ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ Γεωργία-Ζωή Χαλβατζή, Ελένη Μανώλη, Διονύσης Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν ότι τα ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση υδατικών πόρων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε αποτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Το νερό υποτιμολογείται, οι χρήσεις του δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο, και τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται στους χρήστες συχνά οδηγούν στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απαντώντας στην πρόκληση αυτή, η Οδηγία 2000/60/EK καλεί τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν έως το 2010 ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές τιμολόγησης ικανοποιούν τις αρχές της ανάκτησης κόστους και «ο ρυπαίνων πληρώνει», ενώ ταυτόχρονα παρέχουν στους χρήστες κίνητρα για την αποδοτικότερη χρήση των υδατικών πόρων. Η αρχή της «ανάκτησης κόστους» αναφέρεται στο συνολικό χρηματικό ποσό που πρέπει να ανακτάται για τις υπηρεσίες νερού. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Οδηγίας, το συνολικό κόστος περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών, τα περιβαλλοντικά κόστη που σχετίζονται με την υποβάθμιση των υδάτινων σωμάτων και το κόστος ευκαιρίας (κόστος φυσικών πόρων) που συνδέεται με την κατανομή του νερού στις επιμέρους χρήσεις, σήμερα ή στο μέλλον. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στην ικανοποιητική ή μη συνεισφορά των επιμέρους χρήσεων στο συνολικό κόστος, ανάλογα με την επιβάρυνση που αυτές προκαλούν. Επομένως, ενώ η ανάκτηση κόστους καθορίζει το συνολικό ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κόστος αυτό πρέπει να κατανεμηθεί στις επιμέρους χρήσεις. Τέλος, η παροχή κινήτρων για αποδοτικότερη χρήση καθιστά την τιμολόγηση εργαλείο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας. Με βάση τα παραπάνω, ένα σύστημα τιμολόγησης συμβατό με τις αρχές και τους στόχους της Οδηγίας 2000/60 θα πρέπει να: (α) Οδηγεί στην ανάκτηση τουλάχιστον του χρηματοοικονομικού κόστους των υπηρεσιών νερού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών, (β) Κατανέμει δίκαια το συνολικό κόστος στους χρήστες (εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»), (γ) Παρέχει κίνητρα για αποδοτικότερη χρήση των υδατικών πόρων, (δ) Ικανοποιεί κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των χρηστών σε βασικές υπηρεσίες νερού και η δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν στις αντίστοιχες χρεώσεις των υπηρεσιών (δυνατότητα για πληρωμή affordability), και να (ε) Εξασφαλίζει διαδικασίες που να επιτρέπουν τη διαφάνεια στην κατανομή του κόστους και την εκτίμηση των χρεώσεων για τον καταναλωτή, ώστε να γίνεται δυνατή η αναγνώριση και η αιτιολόγηση επιχορηγήσεων και ενδοεπιδοτήσεων μεταξύ χρήσεων και χρηστών, και να διευκολύνεται ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διατύπωση και η αξιολόγηση σχεδίων πολιτικών τιμολόγησης, στη βάση των στόχων που θέτει η Οδηγία 2000/60 για την υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα, όπως πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE04/ENV/GR/ Water Agenda. Επίσης συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για τα μέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων που προτάθηκαν για την περιοχή στα πλαίσια του έργου. Συνολικός στόχος της οικονομικής ανάλυσης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί πιλοτική για τον ελλαδικό χώρο, υπήρξε αφενός ο εντοπισμός πιθανών δυσκολιών στην εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης της Οδηγίας και αφετέρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου Water Agenda. Βασικός στόχος της διαβούλευσης επί των οικονομικών θεμάτων υπήρξε η διαμόρφωση κοινής αντίληψης για τις αρχές που πρέπει να διέπουν την τιμολόγηση υπηρεσιών νερού και την εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας

2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. Ανάπτυξη πολιτικών ανάκτησης κόστους και τιμολόγησης Το μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη σχεδίων ανάκτησης κόστους και τιμολόγησης υπηρεσιών νερού περιλαμβάνει τρία στάδια, τα οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Σχήμα 1: (1) την αποτύπωση του μηχανισμού ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής, (2) την εκτίμηση των σημερινών επιπέδων ανάκτησης κόστους, και (3) τη διατύπωση και την αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων ανάκτησης κόστους και τιμολόγησης. Σχήμα 1: Επιμέρους στάδια προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης στα δύο επίπεδα της ανάλυσης Συνολικά, διακρίνονται δύο επίπεδα: το επίπεδο Λεκάνης Απορροής, όπου διαμορφώνεται η γενικότερη πολιτική για την ανάκτηση κόστους, το οποίο γενικά περιλαμβάνει: το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος φυσικών πόρων και το χρηματοοικονομικό κόστος που σχετίζεται με υποδομές που εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις, και το επίπεδο του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών, όπου διαμορφώνονται τα σχέδια τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών νερού. Η διατύπωση πολιτικών ανάκτησης καθορίζεται από το αντίστοιχο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής. Για την περίπτωση της Λεκάνης του Ανθεμούντα, και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ελλείψεις του σημερινού νομοθετικού πλαισίου και την ευρωπαϊκή εμπειρία από την εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους, θεωρήθηκαν τα ακόλουθα: Ο Φορέας Διαχείρισης της λεκάνης απορροής θα είναι αρμόδιος για τον καθορισμό και την είσπραξη χρεώσεων και φόρων για την ανάκτηση των προαναφερθεισών συνιστωσών κόστους. Τα έσοδα από τις χρεώσεις αυτές ανακτώνται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών της λεκάνης και από τους μεμονωμένους χρήστες, στην περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών είναι ιδιωτική. Τα έσοδα από τις χρεώσεις απόληψης/ ρύπανσης μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων θα διατίθενται για την υλοποίηση μέτρων πρόληψης/αποτροπής ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων στην περιοχή. Με βάση την τελευταία θεώρηση, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων εκτιμήθηκαν με τη «μέθοδο με βάση το κόστος» (cost-based valuation), ως το κόστος επιπλέον έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση μέτρων αποτροπής/αναίρεσης της αντίστοιχης περιβαλλοντικής υποβάθμισης Ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας Η εφαρμογή της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας προτείνεται ως μέθοδος για: (α) την επιλογή του οικονομικά αποτελεσματικότερου συνδυασμού μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τη διόρθωση της απόκλισης μεταξύ της οικολογικής κατάστασης που προβλέπεται στο Σενάριο Αναφοράς και των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο, και (β) την αξιολόγηση - 2 -

3 συμπληρωματικών μέτρων προκειμένου να καταδειχθεί εάν τα αντίστοιχα προγράμματα μέτρων είναι δυσανάλογου κόστους. Η μεθοδολογία που έχει προταθεί στα πλαίσια της Κοινής Στρατηγικής για την Εφαρμογή της Οδηγίας δομείται συνολικά σε 5 φάσεις: (1) Καθορισμός της κατάλληλης γεωγραφικής κλίμακας και (2) Καθορισμός χρονικής περιόδου για την ανάλυση καθώς ενδέχεται τα προτεινόμενα μέτρα να αναφέρονται σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες ή/και να είναι πλήρως αποτελεσματικά μετά την πρώτη περίοδο εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης ( ), (3) Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μέτρων, (4) Εκτίμηση κόστους για κάθε μέτρο, και τέλος (5) Διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας με στόχο των προσδιορισμό του αποτελεσματικότερου και οικονομικά αποδοτικότερου συνδυασμού μέτρων. Η προσέγγιση προαιρετικά ολοκληρώνεται σε ένα 6 ο βήμα, όπου αναλύονται οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των μέτρων και προσδιορίζονται οι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Σχήμα 2: Μέθοδος ανάλυσης κόστους αποτελεσματικότητας Για την διεξαγωγή των φάσεων 3, 4 και 5 της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας ακολουθείται η μεθοδολογία του Σχήματος 2, η οποία έχει ως βασικό στόχο τον προσδιορισμό των λύσεων (συνδυασμών μέτρων), οι οποίες είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποτελεσματικές και αποδοτικές. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι βέλτιστες κατά Pareto λύσεις για κάθε βαθμό επίτευξης στόχου, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για να προσδιοριστεί ο επιθυμητός/δυνατός βαθμός επίτευξης στόχου, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τη δυνατότητα ανάληψης κόστους. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Η λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα, έκτασης 320 km 2, βρίσκεται Ανατολικά-Νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει περιοχές των Δήμων Θέρμης, Βασιλικών (Νομός Θεσσαλονίκης), και του Δήμου Ανθεμούντα (Νομός Χαλκιδικής). Κατά την τελευταία δεκαετία η περιοχή δέχεται έντονη οικιστική πίεση από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται μεγάλη αύξηση της ζήτησης σε φυσικούς πόρους και σε υποδομές. Ωστόσο, στους Δήμους Βασιλικών και Ανθεμούντα, η γεωργία εξακολουθεί να είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε απασχόληση, και οικονομικό αποτέλεσμα. To 2003, η συνολική ζήτηση νερού στη Λεκάνη εκτιμήθηκε σε 22,2 εκατ. m³/έτος, εκ των οποίων το 81% αντιστοιχεί στη γεωργία, 10% στον οικιακό τομέα και τις υπηρεσίες, 7% στη βιομηχανία και 2% στην κτηνοτροφία. Το βασικότερο πρόβλημα διαχείρισης των υδατικών πόρων της Λεκάνης σχετίζεται με την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων (η μέση κατείσδυση εκτιμάται σε 5-6 εκατ. m³/έτος), που αποτελούν τη βασική πηγή κάλυψης των υδατικών αναγκών. Ταυτόχρονα, οι απολήψεις από ιδιωτικές γεωτρήσεις δεν καταγράφονται, ενώ το ίδιο πρόβλημα συχνά παρουσιάζεται και στις απολήψεις από δημοτικές γεωτρήσεις

4 3.1. Οικονομική ανάλυση υπηρεσιών νερού Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής Αξιολόγηση σημερινών πολιτικών τιμολόγησης Η μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης της Λεκάνης του Ανθεμούντα ανήκει στους Ο.Τ.Α. Έως το 2005, κανένας από τους τρεις Δήμους της περιοχής δεν είχε ιδρύσει Δ.Ε.Υ.Α. και οι υπηρεσίες ύδρευσης/αποχέτευσης παρέχονταν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες νερού των Δήμων. Το μεγαλύτερο μέρος των αρδευτικών αναγκών εξυπηρετείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ ένα μέρος παρέχεται μέσω Δημοτικών Αρδευτικών Δικτύων (ΔΑΔ). Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής ζήτησης καλύπτεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ και η επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων είναι κυρίως ιδιωτική. Η επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Θέρμης πραγματοποιείται από δύο φορείς: (α) την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) και (γ) την αντίστοιχη Δημοτική Επιχείρηση Αναβάθμισης Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Βασικός στόχος των σημερινών πολιτικών τιμολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών νερού είναι η ανάκτηση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης (Άρθρο 17, Ν. 1080/1980). Γενικά, στην ύδρευση εφαρμόζεται πάγιο τέλος και κλιμακωτά αυξανόμενη ογκομετρική τιμολόγηση, ενώ τα κόστη αποχέτευσης ανακτώνται μέσω ετήσιου τέλους και επιπλέον χρέωσης που υπολογίζεται ως ποσοστό της ογκομετρικής χρέωσης ύδρευσης. Στα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα εφαρμόζεται επίπεδη τιμολόγηση, με βάση την καλλιεργούμενη έκταση, και σπανιότερα ογκομετρική τιμολόγηση. Βασικό χαρακτηριστικό των ακολουθούμενων συστημάτων τιμολόγησης είναι η πολυπλοκότητα και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ καταναλωτών του ίδιου Δήμου, είτε γεωγραφικά είτε ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών. Ταυτόχρονα, οι μετρήσεις κατανάλωσης είναι αναξιόπιστες στην άρδευση, ακόμα όταν εφαρμόζεται ογκομετρική τιμολόγηση. Για την εκτίμηση των σημερινών επιπέδων ανάκτησης κόστους, η ανάλυση επικεντρώθηκε στην εκτίμηση του βαθμού ανάκτησης χρηματοοικονομικού κόστους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού από τους Δήμους Θέρμης, Βασιλικών 1 και Ανθεμούντα. Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε για την περίοδο και βασίστηκε στα δεδομένα των απολογιστικών καταστάσεων εσόδων-εξόδων των τριών Δήμων για τις υπηρεσίες νερού. Εντοπίστηκαν σημαντικά προβλήματα στο σύστημα λογιστικής καταγραφής, τα οποία οφείλονται κυρίως στο μη συστηματικό και ομοιογενή τρόπο καταγραφής του κόστους και των εσόδων κάθε υπηρεσίας, καθώς και στην έμμεση εμπλοκή τρίτων φορέων στην παροχή υπηρεσιών. Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους θεωρήθηκαν οι ακόλουθες συνιστώσες: (α) το κόστος κεφαλαίου, που υπολογίστηκε με τη μέθοδο της ιστορικής αξίας και το χρόνο ζωής έργων, (β) το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, που περιλαμβάνει τα ετήσια έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών και (γ) οι λοιπές δαπάνες. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης για την περίοδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, όπου έχει γίνει αναγωγή του ετήσιου κόστους και εσόδων σε τιμές Πίνακας 1: Συνολικός βαθμός ανάκτησης χρηματοοικονομικού κόστους δημοτικών υπηρεσιών νερού ( ) Υπηρεσίες Ανάκτηση κόστους λειτουργίας & συντήρησης (%) Θέρμης Βασιλικών Ανθεμούντα Ανάκτηση συνολικού χρηματοοικονομικού κόστους (%) Θέρμης Βασιλικών Ανθεμούντα Ύδρευση 104% 101% 92% 93% 76% 89% Άρδευση 94% 24% 43% 83% 23% 43% Αποχέτευση 160% - 82% 96% - 77% Γενικά, παρατηρείται ότι τα επίπεδα ανάκτησης κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες άρδευσης των Δήμων Βασιλικών και Ανθεμούντα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και με δεδομένο ότι σε καμία υπηρεσία δεν επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση, υπάρχει έμμεση επιχορήγηση των υπηρεσιών νερού είτε από άλλες δημοτικές υπηρεσίες είτε από άλλες, κρατικές πηγές, οι οποίες λόγω ελλιπούς καταγραφής, δεν γίνεται να ταυτοποιηθούν. 1 Η ανάλυση για το Δήμο Βασιλικών περιορίστηκε στις υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης, καθώς οι οικισμοί του Δήμου δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο

5 Διαμόρφωση σχεδίων τιμολόγησης υπηρεσιών νερού Με βάση τα προβλήματα και τις διαπιστωμένες ελλείψεις των σημερινών συστημάτων τιμολόγησης, έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν σχέδια για τον επανασχεδιασμό του συστήματος, στη βάση αντίστοιχων προτάσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία (Σχήμα 3). Στοιχείo συστήματος τιμολόγησης Aποτέλεσματα Στόχοι Κατάργηση ενδοεπιδοτήσεων μεταξύ χρήσεων Διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές σχέσεις Διαφάνεια Συστηματική καταγραφή στοιχείων κόστους ανά φορέα/ υπηρεσία Ταυτοποίηση χρηματοροών Κάλυψη χρηματοοικονομικού κόστους Εγκατάσταση υδρομέτρων/ συστηματική καταγραφή Ανάκτηση κόστους υπηρεσιών Έλεγχος καταναλώσεων Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Ενιαία τιμολόγια ανά περιοχή εφαρμογής Εξάλειψη ανισοτήτων Δικαιοσύνη Οδηγία 2000/60 Ευκολία στην κατανόηση Ενιαία ογκομετρική χρέωση Πάγιο και ενιαία ογκομετρική Απλότητα στην εφαρμογή «Ο χρήστης/ ρυπαίνων πληρώνει» Αποδοτική χρήση πόρου Πάγιο και κλιμακωτή ογκομετρική Διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου εσόδων Παροχή κινήτρων για εξοικονόμηση Κοινωνική δικαιοσύνη Δικαιότερη κατανομή κόστους Αυξημένη δυνατότητα για πληρωμή Σχήμα 3: Στόχοι και επιμέρους στοιχεία συστήματος τιμολόγησης Ως βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του συστήματος τιμολόγησης θεωρήθηκαν: (α) η εγκατάσταση υδρομέτρων σε όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις, (β) η συστηματική μέτρηση καταναλώσεων, (γ) η εδραίωση ενός διαφανούς συστήματος καταγραφής κόστους και υπολογισμού χρεώσεων σε επίπεδο υπηρεσίας, και (δ) η συστηματική ενημέρωση του κοινού για τον τρόπο καθορισμού των χρεώσεων. Ο σχεδιασμός των δομών τιμολογίου πραγματοποιήθηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Πλήρης (επαρκής) ανάκτηση χρηματοοικονομικού κόστους. Εύκολη εφαρμογή του σχεδίου τιμολόγησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσκολιών που σχετίζονται με τη ριζική αναμόρφωση του συστήματος τιμολόγησης. Σημερινά διαθέσιμα δεδομένα, δεδομένου ότι ο υπολογισμός χρεώσεων με βάση αυθαίρετες εκτιμήσεις δεν θα έχει την αποδοχή των καταναλωτών. Η αξιολόγησή των εναλλακτικών σχεδίων πραγματοποιήθηκε στη βάση δεικτών που σχετίζονται με: (α) τη δυνατότητα των χρηστών να ανταπεξέλθουν στις χρεώσεις της υπηρεσίας (δυνατότητα για πληρωμή), και (β) την πιθανή εξοικονόμηση νερού και υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικότερων πρακτικών. Για τις δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης διατυπώθηκαν δύο εναλλακτικά σχέδια τιμολόγησης (απλής συνδυασμένη τιμολόγηση και κλιμακωτά αυξανόμενες τιμές), τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την ογκομετρική χρέωση. Και τα δύο σχέδια περιλαμβάνουν το στοιχείο της πάγιας χρέωσης, η οποία σχεδιάστηκε ούτως ώστε να ανακτώνται (α) το ετήσιο κόστος αποδοχών του μόνιμου προσωπικού των υπηρεσιών και (β) οι δαπάνες συντήρησης. Όσον αφορά στην ογκομετρική χρέωση, ισχύουν τα ακόλουθα: Στο σχέδιο απλής συνδυασμένης τιμολόγησης η ογκομετρική χρέωση, υπολογίζεται με βάση μια σταθερή ενιαία τιμή, ενώ Στο σχέδιο κλιμακωτά αυξανόμενων τιμών, η τιμή διάθεσης νερού αυξάνεται ανάλογα με την ετήσια κατανάλωση, και με βάση τρεις κλίμακες κατανάλωσης, κοινές και για τους τρεις Δήμους. Η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης ορίστηκε έτσι ώστε να καλύπτει την ελάχιστη ετήσια κατανάλωση για ένα νοικοκυριό 4 ατόμων 2. Ο υπολογισμός των τιμών ογκομετρικής χρέωσης πραγματοποιήθηκε με βάση τη μέθοδο της ΑWWA, θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση των τιμών της 2 ης και της 3 ης κλίμακας είναι 120% και 200% της τιμής της 1 ης κλίμακας αντίστοιχα. 2 Η ελάχιστη ατομική κατανάλωση στη Λεκάνη, σύμφωνα με τις μετρούμενες καταναλώσεις, ανέρχεται σε 100l/d/capita

6 Για τις υπηρεσίες αποχέτευσης (Πίνακας 2) εξετάστηκε ένα σχέδιο απλής συνδυασμένης τιμολόγησης, που περιλαμβάνει πάγια χρέωση και ενιαία ογκομετρική χρέωση, με βάση την υδρευτική κατανάλωση, δεδομένου ότι η πρακτική εκτίμησης των χρεώσεων αποχέτευσης ως ποσοστά των αντίστοιχων χρεώσεων ύδρευσης πολλές φορές οδηγεί σε ανάκτηση κόστους μεγαλύτερη από 100%. Πίνακας 2: Εκτιμώμενες χρεώσεις εναλλακτικών σχεδίων τιμολόγησης ύδρευσης/αποχέτευσης Στοιχείο τιμολογίου Θέρμης Βασιλικών Ανθεμούντα ΥΔΡΕΥΣΗ Πάγια χρέωση Τιμή ογκομετρικής χρέωσης ( /m³/έτος) Απλή συνδυασμένη τιμολόγηση 0,33 0,54 0,67 Κλιμακωτά αυξανόμενες τιμές Κλίμακα κατανάλωσης 1: m³/έτος 0,28 0,49 0,61 Κλίμακα κατανάλωσης 2: m³/έτος 0,33 0,59 0,74 Κλίμακα κατανάλωσης 3: >300 m³/έτος 0,55 0,98 1,23 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Πάγια χρέωση 40-5 Τιμή ογκομετρικής χρέωσης ( /m³/έτος) 0,24-0,32 Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων έγινε με βάση τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις χρεώσεις των υπηρεσιών νερού (δυνατότητα για πληρωμή), και την εκτιμώμενη επακόλουθη μείωση της ζήτησης. Η δυνατότητα για πληρωμή εκτιμήθηκε με βάση την ετήσια δαπάνη ενός 4μελούς νοικοκυριού για υπηρεσίες νερού και το μέσο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα σε κάθε Δήμο. Με βάση τα αποτελέσματα, η ετήσια δαπάνη για το έτος αναφοράς (2005) κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2,6% του μέσου φορολογητέου εισοδήματος, ανάλογα με το Δήμο, είναι λίγο μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των σημερινών συστημάτων τιμολόγησης (0,6 έως 1,4%) και θεωρείται ικανοποιητική. Για την ελαστικότητα της ζήτησης δεν έχουν γίνει μελέτες στην περιοχή. Η εκτίμηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης βασίστηκε στη θεώρηση τυπικής τιμής για την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τη μέση τιμή ίση προς -0,2. Η μεγαλύτερη μείωση υπολογίζεται στους Δήμους Βασιλικών και Ανθεμούντα (7 και 6% αντίστοιχα). Για το Δήμο Θέρμης υπολογίζεται οριακή αύξηση 1%, λόγω μείωσης των τιμών στα μεγαλύτερα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Βασικός στόχος της ανάπτυξης πολιτικών τιμολόγησης για τις δημοτικές υπηρεσίες άρδευσης είναι η μέτρηση και τελικά ο έλεγχος της κατανάλωσης. Ως αποτέλεσμα, επιλέχθηκε η απλή ογκομετρική τιμολόγηση και οι τιμές διάθεσης του αρδευτικού νερού υπολογίστηκαν ενδεικτικά, με βάση θεωρητικές εκτιμήσεις για τη ζήτηση. Οι υπολογιζόμενες τιμές διάθεσης νερού από τα ΔΑΔ Θέρμης αντιστοιχούν σε 0,06 / m³ για ανάκτηση 90% και σε 0,07 / m³ για ανάκτηση 100%. Για τα ΔΑΔ Βασιλικών και Ανθεμούντα, όπου οι υφιστάμενοι βαθμοί ανάκτησης είναι ιδιαίτερα χαμηλοί εξετάστηκαν σχέδια τιμολόγησης για βαθμούς ανάκτησης από 50% ως 100%. Για το Δήμο Βασιλικών οι αντίστοιχες τιμές διάθεσης νερού αυτές κυμαίνονται μεταξύ 0,08 /m³ και 0,15 /m³ ενώ για το Δήμο Ανθεμούντα από 0,03 / m³ έως 0,06 /m³. Η αξιολόγηση των ενδεικτικών σχεδίων τιμολόγησης βασίστηκε στη σύγκριση μεταξύ της συνολικής ετήσιας δαπάνης για προμήθεια νερού από τα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα και της ακαθάριστης ετήσιας προσόδου από γεωργικές δραστηριότητες. Η ετήσια δαπάνη για άρδευση προέκυψε ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με την ακαθάριστη πρόσοδο στο Δήμο Βασιλικών, παρά το γεγονός ότι η εκτιμώμενη τιμή για τη διάθεση αρδευτικού νερού στο Δήμο είναι η υψηλότερη στη Λεκάνη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μεγάλη μέση ακαθάριστη πρόσοδο που υπολογίζεται στα Δ.Α.Δ. Βασιλικών, και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εντατική και οικονομικά αποδοτική καλλιέργεια κηπευτικών, η οποία είναι η κύρια γεωργική δραστηριότητα του Δήμου, δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από μία αύξηση τιμών. Αντίθετα, η ετήσια δαπάνη για άρδευση στα Δ.Α.Δ. Ανθεμούντα υπερβαίνει το 10% της ακαθάριστης προσόδου λόγω της χαμηλής οικονομικής αποδοτικότητας των αροτριαίων καλλιεργειών του Δήμου. Η εκτιμώμενη μείωση της ζήτησης υπολογίστηκε επίσης θεωρητικά, λόγω της έλλειψης δεδομένων για τα είδη των καλλιεργειών στα Δ.Α.Δ. και τις πραγματικές καταναλώσεις, θεωρώντας ένα εύρος τιμών για την ελαστικότητα της ζήτησης (από -0,04 έως -0,27) με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση αναμένεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 27,000 και 183,000 m 3 /έτος στα ΔΑΔ Θέρμης και μεταξύ 80,000 και 532,000 m 3 /έτος στα ΔΑΔ Βασιλικών. Για το Δήμο Ανθεμούντα δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση καθώς η υπολογιζόμενη τιμή διάθεσης νερού είναι σημαντικά μικρότερη της ισχύουσας (0,05 αντί 0,22 m 3 /έτος)

7 3.2. Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας Η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας των μέτρων που προτείνονται στα πλαίσια του έργου LIFE Water Agenda για τη Λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε για δύο έτη: (α) το 2015, το οποίο είναι το έτος κατά το οποίο θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας και (β) το 2020, το οποίο αποτελεί το χρονικό ορίζοντα για τη διαμόρφωση σεναρίων διαχείρισης υδατικών πόρων. H αποτελεσματικότητα των μέτρων εκτιμήθηκε με βάση τις προβλέψεις του Σεναρίου Αναφοράς (Δράση 4.1 του έργου LIFE Water Agenda), στο οποίο θεωρείται ότι η ετήσια προσφορά του νερού στην Λεκάνη θα διατηρηθεί ως έχει, ενώ η ζήτηση θα διαμορφωθεί από τις υφιστάμενες τάσεις των σχετικών δημογραφικών και οικονομικών παραμέτρων. Το σενάριο διαρθρώθηκε σε δύο υποσενάρια τα οποία εκφράζουν την ευνοϊκότερη και δυσμενέστερη εκδοχή αυτού (best και worst case scenarios), θεωρώντας ανώτατα και κατώτατα όρια για παραμέτρους που έχουν κρίσιμη επίδραση στη ζήτηση νερού. Tα αποτελέσματα της Ανάλυσης Πιέσεων-Επιπτώσεων του έργου έχουν καταδείξει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της Λεκάνης είναι η υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί. Για το λόγο αυτό, η αποτελεσματικότητα των μέτρων ορίστηκε ως ο περιορισμός της υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων σε σχέση με τις προβλέψεις του Σεναρίου Αναφοράς. Προς διευκόλυνση των υπολογισμών, η αποτελεσματικότητα εκφράστηκε επίσης με βάση την παραγόμενη ή εξοικονομούμενη ποσότητα νερού. Από την ανάλυση άλλων ομάδων εργασίας του έργου, προέκυψαν 7 κατηγορίες έργων, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς (κατασκευή φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών και τριτοβάθμιων μονάδων επεξεργασίας, επιπλέον παροχή νερού από το δίκτυο της ΕΥΑΘ) και στη μείωση της ζήτησης, κυρίως μέσω έργων αντικατάστασης/ανάπτυξης δικτύων (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, κατασκευή συλλογικού αρδευτικού δικτύου), αλλά και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. Η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας για τους συνδυασμούς μέτρων (λύσεις) οδήγησε στον προσδιορισμό 11 λύσεων για κάθε μία από τις 4 εξεταζόμενες περιπτώσεις. Οι λύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τις οικονομικά βέλτιστες λύσεις για κάθε επίπεδο επίτευξης στόχου, και παρουσιάζονται ενδεικτικά στο Σχήμα 4α. Με τον τρόπο αυτό προέκυψε η ακόλουθη γενική σειρά προτεραιότητας για την υλοποίηση μέτρων: (1) Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, (2) Φράγματα εμπλουτισμού (3) Ορεινές Λιμνοδεξαμενές (4) Μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίηση νερού για άρδευση (5) Σύνδεση Δήμου Θέρμης με ΕΥΑΘ και Συλλογικό Αρδευτικό Δίκτυο Βασιλικών και (6) Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης. Ετήσιο κόστος εφαρμογής (Εκατ. Euro) % 20% 40% 60% 80% % Βελτίωση υπερεκμετάλλευσης υπόγ ειων υδάτων σε σχέση με το Σενάριο Αναφοράς Αυξητικό κόστος (Εκατ. Εuro/%Βελτίωση) 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1% 30% 42% 46% 51% 66% 72% 74% % Βελτίωση υπερεκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων σε σχέση με το Σενάριο Αναφοράς (α) (β) Σχήμα 4: Ενδεικτικά αποτελέσματα ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για το υποσενάριο Worst Case Έτος 2015 (a) Συνδυασμοί ελαχίστου κόστους και (β) Ανάλυση αυξητικού κόστους Από το 4 ο Στάδιο της ανάλυσης προκύπτει ότι το αυξητικό κόστος δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις για όλες τις βέλτιστες λύσεις εκτός από τις 2 τελευταίες (αντικαταστάσεις δικτύων στους Δήμους Βασιλικών και Ανθεμούντα), καθώς το κόστος τους είναι υψηλό και οι δυνατότητες εξοικονόμησης νερού περιορισμένες (Σχήμα 4β). Η κυριότερη παράμετρος που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάταξη και τελική επιλογή μέτρων είναι η τιμή διάθεσης νερού από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία καθορίζει και το εάν αντίστοιχο μέτρο είναι οικονομικά βιώσιμο και αποδεκτό από τους τοπικούς φορείς. Όσον αφορά στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, εκτιμάται ότι διευρυμένη εφαρμογή θα οδηγούσε στην εξοικονόμηση χρηματικών πόρων και τη βελτίωση του επιτυγχανόμενου αποτελέσματος. Ωστόσο, η περαιτέρω διείσδυση εξαρτάται από τις ειδικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και από επιπλέον κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες για π.χ. την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων άρδευσης

8 3.3. Εναλλακτικοί μηχανισμοί επιμερισμού κόστους Με βάση το γεγονός ότι ο μηχανισμός επιμερισμού του (συνολικού) κόστους υπηρεσιών νερού καθορίζεται από το εκάστοτε θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων και παροχής υπηρεσιών, εξετάστηκαν δύο εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης του τομέα νερού της Λεκάνης: Το πρώτο σχήμα αναφέρεται στη διατήρηση του υπάρχοντος θεσμικού και διοικητικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών, όπου το κόστος κατανέμεται ανά Δήμο, υπηρεσία και χρήστη, με βάση τις σημερινές πρακτικές. Για το περιβαλλοντικό κόστος ο επιμερισμός πραγματοποιείται με βάση (α) τα ρυπαντικά φορτία που απορρίπτονται από τις χρήσεις κάθε Δήμου και (β) το ποσοστό των καταναλωτών που εξυπηρετείται από το δημοτικό φορέα παροχής υπηρεσιών. Το κόστος φυσικών πόρων επιμερίζεται με ανά Δήμο με βάση τις απολήψεις από υπόγεια νερά, κατόπιν ανά χρήση και τέλος ανά υπηρεσία, ανάλογα με το ποσοστό της ζήτησης που καλύπτεται από τη δημοτική υπηρεσία. Το δεύτερο σχήμα περιγράφεται ως «Ενιαία διαχείριση και παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της Λεκάνης» και συνίσταται στην ενοποίηση των δημοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών. Αναλύονται δύο μηχανισμοί επιμερισμού κόστους: (α) Επιμερισμός του κόστους κεφαλαίου νέων έργων, φυσικών πόρων και περιβαλλοντικού κόστους ανά νοικοκυριό, χωρίς να πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των χρήσεων νερού, και (β) Επιμερισμός του κόστους κεφαλαίου νέων έργων, φυσικών πόρων και περιβαλλοντικού κόστους με βάση την αντίστοιχη κατανάλωση ανά χρήση (κόστος κεφαλαίου), την απόληψη από υπόγεια νερά (κόστος φυσικών πόρων) και τα απορριπτόμενα ρυπαντικά φορτία (περιβαλλοντικό κόστος). Και στους δύο μηχανισμούς, το λειτουργικό κόστος παροχής υπηρεσιών επιμερίζεται όπως σήμερα, με βάση τη γενικότερη αρχή για την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Ενδεικτικά αποτελέσματα για το χρηματοοικονομικό κόστος παρουσιάζονται στο Σχήμα 5 για καθένα από τα σενάρια υλοποίησης μέτρων που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του έργου. 0,4 0,4 Xρηματοοικονομικό κόστος άρδευσης ( /m³) 0,3 0,2 0,1 0 BAU BAU ENG ENG HIH HIH Xρηματοοικονομικό κόστος άρδευσης ( /m³) 0,3 0,2 0,1 0 BAU BAU ENG ENG HIH HIH Θέρμης Βασιλικών Ανθεμούντα Επιμερισμός ανά νοικοκυριό Επιμερισμός ανά χρήση (α) Διατήρηση σημερινού πλαισίου (β) Ενιαία οργάνωση υπηρεσιών νερού Σχήμα 5: Ενδεικτικά αποτελέσματα εναλλακτικών μηχανισμών επιμερισμού χρηματοοικονομικού κόστους άρδευσης Στο σχήμα της διατήρησης του σημερινού οργανωτικού πλαισίου, ένα σημαντικό τμήμα του κόστους αποδίδεται στους καταναλωτές του Δήμου Βασιλικών, γεγονός που οφείλεται στις ανεπαρκείς υποδομές που διαθέτει ο σήμερα και στο μεγάλο αριθμό αρδευτικών έργων που αποδίδονται στο Δήμο. Αντίθετα, τα κόστη (χρηματοοικονομικό, φυσικών πόρων και περιβαλλοντικό) που επιμερίζονται στους καταναλωτές των Δήμων Θέρμης και Ανθεμούντα είναι χαμηλότερα, είτε λόγω του χαμηλού κόστους έργων (ύδρευση και αποχέτευση) είτε λόγω της σημαντικής ζήτησης (άρδευση Δήμου Ανθεμούντα) ή αριθμού καταναλωτών ( Θέρμης). Αντίστοιχα, μπορεί να θεωρηθεί ότι στο σχήμα της ενιαίας οργάνωσης του τομέα νερού ο επιμερισμός κόστους στο σύνολο των νοικοκυριών πιθανόν να μη δημιουργεί δυσανάλογα κόστη, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση τα κόστη που επιμερίζονται στην αγροτική χρήση είναι αρκετά υψηλά και μπορούν να θεωρηθούν δυσανάλογα. Σημειώνεται ωστόσο ότι λόγω έλλειψης δεδομένων και εκτιμήσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα πιθανά έμμεσα οικονομικά οφέλη του αγροτικού τομέα που θα προκύψουν λόγω της μείωσης του κόστους άρδευσης από ιδιωτικές γεωτρήσεις. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πιλοτική διεξαγωγή της οικονομικής ανάλυσης υπηρεσιών νερού που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE Water Agenda για τη Λεκάνη του Ανθεμούντα κατέδειξε μία σειρά από ελλείψεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να γίνει δυνατή η διατύπωση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών τιμολόγησης στα πλαίσια του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι ελλείψεις αυτές οφείλονται κυρίως στο μη συστηματικό και ομοιογενή τρόπο καταγραφής του - 8 -

9 κόστους και των εσόδων κάθε υπηρεσίας, καθώς και στην έμμεση εμπλοκή τρίτων φορέων στην παροχή υπηρεσιών. Γίνεται επομένως φανερό ότι απαιτείται η εδραίωση ενός διαφανούς συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους, όπου (α) τα καταγεγραμμένα κόστη θα αφορούν μόνο την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, (β) οι ενδοεπιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών και χρηστών θα είναι σαφείς και αιτιολογημένες και (γ) οι πηγές χρηματοδότησης θα είναι καταγεγραμμένες στο επίπεδο της υπηρεσίας. Επιπλέον, η διαφάνεια στην εκτίμηση χρεώσεων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική αποδοχή και επιτυχής εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου τιμολόγησης. Όσον αφορά στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας μέτρων επισημαίνεται ότι η διαδικασία έχει ως απώτερο στόχο την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Στην πράξη, πρόκειται για θέματα κοινωνικής επιλογής: (α) εάν το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή κάποιας στρατηγικής «αξίζει τον κόπο» (εάν δηλαδή η αξία χρήσης νερού είναι υψηλότερη του κόστους) και (β) εάν οι χρήστες αποδέχονται τελικά να αναλάβουν το κόστος. Ο επιμερισμός του χρηματοοικονομικού κόστους εξαρτάται από το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης αλλά θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας αφορούν όλους τους χρήστες και φορείς. Ειδικά για την ανάκτηση των υπόλοιπων συνιστωσών κόστους (κόστος για τους φυσικούς πόρους και των περιβάλλον), σημειώνεται ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα καθορίσει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για τον επιμερισμό, την ανάκτηση και τη χρήση του ανακτηθέντος κόστους. Με βάση πάντως τις διεθνείς πρακτικές, τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών για την προστασία των υδατικών πόρων και την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισής τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η δημοσίευση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου LIFE04/ENV/GR/ WATER AGENDA, «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης OIKONOMIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Α. Τορτοπίδης, Γ. Κοτζαγιώργης, Α. Καλλιγοσφύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Η αέναη επανάληψη του φυσικού κύκλου του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ» Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Ο 1: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται Υπερβολική άρδευση με την κατανάλωση να υπερβαίνει κατά 20-25% τις θεωρητικά υπολογισθείσες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές & εργαλεία για την

Προοπτικές & εργαλεία για την Ημερίδα «Το νερό στην εποχή της κλιματικής αλλαγής», 28 Μαρτίου 2008 Προοπτικές & εργαλεία για την Καθ. Διονύσης Ασημακόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οι «Προκλήσεις» του νερού Αυξανόμενη ζήτηση Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

«Νερό για όλους, νερό για τη ζωή!»

«Νερό για όλους, νερό για τη ζωή!» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/11/2006 «Νερό για όλους, νερό για τη ζωή!» Διαχείριση υδατικών πόρων: Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/Ε.Κ. και ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης Ημερίδα Έργου LIFE WATER AGENDA στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14)

του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14) 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14) Ενδιάμεση Φάση:2. Παραδοτέο 15: Ερωτηματολόγια για κρίσιμα θέματα διαβούλευσης Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ10 (EL10)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ10 (EL10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ10 (EL10) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Υδατικό ιαμέρισμα Θεσσαλίας. - Σημαντικά Θέματα ιαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της ιαβούλευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Υδατικό ιαμέρισμα Θεσσαλίας. - Σημαντικά Θέματα ιαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της ιαβούλευσης Υδατικό ιαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα ιαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της ιαβούλευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ/ΞΙΑ ιαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και υτικής Στερεάς Ελλάδας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΣ 6 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΔΕΥΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ε Ρ Γ Ο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος υτικής Πελοποννήσου

των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος υτικής Πελοποννήσου των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος υτικής Πελοποννήσου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ των Λεκανών Ποταµών 2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑπορροής ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ! ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ! ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ! ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΩΝ 2000/60/ΕΚ Έκδοση 2 η Απρίλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλούμε διαθέστε λίγα λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 3: Χρήσεις του Νερού Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ. Δρ. Διονυσίου Ξένου. Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου. 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ. Δρ. Διονυσίου Ξένου. Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου. 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ Δρ. Διονυσίου Ξένου Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας «Αναγκαιότητα για την δημιουργία μίας Ενιαίας Στρατηγικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ: εφαρμογήτηςοδηγίας 2000/60/ΕΕ και ανάπτυξηδιαδικασιώνδημόσιαςδιαβούλευσης 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AQUA 2006 24 Νοεμβρίου 2006 ΔΡΑΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥΕΡΓΟΥ LIFE 04/ENV/GR/000099 Water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Klio Monokrousou / Nikolaos Chalkias, MEDITERRANEAN SOS Network

Klio Monokrousou / Nikolaos Chalkias, MEDITERRANEAN SOS Network Stakeholders activation for strategic water management planning / Ενεργοποίηση ενδιαφερόμενων μερών για τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης των υδάτων Klio Monokrousou / Nikolaos Chalkias, MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χρήστος Μακρόπουλος Ημερίδα: «i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατ. Μακεδονίας (EL11)

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατ. Μακεδονίας (EL11) 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατ. Μακεδονίας (EL11) Ερωτηματολόγια για κρίσιμα θέματα διαβούλευσης και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 7: Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνοπτικός Τίτλος 1 ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Σωκράτης Φάμελλος MSc. Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνος Έργου AQUA 2006, 24 Νοεμβρίου 2006 Εφαρμογή της 2000/60 & ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσµάτων: ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, προσδιορισµός της σύγκρουσης των κριτηρίων.

Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσµάτων: ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, προσδιορισµός της σύγκρουσης των κριτηρίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική αυτή έκθεση περιλαµβάνει αναλυτική περιγραφή των εναλλακτικών µεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης που εξετάσθηκαν µε στόχο να επιλεγεί η µέθοδος εκείνη η οποία είναι η πιο κατάλληλη για

Διαβάστε περισσότερα