ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕ Ν Ν Ε Κ Κ Ν Ν Κ Ε Ν Σ Ε ΚΕΝ. Μαζί ΣΤΟ"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στορικό ρχε ο

2 Ε ΕΧ ΕΝ Μ Μ εύ υνος Εκ όσε ς Τ Π Ν Ν Στα ου Ν λ Σχε ιασµός αραγ γ Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Ενια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ ατνού ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς νανέ σ συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς ρονοµιακ τιµολόγ σ α ό τ ν Χ σ αλιστικ στα ρογράµµατα γε ας για όλους τους συνα έλ ους του µ λου µας µε εκ τ σεις ου άνουν στο ε τ ς ριά ν ς τον µ το ετυλ γ τον µύ ο Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α ρεάν ιά εσ εκ όσε ν τ ς ρα έ ς Ν ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν Νέες Κάρτες γε α για λους α για ό τι σας νοιά ει Συµµετοχ τ ς ρα έ ς στ ν Έκ εσ ρο όντ ν και ρεσι ν Ε στρέ ειας στορικό ρχε ο α και στο ά εµα τ ς λιάς! ρά ε α χορ γός τ ς εκ έσε ς µε τ τλο ΝΝ Σ Σ Χ Σ Εικονογρά σ µιας αυτο ιογρα ας α και στ ν ανα άσ σ! Κοιν νικ ροσ ορά τ ς εριεχόµενα σελ 2 σελ 10 σελ 10 σελ 11 σελ 12 σελ 13 σελ 14 σελ 15 σελ 15 σελ 16 σελ 17 σελ 17 σελ 18 σελ 18 σελ 19 σελ 19 σελ 20 σελ 21 σελ 23 σελ 24 σελ 25 σελ 25 σελ 26 σελ 27 σελ 27 σελ 28 σελ 29

3 Ε T Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ν 0 Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε µε µεγάλ ε ιτυχ α στο ιευθυντές εό ωρο. αλαντ νη και εων α. α ούµη. ενο οχε ο ν ν η Συ κέντρω η Στελε ν µ λου Γενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο αρουσ α ερ ου Στελεχ ν ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς εκ ν σαν µε χαιρετισµό ου α ύ υνε ο αρουσ ασαν τ Στρατη ική της Τραπέζης το Νέο Περιβάλλον και ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης. το Σ έ ιο να ιαρθρ εως ως µέ ο λοποιή εως. Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος έλος ο Γενικός ιευθυντής - C O Σπύρος. ν ρονικάκης µ λ σε ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Στρατη ικά ρ α να ιαρθρ εως µε έµα υρωπα κή Τραπεζική νω η πάντη η την ρ η. και ειτουρ ική Συ νευ η της µπορικής Τραπέζης και κολού σαν ερ τ σεις τ ν Στελεχ ν ου α αντ καν α ό τ ενικ ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή υ τάθιο. ιεύ υνσ και οι εργασ ες τ ς Συγκεντρ σε ς ολοκλ ρ καν µε ακο ιάννη. χαιρετισµό ου α ύ υνε ο Πρόε ρος του ιοικητικού Συµβουλ ου Γενικός ιευθυντής - της Τραπέζης Γιάννης Σ. ω τόπουλος ο ο ο ος αρχικ ς ρτέµης. εο ωρ ης µ λ σε µε έµα Σηµε ο αµπής ευχαρ στ σε όλους τους αρευρε έντες για τ συµµετοχ τους στο ολύ και ρολόγισε τον ντεταλµένο Γενικό ιευθυντή ων ταντ νο. ε ιτυχ µένο ε ετινό συνέ ριο όνισε τ ν τεράστια ια ορά στον αρι µό ορκο κη και τον ιευθυντή της ιευθύν εως αθυ τερή εων τ ν συµµετεχόντ ν και κατά συνέ εια στο µέγε ος τ ς ρα έ ς σε εό ωρο. θανα όπουλο. σύγκρισ µε το αρελ όν και µάλιστα µε τ ν ερ ο ο κατά τ ν ο ο α ο κολού ς έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - ιος ανέλα ε κα κοντα στ ν ρά ε α και ανέ ερε ότι στα ρ τα του Γε ρ ιος. ρ νης ο ο ο ος ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα Με το µατα στ ν ρά ε α στ ν αντ στοιχ Συγκέντρ σ συµµετε χαν µόλις 12 βλέµµα το αύριο και ρολόγισε τους ντεταλµένους Γενικούς άτοµα Κλε νοντας ε ε εσ µανε ότι στο µέλλον ρέ ει να ο ε < 2 / 29 >

4 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ι ια τερ έµ ασ στ ν λεκτρονικ τρα ε ικ κα ς ο χαρακτ ρας και κατ ε έκτασ συµ ερι ορά τ ς σ µεριν ς νέας γενιάς ου α α οτελέσει και τ µελλοντικ µας ελατε α έχει ε ρεασ ε σα ς α ό τ ραγ α α ανά τυ τ ς τεχνολογ ας ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ηµήτριος Π. Μαντζούνης αρχικ ς καλ σόρισε τους αρευρισκοµένους και έκανε σύντοµ ανα ορά στα έµατα ου ε ρόκειτο να ανα τυχ ούν κατά τ ιάρκεια τ ς Συγκεντρ σε ς έλος ανα έρ κε στ ν κοιν νικ ροσ ορά τ ς ρα έ ς ο ο α συµ λ ρ νει τ ν ε ιχειρ µατικ τ ς ράσ ρά ε α στο λα σιο τ ς Εταιρικ ς Κοιν νικ ς Ευ ύν ς ραγµατο οιε ένα οικ λο ρόγραµµα ροσ οράς και ε ελοντισµού Συγκεκριµένα µε ευαισ σ α και α σ µα ευ ύν ς υ οστ ρ ει τις το ικές κοιν ν ες µε ιά ορα ρογράµµατα ό ς το Χέρι ο ε ας Ε σ ς συµ άλλει στ ν ροαγ γ του ολιτισµού µε τ ν ραγµατο ο σ ανάλογ ν ραστ ριοτ τ ν ό ς ιε αγ γ ολιτιστικ ν εκ λ σε ν σε ιά ορες όλεις τ ς Ελλά ας µε εριεχόµενο ου ά τεται τ ς ιστορ ας του εκάστοτε τό ου κα ς και στ ν ροστασ α του ερι άλλοντος Και όλα αυτά ιακριτικά ό ς ταιριά ει στ ιλοσο α τ ς ρα έ ς και τ ν οιότ τά τ ς ο ο α ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε ο κ αντ ούν ς σ µα νει σε ασµός στον ελάτ και σε ασµός στον ελάτ ε ναι να τον ο άµε τ ρα στις ύσκολες ε οχές Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής - COO Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ο ο ο ος ανα έρ κε στο ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς ου ε ναι οµ µένο στ άσ έντεκα 11 στρατ γικ ν έργ ν τα ο ο α συντον ονται κεντρικά α ό τ ιεύ υνσ Συντονισµού και αρακολου σε ς ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς εν οι στόχοι τους ε ναι άµεσα συν ε εµένοι µε το συνολικό ρόγραµµα κολού ς ε εσ µανε ότι οι συνεχε ς έλεγχοι ου ραγµατο οιούνται στις τρά ε ες α ό ιά ορες ρχές έχουν ε ρεάσει τ λειτουργ α τ ν τρα ε ν αυστ ρά λογιστικ αντιµετ ισ τ ν εµάτ ν ό ς ανέ ερε ο κ αντ ούν ς εν ροάγει τ λειτουργ α του τρα ε ικού συστ µατος και συγχρόν ς α οµακρύνει τις τρά ε ες α ό τ ν ε τευ του στόχου τους ου ε ναι οιοτικ ε υ ρέτ σ του ελάτ και α αιτούµεν αροχ αρ γ ς για να µ ορέσει να ε ι ι σει εν µέσ τ ς υσµενούς οικονοµικ ς συγκυρ ας στ ν ο ο α ρ σκεται χ ρα µας α στρατ γικά έργα ανα ιαρ ρ σε ς καλύ τουν τρεις ασικούς στρατ γικούς ά ονες τ ς ρα έ ς τον ε ορ ολογισµό του κόστους και τ ν όρ ν τ ν ε τευ συνεργει ν εσό ν και τ ελτ σ τ ς κερ ο ορ ας και τέλος τον µετασχ µατισµό λειτουργι ν στε να ε ιτευχ ε µεγιστο ο σ τ ς α ο οτικότ τας και τ ς α οτελεσµατικότ τάς τους Στο λα σιο τ ν αν τέρ έργ ν ο κ ιλάρετος ε εσ µανε ότι έχει ε ιτευχ ε σ µαντικ ρόο ος κα ς < 3 / 29 >

5 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου ενο ο σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν ροχ ρά σύµ να µε το λάνο και εντός του ρ του τρ µ νου του 2014 αναµένεται να έχει ολοκλ ρ ε κατά το µεγαλύτερο µέρος τ ς έχουν συγχ νευ ε Καταστ µατα εν α ακολου σουν ακόµ 14 έ ς το τέλος του 201 γεγονός ου κα ιστά α ολύτ ς ε ικτό τον στόχο τ ς συγχ νεύσε ς συνολικά 1 0 Καταστ µάτ ν εντός του ρ του ε αµ νου του 2014 Ε ι λέον έχουν α οσυρ ε 124 λ έχει ε ιτευχ ε κατά ο στόχος για το 201 έχουν α ελευ ερ ε κτ ρ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ροκειµένου να ε ιτευχ ε ο στόχος τ ς χρ σε ς ερισσοτέρ ν ι ιόκτ τ ν χ ρ ν µε τ ν αράλλ λ α ο έσµευσ ενοικια οµέν ν κτ ρ ν εν ανα ορικά µε τ µε σ τ ν ενικ ν Ε ό ν σ µει νεται ότι εντός του 201 έχει ε ιτευχ ε κατά 2 ο τελικός στόχος του ο ο ου ολοκλ ρ σ αναµένεται έ ς το τέλος του 201 αράλλ λα έχουν εκιν σει και τα υ όλοι α µε σκο ό τον µετασχ µατισµό ασικ ν λειτουργι ν τ ς ρα έ ς ο έργο τ ς ελτιστο οι σε ς τ ν Κεντρικ ν ρεσι ν ρ σκεται σε ε έλι και εντός του ε ρουαρ ου ρόκειται να αρα ο ε το µοντέλο έλτιστ ς στελεχ σε ς Συγχρόν ς ε ετά εται και το µοντέλο κεντρο οι σε ς υ ρεσι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς και του α έργα αυτά α εκτελεσ ούν σε ύο άσεις έτσι στε να ε ιτευχ ούν άµεσες έλειες αράλλ λα µε τους ιο µακρο ρό εσµους στόχους ου έχουν τε ε Ε σ ς έχει εκιν σει και ανάλυσ σχετικά µε τ Στρατ γικ λ σε ν σε ε ε ο ελάτ ρο όντος και καναλι ν ιανοµ ς µε τις τελικές ροτάσεις να αναµένονται τον άρτιο του 2014 εγάλ έµ ασ α ο ε και στο έργο τ ς ελτι σε ς τ ς κερ ο ορ ας κατα έσε ν µε συγκεκριµένες ενέργειες ου έχουν ορισ ε για το άµεσο µέλλον κα ς αυτό α οτελε στρατ γικ ροτεραιότ τα τ ς ρα έ ς έλος σε ε ε ο συνεργει ν αναµένεται να ε ιτευχ ούν συνέργειες ύ ους Ευρ 4 εκατ εντός του 201 µε το ε αυτ ν να α ορά σε ενέργειες ελτιστο οι σε ς κόστους ροσ ικού α υ ολει όµενα Ευρ 1 εκατ τ ν συνεργει ν ου α αιτούνται έ ς το τέλος του 201 α ροέλ ουν κυρ ς α ό τ συνεισ ορά τ ν έργ ν µετασχ µατισµού ου ρ σκονται σε ε έλι κολού σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής υ τάθιος. ακο ιάννης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα Συ νευ η µπορικής Τραπέζης Συνει ορά της Πληρο ορικής Ει ικότερα αρουσ ασε τ µέ ο ο µε τ ν ο ο α λ ρο ορικ αντιµετ ισε τ συνέν σ τ ν λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν τ ν ύο ρα ε ν ς µέρος τ ς ειτουργικ ς Συγχ νεύσε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς και συγκεκριµένα τ στρατ γικ τ ς µετα τ σε ς κα ς και τ ν οργάν σ του έργου Στ συνέχεια ανα έρ κε στα έργα ου ραγµατο οι καν και σε αυτά ου ε ναι σε ε έλι ε ισ µα νοντας τις ακόλου ες µεροµ ν ες ορόσ µα.. Ε αγορά του συνόλου τ ν µετοχ ν τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς α ό τ ν.. λοκλ ρ σ τ ς νοµικ ς συγχ νεύσε ς ι α ορρο σε ς τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς τ ν ρο όντ ν κατα έσε ν καρτ ν ανοιχτ ν ανε ν λογαριασµ ν υ εραναλ ε ς και υ ρεσι ν λεκτρονικ ς τρα ε ικ ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. λοκλ ρ σ τ ς µετα τ σε ς και τ ν καταναλ τικ ν ανε ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς.. ναµενόµεν µεροµ ν α ολοκλ ρ σε ς τ ς λειτουργικ ς συγχ νεύσε ς τ ν ύο ρα ε ν έλος ο κ Κακογιάνν ς αρουσ ασε τις ροκλ σεις ου αντιµετ σ καν και αντιµετ ονται κα ς και τις συνέργειες ου έχουν ε ιτευχ ε < 4 / 29 >

6 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς ο Γενικός ιευθυντής - ρτέµης. εο ωρ ης εκ ν σε τ ν αρουσ ασ του µε µ α σύντοµ ανα ορά στους κυριότερους οικονοµικούς ε κτες τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας Σύµ να µε τον κ εο ρ ελλ νικ οικονοµ α συνεχ ει µεν να υστερε σε κά οιους τοµε ς ανεργ α κατανάλ σ κα υστερ σεις ανε ν ε χνει ε σ µά ια στα ερο οι σε ς σε άλλους ε κτ ς οικονοµικού κλ µατος ε κτ ς α ασχολ σε ς τουρισµός στόσο µέσα σε αυτό το ύσκολο ερι άλλον ρά ε α στά κε λα στους ελάτες τ ς άντα εντός του λαισ ου τ ν εσµεύσε ν τ ς έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς κ εο ρ ς τόνισε ότι ρέ ει να ε µαστε λα στους ελάτες µας ου αντιµετ ουν ρο λ µατα ρευστότ τας εχ ρ οντας όµ ς τις ι σιµες α ό τις µ ι σιµες ε ιχειρ σεις Κά ε εισ γ σ για αροχ ρευστότ τας α ρέ ει να ε ναι α ολύτ ς τεκµ ρι µέν και να συνο εύεται α ό τις α αρα τ τες καλύ εις τιµολόγ σ ρέ ει να αντανακλά το ρ σκο τ ς ρα έ ς και να ε ι ι κει τ ν ροσέλκυσ του συνόλου τ ν εργασι ν κά ε ελάτ Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του στά κε ι ιαιτέρ ς στο ανα τυ ιακό σκέλος τ ς σχέσε ς µας µε νέους ελάτες κα ς σύµ να µε τον κ εο ρ υ άρχουν σ µαντικές υνατότ τες ροσελκύσε ς νέ ν ελατ ν µετά τ ν α ορρό σ τ ς Εµ ορικ ς ρα έ ς O ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής ων ταντ νος. ορκο κης ραγµατο ο σε οµιλ α µε έµα ταιρική Τραπεζική Το Νέο Τοπ ο Ει ικότερα εκ ν σε µε µ α ανα ροµ στις ροκλ σεις ου αντιµετ ισε µε ε ιτυχ α ο τοµέας το 201 και συγκεκριµένα τ συγχ νευσ µε τ ν Εµ ορικ ρά ε α τ ν ενεργ ιαχε ρισ του ιευρυµένου ελατολογ ου εν µέσ συνεχι όµεν ς υ έσε ς και τον ιστ τικό έλεγχο τ ς όνισε ε ότι αρά τ ια ικασ α τ ς συγχ νεύσε ς ε υ ρέτ σ τ ς ελατε ας και ιαχε ρισ του ιστ τικού κιν ύνου αρέµειναν στα γν στά υ λά ε ε α τ ς εν σχε ιά εται µε ε ιµέλεια µετά τ σ τ ν ανειακ ν συστ µάτ ν και οµογενο ο σ ια ικασι ν ε υ ρετ σε ς εταιρικ ν ελατ ν εντός του 2014 Στ συνέχεια ε ό σαν αρα ε γµατα για τ ν ανάκαµ τ ς εµ ιστοσύν ς τ ν έν ν αγορ ν ρος τις ελλ νικές ε ιχειρ σεις ό ς οι σ µαντικές εισροές ου σ µει καν σε µετοχικές και ανειακές εκ όσεις ε ιχειρ σε ν και τρα ε ν τ σ τ ν α ο όσε ν τ ν εταιρικ ν οµολόγ ν στ ευτερογεν αγορά στα ιακ α ο οχ εγγυ σε ν α ό τρά ε ες στ ν αλλο α και ε ανα ραστ ριο ο σ ολυε νικ ν οργανισµ ν ασ αλ σε ς εµ ορικ ν ιστ σε ν στ ν ελλ νικ αγορά Ει ικ µνε α έκανε στ ν σ ου αναµένεται να σει στ ν οικονοµ α το 2014 ε ανεκκ ν σ τ ν ο ικ ν α όν ν κα ς και αρκετ ν έργ ν χρ µατο οτουµέν ν α ό ευρ α κά κον ύλια Σ σι ρό ροµοι µετρό Κατό ιν ανα έρ κε στους αράγοντες ου ε ι ρούν στ ραστ ριότ τά µας στ ν ε ιχειρ µατικ στ ό ς ανα ιάτα του τρα ε ικού χάρτ στρο στο µοντέλο ε ιχειρ µατικότ τας µε έµ ασ στ ν ε στρέ εια και τ ν ανταγ νιστικότ τα εριορισµέν ρευστότ τα τα υσεύρετα και ακρι ά τρα ε ικά κε άλαια και ο αυ µένος ε ο τικός έλεγχος αµ άνοντας υ ό ιν τους αράγοντες αυτούς ο κ ορκο κ ς αρουσ ασε τις κατευ ύνσεις ιαχειρ σε ς του εταιρικού χαρτο υλακ ου µε ασικούς ά ονες α τ ν υ οστ ρι τ ς οκιµα όµεν ς α ό τ ν ύ εσ αρα οσιακ ς µας ελατε ας τ ν ανάγκ ανανε σε ς του ανειακού µας χαρτο υλακ ου µε άνεια καλ ς οιότ τας και τιµολογ σε ς γ τ ν εκµετάλλευσ του ιευρυµένου ελατολογ ου µας για τ ν άντλ σ ρευστότ τας µονιµότερου χαρακτ ρα τ ν ροστασ α και α ο οτικότερ υνατ εκµετάλλευσ τ ν κε αλα ν µας και ε τ ν ανάγκ ε ανασχε ιασµού τ ν ια ικασι ν χορ γ σε ν τόσο για ε ο τικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους < 5 / 29 >

7 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου Κλε νοντας ε τ ν αρουσ ασ του ε εσ µανε τα ολλά και σ µαντικά συγκριτικά λεονεκτ µατα ου έχουµε σαν ργανισµός στε να αντιµετ σουµε µε ε ιτυχ α τις νέες σ µαντικές ροκλ σεις και εστ ασε στ ν ανάγκ να ε ανα έρουµε τον ελάτ και τις τρα ε ικές εργασ ες στο ροσκ νιο µε ρ το µας µέλ µα τ ν ε ασ άλισ τ ς µεγαλύτερ ς και µονιµότερ ς υνατ ς κατα ετικ ς άσε ς κολού ς έλα ε τον λόγο ο ιευθυντής της ιευθύν εως αθυ τερή εων εό ωρος. θανα όπουλος, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ια ε ρι η αθυ τερή εων Συγκεκριµένα ανα έρ κε στ συστ µικότ τα του ρο λ µατος τ ν κα υστερ µέν ν ανε ν τα ο ο α τ ν κατελάµ αναν το 2 του κα άριστου Εγχ ρ ου ρο όντος τ στιγµ ου το εγχ ριο Ε έχει µει ε σ µαντικά και ιστ τικ ε έκτασ ε ναι αρν τικ ς εκ τούτου ε εσ µανε ότι ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν γ νεται λέον σε ένα ε αιρετικά υσχερές ερι άλλον και µε ροκλ σεις ου εν εχοµέν ς το τρα ε ικό σύστ µα εν ε χε αντιµετ σει οτέ οτέλεσµα τ ν αν τέρ ε ναι οι χαµ λές εισ ρά εις εριορισµέν α οτελεσµατικότ τα τ ς αναγκαστικ ς εκτελέσε ς και αύ σ του κόστους εκτελέσε ς αρόλα αυτά σ µαντικ µε σ του λειτουργικού κόστους τ ν ελατ ν και συγκέντρ σ τ ς αγοράς µιουργε ρο ο έσεις ιαχειρ σε ς τ ν κα υστερ σε ν µέσα α ό ρυ µ σεις ου α λαµ άνουν υ ό ιν τις µελλοντικές ταµειακές ροές και τις ραγµατικές υνατότ τες τ ν ελατ ν χ ρ ς αράλλ λα να καταστρέ ουν τις ταµειακές τους ροές και τις υνατότ τες αναν ε ς τ ν έλος ο κ ανασό ουλος ανέ ερε ότι τα αν τέρ µ ορούν να ραγµατο οι ούν ε οµένου του ελτιούµενου οικονοµικού ερι άλλοντος κα όσον έ ς σ µερα έµ ασ ταν στ ελτ σ τ ν καλύ ε ν και στ ελτ σ τ ς οργαν τικ ς υ ο οµ ς τ ς ρα έ ς στον τοµέα τ ν Κα υστερ σε ν Στ συνέχεια ο Γενικός ιευθυντής - Γε ρ ιος. ρ νης ανέ τυ ε τ στρατ γικ για το νέο έτος κα ς και το λάνο τ ς τριετ ας οντας έµ ασ στ ν ανά τυ µ ας ελατοκεντρικ ς λογικ ς ε υ ρετ σε ς µέσ τ ς κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας τ ς µιουργ ας ολοκλ ρ µέν ς ροτάσε ς ρο όντ ν και υ ρεσι ν ανά κατ γορ α και τ ς έλτιστ ς τιµολογ σε ς και ε υ ρετ σε ς του κά ε ελάτ α ό το κτυο ροτιµ σε ς του ς ε ε χαρακτ ριστικά ο κ ρ ν ς ο ελάτ ς και οι ανάγκες του ρ σκονται στο κέντρο του εν ια έροντος τ ς ρα έ ς όνισε ε ότι το αυριανό µοντέλο ε υ ρετ σε ς ασ εται στ ν λ ρ συµ λ ρ µατικότ τα και ια ραστικότ τα όλ ν τ ν ικτύ ν µε το υσικό κτυο Καταστ µάτ ν να αραµένει ς το κύριο κτυο ροσ ικ ς ε α ς µε τον ελάτ κα ς σχέσ µα του α ει τον σ µαντικότερο ρόλο στ µετα ύ µας συνεργασ α Ε σ ς ε εσ µανε τ σ µαντικ ροσ ά εια ου έχει ε ιτελεσ ε κατά τους τελευτα ους µ νες όσον α ορά στον ε ορ ολογισµό του ικτύου τ ν Καταστ µάτ ν µε κριτ ρια οιοτικά και οσοτικά το ο ο ο έ ς τον άιο του 2014 αναµένεται να έχει µει ε κατά 2 σον α ορά στις κατα έσεις ο κ ρ ν ς τόνισε τ σ µασ α τους για τ ν ρά ε α αρουσ ασε τ ν ανο ικ ορε α ου ε χαν κατά το ρ το µισυ του έτους και τ σε να συνεχισ ε ροσ ά εια ροκειµένου οι κατα έσεις να αυ ούν κατά Ευρ 2 ισ τ νέα χρονιά στε να ελτι ε τα µέγιστα ο ε κτ ς ανε ν Κατα έσεις αράλλ λα ανα έρ κε στ σ µαντικ µε σ του κόστους ου έχει ε ιτευχ ε µέσα στο ύσκολο οικονοµικό ερι άλλον στο ο ο ο ραστ ριο οιε ται ρά ε α τον οντας ότι ρέ ει να µετατρέ ουµε τ ν εµ ιστοσύν στ ν ρά ε α σε αύ σ κατα έσε ν έλος υ ογράµµισε τ ν ροσοχ ου ρέ ει να ο ε στους ελάτες ου κατέχουν το 0 τ ν κατα έσε ν ε ισ µα νοντας στο σ µε ο αυτό τον κα οριστικό ρόλο τ ς υ ρεσ ας ο ο α ανα τύσσεται µε ταχε ς ρυ µούς < 6 / 29 >

8 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου κολού ς µ λ σε ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εό ωρος. αλαντ νης, µε έµα αθυ τερή εις ιανικής Τραπεζικής. ρχικ ς ανα έρ κε στ αρύτ τα ου ει ρά ε α στ ν α οτελεσµατικ ιαχε ρισ τ ν κα υστερ σε ν ροκειµένου να αντιµετ σει τα έµατα κε αλαιακ ς ε άρκειας και κερ ο ορ ας αλλά και να στ ρ ει τους ελάτες τ ς στις ύσκολες σ µερινές συν κες Στ συνέχεια ε εσ µανε ότι το χαρτο υλάκιο λιανικ ς τρα ε ικ ς τ ς λ σιά ει τα Ευρ 0 ισ και εριλαµ άνει ερισσότερους α ό 1 εκατ ελάτες Κατά τα τελευτα α έτ όµ ς υ ό τ ν εσ τ ς οικονοµικ ς κρ σε ς ένα τµ µα του χαρτο υλακ ου αυτού εµ αν ει υσκολ α στ ν ε υ ρέτ σ τ ν ο ειλ ν του µε α οτέλεσµα τ στα ιακ αύ σ τ ν κα υστερ σε ν στόσο χάρ στις συντονισµένες ροσ ά ειες του τελευτα ου εκαµ νου ο κ Καλαντ ν ς τόνισε ότι ε ιτύχαµε τ ν αντιστρο τ ς τάσε ς τ ς αύ σ τ ν κα υστερ σε ν ε αρµό οντας µ α στρατ γικ ου ασ εται σε τρεις υλ νες τ ν ελτ σ τ ς εισ ρα ιµότ τας τ ν ε τευ ι σιµ ν ρυ µ σε ν και τ ν αύ σ τ ν καλυµµάτ ν ια τερ αρύτ τα µάλιστα εται στ ι σιµότ τα τ ν ρυ µ σε ν ο ο α ε ιτυγχάνεται µέσ τ ς ελτιστο οι σε ς του συν υασµού ρο όντ ν κατ γοριο οι σε ς τ ς ελατε ας και τ ν ικτύ ν ε υ ρετ σε ς µε κοµ ικό σ µε ο τ ιάγν σ τ ν αναγκ ν του ελάτ στε να ε µαστε σε έσ να ροσ έρουµε τ ν κατάλλ λ λύσ σε κά ε ερ τ σ έλος για τ ν ισχυρο ο σ του λειτουργικού σχ µατος ο κ Καλαντ ν ς ανέ ερε ότι ρά ε α ροέ σε µ α σειρά αλλαγ ν στ ν οργαν τικ οµ οντας κεντρικό ρόλο στ ιεύ υνσ ιαχειρ σε ς Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ελτι νοντας τις υ ο οµές υ οστ ρ ε ς και υ ερ ι λασιά οντας το στελεχιακό υναµικό ου ασχολε ται µε τ ιαχε ρισ τ ν ρο λ µατικ ν ανε ν εραιτέρ αρεµ άσεις ρογραµµατ ονται και για το 2014 µε στόχο τ ιατ ρ σ και ελτ σ τ ν ετικ ν τάσε ν του τελευτα ου χρονικού ιαστ µατος Στ συνέχεια έλα ε τον λόγο ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής εων ας. α ούµης, ο ο ο ος µ λ σε µε έµα ετική Στρατη ική τις άρτες Πληρωµ ν. ό ς χαρακτ ριστικά ανέ ερε κατέχει αναµ ισ τ τα εσ ό ουσα έσ στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν µε σ µαντικά µερ ια αγοράς και συγκεκριµένα 0 στον κύκλο εργασι ν Καρτ ν λ ρ µ ν και 40 στον κύκλο εργασι ν τ ν συµ ε λ µέν ν ε ιχειρ σε ν κ Κασούµ ς τόνισε ότι το χαρτο υλάκιο τ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς αρι µε άν τ ν εκατ Καρτ ν και ια έτει ρο όντα για όλα τα τµ µατα τ ς αγοράς Ει ικότερα νέα µεγάλ ρά ε α έχει ερ ου 4 2 εκατ ελάτες υσικά ρόσ α ροσ έροντας σ µαντικά ερι ρια αυ σε ς τ ς ιεισ ύσε ς τ ν ιστ τικ ν και χρε στικ ν Καρτ ν µε έµ ασ στο και τµ µα τ ς ελατε ας ι ροο τικές ανα τύ ε ς στον χ ρο τ ν Καρτ ν λ ρ µ ν ό ς ε εσ µανε ο κ Κασούµ ς ε ναι σ µαντικές και ρόκλ σ για τ ν ρά ε α ε ναι ια ορο ο σ ου ρέ ει να ροσ έρει στον ελάτ ροκειµένου να αλλά ει τις συν ειές του και να χρ σιµο οιε τα ρο όντα τ ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του τον οντας ότι υλ νες τ ς ανα τύ ε ς ρέ ει να α οτελέσουν τα ρογράµµατα Ε ι ρα εύσε ς ό ου ρά ε α ε ναι ρ το όρος και σκο εύει να ε ελ ει εραιτέρ µε έµ ασ στο ιε ν ς αναγν ρισµένο και ρα ευµένο ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν < 7 / 29 >

9 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου οι Χρε στικές Κάρτες οι ο ο ες αρουσιά ουν ι ιαιτέρ ς αυ ανόµενο κύκλο εργασι ν Στρατ γικ µας ε ε ιλογ ρέ ει να α οτελέσει το ιο σύγχρονο και ταυτοχρόν ς κερ ο όρο ρο όν του τοµέα τ ν Χρε στικ ν Καρτ ν τ ς ρα έ ς οι νέες τεχνολογ ες και οι σύγχρονες υ ρεσ ες στον χ ρο τ ν λ ρ µ ν οι ο ο ες ακολου ούν τις ε ελ εις στις ιε νε ς αγορές ε ι ρά ευσ κάρτες κολού ς ο ενικός ιευθυντής - C O α λειος. άλτης και ο ντεταλµένος Γενικός ιευθυντής άζαρος. Παπα αρυ άλλου ανέ τυ αν µε συνο τικό τρό ο τ στρατ γικ τ ς ρα έ ς υ ό το ρ σµα του µετασχ µατισµού του τρα ε ικού κλά ου και τ ν υ οχρε σε ν ου α ορρέουν α ό το Σχέ ιο να ιαρ ρ σε ς ιαχε ρισ τ ν µ ε υ ρετουµέν ν ανε ν µε στόχο τ ιατ ρ σ ισχυρ ς κε αλαιακ ς ε άρκειας Στ συνέχεια ο κ. Παπα αρυ άλλου ανέλυσε το λα σιο καταρτ σε ς του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς και τους λόγους ου ο γ σαν στ ν ανάλ εσµεύσε ν έναντι τ ς Ευρ α κ ς Ε ιτρο ς Ε γ σε ότι ερ ου το 40 του τρα ε ικού συστ µατος στ ν Ευρ ν σε όρους ενεργ τικού ελέγχεται α ό τις ρυ έλλες για έµατα κρατικ ν ενισχύσε ν γεγονός ου κατα εικνύει τ συστ µικ ιάστασ του ρο λ µατος σε ανευρ α κό ε ε ο Σκο ός του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς ε ναι ανάκαµ τ ς κερ ο ορ ας και µιουργ α ετικ ν α ο όσε ν για τους ετόχους ούτ ς στε να καταστε ε ικτ εισρο ι ι τικ ν κε αλα ν και αντικατάστασ τ ν κε αλα ν ου έχει ε εν ύσει το αµε ο Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας Σε αυτό το λα σιο ρά ε α έχει αναλά ει συγκεκριµένες εσµεύσεις για τ ν ραγµατο ο σ τ ν οικονοµικ ν στόχ ν του Σχε ου να ιαρ ρ σε ς στ ν Ελλά α και στο ε τερικό Ε σ ς έκανε ανα ορά στον ρόλο του Ε ιτρό ου και του αµε ου Χρ µατο ιστ τικ ς Στα ερότ τας ανα ορικά µε τ ν αρακολού σ τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν και τ µεγάλ σ µασ α ου ει ρά ε α στ ιατ ρ σ άριστ ν σχέσε ν και µε τους ύο ορε ς Έκλεισε ε τ ν οµιλ α του ανα ερόµενος στα στα ιακ ενάσκ σ τ ν ο ο ν α ο γ σει στ ν α εµ λοκ του Κράτους α ό το µετοχικό κε άλαιο τ ς ρα έ ς κ. άλτης σ µε σε ότι µετά α ό τ ν ανα ιάρ ρ σ του χρέους τ ς Ελλ νικ ς µοκρατ ας κατέστ α αρα τ τ ανακε αλαιο ο σ και συγκέντρ σ του τρα ε ικού κλά ου για τ µιουργ α ισχυρότερ ν σχ µάτ ν υτές οι οµικές αλλαγές συντελέσ καν σε ένα ερι άλλον ι ια τερα ευµετά λ το κατά το ο ο ο ο τρα ε ικός κλά ος γν ρισε µ α άνευ ρο γουµένου αύ σ τ ν κα υστερ σε ν εν υ ρ ε α λεια κρ σιµ ς ρευστότ τας για το σύστ µα µε τ υγ κατα έσε ν Σε αυτό λοι όν το ρι ικά αναµορ µένο ερι άλλον οι ροτεραιότ τες τ ς ρα έ ς ε ναι α ε ρα σ τ ς στ 2 έσ τ ς αγοράς ταχε α ενσ µάτ σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στε να ροσ έρουµε καλύτερες υ ρεσ ες σε χαµ λότερο κόστος και γ έλος έλα ε τον λόγο ο Γενικός ιευθυντής- C O Σπύρος. ν ρονικάκης, ο ο ο ος εκ ν σε τ ν οµιλ α του λέγοντας ότι ιε ν ς κρ σ εκ ν σε το 200 α ό τον τρα ε ικό τοµέα και ε ελ χ κε σε κρ σ εµ ιστοσύν ς στις κεντρικές κυ ερν σεις ιότι αυτές ροσ ά σαν να σ σουν τις τρά ε ες αυ άνοντας τον ανεισµό τους γεγονός ου αν σύχ σε τους Ε εν υτές Στ ν Ελλά α κρ σ εκ ν σε αντ στρο α ρο γ κε µοσιονοµικ κρ σ ο ο α ο γ σε στ ν ανα ιάρ ρ σ και στο κούρεµα του µοσ ου χρέους και εν συνεχε α < 8 / 29 >

10 Ε Συγκέντρ σ Στελεχ ν µ λου στ σ µαντικ µε σ τ ν ι ν κε αλα ν τ ν ρα ε ν κρ σ όµ ς ρ κε α ροετο µαστες τις Ευρ α κές Κυ ερν σεις και ε οµέν ς ο ρυ µός αντα οκρ σε ς τους εν ταν αναµενόµενος ο κόστος έ ς τ ρα τ ς κρ σε ς ανέρχεται σε Ευρ 1 1 τρισ οσό ου αντιστοιχε στο 12 του Ε τ ς Ευρ ν ς και α οτελε τ ν ένεσ σ τ ρ ας ου έχ κε ο χρ µατο ιστ τικός τοµέας α ό τις Κεντρικές Κυ ερν σεις κρ σ µιούργ σε τ ν ανάγκ για αλλαγές στο Σύστ µα Ε ο τε ας τ ν τρα ε ν µε σκο ό να µει ε ι ανότ τα µ ας νέας κρ σε ς ο 2012 ό ς ε εσ µανε ο κ ν ρονικάκ ς ροτά κε µιουργ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς ο ο α ε χε ι λό σκο ό ρ τον να µιουργ σει έναν Ενια ο χανισµό ρα ε ικ ς Ε ο τε ας ιότι έ ς τ ρα ρα ε ικ Ε ο τε α ασκε το α ό τις Κεντρικές ρά ε ες τ ν Χ ρ ν και εύτερον να µει σει τ ν αλλ λε άρτ σ µετα ύ τρα ε ικ ν κρ σε ν και καταρρεύσε ς κρατ ν µέσ ενός µ χανισµού ιασ σε ς και εκκα αρ σε ς τρα ε ν ό το ινό ρο του 2014 Ευρ α κ Κεντρικ ρά ε α ΕΚ α ε ο τεύει 000 ιστ τικά ι ρύµατα ια τον σκο ό αυτό α ροχ ρ σει σε άµεσο έλεγχο 12 ιστ τικ ν ι ρυµάτ ν τα ο ο α αντι ροσ εύουν το του συνολικού ενεργ τικού τ ν τρα ε ν τ ς Ευρ ν ς Στ ν Ελλά α και οι 4 συστ µικές τρά ε ες υ όκεινται στον έλεγχο ο ο ο ος εριλαµ άνει τ ν α ιολόγ σ τ ν κιν ύν ν για σκο ούς ε ο τε ας τον έλεγχο τ ς οιότ τας τ ν στοιχε ν του Ενεργ τικού ροκειµένου να ενισχυ ε ια άνειά τους και τ ν άσκ σ ροσοµοι σε ς ακρα ν καταστάσε ν ροκειµένου να ε ετασ ε αν εκτικότ τα τ ν ισολογισµ ν τ ν τρα ε ν έλος ο κ ν ρονικάκ ς ανέ ερε ότι ε ιτυχ α τ ς Ευρ α κ ς ρα ε ικ ς Εν σε ς α ε ναι ολύ σ µαντικ για τ ν Ελλά α και τις χ ρες του Ευρ α κού Νότου ιότι α ο γ σει στ ν αύ σ τ ς εµ ιστοσύν ς στο Ελλ νικό ρα ε ικό Σύστ µα στ ν ε ιστρο κατα έσε ν στις Ελλ νικές ρά ε ες στ ν ε αναλειτουργ α τ ς ιατρα ε ικ ς αγοράς στ ν άντλ σ µεσο ρό εσµ ς ρευστότ τας α ό τις χρ µαταγορές στ σ µαντικ µε σ τ ν ε ιτοκ ν κατα έσε ν άρα και χορ γ σε ν στ µε σ τ ς ε αρτ σε ς τ ν Ελλ νικ ν ρα ε ν α ό το Ευρ σύστ µα και τελικ ς στ ν αύ σ τ ς χρ µατο οτ σε ς τ ς ελλ νικ ς οικονοµ ας µε ετικά α οτελέσµατα στον Ε και τ ν ανεργ α < 9 / 29 >

11 Ε νια ο κτυο ενια α ε υ ρέτ σ αντού M ε απόλυτη επιτυ α ολοκλ ρ κε το τρι µερο 2 2 κτ ρ ου 201 ενο ο σ µεγάλου µέρους τ ν συστ µάτ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στο ενια ο ερι άλλον λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ρα έ ς ς α οτέλεσµα του σ µαντικού αυτού έργου α ό τ ν Τρ τη κτωβρ ου, όλοι οι Πελάτες της ου έχουν ρο όντα κατα έσε ν κάρτες ανοιχτά άνεια και λογαριασµούς υ εραναλ ε ς τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υπηρετούνται πλήρως, µε ενια ο πληρο οριακό ύ τηµα και ια ικα ες, στα ερισσότερα α ό. ηµε α ε υπηρετή εως τ ς σε όλ τ ν Ελλά α Ε σ ς α ό τ ευτέρα κτωβρ ου οι χρ στες τ ν λεκτρονικ ν υ ρεσι ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς ε υ ρετούνται λέον α ό τις υ ρεσ ες και λ ρ ς λειτουργικ ενο ο σ τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς αναµένεται να ολοκληρωθε εντός του α ε αµήνου του µε τ ν έντα και του συνόλου τ ν χορ γ σε ν στ ν ενια α λατ όρµα λ ρο οριακ ν συστ µάτ ν και ια ικασι ν τ ς ια ερισσότερες λ ρο ορ ες ρά ε α ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ύµ να µε τ ν α ό εκεµ ρ ου 201 α ό ασ τ ς ρα έ ς τ ς Ελλά ος ο ο α ελ µετά τ ν ολοκλ ρ σ τ ς κατ άρ ρον Σ Ν ιαγ νιστικ ς ια ικασ ας ανακ ρύχ κε ανά οχος του συνόλου τ ν κατα έσε ν τ ν Συνεταιρι τικ ν Τραπεζ ν υτικής Μακε ον ας, ω εκανή ου και υβο ας. ε τ ν ανα οχ του συνόλου τ ν κατα έσε ν α ό τ ν ρά ε α ιασ αλ ονται λ ρ ς όλες οι κατα έσεις εν λόγ ανα οχ α ορά α οκλειστικά στις κατα έσεις και όχι σε άλλα στοιχε α ενεργ τικού και α τικού τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν ι ικαιούχοι λογαριασµ ν κατα έσε ν τ ν εν λόγ ρα ε ν α εν µερ ούν για τ ν µεροµ ν α ου α αρχ σει ε υ ρέτ σ τους α ό το κτυο Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς αµέσ ς µετά τ ν ενσ µάτ σ τ ν α αρα τ τ ν ε οµέν ν τ ν τρι ν Συνεταιριστικ ν ρα ε ν στα συστ µατα τ ς έλος ρά ε α α ιατ ρ σει υσικ αρουσ α µέσ Καταστ µάτ ν σε α οµακρυσµένες εριοχές ό ου ραστ ριο οιούνταν οι εν λόγ Συνεταιριστικές ρά ε ες ιασ αλ οντας τ ν α ρόσκο τ ε υ ρέτ σ του λ υσµού τ ν εριοχ ν αυτ ν και ροτ εται να ροσ έρει ευκαιρ ες α ασχολ σε ς στο ροσ ικό τ ν εν λόγ ρα ε ν µετά α ό ια ικασ α ε ιλογ ς < 10 / 29 >

12 Ε και Ε Ε υ έγρα αν σύµ ασ Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ ικρ ν και εσα ν Ε ιχειρ σε ν H στ ρ ει εµ ράκτ ς τις ανα τυ ιακές ροσ ά ειες τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν υ ογρά οντας συµ ν α µε τ ν Ευρ α κ ρά ε α Ε εν ύσε ν Ε Ε συνολικού οσού Ευρ 100 εκατ για τ χρ µατο ότ σ εσα ν και ικρ ν Ε ιχειρ σε ν µε ευνο κούς όρους χρ µατο οτικ σύµ ασ ο ο α εντάσσεται στο λα σιο ενός ευρύτερου ρογράµµατος τ ς Ε Ε υ εγρά σε ει ικ εκ λ σ ου ραγµατο οι κε τ ευτέρα 11 Νοεµ ρ ου 201 στο ενο οχε ο ν ν αρουσ α του ουργού ικονοµικ ν κ ιάνν Στουρνάρα του ουργού Εσ τερικ ν κ ιάνν ιχελάκ του ουργού νά τυ ς και νταγ νιστικότ τας κ Κ στ Χατ άκ του ουργού ο οµ ν ετα ορ ν και ικτύ ν κ ιχάλ Χρυσοχο κα ς και του ροέ ρου τ ς Ε Ε κ Εκ µέρους τ ς ρα έ ς τ σύµ ασ υ έγρα ε ο ενικός ιευ υντ ς ρτέµ ς Χ εο ρ ς µε τον αρµό ιο για τ ν Ελλά α ντι ρόε ρο τ ς Ε Ε κ Κατά τον χαιρετισµό του στ ν εκ λ σ ο κ εο ρ ς τόνισε µετα ύ άλλ ν στέκεται αρα οσιακά λα στις ε ιχειρ σεις σε καλές και κακές ε οχές ε τ ν υ ογρα του ανε ου τ ν Ευρ 100 εκατ ροστ εται ένα α οτελεσµατικό εργαλε ο για τ χρ µατο ότ σ τ ν ελλ νικ ν ε ιχειρ σε ν σε µ α ερ ο ο ου ρευστότ τα ε ναι αγα ό ακρι ό και σε ανε άρκεια τόσο για τις τρά ε ες όσο και για τις ε ιχειρ σεις α χρ µατο οτικά κε άλαια αρέχονται στο λα σιο του Ελλ νικού αµε ου Εγγυο οσ ας τ ς Ε Ε για ικρές και εσα ες Ε ιχειρ σεις το ο ο ο συστά κε το 2012 µε σκο ό τ ν κάλυ τ ν χρ µατο οτικ ν αναγκ ν τ ν µε έσ του εκτενούς ικτύου Καταστ µάτ ν τ ς ρα έ ς σε όλ τ ν Ελλά α το οσό ου ρο λέ ει σύµ ασ α ιοχετευ ε σε ε ιχειρ σεις ου ραστ ριο οιούνται στους τοµε ς τ ς ιοµ χαν ας του τουρισµού και τ ς αροχ ς υ ρεσι ν για τ χρ µατο ότ σ µε ευνο κούς όρους τ ν ε εν υτικ ν σχε ν αλλά και τ ν αναγκ ν τους σε κε άλαιο κιν σε ς < 11 / 29 >

13 Ε Σ ρόγραµµα να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς το λα σιο του ρογράµµατος να ιαρ ρ σε ς τ ς ρα έ ς εκ ν σαν οι ε ιµέρους συναντ σεις τ ν Ε ιτρο ν τ ν αντ στοιχ ν έργ ν εν τ ν ρ τ Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε συνάντ σ µε τους ε ικε αλ ς τ ν Στρατ γικ ν Έργ ν να ιαρ ρ σε ς ροκειµένου να εν µερ ούν για τ συνολικ ρόο ο του ρογράµµατος κα ς και τις ενέργειες ου ρόκειται να ακολου σουν στο αµέσ ς ροσεχές χρονικό ιάστ µα έλος ραγµατο οι καν συναντ σεις και µε τους στις ο ο ες αρουσιάσ καν µε ο ολογ α και τα εργαλε α ου ρόκειται να χρ σιµο οι ούν για τ ν αρακολού σ τ ς ροό ου τ ν Ε σ ς στο λα σιο του έργου ιαχε ρισ Κα υστερ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς έχει εκιν σει υλο ο σ σ µαντικ ν ενεργει ν Εν εικτικά ανα έρεται µετεγκατάστασ του υ ισταµένου τ λε νικού κέντρου ιαχειρ σε ς λ ι ρό εσµ ν ο ειλ ν µε στόχο τ σ µαντικ εν σχυσ του αν ρ νου υναµικού του Κέντρου έ ς το τέλος του έτους Ε σ ς αράλλ λα ραγµατο οι κε ανα ιάρ ρ σ τ ν οµά ν ιαχειρ σε ς αιτ µάτ ν ρυ µ σε ς ε ικ ν ελατ ν και ανα ε ρ σ τ ν σχετικ ν ια ικασι ν στο λα σιο τ ς ε ιτεύ ε ς τ ν στόχ ν ου έχουν τε ε έλος ρ σκεται σε ε έλι ανά τυ του συστ µατος ενια ας ιαχειρ σε ς νοµικ ν ε ό ν και αµοι ν Εν εικτικά σ µει νονται οι ακόλου ες ε ελ εις σον α ορά στο έργο Στρατ γικ λ σε ν και ικτύ ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ολοκλ ρ καν οι συστεγάσεις 2 ε ι λέον Καταστ µάτ ν εν για το έργο Ενο ο σ λ ρο οριακ ν Συστ µάτ ν και Ε ορ ολογισµός Κόστους ολοκλ ρ καν εντός του Νοεµ ρ ου τα κατ τέρ µεγάλα έργα µετά τ σ α ό τα συστ µατα τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς στα συστ µατα τ ς τ ν Καταναλ τικ ν ανε ν 4 τ ν ελατειακ ν έσε ν µολόγ ν τ ς ρ ν Εµ ορικ ς ρα έ ς Ενο ο σ ικονοµικ ν και Κανονιστικ ν να ορ ν µ λου ΕΚΕ Ε 2442 Ενο ο σ Ε αρµογ ν λ ν τλ ν τε και εµατο υλακ ς Ε τερικού Ε ι ολ σε ργανισµούς Εταιρ ες για ε σ ρα τ ν α αιτ σε ν τους α ό τρ τους ια το Κεντρο ο σ οστ ρικτικ ν Εργασι ν ιανικ ς ρα ε ικ ς α άσ του έργου α ορά στα κατ τέρ Κεντρο ο σ ια ικασι ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν Χαρτογρά σ και αναγν ρισ Συνεργει ν σχετικ ν µε και Εγγυ τικές Ε ιστολές ιανικ ς ρα ε ικ ς και Εισαγ γές Ε αγ γές Έ ς σ µερα ε ναι σε ανά τυ οι εργασ ες µετα τ σε ς τ ν ικρ ν Ε ιχειρ σε ν και µιουργ ας του λειτουργικού µοντέλου εν για τ ιαχε ρισ Καλυµµάτ ν ε ναι σε ε έλι χαρτογρά σ τ ς υ ισταµέν ς καταστάσε ς τόσο στ ν όσο και στ ν ρ ν Εµ ορικ ρά ε α έλος ολοκλ ρ κε α άσ χαρτογρα σε ς τ ν ραστ ριοτ τ ν ου α ορούν σε εσ τερικά τ λε νικά κέντρα ε τερικούς συνεργάτες τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς κα ς και µονά ες και υ ο οµές τ λε νικ ς υ οστ ρ ε ς του ικτύου Ε ισ µα νεται ότι το λεόνασµα του ροσ ικού ου ροκύ τει α ό τις συστεγάσεις τ ν Καταστ µάτ ν ιοχετεύεται ε ιτυχ ς για τ ν κάλυ λοι ν ε ιχειρ σιακ ν αναγκ ν σύµ να µε το έργο νακατανοµ ν ρ νου υναµικού έλος σχετικά µε το έργο Ε ορ ολογισµός Κόστους ροµ ει ν έχουν κα ορισ ε οι εριοχές εκτός α αν ν ροσ ικού και λ ρο ορικ ς α ό τις ο ο ες εκτιµάται ότι α ροέλ ουν οι α αιτούµενες µει σεις κόστους < 12 / 29 >

14 Ε νανέ σ συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν T ν ρ τ υ εγρά α ό τον ενικό ιευ υντ ε ργιο Κ ρ ν και τον τ ς αρουσ α του ροέ ρου του ιοικ τικού Συµ ουλ ου τ ς ιάνν Σ Κ στο ούλου και του ιευ ύνοντος Συµ ούλου µ τρ ου αντ ούν ανανέ σ του συµ ολα ου συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν για τα ε όµεν ε τά έτ λα έ ς το 2020 ρά ε α α συνεχ σει τ ν ολυετ και ε ιτυχ µέν συνεργασ α µε τ ν ιατ ρ ντας τ ν α οκλειστικότ τα στ ν ελλ νικ αγορά τόσο στ ν έκ οσ ρο όντ ν καρτ ν όσο και στ ν α ο οχ καρτ ν α ό τις ε ιχειρ σεις ανανέ σ του συµ ολα ου ε ισ ραγ ει τ ν ε ιτυχ µέν ορε α τ ς έ ς τ ρα συνεργασ ας τ ς ρα έ ς µε τ ν κα ς και τ ν εµ ιστοσύν τ ς στ ν ς α οκλειστικό συνεργάτ ου α συντελέσει στ ν εραιτέρ ανά τυ του χαρτο υλακ ου τ ς στ ν Ελλά α < 13 / 29 >

15 Ε ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς α σ µαντικότερα εκ αι ευτικά γεγονότα του κτ ρ ου 201 άλυ η πρό θετων εκπαι ευτικ ν ανα κ ν που προέκυ αν από τη υ νευ η νανέω η ι ύος ορη ηθει ν Πι τοποιή εων - ετά εις ια την παναπι τοπο η η ε σκο ό τ ν κάλυ τ ν εκ αι ευτικ ν αναγκ ν ου α ροέκυ ταν α ό τ συγχ νευσ ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς µε τ ν έναρ τ ν Εκ αι ευτικ ν ρογραµµάτ ν τον µ να Σε τέµ ριο εν ργ σε ς ακολού ς. Σε συνεργασ α µε τα Καταστ µατα ό ου ραγµατο οι καν αλλαγές αντικειµένου εργασ ας χ άλλ λος ου κατε χε έσ Σ και ε χε εκ αι ευ ε ς Σ αλλά οι υ ρεσιακές ανάγκες ο γ σαν να το ο ετ ε ς ροσκάλεσε για ρόσ ετ εκ α ευσ τους αλλ λους ου άλλα αν αρµο ιότ τες σε µεροµ ν ες ε ιλογ ς τ ν ιευ υντ ν τ ν Καταστ µάτ ν ο ρ το κύµα τ ν σχετικ ν εκ αι εύσε ν ολοκλ ρ κε τον κτ ριο και συµµετε χαν άλλ λοι. Κατά το χρονικό ιάστ µα ριλ ου υγούστου ένας αρι µός αλλ λ ν ου στ ν ρ ν Εµ ορικ ρά ε α λειτουργούσαν ς Ε εν υτικο Σύµ ουλοι αρακολού σε µόνο το Εκ αι ευτικό ρόγραµµα ε τ ν Ε εν υτικ ν Εργασι ν στόσο και οι άλλ λοι εκλ σαν εκ νέου σε συµ λ ρ µατικό εκ αι ευτικό ρόγραµµα του ο ο ου οι ιε αγ γές ολοκλ ρ καν τον κτ ριο και εστιάσ καν στις εργασ ες Καταναλ τικ ς και Στεγαστικ ς στε ς Γ. Στις αρχές του ινο ρου ιεύ υνσ Εκ αι εύσε ς και να τύ ε ς έλα ε έκτακτα αιτ µατα α ό σειρά Κεντρικ ν ρεσι ν ου α ορούσαν στ ν εκ α ευσ τ ν Στελεχ ν και αλλ λ ν τους σε ιά ορα συστ µατα τ ς ρα έ ς τα ο ο α και ικανο ο σε άµεσα Συγκεκριµένα κατά τους µ νες Σε τέµ ριο και κτ ριο ιοργαν καν Εκ αι ευτικά ρογράµµατα για ιεύ υνσ Κέντρου Ε υ ρετ σε ς ελατ ν ιεύ υνσ οστ ρ ε ς ρο όντ ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ιεύ υνσ και οστ ρ ε ς λ σε ν ιανικ ς ρα ε ικ ς ιεύ υνσ Κανονιστικ ς Συµµορ σε ς ν κτ ρ ου 201 ραγµατο οι καν οι ε ετάσεις για τους 110 αλλ λους τ ς ρα έ ς κατόχους ιστο οι τικ ν Ε εν υτικ ν ρεσι ν µε µεροµ ν α κτ σε ς το 200 ιαγ ν σ καν στο εσµικό λα σιο και ε έτυχαν ε αυτ ν ισχύς τ ν ιστο οι τικ ν τους ανανε κε για µ α ε ταετ α εν όσοι α έτυχαν ε ετάσ καν εκ νέου τον Νοέµ ριο Στο Εκ αι ευτικό Κέντρο του γ ου Στε άνου αρευρέ σαν εκ ρόσ οι τ ς ρα έ ς τ ς Ελλά ος και οι Κα γ τές τ ν ανε ιστ µ ν κκ Ν υλ νάς Καινούργιος Σι κ ς και Στα κούρας εκ µέρους τ ν Ε ου ε χαν αναλά ει τ ν ροετοιµασ α τ ν αλλ λ ν µας ετά εις Πι τοποιή εως αλι τικ ν Με ολαβητ ν ον κτ ριο ανακοιν καν ε σ ς τα α οτελέσµατα τ ς ς ε εταστικ ς του 201 για τις ιστο οι σεις στις τρα ε οασ αλιστικές εργασ ες Στις χιλιά ες τ ν µέχρι σ µερα ιστο οι έντ ν κατά αλλ λ ν τ ς ρα έ ς ροσετέ σαν 24 ακόµ ε ιτυχόντες ια τ συνέ εια και τ σ µασ α ου ει ρά ε α στον εσµό αρατ ενται τα κατ τέρ ιαγράµµατα ό ου συµµετε χαν συνολικά 1 άτοµα < 14 / 29 >

16 Ε ρονοµιακ τιµολόγ σ α ό τ ν Χ σ αλιστικ στα ρογράµµατα γε ας για όλους τους συνα έλ ους του µ λου µας µε εκ τ σεις ου άνουν στο H Χ σ αλιστικ αποκλει τικά ια το Προ ωπικό του µ λου µας και τις οικο ένειές του ροσ έρει τα νέα σύγχρονα ρογράµµατα ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας ερι άλ ε ς µε ει ική έκπτω η, η οπο α, έως την εκεµβρ ου για τους νέους ασ αλισµένους στον Κλά ο γε ας ανέρ εται το ια το πρ το έτος α αλ εως, το ια το εύτερο και ια όλα τα επόµενα. Εάν αν τέρ ει ικ ροσ ορά συν υασ ε έως την εκεµβρ ου και µε τις εκ τ σεις οικογενειάρχ τό ου κατοικ ας και ελάτ Χ συνολικ έκπτω η πρ του έτους µπορε να θά ει το, του ευτέρου, το, εν ια τα επόµενα, το. α ρογράµµατα συν αρέχουν στους συνα έλ ους και στις οικογένειές τους ροσιτές λύσεις υγε ας ευ υγραµµισµένες στις σ µερινές ανάγκες ασ αλ σε ς οι οπο ες λειτουρ ντας υµπληρωµατικά µε την µα ική αλι τική άλυ η του Προ ωπικού που παρέ εται από την Τράπεζα, ε ιτυγχάνουν λ ρέστερ κάλυ µε ι ια τερα ανταγ νιστικό κόστος Έτσι Χ α οτελε έναν σ µαντικό συνο οι όρο του ασ αλισµένου α ού του ε ασ αλ ει ρόσ ασ στα ιο σύγχρονα και ε ελιγµένα ιατρικά και ερα ευτικά κέντρα έναντι ολύ ροσιτού κόστους και ισχυρ ν συγκριτικ ν λεονεκτ µάτ ν ό ς υνατότ τα σχε ιασµού ρογράµµατος ανάλογα µε τ ν οικονοµικ κατάστασ τ ς οικογενε ας κα ς και υνατότ τα αλλαγ ς του σύµ να µε τις τρέχουσες ανάγκες ευελι α στον σχε ιασµό ια ορετικό ύ ος συµµετοχ ς στ νοσ λε α ανά ασ αλισµένο στο ιο οικογενειακό ασ αλιστ ριο αραµον τ ν αι ι ν στο οικογενειακό ασ αλιστ ριο έ ς και τ ν λικ α τ ν 0 ετ ν µε λικ α εισό ου έ ς και τ ν 2 ετ ν αναγν ρ οντας τ ν αρατεταµέν αραµον τ ν νέ ν µε τις οικογένειές τους ευ ε ας ε ό λ σ τ ς νοσοκοµειακ ς α άν ς α ό τ ν Χ σε όλα τα συµ ε λ µένα νοσ λευτ ρια Εγγυ µέν έσ νοσ λε ας µοι ές γιατρ ν 100 χ ρ ς νακα στα συνεργα όµενα νοσ λευτ ρια Έ ο α ατυχ µατος εντός εκτός νοσοκοµε ου υνατότ τα οικονοµικ ς ενισχύσε ς σε ερ τ σ εκτάκτου εριστατικού στο ε τερικό ρονόµια γε ας µέσ ιαγν στικ ν ο αλµολογικ ν κέντρ ν και νοσ λευτ ρ ν ατήστε εδώ ια α είτε α αλ τι τα προ ό ια τ ρο ρα τ αι α πολο ίσετε τα ασφ λιστρ σας έκ εσ σαυρο α ό τα Ελλ νικά ουσε α Σ ραγ οντας τ ν στορ α ε ισκέ τεται το Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο στ Σό ια µε τ ν υ οστ ρι τ ς ν Νοεµ ρ ου 201 εγκαινιάσ κε στο Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς Σό ιας εριο ικ έκ εσ η αυρο από τα λληνικά Μου ε α - Σ ρα ζοντας την τορ α Έκ εσ ου συν ιοργαν νεται α ό το Νοµισµατικό ουσε ο και το Ε νικό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς Ελλά ας α ιαρκέσει έ ς τ ν ε ρουαρ ου 2014 Έκ εσ έχει αρουσιασ ε στο ερι ερειακό ρχαιολογικό ουσε ο τ ς ιλι ού ολ ς στ ουλγαρ α σ µει νοντας µεγάλ ε ιτυχ α εν µετα ορά τ ς στ χ ρα έγινε µε τ ν υ οστ ρι τ ς στο λα σιο τ ς ολιτικ ς του µ λου για τ ν εν σχυσ του ολιτισµού Σκο ός τ ς Εκ έσε ς ε ναι να αρουσιάσει σ άνια και µονα ικά αντικε µενα ου σ ραγ ουν τ ν ιστορ α ε τε ς ορτρα τα τ ν ρ ταγ νιστ ν τ ς ιστορ ας ε τε ς α ευ ε ας ιστορικ γ για µε ονα ιστορικά και ολιτικά γεγονότα ε τε τέλος ς αναν ρ ινες κοιν νικές ρ σκευτικές και ολιτιστικές έννοιες και α ες Έκ εσ εριλαµ άνει έ ι εµατικές ενότ τες ι τορ α της ρά ι ης, Μέ α το της θαλά ης κράτος, Παι ε α και ηµοκρατ α, Νους υ ιής εν µατι υ ιή, εµόνες και Γε ονότα και πό τον λυµπο τον υρανό Συνολικά 1 µονα ικά έργα τ ς ελλ νικ ς αρχαιότ τας εκτ ενται για ρ τ ορά στ ουλγαρ α < 15 / 29 >

17 Ε Σ Κ Σ ε τ ς ριά ν ς τον µ το ετυλ γ τον µύ ο Εκ αι ευτικό ρόγραµµα στον Εκ εσιακό ολιτιστικό Χ ρο τ ς στο Ναύ λιο το λα σιο τ ς εκ αι ευτικ ς εκ έσε ς Μ Σ. ρ α α και Σύ ρονη λληνική Τέ νη από τις Συλλο ές της να ανακαλύ ουν µυ ικές ιστορ ες µέσα α ό τ ν αρχα α και τ σύγχρον ου ιοργαν νουν Συλλογ Έργ ν έχν ς και Νοµισµατικ Συλλογ τ ς ρα έ ς στον Εκ εσιακό ολιτιστικό Χ ρο τ ς ρα έ ς στο Ναύ λιο ιε άγεται το εκ αι ευτικό ρόγραµµα Με της ριά νης τον µ το, ετυλ ω τον µύθο ου α ευ ύνεται κυρ ς σε µα τές ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας Εκ αι εύσε ς ε λούσιο εκ αι ευτικό υλικό έντυ α ει ικά σχε ιασµένα για τις ανάγκες τ ς Εκ έσε ς κα ς και ανα αραστάσεις το ρόγραµµα εκινά µε τους ύο µεγάλους οι τές τ ς αρχαιότ τας τον µ ρο και τον σ ο ο οι ο ο οι καλ σορ ουν τα αι ιά και τα καλούν να ανακαλύ ουν µυ ικές µορ ές στο γενεαλογικό έν ρο τ ς αρχα ας ελλ νικ ς µυ ολογ ας Στ συνέχεια οι µα τές µ ορούν να γν ρ σουν τους ύο οι τές µέσα α ό αρχα α νοµ σµατα ελλ νικά χαρτονοµ σµατα και έργα σύγχρον ν Ελλ ν ν καλλιτεχν ν ου αρουσιά ονται στις τέσσερις ενότ τες τ ς Εκ έσε ς εκά εο ευτερεύουσες υναικε ες εότ τες υ ικά ντα και ύ οι τ ς Κρ τ ς Στόχοι του ρογράµµατος ε ναι οι µα τές ελλ νικ τέχν να συγκρ νουν τον τρό ο µε τον ο ο ο ο αρχα ος και ο σύγχρονος καλλιτέχν ς ραγµατεύονται κοινούς µυ ολογικούς τό ους µε ια ορετικές µορ ές εικαστικ ς εκ ράσε ς να ε οικει ούν µε τον µουσειακό χ ρο τ ν ολιτιστικ κλ ρονοµιά και τ σύγχρον µιουργ α να ανα τύ ουν τις µιουργικές τους ικανότ τες και να αντιλ ούν εν τέλει τ ιαχρονικότ τα τ ς ελλ νικ ς µυ ολογ ας ο ρόγραµµα σχε ασε αρχαιολόγος µουσειολόγος κυρ α Νικολέτα υ έα και ιε άγεται α ό τ ν υ εύ υν του Εκ εσιακού Χ ρου κυρ α άγ α Χαραλαµ ο ούλου ιάρκεια ρογράµµατος 14 κτ ρ ου α ου 201 κθε ιακός - Πολιτι τικός ρος Εµµανου λ αλαµάγκα και Κ λέττ Ν λ < 16 / 29 >

18 Ε Σ Κ Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α ευτέρα 11 Νοεµ ρ ου 201 ραγµατο οι κε µε ε ιτυχ α ιάλε Νοµισµάτ ν στορ α οι τ α στο Συνε ριακό Κέντρο του µου α ν µιλ τρια ταν Ε ιµελ τρια τ ς Νοµισµατικ ς Συλλογ ς τ ς ρα έ ς ρ µ τρα σαγκάρ ιάλε εριελάµ ανε ύο µέρ στο ρ το µέρος αρουσιάσ κε µ α σύντοµ ιστορ α τ ς νοµισµατικ ς κα ς και ε εύρεσ και ε ά λ σ του νοµ σµατος εν στο εύτερο µέρος αρουσιάσ καν τα αρχα α νοµ σµατα τ ν οι τικ ν όλε ν και του οι τικού Κοινού Σκο ός τ ς εκ λ σε ς ταν α ενός να εν µερ ε το κοινό για τ ν ιστορ α του ασικού συναλλακτικού µέσου και α ετέρου να γν ρ σει τ ν ιστορ α και τους αρχαιολογικούς χ ρους τ ς οι τ ας µέσα α ό τ ν λούσια νοµισµατοκο α τ ς Σε ει ικ ρο κ αρουσιάσ καν και ορισµένα αρχα α νοµ σµατα τ ς Νοµισµατικ ς Συλλογ ς τ ς ρα έ ς ν εκ λ σ αρακολού σαν µαρχος α ν κ Σ ύρος Νικολάου ο ντι µαρχος κ ν ρέας Χατ σταµάτ ς ρο σταµέν τ ς Ε ορε ας ρο στορικ ν και Κλασικ ν ρχαιοτ τ ν κυρ α λε άν ρα Χαραµ λοι και ελάτες τ ς ρα έ ς κα ς και εκ ρόσ οι του ε ιχειρ µατικού και νευµατικού κόσµου τ ς εριοχ ς Εκ µέρους τ ς ρα έ ς αρέστ σαν ο ραµµατεύς ιοικ τικού Συµ ουλ ου Έκτ ρ ερύκιος ο ιευ υντ ς τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν ττικ ς Νικόλαος γό ουλος ο ιευ υντ ς τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν Κεντρικ ς Ελλά ος Στέ ανος ασχ ς οι ο ιευ ύντριες τ ς ιευ ύνσε ς Καταστ µάτ ν ττικ ς ασιλικ έ ε και Ειρ ν ρ α ιευ ύντρια του Ε ιχειρ µατικού Κέντρου ττικ ς 4 λε άν ρα εντουρ και ρο σταµέν µοσ ν Σχέσε ν και Εκ λ σε ν Ελέν Στεργ ου ρεάν ιά εσ εκ όσε ν τ ς ρα έ ς ρά ε α αναγν ρ οντας τ συµ ολ και το σ µαντικό έργο ου ε ιτελούν οι µοτικές ι λιο κες στ ν νευµατικ ανάτασ και καλλιέργεια τ ν µοτ ν τους και στο λα σιο τ ς ροσ ά ειάς τ ς για τον εµ λουτισµό τους και τ ν ρο ολ του ελλ νικού ολιτισµού ροέ µέσ του µ µατος ι λιο κ ς στ ρεά τ ν εκ όσε ν τ ς σε µ α σειρά α ό µοτικές ι λιο κες τ ς χ ρας ό ς για αρά ειγµα τ ι λιο κ αλύρας εσσ ν ας τις ι λιο κες µ ελ να και υρνά ου και τ ι λιο κ του νευµατικού Κέντρου ας αντα όκρισ τ ν µ ν στ ν ενέργεια αυτ υ ρ ε ι ια τερα ερµ και α ει να σ µει ε ότι στ ν ευχαριστ ρια ε ιστολ του ντι µάρχου υρνά ου ανα έρεται ότι ανεκ ρύχ έγας ρ τ ς τ ν ι λιο κ ν του µου Ε σ ς µε σκο ό τ ν εν σχυσ τ ς εννα ε ου ι λιο κ ς α εστάλ και ε έτος µ α λ ρ ς σειρά τ ν εκ όσε ν τ ς ρα έ ς για τ ν εν σχυσ τ ς ινο ριν ς ι λιοαγοράς ου ιοργάν σε ο Σύλλογος λ ν τ ς εννα ε ου αράλλ λα κατά τ ιάρκεια του έτους ραγµατο οι κε α οστολ τ ν εκ όσε ν σε ανε ιστ µιακές ι λιο κες του ε τερικού και συγκεκριµένα στ ι λιο κ του ανε ιστ µ ου τ ς ι λ ας στ ι λιο κ του σο Σλα ονικού ανε ιστ µ ου του και στις ι λιο κες τ ν και του Κα αχστάν έλος ρεά τ ν εκ όσε ν έγινε και σε σχολε α τ ς ρ το ά µιας και ευτερο ά µιας εκ αι εύσε ς σε όλ τ χ ρα κα ς και σε λαογρα ικά ι ρύµατα ό ς το ύκειον τ ν Ελλ ν ν και το στορικό αογρα ικό ρχε ο ρευσ ς < 17 / 29 >

19 ρόγραµµα Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν ον µ να Νοέµ ριο ολοκλ ρ κε σ ον υλ τ ια µιστικ ρο ολ του ρογράµµατος Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν µε τ ν ε ικοιν ν α τ ς τα ι ι τικ ς ροσ οράς τ ς µέσ τ λεοράσε ς ύ ου και ια ικτύου ε κύριο µ νυµα Μαζέ τε πόντους από παντού και ε αρ υρ τε τους µε τα ια την ρο λ κε υνατότ τα ου ε χαν οι κάτοχοι Καρτ ν να τα ι έ ουν σε ο οιον οτε ροορισµό στ ν Ελλά α το ε τερικό ε αργυρ νοντας α ό 000 και όντους αντ στοιχα για α λ µετά ασ Ε ι λέον ε ικοιν ν α του ρογράµµατος ενισχύ κε µε ρα ιο νικά και ανα ορές α ό τους αραγ γούς οι ο ο ες ροέ αλαν ροσ ορές σ µαντικ ν συνεργατ ν α ό κλά ους ό ς εστ ασ έν υσ οι υ ρεσ ες κ ά Ε σ ς τον Νοέµ ριο ολοκλ ρ κε ρο τικ ενέργεια εντός τ ν καταστ µάτ ν τ ς λεκτρονικ ς µε α σες καρτολ νες αυτοκόλλ τα ιτριν ν Κύριο µ νυµα τ ς ε ικοιν ν ας ταν αρ υρ τε πόντους και κερ τε της α ας των α ορ ν ας. ερισσότερες πληροφορίες ια τις προσφορ ς εί αι ια σι ες στο ατήστε εδώ ια α είτε τη ιαφη ιστι ται ία της προσφορ ς της Νέες Κάρτες ε σκο ό τ ν ρο ολ τ ν νέ ν Καρτ ν Συνεργασ ας και ραγµατο οι κε ια µιστικό ρόγραµµα µέσ ύ ου ε κύριο µ νυµα Τ ρα η επιβράβευ η α ζει το κόκκινο ρο άλλονται τα ο έλ ου α ολαµ άνει ο κάτοχος τ ν Καρτ ν συν υά οντας τα λεονεκτ µατα του του εγαλύτερου ρογράµµατος Ε ι ρα εύσε ς Συναλλαγ ν µε εκε να τ ς ε ικοιν ν ας Συλλέγοντας όντους α ό αντού οι κάτοχοι τ ν Καρτ ν µ ορούν να τους ε αργυρ σουν σε µονα ικές ροσ ορές του ρογράµµατος και να α οκτ σουν έκ τ σ έ ς και 100 στον µ νια ο λογαριασµό του κιν τού τους τ λε νου Ε ι λέον κερ ουν έ ς όντους µε τ ν ρ τ συναλλαγ και ρεάν το ρ το άγιο του λογαριασµού ε σσ τε ε π ε ε α δ α σ ε εδώ < 18 / 29 >

20 γε α για λους T ο ρόγραµµα ατρικ ς Κάλυ ς ε α ια λους ου ιατ εται σε συνεργασ α µε τ ν Χ σ αλιστικ ιευρύνεται και ιατ εται λέον για όλ τ ν οικογένεια συµ εριλαµ ανοµέν ν και τ ν αι ι ν ε κύριο µ νυµα ε ικοιν ν ας λοκληρωµένη ροντ α υ ε ας ια όλη την οικο ένεια, µε λι ότερο από τον µήνα ρο λ κε υνατότ τα α οκτ σε ς ενός ολοκλ ρ µένου συν υασµού αροχ ν ρολ ε ς και ιαγν σε ς υ λ ς οιότ τας σε ρονοµιακ τιµ για όλ τ ν οικογένεια ρο σ του ρογράµµατος έγινε µέσ ια µιστικ ν υλικ ν στο κτυο Καταστ µάτ ν και στ ν ιστοσελ α τ ς ρα έ ς κα ς και µέσ έν ετου εντύ ου στα αντ γρα α τ ν λογαριασµ ν παρ ει α τ ρ, α α, αφορ ελ οι ο εια ο είς αι ο παι ι α για ό τι σας νοιά ει H ιεύ υνσ Κατα ετικ ν και Ε εν υτικ ν ρο όντ ν τ ς ρα έ ς ροχ ρε σε συνολικ ανανέ σ τ ν λειτουργικ ν εντύ ν τ ς ρεσ ας στο λα σιο τ ς νέας ε αρµογ ς τ ς ελατοκεντρικ ς ροσεγγ σε ς ου ρεσ εύει ρεσ α Σκο ός ε ναι να τονισ ε µονα ικότ τα του ελάτ να ενισχυ ε σχέσ εµ ιστοσύν ς µε τ ν ρά ε α και να ανα ειχ ε ο ρόλος του α οκλειστικού συνεργάτ α νέα λειτουργικά έντυ α αρουσιά ουν τα ρονόµια ου ια έτει ρεσ α στο σύνολο τ ς ελατε ας τ ς ρα έ ς και στοχεύουν στ µετά οσ και ρο ολ τ ς νέας ιλοσο ας στο κτυο τ ς ρα έ ς αράλλ λα µε τ ν ε ιτυχ µέν ανα ιάρ ρ σ του ικτύου Καταστ µάτ ν ρεσ α εµ λουτ εται ιαρκ ς µε νέα Στελέχ σε επ ε α αταστή ατα τ ς ρα έ ς < 19 / 29 >

Σ Κ. Κ Σ Σ σελ 32 σελ 33. σελ 3. σελ 15. σελ 16 σελ 17 σελ 18 σελ 19 σελ 20 σελ 21. σελ 22. σελ 23 σελ 24

Σ Κ. Κ Σ Σ σελ 32 σελ 33. σελ 3. σελ 15. σελ 16 σελ 17 σελ 18 σελ 19 σελ 20 σελ 21. σελ 22. σελ 23 σελ 24 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ ΝΤΡ ΤΡΟ Σ Κ σελ 3 7-8 2017 κτασ τ ς συ ερ ασίας τ ς ρα ς µε τ υρ α κ ρ ε α ε σε ια τ ε ίσχυσ τ ελλ ικ ε ιχειρ σε Συµµετοχ τ ς σε σειρ σ µα τικ ιε συ ε ρί συµ εριλαµ α οµ ου του ου του ρ µατιστ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ

Ε ΡΟ 1.1: ΕΝΕΡΓΕ Α 1.1.4: 2008, Ά Κ Ε ΟΡ ΩΣΗ ΕΚ Α Ε ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Α ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ ΚΑ ΓΟΝΕΩΝ Α Η ΩΝ Ε ΑΝΑ ΗΡ ΕΣ Ε ι ηµονι ά ε νη Άνν Κ ρλο ί ο 2008 Ε Ε ΓΕ Α Γ ΗΜΑ Ε Α Α Ε Ω ΑΪΚ Κ Ω Κ ΑΜΕ ΚΑ Α 75 % ΚΑ Α Ε Η Κ ΗΜ ΚΑ Α 25 %. Ε ΡΟ 1.1: «Ε Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια Ημερομηνία: Τετάρτη,

Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια Ημερομηνία: Τετάρτη, Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Οικονομική / Ημερήσια Σελίδα: 10 Μέγεθος: 319 cm ² Μέση κυκλοφορία: 330 Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000 Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια Σελίδα: 1,14 (1 από

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα