Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:"

Transcript

1 Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις. Προϊόν που εμπιστεύεστε και είναι πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 80 έως και σήμερα οι αεροσυμπιεστές TOROS αποτελούν πρώτη επιλογή για τον επαγγελματία. Στους κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές προτείνουμε τα προϊόντα του οίκου FINI με πολυετή διεθνή εμπειρία και μεγάλη τεχνογνωσία, συστατικά απαραίτητα για την κατασκευή κοχλιοφόρων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης, στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων αέρος BULLE και KAWASAKI Ιαπωνίας αλλά και όλες τις συσκευές για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καθαρού πεπιεσμένου αέρα για επαγγελματική - βιομηχανική χρήση.

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ & ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ shamal Για ερασιτεχνική χρήση Hobby Air 195, OILLESS ( ùñßò ëüäé) óõíå ïýò ñïþò, ùñßò áåñïöõëüêéï ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ Hobby Air 195 Lt / min 180 ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) - ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 1,5 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm 40,5 x 23 x 37 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5 ÔÉÌÇ 128,00 24άρι και 50άρι EXPRESS Για ερασιτεχνική χρήση Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2 ΗΡ με áåñïöõëüêéï 24 και 50 lt. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ EM 24/2 EM 50/2 Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 2 2 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm 62 x 36 x x 33 x 73 ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ 145,00 195,00 24άρι και 50άρι TOROS Για ερασιτεχνική και ημιεπαγγελματική χρήση Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 2,5 ΗΡ με áåñïöõëüêéï 24 και 50 lt. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ TM 24/2,5 TM 50/2,5 Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 2,5 2,5 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm 62 x 36 x x 33 x 74 ÂÁÑÏÓ (Kg) 28,5 38,5 ÔÉÌÇ 168,00 220,00 100άρι TOROS Για ερασιτεχνική και ημιεπαγγελματική χρήση Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3,0 ΗΡ με κεφαλή τύπου V, áåñïöõëüêéï 100 lt. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ΤΜ 100/3 Lt / min 412 ÐÉÅÓÇ (bar / psi) 8 / 116 ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) 100 ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) 3,0 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm 108 x 38 x 80 ÂÁÑÏÓ (Kg) 43,2 ÔÉÌÇ 390,00 14

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 50 ËÉÔÑÙÍ 100 ËÉÔÑÙÍ 200 ËÉÔÑÙÍ 3 00 ËÉÔÑÙÍ 500 ËÉÔÑÙÍ ÄÉ ÐËÏÓ (TANDEM) 500 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ E50/ /145 98x40x , E50/2,5 50 2, /145 98x40x , E100/ / x44x , E100/2, , / x44x , E100/ / x44x , E150/2, , / x55x , E150/ / x55x , E200/ / x55x , E300/ / x68x ,00 ÌÅ ÉÌÁÍÔÁ 400V ÔÑO ÇËÁÔOÉ (ÔÑÉÖÁÓÉÊÏÉ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ Å200/3/Ô / x55x , E300/ / x68x ,00 ME IMANTA 400V ÓÔÁÈÅÑOÉ (ÔÑÉÖÁÓÉÊÏÉ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ E500/5, , / x60x , E500/7, , / x60x , E500/5,5+5, ,5+5, / x60x , E500/7,5+7, ,5+7, / x60x ,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

4 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 50 ËÉÔÑÙÍ 100 ËÉÔÑÙÍ 150 ËÉÔÑÙÍ (2,5 HP) 150 ËÉÔÑÙÍ (3 HP) 200 ËÉÔÑÙÍ 300 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ /2,5 50 2, /145 98x40x , / /145 98x40x , /2, , / x44x , / / x44x , /2, , / x55x , / / x55x , / / x55x , / / x68x ,00 16

5 TΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 100 ËÉÔÑÙÍ 200 ËÉÔÑÙÍ 300 ËÉÔÑÙÍ 500 ËÉÔÑÙÍ ÄÉ ÐËÏÓ (TANDEM) 500 ËÉÔÑÙÍ ÄÉ ÐËÏÓ (TANDEM) 1000 ËÉÔÑÙÍ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ /2/T / x45x , /3/T / x44x , /3/T / x55x , /3/Ô / x55x , / / x55x , / / x68x , /5, , / x68x , /7, , / x68x , /5, , / x60x , /7, , / x60x , / / x60x , /5,5+5, ,5+5, / x60x , /7,5+7, ,5+7, / x60x , /5,5+5, ,5+5, / x80x , /7,5+7, ,5+7, / x80x , / / x80x ,00 ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP lt/min bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ /5,5/15Â 500/15Β 5, / x60x , /7,5/15B 500/15Β 7, / x60x ,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

6 ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS Ïé ç ïìïíùìýíïé áåñïóõìðéåóôýò áðåõèýíïíôáé óôïυò åðáããåëìáôßåò ðïõ å ðé äéþ êïõí ôçí äç ìé ïõñ ãßá å íüò öé ëé êïý ðå ñé âüë ëïíôïò åñ ãá óß áò ìå ìåé ù ìý íç ç ïñýðáíóç. ÔÝ ôïé åò ðå ñé ðôþ óåéò åß íáé: Óõ íåñ ãåß á, Öá íï ðïé åß á, Âïõë êá íé æá ôýñ, Âé ï ôå íß åò êáé óå ðïë ëýò Üë ëåò ñþ óåéò óôéò ï ðïß åò ôï ðñü âëç ìá ôïõ èï ñý âïõ åß íáé Ý íôï íï êáé ç å ðß ëõ óþ ôïõ á íá ãêáß á (ð.. Åñ ãá óôþ ñéá ðïõ ëåé ôïõñ ãïýí óå ðï ëõ êá ôïé êß åò). ÐÏÉÏÔÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÌáíôåìÝíéåò êåöáëýò, FINI Éôáëßáò. Ïé ôý ðïé á óôý ñïò - ôñé ãþ íïõ (ÕÄ) åí óù ìá ôþ íïõí ðß íá êá ðñï ï äåõ ôé êþò åê êß íç óçò (ÕÄ) êáé ç ëå êôñï âáë âß äá. Σýóôçìá áåñüøõîçò, ìå ìå ãü ëç êõ êëï öï ñßá áýñá. áìçëþ óôüèìç èï ñý âïõ ìå: á) åé äé êþ å ðýí äõ óç ìå ðïé ï ôé êü ç ï ìï íù ôé êü óôï å óù ôå ñé êü. â) óôé âá ñþ êá ôá óêåõ Þ ìå å íé ó õ ìý íï ðëáß óéï êáé ëá ìá ñß íá. ã) ó å äß á óç áåñáãùãþí ìå ôñü ðï ðïõ íá ìåéþ íåé áé óèç ôü ôï èü ñõ âï. ÐëÞñçò åñãïíïìéêüò ðßíáêáò åëýã ïõ ïñãüíùí êáé âáóéêþí ïäçãéþí óõíôþñçóçò. ÁõîçìÝíç áóöüëåéá ìå: á) äéáêüðôç Üìåóçò äéáêïðþò ôçò ëåéôïõñãßáò óå ðå ñß ðôù óç Ý êôá êôçò áíüãêçò êáé â) äéáêïðþ ôçò ëåéôïõñãßáò óå ðåñßðôùóç ðïõ áíïßîïõìå ôçí ðüñôá ðñüóâáóçò óôïí êéíçôþñá êáé ôç êåöáëþ. ËåéôïõñãéêÞ ó å äß á óç ãéá åõ êï ëü ôå ñç óõíôþñçóç. ÂáöÞ ìå çëåêôñïóôáôéêþ ðïý äñá. Åõêïëßá êáôü ôç ìåôáöïñü êáé åãêáôüóôáóç. ¼ ëïé ïé ôý ðïé äé á èý ôïõí: Å ëá óôé êü óù ëþ íá á Ý ñïò ãéá ôçí óýí äå óþ ôïõò ìå ôï á å ñï öõ ëü êéï êáé èåñ ìé êü ðñï óôá óß áò ôïõ ç ëå êôñï êé íç ôþ ñá. Ðßíáêáò ïñãüíùí êáé âáóéêþí ïäçãéþí óõíôþñçóçò ÊÙÄ. ÔÕÐOÓ lt/min bar ÂxÐxÕ ÂÁÑÏÓ ÅÎÏÄÏÓ ÓÕÍÉÓÔÙÌÅÍO (max) Volt HP db (mm) (kg) Æ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ÔÉÌÇ TOTAL x1000x /2 200lt Þ 300lt 1.990, TOTAL , x1000x /4 500lt 2.365, TOTAL 750 ÕÄ* , x1000x /4 500lt 2.625, TOTAL 950 ÕÄ* , x1000x /4 500lt 3.050, TOTAL 1300 ÕÄ* x1000x /4 500lt Þ 1000lt 3.900,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: 1) Ïé ôý ðïé ìå ôçí Ýí äåé îç ÕÄ åí óù ìá ôþ íïõí ðß íá êá á óôý ñïò ôñé ãþ íïõ êáé ç ëå êôñï âáë âß äá. 2) Ïé ôé ìýò äåí óõ ìðå ñé ëáì âü íïõí å îù ôå ñé êü á å ñï öõ ëü êéï. Ãéá á å ñï öõ ëü êéá âëέπε äé ðëá íþ óå ëß äá. 18

7 AEΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ¼ ëá ôá á å ñï öõ ëü êéá TOROS ðëç ñïýí ü ëïõò ôïõò êá íü íåò á óöá ëåß áò êáé είναι πιστοποιημένα. Êá ëý ðôï íôáé ìå 60 ìþ íåò (5 ñü íéá) åã ãý ç óç Ý íá íôé á íôé óêù ñé á êþò ðñï óôá óß áò. Ç ñþ óç ôùí á å ñï öõ ëá êß ùí είναι αποκλειστικά ãéá ðå ðé å óìý íï á Ý ñá. Η ôþ ñç óç ôùí ï äç ãéþí óõ íôþ ñç óçò, å ðé ìç êý íåé ôç äéüñ êåé á æù Þò ôùí á å ñï öõ ëá êß - ùí και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Ôï êü èå á å ñï öõ ëü êéï ðñý ðåé íá õ ðï âüë ëå ôáé óå ðå ñé ï äé êü å ðá íý ëåã ï á íü ðå íôá å ôßá. Ï Ý ëåã ïò á öï ñü ôçí êá ôáë ëç ëü ôç ôá ôïõ á å ñï öõ ëá êß ïõ êáé ôï âáè ìü äéü âñù óçò ôùí ôïé ù ìü ôùí ôïõ. Ïé Ý ëåã ïé áõ ôïß á íá ëáì âü íï íôáé åß ôå á ðü ôçí å ôáé ñßá ìáò, åß ôå á ðï ðé óôï ðïé ç ìý íïõò öï ñåßò. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. AÅÑOÖÕËÁÊÉÁ ÊÁÈÅÔÁ ΒΑΜΜΕΝΑ ÙÑÉÓ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÁåñïöõëÜêéï 200 lt 320, AåñïöõëÜêéï 300 lt 450, ÁåñïöõëÜêéï 500 lt 600, AåñïöõëÜêéï 1000 lt 1.100,00 ΣΗΜ.: Για τη σύνδεση του αεροφυλάκιου με τον αεροσυμπιεστή επιλέξτε από τους παρακάτω πίνακες ένα κιτ εξαρτημάτων ανάλογα με το συνδυασμό που θα κάνετε. ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ & ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ 200 lt. 300 lt. 500 lt lt. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 3 ΗΡ , ,07 Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 5,5-10 ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ 10 ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ 500 lt lt. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ F/5,5-7, ,88 Δεν προτείνεται F/ , ,00 C/15 Δεν προτείνεται ,38 C/25 Δεν προτείνεται ,06 ΣΗΜ.: Τα κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίων για σύνδεση με αεροσυμπιεστή περιλαμβάνουν: βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, σφαιρικούς κρουνούς και πιεσοστάτες (ανάλογα με τον αεροσυμπιεστή που θέλουμε να συνδέσουμε) εξαρτήματα απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία. Ì Ä ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÈÅÔÙÍ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉÙÍ ÔÕÐOÓ H(cm) M(cm) A(Æ) Â(Æ) Ã(Æ) Ä/Å(Æ) ΒΑΡΟΣ (kg) 200 lt /2 1/4 3/8 1/ lt /4 1/4 1/2 1/ lt /4 1/2 3/ lt /2 1/4 1/ A A Å Ã Â A A H 19

8 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ÓÅ ÂÁÓÇ 400 Volt Ïé áåñïóõìðéåóôýò óå âüóç ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ õðüñ åé ðñüâëçìá þñïõ Þ óôá äßêôõá ðåðéåóìýíïõ áýñá. Ôï áåñïöõëüêéï ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óå îå ùñéóôü þñï, åíþ óôéò åíäéüìåóåò èýóåéò ìåôáîý ôïõ áåñïóõìðéåóôþ êáé ôùí ëþøåùí ôïõ áýñá åßíáé åýêïëï íá ôïðïèåôçèïýí ìç áíþìáôá êáé ößëôñá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá (âë. óåë. 24). ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ¼ëïé ïé áåñïóõìðéåóôýò óå âüóç óõíïäåýïíôáé ìå åëáóôéêü óùëþíá 1,5m, âáëâßäá áíôåðéóôñïöþò êáé áíôéêñáäáóìéêü ðýëìáôá. Óôéò êáôùôýñù ôéìýò äåí óõìðåñéëáìâüíïíôáé á å ñï öõ ëü êéï (âë. óåë. 19) çëåêôñéêüò ðßíáêáò êáé çëåêôñïâáëâßäá (âë. ðáñáêüôù). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Εάν συνδέσετε τα συστήματα αυτά σε παλιό αεροφυλάκιο βεβαιωθείτε με ειδικό έλεγχο ότι το παλιό σας αεροφυλάκιο είναι ασφαλές και ότι διαθέτει αυτόματο πιεσοστάτη, βαλβίδα ασφαλείας και αφυδάτωση. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar HP Ì x Ð x Õ kg EËÁÓÔÉÊOÓ ÂÁËÂÉÄÁ ÓÕÍÉÓÔÙÌÅÍO ÓÙËÇÍÁÓ ÁÍÔ/ÖÇÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ÔÉÌÇ F/5, ,5 85x48x /4 1 x3/ , F/7, ,5 85x48x /4 1 x3/ , F/ x52x x1 500 Þ , C/ x54x x , C/ x54x /4 1 1/2x1 1/ ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ÐÉ ÍÁ ÊÁÓ Á ÓÔÅ ÑÏÓ - ÔÑÉ ÃÙ ÍÏÕ (ÕÄ) ÃÉÁ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÌÅ ÅÍÁ ÊÉÍÇÔÇÑÁ 380/660V (ÐÑOOÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔOÕ ÊÉÍÇÔHÑÁ) ÊÙÄÉÊÏÓ HP ÔÉÌÇ ,5 380, ,5 380, , , ,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò áõôïýò ñåéüæåôáé êáé ôïðïèýôçóç ìéáò çëåêôñïâáëâßäáò óôïí óõìðéåóôþ. (βλ. παρακάτω) ÃÉÁ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÌÅ ÄÕO ÊÉÍÇÔÇÑÅÓ 380/660V 1ç ÄÕ ÍÁÔOÔÇ ÔÁ (ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÊÇ ËÕÓÇ) ÁÐËOÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌOÍO ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁÄO ÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÇÑÙÍ (Ï É ÕÄ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ,5+5,5 380, ,5+7,5 390,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò áõôïýò äåí ñåéüæåôáé ôïðïèýôçóç çëåêôñïâáëâßäáò óôïí óõìðéåóôþ. ÇËÅÊÔÑOÂÁËÂÉÄÅÓ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ /2 Êëåéóôïý ôýðïõ 50, /4 Êëåéóôïý ôýðïõ 80,00 OPTIONAL (ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ) ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ÅðéôçñçôÞò Äéáäï Þò ÖÜóåùí 62,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ôïðïèåôåßôáé óå üëïõò ôïõò çëåêôñéêïýò ðßíáêåò ðñïóöýñïíôáò åðéðñüóèåôç ðñïóôáóßá ãéá ôç óùóôþ öïñü ðåñéóôñïöþò ôïõ çëåêôñïêéíçôþñá, ãéá ôçí Ýëëåéøç êüðïéáò öüóåùò üðùò åðßóçò êáé ãéá ôçí ðéèáíþ ðôþóç ôçò ôüóåùò. 2ç ÄÕ ÍÁÔOÔÇ ÔÁ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ËÕÓÇ) ÐÉÍÁÊÁÓ Á ÓÔÅ ÑÏÓ - ÔÑÉ ÃÙ ÍÏÕ (ÕÄ) ÃÉÁ ÄÉÁÄO ÉÊÇ ÊÁÉ ÔÁÕÔO ÑOÍÁ ÐÑOOÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÇÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÇÑ ÔÉÌÇ ,5+5,5 820, ,5+7,5 820, , , ,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò ôçò êáôçãïñßáò áõôþò ñåéüæåôáé ôïðïèýôçóç äõï çëåêôñïâáëâßäùí óôïõò óõìðéåóôýò. (βλ. αριστερά) 20

9 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ Oé âåíæéíïêßíçôïé áåñïóõìðéåóôýò åßíáé êáôüëëçëïé ãéá ìïíüäåò êéíçôþí óõíåñãåßùí, ãéá åñãáóßåò óôá åñ ãï ôü îéá, óå á - ãñï ôé êýò åñãáóßåò êáé ãåíéêü üðïõ äåí õðüñ åé äõíáôüôçôá ñþóçò çëåêôñïêßíçôùí áåñïóõìðéåóôþí. ÄéáèÝôïõí ôá ðáñáêüôù ÐïéïôéêÜ áñáêôçñéóôéêü: ÊéíçôÞñåò MITSUBISHI êáé SUBARU ÊåöáëÝò FINI Éôáëßáò (ìáíôåìýíéåò) Áõôüìáôï ðéëüôï Åðéôá õíôþ (áõôüìáôï ñõèìéóôþ óôñïöþí) ÖéëôñïñõèìéóôÞ-ëéðáíôÞñá STAMPOTECNICA Éôáëßáò Åíéó õìýíï áåñïöõëüêéï êáé âü óç Ðñü âëå øç ãéá ðñï áé ñå ôé êþ ôï ðï èý ôç óç á íý ìçò óù ëþ íá (âëέπε σελίδα 226) Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò áðü ôï F.R.L. êáé ìéá áðåõèåßáò áðü âüíá óôï áåñïöõëüêéï. Ïé ôñï Þëáôïé áåñïóõìðéåóôýò äéáèýôïõí ðñáêôéêýò ìåãüëåò ñüäåò Ïé óôáèåñïß áíôß ãéá ñüäåò Ý ïõí ðýëìáôá ðñïêåéìýíïõ íá óôå ñå ù èïýí ìü íé ìá ó Ý íá þ ñï (ð.. êá ñü ôóá áõôïêéíþôïõ) êáé óõ íï äåý ï íôáé ìå á íôé êñá äá óìé êü ëü óôé á ãéá ôá ðýë ìáôá. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ / 10 / MITSUBISHI / BK x82x ,00 ΣΤΑΘΕΡΟΣ / 10 / MITSUBISHI / BK x82x ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΛ. 225) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / 6 / SUBARU-MK x67x , / 7 / SUBARU-MK x68x , / 9 / SUBARU-BK x75x ,00 Áνέμες Åëáéïñáâäéóôéêü Σωλήνες αέρος ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Å êôå íþò ðá ñïõ óß á óç ôùí εξαρτημάτων των âåí æé íï êß íç ôùí á å ñï óõ ìðé å óôþí á ãñï ôé êþò ñþ óçò ãß íå ôáé óôç óå ëίδα

10 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ FINI Ç å ôáé ñßá FINI åß íáé ìίá á ðü ôéò σημαντικότερες å ôáé ñß åò στην Ευρώπη στον χώρο της βιομηχανίας του πεπιεσμένου αέρα. Με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία τους, στην ευκολία χρήσης και συντήρησης καθώς και στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές FINI είναι σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Απευθύνονται στη βιομηχανία αλλά και σε πολλές μεσαίου μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές όπου ο αέρας αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας. ÓÅÉÑÁ K-MID 10HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Εξαιρετικά μειωμένος θόρυβος (62 db). Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI. Υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσω της άμεσης μεταφοράς ισχύος (χωρίς γρανάζια) μεταξύ κοχλία και ηλεκτρικού μοτέρ. Σύστημα ψύξης με φυγοκεντρική φτερωτή (ελεγχόμενη από θερμοστάτη), η οποία παρέχει τη βέλτιστη ροή αέρα, μέσω ενός μεγάλων διαστάσεων εναλλάκτη (μεταψύκτη) θερμότητας. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HP lt/min bar V/Ph db(a) ÌxÐxÕ (cm) ÅÎOÄOÓ Æ kg ÔÉÌÇ K-MID / x65x86 1/ ,00 ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ : Ãéá áåñïöõëüêéá êüèåôá ìå üñãáíá ãéá êï ëé ï öü ñïõò áåñïóõìðéåóôýò âëέπε óåëίδα 19. ÓÅÉÑÁ QUADRO 15HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Ηλεκτρονικός δείκτης EASYTRONIC MICRO II, φιλικός στη χρήση. Χαμηλός θόρυβος, μέσω της χρήσης υψηλής ποιότητας μονωτικού υλικού. Φυγοκεντρική φτερωτή ελεγχόμενη από τη θερμοκρασία του λαδιού, για μείωση θορύβου και μικρότερη παρουσία συμπυκνωμάτων στο λάδι. Σύστημα ψύξης που εξασφαλίζει χαμηλότερη θερμοκρασία λαδιού και σταθερή θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα. Ιμάντας Poly-V που εξασφαλίζει σταθερό τέντωμα ιμάντα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ρυθμιστής βαλβίδας εισαγωγής που προστατεύει από την πτώση της πίεσης. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HP lt/min bar V/Ph db(a) ÌxÐxÕ (cm) ÅÎOÄOÓ Æ kg ÔÉÌÇ QUADRO / x65x98 3/ ,00 ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ : Ãéá áåñïöõëüêéá êüèåôá ìå üñãáíá ãéá êï ëé ï öü ñïõò áåñïóõìðéåóôýò âëέπε óåëίδα

11 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ FINI ÓÅÉÑÁ BSC REVOLUTION 20HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Åí óù ìá ôù ìý íïò ç ëå êôñé êüò ðß íá êáò ìå ðñï óôá óßá ÉÑ 54. ÑõèìéóôÞò åéóüäïõ áýñá ãéá ïéêïíïìßá ñåýìáôïò êáôü ôçí åêêßíçóç êáé åëü éóôç ðßåóç ãéá ôçí åí êåíþ ëåéôïõñãßá ôïõ áåñïóõìðéåóôþ. Âáëâßäá åëü éóôçò ðßåóçò ãéá ôç óõíå Þ êõêëïöïñßá ôïõ ëáäéïý óôï êýêëùìá øýîçò/ëßðáíóçò ôïõ áåñïóõìðéåóôþ. ÅíáëëÜêôçò (ìåôáøýêôçò) èåñìüôçôáò, áýñá êáé ëáäéïý. Äï åß ï äé á ù ñé óôþ ëá äéïý/á Ý ñá ðïõ å îá óöá ëß æåé á ðï ôå ëå óìá ôé êü äé á ù ñé óìü ôïõ ìßã ìá ôïò á Ý ñá-ëá äéïý. Óýóôçìá ôåíôþìáôïò éìüíôá ãéá áìçëþ áðþëåéá éó ýïò. Åýêïëç óõíôþñçóç ìå áìçëü êüóôïò. áìçëþ óôüèìç èïñýâïõ. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HP lt/min bar V/Ph db(a) ÌxÐxÕ (cm) ÅÎOÄOÓ Æ kg ÔÉÌÇ BSC / x68,5x88 3/ ,00 ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ : Ãéá áåñïöõëüêéá êüèåôá ìå üñãáíá ãéá êï ëé ï öü ñïõò áåñïóõìðéåóôýò âëέπε óåëίδα 19. ÓÅÉÑÁ PLUS 30HP & 40HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Åí óù ìá ôù ìý íïò ç ëå êôñé êüò ðß íá êáò ìå ðñï óôá óßá ÉÑ 54. ÑõèìéóôÞò åéóüäïõ áýñá ãéá ïéêïíïìßá ñåýìáôïò êáôü ôçí åêêßíçóç êáé åëü éóôç ðßåóç ãéá ôçí åí êåíþ ëåéôïõñãßá ôïõ áåñïóõìðéåóôþ. ÅíáëëÜêôçò (ìåôáøýêôçò) èåñìüôçôáò áýñá êáé ëáäéïý. Âáë âß äá ðïõ å îá óöá ëß æåé ôç óù óôþ ðß å óç ãéá ôç óõ íå Þ êõ êëï öï ñίá ôïõ ëá äéïý óôï êý êëù ìá øý îçò/ëß ðáí óçò. Ößëôñï ëáäéïý êáé ößëôñï äéá ùñéóôþ ëáäéïý/áýñá ìå åýêïëç ðñüóâáóç ãéá ôçí áíôéêáôüóôáóή ôïõò. Äï åßï äéá ùñéóôþ ëáäéïý/áýñá ìå åýêïëç ðñüóâáóç ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ. ÌåôÜäïóç êßíçóçò ìå éìüíôá ôýðïõ Poly-V êáé åéñïêßíçôï ôýíôùìá. Åýêïëç óõíôþñçóç ìå áìçëü êüóôïò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HP lt/min bar V/Ph db(a) ÌxÐxÕ (cm) ÅÎOÄOÓ Æ kg ÔÉÌÇ PLUS / x71x110 3/ , PLUS / x71x110 3/ ,00 ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ : Ãéá áåñïöõëüêéá êüèåôá ìå üñãáíá ãéá êï ëé ï öü ñïõò áåñïóõìðéåóôýò âëέπε óåëίδα 19. ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ : Για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές μεγαλύτερων ιπποδυνάμεων επικοινωνείστε μαζί μας για αναλυτικό φυλλάδιο. 23

12 ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMI ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ Ç å ôáé ñßá Ï ÌÉ åß íáé ìßá á ðü ôéò ìå ãá ëý ôå ñåò êá ôá óêåõ Ü óôñé åò å ôáé ñß åò óõ óôç ìü ôùí âåë ôß ù óçò ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá óôçí Åõ ñþ ðç ìå ðï ëõ å ôþ å ìðåé ñßá óôï þ ñï. Ôá ìç á íþ ìá ôá ôçò å íü ôç ôáò áõ ôþò είναι απαραίτητα, ãé á ôß ï á ôìï óöáé ñé êüò á Ý ñáò ðïõ á íáñ ñï öü ôáé á ðü ï ðïé ï äþ ðï ôå ôý ðï á å ñï óõ ìðé å óôþ ðå ñéý åé õ äñá ôìïýò. Ìå ôü ôç óõ - ìðß å óç ôï 75% ôùí õ äñá ôìþí õ ãñï ðïé åß ôáé êáé áñ ß æïõí íá ó ç ìá ôß æï íôáé óôá ãï íß äéá íå ñïý ôá ï ðïß á êá ôá ëþ ãïõí óôï äß êôõï å Üí äåí á ðï ìá êñõí èïýí. Ç õ ãñá óßá áõ ôþ åß íáé ç áé ôßá ãéá: συνέχεια ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ÓåéñÜ ED ÎçñáíôÝò ìå õøçëþ áðüäïóç êáé áîéïðéóôßá. ¼ëïé ïé τύποι åßíáé åîïðëéóìýíïé ìå Ýíá íýï õøçëþò áðïäüóçò åíáëëüêôç èåñìüôçôáò áðü áëïõìßíéï êáé Ý ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá øýîïõí ôïí ðåðéåóìýíï áýñá (ðåñßðïõ óôïõò 3 C) êáé ìý ñé åêåßíï ôï óçìåßï ðïõ åðéôõã Üíåôáé ç ðëþñçò õãñïðïßçóç ôùí õäñáôìþí ðïõ ðåñéý åé. Ç áðïìüêñõíóç ôçò õãñáóßáò ãßíåôáé ìýóù ôïõ åíóùìáôùìýíïõ äéá ùñéóôþ óõìðõêíùìüôùí. Ï ó åäéáóìüò ôùí åíáëëáêôþí èåñìüôçôáò åîáóöáëßæåé ôçí ìýãéóôç áðüäïóç ìå ôçí åëü éóôç ðôþóç ðßåóçò. ÌéêñïåðåîåñãáóôÞò åëýã åé ôçí ôá ýôçôá ðåñéóôñïöþò ôïõ áíåìéóôþñá áíüëïãá ìå ôéò áðáéôþóåéò øýîåùò ôïõ áýñá.έχουν μåãüëï åýñïò ñýèìéóçò ôùí ðáñáìýôñùí και ðñïåéäïðïéçôéêü óþìáôá ãéá õøçëþ Þ áìçëþ èåñìïêñáóßá êáé âëüâç óôïí áéóèçôþñá èåñìïêñáóßáò. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 35 ο C (55 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (45 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (16 bar max.) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ LT/MIN KW ÅÉÓOÄOÓ-ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ ED ,12 3/8 930, ED ,17 1/ , ED ,21 1/ , ED ,41 3/ , ED ,47 3/ , ED ,61 3/ , ED ,60 1 K.Π. ÓÅÉ ÑÁ HTD ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ Oé îçñáíôýò ôçò óåéñüò HTD ðñïóöýñïõí áìçëü êüóôïò óõíôþñçóçò, åãêáôüóôáóçò êáé ëýóç óôï ðñüâëçìá õ øç ëþí èåñ ìï êñá óéþí åé óü äïõ êáé þñïõ ðïõ ðéèáíüí õ ðüñ åé, êáèþò ðåñéëáìâüíïõí σε μια συσκευή: Ìåôáøýêôç Îç ñá íôþ Διαχωριστή Προφίλτρο Ìå óý óôç ìá å ëýã ïõ ôá ý ôç ôáò ðå ñé óôñï öþò ôïõ á íå ìé óôþ ñá ECOFAN á íü ëï ãá ìå ôéò á ðáé ôþ óåéò øý îå ùò ôïõ á Ý ñá êáé íý ïõò âåë ôé ù ìý íïõò å íáë ëü êôåò èåñ ìü ôç ôáò, Ýíáò îçñáíôþò HTD åããõüôáé ìåãüëç áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé áîéïðéóôßá óôçí åðåîåñãáóßá êáé áöýãñáíóç ôïõ áýñá. Åðßóçò, αντιμετωπίζεται καλύτερα ôï ðñüâëçìá ôçò ðôþóçò ðßåóçò ðïõ συμβαίνει με τη σύνδεση εν σειρά πολλών διαφορετικών συσκευών. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 60 ο C (90 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (40 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (16 bar max.) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min ÅÉÓOÄOÓ-ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ ÇÔD / , HTD / , HTD / ,00 KëáóéêÞ óõíäåóìïëïãßá Óõíäåóìïëïãßá HTD Ðôþóç ðßåóçò =0,60bar 0,20 bar 0,10 bar 0,10 bar 0,20 bar Ðôþóç ðßåóçò 1. ÁåñïóõìðéåóôÞò 2. Ìåôáøýêôçò 3. Äéá ùñéóôþò 4. Ðñïößëôñï 10 micron 5. ÎçñáíôÞò 6. ÎçñáíôÞò HTD 0,30 bar =0,30bar 24

13 ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMI Öèï ñýò êáé äéü âñù óç ôùí ìç á íç ìü ôùí êáé åñ ãá ëåß ùí ðïõ ñç óé ìï ðïé ïýí ðå ðé å óìý íï á Ý ñá Õ øç ëü ôå ñï êü óôïò óõ íôþ ñç óçò, ðå ñéó óü ôå ñåò âëü âåò êáé á ìý íåò þ ñåò ðá ñá ãù ãþò Åë á ôôù ìá ôé êü êáé á ìç ëþò ðïéü ôç - ôáò ðñïú ü íôá (é äéáß ôå ñá óôéò âá öýò óôçí å ðé ðëï ðïé Àá, öá íï ðïé Àá êëð.). Ìå ôç ñþ óç ìå ôá øõ êôþí, äé á ù ñé óôþí και φίλτρων åß íáé äõ íá ôüí íá ìåéþ óïõ ìå μερικώς ôçí ðå ñé å êôé êü ôç ôá ôïõ á Ý ñá óå õ ãñá óßá, αλλά μü íï ìå ôçν προσθήκη îç ñá íôþí, ïé ï ðïß ïé êá ôå âü æïõí ôçí èåñ ìï êñá óßá ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá στους 35 C, åß íáé äõ íá ôüí íá ðå ñé ï ñß óïõ ìå ü ëç ôçí õ ãñá óßá ðïõ ðá ñá ìý íåé óôï äß êôõï ìå ôü ôïõò ìå ôá øý êôåò. ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Oé îçñáíôýò ðñïóñüöçóçò είναι ειδική κατηγορία ξηραντών για ειδικές εφαρμογές. Έχουν δυνατότητα να ψύξουν τον πεπιεσμένο αέρα στους - 40 ο C και παρέχουν πεπιεσμένο αέρα απαλλαγμένο τελείως από υγρασία. Ενδεικτικές χρήσεις: Âéïìç áíßá ôñïößìùí. Åîïðëéóìüò çìéêþí, öáñìáêåõôéêþí âéïìç áíéþí êáé åñãáóôçñßùí. Äßêôõá áýñïò êáé åîïðëéóìüò åêôåèåéìýíá óå ðåñéâüëëïí ìå áìçëýò èåñìïêñáóßåò. ÂáöÝò ðïéüôçôáò. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 35 ο C (45 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (40 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (10 bar max.) Êá ôü ôçí å ãêá ôü óôá óç èá ðñý ðåé óôçí åßóïäï ôïõ îç ñá íôþ ðñïó ñü öç óçò íá ôï ðï èå ôç èåß ößë ôñï ãéá ôçí ðá ñá êñü ôç óç ôïõ ëá äéïý (PF - 0,1mg/m 3 Þ êáé HF - 0,01mg/m 3 ), å íþ óôçí Ýîïäï ôïõ îç ñá íôþ ðñïó ñü öç óçò íá ôï ðï èå ôç èåß Ý íá ößë ôñï PF - 1micron ãéá ôç óõ ãêñü ôç óç óù ìá ôé äß ùí (âë. óåë.26). HL 0120 ÇLR 012 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min ÅÉÓOÄOÓ - ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ HLR /4 490, HL /8 730, HL / , HL ,00 ÇL 0080 ÇL 0030 ΜΕΤΑΨΥΚΤΕΣ OMI Oé ìåôáøýêôåò ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí ðñüøõîç êáé áöýãñáíóç ôïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá, êáèþò êáé ãéá ôçí áðïìüêñõíóç ôùí óõìðõêíùìüôùí ìýóù ôïõ öõãïêåíôñéêïý äéá ùñéóôþ ðïõ äéáèýôïõí. Ôïðïèåôïýíôáé ìåôü ôïí áåñïóõìðéåóôþ. Åðßóçò, åßíáé ñþóéìï íá óõíäõüæïíôáé êáé ìå ôïõò îçñáíôýò ôçò óåéñüò ED (ôïðïèåôïýíôáé ðñéí áð áõôïýò) ãéáôß ôïõò ôñïöïäïôïýí ìå ðåðéåóìýíï áýñá áìçëüôåñçò èåñìïêñáóßáò êáé ðåñéåêôéêüôçôáò óå õãñáóßá ìå áðïôýëåóìá íá åðéôõã Üíåôáé áðïôåëåóìáôéêüôåñç ëåéôïõñãßá, åîïéêïíüìçóç åîüäùí óõíôþñçóçò êáé ìåãáëýôåñç äéüñêåéá æùþò ôùí îçñáíôþí. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min ÅÉÓOÄOÓ - ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ R , R , R /2 830, R /2 930, R , R ,00 25

14 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΜΙ Öõ ãï êå íôñé êïß äé á ù ñé óôýò SA ìå áõ ôü ìá ôç á öõ äü ôù óç ãéá ôçí á ðï ìü êñõí óç, óå πρώτο στάδιο, ôùí óõ ìðõ êíù ìü ôùí íå ñïý ðïõ äç ìé ïõñ ãïý íôáé êá ôü ôç äéüñ êåé á ôçò óõ ìðß å óçò. Ôï ðï èå ôïý íôáé åý êï ëá êáé äåí èá ðñý ðåé íá ëåß ðïõí á ðü êá ìßá å ãêá ôü óôá óç ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá. Ôï ðï èå ôþ óôå ðü íôá Ý íá öõ ãï êε íôñé êό äé á ù ñé óôþ ìå ôü á ðü êü èå á å ñï óõ ìðé å óôþ ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη άλλων συσκευών βελτίωσης. Åß íáé å ðß óçò á ðá ñáß ôç ôïé ãéá ôç ðñï åñ ãá óßá ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá, ðñéí ôçí åß óï äü ôïõ óå îç ñá íôþ êáé σε êå ñá ìé êü ößë ôñá. ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ lt/min ÅÉÓOÄOÓ - ÅÎOÄOÓ TIMH /8 140, /2 155, /4 170,00 ΦΙΛΤΡΑ ΟΜΙ ÊÅÑÁÌÉÊÁ DF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ /8 102, /2 112, /4 133, /4 150, ,00 Ðñïóôáôåõôéêü êå ñá ìé êü ößëôñï ãéá ôçí ðáñáêñüôçóç óôåñåþí êáé õ ãñþí óù ìá ôé äß ùí ìå äéüìåôñï Ýùò 25 micron. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÐáñáêñÜôçóç óôåñåþí êáé õ ãñþí óù ìá ôé äß ùí ãéá ôçí ðñï óôá óßá ôïõ äé êôý ïõ. Ðñï óôá óßá ìç á íç ìü ôùí êáé å îáñ ôç ìü ôùí áýñïò. ÐÑÏÖÉËÔÑÁ QF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ /8 102, /2 112, /4 133, /4 150, ,00 Ðñïóôáôåõôéêü ößëôñï ãéá ôçí ðáñáêñüôçóç óôåñåþí óùìáôéäßùí êáé ìßãìáôïò íåñïý - ëáäéïý ìå äéüìåôñï Ýùò 5 micron. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ðñïößëôñï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí îçñá íôþí êáé áíôëéþí êåíïý. ÐáñáêñÜôçóç óùìáôéäßùí óêüíçò. Ößëôñï/äéá ùñéóôþò óõìðõêíùìüôùí. ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÅÓ ËÁÄÉOÕ PF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ /8 102, /2 112, /4 133, /4 150, ,00 ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÅÓ ËÁÄÉOÕ HF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ /8 102, /2 112, /4 133, /4 150, ,00 ÖÉËÔÑÁ ÅÍÅÑÃOÕ ÁÍÈÑÁÊÁ CF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ /8 102, /2 112, /4 133, /4 150, ,00 Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óôåñåþí óùìáôéäßùí ìå äéüìåôñï Ýùò 1 micron êáé óùìáôéäßùí ëáäéïý Ýùò 0,1 mg/m 3. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óùìáôéäßùí êáé åëáßïõ ãéá ôïðïèýôçóç óôçí Ýîïäï ôùí îçñáíôþí. Åñãáëåßá êáé óõóôþìáôá áýñïò. Ôá õäñïìéêü äßêôõá áýñïò. ÊéíçôÞñåò áýñïò. ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ: Óôç ôé ìþ ôùí ößë ôñùí äåí ðå - ñé ëáì âü íï íôáé ôá äé á öï ñé êü ìá íü ìå ôñá Þ ïé äåß êôåò äé á öï ñé êþò ðß å óçò êáé ïé áõ ôü - ìá ôåò âáë âß äåò á ðï óôñüã ãé óçò (âëέπε äé - ðëá íþ óå ëß äá). Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óôåñåþí óùìáôéäßùí ìå äéüìåôñï Ýùò 0,1 micron êáé óùìáôéäßùí ëáäéïý Ýùò 0,01 mg/m 3. Ï áýñáò ðïõ èá ðåñüóåé áðü Ýíá ößëôñï HF åßíáé êáôü 99,99% áðáëëáãìýíïò áðü ëüäé. Ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ìåôü áðü Ýíá ößëôñï PF. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ðñïößëôñï ãéá îçñáíôýò ðñïóñüöçóçò. ÅéäéêÜ óõóôþìáôá ðáñáãùãþò. ÓõóôÞìáôá âáöþò. ¼ñãáíá áêñéâåßáò. ÓõóôÞìáôá ìåôáöïñüò ìå áýñá. ÓõóôÞìáôá åðåîåñãáóßáò & óõóêåõáóßáò ôñïößìùí. Ôï åóùôåñéêü óôïé åßï ôïõ åíåñãïý Üíèñá êá ðïõ äéáèýôïõí ôá ößëôñá CF (áöïý ôï ößëôñï CF ôïðïèåôçèåß ìåôü áðü Ýíá ößëôñï PF & HF) óõãêñáôåß óôçí åðéöüíåéü ôïõ üëåò ôéò ïóìýò êáé áôìïýò åëáßïõ ôïõ áýñá. Éêáíüôçôá ðáñáêñüôçóçò óùìáôéäßùí åëáßïõ Ýùò 0,008 mg/m 3 ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Âéïìç áíßá ôñïößìùí. ÖáñìáêåõôéêÝò - éáôñéêýò åöáñìïãýò. Ìç áíþìáôá êáé üñãáíá õøçëþò ôå íïëï ãßáò. 26

15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙ Ôá åóùôåñéêü ôùí êåñáìéêþí ößëôñùí Ý ïõí óõãêåêñéìýíç äéüñêåéá æùþò. Ôá äéáöïñéêü ìáíüìåôñá (âëýðå ðáñáêüôù) ìáò åíçìåñþíïõí ãéá ôï ðüôå Ýíá åóùôåñé êü ößëôñï ñåéüæåôáé áëëáãþ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ DF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt 29, lt 33, lt 45, lt 48, lt 53,00 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ QF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt 29, lt 33, lt 45, lt 48, lt 53,00 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ PF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt 29, lt 33, lt 45, lt 48, lt 53,00 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ HF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt 29, lt 33, lt 45, lt 48, lt 53,00 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ CF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt 29, lt 33, lt 45, lt 48, lt 53,00 ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÁÖÕÄÁÔÙÓÇ 1/2 ÌÅ ÖËÏÔÅÑ ÊáôÜëëçëç ãéá äßêôõá ðåðéåóìýíïõ áýñá. ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áðïìüêñõíóç óõìðõêíùìüôùí áðü áåñïöõëüêéá, ößëôñá, îçñáíôýò, áåñïóõìðéåóôýò. ÄéáèÝôåé âáëâßäá åëýã ïõ åéñüò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 88,00 ÄÉÁÖÏÑÉÊÏ ÌÁÍÏÌÅÔÑÏ Ôá äéáöïñéêü ìáíüìåôñá äåß íïõí ôç äéáöïñü ðßåóçò ìåôáîý åéóüäïõ êáé åîüäïõ ôùí ößëôñùí. ôóé ãíùñßæïõìå ôçí êáôüóôáóç ôùí åóùôåñéêþí óôïé åßùí ôïõò, õ ðï äåé êíý ï íôáò ôï ðüôå ðñýðåé íá áíôéêáôáóôáèïýí. ÊáôÜëëçëï ãéá ôá ößëôñá DF-QF-PF-HF-CF. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 77,00 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÁÖÕÄÁÔÙÓÇ 1/2 ÊáôÜëëçëç ãéá üëá ôá óõóôþìáôá ðåðéåóìýíïõ áýñá παραγωγής έως 400m 3 /h. Ç ðëþñçò áðïìüêñõíóç ôùí óõìðõêíùìüôùí åðéôõã Üíåôáé ìýóù ìéáò çëåêôñïâáëâßäáò áõôüìáôá êáé áèüñõâá, ùñßò á ðþ ëåé åò ðåðéåóìýíïõ áýñá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 156,00 ÄÅÉÊÔÇÓ ÄÉÁÖÏÑÉÊÇÓ ÐÉÅÓÇÓ Ïðôéêüò äåßêôçò ôçò ðôþóçò ðßåóçò åíüò ößëôñïõ. Είναι έíáò ðéï ïéêïíïìéêüò ôñüðïò íá ãíùñßæïõìå ôçí êáôüóôáóç ôïõ åóùôåñéêïý óôïé åßïõ ôùí ößëôñùí. ÊáôÜëëçëïò ãéá ôá ößëôñá DF-QF-PF-HF-CF. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26,00 ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÂÁËÂÉÄÁ ÁÐÏÓÔÑÁÃÃÉÓÇÓ 1/8 Áõôüìáôç âáëâßäá áðïóôñüããéóçò êáôüëëçëç ãéá üëá ôá ößë ôñá DF-QF-PF-HF-CF êáé äéá ùñéóôýò óõìðõêíùìüôùí. ÄéáèÝôåé âáëâßäá åëýã ïõ åéñüò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 52,00 ÐËÇÑÅÓ ÄÉÊÔÕO ΓΙΑ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ÁåñïóõìðéåóôÞò 2. Ìåôáøýêôçò 3. Φυγοκεντρικός δéá ùñéóôþò 4. ÁåñïöõëÜêéï 5. Áõôüìáôç áöõäüôùóç 6. Öéëôñï DF 7. Öéëôñï QF 8. Îç ñá íôþò 9. Öéë ôñï PF 10. Ößëôñï HF 11. Ößëôñï CF 27

16 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÁÓ ÊÁÑÖÉÔÓÁÓ 80/16 F64/35 12,8mm 0,64mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO 6-16 mm ÂÁÑOÓ (kg) 0,75 MxY (mm) 230x166 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 42,00 F64/25 ÊÙÄÉÊÏÓ ΚΑΡΦΙΤΣΑ mm mm ÂÁÑOÓ (kg) 0,92 1,1 MxY (mm) 230x x185 ÐÉÅÓÇ (bar) ÔÉÌÇ 70,00 90,00 ÄÉ ÁËO ÖÁÑÄÕ R800/25 (M) V800/50 10mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO 9,5-25 mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,2 MxY (mm) 230x167 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 74,00 11,1mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO mm ÂÁÑOÓ (kg) 2,7 MxY (mm) 355x285 ÐÉÅÓÇ (bar) 5-7 ÔÉÌÇ 150,00 ÄÉ ÁËO ÓÔÅÍO R400/25 (90/25) R400/40 (90/40) 5,8mm 5,7mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO 9,5-25 mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,06 MxY (mm) 245x198 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 55,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,28 MxY (mm) 245x244 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 95,00 28

17 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÂÅËOÍÁÊÉ ÁÊÅÖÁËO ΠΡΟΚΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RHN Ñ1/30 ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 21 6mm 1x1,25mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,2 MxY (mm) 250x175 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-6 ÔÉÌÇ 125, 00 i2,87-3,3mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ (kg) 3,2 MxY (mm) 530x370 ÐÉÅÓÇ (bar) 5-7 ÔÉÌÇ 198,00 ÂÅËOÍÁÊÉ ÌÅ ÊÅÖÁËÉ F12/32 F12/50 1x1,25mm 1x1,25mm ÊÙÄÉÊOÓ BEËONAKI mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,11 MxY (mm) 245x205 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 52,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,28 MxY (mm) 245x244 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 65,00 ÂÅËOÍÁÊÉ FT 14/50 FT 14/64 1,4x1,6mm 1,4x1,6mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ FT mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,55 MxY (mm) 248x246 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 75,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ FT mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,4 MxY (mm) 299x302 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 135,00 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáëåßùí áýñïò óõíéóôü ôáé ç ñþóç: 1. ÐåðéåóìÝíïõ áýñá áðáëëáãìýíïõ áðü õãñáóßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü δείτε ôá óõóôþìáôá áöýãñáíóçò óåëίδα Φίλτρων - ρυθμιστών - λιπαντήρων (FRL) óåëίδα

18 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,4 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 59,00 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 83,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 42 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 42 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 188 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,4 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 127,00 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 170,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 53 kgm 62 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 53 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,7 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 175 ÔÉÌÇ 146,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 62 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 184 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 194,00 TWIN HAMMER Χαρακτηριστικά: l Σώμα από συνθετικό πολυμερές υλικό l Μηχανισμός Διπλού Σφυριού l Περιστροφικός διακόπτης με 3 ταχύτητες εμπρός και πλήρη ισχύ αναστροφής. l Ρακόρ εισαγωγής αέρα με δυνατότητα περιστροφής 360 ο. 82 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 82 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 204 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 125 ÔÉÌÇ 215,00 TWIN HAMMER ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

19 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE 69 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 69 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4500 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 210,00 ÁÅÑOÊËÅÉÄA 3/4 97 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 97 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4200 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 260, kgm 193 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 125 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 200 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ÔÉÌÇ 430,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 193 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5500 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,3 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 198 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 510,00 ÁÅÑOÊËÅÉÄA kgm (ÐÉÓÔÏËÅ) 224 kgm (ÐÉÓÔÏËÅ) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 195 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3500 ÌÇÊÏÓ (mm) 282 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 400 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 590,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 224 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3500 ÌÇÊÏÓ (mm) 300 ÂÁÑÏÓ (Kg) 9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 312,5 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 740, kgm (ÊÏÍÔÏÓ ÁÎÏÍÁÓ) 276 kgm ÌÁÊÑÕÓ ÁÎÏÍÁÓ (155 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 276 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 440 ÂÁÑÏÓ (Kg) 15,3 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 750 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 835,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 276 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 595 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 750 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 875,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

20 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/4 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 2,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 240 ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 100 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ÔÉÌÇ 59,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 6 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 160 ÌÇÊÏÓ (mm) 255 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 130 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ÔÉÌÇ 52,00 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 Μεγάλη, Βαρέως Τύπου ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 70,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêáóôüíéá 42720, 7 êáñõäüêéá, 1 ðñïýêôáóç, 1 áíôüðôïñá óöáéñéêü, 1 áíôüðôïñá êáôóáâßäé, 3 ìýôåò êáôóáâéäéïý ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 12,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 150 ÌÇÊÏÓ (mm) 360 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÔÉÌÇ 148,00 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 42,00 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 56,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïôñï ü ôñï ïýò äéüöïñïõò Ôóïê: 3 êáé 6 mm ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος (ÃÉÁ ÂOÕËÊÁÍÉÆÁÔÅÑ) ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÌÁÊÑÕÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÁÍÔÁË/ÊÏ ÔÑÏ ÉÓÔÉÊÏ ÔÉÌÇ 17,50 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 75,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 335 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 82,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

21 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÃÙÍÉÁÊOÓ ÊOÖÔÁÊÉ 3 (75 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,45 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 74,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 203 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 46,00 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 5 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 7 (125 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 139,00 (180 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 345 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 600 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ÔÉÌÇ 320,00 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO 2 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÐÁËÉÍÄÑOÌÉÊO 92x168 mm (50 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 118 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 115,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 170 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 170 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 62,00 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ÅÊÊÅÍÔÑΟ 6 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 6 (150 mm) (150 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 65,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 450 ÔÉÌÇ 234,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

22 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÔÁÉÍÉÁÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 400 ÔÉÌÇ 142,00 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÑÁÓÐÁ 70x445 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 136,00 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄA 6mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 178 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 82,00 (ÅîùôåñéêÞ ñýèìéóç ñïðþò) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,3-0,8 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1650 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 136,00 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 6mm ΕΥΘΥ ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄO 5mm ÅÕÈÕ ÊÑOÕÓÔÉÊO (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 232 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 109,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 105,00 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄA 8mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) (ÅîùôåñéêÞ ñýèìéóç ñïðþò) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 98,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-1,15 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 650 ÌÇÊÏÓ (mm) 232 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,3 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 160,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

23 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÄÑÁÐÁÍOÊÁÔÓÁÂÉÄA 3/8 (10mm) Á-Ä (10mm) Á-Ä Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 69,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 184 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 90,00 ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄA 1/2 (13mm) A-Ä (13mm) A-Ä Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 102,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 120,00 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍO 3/8 ÁÅÑOÄÑAÐÁÍO 1/2 (10mm) Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 69,00 (13mm) Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 500 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 102,00 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍA 3/8 ÃÙÍÉÁÊO (10mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1900 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 102,00 ÅÕÈÕ (10mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ÔÉÌÇ 60,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

24 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÐÑÉÔÓÉÍÁÄOÑOI ÁÅÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 280 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,75 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 120 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ÔÉÌÇ 105,00 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 300 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 120 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ÔÉÌÇ 195,00 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 330 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 120 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ÔÉÌÇ 224,00 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÏÐÇ (mm) 1,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÔÉÌÇ 98,00 ÓÅÃÁ ÁÅÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÏÐÇ (mm) 2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 9000 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,7 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÔÉÌÇ 154,00 ÓÅÃÁ-ËÉÌÁ ÁÐOÊOËËÇÔÇÓ ÐÁÑÌÐÑÉÆ ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 195 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 138,00 ( ÙÑÉÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁTA) ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 345,00 ÐåñéÝ åé: 1 áðïêïëëçôþ ìá áßñéá äéüöïñá 2 äéðëýò âåíôïýæåò áëïõìéíßïõ 1 éìüíôá ÓÊÁÐÔÉÊΑ ÁÅÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 275 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 300 ÔÉÌÇ 230,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 7 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 400 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ÔÉÌÇ 390,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

25 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊOÐÉÄΑ ÅÎÁÃÙÍΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 35,00 ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 67,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 64,00 ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 90,00 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm ÁÅÑOÊOÐÉÄO ÅÎÁÃÙÍO ÌÁÊÑÕ Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 225 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 70,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 8 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 250 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 280 ÔÉÌÇ 225,00 ÎÅÐOÍÔÁÑÉÓÔÇÓ Ενισχυμένος Τύπος ÁÅÑOØÁËÉÄO ËÁÌÁÑÉÍÁÓ ÐÉÓÔOËÅ ÌÁÔÓÁÊOÍÉ ÁÅÑOÓ ÌÅ 19 ÂÅËOÍÅÓ 3mm ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 1,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 210 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,2 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÔÉÌÇ 85,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΣΕΤ) ΜΑΧΑΙΡΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ: TIMH: 46,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 416 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,6 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 225, Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáëåßùí áýñïò óõíéóôüôáé ç ñþóç: 1. ÐåðéåóìÝíïõ áýñá áðáëëáãìýíïõ áðü õãñáóßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü óõìâïõëåõôåßôå ôá óõóôþìáôá áöýãñáíóçò óåëίδα ÅëáéùôÞñùí ãéá ôç ëßðáíóç ôùí åñãáëåßùí, ðïõ åðéôõã Ü íåôáé ìå ôç ñþ óç FRL óåëίδα F.R.L Åñãáëåßï áýñïò 2. ÅëáéùôÞñáò 3. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò áýñá 4. Õäáôïðáãßäá 5. ÓùëÞíáò ðåðéåóìýíïõ áýñá 6. ÁåñïóõìðéåóôÞò 6 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

26 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1/2 35 kgm (14 SX) 51 kgm (14SÇ-Ì) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 173 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 708 ÔÉÌÇ 245,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 51 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 546 ÔÉÌÇ 180,00 57 kgm (14ÌÅ) 58 kgm (231) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 57 ÌÇÊÏÓ (mm) 185 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,1 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 6000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÔÉÌÇ 245,00 DOUBLE LOOP CLUTCH ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 58 ÌÇÊÏÓ (mm) 195 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 6300 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 586 ÔÉÌÇ 205,00 DOUBLE LOOP CLUTCH 59 kgm (14 UP) 68 kgm (14 ÇÔ) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑOÐÇ (kgm) 59 ÌÇÊOÓ (mm) 185 ÂÁÑOÓ (kg) 2,5 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 6000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 1/4 ÔÉÌÇ 232,00 DOUBLE LOOP CLUTCH ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm)16 ÑOÐÇ (kgm) 68 ÌÇÊOÓ (mm) 195 ÂÁÑOÓ (kg) 2,0 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.)7000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 530 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 1/4 ÔÉÌÇ 295,00 DOUBLE LOOP CLUTCH ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 3/4 131,5 kgm (1460) 153 kgm (285 P) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 25 ÑÏÐÇ (Kgm) 131,5 ÌÇÊÏÓ (mm) 280 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4600 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 748 ÔÉÌÇ 475,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 25 ÑÏÐÇ (Kgm) 153 ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 850 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ÔÉÌÇ 655,00 38

27 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÐÉÓÔOËÅ 204 kgm (321 P) 255 kgm (381 P) 316 kgm (452 P) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ 321 P 381 P 452 P ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) ÑOÐÇ (kgm) ÌÇÊOÓ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 9,5 10,3 14,2 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 3/8 3/8 3/8 ÔÉÌÇ 740,00 895, ,00 ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÊÏÍÔÏÓ ÁÎÏÍÁÓ 204 kgm (355 S) 326 kgm (50 SH-2) ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ 355 S 50 SH-2 ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) ÑÏÐÇ (Kgm) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 9 14,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 1/2 ÔÉÌÇ 720, ,00 ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÌÁÊÑÕÓ ÁÎOÍÁÓ 326 kgm (50 SH-9) 326 kgm (450 SL) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ 50 SH SL ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) ÑÏÐÇ (Kgm) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 15,5 17,1 ÁÎÏÍÁÓ 9 (229mm) 9 (229mm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 1/2 ÔÉÌÇ 1.215, ,00 39

28 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÃÙÍÉÁÊOÓ ÁÅÑOÔÑO OÓ 5 ÃÙÍÉÁÊOÓ ÁÅÑOÔÑO OÓ 7 É ÄÁ ÍÉ ÊÏÓ ÃÉÁ ÄÉ ÓÊÏÕÓ ËÅ ÐÔÏÕ ÐÁ ÏÕÓ 1-6mm ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÓÊÏÓ (mm) 125 Á ÎÏ ÍÁÓ (mm) M14x2 ÌÇÊÏÓ (mm) 200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,7 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 550 ÔÉÌÇ 325,00 (126) (184) ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÓÊÏÓ (mm) 180 ÌÇÊÏÓ (mm) 320 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 1050 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ÔÉÌÇ 438,00 ÁÍÔÉÏËÉÓÈÇÔÉÊÇ ËÁÂÇ (3176) ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÁÍÔÉÏËÉÓÈÇÔÉÊÇ ËÁÂÇ (3200) ÔÑO OÓ ÔÕÐOÕ ÖËÅÎÉÌÐË ÊÙÄÉÊOÓ ÑOÐÇ (kgm) max 16 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 180 ÌÇÊOÓ (mm) 270 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 648 ÂÁÑOÓ (kg) 1,3 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOY 1/4 ÔÉÌÇ 148,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 6 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊOÓ (mm) 153 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 566,4 ÂÁÑOÓ (kg) 0,41 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOY 1/4 ÔÉÌÇ 116,00 (161 DA) ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΑ ÐÅÑÉÓÔÑOÖÉÊΑ 6 ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÓÊÏÓ (mm) 150 ÅÊÊÅÍÔÑÏ Æ (mm) 7 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 400 ÔÉÌÇ 370,00 Á-Ä (3860) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 155 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,95 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÔÉÌÇ 215,00 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΑ 3/8 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΑ 3/8 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 208 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 546 ÔÉÌÇ 265,00 ÃÙÍÉÁÊO Á-Ä (64 ADR) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 192 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,75 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 667 ÔÉÌÇ 195,00 ÅÕÈÕ (74Â) ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΑ 1/2 Á-Ä (3870) Á-Ä (71) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 13 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,3 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 380 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÔÉÌÇ 290,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 13 ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,6 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 667 ÔÉÌÇ 290,00 40 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí KAWASAKI âëýðå óåëίδα 67.

29 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΑ 1/4 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-1,5 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 205 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ÔÉÌÇ 280,00 Ìå ñõèìéæüìåíï óõìðëýêôç (SD 110) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 1,1-1,8 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 205 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,35 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ÔÉÌÇ 310,00 Ìå åîùôåñéêþ ñýèìéóç ñïðþò (SD 110A) ÅÕÈÕ Ìå ñõèìéæüìåíï óõìðëýêôç (SD 120) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-1,5 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 250 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ÔÉÌÇ 285,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-1,5 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ÔÉÌÇ 330,00 Ìå ñõèìéæüìåíï óõìðëýêôç (SD 150) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ (mm) 216 ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) 63 ÅÌÂOËO Æ (mm) 19 ÂÁÑOÓ (kg) 1,4 ÊÑOÕÓÅÉÓ (Â.Ñ.Ì.) 3000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 404 ÔÉÌÇ 124,00 ÁÅÑOÊOÐÉÄO ÅÎÁÃÙÍO ùñßò Êïðßäéá (52 Ç) (F2) ÎÕÓÔÑÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 230,00 ÌÇÊÏÓ (mm) 187 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) 22 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 250 ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) 22 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÌÁÔÓÁÊOÍÉΑ - ÎÕÓÔÑΕΣ ÅÕÈÕ (F6) + ÐÉÓÔÏËÅ (F4) + ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ F6 F4 ÌÇÊÏÓ (mm) ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,6 2,6 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) /4 ÔÉÌÇ 385,00 385,00 ÓÊÁÐÔÉÊΑ ÅÎÁÃÙÍΑ HAMMER (NC0S) (NC2S) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ ΝC0S NC2S ÌÇÊÏÓ (mm) ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) 20 28,5 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,6 6,2 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 3/8 ÔÉÌÇ 480,00 650,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí KAWASAKI âëýðå óåëίδα

30 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ BG-01S ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02S ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 3,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 2,70 Συσκευασία σε blister 25mm Συσκευασία σε blister 100mm ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ BG-01M ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02M ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 3,20 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 2,80 Συσκευασία σε blister 60mm Συσκευασία σε blister 150mm ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ BG-01L ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ BG-02L ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 3,40 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 2,90 Συσκευασία σε blister 85mm Συσκευασία σε blister 215mm ΠΙΣΤΟΛΙ-ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΙG-01 ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ WG-01P ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 8,40 Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 7,80 ΠΙΣΤΟΛΙ ΥΔΡ/ΚΗΣ ΧΟΥΦΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒSG-26/FA ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΕΡΑ BGW-08 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 20,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 16,00 42

31 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE KIT ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ BLK-5I S KIT ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ BLK-5I G ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 35,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 35,00 ÐåñéëáìâÜíåé: 1 Ðéóôüëé âáöþò 1 Áåñüìåôñï 1 ÐåôñåëéÝñá 1 ÖõóçôÞñá 1 ÓùëÞíá óðéñüë ÐåñéëáìâÜíåé: 1 Ðéóôüëé âáöþò 1 Áåñüìåôñï 1 ÐåôñåëéÝñá 1 ÖõóçôÞñá 1 ÓùëÞíá óðéñüë ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MADE IN ITALY ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ,6-1,5 kg / 1600mm 20, kg / 1600mm 20, ,5-3 kg / 1600mm 34, kg / 1500mm 46,00 ÊÙÄÉÊOÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ,4-1 kg / 1600mm 40, kg / 1600mm 40, kg / 1600mm 46, ,5 kg / 2000mm 82, kg / 2000mm 94, kg / 2000mm 118,00 ΑΝΕΜΕΣ ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ MADE IN ITALY ÁÍÅÌÇ ÌÅ ÓÙËÇÍÁ ÁÅÑÏÓ 10 m ÊÙÄÉÊOÓ ÓÙËÇÍÁÓ (mm) 8x12 ÌÇÊOÓ ÓÙËÇÍÁ (m) 10 ÑAKOÑ ÅÉÓÁÃÙÃÇÓ 3/8 F ÑÁÊOÑ ÅÎÁÃÙÃÇÓ 1/4 Ì ÔÉÌÇ 182,00 ÁÍÅÌÇ ÌÅ ÓÙËÇÍÁ ÁÅÑÏÓ 12 m ÊÙÄÉÊOÓ ÓÙËÇÍÁÓ (mm) 8x12 ÌÇÊOÓ ÓÙËÇÍÁ (m) 12 ÑAKOÑ ÅÉÓÁÃÙÃÇÓ 3/8 F ÑÁÊOÑ ÅÎÁÃÙÃÇÓ 1/4 Ì ÔÉÌÇ 220,00 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ðåñéóóüôåñåò áíýìåò ( ùñßò óùëþíá) âëýðå óå ëß äá

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ Πεπιεσμένος αέρας ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ 40142 EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1,1 155 8/116 58 x 25,5

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυµο αεροσυµπιεστή, στην πλούσια γκάµα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυµο αεροσυµπιεστή, στην πλούσια γκάµα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυµο αεροσυµπιεστή, στην πλούσια γκάµα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας µε τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελµατικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αεροσυμπιεστές & Αεροεργαλεία Μονομπλόκ 7 Με ιμάντα 8 Ηχομονωμένοι 12 Κοχλιοφόροι 16 Ξηραντές 18 Αεροεργαλεία 22 Καρφωτικά 32 Πιστόλια Βαφής 33 Πιστόλια Αέρος 36 Αναρτήρες - Ανέμες

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

óô óô åîü ìç åîü íï ìç

óô óô åîü ìç åîü íï ìç óô åîü ìç íï óô ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλιά και Πασχαλίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σγουρός ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 600 Watt 710 Watt SDS-PLUS Συνοδεύεται με: 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό βάθους 1 σετ καρβουνάκια 1 βαλιτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

ã ã åîü ìç åîü íï ìç

ã ã åîü ìç åîü íï ìç ã åîü ìç íï ã ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD)

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Νέα σειρά ραγοϋλικού HYUNDAI Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Η σειρά ραγοδιακοπτών Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ESIO TROT Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άνω Λεχ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 1. ÅéóáãùãÞ. Åðéäéùêüìåíïé óôü ïé:

ÊåöÜëáéï 1. ÅéóáãùãÞ. Åðéäéùêüìåíïé óôü ïé: ÊåöÜëáéï 1 ÅéóáãùãÞ Åðéäéùêüìåíïé óôü ïé: Óêïðüò áõôïý ôïõ êåöáëáßïõ åßíáé íá âïçèþóåé ôïõò ìáèçôýò: Ö Íá äéáêñßíïõí ôéò âáóéêýò âáèìßäåò åíüò áíïéêôïý êáé åíüò êëåéóôïý óõóôþìáôïò áõôïìüôïõ åëýã ïõ. Ö

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ 2011 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολοφόροι Αεροσυμπιεστές

Εμβολοφόροι Αεροσυμπιεστές ΑΜΑΕ 17488/02/Β/88/167 02.2015 ΒΑΜΒΑΚΑΣ VAMVACAS ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ. Μουτσοπούλου 103 Τ.Κ. 185 41 Καμίνια Τηλ.: 210 4208700 Fax: 210 4209517 e-mail: info@vamvacas.gr ΚΟΡΩΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στο προηγούμενο φύλλο της

Στο προηγούμενο φύλλο της KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος AΠΡΙΛΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση heating δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ 276-277 ÁD - SMALL 278 AD - BIG 279 DESIGN COOLER - TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 280-281 COMFEE 282 DHUM E 283 MINIDRV - DRYDIGIT 284 FDC 285 FDNF 286 FD -

Διαβάστε περισσότερα