Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα Β1. Το 57,7% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,8% και η Κρήτη με 4,1%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2012 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά % Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 194 2,9 Κεντρική Μακεδονία ,8 Δυτική Μακεδονία 60 0,9 Ήπειρος 98 1,5 Θεσσαλία 243 3,7 Ιόνια Νησιά 119 1,8 Δυτική Ελλάδα 263 4,0 Στερεά Ελλάδα 137 2,1 Αττική ,7 Πελοπόννησος 172 2,6 Βόρειο Αιγαίο 86 1,3 Νότιο Αιγαίο 187 2,8 Κρήτη 272 4,1 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 194 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 και αποτελούσαν το 2,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 1,5% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 476,5 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή κόστους που πέτυχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις επέφερε τη μείωση των μεικτών κερδών μόνο κατά 5,1%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 21,5%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, όμως το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με παράλληλη αύξηση των ζημιών το 2012 εξαιτίας απότομης αύξησης μη λειτουργικών εξόδων. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,7% και έφθασαν τα 649 εκατ. περίπου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού υποχώρησε σε 0,7:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε μείωση κατά 5,6%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διευρύνθηκαν, ανερχόμενες σε 154 και 158 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 7,8%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,3%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 69,9%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές παρέμεινε σταθερό (46,7%). Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση σε σύγκριση με το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 30,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,9% 291

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 194 8,4 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 137 ημ. 135 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 158 ημ. 131 ημ. 140 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,9% 72,6% 72,2% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,3:1 3,4:1 3,8:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,7% 46,7% 48,2% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,30 1,27 1,25 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,5% 19,0% 19,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% -0,04% 0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,5% -0,1% 2,2% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 2,3% 2,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -16,4% -7,2% -10,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,7% -8,3% -8,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 4,7% -7,3% 2,9% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,1% -11,2% -3,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -1139,0% -105,4% -10,6% 60,6% -588,0% -107,6% 292

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2012 την έδρα τους 982 ΑΕ και ΕΠΕ που αντιπροσωπεύουν το 14,8% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 9,8% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 7,5%. Επισημαίνεται ότι ο ομαδοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται δραστικά στην τελευταία χρήση από τα μεγέθη πολύ μεγάλης εταιρείας, της οποίας οι ζημίες διευρύνθηκαν, με συνέπεια την εκτόξευση των ζημιών της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε πτώση κατά 20,8%, και διαμορφώθηκε σε εκατ. περίπου. Παράλληλα, πτώση κατά 19,8% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 19,8%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος διαπιστώνεται ανατροπή το 2012 (από κέρδη σε ζημίες), με συνέπεια τελικά την αλματώδη αύξηση των ζημιών, σε 56,5 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν εκατ. περίπου το 2012, μειωμένο κατά 16,3%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια ελαττώθηκαν κατά 5,5%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 22,5%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 113 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 106 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 20,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8,0%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 65,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξήθηκε σε 47,8% το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,29. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 34,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,1% 293

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 982 5,9 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 117 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 101 ημ. 102 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 65,8% 68,9% 70,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 5,1:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,8% 45,2% 46,9% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,21 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,74 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,15 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,8% 19,5% 20,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,4% -0,5% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,0% -1,7% -0,03% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,0% 1,5% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -20,8% -12,8% -11,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,3% -11,9% -5,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,5% -7,5% 5,0% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,8% -13,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -111,6% -4827,1% -100,5% 60,6% -588,0% -107,6% 294

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 60 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, ποσοστό 0,9% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού το ενεργητικό κάλυψε μερίδιο μόλις 0,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους μόλις το 0,3% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 21,7%, η οποία συνοδεύτηκε από πτώση, κατά 19,8%, των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 13,3%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 29,5%, σε 1,6 εκατ. περίπου. Οι εξελίξεις αυτές διατήρησαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα το Το συνολικό ενεργητικό κατά το 2012 έφθασε τα 169 εκατ. περίπου, μειωμένο σε σχέση με το 2011 κατά 19,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο πάγιο ενεργητικό. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 105 ημέρες, ενώ η διατήρηση αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 117 ημέρες (έναντι 104 ημερών το 2011). Τα ίδια κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 15,2% και 20,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 68,8%. Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση μειώθηκε σε 2,2:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 50,1%. Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,4% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,8% 295

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 60-10,4 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 105 ημ. 107 ημ. 86 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 117 ημ. 104 ημ. 114 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,8% 70,3% 73,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,2:1 2,5:1 2,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 50,1% 45,2% 41,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,58 1,47 1,37 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,84 0,80 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,3% 13,0% 13,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,8% -0,9% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -3,5% 0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,2% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -21,7% -10,4% -30,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -19,1% -8,0% -17,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -21,0% -9,9% -6,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,5% -33,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 29,5% -6880,8% -98,5% 60,6% -588,0% -107,6% 296

9 Β.4. Ήπειρος Στην περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2012 έδρα 98 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,5% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 17,7% και διαμορφώθηκε σε 403,6 εκατ. το 2012, ωστόσο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (-25,8%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 13,1%. Τα αποτελέσματα παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και καθαρού αποτελέσματος, με μικρή μόνο υποχώρηση των ζημιών, σε 5,3 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα το 2012, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 275,2 εκατ., εμφανίζοντας πτώση κατά 24,5% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε (1,5:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο κυκλοφορούν (-26,6%) και στο πάγιο ενεργητικό (-25,1%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε (77 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ελαττώθηκε σε 67 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 10,3%, ενώ οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 30,0%. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 66,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε, και ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 4,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 44,4%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν αύξηση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,9% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,5% 297

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 98-13,3 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 73 ημ. 77 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 67 ημ. 73 ημ. 81 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,6% 71,8% 72,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7:1 5,0:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,4% 38,0% 42,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,23 1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,59 0,63 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,1% 14,6% 15,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,3% -1,1% 0,0% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,7% -5,5% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,7% 0,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -17,7% -3,1% -6,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -24,5% -8,8% -1,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -25,1% -10,8% 5,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,8% -10,0% -6,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 6,6% -7938,2% -101,0% 60,6% -588,0% -107,6% 298

11 Β.5. Θεσσαλία Η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 243 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,7% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,8% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος κατά 18,7% και περιορίστηκε σε 679,1 εκατ.. Λιγότερo έντονη μείωση κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη (κατά 12,7%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 17,2%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ήδη ζημιογόνο (τόσο το 2010 όσο και το 2011), ενώ το 2012 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των ζημιών, σε 13,7 εκατ.. Συνεπώς οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 772,9 εκατ., μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων μειώθηκε οριακά σε 0,9:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 10,3%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν, σε 132 και 106 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 5,2%, ενώ οι υποχρεώσεις ελαττώθηκαν κατά 5,8%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε οριακά σε 66,3%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος παρέμεινε σταθερός (3,6:1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 52,2%. Η άμεση ρευστότητα παρουσίασε οριακή βελτίωση, ενώ η γενική επιδεινώθηκε. Τέλος, ο δείκτης χρηματικής ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,5% Πάγιο ενεργητικό 39,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,7% 299

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 243 4,3 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 132 ημ. 113 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 96 ημ. 101 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 66,4% 68,9% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,6:1 3,6:1 3,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 52,2% 52,8% 56,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,16 1,21 1,18 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,11 0,11 0,10 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 16,0% 17,6% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,0% -1,1% -0,05% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,3% -3,4% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,3% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -3,9% -11,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,6% -11,8% -2,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,7% -15,1% 2,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,7% -12,9% -9,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -47,4% -2107,1% -105,2% 60,6% -588,0% -107,6% 300

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2012 στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 119 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,8% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,6% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2012 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας ήταν μειωμένος κατά 18,7%, διαμορφούμενος σε 252,5 εκατ., ενώ μικρότερη πτώση, κατά 17,2%, σημείωσαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 17,0%. Τα λειτουργικά κέρδη επιδεινώθηκαν (κατά 38,3%), το δε τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε κεδροφόρο, όμως τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 39,3% το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλοί. Τα συνολικά κεφάλαια υποχώρησαν (-8,7%) και διαμορφώθηκαν σε 250,6 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 14,9% το Τόσο ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν σε 95 και 98 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ωστόσο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 14,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 61,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ελαττώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξημένο ήταν το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους (46,2%). Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,1% Πάγιο ενεργητικό 38,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,8% 301

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 75 ημ. 88 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 92 ημ. 95 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,7% 65,6% 68,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 4,0:1 4,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,2% 40,6% 40,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,25 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,62 0,61 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,18 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 16,7% 17,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,2% 0,3% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,7% 1,1% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,4% 2,4% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -5,2% -9,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,7% -11,3% -1,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,6% -6,7% -1,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -17,2% -7,8% -8,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -39,3% 221,4% -121,8% 60,6% -588,0% -107,6% 302

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ε ίχαν την έδρα τους 263 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, το 4,0% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση (-14,2%) και διαμορφώθηκαν σε 652,3 εκατ.. Ο ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών ωστόσο ήταν υψηλότερος (19,9%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 16,7%. Περαιτέρω, τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες χρήσεως αυξήθηκαν κατά 52,9%, ανερχόμενες σε 6,65 εκατ. το Ως εκ τούτου το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικά, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών μειώθηκε με έντονο ρυθμό (-15,0%) και διαμορφώθηκε σε 653,2 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παρέμεινε σταθερή (1,0:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 11,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 19,1%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 109 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 90 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του δείγματος υποχώρησαν κατά 8,8%, ενώ το συνολικό χρέος συρρικνώθηκε κατά 18,1%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να μειωθεί σε 64,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 4,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων αυξήθηκε σε 46,0%. Οι δείκτες της γενικής και της άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 35,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,0% 303

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 263 4,8 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 101 ημ. 118 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 90 ημ. 96 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 64,6% 67,0% 67,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,5:1 4,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,0% 43,2% 46,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,24 1,20 1,27 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,68 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,18 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,7% 17,9% 19,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,0% -0,6% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -1,7% 1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,3% 1,7% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -14,2% -8,0% -20,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -15,0% -12,6% -6,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -11,0% -5,3% -2,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,9% -14,9% -19,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -52,9% -259,1% -85,6% 60,6% -588,0% -107,6% 304

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν το 2012 έδρα 137 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,8% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων. Ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης και ζημιογόνας εταιρείας στην τελευταία χρήση (λόγω διάλυσης), γεγονός που συνέβαλε στη συρρίκνωση των ζημιών χρήσεως. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατέγραψε πτώση 26,3% και διαμορφώθηκε σε 396,5 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με ανάλογο ρυθμό (-26,5%) ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 16,6%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, όμως οι ζημίες συρρικνώθηκαν σε 292 χιλ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έλαβαν οριακά αρνητικές τιμές το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας συρρικνώθηκαν κατά 35,0% και διαμορφώθηκαν σε 353,9 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων αυξήθηκε σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν το Τα πάγια και το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκαν κατά 37,6% και 35,4% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 122 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 98 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 26,0%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 40,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 59,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων μειώθηκε σε 48,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 32,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,7% 305

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 122 ημ. 125 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 96 ημ. 104 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 59,4% 64,4% 70,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 3,6:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,3% 48,8% 47,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,43 1,32 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,81 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,6% 16,7% 17,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,1% -0,7% 0,6% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,2% -2,0% 1,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,1% 1,5% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -26,3% -8,1% -15,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -35,0% -10,5% -7,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -37,6% -11,9% -6,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -26,5% -11,2% -9,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 92,3% -212,4% 26,3% 60,6% -588,0% -107,6% 306

19 Β.9. Αττική Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν έδρα στην περιφέρεια Αττικής το 2012 ανήλθε σε 3.835, αποτελώντας το 57,7% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό της υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 78,0% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 82,2% των συνολικών. Επισημαίνεται ότι λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού (για το 2012) στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της περιφέρειας. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων η εν λόγω εταιρεία αφαιρέθηκε και από το δείγμα του 2011 και του 2010, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση. Οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε πτωτικός και τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου παρουσιάζοντας νέα μείωση κατά 11,6%, τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 12,5%. Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών σε σύγκριση με εκείνη του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να μειωθεί και πάλι, σε 19,5%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, κυμαινόμενο όμως σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια οι ζημίες χρήσεως να περιοριστούν κατά 69,8%, διαμορφούμενες πλέον σε 244,6 εκατ.. Οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε ,7 εκατ., μειωμένα κατά 11,4% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,4:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 14,4%. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων περιορίστηκε σε 60 ημέρες και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 90 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, οι υποχρεώσεις όμως συρρικνώθηκαν κατά 15,1% και η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 72,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 4,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 45,1%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα παρουσίασαν οριακή μείωση, ενώ η άμεση ρευστότητα βελτιώθηκε το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β9 Αττική (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,8% 307

20 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β18 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Β19 Αττική Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 90 ημ. 86 ημ. 104 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 60 ημ. 63 ημ. 70 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 72,7% 75,9% 76,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,3:1 4,0:1 3,9:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,1% 44,7% 45,7% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,12 1,13 1,15 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,72 0,74 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,5% 19,7% 20,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -1,6% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,7% -9,0% -1,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 0,3% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -11,6% -7,1% -10,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,4% -17,1% -6,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,0% -12,9% 1,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,5% -11,7% -15,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 69,8% -424,0% -110,6% 60,6% -588,0% -107,6% 308

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα