Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;"

Transcript

1 Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι απαντιςεισ ςτα πάντα επίκαιρα αυτά ερωτιματά, βρίςκονται παρακάτω. Ασ δοφμε λοιπόν τα ςυςτατικά που... Ενιςχφουν τθ λιποδιάλυςθ Διεγείρουν τθ κερμογζνεςθ "Μπλοκάρουν" το λίποσ Ελαττϊνουν τθν όρεξθ Και βρεσ: 1) Ποιό ςου ταιριάηει 2) Πϊσ κα το χρθςιμοποιιςεισ με αςφάλεια Α) Πολυβιταμινοφχα Όλα τα ςκευάςματα με βιταμίνεσ, μζταλλα, ιχνοςτοιχεία, αντιοξειδωτικά και άλλα, κατά περίπτωςθ, χριςιμα ςυςτατικά, όπωσ φυτοκρεπτικά, ςυνζνηυμο Q-10 και αμινοξζα. Πϊσ βοθκοφν: υμπλθρϊνουν τα απαραίτθτα ςυςτατικά που ενδζχεται να λαμβάνουμε ςε μειωμζνεσ, ανεπαρκείσ ποςότθτεσ από τα τρόφιμα, π.χ. όταν ακολουκοφμε μια διατροφι χαμθλϊν κερμίδων ι κάποια εξειδικευμζνθ δίαιτα. Ζτςι, ο οργανιςμόσ δεν ςτερείται, ςυνεχίηει να λειτουργεί ςωςτά, παρότι τρζφεται λιγότερο, και διευκολφνεται εμμζςωσ θ απϊλεια βάρουσ. Σθμεία προςοχισ: Προτίμθςε ζνα προϊόν που περιζχει πλθκϊρα ςυςτατικϊν, αλλά ςε λογικζσ ποςότθτεσ ςυγκριτικά με τισ ςυνιςτϊμενεσ θμεριςιεσ προςλιψεισ (ΗΠ), και οπωςδιποτε τισ βιταμίνεσ Β.

2 Εναλλακτικι λφςθ: υμπλθρϊματα υπερτροφϊν (super foods), όπωσ αλόθ, ςπιρουλίνα, ιπποφαζσ, χλωρζλλα κ.ά. Β) Ενιςχυτζσ λιποδιάλυςθσ = Βελτιϊνουν το μεταβολιςμό του λίπουσ Ουςίεσ που ςυςχετίηονται άμεςα με τθν καφςθ λίπουσ και είτε δεν τισ προςλαμβάνουμε ςε επαρκείσ ποςότθτεσ είτε μασ χρειάηονται ςε μεγαλφτερεσ. Χριςιμοι εάν: Η διατροφι ςου είναι ελλειμματικι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ουςία, αλλά δεν μπορεισ να τθν προςλάβεισ επαρκϊσ μζςω των τροφίμων. Ποιοι είναι αυτοί; Καρνιτίνθ: Παίηει το ρόλο μεταφορζα των λιπαρϊν οξζων προσ τα μιτοχόνδρια, ϊςτε να καοφν για τθν παραγωγι ενζργειασ. Προάγει τθν καφςθ του λίπουσ και εμποδίηει τθ ςυςςϊρευςι του. Άτομα που αποφεφγουν το κόκκινο κρζασ ζχουν ςυνικωσ χαμθλότερα αποκζματά τθσ ςτον οργανιςμό τουσ. (Όμωσ ςαν ςυμπλιρωμα, δεν ζχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα). Λεκικίνθ: Θεωρείται φυςικόσ λιποδιαλφτθσ, γιατί είναι απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν αφομοίωςθ των λιπϊν, τα οποία ρευςτοποιεί. Μπορεί να χρειάηεςαι επιπλζον λεκικίνθ εάν κάνεισ δίαιτα με πολφ χαμθλά λιπαρά και δεν τρωσ ςυχνά όςπρια και ξθροφσ καρποφσ ι αποφεφγεισ τον κρόκο του αβγοφ. Συηευγμζνο λινολεϊκό οξφ (CLA): Πολυακόρεςτο λιπαρό οξφ Μακροχρόνια κακθμερινι λιψθ 1-4g CLA, ςυμβάλλει ςτθν ελάττωςθ του ςωματικοφ λίπουσ ςε υπζρβαρα άτομα και ςτθ διατιρθςθ τθσ μυϊκισ μάηασ, χωρίσ να ζχουν παρατθρθκεί παρενζργειεσ. Ωςτόςο, ακόμα και με μια δίαιτα πλοφςια ςε κόκκινο κρζασ και πλιρθ γαλακτοκομικά, είναι πολφ δφςκολο να προςλάβουμε περιςςότερα από mg θμερθςίωσ. Χρϊμιο: ε ζλλειψι του, θ ινςουλίνθ κακίςταται λιγότερο αποτελεςματικι. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι πιο δφςκολο τα προςλαμβανόμενα τρόφιμα να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα και αυξάνει τθν πικανότθτα να αποκθκευτοφν ωσ λίποσ. Βοθκάει επίςθσ ςτθ μείωςθ τθσ επικυμίασ για γλυκά και ςτον ζλεγχο τθσ πείνασ.

3 Γ) Διεγζρτεσ κερμογζνεςθσ = Αυξάνουν τισ καφςεισ Διάφορεσ ουςίεσ που ανεβάηουν τθ ςωματικι κερμοκραςία, τθν καρδιακι ςυχνότθτα, τθν κατανάλωςθ οξυγόνου και το ρυκμό του μεταβολιςμοφ, επιταχφνοντασ ςχεδόν όλεσ τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ. Πϊσ δρουν: Προκαλοφν κερμογζνεςθ και ςυνεπακόλουκα κερμόλυςθ, δθλαδι αναγκάηουν το ςϊμα να κάψει περιςςότερεσ κερμίδεσ. Αυξάνουν τθν παραγωγι νορ-αδρεναλίνθσ, θ οποία κινθτοποιεί τα λίπθ για παραγωγι ενζργειασ, ελαττϊνουν το αίςκθμα κόπωςθσ, βελτιϊνουν τθ διάκεςθ και καταςτζλλουν τθν όρεξθ. Αντενδείξεισ: Αρκετά κερμογενετικά ςκευάςματα περιζχουν ςυνδυαςμοφσ διεγερτικϊν ουςιϊν που μπορεί να προκαλζςουν παρενζργειεσ ςε υπερβολικι ι μακροχρόνια χριςθ. Μθν τα χρθςιμοποιείσ εάν δεν είςαι απόλυτα υγιισ και ςε πολφ καλι φυςικι και ψυχικι κατάςταςθ. Συμβουλζσ: Προτίμθςε τα πιο ιπια και πιο αςφαλι ςκευάςματα, που περιζχουν κυρίωσ εκχυλίςματα πράςινου τςαγιοφ, καψακαΐνθ (από κόκκινεσ πιπεριζσ), ςθςαμίνθ (από το ςουςάμι), ςοκαμίνθ (υπάρχει ςτο κακάο) ι τριγλυκερίδια μεςαίασ αλυςίδασ (MCT). Ακολοφκθςε αυςτθρά τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθν ετικζτα και μθν υπερβαίνεισ ποτζ τθ ςυνιςτϊμενθ δοςολογία ι το ενδεικνυόμενο διάςτθμα ςυνεχοφσ χριςθσ. Δ)Υποκατάςτατα γευμάτων = Ακριβζςτεροσ ζλεγχοσ κερμιδικισ πρόςλθψθσ Ειδικά γεφματα ςε υγρι ι ςτερει μορφι, ζτοιμα προσ κατανάλωςθ ι με ελάχιςτθ απαίτθςθ προετοιμαςίασ. Περιζχουν αναγκαία κρεπτικά ςτοιχεία, όπωσ πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιπαρά, βιταμίνεσ και ανόργανα άλατα, ςυνικωσ ςε ςυνδυαςμό με φυτικζσ ίνεσ, για να προκαλοφν μεγαλφτερο κορεςμό. Συνικεισ μορφζσ: κόνεσ με διάφορεσ γεφςεισ, ςε ατομικά φακελάκια ι κουτιά, που διαλφονται ςε νερό, γάλα ι χυμό για τθν παραςκευι ροφιματοσ. Ζτοιμα προσ χριςθ ροφιματα που δεν χρειάηονται ανάμιξθ. Μπάρεσ και μπιςκότα πρωτεΐνθσ.

4 Σρόφιμα εξειδικευμζνθσ ςφνκεςθσ, με περιςςότερεσ πρωτεΐνεσ και βιταμίνεσ, αλλά λιγότερουσ υδατάνκρακεσ και λιπαρά, όπωσ π.χ. ςοφπεσ, ηυμαρικά, αλμυρά και γλυκά επιδόρπια. Χριςθ: Αντικατάςτθςε κακθμερινά 1-2 κανονικά γεφματα ι ςνακ. Περιςταςιακά, επειδι μεταφζρονται εφκολα, μπορείσ να τα καταναλϊνεισ αντί άλλων πρόχειρων τροφίμων (π.χ. ςτθν εργαςία ςου). Πϊσ βοθκοφν: Σο καλό τουσ αποτζλεςμα οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ τθσ απολφτωσ ςυγκεκριμζνθσ κερμιδικισ απόδοςισ τουσ. Με τθ λιψθ τουσ, μειϊνεισ και ελζγχεισ ευκολότερα τθ ςυνολικι ενεργειακι ςου πρόςλθψθ ι/και τθν πρόςλθψθ υδατανκράκων (π.χ. ςε δίαιτα υψθλισ πρωτεΐνθσ) χωρίσ να πεινάσ και χωρίσ ο οργανιςμόσ ςου να ςτερείται κρεπτικά ςυςτατικά. Σθμεία προςοχισ: Επίλεξε ζνα κρεπτικά ιςορροπθμζνο προϊόν με χαμθλό γλυκαιμικό δείκτθ και πθγι πρωτεϊνϊν υψθλισ βιολογικισ αξίασ (π.χ. από ορό γάλακτοσ). Ε) Δεςμευτζσ λίπουσ (fat blockers) = ''Αφαιροφν'' λίπθ και κερμίδεσ από τα γεφματα Δεςμεφουν ζνα μζροσ του διατροφικοφ λίπουσ που καταναλϊνουμε, το οποίο τελικά αποβάλλουν διά τθσ φυςιολογικισ οδοφ, και μαηί τισ κερμίδεσ που περιζχει. Ζτςι, αφοφ ο οργανιςμόσ προςλαμβάνει λιγότερεσ κερμίδεσ και λιγότερα λίπθ, χρθςιμοποιεί για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του τα ιδθ αποκθκευμζνα, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του ςωματικοφ βάρουσ. Κυριότερθ δραςτικι ουςία: Χθτίνθ (chitosan) Τι είναι: Φυςικόσ πολυςακχαρίτθσ που προζρχεται από το κζλυφοσ διαφόρων οςτρακοειδϊν, όπωσ οι γαρίδεσ και τα καβοφρια. Πϊσ δρα: Λαμβάνεται περίπου 30 λεπτά πριν από λιπαρά γεφματα μαηί με αρκετό νερό. Δεςμεφει τα λίπθ των τροφίμων ςε ποςότθτα 4 ζωσ 5 φορζσ το βάροσ τθσ. Σα δεςμευμζνα λίπθ δεν μποροφν να απορροφθκοφν και αποβάλλονται μαηί με τθ χθτίνθ από τον εντερικό ςωλινα, χωρίσ να μπουν ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ. Χριςιμθ ςε: Άτομα που κζλουν να χάςουν βάροσ ι να το διατθριςουν ςτακερό. Ενδείκνυται ςε ιςορροπθμζνθ διατροφι κακϊσ και ςε δίαιτεσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςε ηωικζσ πρωτεΐνεσ, ςυνεπϊσ πλοφςιεσ και

5 ςε λίποσ. Η χριςθ τθσ είναι άςκοπθ ςε διατροφι πολφ χαμθλϊν λιπαρϊν, όπωσ π.χ. εάν τρζφεςαι κυρίωσ με φροφτα και ςαλάτεσ. Σθμεία προςοχισ: Δεν πρζπει να λαμβάνεται από άτομα με ιδιοπακι φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρου ι αλλεργικά ςτα οςτρακοειδι και γενικότερα ςτα καλαςςινά. ΣΤ) Αναςτολείσ απορρόφθςθσ αμφλου = ''Stop'' ςτθν αποκικευςθ περιττϊν κιλϊν Η δραςτικότερθ φυςικι ουςία αυτισ τθσ κατθγορίασ ςυμπλθρωμάτων είναι θ φαςολαμίνθ (phase-2), που προζρχεται από ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ φαςολιϊν. Τρόποσ δράςθσ: Όταν λαμβάνεται λίγο πριν ι μαηί με τροφζσ που περιζχουν υδατάνκρακεσ, δεςμεφει ζνα μζροσ του αμφλου τουσ, κακυςτερεί τθν απορρόφθςι του και εμποδίηει τθν πζψθ του, μειϊνοντασ ζτςι τθ μετατροπι του ςε λίποσ. Επίςθσ, ζχει ιπια ανορεξιογόνο και υπακτικι δράςθ, ενϊ ςυμβάλλει ςτθ ρφκμιςθ των επιπζδων ςακχάρου του αίματοσ. Χριςιμθ ςε: Άτομα που διατρζφονται με πολλοφσ αμυλοφχουσ υδατάνκρακεσ ι ζχουν ςυχνά υπερφαγικά επειςόδια. Σθμεία προςοχισ: Η φαςολαμίνθ δεν είναι αποτελεςματικι ςε δίαιτεσ με χαμθλι πρόςλθψθ υδατανκράκων και δεν μειϊνει τθν απορρόφθςθ των απλϊν ςακχάρων (γλυκόηθ, φρουκτόηθ, ηάχαρθ). ε υπερβολικι πρόςλθψθ μπορεί να προκαλζςει τυμπανιςμό, αζρια και άλλεσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ. Ζ) Διαιτθτικζσ ίνεσ = Αυξάνουν τθν αίςκθςθ πλθρότθτασ Ενιςχφουν τον κορεςμό, καταςτζλλουν τθν όρεξθ, ελαττϊνουν τθν απορρόφθςθ κερμίδων. Ζχουν παρενζργειεσ; ε υπερβολικι πρόςλθψθ μπορεί να προκαλζςουν αζρια, τυμπανιςμό και να ελαττϊςουν τθν αφομοίωςθ κάποιων βιταμινϊν, μετάλλων και ιχνοςτοιχείων. Ποιεσ είναι: Γλυκομανάνθ: Κυτταρίνθ, πολυμερζσ τθσ γλυκόηθσ, προερχόμενθ από τουσ βολβοφσ του ιαπωνικοφ βοτάνου κοντηάκ. Όταν λαμβάνεται πριν τα γεφματα, μαηί με αρκετό νερό, αυξάνει πολλαπλά τον όγκο τθσ μζςα ςτο ςτομάχι, προκαλϊντασ ταχφτερθ αίςκθςθ χορταςμοφ.

6 Επιπλζον, βελτιϊνει τθν κινθτικότθτα των εντζρων, ενϊ μειϊνει τθν απορρόφθςθ χολθςτερίνθσ και τθν απομακρφνει από τον οργανιςμό. Υδροξυκιτρικό οξφ (HCA): Προζρχεται από το εξωτικό φροφτο του οξυφοίνικα (Garcinia Cambogia). Ζχει ιπια ανορεξιογόνο δράςθ, καταςτζλλει το αίςκθμα τθσ πείνασ, ελαττϊνει τθν απορρόφθςθ κερμίδων από τουσ υδατάνκρακεσ, μειϊνει το ρυκμό τθσ εκ νζου ςφνκεςθσ λιπαρϊν οξζων ςτον οργανιςμό. Φρουκτοολιγοςακχαρίτεσ (FOS): Πρεβιοτικζσ διαιτθτικζσ ίνεσ που προζρχονται από φροφτα ι φυτά. υμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ απορρόφθςθσ των λιπιδίων και των υδατανκράκων των τροφϊν, ενιςχφουν τθ φιλικι προσ το ζντερο μικροβιακι χλωρίδα, ςυμβάλλουν ςτθν ομαλοποίθςθ των επιπζδων του ςακχάρου και των λιπιδίων ςτο αίμα. Ψφλλιο (Psyllium): Πθγι διαφόρων φυτικϊν ινϊν που υποβοθκοφν τθ δραςτθριότθτα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ και δρουν ωσ ιπιο κακαρτικό. Κατακρατά νερό ςε ποςοςτό 1/6 του βάρουσ του, αυξάνει ζτςι το περιεχόμενο του εντζρου και, επειδι κρατά τα κόπρανα μαλακά, δεν ερεκίηει τα τοιχϊματά του. Ζτςι, υποβοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ τοξινϊν από το ςϊμα. Καταςταλτικά τθσ όρεξθσ = Αυξάνουν τον κορεςμό, μειϊνουν τθν πείνα Είναι χριςιμα ςε άτομα που αιςκάνονται ςυνεχϊσ πειναςμζνα και τρϊνε πολφ. Hoodia Godroni: Αφρικανικόσ κάκτοσ. Ιςχυρόσ καταςτολζασ τθσ όρεξθσ, αυξάνει τθ ςτομαχικι πλθρότθτα, «ξεγελϊντασ» τον εγκζφαλο ότι το ςτομάχι είναι γεμάτο. Πινολενικό ζλαιο: Προζρχεται από ςπόρουσ του κορεάτικου πεφκου. Όταν λαμβάνεται λεπτά πριν από τα γεφματα, ελαττϊνει τθν όρεξθ και διεγείρει τθν αίςκθςθ του κορεςμοφ, ενιςχφοντασ τθν παραγωγι διαφόρων εντερικϊν ορμονϊν και πεπτιδίων. Αυτά δρουν είτε «τεντϊνοντασ» τα τοιχϊματα του ςτομάχου και ςτζλνοντασ ςτον εγκζφαλο το μινυμα του χορταςμοφ είτε επιβραδφνοντασ τθ γαςτρικι κζνωςθ. Ο ςυνδυαςμόσ πινολενικοφ ελαίου και ω-3 λιπαρϊν ελαττϊνει τα επίπεδα τθσ γκρελίνθσ, μιασ ζντονα ορεξιογόνου ορμόνθσ που κεωρείται υπεφκυνθ για τθν επανάκτθςθ του απολεςκζντοσ βάρουσ.

7 Η επιλογι του κατάλλθλου ςκευάςματοσ και θ δοςολογία λιψθσ του είναι ςωςτό να γίνονται υπό τθν κακοδιγθςθ ειδικοφ Διάβαςε προςεκτικά τισ ενδείξεισ, τισ αντενδείξεισ και τισ οδθγίεσ χριςθσ του. ΕΡΕΤΝΑ: ΣΑΤΡΟ ΔΕΔΟΤΚΟ ΔΙΑΚΕΤΗ: ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ H FM GROUP ΜΕΤΑ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖΙΑΖΕΙ ΈΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ AURILE ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ Ο καφές είναι αγροτικό, εισαγόμενο και χρηματιστηριακό προϊόν. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα