Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους"

Transcript

1 Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στη δευτερογενή ονοματοδοσία στην ελληνική γλώσσα, με γλώσσα πηγής την αγγλική, με δεδομένο δηλαδή ότι ήδη υπάρχει και ο πρωτογενής όρος στην αγγλική και ο όρος αυτός είναι ένα αγγλικό δίλεκτο αποτελούμενο από δύο διαδοχικά μονολεκτικά ουσιαστικά. Η ορολογική κατηγορία αυτών των αγγλικών διλέκτων, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι dd (determining component Determined component) και σπανιότατα Dd. Τα δύο μέλη των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων μπορεί να είναι: Ουσιαστικό Ουσιαστικό, όπου το πρώτο ουσιαστικό είναι σε πτώση Ονομαστική και το δεύτερο συνήθως σε Γενική και σπανιότερα σε Ονομαστική, ή Επίθετο Ουσιαστικό και τα δύο σε πτώση Ονομαστική. Η ορολογική κατηγορία των ελληνικών διλέκτων της πρώτης ομάδας είναι Ππ (Προσδιοριζόμενο συνθετικό προσδιοριστικό συνθετικό) π.χ. concept system σύστημα εννοιών, member state κράτος μέλος, ενώ της δεύτερης ομάδας είναι ππ, π.χ. terminology work ορολογική εργασία. Με πλήθος παραδειγμάτων από το οροδοτικό έργο των οργάνων ορολογίας ΜΟΤΟ (βάση TELETERM [1]), ΕΛΟΤ ΤΕ48/ΟΕ1 (βάση INFORTERM [2]) και ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 (βάση TERMTERM [3]), αναλύεται ο σχηματισμός των υπόψη ελληνικών διλέκτων και εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών που αντιπροσωπεύονται από τα δύο συνθετικά και πώς οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν την τελική επιλογή του ελληνικού διλέκτου, καθώς επίσης σε ποιες περιπτώσεις των σχέσεων αυτών είναι δυνατή, ή ενδείκνυται, η μονολέκτηση του ελληνικού όρου, οπότε το ελληνικό δίλεκτο που προκύπτει εκάστοτε από την ορολογική ανάλυση αποτελεί ενδιάμεση φάση και ο τελικός ελληνικός ισοδύναμος όρος είναι μονολεκτικός, π.χ. concept diagram (διάγραμμα εννοιών) εννοιοδιάγραμμα. Greek terminological dilects equivalent to type Noun Noun English dilects: conceptual analysis, terminological analysis and conditions for monolectization SUMMARY Kostas Valeontis In this paper, we refer to the secondary naming in Greek language, the source language being English, i.e. given that there is already the primary term in English, and this term is a dilect (a two-word complex term) consisting of two consecutive monolectic (single-word) nouns. The terminological category of these English dilects is mainly dd (determining component Determined component) and very rarely Dd. The two members of the Greek equivalent dilects may be Noun Noun, the 1 st Noun being in Nominative case and the 2 nd usually in Genitive case and rarely in Nominative case, or Adjective Noun, both being in Nominative case. The terminological category of the Greek dilects in the former group is Ππ (Determined component Π determining component π) e.g. concept system σύστημα

2 2 εννοιών, member state κράτος μέλος, while of those in the latter group is ππ, e.g. terminology work ορολογική εργασία. With a lot of examples from the naming work of terminology bodies MOTO (term base TELETERM [1]), ELOT TC48/WG1 (term base INFORTERM [2]) and ELOT-TEE/TE21 (term base TERMTERM [3]), the formation of the equivalent Greek dilects is analyzed and there are examined the concept relations between the concepts represented by the two components and how these relations affect the final selection of the Greek dilect, as well as in which instances of these relations monolectization (one-word rendering) of the Greek term is possible or appropriate; in this last case the Greek dilect resulting from the terminological analysis forms an intermediate phase and the final Greek equivalent term is a monolect (one-word term), e.g. concept diagram (διάγραμμα εννοιών) εννοιοδιάγραμμα. 0 Εισαγωγή Είναι βασική αρχή της Ορολογίας ότι η οροδότηση/ονοματοδότηση μιας έννοιας πρέπει να βασίζεται στον ορισμό της είτε πρόκειται για αυστηρό ορισμό είτε για όχι τόσο αυστηρή περιγραφή. Αυτή η αρχή, όμως, που αποτελεί την οντολογική πλευρά της οροδοσίας/ονοματοδοσίας, δεν αφορά άμεσα τη μορφολογία του όρου που πρόκειται εκάστοτε να επιλεγεί, δεδομένου ότι η αρχή αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί με ποικίλους τρόπους π.χ. απόδοση με μονολεκτικό όρο (απλό, σύμπλοκο ή σύμμειγμα), με πολυλεκτικό όρο ή με συντομομορφή και μπορεί να είναι όλοι οι τρόποι αυτοί καταρχήν αποδεκτοί. Για το ποιος από τους τρόπους αυτούς τελικά θα επιλεγεί ενεργεί η άλλη πλευρά της οροδοσίας/ονοματοδοσίας, οι ορολογικές αρχές, δηλαδή οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον όρο, ή αλλιώς οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ο όρος, ώστε να είναι κατάλληλος και να προτιμηθεί. Οι ιδιότητες αυτές είναι: η διαφάνεια, η συνέπεια, η γλωσσική καταλληλότητα, η γλωσσική οικονομία, η παραγωγικότητα και συνθετικότητα, η γλωσσική ορθότητα και η γλωσσική εντοπιότητα [4] [5]. Αυτές οι αρχές διαπνέουν όλη την εργασία που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η απόδοση π.χ. ενός αγγλικού διλέκτου dd με ελληνικό δίλεκτο Ππ ή ππ και η τήρηση της αναλογίας των συνθετικών εξασφαλίζει καταρχήν στον ελληνικό όρο τη διαφάνεια του αγγλικού όρου ή και την βελτιώνει όπως π.χ. το αγγλικό δίλεκτο antenna system αποδίδει δύο έννοιες η μία αφορά μία κεραία μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό της και η άλλη αφορά πολλές κεραίες. Στα ελληνικά (όπως και στα γαλλικά) έχουμε για τις δύο έννοιες χωριστούς όρους (δίλεκτα) σύστημα κεραίας και σύστημα κεραιών. Η μονολέκτηση, εκτός από τα οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα εξυπηρετεί την γλωσσική οικονομία, ενώ η επιλογή μεταξύ ορθά σχηματισμένων όρων βασίζεται στη γλωσσική καταλληλότητα.

3 3 1 Αγγλικοί διλεκτικοί όροι του τύπου Noun Noun (Ουσιαστικό Ουσιαστικό 1 ), ορολογικής κατηγορίας dd 2 Οι διλεκτικοί όροι, τα δίλεκτα, είναι η συχνότερη κατηγορία όρων σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική, π.χ. στις τηλεπικοινωνίες αποτελούν το 43% περίπου του συνόλου των αγγλικών όρων και το 44% περίπου του συνόλου των ελληνικών όρων [6]. Ύστερα από 30ετή εμπειρία δευτερογενούς οροδοσίας στους τομείς τηλεπικοινωνίες, ακουστική, πληροφορική, τυποποίηση πιστοποίηση ποιότητα και Ορολογία από τα αγγλικά στα ελληνικά, έχουμε σαφή αντίληψη για τη φύση αυτών των ορολογικών διλέκτων και τους μηχανισμούς ισοδυναμίας τους ανάμεσα στις δύο γλώσσες αγγλική και ελληνική. Το αγγλικό δίλεκτο dd που αποτελείται από δύο ουσιαστικά (nouns) d και D, από τα οποία το πρώτο (determining component) προσδιορίζει το δεύτερο (Determined component), μπορεί να αναλυθεί με την ακόλουθη εξίσωση, η οποία στην ουσία αποτελεί έναν γένιο (generic) ορισμό της έννοιας «dd»: dd = D determined by d (1) Δηλαδή, η έννοια «dd» μπορεί να προκύψει από την υπερτασσόμενη έννοια (Γένος) «D» με προσθήκη στο βάθος της τελευταίας του διακριτικού χαρακτηριστικού που καθορίζει η σχέση προσδιορισμού της από την έννοια «d». Η σχέση προσδιορισμού όμως (δηλαδή η σχέση determined by) είναι πολυποίκιλη, έχει πολλές υποστάσεις. Σε κάθε συγκεκριμένο δίλεκτο, με τη βοήθεια του ορισμού της αντίστοιχης έννοιας ή ελλείψει διατυπωμένου ορισμού με τη βοήθεια επαρκούς συγκειμένου, πρέπει να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί πλήρως η συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης αυτής, πριν προχωρήσει ο δευτερογενής σχηματισμός του ισοδύναμου όρου στη γλώσσα στόχου, εν προκειμένω την ελληνική (αυτό αποτελεί απαίτηση και του Αναλογικού Κανόνα της Ονοματοδοσίας [7] [8]). 2 Υποψήφιοι ελληνικοί ισοδύναμοι διλεκτικοί όροι σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα και τις βασικές απαιτήσεις του 3 Η έρευνα μέσα στις βάσεις όρων TELETERM, INFORTERM και TERMTERM καθιστά φανερό ότι οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι που αποδίδουν τα παραπάνω αγγλικά δίλεκτα είναι και αυτοί στην πλειονότητά τους δίλεκτα αλλά και στις λίγες σχετικά περιπτώσεις που τα αγγλικά δίλεκτα αποδίδονται με ελληνικά (σύμπλοκα) μονόλεκτα, στα τελευταία μπορεί να Συμπεριλαμβανομένου και του ρηματικού ουσιαστικού (του γερουνδίου - gerund) Δεν εξετάζεται εδώ η περίπτωση ιδιωνύμων [6] που ανήκουν στην ορολογική κατηγορία Dd (π.χ. parameter Reason παράμετρος Αιτία. Δηλαδή ότι είναι δεδομένος και γνωστός ο ορισμός της έννοιας και τηρείται η αναλογία των δύο άμεσων συνθετικών του διλέκτου (D Π, d π)

4 4 θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο διλέκτου πριν από την μονολέκτηση. Τα δύο μέλη των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων μπορεί να είναι: α) Ουσιαστικό Ουσιαστικό, όπου το πρώτο ουσιαστικό είναι σε πτώση Ονομαστική και το δεύτερο συνήθως σε Γενική (ετερόπτωτο) και σπανιότερα σε Ονομαστική (ομοιόπτωτο) ή β) Επίθετο Ουσιαστικό και τα δύο σε πτώση Ονομαστική (ομοιόπτωτο). Η ορολογική κατηγορία των ελληνικών διλέκτων της πρώτης ομάδας είναι Ππ (Προσδιοριζόμενο συνθετικό προσδιοριστικό συνθετικό) π.χ. concept system σύστημα εννοιών, member state κράτος μέλος, ενώ της δεύτερης ομάδας είναι ππ, π.χ. terminology work (εργασία ορολογίας) ορολογική εργασία. Σημειώνεται ότι και η περίπτωση β) μπορεί να θεωρηθεί ότι περνά από ένα στάδιο ενδιάμεσου ετερόπτωτου προσδιοριστικού (δηλ. σε Γενική) πριν από την επιθετοποίηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι εκτός από μία περίπτωση (που είναι και σπάνια) δηλαδή την κατηγορία Ππ με ομοιόπτωτο προσδιοριστικό π (π.χ. κράτος μέλος), σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο εμφανή ή λανθάνοντα ετερόπτωτο προσδιοριστικό π σε πτώση Γενική (π.χ. από το σύνολο των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών διλέκτων περίπου το 53% έχουν ετερόπτωτο προσδιοριστικό σε πτώση Γενική [6]). Στον Πίνακα 1 γίνεται ανάλυση της σχέσης προσδιορισμού των συχνότερων αγγλικών διλέκτων dd και αντιστοίχισή τους στα διάφορα είδη Γενικής των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων. Στη 2 η και στην 3 η στήλη του Πίνακα 1 αναγράφονται διάφορες συγκεκριμένες υποστάσεις της σχέσης προσδιορισμού determined by, οι οποίες απαντώνται συχνά στα αγγλικά δίλεκτα Noun-Noun (dd). Στην 4 η και στην 5 η στήλη δίνονται αντίστοιχα παραδείγματα αγγλικού διλέκτου και του ισοδύναμου ελληνικού όρου από τη Βάση TELETERM. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι δίλεκτο και ο ισοδύναμος ελληνικός όρος, ενώ στις περισσότερες από τις τελευταίες το δίλεκτο είναι ετερόπτωτο, δηλαδή με δεύτερο συνθετικό σε πτώση Γενική. Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το δίλεκτο είναι ομοιόπτωτο αναγράφεται σε παρένθεση η ενδιάμεση ετερόπτωτη εκδοχή που προαναφέραμε, π.χ. subscriber network (δίκτυο συνδρομητή =) συνδρομητικό δίκτυο. Στην 6 η στήλη αναγράφεται το είδος της Γενικής του ετερόπτωτου ελληνικού διλέκτου (είτε του τελικού είτε του ενδιάμεσου). Στην 7 η και τελευταία στήλη του Πίνακα 1 δίνεται σε κάθε περίπτωση η σχέση μεταξύ των εννοιών «D» και «d» (που είναι η ίδια φυσικά με τη σχέση μεταξύ των εννοιών «Π» και «π») σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα στην Ορολογία [4] [5], δηλαδή μία από τις τρεις σχέσεις στις οποίες εντάσσονται όλες οι σχέσεις μεταξύ δύο εννοιών: ειδογονική (Γένος Είδος), μεριστική (Όλον Μέρος) ή συσχετική (οποιαδήποτε σχέση μη ιεραρχική).

5 5 Πίνακας 1 Ανάλυση της σχέσης προσδιορισμού των συχνότερων αγγλικών διλέκτων dd και αντιστοίχισή τους στα διάφορα είδη Γενικής των ισοδύναμων ελληνικών διλέκτων Α/Α Σχέση προσδιορισμού μεταξύ των συνθετικών του όρου dd: D determined by d 4 1 D belonging to d, D owned by d 2 D discovered/invented/ created by d Ελληνική διατύπωση της σχέσης προσδιορισμού D που ανήκει στο d, D που κατέχεται από το d D που ανακαλύφθηκε/ επινοήθηκε/ δημιουργήθηκε από τον/την d 3 D associated with d D που συνδέεται/ σχετίζεται με d 4 D intended/used for d, D (intended to be) used as d D performing d D που προορίζεται/ χρησιμοποιείται για d, D που χρησιμοποιείται ως d D που επιτελεί d 5 D placed / performed in d D που βρίσκεται / γίνεται σε d 6 D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s D που γίνεται/δρα σε ένα ή πολλά d, D που επιτελείται σε ένα ή πολλά d Παράδειγμα αγγλικού όρου από τη Βάση TELETERM customer network, subscriber network, company network Fourrier analysis, Yagi antenna antenna connector, application environment measurement device, base standard transmission channel laboratory room, laboratory test data processing, error multiplication, fault clearance Ισοδύναμος ελληνικός όρος από τη Βάση TELETERM δίκτυο πελάτη, (δίκτυο συνδρομητή=) συνδρομητικό δίκτυο, (δίκτυο εταιρείας=) εταιρικό δίκτυο ανάλυση Φουριέ, κεραία Γιάγκι σύνδεσμος κεραίας, περιβάλλον εφαρμογής διάταξη μέτρησης, πρότυπο βάσης κανάλι μετάδοσης αίθουσα εργαστηρίου, (δοκιμή εργαστηρίου=) εργαστηριακή δοκιμή επεξεργασία δεδομένων, πολλαπλασιασμός σφάλματος, άρση βλαβών Είδος Γενικής στον ετερόπτωτο ελληνικό όρο Γενική κτητική (του κτήτορα) Γενική κτητική (του δημιουργού) Γενική κτητική (της στενής σχέσης ή εξάρτησης) Γενική κτητική (του σκοπού) Γενική κτητική (του τόπου) Γενική αντικειμενική Τύπος σχέσης μεταξύ των εννοιών «D» και «d» Συσχετική (κτήμα κτήτορας) Συσχετική (δημιούργημα δημιουργός) Συσχετική Συσχετική Συσχετική Συσχετική 4 Δηλαδή συγκεκριμένες υποστάσεις της σχέσης determined by

6 6 Α/Α Σχέση προσδιορισμού μεταξύ των συνθετικών του όρου dd: D determined by d 4 7 D concerning d or d s D referring to d or d s 8 D being part or member of d, D contained in d Ελληνική διατύπωση της σχέσης προσδιορισμού D που αφορά ένα ή πολλά d D που αναφέρεται σε ένα ή πολλά d D που είναι μέρος ή μέλος του d, D που περιέχεται στο d 9 D done / performed by d D που γίνεται / επιτελείται από d 10 D made of d, D consisting of d s, D containing d s 11 D due to d, D caused by d, D because of d D κατασκευασμένο από d, D που αποτελείται από ένα ή πολλά d, D που περιέχει d D που οφείλεται σε d, D που προκαλείται από d, D λόγω d Παράδειγμα αγγλικού όρου από τη Βάση TELETERM call information, test method, telephony service network subscriber, network node function behaviour, receiver performance cable network, computer network, pulse train fault alarm search result 12 D being d D που είναι d member state, image frequency Ισοδύναμος ελληνικός όρος από τη Βάση TELETERM πληροφορίες κλήσης, μέθοδος δοκιμής, υπηρεσία τηλεφωνίας συνδρομητής δικτύου, κόμβος δικτύου, δικτυακός κόμβος συμπεριφορά λειτουργίας, επίδοση δέκτη (δίκτυο καλωδίου=) καλωδιακό δίκτυο δίκτυο υπολογιστών, (συρμός παλμών =) παλμοσυρμός συναγερμός βλάβης αποτέλεσμα αναζήτησης κράτος μέλος, συχνότητα-είδωλο Είδος Γενικής στον ετερόπτωτο ελληνικό όρο Γενική της ιδιότητας Γενική διαιρετική (Γενική του διηρημένου Όλου) Γενική υποκειμενική Γενική της ύλης ή του περιεχομένου Γενική της αιτίας Τύπος σχέσης μεταξύ των εννοιών «D» και «d» Συσχετική Μεριστική (Μέρος Όλον) Συσχετική Συσχετική ή Μεριστική (Όλον Μέρος/Μέρη) Συσχετική (Αιτιακή) (Αποτέλεσμα Αίτιο) 5 Συσχετική 13 5 Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ετερόπτωτος ελληνικός όρος.

7 7 Επισημαίνουμε ότι ο Πίνακας 1 δεν είναι εξαντλητικός. Η σειρά με την οποία αναγράφονται οι υποστάσεις της σχέσης determined by βασίζεται στη σειρά της συχνότητας εμφάνισης του αντίστοιχου είδους της Γενικής στα ισοδύναμα ετερόπτωτα ελληνικά δίλεκτα (Γενική κτητική, Γενική αντικειμενική, Γενική της ιδιότητας, Γενική διαιρετική ή Γενική του διηρημένου Όλου, Γενική υποκειμενική, Γενική της ύλης ή του περιεχομένου, Γενική της αιτίας [6]). Στο Παράρτημα Α (που θα περιλαμβάνεται στην πλήρη ηλεκτρονική έκδοση της εργασίας η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου) αναλύεται σε πίνακα η ονοματοδότηση στα ελληνικά μιας «ομάδας» εννοιών από συγκεκριμένη πηγή. Πρόκειται για 18 από τις 92 έννοιες της Ορολογίας οι οποίες ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO :2000 [9]. Οι έννοιες αυτές έχουν κατασημανθεί στην αγγλική με δίλεκτο του τύπου Noun Noun (dd). Το ισοδύναμο Ελληνικό Πρότυπο (ΕΛΟΤ 561-1:2006 [10]) εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21. Όλοι οι ορισμοί των εννοιών του Διεθνούς Προτύπου μελετήθηκαν εξαντλητικά, εξετάστηκε η αγγλική και βοηθητικά η γαλλική κατασήμανση κάθε έννοιας (όρος, όνομα, σύμβολο) και αποδόθηκε/υιοθετήθηκε η αντίστοιχη ελληνική κατασήμανση. Μια συνοπτική μορφή του παραπάνω πίνακα αποτελεί ο Πίνακας 2, με τη στήλη των Γενικών (4 η στήλη) αναδιατεταγμένη σύμφωνα με την 6 η στήλη του Πίνακα 1. Στην 1 η στήλη του Πίνακα 2 είναι ο αγγλικός όρος στη 2 η διατυπώνεται η συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού στην 3 η αναγράφεται ο υποψήφιος διλεκτικός ελληνικός όρος, με αντιστοίχιση των δύο συνθετικών και λαμβανομένου υπόψιν του ορισμού (Αναλογικός Κανόνας) στην 4 η αναγράφεται το είδος της Γενικής, ενώ στην 5 η και τελευταία στήλη αναγράφεται ο όρος που υιοθέτησε τελικά η Επιτροπή ΤΕ21. 3 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο Πίνακας (Παράρτημα Α) των αγγλικών διλέκτων τύπου Noun - Noun (dd) του ISO [6] ήταν για να διερευνηθεί ένα παράδειγμα από συγκεκριμένη πηγή σχετικά με το ερώτημα που «σχεδόν διαισθητικά» αντιμετωπίζουμε ως τώρα για την επιλογή του ισοδύναμου ελληνικού όρου, που κατά κανόνα είναι και αυτός διλεκτικός: Το ισοδύναμο ελληνικό δίλεκτο 6 πότε θα είναι με Γενική και πότε με επίθετο, αλλά και πότε μπορεί να αντικατασταθεί με μονόλεκτο; 6 Τα συμπεράσματα ισχύουν και στην περίπτωση που το πρώτο ή το δεύτερο Noun του αγγλικού διλέκτου δεν αντιστοιχίζεται με μονολεκτικό ελληνικό συνθετικό, αλλά με πολυλεκτικότερο, οπότε η Ονομαστική και η Γενική θα αφορούν το αντίστοιχο συνθετικό.

8 8 Πίνακας 2 Σύνοψη του Πίνακα του Παραρτήματος Α Ονοματοδότηση στην ελληνική των εννοιών του ISO (ΕΛΟΤ 561-1) των οποίων η αγγλική κατασήμανση είναι δίλεκτο του τύπου Noun Noun (ουσιαστικό-ουσιαστικό) Αγγλικό δίλεκτο του τύπου n-n στο Διεθνές Πρότυπο ISO :2000 (dd) Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού που προκύπτει από τον ορισμό Υποψήφιος όρος με Γενική, σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα (Δηλαδή βάσει του ορισμού και με αναλογία των δύο συνθετικών D Π, d π) Είδος (κατηγορία) Γενικής (Έντονότυπες είναι οι Γενικές που επιθετοποιήθηκαν, σκιασμένη είναι η περίπτωση μονολέκτησης) Ισοδύναμος ελληνικός όρος που υιοθέτησε η ΤΕ21 στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1: (Προτιμώμενος όρος, δεκτό συνώνυμο) base list Ο κατάλογος χρησιμοποιείται ως βάση κατάλογος βάσης Γενική κτητική κατάλογος βάσης (Γενική του σκοπού) concept Η εναρμόνιση επιτελείται επί εννοιών εναρμόνιση εννοιών Γενική αντικειμενική εναρμόνιση εννοιών harmonization term harmonization Η εναρμόνιση επιτελείται επί όρων εναρμόνιση όρων Γενική αντικειμενική εναρμόνιση όρων terminology processing Η επεξεργασία επιτελείται επί ορολογίων επεξεργασία ορολογίας, επεξεργασία ορολογίων Γενική αντικειμενική επεξεργασία ορολογίας, επεξεργασία ορολογίων term excerption Ο ερανισμός επιτελείται επί ορολογικών δεδομένων ερανισμός όρων Γενική αντικειμενική ορολογικός ερανισμός, ερανισμός όρων term identification Η αναγνώριση επιτελείται επί αναγνώριση όρων Γενική αντικειμενική ορολογική αναγνώριση κατασημάνσεων language identifier Το αναγνωριστικό αφορά γλώσσα αναγνωριστικό γλώσσας Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό γλώσσας country identifier Το αναγνωριστικό αφορά χώρα αναγνωριστικό χώρας Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό χώρας source identifier Το αναγνωριστικό αφορά πηγή αναγνωριστικό πηγής Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό πηγής subject field domain Το πεδίο αφορά θέμα πεδίο θέματος Γενική της ιδιότητας θεματικό πεδίο, τομέας terminology work Η εργασία αφορά ορολογία εργασία ορολογίας Γενική της ιδιότητας ορολογική εργασία terminology planning Ο σχεδιασμός αφορά ορολόγιο σχεδιασμός ορολογίας, Γενική της ιδιότητας ορολογικός σχεδιασμός σχεδιασμός ορολογίων entry term Ο όρος αφορά λήμμα όρος εισόδου Γενική της ιδιότητας εισόδιος όρος subject label Το επίσημα αφορά θέμα επίσημα θέματος Γενική της ιδιότητας θεματικό επίσημα (= subject field label) concept diagram Το διάγραμμα αφορά σύστημα εννοιών διάγραμμα εννοιών Γενική της ιδιότητας εννοιοδιάγραμμα concept field Το πεδίο αποτελείται από έννοιες πεδίο εννοιών Γενική της ύλης ή του πεδίο εννοιών περιεχομένου concept system Το σύστημα αποτελείται από έννοιες σύστημα εννοιών Γενική της ύλης ή του σύστημα εννοιών περιεχομένου term bank, terminological data bank Η τράπεζα αποτελείται από ορολογικά δεδομένα τράπεζα όρων, τράπεζα ορολογικών δεδομένων Γενική της ύλης ή του περιεχομένου τράπεζα ορολογικών δεδομένων

9 9 Από την ως τώρα εμπειρία και από τη μελέτη του γενικού Πίνακα 1, του Παραρτήματος Α και του συνοπτικού Πίνακα 2 διαφαίνονται τα ακόλουθα: 3.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της γραμμής 12 του Πίνακα 1, σε όλες τις περιπτώσεις ο ισοδύναμος ελληνικός όρος μπορεί να είναι δίλεκτο με Γενική δηλαδή Ππ, όπου το ουσιαστικό σε Ονομαστική (Π) αντιστοιχεί στο αγγλικό προσδιοριζόμενο ουσιαστικό (D) ενώ το ουσιαστικό σε Γενική (π) αντιστοιχεί στο αγγλικό προσδιοριστικό ουσιαστικό (d). Όπως φαίνεται στη σχετική στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Α ο πρώτος και ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιοι ελληνικοί όροι, βάσει της μορφολογίας του όρου dd και της αναλογίας των δύο συνθετικών του, είναι με Γενική, ενικού και πληθυντικού αντίστοιχα αλλά δεν είναι πάντοτε το ίδιο είδος (κατηγορία) Γενικής! Με τις δυνατότητες που δίνει η Γενική με τα διάφορα είδη της ο ένας από τους δύο αυτούς όρους είναι καταρχήν ορθός με μόνη προϋπόθεση τη χρήση του σωστού αριθμού (ενικού ή πληθυντικού 7 ). Όμως, ακριβώς τα πολλά είδη Γενικής δημιουργούν προβλήματα ασάφειας, διότι αν δεν έχει κανένας τον ακριβή ορισμό στο νου του μπορεί να παρασυρθεί εύκολα από τη μορφολογία του όρου. 3.2 Προκειμένου για τη Γενική κτητική (με τις πολλές υποκατηγορίες της) υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει επιθετοποίηση και το δίλεκτο να γίνει ομοιόπτωτο (επίθετο ουσιαστικό). Ας δούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία. δίκτυο πελάτη πελατικό δίκτυο, πελατειακό δίκτυο δίκτυο συνδρομητή συνδρομητικό δίκτυο δίκτυο εταιρείας εταιρικό δίκτυο θόρυβος Γκάους γκαουσιανός θόρυβος κεραία Γιάγκι γιαγκιανή κεραία σύνδεσμος κεραίας κεραιακός σύνδεσμος περιβάλλον εφαρμογής εφαρμογικό περιβάλλον διάταξη μέτρησης μετρησική διάταξη, μετρητική διάταξη πρότυπο βάσης βασικό πρότυπο κανάλι μετάδοσης μεταδοσικό κανάλι, μεταδοτικό κανάλι αίθουσα εργαστηρίου εργαστηριακή αίθουσα δοκιμή εργαστηρίου εργαστηριακή δοκιμή Στην πρώτη στήλη όλοι οι (διλεκτικοί) όροι είναι αποδεκτοί και χρησιμοποιούνται ήδη στη δεύτερη στήλη οι πλαγιότυποι και εντονότυποι όροι είναι αποδεκτοί και 7 Ενώ στο αγγλικό δίλεκτο κατά κανόνα και τα δύο συνθετικά είναι ενικού αριθμού, στον ελληνικό ισοδύναμο όρο ο ενικός ή πληθυντικός αριθμός της Γενικής έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ορθότητα του όρου. Ο σωστός αριθμός προκύπτει με βεβαιότητα μόνο από τον ορισμό της έννοιας.

10 10 χρησιμοποιούνται, οι πλαγιότυποι και μη εντονότυποι είναι σωστά σχηματισμένοι όροι που όμως δεν χρησιμοποιούνται, ενώ οι διαγεγραμμένοι όροι αποδίδουν άλλη έννοια και θεωρούνται λανθασμένοι. Είναι φανερό ότι η μονολέκτηση είναι ακόμη πιο δύσκολη στους παραπάνω όρους. 3.3 Κατά κανόνα, η Γενική της ύλης ή του περιεχομένου δεν αντικαθιστάται με παράγωγο επίθετο (π.χ. σε -κός) εκτός ίσως εάν το ίδιο το επίθετο δηλώνει τη σχέση της περίεξης (π.χ. επίθετο σε -ούχος). Η Γενική αυτή αντιστοιχεί τόσο στη συσχετική σχέση «π.χ. από τι υλικό αποτελείται ένα σώμα» όσο και στη μεριστική σχέση «από ποια Μέρη αποτελείται μια οντότητα-όλον ή ποια Μέλη περιέχει/περιλαμβάνει». Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: δίκτυο καλωδίου καλωδιακό δίκτυο πεδίο εννοιών εννοιακό πεδίο σύστημα εννοιών εννοιακό σύστημα σύστημα σωμάτων σωματικό σύστημα σύνολο ανθρώπων ανθρώπινο σύνολο συστάδα δέντρων δενδρική συστάδα κτίριο γραφείων γραφειακό κτίριο φιάλη αερίου αερική φιάλη, αέρινη φιάλη, (αεριούχος φιάλη) δισκέτα προγράμματος προγραμματική δισκέτα βιβλίο τηλεφώνων τηλεφωνικό βιβλίο Με εξαίρεση το καλωδιακό δίκτυο (που αντιστοιχεί αυστηρά στο «υλικό» από το οποίο είναι κατασκευασμένο το δίκτυο) είναι φανερό ότι οι όροι της αριστερής στήλης κατασημαίνουν ορθότερα τις αντίστοιχες έννοιες έναντι εκείνων της δεξιάς. Στο Παράρτημα Β δίνεται πίνακας με 102 αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun από τη Βάση TELETERM που αποδίδονται με ελληνικά δίλεκτα τα οποία έχουν ως ετερόπτωτο προσδιοριστικό Γενική της ύλης ή του περιεχομένου η οποία αντιστοιχεί στη μεριστική σχέση. Στα δίλεκτα αυτά το «Όλον» αποτελούν έννοιες όπως «άθροισμα», «άλυσος», «οικογένεια», «ομάδα», «πεδίο», «περιοχή», «πίνακας», «συγκρότημα», «συνδυασμός», «σύνολο» και «σύστημα». Σε όλα αυτά το προσδιοριστικό συνθετικό που εκφράζει τα Μέρη διατυπώνεται σε Γενική πληθυντικού. Από τα 102 παραπάνω αγγλικά δίλεκτα μόνο τα ακόλουθα επτά του Πίνακα 3 αποδόθηκαν επιπλέον και με ομοιόπτωτο δίλεκτο και μόνο τρία μονολεκτήθηκαν.

11 11 Πίνακας 3 Απόσπασμα του Πίνακα του Παραρτήματος Β Αγγλικό δίλεκτο Το Όλον Τα Μέρη/Μέλη Ο ελληνικός όρος segment chain άλυσος τμήματα άλυσος τμημάτων, τμηματάλυσος manager team ομάδα διευθυντές διευθυντική ομάδα, ομάδα διευθυντών circuit group ομάδα κυκλώματα κυκλωματική ομάδα, ομάδα κυκλωμάτων colour table πίνακας χρώματα πίνακας χρωμάτων, χρωματικός πίνακας cell block πλοκάδα κύτταρα πλοκάδα κυττάρων, κυτταρική πλοκάδα, κυτταροπλοκάδα bit combination συνδυασμός δυφία συνδυασμός δυφίων, δυφιακός συνδυασμός, δυφιοσυνδυασμός colour system σύστημα χρώματα χρωματικό σύστημα, σύστημα χρωμάτων Είναι σαφές ότι όταν η σχέση είναι μεριστική: Όλον Μέρη και προσδιοριζόμενο είναι το Όλον είναι προτιμότερο, γι αυτό και συντριπτικά συχνότερο, να παραμείνει η χρήση της Γενικής, δηλαδή με τη μορφή Ππ όπου Π είναι το Όλον (σε Ονομαστική ενικού αριθμού) και π είναι τα Μέρη (σε Γενική πληθυντικού αριθμού). 3.4 Κατά κανόνα, η Γενική αντικειμενική δεν αντικαθιστάται με παράγωγο επίθετο (π.χ. σε -κός). Η Γενική αυτή αντιστοιχεί στη συσχετική σχέση «Ενεργών/Ενέργεια Υφιστάμενος την ενέργεια». Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: επεξεργασία ορολογίας ορολογική επεξεργασία εναρμόνιση εννοιών εννοιακή εναρμόνιση εναρμόνιση όρων ορική/ορολογική εναρμόνιση αναγνωριστικό γλώσσας γλωσσικό αναγνωριστικό αναγνωριστικό πηγής πηγαίο αναγνωριστικό ψεκασμός δάσους δασικός ψεκασμός αποπληρωμή δανείου δανειακή αποπληρωμή Είναι φανερό ότι οι όροι της αριστερής στήλης κατασημαίνουν ορθότερα τις αντίστοιχες έννοιες έναντι εκείνων της δεξιάς. 3.5 Κατά κανόνα, η Γενική της ιδιότητας είναι εκείνη που μπορεί να αντικατασταθεί με παράγωγο επίθετο (π.χ. σε -κός) σε Ονομαστική και να προταχθεί του προσδιοριζόμενου συνθετικού. Η Γενική αυτή αντιστοιχεί στη συσχετική σχέση «που αφορά» ή «που αναφέρεται».

12 12 Ας δούμε τι αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε τους ακόλουθους όρους, που ανήκουν σ αυτήν την κατηγορία, με τους δύο τρόπους: πεδίο θέματος (ενός όρου) διάγραμμα εννοιών (ενός συστήματος εννοιών) εργασία ορολογίας (μιας επιτροπής) σχεδιασμός ορολογίας (ενός θεματικού πεδίου) όρος εισόδου (ενός λήμματος) επίσημα θέματος (ενός λήμματος) νομοθεσία εργασίας/εργαζομένων (μιας χώρας) ανάγκες τηλεπικοινωνιών (μιας εταιρείας) δάνεια στέγασης (διάφορων τραπεζών) θεματικό πεδίο (του όρου) εννοιακό διάγραμμα (του συστήματος εννοιών) ορολογική εργασία (της επιτροπής) ορολογικός σχεδιασμός (του πεδίου) εισόδιος όρος (του λήμματος) θεματικό επίσημα (του λήμματος) εργατική/εργασιακή νομοθεσία (της χώρας) τηλεπικοινωνιακές ανάγκες (της εταιρίας) στεγαστικά δάνεια (των τραπεζών) Είναι φανερό ότι οι όροι της δεξιάς στήλης είναι σαφέστεροι και καταλληλότεροι από εκείνους της αριστερής, αν και κατά βάση δεν πλεονεκτούν σε ορθότητα έναντι εκείνων. Η επιθετοποίηση της Γενικής της ιδιότητας στους όρους αυτούς περιορίζει το πρόβλημα της ασάφειας που προκαλείται από την ακολουθία δύο ή περισσότερων Γενικών σε πολυλεκτικότερους όρους ή κατά τη σύνταξη κειμένων της ειδικής γλώσσας του θεματικού πεδίου π.χ. η ασάφεια ορολογικής ανάλυσης που ενυπάρχει στο τετράλεκτο σχεδιασμός ορολογίας θεματικού πεδίου, που περιέχει ακολουθία τριών Γενικών, αίρεται με την επιθετοποίηση της Γενικής «ορολογίας»: ορολογικός σχεδιασμός θεματικού πεδίου. 3.6 Κατά κανόνα 8, στον ελληνικό μονολεκτικό σύμπλοκο όρο το πρώτο από τα δύο άμεσα συνθετικά είναι το προσδιοριστικό συνθετικό (π) και το δεύτερο είναι το προσδιοριζόμενο συνθετικό (Π). Δηλαδή υπάρχει αναλογία με τα αγγλικά δίλεκτα dd που εξετάζουμε. Αυτή η αναλογία υπάρχει και στη δεξιά στήλη της προηγούμενης παραγράφου με τις επιθετοποιημένες Γενικές της ιδιότητας. Στους όρους αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό αντί επιθετοποίησης να γίνει μονολέκτηση με την ίδια σειρά των συνθετικών, δηλαδή ππ. Το αν ο ονοματοθέτης θα κάνει μονολέκτηση ή όχι, θα εξαρτηθεί από τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά των δύο λέξεων και από την, βάσει του 8 Εξαίρεση παρουσιάζουν τα παρατακτικά σύνθετα (π.χ. πομποδέκτης) και τα δίλεκτα της γραμμής 12 του Πίνακα 1 όταν συνδέονται και με ενωτικό και αντιμετωπίζονται ως μονολεκτικά (π.χ. λέξηκλειδί)

13 13 γλωσσικού/ακουστικού αισθητηρίου του, αποτίμηση του αποτελέσματος της συμπλοκής τους. Ας δούμε ξανά τις στήλες όρων της παραγράφου 5 και τη δυνητική μονολέκτησή τους. πεδίο θέματος (ενός όρου) διάγραμμα εννοιών (ενός συστήματος εννοιών) εργασία ορολογίας (μιας επιτροπής) σχεδιασμός ορολογίας (ενός θεματικού πεδίου) όρος εισόδου (ενός λήμματος) επίσημα θέματος (ενός λήμματος) νομοθεσία εργασίας/εργαζομένων (μιας χώρας) ανάγκες τηλεπικοινωνιών (μιας εταιρείας) δάνεια στέγασης (διάφορων τραπεζών) θεματικό πεδίο (του όρου) θεματοπεδίο (του όρου) εννοιακό διάγραμμα (του συστήματος εννοιών) ορολογική εργασία (της επιτροπής) ορολογικός σχεδιασμός (του πεδίου) εισόδιος όρος (του λήμματος) θεματικό επίσημα (του λήμματος) εργατική/εργασιακή νομοθεσία (της χώρας) τηλεπικοινωνιακές ανάγκες (της εταιρείας) στεγαστικά δάνεια (των τραπεζών) εννοιοδιάγραμμα (του σ. εννοιών) ορο(λογιο)εργασία (της επιτροπής) ορο(λογιο)σχεδιασμός (του πεδίου) εισοδοόρος (του λήμματος) θεματοεπίσημα (του λήμματος) εργασιονομοθεσία (της χώρας) τηλεπικοινωνιοανάγκες (της εταιρείας) στεγασιδάνεια (των τραπεζών) Είναι γεγονός ότι το μεγάλο μήκος συνήθως των ελληνικών λέξεων-συνθετικών των όρων δεν επιτρέπει συχνά την μονολέκτηση. Από τους έξι πρώτους όρους παραπάνω (που αποδόθηκαν στο ΕΛΟΤ 561-1) μόνο το διάγραμμα εννοιών / εννοιακό διάγραμμα μονολεκτήθηκε από την ΤΕ21 ως εννοιοδιάγραμμα. Οι άλλοι πέντε αποδόθηκαν με επιθετοποίηση του ουσιαστικού που είναι σε πτώση Γενική. 3.7 Σχετικά με τη Γενική διαιρετική (ή Γενική του διηρημένου Όλου), η οποία αντιστοιχεί στη μεριστική σχέση και στην οποία Π είναι το Μέρος και π είναι το Όλον, είναι πάμπολλα τα παραδείγματα, αλλά ας δούμε εκείνα του Πίνακα 4, δηλαδή τις αποδόσεις των όρων κομμωτική horse tail (ή pony tail) και τηλεπικοινωνίες network node, message header. Πίνακας 4 Η Γενική διαιρετική και η επιθετοποίηση / μονολέκτησή της Αγγλικό δίλεκτο (dd) horse tail, pony tail network node message header Το Μέρος Το Όλον Ελληνικό δίλεκτο με Γενική ουρά άλογο ουρά αλόγου κόμβος δίκτυο κόμβος δικτύου κεφαλή μήνυμα κεφαλή μηνύματος Επιθετοποίηση της Γενικής αλογίσια ουρά δικτυακός κόμβος μηνυματική κεφαλή Μονολέκτηση της Γενικής αλογοουρά δικτυοκόμβος μηνυματοκεφαλή

14 14 Στον Πίνακα 3 έχουν γραφτεί υποψήφιοι όροι και με τις τρεις αποδόσεις (με Γενική, με επίθετο και μονόλεκτο), ενώ οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν γραφτεί έντονα. Από αυτά και από άλλα πολλά παραδείγματα, διαφαίνεται ότι στη Γενική διαιρετική, όπου η σχέση είναι μεριστική Μέρος Όλον και προσδιοριζόμενο συνθετικό είναι το Μέρος, είναι αποδεκτές και οι τρεις εκδοχές (Ππ με Γενική του π, ππ με επιθετοποίηση του π και ππ με μονολέκτηση των δύο) αν αναφερόμαστε στην κυριολεξία, ενώ για μεταφορική χρήση είναι προτιμότερη η μονολεκτημένη μορφή. Την έννοια «ουρά ενός αλόγου» (στην κυριολεξία) την αποδίδουν διαφανέστατα και οι τρεις όροι: ουρά αλόγου, αλογίσια ουρά, αλογοουρά. Η «ουρά», όμως, που σχηματίζεται με ορισμένου τρόπου δέσιμο των μαλλιών ενός ανθρώπου θα μπορούσε να αποδοθεί μεταφορικά και με τους τρεις όρους ουρά αλόγου, αλογίσια ουρά, αλογοουρά, αλλά από τον πρώτο στον τρίτο έχουμε μεγαλύτερη απομάκρυνση από την κυριολεξία και ως εκ τούτου επιτυχέστερη μεταφορική απόδοση. 4 Επίλογος Από τα παραπάνω και από την όλη εργασία που αυτά περιγράφουν, παίρνει κανένας μια ιδέα πόσο δύσβατος είναι ο δρόμος της οροδοσίας και πόσο δίκιο είχε ο Σωκράτης λέγοντας στο Κρατύλο [11]: «Παλαιὰ παροιμία ὃτι χαλεπὰ τὰ καλὰ ἐστίν ὃπῃ ἔχει μαθεῖν καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμικρὸν τυγχάνει ὂν μάθημα». 5 Παραπομπές [ 1] Βάση τηλεπικοινωνιακών όρων TELETERM: Περιέχει λήμματα (δίγλωσσα, τρίγλωσσα και τετράγλωσσα), προϊόν εργασίας της Μόνιμης Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), και προσφέρεται στο Ίντερνετ από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και την ΕΛΕΤΟ στον ιστότοπο: [ 2] Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών INFORTERM: Περιέχει τρίγλωσσα λήμματα, προϊόν εργασίας της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία Πληροφορικής), και προσφέρεται στο Ίντερνετ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ΕΛΕΤΟ στον ιστότοπο: [ 3] Βάση όρων της Ορολογίας TERMTERM: Περιέχει 425 τρίγλωσσα λήμματα, προϊόν εργασίας της Επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 (Αρχές της Ορολογίας), και προσφέρεται στο Ίντερνετ από την ΕΛΕΤΟ στον ιστότοπο: [ 4] ISO 704:2000, Terminology work Principles and methods [ 5] Σχέδιο ΕΛΟΤ 402:2009, Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι [ 6] Βαλεοντής Κ., Ζερίτη Αι., Νικολάκη Ά., Το προσδιοριστικό συνθετικό του ελληνικού σύμπλοκου όρου και η χρήση της Γενικής, Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα 1999

15 15 [ 7] Βαλεοντής Κ., Ο αναλογικός κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης ελληνικής ορολογίας, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα [ 8] Valeontis K., The Analogue Rule a useful terminological tool in interlingual transfer of knowledge, 2 nd Terminology Summit, Barcelona, 2004 (English full version: Ed2_EN_EAFT.pdf, English poster paper: BooksAndArticles/AnalogueRuleOfNaming-Ed2_EN_EAFT_poster.pdf Βαλεοντής Κ., Ο «Αναλογικός Κανόνας» χρήσιμο ορολογικό εργαλείο στη διαγλωσσική μεταφορά γνώσης, 2η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία, Βαρκελώνη, 2004 ( Ed2_GR_EAFT.pdf [ 9] ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and application [10] ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή [11] Πλάτων, Διάλογος Κρατύλος ή Περί ορθότητος ονομάτων, Εκδόσεις Κάκτος, Σειρά «Οι Έλληνες», 1994 [12] Τριανταφυλλίδης Μ., Νεοελληνική Γραμματική (Αναπροσαρμογή), ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση 1998 [13] Τριανταφυλλίδης Μ., Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, Εκδόσεις Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1965 [14] Τσοπανάκης Α., Νεοελληνική Γραμματική, 2η έκδοση, Αφοί Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη, 1983 [15] Κλαίρης Χ., Μπαμπινιώτης Γ., Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005 [16] Α. Τζάρτζανος, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, [17] Α. Α. Τζάρτζανος, Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης (της απλής καθαρευούσης), Έκδοση Β, Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη, Αθήνα, [18] Α. Α. Τζάρτζανος, Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, Αθήνα, [19] Μουμτζάκης Α., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση ΚΒ 2001 [20] Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ), Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση 1998 Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Μέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ. Διεύθυνση: Καραμανλάκη 18, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Ηλ.Ταχ.:

16 16 (Κενή σελίδα)

17 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Ονοματοδότηση στην ελληνική των εννοιών του ISO (ΕΛΟΤ 561-1) των οποίων η αγγλική κατασήμανση είναι δίλεκτο του τύπου Noun Noun (ουσιαστικό ουσιαστικό 9 ) Αγγλικό δίλεκτο του τύπου Noun Noun (dd) d = determining component D = Determined component subject field domain concept field (3.2.8) concept system (3.2.9) concept diagram (= concept system diagram) Ορισμός της έννοιας πεδίο ειδικής γνώσης αδόμητο σύνολο θεματικά σχετιζόμενων εννοιών σύνολο εννοιών δομημένο σύμφωνα με τις μεταξύ τους σχέσεις γραφική παράσταση συστήματος εννοιών Ενδεχόμενη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού D determined by d που προκύπτει από τον ορισμό και τον Πίνακα 1 D concerning d or d s D referring to d or d s D consisting of d s, D containing d s D made of d D consisting of d s, D containing d s D made of d D concerning d or d s D referring to d or d s Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού που προκύπτει από τον ορισμό D concerning d Το πεδίο αφορά θέμα D consisting of d s Το πεδίο αποτελείται από έννοιες D consisting of d s Το σύστημα αποτελείται από έννοιες D concerning d d concept = concept system (by synecdochical extension) Υποφήφιοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι που βασίζονται μόνο στη μορφολογία του αγγλικού όρου και στη διατήρηση της αναλογίας των δύο συνθετικών (και όχι στον ορισμό και στη σχέση προσδιορισμού) 10 πεδίο θέματος, πεδίο θεμάτων, θεματικό πεδίο, θεματοπεδίο, πεδίο έννοιας, πεδίο εννοιών, εννοιακό πεδίο, εννοιοπεδίο, σύστημα έννοιας, σύστημα εννοιών, εννοιακό σύστημα, εννοιοσύστημα, διάγραμμα έννοιας, διάγραμμα εννοιών, εννοιακό διάγραμμα, εννοιοδιάγραμμα, Είδος (κατηγορία) Γενικής (στην περίπτωση των όρων με γενική) Γενική της ιδιότητας Γενική της ύλης ή του περιεχομένου Γενική της ύλης ή του περιεχομένου Γενική της ιδιότητας Επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου από την ΤΕ21 και χρήση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1: (Προτιμώμενος όρος, δεκτό συνώνυμο) θεματικό πεδίο, τομέας 12 πεδίο εννοιών σύστημα εννοιών εννοιοδιάγραμμα Τύπος συμπλοκής Ο: Ουσιαστικό Ε: Επίθετο ο: Ονομαστική γ: Γενική π: προσδιορίζον συνθετικό Π: Προσδιοριζόμενο συνθ. Εο-Οο (ππ), Οο-Ογ (Ππ) Οο-Ογ (Ππ) Οο (ππ) terminology work εργασία που αφορά τη συστηματική συλλογή, περιγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση των εννοιών και των κατασημάνσεών τους D concerning d or d s D referring to d or d s Το διάγραμμα αφορά σύστημα εννοιών D concerning d Η εργασία αφορά ορολογία εργασία ορολογίας, εργασία ορολογίων, ορολογική εργασία, ορολογιοεργασία, Γενική της ιδιότητας ορολογική εργασία Εο-Οο (ππ) Συμπεριλαμβανομένου και του ρηματικού ουσιαστικού (του γερουνδίου - gerund) Προηγούνται τα ετερόπτωτα δίλεκτα με προσδιοριστικό συνθετικό σε πτώση Γενική, ακολουθούν τα ομοιόπτωτα δίλεκτα με επιθετοποίηση της Γενικής και στο τέλος αναγράφονται οι μονολεκτικές αποδόσεις. Κωδικός του όρου/ορισμού στο πρότυπο ISO που κατά κανόνα είναι ο ίδιος και στο πρότυπο ΕΛΟΤ Όπου υπάρχει διαφορά ακολουθεί τον όρο σε παρένθεση ο κωδικός του ΕΛΟΤ Αντιστοιχεί στο συνώνυμο αγγλικό όρο domain

18 18 Αγγλικό δίλεκτο του τύπου Noun Noun (dd) d = determining component D = Determined component terminology processing terminology planning concept harmonization term harmonization term excerption (= terminological data excerption) term identification (= designation identification) Ορισμός της έννοιας μέρος της ορογραφίας που αφορά τις πληροφορικές επόψεις της δημιουργίας και συντήρησης βάσεων δεδομένων και την εξόρυξη ορολογίων από κείμενα οι προβλεπόμενες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, βελτίωση, υλοποίηση, συντήρηση και διάδοση του ορολογίου ενός θεματικού πεδίου δραστηριότητα που αποσκοπεί στην ελάττωση ή εξάλειψη των ελασσόνων διαφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων εννοιών οι οποίες ήδη σχετίζονται στενά μεταξύ τους δραστηριότητα που οδηγεί στην πράξη κατασήμανσης μίας έννοιας σε διαφορετικές γλώσσες με όρους που κατοπτρίζουν τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά ή έχουν τις ίδιες ή ελαφρώς διαφορετικές μορφές μέρος της ορολογικής εργασίας που περιλαμβάνει εξόρυξη ορολογικών δεδομένων με αναζήτηση μέσα σε ένα σώμα υλικού μέρος του ορολογικού ερανισμού που περιλαμβάνει αναγνώριση και επιλογή των κατασημάνσεων Ενδεχόμενη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού D determined by d που προκύπτει από τον ορισμό και τον Πίνακα 1 D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s D concerning d or d s D referring to d or d s D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s D done on d or d s, D acting upon d or d s, D performed on d or d s Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού που προκύπτει από τον ορισμό D performed upon d s Η επεξεργασία επιτελείται επί ορολογίων D concerning d Ο σχεδιασμός αφορά ορολόγιο D performed upon d s Η εναρμόνιση επιτελείται επί εννοιών D performed upon d s Η εναρμόνιση επιτελείται επί όρων D performed upon d s d term = terminological data (by synecdochical extension) Ο ερανισμός επιτελείται επί ορολογικών δεδομένων D performed upon d s d term = designation (by synecdochical extension) Η αναγνώριση επιτελείται επί κατασημάνσεων Υποφήφιοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι που βασίζονται μόνο στη μορφολογία του αγγλικού όρου και στη διατήρηση της αναλογίας των δύο συνθετικών (και όχι στον ορισμό και στη σχέση προσδιορισμού) 10 επεξεργασία ορολογίας, επεξεργασία ορολογίου, επεξεργασία ορολογίων, ορολογική επεξεργασία, ορολογιοεπεξεργασία, σχεδιασμός ορολογίας, σχεδιασμός ορολογίου, σχεδιασμός ορολογίων, ορολογικός σχεδιασμός, ορολογιοσχεδιασμός, εναρμόνιση έννοιας, εναρμόνιση εννοιών, εννοιακή εναρμόνιση, εννοιοεναρμόνιση, εναρμόνιση όρου, εναρμόνιση όρων, ορική εναρμόνιση, ορολογική εναρμόνιση, οροεναρμόνιση, ερανισμός όρου, ερανισμός όρων, ορικός ερανισμός, ορολογικός ερανισμός, οροερανισμός, ορολογιοερανισμός, αναγνώριση όρου, αναγνώριση όρων, ορική αναγνώριση, ορολογική αναγνώριση, οροαναγνώριση, ορολογιοαναγνώριση, Είδος (κατηγορία) Γενικής (στην περίπτωση των όρων με γενική) Γενική αντικειμενική Γενική της ιδιότητας Γενική αντικειμενική Γενική αντικειμενική Γενική αντικειμενική Γενική αντικειμενική Επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου από την ΤΕ21 και χρήση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1: (Προτιμώμενος όρος, δεκτό συνώνυμο) επεξεργασία ορολογίας, επεξεργασία ορολογίων ορολογικός σχεδιασμός εναρμόνιση εννοιών εναρμόνιση όρων ορολογικός ερανισμός, ερανισμός όρων (υιοθετώντας τη συνεκδοχική επέκταση του αγγλικού όρου) ορολογική αναγνώριση Τύπος συμπλοκής Ο: Ουσιαστικό Ε: Επίθετο ο: Ονομαστική γ: Γενική π: προσδιορίζον συνθετικό Π: Προσδιοριζόμενο συνθ. Οο-Ογ (Ππ), Οο-Ογ (Ππ) Εο-Οο (ππ) Οο-Ογ (Ππ) Οο-Ογ (Ππ) Εο-Οο (ππ), Οο-Ογ (Ππ) Εο-Οο (ππ)

19 19 Αγγλικό δίλεκτο του τύπου Noun Noun (dd) d = determining component D = Determined component base list term bank, terminological data bank entry term subject label (= subject field label) Ορισμός της έννοιας κατάλογος κατασημάνσεων που προκύπτει από την ορολογική αναγνώριση τράπεζα δεδομένων που αποτελείται από βάσεις ορολογικών δεδομένων όρος που είναι επικεφαλής ενός ορολογικού λήμματος πληροφορίες σε ένα ορολογικό λήμμα οι οποίες ενδεικνύουν το θεματικό πεδίο Ενδεχόμενη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού D determined by d που προκύπτει από τον ορισμό και τον Πίνακα 1 D (intended to be) used as d D consisting of d s, D containing d s D made of d D concerning d or d s D referring to d or d s D concerning d or d s D referring to d or d s Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού που προκύπτει από τον ορισμό D of type d ή και D destined for d Ο κατάλογος χρησιμοποιείται ή προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση D consisting of d s d term = terminological data (by synecdochical extension) Η τράπεζα αποτελείται από ορολογικά δεδομένα D concerning d Ο όρος αφορά λήμμα D concerning d d subject = subject field (by synecdochical extension) Υποφήφιοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι που βασίζονται μόνο στη μορφολογία του αγγλικού όρου και στη διατήρηση της αναλογίας των δύο συνθετικών (και όχι στον ορισμό και στη σχέση προσδιορισμού) 10 κατάλογος βάσης, κατάλογος βάσεων, βασικός κατάλογος, βασικατάλογος, τράπεζα όρου, τράπεζα όρων, ορική τράπεζα, ορολογική τράπεζα, τράπεζα ορολογικών δεδομένων, οροτράπεζα, ορολογιοτράπεζα, όρος εισόδου, όρος εισόδων, εισόδιος όρος, εισοδοόρος, επίσημα θέματος, επίσημα θεμάτων, θεματικό επίσημα, θεματοεπίσημα, Είδος (κατηγορία) Γενικής (στην περίπτωση των όρων με γενική) Γενική κτητική (Γενική του σκοπού) Γενική της ύλης ή του περιεχομένου Γενική της ιδιότητας Γενική της ιδιότητας Επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου από την ΤΕ21 και χρήση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1: (Προτιμώμενος όρος, δεκτό συνώνυμο) κατάλογος βάσης τράπεζα ορολογικών δεδομένων (αποφεύγοντας τη συνεκδοχική επέκταση του αγγλικού όρου) εισόδιος όρος θεματικό επίσημα (υιοθετώντας την ανάλογη συνεκδοχική επέκταση στα ελληνικά) Τύπος συμπλοκής Ο: Ουσιαστικό Ε: Επίθετο ο: Ονομαστική γ: Γενική π: προσδιορίζον συνθετικό Π: Προσδιοριζόμενο συνθ. Οο-Ογ (Ππ) Οο-2Ογ (Ππ) Εο-Οο (ππ) Εο-Οο (ππ) language identifier country identifier πληροφορίες σε ένα ορολογικό λήμμα οι οποίες ενδεικνύουν το όνομα μιας γλώσσας πληροφορίες σε ένα ορολογικό λήμμα οι οποίες ενδεικνύουν το όνομα μιας γεωγραφικής περιοχής όπου χρησιμοποιείται η κατασήμανση D concerning d or d s D referring to d or d s D concerning d or d s D referring to d or d s Το επίσημα αφορά θέμα D concerning d Το αναγνωριστικό αφορά γλώσσα D concerning d Το αναγνωριστικό αφορά χώρα αναγνωριστικό γλώσσας, αναγνωριστικό γλωσσών, γλωσσικό αναγνωριστικό, γλωσσοαναγνωριστικό, αναγνωριστικό χώρας, αναγνωριστικό χωρών, χωρικό αναγνωριστικό, χωροαναγνωριστικό, Γενική της ιδιότητας Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό γλώσσας αναγνωριστικό χώρας Οο-Ογ (Ππ) Οο-Ογ (Ππ)

20 20 Αγγλικό δίλεκτο του τύπου Noun Noun (dd) d = determining component D = Determined component Ορισμός της έννοιας Ενδεχόμενη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού D determined by d που προκύπτει από τον ορισμό και τον Πίνακα 1 Συγκεκριμένη υπόσταση της σχέσης προσδιορισμού που προκύπτει από τον ορισμό Υποφήφιοι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι που βασίζονται μόνο στη μορφολογία του αγγλικού όρου και στη διατήρηση της αναλογίας των δύο συνθετικών (και όχι στον ορισμό και στη σχέση προσδιορισμού) 10 Είδος (κατηγορία) Γενικής (στην περίπτωση των όρων με γενική) Επιλογή ισοδύναμου ελληνικού όρου από την ΤΕ21 και χρήση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1: (Προτιμώμενος όρος, δεκτό συνώνυμο) Τύπος συμπλοκής Ο: Ουσιαστικό Ε: Επίθετο ο: Ονομαστική γ: Γενική π: προσδιορίζον συνθετικό Π: Προσδιοριζόμενο συνθ source identifier πληροφορίες σε ένα ορολογικό λήμμα οι οποίες ενδεικνύουν την πηγή τεκμηρίωσης των ορολογικών δεδομένων D concerning d or d s D referring to d or d s D concerning d Το αναγνωριστικό αφορά πηγή αναγνωριστικό πηγής, αναγνωριστικό πηγών, πηγαίο αναγνωριστικό, πηγοαναγνωριστικό, Γενική της ιδιότητας αναγνωριστικό πηγής Οο-Ογ (Ππ)

21 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun από τη Βάση TELETERM που αποδίδονται με ελληνικά δίλεκτα που έχουν ως ετερόπτωτο προσδιοριστικό Γενική της ύλης ή του περιεχομένου η οποία αντιστοιχεί στη μεριστική σχέση (όλον μέρη) Α/Α Αγγλικό δίλεκτο Το όλον Τα μέρη/μέλη Ο όρος 1. vector sum άθροισμα διανύσματα άθροισμα διανυσμάτων 2. segment chain άλυσος τμήματα άλυσος τμημάτων, τμηματάλυσος data file αρχείο δεδομένα αρχείο δεδομένων 4. command file αρχείο εντολές αρχείο εντολών 5. resource file αρχείο πόροι αρχείο πόρων 6. product family οικογένεια προϊόντα οικογένεια προϊόντων 7. function family οικογένεια λειτουργίες οικογένεια λειτουργιών 8. service family οικογένεια υπηρεσίες οικογένεια υπηρεσιών 9. manager team ομάδα διευθυντές διευθυντική ομάδα 1, ομάδα διευθυντών 10. industry group ομάδα βιομηχανίες ομάδα βιομηχανιών 11. feature group ομάδα γνωρίσματα ομάδα γνωρισμάτων 12. line group ομάδα γραμμές ομάδα γραμμών 13. process group ομάδα διεργασίες ομάδα διεργασιών 14. test group ομάδα δοκιμές ομάδα δοκιμών 15. expert group ομάδα εμπειρογνώμονες ομάδα εμπειρογνωμόνων 16. attribute group ομάδα ιδιοχαρακτηριστικά ομάδα ιδιοχαρακτηριστικών 17. channel group ομάδα κανάλια ομάδα καναλιών 18. logs group ομάδα καταγραφές ομάδα καταγραφών 19. consumer group ομάδα καταναλωτές ομάδα καταναλωτών 20. parameter group ομάδα παράμετροι ομάδα παραμέτρων 21. field group ομάδα πεδία ομάδα πεδίων 22. frame group ομάδα πλαίσια ομάδα πλαισίων 23. protocol group ομάδα πρωτόκολλα ομάδα πρωτοκόλλων 24. page group ομάδα σελίδες ομάδα σελίδων 25. events group ομάδα συμβάντα ομάδα συμβάντων 26. stakeholder group ομάδα συμφεροντούχοι ομάδα συμφεροντούχων 27. connection group ομάδα συνδέσεις ομάδα συνδέσεων 28. attendant group ομάδα τηλεφωνητές ομάδα τηλεφωνητών 29. service group ομάδα υπηρεσίες ομάδα υπηρεσιών 30. user group ομάδα χρήστες ομάδα χρηστών 31. timeslot group ομάδα χρονοθυρίδες ομάδα χρονοθυρίδων 32. test group ομάδα δοκιμές ομάδα δοκιμών 33. circuit group ομάδα κυκλώματα κυκλωματική ομάδα, ομάδα κυκλωμάτων 34. frequency domain πεδίο συχνότητες πεδίο συχνοτήτων 35. information field πεδίο πληροφορίες πεδίο πληροφοριών 36. digit field πεδίο ψηφία πεδίο ψηφίων 13 Έχουν σκιαστεί με γκρι οι γραμμές του πίνακα που αναφέρονται σε λήμματα στα οποία εκτός από την ετερόπτωτη ελληνική διλεκτική απόδοση με Γενική δίνεται συνώνυμη ομοιόπτωτη απόδοση με επιθετοποίηση του πρώτου ουσιαστικού του διλέκτου, ενώ στις τρεις περιπτώσεις μονολέκτησης το μονόλεκτο είναι εντονότυπο.

22 22 Α/Α Αγγλικό δίλεκτο Το όλον Τα μέρη/μέλη Ο όρος 37. value range περιοχή τιμές περιοχή τιμών 38. frequency range περιοχή συχνότητες περιοχή συχνοτήτων 39. temperature range περιοχή θερμοκρασίες περιοχή θερμοκρασιών 40. number range περιοχή αριθμοί περιοχή αριθμών 41. requirement table πίνακας απαιτήσεις πίνακας απαιτήσεων 42. password table πίνακας διελευτήρια πίνακας διελευτηρίων 43. process table πίνακας διεργασίες πίνακας διεργασιών 44. address table πίνακας διευθύνσεις πίνακας διευθύνσεων 45. action table πίνακας ενέργειες πίνακας ενεργειών 46. command table πίνακας εντολές πίνακας εντολών 47. task table πίνακας έργα πίνακας έργων 48. position table πίνακας θέσεις πίνακας θέσεων 49. state table πίνακας καταστάσεις πίνακας καταστάσεων 50. code table πίνακας κωδικοί πίνακας κωδικών 51. message table πίνακας μηνύματα πίνακας μηνυμάτων 52. information table πίνακας πληροφορίες πίνακας πληροφοριών 53. constant table πίνακας σταθερές πίνακας σταθερών 54. element table πίνακας στοιχεία πίνακας στοιχείων 55. event table πίνακας συμβάντα πίνακας συμβάντων 56. condition table πίνακας συνθήκες πίνακας συνθηκών 57. frequency table πίνακας συχνότητες πίνακας συχνοτήτων 58. mode table πίνακας τρόποι πίνακας τρόπων 59. colour table πίνακας χρώματα πίνακας χρωμάτων, χρωματικός πίνακας 60. parameter block πλοκάδα παράμετροι πλοκάδα παραμέτρων 61. cell block πλοκάδα κύτταρα πλοκάδα κυττάρων, κυτταρική πλοκάδα, κυτταροπλοκάδα 62. data block πλοκάδα δεδομένα πλοκάδα δεδομένων 63. character block πλοκάδα χαρακτήρες πλοκάδα χαρακτήρων 64. pixel block πλοκάδα εικονοψηφίδες πλοκάδα εικονοψηφίδων 65. function block πλοκάδα λειτουργίες πλοκάδα λειτουργιών 66. message block πλοκάδα μηνύματα πλοκάδα μηνυμάτων 67. information block πλοκάδα πληροφορίες πλοκάδα πληροφοριών 68. filter block συγκρότημα φίλτρα συγκρότημα φίλτρων 69. bit combination συνδυασμός δυφία συνδυασμός δυφίων, δυφιακός συνδυασμός, δυφιοσυνδυασμός 70. parameter combination συνδυασμός παράμετροι συνδυασμός παραμέτρων 71. consonant combination συνδυασμός σύμφωνα συνδυασμός συμφώνων 72. event combination συνδυασμός συμβάντα συνδυασμός συμβάντων 73. object set σύνολο αντικείμενα σύνολο αντικειμένων 74. capability set σύνολο γνωρίσματα σύνολο γνωρισμάτων 75. route set σύνολο δρόμοι σύνολο δρόμων 76. instruction set σύνολο εντολές σύνολο εντολών 77. option set σύνολο επιλογές σύνολο επιλογών 78. attribute set σύνολο ιδιοχαρακτηριστικά σύνολο ιδιοχαρακτηριστικών 79. measures set σύνολο μέτρα σύνολο μέτρων 80. message set σύνολο μηνύματα σύνολο μηνυμάτων 81. entity set σύνολο οντότητες σύνολο οντοτήτων 82. parameter set σύνολο παράμετροι σύνολο παραμέτρων

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary

THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE. English-Greek Glossary 2 nd Terminology Summit Barcelona, Spain 26-27 November 2004 THE ANALOGUE RULE A USEFUL TERMINOLOGICAL TOOL IN INTERLINGUAL TRANSFER OF KNOWLEDGE Κostas Valeontis, Hellenic Society For Terminology (ELETO)

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ. Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων

Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μία έννοια Ένας όρος Πόσες λέξεις; Η νιλεκτικότητα των όρων Κώστας Βαλεοντής Ο όρος ή το όνομα είναι λεκτική κατασήμανση μιας έννοιας, γενικής ή ατομικής, αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση:

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης

Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης ΕΕΦ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση Οι προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 Πολυχώρος «Τεχνόπολις» Οι έννοιες και οι όροι στη δημιουργία και μεταφορά της γνώσης Κ. Βαλεοντής Φυσικός-ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Ασφάλεια πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Έλεγχος Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2008-11- ICS: 01.020; 01.040.01 ΕΛΟΤ 402 Έκδοση 2η ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ορολογική εργασία Αρχές και μέθοδοι Terminology work Principles and methods Κλάση τιμολόγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.01, 2 η Έκδοση. Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Ορολογία Πληροφορικής Ο Ε Λ Ο Τ Ε 48 Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996.0, 2 η Έκδοση Συνοδευτικό Σημείωμα της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ Το παρόν Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (ΣΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις)

Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Από τις Βάσεις Ορολογίας στις Βάσεις Γνώσης: Το Παράδειγµα του Συστήµατος ιαχείρισης Ορολογίας της Εγνατία Οδός Α.Ε. (Οδο-λέξις) Γιώργος άρλας Εγνατία Οδός Α.Ε. Abstract: Current practice in the field

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΛΕΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση: Μελλοντική ορολογική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης

Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Ακαδημία Αθηνών Αρχές και μέθοδοι ορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων. Το Πρωτόκολλο SNMP

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων. Το Πρωτόκολλο SNMP Το Πρωτόκολλο SNMP Βάςη Πληροφοριών Διαχείριςησ Διαχειριςτήσ και διαχειριζόμενοσ Διαχειριζόμενο Σύςτημα Πράκτορασ UDP IP Δίκτυο Λειτουργίεσ Διαχείριςησ UDP IP Δίκτυο Βάςη Δεδομένων Διαχείριςησ Σταθμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματίζοντας Γραφικές Παραστάσεις για Ημίτονο και Συνημίτονο και Ελέγχοντας Περιορισμούς σε Συστάδες Καρτών Τόμπολας

Σχηματίζοντας Γραφικές Παραστάσεις για Ημίτονο και Συνημίτονο και Ελέγχοντας Περιορισμούς σε Συστάδες Καρτών Τόμπολας ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Σχηματίζοντας Γραφικές Παραστάσεις για Ημίτονο και Συνημίτονο και Ελέγχοντας Περιορισμούς σε Συστάδες Καρτών Τόμπολας Εισαγωγή Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2017 Ημερομηνία Παράδοσης: 06/03/2017,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2: Παράσταση της Πληροφορίας

Μάθημα 2: Παράσταση της Πληροφορίας Μάθημα 2: Παράσταση της Πληροφορίας 2.1 Παράσταση δεδομένων Κάθε υπολογιστική μηχανή αποτελείται από ηλεκτρονικά κυκλώματα που η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή ανοιχτό-κλειστό. Η συμπεριφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα IPHO_42_2011_EXP1.DO Experimental ompetition: 14 July 2011 Problem 1 Page 1 of 5 1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα Για ένα πυκνωτή χωρητικότητας ο οποίος είναι μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 1 Βασικοί όροι Με τον όρο κρυπτογραφία εννοούμε τη μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ

Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Παρουσίαση στη Σύνοδο των Προέδρων των Τμημάτων Πληροφορικής στις 6-11-2005 Η τρίγλωσση βάση τυποποιημένων όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών INFORTERM και η δωρεάν διάθεση της χρήσης της στο Ίντερνετ Κ. Βαλεοντής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (standardization) Δημιουργία κάποιου προτύπου που θέτει τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων με τη χρήση SNMP (5η άσκηση) Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα, 9 ο Εξάμηνο,

Διαχείριση Δικτύων με τη χρήση SNMP (5η άσκηση) Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα, 9 ο Εξάμηνο, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 5/03/204 Συμπληρωματικές Διαφάνειες Νίκος Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 2 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 3 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 4 Θεωρία Aloha/Slotted

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ)

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 14 η Γενική Συνέλευση 18 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY E Λ Ε Τ Ο L ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ E (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ και του ΓΕΣΥ 14 η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Hancock. Ζωγραφάκης Ιωάννης Εξαρχάκος Νικόλαος. ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων

Hancock. Ζωγραφάκης Ιωάννης Εξαρχάκος Νικόλαος. ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων Hancock Ζωγραφάκης Ιωάννης Εξαρχάκος Νικόλαος Χ346339 Τ911778 ΕΠΛ 428 Προγραμματισμός Συστημάτων Ιστορική Αναδρομή Δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΑΤ&Τ LAB Αφορμή δημιουργίας: Η ανάγκη για καθαρό και αποδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Έκδοση: 1.1 1/12/2014 Ισχύει από 1/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Σελίδα 1 από 14 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η χρηματιστηριακή πληροφορία,

Διαβάστε περισσότερα