Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα Β1. Το 57,7% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,8% και η Κρήτη με 4,1%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2012 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά % Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 194 2,9 Κεντρική Μακεδονία ,8 Δυτική Μακεδονία 60 0,9 Ήπειρος 98 1,5 Θεσσαλία 243 3,7 Ιόνια Νησιά 119 1,8 Δυτική Ελλάδα 263 4,0 Στερεά Ελλάδα 137 2,1 Αττική ,7 Πελοπόννησος 172 2,6 Βόρειο Αιγαίο 86 1,3 Νότιο Αιγαίο 187 2,8 Κρήτη 272 4,1 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 194 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 και αποτελούσαν το 2,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 1,5% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 476,5 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή κόστους που πέτυχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις επέφερε τη μείωση των μεικτών κερδών μόνο κατά 5,1%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 21,5%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, όμως το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με παράλληλη αύξηση των ζημιών το 2012 εξαιτίας απότομης αύξησης μη λειτουργικών εξόδων. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,7% και έφθασαν τα 649 εκατ. περίπου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού υποχώρησε σε 0,7:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε μείωση κατά 5,6%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διευρύνθηκαν, ανερχόμενες σε 154 και 158 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 7,8%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,3%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 69,9%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές παρέμεινε σταθερό (46,7%). Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση σε σύγκριση με το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 30,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,9% 291

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 194 8,4 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 137 ημ. 135 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 158 ημ. 131 ημ. 140 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,9% 72,6% 72,2% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,3:1 3,4:1 3,8:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,7% 46,7% 48,2% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,30 1,27 1,25 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,5% 19,0% 19,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% -0,04% 0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,5% -0,1% 2,2% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 2,3% 2,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -16,4% -7,2% -10,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,7% -8,3% -8,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 4,7% -7,3% 2,9% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,1% -11,2% -3,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -1139,0% -105,4% -10,6% 60,6% -588,0% -107,6% 292

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2012 την έδρα τους 982 ΑΕ και ΕΠΕ που αντιπροσωπεύουν το 14,8% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 9,8% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 7,5%. Επισημαίνεται ότι ο ομαδοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται δραστικά στην τελευταία χρήση από τα μεγέθη πολύ μεγάλης εταιρείας, της οποίας οι ζημίες διευρύνθηκαν, με συνέπεια την εκτόξευση των ζημιών της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε πτώση κατά 20,8%, και διαμορφώθηκε σε εκατ. περίπου. Παράλληλα, πτώση κατά 19,8% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 19,8%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος διαπιστώνεται ανατροπή το 2012 (από κέρδη σε ζημίες), με συνέπεια τελικά την αλματώδη αύξηση των ζημιών, σε 56,5 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν εκατ. περίπου το 2012, μειωμένο κατά 16,3%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια ελαττώθηκαν κατά 5,5%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 22,5%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 113 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 106 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 20,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8,0%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 65,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξήθηκε σε 47,8% το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,29. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 34,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,1% 293

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 982 5,9 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 117 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 101 ημ. 102 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 65,8% 68,9% 70,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 5,1:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,8% 45,2% 46,9% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,21 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,74 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,15 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,8% 19,5% 20,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,4% -0,5% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,0% -1,7% -0,03% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,0% 1,5% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -20,8% -12,8% -11,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,3% -11,9% -5,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,5% -7,5% 5,0% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,8% -13,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -111,6% -4827,1% -100,5% 60,6% -588,0% -107,6% 294

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 60 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, ποσοστό 0,9% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού το ενεργητικό κάλυψε μερίδιο μόλις 0,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους μόλις το 0,3% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 21,7%, η οποία συνοδεύτηκε από πτώση, κατά 19,8%, των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 13,3%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 29,5%, σε 1,6 εκατ. περίπου. Οι εξελίξεις αυτές διατήρησαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα το Το συνολικό ενεργητικό κατά το 2012 έφθασε τα 169 εκατ. περίπου, μειωμένο σε σχέση με το 2011 κατά 19,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο πάγιο ενεργητικό. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 105 ημέρες, ενώ η διατήρηση αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 117 ημέρες (έναντι 104 ημερών το 2011). Τα ίδια κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 15,2% και 20,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 68,8%. Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση μειώθηκε σε 2,2:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 50,1%. Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,4% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,8% 295

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 60-10,4 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 105 ημ. 107 ημ. 86 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 117 ημ. 104 ημ. 114 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,8% 70,3% 73,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,2:1 2,5:1 2,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 50,1% 45,2% 41,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,58 1,47 1,37 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,84 0,80 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,3% 13,0% 13,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,8% -0,9% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -3,5% 0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,2% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -21,7% -10,4% -30,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -19,1% -8,0% -17,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -21,0% -9,9% -6,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,5% -33,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 29,5% -6880,8% -98,5% 60,6% -588,0% -107,6% 296

9 Β.4. Ήπειρος Στην περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2012 έδρα 98 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,5% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 17,7% και διαμορφώθηκε σε 403,6 εκατ. το 2012, ωστόσο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (-25,8%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 13,1%. Τα αποτελέσματα παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και καθαρού αποτελέσματος, με μικρή μόνο υποχώρηση των ζημιών, σε 5,3 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα το 2012, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 275,2 εκατ., εμφανίζοντας πτώση κατά 24,5% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε (1,5:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο κυκλοφορούν (-26,6%) και στο πάγιο ενεργητικό (-25,1%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε (77 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ελαττώθηκε σε 67 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 10,3%, ενώ οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 30,0%. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 66,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε, και ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 4,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 44,4%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν αύξηση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,9% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,5% 297

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 98-13,3 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 73 ημ. 77 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 67 ημ. 73 ημ. 81 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,6% 71,8% 72,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7:1 5,0:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,4% 38,0% 42,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,23 1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,59 0,63 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,1% 14,6% 15,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,3% -1,1% 0,0% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,7% -5,5% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,7% 0,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -17,7% -3,1% -6,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -24,5% -8,8% -1,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -25,1% -10,8% 5,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,8% -10,0% -6,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 6,6% -7938,2% -101,0% 60,6% -588,0% -107,6% 298

11 Β.5. Θεσσαλία Η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 243 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,7% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,8% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος κατά 18,7% και περιορίστηκε σε 679,1 εκατ.. Λιγότερo έντονη μείωση κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη (κατά 12,7%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 17,2%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ήδη ζημιογόνο (τόσο το 2010 όσο και το 2011), ενώ το 2012 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των ζημιών, σε 13,7 εκατ.. Συνεπώς οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 772,9 εκατ., μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων μειώθηκε οριακά σε 0,9:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 10,3%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν, σε 132 και 106 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 5,2%, ενώ οι υποχρεώσεις ελαττώθηκαν κατά 5,8%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε οριακά σε 66,3%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος παρέμεινε σταθερός (3,6:1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 52,2%. Η άμεση ρευστότητα παρουσίασε οριακή βελτίωση, ενώ η γενική επιδεινώθηκε. Τέλος, ο δείκτης χρηματικής ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,5% Πάγιο ενεργητικό 39,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,7% 299

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 243 4,3 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 132 ημ. 113 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 96 ημ. 101 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 66,4% 68,9% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,6:1 3,6:1 3,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 52,2% 52,8% 56,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,16 1,21 1,18 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,11 0,11 0,10 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 16,0% 17,6% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,0% -1,1% -0,05% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,3% -3,4% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,3% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -3,9% -11,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,6% -11,8% -2,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,7% -15,1% 2,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,7% -12,9% -9,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -47,4% -2107,1% -105,2% 60,6% -588,0% -107,6% 300

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2012 στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 119 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,8% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,6% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2012 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας ήταν μειωμένος κατά 18,7%, διαμορφούμενος σε 252,5 εκατ., ενώ μικρότερη πτώση, κατά 17,2%, σημείωσαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 17,0%. Τα λειτουργικά κέρδη επιδεινώθηκαν (κατά 38,3%), το δε τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε κεδροφόρο, όμως τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 39,3% το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλοί. Τα συνολικά κεφάλαια υποχώρησαν (-8,7%) και διαμορφώθηκαν σε 250,6 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 14,9% το Τόσο ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν σε 95 και 98 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ωστόσο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 14,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 61,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ελαττώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξημένο ήταν το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους (46,2%). Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,1% Πάγιο ενεργητικό 38,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,8% 301

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 75 ημ. 88 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 92 ημ. 95 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,7% 65,6% 68,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 4,0:1 4,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,2% 40,6% 40,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,25 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,62 0,61 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,18 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 16,7% 17,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,2% 0,3% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,7% 1,1% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,4% 2,4% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -5,2% -9,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,7% -11,3% -1,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,6% -6,7% -1,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -17,2% -7,8% -8,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -39,3% 221,4% -121,8% 60,6% -588,0% -107,6% 302

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ε ίχαν την έδρα τους 263 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, το 4,0% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση (-14,2%) και διαμορφώθηκαν σε 652,3 εκατ.. Ο ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών ωστόσο ήταν υψηλότερος (19,9%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 16,7%. Περαιτέρω, τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες χρήσεως αυξήθηκαν κατά 52,9%, ανερχόμενες σε 6,65 εκατ. το Ως εκ τούτου το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικά, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών μειώθηκε με έντονο ρυθμό (-15,0%) και διαμορφώθηκε σε 653,2 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παρέμεινε σταθερή (1,0:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 11,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 19,1%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 109 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 90 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του δείγματος υποχώρησαν κατά 8,8%, ενώ το συνολικό χρέος συρρικνώθηκε κατά 18,1%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να μειωθεί σε 64,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 4,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων αυξήθηκε σε 46,0%. Οι δείκτες της γενικής και της άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 35,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,0% 303

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 263 4,8 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 101 ημ. 118 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 90 ημ. 96 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 64,6% 67,0% 67,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,5:1 4,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,0% 43,2% 46,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,24 1,20 1,27 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,68 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,18 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,7% 17,9% 19,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,0% -0,6% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -1,7% 1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,3% 1,7% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -14,2% -8,0% -20,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -15,0% -12,6% -6,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -11,0% -5,3% -2,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,9% -14,9% -19,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -52,9% -259,1% -85,6% 60,6% -588,0% -107,6% 304

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν το 2012 έδρα 137 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,8% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων. Ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης και ζημιογόνας εταιρείας στην τελευταία χρήση (λόγω διάλυσης), γεγονός που συνέβαλε στη συρρίκνωση των ζημιών χρήσεως. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατέγραψε πτώση 26,3% και διαμορφώθηκε σε 396,5 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με ανάλογο ρυθμό (-26,5%) ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 16,6%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, όμως οι ζημίες συρρικνώθηκαν σε 292 χιλ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έλαβαν οριακά αρνητικές τιμές το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας συρρικνώθηκαν κατά 35,0% και διαμορφώθηκαν σε 353,9 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων αυξήθηκε σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν το Τα πάγια και το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκαν κατά 37,6% και 35,4% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 122 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 98 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 26,0%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 40,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 59,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων μειώθηκε σε 48,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 32,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,7% 305

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 122 ημ. 125 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 96 ημ. 104 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 59,4% 64,4% 70,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 3,6:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,3% 48,8% 47,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,43 1,32 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,81 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,6% 16,7% 17,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,1% -0,7% 0,6% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,2% -2,0% 1,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,1% 1,5% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -26,3% -8,1% -15,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -35,0% -10,5% -7,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -37,6% -11,9% -6,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -26,5% -11,2% -9,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 92,3% -212,4% 26,3% 60,6% -588,0% -107,6% 306

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Αθήνα, Noέμβριος 2009 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα