Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα Β1. Το 57,7% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 14,8% και η Κρήτη με 4,1%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2012 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά % Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 194 2,9 Κεντρική Μακεδονία ,8 Δυτική Μακεδονία 60 0,9 Ήπειρος 98 1,5 Θεσσαλία 243 3,7 Ιόνια Νησιά 119 1,8 Δυτική Ελλάδα 263 4,0 Στερεά Ελλάδα 137 2,1 Αττική ,7 Πελοπόννησος 172 2,6 Βόρειο Αιγαίο 86 1,3 Νότιο Αιγαίο 187 2,8 Κρήτη 272 4,1 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 194 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 και αποτελούσαν το 2,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 1,5% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 476,5 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή κόστους που πέτυχαν οι εν λόγω επιχειρήσεις επέφερε τη μείωση των μεικτών κερδών μόνο κατά 5,1%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 21,5%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, όμως το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με παράλληλη αύξηση των ζημιών το 2012 εξαιτίας απότομης αύξησης μη λειτουργικών εξόδων. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,7% και έφθασαν τα 649 εκατ. περίπου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού υποχώρησε σε 0,7:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε μείωση κατά 5,6%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διευρύνθηκαν, ανερχόμενες σε 154 και 158 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 7,8%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,3%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 69,9%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές παρέμεινε σταθερό (46,7%). Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση σε σύγκριση με το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 30,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,9% 291

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 194 8,4 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 137 ημ. 135 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 158 ημ. 131 ημ. 140 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,9% 72,6% 72,2% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,3:1 3,4:1 3,8:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,7% 46,7% 48,2% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,30 1,27 1,25 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,5% 19,0% 19,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% -0,04% 0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,5% -0,1% 2,2% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 2,3% 2,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -16,4% -7,2% -10,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,7% -8,3% -8,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 4,7% -7,3% 2,9% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,1% -11,2% -3,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -1139,0% -105,4% -10,6% 60,6% -588,0% -107,6% 292

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2012 την έδρα τους 982 ΑΕ και ΕΠΕ που αντιπροσωπεύουν το 14,8% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 9,8% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 7,5%. Επισημαίνεται ότι ο ομαδοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται δραστικά στην τελευταία χρήση από τα μεγέθη πολύ μεγάλης εταιρείας, της οποίας οι ζημίες διευρύνθηκαν, με συνέπεια την εκτόξευση των ζημιών της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε πτώση κατά 20,8%, και διαμορφώθηκε σε εκατ. περίπου. Παράλληλα, πτώση κατά 19,8% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 19,8%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος διαπιστώνεται ανατροπή το 2012 (από κέρδη σε ζημίες), με συνέπεια τελικά την αλματώδη αύξηση των ζημιών, σε 56,5 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν εκατ. περίπου το 2012, μειωμένο κατά 16,3%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια ελαττώθηκαν κατά 5,5%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 22,5%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 113 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 106 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 20,1%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8,0%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 65,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξήθηκε σε 47,8% το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,29. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 34,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,1% 293

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 982 5,9 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 117 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 101 ημ. 102 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 65,8% 68,9% 70,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 5,1:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,8% 45,2% 46,9% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,21 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,74 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,15 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,8% 19,5% 20,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,4% -0,5% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,0% -1,7% -0,03% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,0% 1,5% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -20,8% -12,8% -11,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,3% -11,9% -5,4% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,5% -7,5% 5,0% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,8% -13,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -111,6% -4827,1% -100,5% 60,6% -588,0% -107,6% 294

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 60 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, ποσοστό 0,9% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού το ενεργητικό κάλυψε μερίδιο μόλις 0,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους μόλις το 0,3% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 21,7%, η οποία συνοδεύτηκε από πτώση, κατά 19,8%, των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 13,3%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως περιορίστηκαν κατά 29,5%, σε 1,6 εκατ. περίπου. Οι εξελίξεις αυτές διατήρησαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα το Το συνολικό ενεργητικό κατά το 2012 έφθασε τα 169 εκατ. περίπου, μειωμένο σε σχέση με το 2011 κατά 19,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο πάγιο ενεργητικό. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 105 ημέρες, ενώ η διατήρηση αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 117 ημέρες (έναντι 104 ημερών το 2011). Τα ίδια κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 15,2% και 20,8% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 68,8%. Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση μειώθηκε σε 2,2:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 50,1%. Οι δείκτες γενικής, άμεσης και χρηματικής ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,4% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,8% 295

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 60-10,4 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 105 ημ. 107 ημ. 86 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 117 ημ. 104 ημ. 114 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,8% 70,3% 73,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,2:1 2,5:1 2,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 50,1% 45,2% 41,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,58 1,47 1,37 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,84 0,80 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,3% 13,0% 13,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,8% -0,9% -0,01% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -3,5% 0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,2% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -21,7% -10,4% -30,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -19,1% -8,0% -17,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -21,0% -9,9% -6,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,8% -15,5% -33,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 29,5% -6880,8% -98,5% 60,6% -588,0% -107,6% 296

9 Β.4. Ήπειρος Στην περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2012 έδρα 98 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,5% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 17,7% και διαμορφώθηκε σε 403,6 εκατ. το 2012, ωστόσο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (-25,8%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 13,1%. Τα αποτελέσματα παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και καθαρού αποτελέσματος, με μικρή μόνο υποχώρηση των ζημιών, σε 5,3 εκατ.. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα το 2012, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 275,2 εκατ., εμφανίζοντας πτώση κατά 24,5% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε (1,5:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο κυκλοφορούν (-26,6%) και στο πάγιο ενεργητικό (-25,1%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε (77 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ελαττώθηκε σε 67 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 10,3%, ενώ οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 30,0%. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 66,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε, και ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 4,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 44,4%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν αύξηση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,9% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,5% 297

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 98-13,3 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 73 ημ. 77 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 67 ημ. 73 ημ. 81 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,6% 71,8% 72,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7:1 5,0:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,4% 38,0% 42,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,23 1,12 1,17 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,59 0,63 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,1% 14,6% 15,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,3% -1,1% 0,0% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,7% -5,5% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,7% 0,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -17,7% -3,1% -6,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -24,5% -8,8% -1,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -25,1% -10,8% 5,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,8% -10,0% -6,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 6,6% -7938,2% -101,0% 60,6% -588,0% -107,6% 298

11 Β.5. Θεσσαλία Η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 243 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,7% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,8% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος κατά 18,7% και περιορίστηκε σε 679,1 εκατ.. Λιγότερo έντονη μείωση κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη (κατά 12,7%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 17,2%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ήδη ζημιογόνο (τόσο το 2010 όσο και το 2011), ενώ το 2012 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των ζημιών, σε 13,7 εκατ.. Συνεπώς οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 772,9 εκατ., μειωμένο κατά 5,6% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων μειώθηκε οριακά σε 0,9:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 10,3%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν, σε 132 και 106 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 5,2%, ενώ οι υποχρεώσεις ελαττώθηκαν κατά 5,8%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε οριακά σε 66,3%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος παρέμεινε σταθερός (3,6:1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 52,2%. Η άμεση ρευστότητα παρουσίασε οριακή βελτίωση, ενώ η γενική επιδεινώθηκε. Τέλος, ο δείκτης χρηματικής ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,5% Πάγιο ενεργητικό 39,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,7% 299

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 243 4,3 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 132 ημ. 113 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 96 ημ. 101 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 66,4% 68,9% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,6:1 3,6:1 3,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 52,2% 52,8% 56,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,16 1,21 1,18 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,11 0,11 0,10 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 16,0% 17,6% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,0% -1,1% -0,05% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -5,3% -3,4% -0,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,3% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -3,9% -11,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,6% -11,8% -2,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,7% -15,1% 2,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,7% -12,9% -9,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -47,4% -2107,1% -105,2% 60,6% -588,0% -107,6% 300

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2012 στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 119 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,8% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,6% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2012 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας ήταν μειωμένος κατά 18,7%, διαμορφούμενος σε 252,5 εκατ., ενώ μικρότερη πτώση, κατά 17,2%, σημείωσαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 17,0%. Τα λειτουργικά κέρδη επιδεινώθηκαν (κατά 38,3%), το δε τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε κεδροφόρο, όμως τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 39,3% το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλοί. Τα συνολικά κεφάλαια υποχώρησαν (-8,7%) και διαμορφώθηκαν σε 250,6 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε οριακά σε 1,0:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 1,6%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 14,9% το Τόσο ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν σε 95 και 98 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ωστόσο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 14,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 61,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ελαττώθηκε σε 3,5:1, ενώ αυξημένο ήταν το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους (46,2%). Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,1% Πάγιο ενεργητικό 38,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,8% 301

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,1:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 75 ημ. 88 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 92 ημ. 95 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,7% 65,6% 68,8% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 4,0:1 4,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,2% 40,6% 40,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,29 1,25 1,20 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,62 0,61 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,18 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,0% 16,7% 17,2% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,2% 0,3% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,7% 1,1% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,4% 2,4% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -18,7% -5,2% -9,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,7% -11,3% -1,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 1,6% -6,7% -1,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -17,2% -7,8% -8,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -39,3% 221,4% -121,8% 60,6% -588,0% -107,6% 302

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ε ίχαν την έδρα τους 263 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2012, το 4,0% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση (-14,2%) και διαμορφώθηκαν σε 652,3 εκατ.. Ο ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών ωστόσο ήταν υψηλότερος (19,9%), με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 16,7%. Περαιτέρω, τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες χρήσεως αυξήθηκαν κατά 52,9%, ανερχόμενες σε 6,65 εκατ. το Ως εκ τούτου το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικά, εμφανίζοντας και νέα επιδείνωση. Το ενεργητικό των εταιρειών μειώθηκε με έντονο ρυθμό (-15,0%) και διαμορφώθηκε σε 653,2 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παρέμεινε σταθερή (1,0:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 11,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 19,1%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 109 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 90 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του δείγματος υποχώρησαν κατά 8,8%, ενώ το συνολικό χρέος συρρικνώθηκε κατά 18,1%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να μειωθεί σε 64,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 4,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων αυξήθηκε σε 46,0%. Οι δείκτες της γενικής και της άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 35,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,0% 303

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 263 4,8 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 101 ημ. 118 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 90 ημ. 96 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 64,6% 67,0% 67,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,5:1 4,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,0% 43,2% 46,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,24 1,20 1,27 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,68 0,70 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,18 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,7% 17,9% 19,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,0% -0,6% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% -1,7% 1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,3% 1,7% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -14,2% -8,0% -20,2% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -15,0% -12,6% -6,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -11,0% -5,3% -2,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,9% -14,9% -19,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -52,9% -259,1% -85,6% 60,6% -588,0% -107,6% 304

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν το 2012 έδρα 137 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,8% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων. Ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης και ζημιογόνας εταιρείας στην τελευταία χρήση (λόγω διάλυσης), γεγονός που συνέβαλε στη συρρίκνωση των ζημιών χρήσεως. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατέγραψε πτώση 26,3% και διαμορφώθηκε σε 396,5 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με ανάλογο ρυθμό (-26,5%) ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 16,6%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή, από ζημίες σε κέρδη, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, όμως οι ζημίες συρρικνώθηκαν σε 292 χιλ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έλαβαν οριακά αρνητικές τιμές το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας συρρικνώθηκαν κατά 35,0% και διαμορφώθηκαν σε 353,9 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων αυξήθηκε σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν το Τα πάγια και το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκαν κατά 37,6% και 35,4% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 122 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 98 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 26,0%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 40,1%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 59,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων μειώθηκε σε 48,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 32,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,7% 305

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 122 ημ. 125 ημ. 123 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 98 ημ. 96 ημ. 104 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 59,4% 64,4% 70,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 3,6:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,3% 48,8% 47,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,43 1,32 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,81 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,6% 16,7% 17,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,1% -0,7% 0,6% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,2% -2,0% 1,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,1% 1,5% 2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -26,3% -8,1% -15,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -35,0% -10,5% -7,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -37,6% -11,9% -6,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -26,5% -11,2% -9,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 92,3% -212,4% 26,3% 60,6% -588,0% -107,6% 306

19 Β.9. Αττική Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν έδρα στην περιφέρεια Αττικής το 2012 ανήλθε σε 3.835, αποτελώντας το 57,7% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό της υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 78,0% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 82,2% των συνολικών. Επισημαίνεται ότι λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού (για το 2012) στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της περιφέρειας. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων η εν λόγω εταιρεία αφαιρέθηκε και από το δείγμα του 2011 και του 2010, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση. Οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε πτωτικός και τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου παρουσιάζοντας νέα μείωση κατά 11,6%, τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 12,5%. Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών σε σύγκριση με εκείνη του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να μειωθεί και πάλι, σε 19,5%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, κυμαινόμενο όμως σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια οι ζημίες χρήσεως να περιοριστούν κατά 69,8%, διαμορφούμενες πλέον σε 244,6 εκατ.. Οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε ,7 εκατ., μειωμένα κατά 11,4% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,4:1). Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,0%, ενώ το κυκλοφορούν κατέγραψε πτώση 14,4%. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων περιορίστηκε σε 60 ημέρες και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 90 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, οι υποχρεώσεις όμως συρρικνώθηκαν κατά 15,1% και η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 72,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 4,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 45,1%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα παρουσίασαν οριακή μείωση, ενώ η άμεση ρευστότητα βελτιώθηκε το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτηµα Β Διάγραµµα Β9 Αττική (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,8% 307

20 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β18 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Β19 Αττική Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 90 ημ. 86 ημ. 104 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 60 ημ. 63 ημ. 70 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 72,7% 75,9% 76,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,3:1 4,0:1 3,9:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,1% 44,7% 45,7% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,12 1,13 1,15 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,72 0,74 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,5% 19,7% 20,7% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -1,6% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,7% -9,0% -1,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 0,3% 1,4% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -11,6% -7,1% -10,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,4% -17,1% -6,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,0% -12,9% 1,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,5% -11,7% -15,9% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 69,8% -424,0% -110,6% 60,6% -588,0% -107,6% 308

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Περίοδος: 2011 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 1 Σκοπός της μελέτης: -Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Έτος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Έτος 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010

Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 Αποτελέσµατα α εξαµήνου 2010 FTSE/ASE 20 Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ Με καθαρά κέρδη 38,2 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 61,9 εκατ. ευρώ), µετά από προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα