ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000» (Kωδικός: NATURA_N2)» με ημερομηνία προκρυξης ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ & 15.1 (Σελ. 28,29) (Σελ. 11,12) Στο άρθρο 13, παράγρ. 2 αναφέρεται το εξς: «Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μνες από την επομένη ημέρα λξης της προθεσμίας υποβολς Προσφορών του επόμενου άρθρου.» Στο άρθρο 16, παράγρ. 1 αναφέρεται το εξς: «Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχς πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως » Το ερώτημά μας είναι: Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχς που πρέπει να εκδώσουμε μπως θα πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως , δεδομένου ότι οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μνες από την επομένη ημέρα λξης της προθεσμίας υποβολς Προσφορών και εκ παραδρομς αναγράφεται: «έως »; Στο άρθρο 3 παράγρ.4.1 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξς: «Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποιν αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά του άρθρου 21.Α,. Οι απαιτούμενες δηλώσεις υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετικ θεώρηση.» Είναι προφανές ότι η ημερομηνία αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχς τέθηκε εκ παραδρομς στο 2ο εδάφιο της παρ του Τεύχους Προκρυξης. Η ορθ ημερομηνία είναι η και το ορθό κείμενο του 2ου εδαφίου της παρ του Τεύχους Προκρυξης είναι ως ακολούθως: «Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχς πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έως ». Ως προς τα έγγραφα των υποδειγμάτων του Προσαρτματος VII: Α) ο δανειστς (φυσικό νομικό πρόσωπο) δεν απαιτείται να τα υπογράψει ψηφιακά Β) στις περιπτώσεις των Ιδιωτικών Συμφωνητικών μεταξύ του δανειστ και του διαγωνιζόμενου απαιτείται ψηφιακ υπογραφ του ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 1 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

2 (Σελ. 12) Το ερώτημά μας είναι: Σύμφωνα με την Προκρυξη, στην περίπτωση δανεισμού Ειδικς Τεχνικς και Επαγγελματικς Ικανότητας από τρίτο (φυσικό νομικό πρόσωπο) που δεν μετέχει δη ως διαγωνιζόμενος στον παρόντα διαγωνισμό, απαιτείται η συμπλρωση κατά περίπτωση των Υποδειγμάτων του Προσαρτματος VII. Τα υποδείγματα αυτά θα πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τον/τους έχοντα/ες υποχρέωση προς τούτο; Με άλλα λόγια πρέπει τα φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν ψηφιακ υπογραφ και να υπογράφουν ψηφιακά για τον εαυτό τους και τα νομικά πρόσωπα να διαθέτουν ψηφιακ υπογραφ του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων τους και να υπογράφουν ψηφιακά για το νομικό πρόσωπο; Στη νομοθεσία περί Τεχνικών λεπτομερειών και διαδικασιών λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 2677/ , άρθρο 11, παράγραφος , αναφέρεται ότι «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχ του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστικ διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφ αρχείου τύπου.pdf». Στην παράγραφο του Τεύχους της Προκρυξης αναφέρεται ότι «Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποισουν τα παρεχόμενα από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. υποδείγματα εντύπων. Ειδικότερα, τα συμπληρωμένα έντυπα του Υποδείγματος 1 του Προσαρτματος ΙΙ και των υποδειγμάτων 1 και 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ εκτός από την μορφ αρχείου.pdf, υποβάλλονται και σε ψηφιακ μορφ σύμφωνα με τα χορηγούμενα από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ψηφιακά αρχεία, μορφς.xls». Θα παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε αν θα ισχύσει η νομοθεσία, άρα θα υποβάλλουμε μόνο αρχεία τύπου pdf, θα ισχύσει η προκρυξη και θα υποβάλλουμε για τα συγκεκριμένα υποδείγματα αρχεία μορφς.pdf και.xls. διαγωνιζόμενου, η οποία και τίθεται στο ψηφιακό έγγραφο που περιέχει την υπογραφ του δανειστ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονικ υποβολ σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στην παρ του Τεύχους Προκρυξης. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος Προκρυξης. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 2 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

3 (Σελ. 34) Στο άρθρο 20 παράγρ. 1.1 αναφέρονται τα εξς: «Η οικονομικ και χρηματοοικονομικ επάρκεια του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται από το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρσεων σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα την έναρξη των δραστηριοττων του, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ίσος της προεκτιμώμενης αμοιβς της σύμβασης για την οποία υποβάλει προσφορά (χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτ αποτυπώνεται στον πίνακα της παρ της παρούσας. Ως τελευταία χρση λογίζεται η πιο πρόσφατη χρση της οποίας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δλωση φορολογίας εισοδματος.» Το ερώτημά μας είναι: Δεδομένου ότι για το οικονομικό έτος 2015 (χρση έτους 2014) η υποβολ της δλωσης φορολογίας εισοδματος για τα νομικά πρόσωπα είναι μέχρι τις , ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λξης υποβολς των προσφορών του διαγωνισμού ( ), πολλά νομικά πρόσωπα μπορεί να μην έχουν προβεί στην υποβολ της δλωσης φορολογίας. Είναι ορθό λοιπόν οι υποψφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν τους κύκλους εργασιών των οικονομικών χρσεων των ετών 2011, 2012 και 2013; Όταν για την τελευταία χρση (έτους 2014) δεν έχουν υποβληθεί τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1 του άρθρου 20, τότε υποβάλλονται τα απαιτούμενα στοιχεία για τις αμέσως προηγούμενες χρσεις (2013, 2012, 2011) (Σελ ) Στην παράγραφο 20.2 «Ειδικ Τεχνικ και Επαγγελματικ Ικανότητα» του Τεύχους Προκρυξης στην παράγραφο α αναφέρεται: «.δύο (2) τουλάχιστον έργα παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών με χρση τηλεπισκόπησης για την ανάπτυξη χωρικών δεδομένων και την καταγραφ των τύπων οικοτόπων.» Επειδ η έννοια του όρου της τηλεπισκόπησης είναι γενικ και περιέχει μεγάλο εύρος αντικειμένων με αποτέλεσμα να είναι πιθαν η δημιουργία σύγχυσης. Επειδ ως «Τηλεπισκόπηση ορίζεται ως η επιστμη της συλλογς, ανάλυσης και ερμηνείας της πληροφορίας γύρω από ένα στόχο για την ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 3 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

4 αναγνώριση και μέτρηση των ιδιοττων του, εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις του με την ηλεκτρομαγνητικ ακτινοβολία, χωρίς πραγματικά να έρθουμε σε επαφ με αυτόν» (Μέρτικα Π. Στέλιος, Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακ Ανάλυση Εικόνας, Εκδόσεις ΙΩΝ 1999). Επειδ «η αεροφωτογραφία αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης επιστμης που λέγεται τηλεπισκόπηση..» (Καρτέρης Α. Μιχάλης, Δασικ Αεροφωτογραφία University Studio Press, 1990) Θα παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε: 1. Αν στα πλαίσια του όρου «τηλεπισκόπηση» εντάσσεται και η φωτοερμηνεία (στερεοσκοπικ, μονοσκοπικ) που έχει γίνει με την χρση αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, δορυφορικών εικόνων κλπ. Αν όχι, τι νοείται από την προκρυξη ως τηλεπισκόπηση. 2. Με τον όρο προστατευόμενες περιοχές νοείται το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί, Περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» κλπ.) μόνο τις περιοχές του Δικτύου «Natura 2000»; 1. Με τον όρο «Χρση Τηλεπισκόπησης» νοείται η χρση αεροφωτογραφιών, ορθοφωτογραφιών δορυφορικών εικόνων. 2. Με τον όρο προστατευόμενες περιοχές νοούνται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura2000» (Σελ. 36) Τι σημαίνει ο όρος «παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών» και τι ο όρος «παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων περιβαλλοντικς αξιολόγησης φυσικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών»; 1. Παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών είναι η εκ νέου καταγραφ/ενημέρωση των τύπων οικοτόπων των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Νatura2000» σε μεταγενέστερο χρόνο της αρχικς καταγραφς των τύπων οικοτόπων Με τον όρο «παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων περιβαλλοντικς αξιολόγησης φυσικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών» νοείται η διενέργεια μετρσεων σε φυσικά οικοσυστματα και προστατευόμενες περιοχές για την αξιολόγηση της κατάστασς τους (π.χ. διενέργεια δειγματοληψιών, καταγραφ ειδών βλάστησης καταγραφ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 4 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

5 α (Σελ. 35) 20.2β) & & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (Σελ. 36, 46, 47) Στη συνολικ αξία των παρόμοιων έργων που πρέπει να έχει εκπονσει ο διαγωνιζόμενος και για την εκπλρωση του κριτηρίου της συνολικς αξίας μεγαλύτερης του 50% της προεκτιμώμενης αμοιβς της προκηρυσσόμενης σύμβασης, θα προσμετράται η πραγματικ αξία των παρόμοιων εργασιών η αμοιβ του επιστμονα που συμμετείχε στην εκπόνηση του έργου/μελέτης και ο οποίος συμμετέχει στην ομάδα μελέτης του διαγωνιζόμενου; Στο άρθρο 20, παράγρ. 2 β) αναφέρονται τα εξς: «Στην ομάδα έργου που δηλώνεται από τους διαγωνιζόμενους για τη σύμβαση για την οποία υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ακόλουθο ονομαστικά αναφερόμενο ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό:» Στο άρθρο 21, παράγρ. 5.2 αναφέρονται τα εξς: «Για τη σύμβαση για την οποία υποβάλλεται προσφορά, κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία) του ονομαστικά αναφερόμενου ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού του άρθρου 20 παρ β) της παρούσας 2. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ του παρόντος Τεύχους. Για κάθε στέλεχος του ανωτέρω καταλόγου υποβάλλονται τα ακόλουθα: α) Υπεύθυνη Δλωση (Υ.Δ.) σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Προσαρτματος ΙΙΙ, β) ο απαιτούμενος σύμφωνα με την παρ β) τίτλος σπουδών. γ) βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του Προσαρτματος ΙΙΙ» Στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ αναφέρεται ότι: «Ο διαγωνιζόμενος δύναται να δηλώσει και μεγαλύτερο αριθμό στελεχών από το απαιτούμενο ελάχιστο στην παρ β) του Τεύχους της τύπων οικοτόπων, κατανομ βλάστησης/τύπων οικοτόπων, ποσοστιαία κάλυψη, εδαφικ κάλυψη, βλάβες, αλλαγές τύπων οικοτόπων, καταστροφ, φυσικς βλάστησης οικοτόπων, κλπ.). Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ α) του Τεύχους Προκρυξης. Το κριτριο καταλληλότητας της παρ β) του Τεύχους Προκρυξης αφορά το ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό (το ελάχιστο αριθμό στελεχών συγκεκριμένης ειδικότητας και προσόντων, εμπειρίας) που θα πρέπει να διαθέτει διαγωνιζόμενος. Μπορεί να δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο και επιπλέον αριθμός ονομαστικά αναφερόμενων στελεχών πέρα του ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού της παρ β). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των στελεχών αυτών. Τα ονομαστικά στελέχη που δηλώνονται επιπλέον του ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού θα πρέπει να εμπίπτουν στις κατηγορίες στελεχών που αναφέρονται στην παρ β) του Τεύχους Προκρυξης και να διαθέτουν την αντίστοιχη ειδικότητα και προσόντα, εμπειρία, υποβάλλοντας και τα αντίστοιχα στοιχεία (Υ. Δ., βιογραφικά κλπ). Στην περίπτωση αυτ προστίθενται επιπλέον εγγραφές στον ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 5 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

6 & 21.8 (Σελ. 46 & 50) Προκρυξης» Το πρώτο υποερώτημά μας είναι: Εφόσον μας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουμε και μεγαλύτερο αριθμό στελεχών από το απαιτούμενο ελάχιστο της παρ β) του Τεύχους της Προκρυξης, τα επιπλέον άτομα που θα δηλώσουμε θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα πτυχία και εμπειρία με το ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό δεν είναι απαραίτητο; Το δεύτερο υποερώτημά μας είναι: Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 2 β) θα πρέπει να δηλώσουμε και ομάδα έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό. Αυτ την ομάδα έργου θα την συμπεριλάβουμε στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ θα δημιουργσουμε ξεχωριστό δικό μας πίνακα ομάδας έργου; Εφόσον δημιουργσουμε δικό μας πίνακα ομάδας έργου τι θα πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρει - περιλαμβάνει; Το τρίτο υποερώτημά μας είναι: Στην περίπτωση που στο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ συμπεριλάβουμε όλη την ομάδα έργου θα πρέπει για κάθε άτομο αυτς να προσκομίσουμε αντίστοιχα Υπεύθυνη Δλωση, τίτλο σπουδών και βιογραφικό σημείωμα, όπως για τα στελέχη του ελάχιστου απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού; Τα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας του Ελάχιστου Απαιτούμενου Στελεχιακού Δυναμικού, όταν προέρχονται από έργα με ιδιωτικό φορέα ανάθεσης (βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο σύμβασης, δελτία παροχς υπηρεσιών), απαιτείται να είναι φωτοτυπίες εγγράφων που έχουν δη επικυρωθεί από δικηγόρο ( να φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) αρκούν απλά ευκριν φωτοαντίγραφα; κατάλογο του Υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ ανά κατηγορία στελεχών. Δεν υποβάλλεται άλλος κατάλογος ομάδας έργου πέρα από τον κατάλογο του υποδείγματος 2 του Προσαρτματος ΙΙΙ (κατάλογος ονομαστικά αναφερόμενου ελάχιστα απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού). Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ του τεύχους Προκρυξης: «Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα από τα Τεύχη Προκρυξης δικαιολογητικά στοιχεία από φορείς που εμπίπτουν στην παρ. 2α του άρθρου 11 του 2690/1999 (Α 45) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Προκειμένου για ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκριν φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 6 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

7 ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.» & Προσάρτημα VΙIΙ_Α (Σελ. 50) Στο Προσάρτημα VΙIΙ_Α ζητείται να συμπληρωθεί «η ονομασία του Καταλόγου/Υποκαταλόγου και η ονομασία του ψηφιακού αρχείου που απαιτείται και επισυνάπτεται στο Φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχς" κατά την ηλεκτρονικ υποβολ της προσφοράς του». Το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ δεν δέχεται να υποβάλλουμε κατάλογο (φάκελο) στα συνημμένα. Θα παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε αν θα πρέπει να υποβάλλουμε συνημμένα τα ψηφιακά αρχεία σε συμπιεσμένους φακέλους (μορφς.zip.rar) και ομαδοποιημένα ανάλογα με το θέμα τους (π.χ. ΥΔ), θα πρέπει να είναι ξεχωριστό αρχείο το κάθε έγγραφο, χωρίς συμπίεση. Είναι στη διακριτικ ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να επιλέξει έναν από τους αναφερόμενους στην ερώτηση τρόπους υποβολς των αρχείων, αρκεί να δίνεται περιγραφ τους στην στλη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ/ΥΠΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ/ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ «Δικαιολογητικά Συμμετοχς-Τεχνικ Προσφορά» του καταλόγου του Προσαρτματος VIII_Α του Τεύχους Προκρυξης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III Υπόδειγμα 1 Στην προ-τελευταία στλη του Υποδείγματος 1 του Προσαρτματος ΙΙΙ, για το πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύμβασης που παρατίθεται, ζητείται "Ονομασία αρχείου pdf και xls" Οι βεβαιώσεις αυτές είναι υπογεγραμμένα χαρτιά, που καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να τα σκανάρουμε και να σας τα υποβάλουμε σε μορφ PDF. Θέλετε όμως να τα κάνουμε και αρχεία XLS ; (και πώς;) Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε Α) εάν οι ηλεκτρονικές υπογραφές των Υπευθ. Δηλώσεων (Υ.Δ.) άλλων εντύπων τόσο των νόμιμων εκπροσώπων των μελών σύμπραξης όσο και του κοινού εκπροσώπου πρέπει να είναι με ημερομηνία την είναι αποδεκτ και προγενέστερη. Β) εάν οι Υ.Δ θα πρέπει να φέρουν και ιδιόχειρη υπογραφ εκτός της ηλεκτρονικς όπως και σφραγίδα των εταιρειών. Εκ παραδρομς αναφέρεται στον πίνακα του υποδείγματος 1 του Προσαρτματος ΙΙΙ και στην στλη με τίτλο «Ονομασία αρχείου.pdf &.xls» ο τύπος αρχείου.xls. Ο ορθός τίτλος της εν λόγω στλης είναι «Ονομασία αρχείου.pdf». Α) Είναι αποδεκτ και προγενέστερη Β) Οχι ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NATURA_N2: Τελικ Έκδοση ( ) Σελ. 7 από 7 ΕΚΧΑ ΑΕ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα