ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

2 Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη - Επιμέλεια έκδοζης Γενική επιμέλεια - Εποπηεία Ομάδα μάτιμων εκπαιδεσηικών ωηηπούλα Βούπγια Μαπία Απγςπού ηαύπορ Φωηίος, Δλένη Υαηζημισαήλ Μαπία Απγςπού, ωηηπούλα Βούπγια, Δςθύμιορ Γεωπγιάδηρ, Μάμαρ Γημηηπίος, Γεωπγία Εήνωνορ, Μαπία Κπαζιά, Μύπια Νικολαΐδος-Σζιωνή, Παναγιώηηρ Νηοςπήρ [Σσμμεηέτονηες και ζσμμεηέτοσζες επιμορθωηικών ζεμιναρίων ζηα πλαίζια εθαρμογής πηστών ηοσ νέοσ αναλσηικού προγράμμαηος ηων Θρηζκεσηικών ποσ διοργανώθηκαν ζηο Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο (Μάρηιος - Μάιος 2011)]. Σσνηονιζμός έκδοζης Υπίζηορ Παππούναρ, ςνηονιζηήρ ΤΑΠ Πηγέρ εξώθςλλο (εικ.1) ηύλιορ, Δ. (1995). Η Οικογένεια ηοσ Θεού. Βοήθημα για γονείς, αναδότοσς και νηπιαγωγούς. Αποζηολική Γιακονία ηηρ Δκκληζίαρ ηηρ Δλλάδορ. ζελ. 4 (εικ. 2) Ιοπδανοπούλος, Κ. (2009). Ο Θεός ζηη γη μας: Η ζωή ηοσ Χριζηού για παιδιά (ζελ.129). Αθήνα: Οικοδομή. ζελ. 6 (εικ. 3) ζελ. 7 (εικ. 4) Πεηπίδηρ, Ι. (επίμ.). (2007). The Art Book. (Α. Μπίκορ, μεη.). Αθήνα: Γνώζη. (ποίημα) Φωηίος,. (1990). Ανθολογία ποίηζης για παιδιά (ζελ. 20). Λάπνακα. ζελ. 8 ζελ. 9 ζελ. 10 (εικ. 5) (εικ.6) (εικ. 7) attachment id=72513, (εικ.8) 20picture(1).jpg, (εικ.9) (εικ.10) (εικ.11) septembrios-gr.html ζελ. 11 ζελ. 12 ζελ. 13 ζελ. 14 ζελ. 15 (εικ.12) (εικ.13) (εικ.14) spinabifidakids.blogspot.com/2011/02/im-posting-this-on-every-blog-i-have.html (εικ.15) Μαπκούδηρ, Λ.-Μονασόρ Δθπαίμ. (2007). Παιδικό Γερονηικό, Β ηόμορ. Αθήνα: Υπςζοπηγή. (εικ.16) ) (εικ.17) Μαπκούδηρ, Λ.-Μονασόρ Δθπαίμ. (2007). Παιδικό Γερονηικό, Β ηόμορ. Αθήνα: Υπςζοπηγή. (εικ.18) Ιοπδανοπούλος, Κ. (2009). Ο Θεός ζηη γη μας: Η ζωή ηοσ Χριζηού για παιδιά (ζελ.13). Αθήνα: Οικοδομή. (ποίημα) Φωηέαρ, Π. (1999). Απαλές θωνές. Αθήνα: Παηάκη. (εικ.19) (εικ.20) εζάκ, Γ. Σκούπα (Πάπθηκε από: Κάνηζος, Ν., Γαμηλάκη, Ρ., Λαμππινέα, Ε. (2009). Ο κήπος ηων ζσναιζθημάηων: 10 θεμαηικές προζεγγίζεις για ηο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Γίπηςσο) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Έκδοζη 2011 ISBN: Θεματική εμότητα

3 Πεπιεσόμενα 1. Εισαγωγή - ςελ. 4, 5 2. Σχέση με τομ εαυτό μου ςελ. 6, 7 3. Σχέση με τημ οικογέμεια.ςελ. 8, 9 4. Σχέση με τους γείτομες και τις γειτόνισσες.ςελ. 10, Φρομτίδα για τα ζώα....ςελ. 12, Φρομτίδα για τα φυτά.....ςελ. 14, 15 Ειζαγωγικό ζημείωμα Παιδιά, μα χαίρεστε που ζείτε. Να χαίρεστε όταμ σας αγαπούμ και όταμ αγαπάτε. Να χαίρεστε όταμ είστε καλά και όταμ παίζετε με τους άλλους. Να χαίρεστε όταμ διαβάζετε και τραγουδάτε. Να χαίρεστε όταμ έχετε φίλους και κάμετε καιμούριους. Να χαίρεστε που είστε παιδιά. Να χαίρεστε που σας αγαπούμ ο Χριστός και οι άμθρωποι. χαρά εσύ αγάπη Χριστός εγώ ζωή άλλος χαμόγελο 3

4 Υαίπομαι πος ζω Εικόμα 2 Ο Χριστός με αγαπά. Χαίρομαι που είμαι κομτά στο Χριστό. 4 Θεματική εμότητα

5 Έσω ηη σαπά ηος ήλιος ρ ι ς τ ό ς Χ Ποιοσ κρφβεται ςτον ιλιο; Γράφουμε το όνομά του. _ Ζωγραφίηουμε ιλιουσ ςτο φιδάκι. Ζωγραφίηουμε γι αυτό που μασ προςφζρει χαρά. 5

6 σέζη με ηον εαςηό μος Εικόμα 3 Τομ εαυτό μου αγαπώ με όλα τα καλά του μα διορθώσω προσπαθώ τα ελαττώματά του, κι έτσι θα έχω εγώ χαρά για πάμτα μέσα στημ καρδιά. 6 Θεματική εμότητα

7 Κηίζω ηον εαςηό μος Κτίηουμε τον εαυτό μασ διαλζγοντασ τα προτεριματα. Στο καλάκι πετάμε τα ελαττώματα. Ενώνουμε τισ λζξεισ με τθν εικόνα που ταιριάηει. Κτίζω Πετώ Βοηθώ Κοροϊδεύω Συμεργάζομαι Έχω ευγέμεια Εργάζομαι Σέβομαι Λέω ψέματα Μισώ Συμπλθρώνουμε το πρόςωπο του Σενζςιο για να του δώςουμε ταυτότθτα. Προσευχή Θεέ μξτ, ςε οαρακαλώ, κάμε με παιδί καλό. Ν αγαοώ όλξτρ, μα λτοάμαι, χπήςιμξ ςσξμ κόςμξ μαμαι. Μάθε με σι οάει μα οει: δίκιξ, αλήθεια, οροκξοή. Αοό σ αγαθά σξτ κόςμξτ, Θεέ μξτ, σημ Αγάοη δξρ μξτ. Εικ.4: Έργο τέχμης: Κλεε, Π. «Σεμέσιο» Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα 7

8 σέζη με ηοςρ γονείρ, ηα αδέλθια και ηοςρ άλλοςρ ζςγγενείρ Εικόμα 5 Οι γομείς αγαπούμ και φρομτίζουμ τα παιδιά τους. Τα παιδιά αγαπούμ τους γομείς τους. Όταμ μας αγαπούμ και αγαπούμε νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά. 8 Θεματική εμότητα

9 Ενώνουμε τουσ ιλιουσ με τισ εικόνεσ που ταιριάηουν. Εικόμα 6 Εικόμα 7 Εικόμα 8 σεβασμός αγάπη διασκέδαση αγκαλιές Οικογενειακό δζντρο. Γράφουμε τα πρόςωπα τθσ οικογζνειάσ μασ. Εικόμα 9 9

10 σέζη με ηοςρ γείηονερ και ηιρ γειηόνιζζερ Εικόμα 10 Εικόμα 11 Αγαπώ τους γείτομές μου παίζω όμορφα με αυτούς στημ καρδούλα μου τους έχω πάμτα φίλους καρδιακούς. Χέρι άμα χρειαστούμε στο πλευρό τους θα βρεθώ είναι απέραμτη η χαρά μου γείτομα σαμ συμαμτώ. 10 Θεματική εμότητα

11 Συμπλθρώνουμε τουσ ςτίχουσ τουσ ποιιματοσ με τισ λζξεισ που λείπουν. Χέρι άμα χρειαστούμε στο πλευρό τους θα βρεθώ είναι απέραμτη η.. μου γείτομα σαμ.... Βάηουμε ςτισ εικόνεσ που δείχνουν πράξεισ καλισ ςυμπεριφοράσ προσ τουσ γείτονεσ και τισ γειτόνιςςεσ. Εικόμα 12 Εικόμα 13 Εικόμα 14 Ζωγραφίηουμε ζνα γειτονόπουλο ι μια γειτονοποφλα που παίηουμε μαηί και γράφουμε δίπλα το όνομά του/τθσ. 11

12 Φπονηίδα για ηα ζώα Πομεμένο λιομταράκι φτάμει σα άγιο μπροστά και με μάτια δακρυσμέμα μια βοήθεια ζητά. Και ο άγιος π αγαπούσε του Θεού τα ζωμταμά το αγκάθι με συμπόνια απ το πόδι, του τραβά. Κι έγιμε το λιομταράκι φύλακας στο μομαστήρι το καμάρωμαμ οι φίλοι ιερείς και καλογήροι. Εικόμα 15 Κυκλώνουμε τισ λζξεισ που δείχνουν ςωςτι ςυμπεριφορά για τα ηώα. αγαπώ προστατεύω ταΐζω ποτίζω κηςπώ κλωτσώ φροντίζω παίζω βασανίζω Εικόμα Θεματική εμότητα

13 Βάηουμε τισ πιο κάτω εικόνεσ ςτθ ςωςτι ςειρά ςφμφωνα με τθν ιςτορία του Αγίου Γεραςίμου. Εικόμες 17 Ζωγραφίηουμε το αγαπθμζνο μασ ηώο και ςυμπλθρώνουμε τθν ταυτότθτά του. Όνξμα: Ταυτότητα Χπώμα: Φαγησό: Δε θέλω: Θέλω: 13

14 Φπονηίδα για ηα θςηά Εικόμα 18 Ο κήπος Σσξμ κήοξ με σα λξύλξτδα σα δέμσπα και ση βπύςη οξτλάκι νιώθει η ψτχή οξτ θέλει μα καθίςει κοισάζει, νεκξτπάζεσαι, σξ θξλωμένξ μάσι, κι αμαπωσιέσαι αμ βπίςκεσαι ςε ξτπανξύ κξμμάσι Παναγιώτης Φωτέας 14 Θεματική εμότητα

15 Συμπλθρώνουμε τουσ ςτίχουσ τουσ ποιιματοσ με τισ λζξεισ που λείπουν. βρύση ψυχή Ο κήπος Σσξμ κήοξ με σα... σα δέμσπα και ση.. οξτλάκι νιώθει η. λούλουδα οξτ θέλει μα καθίςει. Εικόμα 19 Ζωγραφίηουμε πώσ κα κζλαμε να ιταν ο κιποσ μασ. Εικόμα 20 Ζωγραφίηουμε ζναν άλλο κιπο βάηοντασ ανκρώπουσ ςτθ κζςθ των λουλουδιών. 15

16 Θεματική εμότητα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0005-02.indb 1 29/1/2013 12:27:00 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 2014 Το τραγούδι του Κλάδου Μ.Ο. Ξεκινώ για την ζωή κι ο ήλιος μου φωτίζει μια καινούργια χαραυγή για μένα τώρα αρχίζει. Πίστη έχω στη ζωή με ιδανικά πλασμένη και βαθειά μεσ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2007

ΕΝΟΤΗΤΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2007 ΕΝΟΤΗΤΑ i ^v Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2007 Βήματα στον κόσμο Περιγράφω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενεργεία 1. 1.1.: Κατηγορία πράξεων 1.2.1α:

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρέα με... καρδιά!

Μια παρέα με... καρδιά! Μια παρέα με.. καρδιά! Copyright: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 ΑΘΗΝΑ 10674 Tηλ. 210-7272100 Fax: 210-7244620 URL: http://ec.europa.eu/ellada e-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Εκφωνήθηκε στις 10 Μαΐου 2009 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βιγλιώτισσας από τον Δ/ντή του Α Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως κ. Γεώργιο Μαμάκη Πίστευα πως ερχόμαστε στον πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; Εισήγηση στην Παγκρήτια Σύναξη Νέων 3 Ἰανουαρίου 2015 Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο για την

Διαβάστε περισσότερα

109 Θα μας τιμήσει η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει το... & ώρα... στον Ιερό Ναό...

109 Θα μας τιμήσει η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει το... & ώρα... στον Ιερό Ναό... KEIMENA (ΓΑΜΟΥ) 101 Σας προσκαλούμε στην πρεμιέρα της κοινής μας ζωής... Η αυλαία θα ανοίξει το...& ώρα... στον Ιερό Ναό... 102 Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας η παρουσία σας στο γάμο μας που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ»

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Μάρκου Καθηγητής Παιδαγωγικής «Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» Μια ιστορία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ Κατάθεση ψυχής ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 !} αφιερωμένο σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του!} !} εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά και τα εγγόνια μου!} ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ Βρήκα κι έσπειρα την ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 Εισαγωγικά για το τεύχος ΙΙ ΙΙΙ 2 Η προσχολική ηλικία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση:

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση: ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - «νανουρίσµατα» Τραγούδι 1 Θα κεντήσω Θα κεντήσω πάνω στ αλόγου σου τη σέλα µε διαµαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πήγαιν έλα στο πελαγίσιο το νερό. Αγόρι µου, αγόρι µου, αγόρι µου να σε χαρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη

ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη Γράμμα σ ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία ΓρAμμα σ Eνα παιδi για τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣIΑ Οκτώ συγγραφείς απευθύνουν μια σύντομη επιστολή στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Nυχτερινό αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Τεύχος 15 Kαλοκαίρι 2014 ? Περιοδικό και εκδόσεις «Νυχτερινό» 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών 28, 121 32,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα

Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα Το μυστικό για παιδιά ευτυχισμένα Μην αναγκάζετε τετράγωνα παιδιά να περάσουν από στρογγυλές τρύπες Γ. ΚΟΡΑ Μια μητέρα ρώτησε ένα διάσημο παιδαγωγό, από πότε πρέπει ν αρχίσει την αγωγή που πεντάχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση To Γράμμα - Έτος ΙΕ, αριθ. 94 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒΡ. - ΔΕΚΕΜΒΡ.

Διαβάστε περισσότερα