Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα Β1. Το 57,7% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,8% και η Κρήτη με 4,1%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2012 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά % Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 194 2,9 Κεντρική Μακεδονία ,8 Δυτική Μακεδονία 60 0,9 Ήπειρος 98 1,5 Θεσσαλία 243 3,7 Ιόνια Νησιά 119 1,8 Δυτική Ελλάδα 263 4,0 Στερεά Ελλάδα 137 2,1 Αττική ,7 Πελοπόννησος 172 2,6 Βόρειο Αιγαίο 86 1,3 Νότιο Αιγαίο 187 2,8 Κρήτη 272 4,1 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 194 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 και αποτελούσαν το 2,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 1,5% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 476,5 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή κόστους που πέτυχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις επέφερε τη μείωση των μεικτών κερδών μόνο κατά 5,1%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 21,5%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, όμως το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με παράλληλη αύξηση των ζημιών το 2012 εξαιτίας απότομης αύξησης μη λειτουργικών εξόδων. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,7% και έφθασαν τα 649 εκατ. περίπου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού υποχώρησε σε 0,7:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε μείωση κατά 5,6%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διευρύνθηκαν, ανερχόμενες σε 154 και 158 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 7,8%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,3%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 69,9%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές παρέμεινε σταθερό (46,7%). Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση σε σύγκριση με το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 30,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,9% 291

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 194 8,4 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 137 ημ. 135 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 158 ημ. 131 ημ. 140 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,9% 72,6% 72,2% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,3:1 3,4:1 3,8:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,7% 46,7% 48,2% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,30 1,27 1,25 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,5% 19,0% 19,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% -0,04% 0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,5% -0,1% 2,2% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 2,3% 2,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -16,4% -7,2% -10,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,7% -8,3% -8,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 4,7% -7,3% 2,9% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,1% -11,2% -3,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -1139,0% -105,4% -10,6% 60,6% -588,0% -107,6% 292

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2012 την έδρα τους 982 ΑΕ και ΕΠΕ που αντιπροσωπεύουν το 14,8% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 9,8% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 7,5%. Επισημαίνεται ότι ο ομαδοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται δραστικά στην τελευταία χρήση από τα μεγέθη πολύ μεγάλης εταιρείας, της οποίας οι ζημίες διευρύνθηκαν, με συνέπεια την εκτόξευση των ζημιών της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε πτώση κατά 20,8%, και διαμορφώθηκε σε εκατ. περίπου. Παράλληλα, πτώση κατά 19,8% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 19,8%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος διαπιστώνεται ανατροπή το 2012 (από κέρδη σε ζημίες), με συνέπεια τελικά την αλματώδη αύξηση των ζημιών, σε 56,5 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν εκατ. περίπου το 2012, μειωμένο κατά 16,3%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια ελαττώθηκαν κατά 5,5%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 22,5%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 113 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 106 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 20,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8,0%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 65,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξήθηκε σε 47,8% το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,29. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 34,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,1% 293

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 982 5,9 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 117 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 101 ημ. 102 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 65,8% 68,9% 70,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 5,1:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,8% 45,2% 46,9% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,21 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,74 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,15 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,8% 19,5% 20,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,4% -0,5% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,0% -1,7% -0,03% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,0% 1,5% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -20,8% -12,8% -11,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,3% -11,9% -5,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,5% -7,5% 5,0% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,8% -13,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -111,6% -4827,1% -100,5% 60,6% -588,0% -107,6% 294

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 60 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, ποσοστό 0,9% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού το ενεργητικό κάλυψε μερίδιο μόλις 0,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους μόλις το 0,3% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 21,7%, η οποία συνοδεύτηκε από πτώση, κατά 19,8%, των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 13,3%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 29,5%, σε 1,6 εκατ. περίπου. Οι εξελίξεις αυτές διατήρησαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα το Το συνολικό ενεργητικό κατά το 2012 έφθασε τα 169 εκατ. περίπου, μειωμένο σε σχέση με το 2011 κατά 19,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο πάγιο ενεργητικό. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 105 ημέρες, ενώ η διατήρηση αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 117 ημέρες (έναντι 104 ημερών το 2011). Τα ίδια κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 15,2% και 20,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 68,8%. Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση μειώθηκε σε 2,2:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 50,1%. Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,4% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,8% 295

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 60-10,4 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 105 ημ. 107 ημ. 86 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 117 ημ. 104 ημ. 114 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,8% 70,3% 73,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,2:1 2,5:1 2,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 50,1% 45,2% 41,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,58 1,47 1,37 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,84 0,80 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,3% 13,0% 13,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,8% -0,9% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -3,5% 0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,2% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -21,7% -10,4% -30,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -19,1% -8,0% -17,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -21,0% -9,9% -6,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,5% -33,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 29,5% -6880,8% -98,5% 60,6% -588,0% -107,6% 296

9 Β.4. Ήπειρος Στην περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2012 έδρα 98 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,5% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 17,7% και διαμορφώθηκε σε 403,6 εκατ. το 2012, ωστόσο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (-25,8%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 13,1%. Τα αποτελέσματα παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και καθαρού αποτελέσματος, με μικρή μόνο υποχώρηση των ζημιών, σε 5,3 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα το 2012, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 275,2 εκατ., εμφανίζοντας πτώση κατά 24,5% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε (1,5:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο κυκλοφορούν (-26,6%) και στο πάγιο ενεργητικό (-25,1%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε (77 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ελαττώθηκε σε 67 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 10,3%, ενώ οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 30,0%. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 66,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε, και ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 4,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 44,4%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν αύξηση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,9% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,5% 297

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 98-13,3 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 73 ημ. 77 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 67 ημ. 73 ημ. 81 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,6% 71,8% 72,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7:1 5,0:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,4% 38,0% 42,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,23 1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,59 0,63 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,1% 14,6% 15,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,3% -1,1% 0,0% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,7% -5,5% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,7% 0,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -17,7% -3,1% -6,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -24,5% -8,8% -1,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -25,1% -10,8% 5,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,8% -10,0% -6,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 6,6% -7938,2% -101,0% 60,6% -588,0% -107,6% 298

11 Β.5. Θεσσαλία Η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 243 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,7% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,8% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος κατά 18,7% και περιορίστηκε σε 679,1 εκατ.. Λιγότερo έντονη μείωση κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη (κατά 12,7%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 17,2%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ήδη ζημιογόνο (τόσο το 2010 όσο και το 2011), ενώ το 2012 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των ζημιών, σε 13,7 εκατ.. Συνεπώς οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 772,9 εκατ., μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων μειώθηκε οριακά σε 0,9:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 10,3%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν, σε 132 και 106 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 5,2%, ενώ οι υποχρεώσεις ελαττώθηκαν κατά 5,8%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε οριακά σε 66,3%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος παρέμεινε σταθερός (3,6:1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 52,2%. Η άμεση ρευστότητα παρουσίασε οριακή βελτίωση, ενώ η γενική επιδεινώθηκε. Τέλος, ο δείκτης χρηματικής ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,5% Πάγιο ενεργητικό 39,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,7% 299

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 243 4,3 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 132 ημ. 113 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 96 ημ. 101 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 66,4% 68,9% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,6:1 3,6:1 3,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 52,2% 52,8% 56,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,16 1,21 1,18 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,11 0,11 0,10 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 16,0% 17,6% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,0% -1,1% -0,05% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,3% -3,4% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,3% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -3,9% -11,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,6% -11,8% -2,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,7% -15,1% 2,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,7% -12,9% -9,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -47,4% -2107,1% -105,2% 60,6% -588,0% -107,6% 300

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2012 στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 119 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,8% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,6% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2012 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας ήταν μειωμένος κατά 18,7%, διαμορφούμενος σε 252,5 εκατ., ενώ μικρότερη πτώση, κατά 17,2%, σημείωσαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 17,0%. Τα λειτουργικά κέρδη επιδεινώθηκαν (κατά 38,3%), το δε τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε κεδροφόρο, όμως τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 39,3% το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλοί. Τα συνολικά κεφάλαια υποχώρησαν (-8,7%) και διαμορφώθηκαν σε 250,6 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 14,9% το Τόσο ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν σε 95 και 98 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ωστόσο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 14,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 61,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ελαττώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξημένο ήταν το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους (46,2%). Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,1% Πάγιο ενεργητικό 38,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,8% 301

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 75 ημ. 88 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 92 ημ. 95 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,7% 65,6% 68,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 4,0:1 4,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,2% 40,6% 40,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,25 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,62 0,61 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,18 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 16,7% 17,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,2% 0,3% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,7% 1,1% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,4% 2,4% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -5,2% -9,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,7% -11,3% -1,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,6% -6,7% -1,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -17,2% -7,8% -8,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -39,3% 221,4% -121,8% 60,6% -588,0% -107,6% 302

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ε ίχαν την έδρα τους 263 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, το 4,0% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση (-14,2%) και διαμορφώθηκαν σε 652,3 εκατ.. Ο ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών ωστόσο ήταν υψηλότερος (19,9%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 16,7%. Περαιτέρω, τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες χρήσεως αυξήθηκαν κατά 52,9%, ανερχόμενες σε 6,65 εκατ. το Ως εκ τούτου το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικά, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών μειώθηκε με έντονο ρυθμό (-15,0%) και διαμορφώθηκε σε 653,2 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παρέμεινε σταθερή (1,0:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 11,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 19,1%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 109 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 90 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του δείγματος υποχώρησαν κατά 8,8%, ενώ το συνολικό χρέος συρρικνώθηκε κατά 18,1%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να μειωθεί σε 64,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 4,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων αυξήθηκε σε 46,0%. Οι δείκτες της γενικής και της άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 35,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,0% 303

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 263 4,8 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 101 ημ. 118 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 90 ημ. 96 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 64,6% 67,0% 67,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,5:1 4,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,0% 43,2% 46,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,24 1,20 1,27 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,68 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,18 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,7% 17,9% 19,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,0% -0,6% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -1,7% 1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,3% 1,7% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -14,2% -8,0% -20,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -15,0% -12,6% -6,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -11,0% -5,3% -2,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,9% -14,9% -19,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -52,9% -259,1% -85,6% 60,6% -588,0% -107,6% 304

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν το 2012 έδρα 137 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,8% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων. Ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης και ζημιογόνας εταιρείας στην τελευταία χρήση (λόγω διάλυσης), γεγονός που συνέβαλε στη συρρίκνωση των ζημιών χρήσεως. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατέγραψε πτώση 26,3% και διαμορφώθηκε σε 396,5 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με ανάλογο ρυθμό (-26,5%) ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 16,6%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, όμως οι ζημίες συρρικνώθηκαν σε 292 χιλ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έλαβαν οριακά αρνητικές τιμές το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας συρρικνώθηκαν κατά 35,0% και διαμορφώθηκαν σε 353,9 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων αυξήθηκε σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν το Τα πάγια και το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκαν κατά 37,6% και 35,4% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 122 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 98 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 26,0%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 40,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 59,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων μειώθηκε σε 48,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 32,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,7% 305

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 122 ημ. 125 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 96 ημ. 104 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 59,4% 64,4% 70,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 3,6:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,3% 48,8% 47,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,43 1,32 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,81 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,6% 16,7% 17,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,1% -0,7% 0,6% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,2% -2,0% 1,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,1% 1,5% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -26,3% -8,1% -15,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -35,0% -10,5% -7,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -37,6% -11,9% -6,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -26,5% -11,2% -9,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 92,3% -212,4% 26,3% 60,6% -588,0% -107,6% 306

19 Β.9. Αττική Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν έδρα στην περιφέρεια Αττικής το 2012 ανήλθε σε 3.835, αποτελώντας το 57,7% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό της υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 78,0% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 82,2% των συνολικών. Επισημαίνεται ότι λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού (για το 2012) στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της περιφέρειας. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων η εν λόγω εταιρεία αφαιρέθηκε και από το δείγμα του 2011 και του 2010, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση. Οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε πτωτικός και τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου παρουσιάζοντας νέα μείωση κατά 11,6%, τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 12,5%. Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών σε σύγκριση με εκείνη του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να μειωθεί και πάλι, σε 19,5%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, κυμαινόμενο όμως σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια οι ζημίες χρήσεως να περιοριστούν κατά 69,8%, διαμορφούμενες πλέον σε 244,6 εκατ.. Οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε ,7 εκατ., μειωμένα κατά 11,4% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,4:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 14,4%. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων περιορίστηκε σε 60 ημέρες και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 90 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, οι υποχρεώσεις όμως συρρικνώθηκαν κατά 15,1% και η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 72,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 4,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 45,1%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα παρουσίασαν οριακή μείωση, ενώ η άμεση ρευστότητα βελτιώθηκε το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β9 Αττική (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,8% 307

20 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β18 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Β19 Αττική Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 90 ημ. 86 ημ. 104 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 60 ημ. 63 ημ. 70 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 72,7% 75,9% 76,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,3:1 4,0:1 3,9:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,1% 44,7% 45,7% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,12 1,13 1,15 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,72 0,74 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,5% 19,7% 20,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -1,6% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,7% -9,0% -1,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 0,3% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -11,6% -7,1% -10,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,4% -17,1% -6,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,0% -12,9% 1,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,5% -11,7% -15,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 69,8% -424,0% -110,6% 60,6% -588,0% -107,6% 308

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Προς άμεση δημοσίευση ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.239 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017»

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Μελέτη ICAP: «H Eλλάδα σε Αριθμούς -2017» ΔΗΛΩΣΗ Προέδρου & Δ. Συμβούλου ομίλου εταιρειών ICAP, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου. «Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 10.319 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εταιρικού τομέα σημειώθηκε το 2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Αγορά και ανά Περιφέρεια 2018 Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2011) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Απριλίου Θέμα: Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Απριλίου Θέμα: Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2019 Θέμα: Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών 2018 Ταξιδιωτικό ισοζύγιο Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 2018 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα Περίοδος: 2013 2017 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2016 ΘΡΑΚΗ 50.895

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 64.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα ( εκατ.) Χρηµατοπιστωτικός τοµέας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατικός Τοµέας: Πρόσφατες Εξελίξεις και οι Επιδόσεις Επιλεγµένων Κλάδων Μετά από µία µακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονοµία κινήθηκε µε χαµηλούς αλλά θετικούς ρυθµούς µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2019 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2019 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2019 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 3 Παγκόσμιο Τουριστικό Περιβάλλον, 2018 ΑΜΕΡΙΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια και ανά αγορά, 2017.

Ποιός πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια και ανά αγορά, 2017. Ποιός πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια και ανά αγορά, 2017 Ιούλιος 2018 Ευαγγελία Λάμπρου Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Ερευνήτρια - Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.10 Κλαδική Μελέτη: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα