ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ ΙΙΔΙΙΟΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΩΝ Α..ΕΕ..» 88 ΟΟ ΧΧΛΛΜ.. Π..ΕΕ..Ο.. ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ--ΑΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΤΙΙΚΚΗ ΕΕΝΟΤΤΗΤΤΑΑ ΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ ΔΗΜΟΣΣ ΚΚΙΙΛΛΕΕΛΛΕΕΡΡ

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.5 ΧΛΩΡΙΔΑ 2.6 ΠΑΝΙΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 3.2 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 3.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 4 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 5 ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 6 ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 7 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) 8 ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 8.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίνακες Πίνακας 1: Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Πίνακας 2: Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Πίνακας 3. Χρήσεις γης στη Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας Πίνακας 4: Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 10 του Ν (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου Εμπορικού Πολυκαταστήματος Leroy Merlin, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού ,45 m 2, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (βλέπε και Χάρτη 1 στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Βάσει της υπ αριθμόν 1958/ (ΦΕΚ 21/ ) Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ το έργο υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2. Η θέση του έργου εμπίπτει εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) με ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» και κωδ. GR , η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) από τον Ιανουάριο του 2008, λόγω της σπουδαιότητάς της ως περιοχή αναπαραγωγής αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας, τα οποία βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η περιοχή αποτελεί τόπο αναπαραγωγής και τροφοληψίας για το διεθνώς απειλούμενο Κιρκινέζι (Falco naumanii) καθώς και για την Αετογερακίνα (uteo Rufinus) (βλέπε Χάρτη 5, στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής Natura, την περιγραφή των τύπων Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ), την περιγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ), την περιγραφή της ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) και την δέουσα εκτίμηση/αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου. Για την εκπόνηση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 3

4 Η με αριθμ. Η.Π /853/Ε103/ ΚΥΑ «Τροποποίηση των υπ αριθμ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ αριθμ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/Β/ ) Η με αριθμ. Η.Π /1807/Ε.103/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β/ ) Η με αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/ ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ» (Β 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 415/Β/ ) 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΈΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας από το 2009 στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, με αντικείμενο την πώληση διαφόρων ειδών ιδιοκατασκευής, διακόσμησης, κήπου, δομικών υλικών, ηλεκτρολογικών ειδών, εργαλείων κλπ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πολυκαταστήματος βρίσκονται σε οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2. Κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την 217/08 Οικοδομική Άδεια με συνολική κάλυψη 7.444,06 m 2 και συνολική δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/08 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση γίνεται τακτοποίηση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν. 4178/13. Η συνολική πραγματοποιούμενη κάλυψη και δόμηση είναι 7.465,06 m 2 και 7.604,69 m 2, αντίστοιχα (Οικ. Άδεια 217/08 + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Όπως προαναφέρθηκε στο κείμενο της ΜΠΕ, το πολυκατάστημα κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 4

5 Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης αποθηκεύονται σε σηπτική δεξαμενή και περιοδικά οδηγούνται μέσω βυτιοφόρου οχήματος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Λάρισας. Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου έχουν διαμορφωθεί 593 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, 3 θέσεις στάθμευσης μεγάλων οχημάτων και 12 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων για ΑΜΕΑ. Επίσης, στην ανατολική και δυτική πλευρά του οικοπέδου υπάρχει φύτευση, ενώ χώροι πρασίνου με δένδρα και θάμνους έχουν διαμορφωθεί και στους χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα την αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Ο δρόμος πρόσβασης στο Leroy Merlin είναι η αγροτική οδός πλάτους 10 m, που συνορεύει με την βόρεια πλευρά του γηπέδου. 5

6 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για να σχηματιστεί γνώμη, αναφορικά με τους σπουδαιότερους καθοριστικούς παράγοντες του κλίματος που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Κλιματολογικά Στοιχεία Η Θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους υψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, του Μαυροβουνίου του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση του Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να χαρακτηρίζεται από ηπειρωτικό κλίμα και μεταβατικό από το μεσογειακό προς το μεσοευρωπαϊκό. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας σε ότι αφορά στο κλίμα προκύπτουν από τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Μετεωρολογικός Σταθμός Λάρισας, θέση Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α, Ύψος βαρομέτρου 73,6m). Ανεμολογικά Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από νηνεμία της οποίας η μέση τιμή φθάνει το 54,85%. Από άποψη ετήσιας συχνότητας των ανέμων ισχύει ο ακόλουθος πίνακας από τον οποίο προκύπτει και το ιστόγραμμα που ακολουθεί. Πίνακας 1: Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Διεύθυνση ανέμων Συχνότητα εμφάνισης Β 4,874 ΒΑ 5,925 Α 16,790 ΝΑ 5,345 Ν 1,731 ΝΔ 2,980 Δ 3,833 ΒΔ 3,669 Πηγή: Ε.Μ.Υ. 6

7 Ιστόγραμμα ανέμων Β 20 ΒΔ ΒΑ Δ 0 Α ΝΔ ΝΑ Ν Πηγή: Ε.Μ.Υ. Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης κυρίως ανατολικών και ακολούθως βορειοανατολικών ανέμων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ανατολικός και ο βορειοανατολικός άνεμος πνέουν συνήθως με 2-4 eaufort, ενώ οι άλλοι με 1-3 f. Η ανώτατη ταχύτητα των ανέμων προσεγγίζει τα 8 f με εξαίρεση τους νότιους, νοτιοανατολικούς και δυτικούς που δεν ξεπερνούν τα 7 f. Γενικά λόγω των φυσικών εμποδίων, η ταχύτητα των βορείων, βορειοανατολικών και βορειοδυτικών ανέμων ανακόπτεται και μόνο ο ανατολικός άνεμος πνέει χωρίς εμπόδια μέσω της Λάρισας, με μεγαλύτερη άνεση κυρίως το καλοκαίρι. Θερμοκρασία Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι 15,8 ο C με μέση ελάχιστη ανά μήνα 8,74 ο C και μέγιστη 21,42 ο C. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές για τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής και για την περίοδο Πίνακας 2: Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μέση θερμοκρασία ( ο C) Χιόνι (ημ/μήνα) Μ.Σχετική υγρασία % Υετός (ημ/μήνα) 5,2 6,8 9,5 14,0 19,7 25, 2 27, 3 26,3 21,9 16,3 10,9 6,5 1,8 1,6 0, ,1 1,2 79,8 75,0 72,6 68,1 61,3 48, 8 46, 3 49,9 58,7 69,8 79,2 82,0 10,6 10,9 11,9 10,8 10,2 6,4 4,5 4,3 6,3 9,7 11,7 11,9 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Μέση τιμή: 422,5 Πηγή: Ε.Μ.Υ 7

8 Στον παραπάνω πίνακα, παρατίθενται κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το σταθμό της Λάρισας (Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α 22 27, Ύψος βαρομέτρου 73.6 m) και για την χρονική περίοδο , όπου μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται από 5,2 C-27,3 C, ακραίες τιμές που παρατηρούνται τον Ιανουάριο και Ιούλιο, αντίστοιχα. Η σχετική υγρασία είναι γενικά κανονική (46,3-82%), με μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, παρατηρείται στην περιοχή εμφάνιση ομίχλης κατά περιόδους, από τις αρχές του Φθινοπώρου έως και τα μέσα της Άνοιξης γεγονός που δικαιολογείται από τη θέση της περιοχής και την παρουσία του ποταμού Πηνειού. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων είναι 422,5 mm με τα μέγιστα ύψη να παρατηρούνται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας καλύπτει συνολική έκταση 279,5 Km 2 και πρόκειται για αποκλειστικά πεδινή έκταση. Όσον αφορά στην κατανομή των χρήσεων γης της παραπάνω έκτασης, αυτή περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε ποσοστό 81%), δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους (σε ποσοστό 14%), δασώδεις εκτάσεις (σε ποσοστό 0,07%), δομημένο χώρο οικισμούς (σε ποσοστό 4,5%) και εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά (σε ποσοστό 0,43%). Αναλυτική η έκταση ανά χρήση και ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.), δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τοπ. Κοιν. Διλόφου Τοπ. Κοιν. Ζαππείου Τοπ. Κοιν. Μοσχοχωρίου Τοπ. Κοιν. Μύρων Τοπ. Κοιν. Ν. Λεύκης Τοπ. Κοιν. Ν. Καρυών Ολική έκταση (Κm 2 ) Καλλιεργού- μενη γη (Κm 2 ) Βοσκότοποι κοινοί (Κm 2 ) Βοσκότοποι ιδιωτικοί (Κm 2 ) Δάση (Κm 2 ) Οικισμοί (Κm 2 ) Γη καλυμμένη από νερό (Κm 2 ) 20,9 17,4 2,2 0,9 0 0,4 0 40,7 35,1 0 1,9 0,1 3,6 0,1 23,0 19,1 1 1,7 0 1,2 0 60,2 38,0 20,7 0,2 0,1 0,9 0,3 10,2 9,4 0 0,4 0 0,3 0,1 41,0 32,7 0 5,1 0 2,9 0,3 8

9 Δημ. Κοιν. Νίκαιας Τοπ. Κοιν. Χαράς 60,5 55,9 2, ,4 0,1 23,0 18,7 0 3,1 0 0,9 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 279,5 226,3 26,1 13,3 0,2 12,6 1,2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου (βλέπε Χάρτη 3 στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία στην περιοχή αυτή συνίσταται από μεταμορφωμένα πετρώματα, που αποτελούν τις παρακάτω γεωλογικές ενότητες και αναγνωρίσθηκαν κατά την γεωλογική χαρτογράφηση. ΟΛΟΚΑΙΝΟ Αλλουβιακές αποθέσεις Οι αλλουβιακές αποθέσεις είναι ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, κροκαλολατύπες και ποταμολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στις λεκάνες της Λάρισας και της Κάρλας, όπως και σε μικρές εσωτερικές λεκάνες. Στις παρυφές των λεκανών τα υλικά είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται βαθμιαία λεπτομερέστερα. ΠΟΝΤΙΟ- ΠΛΕΙΟ- ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί Υπέρκεινται λιμναίων και λιμνοποτάμιων αποθέσεων. Είναι αργιλοαμμώδη υλικά και πηλοί με διάσπαρτες κροκαλολατύπες ποικίλης προέλευσης με παρεμβολές χαλαρών/ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών. Οι λιμναίες αποθέσεις αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες, μικρο-μακροκροκαλολατυποπαγή. Ο χώρος όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin δομείται αποκλειστικά από αλλουβιακές αποθέσεις. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αποθέσεων αυτών σύμφωνα με την γεωλογία της ευρύτερης περιοχής είναι το Ολόκαινο (βλέπε και απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη ΙΓΜΕ στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 9

10 2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, δεν παρουσιάζει καμία μόλυνση ή ρύπανση, από παράγοντες που σχετίζονται με δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα που αναπτύσσονται στην περιοχή, διότι οι λειτουργούσες βιοτεχνικές μονάδες δεν περιλαμβάνουν παραγωγικές διαδικασίες που παράγουν σημαντικές ποσότητες υγρών ή στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, οι λειτουργούσες βιοτεχνίες που παράγουν υγρά απόβλητα διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (ΙΚΕΑ) που γειτονεύει με το Leroy Merlin, διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Εμπορικού Πάρκου. Σαν μια μικρή παρέμβαση στο έδαφος και κατά συνέπεια στους επιφανειακούς υδροφόρους, μπορεί να θεωρηθεί η αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της στρεμματικής τους απόδοσης καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων νερών με επικίνδυνα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις (νιτρική ρίζα, αμμωνιακή ρίζα, φωσφορικές και οργανικές ενώσεις). Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει, με την πραγματοποίηση εδαφικών αναλύσεων, για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσεων των φυτοφαρμάκων και τη συλλογή των επικίνδυνων και τοξικών συσκευασιών αυτών σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης, από όπου θα μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. 2.5 ΧΛΩΡΙΔΑ Η περιοχή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευθέντων ειδών χλωρίδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, βαμβάκι). Η αγροτική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας. Η αυτοφυής βλάστηση που παρατηρείται αποτελείται από ετήσια αγριόχορτα και μικρούς θάμνους στα όρια των ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων. 2.6 ΠΑΝΙΔΑ Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων χωραφιών που σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα έντομα, τα τρωκτικά και τα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί). Όπως προαναφέρθηκε, η θέση του έργου βρίσκεται εντός της ενταγμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδ. GR , που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) για την Ορνιθοπανίδα. 10

11 Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (uteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". 11

12 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 Η περιοχή μελέτης ανήκει στην ενταγμένη στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 περιοχή «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ/GR » που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα. Χάρτης Περιοχής Natura

13 Η περιοχή «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ/GR » έχει έκταση ,12 ha και συνολική περίμετρο 297,6 km. Το μέγιστο υψόμετρο της περιοχής είναι 725 m ενώ το ελάχιστο είναι 65 m. 3.1 ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως απειλούμενου είδους Falco naumanni (Κιρκινέζι). Επίσης, σημαντική περιοχή αναπαραγωγής είναι για τα ακόλουθα είδη: uteo rufinus (Αετογερακίνα), Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα), ubo bubo (Μπούφος), Merops apiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα) και για τη διαχείμανση: Falco columbarius (Νανογέρακο) και Otis tarda (Ωτίδα). 3.2 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ Η εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως η μετατροπή της καλλιέργειας σιτηρών σε αρδευόμενες καλλιέργειες επηρεάζουν δυσμενώς τους πληθυσμούς του κιρκινεζιού. Σημαντική απειλή αποτελεί η μείωση των θέσεων αναπαραγωγής εξαιτίας των αλλαγών στην κατασκευή των οροφών των σπιτιών. 3.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ Αξιόλογα φυτά της περιοχής: δεν έχουν καταγραφεί αξιόλογα φυτά. Αξιόλογα πτηνά της περιοχής: uteo rufinus (Αετογερακίνα), Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα), ubo bubo (Μπούφος), Merops apiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα), Falco columbarius (Νανογέρακο), Falco peregrinus (Πετρίτης), Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο), Circaetus gallicus (Φιδαητός), Otis tarda (Ωτίδα), otaurus stellaris (Ήταυρος), Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος), Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα) κλπ. 13

14 4 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν έχουν αναγνωριστεί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 14

15 5 ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν καταγράφηκε κάποιο είδος χλωρίδας το οποίο να απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 15

16 6 ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν καταγράφηκε κάποιο είδος πανίδας το οποίο να απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 16

17 7 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) Στην περιοχή Natura 2000 με ονομασία ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ και κωδικό GR (ΖΕΠ SPA) καταγράφηκαν 14 είδη ορνιθοπανίδας τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ): Πίνακας 4: Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Μικρότερο Μεγαλύτερο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση Συνολική αξιολόγηση Falco columbarius (Νανογέρακο) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) Falco naumanni (Κιρκινέζι) Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος) Egretta alba (Αργυροτσικνιάς) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) uteo rufinus (Αετογερακίνα) urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα) otaurus stellaris (Ήταυρος) Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας) Falco peregrinus (Πετρίτης) W P C C C P C C R i C R i C C W P C C W P C C W i C C W P C C R 5 C C P 4 4 i C R 30 C C W i C C R 6 C C W P C C Πηγή: Βάση Δεδομένων Δικτύου Natura 2000 ( 17

18 Επεξηγήσεις πίνακα πανίδας ΤΥΠΟΣ: P: μόνιμο, R: αναπαραγωγής, C:συγκέντρωση, W:διαχείμαση ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: i:άτομα, p:ζεύγη ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: C: κοινό είδος, R:σπάνιο V: πολύ σπάνιο, P: εάν ο πληθυσμός είναι παρών στο τόπο, DD: ελλιπή στοιχεία. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Πληθυσμός: Α: 100>=p>15%, : 15>=p>2%, C: 2>=p>0%, D: ασήμαντος πληθυσμός Διατήρηση: Α: εξαίρετη διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση Απομόνωση: Α: σχεδόν απομονωμένος, Β: μη απομονωμένος πληθυσμός, C: πληθυσμός μη απομονωμένος σε μεγάλο μέρος της περιοχής εξάπλωσης Συνολική αξιολόγηση: Α: εξαίρετη αξία, Β: καλή αξία, C: επαρκής αξία Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (uteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". Κιρκινέζι (Falco naumanni) Το κιρκινέζι εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά ορισμένων αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι οικισμοί βρίσκονται στις πεδινές εκτάσεις της νότιας και κεντρικής Θεσσαλίας και διατηρούν ακόμη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, συνήθως πλινθόκτιστα, με σκεπές κατάλληλες για φώλιασμα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν με καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου το μικρό απειλούμενο γεράκι αναζητά την τροφή του. Οι σημαντικότεροι από τους οικισμού αυτούς που διατηρούν αποικίες άνω των 10 ζευγαριών είναι τα 18

19 Φάρσαλα, το Σιτοχώρι, ο Τύρναβος, ο Δίλοφος, η Κυψέλη, το Μέγα Μοναστήρι, το Αχίλλειο, η Νέα Λεύκη, οι Νέες Καρυές, η Νίκαια, η Τερψιθέα, το Ζάππειο. Τον χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφει από την Αφρική όπου ξεχειμώνιασε, θα το δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ή όλα μαζί σε μεμονωμένα δένδρα στον κάμπο. Κατόπιν, διασπείρονται στις θέσεις αναπαραγωγής. Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή αποθήκες. Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες βράχων, σε ορθοπλαγιές, σε τρύπες δένδρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε μεγάλες ομάδες και κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δένδρων, δίπλα ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή την εποχή παρατηρούνται ομάδες πολλών εκατοντάδων σε μερικές περιοχές. Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν είναι γνωστοί ακόμη οι μεταναστευτικοί δρόμοι και ο ακριβής τόπος προορισμού των πληθυσμών που αναπαράγονται στην Ελλάδα. Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές περιοχές της Παλαιοαρκτικής (από Ισπανία έως την ΒΑ Κίνα και την Β. Αφρική) με στεπτικού τύπου ενδιαιτήματα, καλλιέργειες σιτηρών, λιβάδια, φρύγανα και ξηρές ανοικτές μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Οι μεγάλες εκτάσεις με σιταροχώραφα μοιάζουν με τη στέπα. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ψευδοστεπτικές. Τα κιρκινέζια προσαρμόστηκαν άριστα σε αυτές. Σε ένα μικρό ποσοστό η διατροφή τους περιλαμβάνει ποντίκια και σαύρες. Όταν οι αγρότες καίνε τις καλαμιές, τα βλέπουμε μαζί με τους πελαργούς να κυνηγάνε τα ποντίκια και τις ακρίδες που προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι αλλαγές στη γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση εντομοκτόνων, την καταστροφή των φυτοφρακτών και των χέρσων εκτάσεων, έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι. Τα λιβάδια και οι αγραναπαύσεις που είναι οι καλύτεροι χώροι διατροφής στον κάμπο, περιορίζονται δίνοντας τη θέση τους σε εντατικές αρδευόμενες καλλιέργειες. Σε άλλες περιοχές, η υπερβόσκηση και η καταστροφή της βλάστησης έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λόγω διάβρωσης, ενώ σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές, η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας οδηγεί σε πύκνωση της βλάστησης, καθιστώντας ακατάλληλο το ενδιαίτημα για το είδος. 19

20 Aετογερακίνα (uteo rufinus) Πρόκειται για ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, μήκους εκατοστών και το άνοιγμα των φτερών φτάνει τα cm, με ελληνικό πληθυσμό περίπου ζευγάρια. Τα ενήλικα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, ζυγίζουν περίπου 950 γραμμάρια 1,75 κιλά ενώ τα αρσενικά 600 γραμμάρια 1,2 κιλά. Το φτέρωμά της ποικίλει. Μπορεί να είναι ξανθοκάστανη, με ελαφρές κρεμ ραβδώσεις στο κάτω μέρος αλλά πιο σπάνια μπορεί να έχει και σκουρόχρωμο φτέρωμα με πολύ σκούρο το κάτω μέρος. Η ενήλικη Αετογερακίνα έχει συνήθως ανοιχτόχρωμο κεφάλι με ουρά κανελλιά. Όταν πετάει, το κάτω μέρος της είναι υπόλευκο εκτός από τα λίγα σκούρα άκρα στις φτερούγες και τις κηλίδες των μηρών και των καρπών. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τη φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από μέρες. Η Αετογερακίνα φωλιάζει κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο ενώ απειλείται από τους λαθροκυνηγούς και την αυξανόμενη επέμβαση του ανθρώπου στους βιότοπούς της. Η τροφή της Αετογερακίνας αποτελείται από μικρά τρωκτικά, ερπετά και πουλιά που βρίσκει στα γυμνά βουνά, τις στέπες, τις ανοιχτές πεδιάδες και τις ακατοίκητες περιοχές όπου συχνάζει. Χτίζει τη φωλιά της σε μεμονωμένα δέντρα, βράχια αλλά και στο έδαφος. 20

21 8 ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ LEROY MERLIN ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οι επιπτώσεις ενός έργου στους βιότοπους, στη χλωρίδα και την πανίδα είναι ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας που επηρεάζονται. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις πρέπει να εκτιμώνται ξεχωριστά για κάθε έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους. Οι κυριότερες οχλήσεις στην πανίδα της περιοχής έχουν προκληθεί κατά τη φάση κατασκευής του έργου από τα αυξημένα επίπεδα θορύβου και της ρύπανσης εξαιτίας των εργοταξιακών εργασιών (κραδασμοί, δονήσεις, μετακίνηση βαρέων οχημάτων, έκλυση σκόνης εργοταξιακής προέλευσης κλπ.). Οι οχλήσεις αυτές ήταν προσωρινές και έπαψαν να υφίστανται μετά την κατασκευή του έργου. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνει κτιριακή επέκταση του Leroy Merlin. Τα πουλιά εκτιμάται ότι είναι το είδος της πανίδας που διατρέχει τον σοβαρότερο κίνδυνο από την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου. Οι ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι: Μεταναστευτικά είδη Είδη που ξεχειμωνιάζουν και Πληθυσμοί αναπαραγωγής. Η όχληση στα προστατευόμενα είδη συνήθως συνδυάζεται με την παρουσία άλλων δραστηριοτήτων και είναι έμμεση. Η όχληση δημιουργεί προβλήματα στα είδη κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους καθώς επίσης στους χώρους διατροφής και ξεκούρασης. Οι κυριότερες απειλές των πουλιών είναι: Κυνήγι-συλλογή: αφορά το παράνομο κυνήγι (χρήση δολωμάτων, παγίδες για πουλιά, κράχτες), το νόμιμο κυνήγι (όχληση που προκαλείται στους χώρους αναπαραγωγής, διατροφής και ξεκούρασης), τη μόλυνση των πουλιών από το μόλυβδο (από τα σκάγια). Καταστροφή φωλιών: η καταστροφή φωλιών είτε εσκεμμένα (π.χ. κοπή δένδρων που φωλιάζουν, αλλαγή για συντήρηση στηλών ΔΕΗ κλπ.), είτε αθέλητα (π.χ. moto-cross σε αμμώδεις εκτάσεις που φωλιάζουν πουλιά, άλλες αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να τα επηρεάσουν κλπ.), αποτελεί άμεση απειλή στα πουλιά και είναι παράνομη. Καταστροφή χώρου διατροφής: η καταστροφή των υγρολίβαδων μπορεί να διώξει εντελώς ένα είδος από μία περιοχή. Καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/ανάπαυσης: η καταστροφή αυτή αφορά κυρίως την κοπή των δένδρων που χρησιμοποιούνται είτε για κούρνιασμα είτε για ανάπαυση. 21

22 Επιπτώσεις από την εισαγωγή ειδών ζώων: αφορά μόνο την απελευθέρωση ζώων που έχουν άμεση επίπτωση σε άλλα είδη πουλιών. Αφορά την απελευθέρωση στη φύση ειδών ζώων που μπορούν να προκαλέσουν ανταγωνισμό με άλλα είδη, να υπερισχύσουν και να εξαπλωθούν εις βάρος των τοπικών ειδών με αποτέλεσμα να χαθούν εντελώς τοπικά είδη. Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα ή εντομοκτόνα: αφορά κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο που οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων είναι μεγαλύτερες με αποτέλεσμα να μεταφέρονται υπολείμματα οργανοχλωρικών και βαρέων μετάλλων στα αυγά. Από τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκύψουν οι παραπάνω επιπτώσεις λόγω της φύσης του έργου. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή παρατηρείται συχνά το προστατευόμενο είδος ορνιθοπανίδας της περιοχής (κιρκινέζι) κυρίως στον οικισμό της Νίκαιας και στις γύρω καλλιέργειες των σιτηρών. Επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου Κατά τη λειτουργία της μελετώμενης δραστηριότητας, οχλήσεις στην πανίδα της περιοχής είναι δυνατόν να προκληθούν από τα αυξημένα επίπεδα θορύβου εξαιτίας της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των πελατών/επισκεπτών και των εργαζομένων, από τα συστήματα κλιματισμούεξαερισμού των χώρων, από τα αντλιοστάσια και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Δεν αναμένεται να αυξηθούν τα τωρινά επίπεδα θορύβου από την κίνηση των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο στάθμευσης του Leroy Merlin, δεδομένου ότι δεν θα αυξηθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος και δεν θα επηρεαστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, σε όλες τις θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας (τήρηση αποστάσεων, ηχομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση διπλών τζαμιών στα εξωτερικά παράθυρα και πόρτες, ηχομόνωση όλων των κλειστών χώρων, τοποθέτηση κατάλληλων δαπέδων ώστε να μην προκαλείται αντήχηση), ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου. Επίσης, κατά τη λειτουργία του έργου, οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής μπορεί να προκληθούν από την υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής, από τους εκπεμπόμενους ρύπους (καυσαέρια) και σκόνες που προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αναμένεται αξιόλογη επιβάρυνση ή διαφοροποίηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής, δεδομένου ότι το Leroy Merlin βρίσκεται πολύ κοντά στην Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών και την ΠΑΘΕ, όπου ήδη υφίσταται μια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω της κίνησης των οχημάτων επάνω στους οδικούς άξονες. Επιπλέον, η πρόσβαση στο πολυκατάστημα γίνεται μέσω αγροτικής οδού. Η οδός πρόσβασης καθώς και ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης είναι ασφαλτοστρωμένοι. Τέλος, το Leroy Merlin έχει κατασκευαστεί σε πεδινή 22

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΥΥ ΥΥΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΕΕΝΟΥΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΟΥΥ ΠΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΟΣΣ LLEERROYY MEERRLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΚΤΤΗ ΣΣΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗ ΣΣ ΕΕΠ ΙΙΧΧ ΕΕΙΙΡΡΗ ΣΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

13 Νοεμβρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

24 Φεβρουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΙΑΡΙΖΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΦΑΡΣΑΛΑ ΕΡΓΟ: «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» ΦΑΣΗ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 8. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ - ΝΥΚΤΟΒΙΑ 1. Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus Περιγραφή ο χρωματισμός του φτερώματος στο πάνω μέρος είναι μαυρόφαιος με λευκές περιοχές στη ράχη, τα πρωτεύοντα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Μ.)... 4 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 Κορμπάκη Δέσποινα Κολακλίδη Ναταλία Ζαχαροπούλου Φιλιππούλα Θανοπούλου Ιωαννά ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ: Η χλωρίδα και η πανίδα στην χώρα μας είναι ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) Περιγραφή Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές

Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές Οι λίμνες στις τέσσερις εποχές Λίμνη Κερκίνη Το πρόβλημα της λίμνης Κερκίνης εντοπίζεται στο νερό, στη διαχείριση του νερού. Η μεγάλη διακύμανση της στάθμης του νερού επηρεάζει διάφορα σπάνια είδη που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ NATURA 2000 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Μαρία Φλουράκη, δικηγόρος ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την διατήρηση των άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εφαρμογή της Οδηγίας ΣΠΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σταυρούλα Παπούλια Υπεύθυνη προστατευόμενων περιοχών Ελλ.Ορνιθολογικής Εταιρείας Νέες πολιτικές της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη ορθή διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ 1. Σκουφοβουτηχτάρα Podiceps cristatus Περιγραφή Το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας το καλοκαίρι διακρίνεται από το λευκό λαιμό, τα δύο μαύρα λοφία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής

Γ. Βλοντάκης. Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές NATURA: Προστασία και αναβάθμιση των τοπικών φυσικών πόρων - βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία Γ. Βλοντάκης Γεωπόνος-Περιβ/λόγος-Βιοκαλλιεργητής Περιοχές δικτύου NATURA 2000 Φυσικοί πόροι Έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 1/4/2007*

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Κερκητείου ρέματος βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του νέου Καρλόβασι και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Η εκβολή κρατά νερό όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ -> ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ ΧΡΥΣΑΕΤΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είμαστε μέλη της ερευνητικής ομάδας που ασχολείται με το περιβάλλον και με το τι μας κάνει να χαμογελάμε στη φύση. Επιλέξαμε αυτό το θέμα επειδή πιστεύουμε πως ακόμα υπάρχουν πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45075 25 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3761 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43231/1054 Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Διαβάστε περισσότερα

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης Περιγραφή Το έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Αρτάκης, στο Δήμο Χαλκιδέων. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND003 - Λίμνη Ατένη Περιγραφή Η λίμνη Ατένη βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422344000 και με το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο καταγραφής Έρευνας γης και εδάφους

Φύλλο καταγραφής Έρευνας γης και εδάφους Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποστολής ανιχνεύσεων GROW 2017 Φύλλο καταγραφής Έρευνας γης και εδάφους Η διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε με τον αισθητήρα Flower Power Το αναγνωριστικό (ή όνομα) του αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

AND019 - Έλος Κρεμμύδες

AND019 - Έλος Κρεμμύδες AND019 - Έλος Κρεμμύδες Περιγραφή Το έλος Κρεμμύδες βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Κόρθι στην Άνδρο. Τροφοδοτείται από δύο ρύακες περιοδικής ροής και λόγω της απομόνωσής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία Αλεξάνδρα Κόντου WINDFARMS & WILDLIFE LIFE12 BIO/GR/000554 Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο

Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Οικολογική Παροχή στον ποταμό Νέστο Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Δ/ντής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση.

Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, ΓΕΩΤΕΕ, 4.02.14 Ενεργειακές καλλιέργειες και προστασία εδάφους από διάβρωση. Π. Βύρλας Γενικότητες Με τον όρο ενεργειακή καλλιέργεια εννοούμε καλλιέργειες που η παραγωγή τους χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης Νοέµβριος 2008 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείµενο Προθεσµία ενσωµάτωσης 2004/8/ΕΚ Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

NATURA 2000 NATURA 2000 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ NATURA 2000 NATURA 2000 Το Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ)

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) εμφανίζεται ως έννοια για πρώτη φορά το 1993 (Baldock et al., 1993). επιβεβαιώνει την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ορισμένων τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων και των "φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στην Κεντρική Ασία βρίσκεται η έρημος Γκόμπι και της Αραβίας. Στην Αμερική η Μοχάβι(Βόρεια) και η Ατακάμα (Νότια).

Στην Κεντρική Ασία βρίσκεται η έρημος Γκόμπι και της Αραβίας. Στην Αμερική η Μοχάβι(Βόρεια) και η Ατακάμα (Νότια). H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ Στη Γη υπάρχουν μεγάλες αφιλόξενες άνυδρες εκτάσεις που ονομάζονται έρημοι.καλύπτουν το 1/3 της ξηράς και βρίσκονται κυρίως κοντά στους δύο Τροπικούς ( Αιγόκερω και Καρκίνου) Στην Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 2 ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΝΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1)το γεωγραφικό πλάτος 2)την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3)το

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα