ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 -

2 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ ΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙ Α - Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α 1. Ι δ ρ ύ ε τ αι σ ω µ ατείο εργαζοµένων στις ηµόσιες Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν, π ο υ υ π η ρ ε τ ο ύ ν σ τ ο υ ς Ν ο µ ο ύ ς Α τ τ ι κ ή ς κ α ι Κ υ κ λ ά δ ω ν µ ε τ η ν ε π ων υ µ ί α «Σύλλογος Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν σ τ ι ς η µ ό σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς Ν ο µ ών Αττικής και Κ υ κ λ ά δ ω ν». 2. Τ ο σ ω µ α τ ε ί ο έ χ ε ι σ τ ρ ο γ γ υ λ ή σ φ ρ α γ ί δ α, π ά ν ω σ τ η ν ο π ο ί α ε ί ν α ι κ υ κ λ ι κ ά γ ρ α µ µ έ ν ε ς ο ι λ έ ξ ε ι ς Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ( σ τ ι ς ). Ο. Υ. Α Τ ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ και σ τ ο κ έ ν τ ρ ο γ ρ αµµένο το έ τ ο ς, π ο υ δ η µ ι ο υ ρ γ ή θη κ ε γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο Σ ω µ α τ ε ί ο Ε Τ Ο Σ Έ δ ρ α τ ο υ σ ωµ α τ ε ί ο υ ε ί ν α ι η Α Θ Η Ν Α ΑΡΘΡΟ 2 Σ ΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η µ ε λ έ τ η, π ρ ο σ τ α σ ί α, β ε λ τ ί ω σ η κ α ι π ρ ο α γ ω γ ή τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ών κ ο ι ν ω ν ι κ ο α σ φ αλ ι σ τ ι κ ώ ν κ α ι - 2 -

3 σ υ ν δ ι κ αλ ι σ τ ι κ ώ ν σ υ µ φ ε ρ ό ν τ ων κ αι δ ι κ α ι ω µ άτ ω ν τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ. 2. Η α ν ά πτ υ ξ η τ ο υ π ν ε ύ µ α τ ο ς αλ λ η λ ε γ γ ύ η ς µ ε τ α ξ ύ τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι τ ω ν ά λ λ ων ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν 3. Η β ε λ τ ί ω σ η κ αι κ α λ υ τ έ ρ ε υ σ η τ ω ν σ υ ν θη κ ών ε ρ γ ασίας και η αν ά π τ υ ξ η τ ο υ µ ο ρ φ ω τ ι κ ο ύ κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ ε π ι π έ δ ο υ τ ων µ ε λ ώ ν. 4. Η π ρ ο ά σ πιση των δηµοκρατικών θε σ µ ώ ν κ α ι τ ω ν σ υ ν δ ι κ αλ ι σ τ ι κ ώ ν ε λ ε υ θε ρ ι ών, ο σ ε β α σ µ ό ς τ ων δ ι ε θν ώ ν σ υ µ β ά σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί ας, η ενότητα του σ υ ν δ ι κ αλ ι σ τ ι κ ο ύ κ ι ν ή µ α τ ο ς, η σ υ µ β ο λ ή σ τ η ν α π ό δ ο σ η κ ο ι ν ων ι κ ή ς ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ α ι η π ρ ο ά σ π ι σ η τ η ς ε ι ρ ή ν η ς. 5. Η σ υ µ β ο λ ή σ τ η ν β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τ ο υ Κ λ ά δ ο υ µ ε τ ο υ ς σ υ ν αλ λ α σ σ ό µ ε ν ο υ ς π ο λ ί τ ε ς. 6. Η δ ι α σ φ άλ ι σ η κ αι κ ατ ο χ ύ ρ ω σ η τ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς α ξ ι ο π ρ έ πειας των µελών. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Μ Ε Σ Α Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Τ Ω Ν Σ Κ Ο Π Ω Ν Γ ι α τ η ν π ρ α γ µ α τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ο α ν α φ ε ρ ό µ ε ν ω ν σ κ ο π ώ ν τ ο σ ω µ α τ ε ί ο µ α ς µ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ α ακ ό λ ο υ θ α µ έ σ α : 1. Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι τ ι ς γ ν ώµ ε ς τ ων µ ε λ ώ ν τ ο υ κ αι τ ι ς σ υ ζ η τε ί. 2. Α ν α π τ ύ σ σ ε ι α γ ώνες για την κατ οχύρωση και διεύρυνση τ ω ν κ α τ ακ τ ή σ ε ων τ ο υ κ λ ά δ ο υ µ ε - 3 -

4 δ ι α µ α ρ τ υ ρ ί ε ς, κ ατ α γ γ ε λ ί ε ς, ψ η φ ί σ µ α τ α, α πε ρ γ ί ε ς κ α ι ό λ α τ α ν ό µ ι µ α µ έ σ α. 3. ι α φ ωτ ί ζ ε ι κ α ι ε ν η µ ε ρ ώ ν ε ι τ η ν κ ο ι ν ή γ ν ώ µ η κ αι τ α ό ργανα τ η ς Π ο λ ι τ ε ί ας που α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ ο ν Κ λ ά δ ο. 4. Ε π ι κ ο ι ν ων ε ί κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ αι µ ε τ ι ς ά λ λ ε ς σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ έ ς Ο ρ γ αν ώ σ ε ι ς. 5. Ε κ δ ί δ ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό έ ν τ υ π ο µ ε τ ο ο π ο ί ο πληροφορεί, ε ν η µ ε ρ ώνει και καθοδηγεί τα µέλη του κ α ι τ η ν κ ο ι ν ή γ ν ώ µ η. 6. Π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ε ί κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, ό π ω ς ο µ ι λ ί ε ς, δ ι α λ έ ξ ε ι ς, ε κ δ ρ ο µ έ ς, σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς κ λ π. 7. Σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε ά λ λ ε ς Ο ρ γ αν ώ σ ε ι ς. Υ. κ αι ά λ λ ω ν ε ρ γ αζοµένων κ αι συµµετέχει σε ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ ς σ υ ν δ ι κ αλ ι σ τ ι κ ο ύ ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς γ ι α την υλοποίηση σκοπών τ ο υ δ ι α τ η ρ ών τ α ς τ η ν α υ τ ο ν ο µ ί α ς τ ο υ. 8. Ι δ ρ ύ ε ι κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί λ έ σ χ ε ς, β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς, σ χ ο λ έ ς, π ρ α τ ή ρ ι α κ λ π 9. Σ υ ν ι σ τ ά κ α ι σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι σ ε ε ξ υ πηρετικούς συνεταιρισµού ς, τ α µ ε ί α γ ι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ κ αι σ ε περίπτωση ί δ ρ υ σ η ς τ ο υ ς η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό κ α ν ο ν ι σ µ ό µε ε υ θύνη του Σ 1 0. Σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι ο υ σ ι α σ τ ι κ ά σ ε ό λ ε ς τ ι ς α π ο φ ά σ ε ι ς, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ α µ έ λ η τ ο υ ς κ αι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, ο ι ε κ π ρ ό σ ωποι του σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν σ ε ν ο µ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς ε π ι τ ρ ο πέ ς, σ ε υ π η ρ ε σ ι α κ ά Σ υ µ β ο ύ λ ι α ή άλ λ α ό ρ γ α ν α, π ο υ έ χ ο υ ν α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή α ρ µ ο δ ι ό τ η τ α σ ε θέµατα σχετικά µε την ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η, τ η ν η θ ι κ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή υ π ό σ τ α σ η τ ω ν µ ε λ ώ ν τ ο υ, τ η ν φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ν ο µ ο θ ε σ ί α κ α ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω ση τ ω ν σ χ ε τ ι κ ών µ ε α υ τ ή ν υ πη ρ ε σ ι ών

5 1 1. Σ υ µ β ά λ λ ε ι σ τ η ν ε π ι τ υ χ ί α τ ων σ κ ο π ώ ν τ ο υ µ ε κ ά θ ε ν ό µ ι µ ο µ έ σ ο. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ - Ι ΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣ Η - ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Μ έ λ η τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ έ χ ο υ ν τ ο δ ι κ α ί ωµ α ν α γ ί ν ο υ ν ο ι ε ρ γ αζόµενοι ( µ ό ν ι µ ο ι κ αι δ ό κ ι µ ο ι, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι ε ρ γ αζόµενοι µ ε σ χ έ σ η α ο ρ ί σ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ ) σ τ ι ς. Ο. Υ., σ τ η ν Υ Π Ε Α, σ τ η ν Κ. Υ., σ τ ι ς Ε πιθεωρήσεις κ α θ ώ ς κ α ι σ ι φ ύ λ α κ ε ς, κ α θ α ρ ί σ τ ρ ι ε ς, ο δ η γ ο ί µ ε σ χ έ σ η ε ρ γ α σ ί α ς η µ ο σ ί ο υ ι κ αίου κ αι ό σ ο ι ε κ τ ων π αραπάνω ε ρ γ αζοµένων υ πη ρ ε τ ο ύ ν σ τ ι ς Κ τ η µ ατ ι κ έ ς Υ πη ρ ε σ ί ε ς τ ων Ν ο µ ών Α τ τ ι κ ή ς κ α ι Κ υ κ λ ά δ ω ν κ α ι α π ο δ έ χ ο ν τ α ι τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ. 2. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι κ ανένας µ έ λ ο ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ α π α ι τ ε ί τ αι ν α υ π ο β άλ λ ε ι α π λ ή α ί τ η σ η σ τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο. 3. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο υ π οχ ρ ε ο ύ τ αι µ έ σ α σ ε έ ν α µ ή ν α ν α π ε ρ ατ ώ σ ε ι τ η ν δ ι α δ ι κ α σ ί α ε γ γ ρ αφ ή ς. Μ ε τ η ν π α ρ έ λ ε υ σ η τ ο υ µ ή ν α, η ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ µ έ λ ο υ ς αποκτάτ α ι α υ τ ο δ ί κ αι α. 4. Ο ι ε γ γ ρ α φ ό µ ε ν ο ι σ τ ο σ ω µ α τ ε ί ο κ α τ ά τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ε ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς παύουν α υ τ ο µ άτως ν α ε ί ν αι µ έ λ η κ ά θ ε ά λ λ ο υ π α ρ ε µ φ ε ρ ο ύ ς ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ο ύ σ ω µ ατείου κ αι έ χ ο υ ν τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η ν α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν κ ά θ ε β ο ή θ ε ι α γ ι α - 5 -

6 τ η ν ε υ ό δ ω σ η τ ων σ κ ο π ώ ν τ ο υ, ν α σ υ µ µ ο ρ φ ώ ν ο ν τ αι µ ε τ ι ς α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν ο ρ γ ά ν ων κ αι ν α σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η ν ό λ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ σ ωµ α τ ε ί ο υ. 5. Τ α µ έ λ η τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ωµ α ν α παίρνου ν µ έ ρ ο ς σ τ ι ς Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς, ν α ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν ε λ ε υ θέρα τ ι ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς, ν α α ξ ι ών ο υ ν τ η ν πραγµατ ο π ο ί η σ η τ ων σ κ ο π ώ ν τ ο υ ς σ ωµ α τ ε ί ο υ, ν α σ υ µ β ά λ λ ο υ ν σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ ς κ α ι ν α ε λ έ γ χ ο υ ν τ ι ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ. 6. Ε π ί σ η ς τ α µ έ λ η τ ο υ σ ω µ ατείου ε φ ό σ ο ν ε ί ν α ι τ α µ ε ι α κ ά ε ν τ ά ξ ε ι έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α ν α ε κ λ έ γ ο υ ν τ η ι ο ί κ η σ η κ α ι τ α ά λ λ α ό ρ γ α ν α τ ο υ Σ ωµ α τ ε ί ο υ τ ο υ ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς κ α ι τ α α ν ώ τ ε ρ α σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ά ό ρ γ αν α κ α ι ν α ε κ λ έ γ ο ν τ αι σ ε α υ τ ά. 7. ι α γ ρ αφή µ έ λ ο υ ς µ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι µ ε πρόταση τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ ή τ ο υ 1 / 5 τ ω ν µ ε λ ώ ν π ρ ο ς τ η ν Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η, η ο π ο ί α κ α ι α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α τ η ν δ ι α γ ρ αφ ή µ ε πλειοψηφία τ ων 3 / 4 τ ων π α ρ ό ν τ ω ν µ ε λ ών ο ρ ί ζ ο ν τ α ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ι τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς δ ι α γ ρ αφ ή ς. Π ρ ό τ α σ η δ ι α γ ρ αφ ή ς µ π ο ρ ε ί ν α σ τ η ρ ι χ θ ε ί µ ό ν ο : α ) ό τ α ν µ έ λ ο ς β ε β α ι ωµένα αν τ ι τ ί θε τ αι σ τ ο υ ς σ κ ο πούς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ ή α ν απτύσσει αν τ ι σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή δ ρ ά σ η β ) ότ αν σ υ σ τ η µ α τ ι κ ά π α ρ α κ ω λ ύ ο υ ν τ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ γ ) ό τ α ν π α ρ α β αί ν ε ι τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Κ ατ α σ τ α τ ι κ ο ύ τ ο υ. Η α π ό φ α σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς γ ι α τ η ν δ ι α γ ρ αφή λ α µ β ά ν ε τ α ι α φ ο ύ π ρ ο η γ ο υ µ έ ν ως δ ο θ ε ί η ε υ κ α ι ρ ί α σ τ ο υ π ό λ ο γ ο µ έ λ ο ς ν α α π ο λ ο γ η θε ί ε γ γ ρ ά φ ω ς κ αι ν α ν τ ι κ ρ ο ύσει τ ι ς κ ατηγορίες ε ι ς β ά ρ ο ς τ ο υ. Σ τ αµ α τ ά α υ τ ο δ ί κ α ι α ν α ε ί ν αι µ έ λ ο ς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ ο υ π ά λ λ η λ ο ς, ο ο ποίος α ) µ ε ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε τ ρ ό π ο α π ο β ά λ λ ε ι τ η ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ Υ π α λ λ ή λ ο υ, λ ό γ ω π α ρ α ι τ ή σ ε ω ς ο ρ ι σ τ ι κ ή ς α π ό λ υ σ η ς, ο ρ ι σ τ ι κ ή ς κ ατ α δ ί κ η ς, µ ε τ άτ α ξ η ς ή α ποχώρησης - 6 -

7 λ ό γ ω ο ρ ί ο υ η λ ι κ ί α ς. Κ ά θ ε µ έ λ ο ς τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ, που δ ε ν ε κ πλήρωσε τ ι ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς τ ο υ υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς γ ι α δ ύ ο σ υ ν ε χ ή χ ρ ό ν ι α δ ι α γ ρ άφ ε τ α ι µ ε α π ό φ α σ η τ ο υ. Σ. κ α ι ε π αν α γ ρ άφ ε τ αι α υ τ ο δ ί κ αι α µ ό λ ι ς κ α τ αβ ά λ λ ε ι ό λ ε ς τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ε ς ο φ ε ι λ έ ς π ρ ο ς τ ο ν Σ ύ λ λ ο γ ο. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ- Ι ΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1. Π ό ρ ο ι τ ο υ σ ωµ α τ ε ί ο υ ε ί ν α ι : Α ) τ ο π ο σ ό τ η ς ε γ γ ρ αφ ή ς τ ο υ µ έ λ ο υ ς µ ε τ η ν µ η ν ι αί α τ α κ τ ι κ ή σ υ ν δ ρ ο µ ή. Β ) Η µ η ν ι α ί α τ ακτική συνδροµή των µελών σ υ ν ί σ τ α τ α ι σε ε φ ά π α ξ π ο σ ό ν µ η ν ι α ί ω ς π α ρ α κ ρ ατ ο ύ µ ε ν ο α π ό τ ο ν ε κ κ α θ α ρ ι σ τ ή µ ε τ ά α π ό υ π ε ύ θυνη δήλωση του µέλου ς. Τ ο ύ ψ ο ς τ η ς µ ην ι α ί ας τ α κ τ ι κ ή ς σ υ ν δ ρ ο µ ή ς ε ί ν αι τ ο ί δ ι ο γ ι α ό λ α τ α µ έ λ η κ αι ο ρ ί ζ ε τ αι σ ε τ ρ ί α ( 3 ) ε υ ρ ώ. Η α υ ξ ο µ ε ί ω σ η τ ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ µ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι µ ό ν ο µ ε απόφαση τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς. Γ ) Ο ι έ κ τ α κ τ ε ς σ υ ν δ ρ ο µ έ ς τ ω ν µ ε λ ώ ν, π ο υ γ ί ν ο ν τ α ι µ ε α π ό φ α σ η. Σ. κ α τ α π ο δ ί δ ο ν τ αι ό λ ε ς σ τ ο σ ωµ α τ ε ί ο, ε κ τ ό ς α ν η α π ό φ α σ η τ ο υ. Σ. ο ρ ί ζ ε ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά. ) κ ά θε ν ό µ ι µ ο έ σ ο δ ο, π ο υ πε ρ ι έ ρ χ ε τ αι σ τ ο Τ α µ ε ί ο τ ο υ Σ ω µ ατ ε ί ο υ. ω ρ ε έ ς κ α ι ε πιχορηγήσε ι ς π ρ ο ς τ ο σ ω µ α τ ε ί ο γ ί ν ο ν τ α ι π ά ν τ ο τ ε ε π ώ ν υ µ α κ α ι κ α τ ό π ι ν ε γ κ ρ ί σ ε ω ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ου λ ί ο υ. 2. Η δ ι αχειριστική περίοδος είναι ε τ ή σ ι α. Α ρ χ ί ζ ε ι από την 1 Γ ε ν ά ρ η κ α ι λ ή γ ε ι τ η ν 3 1 ε κ έ µ β ρ η κ ά θε έ τ ο ς. Ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό ς α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ σ υ ν τ ά σ σ ε τ α ι κ α ι υ π ο β ά λ λ ε τ αι γ ι α έ γ κ ρ ι σ η σ τ η ν ε κ λ ο γ ο α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η

8 ΆΡΘΡΟ 6 ΟΡΓΑΝΑ Τ ΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ων µ ε λ ώ ν ( Γ. Σ. ) 2. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο (. Σ. ) 3. Η Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή ( Ε. Ε. ) ΆΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙ ΚΗ Σ ΥΝΕΛΕΥΣ Η (Γ.Σ.) Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η ε ί ν αι τ ο αν ώτ α τ ο ό ρ γ α ν ο, τ ο ο π ο ί ο α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α κ ά θ ε θ έ µ α α ν αφ ο ρ ι κ ά µ ε τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η και τ η ν δ ρ ά σ η τ ο υ σ ωµ ατ ε ί ο υ κ α θ ώ ς κ α ι κ ά θ ε ζ ή τ η µ α, π ο υ δ ε ν π ρ ο β λ έ πεται από το κατ α σ τ α τ ι κ ό. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α : 1. Ε λ έ γ χ ε ι τ η ν δ ρ ά σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ κ αι ε κ λ έ γ ε ι τ α σ υ λ λ ο γ ι κ ά ό ρ γ α ν α τ ο υ Σ ω µ ατείου 2. Ε πικυρώνει ή τροποποιεί την ηµερησία διάτ α ξ η, π ου π ρ ο τ ε ί ν ε ι τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο 3. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α την έ γ κ ρ ι σ η ή µ η τ η ς λ ο γ ο δ ο σ ί ας του ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, τ ο υ ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο ύ α π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ κ α ι π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ κ α ι τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ ο κ ατ α σ τ ατ ι κ ό σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ο ρ ι ζ ό µ ε ν ο σ τ ο σ χ ε τ ι κ ό ά ρ θ ρ ο τ ο υ παρόντος Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ 4. Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η ε κ λ έ γ ε ι µ ε φ α ν ε ρ ή ψ η φ ο φ ο ρ ί α µεταξύ τ ω ν µ ε λ ώ ν τ η ς τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο, π ο υ δ ι ε υ θύ ν ε ι τ ι ς ε ρ γ α σ ίε ς τ η ς, τ ο ν π ρ ώτ ο κ α ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο αν α π λ η ρ ω τ ή τ ο υ, π ο υ τ ο ν α ν τ ι κ α θ ι σ τ ο ύ ν, ό τ α ν χ ρ ε ι α σ τ ε ί κ αι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ε κ τ ε λ ο ύν χ ρ έ η - 8 -

9 Γ ρ α µ µ α τ έ α. Μ έ χ ρ ι τ η ς ε κ λ ο γ ή ς τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σε ω ς δ ι ε υ θύ ν ε ι ο π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ ή ο ν ό µ ο ς α ν α π λ η ρ ωτής. 5. ι κ αί ω µ α σ υ µ µ ε τ οχ ή ς σ τ ι ς Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κ α ι σ τ ι ς ψ η φ ο φ ο ρ ί ε ς έ χ ο υ ν µ ό ν ο τ α τ α µ ε ι α κ ά τ α κ τ ο π ο ι η µ έ ν α µ έ λη. 6. Η α π α ρ τ ί α τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι κ α ι ε λ έ γ χ ε τ α ι π ρ ι ν από την ε κ λ ο γ ή τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ α υ τ ή ς κ αι ι σ χ ύ ε ι γ ι α ό λ η τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς. 7. Ο ι α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν Γ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ν λ α µ β άν ο ν τ α ι µ ε α π ό λ υ σ η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν π α ρ ό ν τ ων µ ε λ ών µ ε αν ά τ α σ η τ ων χ ε ι ρ ώ ν ε κ τ ό ς α πό τις περιπτ ώ σ ε ι ς, π ο υ σ ύ µ φ ων α µ ε τ ο π α ρ ό ν κ α τ α σ τ α τ ι κ ό κ α ι τ ο ν ό µ ο ο ρ ί ζ ε τ αι διαφορετικά. Για θέ µ ατ α ε µ πιστοσύνης, µοµφής απαιτείται µυστική ψηφοφορία και α π ό λ υ τ η πλειοψηφία των παρόντων µ ε λ ών. 8. Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α κ ά θε θ έ µ α, π ο υ α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ η ν η µ ε ρ ή σ ι α δ ι άτ αξη ή µπαίνει για συζή τ η σ η π ρ ι ν α π ό τ η ν έ ν αρξη των δ ι α δ ι κ ασιών ύστερα από πρόταση ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε µ έ λ ο υ ς κ α ι σ χ ε τ ι κ ή α π ό φ α σ η τ ο υ 1 / 3 τ ων π α ρ ό ν τ ων. 9. Ο ι α π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν Γ ε ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ν κ α τ αχωρούνται στο β ι β λ ί ο Π ρ ακ τ ι κ ών τ ων σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν τ ω ν Γ. Σ. κ α ι υ π ογ ρ ά φ ο ν τ α ι α π ό τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο κ α ι τ ο υ ς Γ ρ α µ µ ατ ε ί ς Ο ι Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς δ ι ακ ρ ί ν ο ν τ αι σ ε τ ακ τ ι κ έ ς κ α ι έ κ τ α κ τ ε ς

10 ΑΡΘΡΟ 8 Τ ΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΙΝΙΚΕΣ Σ ΥΝΕΛΕΥΣ ΕΙΣ 1. Ο ι τ α κ τ ι κ έ ς Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς σ υ γ κ αλ ο ύ ν τ α ι σ τ ην έ δ ρ α τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ. 2. Η τ ακ τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η γ ί ν ε τ α ι κ ά θ ε χ ρ ό ν ο κ αι έ χ ε ι α π α ρ τ ί α ό τ α ν π αρευρίσκονται τ ο 1 / 4 τ ων τ αµειακά τ α κ τ ο π ο ι η µ έ ν ω ν µ ε λ ώ ν. 3. Α ν δ ε ν π ρ αγ µ α τ ο π ο ι η θ ε ί α π α ρ τ ί α κ α τ ά τ η ν π ρ ώ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η σ υ γ κ αλ ε ί τ αι ν έ α µ ε τ ά α π ό 1 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ α ί δ ι α θ έ µ ατ α κ αι π α ρ ό ν τ ε ς τ ο 1 / 5 τ ων τ α µ ε ι ακ ά τ ακ τ ο ποιηµέν ω ν µ ε λ ώ ν. Α ν κ α ι π άλ ι δ ε ν σ η µ ε ι ω θε ί α π α ρ τ ί α, σ υ γ κ αλ ε ί τ αι γ ι α τ ρ ί τ η φ ο ρ ά µ ε τ ά από 10 µέρε ς µ ε τ α ί δ ι α θ έ µ α τ α, ο π ότε αρκεί η π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ 1 / 6 τ ων τ α µ ε ι ακ ά τ α κ τ ο π ο ι η µ έ ν ω ν µ ε λ ών. 4. Ό λ α τ α ε γ γ ρ αµ µ έ ν α µ έ λ η τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ ε ι δ ο ποιούνται ε γ γ ρ άφ ω ς ( µ ε ανακοίνωση) για τις Γενικές Συνελεύσε ι ς δ έ κ α µ έ ρ ε ς ( 1 0 ) ν ω ρ ί τ ε ρ α. Τ α υ τ όχ ρ ο ν α το ιοικητικό Συµβού λ ι ο ε ν η µ ε ρ ώνει εγγράφως και τ ο δ ε υ τ ε ρ ο β ά θµ ι ο ό ρ γ αν ο, τ ο ο π ο ί ο µ π ο ρ ε ί ν α π α ρ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι µ ε ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς τ ο υ σ τ ι ς Γ ε νι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς. 5. Σ τ ι ς π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς κ αι α ν α κ ο ι ν ώσεις των Γενικών Συνελεύσε ω ν α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ α προς συζήτηση θέµατ α, ο τ ό π ο ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς 6. Η η µ ε ρ ο µ η ν ί α σ ύ γ κ λ η σ η ς ε κ λ ο γ ο α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς σ υ ν έ λε υ σ η ς α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι από το ιοικητικό Συµβο ύ λ ι ο τ ρ ι ά ν τ α µέ ρ ε ς ( 3 0 ) ν ω ρ ί τ ε ρ α. Η η µ έ ρ α τ ω ν ε κ λ ο γ ώ ν α π ό ε κ ε ί ν η τ η ς σ ύ γ κ λ ι σ η ς τ η ς ε κ λ ο γ ο α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς Φ. Σ. π ρ έ πει υποχρε ωτ ι κ ά ν α α π έ χ ε ι α π ό δ ε κ α πέντε έ ω ς τ ρ ι ά ν τ α ( ) µέρε ς. 7. Σ τ η ν ε κ λ ο γ ο απολογιστική συνέλευση γίνεται εκλογή Τ ρ ι µ ε λ ο ύ ς Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο πή ς µ ε δ ύ ο α ν α π λ η ρ ωµ α τ ι κ ού ς, π ο υ

11 λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σ τ η ν έ δ ρ α τ ο υ σ υ λ λ ό γ ο υ. Ε ά ν τ α ε κ λ ο γ ι κ ά κ έ ν τ ρ α ε ί ν αι π ά ν ω α π ό έ ν α ε κ λ έ γ ο ν τ αι ι σ ά ρ ι θµ ε ς τ ο πικές εφορευτικές ε πιτροπέ ς. Η κ ά θε ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ε π ι τ ρ ο πή έ χ ε ι τ η δ ι κ ι ά τ η ς σ φ ρ α γ ί δ α π ο υ φ έ ρ ε ι τ η ν ε π ω ν υ µ ί α τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ κ αι τ η ν έ ν δ ε ι ξ η ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ε π ι τ ρ ο πή ε κ λ ο γ ι κ ο ύ κ έ ν τ ρ ο υ ( π. χ. Σ ύ ρ ο υ ). 8. Η σ ύ γ κ λ η σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς δ η µ ο σ ι ε ύ ε τ α ι γ ι α µ ί α µ ό ν ο φ ο ρ ά σ ε δ ύ ο η µ ε ρ ή σ ι ε ς ε φ η µ ε ρ ί δ ε ς τ η ς έ δ ρ ας του σ ω µ α τ ε ί ο υ µ ε ε υ θ ύ ν η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΤ ΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Σ ΥΝΕΛΕΥΣ ΕΙΣ. 1. Ο ι έ κ τ α κ τ ε ς Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς σ υ γ κ α λ ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο ο π ο τ ε δ ή π ο τ ε ή µ ε τ ά α π ό α ί τ η σ η τ ο υ 1 / 2 0 τ ω ν τ α µ ε ι ακ ά τ ακ τ ο π ο ι η µ έ ν ων µ ε λ ώ ν. 2. Σ ε πε ρ ί πτ ω σ η υ π ο β ο λ ή ς α ί τ η σ η ς τ ω ν µ ε λ ών, σ ύ µ φ ων α µε την π α ρ ά γ ρ α φ ο 1 τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ά ρ θ ρ ο υ, τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο ε ί ν α ι υ π οχ ρ ε ω µ έ ν ο ν α σ υ γ κ α λ έ σ ε ι έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η µ έ σ α σ ε ε ί κ ο σ ι µ έ ρ ε ς ( 2 0 ) α π ό τ η ν υ π ο β ο λ ή τ η ς α ί τ η ση ς κ α ι όχ ι λ ι γ ό τ ε ρ ε ς α π ό δ έ κ α ( 1 0 ). 3. Η έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η προτάσσε ι κ α ι σ υ ζ η τ ά π άν τ ο τ ε τ α θ έ µ α τ α γ ι α τ α οποία συγκλήθηκε. 4. Ο ι έ κ τ α κ τ ε ς Γ ε ν ι κ έ ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ι ς τ α κ τ ι κ έ ς σ ε ζ η τ ή µ α τ α α π α ρ τ ί α ς κ α ι δ ι α δ ι κ α σ ί α ς

12 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Ο ι α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ η ν ε κ λ ο γ ή τ ω ν ο ρ γ ά ν ων τ ο υ σ ωµ ατείου π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ι α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η µ έ σ α σ τ ι ς π ρ ο θε σ µ ί ε ς π ο υ ο ρ ί ζ ε ι τ ο κ ατ α σ τ ατ ι κ ό. Τ α έ ξ ο δ α τ ω ν ε κ λ ο γ ώ ν β α ρύ ν ο υ ν τ ο σ ω µ α τ ε ί ο. Τ η ν ε υ θ ύ ν η γ ι α τ η δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν ε κ λ ο γ ώ ν έ χ ε ι η ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ε π ι τ ρ ο πή, η ο π ο ί α ε κ λ έ γ ε τ α ι σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η µ ε τ ο σ ύ σ τ η µ α τ η ς α πλής αναλ ο γ ι κ ή ς. 2. Ο ι ε κ λ ο γ ι κ ο ί κ α τ ά λ ο γ ο ι γ ι α κ ά θε ε κ λ ο γ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο π ε ρ ι λ α µ β άν ο υ ν ε ύ λ ο γ ο α ρ ι θµ ό µ ε λ ώ ν. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ Τ ΟΠΙΚΕΣ) 1. Τ α µ έ λ η τ η ς Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς Ε πιτροπής απαγορεύεται να είναι κ α ι υ π ο ψ ή φ ι ο ι. 2. Κ ά θε Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή, π ρ ο ε δ ρ ε υ ό µ ε ν η α π ό τ ο δ ι κ α σ τ ι κ ό α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο, π αραλαµβάνει τη σφραγίδα της από τον Πρόε δ ρ ο τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς ή τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, π ρ ο β α ί ν ε ι σ τ η σ φ ρ ά γ ι σ η κ α ι τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς κ ά λ πη ς, ε λ έ γ χ ε ι τ η ν ύ π α ρ ξ η δ ι κ αι ώ µ ατ ο ς ψή φ ο υ, τ ο ε κ λ ο γ ι κ ό σ υ ν δ ι κ αλ ι σ τ ι κ ό β ι β λ ι ά ρ ι ο ή τ ο β ι β λ ι ά ρ ι ο ν ο σ η λ ε ί α ς κ α ι τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ ω ν π ρ ο σ ε ρ χ ό µ ε ν ω ν σ τ η ν ψ η φ ο φ ο ρ ί α, σ υ ν τ ά σ σ ε ι κ ατ άλ ο γ ο ψ η φ ι σ ά ν τ ω ν, ό που υπογράφ ο υ ν ο ι ψ η φ ί σ αν τ ε ς, µ ο ν ο γ ρ άφε ι τ ο υ ς σ φ ρ α γ ι σ µ έ ν ο υ ς φ α κ έ λ ο υ ς π ρ ι ν ρ ι χ θ ο ύ ν σ τ η ν κ άλ πη, κ η ρύ σ σ ε ι τ ο τ έ λ ο ς τ η ς ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς, α π ο σ φ ρ α γ ί ζ ε ι τ η ν κ άλ π η, κ α τ α µε τ ρ ά ε ι

13 τ ο υ ς φ ακέλου ς σ ε σ ύ γ κ ρ ι σ η µ ε τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ων ψ η φ ι σ άντων, α π ο σ φ ρ α γ ί ζ ε ι αυτούς, ε λ έ γ χ ε ι τ η ν ε γ κ υ ρ ό τ η τ α τ ων ψ η φ ο δ ε λ τ ί ων κ α ι κ ατ α µ ε τ ρ άε ι α υ τ ά κ α τ ά σ υ ν δ υ α σ µ ό ή µ ε µ ο ν ω µ έ ν ο υ ποψή φ ι ο, ό π ω ς κ α ι τ ο υ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς π ρ ο τ ί µ η σ η ς κ ά θε υ π ο ψ η φ ί ο υ χ ωριστά γ ι α τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο, τ ο ε υ τ ε ρ ο β ά θ µ ι ο ό ρ γ α ν ο, τ η ν ε λ ε γ κ τ ι κ ή ε πιτροπή και κατ α χ ω ρ ε ί τ α α π ο τ ε λ έ σ µ ατα σε π ρ α κ τ ι κ ό. Τ ο π ρ α κ τ ι κ ό κ ά θε τ ο π ι κ ή ς ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς ε πιτροπή ς µ α ζ ί µ ε τ α ψ η φ ο δ έ λ τ ι α, τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η ψηφισάντων κ αι τ ο υ ς φ α κ έ λ ο υ ς τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι σ ε ε ι δ ι κ ό φ ά κ ε λ ο, π ο υ σ φ ρ α γ ί ζ ε τ αι µε ισπαν ι κ ό κ ε ρ ί κ α ι µ ο ν ο γ ρ άφεται α π ό τ η ν Τ. Ε. Ε. κ αι τ ο δ ι κ α σ τ ικ ό α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο. Ο σ φ ρ α γ ι σ µ έ ν ο ς φ ά κ ε λ ο ς µ ε τ αφέρεται ή α π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι µ ε ε υ θύνη της Τ.Ε.Ε. το αργότερο εντός της ε π ο µ έ ν η ς σ τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή. Η π α ρ α λ α β ή τ ων σ φ ρ α γ ι σ µ έ ν ω ν φ α κ έ λ ω ν γ ί ν ε τ αι α π ό τ η ν Κ. Ε. Ε. π αρουσία του δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ αντιπροσώπου. Η Κ. Ε. Ε. ε κ τ ό ς α π ό τ α π α ρ α π ά ν ω µ ε τ ά τ η ν π α ρ α λ αβ ή ό λ ω ν τ ων φ α κ έ λ ων τ ω ν Τ. Ε. Ε. π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι τ α ε κ λ ο γ ι κ ά µ έ τ ρ α κ α ι α ν α κ η ρ ύ σ σ ε ι τ ο υ ς ε πιτυχόντες και αναπληρωµατ ι κ ο ύ ς γ ι α τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο, τ ο υ ς α ν τ ι προσώπους για το δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ µ ι ο ό ρ γ α ν ο κ α ι τ η ν Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε πιτροπή. 3. Η Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ωµ α ν α π αρατεί ν ε ι τ η ν ψ η φ ο φ ο ρ ί α κ ατ ά µ ί α ( 1 ) ώ ρ α, ε φ ό σ ο ν α υ τ ό κ ρ ί ν ε τ αι σ κ ό π ι µ ο. Ι - Ι ψηφοφ ο ρ ί α δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α πε ρ α τ ω θεί, ε φ ό σ ο ν α ν α µ έ ν ο υ ν µ έ λ η γ ι α ν α ψ η φ ί σ ο υ ν. 4. Η Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή σ υ ν τ ά σ σ ε ι πρακτικό σε τ ρ ί α α ν τ ί γ ρ αφ α γ ι α τ α αποτελέσµατ α, α ν α φ έ ρ ο ν τ α ς τ ο υ ς ε πιτυχόντες, α ν α π λ η ρ ωµ α τ ι κ ο ύ ς, τ ο υ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς κ α θ ε ν ό ς, τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν ψ η φ ι σ ά ν τ ω ν, τ α ε ξ α γ χ θέ ν τ α κ ατ ά περίπτωση ε κ λ ο γ ι κ ά µέ τ ρ α, τ ι ς τ υ χ ό ν υ π ο β λ η θε ί σ ε ς ε ν σ τ ά σ ε ι ς κ αι γ ε ν ι κ ά ό λ α τ α σ τ ο ιχεία των α ρ χ α ι ρ ε σ ι ώ ν. Τ ο Π ρ α κ τ ι κ ό υ π ο γ ρ άφεται κ α ι σ φ ρ α γ ί ζ ε τ αι α π ό τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, έ ν α δ ε αν τ ί γ ρ α φ ο α υ τ ού

14 ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι σ τ ο β ι β λ ί ο π ρ ακ τ ι κ ώ ν. 5. Έ ξ ι ( 6 ) µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η η Ε. Ε. π α ρ α λ α µ β ά ν ε ι α π ό τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο τ ο υ ς ε κ λ ο γ ι κ ο ύ ς κ ατ α λ ό γ ο υ ς κ α ι π ρ ο β α ί ν ε ι σ τ ο ν έ λ ε γ χ ο κ α ι τ η σ φ ρ ά γ ι σ η τ ο υ ς. 6. Η Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ ο ν τ ύ π ο τ ο µ έ γ ε θ ο ς κ α ι τ ο χ ρ ώ µ α τ ο υ ψ η φ ο δ ε λ τ ί ο υ. Τ α ψη φ ο δ έ λ τ ι α τ υ π ών ο ν τ α ι η π ο λ υ γ ρ α φ ο ύ ν τ αι ή φ ω τ ο αν τ ι γ ρ άφ ο ν τ α ι ή δ α κ τ υ λ ο γ ρ αφ ο ύ ν τ α ι µ ε τ η ν ε υ θ ύ ν η κ αι τ η φ ρ ο ν τ ί δ α τ η ς Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς Ε πιτροπής. Τα έξοδα β α ρ ύ ν ο υ ν τ ο σ ω µ α τ ε ί ο. Ε φ ό σ ο ν γ ί ν ε τ α ι ε κ λ ο γ ή µ ε λ ώ ν γ ι α ό λ α τ α ό ρ γ αν α τ ο υ σ ω µ ατ ε ί ο υ, γ ι α τ α ο π ο ί α γ ί ν ο ν τ αι ε κ λ ο γ έ ς. 7. Η Ε. Ε. υ π οχ ρ ε ο ύ τ αι γ ι α τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή κ ά θε δ ι άτ α ξ η ς, τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ ατ α σ τ α τ ι κ ο ύ π ο υ αφ ο ρ ά τ η ν ε κ λ ο γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α., ε φ ό σ ο ν α υ τ ή δ ε ν αν τ ι β α ί ν ε ι σ τ ο ν ό µ ο. Η Κ ε ν τ ρ ι κ ή Εφ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή µ π ο ρ ε ί ν α ε κ δ ώ σ ε ι αν ακ ο ί ν ω σ η µ ε ο δ η γ ί ε ς π ρ ο ς τ α µ έ λ η γ ι α ν α δ ι ε υ κ ο λ υ ν θε ί η ε κ λ ο γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΛΟΓΗ.Σ. - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΤ ΕΡΟΒΑΘΜΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Ο ι α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς γ ι α τ η ν αν ά δ ε ι ξ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Συµβουλίου, α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν γ ι α τ ο δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ µ ι ο κ α ι ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς ε π ι τ ρ ο πή ς δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν τ αι µ ε µ υ σ τ ι κ ή ψ η φ ο φ ο ρ ί α. ι κ αί ω µ α ψή φ ο υ έ χ ο υ ν ό λ α τ α τ αµ ε ι α κ ά τ α κ τ ο π ο ι η µ έ ν α µέλη. 2. Ο ι υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ ι ς α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς σ τ α µ ατ ο ύ ν τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο έ ξ ι ( 6 ) ο λ ό κ λ η ρ α εικοσιτετράωρα πριν από την ηµέρα τ ω ν ε κ λ ο γ ών. 3. Ο ι υ π ο ψ ή φ ι ο ι γ ι α τ η ν Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή δ ε ν µ π ο ρε ί ν α ε ί ν αι

15 υ π ο ψ ή φ ι ο ι τ α υ τ όχ ρ ο ν α γ ι α τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο. 4. Ο ι υ π ο ψ ή φ ι ο ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α κ α τ έ ρ χ ο ν τ α ι µ ε µ ο ν ω µ έ ν ο ι κ α θένας µ ε δ ι κ ό τ ο υ ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο ή ν α σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν σ ε σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ ς. 5. Σ ο υ ς ε κ λ ο γ ι κ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς ε γ γ ρ άφ ο ν τ α ι έ γ ι ν α ν µ έ λ η µ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς ε κ λ ο γ ο α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς σ υ ν έ λ ε υ σ η ς. 6. Ε ι δ ι κ ή πινακ ί δ α, µ ε τ ο υ ς α ρ ι θ µ ο ύ ς τ ω ν δ ι ε κ δ ι κ ο υ µένων ε δ ρ ώ ν χ ω ρ ι σ τ ά γ ι α κ ά θε ό ρ γ α ν ο, κ α θ ώ ς κ α ι τ ο υ ς α ν ώτ ε ρ ο υ ς ε π ι τ ρ ε π ό µ ε ν ο υ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς π ρ ο τ ί µ η σ η ς κ ατ ά π ε ρ ί πτ ω σ η, π α ρ α µ έ ν ε ι α ν αρτηµένη σε ε µ φ αν έ ς σ η µ ε ί ο τ ο υ χ ώρου διε ξ αγ ω γ ή ς τ η ς ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς κ α θ ό λ η τ η δ ι ά ρ κ ε ι ά τ η ς ή α ν αγ ρ ά φ ε τ α ι σ τ ο ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο. Σ τ η ν π ρ ώ τ η πε ρ ί πτ ωση οι εφορευτικές επιτροπές υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι ν α ανακοινώνου ν σ τ ο υ ς π ρ ο σ ε ρ χ ό µ ε ν ο υ ς τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω α ρ ι θ µ ο ύ ς. 7. α ) Κ ά θε σ υ ν δ υ α σ µ ό ς ή µ ε µ ο ν ω µ έ ν ο ς υ π ο ψ ή φ ι ο ς λ αβ α ί ν ε ι µ έ ρ ο ς σ τ ι ς ε κ λ ο γ έ ς µ ε δ ι κ ό τ ο υ ς ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο. Σ τ ο ψηφοδέ λ τ ι ο κ ά θ ε σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ κ αι κ άτ ω α π ό τ ο ν τ ί τλ ο «Γ ι α τ ο. Σ.» α ν αγ ρ άφ ο ν τ α ι ο ι α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ι υ π ο ψήφιοι µε αλφαβητική σ ε ι ρ ά τ ων ο ν ο µ άτ ω ν. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κ ά τ ω α π ό τ ο ν τ ί τ λ ο «γ ι α τ η ν Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε πιτροπή» σι αν τ ί σ τ ο ι χ ο ι υ π ο ψή φ ι ο ι µ ε α λ φ αβ η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά τ ων ο ν ο µ άτ ω ν τ ο υ ς. Ο ι α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι γ ι α τ ο σ υ νέ δ ρ ι ο τ η ς Π Ο Ε -. Ο. Υ. σ ε ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο µ ε τ ο υ ς α ν τ ί σ τ ο ιχ ο υ ς υ π ο ψ η φ ί ο υ ς τ ο υ σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ µ ε α λ φ αβ η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά τ ω ν ο ν ο µ άτ ω ν. Ο ι ε κ λ ο γ έ ς γ ι α τ η ν αν ά δ ε ι ξ η. Σ., Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν σ τ η ν Ο µ ο σ π ο ν δ ί α ε κ λ έ γ ο ν τ αι σ τ η ν ί δ ι α ε κ λ ο γ ή. 8. Κ ά θε µ έ λ ο ς υ ποχρε ο ύ τ α ι ν α ψ η φ ί σ ε ι τ ο υ ς υ π ο ψη φ ί ο υς ε ν ό ς µ ό ν ο σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ ή έ ν α µ ό ν ο µ ε µ ο ν ωµ έ ν ο υ π ο ψ ή φ ι ο. Ο ι σ τ α υ ρ ο ί π ρ ο τ ί µ η σ η ς δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι πε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε δ ρ ώ ν ή τ ω ν αν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν. Ε φ ό σ ο ν έ ν α ψηφοδέ λ τ ι ο φ έ ρ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς π ρ ο τ ί µ η σ η ς κ ατ α µ ε τ ρ ε ί τ α ι σ τ ο σ υ ν δ υ α σ µ ό κ αι λ αµβάνεται σαν ν α µ η ν έ χ ε ι κ α ν έ ν α σ τ αυ ρ ό. Γ ι α µ ε µ ο ν ω µ έ ν ο υ ς υ ποψηφίους δε ν

16 ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ι ο ι σ τ α υ ρ ο ί π ρ ο τ ί µ η σ η ς. 9. Η α ν ακ ή ρ υ ξ η τ ω ν ε π ι τ υ χ ό ν τ ω ν κ α ι τ ω ν αν α π λ η ρ ω µ α τ ι κ ώ ν γ ι α τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο, τ ο ε υ τ ε ρ ο β ά θ µ ι ο κ αι τ η ν Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, γ ί ν ε τ αι α π ό τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε πιτροπή µε το σύστηµα της α π λ ή ς αν α λ ο γ ι κ ή ς ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : Ο ι έ δ ρ ε ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, τ η ς Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς Ε πιτροπή ς κ α ι ο α ρ ι θ µ ό ς τ ων α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ων κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι µ ε τ α ξ ύ τ ω ν σ υ ν δ υ α σ µ ώ ν κ α ι τ ω ν χ ω ρ ι σ τ ώ ν υ ποψηφίων αν ά λ ο γ α µ ε τ η ν Τ ο υ ς δ ύ ν αµ η. Τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ων ε γ κ ύ ρ ων ψ η φ ο δ ε λ τ ί ω ν δ ι αι ρ ε ί τ αι µ ε τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν ε δ ρ ών τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ ή τ η ς Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ή µ ε τ ο ν α ρ ι θµ ό τ ων αν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ ε κ λ έγονται Τ ο π η λ ί κ ω ν α υ τ ή ς τ η ς Ί δ ι αί ρ ε σ η ς π α ρ αλ ε ι π ο µ έ ν ο υ Τ ο υ κ λ ά σ µ α τ ο ς α π ο τ ε λ ε ί. τ ο ε κ λ ο γ ι κ ό µ έ τ ρ ο. Κ ά θ ε σ υ ν δ υ α σ µ ό ς κ α τ αλ α µ β ά ν ε ι Τ ό σ ε ς έ δ ρ ε ς σ τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο ή τ η ν Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή κ α ι ε κ λ έ γ ε ι τ ό σ ο υ ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς ό σ ε ς φ ο ρ έ ς χ ω ρ ε ί τ ο ε κ λ ο γ ι κ ό µ έ τ ρ ο σ τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν ε γ κ ύ ρ ω ν ψη φ ο δ ε λ τ ί ω ν, π ο υ έ λ αβε. Ο ι έ δ ρ ε ς π ο υ µ έ ν ο υ ν α δ ι ά θ ε τ ε ς κ α ι ο α ρ ι θµ ό ς τ ω ν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν, που δε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς δ ι ατ ά ξ ε ι ς τ ω ν π ρ ο η γ ο υ µ έ ν ω ν π α ρ α γ ρ άφ ω ν κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι α πό µία στου ς σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ ς ε κ ε ί ν ο υ ς, π ο υ έ χ ο υ ν κ α τ α λ άβει του λ ά χ ι σ τ ο ν µ ί α έ δ ρ α ή έ χ ο υ ν ε κ λ έ ξ ε ι έ ν α ν α ν τ ι πρόσωπο, και οι οποίοι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ ν υ π ό λ ο ι π ο ψ η φ ο δ ε λ τ ί ων µ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α π ό τ ο 1 / 3 τ ο υ ε κ λ ο γ ι κ ο ύ µ έ τ ρ ο υ κ α ι π ο υ πλησιάζουν περισσότερο το ε κ λ ο γ ι κ ό µ έ τ ρ ο. Ο ι έ δ ρ ε ς, π ο υ µ έ ν ο υ ν α δ ι ά θε τ ε ς ή ο α ρ ι θ µ ό ς τ ων α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι κ α ι µ ε τ ά τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ων τ η ς π ρ ο η γ ο υ µ έ ν η ς παραγράφου κ ατ αν έ µ ο ν τ α ι µ ε τ α ξ ύ τ ω ν σ υ ν δ υ α σ µ ώ ν, π ο υ έ χ ο υ ν τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο υ π ό λ ο ι π ο ψ η φ ο δ ε λ τ ί ω ν α π ό µ ί α έ δ ρ α ή από έναν α ν τ ι πρόσωπο. Σ ε π ε ρ ί πτ ω σ η ι σ ο δ υ ν αµ ί α ς γ ί ν ε τ αι κ λ ή ρ ω σ η

17 1 0. Μ ε µ ο ν ω µ έ ν ο ς υ π ο ψή φ ι ο ς, π ο υ έ λ αβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο α ρ ι θ µ ό ψ ή φ ων από το ε κ λ ο γ ι κ ό µ έ τ ρ ο, κ ατ α λ αµ β άν ε ι µ ί α έ δ ρ α σ τ ο ό ρ γ α ν ο, γ ι α τ ο ο π ο ί ο ε ί χ ε θέσει υποψη φ ι ό τ η τ α Σ υ ν δ υ α σ µ ό ς, π ο υ πε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι υ π ο ψη φ ί ο υ ς λ ι γ ό τ ε ρ ο υ ς α π ό τ ι ς έ δ ρ ε ς π ο υ τ ο υ α ν ή κ ο υ ν κ ατ α λ α µ β άν ε ι τ ό σ ε ς έ δ ρ ε ς, ή ε κ λ έ γ ε ι µ ό ν ο τ ό σ ο υ ς αν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς, ό σ ο ι κ α ι ο ι υ π ο ψ ή φ ι ο ι τ ου. ΑΡΘΡΟ 13 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ ΥΓΚΡΟΤΗΣ Η ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1. Τ ο. Σ. α π ο τ ε λ ε ί τ αι α π ό δ έ κ α π έ ν τ ε ( 1 5 ) µ έ λ η, η θ η τ ε ί α τ ο υ ε ί ν α ι τ ρ ι ε τ ή ς α ρ χ ο µ έ ν η α π ό τ η ν η µ έ ρ α ε κ λ ο γ ή ς τ ο υ κ αι ε ί ν α ι υ π ε ύ θυ ν ο γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ων αποφάσε ω ν τ ω ν Γ. Σ. 2. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι γ ι α σ υ γ κ ρ ό τ η ση σ ε σ ώµ α τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο µ έ σ α σ ε δ έ κ α µ έ ρ ε ς ( 1 0 ) α π ό τ η ν η µ έ ρ α τ ω ν α ρ χ α ι ρ ε σ ι ώ ν. Τ ο π ρ ώ τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ υ γ κ α λ ε ίτ α ι α π ό τ ο ν π ρ ώτ ο πλειοψηφίσαντα σύµβουλο του π λ ε ι ο ν ο ψ η φ ί σ α ν τ ο ς σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ, ο ο π ο ί ο ς π ρ ο ε δ ρ ε ύ ε ι µ έ χ ρ ι τ η ς ε κ λ ο γ ή ς τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ σ ε πε ρ ί π τ ω σ η 3. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι τ α κ τ ι κ ά µ ί α φ ο ρ ά τ ο µ ή ν α κ α ι έ κ τ α κ τ α ό τ α ν τ ο ζ η τ ή σ ε ι ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς, ή µ ε έγ γ ρ α φ η α ί τ η σ η έ ξ ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ ύ µ β ο υ λ ο ι. Ό τ α ν τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ υ γ κ αλ ε ί τ αι µ ε τ ά α π ό α ί τ η σ η, ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν α σ υ γ κ α λ έ σ ε ι. Σ. µ έ σ α σ ε έ ξ ι ( 6 ) µ έ ρ ες. Σε α ν τ ί θ ε τ η πε ρ ί πτωση, τα µέλη, που υπογράφ ο υ ν τ η ν α ίτ η σ η κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν αυτή σ όλα τα µέλη του Συµβο υ λ ί ο υ, ο ρ ί ζ ο ν τ α ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α τ η µ έ ρ α κ αι τ η ν ώ ρ α τ η ς σ ύ γ κ λ η σ η ς τ ο υ.σ. ο π ό τ ε κ α ι σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι ν ό µ ι µ α ε φ ό σ ο ν υ π ά ρ χ ε ι α π α ρ τ ί α. Σ ε π ε ρ ί πτ ω σ η α πουσίας Προέδ ρ ο υ κ α ι Α ν τ ι π ρ ο έ δ ρ ο υ σ τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η α υ τ ή π ρ ο ε δ ρ ε ύ ε ι έ ν α µ έ λ ο ς, π ο υ ε κ λ έ γ ε τ αι µε

18 α π ό φ α σ η τ ω ν µ ε λ ώ ν. 4. Μ έ λ ο ς τ ο υ. Σ. π ο υ α π ο υ σ ι ά ζ ε ι α δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ α α π ό τ ρ ε ί ς σ υ ν έ χ ε ι ς τ α κ τ ι κ έ ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς αντικαθίστατ α ι, µ ε τ ά από απόφαση τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ α π ό τ ο ν ε π ό µ ε ν ο α ν απληρωµ α τ ι κ ό τ ο υ σ υ ν δ υ ασµού τ ο υ. 5. Σ ε πε ρ ί πτ ω σ η π α ρ α ί τ η σ η ς µ έ λ ο υ ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Συµβουλίου τ η θέ σ η τ ο υ κ α τ α λ α µ β ά ν ε ι ο πρώτος αναπληρωµατ ι κ ό ς τ ο υ σ υ ν δ υ α σ µ ο ύ τ ο υ. Ε φ ό σ ο ν δ ε ν υ πάρχει αναπληρωµατικός για τη Θ έ σ η τ ο υ π α ρ α ι τ η θ έ ν τ ο ς µ έ λ ο υ ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ η έ δ ρ α µ έ ν ε ι κ ε ν ή. Α ν ο ι κ ε ν έ ς θ έ σ ε ι ς υ πε ρ β ο ύ ν τ ο 5 0 % τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ων ε δ ρ ώ ν γ ί ν ο ν τ αι α ρ χ αι ρ ε σ ί ε ς. 6. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο ε ί ν αι σ ε α π α ρ τ ί α ό τ α ν ε ίν α ι π α ρ ό ν τ α τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 1 / 2 σ υ ν 1 τ ω ν µ ε λ ών του ιοικητικού Συµβ ο υ λ ί ο υ κ α ι ο ι α π ο φ ά σ ε ι ς π α ί ρ ν ο ν τ αι µ ε απόλυτη πλειοψηφία των π α ρ ό ν τ ων. 7. Τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο ε κ λ έ γ ε ι µ ε µ υ σ τ ι κ ή ψηφοφορία τον Π ρ ό ε δ ρ ο, τ ο ν Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο, τ ο Γ ρ α µ µ α τ έ α, τ ο ν Ο ρ γ α ν ω τι κ ό Γ ρ α µ µ α τ έ α κ αι τ ο ν Τ α µ ί α Π ρ ό ε δ ρ ο ς σ υ γ κ α λ ε ί κ α ι δ ι ε υ θ ύ ν ε ι τ ι ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ει ς τ ο υ. Σ., θ έ τ ε ι τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α σ ε ψη φ ο φ ο ρ ί α, κ η ρ ύ σ σ ε ι τ η ν έ ν α ρ ξ η κ α ι λ ή ξ η τ ων σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ων, ε κ π ρ ο σ ω π ε ί, µ α ζ ί µ ε τ ο Γ. Γ ρ α µ µ α τ έ α τ ο σ ω µ ατείο στα δικαστήρια και σ ό λ ε ς τ ι ς κ ρ ατ ι κ έ ς α ρ χ έ ς, σ ό λ ε ς τ ι ς σ χ έ σ ε ι ς κ α ι σ ε θέ µ ατ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί α ς τ ο υ, υ π ο γ ρ άφει κάθε ε ξ ε ρ χ ό µ ε ν ο έ γ γ ρ α φ ο, ή α ν α κ ο ί ν ω σ η, ε λ έ γ χ ε ι κ α ι υ π ο γ ρ ά φ ε ι πρώτος τα πρακτικά, κ α τ α ρ τ ί ζ ε ι τ η ν η µ ε ρ ή σ ι α δ ι άτ α ξ η µ ε τ ο ν Γ. Γ ρ αµ µ α τ έ α, υ π ο γ ρ άφει µε τον ταµ ί α τ α ε ν τ ά λ µ α τ α π λ η ρ ωµ ώ ν, µ ε ρ ι µ ν ά γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν τ ο υ. Σ. γ ι α τ η σ ω σ τ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ κ α ι τ ω ν ε πιτροπών δουλειάς. Μ ε έ γ κ ρ ι σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ αι µε άλ λ ο υ ς σ υ ν / κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς, π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ί ζ ε ι ε π ι σ κ έ ψε ι ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς - δ ι α λ έ ξ ε ι ς κ α ι γ ε ν ι κ ά δ ι άφ ο ρ ε ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ σ ωµατεί ο υ, π ο υ

19 σ υ ν τ ε λ ο ύ ν σ τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τ ω ν αιτηµάτων κ αι τ ο α ν έ β α σµ α τ ο υ ε π ι πέ δ ο υ, κ αι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α έ χ ε ι ό λ ε ς τ ι ς υ π οχ ρ ε ώ σ ε ι ς κ αι τ α δ ι κ α ι ώµ α τ α, π ο υ α π ο ρ ρ έ ο υ ν α π ό τ ο ν τ ί τ λ ο τ ο υ. Ε ι σ η γ ε ί τ α ι τ α θέµατα στο ιοικητικό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο, σ υ ν τ ά σ σ ε ι τ ι ς α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς κ α ι κ ά θ ε κ ε ί µ ε ν ο, που ε ξ έ ρ χ ε τ α ι σ τ α πλαίσια των α π ο φ ά σ ε ων τ ο υ. Σ. Ό τ α ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς α π ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν α ν α π λ η ρ ώ ν ε ι σ ε ό λ α τ α κ α θ ή κ ο ν τ α ο Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι µ ε τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο τ ο υ. Σ. γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τ ων α π ο φ ά σ ε ω ν κ α ι τ ο ν αν α π λ η ρ ώ ν ε ι σ όλ α τ α κ α θ ή κ ο ν τ α σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α π ο υ σ ί ας Γ. Γ ρ α µ µ α τ έ α ς ε ί ν α ι υ πε ύ θυνος για τη φύλαξη τη ς σ φ ρ α γ ί δ α ς, τ ω ν α ρ χ ε ί ω ν κ α ι τ ω ν β ι β λ ί ω ν τ ο υ σ ωµατείου, π ο υ π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι α πό το νόµο. Ε ί ν αι υ πεύθυνος για την ορθή σύνταξη των π ρ α κ τ ι κ ώ ν κ α ι γ ι α τ η ν υ π ο γ ρ αφή του ς α π ό ό λ α τ α µ έ ρ η. Π ρ ο σ υ π ο γ ρ ά φ ει µαζί µ ε τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο τ α ε ξ ε ρ χ ό µ ε ν α έ γ γ ρ αφ α, φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι γ ι α τ η δ α κ τ υ λ ο γ ρ άφ η σ η τ ω ν κ ε ι µ έ ν ω ν, σ υ ν τ ά σ σ ε ι τ ο υ ς ε κ λ ο γ ι κ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς, β ο η θ ο ύ µ ε ν ο ς α π ό τ ο ν Τ α µ ί α κ α ι τ ο ν Ο ρ γ ανωτικό Γ ρ α µ µ α τ έ α Ε πίσης εποπτεύει την τήρηση του Μ η τ ρ ώ ο υ τ ων µ ε λ ώ ν, γ ι α τ η ν τ ακ τ ι κ ή ε ν η µ έ ρ ω σ ή τ ο υ ς Ο ρ γ α ν ωτ ι κ ό ς Γ ρ αµ µ ατ έ ας ε ί ν α ι υ π ε ύ θυ ν ο ς γ ι α τ η δ ι ε ξ αγ ω γ ή τ η ς αλ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς, τ η δ ι ε κ πε ρ αί ω σ η ό λ ω ν τ ω ν ε ν τ ύ π ω ν τ ο υ Σ ωµ α τ ε ί ο υ, τ η ν κ α τ α γ ρ α φ ή τ ων π ρ ακ τ ι κ ών τ ων σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν κ αι τ η ν τ ή ρ η σ η α ρ χ ε ί ο υ δ η µ ο σ ι ε υ µ άτ ω ν. που α φ ο ρ ο ύ ν τ ο σ ω µ α τ ε ί ο. Π ρ ο ε τ ο ι µ άζει τις παραστάσε ι ς, δ ι αλ έ ξ ε ι ς, σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς, ε πισκέψε ι ς κ α ι γ ε ν ι κ ά τ ι ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ κ α ι β ο η θ ά τ ο Γ. Γ. σ τ ο έ ρ γ ο τ ο υ

20 ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1. 0 Τ α µ ί ας ε ί ν α ι υ πε ύ θυ ν ο ς γ ι α τ η χ ρ η µ α τ ι κ ή π ε ρ ι ο υ σ ί α τ ο υ Σ ω µ ατ ε ί ο υ κ αι τ η ν υ π ό λ ο ι π η κ ι ν η τ ή πε ρ ι ο υ σ ί α τ ο υ. Ε ι σ π ρ άτ τ ε ι α π ε υ θ ε ί α ς ο ί δ ι ο ς ό σ α ο φ ε ί λ ο ν τ α ι σ τ ο σ ω µ α τ ε ί ο ή δ ι α τ ί θενται γ ι α τ ο σ ω µ α τ ε ί ο α υ τ ό ο π ο ι α δ ή π ο τ ε π η γ ή. Ε ί ν αι υ π ό λ ο γ ο ς κ α ι έ χ ε ι π ο ι ν ι κ ή κ α ι α σ τ ι κ ή ε υ θύ ν η γ ι α κ ά θ ε α π ώ λ ε ι α χ ρ η µ άτων ή πληρωµ ή χ ω ρ ί ς ε ν τ ά λ µ α τ α. Κ α τ α θέ τει στην τ ρ ά π ε ζ α ό λ ε ς τ ι ς ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ, µ π ο ρ ε ί δε ν α κ ρ α τ ή σ ε ι σ τ α χ έ ρ ι α τ ο υ γ ι α τ ι ς τ ρ έ χ ο υ σ ε ς δ α π ά ν ε ς τ ου Σ ω µ ατ ε ί ο υ µ έ χ ρ ι δ ρ χ Κ ά ν ε ι τ ι ς α ν αλ ή ψε ι ς τ ων χ ρ η µ ά τ ων α π ό τ η ν Τ ρ ά πεζα µε επιταγή π ρ ο σ υ π ο γ ρ α φ ο µ έ ν η α π ό τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο. Ε ν ε ρ γ ε ί τ ι ς πληρωµές για τις τρέχουσες ανάγκες µε εντάλ µ ατ α π ρ ο σ υ π ο γ ρ α φ ό µ ε ν α α π τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο π ο υ π α ί ρ ν ε ι τ η ν έ γκ ρ ι σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ. Υ π ο β ά λ λ ε ι σ τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο σ ύ ν τ ο µ η κ α τ ά τ ε τ ρ άµ η ν ο ή ο π ο τ ε δ ή π ο τ ε ν α ζ η τ η θε ί α π αυτό έκθε σ η γ ι α τ η ν ο ι κ ον ο µ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ Σ ω µ α τ ε ί ο υ. Σ υ ν τ ά σ σ ε ι τ ο ν ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό τ η ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς π ο υ πέ ρ α σ ε κ αι τ ο γ ε ν ι κ ό π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ό τ ο υ ε π ο µ έ ν ο υ χ ρ ό ν ο υ κ α ι τ α υ π ο β άλ λ ε ι γ ι α ε π ι κ ύ ρ ω σ η σ τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο κ α ι µ ε τ ά για έ γ κ ρ ι σ η σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η π ο υ α π ο φ ασίζε ι τ ε λ ι κ ά Τ α µ ί ας ε ί ν α ι υ πε ύ θυ ν ο ς γ ι α τ η σ ω σ τ ή τ ή ρ η σ η κ α ι ε ν η µ έ ρ ω σ η τ ο υ β ι β λ ί ο υ ε ι σ π ρ ά ξ ε ων κ α ι π λ η ρ ω µ ών. Σ ε π ε ρ ί πτ ω σ η κ ω λ ύ µ ατ ο ς τ ο υ Ταµία τον αναπληρώνει έ ν α µ έ λ ο ς τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ ο ρ ι ζ ό µ ε ν ο α π α υ τ ό Τ α µ ί ας ε λ έ γ χ ε τ α ι α π τ ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο γ ι α τ η ν κ αλ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ η ς πε ρ ι ο υ σ ί α ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ

21 ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Η Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό τ ρ ί α τ α κ τ ι κ ά µ έ λ η κ α ι έ ν α αν α π λ η ρ ω µ ατ ι κ ό, π ο υ ε κ λ έ γ ο ν τ αι τ αυ τ όχ ρ ο ν α και για τον ί δ ι ο χ ρ ό ν ο µ ε τ ά λ λ α µ έ λ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ, τ ο υ ς α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς κ λ π. 2. Η Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή κ ατ ά τ η ν π ρ ώ τ η µ ε τ ά τ η ν ε κ λογή της σ υ ν ε δ ρ ί α σ η, π ο υ τ η σ υ γ κ αλ ε ί τ ο µ έ λ ο ς π ο υ πλειοψήφησε µ έ σ α σ ε δ έ κ α ( 1 0 ) µ έ ρ ε ς κ α ι σ ε α δ ρ άν ε ι α ή ά ρ ν η σ ή τ ο υ, ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε µ έ λ ο ς τ η ς, ε κ λ έ γ ε ι τ ο ν π ρ ό ε δ ρ ό τ η ς. Τ α µ έ λ η τ η ς Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο πής δικαι ο ύ ν τ α ι ο ποτεδήποτε να ε λ έ γ χ ο υ ν τ α β ι β λ ί α, τ α δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά, β ι β λ ι ά ρ ι α κ ατ α θέ σ ε ω ν κ α ι µ ε τ ρ η τ ά τ α µ ε ί ο υ. 3. Η Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή υ π ο χ ρ ε ο ύ τ αι ν α ε µ φ αν ί ζ ε ι κ ατ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς συνέλευσης συνοπτ ι κ ή έ κ θε σ η ε λ έ γ χ ο υ τ η ς δ ι αχείρισης του σωµατείου. 4. Η Ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο πή τ η ρ ε ί β ι β λ ί ο π ρ α κ τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ θ έ σ ε ων, ό π ο υ κ ατ α χ ω ρ ε ί τ α π ρ α κ τ ι κ ά τ ων ε λ έ γ χ ων π ο υ δ ι ε ν ε ρ γ ε ί. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ Σ ε κ ά θε µ ο ν ά δ α ε κ λ έ γ ε τ α ι µ ε µ υ σ τ ι κ ή ψη φ ο φ ο ρ ί α έ ν ας α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς αυτής, µέλος Σ ώ µ ατ ε ί ο υ. 2. Ο ι ε κ λ ο γ ι κ έ ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς, τ α κ αθήκοντα, σι αρµοδι ό τ η τ ε ς κ αι κ ά θ ε σ χ ε τ ι κ ό µ ε τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ων α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ων κ α θ ορίζονται µ ε ε σ ωτερικό κανονισµό, που κ ατ α ρ τ ί ζ ε τ αι α π ό τ ο ι οι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο

22 ΑΡΘΡΟ 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ο υ κ α τ α σ τ ατ ι κ ο ύ µ π ο ρ ε ί ν α κ ά ν ε ι µ ό ν ο ν η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ων µ ε λ ώ ν κ α ι ό π ω ς ο ν ό µ ο ς ο ρ ί ζ ε ι. 2. Τ ο σ ω µ ατείο διαλύεται αν τ α µ έ λ η τ ο υ µ ε ι ω θ ο ύ ν σ ε α ρ ι θ µ ό µ ι κ ρ ό τ ε ρ ο τ ω ν ε ί κ ο σ ι ( 2 0 ). 3. Τ ο Σ ω µ ατ ε ί ο δ ι α λ ύ ε τ α ι µ ε α π ό φ α σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ νέ λ ε υ σ η ς κ α ι ό π ω ς ν ό µ ο ς ο ρ ί ζ ε ι. 4. Γ ι α τ η δ ι ά λ υ σ η τ ο υ Σ ω µ ατείου και τροποποίηση καταστατ ι κ ο ύ χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι η π α ρ ο υ σ ί α σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ 1 / 2 τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ω ν τ α µ ε ι ακ ά τ ακ τ ο π ο ι η µ έ ν ω ν µ ε λ ών και π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν 3 / 4 τ ων π α ρ ό ν τ ων. 5. Σ ε πε ρ ί πτ ω σ η δ ι α λ ύ σ ε ω ς τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ γ ί ν ε τ α ι ε κ κ α θ άριση σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Α. Κ. Τ α περιου σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ σ ω µ α τ ε ί ο υ πε ρ ι έ ρ χ ο ν τ α ι σ τ η ν Π Ο Ε - Ο Υ

23 ΑΡΘΡΟ Γ ι α τ η ν α π ό κ τ η σ η α κ ί ν η τ η ς ή κ ι ν η τ ή ς π ε ρ ι ο υ σ ί ας απαιτείται α π ό φ α σ η Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς. Γ ι α τ η ν α π ό κ τ η σ η κ ι ν η τ ή ς πε ρ ι ο υ σ ί α ς α ξ ί α ς κ άτ ω τ ω ν τ ε τ ρ ακ ο σ ί ων χ ι λ ι ά δ ω ν ( ) α π α ι τ ε ί τ α ι α π ό φ αση του ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ. 2. Α π αγ ο ρ ε ύ ε τ α ι η α ν ά µ ε ι ξ η τ η ς κ ι ν η τ ή ς κ α ι α κ ί ν η τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί ας σ ε κ ε ρ δ ο σ κ ο πικές επιχειρήσεις. ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙ ΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τ ο Σ ω µ ατ ε ί ο µ π ο ρ ε ί ν α π ρ ο σ χ ω ρ ε ί σ ε έ ν ω σ η µ ε ά λ λ ο δ η µ ο σ ι ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ό σ ω µ ατείο ή και σε ενώσε ι ς σ ωµ α τ ε ί ων ι δ ί ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ µ ε πρόταση του ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ κ αι α π ό φ α σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς, ό π ω ς ο ρ ί ζ ε ι ο ν ό µ ο ς / Τ ο Σ ω µ ατ ε ί ο ε ί ν α ι µ έ λ ο ς τ η ς Π Ο Ε - Ο Υ. 2. Ο α ρ ι θ µ ό ς τ ων ε κ π ρ ο σ ώ π ων, που ε κ λ έ γ ο ν τ αι γ ι α τ η ν Π Ο Ε - ΟΥ κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ο ε κ λ ο γ ι κ ό µ έ τ ρ ο π ο υ α ν αφέρε τ αι σ τ ο κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ η ς. 3. Τ ο Σ ω µ ατ ε ί ο υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν α κ α τ α β άλ λ ε ι σ τ η ν Π Ο Ε - Ο Υ τ ι ς τ α µ ε ι ακές οικονοµικές συνδροµές. Το ποσό της συνδροµής και η δ ι α δ ι κ α σ ί α κ ατ αβολής ορίζεται από το κατ α σ τ α τ ι κ ό τ η ς Π Ο Ε Ο Υ

24 ΑΡΘΡΟ 20 Ο Σ ύ λ λ ο γ ο ς γ ι ο ρ τ ά ζ ε ι τ η ν Π ρ ω τ ο µ α γ ι ά σ α ν π α γ κ ό σ µ ι α η µ έ ρ α τ α ξ ι κ ώ ν αγ ώ ν ω ν τ ω ν ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν γ ι α τ η ν π ρ ο β ο λ ή τ ω ν α ι τ η µ άτ ω ν τ ο υ. ΑΡΘΡΟ Τ ο π α ρ ό ν κ αταστατικό αποτελούµενο από είκοσι δύο ( 2 2 ) ά ρ θ ρ α α ν α γ ν ώ σ θη κ ε, σ υ ζ η τ ή θ η κ ε κ α ι τ ρ ο π ο π ο ι ή θη κ ε σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ η ς Η ι σ χ ύ ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ ατ α σ τ ατ ι κ ο ύ α ρ χ ί ζ ε ι α πό της ε π ο µ έ ν η ς η µ έ ρ α ς τ η ς ν ο µ ό τ υ πη ς δ η µ ο σ ί ε υ σ η ς σ τ α β ι β λ ί α τ ο υ Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ

25 ΑΡΘΡΟ Ο ι Τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς τ ω ν δ ι ατ ά ξ ε ω ν τ ων ά ρ θ ρ ω ν τ ο υ π αρόντος κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν κ α ι ψη φ ί σ θ η κ α ν κ α τ ά ρ θ ρ ο κ α ι σ ύ ν ο λ ο, σ τ η ν έ κ τ α κ τ η Γ ε ν ι κ ή Κ αταστατική Σ υ ν έ λ ε υ σ η σ τ ι ς 1 4 / 1 / µ ε ν ό µ ι µ η α π α ρ τ ί α κ α ι π λ ε ι ο ψ η φ ί α ά ν ω των 3 / 4 τ ω π α ρ ό ν τ ων µ ε λ ώ ν, ω ς ο ρ ί ζ ε ι ο ν ό µ ο ς κ α ι τ ο ά ρ θ ρ ο 1 7 τ ο υ π α λ α ι ο ύ κ ατ α σ τ ατ ι κ ο ύ µ ε π ρ ό τ α σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ υ λ λ ό γ ο υ κ αί υ π ο γ ρ ά φ ε τ α ι από τον πρόεδ ρ ο, τ ο Γ ε ν ι κ ό Γ ρ α µ µ α τ έ α τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο κ α ι τ ο Γ ρ α µ µ α τ έ α τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς. Ο Π Ρ Ο Ε Ρ Ο Σ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Χ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Β Ρ Ο Υ Τ Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ο Π Ρ Ο Ε Ρ Ο Σ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Ν. Κ Ο Υ Κ Η Σ Φ. Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Η

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε.

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση (άρθρο 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ************** Θέµα 1 ο : Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (α) Συνίσταται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα