Λέξεις Κλειδιά: Νέες Οδηγίες, Ευρωπαϊκό Πρότυπο, Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις Κλειδιά: Νέες Οδηγίες, Ευρωπαϊκό Πρότυπο, Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων"

Transcript

1 Νέες Οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Κριτήρια εφαρµογής των Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων. Σ. ρυµαλίτου Α.Τ.Μ. - Συγκοινωνιολόγος, ιευθύντρια µελετών Συµβούλου ιαχείρισης ΠΑΘΕ Μ. Σάκκη Π.Μ. Συγκοινωνιολόγος, τ. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Λέξεις Κλειδιά: Νέες Οδηγίες, Ευρωπαϊκό Πρότυπο, Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι νέες Οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317 και επισηµαίνονται οι βασικές διαφορές τους από τις παλαιότερες. Με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317 για τα οδικά Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων διαµορφώνεται το τεχνικό πλαίσιο, µε το οποίο πρέπει να εναρµονισθούν οι εθνικές οδηγίες και προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό αυτών των οδηγιών σε σύγκριση µε τις παλαιότερες είναι, ότι σε αυτές προσδιορίζονται µόνον οι κατηγορίες επίδοσης των συστηµάτων αναχαίτισης ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής τους χωρίς να προδιαγράφονται συγκεκριµένοι τύποι συστηµάτων. Έτσι η επιλογή ενός συστήµατος αναχαίτισης σχετίζεται µε τις οριακές συνθήκες που αυτό πρέπει να ικανοποιεί, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι νέες Οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) και ειδικότερα στις γενικές απαιτήσεις που πρέπει αυτά να ικανοποιούν και στα κριτήρια εφαρµογής τους σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1317 για τα Οδικά Συστήµατα Αναχαίτισης εκπονείται από την Οµάδα Εργασίας WG1 της Τεχνικής Επιτροπής TC 226 της CEN στα πλαίσια της ενοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών στις ευρωπαϊκές χώρες µε σκοπό την επιβολή κοινής ορολογίας και ενιαίου τρόπου κωδικοποίησης των χαρακτηριστικών των συστηµάτων και του ελέγχου τους, ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους. Αποτελείται από τα εξής µέρη: ΕΝ : Ορολογία και γενικά κριτήρια για µεθόδους δοκιµών. ΕΝ : Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών για στηθαία ασφαλείας. ΕΝ : Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης - Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών για συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης. 1

2 ΕΝV : Κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών για απολήξεις και συναρµογές στηθαίων ασφαλείας. prεν : Κριτήρια ανθεκτικότητας στη διάρκεια ζωής και πιστοποίηση συµµόρφωσης. prεν : Οδικά συστήµατα αναχαίτισης για πεζούς. Τα δύο πρώτα µέρη του προτύπου ισχύουν από τον Οκτώβριο του 1998, το τρίτο από το 2000, το τέταρτο (voluntary) από το 2001 και το πέµπτο είναι ακόµη σε εξέλιξη. Μετά την επικύρωση και την υιοθέτηση των πρώτων τεσσάρων µερών του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317 από τον ΕΛΟΤ και µε δεδοµένο, ότι τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστάθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε, στα πλαίσια της ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας θεµάτων ιευρωπαϊκού ικτύου, Οµάδα Εργασίας για την εκπόνηση Οδηγιών για τα Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων εναρµονισµένων µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Στα εδάφια που ακολουθούν παρουσιάζονται οι νέες Οδηγίες για τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων και επισηµαίνονται οι ουσιαστικές διαφορές τους από τον ΚΜΕ που κατά κανόνα εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το 1990 λίγο µετά την έναρξη της κατασκευής τµηµάτων των αυτοκινητοδρόµων ΠΑΘΕ και Κορίνθου Τρίπολης. 2. ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Στις νέες Οδηγίες καθορίζονται τα βασικά κριτήρια εφαρµογής και οι απαιτούµενες κατηγορίες επιδόσεων κατά ΕΝ 1317, δηλαδή η ικανότητα συγκράτησης, το λειτουργικό πλάτος και η σφοδρότητα πρόσκρουσης. εν περιγράφεται κανενός είδους σύστηµα, όπως ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΣΤΕ 2, στηθαία σκυροδέµατος κλπ ούτε περιλαµβάνονται τυπικά σχέδια συγκεκριµένων τύπων συστηµάτων σε αντίθεση µε τον ΚΜΕ, όπου περιγράφονται συστήµατα αναχαίτισης από χάλυβα, σκυρόδεµα και συνδυασµό των προαναφερόµενων υλικών. Θεωρήθηκε σκόπιµο να συµπεριληφθεί στις νέες οδηγίες κεφάλαιο µε τους ορισµούς νέων εννοιών, όπως η κρίσιµη και η καθοριστική απόσταση, η ικανότητα συγκράτησης του συστήµατος, η δυναµική παραµόρφωση, το λειτουργικό πλάτος του συστήµατος κλπ. Επίσης για πρώτη φορά σε ελληνικές οδηγίες καθορίζονται τα κριτήρια εφαρµογής και οι απαιτούµενες κατηγορίες επιδόσεων των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας που τοποθετούνται σε περιοχές εκτελούµενων έργων για τον διαχωρισµό, την καθοδήγηση και εν γένει την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Με την έννοια "συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων" νοούνται τα συστήµατα παθητικής ασφάλειας που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Τα είδη των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων απεικονίζονται στο σχήµα 1. 2

3 Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων Στηθαία Ασφαλείας Απολήξεις Αρχής και Πέρατος Συναρµογές Συστήµατα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Σχ. 1: Ορισµός των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων, σύµφωνα µε το ΕΝ 1317 Με τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων επιδιώκεται κατά το δυνατόν η συγκράτηση των οχηµάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η οµαλή επαναφορά τους στο οδόστρωµα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες των τροχαίων ατυχηµάτων, η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την πρόσκρουση, λόγω της απότοµης επιβράδυνσης του οχήµατος, ο περιορισµός των υλικών ζηµιών που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση τόσο για το όχηµα όσο και για το σύστηµα αναχαίτισης, να µη θραύονται ή να µην αποσπώνται βασικά στοιχεία του συστήµατος αναχαίτισης ούτε να εισέρχονται τµήµατά του στο όχηµα. Οι θέσεις, στις οποίες επιβάλλεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, προκύπτουν από τη συχνότητα ή την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων εξαιτίας της εκτροπής οχηµάτων από την πορεία τους. Αυτές οι θέσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερων µέτρων προστασίας για τρίτους Περιοχές που χρήζουν µέτρων προστασίας για τρίτους Εµπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός οχήµατος Εµπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν µέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός οχήµατος. Η αναγκαιότητα τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη θέσης που πρέπει να προστατευθεί ή εµποδίου εντός των ορίων των κρίσιµων αποστάσεων από την οδό. Οι αποστάσεις αυτές διακρίνονται: στην διευρυµένη Απόσταση AE, σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη µέτρων προστασίας τρίτων ή ιδιαίτερα δυσµενών συνεπειών τροχαίου ατυχήµατος εξαιτίας παρέκκλισης οχήµατος από το οδόστρωµα, π.χ. εκτροπή και πτώση οχήµατος σε σιδηροδροµική γραµµή και στην Απόσταση Α, σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη µέτρων προστασίας των επιβαινόντων οχήµατος εξαιτίας πτώσης ή πρόσκρουσης σε πλευρικά εµπόδια. 3

4 Οι κρίσιµες αποστάσεις Α και ΑΕ είναι συνάρτηση της επιτρεπόµενης ταχύτητας (V επιτρ ) και της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ της οδού και της εµπρόσθιας όψης του εµποδίου και προσδιορίζονται για οδούς µε V επιτρ > 100km/h στο σχ. 2 για οδούς µε V επιτρ = 80km/h έως 100km/h στο σχ. 3 για οδούς µε V επιτρ = 60km/h έως 70km/h στο σχ. 4. Α ή ΑΕ εµπόδιο Απόσταση Α Απόσταση ΑΕ Απόσταση Α ή ΑΕ h = Υψοµετρική διαφορά µεταξύ οδού και εµπρόσθιας όψης του εµποδίου Σχ. 2: Κρίσιµες αποστάσεις για οδούς µε V επιτρ > 100km/h Α ή ΑΕ εµπόδιο Απόσταση Α Απόσταση ΑΕ h = Υψοµετρική διαφορά µεταξύ οδού και εµπρόσθιας όψης του εµποδίου Απόσταση Α ή ΑΕ Σχ. 3: Κρίσιµες αποστάσεις για οδούς µε V επιτρ = 80 έως 100km/h 4

5 Α ή ΑΕ εµπόδιο Απόσταση Α Απόσταση ΑΕ h = Υψοµετρική διαφορά µεταξύ οδού και εµπρόσθιας όψης του εµποδίου Απόσταση Α ή ΑΕ Σχ. 4: Κρίσιµες αποστάσεις για οδούς µε V επιτρ = 60 έως 70km/h Στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317 καθορίζονται οι κατηγορίες επίδοσης, τα κριτήρια αποδοχής, η διαδικασία των δοκιµών πρόσκρουσης και οι τυπικές περιπτώσεις πρόσκρουσης οχηµάτων σε συνάρτηση µε τον τύπο του οχήµατος, την ταχύτητα και την γωνία πρόσκρουσης (πίνακας 1, ΕΝ ). Οι τρεις βασικές κατηγορίες επίδοσης είναι οι εξής: η ικανότητα συγκράτησης το λειτουργικό πλάτος και η σφοδρότητα πρόσκρουσης. 3.1 Ικανότητα συγκράτησης Η ικανότητα συγκράτησης χαρακτηρίζει την δυσµενέστερη τυπική περίπτωση πρόσκρουσης που µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία ένα σύστηµα αναχαίτισης οχηµάτων. Ταυτόχρονα όµως πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις οµαλής αναχαίτισης και για τα ελαφρύτερα οχήµατα (δοκιµή ΤΒ 11). Η ικανότητα συγκράτησης είναι καθοριστική για την επιλογή ενός συστήµατος σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εγκατάστασης αυτού Εξωτερική οριογραµµή της οδού Στο λογικό διάγραµµα του σχήµατος 5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραµµή του οδοστρώµατος και της επιλογής της ελάχιστης απαιτούµενης ικανότητας συγκράτησης που πρέπει να παρουσιάζουν σε συνάρτηση µε το είδος του πλευρικού εµποδίου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφορία, όπως η επιτρεπόµενη ταχύτητα (V επιτρ ), η Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (ΜΗΚ) των Βαρέων Οχηµάτων (ΒΟ) και η αυξηµένη πιθανότητα εκτροπής. 5

6 Σχ. 5: Κριτήρια εφαρµογής των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραµµή του οδοστρώµατος 6

7 3.1.2 Κεντρικές και διαχωριστικές νησίδες Στις κεντρικές διαχωριστικές νησίδες οδών µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα και µε επιτρεπόµενη ταχύτητα V επιτρ > 50km/h πρέπει να τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης Η2. Στις περιοχές που η πιθανότητα εκτροπής οχηµάτων από την πορεία τους είναι αυξηµένη και η ΜΗΚ-ΒΟ > φορτηγά/24h πρέπει να τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης H4b. Στις πλευρικές διαχωριστικές νησίδες οδών µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα και µε επιτρεπόµενη ταχύτητα V επιτρ > 50km/h πρέπει να διατάσσονται στηθαία µε ικανότητα συγκράτησης Η1. Στις περιοχές µε ιδιαίτερο κίνδυνο τρίτων και µε ΜΗΚ-ΒΟ > φορτηγά/24h πρέπει να τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης Η Γέφυρες και τοίχοι αντιστήριξης Στην εξωτερική οριογραµµή γεφυρών και τοίχων στέψης οδών µε επιτρεπόµενη ταχύτητα V επιτρ > 50km/h, πρέπει να τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Απαιτούµενη ικανότητα συγκράτησης σε γέφυρες και τοίχους αντιστήριξης Επικίνδυνη περιοχή κάτω από γέφυρα ή τοίχο αντιστήριξης V επιτρ > 100km/h Οδοί µε V επιτρ 100km/h και ΜΗΚ(ΒΟ) > 300 φορτηγά/24h V επιτρ 100km/h και ΜΗΚ(ΒΟ) 300 φορτηγά/24h Ιδιαίτερη προστασία τρίτων H4b H2 H2 Άλλες περιπτώσεις H2 H2 H1 Οι αυτοκινητόδροµοι και οι παράπλευρες οδοί αυτοκινητοδρόµων µε V επιτρ 100km/h πρέπει να αντιµετωπίζονται ως οδοί µε V επιτρ > 100km/h. Σε γέφυρες και σε τοίχους αντιστήριξης σε οδούς µε επιτρεπόµενη ταχύτητα V επιτρ. 50km/h καθώς και σε άνω διαβάσεις επαρχιακών και αγροτικών οδών κατά κανόνα αρκεί κράσπεδο ύψους 0,15m έως 0,20m και κιγκλίδωµα. Σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων µέτρων προστασίας τρίτων κάτω από την γέφυρα ή τον τοίχο αντιστήριξης πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης Η Περιοχές εκτελουµένων έργων Οι περιοχές εφαρµογής των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας απεικονίζονται στο σχήµα 6 και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν αυτά δίδονται στον πίνακα 2. Στις περιοχές εφαρµογής Α και Β η εγκάρσια µετατόπιση των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από την απόσταση από αυτά έως την περιοχή που εργάζεται το προσωπικό του εργοταξίου, υπάρχουν υλικά ή εξοπλισµός, όπως ικριώµατα. 7

8 Για την περιοχή εφαρµογής C δεν τίθεται καµία ιδιαίτερη απαίτηση. Κατεύθυνση κυκλοφορίας Θέση στηθαίων ασφαλείας Σχ. 6: Περιοχές εφαρµογής προσωρινών στηθαίων ασφαλείας Πίνακας 2: Ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό πλάτος προσωρινών στηθαίων ασφαλείας *) **) Περιοχή εφαρµογής σύµφωνα µε σχ. 6 Θέση των στηθαίων ασφαλείας Α µεταξύ εργοταξίου και επερχόµενης κυκλοφορίας Β µεταξύ εργοταξίου και της παράλληλα διερχόµενης κυκλοφορίας C µεταξύ εργοταξίου και απερχόµενης κυκλοφορίας D µεταξύ των αντίθετων κυκλοφοριακών ρευµάτων Ε µεταξύ των αντίθετων κυκλοφοριακών ρευµάτων στην περιοχή εκτροπής Ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης κατά ΕΝ T2 *) T1 *) Λειτουργικό πλάτος κατά ΕΝ W4 W4 δεν απαιτείται σύστηµα αναχαίτισης υναµική εγκάρσια µετατόπιση [cm] T1 **) W4 50 T2 **) W4 50 Στην περίπτωση που απαιτείται µεγαλύτερη ικανότητα αναχαίτισης, ώστε να παρέχεται επαρκής προστασία στην περιοχή των εκτελούµενων έργων στους εργαζόµενους ή/και στα µηχανήµατα, θα πρέπει στις περιοχές Α και Β να προβλέπονται στηθαία µε ικανότητα αναχαίτισης Η1 και Τ3 αντίστοιχα. Το λειτουργικό πλάτος προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες κατά ΕΝ Στην περίπτωση που η συµµετοχή των φορτηγών στην κυκλοφορία είναι µεγάλη και διαφαίνεται αυξηµένος κίνδυνος εµπλοκής φορτηγού σε ατύχηµα, π.χ. σε κατωφέρεια, µπορεί να επιλεγεί επίσης ένα σύστηµα µε ικανότητα αναχαίτισης Τ3, εφόσον επαρκεί το διαθέσιµο πλάτος του οδοστρώµατος. 8

9 3.2 Λειτουργικό πλάτος Ως λειτουργικό πλάτος W ενός συστήµατος ορίζεται το άθροισµα της δυναµικής παραµόρφωσης και του κατασκευαστικού πλάτους του συστήµατος. Συνεπώς τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε το λειτουργικό τους πλάτος να είναι µικρότερο ή ίσο µε την απόσταση µεταξύ της εµπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας και της εµπρόσθιας όψης του εµποδίου (σχ. 7). Όσο µικρότερος είναι ο διατιθέµενος χώρος τόσο άκαµπτο πρέπει να είναι το σύστηµα που θα τοποθετηθεί. Για αυτό το λόγο υπάρχει µία άµεση αλληλεξάρτηση µεταξύ της σφοδρότητας πρόσκρουσης και του διατιθέµενου χώρου για παραµόρφωση, η οποία και καθορίζει την ικανότητα συγκράτησης. λειτουργικό πλάτος Σ.Α. Οδόστρωµα κλίση > 1:3 εµπόδιο λειτουργικό πλάτος Σ.Α. = Στηθαίο Ασφαλείας Σχ. 7: ιάταξη των στηθαίων ασφαλείας σε συνάρτηση µε το λειτουργικό πλάτος και τον κυκλοφοριακό χώρο Στις κεντρικές ή πλευρικές διαχωριστικές νησίδες χωρίς εµπόδια το µέγιστο λειτουργικό πλάτος W προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε το πλάτος κεντρικής ή διαχωριστικής νησίδας. Επίσης για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου λειτουργικού πλάτους λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του στηθαίου ασφαλείας (αµφίπλευρο ή µονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας µε χωριστή ή κοινή δράση) και η θέση του (στο µέσον ή έκκεντρα). Για τον προσδιορισµό του µέγιστου λειτουργικού πλάτους στα τεχνικά έργα θεωρείται ως η εµπρόσθια όψη του παράπλευρου εµποδίου η οριογραµµή της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης. Στις περιοχές των εκτελούµενων έργων το λειτουργικό πλάτος παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, επειδή η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά προσωρινού στηθαίου ασφαλείας είναι συνάρτηση της διαθέσιµης απόστασης αυτού από το εργοτάξιο και του διαθέσιµου πλάτους της διαχωριστικής νησίδας µεταξύ των αντίθετων κατευθύνσεων κυκλοφορίας. Το πλάτος της διαχωριστικής νησίδας εξαρτάται από το πλάτος σχεδιασµού ή/και το κατασκευαστικό πλάτος του προσωρινού στηθαίου ασφαλείας, όπου: κατασκευαστικό πλάτος είναι το µέγιστο πλάτος της διατοµής του προσωρινού στηθαίου ασφαλείας και πλάτος σχεδιασµού είναι η οριζόντια απόσταση µεταξύ των εσωτερικών ακµών των οπισθοανακλαστικών στοιχείων στην περιοχή του πόδα του προσωρινού στηθαίου που σχηµατίζουν µε το πέλµα του γωνία το πολύ 5 ο. Αν η γωνία µεταξύ του πέλµατος και των 9

10 εσωτερικών ακµών των οπισθοανακλαστικών στοιχείων είναι µεγαλύτερη από 5 ο, το κατασκευαστικό πλάτος αντιστοιχεί στο πλάτος σχεδιασµού (σχ. 8). Ακµές των οπισθοανακλαστικών στοιχείων Ακµές των οπισθοανακλαστικών στοιχείων Πλάτος σχεδιασµού Κατασκευαστικό πλάτος Πλάτος σχεδιασµού Κατασκευαστικό πλάτος Το πλάτος σχεδιασµού αντιστοιχεί στο απαιτούµενο πλάτος της διαχωριστικής νησίδας Σχ. 8: Ορισµός των πλατών των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας 3.3 Σφοδρότητα πρόσκρουσης Με την σφοδρότητα πρόσκρουσης προσδιορίζεται η φυσική καταπόνηση, η σοβαρότητα των τραυµατισµών ή ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των επιβαινόντων σε επιβατικά οχήµατα (τύπος δοκιµής ΤΒ 11). Όσο πιο συµπαγές ή άκαµπτο είναι ένα σύστηµα τόσο µεγαλύτερη είναι η επιβράδυνση που επενεργεί στους επιβαίνοντες στο όχηµα. Για αυτό τον λόγο οι επιτρεπόµενες τιµές των δεικτών σφοδρότητας πρόσκρουσης ASI, THIV και PHD του επιβαίνοντος στο όχηµα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οριζόµενες στον πίνακα 3 "Κατηγορίες σφοδρότητας πρόσκρουσης" στο ΕΝ Τα συστήµατα µε κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια στους επιβαίνοντες ενός οχήµατος που παρεκκλίνει της πορείας του από ότι εκείνα µε κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Β και πρέπει να προτιµούνται, όταν τα υπόλοιπα δεδοµένα είναι ίδια. 4. ΜΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν ένα δεδοµένο ελάχιστο µήκος L 1 για κατασκευαστικούς λόγους, ώστε να είναι αποτελεσµατικά. Αυτό το ελάχιστο µήκος L 1 πρέπει να προσδιορίζεται στην έκθεση δοκιµής του κάθε συστήµατος κατά ΕΝ Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν τουλάχιστον το µήκος L 2 πριν την θέση που χρήζει προστασίας ή όπου υπάρχει πλευρικό εµπόδιο, ώστε τα οχήµατα που εκτρέπονται από την πορεία τους και ολισθαίνουν κατά µήκος των απολήξεων και των στηθαίων ασφαλείας, να µην προσκρούουν στο εµπόδιο, όταν η απόστασή του από αυτά είναι µικρή ή να µην διέρχονται πίσω από τα στηθαία ασφαλείας και να προσκρούουν σε εµπόδια που βρίσκονται πίσω από αυτά ή να εισέρχονται σε προστατευόµενη περιοχή, όταν η απόστασή τους από αυτά είναι µεγαλύτερη από 1,5m. Το αναγκαίο µήκος εφαρµογής L 2 του στηθαίου ασφαλείας µπορεί να µειωθεί, στην περίπτωση που αυτό τοποθετηθεί υπό γωνία 1:20 ως προς την οριογραµµή του οδοστρώµατος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 1:12 (πίνακας 3). Το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να οδεύει παράλληλα προς την οριογραµµή του οδοστρώµατος σε µήκος τουλάχιστον 1/3 L 1 πριν την αρχή του εµποδίου (σχ. 9α και 9β). 10

11 Πίνακας 3: Απαιτούµενα µήκη L 2 Κριτήριο Απόσταση του εµποδίου από την όψη του στηθαίου ασφαλείας Είδος οδού Μήκος L 2 του στηθαίου ασφαλείας παράλληλα στην οδό πλευρικά υπό γωνία 1:20 Ολίσθηση 1,5m Οδός µε διαχωρισµένο οδόστρωµα Οδός µε ενιαίο οδόστρωµα 140m - 100m - ιέλευση πίσω από το στηθαίο ασφαλείας > 1,5m Οδός µε διαχωρισµένο οδόστρωµα Οδός µε ενιαίο οδόστρωµα 100m 80m 60m 60m ΑΣΑ Μήκος των στηθαίων ασφαλείας L min L 1 ΑΣΑ εµπόδιο Οδός µε ενιαίο οδόστρωµα Σχ. 9α: Μήκη των στηθαίων ασφαλείας σε οδούς µε ενιαίο οδόστρωµα ΑΣΑ Μήκος των στηθαίων ασφαλείας L min L 1 ΑΣΑ εµπόδιο Οδός µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα Σχ. 9β: Μήκη των στηθαίων ασφαλείας σε οδούς µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα 5. ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΜΕ Όπως είναι αναµενόµενο υπάρχουν διαφορές µεταξύ των νέων οδηγιών και του ΚΜΕ που εντοπίζονται όχι µόνον στην διαφορετική ορολογία και κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των συστηµάτων αναχαίτισης αλλά και στον ορισµό των πλευρικών εµποδίων, στα κριτήρια εφαρµογής, όπως το αναγκαίο ελάχιστο µήκος του συστήµατος και στις ελάχιστες κατηγορίες επίδοσης τους. Τα κριτήρια εφαρµογής των συστηµάτων αναχαίτισης γίνονται πιο σύνθετα, αφού λαµβάνονται υπόψη η Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη ταχύτητα, η γεωµετρία της οδού και το είδος των πλευρικών εµποδίων. εν αναφέρονται πλέον ρητά συγκεκριµένα εµπόδια, για τα οποία πρέπει να γίνει έλεγχος έναντι πλευρικών εµποδίων και ο τύπος του συστήµατος που πρέπει να 11

12 εφαρµοστεί. Αντίθετα δίνεται έµφαση στην διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας των συστηµάτων παθητικής ασφάλειας και επιλογής της ελάχιστης κατηγορίας επίδοσής τους. Τα πλευρικά εµπόδια διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το αν η ύπαρξή τους συνεπάγεται κίνδυνο για τρίτους ή µόνον για τους επιβαίνοντες. Αναφέρονται δε τα κριτήρια µε βάση τα οποία ο χρήστης των οδηγιών µπορεί να αποφασίσει σε ποια κατηγορία µπορούν να υπαχθούν τα πλευρικά εµπόδια, για παράδειγµα αν µπορούν να παραµορφωθούν ή όχι. Τα κριτήρια εφαρµογής των συστηµάτων αναχαίτισης και η επιλογή τους σχετίζονται µε την κρίσιµη απόσταση Α ή ΑΕ και την επιτρεπόµενη ταχύτητα της οδού. Στον ΚΜΕ το πλάτος της λωρίδας ελέγχου ασφάλειας έναντι "πλευρικών εµποδίων" που είναι αντίστοιχη έννοια της κρίσιµης απόστασης, καθώς και η επιλογή του καταλλήλου συστήµατος ασφαλείας ορίζεται σε σχέση µε την διατοµή της οδού (π.χ. ή Ζ διατοµή) και την ταχύτητα µελέτης. Όµως το σύστηµα κατάταξης των οδών σε κατηγορία που εφαρµόζεται στον ΚΜΕ δεν είναι συµβατό µε τις εγκεκριµένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), µε αποτέλεσµα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιστοίχηση των κατηγοριών των οδών για την επιλογή συστήµατος µεταξύ ΚΜΕ και ΟΜΟΕ. Όσον αφορά δε στο αναγκαίο µήκος των στηθαίων ασφαλείας, στον ΚΜΕ δεν λαµβάνεται υπόψη αν η υπό εξέταση οδός έχει διαχωρισµένο ή ενιαίο οδόστρωµα καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης του συστήµατος υπό γωνία µε σκοπό την µείωση του µήκους εφαρµογής του. Επίσης δεν προβλέπονται στηθαία ασφαλείας και µετά το πλευρικό εµπόδιο. Έτσι προκύπτουν διαφορές στον προσδιορισµό των απαιτούµενων µηκών των συστηµάτων ασφαλείας ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγµα, όταν η απόσταση του πλευρικού εµποδίου από την όψη του στηθαίου ασφαλείας είναι 1,5m και η οδός έχει διαχωρισµένο οδόστρωµα, προκύπτει κατά ΚΜΕ µήκος εφαρµογής πριν το εµπόδιο µικρότερο περίπου κατά 35% από ότι στις νέες οδηγίες. Με βάση τις νέες οδηγίες τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων αναχαίτισης οχηµάτων θα επιλέγονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των οδικών τµηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη της κυκλοφοριακής ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της οικονοµίας. Η καταλληλότητα ενός συστήµατος αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης από φορέα πιστοποίησης, που πρέπει να ζητάται πάντοτε από τους αρµόδιους φορείς κατά την προµήθεια συστηµάτων ασφαλείας. 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι οδηγίες αυτές είναι το πρώτο ουσιαστικό βήµα για την εναρµόνιση των Εθνικών Προδιαγραφών που αφορούν στα συστήµατα ασφάλειας, µε το πρότυπο ΕΝ Όµως για την βελτίωση της υποδοµής της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και την προσέγγιση του στόχου του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Οδικής Ασφάλειας, που συνίσταται στην µείωση των οδικών ατυχηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το έτος 2010, πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων. Κατά συνέπειαν επιβάλλεται (1) Να υποβληθούν άµεσα τα στηθαία ασφαλείας που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε τις πλευρικές κατασκευές των ελληνικών οδών ως συνολικό σύστηµα, στις δοκιµές πρόσκρουσης που προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 1317 και να προσδιορισθούν οι κατηγορίες επίδοσης τους, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλα για εφαρµογή και µπορούν να τοποθετούνται και µελλοντικά στις ελληνικές οδούς. Το ίδιο πρέπει να γίνει µε τις απολήξεις αρχής και πέρατος και τις συναρµογές µεταξύ διαφορετικού τύπου συστηµάτων. (2) Να εκπονηθεί νέα Τεχνική Προδιαγραφή, στην οποία θα περιλαµβάνονται αναλυτικά σχέδια συστηµάτων αναχαίτισης µε τα χαρακτηριστικά τους κατά ΕΝ 1317, οι εκθέσεις δοκιµών, 12

13 σχέδια λεπτοµερειών και θα αναφέρονται τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως τα υλικά και οι κατασκευαστικές ανοχές, η αγκύρωση του συστήµατος σε κατασκευές από σκυρόδεµα, τα βάθη και ο τρόπος έµπηξης σε συνάρτηση µε την κατηγορία του εδάφους, η συµβατότητα µε άλλα συστήµατα, η συντήρηση και η επισκευή, η αποχέτευση και η ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, πχ άλατα, παγετός κλπ. 7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ 1317) Οδικά συστήµατα αναχαίτισης, Μέρος 1: Ορολογία και γενικά κριτήρια για µεθόδους δοκιµής, Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ 1317) Οδικά συστήµατα αναχαίτισης, Μέρος 2: Στηθαία ασφαλείας Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών, Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ 1317) Οδικά συστήµατα αναχαίτισης, Μέρος 3: Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών, Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝV 1317) Οδικά συστήµατα αναχαίτισης, Μέρος 4: Απολήξεις και συναρµογές συστηµάτων αναχαίτισης - Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιµών πρόσκρουσης και µέθοδοι δοκιµών, Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου (prεν 1317) Οδικά συστήµατα αναχαίτισης, Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος, ανθεκτικότητα και πιστοποίηση συµµόρφωσης, ΚΜΕ, Εξοπλιµός Ασφάλειας 7. Richtlinien fuer passiven Schutz an Strassen durch Fahrzeug- Rueckhaltsysteme (RPS), Richtlinien fuer passiven Schutzeinrichtungen an Strassen (RPS), Technische Lieferbedingungen fuer transportable Schutzeinrichtungen, Schoenborn/Schulte, "Sicherung von Arbeitsstellen an Strassen, Band 1: RSA mit Kommentar", Zusaetzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fuer Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strassen (ZTV-SA), Νικηφοριάδης Α., δρ. Π.Μ./ ΕΣΕ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας, «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές για τον Εξοπλισµό των Οδών», Τεχνικά Χρονικά, Περιοχή Α, Τόµος 14, Τεύχος 3,

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το τεύχος Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΣΑΟ)

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 9: Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το τεύχος Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΣΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 9: Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με το τεύχος Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΣΑΟ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/612 Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστή ματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ ΣΑΟ). O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων

Κριτήρια αξιολόγησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων Κριτήρια αξιολόγησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων Δρυμαλίτου Δέσποινα, Α.Τ.Μ. Συγκοινωνιολόγος, Μέλος του WG1/TC226/CEN για το πρότυπο ΕΝ 1317 "Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων" και του TG2/TC226/WG1

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων. Πιστοποιημένα. Στηθαία Ασφαλείας. πίσω από τριγωνικές τάφρους (Gutter) The safe choice!

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων. Πιστοποιημένα. Στηθαία Ασφαλείας. πίσω από τριγωνικές τάφρους (Gutter) The safe choice! Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων Πιστοποιημένα Στηθαία Ασφαλείας πίσω από τριγωνικές τάφρους (Gutter) The safe choice! ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ1317 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βοηθητικοί Πίνακες και Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 1 Κενή σελίδα NAMA/SEEΟ/Αppendix-D.doc/ΧΑ - 2 Πίνακας -1: Οριακές τιµές στοιχείων µελέτης χαράξεων εκτροπών κυκλοφορίας (Πηγή: Πίνακας 3-2, ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) Οριζοντιογρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αντώνιος Λόντος Επ. Καθηγητής. Σεμινάριο: Στα όρια της Ταχύτητας ή της Λογικής. Πανεπιστήμιο FREDERICK, Λευκωσία, Κύπρος 26 Οκτωβρίου 2011

Δρ. Αντώνιος Λόντος Επ. Καθηγητής. Σεμινάριο: Στα όρια της Ταχύτητας ή της Λογικής. Πανεπιστήμιο FREDERICK, Λευκωσία, Κύπρος 26 Οκτωβρίου 2011 FREDERICK UVIVERSIT Y Οδική Ασφάλεια και Νέοι! Στηθαία ασφαλείας - Βέλτιστες πρακτικές οδικής ασφάλειας Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) ή Στηθαία Ασφαλείας (Road Safety Guardrails) Δρ. Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση παραμέτρων εφαρμογής στηθαίων από σκυρόδεμα και χάλυβα Μύθοι και πραγματικότητα

Συγκριτική ανάλυση παραμέτρων εφαρμογής στηθαίων από σκυρόδεμα και χάλυβα Μύθοι και πραγματικότητα Συγκριτική ανάλυση παραμέτρων εφαρμογής στηθαίων από σκυρόδεμα και χάλυβα Μύθοι και πραγματικότητα ΔΡΥΜΑΛΤΙΟΥ, Δ. Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, 2Δ Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μέλος του WG1/TC226/CEN

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001

1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟ ) 2001. 2 ιατοµές (ΟΜΟΕ - ) 2001. 3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) 2001. 4 Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) 2001 0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες ευρωπαϊκών κρατών σε εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1317 για συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων σε οδούς

Τεχνικές οδηγίες ευρωπαϊκών κρατών σε εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1317 για συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων σε οδούς Τεχνικές οδηγίες ευρωπαϊκών κρατών σε εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1317 για συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων σε οδούς Guidelines of European Countries in Application of European Standard EN 1317 for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγγελική Π. Δεληχά Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Σπουδάστρια: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϋπολογισµός: 100.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος Απαιτείται η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 2 : Διατομές της οδού σύμφωνα με το τεύχος Διατομές των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Δ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 2 : Διατομές της οδού σύμφωνα με το τεύχος Διατομές των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Δ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 2 : Διατομές της οδού σύμφωνα με το τεύχος Διατομές των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Δ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» 1Τεχνικές Προδιαγραφές Η ύπαρξη πλήρων και εκσυγχρονισμένων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) για όλους τους τομείς των Δ.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Επιδραση Της Αστυνοµευσησ Της Ταχυτητασ Στην Οδικη Αφαλεια. Συστηµατα Αναχαιτισησ Οχηµατων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Επιδραση Της Αστυνοµευσησ Της Ταχυτητασ Στην Οδικη Αφαλεια. Συστηµατα Αναχαιτισησ Οχηµατων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Τ ε ύ χ ο ς 1 8 3 - Σ ε π τ έ µ β ρ ι ο ς - Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς - Ν ο έ µ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘ. Α ΕΙΑΣ 1601/01 ΚΕΜΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ 61-115 24 ΑΘΗΝΑ Συστηµατα Αναχαιτισησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άγγελος Βασιλάς, Σπουδαστής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αποστολέρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Λ. Νικηφοριάδης Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Λ. Νικηφοριάδης Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός Άγγελος Λ. Νικηφοριάδης Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός - Επιμέλεια - Εκτύπωση Ù ÔÁÚ ÊÈÎfi ÂÚÁ ÛÙ ÚÈ - ÂÎ fiûâè - È ÊËÌ ÛÂÈ Ευρυβιάδου 7 & 9, Κ. Τούμπα 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 926629, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ)" ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ) ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12.1 Γενικά (1) Παρόδιες εγκαταστάσεις σε σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε αυτοκινητόδροµους είναι: πρατήρια βενζίνης αυτοκινητοδρόµων σταθµοί εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 2002-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Βασικές Αρχές ιαµόρφωσης Ανισόπεδων Κόµβων Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία II Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα»

Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Μοντέλο δηµιουργίας «Ατυχήµατα» Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν ένα από τα µελανά σηµεία της καθηµερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθηµερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων ΔΡΥΜΑΛΤΙΟΥ, Δ. Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, 2Δ Σύμβουλοι Μηχανικοί, Μέλος του WG1/TC226/CEN και του TG2/TC226/WG1 ΗΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 5 : Λειτουργικός έλεγχος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Οδοποιία Ι. Ενότητα 5 : Λειτουργικός έλεγχος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 5 : Λειτουργικός έλεγχος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι ΔΙΑΤΟΜΕΣ. Βασίλειος Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ.

Οδοποιία Ι ΔΙΑΤΟΜΕΣ. Βασίλειος Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία Ι Βασίλειος Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ bpsarian@mail.ntua.gr ΔΙΑΤΟΜΕΣ Άδεια χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις

Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις µεταξύ άλλων... ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Προσπαθούµε συνεχώς να εµπεδώσουµε ασφαλή συµπεριφορά σε όλες τις δραστηριότητές της οργάνωσης και να δηµιουργούµε ένα περιβάλλον όπου ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-05 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 05 Αγκύρια Συνεχούς Πάκτωσης ιαστελλοµένου Χαλυβδοσωλήνα (Τύπου Swellex)

Διαβάστε περισσότερα