το προαναφερθέν Ιστορικό, ούτε εντοπίζονται πλημμέλειες σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις δημοσιότητας και τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος της περιόδου οριστικής υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 8), αναλόγως των περιστάσεων, μπορεί να θέτει εμπόδια στη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και συνακόλουθα να περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η Αρχή θεωρεί ορθότερο η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού και, επομένως, να υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών καθόλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το Ιστορικό της παρούσας (υπό 7), η περιληπτική διακήρυξη δεν δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), παρότι η αποστολή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) έλαβε χώρα στις στις , οπότε θεωρείται ότι εκκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία (βλ. παρ του άρθρου 139, του άρθρου 152 και της περίπτωσης 1.Α. (25) του άρθρου 199 του ν.4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 67 του ν.4316/2014) (βλ. σχετ. Κατευθυντήρια Οδηγία 7 ΑΔΑ:Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ) και παρά τις ενέργειες στις οποίες προέβη εγκαίρως η αρμόδια Διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αποστολή σχετικού εγγράφου προς το Εθνικό Τυπογραφείο). Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι λοιπές κατά το νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ήτοι η αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε., την οποία ο νομοθέτης θεωρεί μείζονος σημασίας, καθώς και η δημοσίευση σε ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και εθνικό τύπο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για τη σχετική δημοσίευση, καθώς και της σύγχυσης που επήλθε ως προς την υποχρέωση δημοσιότητας στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τη μη έγκαιρη αναστολή της ισχύος του Μέρους Β' του ως άνω νόμου και την ερμηνευτική δυσχέρεια που προκάλεσε η συνεχής μεταβολή κανόνων δικαίου, η ως άνω παράλειψη δεν θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια της προηγηθείσας διαδικασίας, στην οποία, άλλωστε, συμμετείχαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007, ήτοι της υποβολής μη κανονικών προσφορών ή προσφορών που είναι απαράδεκτες Με την με αριθ. 04(επαναληπτική)/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Θέμα 2 ο, 2.1), ορίζεται ρητά ότι «[...] απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ καθώς στις τεχνικές προσφορές της εταιρείας δεν συμπεριλήφθησαν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά, γεγονός που κατά τη διακήρυξη συνιστά ποινή αποκλεισμού [...]». 12

13 Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά με αριθ. 5 ο / , 6 ο / και 7 ο / της Επιτροπής διενέργειας (βλ. ανωτέρω, Ιστορικό, υπό 12-13), κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών απορρίφθηκαν οι προσφορές της εταιρείας ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ διότι «στην απαντητική διευκρινιστική επιστολή της εν λόγω εταιρείας δεν δόθηκαν οι ζητούμενες διευκρινίσεις και αντ αυτού απεστάλησαν πιστοποιητικά, τα οποία θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί κατά την υποβολή της αρχικής τεχνικής προσφοράς, όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού (σελ 68 «Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς») Ως εκ τούτου οι προσφορές της Εταιρείας για τις ομάδες Α, Β, Γ, ΣΤ και Ζ, ομόφωνα απορρίπτονται και δεν θα βαθμολογηθούν». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, εν προκειμένω, συντρέχει η (β) προϋπόθεση για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007 ως προς τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, για τις οποίες υπέβαλε προσφορές ο ανωτέρω υποψήφιος ανάδοχος Ως προς την προϋπόθεση (β) που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, ήτοι της μη υποβολής προσφοράς ή προσφοράς που δεν κρίνεται κατάλληλη ή την μη ύπαρξη υποψηφίου Βάσει των προαναφερθέντος Πρακτικού με αριθ. 1 ο / και της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (υπό 9 & 13), διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές για τις ομάδες Δ (Σ.Α. 7404), Η (Σ.Α. 7408), Θ (Σ.Α. 7409) και Ι (Σ.Α. 7410). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχει η (β) προϋπόθεση για την εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 για τις εν λόγω ομάδες Ως προς τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης Από τα προσκομισθέντα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα στο προσκομισθέν σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου δηλώνεται ρητά ότι «[...]κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης δε τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης [...]». 35. Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση α) συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007 για τις Α, Γ, ΣΤ και Ζ ομάδες, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,61 μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, για τις Δ, Η, Θ, και Ι ομάδες, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,70 μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. IV. Συμπέρασμα Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα αποφασίζει: Την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για την ανάθεση της προμήθειας επίπλων και συσκευών για τις φοιτητικές κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της πράξης Ανέγερση Φοιτητικής Κατοικίας στη 13

14 Μυτιλήνη με κωδικό ΟΠΣ [322593], αφενός για τις ομάδες Α, Γ, ΣΤ και Ζ, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,61 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις οποίες υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, αφετέρου για τις ομάδες Δ, Η, Θ, και Ι, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ,70 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α' του π.δ. 60/2007, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων και υπό τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της με αριθ. πρωτ. 962/ διακήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού. Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρόεδρος Δημήτριος Ράικος 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011)

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 180/ 2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 142/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 389/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Ράικος Δημήτριος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ` του Ν 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 27 Ιουλίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Ρ Ω Ν Τ Η Σ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 9 0 9 / 2 0 1 5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 134 /2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χανιά, 25.10.2017 Αρ. Πρωτ.: 1088 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/12/2015. Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Δεκεμβρίου 2015

Ημερομηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 17/12/2015. Ημερομηνία συνεδρίασης : 21 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 000548/07-01-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών»

Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί Προγράμματος Δακοκτονίας, Θεσμικό Πλαίσιο και Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» Συμμετοχή στην Κωνσταντίνα Λιώση Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών Εισήγηση με θέμα: «Διαγωνισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ', υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.: 729/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση σχεδίου σύμβασης για το έργο : «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Αριθμ. Πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.3/2643 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης

Κοζάνη, Αριθμ. Πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.3/2643 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλ.: +30 24610 68232 & 24610 68103 Φαξ: +30 2461039682 Email: oikon2@teiwm.gr, oikon6@teiwm.gr Κοζάνη, 29-09-2017 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ.(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ a ΑΠΟΦΑΣΗ 63 /2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136

ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 13/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49136 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3497/ Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει όλες

ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3497/ Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει όλες ΙI. Έναρξη ισχύος 1. Ισχύς από τη δημοσίευση Η ισχύς των διατάξεων του Ν.4412/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. (άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 9-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 24678 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 5.870 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Θεσσαλονίκη 10-6-2016 Τμήμα Αριθ. Πρωτ.: 197 Λογιστικού - Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: Αθανάσιος Λιάγκος εκπρόσωπος του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ), Στεφανάκη Γεωργία.

Απόντες: Αθανάσιος Λιάγκος εκπρόσωπος του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ), Στεφανάκη Γεωργία. Hράκλειο 12/12/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-Δ/ΚΟΥ Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Αρ. Πρωτ. 6362/12-12-2016 Γραφείο Γραμματεία Διοίκησης Πληρ. Κλάδου Πελαγία Τηλ. 2810 338176 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 05 / 05 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 12928 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:24/2/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 9255 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2015 (της διαδικασίας του άρθρου 2 παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 24/06/2015 Αρ. Πρωτ: 13943 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Tμήμα Προμηθειών, 17/1/2017 Αριθμ. Πρωτ.1240/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 16/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 05203 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. X. Κασίμης, Πρόεδρος 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/24-05-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Κέρκυρα, 30.06.2015 Αρ. Πρωτ. 3725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το παρόν έργο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα