ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΪΚΟΥ 5 & Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ , FAX Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/76 Η Εταιρία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς PRELIUM SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE MEMBER OF THE ATHENS DERIVATIVES EXCHANGE HEADQUARTERS: DAVAKI 1 & KIFISIAS, GR ATHENS, GREECE TEL. +30 (210) , FAX +30 (210) BRANCH OFFICE: PAIKOU 5 & I. DRAGOUMI, GR THESSALONIKI, GREECE TEL. +30 (2310) , FAX +30 (2310) The Company is supervised by the Capital Market Commission Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και τις σχετικές διατάξεις της Απόφασης... του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη στην κατάρτιση εσωτερικής εγκυκλίου με θέμα: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ», το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www. και θα τίθεται στη διάθεση των πελατών της, σε έντυπη μορφή, σε πρώτη ζήτηση. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της περί τροποποιήσεως του παρόντος, οποτεδήποτε, μονομερώς. Κάθε πελάτης της Εταιρίας θα ενημερώνεται, εγγράφως, για κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος. 1. Περιεχόμενο της υποχρέωσης Η Εταιρία για τον εντοπισμό και την ορθή αντιμετώπιση περιστάσεων που ενδέχεται, κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, να συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση των συμφερόντων μεταξύ: είτε της Εταιρίας (περιλαμβανομένων των διευθυντών και των υπαλλήλων της, των συνδεδεμένων της αντιπροσώπων και κάθε άλλου προσώπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία με σχέση ελέγχου) και των πελατών της Εταιρίας, είτε μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων δύο ή περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας, κατά την παροχή επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών, λαμβάνει υπόψη της, αν συντρέχει οιαδήποτε εκ των κάτωθι περιστάσεων (ενδεικτική αναφορά): α) η Εταιρία είναι πιθανό να αποκομίσει κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία σε βάρος του πελάτη της, β) η Εταιρία έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη της ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του, ένα 1

2 συμφέρον που είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, γ) η Εταιρία έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη, δ) η Εταιρία ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, ε) η Εταιρία λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, άλλη από τη συνήθη προμήθεια ή αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 2. Τομείς δραστηριότητας της εταιρίας στους οποίους ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων Η Εταιρία επισημαίνει ότι είναι πιθανό να ανακύψουν περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων ιδίως στους εξής τομείς: i) διενέργεια έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, ii) παροχή εν γένει επενδυτικών συμβουλών, iii) διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, iv) διαχείριση χαρτοφυλακίου, v) εταιρική χρηματοδότηση (κυρίως αναδοχή ή πώληση τίτλων στο πλαίσιο προσφοράς τίτλων) και vi) παροχή συμβουλών στο πλαίσιο συγχωνεύσεων ή εξαγορών επιχειρήσεων. Η Εταιρία επισημαίνει ότι περιστάσεις που ενδέχεται να συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων μπορούν να ανακύψουν και στο πλαίσιο του τομέα της διενέργειας έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Ως «έρευνα στον τομέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία που συνιστά ή συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεσα, μια επενδυτική στρατηγική σχετική με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή με εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή τιμή τέτοιων μέσων, και η οποία προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή με παρόμοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειμενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη σύσταση, β) εάν η εν λόγω σύσταση γινόταν από την Εταιρία σε πελάτη, δεν θα συνιστούσε παροχή επενδυτικών συμβουλών για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Η σύσταση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της Απόφασης 4/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν ώστε να θεωρείται έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, αντιμετωπίζεται ως διαφημιστική ανακοίνωση για 2

3 τους σκοπούς του νόμου 3606/2007. Η Εταιρία οφείλει να προβαίνει στη λήψη κάθε εύλογου μέτρου προκειμένου να διασφαλίσει ότι μια τέτοια σύσταση: α) περιλαμβάνει σαφή και εμφανή δήλωση ότι πρόκειται για διαφημιστική ανακοίνωση (ή στην περίπτωση προφορικής σύστασης ισοδύναμη επεξήγηση), β) περιέχει ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικά στοιχεία, γ) δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και δ) δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση διαπραγμάτευσης πριν από τη διάδοση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Επίσης, η Εταιρία οφείλει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι μια τέτοια σύσταση χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, καθώς και ότι αποτελεί προϊόν αναλυτών της Εταιρίας, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή βαθμό ανεξαρτησίας από τα συμφέροντα των προσώπων των οποίων οι ευθύνες ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορούν δικαιολογημένα να θεωρηθούν ότι συγκρούονται με τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (π.χ. υπάλληλοι της Εταιρίας στο τμήμα χρηματοδότησης εταιριών, στον τομέα των πωλήσεων ή στον τομέα διαπραγμάτευσης για λογαριασμό των πελατών ή της Εταιρίας). 3. Ενδεικτική αναφορά περιστάσεων που ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων Οι κάτωθι περιστάσεις (ενδεικτική απαρίθμηση), κατά την κρίση της Εταιρίας ενδέχεται να συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα και επισημαίνεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρία (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι και γενικά κάθε πρόσωπο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με έναν εξ αυτών) ότι υποχρεούται να απόσχει αυτών και ειδικότερα: Η τυχόν διαρροή πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση υπαλλήλων, μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών, διευθυντών της Εταιρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή/και προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με οιονδήποτε εκ των ως άνω, και οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή δεν έχουν καταστεί, με οιοδήποτε άλλο τρόπο, γνωστές στο επενδυτικό κοινό, Η τυχόν διαρροή πληροφοριών, οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή δεν έχουν καταστεί, με οιονδήποτε άλλο τρόπο, γνωστές στο επενδυτικό κοινό, ως απόρροια διαπροσωπικών σχέσεων που ενδεχομένως διατηρούν μεταξύ τους υπάλληλοι της Εταιρίας, απασχολούμενοι σε διαφορετικά τμήματα ή που ενδεχομένως διατηρούνται μεταξύ υπαλλήλων της Εταιρίας και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και στελεχών της Εταιρίας ή/και προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με οιονδήποτε εκ των ανωτέρω, Υπάλληλοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές, μέτοχοι της Εταιρίας ή/και οιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους ως άνω, παρέχει τις υπηρεσίες του ή συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος ή εισηγμένης 3

4 στο Χ.Α. εταιρίας (εφόσον δεν υφίσταται σχετική εκ του νόμου απαγόρευση), Υπάλληλος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος ή διευθυντής της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας είναι υπάλληλος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος, διευθυντής ή μέτοχος ή διατηρεί οιοδήποτε άλλο σύνδεσμο με μια εταιρία (εφόσον δεν υφίσταται σχετική εκ του νόμου απαγόρευση), επί των μετοχών της οποίας καταρτίζονται συναλλαγές από την Εταιρία για λογαριασμό πελάτη της, Αναλυτές της Εταιρίας ή/και πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς, οι οποίοι έχουν οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία τους έχει ανατεθεί η έκδοση εκθέσεων ανάλυσης ή ενημερωτικού δελτίου, Αναλυτές της Εταιρίας, οι οποίοι καταρτίζουν εκθέσεις ανάλυσης ή ενημερωτικά δελτία για μετοχές, επί των οποίων έχουν καταρτίσει ή προτίθενται να καταρτίσουν χρηματιστηριακές συναλλαγές, Αναλυτές της Εταιρίας (ή/και πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς), οι οποίοι καταρτίζουν έκθεση ανάλυσης για έναν εκδότη κινητών αξιών, στον δε εκδότη απασχολούνται ως στελέχη, διευθυντές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή συνεργάτες έστω και αμισθί, Αναλυτές της Εταιρίας που λαμβάνουν αμοιβή ή οιαδήποτε άλλη αντιπαροχή, η οποία αποτιμάται σε χρήμα από εκδότες κινητών αξιών, οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης ανάλυσης που έχει καταρτίσει ο εν λόγω αναλυτής Η κατάρτιση και δημοσίευση αναλύσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή επί των εκδοτών τους, μέσω των οποίων επιχειρείται, άμεσα ή έμμεσα, η σύσταση συγκεκριμένης επενδυτικής επιλογής, Η εξάρτηση των αμοιβών των αναλυτών της Εταιρίας από παραμέτρους που συνδέονται (ενδεικτική αναφορά) με την κερδοφορία της Εταιρίας, ως σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με την ποιότητα των αναλύσεων, ή με τις επιλογές συγκεκριμένων μετοχών ή λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων, Υπάλληλοι, στελέχη, διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μαζί τους, οι οποίοι ενθαρρύνουν τον πελάτη προς μια, συγκεκριμένη, επενδυτική επιλογή (όχι, όμως, προς τη βέλτιστη για τον πελάτη επενδυτική επιλογή), διότι οι ίδιοι αποβλέπουν στην ικανοποίηση ιδίων οικονομικών συμφερόντων, Η διατύπωση προσωπικής εκτίμησης ή σύστασης από υπάλληλο της Εταιρίας στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών συμβουλών σε πελάτη, όταν η εν λόγω προσωπική εκτίμηση ή σύσταση βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική επιφάνεια του εν λόγω πελάτη και όχι στη βελτιστοποίηση της θέσης του τελευταίου, Η λήψη προμήθειας ή η καταβολή προμήθειας προς εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων, 4

5 Η λήψη προμήθειας για την αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων στο όνομα πελάτη της Εταιρίας, αλλά για λογαριασμό τρίτου προσώπου, Τρίτο πρόσωπο και όχι ο πελάτης καταβάλλει στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση, προμήθεια ή άλλης φύσεως αμοιβή για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, Η, λόγω επιδίωξης είσπραξης υψηλότερης προμήθειας από τον πελάτη, αύξηση του όγκου των συναλλαγών του, ενώ ο πελάτης αποβλέπει στη μείωση του κόστους των συναλλαγών, 5

6 Η παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου σε συνδυασμό με τη λήψη προμήθειας τόσο από την εκδότρια εταιρία του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, όσο και από την ΑΕΠΕΥ που εκτελεί τις εντολές, Η παροχή συμβουλών σε τρίτο πρόσωπο, τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα πελάτη της Εταιρίας, Η κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει συνδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση ή πελάτης της συνδεδεμένης με την Εταιρία επιχείρησης, Η κατάρτιση από την Εταιρία για λογαριασμό πελάτη της χρηματιστηριακών συναλλαγών επί μετοχών που έχει εκδώσει συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση, Η Εταιρία δρα ως αντιπρόσωπος ενός πελάτη και ταυτόχρονα ως αντιπρόσωπος άλλου/-ων πελάτη/-ών ή/και συνδεδεμένης με την Εταιρία επιχείρησης εν όψει κατάρτισης συγκεκριμένης συναλλαγής, Η κατάρτιση για ίδιο λογαριασμό χρηματιστηριακών συναλλαγών επί νεοεκδοθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων από κοινού με συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση, στην περίπτωση που η τελευταία ενεργεί ταυτόχρονα και ως αντιπρόσωπος ή εισπράττει προμήθεια για την εν λόγω συναλλαγή, Η κατάρτιση συναλλαγών επί μετοχών συγκεκριμένης εκδότριας εταιρίας για την οποία η Εταιρία ή συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση έχει ενεργήσει ως ανάδοχος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται του χρόνου κατάρτισης της εν λόγω συναλλαγής, Η κατάρτιση από την Εταιρία συναλλαγών σε τιμή που έχει διαμορφωθεί από τις συναλλαγές στις οποίες προέβη συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση, Η διατήρηση από την Εταιρία συμφερόντων που βρίσκονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα πελάτη της, π.χ. όταν πελάτης της Εταιρίας δραστηριοποιείται σε μια οργανωμένη αγορά στην οποία η Εταιρία ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής. 4. Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό ή την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Η Εταιρία με γνώμονα τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστάσεων που ενδέχεται να συνιστούν ή να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων προέβη στη λήψη των κάτωθι μέτρων (επιγραμματική αναφορά): α) Σινικά Τείχη: Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι, στελέχη, διευθυντές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αποκτούν πρόσβαση σε προνομιακές (εμπιστευτικές) πληροφορίες που αφορούν στην προσωπική, οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, στις 6

7 επενδυτικές επιλογές και στόχους των πελατών της Εταιρίας, η τελευταία εφιστά την προσοχή των ως άνω στην αυστηρότατη τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Ειδικότερα για την τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται στα ως άνω πρόσωπα: η πρόσβαση στα τηρούμενα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αρχεία της Εταιρίας, στα οποία περιέχονται προνομιακές (εμπιστευτικές) πληροφορίες πελατών, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους, η κοινοποίηση ή διάδοση τέτοιων πληροφοριών προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο από την Εταιρία ή τρίτο, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εντολής και την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη στο πλαίσιο της σύμβασής του με την Εταιρία, ή αν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας από αρμόδια όργανα, η κοινοποίηση του κωδικού της θέσης εργασίας (passwοrd) τους, που είναι απαραίτητος για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η χρήση τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή προς όφελος άλλου πελάτη της Εταιρίας ή τρίτου, εκτός αν ληφθεί προηγουμένως έγγραφη συναίνεση από το πρόσωπο το οποίο αφορούν, η χρήση τέτοιων πληροφοριών, που αφορούν σε έναν ή περισσότερους εκδότες κινητών αξίων ή μία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών, προκειμένου να αποκτούν ή να εκχωρούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε άμεσα ή έμμεσα αυτές τις κινητές αξίες, εκμεταλλευόμενοι εν γνώσει τους τις πληροφορίες αυτές. β) Τήρηση αρχείου και τακτική ενημέρωση αυτού: Η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία που άσκησε είτε για λογαριασμό των πελατών της είτε για ίδιο λογαριασμό και ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών ή, στην περίπτωση συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Στο αρχείο αυτό καταχωρίζεται κάθε αναφορά για πιθανή ή βεβαιωμένη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα που έλαβε η Εταιρία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπισή της. γ) Τήρηση αρχείου κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών: Η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία που άσκησε είτε για λογαριασμό των πελατών της είτε για ίδιο λογαριασμό και στα πλαίσια της οποίας ανέκυψαν βάσιμες υπόνοιες για την κατάχρηση προνομιακών (εμπιστευτικών) πληροφοριών από πρόσωπα που απέκτησαν πρόσβαση σε αυτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ήτοι για τη χρήση των πληροφοριών αυτών με σκοπό να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή με σκοπό να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές. Επισημαίνονται ρητά, επίσης, τα κάτωθι: 7

8 Κατά την εκτέλεση εντολών από πελάτη της Εταιρίας ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι υπαγορεύσεις των γενικών όρων συναλλαγών της και ουδέποτε ομαδοποιούνται εντολές ενός πελάτη με εκείνες ενός άλλου πελάτη ή με τις πράξεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρία για την κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό. Η αμοιβή των υπαλλήλων της Εταιρίας είναι ανεξάρτητη από τα κέρδη που αποκομίζει η Εταιρία κατά την άσκηση δραστηριοτήτων σε έτερο τομέα, αφής στιγμής η τυχόν σύνδεση της αμοιβής υπαλλήλων με την κερδοφορία της Εταιρίας ή του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία ενδέχεται να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. 5. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές Η Εταιρία στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μηχανισμού για τον εντοπισμό πιθανών περιστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλει να διασφαλίσει ότι οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, 1 ήτοι τα κατεξοχήν δραστηριοποιούμενα στον τομέα αυτό πρόσωπα, και τα λοιπά καλυπτόμενα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκπόνηση της έρευνας 2 τηρούν απαρέγκλιτα τους κάτωθι όρους: α) δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες άλλες από την προπαρασκευή της έρευνας, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν είναι συμβατή με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους (π.χ. συμμετοχή στη χρηματοδότηση και αναδοχή εταιριών, συμμετοχή σε παρουσιάσεις νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλες διαφημιστικές εκδηλώσεις για νέες εκδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων ή συμμετοχή με άλλο τρόπο στην προετοιμασία του marketing από τον εκδότη), β) δεν πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές ή προσωπική διαπραγμάτευση, πέραν εκείνων που διενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή σε συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον γνωρίζουν το πιθανό χρονοδιάγραμμα ή περιεχόμενο αυτής της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό ή σε πελάτες και δεν μπορεί να συναχθεί εύκολα από τις πληροφορίες που είναι έτσι διαθέσιμες, προτού δοθεί στους παραλήπτες της 1 «Χρηματοοικονομικός αναλυτής»: το καλυπτόμενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες μέρος της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. 2 «Καλυπτόμενα πρόσωπα» σε σχέση με μία ΑΕΠΕΥ: (α) οι διευθυντές ή πρόσωπα που έχουν αντίστοιχη θέση, τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι της ΑΕΠΕΥ, (β) οι διευθυντές ή πρόσωπα που έχουν αντίστοιχη θέση, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της ΑΕΠΕΥ, (γ) οι υπάλληλοι της ΑΕΠΕΥ και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και παρέχονται υπό τον έλεγχο της ΑΕΠΕΥ ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από την ΑΕΠΕΥ και (δ) τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην ΑΕΠΕΥ ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΑΕΠΕΥ. 8

9 έρευνας στον τομέα των επενδύσεων εύλογη δυνατότητα να ενεργήσουν βάσει αυτής, γ) (μόνο εφόσον δεν συντρέχουν τα οριζόμενα στην ως άνω υπό β) παράγραφο) δεν πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, ή σε συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα, αντίθετα προς τις ισχύουσες συστάσεις, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προηγούμενη συγκατάθεση της νομικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας κανονιστικής συμμόρφωσης, δ) δεν δέχονται αντιπαροχές από πρόσωπα που έχουν ουσιώδη συμφέροντα στο αντικείμενο της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, ε) δεν υπόσχονται σε εκδότες ευνοϊκή κάλυψη από την έρευνα. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά στους εκδότες, στα αρμόδια πρόσωπα πλην των αναλυτών της Εταιρίας και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα να εξετάσουν, πριν από τη διάδοση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, το σχέδιο της έρευνας προκειμένου να επαληθεύσουν την ακρίβεια πραγματολογικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, εάν το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει σύσταση ή τιμή-στόχο. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλοι οι υπάλληλοι, στελέχη, διευθυντές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και κάθε πρόσωπο που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτά οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους της παρούσας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας. Η μη συμμόρφωση οιουδήποτε εκ των ως άνω προσώπων με τα οριζόμενα στην παρούσα αποτελεί ουσιώδη λόγο επανεξέτασης της σχέσης συνεργασίας του με την Εταιρία. 6. Επανεξέταση της εφαρμογής της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων Η Εταιρία ελέγχει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση και προβαίνει σε αλλαγές τροποποιήσεις μονομερώς, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 10.1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/9/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 808,88 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,19%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,29 εκατ. εκ των οποίων 1,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/2/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/2/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 623,79 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,46%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,68 εκατ. εκ των οποίων 6,17 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 761,91 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,80 εκατ. εκ των οποίων 5,42 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,51 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45,30 εκατ. εκ των οποίων 0,77 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/8/2016

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 25/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 567,94 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,04 εκατ. εκ των οποίων 2,66 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK 1. Εισαγωγή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK Η ATTICA BANK και οι Θυγατρικές της Εταιρείες παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/9/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 762,86 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,78 εκατ. εκ των οποίων 3,41 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 556,96 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,62 εκατ. εκ των οποίων 16,38 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,17 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,98 εκατ. εκ των οποίων 5,91αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 30/8/2016

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 30/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 561,69 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 15,63 εκατ. εκ των οποίων 0,62 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρές απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.162,77 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80 εκατ. εκ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 767,07 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,20 εκατ. εκ των οποίων 4,64 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 29/8/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 29/8/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 838,47 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 18,56 εκατ. εκ των οποίων 0,09 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,31 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,29%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 51,47 εκατ. εκ των οποίων 6,07 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/10/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/10/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 755,03 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,44 εκατ. εκ των οποίων 8,52 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 627,91 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,83%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,52 εκατ. εκ των οποίων 3,11 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/9/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 13/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 810,75 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,58%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,56 εκατ. εκ των οποίων 19,60 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 708,59 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,33%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 44,05 εκατ. εκ των οποίων 2,82 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/12/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/12/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέες απώλειες για το Χ.Α. κυρίως λόγω τραπεζών. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.146,69 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,02 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/10/2016

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 593,02 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,14%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,32 εκατ. εκ των οποίων 1,83 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/10/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/10/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 748,61 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,91 εκατ. εκ των οποίων 1,90 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569,60 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,15 εκατ. εκ των οποίων 1,32 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 601,20 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 461,40 εκατ. εκ των οποίων 64,15 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 26/9/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 26/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 574,05 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,33%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,31 εκατ. εκ των οποίων 6,56 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 741,98 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,15 εκατ. εκ των οποίων 4,46 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,75 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,92 εκατ. εκ των οποίων 73,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/8/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 551,64 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,69 εκατ. εκ των οποίων 1,22 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 8/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 8/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 575,06 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,53 εκατ. εκ των οποίων 1,30 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 14/2/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 629,14 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,28 εκατ. εκ των οποίων 3,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/9/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 818,66 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,83%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,28 εκατ. εκ των οποίων 0,61 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/12/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 5/12/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με µικρές απώλειες έκλεισε το Χ.Α. κυρίως λόγω ΜΟΗ και ΠΕΙΡ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.211,77 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,75%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 28/9/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 28/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 736,64 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,38 εκατ. εκ των οποίων 6,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 646,61 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,46%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 10,40 εκατ. εκ των οποίων 2,12 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση των Α/Κ ή / και ΟΕΕ της Εταιρίας ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/3/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/3/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 640,42 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,57%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 53,63 εκατ. εκ των οποίων 2,94 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 619,04 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,99%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 195,11 εκατ. εκ των οποίων 20,82 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 487,97 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 29,31 εκατ. εκ των οποίων 1,28 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 18/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 18/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 642,50 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,97 εκατ. εκ των οποίων 1,92 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 23/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 23/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 639,16 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,52%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,13 εκατ. εκ των οποίων 1,29 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 825,48 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,33 εκατ. εκ των οποίων 0,42 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/7/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/7/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 542,12 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,83 εκατ. εκ των οποίων 12,77 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/7/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/7/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 563,75 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,53%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48,91 εκατ. εκ των οποίων 23,08 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 823,65 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,12%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,79 εκατ. εκ των οποίων 4,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. κυρίως λόγω ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,83 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,46%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 146,27 εκατ. εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 650,33 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,49 εκατ. εκ των οποίων 0,54 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/9/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/9/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.086,50 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,14%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,47 εκατ. εκ των οποίων 7,75 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 24/5/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 24/5/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 783,03 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,70%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,94 εκατ. εκ των οποίων 3,60 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 24/11/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 24/11/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 720,56 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,90 εκατ. εκ των οποίων 5,68 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/10/2016

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/10/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 579,18 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,98 εκατ. εκ των οποίων 3,42 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 937,96 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 9,81%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 253,09 εκατ. εκ των οποίων 12,28 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. κυρίως λόγω ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΕΗ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.156,57 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,60%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 87,94 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/1/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 614,08 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,53%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,41 εκατ. εκ των οποίων 2,52 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/4/2017

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/4/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 681,46 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 37,50 εκατ. εκ των οποίων 4,68 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 557,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 35,65 εκατ. εκ των οποίων 2,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/3/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/3/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 656,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60,05 εκατ. εκ των οποίων 4,91 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/2/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/2/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 633,32 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,66%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,94 εκατ. εκ των οποίων 1,41 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 20/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 557,47 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 27,93 εκατ. εκ των οποίων 3,82 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/3/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/3/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635,66 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,36 εκατ. εκ των οποίων 1,17 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα