Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης"

Transcript

1 P7_TA(2010)0365 Γυναίκες εργαζόµενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τις εργαζόµενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2009 µε τίτλο «Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2010» (COM(2009)0694), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2003 µε τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας: επισκόπηση της πρόσφατης προόδου» (COM(2003)0728), έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2004 µε θέµα την επισφαλή εργασία στην Ευρώπη και µια συγκριτική µελέτη των σχετικών µε την αγορά εργασίας κινδύνων που υφίστανται στις ευέλικτες οικονοµίες, έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών Μέρος ΙΙ των ολοκληρωµένων κατευθυντήριων γραµµών για την Ευρώπη 2020» (COM(2010)0193), έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 µε θέµα την ευελιξία µε ασφάλεια σε καιρούς κρίσης, έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, περί της εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 1, έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 2, έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP 3, έχοντας υπόψη την οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES 4, έχοντας υπόψη το ενηµερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Βελτίωση των Συνθηκών ιαβιώσεως και Εργασίας µε θέµα τις µορφές λίαν άτυπης απασχόλησης, ΕΕ L 327, , σ. 9. ΕΕ L 204, , σ. 23. ΕΕ L 175, , σ. 43. ΕΕ L 14, , σ. 9.

2 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Βελτίωση των Συνθηκών ιαβιώσεως και Εργασίας του 2008 µε αντικείµενο τα µέτρα για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Βελτίωση των Συνθηκών ιαβιώσεως και Εργασίας του 2007 µε θέµα τις συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη του φύλου, έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Βελτίωση των Συνθηκών ιαβιώσεως και Εργασίας του 1998 µε θέµα την επισφαλή εργασία και τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη, έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωβαροµέτρου του Οκτωβρίου 2007 µε θέµα την αδήλωτη εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη την έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής σε θέµατα φύλου και απασχόλησης (EGGE) του 2009 µε θέµα τον διαχωρισµό των φύλων στην αγορά εργασίας, έχοντας υπόψη την έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής σε θέµατα φύλου, κοινωνικής ενσωµάτωσης και απασχόλησης του 2006 µε θέµα τις οφειλόµενες στο φύλο ανισότητες ως αιτίες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού για µειονεκτούσες οµάδες σε τριάντα ευρωπαϊκά κράτη, έχοντας υπόψη την έκθεση του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) µε θέµα την αξιοπρεπή εργασία για τις οικιακές βοηθούς, εκπονηθείσα επ`ευκαιρία της 99ης συνόδου του, τον Ιούνιο 2010, έχοντας υπόψη την έκθεση του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) του 2009 µε θέµα την διάσταση του φύλου στην οικιακή εργασία στη. Ευρώπη, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης και της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 6ης Mαΐου 2009 σχετικά µε την ενεργητική ένταξη των ατόµων που είναι αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης Νοεµβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών 3, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά µε το µέλλον της Στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά τη διάσταση του φύλου 4, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 18ης Σεπτεµβρίου 1998, για το ρόλο των Κείµενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2010)0231 ΕΕ C 212 Ε, , σ. 23. ΕΕ C 16 E, , σ. 21. ΕΕ C 287 E, , σ. 323.

3 συνεταιρισµών στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 17ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1996) 2, έχοντας υπόψη τη γνώµη του τµήµατος «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, ικαιώµατα του Πολίτη» της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010 µε θέµα την επαγγελµατικοποίηση των οικιακών εργασιών (SOC/372 CESE 336/2010), έχοντας υπόψη την έκδοση Statistics in focus της Eurostat, αριθ. 12/2010, µε αντικείµενο την συνεχιζόµενη κρίση των αγορών εργασίας της ΕΕ των 27, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνώµη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0264/2010), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ατοµίκευση και η διαρκώς αυξανόµενη ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, θέτει τους εργαζόµενους, και ιδίως τις γυναίκες που συχνά επωµίζονται οικογενειακές υποχρεώσεις, σε πλέον ευάλωτη θέση και µπορεί να έχει ως συνέπεια το επισφαλές της εργασίας διότι επιτρέπει στους εργοδότες να επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στην αγορά της επισφαλούς εργασίας είναι δυσανάλογα υψηλό, ότι ορισµένες µορφές επισφαλούς εργασίας που επιτελούν οι γυναίκες, όπως η αµειβόµενη οικιακή εργασία και η φροντίδα ατόµων, δεν είναι ορατές στην αγορά εργασίας, και ότι, παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην ΕΕ για τις γυναίκες όσον αφορά τις δυνατότητες απασχόλησης, την ποιότητα της εργασίας, το εισόδηµα διαβίωσης και τις ίσες αµοιβές για ισότιµη εργασία και εργασία ίσης αξίας, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των γυναικών στην αγορά της επισφαλούς εργασίας αποτελεί κοµβικό παράγοντα που συντελεί στο υφιστάµενο χάσµα αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ µεγάλο λαµβάνοντας κατά συνέπεια υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας της γυναικείας απασχόλησης θα µειώσει το χάσµα αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών,. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αθέλητη µερική απασχόληση είναι πολύ διαδεδοµένη στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, ιδίως στους τοµείς ξενοδοχείων και εστιατορίων, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής εργασίας και άλλες υπηρεσίες κοινοτικής, κοινωνικής και προσωπικής φροντίδας, τοµείς στους οποίους η πλειοψηφία των εργαζοµένων είναι γυναίκες, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζει τον ρόλο τους στην ενδοοικογενειακή ζωή και οι γυναίκες έχουν την 1 2 ΕΕ C 313, , σ ΕΕ C 80, , σ. 43.

4 τάση να αναλαµβάνουν εργασιακά καθήκοντα που τους επιτρέπουν να συνδυάζουν την αµειβόµενη και την άµισθη εργασία, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης επί της επισφαλούς εργασίας υπήρξε διττός, δεδοµένου ότι αφενός µεν η πρώτη αντίδραση πολλών επιχειρήσεων ήταν να περικόψουν τις θέσεις προσωρινής απασχόλησης και αφετέρου δε ότι εκφράζονται φόβοι ότι πολλές από τις µόνιµες θέσεις εργασίας που απωλέσθηκαν λόγω κρίσης δεν πρόκειται να επαναφερθούν, αλλά αντιθέτως θα αντικατασταθούν από άτυπες αν όχι επισφαλείς µορφές απασχόλησης, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής εργασία αφορά «µη κανονικές» µορφές εργασίας που διαθέτουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: µηδαµινή ή µηδενική ασφάλεια εργασίας λόγω του µη µόνιµου και συχνά ευκαιριακού χαρακτήρα της εργασίας, µε συµβάσεις που περιέχουν κακούς όρους εργασίας ή ακόµα και χωρίς συµβάσεις, σε περίπτωση λόγου χάρη προσωρινών, υποχρεωτικά µερικής απασχόλησης συµβάσεων, ασαφή ωράρια και καθήκοντα που αλλάζουν αναλόγως των επιθυµιών του εργοδότη χαµηλές αµοιβές που ενδέχεται να είναι ακόµα και ασαφείς ή ανεπίσηµες κανένα δικαίωµα κοινωνικής προστασίας ή προνόµιο επαγγελµατικής φύσης καµµία προστασία εναντίον των διακρίσεων περιορισµένες ή µηδενικές προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας καµµία συλλογική εκπροσώπηση εργαζοµένων περιβάλλον εργασίας που δεν συνάδει µε τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας όπως είναι οι προφορικές συµβάσεις, το αναγκαστικό µερικό ωράριο εργασίας και το µόνιµο µισθολογικό χάσµα έχουν µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην προστασία κοινωνικής ασφάλισης και στις συντάξεις και αυξάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας για τους εργαζόµενους, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι γυναίκες εκτίθενται στον κίνδυνο µη αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης, και ότι για το λόγο αυτό αξίζει να τους δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς το θέµα αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης και του θηλασµού, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσµιοποίηση και το σηµερινό οικονοµικό συνολικό πλαίσιο, από κοινού µε την τεχνολογική πρόοδο, επιφέρουν µεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και στο περιεχόµενο των καθηκόντων των εργαζοµένων, ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται κάτω από επισφαλείς συνθήκες κατά πάσα πιθανότητα δεν ενηµερώνονται σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και εκτίθενται σε µεγαλύτερο βαθµό στον κίνδυνο να αποκλειστούν από την παροχή νοµικής προστασίας και/ή να απολυθούν παράνοµα,

5 ΙΒ. ΙΓ. Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη πόσο σηµαντικό είναι το δικαίωµα όλων των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών µε επισφαλές καθεστώς απασχόλησης, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη που θεωρεί την γυναίκα ως δευτερεύουσα πηγή οικογενειακού εισοδήµατος παραγνωρίζει αυθαίρετα ένα µεγάλο µέρος εργαζόµενων γυναικών οι οποίες αποτελούν τη µοναδική πηγή εισοδήµατος στον οικογενειακό πυρήνα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των αδήλωτων εργαζόµενων γυναικών βαίνει αυξανόµενος, ιδίως στις οικιακές εργασίες, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι απασχολούµενοι σε καθήκοντα οικιακής φροντίδας, καθαριότητας και τροφοδοσίας είναι γυναίκες λαµβάνοντας υπόψη ότι η οικιακή εργασία στις εκβιοµηχανισµένες χώρες αντιπροσωπεύει ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 5% και 9% του συνόλου των θέσεων εργασίας λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η εργασία είναι ως επί το πλείστον επισφαλής, υποβαθµισµένη και άτυπη και λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι απασχολούµενοι σε οικιακές εργασίες υφίστανται συχνά µεροληπτική µεταχείριση και πέφτουν ευκολότερα θύµατα άδικης, αθέµιτης και καταχρηστικής συµπεριφοράς λόγω του ευάλωτου της επαγγελµατικής τους κατάστασης, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια δεξιοτήτων που πλήττει τους εργαζόµενους υψηλής κατάρτισης αποτελεί διαδεδοµένο πρόβληµα στο χώρο της επισφαλούς εργασίας, ιδίως µε θύµατα εργαζόµενους που απολύονται ή διακινούµενους εργαζόµενους που αναλαµβάνουν ανειδίκευτες εργασίες προκειµένου να παραµείνουν στην αγορά εργασίας και δεδοµένου ότι αυτή η κατάσταση, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, υπονοµεύει τις προοπτικές σταδιοδροµίας και την επίτευξη των µισθολογικών επιπέδων που αντιστοιχούν στα εκάστοτε προσόντα, ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούµενες εργαζόµενες γυναίκες που δέχονται να αναλάβουν προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις παρυφές της αγοράς εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί είναι εν δυνάµει έκθετες σε δύο ειδών διακρίσεις δεδοµένου ότι αφενός εργάζονται υπό πενιχρές, αντικανονικές, αν όχι παράνοµες, συνθήκες και αφετέρου αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το ενδεχόµενο κακοµεταχείρισης, βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους, διαθέτουν περιορισµένη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες, έχουν ελλιπή γνώση της τοπικής γλώσσας και αδυναµία δηµιουργίας κοινωνικών δικτύων λαµβάνοντας τέλος υπόψη ότι οι εργαζόµενοι σε παράνοµες εργασίες δεν τολµούν να έρθουν σε επαφή µε τις αρχές διότι φοβούνται την απέλαση στη χώρα προέλευσής τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµφωνία του Συµβουλίου της Ευρώπης της 24ης Νοεµβρίου 1969 για την απασχόληση των εσωτερικών άµισθων βοηθών (au pair) είναι απηρχαιωµένη και συνεπώς δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήµατα που θα µπορούσαν να ανακύψουν από την απασχόληση au pair σε πολλά κράτη µέλη σήµερα, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να δεσµεύεται να ενσωµατώσει την αρχή της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της, και ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης, πρέπει να προωθούνται ενεργά ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες, Ο συνδεδεµένος µε το φύλο χαρακτήρας της επισφαλούς εργασίας

6 1. επισηµαίνει τον στενά συνδεδεµένο µε το φύλο χαρακτήρα της επισφαλούς εργασίας και υπενθυµίζει την µεταβολή που επιτελείται στην αγορά εργασίας από τυποποιηµένες σε άτυπες µορφές εργασίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσπάθεια για να µην µετατραπεί η άτυπη εργασία σε επισφαλή εργασία θεωρεί ότι, για να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα, πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραµµίσουν σε µεγάλο βαθµό τους νοµοθετικούς και συµβατικούς κανόνες τους σχετικά µε την τυποποιηµένη και την άτυπη εργασία προκειµένου να εµποδίσουν τις πλέον ευκολοµεταχείριστες και λιγότερο ακριβές µορφές εργασίας να κυριαρχήσουν και λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ενέχει µια πιθανή αύξηση στην αδήλωτη εργασία 2. παροτρύνει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της επισφαλούς εργασίας στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραµµών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών και για την νέα στρατηγική ισότητας των φύλων 3. καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν νοµοθετικά µέτρα προκειµένου να τεθεί τέρµα στην πρακτική των συµβάσεων ακαθόριστου ωραρίου που είναι διαδεδοµένες στις εργασίες που αναλαµβάνουν συνήθως οι γυναίκες σε τοµείς όπως αυτοί της οικιακής βοήθειας, της φροντίδας, της τροφοδοσίας και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να θεσπίσουν µέσα για την υλοποίηση ευρείας κλίµακας ελέγχων µε σκοπό να υπαχθεί σε καθεστώς ρυθµίσεων η κάθε µορφής παρουσία ατόµων στο εσωτερικό επιχειρήσεων και λοιπών εργασιακών χώρων στους οποίους η παρουσία αυτή έχει µεν συµφωνηθεί επισήµως στο πλαίσιο του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της κατάρτισης, αρχίζει όµως να συνιστά στην πράξη µία νέα πηγή καταχρήσεων µε την απόκρυψη παρεχόµενων υπηρεσιών για τις οποίες δεν προβλέπεται αµοιβή από τον εργοδότη ούτε και προστασία για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές 4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να χαράξουν στρατηγικές για την επισφαλή εργασία προκειµένου να δοθεί έµφαση σε αξιοπρεπείς και "πράσινες" θέσεις εργασίας και να λαµβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση για τη µείωση του διπλού φόρτου εργασίας των γυναικών που συνιστά ένα από τους λόγους της υπερβολικής εκπροσώπησης γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης ζητεί να βελτιωθεί η ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της τακτικής απασχόλησης ούτως ώστε να µειωθεί η επισφαλής απασχόληση Κοινωνικές συνθήκες 6. εκφράζει απογοήτευση διότι η νοµοθετική δέσµη της ΕΕ για την απασχόληση και οι προαναφερθείσες οδηγίες περί εργασίας ορισµένου χρόνου, µειωµένου ωραρίου και προσωρινής εργασίας µέσω πρακτορείων δεν αντιµετωπίζουν επαρκώς το πρόβληµα του επισφαλούς χαρακτήρα της εργασίας καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προχωρήσουν σε λήψη περαιτέρω ειδικών νοµοθετικών µέτρων, όπως, λόγου χάρη, τη θέσπιση ελάχιστων δεσµευτικών κοινωνικών προτύπων υπέρ των εργαζοµένων, την χορήγηση ίσης πρόσβασης σε όλους τους εργαζόµενους σε υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων της άδειας µητρότητας, της υγειονοµικής περίθαλψης και των συντάξεων, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών καλεί επιπλέον τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν νοµοθεσία που διασφαλίζει εύλογο περιορισµό εργάσιµων ωρών, ανάπαυση και ελεύθερο χρόνο για τους εργαζόµενους

7 7. καλεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες που µεταχειρίζονται γυναίκες εργαζόµενες κατά τρόπο καταχρηστικό ή επιζήµιο θα προσάγονται στη δικαιοσύνη το συντοµότερο δυνατόν 8. υπογραµµίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες που εργάζονται σε επισφαλείς εργασίες να επιλέγουν τη διασφάλιση δικαιωµάτων όπως η αξιοπρεπής αµοιβή, η άδεια µητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας που εξασφαλίζει ίση µεταχείριση σε όλους, δικαιώµατα που έχουν κρίσιµη σηµασία για αυτές τις γυναίκες καλεί τα κράτη µέλη να τιµωρούν πράξεις και συµπεριφορές που παρεµποδίζουν την συνδικαλιστική συµµετοχή και εν γένει ενθαρρύνει τα κράτη µέλη, επιπλέον, να παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες πρώτου βαθµού για γυναίκες που δεν µπορούν να λάβουν υποστήριξη από ένα εργασιακό συµβούλιο, για παράδειγµα οι εργαζόµενες σε οικίες καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να βελτιώσουν τη ισότητα των φύλων στα όργανά τους σε όλα τα επίπεδα 9. τονίζει την ανάγκη λήψης νοµοθετικών µέτρων προκειµένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να περιοριστεί ο διαχωρισµός της αγοράς εργασίας αναλόγως του φύλου των εργαζοµένων παραπέµπει συνεπώς στο προαναφερθέν ψήφισµά του της 18ης Νοεµβρίου 2008, παροτρύνει την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση υλοποίησης της αρχής ίσης αµοιβής ανδρών και γυναικών και υπενθυµίζει στα κράτη µέλη να µεταφέρουν στην εθνική νοµοθεσία τους την οδηγία 2006/54/ΕΚ χωρίς χρονοτριβή 10. καλεί τα κράτη µέλη να ανταποκριθούν στους στόχους παιδικής µέριµνας της Βαρκελώνης µε σκοπό τη βελτίωση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, την οικονοµική τους ανεξαρτησία καλεί τα κράτη µέλη να άρουν τυχόν εµπόδια που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να εργάζονται βάσει του ωραρίου που επιθυµούν, στο πλαίσιο είτε µερικής είτε πλήρους απασχόλησης 11. τονίζει ότι είναι ανάγκη να παταχθεί ο επαγγελµατικός και τοµεακός διαχωρισµός της αγοράς εργασίας αναλόγως του φύλου των εργαζοµένων µέσω ευαισθητοποίησης και από µικρή ηλικία, προτείνοντας λόγου χάρη σε άνδρες να κάνουν δουλειές που έχουν συνδεθεί µε γυναικείες ικανότητες και αντιστρόφως, παροτρύνοντας τις µαθήτριες να κατευθυνθούν στους επιστηµονικούς κλάδους και καταπολεµώντας την αντίληψη ότι οι γυναίκες αποτελούν δευτερεύουσα πηγή οικογενειακού εισοδήµατος, µε την συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προγραµµατίσουν και να εφαρµόσουν µέτρα που θα διευκολύνουν την καλή εκπαίδευση, κατάρτιση και φοίτηση των κοριτσιών και νέων γυναικών, ενώ στο πλαίσιο αυτό πρέπει να παρασχεθεί ειδική στήριξη σε κορίτσια και νέες γυναίκες από µεταναστευτικό περιβάλλον πέραν τούτου τονίζει πόσο αναγκαίο είναι για τις γυναίκες, αφού σταµατήσουν την εργασία τους λόγω της γέννησης ενός παιδιού, να επιδιώξουν ενεργά την επιστροφή στην εργασία 13. καλεί τα κράτη µέλη να πατάξουν την αδήλωτη εργασία µέσω της µετατροπής της σε κανονική απασχόληση, κάτι που µπορεί να γίνει µε προληπτικά µέτρα όπως η χορήγηση ασυλίας από δίωξη σε εργαζόµενους οι οποίοι καταγγέλουν την παράνοµη απασχόλησή τους και µέτρα αποτροπής που απευθύνονται στους εργοδότες καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της συλλογής δεδοµένων και να παρακολουθήσουν την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε αυτό το τοµέα

8 14. τονίζει ότι η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί καίριο τµήµα της «ευελιξίας µε ασφάλεια» τονίζει ότι η έννοια της ευελιξίας µε ασφάλεια επηρεάζει τους άνδρες µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις γυναίκες και τείνει να ενισχύσει τους σηµερινούς ρόλους των φύλων υπενθυµίζει στα κράτη µέλη και στους κοινωνικούς εταίρους τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 µε θέµα την ευελιξία µε ασφάλεια σε καιρούς κρίσης, ιδίως δε την αρχή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στην υλοποίηση των αρχών της ευελιξίας µε ασφάλεια 15. θεωρεί ότι µε τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, των δανειακών διευκολύνσεων για σχέδια αυτοβοήθειας καθώς και προγραµµάτων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και εναλλακτικών πηγών εισοδήµατος µπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 16. υποστηρίζει ότι θα πρέπει µελλοντικά να διαµορφωθούν τυποποιηµένες θέσεις εργασίας σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν την 'καλή εργασία' και να µην µετατρέπονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας θεωρεί ότι πρέπει να ρυθµιστούν καλύτερα οι αγορές εργασίας µέσω αυστηρότερων ελέγχων της εργασίας προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των εργαζοµένων µε επισφαλές καθεστώς απασχόλησης 17. καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να θεσπίσει σαφείς κατευθυντήριες γραµµές και συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία της απασχόλησης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο, καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη µέλη κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέµηση των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων, την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τη µείωση των επισφαλών συνθηκών απασχόλησης για τις γυναίκες 19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θεσπίσουν νοµοθετικές διατάξεις για το κοινωνικό και το νοµικό καθεστώς των εποχιακών εργαζοµένων και να τους παρέχουν κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνει ότι εποχιακοί εργαζόµενοι θεωρούνται οι εργαζόµενοι εκείνοι που έχουν συνάψει σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου η διάρκεια και η συνέχιση της οποίας επηρεάζεται από εποχιακούς παράγοντες, όπως λ.χ. οι καιρικές συνθήκες λόγω εποχής, οι επίσηµες αργίες και/ή οι περίοδοι συγκοµιδής στον γεωργικό τοµέα 20. επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε αποτελέσµατα µελετών, η επισφαλής εργασία, στην οποία είναι δυνατόν να µην λαµβάνονται υπόψη οι ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, ενέχει µεγαλύτερους κινδύνους τραυµατισµών, ασθενειών, ευπάθειας καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εντείνουν τους ελέγχους των ελαχίστων υγειονοµικών απαιτήσεων και προτύπων ασφαλείας στον χώρο εργασίας και να προσέξουν ιδιαιτέρως τους ιδιαίτερους κινδύνους που απειλούν τις γυναίκες εργαζόµενες Οικιακοί βοηθοί 21. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταµεία, ιδίως δε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, προκειµένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υποδοµές µέριµνας για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους, προκειµένου να µην

9 εξαναγκάζονται οι γυναίκες να αναλαµβάνουν τα καθήκοντα αυτά υπό µη αναγνωρισµένο καθεστώς τονίζει επιπροσθέτως πόσο σηµαντικό είναι να µετατρέπονται, όποτε είναι δυνατό, οι επισφαλείς οικιακές εργασίες φροντίδας σε αξιοπρεπείς και µακράς διάρκειας θέσεις εργασίας 22. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη µέλη στη διοργάνωση εκστρατείας για τη σταδιακή µετατροπή επισφαλών θέσεων εργασίας σε τακτική απασχόληση καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πρόγραµµα που θα αποβλέπει στην εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε τις συνέπειες και τον αντίκτυπο της επισφαλούς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας 23. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί µια νέα ευρωπαϊκή συµφωνία περί εσωτερικών άµισθων βοηθών η οποία θα µειώνει το όριο ηλικίας που είναι επί του παρόντος τα 30 έτη ούτως ώστε να µην είναι πλέον δυνατόν να καλύπτονται θέσεις au pair από ενήλικες βιοπαλαιστές που πλησιάζουν τα 30, και η οποία θα επισηµαίνει ότι ο ρόλος των au pair είναι να βοηθούν στα καθηµερινά οικογενειακά καθήκοντα και να συµµετέχουν στις οικογενειακές δραστηριότητες χωρίς να εργάζονται πάνω από 30 ώρες την εβδοµάδα, καθώς επίσης και ότι σκοπός είναι η ανάπτυξη των διαπολιτισµικών αντιλήψεων και γλωσσικών δεξιοτήτων των au pair ιακινούµενοι εργαζόµενοι 24. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, να επιδείξει ακόµα µεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις προσπάθειες προαγωγής της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της στους τοµείς της µετανάστευσης και της ενσωµάτωσης, µε στόχο ιδίως την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού απασχόλησης των διακινούµενων εργαζόµενων γυναικών 25. επισηµαίνει ότι η κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστριών είναι ακόµα πιο δύσκολη από των µεταναστών, δεδοµένου ότι υφίστανται διττή διάκριση και παροτρύνει συνεπώς τους εργοδότες να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για να διευκολύνουν την κοινωνική ενσωµάτωση των διακινούµενων εργαζόµενων γυναικών, προσφέροντάς τους για παράδειγµα γλωσσική κατάρτιση και/ή βοηθητικές υπηρεσίες και να εξασφαλίσουν αφετέρου ότι οι εργαζόµενοι µετανάστες είναι νοµίµως εγγεγραµµένοι ώστε να δικαιούται παροχών Έρευνα επί του θέµατος 26. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην έλλειψη έρευνας επί του θέµατος της επισφαλούς εργασίας και καλεί την Επιτροπή και το Eurofound να συνεργαστούν µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την διεξαγωγή στοχοθετηµένης έρευνας που θα κληθεί να αξιολογήσει, µεταξύ άλλων, το κόστος της απώλειας δεξιοτήτων και την υπονόµευση της ποιότητας ζωής που συνεπάγεται η επισφαλής απασχόληση, χωρίς να αγνοηθεί ο παράγοντας του φύλου τονίζει ότι τα µελλοντικά ερευνητικά προγράµµατα της Ευρώπης οφείλουν να αποδώσουν µεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά ζητήµατα, όπως η επισφαλής απασχόληση 27. εκφράζει ικανοποίηση για τους συνολικούς στόχους του πιλοτικού προγράµµατος που έχει ως επιδίωξη την µετατροπή της επισφαλούς εργασίας σε απασχόληση µε δικαιώµατα

10 και υπογραµµίζει τη µεγάλη σηµασία που πρόκειται να έχει στην υλοποίηση αυτού ο συνυπολογισµός της διάστασης του φύλου ο ο ο 28. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.9.2010 2010/2018(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE442.875v01-00) σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2010/2018(INI) 1.7.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-49 Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE442.875v01-00) σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2010/2018(INI) 2.6.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 12.11.2014 2014/0124(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου Επιµόρφωση ευαισθητοποίηση συνδικαλιστικών στελεχών για τη διεκδίκηση µέτρων συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών και ένταξης τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Πως η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Committee / Commission FEMM. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Barbara MATERA

Committee / Commission FEMM. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Barbara MATERA Committee / Commission FEMM Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Barbara MATERA EL EL Σχέδιο τροπολογίας 6200 === FEMM/6200 === Άρθρο 33 02 05

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/2237(INI) 4.12.2008 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0290 Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 207 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 06.5.2011 2011/2049(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 203 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.10.2008 COM(2008) 635 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ένας κοινός στόχος «Εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12563/17 SOC 597 EMPL 458 ECOFIN 750 EDUC 346 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001), P5_TA(2002)0319 Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων, Αλληλεγγύη, Δράση Ο αγώνας για τα

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, P7_TA(2011)0085 Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών - 2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά µε την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2010 (2010/2138(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου /15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου /15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2015 6182/15 SΟC 75 EMPL 36 ΕCOFIN 102 EDUC 32 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Ομάδας εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Πρόταση. Διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 COM(2017) 251 final Πρόταση Διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων EL EL Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα