Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu"

Transcript

1 Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/ realizovaný v zmysle zmluvy č METODICKÝ POKYN NA ANALÝZU RIZIKA ÚLOŽÍSK ŤAŽOBNÝCH ODPADOV (Aktivita 2) Vypracovala: Mgr. Zuzana Mészárosová Správa bola schválená Riadiacim výborom dňa: 1

2 METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY... NA ANALÝZU RIZIKA ÚLOŽÍSK ŤAŽOBNÝCH ODPADOV (návrh) I. časť Účel a použitie metodického pokynu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) týmto metodickým pokynom ustanovuje všeobecné princípy a obsah analýzy rizika úložísk ťažobných odpadov (ďalej len analýza rizika ) za účelom jednotného postupu spracovania analýzy rizika úložísk ťažobných odpadov. Analýza rizika úložísk sa vykonáva vždy, keď je vznesená požiadavka na sanáciu úložiska (resp. pred návrhom sanácie úložiska) alebo v prípadoch, keď existuje podozrenie na existenciu závažného ohrozenia ľudského zdravia alebo znečistenia povrchových a podzemných vôd resp. iných zložiek životného prostredia vplyvom úložiska ťažobných odpadov. Cieľom analýzy rizika je komplexne popísať súčasné a potenciálne riziká, vyplývajúce z existencie úložiska a na základe posúdenia ich závažnosti rozhodnúť o potrebe vykonania sanácie, stanoviť rozsah a spôsob sanácie (t.j. určiť zložky životného prostredia, ktoré je potrebné sanovať a akým spôsobom) a navrhnúť cieľové hodnoty sanácie. Pre účely tohto metodického pokynu sú predmetom hodnotenia riziká vyplývajúce z prítomnosti znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia (zeminy, podzemná voda). Analýza rizika vychádza nielen z informácie o prítomných znečisťujúcich látkach, ale aj z údajov o potenciálnych (reálnych/možných) cestách šírenia (transportných cestách), ktorými sa znečisťujúce látky šíria zo zdroja znečistenia k príjemcom rizík - k receptorom. Metodický pokyn je určený pre spracovateľov analýzy rizika a pre všetky subjekty, ktoré ju budú využívať pre ďalšie rozhodovanie (napr. orgány štátnej správy). 2

3 II. časť Vymedzenie základných pojmov Úložisko je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, roztoku alebo suspenzii. Za úložisko sa považuje odval a odkalisko. Odval je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu 1. Odkalisko je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodnenie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky 2. Znečisťujúce látky sú chemické látky a prípravky, ktorých koncentrácia prekročila ustanovené kritéria alebo limity znečistenia. Sanácia je súbor technických opatrení, ktorých účelom je zníženie alebo odstránenie znečistenia pôdy, horninového prostredia, podzemnej a povrchovej vody, riečnych sedimentov vzniknutého v dôsledku nevhodného nakladania s ťažobným odpadom, prípadne zníženie alebo obmedzenie znečistenia na úroveň akceptovateľného rizika so zreteľom na súčasné a budúce využitie územia. Riziko je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na ľudské zdravie a životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok z úložiska do okolitého prostredia. Analýza rizika úložísk ťažobného odpadu je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na území úložiska, vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia úložiska. Pôda je pre účely metodického pokynu prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín, s výnimkou poľnohospodárskej pôdy 3. Horninové prostredie je súbor všetkých hornín predmetnej časti zemskej kôry vrátane antropogénnych sedimentov. Recipient je vodný útvar, do ktorého sa môžu vypúšťať povrchové, podzemné, odpadové a osobitné vody za vopred dohodnutých podmienok. Cieľové hodnoty sanácie predstavujú koncentráciu nebezpečných látok v jednotlivých zložkách životného prostredia, ktoré sú doporučené na základe hodnotenia rizika s ohľadom na súčasné a potenciálne využitie územia. Tieto hodnoty musia zaručovať ochranu zdravia človeka (ľudského zdravia) a životného prostredia. 1 4 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. 2 4 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z. 3 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o intergrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3

4 III. časť Postup spracovania analýzy rizika úložísk Analýza rizika úložísk vychádza z posudzovania a hodnotenia negatívnych účinkov vyplývajúcich z existencie znečistenia spôsobeného úložiskom. Postup spracovania analýzy rizika pozostáva z viacerých čiastkových krokov, ktoré na seba nadväzujú a je znázornený prostredníctvom blokovej schémy na obrázku 1. Obrázok 1 Postup spracovania analýzy rizika 4

5 IV. časť Obsah a náležitosti jednotlivých kapitol záverečnej správy analýzy rizika úložísk Analýzu rizika úložísk je možné vypracovať len na základe aktuálnych výsledkov (podkladov) prieskumu znečistenia úložiska, ktorý je realizovaný v rozsahu zohľadňujúcom všetky požadované vstupné údaje pre jej kvalitné spracovanie. Výsledky hodnotenia rizík sa spracovávajú formou záverečnej správy, ktorej odporúčaný obsah je uvedený v prílohe č. 1. V tejto časti metodického pokynu sú popísané zásady vypracovania jednotlivých častí analýzy rizika, ako aj požiadavky na rozsah a kvalitu vstupných údajov a ich vyhodnotenie. 1. Úvod V úvode analýzy rizika musí byť popísaná riešená problematika, dôvod a cieľ, pre ktorý bola analýza rizika vypracovaná. 2. Základné údaje Túto časť analýzy rizika je potrebné spracovať v rozsahu potrebnom pre posúdenie vzťahov úložiska k jeho okoliu. 2.1 Všeobecné údaje o úložisku Tvoria miestopisné údaje a všeobecné údaje o úložisku vrátane predpokladaného využitia územia úložiska v budúcnosti. Miestopisné údaje: presné geografické vymedzenie úložiska podľa dostupných mapových podkladov, identifikácia úložiska, správna a katastrálna príslušnosť, identifikácia banského revíru, mapa vhodnej mierky (1:25 000, 1:10 000, 1:5 000) Základné údaje o úložisku: o druh úložiska (odkalisko/odval), o kategória úložiska, o parametre úložiska: 1) odval: výška odvalu, druh a množstvo uložených ťažobných odpadov, plocha odvalu 2) odkalisko: výška hrádze odkaliska, druh a množstvo uložených ťažobných odpadov, plocha odkaliska o údaje o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktoré boli použité pri úprave nerastnej suroviny o stručná história úložiska, o predchádzajúce a predpokladané budúce využitie územia úložiska. 5

6 2.2 Prírodné pomery úložiska Prírodné pomery úložiska obsahujú charakteristiku geomorfologických a klimatických, geologických (resp. geologicko-ložiskových), hydrogeologických, hydrologických, pedologických pomerov a vzťah úložiska k územiam chráneným podľa osobitných predpisov 4, ak je to potrebné je možné popis prírodných pomerov doplniť vhodnou mapovou prílohou resp. schematickým rezom. Pri hodnotení údajov týkajúcich sa prírodných pomerov sa vychádza z relevantných mapových podkladov, archívnych materiálov, ako aj z výsledkov geologických prác 5 realizovaných v mieste resp. bezprostrednom okolí úložiska. 2.3 Prieskumné a analytické práce V tejto časti analýzy rizika je uvedený prehľad a analýza výsledkov a informácií získaných doteraz realizovanými prieskumnými prácami. Súčasťou kapitoly je priestorové ohraničenie znečistenia a materiálová bilancia znečistenia. Požiadavky na prieskum znečistenia Prieskumné a analytické práce musia byť pre potreby analýzy rizika vykonané v takom rozsahu, aby zabezpečili dostatočné (požadované) vstupné údaje o rozsahoch znečistenia zložiek životného prostredia, predovšetkým v podzemných vodách a zeminách. Z hľadiska rozsahu znečistenia, cieľom prieskumných prác je zabezpečiť nasledovné údaje: o rozsah znečistenia podzemných vôd a zemín podľa koncentračných úrovní o koncentračnú úroveň znečisťujúcich látok a ich heterogenitu o priestorovú bilanciu znečisťujúcich látok v jednotlivých vrstvách a koncentračných úrovniach o ekotoxicitu vzoriek znečistených médií a materiálov Vo fáze posúdenia rizika zo znečistených zemín sa požaduje zistenie rozsahu znečistenia zemín na plochách väčších ako 50 m 2, čo pre hrúbku vrstvy zemín, pôdy, horninového prostredia 1 m predstavuje objem 50 m 3. Pre podzemné vody sa požaduje zistenie rozsahu a nárastu znečistenia s objemom 100 m 3, čo pri priemernej pórovitosti prostredia 0,2 predstavuje objem 500 m 3.Tieto čísla determinujú požadovaný rozsah prieskumných prác. Odber vzoriek podzemných vôd a zemín Odbery vzoriek podzemných vôd (resp. povrchových vôd) a zemín sú vykonávané v zmysle platných slovenských technických noriem. 4 Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, 5 podľa 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 6

7 Analýzy vzoriek Analýzy odobratých vzoriek by mali byť spracované v akreditovanom laboratóriu, pričom 3 5 % vzoriek by mali predstavovať kontrolné vzorky (interné + externé). Výber sledovaných ukazovateľov v analyzovaných vzorkách vychádza z údajov o pôvode ťažobného odpadu uloženého na úložisku, ako aj zo znalosti o použitých chemických látkach a chemických prípravkoch pri spracovaní nerastnej suroviny. Súčasťou sledovaných ukazovateľov sú okrem predpokladaných znečisťujúcich látok aj indikačné ukazovatele (rozpustené a nerozpustené látky, elektrolytickú vodivosť, ph vody, chemická spotreba kyslíka - CHSK Cr resp. CHSK Mn, celkový organický uhlík - TOC, biologická spotreba kyslíka - BSK 5 ). Lokalizácia vrtov Pre kvalitné spracovanie rizikovej analýzy je nevyhnutné podrobné zmapovanie rozsahu znečistenia a hydrogeologických pomerov. Presná poloha monitorovacích bodov, počet monitorovacích bodov a dĺžka monitorovania závisia od druhu znečisťujúcich látok a od hydrogeologických pomerov. Monitoring je nutné posudzovať v každom prípade individuálne. V niektorých prípadoch je možné použiť prieskumné vrty na monitorovacie účely. Pre stanovenie rozpadových rýchlostí je dôležitá tiež lokalizácia prieskumných a monitorovacích objektov. V etape orientačného prieskumu a monitorovania lokality je potrebné vybudovať najmenej tri vrty v smere prúdenia podzemnej vody od zdroja kontaminácie (okrem vrtov realizovaných za účelom zisťovania smeru prúdenia a rozsahu znečistenia), v súlade s obrázkom 1. Obrázok 2 Príklad situovania prieskumných/monitorovacích vrtov vzhľadom na šírenie znečistenia 7

8 2.4 Ekotoxikologické hodnotenie Ekotoxikologické hodnotenie sa vykonáva v odôvodnených prípadoch a predstavuje súbor ekotoxikologických skúšok, ktoré umožňujú posúdiť účinky zmesí záujmových látok, ich synergické, aditívne či antagonictické vplyvy. Výhodou ekotoxikologických skúškok je, že môžu rýchlo indikovať možné riziko a že skúšame reálne vzorky odobraté priamo na hodnotenej lokalite. 3. Hodnotenie rizika 3.1 Koncepčný (situačný) model lokality a charakteristika znečisťujúcich látok Základným a zároveň prvým krokom pre spracovanie analýzy rizika úložísk je návrh koncepčného modelu, v ktorom sa na základe zadefinovania (charakterizácie) zdroja znečistenia, identifikácie potenciálnych rizík a nebezpečenstiev, možnosti migrácie určia predpokladané (možné) transportné cesty vedúce k environmentálnym rizikám pre abiotické a biotické zložky životného prostredia, alebo zdravotným rizikám. Za zložky životného prostredia sa vo vzťahu k ich biotám v rámci tejto metodiky pokladajú: o voda (podzemná a povrchová) o hornina, zemina, pôda Požiadavky na koncepčné modely Koncepčný model je vždy špecifický pre danú lokalitu a druh úložiska (odkalisko, odval). Pri jeho vytvorení je potrebné vychádzať a zohľadniť doterajšie dosiahnuté výsledky prieskumných, monitorovacích prác a skutočnosti získané rekognoskáciou terénu v priestore úložiska a v jeho okolí. V koncepčnom modeli sa uvádzajú predpokladané expozičné cesty od zdroja znečistenia prostredníctvom transportných ciest k potenciálnym príjemcom rizík. Z výsledkov prieskumných a monitorovacích prác sú v koncepčnom modely zohľadnené: 1. hydrogeologické vlastnosti prostredia o litologické profily (hlavne prítomnosť nepriepustných vrstiev - hydrogeologických izolátorov, zvodnených horizontov, šošoviek, puklín a podobne) o údaje o hladine podzemnej vody (hĺbka hladiny (narazená a ustálená), rozkyv hladiny podzemnej vody) o hydraulické gradienty podzemnej vody o smer prúdenia podzemnej vody resp. lokálne smery prúdenia podzemnej vody, ak je na to dostatok údajov o koeficienty filtrácie a prietočnosti 8

9 2. súčasné resp. budúce využitie lokality a prítomnosť receptorov o charakter lokality v bezprostrednej blízkosti úložiska (priemysel, poľnohospodárstvo, sídelné útvary a podobne) o prítomnosť recipientov (povrchové toky, jazerá, štrkoviská, mokrade a pod.) o receptory (podzemné a/alebo povrchové vody, ľudia, zvieratá, bioty) 3. znečistenie o zdroje znečistenia (priesaky cez hrádzu, priesaky cez dno úložiska a pod.) o znečisťujúce látky o rozsah znečistenia povrchových vrstiev zemín a pôd do hĺbky 1,5 m o rozsah znečistenia nenasýtenej zóny o rozsah znečistenia podzemných vôd o transportné cesty k potenciálnym receptorom a recipientom Koncepčný model môže byť spracovaný viacerými spôsobmi: o dvojrozmerný resp. trojrozmerný obrázok, o schematický diagram (bloková schéma), o tabuľka. Príklady uvedených druhov koncepčných modelov pre úložiská sú uvedené na obrázkoch 2 až 4. Obrázok 3 Príklad koncepčného modelu odkaliska dvojrozmerný obrázok 9

10 Obrázok 4 Príklad koncepčného modelu spracovaného formou tabuľky Zdroj znečistenia Priesaková kvapalina z úložiska ťažobných odpadov obsahujúca kovy (Pb, Zn...) Cesty šírenia sa znečistenia (transportné cesty) 1) úniky priesakovej kvapaliny do podložia úložiska 2) úniky priesakovej kvapaliny z drenážného objektu Negatívne prejavy (receptory znečistenia) znečistenie zemín znečistenie podzemnej vody znečistenie povrchovej vody Obrázok 5 Príklad koncepčného modelu bloková schéma 10

11 3.2 Hodnotenie environmentálnych rizík Posúdenie aktuálnosti environmentálneho rizika Cieľom posúdenia aktuálnosti environmentálneho rizika je odhad existencie rizík, vyplývajúcich z prítomnosti znečisťujúcich látok v zeminách resp. podzemných vodách. Posúdenie aktuálnosti environmentálneho rizika sa vykonáva prostredníctvom jednoduchého testu rizika šírenia znečistenia z úložiska ťažobných odpadov a je prvým krokom hodnotenia environmentálneho rizika. Jednoduchý test pozostáva zo súboru testovacích otázok, ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných blokov. Prvý blok testovacích otázok je zameraný na posúdenie potenciálu rizikovosti úložiska a vychádza z údajov o ťažobnom odpade uloženom na úložisku (tabuľka 1, blok 1). Ak výsledkom jednoduchého testu posúdenia potenciálu rizikovosti je, že úložisko ťažobného odpadu nemá rizikový potenciál, riziková analýza končí a nie je potrebné vykonať ďalšie kroky. Ak výsledkom jednoduchého testu posúdenia potenciálu rizikovosti je, že úložisko ťažobného odpadu má rizikový potenciál, v ďalšom kroku sa posudzuje relevantnosť expozície a existencia receptorov znečistenia. tabuľka 1, blok 2). Tabuľka 1 Jednoduchý test rizika šírenia znečistenia z úložiska ťažobných odpadov BLOK 1 POSÚDENIE POTENCIÁLU RIZIKOVOSTI ÚLOŽISKA ŤAŽOBNÉHO ODPADU 1. Vznikol ťažobný odpad pri spracovaní sulfidických rúd alebo obsahuje ťažobný odpad sulfidické minerály? 2. Obsahuje ťažobný odpad toxické (stopové) prvky (As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Mo, Sb, V, Zn) vo zvýšených koncentráciách 6? 3. Obsahuje ťažobný odpad nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky, ktoré boli použité pri spracovaní nerastnej suroviny? 4. Obsahuje ťažobný odpad zvyšky z ťažby a spracovania ropy? 5. Sú v telese úložiska alebo v jeho okolí viditeľné prejavy acidifikácie 7, alebo pozorovať zmeny senzorických vlastností vody 8, či zmeny na vegetačnom pokryve, či iné zmeny indikujúce prítomnosť znečistenia? Záverečné zhodnotenie blok 1 časť A Ak je odpoveď na jednu z otázok 1 5 ÁNO ťažobný odpad má potenciál rizikovosti a v posudzovaní aktuálnosti environmentálnych rizík sa pokračuje v bloku otázok 2. Ak je odpoveď na otázky 1 5 NIE, ťažobný odpad nemá potenciál rizikovosti, nie je aktuálne environmentálne riziko 6 porovnáva sa napríklad s identifikačnými kritériami podľa prílohy č. 2, alebo s ukazovateľmi a normatívami podľa Pokynu MSPNM a MŽP č. 1617/97-min. (limitná hodnota A) 7 tvorba okrov, povlakov alebo zrazenín 8 najmä farba a zápach 11

12 BLOK 2 POSÚDENIE EXISTENCIE RECEPTOROV 1. Je podložie úložiska budované priepustnými horninami (koeficient filtrácie je > 10-7 m.s -1 )? 2. Nachádza sa vo vzdialenosti 50 m od úložiska povrchový tok alebo iný recipient? 3. Nachádza sa vo vzdialenosti 100 m od úložiska územie chránené podľa osobitných predpisov (napr. chránené územie prírody, ochranné pásmo vodárenského zdroja a podobne)? 4. Nachádza sa vo vzdialenosti 1 km od úložiska obec s počtom obyvateľov s >100? Záverečné zhodnotenie blok 2 Ak je odpoveď na jednu z otázok 1-4 ÁNO" úložisko predstavuje riziko, sú potrebné ďalšie výpočty Ak je odpoveď na otázky 1-4 NIE úložisko nepredstavuje riziko, nie sú potrebné ďalšie výpočty V prípade, že výsledokom hodnotenia bloku 2 je, že úložisko predstavuje riziko je potrebné preukázať, či je aktuálne riziko šírenia sa znečistenia podzemnou vodou k príjemcom rizík - receptorom. o Hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou Účelom hodnotenia aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou je kvantifikácia množstva znečisťujúcich látok, ktoré migrujú v horninovou prostredí k príjemcom rizík receptorom. Aktuálnosť šírenia sa znečistenia podzemnou vodou sa hodnotí pre prioritné (vyšpecifikované) znečisťujúce látky, ktoré boli zistené prieskumnými prácami. Pre každú prioritnú znečisťujúcu látku (kontaminant) sa vypočíta ročný prírastok znečistenia v podzemnej vode. Pri výpočte ročného prírastku znečistenia sa vychádza z retardačného faktoru, ktorý vyjadruje pomer medzi rýchlosťou pohybu čistej vody a znečistenej vody, alebo medzi časom pohybu znečistenia a čistej vody, za predpokladu rovnakej vzdialenosti. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vstupné údaje pre hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou: 12

13 Vstupné údaje pre hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou: A merná hmotnosť horniny v nasýtenej zóne ρ (kg.dm -3 ) B obsah vody v nasýtenej zóne (číselne = efektívnej pórovitosti n) C D E F znečisťujúca látka v zemine presahujúca intervenčnú hodnotu (IT) podľa prílohy č. 2, alebo iná prahová hodnota podobného charakteru (napr. C limit podľa pokynu MSPNM a MŽP č. 1617/97-min.) distribučný koeficient K d pre danú znečisťujúcu látku (tabuľková hodnota uvedená v prílohe 3) retardačný faktor R (-), vzorec pre výpočet: R = 1 + ρ. K d / n rýchlosť prúdenia podzemnej vody v (m/s, m/rok), vzorec pre výpočet: v = (k. I)/n G hydraulický gradient I (-) H koeficient filtrácie k (m/s) I kontaktná plocha P (m 2 ) Pre výpočet ročného nárastu znečistenia je možné použiť nasledujúci vzorec: d = (v/r). P Ak je vypočítaný ročný prírastok znečistenia väčší ako 100 m 3 /rok, hovoríme o vážnom riziku šírenia znečistenia v podzemnej vode. V takom prípade je potrebné pokračovať v hodnotení environmentálneho rizika prostredníctvom ďalších výpočtov krokovej metódy. Poznámka: Vypočítané hodnoty sú tzv. najnepriaznivejším stavom a nemusia predstavovať reálnu situáciu na lokalite ich úlohou je rýchlo a na základe minima informácií posúdiť možnosť šírenia sa znečistenia zo zemín do podzemnej vody. Ak výsledok tohto kroku preukázal riziko šírenia, sú potrebné ďalšie výpočty. o Hodnotenie aktuálnosti ekologického rizika zo znečistenia zemín Hodnotenie aktuálnosti ekologického rizika sa vykonáva len vtedy, ak je preukázané prieskumnými prácami znečistenie zemín (pôd) a spočíva v určení rozsahu znečistenia, stanovení pomeru skutočných (nameraných) koncentrácií a hodnoty IT. Praktická aplikácia metódy pozostáva z dvoch základných krokov - jednoduchého testu aktuálnosti rizika a výpočtu aktuálneho rizika. 13

14 Jednoduchý test aktuálnosti rizika zo znečistených zemín (pôd) Hodnotiaca otázka Je znečisťujúca látka prítomná v kontaktnej zóne? Rozhodnutie Áno Nie Za kontaktnú zónu pre hodnotenie rizík zo znečistených zemín považujeme nesaturovanú zónu do hĺbky asi 1,0-1,5 m. V prípade, že je odpoveď v jednoduchom teste aktuálnosti rizika áno, je potrebné posúdenie aktuálnosti rizika podľa tabuľky 2, v ktorom sa vychádza zo súčasného využitia znečisteného územia a násobku prekročenia hodnoty IT pre každú identifikovanú znečisťujúcu látku. Tabuľka 2 Kritériá posúdenia aktuálneho ekologického rizika A Využitie lokality Kontaminovaná plocha, v ktorej sú obsahy kontamin. <10.IT Kontaminovaná plocha, v ktorej sú obsahy kontamin. >10.IT 1. Prírodné (chránené územia, prírodné parky,...) >50 m 2 >50 m 2 2. Poľnohospodárstvo Domy s bytmi a záhrady Rekreácia, oddychové zóny 3. Stavby, priemysel, infraštruktúra Nevyužívané lokality >5 000 m 2 >50 m 2 > m 2 >5 000 m 2 Rizikom sa v tomto prípade rozumie nevratné poškodenie viac ako 50 % bioty v znečistenom území, strata funkčných vlastností pôdy a pod.. 14

15 3.2.2 Výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou a do povrchovej vody V prípade, že sa predchádzajúcim hodnotením preukáže pre niektorú z vybraných znečisťujúcich látok aktuálnosť environmentálnych rizík, pokračuje sa v hodnotení environmentálneho rizika výpočtom rizika z migrácie znečisťujúcich látok zo zemín do podzemnej vody, migrácie podzemnou vodou a rizika vo vzťahu k povrchovej vode (len ak je táto možnosť reálna). Ak vybrané znečisťujúce látky patria medzi prirodzene sa vyskytujúce látky v horninovom prostredí (ako je to aj v prípade kovov), prirodzené pozaďové koncentrácie týchto látok musia byť pri spracovaní rizikovej analýzy brané do úvahy. V takomto prípade je potrebné stanoviť príspevok znečistenia pochádzajúceho z úložiska ťažobných odpadov alebo zo znečistených zemín. V prípade, že sa preukáže znečistenie z iných zdrojov látkami, ktoré sú danému prostrediu cudzie a pochádzajú z ľudskej činnosti, tieto skutočnosti sa do hodnotenia nezahŕňajú, avšak na túto skutočnosť je potrebné upozorniť v záveroch analýzy rizika. Analýza rizika je založená na princípoch opatrnosti. Princíp opatrnosti znamená, že jej výsledok bude zodpovedať nadhodnoteniu rizika znečistenia, čo je nevyhnutné z hľadiska ochrany kvality podzemnej vody. o Výpočet rizika z migrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách krokovou metódou Cieľom krokovej metódy je zistiť, či zistené znečistenie zeminy (horniny, pôdy) alebo podzemnej vody prispieva k znečisteniu podzemnej vody v takom rozsahu, že sú prekročené kritériá pre podzemné vody hodnotenej znečisťujúcej látky (príloha č. 2). Kroková metóda, ktorá sa používa pre výpočet rizika z migrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách pozostáva z troch krokov (obrázok 2): o Krok 1 - proces miešania v blízkosti zdroja o Krok 2 - proces miešania v smere prúdenia o Krok 3 - šírenie v smere prúdenia s vplyvom degradácie V prípade kovov, ktoré budú dominantnou znečisťujúcou látkou v priestore a bezprostrednom okolí úložísk ťažobných odpadov, nie je možné uvažovať s posledným krokom šírenie v smere prúdenia s vplyvom degradácie, pretože kovy nepodliehajú degradácií, môže sa vyskytnúť len zmena ich chemickej formy (pri zmene ph, Eh). 15

16 Obrázok 6 Zobrazenie analýzy rizika krokovou metódou kroky 1-3 Krok 1: Proces miešania v blízkosti zdroja Krok 1 zahŕňa proces zmiešavania v blízkosti zdroja, pričom výpočty sú založené na zmiešavaní vo vrchných 0,25 m zvodnenej zóny. Výpočet neuvažuje so sorpciou, disperziou, degradáciou ani difúziou. Predpokladá sa, že zvodnená vrstva je homogénna, rýchlosť prúdenia podzemnej vody je konštantná. Výpočet obsahu znečisťujúcej látky v podzemnej vode sa uskutočňuje, ako výpočet rovnovážneho stavu vo vrchnej časti zvodnenej vrstvy. Koncentrácia znečisťujúcej látky pri zdroji (C 0 ) predstavuje maximálnu koncentráciu znečisťujúcej látky (v čase a priestore), ktorá sa uvoľňuje zo zdroja znečistenia do vody v póroch. Na účely rizikovej analýzy používame najvyššie namerané hodnoty. Je dôležité vyhodnotiť, či sa v predmetnom prípade jedná o dočasné (ukončené) znečistenie zvodnenca, alebo ide o permanentné znečistenie (dlhodobo pôsobiace). C 1 výsledná koncentrácia kontaminantu v podzemnej vode tesne pod znečisteným územím: (g.m -3 ) C 1 = (A.N. C 0 + B. 0,25 (m). k. I. C g ) (A. N + B. 0,25 (m). k. I) Použité symboly: 16

17 A plocha kontaminovaného územia (m2) B šírka kontaminovaného územia (kolmo na smer prúdenia podz. vody) (m) C0 koncentrácia v zdroji (g.m-3) dm hrúbka zóny miešania (0,25) (m) VD filtračná (Darcyho) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vd = k * I (m.s-1) Cg prirodzená pozaďová koncentrácia v podzemnej vode ( mg.l-1 = g.m-3) (g.m-3) kh koeficient filtrácie v nasýtenej zóne, kh (m.s-1) I hydraulický gradient (-) kv vertikálny koeficient priepustnosti nenasýtenej zóny, kv (m.s-1) N infiltrácia zrážkovej vody do prostredia, N = zrážky výpar odtok (m.s-1) Q0 tok vody presakujúcej cez kontaminované územie Q0 = N * A (m3.s-1) J0 tok kontaminantu presakujúceho do podzemnej vody J0 = C0 * Q0 (g.s-1) Qg tok vody prúdiacej pod kontaminovaným územím Qg = B * 0,25 * vd (m3.s-1) Stanovenie hodnôt C 0 (koncentrácia v zdroji) Koncentrácia pri zdroji je možné zistiť nasledovným spôsobom: o Meraním koncentrácie znečistenia vo vode v póroch nenasýtenej zóny o V mnohých prípadoch bude možné zistiť iba koncentráciu znečistenia v zemine alebo pôde. V týchto prípadoch môžeme koncentráciu pri zdroji vypočítať na základe predpokladu vytvorenia rovnováhy medzi rozdelením fáz v zemine (pôde), vode a vzduchu (princíp rozdeľovacích koeficientov). o Stanovením výluhu zo vzorky zeminy buď statickým testom v zmysle normy STN, alebo dynamickým testom cez prietočné kolóny. Koncentráciu znečisťujúcich látok v podzemnej vode tesne pod zdrojom znečistenia je možné získať nielen na základe výpočtu, ale aj stanoviť počas prieskumných prác, odberom a analýzou vzoriek podzemnej vody odobratej z vrchnej časti nasýtenej zóny. C1 je možné stanoviť aj meraním (odberom a analýzou vzoriek) vo vrchnej časti nasýtenej zóny z vrtov s maximálnou veľkosťou filtra 0,25 m pri hladine podzemnej vody. Ak hodnota C1 prekračuje limitné kritériá (IT, C limit), je potrebné vykonať aj druhý krok hodnotenia. Krok 2: Proces miešania v smere prúdenia Krok 2 zahrňuje zmiešavací proces v smere prúdenia podzemnej vody, v ktorom sa počíta s hĺbkou miešania kontaminovanej podzemnej vody (d m ) na základe disperzie, filtračnej rýchlosti a času zmiešavania. Výsledná koncentrácia kontaminantov sa počíta v bode, situovanom od zdroja znečistenia vo vzdialenosti 100 m. V tomto teoretickom výpočtovom bode musia byť splnené kritériá 17

18 kvality pre podzemné vody. Ak sú prekročené, je v lokalite vážne riziko šírenia. V prípade, že je dôvod pre splnenie kritérií v menšej vzdialenosti ako 100 m, počíta sa pre túto vzdialenosť. Výpočet neuvažuje so sorpciou, degradáciou ani difúziou, uvažuje s disperziou. Predpokladá sa, že zvodnená vrstva je homogénna, rýchlosť prúdenia podzemnej vody je konštantná. v p skutočná (pórová) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, v p = v D / n (m.s -1 ) n pórovitosť, (-) t čas, (s) d m hrúbka zóny miešania, pre danú vzdialenosť (m) d m = SQRT ((72/900) * a L *v p *t)) a L pozdĺžna disperzia, tabuľková hodnota ako funkcia vzdialenosti od zdroja (pre 100 m = 0,02) (m) C 2 výsledná koncentrácia kontaminantu vo vzdialenosti 100 m a hrúbke hornej časti (g.m -3 ) zvodnenej vrstvy d m (mg.l -1 ) Poznámka: SQRT je programátorský zápis druhej odmocniny výrazu uvedeného v nasledujúcej zátvorke C 2 = (J 0 + B * d m * k * i * C g ) / (Q 0 + B * d m * k * i) ak C g = 0 (látky nepôvodné v prírodnom prostredí), rovnica sa upraví na C 2 = J 0 / (Q 0 + B * d m * k * i) pre látky zistené len vo vode rovnica bude C 2 = (B * d m * k * i * C g ) / (Q 0 + B * d m * k * i) Ak druhý krok preukáže prekročenie limitnej koncentrácie danej znečisťujúcej látky v teoretickom bode vzdialenom 100 m od zdroja znečistenia v smere prúdenia podzemných vôd, potom existuje riziko šírenia sa znečistenia z migrácie znečisťujúcich látok v podzemných vodách. o Výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám Potenciálne ohrozené sú povrchové vody recipientu, ak sú v hydraulickej spojitosti so znečistenými podzemnými vodami. Pre stanovenie rizika ohrozenia povrchovej vody je možné použiť rovnaký mechanizmus výpočtu ako pre stanovenie rizík krokovou metódou. V prípade, že vypočítané znečistenie podzemnej vody na brehu toku prekračuje koncentrácie v toku, vypočítame prírastok kontaminácie v toku vplyvom infiltrácie kontaminovanej podzemnej vody. Ako koncentrácie kontaminantu v podzemnej vode použijeme vypočítané koncentrácie C2 (keďže neuvažujeme s degradáciou kontaminantu). 18

19 Pre výpočet prírastku kontaminácie sa použije zmiešavacia rovnica: Cv = (C2 x Q3 + Ct x Qt) / Q3 + Qt Cp = Cv Ct kde : C2 = koncentrácia v podzemnej vode na brehu toku Q3 = množstvo podzemnej vody infiltrujúce do toku Ct = koncentrácia v toku pred zmiešaním Qt = prietok v toku Cp = prírastok kontaminácie 3.3 Hodnotenie zdravotných rizík Zdravotné riziko vo všeobecnosti predstavuje pravdepodobnosť poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledok vystavenia (expozície) rizikovým faktorom vyskytujúcim sa v životnom prostredí. Ak existuje možnosť, že znečistenie z úložiska by mohlo mať potenciálny vplyv na ľudské zdravie, hodnotenie zdravotných rizík sa vykonáva podľa Metodického pokynu pre rizikovú analýzu kontaminovaných lokalít (Auxt, A., Holubec, M., Paluchová, K., 2008). 19

20 4. Závery rizikovej analýzy (charakterizácia rizika) V tejto časti analýzy rizika je potrebné zdôrazniť a zosumarizovať najdôležitejšie dosiahnuté výsledky vzhľadom na zadefinovaný cieľ analýzy rizika. V záveroch analýzy rizika sa uvedú výsledky a závery výpočtov a hodnotení predchádzajúcich častí analýzy rizika - rekapitulácia získaných výsledkov hodnotenia, osobitne pre všetky hodnotené riziká: o Environmentálne riziká: - pre pôdy - pre podzemné vody - pre povrchové vody o Zdravotné riziká (len, ak sú aktuálne): - nebezpečnosť kontaminantov - identifikované expozičné cesty - výsledky hodnotenia zdravotných rizík Do záverečného zhodnotenia je potrebné popísať neistoty a neurčitosti, ktoré sú spojené s hodnotením environmentálnych a zdravotných rizík a odporučenie pre ich zníženie. 20

21 5. Stanovenie cieľových hodnôt v podzemných vodách a zemine Jedným z hlavných cieľov analýzy rizika je návrh cieľových hodnôt sanácie pre tie zložky životného prostredia, ktorých potreba sanácie vyplýva z dosiahnutých výsledkov analýzy rizika. Cieľové hodnoty sanácie predstavujú koncentráciu znečisťujúcich látok v sanovaných zložkách životného prostredia, ktorá je akceptovateľná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Návrh je možné realizovať viacerými postupmi, ktoré sú však v princípe rovnocenné, pretože základným prvkom je aplikácia rovnakých vzťahov ako v prípade výpočtu rizika. V prípade zemín existujú nasledovné možné riziká: o Riziko znečistenia zemín v povrchových vrstvách sa nepočíta, je dané príslušnými limitmi, alebo stanovenými maximálnymi expozičnými hodnotami alebo stanovenými limitmi (napr. pre pôdu) o Riziko pre podzemné vody je spojené s rizikom šírenia sa znečistenia podzemnými vodami. V tomto prípade za hodnotu C 3 dosadíme požadovanú limitnú hodnotu v podzemnej vode vo vzdialenosti ročného prúdenia a/alebo 100 m od zdroja znečistenia. Postupne vypočítame hodnoty C 2, C 1 a C metóda Postup výpočtu je opačný ako pri výpočte rizika, teda začíname od požadovanej limitnej hodnoty a počítame pri akej hodnote C 0 bude splnená podmienka limitnej hodnoty. 2. metóda Princíp spočíva v realizácii rady výpočtov rizika s rozličnými vstupnými hodnotami nižšími ako pôvodné hodnoty. Radou výpočtov, s klesajúcimi vstupnými hodnotami rozsahov znečistenia (modelové výpočty na určenie závislosti vstupnej koncentrácie a intenzitu jeho samovoľného odstraňovania z prírodného prostredia), zistíme závislosť počiatočného obsahu znečistenia na vstupnej hodnote. Zostavením grafickej závislosti zistíme hodnotu pri ktorej už nie je identifikované riziko. Rozdiel medzi zistenou požadovanou cieľovou hodnotou a počiatočným stavom na lokalite je požadovaná účinnosť ochranných opatrení. 21

22 6. Návrh a rámcové zhodnotenie možností sanácie a ochranných opatrení ak sú potrebné Návrh možností sanácie a ochranných opatrení je dôležitou súčasťou analýzy rizika a slúži ako odborný podklad pre rozhodovanie sa o potrebe, rozsahu a spôsobe sanácie. Pri návrhu sanácie a ochranných opatrení je potrebné zohľadniť charakter, rozsah a závažnosť znečistenia, ako aj potenciálne a súčasne riziká, ktoré boli zistené počas hodnotenia rizika. Všeobecne možno sanáciu deliť na sanáciu aktívnu a na sanáciu pasívnu. Sanácia aktívna (likvidácia znečistenia) dôjde k likvidácii znečistenia v danom priestore, a to až na požadované hodnoty, ktoré neohrozujú okolie. Sanácia pasívna (imobilizácia znečistenia) jedná sa o postup, ktorý zamedzí šíreniu kontaminácie mimo zistený priestor. Negatívne pôsobenie škodlivých látok je obmedzené iba na znečistený priestor. Riadené znečistenie je stav, kedy z ekonomických, alebo technologických dôvodov nie je možné vykonať sanačný zásah a celá znečistená oblasť je monitorovaná. Ak sa kontaminácia nepohybuje, sú iba pripravené havarijné opatrenia pre likvidáciu mimoriadnych situácií. Nasadenie sanačných metód je potrebné hodnotiť aj z hľadiska sanačných scenárov vyjadrujúcich rôzne ciele sanácie. Pre potreby ďalšieho rozhodovacieho procesu sa odporúča porovnanie 4 sanačných scenárov. A. nulový variant B. izolácia územia C. sanácia po navrhované sanačné limity D. úplné odstránenie znečistenia, alebo sanácia po inak stanovené limity A. Nulový variant Nulový variant predstavuje súčasný stav t.j. silné znečistenie podzemných vôd a zemín. B. Izolácia územia Cieľom izolácie územia je zamedzenie šírenia sa kontaminácie podzemnou vodou do okolia, najmä do povrchového toku. Izolácia je vhodná najmä v prípade, že sa predpokladá pretrvávanie aktivity zdrojov znečistenia, resp. v lokalite je zvýšené riziko havarijných únikov. Tento sanačný scenár znamená elimináciu všetkých negatívnych vplyvov kontaminácie na okolité prostredie. V samotnom znečistenom území nebudú vykonávané sanačné práce a v prípade zmeny jeho využívania bude pravdepodobne potrebné ich vykonať. Je potrebné vykonávať pravidelný a dlhodobý. C. Sanácia po navrhované sanačné limity Cieľom tohto sanačného scenára je znížiť koncentrácie kontaminantov na prijateľnú úroveň v tých územiach, kde ich prítomnosť môže predstavovať najvýznamnejšie riziká. 22

23 D. Sanácia po inak stanovené limity v celom kontaminovanom území V prípade inak stanovených limitov (napr. v ochranných pásmach vodných zdrojov je potrebné úplné odstránenie kontaminantu) sa volí sanačný scenár predstavujúci trvalé zníženie koncentrácií v celom dotknutom území. 23

24 Použitá literatúra: 1. Auxt, A., Holubec, M., Paluchová, K., 2008: Metodický pokyn pre rizikovú analýzu kontaminovaných lokalít (návrh). Požiadavky na rozsah a kvalitu vstupných údajov a postupov spracovania a možnosti použitia rizikovej analýzy kontaminovaných lokalít. 2. Metodický pokyn MŽP SR z 22. októbra 1998 č. 623/98-2 na postup a riadenie rizík (Vestník MŽP SR, ročník VI, čiastka 6) 3. Metodický pokyn MŽP ČR pro analýzu rizik kontaminovaného území, Vestník MŽP ČR, ročník XV,čiastka 9,

25 Príloha č. 1 Obsah analýzy rizika úložísk ťažobných odpadov 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 2.1 Všeobecné údaje o úložisku Miestopisné údaje Základné údaje o úložisku 2.2 Prírodné pomery záujmového územia Geomorfologické a klimatické pomery Geologické a hydrogeologické pomery Hydrologické pomery Pedologické pomery Ochrana prírody a krajiny v okolí úložiska 2.3 Prieskumné a analytické práce Výsledky predchádzajúcich prieskumných (monitorovacích) prác na úložisku Určenie a zdôvodnenie znečisťujúcich látok, priestorové ohraničenie znečistenia a materiálová bilancia 3. HODNOTENIE RIZIKA 3.1 Koncepčný (Situačný) model lokality a charakteristika (hodnotenie vlastností) znečisťujúcich látok 3.2 Hodnotenie environmentálnych rizík Posúdenie aktuálnosti environmentálneho rizika Výpočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnou vodou a do povrchovej vody 3.3 Hodnotenie zdravotných rizík Hodnotenie nebezpečnosti Hodnotenie vzťahu dávka účinok Hodnotenie expozície Hodnotenie rizika 4. ZÁVERY RIZIKOVEJ ANALÝZY 5. STANOVENIE CIEĽOVÝCH HODNÔT V PODZEMNÝCH VODÁCH A ZEMINÁCH 6. NÁVRH A RÁMCOVÉ ZHODNOTENIE MOŽNOSTÍ SANÁCIE A OCHRANNÝCH OPATRENÍ 7. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 8. ZOZNAM PRÍLOH 25

26 Príloha 2 Indikačné a intervenčné kritéria pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody pre vybrané kovy I. Kovy Ukazovateľ Pôda a horninové prostredie Indikačné Intervenčné kritériá Symbol kritériá Obytné zóny Priemysel ukazovateľa mg.kg -1 sušiny mg.kg -1 sušiny mg.kg -1 sušiny arzén As bárium Ba berýlium Be kadmium Cd kobalt Co chróm celkový Cr celk chróm šesťmocný Cr meď Cu ortuť Hg 2, molybdén Mo nikel Ni olovo Pb antimón Sb cín Sn vanád V zinok Zn II. ostatné anorganické látky kyanidy / tiokyanáty voľné kyanidy komplexotvorné CN- / SCN (ph<5), 15 (ph 5) (ph<5), 20 (ph 5) 700 (ph<5), 75 (ph 5) Poznámka 26

27 I. Kovy Ukazovateľ Symbol ukazovateľa PODZEMNÁ VODA hliník trojmocný Al arzén As bárium Ba berýlium Be 1 2,5 kadmium Cd 5 20 kobalt Co chróm celkový Cr celk chróm šesťmocný Cr meď Cu ortuť Hg 2 5 molybdén Mo nikel Ni olovo Pb antimón Sb cín Sn vanád V zinok Zn II. kyanidy / tiokyanáty voľné kyanidy komplexotvorné Indikačné Intervenčné kritériá kritériá Poznámka µg.l -1 µg.l (ph<5), 100 (ph 5) 500 (ph<5), 200 (ph 5) iónová forma, stanovuje sa pri ph < 5 Poznámka: Hodnoty ID (indikačné kritériá) a IT (intervenčné kritériá) boli prevzaté z prípravnej dokumentácie pre zákon o environmentálnych záťažiach 27

28 Príloha 3 Hodnoty distribučného koeficienta K d pre vybrané kovy Stopový prvok Hodnota K d (ml/g) As 29 Cd 37 Cr Cr Cu 2,5 Hg 9,9 Pb 9,9 Ni 88 V Zn 75 Zdroj: RISC User s Manual, Version 4.0, Chemical Properties Database in RISC (tabuľka 11-1, str až 11-23) 28

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

IS Environmentálnych záťaží

IS Environmentálnych záťaží Návrh V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z..., ktorou sa vykonáva zákon č..../2008 Z.z. o environmentálnych záťažiach a o doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD ČASŤ A.1 Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE VRAKUNSKÁ CESTA SKLÁDKA CHZJD SK/EZ/B2/136 PRÍLOHA Č. 16 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI SANÁCIE Júl 2015 1 Prieskum environmentálnych

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

I N F O R M Á C I A. 1. Úvod

I N F O R M Á C I A. 1. Úvod I N F O R M Á C I A o postupe výpočtu výšky komína na zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich látok a zhodnotenie vplyvu zdroja na imisnú situáciu v jeho okolí pomocou matematického

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17

Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej Praktická príručka č. 17 2 Ako vypracovať hodnotenie a správu následného užívateľa o chemickej PRÁVNE UPOZORNENIE Tento dokument obsahuje usmernenie

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/27

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA. imisno-prenosové posudzovanie vplyvu stavby. Spaľovňa priemyselných odpadov Chemolak, a.s., Smolenice

ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA. imisno-prenosové posudzovanie vplyvu stavby. Spaľovňa priemyselných odpadov Chemolak, a.s., Smolenice Oprávnená osoba: RNDr. Gabriel Szabó, CSc. ev. č. 1/2011/61/794 Adresa trvalého bydliska: Hlavná 9, 044 71 Čečejovce Číslo osvedčenia: 61/794/2004-6.1 Platnosť do: 30.09.2014 Strana číslo: 1 ROZPTYLOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Problémy ochrany podzemných vôd

Problémy ochrany podzemných vôd Problémy ochrany podzemných vôd Ochrana vodných zdrojov v poľnohospod nohospodárskej krajine Štefan Rehák,, VUVH Bratislava, 12.12.2012 Každé poľnohospodárske výrobné územie sa realizuje na ploche povodia.

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 03/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY účinnosť od: 01.05.2015

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných

Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných Príloha č. 5 k výnosu č. 3/2010 Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných Obsah 1. Všeobecný úvod 2. Klasifikácia na základe fyzikálno-chemických vlastností 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd)

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský hydrometeorologický

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007, Strana 3752 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221 524 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti Ministerstvo

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE

VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE VÝPOČET AKTIVÁCIE ODSTRAŇOVANIE ORGANICKÉHO ZNEČISTENIA BEZ NITRIFIKÁCIE A DENITRIFIKÁCIE Cieľom biologického čistenia v tomto type aktivácie je odstránenie organického znečistenia vyjadreného v ukazovateľoch

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky Veľkosť Varablta Rozdelene 0 00 80 n 60 40 0 0 0 4 6 8 Tredy 0 Rozdely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakterstky I CHARAKTERISTIKY PREMELIVOSTI Artmetcký premer Vzťahy pre výpočet artmetckého

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mária Orolínová Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 2009 Mária Orolínová Recenzenti: Vydala: doc. Ing. Maroš Soldán, CSc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 3 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere 2. Oznámenie

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória C. Domáce kolo

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 51. ročník, školský rok 2014/2015 Kategória C. Domáce kolo SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 51. ročník, školský rok 014/015 Kategória C Domáce kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE PRAKTICKÝCH ÚLOH RIEŠENIE A HODNOTENIE ÚLOH PRAKTICKEJ ČASTI Chemická

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Výskumný ústav vodného hospodárstva. Zraniteľnosť vodárenských zdrojov a technologické možnosti úpravy vody v mimoriadnych situáciách

Výskumný ústav vodného hospodárstva. Zraniteľnosť vodárenských zdrojov a technologické možnosti úpravy vody v mimoriadnych situáciách Výskumný ústav vodného hospodárstva Zraniteľnosť vodárenských zdrojov a technologické možnosti úpravy vody v mimoriadnych situáciách Karol Munka Monika Karácsonyová 1.workshop k projektu SK-0135 25.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

Príklad 7 - Syntézny plyn 1

Príklad 7 - Syntézny plyn 1 Príklad 7 - Syntézny plyn 1 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1A = 100 kmol/h n 1 = n 1A/x 1A = 121.951 kmol/h x 1A = 0.82 x 1B = 0.18 a A = 1 n 3=? kmol/h x 3D= 1 - zmes metánu a dusíka 0.1 m 2C

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) 1.5.2015 L 113/29 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v

Διαβάστε περισσότερα

SANÁCIA A POSANAČNÁ ANALÝZA RIZIKA SKLÁDKY GUDRÓNOV V BRATISLAVE

SANÁCIA A POSANAČNÁ ANALÝZA RIZIKA SKLÁDKY GUDRÓNOV V BRATISLAVE SANÁCIA A POSANAČNÁ ANALÝZA RIZIKA SKLÁDKY GUDRÓNOV V BRATISLAVE Peter Sekula st. 1, Róbert Súkeník 1, Anna Frimmerová 2, Peter Sekula ml. 3, Peter Šottník 3, Ľubomír Jurkovič 3 1 Environcentrum s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ ,

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ , VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XLI 26. október 2009 Čiastka 22 O b s a h: 60. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100,

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnostný list RASSINA (AR) TALIANSKO tel. a fax

Bezpečnostný list RASSINA (AR) TALIANSKO tel. a fax 1. Identifikácia prípravku a spoločnosti 1.1 Informácie o prípravku Bezpečnostný list Obchodný názov TOSCANO,RAPID, MEDIO,FINE 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie L 268/14 Úradný vestník Európskej únie 9.10.2008 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Seminár Environmentálne záťaže, Štrbské Pleso, a Ing. Jaromír Helma, PhD. SAŽP, OAHŽPES

Seminár Environmentálne záťaže, Štrbské Pleso, a Ing. Jaromír Helma, PhD. SAŽP, OAHŽPES HYDRODYNAMICKÉ SKÚŠKY Seminár Environmentálne záťaže, Štrbské Pleso, 21.3. a 22.3.2016 Ing. Jaromír Helma, PhD. SAŽP, OAHŽPES Chyby pri organizácií, realizácií a vyhodnotení HDS 1. nevhodné čerpadlo z

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je namerať hustotu, objemovú hmotnosť, pórovitosť a vlhkosť partikulárnej látky. ÚLOHY LABORATÓRNEHO

Διαβάστε περισσότερα