Μηχανικές ταλαντώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικές ταλαντώσεις"

Transcript

1 ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους x 0 και κυκλικής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: x = x 0 ηµωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση α. υ = x 0 ωηµωt β. υ = -x 0 ωηµωt γ. υ = x 0 ωσυνωt δ. υ = -x 0 ωσυνωt.. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται. β. η περίοδος παραµένει σταθερή. γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται. δ. η µέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται. Ηµερ Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης F. Αν x είναι η αποµάκρυνση του σηµείου από τη θέση ισορροπίας του και D θετική σταθερά, τότε για τη δύναµη ισχύει α. F = D β. F = D.x γ. F = D.x δ. F = 0 4. Το φαινόµενο του συντονισµού παρατηρείται µόνο στις Ηµερ. 00 α. µηχανικές ταλαντώσεις. β. ηλεκτρικές ταλαντώσεις. γ. εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. δ. ελεύθερες ταλαντώσεις. Εσπερ Ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας. Τότε α. η µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή β. το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο γ. η περίοδος του συστήµατος µεταβάλλεται δ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση µειώνεται. Οµογ Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα α. µένει σταθερό. β. αυξάνεται συνεχώς. γ. µειώνεται συνεχώς. δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται. Επαν. Ηµερ. 003

2 7. ύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις πραγµατοποιούνται στο ίδιο σηµείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α και Α. Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορά φάσης 80 ο, τότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι α. Α = Α + Α. β. Α =. γ. Α =. δ. Α =. 8. Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας α. η κινητική του ενέργεια είναι µηδέν. β. η επιτάχυνσή του είναι µέγιστη. γ. η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν. δ. η δυναµική του ενέργεια είναι µέγιστη. Εσπερ Σε µία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση παραµένει σταθερός. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης α. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο β. µειώνεται ανάλογα µε το χρόνο γ. παραµένει σταθερό δ. αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. 0. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόµενο, είναι α. f =T. β. f T=. γ. T f=. δ. Τ f =. Οµογ Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα α. αυξάνεται συνεχώς. β. µειώνεται συνεχώς. γ. µένει σταθερό. δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.. Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις σχέσεις x =Αηµω t και x =Aηµω t, των οποίων οι συχνότητες ω και ω διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. Η συνισταµένη ταλάντωση έχει α. συχνότητα (ω ω ). β. συχνότητα ω +ω. γ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α. δ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α. Ηµερ. 004

3 3. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f και f (f > f ) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f προσεγγίσει τη συχνότητα f, χωρίς να την ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους θα α. αυξηθεί. β. µειωθεί. γ. παραµείνει ο ίδιος. δ. αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f. 4. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο α. το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της αποµάκρυνσης. β. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση δεν διατηρείται σταθερός. γ. η περίοδος διατηρείται σταθερή για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης. δ. το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι σταθερό. 5. Η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης α. είναι πάντα ίση µε την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. β. είναι πάντα µεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. γ. είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη. δ. είναι πάντα µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. Επ. Ηµερ. 004 Εσπερ Όταν ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας, τότε α. η περίοδος µεταβάλλεται. β. η µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή. γ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση αυξάνεται. δ. το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. 7. Σε µία γραµµική αρµονική ταλάντωση διπλασιάζουµε το πλάτος της. Τότε α. η περίοδος διπλασιάζεται. β. η συχνότητα διπλασιάζεται. γ. η ολική ενέργεια παραµένει σταθερή. δ. η µεγίστη ταχύτητα διπλασιάζεται. Επαν. Εσπερ Ένα σύστηµα ελατηρίου µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουµε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήµατος, τότε α. η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. 3

4 β. η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί. γ. το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί. δ. η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. Οµογ Αν στον αρµονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = - bυ, µε b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα µε την εξίσωση (για Λ > 0) α. Α = Α 0 bt. β. A = A 0 e Λt. γ. A = A 0 e -Λt. δ. A =. Ηµερ Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, προκύπτει απλή αρµονική ταλάντωση σταθερού πλάτους, µόνο όταν οι επιµέρους ταλαντώσεις έχουν α. ίσες συχνότητες. β. παραπλήσιες συχνότητες. γ. διαφορετικές συχνότητες. δ. συχνότητες που η µια είναι ακέραιο πολλαπλάσιο άλλης.. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αµορτισέρ τα αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται α. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται. β. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b µειώνεται. γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωµα του δρόµου, µειώνεται πιο γρήγορα. δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει µικρή αύξηση. Επαν. Ηµερ Σώµα µάζας m που είναι προσδεδεµένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς K, όταν αποµακρύνεται από τη θέση ισορροπίας κατά Α, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουµε την αποµάκρυνση Α, η περίοδος τα ταλάντωσης γίνεται α. Τ. β. Τ. γ.. δ. 4Τ. 3. Στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις ένα σύστηµα ταλαντώνεται µε συχνότητα που είναι ίση µε α. την ιδιοσυχνότητά του. β. τη συχνότητα του διεγέρτη. γ. τη διαφορά ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη. δ. το άθροισµα ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη. Εσπ

5 4. Ένα σώµα εκτελεί αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώµατος α. έχει την ίδια φάση µε την επιτάχυνση α. β. είναι µέγιστη στις ακραίες θέσεις. γ. είναι µέγιστη, κατά µέτρο, στη θέση ισορροπίας. δ. έχει πάντα αντίθετη φορά από τη δύναµη επαναφοράς. Οµογ Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, µε το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες f και f που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους α. το µέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι Α. β. όλα τα σηµεία ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος. γ. ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους είναι Τ =. δ. ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους είναι Τ =. 6. Ηµερ. 006 Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή α. στα σηµεία και 5 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση. β. στα σηµεία και 4 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση. γ. στα σηµεία 4 και 5 το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. δ. στα σηµεία 3 και 4 το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. 7. Κατά τη φθίνουσα µηχανική ταλάντωση α. το πλάτος παραµένει σταθερό. β. η µηχανική ενέργεια διατηρείται. γ. το πλάτος µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη σχέση Α=Α 0 e Λt, όπου Λ θετική σταθερά. Εσπ. 006 δ. έχουµε µεταφορά ενέργειας από το ταλαντούµενο σύστηµα στο περιβάλλον. Ηµερ

6 8. Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι µια νέα αρµονική ταλάντωση, όταν οι δύο αρχικές ταλαντώσεις έχουν α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη. β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη. γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη. δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες. 9. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση που η αντιτιθέµενη δύναµη είναι της µορφής F= bυ, µε b σταθερό α. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών µειώνεται σε σχέση µε το χρόνο. β. η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος. γ. το πλάτος παραµένει σταθερό σε σχέση µε το χρόνο. δ. η περίοδος παραµένει σταθερή σε σχέση µε το χρόνο. Εσπ Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγµή t έχει ενέργεια ταλάντωσης Ε και πλάτος ταλάντωσης Α. Τη χρονική στιγµή t που έχει χάσει τα είναι: της αρχικής του ενέργειας το πλάτος της ταλάντωσής του α.. β.. γ.. δ.. Επαν. Ηµερ Ένας αρµονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις τιµές f =5Hz και f =0Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουµε µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιµή α. Hz. β. 4Hz. γ. 8Hz. δ. Hz. 3. Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο σώµα έχει µέγιστη ταχύτητα α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του. β. όταν η επιτάχυνση είναι µέγιστη. γ. όταν η δύναµη επαναφοράς είναι µέγιστη. δ. όταν η δυναµική του ενέργεια είναι µηδέν. Ηµερ

7 33. Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους Α, που πραγµατοποιούνται γύρω από το ίδιο σηµείο. Αν οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων f και f διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, τότε α. το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. β. το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό. γ. το µέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι Α. δ. η περίοδος του διακροτήµατος είναι ανάλογη µε τη διαφορά συχνοτήτων f f. 34. Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων α. είναι ανεξάρτητη από τις συχνότητες των επιµέρους αρµονικών ταλαντώσεων. β. είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων. γ. είναι ανεξάρτητη από τις διευθύνσεις των δύο αρµονικών ταλαντώσεων. δ. εξαρτάται από τα πλάτη των δύο αρµονικών ταλαντώσεων. 35. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση έχουν πάντα την ίδια φορά α. η ταχύτητα και η επιτάχυνση. β. η ταχύτητα και η αποµάκρυνση. γ. η δύναµη επαναφοράς και η αποµάκρυνση. δ. η δύναµη επαναφοράς και η επιτάχυνση. 36. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο α. η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή. β. η συχνότητα αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. Εσπ. 008 Επαν. Ηµερ. 008 Οµογ. 008 γ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός. δ. το πλάτος µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο. 37. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγµή α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσηµο. β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσηµο. γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσηµο, ανάλογα µε την αρχική φάση της απλής αρµονικής ταλάντωσης. δ. µερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσηµο. Ηµερ

8 38. Σε φθίνουσα µηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο, για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης, η περίοδος της ταλάντωσης µε την πάροδο του χρόνου α. αυξάνεται. β. διατηρείται σταθερή. γ. µειώνεται γραµµικά. δ. µειώνεται εκθετικά. 39. Η συνολική δύναµη F που ασκείται σε ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση συνδέεται µε την αποµάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του σώµατος µε τη σχέση (D θετική σταθερά) α. F = Dx. β. F = -Dx. γ. F = -Dx. δ. F = Dx. Εσπ Μηχανικό σύστηµα έχει ιδιοσυχνότητα ίση µε 0Hz και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Το σύστηµα απορροφά ενέργεια κατά το βέλτιστο τρόπο, όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι α. Hz. β. 0Hz. γ. 00Hz. δ. 000Hz. Οµογ Σε µια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η δύναµη απόσβεσης είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώµατος, µε την πάροδο του χρόνου α. η περίοδος µειώνεται. β. η περίοδος είναι σταθερή. γ. το πλάτος διατηρείται σταθερό. δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή. 4. Διακρότηµα δηµιουργείται κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων οι οποίες πραγµατοποιούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, όταν οι δύο ταλαντώσεις έχουν α. ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες. β. άνισα πλάτη και ίσες συχνότητες. γ. ίσα πλάτη και παραπλήσιες συχνότητες. δ. ίσα πλάτη και συχνότητες εκ των οποίων η µια είναι πολλαπλάσια της άλλης. Ηµερ Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο στην ίδια διεύθυνση και έχουν διαφορά φάσης 80 ο, το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι α. Α +Α. β.. γ.. δ.. Επαν. Ηµερ. 00 8

9 44. Δύο ταλαντώσεις µε συχνότητες f και f δηµιουργούν διακροτήµατα. Η περίοδος των διακροτηµάτων ισούται µε α.. β.. γ.. δ.. Επαν. Εσπερ Όταν σε µια απλή αρµονική ταλάντωση διπλασιάσουµε το πλάτος της, τότε διπλασιάζεται και η α. περίοδος. β. συχνότητα. γ. ολική ενέργεια. δ. µέγιστη ταχύτητα. Οµογ Σε µια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναµη που αντιτίθεται στη κίνηση είναι της µορφής F αντ = bυ, όπου b θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του ταλαντωτή, α. όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης η περίοδος µειώνεται. β. το πλάτος διατηρείται σταθερό. γ. η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται από το σχήµα και το µέγεθος του αντικειµένου που κινείται. δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή. 47. Στην απλή αρµονική ταλάντωση α. η δυναµική ενέργεια παραµένει σταθερή. β. η ολική ενέργεια µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο. γ. η ολική ενέργεια παραµένει σταθερή. δ. η κινητική ενέργεια παραµένει σταθερή. Ηµερ. 0 Εσπερ Η σύνθετη ταλάντωση ενός σώµατος προκύπτει από δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας στην ίδια διεύθυνση. Το σώµα, σε σχέση µε τις αρχικές ταλαντώσεις, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε α. ίδια διεύθυνση και ίδια συχνότητα. β. διαφορετική διεύθυνση και ίδια συχνότητα. γ. ίδια διεύθυνση και διαφορετική συχνότητα. δ. διαφορετική διεύθυνση και διαφορετική συχνότητα. Επαν. Ηµερ Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε εξισώσεις x =A ηµωt και x =A ηµ(ωt+π) που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σηµείο, µε A > A. Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει φάση αποµάκρυνσης 9

10 α. ωt και πλάτος A A. β. ωt+π και πλάτος A A. γ. ωt και πλάτος A +A. δ. ωt+π και πλάτος. 50. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν το πλάτος της ταλάντωσης αυτής διπλασιαστεί, τότε διπλασιάζεται α. η περίοδος. β. η συχνότητα. γ. η ολική ενέργεια της ταλάντωσης. δ. η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. 5. Κατά τη διάρκεια µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης α. έχουµε πάντα συντονισµό. Οµογ. 0 β. η συχνότητα ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης. γ. για δεδοµένη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό. δ. η ενέργεια που προσφέρεται στο σώµα δεν αντισταθµίζει τις απώλειες. Ηµερ Σε µία φθίνουσα µηχανική ταλάντωση η δύναµη αντίστασης έχει τη µορφή F αντ = bυ. Αρχικά η σταθερά απόσβεσης έχει τιµή b. Στη συνέχεια η τιµή της γίνεται b µε b > b. Τότε: α. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει µικρή µείωση. β. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει µικρή αύξηση. γ. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει µικρή αύξηση. δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει µικρή µείωση. Επαν. Ηµερ Σε µία εξαναγκασµένη µηχανική ταλάντωση, για ορισµένη τιµή της συχνότητας του διεγέρτη, το πλάτος της ταλάντωσης α. παραµένει σταθερό. β. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. γ. αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. δ. µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο. Οµογ. 0 0

11 Β. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που τη συµπληρώνει σωστά.. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρµονική ταλάντωση και να συµπληρώσετε τα κενά µε τα κατάλληλα µέτρα των φυσικών µεγεθών. x (αποµάκρυνση) U (δυναµική ενέργεια) Κ (κινητική ενέργεια) 0 x 6J x 5J 4J A Εσπ. 00. Στη σύνθεση δύο αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και λίγο διαφορετικές συχνότητες, χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικές µεγιστοποιήσεις του πλάτους ονοµάζεται... του διακροτήµατος. Ηµερ. 003 Γ. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές ή µε το γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες.. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση, κατά το συντονισµό, η ενέργεια της ταλάντωσης είναι µέγιστη.. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση το πλάτος παραµένει σταθερό µε το χρόνο. 3. Σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση ο ρυθµός µείωσης του πλάτους µειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b. 4. Κατά το συντονισµό η ενέργεια µεταφέρεται στο σύστηµα κατά το βέλτιστο τρόπο, γι αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο. 5. Η σταθερά απόσβεσης b σε µία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις ιδιότητες του µέσου. 6. Δυο αρµονικές ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση και γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος αλλά λίγο διαφορετικές συχνότητες. Στη σύνθεση των ταλαντώσεων αυτών ο χρόνος ανάµεσα σε δυο διαδοχικές µεγιστοποιήσεις του πλάτους ονοµάζεται περίοδος των διακροτηµάτων. 7. Το πλάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα f του διεγέρτη.

12 8. Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινοµένου είναι µεγέθη αντίστροφα. 9. Τα κτήρια κατά τη διάρκεια ενός σεισµού εκτελούν εξαναγκασµένη ταλάντωση. 0. Το έργο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση είναι πάντα θετικό.. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του ταλαντούµενου συστήµατος είναι διαφορετική από αυτή του διεγέρτη.. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 3. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται µε τη συχνότητα του διεγέρτη. 4. Το πλάτος σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα του διεγέρτη. 5. Η συχνότητα του διακροτήµατος είναι µεγαλύτερη από κάθε µια από τις συχνότητες των δύο ταλαντώσεων που δηµιουργούν το διακρότηµα. 6. Σε µία φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της παραµένει σταθερό. 7. Το φαινόµενο του συντονισµού παρατηρείται µόνο σε εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 8. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση, όταν το σώµα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η ταχύτητά του είναι µηδέν. 9. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος παραµένει σταθερό. 0. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.. Το φαινόµενο του συντονισµού συµβαίνει στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις.. Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο. 3. Σε µία εξαναγκασµένη ταλάντωση ο διεγέρτης επιβάλλει στην ταλάντωση τη συχνότητά του. 4. Όλες οι ταλαντώσεις στο µακρόκοσµο είναι φθίνουσες. 5. Σε µία φθίνουσα µηχανική ταλάντωση, στην οποία η δύναµη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της µορφής F =-bυ, η σταθερά απόσβεσης b είναι ανεξάρτητη από το σχήµα και τις διαστάσεις του αντικειµένου που κινείται.

13 ο ΘΕΜΑ. Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου µε φυσικό µήκος l 0 και σταθερά ελατηρίου K είναι συνδεδεµένο σώµα µάζας m, όπως δείχνει το σχήµα. α. Ποια από τις καµπύλες Ι και ΙΙ του παρακάτω διαγράµµατος αντιστοιχεί στη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου και ποια στην κινητική ενέργεια του σώµατος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ολικής ενέργειας, αφού µεταφέρετε το παραπάνω διάγραµµα στο τετράδιό σας. Ηµερ. 00. Δύο απλοί αρµονικοί ταλαντωτές Α και Β που εκτελούν αµείωτες αρµονικές ταλαντώσεις του ίδιου πλάτους, έχουν σταθερές επαναφοράς D A και D B αντίστοιχα, µε D A > D B. Ποιος έχει µεγαλύτερη ολική ενέργεια; α. ο ταλαντωτής Α. β. ο ταλαντωτής Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Οµογ Σώµα µάζας m εκτελεί γραµµική απλή αρµονική ταλάντωση. Η αποµάκρυνση x του σώµατος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση x=αηµωt, όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα. Να αποδείξετε ότι η συνολική δύναµη, που δέχεται το σώµα σε τυχαία θέση της τροχιάς του, δίνεται από τη σχέση F= - mω x. Ηµερ Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f 0, όπου f 0 η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος. Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η συχνότητα του διεγέρτη παραµένει σταθερή, τότε: Α. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος α. γίνεται. β. γίνεται f 0. γ. παραµένει σταθερή. 3

14 Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο Α. Γ. Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος α. αυξάνεται. β. ελαττώνεται. γ. παραµένει σταθερό. Δ. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο Γ. Εσπερ Ένα σώµα κάνει ταυτόχρονα ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, µε εξισώσεις x =Αηµωt και x =Aηµωt. Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης, είναι : α. Α. β. 3Α. γ. Α. Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Οµογ ύο σώµατα Σ και Σ µε ίσες µάζες ισορροπούν κρεµασµένα από κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια µε σταθερές k και k αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση k =. Αποµακρύνουµε τα σώµατα Σ και Σ από τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και x αντίστοιχα και τα αφήνουµε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγµή, οπότε εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση. Τα σώµατα διέρχονται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας τους: α. ταυτόχρονα. β. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ. γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Ηµερ Σώµα µάζας m είναι κρεµασµένο από ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση πλάτους Α και συχνότητας f. Παρατηρούµε ότι, αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξηθεί και γίνει f, το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι πάλι Α. Για να γίνει το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης µεγαλύτερο του Α, πρέπει η συχνότητα f του διεγέρτη να είναι: α. f > f. β. f < f. γ. f < f < f. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Επαν. Ηµερ Σώµα µάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ του οποίου το άνω άκρο είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Αποµακρύνουµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουµε ελεύθερο να κάνει ταλάντωση. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα και µε ένα άλλο ελατήριο σταθεράς k = 4k. 4

15 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δυναµικών ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση στο ίδιο διάγραµµα. Ηµερ Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν την ταλάντωση που εκτελούν τα συστήµατα ανάρτησης τριών αυτοκινήτων που κινούνται µε την ίδια ταχύτητα όταν συναντούν το ίδιο εξόγκωµα στο δρόµο. Α. Το αυτοκίνητο του οποίου το σύστηµα ανάρτησης λειτουργεί καλύτερα είναι το α. Ι. β. ΙΙ. γ. ΙΙΙ. Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Εσπερ Σώµα Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, στην ίδια διεύθυνση, µε εξισώσεις: x = 5ηµ0t και x = 8ηµ(0t +π) Η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε χρονική στιγµή θα δίνεται από την εξίσωση α. x = 3ηµ(0t + π). β. x = 3ηµ0t. γ. x = ηµ(0t + π). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγµή t = 0 έχει ενέργεια Ε και πλάτος ταλάντωσης Α. Η 0 0 ενέργεια που έχει χάσει ο ταλαντωτής µέχρι τη στιγµή t, που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει µειωθεί στο της αρχικής του τιµής, είναι α.. β.. γ.. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Επ. Ηµερ Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα στερεωµένα, ισορροπούν δύο σώµατα µε ίσες µάζες. Αποµακρύνουµε και τα δύο σώµατα προς τα κάτω κατά d και τα αφήνουµε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρµονική 5

16 ταλάντωση. Αν η σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β, ποιος είναι τότε ο λόγος των µέγιστων ταχυτήτων των δύο σωµάτων; α.. β.. γ.. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Οµογ Ένα σώµα µετέχει σε δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και γωνιακές συχνότητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: x =0,ηµ(998 πt), x =0,ηµ(00 πt) (όλα τα µεγέθη στο S.I.). Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της ιδιόµορφης ταλάντωσης (διακροτήµατος) του σώµατος είναι: α. s. β. s. γ. 0,5s. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Ηµερ Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου είναι στερεωµένη σε ακλόνητο σηµείο, σώµα µάζας m εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους, όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν το σώµα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην κατώτερη θέση της ταλάντωσης του σώµατος, ο λόγος της δύναµης του ελατηρίου προς τη δύναµη επαναφοράς είναι α.. β.. γ.. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Επαν. Ηµερ

17 5. Το σώµα Σ του παρακάτω σχήµατος είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το µέτρο της µέγιστης επιτάχυνσης του Σ είναι α max. Το σώµα Σ αντικαθίσταται από άλλο σώµα Σ διπλάσιας µάζας, το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση ίδιου πλάτους Α. Για το µέτρο α max της µέγιστης επιτάχυνσης του Σ, ισχύει: α.. β. α max = α max γ. α max =.α max. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Οµογ Υλικό σηµείο Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α και κυκλικής συχνότητας ω. Η µέγιστη τιµή του µέτρου της ταχύτητάς του είναι υ 0 και του µέτρου της επιτάχυνσής του είναι α 0. Αν x, υ, α είναι τα µέτρα της αποµάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του Σ αντίστοιχα, τότε σε κάθε χρονική στιγµή ισχύει: α. υ = ω(α x ). β. x = ω ( - α ). γ. α = ω ( - υ ). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Ηµερ Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ ισορροπεί σώµα µάζας m. Εκτρέπουµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω και το αφήνουµε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση. Αν η εκτροπή ήταν µεγαλύτερη, τότε ο χρόνος µιας πλήρους αρµονικής ταλάντωσης του σώµατος θα ήταν α. µεγαλύτερος. β. µικρότερος. γ. ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Οµογ

18 8. Δίσκος µάζας Μ είναι στερεωµένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, και ισορροπεί (όπως στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούµε χωρίς αρχική ταχύτητα σώµα µάζας m. Το σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι: α.. β.. γ.. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Ηµερ Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα συντονισµού είναι 0Hz. Αν η συχνότητα του διεγέρτη από 0Hz γίνει 0Hz, το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης α. µειώνεται. β. αυξάνεται. γ. παραµένει σταθερό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Εσπ Από δύο ελατήρια Α και Β είναι εξαρτηµένα δύο σώµατα της ίδιας µάζας, τα οποία εκτελούν κατακόρυφη απλή αρµονική ταλάντωση. Το ελατήριο Α έχει σταθερά επαναφοράς µεγαλύτερη από αυτήν του Β. Η περίοδος της ταλάντωσης του σώµατος στο Α είναι α. µεγαλύτερη από αυτήν στο Β. β. µικρότερη από αυτήν στο Β. γ. ίση µε αυτήν στο Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Επαν. Εσπερ. 00. Τα δύο σώµατα Σ και Σ µε µάζες m και m αντίστοιχα είναι δεµένα στα άκρα δύο ελατηρίων µε σταθερές K και, όπως φαίνεται στο σχήµα, και εκτελούν απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε ίσες ενέργειες ταλάντωσης. Οι τριβές θεωρούνται αµελητέες. Το πλάτος ταλάντωσης Α του σώµατος Σ είναι α. µικρότερo. β. ίσo. γ. µεγαλύτερo 8

19 από το πλάτος ταλάντωσης Α του σώµατος Σ. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Οµογ. 00. Δύο όµοια ιδανικά ελατήρια κρέµονται από δύο ακλόνητα σηµεία. Στα κάτω άκρα των ελατηρίων δένονται σώµατα Σ µάζας m και Σ µάζας m. Κάτω από το σώµα Σ δένουµε µέσω αβαρούς νήµατος άλλο σώµα µάζας m, ενώ κάτω από το Σ σώµα µάζας m (m m ), όπως φαίνεται στο σχήµα. Αρχικά τα σώµατα είναι ακίνητα. Κάποια στιγµή κόβουµε τα νήµατα και τα σώµατα Σ και Σ αρχίζουν να ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ είναι Ε και του Σ είναι Ε, τότε: α.. β.. γ.. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 3. Ηχητική πηγή εκπέµπει ήχο σταθερής συχνότητας f. Με µια δεύτερη ηχητική πηγή δηµιουργούµε ταυτόχρονα ήχο, τη συχνότητα του οποίου µεταβάλλουµε. Σε αυτήν τη διαδικασία δηµιουργούνται διακροτήµατα ίδιας συχνότητας για δύο διαφορετικές συχνότητες f, f της δεύτερης πηγής. Η τιµή της f είναι α.. β.. γ.. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Ηµερ. 0 9

20 4. Σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση σταθερού πλάτους. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι f o και η περίοδος του διεγέρτη είναι Τ, όπου Τ >. Αν η περίοδος του διεγέρτη αυξηθεί, τότε το πλάτος της ταλάντωσης α. µικραίνει. β. παραµένει το ίδιο. γ. µεγαλώνει. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Οµογ Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και στην ίδια διεύθυνση. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις: y = Aηµ(ωt + ), y = ηµ(ωt - ). Αν Ε, Ε, Ε ολ είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταµένη ταλάντωση, τότε ισχύει: α. Ε ολ = Ε Ε. β. Ε ολ = Ε +Ε. γ.. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Επαν. Ηµερ. 0 0

21 3 ο ΘΕΜΑ. To σώµα Σ του σχήµατος είναι συνδεδεµένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=900, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το σύστηµα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ= s. Το σώµα τη χρονική στιγµή t=0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του µε ταχύτητα υ=6 κινούµενο προς τα δεξιά. Να βρείτε: Α. Το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος. Β. Τη µάζα του σώµατος. Γ. Την αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο και να τη σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες για το χρονικό διάστηµα από 0 έως s. Δ. Για ποιες αποµακρύνσεις ισχύει Κ=3U, όπου Κ η κινητική ενέργεια και U η δυναµική ενέργεια του συστήµατος. Εσπ Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωµένο σώµα µάζας m =,44kg, ενώ το άλλο του άκρο είναι ακλόνητο. Πάνω στο σώµα κάθεται ένα πουλί µάζας m και το σύστηµα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του συστήµατος είναι 0,4π και η δυναµική του ενέργεια µηδενίζεται κάθε 0,5s. Όταν το σύστηµα διέρχεται από την ακραία θέση ταλάντωσης, το πουλί πετά κατακόρυφα και το νέο σύστηµα ταλαντώνεται µε κυκλική συχνότητα,5π. Να βρείτε: Α. Την περίοδο και το πλάτος της αρχικής ταλάντωσης. Β. Τη σταθερά του ελατηρίου. Γ. Tη µέγιστη ταχύτητα της νέας ταλάντωσης. Δ. Τη µάζα του πουλιού. Εσπ. 007

22 3. Υλικό σηµείο Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις : x =Aηµωt και x =Aηµ(ωt+ ), µε Α = 4 cm και ω = 0. α. Να υπολογισθεί το πλάτος Α ολ της συνισταµένης απλής αρµονικής ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. β. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ και να υπολογισθεί η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας τη χρονική στιγµή t = s µετά από τη στιγµή t=0. δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του υλικού σηµείου τη χρονική στιγµή t = s. Δίνονται: ηµ, συν, ηµ συν, ηµ, συν, ηµα + ηµβ = συν ηµ. Επαν. Ηµερ Σώµα Σ µάζας m =kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο που σχηµατίζει µε τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώµα Σ είναι δεµένο στην άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ= 00 το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο σχήµα. Εκτρέπουµε το σώµα Σ κατά d =0,m από τη θέση ισορροπίας του κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου και το αφήνουµε ελεύθερο. α. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. β. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του µέτρου του ρυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ. Μετακινούµε το σώµα Σ προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου µέχρι το ελατήριο να συµπιεστεί από το φυσικό του µήκος κατά l=0,3m. Τοποθετούµε ένα δεύτερο

23 σώµα Σ µάζας m =kg στο κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή µε το σώµα Σ, και ύστερα αφήνουµε τα σώµατα ελεύθερα. γ. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώµατος Σ κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. δ. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη θέση που αφήσαµε ελεύθερα τα σώµατα χάνεται η επαφή µεταξύ τους. ίνονται: ηµ30 ο =, g = 0. Επαν. Ηµερ. 00 3

24 4 ο ΘΕΜΑ. Σώµα µάζας m =0, kg που είναι προσδεµένο στο άκρο τεντωµένου νήµατος αφήνεται ελεύθερο από ύψος h, όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν το νήµα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση, το σώµα έχει ταχύτητα µέτρου υ = και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας m, όπου m = m. Το σώµα µάζας m, µετά την σύγκρουση, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε σώµα µάζας m = 0,7 kg. Το σώµα µάζας m είναι προσδεµένο στο ένα 3 3 άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=0, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο. Τη στιγµή της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος και ο άξονάς του συµπίπτει µε τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος µάζας m. Να θεωρήσετε αµελητέα τη χρονική διάρκεια των κρούσεων και τη µάζα του νήµατος. Να υπολογίσετε: α. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώµα µάζας m. β. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m, µε την οποία προσκρούει στο σώµα µάζας m 3. γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα που προέκυψε από την πλαστική κρούση. δ. το µέτρο της ορµής του συσσωµατώµατος µετά από χρόνο t = s από τη χρονική στιγµή που αυτό άρχισε να κινείται. Δίνονται: g = 0. Επαν. Ηµερ Σώµα µάζας m =3kg είναι στερεωµένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=400, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ και πλάτος Α=0,4m. Τη χρονική στιγµή t 0 =0 το σώµα βρίσκεται στη θέση της µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης. 4

25 Τη χρονική στιγµή t=, ένα σώµα µάζας m =kg που κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε το σώµα µάζας m και έχει ταχύτητα µέτρο υ =8 συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε αυτό. Να υπολογίσετε : α. την αρχική φάση της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m β. τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώµα µάζας m τη στιγµή της σύγκρουσης γ. την περίοδο ταλάντωσης του συσσωµατώµατος δ. την ενέργεια της ταλάντωσης µετά την κρούση. Δίνονται : ηµ =, συν =. Οµογ Σώµα Σ µάζας Μ=0,kg είναι δεµένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου και ηρεµεί. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι σταθερά συνδεδεµένο µε κατακόρυφο τοίχο. Μεταξύ σώµατος και οριζοντίου δαπέδου δεν εµφανίζονται τριβές. Βλήµα µάζας m=0,00kg κινούµενο κατά µήκος του άξονα του ελατηρίου µε ταχύτητα υ = 00 m/s διαπερνά ακαριαία το σώµα Σ και κατά την έξοδό του η ταχύτητά του γίνεται υ =. Να βρεθούν: α. Η ταχύτητα υ µε την οποία θα κινηθεί το σώµα Σ αµέσως µετά την έξοδο του βλήµατος. β. Η µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου. γ. Η περίοδος µε την οποία ταλαντώνεται το σώµα Σ. δ. Η ελάττωση της µηχανικής ενέργειας κατά την παραπάνω κρούση. Δίνεται η σταθερά του ελατηρίου k= 000. Εσπερ Λείο κεκλιµένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ =30 ο. Στα σηµεία Α και Β στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k = 60 και k =40, αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουµε σώµα Σ, µάζας m = kg και το κρατάµε στη θέση όπου τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους µήκος ( όπως φαίνεται στο σχήµα ). Τη χρονική στιγµή t 0 = 0 αφήνουµε το σώµα Σ ελεύθερο. 5

26 Δ. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Δ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να θεωρήσετε θετική φορά τη φορά από το Α προς το Β. Κάποια χρονική στιγµή που το σώµα Σ βρίσκεται στην αρχική του θέση, τοποθετούµε πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα ) ένα άλλο σώµα Σ µικρών διαστάσεων µάζας m = 6 kg. Το σώµα Σ δεν ολισθαίνει πάνω στο σώµα Σ λόγω της τριβής που δέχεται από αυτό. Το σύστηµα των δύο σωµάτων κάνει απλή αρµονική ταλάντωση. Δ3. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώµατος Σ. Δ4. Να βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των σωµάτων Σ και Σ, ώστε το Σ να µην ολισθαίνει σε σχέση µε το Σ. ίνονται: ηµ30 0 =, συν30 0 =, g = Ηµερ. 0 Στα δύο άκρα λείου επιπέδου στερεώνουµε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k =60 και k =40, αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουµε ένα σώµα Σ µάζας m = kg ώστε τα ελατήρια να έχουν το φυσικό τους µήκος (όπως φαίνεται στο σχήµα). Εκτρέπουµε το σώµα Σ κατά Α = 0, m προς τα δεξιά και τη χρονική στιγµή t ο =0 αφήνουµε το σώµα ελεύθερο. Δ. Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Δ. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του σώµατος Σ από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να θεωρήσετε θετική την φορά προς τα δεξιά. 6

27 Δ3. Να εκφράσετε το λόγο της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη µέγιστη κινητική ενέργεια σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x. Δ4. Τη στιγµή που το ελατήριο βρίσκεται στη θέση x = +Α αφαιρείται ακαριαία το ελατήριο k. Να υπολογίσετε το πλάτος της νέας ταλάντωσης. Εσπερ. 0 7

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η εξίσωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η εξίσωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ταλαντώσεις

Μηχανικές ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Μηχανικές ταλαντώσεις Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η εξίσωση της

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (Ηµερήσιο Μάιος 0) ύο όµοια ιδανικά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής έως και το 04 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρμονική ταλάντωση και να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - 1 -

ΘΕΜΑ Α ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - 1 - - 1 - ΘΕΜΑ Α ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στο σωστό συμπλήρωμά της. 1. [Ημ. Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 13 Νοέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 13 Νοέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 13 Νοέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ.

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ E I. γ. υ = x 0 ωσυνωt δ. υ = -x 0 ωσυνωt.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ E I. γ. υ = x 0 ωσυνωt δ. υ = -x 0 ωσυνωt. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1) ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο. Αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα της δύναµης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- E I

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- E I Θέματα Εξετάσεων- Ταλαντώσεις. -1- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιας εξωτερικής περιοδικής δύναμης είναι μέγιστο. Αν διπλασιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 01 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Σελίδα από ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ () ΘΕΜΑ Α Α. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h

2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόµενο, είναι : α. f 2 =T β. f T= γ. T 2 f= δ. Τ f 2 = 2. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. '' Περί Γνώσεως'' Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Προσανατολισμού Γ' Λ. ΜΑΘΗΜΑ /Ομάδα Προσανατολισμού Θ.Σπουδών / ΤΑΞΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ / Προσανατολισμού / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 o ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 2ο ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ηµεροµηνία : Σεπτέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1. Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08//05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1 Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν µειώνουµε συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστό-Λάθος 1. Ένα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ί) Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα. Γενικές ασκήσεις Θέματα εξετάσεων από το 1ο κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Ένα σώμα m=1kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο σχήμα α Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Φυσική κατεύθυνσης Γ λυκείου Αντικείμενο : μηχανικές ταλαντώσεις Όνομα : Θέμα 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Σε μια απλή

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταλαντώσεις. Θέµατα Εξετάσεων -2-1) ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα κατάλληλα μέτρα των φυσικών μεγεθών. Χ (απομάκρυνση) U (δυναμική ενέργεια)

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα κατάλληλα μέτρα των φυσικών μεγεθών. Χ (απομάκρυνση) U (δυναμική ενέργεια) ΚΕΦ. Ο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόμενο, είναι : α. f =T β. f T= γ. T f= δ. Τ f =. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα.

ΟΡΟΣΗΜΟ. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ Θέμα 1. Κριτήρια αξιολόγησης Ταλαντώσεις - Κύματα. 1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα κεφ. 1-2 Θέμα 1 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 1. Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k και ηρεμεί στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α A1. Στις ερωτήσεις 1 9 να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Α A1. Στις ερωτήσεις 1 9 να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, χωρίς να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. ΜΑΘΗΜΑ / Προσανατολισμός / ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ΦΥΣΙΚΗ/ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ) ΘΕΜΑ Α A1. Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 7 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17-10-11 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ Α Θέµα 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

γ. Πόση επιτάχυνση θα έχει το σώμα τη στιγμή που έχει απομάκρυνση 0,3 m;

γ. Πόση επιτάχυνση θα έχει το σώμα τη στιγμή που έχει απομάκρυνση 0,3 m; ΘΕΜΑ Γ 1. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 0,6 ημ 8 S.I.. α. Να βρείτε την περίοδο και τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα σε ένα λεπτό της ώρας. β. Να γράψετε τις εξισώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ

2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν Θέματα. Νέας Ύλης

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν Θέματα. Νέας Ύλης ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση των θεμάτων παλαιάς Ύλης απομένουν 9 0 Θέματα. Νέας Ύλης 00. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι 0 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Κρούσεις-Ταλαντώσεις-Κύματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Κρούσεις-Ταλαντώσεις-Κύματα Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Κρούσεις-Ταλαντώσεις-Κύματα Θέμα Α 1) Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι 20 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θεωρούμε κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο ΑΒ ακτίνας R=m που εφάπτεται στο κάτω άκρο του Β με λείο οριζόντιο επίπεδο ΟΟ. Σώμα μάζας m =4Kgr αφήνεται να γλυστρήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Γ έκδοση Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.ΤΜΗΜΑ. δ. Α =

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.ΤΜΗΜΑ. δ. Α = ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.ΤΜΗΜΑ. 1. Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α 1 και Α.

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: (Ιούλιος 2010 - Ηµερήσιο) Σώµα Σ 1

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 24 Σεπτέµβρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1ο Σετ Ασκήσεων - Καλοκαίρι 2012

Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1ο Σετ Ασκήσεων - Καλοκαίρι 2012 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Καλοκαίρι 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1.Σηµειακό αντικειµενο εκτελει απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις

2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις 2ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 14 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6-0- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. 1.1. Μηχανικές. 1) Εξισώσεις ΑΑΤ Ένα υλικό σηµείο κάνει α.α.τ. µε πλάτος 0,1m και στην αρχή των χρόνων, βρίσκεται σε σηµείο Μ µε απο- µάκρυνση 5cm, αποµακρυνόµενο από τη θέση ισορροπίας. Μετά από 1s περνά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο

Φυσική Γ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο 1ο Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη ϕράση που τη συμπληρώνει σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 12 Νοεμβρίου Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. Θέμα Α.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες. Θέμα Α. Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Σάββατο 1 Νοεμβρίου 016 Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Θέμα Α. Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α.

ΘΕΜΑ Α. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 Α 6 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. Α.1. Ένα σύστηµα ελατηρίου-µάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς σ τ ι ς μ η χ α ν ι κ έ ς τ α λ α ν τ ώ σ ε ι ς 1. Δύο σώματα ίδιας μάζας εκτελούν Α.Α.Τ. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Σεπτέµβρης

Περι - Φυσικής. Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων. 2ο Σετ Ασκήσεων - Σεπτέµβρης Φθίνουσες/Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις - Σύνθεση Ταλαντώσεων - Σεπτέµβρης 2015 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) ~Διάρκεια 3 ώρες~ Θέμα Α 1) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο: i) Η περίοδος δε διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25)

Θέμα 1 ο (Μονάδες 25) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ((ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)) 10 01-011 Θέμα 1 ο (Μονάδες 5) 1. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, προκύπτει μια νέα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις 1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: Επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Οµάδα Β Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις ~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ Θέμα Α Α1. Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: α. Μόνο στην πλάγια κρούση. β. Μόνο στην έκκεντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/6 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Ε. Στο σχήµα φαίνονται πέντε θέσεις Α,Β,Γ, και Ε, οι οποίες ισαπέχουν µεταξύ 1

5. Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Ε. Στο σχήµα φαίνονται πέντε θέσεις Α,Β,Γ, και Ε, οι οποίες ισαπέχουν µεταξύ 1 1. Σώµα 10g εκτελεί α.α.τ. γύρω από σηµείο Ο και η αποµάκρυνση δίνεται από τη σχέση: x=10ηµπt (cm), ζητούνται: i) Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει από το Ο σε σηµείο Μ όπου x=5cm ii) Ποια η ταχύτητά του

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 2 Σεπτέµβρη 204 Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.. Σύστηµα ελατηρίου - σώµατος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/07/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Δύο εγκάρσια κύματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση ΙΙ - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση : (δ) ευθύγραµµη περιοδική Α.2. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Ταλαντώσεις Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 7-11-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 27 Σεπτέµβρη 2015 Εξεταζόµενη ύλη: Ταλαντώσεις

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 27 Σεπτέµβρη 2015 Εξεταζόµενη ύλη: Ταλαντώσεις 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 27 Σεπτέµβρη 2015 Εξεταζόµενη ύλη: Ταλαντώσεις Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 08/01/2017 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλού τύπου 1-7, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και στο απαντητικό σας φύλλο να μεταφέρετε τον αριθμό και το γράμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο.

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9/0/06 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 Πλ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το ΘΕΜΑ 1 ο : ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009 2010 Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατακόρυφο ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11/1/16

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11/1/16 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11/1/16 Θέμα Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ /0/07 ΕΩΣ //07 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 07 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί η- λεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘEMA 1 Να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ονοματεπώνυμο.. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαραγκουνούλης Ιωάννης Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ > Τρίτη 3-1-2012 2 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Φυσικη κατευθυνσης ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s. Ονοµατεπώνυµο: ιάρκεια: 3 ώρες ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Έστω ένα σωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα