ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο

2 Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου Ν λ Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ ατνού ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς νανέ σ συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς ρονοµιακ τιµολόγ σ α ό τ ν Χ σ αλιστικ στα ρογράµµατα γε ας για όλους τους συνα έλ ους του µ λου µας µε εκ τ σεις ου άνουν στο ε τ ς ριά ν ς τον µ το ετυλ γ τον µύ ο Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α ρεάν ιά εσ εκ όσε ν τ ς ρα έ ς Ν ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν Νέες Κάρτες γε α για λους α για ό τι σας νοιά ει Συµµετοχ τ ς ρα έ ς στ ν Έκ εσ ρο όντ ν και ρεσι ν Ε στρέ ειας στορικό ρχε ο α και στο ά εµα τ ς λιάς! ρά ε α χορ γός τ ς εκ έσε ς µε τ τλο ΝΝ Σ Σ Χ Σ Εικονογρά σ µιας αυτο ιογρα ας α και στ ν ανα άσ σ! Κοιν νικ ροσ ορά τ ς εριεχόµενα σελ 2 σελ 10 σελ 10 σελ 11 σελ 12 σελ 13 σελ 14 σελ 15 σελ 15 σελ 16 σελ 17 σελ 17 σελ 18 σελ 18 σελ 19 σελ 19 σελ 20 σελ 21 σελ 23 σελ 24 σελ 25 σελ 25 σελ 26 σελ 27 σελ 27 σελ 28 σελ 29

3 Ε T Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ν 0 Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε µε µεγάλ ε ιτυχ α στο ιευθυντές εό ωρο. αλαντ νη και εων α. α ούµη. ενο οχε ο ν ν η Συ κέντρω η Στελε ν µ λου Γενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο αρουσ α ερ ου Στελεχ ν ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς εκ ν σαν µε χαιρετισµό ου α ύ υνε ο αρουσ ασαν τ Στρατη ική της Τραπέζης το Νέο Περιβάλλον και ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης. το Σ έ ιο να ιαρθρ εως ως µέ ο λοποιή εως. Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος έλος ο Γενικός ιευθυντής - C O Σπύρος. ν ρονικάκης µ λ σε ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Στρατη ικά ρ α να ιαρθρ εως µε έµα υρωπα κή Τραπεζική νω η πάντη η την ρ η. και ειτουρ ική Συ νευ η της µπορικής Τραπέζης και κολού σαν ερ τ σεις τ ν Στελεχ ν ου α αντ καν α ό τ ενικ ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή υ τάθιο. ιεύ υνσ και οι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς ολοκλ ρ καν µε ακο ιάννη. χαιρετισµό ου α ύ υνε ο Πρόε ρος του ιοικητικού Συµβουλ ου Γενικός ιευθυντής - της Τραπέζης Γιάννης Σ. ω τόπουλος ο ο ο ος αρχικ ς ρτέµης. εο ωρ ης µ λ σε µε έµα Σηµε ο αµπής ευχαρ στ σε όλους τους αρευρε έντες για τ συµµετοχ τους στο ολύ και ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή ων ταντ νο. ε ιτυχ µένο ε ετινό συνέ ριο όνισε τ ν τεράστια ια ορά στον αρι µό ορκο κη και τον ιευθυντή της ιευθύν εως αθυ τερή εων τ ν συµµετεχόντ ν και κατά συνέ εια στο µέγε ος τ ς ρα έ ς σε εό ωρο. θανα όπουλο. σύγκρισ µε το αρελ όν και µάλιστα µε τ ν ερ ο ο κατά τ ν ο ο α ο κολού ς έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - ιος ανέλα ε κα κοντα στ ν ρά ε α και ανέ ερε ότι στα ρ τα του Γε ρ ιος. ρ νης ο ο ο ος ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Με το µατα στ ν ρά ε α στ ν αντ στοιχ Συγκέντρ σ συµµετε χαν µόλις 12 βλέµµα το αύριο και ρολόγισε τους ντεταλµένους Γενικούς άτοµα Κλε νοντας ε ε εσ µανε ότι στο µέλλον ρέ ει να ο ε < 2 / 29 >

4 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ι ια τερ έµ ασ στ ν λεκτρονικ τρα ε ικ κα ς ο χαρακτ ρας και κατ ε έκτασ συµ ερι ορά τ ς σ µεριν ς νέας γενιάς ου α α οτελέσει και τ µελλοντικ µας ελατε α έχει ε ρεασ ε σα ς α ό τ ραγ α α ανά τυ τ ς τεχνολογ ας ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης αρχικ ς καλ σόρισε τους αρευρισκοµένους και έκανε σύντοµ ανα ορά στα έµατα ου ε ρόκειτο να ανα τυχ ούν κατά τ ιάρκεια τ ς Συγκεντρ σε ς έλος ανα έρ κε στ ν κοιν νικ ροσ ορά τ ς ρα έ ς ο ο α συµ λ ρ νει τ ν ε ιχειρ µατικ τ ς ράσ ρά ε α στο λα σιο τ ς Εταιρικ ς Κοιν νικ ς Ευ ύν ς ραγµατο οιε ένα οικ λο ρόγραµµα ροσ οράς και ε ελοντισµού Συγκεκριµένα µε ευαισ σ α και α σ µα ευ ύν ς υ οστ ρ ει τις το ικές κοιν ν ες µε ιά ορα ρογράµµατα ό ς το Χέρι ο ε ας Ε σ ς συµ άλλει στ ν ροαγ γ του ολιτισµού µε τ ν ραγµατο ο σ ανάλογ ν ραστ ριοτ τ ν ό ς ιε αγ γ ολιτιστικ ν εκ λ σε ν σε ιά ορες όλεις τ ς Ελλά ας µε εριεχόµενο ου ά τεται τ ς ιστορ ας του εκάστοτε τό ου κα ς και στ ν ροστασ α του ερι άλλοντος Και όλα αυτά ιακριτικά ό ς ταιριά ει στ ιλοσο α τ ς ρα έ ς και τ ν οιότ τά τ ς ο ο α ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε ο κ αντ ούν ς σ µα νει σε ασµός στον ελάτ και σε ασµός στον ελάτ ε ναι να τον ο άµε τ ρα στις ύσκολες ε οχές Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ο ο ο ος ανα έρ κε στο ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς ου ε ναι οµ µένο στ άσ έντεκα 11 στρατ γικ ν έργ ν τα ο ο α συντον ονται κεντρικά α ό τ ιεύ υνσ Συντονισµού και αρακολου σε ς ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς εν οι στόχοι τους ε ναι άµεσα συν ε εµένοι µε το συνολικό ρόγραµµα κολού ς ε εσ µανε ότι οι συνεχε ς έλεγχοι ου ραγµατο οιούνται στις τρά ε ες α ό ιά ορες ρχές έχουν ε ρεάσει τ λειτουργ α τ ν τρα ε ν αυστ ρά λογιστικ αντιµετ ισ τ ν εµάτ ν ό ς ανέ ερε ο κ αντ ούν ς εν ροάγει τ λειτουργ α του τρα ε ικού συστ µατος και συγχρόν ς α οµακρύνει τις τρά ε ες α ό τ ν ε τευ του στόχου τους ου ε ναι οιοτικ ε υ ρέτ σ του ελάτ και α αιτούµεν αροχ αρ γ ς για να µ ορέσει να ε ι ι σει εν µέσ τ ς υσµενούς οικονοµικ ς συγκυρ ας στ ν ο ο α ρ σκεται χ ρα µας α στρατ γικά έργα ανα ιαρ ρ σε ς καλύ τουν τρεις ασικούς στρατ γικούς ά ονες τ ς ρα έ ς τον ε ορ ολογισµό του κόστους και τ ν όρ ν τ ν ε τευ συνεργει ν εσό ν και τ ελτ σ τ ς κερ ο ορ ας και τέλος τον µετασχ µατισµό λειτουργι ν στε να ε ιτευχ ε µεγιστο ο σ τ ς α ο οτικότ τας και τ ς α οτελεσµατικότ τάς τους Στο λα σιο τ ν αν τέρ έργ ν ο κ ιλάρετος ε εσ µανε ότι έχει ε ιτευχ ε σ µαντικ ρόο ος κα ς < 3 / 29 >

5 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ενο ο σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν ροχ ρά σύµ να µε το λάνο και εντός του ρ του τρ µ νου του 2014 αναµένεται να έχει ολοκλ ρ ε κατά το µεγαλύτερο µέρος τ ς έχουν συγχ νευ ε Καταστ µατα εν α ακολου σουν ακόµ 14 έ ς το τέλος του 201 γεγονός ου κα ιστά α ολύτ ς ε ικτό τον στόχο τ ς συγχ νεύσε ς συνολικά 1 0 Καταστ µάτ ν εντός του ρ του ε αµ νου του 2014 Ε ι λέον έχουν α οσυρ ε 124 λ έχει ε ιτευχ ε κατά ο στόχος για το 201 έχουν α ελευ ερ ε κτ ρ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ροκειµένου να ε ιτευχ ε ο στόχος τ ς χρ σε ς ερισσοτέρ ν ι ιόκτ τ ν χ ρ ν µε τ ν αράλλ λ α ο έσµευσ ενοικια οµέν ν κτ ρ ν εν ανα ορικά µε τ µε σ τ ν ενικ ν Ε ό ν σ µει νεται ότι εντός του 201 έχει ε ιτευχ ε κατά 2 ο τελικός στόχος του ο ο ου ολοκλ ρ σ αναµένεται έ ς το τέλος του 201 αράλλ λα έχουν εκιν σει και τα υ όλοι α µε σκο ό τον µετασχ µατισµό ασικ ν λειτουργι ν τ ς ρα έ ς ο έργο τ ς ελτιστο οι σε ς τ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ρ σκεται σε ε έλι και εντός του ε ρουαρ ου ρόκειται να αρα ο ε το µοντέλο έλτιστ ς στελεχ σε ς Συγχρόν ς ε ετά εται και το µοντέλο κεντρο οι σε ς υ ρεσι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς και του α έργα αυτά α εκτελεσ ούν σε ύο άσεις έτσι στε να ε ιτευχ ούν άµεσες έλειες αράλλ λα µε τους ιο µακρο ρό εσµους στόχους ου έχουν τε ε Ε σ ς έχει εκιν σει και ανάλυσ σχετικά µε τ Στρατ γικ λ σε ν σε ε ε ο ελάτ ρο όντος και καναλι ν ιανοµ ς µε τις τελικές ροτάσεις να αναµένονται τον άρτιο του 2014 εγάλ έµ ασ α ο ε και στο έργο τ ς ελτι σε ς τ ς κερ ο ορ ας κατα έσε ν µε συγκεκριµένες ενέργειες ου έχουν ορισ ε για το άµεσο µέλλον κα ς αυτό α οτελε στρατ γικ ροτεραιότ τα τ ς ρα έ ς έλος σε ε ε ο συνεργει ν αναµένεται να ε ιτευχ ούν συνέργειες ύ ους Ευρ 4 εκατ εντός του 201 µε το ε αυτ ν να α ορά σε ενέργειες ελτιστο οι σε ς κόστους ροσ ικού α υ ολει όµενα Ευρ 1 εκατ τ ν συνεργει ν ου α αιτούνται έ ς το τέλος του 201 α ροέλ ουν κυρ ς α ό τ συνεισ ορά τ ν έργ ν µετασχ µατισµού ου ρ σκονται σε ε έλι κολού σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής υ τάθιος. ακο ιάννης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα Συ νευ η µπορικής Τραπέζης Συνει ορά της Πληρο ορικής Ει ικότερα αρουσ ασε τ µέ ο ο µε τ ν ο ο α λ ρο ορικ αντιµετ ισε τ συνέν σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν τ ν ύο ρα ε ν ς µέρος τ ς ειτουργικ ς Συγχ νεύσε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς και συγκεκριµένα τ στρατ γικ τ ς µετα τ σε ς κα ς και τ ν οργάν σ του έργου Στ συνέχεια ανα έρ κε στα έργα ου ραγµατο οι καν και σε αυτά ου ε ναι σε ε έλι ε ισ µα νοντας τις ακόλου ες µεροµ ν ες ορόσ µα.. Ε αγορά του συνόλου τ ν µετοχ ν τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς α ό τ ν.. λοκλ ρ σ τ ς νοµικ ς συγχ νεύσε ς ι α ορρο σε ς τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς τ ν ρο όντ ν κατα έσε ν καρτ ν ανοιχτ ν ανε ν λογαριασµ ν υ εραναλ ε ς και υ ρεσι ν λεκτρονικ ς τρα ε ικ ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς και τ ν καταναλ τικ ν ανε ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. ναµενόµεν µεροµ ν α ολοκλ ρ σε ς τ ς λειτουργικ ς συγχ νεύσε ς τ ν ύο ρα ε ν έλος ο κ Κακογιάνν ς αρουσ ασε τις ροκλ σεις ου αντιµετ σ καν και αντιµετ ονται κα ς και τις συνέργειες ου έχουν ε ιτευχ ε < 4 / 29 >

6 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς ο Γενικός ιευθυντής - ρτέµης. εο ωρ ης εκ ν σε τ ν αρουσ ασ του µε µ α σύντοµ ανα ορά στους κυριότερους οικονοµικούς ε κτες τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας Σύµ να µε τον κ εο ρ ελλ νικ οικονοµ α συνεχ ει µεν να υστερε σε κά οιους τοµε ς ανεργ α κατανάλ σ κα υστερ σεις ανε ν ε χνει ε σ µά ια στα ερο οι σε ς σε άλλους ε κτ ς οικονοµικού κλ µατος ε κτ ς α ασχολ σε ς τουρισµός στόσο µέσα σε αυτό το ύσκολο ερι άλλον ρά ε α στά κε λα στους ελάτες τ ς άντα εντός του λαισ ου τ ν εσµεύσε ν τ ς έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς κ εο ρ ς τόνισε ότι ρέ ει να ε µαστε λα στους ελάτες µας ου αντιµετ ουν ρο λ µατα ρευστότ τας εχ ρ οντας όµ ς τις ι σιµες α ό τις µ ι σιµες ε ιχειρ σεις Κά ε εισ γ σ για αροχ ρευστότ τας α ρέ ει να ε ναι α ολύτ ς τεκµ ρι µέν και να συνο εύεται α ό τις α αρα τ τες καλύ εις τιµολόγ σ ρέ ει να αντανακλά το ρ σκο τ ς ρα έ ς και να ε ι ι κει τ ν ροσέλκυσ του συνόλου τ ν εργασι ν κά ε ελάτ Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του στά κε ι ιαιτέρ ς στο ανα τυ ιακό σκέλος τ ς σχέσε ς µας µε νέους ελάτες κα ς σύµ να µε τον κ εο ρ υ άρχουν σ µαντικές υνατότ τες ροσελκύσε ς νέ ν ελατ ν µετά τ ν α ορρό σ τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς O ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής ων ταντ νος. ορκο κης ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα ταιρική Τραπεζική Το Νέο Τοπ ο Ει ικότερα εκ ν σε µε µ α ανα ροµ στις ροκλ σεις ου αντιµετ ισε µε ε ιτυχ α ο τοµέας το 201 και συγκεκριµένα τ συγχ νευσ µε τ ν Εµ ορικ ρά ε α τ ν ενεργ ιαχε ρισ του ιευρυµένου ελατολογ ου εν µέσ συνεχι όµεν ς υ έσε ς και τον ιστ τικό έλεγχο τ ς όνισε ε ότι αρά τ ια ικασ α τ ς συγχ νεύσε ς ε υ ρέτ σ τ ς ελατε ας και ιαχε ρισ του ιστ τικού κιν ύνου αρέµειναν στα γν στά υ λά ε ε α τ ς εν σχε ιά εται µε ε ιµέλεια µετά τ σ τ ν ανειακ ν συστ µάτ ν και οµογενο ο σ ια ικασι ν ε υ ρετ σε ς εταιρικ ν ελατ ν εντός του 2014 Στ συνέχεια ε ό σαν αρα ε γµατα για τ ν ανάκαµ τ ς εµ ιστοσύν ς τ ν έν ν αγορ ν ρος τις ελλ νικές ε ιχειρ σεις ό ς οι σ µαντικές εισροές ου σ µει καν σε µετοχικές και ανειακές εκ όσεις ε ιχειρ σε ν και τρα ε ν τ σ τ ν α ο όσε ν τ ν εταιρικ ν οµολόγ ν στ ευτερογεν αγορά στα ιακ α ο οχ εγγυ σε ν α ό τρά ε ες στ ν αλλο α και ε ανα ραστ ριο ο σ ολυε νικ ν οργανισµ ν ασ αλ σε ς εµ ορικ ν ιστ σε ν στ ν ελλ νικ αγορά Ει ικ µνε α έκανε στ ν σ ου αναµένεται να σει στ ν οικονοµ α το 2014 ε ανεκκ ν σ τ ν ο ικ ν α όν ν κα ς και αρκετ ν έργ ν χρ µατο οτουµέν ν α ό ευρ α κά κον ύλια Σ σι ρό ροµοι µετρό Κατό ιν ανα έρ κε στους αράγοντες ου ε ι ρούν στ ραστ ριότ τά µας στ ν ε ιχειρ µατικ στ ό ς ανα ιάτα του τρα ε ικού χάρτ στρο στο µοντέλο ε ιχειρ µατικότ τας µε έµ ασ στ ν ε στρέ εια και τ ν ανταγ νιστικότ τα εριορισµέν ρευστότ τα τα υσεύρετα και ακρι ά τρα ε ικά κε άλαια και ο αυ µένος ε ο τικός έλεγχος αµ άνοντας υ ό ιν τους αράγοντες αυτούς ο κ ορκο κ ς αρουσ ασε τις κατευ ύνσεις ιαχειρ σε ς του εταιρικού χαρτο υλακ ου µε ασικούς ά ονες α τ ν υ οστ ρι τ ς οκιµα όµεν ς α ό τ ν ύ εσ αρα οσιακ ς µας ελατε ας τ ν ανάγκ ανανε σε ς του ανειακού µας χαρτο υλακ ου µε άνεια καλ ς οιότ τας και τιµολογ σε ς γ τ ν εκµετάλλευσ του ιευρυµένου ελατολογ ου µας για τ ν άντλ σ ρευστότ τας µονιµότερου χαρακτ ρα τ ν ροστασ α και α ο οτικότερ υνατ εκµετάλλευσ τ ν κε αλα ν µας και ε τ ν ανάγκ ε ανασχε ιασµού τ ν ια ικασι ν χορ γ σε ν τόσο για ε ο τικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους < 5 / 29 >

7 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του ε εσ µανε τα ολλά και σ µαντικά συγκριτικά λεονεκτ µατα ου έχουµε σαν ργανισµός στε να αντιµετ σουµε µε ε ιτυχ α τις νέες σ µαντικές ροκλ σεις και εστ ασε στ ν ανάγκ να ε ανα έρουµε τον ελάτ και τις τρα ε ικές εργασ ες στο ροσκ νιο µε ρ το µας µέλ µα τ ν ε ασ άλισ τ ς µεγαλύτερ ς και µονιµότερ ς υνατ ς κατα ετικ ς άσε ς κολού ς έλα ε τον λόγο ο ιευθυντής της ιευθύν εως αθυ τερή εων εό ωρος. θανα όπουλος, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ια ε ρι η αθυ τερή εων Συγκεκριµένα ανα έρ κε στ συστ µικότ τα του ρο λ µατος τ ν κα υστερ µέν ν ανε ν τα ο ο α τ ν κατελάµ αναν το 2 του κα άριστου Εγχ ρ ου ρο όντος τ στιγµ ου το εγχ ριο Ε έχει µει ε σ µαντικά και ιστ τικ ε έκτασ ε ναι αρν τικ ς εκ τούτου ε εσ µανε ότι ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν γ νεται λέον σε ένα ε αιρετικά υσχερές ερι άλλον και µε ροκλ σεις ου εν εχοµέν ς το τρα ε ικό σύστ µα εν ε χε αντιµετ σει οτέ οτέλεσµα τ ν αν τέρ ε ναι οι χαµ λές εισ ρά εις εριορισµέν α οτελεσµατικότ τα τ ς αναγκαστικ ς εκτελέσε ς και αύ σ του κόστους εκτελέσε ς αρόλα αυτά σ µαντικ µε σ του λειτουργικού κόστους τ ν ελατ ν και συγκέντρ σ τ ς αγοράς µιουργε ρο ο έσεις ιαχειρ σε ς τ ν κα υστερ σε ν µέσα α ό ρυ µ σεις ου α λαµ άνουν υ ό ιν τις µελλοντικές ταµειακές ροές και τις ραγµατικές υνατότ τες τ ν ελατ ν χ ρ ς αράλλ λα να καταστρέ ουν τις ταµειακές τους ροές και τις υνατότ τες αναν ε ς τ ν έλος ο κ ανασό ουλος ανέ ερε ότι τα αν τέρ µ ορούν να ραγµατο οι ούν ε οµένου του ελτιούµενου οικονοµικού ερι άλλοντος κα όσον έ ς σ µερα έµ ασ ταν στ ελτ σ τ ν καλύ ε ν και στ ελτ σ τ ς οργαν τικ ς υ ο οµ ς τ ς ρα έ ς στον τοµέα τ ν Κα υστερ σε ν Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - Γε ρ ιος. ρ νης ανέ τυ ε τ στρατ γικ για το νέο έτος κα ς και το λάνο τ ς τριετ ας οντας έµ ασ στ ν ανά τυ µ ας ελατοκεντρικ ς λογικ ς ε υ ρετ σε ς µέσ τ ς κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας τ ς µιουργ ας ολοκλ ρ µέν ς ροτάσε ς ρο όντ ν και υ ρεσι ν ανά κατ γορ α και τ ς έλτιστ ς τιµολογ σε ς και ε υ ρετ σε ς του κά ε ελάτ α ό το κτυο ροτιµ σε ς του ς ε ε χαρακτ ριστικά ο κ ρ ν ς ο ελάτ ς και οι ανάγκες του ρ σκονται στο κέντρο του εν ια έροντος τ ς ρα έ ς όνισε ε ότι το αυριανό µοντέλο ε υ ρετ σε ς ασ εται στ ν λ ρ συµ λ ρ µατικότ τα και ια ραστικότ τα όλ ν τ ν ικτύ ν µε το υσικό κτυο Καταστ µάτ ν να αραµένει ς το κύριο κτυο ροσ ικ ς ε α ς µε τον ελάτ κα ς σχέσ µα του α ει τον σ µαντικότερο ρόλο στ µετα ύ µας συνεργασ α Ε σ ς ε εσ µανε τ σ µαντικ ροσ ά εια ου έχει ε ιτελεσ ε κατά τους τελευτα ους µ νες όσον α ορά στον ε ορ ολογισµό του ικτύου τ ν Καταστ µάτ ν µε κριτ ρια οιοτικά και οσοτικά το ο ο ο έ ς τον άιο του 2014 αναµένεται να έχει µει ε κατά 2 σον α ορά στις κατα έσεις ο κ ρ ν ς τόνισε τ σ µασ α τους για τ ν ρά ε α αρουσ ασε τ ν ανο ικ ορε α ου ε χαν κατά το ρ το µισυ του έτους και τ σε να συνεχισ ε ροσ ά εια ροκειµένου οι κατα έσεις να αυ ούν κατά Ευρ 2 ισ τ νέα χρονιά στε να ελτι ε τα µέγιστα ο ε κτ ς ανε ν Κατα έσεις αράλλ λα ανα έρ κε στ σ µαντικ µε σ του κόστους ου έχει ε ιτευχ ε µέσα στο ύσκολο οικονοµικό ερι άλλον στο ο ο ο ραστ ριο οιε ται ρά ε α τον οντας ότι ρέ ει να µετατρέ ουµε τ ν εµ ιστοσύν στ ν ρά ε α σε αύ σ κατα έσε ν έλος υ ογράµµισε τ ν ροσοχ ου ρέ ει να ο ε στους ελάτες ου κατέχουν το 0 τ ν κατα έσε ν ε ισ µα νοντας στο σ µε ο αυτό τον κα οριστικό ρόλο τ ς υ ρεσ ας ο ο α ανα τύσσεται µε ταχε ς ρυ µούς < 6 / 29 >

8 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς µ λ σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εό ωρος. αλαντ νης, µε έµα αθυ τερή εις ιανικής Τραπεζικής. ρχικ ς ανα έρ κε στ αρύτ τα ου ει ρά ε α στ ν α οτελεσµατικ ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν ροκειµένου να αντιµετ σει τα έµατα κε αλαιακ ς ε άρκειας και κερ ο ορ ας αλλά και να στ ρ ει τους ελάτες τ ς στις ύσκολες σ µερινές συν κες Στ συνέχεια ε εσ µανε ότι το χαρτο υλάκιο λιανικ ς τρα ε ικ ς τ ς λ σιά ει τα Ευρ 0 ισ και εριλαµ άνει ερισσότερους α ό 1 εκατ ελάτες Κατά τα τελευτα α έτ όµ ς υ ό τ ν εσ τ ς οικονοµικ ς κρ σε ς ένα τµ µα του χαρτο υλακ ου αυτού εµ αν ει υσκολ α στ ν ε υ ρέτ σ τ ν ο ειλ ν του µε α οτέλεσµα τ στα ιακ αύ σ τ ν κα υστερ σε ν στόσο χάρ στις συντονισµένες ροσ ά ειες του τελευτα ου εκαµ νου ο κ Καλαντ ν ς τόνισε ότι ε ιτύχαµε τ ν αντιστρο τ ς τάσε ς τ ς αύ σ τ ν κα υστερ σε ν ε αρµό οντας µ α στρατ γικ ου ασ εται σε τρεις υλ νες τ ν ελτ σ τ ς εισ ρα ιµότ τας τ ν ε τευ ι σιµ ν ρυ µ σε ν και τ ν αύ σ τ ν καλυµµάτ ν ια τερ αρύτ τα µάλιστα εται στ ι σιµότ τα τ ν ρυ µ σε ν ο ο α ε ιτυγχάνεται µέσ τ ς ελτιστο οι σε ς του συν υασµού ρο όντ ν κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας και τ ν ικτύ ν ε υ ρετ σε ς µε κοµ ικό σ µε ο τ ιάγν σ τ ν αναγκ ν του ελάτ στε να ε µαστε σε έσ να ροσ έρουµε τ ν κατάλλ λ λύσ σε κά ε ερ τ σ έλος για τ ν ισχυρο ο σ του λειτουργικού σχ µατος ο κ Καλαντ ν ς ανέ ερε ότι ρά ε α ροέ σε µ α σειρά αλλαγ ν στ ν οργαν τικ οµ οντας κεντρικό ρόλο στ ιεύ υνσ ιαχειρ σε ς Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ελτι νοντας τις υ ο οµές υ οστ ρ ε ς και υ ερ ι λασιά οντας το στελεχιακό υναµικό ου ασχολε ται µε τ ιαχε ρισ τ ν ρο λ µατικ ν ανε ν εραιτέρ αρεµ άσεις ρογραµµατ ονται και για το 2014 µε στόχο τ ιατ ρ σ και ελτ σ τ ν ετικ ν τάσε ν του τελευτα ου χρονικού ιαστ µατος Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εων ας. α ούµης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ετική Στρατη ική τις άρτες Πληρωµ ν. ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε κατέχει αναµ ισ τ τα εσ ό ουσα έσ στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν µε σ µαντικά µερ ια αγοράς και συγκεκριµένα 0 στον κύκλο εργασι ν Καρτ ν λ ρ µ ν και 40 στον κύκλο εργασι ν τ ν συµ ε λ µέν ν ε ιχειρ σε ν κ Κασούµ ς τόνισε ότι το χαρτο υλάκιο τ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς αρι µε άν τ ν εκατ Καρτ ν και ια έτει ρο όντα για όλα τα τµ µατα τ ς αγοράς Ει ικότερα νέα µεγάλ ρά ε α έχει ερ ου 4 2 εκατ ελάτες υσικά ρόσ α ροσ έροντας σ µαντικά ερι ρια αυ σε ς τ ς ιεισ ύσε ς τ ν ιστ τικ ν και χρε στικ ν Καρτ ν µε έµ ασ στο και τµ µα τ ς ελατε ας ι ροο τικές ανα τύ ε ς στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν ό ς ε εσ µανε ο κ Κασούµ ς ε ναι σ µαντικές και ρόκλ σ για τ ν ρά ε α ε ναι ια ορο ο σ ου ρέ ει να ροσ έρει στον ελάτ ροκειµένου να αλλά ει τις συν ειές του και να χρ σιµο οιε τα ρο όντα τ ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του τον οντας ότι υλ νες τ ς ανα τύ ε ς ρέ ει να α οτελέσουν τα ρογράµµατα Ε ι ρα εύσε ς ό ου ρά ε α ε ναι ρ το όρος και σκο εύει να ε ελ ει εραιτέρ µε έµ ασ στο ιε ν ς αναγν ρισµένο και ρα ευµένο ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν < 7 / 29 >

9 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου οι Χρε στικές Κάρτες οι ο ο ες αρουσιά ουν ι ιαιτέρ ς αυ ανόµενο κύκλο εργασι ν Στρατ γικ µας ε ε ιλογ ρέ ει να α οτελέσει το ιο σύγχρονο και ταυτοχρόν ς κερ ο όρο ρο όν του τοµέα τ ν Χρε στικ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς οι νέες τεχνολογ ες και οι σύγχρονες υ ρεσ ες στον χ ρο τ ν λ ρ µ ν οι ο ο ες ακολου ούν τις ε ελ εις στις ιε νε ς αγορές ε ι ρά ευσ κάρτες κολού ς ο ενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ανέ τυ αν µε συνο τικό τρό ο τ στρατ γικ τ ς ρα έ ς υ ό το ρ σµα του µετασχ µατισµού του τρα ε ικού κλά ου και τ ν υ οχρε σε ν ου α ορρέουν α ό το Σχέ ιο να ιαρ ρ σε ς ιαχε ρισ τ ν µ ε υ ρετουµέν ν ανε ν µε στόχο τ ιατ ρ σ ισχυρ ς κε αλαιακ ς ε άρκειας Στ συνέχεια ο κ. Παπα αρυ άλλου ανέλυσε το λα σιο καταρτ σε ς του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς και τους λόγους ου ο γ σαν στ ν ανάλ εσµεύσε ν έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς Ε γ σε ότι ερ ου το 40 του τρα ε ικού συστ µατος στ ν Ευρ ν σε όρους ενεργ τικού ελέγχεται α ό τις ρυ έλλες για έµατα κρατικ ν ενισχύσε ν γεγονός ου κατα εικνύει τ συστ µικ ιάστασ του ρο λ µατος σε ανευρ α κό ε ε ο Σκο ός του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς ε ναι ανάκαµ τ ς κερ ο ορ ας και µιουργ α ετικ ν α ο όσε ν για τους ετόχους ούτ ς στε να καταστε ε ικτ εισρο ι ι τικ ν κε αλα ν και αντικατάστασ τ ν κε αλα ν ου έχει ε εν ύσει το αµε ο Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας Σε αυτό το λα σιο ρά ε α έχει αναλά ει συγκεκριµένες εσµεύσεις για τ ν ραγµατο ο σ τ ν οικονοµικ ν στόχ ν του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς στ ν Ελλά α και στο ε τερικό Ε σ ς έκανε ανα ορά στον ρόλο του Ε ιτρό ου και του αµε ου Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας ανα ορικά µε τ ν αρακολού σ τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν και τ µεγάλ σ µασ α ου ει ρά ε α στ ιατ ρ σ άριστ ν σχέσε ν και µε τους ύο ορε ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του ανα ερόµενος στα στα ιακ ενάσκ σ τ ν ο ο ν α ο γ σει στ ν α εµ λοκ του Κράτους α ό το µετοχικό κε άλαιο τ ς ρα έ ς κ. άλτης σ µε σε ότι µετά α ό τ ν ανα ιάρ ρ σ του χρέους τ ς Ελλ νικ ς µοκρατ ας κατέστ α αρα τ τ ανακε αλαιο ο σ και συγκέντρ σ του τρα ε ικού κλά ου για τ µιουργ α ισχυρότερ ν σχ µάτ ν υτές οι οµικές αλλαγές συντελέσ καν σε ένα ερι άλλον ι ια τερα ευµετά λ το κατά το ο ο ο ο τρα ε ικός κλά ος γν ρισε µ α άνευ ρο γουµένου αύ σ τ ν κα υστερ σε ν εν υ ρ ε α λεια κρ σιµ ς ρευστότ τας για το σύστ µα µε τ υγ κατα έσε ν Σε αυτό λοι όν το ρι ικά αναµορ µένο ερι άλλον οι ροτεραιότ τες τ ς ρα έ ς ε ναι α ε ρα σ τ ς στ 2 έσ τ ς αγοράς ταχε α ενσ µάτ σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στε να ροσ έρουµε καλύτερες υ ρεσ ες σε χαµ λότερο κόστος και γ έλος έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής- C O Σπύρος. ν ρονικάκης, ο ο ο ος εκ ν σε τ ν οµιλ α του λέγοντας ότι ιε ν ς κρ σ εκ ν σε το 200 α ό τον τρα ε ικό τοµέα και ε ελ χ κε σε κρ σ εµ ιστοσύν ς στις κεντρικές κυ ερν σεις ιότι αυτές ροσ ά σαν να σ σουν τις τρά ε ες αυ άνοντας τον ανεισµό τους γεγονός ου αν σύχ σε τους Ε εν υτές Στ ν Ελλά α κρ σ εκ ν σε αντ στρο α ρο γ κε µοσιονοµικ κρ σ ο ο α ο γ σε στ ν ανα ιάρ ρ σ και στο κούρεµα του µοσ ου χρέους και εν συνεχε α < 8 / 29 >

10 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου στ σ µαντικ µε σ τ ν ι ν κε αλα ν τ ν ρα ε ν κρ σ όµ ς ρ κε α ροετο µαστες τις Ευρ α κές Κυ ερν σεις και ε οµέν ς ο ρυ µός αντα οκρ σε ς τους εν ταν αναµενόµενος ο κόστος έ ς τ ρα τ ς κρ σε ς ανέρχεται σε Ευρ 1 1 τρισ οσό ου αντιστοιχε στο 12 του Ε τ ς Ευρ ν ς και α οτελε τ ν ένεσ σ τ ρ ας ου έχ κε ο χρ µατο ιστ τικός τοµέας α ό τις Κεντρικές Κυ ερν σεις κρ σ µιούργ σε τ ν ανάγκ για αλλαγές στο Σύστ µα Ε ο τε ας τ ν τρα ε ν µε σκο ό να µει ε ι ανότ τα µ ας νέας κρ σε ς ο 2012 ό ς ε εσ µανε ο κ ν ρονικάκ ς ροτά κε µιουργ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς ο ο α ε χε ι λό σκο ό ρ τον να µιουργ σει έναν Ενια ο χανισµό ρα ε ικ ς Ε ο τε ας ιότι έ ς τ ρα ρα ε ικ Ε ο τε α ασκε το α ό τις Κεντρικές ρά ε ες τ ν Χ ρ ν και εύτερον να µει σει τ ν αλλ λε άρτ σ µετα ύ τρα ε ικ ν κρ σε ν και καταρρεύσε ς κρατ ν µέσ ενός µ χανισµού ιασ σε ς και εκκα αρ σε ς τρα ε ν ό το ινό ρο του 2014 Ευρ α κ Κεντρικ ρά ε α ΕΚ α ε ο τεύει 000 ιστ τικά ι ρύµατα ια τον σκο ό αυτό α ροχ ρ σει σε άµεσο έλεγχο 12 ιστ τικ ν ι ρυµάτ ν τα ο ο α αντι ροσ εύουν το του συνολικού ενεργ τικού τ ν τρα ε ν τ ς Ευρ ν ς Στ ν Ελλά α και οι 4 συστ µικές τρά ε ες υ όκεινται στον έλεγχο ο ο ο ος εριλαµ άνει τ ν α ιολόγ σ τ ν κιν ύν ν για σκο ούς ε ο τε ας τον έλεγχο τ ς οιότ τας τ ν στοιχε ν του Ενεργ τικού ροκειµένου να ενισχυ ε ια άνειά τους και τ ν άσκ σ ροσοµοι σε ς ακρα ν καταστάσε ν ροκειµένου να ε ετασ ε αν εκτικότ τα τ ν ισολογισµ ν τ ν τρα ε ν έλος ο κ ν ρονικάκ ς ανέ ερε ότι ε ιτυχ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς α ε ναι ολύ σ µαντικ για τ ν Ελλά α και τις χ ρες του Ευρ α κού Νότου ιότι α ο γ σει στ ν αύ σ τ ς εµ ιστοσύν ς στο Ελλ νικό ρα ε ικό Σύστ µα στ ν ε ιστρο κατα έσε ν στις Ελλ νικές ρά ε ες στ ν ε αναλειτουργ α τ ς ιατρα ε ικ ς αγοράς στ ν άντλ σ µεσο ρό εσµ ς ρευστότ τας α ό τις χρ µαταγορές στ σ µαντικ µε σ τ ν ε ιτοκ ν κατα έσε ν άρα και χορ γ σε ν στ µε σ τ ς ε αρτ σε ς τ ν Ελλ νικ ν ρα ε ν α ό το Ευρ σύστ µα και τελικ ς στ ν αύ σ τ ς χρ µατο οτ σε ς τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας µε ετικά α οτελέσµατα στον Ε και τ ν ανεργ α < 9 / 29 >

11 Ε νια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ αντού M ε απόλυτη επιτυ α ολοκλ ρ κε το τρι µερο 2 2 κτ ρ ου 201 ενο ο σ µεγάλου µέρους τ ν συστ µάτ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ρα έ ς ς α οτέλεσµα του σ µαντικού αυτού έργου α ό τ ν Τρ τη κτωβρ ου, όλοι οι Πελάτες της ου έχουν ρο όντα κατα έσε ν κάρτες ανοιχτά άνεια και λογαριασµούς υ εραναλ ε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υπηρετούνται πλήρως, µε ενια ο πληρο οριακό ύ τηµα και ια ικα ες, στα ερισσότερα α ό. ηµε α ε υπηρετή εως τ ς σε όλ τ ν Ελλά α Ε σ ς α ό τ ευτέρα κτωβρ ου οι χρ στες τ ν λεκτρονικ ν υ ρεσι ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υ ρετούνται λέον α ό τις υ ρεσ ες και λ ρ ς λειτουργικ ενο ο σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς αναµένεται να ολοκληρωθε εντός του α ε αµήνου του µε τ ν έντα και του συνόλου τ ν χορ γ σε ν στ ν ενια α λατ όρµα λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ια ερισσότερες λ ρο ορ ες ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ύµ να µε τ ν α ό εκεµ ρ ου 201 α ό ασ τ ς ρα έ ς τ ς Ελλά ος ο ο α ελ µετά τ ν ολοκλ ρ σ τ ς κατ άρ ρον Σ Ν ιαγ νιστικ ς ια ικασ ας ανακ ρύχ κε ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τ ν Συνεταιρι τικ ν Τραπεζ ν υτικής Μακε ον ας, ω εκανή ου και υβο ας. ε τ ν ανα οχ του συνόλου τ ν κατα έσε ν α ό τ ν ρά ε α ιασ αλ ονται λ ρ ς όλες οι κατα έσεις εν λόγ ανα οχ α ορά α οκλειστικά στις κατα έσεις και όχι σε άλλα στοιχε α ενεργ τικού και α τικού τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ι ικαιούχοι λογαριασµ ν κατα έσε ν τ ν εν λόγ ρα ε ν α εν µερ ούν για τ ν µεροµ ν α ου α αρχ σει ε υ ρέτ σ τους α ό το κτυο Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς αµέσ ς µετά τ ν ενσ µάτ σ τ ν α αρα τ τ ν ε οµέν ν τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν στα συστ µατα τ ς έλος ρά ε α α ιατ ρ σει υσικ αρουσ α µέσ Καταστ µάτ ν σε α οµακρυσµένες εριοχές ό ου ραστ ριο οιούνταν οι εν λόγ Συνεταιριστικές ρά ε ες ιασ αλ οντας τ ν α ρόσκο τ ε υ ρέτ σ του λ υσµού τ ν εριοχ ν αυτ ν και ροτ εται να ροσ έρει ευκαιρ ες α ασχολ σε ς στο ροσ ικό τ ν εν λόγ ρα ε ν µετά α ό ια ικασ α ε ιλογ ς < 10 / 29 >

12 Ε και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν H στ ρ ει εµ ράκτ ς τις ανα τυ ιακές ροσ ά ειες τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν υ ογρά οντας συµ ν α µε τ ν Ευρ α κ ρά ε α Ε εν ύσε ν Ε Ε συνολικού οσού Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ εσα ν και ικρ ν Ε ιχειρ σε ν µε ευνο κούς όρους χρ µατο οτικ σύµ ασ ο ο α εντάσσεται στο λα σιο ενός ευρύτερου ρογράµµατος τ ς Ε Ε υ εγρά σε ει ικ εκ λ σ ου ραγµατο οι κε τ ευτέρα 11 Νοεµ ρ ου 201 στο ενο οχε ο ν ν αρουσ α του ουργού ικονοµικ ν κ ιάνν Στουρνάρα του ουργού Εσ τερικ ν κ ιάνν ιχελάκ του ουργού νά τυ ς και νταγ νιστικότ τας κ Κ στ Χατ άκ του ουργού ο οµ ν ετα ορ ν και ικτύ ν κ ιχάλ Χρυσοχο κα ς και του ροέ ρου τ ς Ε Ε κ Εκ µέρους τ ς ρα έ ς τ σύµ ασ υ έγρα ε ο ενικός ιευ υντ ς ρτέµ ς Χ εο ρ ς µε τον αρµό ιο για τ ν Ελλά α ντι ρόε ρο τ ς Ε Ε κ Κατά τον χαιρετισµό του στ ν εκ λ σ ο κ εο ρ ς τόνισε µετα ύ άλλ ν στέκεται αρα οσιακά λα στις ε ιχειρ σεις σε καλές και κακές ε οχές ε τ ν υ ογρα του ανε ου τ ν Ευρ 100 εκατ ροστ εται ένα α οτελεσµατικό εργαλε ο για τ χρ µατο ότ σ τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν σε µ α ερ ο ο ου ρευστότ τα ε ναι αγα ό ακρι ό και σε ανε άρκεια τόσο για τις τρά ε ες όσο και για τις ε ιχειρ σεις α χρ µατο οτικά κε άλαια αρέχονται στο λα σιο του Ελλ νικού αµε ου Εγγυο οσ ας τ ς Ε Ε για ικρές και εσα ες Ε ιχειρ σεις το ο ο ο συστά κε το 2012 µε σκο ό τ ν κάλυ τ ν χρ µατο οτικ ν αναγκ ν τ ν µε έσ του εκτενούς ικτύου Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς σε όλ τ ν Ελλά α το οσό ου ρο λέ ει σύµ ασ α ιοχετευ ε σε ε ιχειρ σεις ου ραστ ριο οιούνται στους τοµε ς τ ς ιοµ χαν ας του τουρισµού και τ ς αροχ ς υ ρεσι ν για τ χρ µατο ότ σ µε ευνο κούς όρους τ ν ε εν υτικ ν σχε ν αλλά και τ ν αναγκ ν τους σε κε άλαιο κιν σε ς < 11 / 29 >

13 Ε Σ ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς το λα σιο του ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς εκ ν σαν οι ε ιµέρους συναντ σεις τ ν Ε ιτρο ν τ ν αντ στοιχ ν έργ ν εν τ ν ρ τ Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε συνάντ σ µε τους ε ικε αλ ς τ ν Στρατ γικ ν Έργ ν να ιαρ ρ σε ς ροκειµένου να εν µερ ούν για τ συνολικ ρόο ο του ρογράµµατος κα ς και τις ενέργειες ου ρόκειται να ακολου σουν στο αµέσ ς ροσεχές χρονικό ιάστ µα έλος ραγµατο οι καν συναντ σεις και µε τους στις ο ο ες αρουσιάσ καν µε ο ολογ α και τα εργαλε α ου ρόκειται να χρ σιµο οι ούν για τ ν αρακολού σ τ ς ροό ου τ ν Ε σ ς στο λα σιο του έργου ιαχε ρισ Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς έχει εκιν σει υλο ο σ σ µαντικ ν ενεργει ν Εν εικτικά ανα έρεται µετεγκατάστασ του υ ισταµένου τ λε νικού κέντρου ιαχειρ σε ς λ ι ρό εσµ ν ο ειλ ν µε στόχο τ σ µαντικ εν σχυσ του αν ρ νου υναµικού του Κέντρου έ ς το τέλος του έτους Ε σ ς αράλλ λα ραγµατο οι κε ανα ιάρ ρ σ τ ν οµά ν ιαχειρ σε ς αιτ µάτ ν ρυ µ σε ς ε ικ ν ελατ ν και ανα ε ρ σ τ ν σχετικ ν ια ικασι ν στο λα σιο τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν ου έχουν τε ε έλος ρ σκεται σε ε έλι ανά τυ του συστ µατος ενια ας ιαχειρ σε ς νοµικ ν ε ό ν και αµοι ν Εν εικτικά σ µει νονται οι ακόλου ες ε ελ εις σον α ορά στο έργο Στρατ γικ λ σε ν και ικτύ ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ολοκλ ρ καν οι συστεγάσεις 2 ε ι λέον Καταστ µάτ ν εν για το έργο Ενο ο σ λ ρο οριακ ν Συστ µάτ ν και Ε ορ ολογισµός Κόστους ολοκλ ρ καν εντός του Νοεµ ρ ου τα κατ τέρ µεγάλα έργα µετά τ σ α ό τα συστ µατα τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στα συστ µατα τ ς τ ν Καταναλ τικ ν ανε ν 4 τ ν ελατειακ ν έσε ν µολόγ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς Ενο ο σ ικονοµικ ν και Κανονιστικ ν να ορ ν µ λου ΕΚΕ Ε 2442 Ενο ο σ Ε αρµογ ν λ ν τλ ν τε και εµατο υλακ ς Ε τερικού Ε ι ολ σε ργανισµούς Εταιρ ες για ε σ ρα τ ν α αιτ σε ν τους α ό τρ τους ια το Κεντρο ο σ οστ ρικτικ ν Εργασι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς α άσ του έργου α ορά στα κατ τέρ Κεντρο ο σ ια ικασι ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν Χαρτογρά σ και αναγν ρισ Συνεργει ν σχετικ ν µε και Εγγυ τικές Ε ιστολές ιανικ ς ρα ε ικ ς και Εισαγ γές Ε αγ γές Έ ς σ µερα ε ναι σε ανά τυ οι εργασ ες µετα τ σε ς τ ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν και µιουργ ας του λειτουργικού µοντέλου εν για τ ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν ε ναι σε ε έλι χαρτογρά σ τ ς υ ισταµέν ς καταστάσε ς τόσο στ ν όσο και στ ν ρ ν Εµ ορικ ρά ε α έλος ολοκλ ρ κε α άσ χαρτογρα σε ς τ ν ραστ ριοτ τ ν ου α ορούν σε εσ τερικά τ λε νικά κέντρα ε τερικούς συνεργάτες τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς κα ς και µονά ες και υ ο οµές τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς του ικτύου Ε ισ µα νεται ότι το λεόνασµα του ροσ ικού ου ροκύ τει α ό τις συστεγάσεις τ ν Καταστ µάτ ν ιοχετεύεται ε ιτυχ ς για τ ν κάλυ λοι ν ε ιχειρ σιακ ν αναγκ ν σύµ να µε το έργο νακατανοµ ν ρ νου υναµικού έλος σχετικά µε το έργο Ε ορ ολογισµός Κόστους ροµ ει ν έχουν κα ορισ ε οι εριοχές εκτός α αν ν ροσ ικού και λ ρο ορικ ς α ό τις ο ο ες εκτιµάται ότι α ροέλ ουν οι α αιτούµενες µει σεις κόστους < 12 / 29 >

14 Ε νανέ σ συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν T ν ρ τ υ εγρά α ό τον ενικό ιευ υντ ε ργιο Κ ρ ν και τον τ ς αρουσ α του ροέ ρου του ιοικ τικού Συµ ουλ ου τ ς ιάνν Σ Κ στο ούλου και του ιευ ύνοντος Συµ ούλου µ τρ ου αντ ούν ανανέ σ του συµ ολα ου συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν για τα ε όµεν ε τά έτ λα έ ς το 2020 ρά ε α α συνεχ σει τ ν ολυετ και ε ιτυχ µέν συνεργασ α µε τ ν ιατ ρ ντας τ ν α οκλειστικότ τα στ ν ελλ νικ αγορά τόσο στ ν έκ οσ ρο όντ ν καρτ ν όσο και στ ν α ο οχ καρτ ν α ό τις ε ιχειρ σεις ανανέ σ του συµ ολα ου ε ισ ραγ ει τ ν ε ιτυχ µέν ορε α τ ς έ ς τ ρα συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν κα ς και τ ν εµ ιστοσύν τ ς στ ν ς α οκλειστικό συνεργάτ ου α συντελέσει στ ν εραιτέρ ανά τυ του χαρτο υλακ ου τ ς στ ν Ελλά α < 13 / 29 >

15 Ε ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς α σ µαντικότερα εκ αι ευτικά γεγονότα του κτ ρ ου 201 άλυ η πρό θετων εκπαι ευτικ ν ανα κ ν που προέκυ αν από τη υ νευ η νανέω η ι ύος ορη ηθει ν Πι τοποιή εων - ετά εις ια την παναπι τοπο η η ε σκο ό τ ν κάλυ τ ν εκ αι ευτικ ν αναγκ ν ου α ροέκυ ταν α ό τ συγχ νευσ ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς µε τ ν έναρ τ ν Εκ αι ευτικ ν ρογραµµάτ ν τον µ να Σε τέµ ριο εν ργ σε ς ακολού ς. Σε συνεργασ α µε τα Καταστ µατα ό ου ραγµατο οι καν αλλαγές αντικειµένου εργασ ας χ άλλ λος ου κατε χε έσ Σ και ε χε εκ αι ευ ε ς Σ αλλά οι υ ρεσιακές ανάγκες ο γ σαν να το ο ετ ε ς ροσκάλεσε για ρόσ ετ εκ α ευσ τους αλλ λους ου άλλα αν αρµο ιότ τες σε µεροµ ν ες ε ιλογ ς τ ν ιευ υντ ν τ ν Καταστ µάτ ν ο ρ το κύµα τ ν σχετικ ν εκ αι εύσε ν ολοκλ ρ κε τον κτ ριο και συµµετε χαν άλλ λοι. Κατά το χρονικό ιάστ µα ριλ ου υγούστου ένας αρι µός αλλ λ ν ου στ ν ρ ν Εµ ορικ ρά ε α λειτουργούσαν ς Ε εν υτικο Σύµ ουλοι αρακολού σε µόνο το Εκ αι ευτικό ρόγραµµα ε τ ν Ε εν υτικ ν Εργασι ν στόσο και οι άλλ λοι εκλ σαν εκ νέου σε συµ λ ρ µατικό εκ αι ευτικό ρόγραµµα του ο ο ου οι ιε αγ γές ολοκλ ρ καν τον κτ ριο και εστιάσ καν στις εργασ ες Καταναλ τικ ς και Στεγαστικ ς στε ς Γ. Στις αρχές του ινο ρου ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς έλα ε έκτακτα αιτ µατα α ό σειρά Κεντρικ ν ρεσι ν ου α ορούσαν στ ν εκ α ευσ τ ν Στελεχ ν και αλλ λ ν τους σε ιά ορα συστ µατα τ ς ρα έ ς τα ο ο α και ικανο ο σε άµεσα Συγκεκριµένα κατά τους µ νες Σε τέµ ριο και κτ ριο ιοργαν καν Εκ αι ευτικά ρογράµµατα για ιεύ υνσ Κέντρου Ε υ ρετ σε ς ελατ ν ιεύ υνσ οστ ρ ε ς ρο όντ ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ιεύ υνσ και οστ ρ ε ς λ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ιεύ υνσ Κανονιστικ ς Συµµορ σε ς ν κτ ρ ου 201 ραγµατο οι καν οι ε ετάσεις για τους 110 αλλ λους τ ς ρα έ ς κατόχους ιστο οι τικ ν Ε εν υτικ ν ρεσι ν µε µεροµ ν α κτ σε ς το 200 ιαγ ν σ καν στο εσµικό λα σιο και ε έτυχαν ε αυτ ν ισχύς τ ν ιστο οι τικ ν τους ανανε κε για µ α ε ταετ α εν όσοι α έτυχαν ε ετάσ καν εκ νέου τον Νοέµ ριο Στο Εκ αι ευτικό Κέντρο του γ ου Στε άνου αρευρέ σαν εκ ρόσ οι τ ς ρα έ ς τ ς Ελλά ος και οι Κα γ τές τ ν ανε ιστ µ ν κκ Ν υλ νάς Καινούργιος Σι κ ς και Στα κούρας εκ µέρους τ ν Ε ου ε χαν αναλά ει τ ν ροετοιµασ α τ ν αλλ λ ν µας ετά εις Πι τοποιή εως αλι τικ ν Με ολαβητ ν ον κτ ριο ανακοιν καν ε σ ς τα α οτελέσµατα τ ς ς ε εταστικ ς του 201 για τις ιστο οι σεις στις τρα ε οασ αλιστικές εργασ ες Στις χιλιά ες τ ν µέχρι σ µερα ιστο οι έντ ν κατά αλλ λ ν τ ς ρα έ ς ροσετέ σαν 24 ακόµ ε ιτυχόντες ια τ συνέ εια και τ σ µασ α ου ει ρά ε α στον εσµό αρατ ενται τα κατ τέρ ιαγράµµατα ό ου συµµετε χαν συνολικά 1 άτοµα < 14 / 29 >

16 Ε ρονοµιακ τιµολόγ σ α ό τ ν Χ σ αλιστικ στα ρογράµµατα γε ας για όλους τους συνα έλ ους του µ λου µας µε εκ τ σεις ου άνουν στο H Χ σ αλιστικ αποκλει τικά ια το Προ ωπικό του µ λου µας και τις οικο ένειές του ροσ έρει τα νέα σύγχρονα ρογράµµατα ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας ερι άλ ε ς µε ει ική έκπτω η, η οπο α, έως την εκεµβρ ου για τους νέους ασ αλισµένους στον Κλά ο γε ας ανέρ εται το ια το πρ το έτος α αλ εως, το ια το εύτερο και ια όλα τα επόµενα. Εάν αν τέρ ει ικ ροσ ορά συν υασ ε έως την εκεµβρ ου και µε τις εκ τ σεις οικογενειάρχ τό ου κατοικ ας και ελάτ Χ συνολικ έκπτω η πρ του έτους µπορε να θά ει το, του ευτέρου, το, εν ια τα επόµενα, το. α ρογράµµατα συν αρέχουν στους συνα έλ ους και στις οικογένειές τους ροσιτές λύσεις υγε ας ευ υγραµµισµένες στις σ µερινές ανάγκες ασ αλ σε ς οι οπο ες λειτουρ ντας υµπληρωµατικά µε την µα ική αλι τική άλυ η του Προ ωπικού που παρέ εται από την Τράπεζα, ε ιτυγχάνουν λ ρέστερ κάλυ µε ι ια τερα ανταγ νιστικό κόστος Έτσι Χ α οτελε έναν σ µαντικό συνο οι όρο του ασ αλισµένου α ού του ε ασ αλ ει ρόσ ασ στα ιο σύγχρονα και ε ελιγµένα ιατρικά και ερα ευτικά κέντρα έναντι ολύ ροσιτού κόστους και ισχυρ ν συγκριτικ ν λεονεκτ µάτ ν ό ς υνατότ τα σχε ιασµού ρογράµµατος ανάλογα µε τ ν οικονοµικ κατάστασ τ ς οικογενε ας κα ς και υνατότ τα αλλαγ ς του σύµ να µε τις τρέχουσες ανάγκες ευελι α στον σχε ιασµό ια ορετικό ύ ος συµµετοχ ς στ νοσ λε α ανά ασ αλισµένο στο ιο οικογενειακό ασ αλιστ ριο αραµον τ ν αι ι ν στο οικογενειακό ασ αλιστ ριο έ ς και τ ν λικ α τ ν 0 ετ ν µε λικ α εισό ου έ ς και τ ν 2 ετ ν αναγν ρ οντας τ ν αρατεταµέν αραµον τ ν νέ ν µε τις οικογένειές τους ευ ε ας ε ό λ σ τ ς νοσοκοµειακ ς α άν ς α ό τ ν Χ σε όλα τα συµ ε λ µένα νοσ λευτ ρια Εγγυ µέν έσ νοσ λε ας µοι ές γιατρ ν 100 χ ρ ς νακα στα συνεργα όµενα νοσ λευτ ρια Έ ο α ατυχ µατος εντός εκτός νοσοκοµε ου υνατότ τα οικονοµικ ς ενισχύσε ς σε ερ τ σ εκτάκτου εριστατικού στο ε τερικό ρονόµια γε ας µέσ ιαγν στικ ν ο αλµολογικ ν κέντρ ν και νοσ λευτ ρ ν ατήστε εδώ ια α είτε α αλ τι τα προ ό ια τ ρο ρα τ αι α πολο ίσετε τα ασφ λιστρ σας έκ εσ σαυρο α ό τα Ελλ νικά ουσε α Σ ραγ οντας τ ν στορ α ε ισκέ τεται το Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο στ Σό ια µε τ ν υ οστ ρι τ ς ν Νοεµ ρ ου 201 εγκαινιάσ κε στο Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς Σό ιας εριο ικ έκ εσ η αυρο από τα λληνικά Μου ε α - Σ ρα ζοντας την τορ α Έκ εσ ου συν ιοργαν νεται α ό το Νοµισµατικό ουσε ο και το Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς Ελλά ας α ιαρκέσει έ ς τ ν ε ρουαρ ου 2014 Έκ εσ έχει αρουσιασ ε στο ερι ερειακό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς ιλι ού ολ ς στ ουλγαρ α σ µει νοντας µεγάλ ε ιτυχ α εν µετα ορά τ ς στ χ ρα έγινε µε τ ν υ οστ ρι τ ς στο λα σιο τ ς ολιτικ ς του µ λου για τ ν εν σχυσ του ολιτισµού Σκο ός τ ς Εκ έσε ς ε ναι να αρουσιάσει σ άνια και µονα ικά αντικε µενα ου σ ραγ ουν τ ν ιστορ α ε τε ς ορτρα τα τ ν ρ ταγ νιστ ν τ ς ιστορ ας ε τε ς α ευ ε ας ιστορικ γ για µε ονα ιστορικά και ολιτικά γεγονότα ε τε τέλος ς αναν ρ ινες κοιν νικές ρ σκευτικές και ολιτιστικές έννοιες και α ες Έκ εσ εριλαµ άνει έ ι εµατικές ενότ τες ι τορ α της ρά ι ης, Μέ α το της θαλά ης κράτος, Παι ε α και ηµοκρατ α, Νους υ ιής εν µατι υ ιή, εµόνες και Γε ονότα και πό τον λυµπο τον υρανό Συνολικά 1 µονα ικά έργα τ ς ελλ νικ ς αρχαιότ τας εκτ ενται για ρ τ ορά στ ουλγαρ α < 15 / 29 >

17 Ε Σ Κ Σ ε τ ς ριά ν ς τον µ το ετυλ γ τον µύ ο Εκ αι ευτικό ρόγραµµα στον Εκ εσιακό ολιτιστικό Χ ρο τ ς στο Ναύ λιο το λα σιο τ ς εκ αι ευτικ ς εκ έσε ς Μ Σ. ρ α α και Σύ ρονη λληνική Τέ νη από τις Συλλο ές της να ανακαλύ ουν µυ ικές ιστορ ες µέσα α ό τ ν αρχα α και τ σύγχρον ου ιοργαν νουν Συλλογ Έργ ν έχν ς και Νοµισµατικ Συλλογ τ ς ρα έ ς στον Εκ εσιακό ολιτιστικό Χ ρο τ ς ρα έ ς στο Ναύ λιο ιε άγεται το εκ αι ευτικό ρόγραµµα Με της ριά νης τον µ το, ετυλ ω τον µύθο ου α ευ ύνεται κυρ ς σε µα τές ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας Εκ αι εύσε ς ε λούσιο εκ αι ευτικό υλικό έντυ α ει ικά σχε ιασµένα για τις ανάγκες τ ς Εκ έσε ς κα ς και ανα αραστάσεις το ρόγραµµα εκινά µε τους ύο µεγάλους οι τές τ ς αρχαιότ τας τον µ ρο και τον σ ο ο οι ο ο οι καλ σορ ουν τα αι ιά και τα καλούν να ανακαλύ ουν µυ ικές µορ ές στο γενεαλογικό έν ρο τ ς αρχα ας ελλ νικ ς µυ ολογ ας Στ συνέχεια οι µα τές µ ορούν να γν ρ σουν τους ύο οι τές µέσα α ό αρχα α νοµ σµατα ελλ νικά χαρτονοµ σµατα και έργα σύγχρον ν Ελλ ν ν καλλιτεχν ν ου αρουσιά ονται στις τέσσερις ενότ τες τ ς Εκ έσε ς εκά εο ευτερεύουσες υναικε ες εότ τες υ ικά ντα και ύ οι τ ς Κρ τ ς Στόχοι του ρογράµµατος ε ναι οι µα τές ελλ νικ τέχν να συγκρ νουν τον τρό ο µε τον ο ο ο ο αρχα ος και ο σύγχρονος καλλιτέχν ς ραγµατεύονται κοινούς µυ ολογικούς τό ους µε ια ορετικές µορ ές εικαστικ ς εκ ράσε ς να ε οικει ούν µε τον µουσειακό χ ρο τ ν ολιτιστικ κλ ρονοµιά και τ σύγχρον µιουργ α να ανα τύ ουν τις µιουργικές τους ικανότ τες και να αντιλ ούν εν τέλει τ ιαχρονικότ τα τ ς ελλ νικ ς µυ ολογ ας ο ρόγραµµα σχε ασε αρχαιολόγος µουσειολόγος κυρ α Νικολέτα υ έα και ιε άγεται α ό τ ν υ εύ υν του Εκ εσιακού Χ ρου κυρ α άγ α Χαραλαµ ο ούλου ιάρκεια ρογράµµατος 14 κτ ρ ου α ου 201 κθε ιακός - Πολιτι τικός ρος Εµµανου λ αλαµάγκα και Κ λέττ Ν λ < 16 / 29 >

18 Ε Σ Κ Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α ευτέρα 11 Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε µε ε ιτυχ α ιάλε Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α στο Συνε ριακό Κέντρο του µου α ν µιλ τρια ταν Ε ιµελ τρια τ ς Νοµισµατικ ς Συλλογ ς τ ς ρα έ ς ρ µ τρα σαγκάρ ιάλε εριελάµ ανε ύο µέρ στο ρ το µέρος αρουσιάσ κε µ α σύντοµ ιστορ α τ ς νοµισµατικ ς κα ς και ε εύρεσ και ε ά λ σ του νοµ σµατος εν στο εύτερο µέρος αρουσιάσ καν τα αρχα α νοµ σµατα τ ν οι τικ ν όλε ν και του οι τικού Κοινού Σκο ός τ ς εκ λ σε ς ταν α ενός να εν µερ ε το κοινό για τ ν ιστορ α του ασικού συναλλακτικού µέσου και α ετέρου να γν ρ σει τ ν ιστορ α και τους αρχαιολογικούς χ ρους τ ς οι τ ας µέσα α ό τ ν λούσια νοµισµατοκο α τ ς Σε ει ικ ρο κ αρουσιάσ καν και ορισµένα αρχα α νοµ σµατα τ ς Νοµισµατικ ς Συλλογ ς τ ς ρα έ ς ν εκ λ σ αρακολού σαν µαρχος α ν κ Σ ύρος Νικολάου ο ντι µαρχος κ ν ρέας Χατ σταµάτ ς ρο σταµέν τ ς Ε ορε ας ρο στορικ ν και Κλασικ ν ρχαιοτ τ ν κυρ α λε άν ρα Χαραµ λοι και ελάτες τ ς ρα έ ς κα ς και εκ ρόσ οι του ε ιχειρ µατικού και νευµατικού κόσµου τ ς εριοχ ς Εκ µέρους τ ς ρα έ ς αρέστ σαν ο ραµµατεύς ιοικ τικού Συµ ουλ ου Έκτ ρ ερύκιος ο ιευ υντ ς τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν ττικ ς Νικόλαος γό ουλος ο ιευ υντ ς τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν Κεντρικ ς Ελλά ος Στέ ανος ασχ ς οι ο ιευ ύντριες τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν ττικ ς ασιλικ έ ε και Ειρ ν ρ α ιευ ύντρια του Ε ιχειρ µατικού Κέντρου ττικ ς 4 λε άν ρα εντουρ και ρο σταµέν µοσ ν Σχέσε ν και Εκ λ σε ν Ελέν Στεργ ου ρεάν ιά εσ εκ όσε ν τ ς ρα έ ς ρά ε α αναγν ρ οντας τ συµ ολ και το σ µαντικό έργο ου ε ιτελούν οι µοτικές ι λιο κες στ ν νευµατικ ανάτασ και καλλιέργεια τ ν µοτ ν τους και στο λα σιο τ ς ροσ ά ειάς τ ς για τον εµ λουτισµό τους και τ ν ρο ολ του ελλ νικού ολιτισµού ροέ µέσ του µ µατος ι λιο κ ς στ ρεά τ ν εκ όσε ν τ ς σε µ α σειρά α ό µοτικές ι λιο κες τ ς χ ρας ό ς για αρά ειγµα τ ι λιο κ αλύρας εσσ ν ας τις ι λιο κες µ ελ να και υρνά ου και τ ι λιο κ του νευµατικού Κέντρου ας αντα όκρισ τ ν µ ν στ ν ενέργεια αυτ υ ρ ε ι ια τερα ερµ και α ει να σ µει ε ότι στ ν ευχαριστ ρια ε ιστολ του ντι µάρχου υρνά ου ανα έρεται ότι ανεκ ρύχ έγας ρ τ ς τ ν ι λιο κ ν του µου Ε σ ς µε σκο ό τ ν εν σχυσ τ ς εννα ε ου ι λιο κ ς α εστάλ και ε έτος µ α λ ρ ς σειρά τ ν εκ όσε ν τ ς ρα έ ς για τ ν εν σχυσ τ ς ινο ριν ς ι λιοαγοράς ου ιοργάν σε ο Σύλλογος λ ν τ ς εννα ε ου αράλλ λα κατά τ ιάρκεια του έτους ραγµατο οι κε α οστολ τ ν εκ όσε ν σε ανε ιστ µιακές ι λιο κες του ε τερικού και συγκεκριµένα στ ι λιο κ του ανε ιστ µ ου τ ς ι λ ας στ ι λιο κ του σο Σλα ονικού ανε ιστ µ ου του και στις ι λιο κες τ ν και του Κα αχστάν έλος ρεά τ ν εκ όσε ν έγινε και σε σχολε α τ ς ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας εκ αι εύσε ς σε όλ τ χ ρα κα ς και σε λαογρα ικά ι ρύµατα ό ς το ύκειον τ ν Ελλ ν ν και το στορικό αογρα ικό ρχε ο ρευσ ς < 17 / 29 >

19 ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν ον µ να Νοέµ ριο ολοκλ ρ κε σ ον υλ τ ια µιστικ ρο ολ του ρογράµµατος Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν µε τ ν ε ικοιν ν α τ ς τα ι ι τικ ς ροσ οράς τ ς µέσ τ λεοράσε ς ύ ου και ια ικτύου ε κύριο µ νυµα Μαζέ τε πόντους από παντού και ε αρ υρ τε τους µε τα ια την ρο λ κε υνατότ τα ου ε χαν οι κάτοχοι Καρτ ν να τα ι έ ουν σε ο οιον οτε ροορισµό στ ν Ελλά α το ε τερικό ε αργυρ νοντας α ό 000 και όντους αντ στοιχα για α λ µετά ασ Ε ι λέον ε ικοιν ν α του ρογράµµατος ενισχύ κε µε ρα ιο νικά και ανα ορές α ό τους αραγ γούς οι ο ο ες ροέ αλαν ροσ ορές σ µαντικ ν συνεργατ ν α ό κλά ους ό ς εστ ασ έν υσ οι υ ρεσ ες κ ά Ε σ ς τον Νοέµ ριο ολοκλ ρ κε ρο τικ ενέργεια εντός τ ν καταστ µάτ ν τ ς λεκτρονικ ς µε α σες καρτολ νες αυτοκόλλ τα ιτριν ν Κύριο µ νυµα τ ς ε ικοιν ν ας ταν αρ υρ τε πόντους και κερ τε της α ας των α ορ ν ας. ερισσότερες πληροφορίες ια τις προσφορ ς εί αι ια σι ες στο ατήστε εδώ ια α είτε τη ιαφη ιστι ται ία της προσφορ ς της Νέες Κάρτες ε σκο ό τ ν ρο ολ τ ν νέ ν Καρτ ν Συνεργασ ας και ραγµατο οι κε ια µιστικό ρόγραµµα µέσ ύ ου ε κύριο µ νυµα Τ ρα η επιβράβευ η α ζει το κόκκινο ρο άλλονται τα ο έλ ου α ολαµ άνει ο κάτοχος τ ν Καρτ ν συν υά οντας τα λεονεκτ µατα του του εγαλύτερου ρογράµµατος Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν µε εκε να τ ς ε ικοιν ν ας Συλλέγοντας όντους α ό αντού οι κάτοχοι τ ν Καρτ ν µ ορούν να τους ε αργυρ σουν σε µονα ικές ροσ ορές του ρογράµµατος και να α οκτ σουν έκ τ σ έ ς και 100 στον µ νια ο λογαριασµό του κιν τού τους τ λε νου Ε ι λέον κερ ουν έ ς όντους µε τ ν ρ τ συναλλαγ και ρεάν το ρ το άγιο του λογαριασµού ε σσ τε ε π ε ε α δ α σ ε εδώ < 18 / 29 >

20 γε α για λους T ο ρόγραµµα ατρικ ς Κάλυ ς ε α ια λους ου ιατ εται σε συνεργασ α µε τ ν Χ σ αλιστικ ιευρύνεται και ιατ εται λέον για όλ τ ν οικογένεια συµ εριλαµ ανοµέν ν και τ ν αι ι ν ε κύριο µ νυµα ε ικοιν ν ας λοκληρωµένη ροντ α υ ε ας ια όλη την οικο ένεια, µε λι ότερο από τον µήνα ρο λ κε υνατότ τα α οκτ σε ς ενός ολοκλ ρ µένου συν υασµού αροχ ν ρολ ε ς και ιαγν σε ς υ λ ς οιότ τας σε ρονοµιακ τιµ για όλ τ ν οικογένεια ρο σ του ρογράµµατος έγινε µέσ ια µιστικ ν υλικ ν στο κτυο Καταστ µάτ ν και στ ν ιστοσελ α τ ς ρα έ ς κα ς και µέσ έν ετου εντύ ου στα αντ γρα α τ ν λογαριασµ ν παρ ει α τ ρ, α α, αφορ ελ οι ο εια ο είς αι ο παι ι α για ό τι σας νοιά ει H ιεύ υνσ Κατα ετικ ν και Ε εν υτικ ν ρο όντ ν τ ς ρα έ ς ροχ ρε σε συνολικ ανανέ σ τ ν λειτουργικ ν εντύ ν τ ς ρεσ ας στο λα σιο τ ς νέας ε αρµογ ς τ ς ελατοκεντρικ ς ροσεγγ σε ς ου ρεσ εύει ρεσ α Σκο ός ε ναι να τονισ ε µονα ικότ τα του ελάτ να ενισχυ ε σχέσ εµ ιστοσύν ς µε τ ν ρά ε α και να ανα ειχ ε ο ρόλος του α οκλειστικού συνεργάτ α νέα λειτουργικά έντυ α αρουσιά ουν τα ρονόµια ου ια έτει ρεσ α στο σύνολο τ ς ελατε ας τ ς ρα έ ς και στοχεύουν στ µετά οσ και ρο ολ τ ς νέας ιλοσο ας στο κτυο τ ς ρα έ ς αράλλ λα µε τ ν ε ιτυχ µέν ανα ιάρ ρ σ του ικτύου Καταστ µάτ ν ρεσ α εµ λουτ εται ιαρκ ς µε νέα Στελέχ σε επ ε α αταστή ατα τ ς ρα έ ς < 19 / 29 >

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα