ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ ΙΙΔΙΙΟΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΩΝ Α..ΕΕ..» 88 ΟΟ ΧΧΛΛΜ.. Π..ΕΕ..Ο.. ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ--ΑΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΤΙΙΚΚΗ ΕΕΝΟΤΤΗΤΤΑΑ ΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ ΔΗΜΟΣΣ ΚΚΙΙΛΛΕΕΛΛΕΕΡΡ

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.5 ΧΛΩΡΙΔΑ 2.6 ΠΑΝΙΔΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 3.2 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 3.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 4 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 5 ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 6 ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) 7 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) 8 ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 8.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πίνακες Πίνακας 1: Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Πίνακας 2: Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Πίνακας 3. Χρήσεις γης στη Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας Πίνακας 4: Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 10 του Ν (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου Εμπορικού Πολυκαταστήματος Leroy Merlin, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού ,45 m 2, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «SG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (βλέπε και Χάρτη 1 στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Βάσει της υπ αριθμόν 1958/ (ΦΕΚ 21/ ) Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ το έργο υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2. Η θέση του έργου εμπίπτει εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) με ονομασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» και κωδ. GR , η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) από τον Ιανουάριο του 2008, λόγω της σπουδαιότητάς της ως περιοχή αναπαραγωγής αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας, τα οποία βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, η περιοχή αποτελεί τόπο αναπαραγωγής και τροφοληψίας για το διεθνώς απειλούμενο Κιρκινέζι (Falco naumanii) καθώς και για την Αετογερακίνα (uteo Rufinus) (βλέπε Χάρτη 5, στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Η παρούσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής Natura, την περιγραφή των τύπων Οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ), την περιγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ), την περιγραφή της ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) και την δέουσα εκτίμηση/αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου. Για την εκπόνηση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 3

4 Η με αριθμ. Η.Π /853/Ε103/ ΚΥΑ «Τροποποίηση των υπ αριθμ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ αριθμ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/Β/ ) Η με αριθμ. Η.Π /1807/Ε.103/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β/ ) Η με αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/ ΚΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ» (Β 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 415/Β/ ) 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΈΡΓΟΥ Το Εμπορικό Πολυκατάστημα Leroy Merlin λειτουργεί στην πόλη της Λάρισας από το 2009 στο 8 ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, με αντικείμενο την πώληση διαφόρων ειδών ιδιοκατασκευής, διακόσμησης, κήπου, δομικών υλικών, ηλεκτρολογικών ειδών, εργαλείων κλπ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του πολυκαταστήματος βρίσκονται σε οικόπεδο εμβαδού ,45 m 2. Κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την 217/08 Οικοδομική Άδεια με συνολική κάλυψη 7.444,06 m 2 και συνολική δόμηση 7.596,32 m 2. Η υπ αριθμ. 217/08 Οικοδομική Άδεια αναθεωρήθηκε στις ως προς την αλλαγή των επιβλεπόντων μηχανικών και του ονόματος του ιδιοκτήτη από ΕΜΑΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ σε SG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Επίσης, αναθεωρήθηκε στις ως προς τον φέροντα οργανισμό του υπογείου, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, στοιχείων όψεων και περιβάλλοντος χώρου. Στην παρούσα φάση γίνεται τακτοποίηση κάποιων αυθαίρετων κατασκευών βάσει του Ν. 4178/13. Η συνολική πραγματοποιούμενη κάλυψη και δόμηση είναι 7.465,06 m 2 και 7.604,69 m 2, αντίστοιχα (Οικ. Άδεια 217/08 + Ν. 4178/13) αύξηση κάλυψης κατά 0,28% και δόμησης κατά 0,11%. Επίσης, προστίθεται νέα υπόγεια δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, όγκου m 3. Όπως προαναφέρθηκε στο κείμενο της ΜΠΕ, το πολυκατάστημα κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει της με αρ. πρωτ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 4

5 Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης αποθηκεύονται σε σηπτική δεξαμενή και περιοδικά οδηγούνται μέσω βυτιοφόρου οχήματος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Λάρισας. Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου έχουν διαμορφωθεί 593 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, 3 θέσεις στάθμευσης μεγάλων οχημάτων και 12 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων για ΑΜΕΑ. Επίσης, στην ανατολική και δυτική πλευρά του οικοπέδου υπάρχει φύτευση, ενώ χώροι πρασίνου με δένδρα και θάμνους έχουν διαμορφωθεί και στους χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα την αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Ο δρόμος πρόσβασης στο Leroy Merlin είναι η αγροτική οδός πλάτους 10 m, που συνορεύει με την βόρεια πλευρά του γηπέδου. 5

6 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για να σχηματιστεί γνώμη, αναφορικά με τους σπουδαιότερους καθοριστικούς παράγοντες του κλίματος που επηρεάζουν την περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Σταθμός Λάρισας). Κλιματολογικά Στοιχεία Η Θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους υψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, του Μαυροβουνίου του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική επίδραση του Αιγαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να χαρακτηρίζεται από ηπειρωτικό κλίμα και μεταβατικό από το μεσογειακό προς το μεσοευρωπαϊκό. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας σε ότι αφορά στο κλίμα προκύπτουν από τα δεδομένα της Ε.Μ.Υ. (Διεύθυνση Κλιματολογίας Μετεωρολογικός Σταθμός Λάρισας, θέση Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α, Ύψος βαρομέτρου 73,6m). Ανεμολογικά Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από νηνεμία της οποίας η μέση τιμή φθάνει το 54,85%. Από άποψη ετήσιας συχνότητας των ανέμων ισχύει ο ακόλουθος πίνακας από τον οποίο προκύπτει και το ιστόγραμμα που ακολουθεί. Πίνακας 1: Μέση ετήσια συχνότητα διεύθυνσης ανέμων Διεύθυνση ανέμων Συχνότητα εμφάνισης Β 4,874 ΒΑ 5,925 Α 16,790 ΝΑ 5,345 Ν 1,731 ΝΔ 2,980 Δ 3,833 ΒΔ 3,669 Πηγή: Ε.Μ.Υ. 6

7 Ιστόγραμμα ανέμων Β 20 ΒΔ ΒΑ Δ 0 Α ΝΔ ΝΑ Ν Πηγή: Ε.Μ.Υ. Σε συνέχεια των παραπάνω παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης κυρίως ανατολικών και ακολούθως βορειοανατολικών ανέμων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο ανατολικός και ο βορειοανατολικός άνεμος πνέουν συνήθως με 2-4 eaufort, ενώ οι άλλοι με 1-3 f. Η ανώτατη ταχύτητα των ανέμων προσεγγίζει τα 8 f με εξαίρεση τους νότιους, νοτιοανατολικούς και δυτικούς που δεν ξεπερνούν τα 7 f. Γενικά λόγω των φυσικών εμποδίων, η ταχύτητα των βορείων, βορειοανατολικών και βορειοδυτικών ανέμων ανακόπτεται και μόνο ο ανατολικός άνεμος πνέει χωρίς εμπόδια μέσω της Λάρισας, με μεγαλύτερη άνεση κυρίως το καλοκαίρι. Θερμοκρασία Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής είναι 15,8 ο C με μέση ελάχιστη ανά μήνα 8,74 ο C και μέγιστη 21,42 ο C. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές για τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής και για την περίοδο Πίνακας 2: Μέσες τιμές κλιματολογικών δεδομένων Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μέση θερμοκρασία ( ο C) Χιόνι (ημ/μήνα) Μ.Σχετική υγρασία % Υετός (ημ/μήνα) 5,2 6,8 9,5 14,0 19,7 25, 2 27, 3 26,3 21,9 16,3 10,9 6,5 1,8 1,6 0, ,1 1,2 79,8 75,0 72,6 68,1 61,3 48, 8 46, 3 49,9 58,7 69,8 79,2 82,0 10,6 10,9 11,9 10,8 10,2 6,4 4,5 4,3 6,3 9,7 11,7 11,9 Ετήσιο ύψος βροχής (mm) Μέση τιμή: 422,5 Πηγή: Ε.Μ.Υ 7

8 Στον παραπάνω πίνακα, παρατίθενται κλιματολογικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το σταθμό της Λάρισας (Γ. Πλάτος Β 39 39, Γ. Μήκος Α 22 27, Ύψος βαρομέτρου 73.6 m) και για την χρονική περίοδο , όπου μπορούν να παρατηρηθούν τα εξής: Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνεται από 5,2 C-27,3 C, ακραίες τιμές που παρατηρούνται τον Ιανουάριο και Ιούλιο, αντίστοιχα. Η σχετική υγρασία είναι γενικά κανονική (46,3-82%), με μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, παρατηρείται στην περιοχή εμφάνιση ομίχλης κατά περιόδους, από τις αρχές του Φθινοπώρου έως και τα μέσα της Άνοιξης γεγονός που δικαιολογείται από τη θέση της περιοχής και την παρουσία του ποταμού Πηνειού. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων είναι 422,5 mm με τα μέγιστα ύψη να παρατηρούνται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας καλύπτει συνολική έκταση 279,5 Km 2 και πρόκειται για αποκλειστικά πεδινή έκταση. Όσον αφορά στην κατανομή των χρήσεων γης της παραπάνω έκτασης, αυτή περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε ποσοστό 81%), δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους (σε ποσοστό 14%), δασώδεις εκτάσεις (σε ποσοστό 0,07%), δομημένο χώρο οικισμούς (σε ποσοστό 4,5%) και εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά (σε ποσοστό 0,43%). Αναλυτική η έκταση ανά χρήση και ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα (σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.), δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3: Χρήσεις γης της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Τοπ. Κοιν. Διλόφου Τοπ. Κοιν. Ζαππείου Τοπ. Κοιν. Μοσχοχωρίου Τοπ. Κοιν. Μύρων Τοπ. Κοιν. Ν. Λεύκης Τοπ. Κοιν. Ν. Καρυών Ολική έκταση (Κm 2 ) Καλλιεργού- μενη γη (Κm 2 ) Βοσκότοποι κοινοί (Κm 2 ) Βοσκότοποι ιδιωτικοί (Κm 2 ) Δάση (Κm 2 ) Οικισμοί (Κm 2 ) Γη καλυμμένη από νερό (Κm 2 ) 20,9 17,4 2,2 0,9 0 0,4 0 40,7 35,1 0 1,9 0,1 3,6 0,1 23,0 19,1 1 1,7 0 1,2 0 60,2 38,0 20,7 0,2 0,1 0,9 0,3 10,2 9,4 0 0,4 0 0,3 0,1 41,0 32,7 0 5,1 0 2,9 0,3 8

9 Δημ. Κοιν. Νίκαιας Τοπ. Κοιν. Χαράς 60,5 55,9 2, ,4 0,1 23,0 18,7 0 3,1 0 0,9 0,3 ΣΥΝΟΛΟ 279,5 226,3 26,1 13,3 0,2 12,6 1,2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Νίκαιας, Ν. Λάρισας (υπ αριθμ. 4153/42375 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΦΕΚ 527/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/ ) η περιοχή όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin ανήκει στη Ζώνη Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΖΕΠΔ Β1 Βόρειο τμήμα του Δήμου (βλέπε Χάρτη 3 στο παράρτημα ΙΙ της ΜΠΕ). Οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικές αποθήκες. Ως εκ τούτου, η μελετώμενη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, γεωτεκτονικά ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία στην περιοχή αυτή συνίσταται από μεταμορφωμένα πετρώματα, που αποτελούν τις παρακάτω γεωλογικές ενότητες και αναγνωρίσθηκαν κατά την γεωλογική χαρτογράφηση. ΟΛΟΚΑΙΝΟ Αλλουβιακές αποθέσεις Οι αλλουβιακές αποθέσεις είναι ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, κροκαλολατύπες και ποταμολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στις λεκάνες της Λάρισας και της Κάρλας, όπως και σε μικρές εσωτερικές λεκάνες. Στις παρυφές των λεκανών τα υλικά είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται βαθμιαία λεπτομερέστερα. ΠΟΝΤΙΟ- ΠΛΕΙΟ- ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί Υπέρκεινται λιμναίων και λιμνοποτάμιων αποθέσεων. Είναι αργιλοαμμώδη υλικά και πηλοί με διάσπαρτες κροκαλολατύπες ποικίλης προέλευσης με παρεμβολές χαλαρών/ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών. Οι λιμναίες αποθέσεις αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες, μικρο-μακροκροκαλολατυποπαγή. Ο χώρος όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα Leroy Merlin δομείται αποκλειστικά από αλλουβιακές αποθέσεις. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αποθέσεων αυτών σύμφωνα με την γεωλογία της ευρύτερης περιοχής είναι το Ολόκαινο (βλέπε και απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη ΙΓΜΕ στο παράρτημα ΙΙ της μελέτης). 9

10 2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο, δεν παρουσιάζει καμία μόλυνση ή ρύπανση, από παράγοντες που σχετίζονται με δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα που αναπτύσσονται στην περιοχή, διότι οι λειτουργούσες βιοτεχνικές μονάδες δεν περιλαμβάνουν παραγωγικές διαδικασίες που παράγουν σημαντικές ποσότητες υγρών ή στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, οι λειτουργούσες βιοτεχνίες που παράγουν υγρά απόβλητα διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων τους. Το Εμπορικό Πάρκο Λάρισας (ΙΚΕΑ) που γειτονεύει με το Leroy Merlin, διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Λυμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Εμπορικού Πάρκου. Σαν μια μικρή παρέμβαση στο έδαφος και κατά συνέπεια στους επιφανειακούς υδροφόρους, μπορεί να θεωρηθεί η αλόγιστη λίπανση των αγροτικών εκτάσεων, για την άνοδο της στρεμματικής τους απόδοσης καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των υπόγειων νερών με επικίνδυνα χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις (νιτρική ρίζα, αμμωνιακή ρίζα, φωσφορικές και οργανικές ενώσεις). Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει, με την πραγματοποίηση εδαφικών αναλύσεων, για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσεων των φυτοφαρμάκων και τη συλλογή των επικίνδυνων και τοξικών συσκευασιών αυτών σε ειδικά σημεία συγκέντρωσης, από όπου θα μπορούσαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. 2.5 ΧΛΩΡΙΔΑ Η περιοχή παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστησης. Δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευθέντων ειδών χλωρίδας. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, βαμβάκι). Η αγροτική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας. Η αυτοφυής βλάστηση που παρατηρείται αποτελείται από ετήσια αγριόχορτα και μικρούς θάμνους στα όρια των ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων. 2.6 ΠΑΝΙΔΑ Στην περιοχή εντοπίζεται η χαρακτηριστική πανίδα των πεδιάδων και των καλλιεργούμενων χωραφιών που σε γενικές γραμμές είναι τα αρπακτικά, τα ερπετά, τα εντομοφάγα πτηνά, τα έντομα, τα τρωκτικά και τα θηλαστικά (λαγοί, αλεπούδες, ασβοί). Όπως προαναφέρθηκε, η θέση του έργου βρίσκεται εντός της ενταγμένης περιοχής στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδ. GR , που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) για την Ορνιθοπανίδα. 10

11 Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (uteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". 11

12 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 Η περιοχή μελέτης ανήκει στην ενταγμένη στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 περιοχή «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ/GR » που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα. Χάρτης Περιοχής Natura

13 Η περιοχή «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ/GR » έχει έκταση ,12 ha και συνολική περίμετρο 297,6 km. Το μέγιστο υψόμετρο της περιοχής είναι 725 m ενώ το ελάχιστο είναι 65 m. 3.1 ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως απειλούμενου είδους Falco naumanni (Κιρκινέζι). Επίσης, σημαντική περιοχή αναπαραγωγής είναι για τα ακόλουθα είδη: uteo rufinus (Αετογερακίνα), Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα), ubo bubo (Μπούφος), Merops apiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα) και για τη διαχείμανση: Falco columbarius (Νανογέρακο) και Otis tarda (Ωτίδα). 3.2 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ Η εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως η μετατροπή της καλλιέργειας σιτηρών σε αρδευόμενες καλλιέργειες επηρεάζουν δυσμενώς τους πληθυσμούς του κιρκινεζιού. Σημαντική απειλή αποτελεί η μείωση των θέσεων αναπαραγωγής εξαιτίας των αλλαγών στην κατασκευή των οροφών των σπιτιών. 3.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ Αξιόλογα φυτά της περιοχής: δεν έχουν καταγραφεί αξιόλογα φυτά. Αξιόλογα πτηνά της περιοχής: uteo rufinus (Αετογερακίνα), Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας), Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς), Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς), Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός), urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα), ubo bubo (Μπούφος), Merops apiaster (Μελισσοφάγος), Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα), Melanocorypha calandra (Γαλιάντρα), Falco columbarius (Νανογέρακο), Falco peregrinus (Πετρίτης), Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο), Circaetus gallicus (Φιδαητός), Otis tarda (Ωτίδα), otaurus stellaris (Ήταυρος), Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος), Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα) κλπ. 13

14 4 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν έχουν αναγνωριστεί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 14

15 5 ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν καταγράφηκε κάποιο είδος χλωρίδας το οποίο να απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 15

16 6 ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /853/Ε103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) Εντός της περιοχής ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ με κωδικό GR (ΖΕΠ-SPA), δεν καταγράφηκε κάποιο είδος πανίδας το οποίο να απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π /853/Ε 103/ (ΦΕΚ 645/Β/ ). 16

17 7 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ) Στην περιοχή Natura 2000 με ονομασία ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ και κωδικό GR (ΖΕΠ SPA) καταγράφηκαν 14 είδη ορνιθοπανίδας τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ (ΦΕΚ 1495/Β/ ): Πίνακας 4: Ορνιθοπανίδα του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Μικρότερο Μεγαλύτερο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση Συνολική αξιολόγηση Falco columbarius (Νανογέρακο) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) Falco naumanni (Κιρκινέζι) Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος) Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος) Egretta alba (Αργυροτσικνιάς) Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος) Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) uteo rufinus (Αετογερακίνα) urhinus oedicnemus (Πετροτριλίδα) otaurus stellaris (Ήταυρος) Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας) Falco peregrinus (Πετρίτης) W P C C C P C C R i C R i C C W P C C W P C C W i C C W P C C R 5 C C P 4 4 i C R 30 C C W i C C R 6 C C W P C C Πηγή: Βάση Δεδομένων Δικτύου Natura 2000 (http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=504&language=el-gr) 17

18 Επεξηγήσεις πίνακα πανίδας ΤΥΠΟΣ: P: μόνιμο, R: αναπαραγωγής, C:συγκέντρωση, W:διαχείμαση ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: i:άτομα, p:ζεύγη ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: C: κοινό είδος, R:σπάνιο V: πολύ σπάνιο, P: εάν ο πληθυσμός είναι παρών στο τόπο, DD: ελλιπή στοιχεία. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Πληθυσμός: Α: 100>=p>15%, : 15>=p>2%, C: 2>=p>0%, D: ασήμαντος πληθυσμός Διατήρηση: Α: εξαίρετη διατήρηση, Β: καλή διατήρηση, C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση Απομόνωση: Α: σχεδόν απομονωμένος, Β: μη απομονωμένος πληθυσμός, C: πληθυσμός μη απομονωμένος σε μεγάλο μέρος της περιοχής εξάπλωσης Συνολική αξιολόγηση: Α: εξαίρετη αξία, Β: καλή αξία, C: επαρκής αξία Τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της περιοχής είναι το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Αετογερακίνα (uteo rufinus). Το κιρκινέζι είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και άλλα μεγάλα έντομα. Η αετογερακίνα είναι ένα ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη συναντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών". Κιρκινέζι (Falco naumanni) Το κιρκινέζι εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά ορισμένων αγροτικών περιοχών. Τέτοιοι οικισμοί βρίσκονται στις πεδινές εκτάσεις της νότιας και κεντρικής Θεσσαλίας και διατηρούν ακόμη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα, συνήθως πλινθόκτιστα, με σκεπές κατάλληλες για φώλιασμα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν με καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου το μικρό απειλούμενο γεράκι αναζητά την τροφή του. Οι σημαντικότεροι από τους οικισμού αυτούς που διατηρούν αποικίες άνω των 10 ζευγαριών είναι τα 18

19 Φάρσαλα, το Σιτοχώρι, ο Τύρναβος, ο Δίλοφος, η Κυψέλη, το Μέγα Μοναστήρι, το Αχίλλειο, η Νέα Λεύκη, οι Νέες Καρυές, η Νίκαια, η Τερψιθέα, το Ζάππειο. Τον χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφει από την Αφρική όπου ξεχειμώνιασε, θα το δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ή όλα μαζί σε μεμονωμένα δένδρα στον κάμπο. Κατόπιν, διασπείρονται στις θέσεις αναπαραγωγής. Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή αποθήκες. Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες βράχων, σε ορθοπλαγιές, σε τρύπες δένδρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε μεγάλες ομάδες και κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δένδρων, δίπλα ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή την εποχή παρατηρούνται ομάδες πολλών εκατοντάδων σε μερικές περιοχές. Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν είναι γνωστοί ακόμη οι μεταναστευτικοί δρόμοι και ο ακριβής τόπος προορισμού των πληθυσμών που αναπαράγονται στην Ελλάδα. Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές περιοχές της Παλαιοαρκτικής (από Ισπανία έως την ΒΑ Κίνα και την Β. Αφρική) με στεπτικού τύπου ενδιαιτήματα, καλλιέργειες σιτηρών, λιβάδια, φρύγανα και ξηρές ανοικτές μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Οι μεγάλες εκτάσεις με σιταροχώραφα μοιάζουν με τη στέπα. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ψευδοστεπτικές. Τα κιρκινέζια προσαρμόστηκαν άριστα σε αυτές. Σε ένα μικρό ποσοστό η διατροφή τους περιλαμβάνει ποντίκια και σαύρες. Όταν οι αγρότες καίνε τις καλαμιές, τα βλέπουμε μαζί με τους πελαργούς να κυνηγάνε τα ποντίκια και τις ακρίδες που προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι αλλαγές στη γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση εντομοκτόνων, την καταστροφή των φυτοφρακτών και των χέρσων εκτάσεων, έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι. Τα λιβάδια και οι αγραναπαύσεις που είναι οι καλύτεροι χώροι διατροφής στον κάμπο, περιορίζονται δίνοντας τη θέση τους σε εντατικές αρδευόμενες καλλιέργειες. Σε άλλες περιοχές, η υπερβόσκηση και η καταστροφή της βλάστησης έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λόγω διάβρωσης, ενώ σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές, η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας οδηγεί σε πύκνωση της βλάστησης, καθιστώντας ακατάλληλο το ενδιαίτημα για το είδος. 19

20 Aετογερακίνα (uteo rufinus) Πρόκειται για ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, μήκους εκατοστών και το άνοιγμα των φτερών φτάνει τα cm, με ελληνικό πληθυσμό περίπου ζευγάρια. Τα ενήλικα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, ζυγίζουν περίπου 950 γραμμάρια 1,75 κιλά ενώ τα αρσενικά 600 γραμμάρια 1,2 κιλά. Το φτέρωμά της ποικίλει. Μπορεί να είναι ξανθοκάστανη, με ελαφρές κρεμ ραβδώσεις στο κάτω μέρος αλλά πιο σπάνια μπορεί να έχει και σκουρόχρωμο φτέρωμα με πολύ σκούρο το κάτω μέρος. Η ενήλικη Αετογερακίνα έχει συνήθως ανοιχτόχρωμο κεφάλι με ουρά κανελλιά. Όταν πετάει, το κάτω μέρος της είναι υπόλευκο εκτός από τα λίγα σκούρα άκρα στις φτερούγες και τις κηλίδες των μηρών και των καρπών. Γεννάει τον Απρίλιο 3-4 αβγά τα οποία επωάζονται σε μέρες. Οι νεοσσοί δέχονται τη φροντίδα και των δύο γονιών και μπορούν να πετάξουν μετά από μέρες. Η Αετογερακίνα φωλιάζει κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο ενώ απειλείται από τους λαθροκυνηγούς και την αυξανόμενη επέμβαση του ανθρώπου στους βιότοπούς της. Η τροφή της Αετογερακίνας αποτελείται από μικρά τρωκτικά, ερπετά και πουλιά που βρίσκει στα γυμνά βουνά, τις στέπες, τις ανοιχτές πεδιάδες και τις ακατοίκητες περιοχές όπου συχνάζει. Χτίζει τη φωλιά της σε μεμονωμένα δέντρα, βράχια αλλά και στο έδαφος. 20

21 8 ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ LEROY MERLIN ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οι επιπτώσεις ενός έργου στους βιότοπους, στη χλωρίδα και την πανίδα είναι ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας που επηρεάζονται. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις πρέπει να εκτιμώνται ξεχωριστά για κάθε έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους. Οι κυριότερες οχλήσεις στην πανίδα της περιοχής έχουν προκληθεί κατά τη φάση κατασκευής του έργου από τα αυξημένα επίπεδα θορύβου και της ρύπανσης εξαιτίας των εργοταξιακών εργασιών (κραδασμοί, δονήσεις, μετακίνηση βαρέων οχημάτων, έκλυση σκόνης εργοταξιακής προέλευσης κλπ.). Οι οχλήσεις αυτές ήταν προσωρινές και έπαψαν να υφίστανται μετά την κατασκευή του έργου. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνει κτιριακή επέκταση του Leroy Merlin. Τα πουλιά εκτιμάται ότι είναι το είδος της πανίδας που διατρέχει τον σοβαρότερο κίνδυνο από την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου. Οι ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι: Μεταναστευτικά είδη Είδη που ξεχειμωνιάζουν και Πληθυσμοί αναπαραγωγής. Η όχληση στα προστατευόμενα είδη συνήθως συνδυάζεται με την παρουσία άλλων δραστηριοτήτων και είναι έμμεση. Η όχληση δημιουργεί προβλήματα στα είδη κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους καθώς επίσης στους χώρους διατροφής και ξεκούρασης. Οι κυριότερες απειλές των πουλιών είναι: Κυνήγι-συλλογή: αφορά το παράνομο κυνήγι (χρήση δολωμάτων, παγίδες για πουλιά, κράχτες), το νόμιμο κυνήγι (όχληση που προκαλείται στους χώρους αναπαραγωγής, διατροφής και ξεκούρασης), τη μόλυνση των πουλιών από το μόλυβδο (από τα σκάγια). Καταστροφή φωλιών: η καταστροφή φωλιών είτε εσκεμμένα (π.χ. κοπή δένδρων που φωλιάζουν, αλλαγή για συντήρηση στηλών ΔΕΗ κλπ.), είτε αθέλητα (π.χ. moto-cross σε αμμώδεις εκτάσεις που φωλιάζουν πουλιά, άλλες αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να τα επηρεάσουν κλπ.), αποτελεί άμεση απειλή στα πουλιά και είναι παράνομη. Καταστροφή χώρου διατροφής: η καταστροφή των υγρολίβαδων μπορεί να διώξει εντελώς ένα είδος από μία περιοχή. Καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/ανάπαυσης: η καταστροφή αυτή αφορά κυρίως την κοπή των δένδρων που χρησιμοποιούνται είτε για κούρνιασμα είτε για ανάπαυση. 21

22 Επιπτώσεις από την εισαγωγή ειδών ζώων: αφορά μόνο την απελευθέρωση ζώων που έχουν άμεση επίπτωση σε άλλα είδη πουλιών. Αφορά την απελευθέρωση στη φύση ειδών ζώων που μπορούν να προκαλέσουν ανταγωνισμό με άλλα είδη, να υπερισχύσουν και να εξαπλωθούν εις βάρος των τοπικών ειδών με αποτέλεσμα να χαθούν εντελώς τοπικά είδη. Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα ή εντομοκτόνα: αφορά κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο που οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων είναι μεγαλύτερες με αποτέλεσμα να μεταφέρονται υπολείμματα οργανοχλωρικών και βαρέων μετάλλων στα αυγά. Από τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκύψουν οι παραπάνω επιπτώσεις λόγω της φύσης του έργου. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή παρατηρείται συχνά το προστατευόμενο είδος ορνιθοπανίδας της περιοχής (κιρκινέζι) κυρίως στον οικισμό της Νίκαιας και στις γύρω καλλιέργειες των σιτηρών. Επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου Κατά τη λειτουργία της μελετώμενης δραστηριότητας, οχλήσεις στην πανίδα της περιοχής είναι δυνατόν να προκληθούν από τα αυξημένα επίπεδα θορύβου εξαιτίας της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των πελατών/επισκεπτών και των εργαζομένων, από τα συστήματα κλιματισμούεξαερισμού των χώρων, από τα αντλιοστάσια και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Δεν αναμένεται να αυξηθούν τα τωρινά επίπεδα θορύβου από την κίνηση των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο στάθμευσης του Leroy Merlin, δεδομένου ότι δεν θα αυξηθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος και δεν θα επηρεαστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, σε όλες τις θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας (τήρηση αποστάσεων, ηχομόνωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση διπλών τζαμιών στα εξωτερικά παράθυρα και πόρτες, ηχομόνωση όλων των κλειστών χώρων, τοποθέτηση κατάλληλων δαπέδων ώστε να μην προκαλείται αντήχηση), ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου. Επίσης, κατά τη λειτουργία του έργου, οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής μπορεί να προκληθούν από την υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής, από τους εκπεμπόμενους ρύπους (καυσαέρια) και σκόνες που προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν αναμένεται αξιόλογη επιβάρυνση ή διαφοροποίηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής, δεδομένου ότι το Leroy Merlin βρίσκεται πολύ κοντά στην Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών και την ΠΑΘΕ, όπου ήδη υφίσταται μια επιβάρυνση της ατμόσφαιρας λόγω της κίνησης των οχημάτων επάνω στους οδικούς άξονες. Επιπλέον, η πρόσβαση στο πολυκατάστημα γίνεται μέσω αγροτικής οδού. Η οδός πρόσβασης καθώς και ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης είναι ασφαλτοστρωμένοι. Τέλος, το Leroy Merlin έχει κατασκευαστεί σε πεδινή 22

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα