ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο

2 Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου Ν λ Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ ατνού ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς νανέ σ συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς ρονοµιακ τιµολόγ σ α ό τ ν Χ σ αλιστικ στα ρογράµµατα γε ας για όλους τους συνα έλ ους του µ λου µας µε εκ τ σεις ου άνουν στο ε τ ς ριά ν ς τον µ το ετυλ γ τον µύ ο Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α ρεάν ιά εσ εκ όσε ν τ ς ρα έ ς Ν ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν Νέες Κάρτες γε α για λους α για ό τι σας νοιά ει Συµµετοχ τ ς ρα έ ς στ ν Έκ εσ ρο όντ ν και ρεσι ν Ε στρέ ειας στορικό ρχε ο α και στο ά εµα τ ς λιάς! ρά ε α χορ γός τ ς εκ έσε ς µε τ τλο ΝΝ Σ Σ Χ Σ Εικονογρά σ µιας αυτο ιογρα ας α και στ ν ανα άσ σ! Κοιν νικ ροσ ορά τ ς εριεχόµενα σελ 2 σελ 10 σελ 10 σελ 11 σελ 12 σελ 13 σελ 14 σελ 15 σελ 15 σελ 16 σελ 17 σελ 17 σελ 18 σελ 18 σελ 19 σελ 19 σελ 20 σελ 21 σελ 23 σελ 24 σελ 25 σελ 25 σελ 26 σελ 27 σελ 27 σελ 28 σελ 29

3 Ε T Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ν 0 Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε µε µεγάλ ε ιτυχ α στο ιευθυντές εό ωρο. αλαντ νη και εων α. α ούµη. ενο οχε ο ν ν η Συ κέντρω η Στελε ν µ λου Γενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο αρουσ α ερ ου Στελεχ ν ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς εκ ν σαν µε χαιρετισµό ου α ύ υνε ο αρουσ ασαν τ Στρατη ική της Τραπέζης το Νέο Περιβάλλον και ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης. το Σ έ ιο να ιαρθρ εως ως µέ ο λοποιή εως. Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος έλος ο Γενικός ιευθυντής - C O Σπύρος. ν ρονικάκης µ λ σε ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Στρατη ικά ρ α να ιαρθρ εως µε έµα υρωπα κή Τραπεζική νω η πάντη η την ρ η. και ειτουρ ική Συ νευ η της µπορικής Τραπέζης και κολού σαν ερ τ σεις τ ν Στελεχ ν ου α αντ καν α ό τ ενικ ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή υ τάθιο. ιεύ υνσ και οι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς ολοκλ ρ καν µε ακο ιάννη. χαιρετισµό ου α ύ υνε ο Πρόε ρος του ιοικητικού Συµβουλ ου Γενικός ιευθυντής - της Τραπέζης Γιάννης Σ. ω τόπουλος ο ο ο ος αρχικ ς ρτέµης. εο ωρ ης µ λ σε µε έµα Σηµε ο αµπής ευχαρ στ σε όλους τους αρευρε έντες για τ συµµετοχ τους στο ολύ και ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή ων ταντ νο. ε ιτυχ µένο ε ετινό συνέ ριο όνισε τ ν τεράστια ια ορά στον αρι µό ορκο κη και τον ιευθυντή της ιευθύν εως αθυ τερή εων τ ν συµµετεχόντ ν και κατά συνέ εια στο µέγε ος τ ς ρα έ ς σε εό ωρο. θανα όπουλο. σύγκρισ µε το αρελ όν και µάλιστα µε τ ν ερ ο ο κατά τ ν ο ο α ο κολού ς έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - ιος ανέλα ε κα κοντα στ ν ρά ε α και ανέ ερε ότι στα ρ τα του Γε ρ ιος. ρ νης ο ο ο ος ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Με το µατα στ ν ρά ε α στ ν αντ στοιχ Συγκέντρ σ συµµετε χαν µόλις 12 βλέµµα το αύριο και ρολόγισε τους ντεταλµένους Γενικούς άτοµα Κλε νοντας ε ε εσ µανε ότι στο µέλλον ρέ ει να ο ε < 2 / 29 >

4 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ι ια τερ έµ ασ στ ν λεκτρονικ τρα ε ικ κα ς ο χαρακτ ρας και κατ ε έκτασ συµ ερι ορά τ ς σ µεριν ς νέας γενιάς ου α α οτελέσει και τ µελλοντικ µας ελατε α έχει ε ρεασ ε σα ς α ό τ ραγ α α ανά τυ τ ς τεχνολογ ας ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης αρχικ ς καλ σόρισε τους αρευρισκοµένους και έκανε σύντοµ ανα ορά στα έµατα ου ε ρόκειτο να ανα τυχ ούν κατά τ ιάρκεια τ ς Συγκεντρ σε ς έλος ανα έρ κε στ ν κοιν νικ ροσ ορά τ ς ρα έ ς ο ο α συµ λ ρ νει τ ν ε ιχειρ µατικ τ ς ράσ ρά ε α στο λα σιο τ ς Εταιρικ ς Κοιν νικ ς Ευ ύν ς ραγµατο οιε ένα οικ λο ρόγραµµα ροσ οράς και ε ελοντισµού Συγκεκριµένα µε ευαισ σ α και α σ µα ευ ύν ς υ οστ ρ ει τις το ικές κοιν ν ες µε ιά ορα ρογράµµατα ό ς το Χέρι ο ε ας Ε σ ς συµ άλλει στ ν ροαγ γ του ολιτισµού µε τ ν ραγµατο ο σ ανάλογ ν ραστ ριοτ τ ν ό ς ιε αγ γ ολιτιστικ ν εκ λ σε ν σε ιά ορες όλεις τ ς Ελλά ας µε εριεχόµενο ου ά τεται τ ς ιστορ ας του εκάστοτε τό ου κα ς και στ ν ροστασ α του ερι άλλοντος Και όλα αυτά ιακριτικά ό ς ταιριά ει στ ιλοσο α τ ς ρα έ ς και τ ν οιότ τά τ ς ο ο α ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε ο κ αντ ούν ς σ µα νει σε ασµός στον ελάτ και σε ασµός στον ελάτ ε ναι να τον ο άµε τ ρα στις ύσκολες ε οχές Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ο ο ο ος ανα έρ κε στο ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς ου ε ναι οµ µένο στ άσ έντεκα 11 στρατ γικ ν έργ ν τα ο ο α συντον ονται κεντρικά α ό τ ιεύ υνσ Συντονισµού και αρακολου σε ς ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς εν οι στόχοι τους ε ναι άµεσα συν ε εµένοι µε το συνολικό ρόγραµµα κολού ς ε εσ µανε ότι οι συνεχε ς έλεγχοι ου ραγµατο οιούνται στις τρά ε ες α ό ιά ορες ρχές έχουν ε ρεάσει τ λειτουργ α τ ν τρα ε ν αυστ ρά λογιστικ αντιµετ ισ τ ν εµάτ ν ό ς ανέ ερε ο κ αντ ούν ς εν ροάγει τ λειτουργ α του τρα ε ικού συστ µατος και συγχρόν ς α οµακρύνει τις τρά ε ες α ό τ ν ε τευ του στόχου τους ου ε ναι οιοτικ ε υ ρέτ σ του ελάτ και α αιτούµεν αροχ αρ γ ς για να µ ορέσει να ε ι ι σει εν µέσ τ ς υσµενούς οικονοµικ ς συγκυρ ας στ ν ο ο α ρ σκεται χ ρα µας α στρατ γικά έργα ανα ιαρ ρ σε ς καλύ τουν τρεις ασικούς στρατ γικούς ά ονες τ ς ρα έ ς τον ε ορ ολογισµό του κόστους και τ ν όρ ν τ ν ε τευ συνεργει ν εσό ν και τ ελτ σ τ ς κερ ο ορ ας και τέλος τον µετασχ µατισµό λειτουργι ν στε να ε ιτευχ ε µεγιστο ο σ τ ς α ο οτικότ τας και τ ς α οτελεσµατικότ τάς τους Στο λα σιο τ ν αν τέρ έργ ν ο κ ιλάρετος ε εσ µανε ότι έχει ε ιτευχ ε σ µαντικ ρόο ος κα ς < 3 / 29 >

5 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ενο ο σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν ροχ ρά σύµ να µε το λάνο και εντός του ρ του τρ µ νου του 2014 αναµένεται να έχει ολοκλ ρ ε κατά το µεγαλύτερο µέρος τ ς έχουν συγχ νευ ε Καταστ µατα εν α ακολου σουν ακόµ 14 έ ς το τέλος του 201 γεγονός ου κα ιστά α ολύτ ς ε ικτό τον στόχο τ ς συγχ νεύσε ς συνολικά 1 0 Καταστ µάτ ν εντός του ρ του ε αµ νου του 2014 Ε ι λέον έχουν α οσυρ ε 124 λ έχει ε ιτευχ ε κατά ο στόχος για το 201 έχουν α ελευ ερ ε κτ ρ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ροκειµένου να ε ιτευχ ε ο στόχος τ ς χρ σε ς ερισσοτέρ ν ι ιόκτ τ ν χ ρ ν µε τ ν αράλλ λ α ο έσµευσ ενοικια οµέν ν κτ ρ ν εν ανα ορικά µε τ µε σ τ ν ενικ ν Ε ό ν σ µει νεται ότι εντός του 201 έχει ε ιτευχ ε κατά 2 ο τελικός στόχος του ο ο ου ολοκλ ρ σ αναµένεται έ ς το τέλος του 201 αράλλ λα έχουν εκιν σει και τα υ όλοι α µε σκο ό τον µετασχ µατισµό ασικ ν λειτουργι ν τ ς ρα έ ς ο έργο τ ς ελτιστο οι σε ς τ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ρ σκεται σε ε έλι και εντός του ε ρουαρ ου ρόκειται να αρα ο ε το µοντέλο έλτιστ ς στελεχ σε ς Συγχρόν ς ε ετά εται και το µοντέλο κεντρο οι σε ς υ ρεσι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς και του α έργα αυτά α εκτελεσ ούν σε ύο άσεις έτσι στε να ε ιτευχ ούν άµεσες έλειες αράλλ λα µε τους ιο µακρο ρό εσµους στόχους ου έχουν τε ε Ε σ ς έχει εκιν σει και ανάλυσ σχετικά µε τ Στρατ γικ λ σε ν σε ε ε ο ελάτ ρο όντος και καναλι ν ιανοµ ς µε τις τελικές ροτάσεις να αναµένονται τον άρτιο του 2014 εγάλ έµ ασ α ο ε και στο έργο τ ς ελτι σε ς τ ς κερ ο ορ ας κατα έσε ν µε συγκεκριµένες ενέργειες ου έχουν ορισ ε για το άµεσο µέλλον κα ς αυτό α οτελε στρατ γικ ροτεραιότ τα τ ς ρα έ ς έλος σε ε ε ο συνεργει ν αναµένεται να ε ιτευχ ούν συνέργειες ύ ους Ευρ 4 εκατ εντός του 201 µε το ε αυτ ν να α ορά σε ενέργειες ελτιστο οι σε ς κόστους ροσ ικού α υ ολει όµενα Ευρ 1 εκατ τ ν συνεργει ν ου α αιτούνται έ ς το τέλος του 201 α ροέλ ουν κυρ ς α ό τ συνεισ ορά τ ν έργ ν µετασχ µατισµού ου ρ σκονται σε ε έλι κολού σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής υ τάθιος. ακο ιάννης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα Συ νευ η µπορικής Τραπέζης Συνει ορά της Πληρο ορικής Ει ικότερα αρουσ ασε τ µέ ο ο µε τ ν ο ο α λ ρο ορικ αντιµετ ισε τ συνέν σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν τ ν ύο ρα ε ν ς µέρος τ ς ειτουργικ ς Συγχ νεύσε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς και συγκεκριµένα τ στρατ γικ τ ς µετα τ σε ς κα ς και τ ν οργάν σ του έργου Στ συνέχεια ανα έρ κε στα έργα ου ραγµατο οι καν και σε αυτά ου ε ναι σε ε έλι ε ισ µα νοντας τις ακόλου ες µεροµ ν ες ορόσ µα.. Ε αγορά του συνόλου τ ν µετοχ ν τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς α ό τ ν.. λοκλ ρ σ τ ς νοµικ ς συγχ νεύσε ς ι α ορρο σε ς τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς τ ν ρο όντ ν κατα έσε ν καρτ ν ανοιχτ ν ανε ν λογαριασµ ν υ εραναλ ε ς και υ ρεσι ν λεκτρονικ ς τρα ε ικ ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς και τ ν καταναλ τικ ν ανε ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. ναµενόµεν µεροµ ν α ολοκλ ρ σε ς τ ς λειτουργικ ς συγχ νεύσε ς τ ν ύο ρα ε ν έλος ο κ Κακογιάνν ς αρουσ ασε τις ροκλ σεις ου αντιµετ σ καν και αντιµετ ονται κα ς και τις συνέργειες ου έχουν ε ιτευχ ε < 4 / 29 >

6 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς ο Γενικός ιευθυντής - ρτέµης. εο ωρ ης εκ ν σε τ ν αρουσ ασ του µε µ α σύντοµ ανα ορά στους κυριότερους οικονοµικούς ε κτες τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας Σύµ να µε τον κ εο ρ ελλ νικ οικονοµ α συνεχ ει µεν να υστερε σε κά οιους τοµε ς ανεργ α κατανάλ σ κα υστερ σεις ανε ν ε χνει ε σ µά ια στα ερο οι σε ς σε άλλους ε κτ ς οικονοµικού κλ µατος ε κτ ς α ασχολ σε ς τουρισµός στόσο µέσα σε αυτό το ύσκολο ερι άλλον ρά ε α στά κε λα στους ελάτες τ ς άντα εντός του λαισ ου τ ν εσµεύσε ν τ ς έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς κ εο ρ ς τόνισε ότι ρέ ει να ε µαστε λα στους ελάτες µας ου αντιµετ ουν ρο λ µατα ρευστότ τας εχ ρ οντας όµ ς τις ι σιµες α ό τις µ ι σιµες ε ιχειρ σεις Κά ε εισ γ σ για αροχ ρευστότ τας α ρέ ει να ε ναι α ολύτ ς τεκµ ρι µέν και να συνο εύεται α ό τις α αρα τ τες καλύ εις τιµολόγ σ ρέ ει να αντανακλά το ρ σκο τ ς ρα έ ς και να ε ι ι κει τ ν ροσέλκυσ του συνόλου τ ν εργασι ν κά ε ελάτ Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του στά κε ι ιαιτέρ ς στο ανα τυ ιακό σκέλος τ ς σχέσε ς µας µε νέους ελάτες κα ς σύµ να µε τον κ εο ρ υ άρχουν σ µαντικές υνατότ τες ροσελκύσε ς νέ ν ελατ ν µετά τ ν α ορρό σ τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς O ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής ων ταντ νος. ορκο κης ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα ταιρική Τραπεζική Το Νέο Τοπ ο Ει ικότερα εκ ν σε µε µ α ανα ροµ στις ροκλ σεις ου αντιµετ ισε µε ε ιτυχ α ο τοµέας το 201 και συγκεκριµένα τ συγχ νευσ µε τ ν Εµ ορικ ρά ε α τ ν ενεργ ιαχε ρισ του ιευρυµένου ελατολογ ου εν µέσ συνεχι όµεν ς υ έσε ς και τον ιστ τικό έλεγχο τ ς όνισε ε ότι αρά τ ια ικασ α τ ς συγχ νεύσε ς ε υ ρέτ σ τ ς ελατε ας και ιαχε ρισ του ιστ τικού κιν ύνου αρέµειναν στα γν στά υ λά ε ε α τ ς εν σχε ιά εται µε ε ιµέλεια µετά τ σ τ ν ανειακ ν συστ µάτ ν και οµογενο ο σ ια ικασι ν ε υ ρετ σε ς εταιρικ ν ελατ ν εντός του 2014 Στ συνέχεια ε ό σαν αρα ε γµατα για τ ν ανάκαµ τ ς εµ ιστοσύν ς τ ν έν ν αγορ ν ρος τις ελλ νικές ε ιχειρ σεις ό ς οι σ µαντικές εισροές ου σ µει καν σε µετοχικές και ανειακές εκ όσεις ε ιχειρ σε ν και τρα ε ν τ σ τ ν α ο όσε ν τ ν εταιρικ ν οµολόγ ν στ ευτερογεν αγορά στα ιακ α ο οχ εγγυ σε ν α ό τρά ε ες στ ν αλλο α και ε ανα ραστ ριο ο σ ολυε νικ ν οργανισµ ν ασ αλ σε ς εµ ορικ ν ιστ σε ν στ ν ελλ νικ αγορά Ει ικ µνε α έκανε στ ν σ ου αναµένεται να σει στ ν οικονοµ α το 2014 ε ανεκκ ν σ τ ν ο ικ ν α όν ν κα ς και αρκετ ν έργ ν χρ µατο οτουµέν ν α ό ευρ α κά κον ύλια Σ σι ρό ροµοι µετρό Κατό ιν ανα έρ κε στους αράγοντες ου ε ι ρούν στ ραστ ριότ τά µας στ ν ε ιχειρ µατικ στ ό ς ανα ιάτα του τρα ε ικού χάρτ στρο στο µοντέλο ε ιχειρ µατικότ τας µε έµ ασ στ ν ε στρέ εια και τ ν ανταγ νιστικότ τα εριορισµέν ρευστότ τα τα υσεύρετα και ακρι ά τρα ε ικά κε άλαια και ο αυ µένος ε ο τικός έλεγχος αµ άνοντας υ ό ιν τους αράγοντες αυτούς ο κ ορκο κ ς αρουσ ασε τις κατευ ύνσεις ιαχειρ σε ς του εταιρικού χαρτο υλακ ου µε ασικούς ά ονες α τ ν υ οστ ρι τ ς οκιµα όµεν ς α ό τ ν ύ εσ αρα οσιακ ς µας ελατε ας τ ν ανάγκ ανανε σε ς του ανειακού µας χαρτο υλακ ου µε άνεια καλ ς οιότ τας και τιµολογ σε ς γ τ ν εκµετάλλευσ του ιευρυµένου ελατολογ ου µας για τ ν άντλ σ ρευστότ τας µονιµότερου χαρακτ ρα τ ν ροστασ α και α ο οτικότερ υνατ εκµετάλλευσ τ ν κε αλα ν µας και ε τ ν ανάγκ ε ανασχε ιασµού τ ν ια ικασι ν χορ γ σε ν τόσο για ε ο τικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους < 5 / 29 >

7 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του ε εσ µανε τα ολλά και σ µαντικά συγκριτικά λεονεκτ µατα ου έχουµε σαν ργανισµός στε να αντιµετ σουµε µε ε ιτυχ α τις νέες σ µαντικές ροκλ σεις και εστ ασε στ ν ανάγκ να ε ανα έρουµε τον ελάτ και τις τρα ε ικές εργασ ες στο ροσκ νιο µε ρ το µας µέλ µα τ ν ε ασ άλισ τ ς µεγαλύτερ ς και µονιµότερ ς υνατ ς κατα ετικ ς άσε ς κολού ς έλα ε τον λόγο ο ιευθυντής της ιευθύν εως αθυ τερή εων εό ωρος. θανα όπουλος, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ια ε ρι η αθυ τερή εων Συγκεκριµένα ανα έρ κε στ συστ µικότ τα του ρο λ µατος τ ν κα υστερ µέν ν ανε ν τα ο ο α τ ν κατελάµ αναν το 2 του κα άριστου Εγχ ρ ου ρο όντος τ στιγµ ου το εγχ ριο Ε έχει µει ε σ µαντικά και ιστ τικ ε έκτασ ε ναι αρν τικ ς εκ τούτου ε εσ µανε ότι ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν γ νεται λέον σε ένα ε αιρετικά υσχερές ερι άλλον και µε ροκλ σεις ου εν εχοµέν ς το τρα ε ικό σύστ µα εν ε χε αντιµετ σει οτέ οτέλεσµα τ ν αν τέρ ε ναι οι χαµ λές εισ ρά εις εριορισµέν α οτελεσµατικότ τα τ ς αναγκαστικ ς εκτελέσε ς και αύ σ του κόστους εκτελέσε ς αρόλα αυτά σ µαντικ µε σ του λειτουργικού κόστους τ ν ελατ ν και συγκέντρ σ τ ς αγοράς µιουργε ρο ο έσεις ιαχειρ σε ς τ ν κα υστερ σε ν µέσα α ό ρυ µ σεις ου α λαµ άνουν υ ό ιν τις µελλοντικές ταµειακές ροές και τις ραγµατικές υνατότ τες τ ν ελατ ν χ ρ ς αράλλ λα να καταστρέ ουν τις ταµειακές τους ροές και τις υνατότ τες αναν ε ς τ ν έλος ο κ ανασό ουλος ανέ ερε ότι τα αν τέρ µ ορούν να ραγµατο οι ούν ε οµένου του ελτιούµενου οικονοµικού ερι άλλοντος κα όσον έ ς σ µερα έµ ασ ταν στ ελτ σ τ ν καλύ ε ν και στ ελτ σ τ ς οργαν τικ ς υ ο οµ ς τ ς ρα έ ς στον τοµέα τ ν Κα υστερ σε ν Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - Γε ρ ιος. ρ νης ανέ τυ ε τ στρατ γικ για το νέο έτος κα ς και το λάνο τ ς τριετ ας οντας έµ ασ στ ν ανά τυ µ ας ελατοκεντρικ ς λογικ ς ε υ ρετ σε ς µέσ τ ς κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας τ ς µιουργ ας ολοκλ ρ µέν ς ροτάσε ς ρο όντ ν και υ ρεσι ν ανά κατ γορ α και τ ς έλτιστ ς τιµολογ σε ς και ε υ ρετ σε ς του κά ε ελάτ α ό το κτυο ροτιµ σε ς του ς ε ε χαρακτ ριστικά ο κ ρ ν ς ο ελάτ ς και οι ανάγκες του ρ σκονται στο κέντρο του εν ια έροντος τ ς ρα έ ς όνισε ε ότι το αυριανό µοντέλο ε υ ρετ σε ς ασ εται στ ν λ ρ συµ λ ρ µατικότ τα και ια ραστικότ τα όλ ν τ ν ικτύ ν µε το υσικό κτυο Καταστ µάτ ν να αραµένει ς το κύριο κτυο ροσ ικ ς ε α ς µε τον ελάτ κα ς σχέσ µα του α ει τον σ µαντικότερο ρόλο στ µετα ύ µας συνεργασ α Ε σ ς ε εσ µανε τ σ µαντικ ροσ ά εια ου έχει ε ιτελεσ ε κατά τους τελευτα ους µ νες όσον α ορά στον ε ορ ολογισµό του ικτύου τ ν Καταστ µάτ ν µε κριτ ρια οιοτικά και οσοτικά το ο ο ο έ ς τον άιο του 2014 αναµένεται να έχει µει ε κατά 2 σον α ορά στις κατα έσεις ο κ ρ ν ς τόνισε τ σ µασ α τους για τ ν ρά ε α αρουσ ασε τ ν ανο ικ ορε α ου ε χαν κατά το ρ το µισυ του έτους και τ σε να συνεχισ ε ροσ ά εια ροκειµένου οι κατα έσεις να αυ ούν κατά Ευρ 2 ισ τ νέα χρονιά στε να ελτι ε τα µέγιστα ο ε κτ ς ανε ν Κατα έσεις αράλλ λα ανα έρ κε στ σ µαντικ µε σ του κόστους ου έχει ε ιτευχ ε µέσα στο ύσκολο οικονοµικό ερι άλλον στο ο ο ο ραστ ριο οιε ται ρά ε α τον οντας ότι ρέ ει να µετατρέ ουµε τ ν εµ ιστοσύν στ ν ρά ε α σε αύ σ κατα έσε ν έλος υ ογράµµισε τ ν ροσοχ ου ρέ ει να ο ε στους ελάτες ου κατέχουν το 0 τ ν κατα έσε ν ε ισ µα νοντας στο σ µε ο αυτό τον κα οριστικό ρόλο τ ς υ ρεσ ας ο ο α ανα τύσσεται µε ταχε ς ρυ µούς < 6 / 29 >

8 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς µ λ σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εό ωρος. αλαντ νης, µε έµα αθυ τερή εις ιανικής Τραπεζικής. ρχικ ς ανα έρ κε στ αρύτ τα ου ει ρά ε α στ ν α οτελεσµατικ ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν ροκειµένου να αντιµετ σει τα έµατα κε αλαιακ ς ε άρκειας και κερ ο ορ ας αλλά και να στ ρ ει τους ελάτες τ ς στις ύσκολες σ µερινές συν κες Στ συνέχεια ε εσ µανε ότι το χαρτο υλάκιο λιανικ ς τρα ε ικ ς τ ς λ σιά ει τα Ευρ 0 ισ και εριλαµ άνει ερισσότερους α ό 1 εκατ ελάτες Κατά τα τελευτα α έτ όµ ς υ ό τ ν εσ τ ς οικονοµικ ς κρ σε ς ένα τµ µα του χαρτο υλακ ου αυτού εµ αν ει υσκολ α στ ν ε υ ρέτ σ τ ν ο ειλ ν του µε α οτέλεσµα τ στα ιακ αύ σ τ ν κα υστερ σε ν στόσο χάρ στις συντονισµένες ροσ ά ειες του τελευτα ου εκαµ νου ο κ Καλαντ ν ς τόνισε ότι ε ιτύχαµε τ ν αντιστρο τ ς τάσε ς τ ς αύ σ τ ν κα υστερ σε ν ε αρµό οντας µ α στρατ γικ ου ασ εται σε τρεις υλ νες τ ν ελτ σ τ ς εισ ρα ιµότ τας τ ν ε τευ ι σιµ ν ρυ µ σε ν και τ ν αύ σ τ ν καλυµµάτ ν ια τερ αρύτ τα µάλιστα εται στ ι σιµότ τα τ ν ρυ µ σε ν ο ο α ε ιτυγχάνεται µέσ τ ς ελτιστο οι σε ς του συν υασµού ρο όντ ν κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας και τ ν ικτύ ν ε υ ρετ σε ς µε κοµ ικό σ µε ο τ ιάγν σ τ ν αναγκ ν του ελάτ στε να ε µαστε σε έσ να ροσ έρουµε τ ν κατάλλ λ λύσ σε κά ε ερ τ σ έλος για τ ν ισχυρο ο σ του λειτουργικού σχ µατος ο κ Καλαντ ν ς ανέ ερε ότι ρά ε α ροέ σε µ α σειρά αλλαγ ν στ ν οργαν τικ οµ οντας κεντρικό ρόλο στ ιεύ υνσ ιαχειρ σε ς Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ελτι νοντας τις υ ο οµές υ οστ ρ ε ς και υ ερ ι λασιά οντας το στελεχιακό υναµικό ου ασχολε ται µε τ ιαχε ρισ τ ν ρο λ µατικ ν ανε ν εραιτέρ αρεµ άσεις ρογραµµατ ονται και για το 2014 µε στόχο τ ιατ ρ σ και ελτ σ τ ν ετικ ν τάσε ν του τελευτα ου χρονικού ιαστ µατος Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εων ας. α ούµης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ετική Στρατη ική τις άρτες Πληρωµ ν. ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε κατέχει αναµ ισ τ τα εσ ό ουσα έσ στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν µε σ µαντικά µερ ια αγοράς και συγκεκριµένα 0 στον κύκλο εργασι ν Καρτ ν λ ρ µ ν και 40 στον κύκλο εργασι ν τ ν συµ ε λ µέν ν ε ιχειρ σε ν κ Κασούµ ς τόνισε ότι το χαρτο υλάκιο τ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς αρι µε άν τ ν εκατ Καρτ ν και ια έτει ρο όντα για όλα τα τµ µατα τ ς αγοράς Ει ικότερα νέα µεγάλ ρά ε α έχει ερ ου 4 2 εκατ ελάτες υσικά ρόσ α ροσ έροντας σ µαντικά ερι ρια αυ σε ς τ ς ιεισ ύσε ς τ ν ιστ τικ ν και χρε στικ ν Καρτ ν µε έµ ασ στο και τµ µα τ ς ελατε ας ι ροο τικές ανα τύ ε ς στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν ό ς ε εσ µανε ο κ Κασούµ ς ε ναι σ µαντικές και ρόκλ σ για τ ν ρά ε α ε ναι ια ορο ο σ ου ρέ ει να ροσ έρει στον ελάτ ροκειµένου να αλλά ει τις συν ειές του και να χρ σιµο οιε τα ρο όντα τ ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του τον οντας ότι υλ νες τ ς ανα τύ ε ς ρέ ει να α οτελέσουν τα ρογράµµατα Ε ι ρα εύσε ς ό ου ρά ε α ε ναι ρ το όρος και σκο εύει να ε ελ ει εραιτέρ µε έµ ασ στο ιε ν ς αναγν ρισµένο και ρα ευµένο ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν < 7 / 29 >

9 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου οι Χρε στικές Κάρτες οι ο ο ες αρουσιά ουν ι ιαιτέρ ς αυ ανόµενο κύκλο εργασι ν Στρατ γικ µας ε ε ιλογ ρέ ει να α οτελέσει το ιο σύγχρονο και ταυτοχρόν ς κερ ο όρο ρο όν του τοµέα τ ν Χρε στικ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς οι νέες τεχνολογ ες και οι σύγχρονες υ ρεσ ες στον χ ρο τ ν λ ρ µ ν οι ο ο ες ακολου ούν τις ε ελ εις στις ιε νε ς αγορές ε ι ρά ευσ κάρτες κολού ς ο ενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ανέ τυ αν µε συνο τικό τρό ο τ στρατ γικ τ ς ρα έ ς υ ό το ρ σµα του µετασχ µατισµού του τρα ε ικού κλά ου και τ ν υ οχρε σε ν ου α ορρέουν α ό το Σχέ ιο να ιαρ ρ σε ς ιαχε ρισ τ ν µ ε υ ρετουµέν ν ανε ν µε στόχο τ ιατ ρ σ ισχυρ ς κε αλαιακ ς ε άρκειας Στ συνέχεια ο κ. Παπα αρυ άλλου ανέλυσε το λα σιο καταρτ σε ς του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς και τους λόγους ου ο γ σαν στ ν ανάλ εσµεύσε ν έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς Ε γ σε ότι ερ ου το 40 του τρα ε ικού συστ µατος στ ν Ευρ ν σε όρους ενεργ τικού ελέγχεται α ό τις ρυ έλλες για έµατα κρατικ ν ενισχύσε ν γεγονός ου κατα εικνύει τ συστ µικ ιάστασ του ρο λ µατος σε ανευρ α κό ε ε ο Σκο ός του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς ε ναι ανάκαµ τ ς κερ ο ορ ας και µιουργ α ετικ ν α ο όσε ν για τους ετόχους ούτ ς στε να καταστε ε ικτ εισρο ι ι τικ ν κε αλα ν και αντικατάστασ τ ν κε αλα ν ου έχει ε εν ύσει το αµε ο Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας Σε αυτό το λα σιο ρά ε α έχει αναλά ει συγκεκριµένες εσµεύσεις για τ ν ραγµατο ο σ τ ν οικονοµικ ν στόχ ν του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς στ ν Ελλά α και στο ε τερικό Ε σ ς έκανε ανα ορά στον ρόλο του Ε ιτρό ου και του αµε ου Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας ανα ορικά µε τ ν αρακολού σ τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν και τ µεγάλ σ µασ α ου ει ρά ε α στ ιατ ρ σ άριστ ν σχέσε ν και µε τους ύο ορε ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του ανα ερόµενος στα στα ιακ ενάσκ σ τ ν ο ο ν α ο γ σει στ ν α εµ λοκ του Κράτους α ό το µετοχικό κε άλαιο τ ς ρα έ ς κ. άλτης σ µε σε ότι µετά α ό τ ν ανα ιάρ ρ σ του χρέους τ ς Ελλ νικ ς µοκρατ ας κατέστ α αρα τ τ ανακε αλαιο ο σ και συγκέντρ σ του τρα ε ικού κλά ου για τ µιουργ α ισχυρότερ ν σχ µάτ ν υτές οι οµικές αλλαγές συντελέσ καν σε ένα ερι άλλον ι ια τερα ευµετά λ το κατά το ο ο ο ο τρα ε ικός κλά ος γν ρισε µ α άνευ ρο γουµένου αύ σ τ ν κα υστερ σε ν εν υ ρ ε α λεια κρ σιµ ς ρευστότ τας για το σύστ µα µε τ υγ κατα έσε ν Σε αυτό λοι όν το ρι ικά αναµορ µένο ερι άλλον οι ροτεραιότ τες τ ς ρα έ ς ε ναι α ε ρα σ τ ς στ 2 έσ τ ς αγοράς ταχε α ενσ µάτ σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στε να ροσ έρουµε καλύτερες υ ρεσ ες σε χαµ λότερο κόστος και γ έλος έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής- C O Σπύρος. ν ρονικάκης, ο ο ο ος εκ ν σε τ ν οµιλ α του λέγοντας ότι ιε ν ς κρ σ εκ ν σε το 200 α ό τον τρα ε ικό τοµέα και ε ελ χ κε σε κρ σ εµ ιστοσύν ς στις κεντρικές κυ ερν σεις ιότι αυτές ροσ ά σαν να σ σουν τις τρά ε ες αυ άνοντας τον ανεισµό τους γεγονός ου αν σύχ σε τους Ε εν υτές Στ ν Ελλά α κρ σ εκ ν σε αντ στρο α ρο γ κε µοσιονοµικ κρ σ ο ο α ο γ σε στ ν ανα ιάρ ρ σ και στο κούρεµα του µοσ ου χρέους και εν συνεχε α < 8 / 29 >

10 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου στ σ µαντικ µε σ τ ν ι ν κε αλα ν τ ν ρα ε ν κρ σ όµ ς ρ κε α ροετο µαστες τις Ευρ α κές Κυ ερν σεις και ε οµέν ς ο ρυ µός αντα οκρ σε ς τους εν ταν αναµενόµενος ο κόστος έ ς τ ρα τ ς κρ σε ς ανέρχεται σε Ευρ 1 1 τρισ οσό ου αντιστοιχε στο 12 του Ε τ ς Ευρ ν ς και α οτελε τ ν ένεσ σ τ ρ ας ου έχ κε ο χρ µατο ιστ τικός τοµέας α ό τις Κεντρικές Κυ ερν σεις κρ σ µιούργ σε τ ν ανάγκ για αλλαγές στο Σύστ µα Ε ο τε ας τ ν τρα ε ν µε σκο ό να µει ε ι ανότ τα µ ας νέας κρ σε ς ο 2012 ό ς ε εσ µανε ο κ ν ρονικάκ ς ροτά κε µιουργ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς ο ο α ε χε ι λό σκο ό ρ τον να µιουργ σει έναν Ενια ο χανισµό ρα ε ικ ς Ε ο τε ας ιότι έ ς τ ρα ρα ε ικ Ε ο τε α ασκε το α ό τις Κεντρικές ρά ε ες τ ν Χ ρ ν και εύτερον να µει σει τ ν αλλ λε άρτ σ µετα ύ τρα ε ικ ν κρ σε ν και καταρρεύσε ς κρατ ν µέσ ενός µ χανισµού ιασ σε ς και εκκα αρ σε ς τρα ε ν ό το ινό ρο του 2014 Ευρ α κ Κεντρικ ρά ε α ΕΚ α ε ο τεύει 000 ιστ τικά ι ρύµατα ια τον σκο ό αυτό α ροχ ρ σει σε άµεσο έλεγχο 12 ιστ τικ ν ι ρυµάτ ν τα ο ο α αντι ροσ εύουν το του συνολικού ενεργ τικού τ ν τρα ε ν τ ς Ευρ ν ς Στ ν Ελλά α και οι 4 συστ µικές τρά ε ες υ όκεινται στον έλεγχο ο ο ο ος εριλαµ άνει τ ν α ιολόγ σ τ ν κιν ύν ν για σκο ούς ε ο τε ας τον έλεγχο τ ς οιότ τας τ ν στοιχε ν του Ενεργ τικού ροκειµένου να ενισχυ ε ια άνειά τους και τ ν άσκ σ ροσοµοι σε ς ακρα ν καταστάσε ν ροκειµένου να ε ετασ ε αν εκτικότ τα τ ν ισολογισµ ν τ ν τρα ε ν έλος ο κ ν ρονικάκ ς ανέ ερε ότι ε ιτυχ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς α ε ναι ολύ σ µαντικ για τ ν Ελλά α και τις χ ρες του Ευρ α κού Νότου ιότι α ο γ σει στ ν αύ σ τ ς εµ ιστοσύν ς στο Ελλ νικό ρα ε ικό Σύστ µα στ ν ε ιστρο κατα έσε ν στις Ελλ νικές ρά ε ες στ ν ε αναλειτουργ α τ ς ιατρα ε ικ ς αγοράς στ ν άντλ σ µεσο ρό εσµ ς ρευστότ τας α ό τις χρ µαταγορές στ σ µαντικ µε σ τ ν ε ιτοκ ν κατα έσε ν άρα και χορ γ σε ν στ µε σ τ ς ε αρτ σε ς τ ν Ελλ νικ ν ρα ε ν α ό το Ευρ σύστ µα και τελικ ς στ ν αύ σ τ ς χρ µατο οτ σε ς τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας µε ετικά α οτελέσµατα στον Ε και τ ν ανεργ α < 9 / 29 >

11 Ε νια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ αντού M ε απόλυτη επιτυ α ολοκλ ρ κε το τρι µερο 2 2 κτ ρ ου 201 ενο ο σ µεγάλου µέρους τ ν συστ µάτ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ρα έ ς ς α οτέλεσµα του σ µαντικού αυτού έργου α ό τ ν Τρ τη κτωβρ ου, όλοι οι Πελάτες της ου έχουν ρο όντα κατα έσε ν κάρτες ανοιχτά άνεια και λογαριασµούς υ εραναλ ε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υπηρετούνται πλήρως, µε ενια ο πληρο οριακό ύ τηµα και ια ικα ες, στα ερισσότερα α ό. ηµε α ε υπηρετή εως τ ς σε όλ τ ν Ελλά α Ε σ ς α ό τ ευτέρα κτωβρ ου οι χρ στες τ ν λεκτρονικ ν υ ρεσι ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υ ρετούνται λέον α ό τις υ ρεσ ες και λ ρ ς λειτουργικ ενο ο σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς αναµένεται να ολοκληρωθε εντός του α ε αµήνου του µε τ ν έντα και του συνόλου τ ν χορ γ σε ν στ ν ενια α λατ όρµα λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ια ερισσότερες λ ρο ορ ες ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ύµ να µε τ ν α ό εκεµ ρ ου 201 α ό ασ τ ς ρα έ ς τ ς Ελλά ος ο ο α ελ µετά τ ν ολοκλ ρ σ τ ς κατ άρ ρον Σ Ν ιαγ νιστικ ς ια ικασ ας ανακ ρύχ κε ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τ ν Συνεταιρι τικ ν Τραπεζ ν υτικής Μακε ον ας, ω εκανή ου και υβο ας. ε τ ν ανα οχ του συνόλου τ ν κατα έσε ν α ό τ ν ρά ε α ιασ αλ ονται λ ρ ς όλες οι κατα έσεις εν λόγ ανα οχ α ορά α οκλειστικά στις κατα έσεις και όχι σε άλλα στοιχε α ενεργ τικού και α τικού τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ι ικαιούχοι λογαριασµ ν κατα έσε ν τ ν εν λόγ ρα ε ν α εν µερ ούν για τ ν µεροµ ν α ου α αρχ σει ε υ ρέτ σ τους α ό το κτυο Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς αµέσ ς µετά τ ν ενσ µάτ σ τ ν α αρα τ τ ν ε οµέν ν τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν στα συστ µατα τ ς έλος ρά ε α α ιατ ρ σει υσικ αρουσ α µέσ Καταστ µάτ ν σε α οµακρυσµένες εριοχές ό ου ραστ ριο οιούνταν οι εν λόγ Συνεταιριστικές ρά ε ες ιασ αλ οντας τ ν α ρόσκο τ ε υ ρέτ σ του λ υσµού τ ν εριοχ ν αυτ ν και ροτ εται να ροσ έρει ευκαιρ ες α ασχολ σε ς στο ροσ ικό τ ν εν λόγ ρα ε ν µετά α ό ια ικασ α ε ιλογ ς < 10 / 29 >

12 Ε και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν H στ ρ ει εµ ράκτ ς τις ανα τυ ιακές ροσ ά ειες τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν υ ογρά οντας συµ ν α µε τ ν Ευρ α κ ρά ε α Ε εν ύσε ν Ε Ε συνολικού οσού Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ εσα ν και ικρ ν Ε ιχειρ σε ν µε ευνο κούς όρους χρ µατο οτικ σύµ ασ ο ο α εντάσσεται στο λα σιο ενός ευρύτερου ρογράµµατος τ ς Ε Ε υ εγρά σε ει ικ εκ λ σ ου ραγµατο οι κε τ ευτέρα 11 Νοεµ ρ ου 201 στο ενο οχε ο ν ν αρουσ α του ουργού ικονοµικ ν κ ιάνν Στουρνάρα του ουργού Εσ τερικ ν κ ιάνν ιχελάκ του ουργού νά τυ ς και νταγ νιστικότ τας κ Κ στ Χατ άκ του ουργού ο οµ ν ετα ορ ν και ικτύ ν κ ιχάλ Χρυσοχο κα ς και του ροέ ρου τ ς Ε Ε κ Εκ µέρους τ ς ρα έ ς τ σύµ ασ υ έγρα ε ο ενικός ιευ υντ ς ρτέµ ς Χ εο ρ ς µε τον αρµό ιο για τ ν Ελλά α ντι ρόε ρο τ ς Ε Ε κ Κατά τον χαιρετισµό του στ ν εκ λ σ ο κ εο ρ ς τόνισε µετα ύ άλλ ν στέκεται αρα οσιακά λα στις ε ιχειρ σεις σε καλές και κακές ε οχές ε τ ν υ ογρα του ανε ου τ ν Ευρ 100 εκατ ροστ εται ένα α οτελεσµατικό εργαλε ο για τ χρ µατο ότ σ τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν σε µ α ερ ο ο ου ρευστότ τα ε ναι αγα ό ακρι ό και σε ανε άρκεια τόσο για τις τρά ε ες όσο και για τις ε ιχειρ σεις α χρ µατο οτικά κε άλαια αρέχονται στο λα σιο του Ελλ νικού αµε ου Εγγυο οσ ας τ ς Ε Ε για ικρές και εσα ες Ε ιχειρ σεις το ο ο ο συστά κε το 2012 µε σκο ό τ ν κάλυ τ ν χρ µατο οτικ ν αναγκ ν τ ν µε έσ του εκτενούς ικτύου Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς σε όλ τ ν Ελλά α το οσό ου ρο λέ ει σύµ ασ α ιοχετευ ε σε ε ιχειρ σεις ου ραστ ριο οιούνται στους τοµε ς τ ς ιοµ χαν ας του τουρισµού και τ ς αροχ ς υ ρεσι ν για τ χρ µατο ότ σ µε ευνο κούς όρους τ ν ε εν υτικ ν σχε ν αλλά και τ ν αναγκ ν τους σε κε άλαιο κιν σε ς < 11 / 29 >

13 Ε Σ ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς το λα σιο του ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς εκ ν σαν οι ε ιµέρους συναντ σεις τ ν Ε ιτρο ν τ ν αντ στοιχ ν έργ ν εν τ ν ρ τ Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε συνάντ σ µε τους ε ικε αλ ς τ ν Στρατ γικ ν Έργ ν να ιαρ ρ σε ς ροκειµένου να εν µερ ούν για τ συνολικ ρόο ο του ρογράµµατος κα ς και τις ενέργειες ου ρόκειται να ακολου σουν στο αµέσ ς ροσεχές χρονικό ιάστ µα έλος ραγµατο οι καν συναντ σεις και µε τους στις ο ο ες αρουσιάσ καν µε ο ολογ α και τα εργαλε α ου ρόκειται να χρ σιµο οι ούν για τ ν αρακολού σ τ ς ροό ου τ ν Ε σ ς στο λα σιο του έργου ιαχε ρισ Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς έχει εκιν σει υλο ο σ σ µαντικ ν ενεργει ν Εν εικτικά ανα έρεται µετεγκατάστασ του υ ισταµένου τ λε νικού κέντρου ιαχειρ σε ς λ ι ρό εσµ ν ο ειλ ν µε στόχο τ σ µαντικ εν σχυσ του αν ρ νου υναµικού του Κέντρου έ ς το τέλος του έτους Ε σ ς αράλλ λα ραγµατο οι κε ανα ιάρ ρ σ τ ν οµά ν ιαχειρ σε ς αιτ µάτ ν ρυ µ σε ς ε ικ ν ελατ ν και ανα ε ρ σ τ ν σχετικ ν ια ικασι ν στο λα σιο τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν ου έχουν τε ε έλος ρ σκεται σε ε έλι ανά τυ του συστ µατος ενια ας ιαχειρ σε ς νοµικ ν ε ό ν και αµοι ν Εν εικτικά σ µει νονται οι ακόλου ες ε ελ εις σον α ορά στο έργο Στρατ γικ λ σε ν και ικτύ ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ολοκλ ρ καν οι συστεγάσεις 2 ε ι λέον Καταστ µάτ ν εν για το έργο Ενο ο σ λ ρο οριακ ν Συστ µάτ ν και Ε ορ ολογισµός Κόστους ολοκλ ρ καν εντός του Νοεµ ρ ου τα κατ τέρ µεγάλα έργα µετά τ σ α ό τα συστ µατα τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στα συστ µατα τ ς τ ν Καταναλ τικ ν ανε ν 4 τ ν ελατειακ ν έσε ν µολόγ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς Ενο ο σ ικονοµικ ν και Κανονιστικ ν να ορ ν µ λου ΕΚΕ Ε 2442 Ενο ο σ Ε αρµογ ν λ ν τλ ν τε και εµατο υλακ ς Ε τερικού Ε ι ολ σε ργανισµούς Εταιρ ες για ε σ ρα τ ν α αιτ σε ν τους α ό τρ τους ια το Κεντρο ο σ οστ ρικτικ ν Εργασι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς α άσ του έργου α ορά στα κατ τέρ Κεντρο ο σ ια ικασι ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν Χαρτογρά σ και αναγν ρισ Συνεργει ν σχετικ ν µε και Εγγυ τικές Ε ιστολές ιανικ ς ρα ε ικ ς και Εισαγ γές Ε αγ γές Έ ς σ µερα ε ναι σε ανά τυ οι εργασ ες µετα τ σε ς τ ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν και µιουργ ας του λειτουργικού µοντέλου εν για τ ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν ε ναι σε ε έλι χαρτογρά σ τ ς υ ισταµέν ς καταστάσε ς τόσο στ ν όσο και στ ν ρ ν Εµ ορικ ρά ε α έλος ολοκλ ρ κε α άσ χαρτογρα σε ς τ ν ραστ ριοτ τ ν ου α ορούν σε εσ τερικά τ λε νικά κέντρα ε τερικούς συνεργάτες τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς κα ς και µονά ες και υ ο οµές τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς του ικτύου Ε ισ µα νεται ότι το λεόνασµα του ροσ ικού ου ροκύ τει α ό τις συστεγάσεις τ ν Καταστ µάτ ν ιοχετεύεται ε ιτυχ ς για τ ν κάλυ λοι ν ε ιχειρ σιακ ν αναγκ ν σύµ να µε το έργο νακατανοµ ν ρ νου υναµικού έλος σχετικά µε το έργο Ε ορ ολογισµός Κόστους ροµ ει ν έχουν κα ορισ ε οι εριοχές εκτός α αν ν ροσ ικού και λ ρο ορικ ς α ό τις ο ο ες εκτιµάται ότι α ροέλ ουν οι α αιτούµενες µει σεις κόστους < 12 / 29 >

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα