Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την 3 ην μέρα του μήνα Φεβρουαρίου 2004 Πιστοποιητικό Ίδρυσης αρ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Λήδρας 231, Γρ.41, ΤΚ Λευκωσία, Κύπρος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 A Ρ Θ Ρ Ο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία εγγράφεται ως Σωματείο με την ονομασία «Εταιρεία Ανθρώπινης Γενετικής Κύπρου». Έδρα της Εταιρείας είναι η Λευκωσία Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ΕΔΡΑ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΕΜΒΛΗΜΑ Έμβλημα της Εταιρείας είναι όπως εικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η σφραγίδα της Εταιρείας απεικονίζει το έμβλημα και το όνομα της Εταιρείας. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι: Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ΣΚΟΠΟΙ (1) Η προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της Ανθρώπινης Γενετικής στην Κύπρο. (2) Η προώθηση της δημόσιας ενημέρωσης και αντίληψης σε θέματα Ανθρώπινης Γενετικής. (3) Η εξέταση και σχολιασμός θεμάτων που σχετίζονται με την Ανθρώπινη Γενετική ή τα συναφή ενδιαφέροντα των μελών της Εταιρείας. (4) Η αντιπροσώπευση των απόψεων της Εταιρείας και των μελών της στην κοινή γνώμη καθώς και άλλους οργανισμούς και φορείς εντός και εκτός Κύπρου. (5) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της Ανθρώπινης Γενετικής. (6) Η προώθηση, καθιέρωση και διατήρηση των υψηλών επιπέδων ηθικής και δεοντολογίας ανάμεσα στα άτομα που ασχολούνται με την Ανθρώπινη Γενετική. (7) Η προώθηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής ανάμεσα στα άτομα που ασχολούνται με την Ανθρώπινη Γενετική. (8) Η προώθηση της επαγγελματικής αναγνώρισης και κατοχύρωσης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στην Ανθρώπινη Γενετική, καθώς επίσης και η προστασία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Ανθρώπινης Γενετικής. (9) Η προώθηση της επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ανθρώπινης Γενετικής. 2

3 (10) Η λήψη μέτρων για διεκπεραίωση των σκοπών της Εταιρείας όπως: (i) (ii) (iii) (iv) Η συλλογή και παροχή τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών προς τα μέλη της. Η διατήρηση αρχείων πληροφοριών ή τραπεζών δεδομένων καθώς και η έκδοση εντύπων ή ηλεκτρικών δημοσιεύσεων προς ενημέρωση των μελών και όσων άλλων ενδιαφέρονται για θέματα ανθρώπινης γενετικής. Η διοργάνωση η συνδιοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, μαθήματα, ομιλίες, εκθέσεις και άλλες επιμορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο διορισμός ομάδων και επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων στο χώρο της Γενετικής του Ανθρώπου. (11) Η εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης για την επίτευξη και/ή πραγμάτωση στόχων μη ρητώς αναφερομένων. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ΠΟΡΟΙ τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τις ετήσιες συνδρομές των μελών έκτακτες εισφορές (δ) τις επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από τα μέλη (ε) οποιανδήποτε οικονομική ενίσχυση, επιχορήγηση, δωρεάν ευεργέτημα, κληροδότημα η οποιασδήποτε μορφής πρόσθεση, εισφορά των μελών, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού. (στ) τις προσόδους από το Κεφάλαιο ή τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας. (ζ) τα έσοδα από εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εράνους της Εταιρείας, μετά την έκγριση της Αρμόδιας Αρχής. (η) τα δάνεια (θ) οποιαδήποτε νομική δραστηριότητα και άλλο νόμιμο πόρο. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ΜΕΛΗ Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Κύπριοι και αλλοδαποί γενετιστές, ιατροί, βιολόγοι, βιοχημικοί, κάτοχοι πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφών κλάδων, οι οποίοι έχουν ενεργό δράση στον τομέα της Ανθρώπινης Γενετικής και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τα ίδια με τα τακτικά μέλη προσόντα, διαμένουν όμως στην αλλοδαπή. Έκτακτα μέλη γίνονται τακτικά μετά από αίτηση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνεουν ημεδαποί ή αλλοδαποί, οι οποίοι διακρίθηκαν για την γενικότερη συμβολή τους στον τομέα της Ανθρώπινης Γενετικής, ή στους σκοπούς της Εταιρείας. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ΕΓΓΡΑΦΗ 3

4 Η είσοδος στην Εταιρεία των τακτικών και έκτακτων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από πρόταση δύο τουλάχιστο τακτικών μελών. Η εκλογή των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε τυχόν οφειλόμενου ποσού προς την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής του έτους εντός του οποίου αποχωρεί. Τακτικά και έκτακτα μέλη της Εταιρείας διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εάν: (i) δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής. (ii) συμπεριφέρονται γενικά με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα τους σαν επιστήμονες και μέλη της Εταιρείας. (iii) καθυστερούν ετήσια εισφορά. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (δ) (ε) Τα τακτικά και έκτακτα μέλη καταβάλλουν αρχικό δικαίωμα εγγραφής ύψους ΛΚ20,00 και ετήσια συνδρομή ύψους ΛΚ20,00. Τα εν λόγω δικαιώματα δύναται να διαφοροποιηθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα, δικαίωμα όμως να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Μέλος του Δ.Σ. που μεταπίπτει σε έκτακτο μέλος της Εταιρείας λόγω μετανάστευσης από την Κύπρο, αντικαθίσταται όπως προβλέπει το Καταστατικό. Το δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι περιορίζεται στα μέλη μόνο τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Κάθε τακτικό ή επίτιμο μέλος δικαιούται να υποβάλει γραπτώς θέματα σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη και συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να το συζητήσει και να απαντήσει γραπτώς εντός τριών μηνών. Κάθε τακτικό ή επίτιμο μέλος δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε επιτροπές που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων της Εταιρείας. 4

5 Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα μέλη της Εταιρείας οφείλουν να: Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Συμμορφώνονται και πειθαρχούν προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Καταβάλλουν, ανελλιπώς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία. Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι: Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Τη Γενική Συνέλευση απαρτίζουν μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο στην Λευκωσία μετά από προειδοποίηση ενός μηνός προς τα μέλη και στην αρμοδιότητα της υπάγονται τα πιο κάτω θέματα: 1. Μελέτη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. 2. Μελέτη και έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης του Ελεγκτή και της αναφοράς του Ταμία όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος. 3. Διορισμός Ελεγκτή για το επόμενο οικονομικό έτος. 4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δύο χρόνια. 5. Δημιουργία και χρήση των χρηματικών αποθεμάτων. 5

6 6. Τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση της Εταιρείας. 7. Απόφαση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. (δ) (ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας όταν κρίνει αυτό σκόπιμο είτε κατόπιν αιτήσεως του 1/4 του αριθμού των μελών της Εταιρείας, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το υπό συζήτηση θέμα. Οι Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος αποφασίζει τελεσίδικα αναφορικά με οποιαδήποτε ένσταση που προβάλλεται σε σχέση με το δικαίωμα οποιουδήποτε μέλους να παραστεί και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση. Μέλος το οποίο αδυνατεί να προσέλθει στην Γενική Συνέλευση δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος με πληρεξούσιο έγγραφο που θα κατατίθεται στο Γραμματέα της Εταιρείας. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος. Ο αντιπρόσωπος θα δικαιούται να ασκεί όλα τα δικαιώματα του μέλους που αντιπροσωπεύει. (στ) Ο Γραμματέας, και στην απουσία του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα κρατεί πρακτικά των εργασιών οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης, σε ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται, μεταξύ των άλλων, τα παριστάμενα μέλη, οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται ως και η γνώμη των επιθυμούντων μελών. Α Ρ Θ Ρ Ο 15 ΑΠΑΡΤΙΑ (δ) Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη έγκυρης απόφασης σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός από την περίπτωση που αποσκοπείται η λήψη απόφασης για την διάλυση της Εταιρείας ή για την αλλαγή του Καταστατικού, καθορίζεται στο 1/2 πλέον ενός από τα μέλη, τα οποία θα έχουν απαραίτητα εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη έγκυρης απόφασης για τη διάλυση της Εταιρείας ή για την τροποποίηση του Καταστατικού είναι αυξημένη και καθορίζεται στα 2/3 του αριθμού των μελών της Εταιρείας, τα οποία θα έχουν απαραίτητα εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Η απαιτούμενη απαρτία για την λήψη απόφασης για την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας καθορίζεται στα 3/4 των μελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία σε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκτός στη συνέλευση στην οποία αποσκοπείται η λήψη απόφασης για την διάλυση ή τη μεταβολή των σκοπών της Εταιρείας, μετά από πάροδο μισής ώρας από 6

7 την καθορισμένη ώρα της συνεδρίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) λεπτά οπότε απαρτία αποτελούν τα παρευρισκόμενα μέλη. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Κάθε μέλος που παρίσταται ή που αντιπροσωπεύεται στην Γενική Συνέλευση έχει μια μόνο ψήφο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Ο τρόπος της ψηφοφορίας αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση χεριού, πριν την διεξαγωγή της. Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ανάταση χεριού, είτε μυστικά με ψηφοδέλτια. Α Ρ Θ Ρ Ο 17 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Όλες οι υποψηφιότητες για εκλογή Μελών της Εταιρείας στην Διοίκηση της Εταιρείας πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο Γραμματέα, τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα πρέπει να προτείνεται από ένα μέλος και να υποστηρίζεται από δεύτερο μέλος. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Άτομο που έκαμε αίτηση εγγραφής που δεν εξετάσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 18 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (δ) Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση που συγκαλείται τη χρονιά των εκλογών, εκλέγεται με ανάταση των χεριών τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με σκοπό την εποπτεία των εκλογών και την καταμέτρηση των ψήφων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται ύστερα από σχετική πρόταση ενός μέλους της Εταιρείας και υποστήριξη δεύτερου μέλους. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται μεταξύ των μελών της σφραγίζει και υπογράφει τα ψηφοδέλτια προτού διανεμηθούν στους ψηφοφόρους. Αφού τελειώσουν οι εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει πρακτικό στο οποίο δίνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται και από τα 3 μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, και κατατίθεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 7

8 (ε) Μέλη της Εταιρείας που υποβάλλουν υποψηφιότητα, δεν δικαιούνται να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Για να είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει: Α Ρ Θ Ρ Ο 19 ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ Να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Να μην περιέχει στοιχεία που να προδίδουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου. Ο ψηφοφόρος να έχει ψηφίσει, όχι περισσότερους από όσες είναι οι κενές θέσεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 20 ΙΣΟΨΗΦΙΑ Οι κενές έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πληρούνται από τους υποψήφιους που θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας(ιών) γίνεται δεύτερη ψηφοφορία μόνο για τους ισοψηφούντες. Α Ρ Θ Ρ Ο 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί κάθε αρμοδιότητα και εξουσία που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό Έγγραφο ή οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο νομοθέτημα και έχει αρμοδιότητα να εκτελεί κάθε πράξη αναγκαία για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και ιδιαίτερα: 1. ενασκεί τη διοίκηση των υποθέσεων και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 2. φροντίζει για την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, λογαριασμών και καταστάσεων. 3. συνάπτει συμβάσεις και γενικά δεσμεύει την Εταιρεία. 4. αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας της Εταιρείας που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Γενική Συνέλευση και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά της. 5. καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας της Εταιρείας και συντονίζει το έργο οποιωνδήποτε επιτροπών. 6. εκφράζει τις απόψεις της Εταιρείας δημόσια δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου μέλους του το οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 8

9 7. αντιπροσωπεύει την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. 8. αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε φορείς και οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 22 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (δ) (ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επταμελές. Ο αριθμός όμως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το Ταμία και τρεις ή περισσότερους Συμβούλους ανάλογα με την εκάστοτε αριθμητική σύνθεση του. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ. έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για 2 χρόνια με δικαίωμα επανεκλογής, θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχείς περιόδους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως, με μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση. (στ) Τις επτά θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό των ψήφων που έχουν λάβει κατά την διπλή ψηφοφορία. Η διπλή ψηφοφορία γίνεται για την επιλογή των επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης καθορίζεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο η προτίμηση για την θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου. (ζ) (η) (θ) (ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε 15 μέρες μετά την εκλογή του και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμεία του με έκτακτη ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν ενεργά για τουλάχιστον δύο χρόνια μέλη της Εταιρείας που έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να είναι μέλος της Εταιρείας ή αν χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία παραλείψει να παρευρεθεί σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Συμβουλίου, το μέλος αυτό παύει να είναι και εκπίπτει της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν κενώνεται η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, θα πρέπει να γίνουν εκλογές με σκοπό την εκλογή νέου Προέδρου. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο την διεξαγωγή τελικών εκλογών εντός ενός μηνός από την ημέρα που κενώθηκε η θέση. 9

10 (ια) Όταν κενώνεται θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του αποχωρούντος μέλους καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Εάν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει αντικαταστάτης, ο οποίος διορίζεται με πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο μέλος θα υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την διακριτική ευχέρεια να διαρρυθμίζει τις θέσεις που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση των μελών, σύμφωνα με το Άρθρο αυτό. (ιβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστο μία φορά το μήνα και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση τριών από τα μέλη του στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα για τα οποία ζητούν να γίνει η συνεδρίαση. (ιγ) Εκτός εάν προνοείται ειδικά διαφορετικά, απαρτία κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελούν τρία μέλη του Συμβουλίου. Των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος και στην απουσία του Αντιπροέδρου το μέλος που θα υποδειχτεί από τα παρόντα υπόλοιπα μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίας θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. (ιδ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρού σε καιρό να συστήσει τέτοιες επιτροπές από τα μέλη του που θα κρίνει επιθυμητές και θα μεταβιβάσει σ αυτές τέτοιες εξουσίες και καθήκοντα ως το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διεξάγουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. «Αυτές οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από μέλη της Εταιρείας σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο.» (ιε) Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούνται σ' οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή από τακτικά μέλη έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αυτή εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την ίδια μέρα που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της είναι διετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκτός από την εποπτεία και τον έλεγχο ετοιμάζει και παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση την έκθεση της για τη διαχείριση του Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όσους λόγους μπορεί να αποβληθεί και κάθε μέλος του Σωματείου. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας: Α Ρ Θ Ρ Ο 24 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 10

11 (δ) (ε) εκπροσωπεί την Εταιρεία εντός και εκτός Κύπρου. εκπροσωπεί με το Γραμματέα την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας, δικαστικές και εξώδικες. επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. εντέλλεται τις πληρωμές της Εταιρείας και υπογράφει με τον Ταμία ή το Γραμματέα τα σχετικά εντάλματα, τις επιταγές, τα αξιόγραφα ως και οποιεσδήποτε άλλες διαταγές πληρωμών. υπογράφει με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα άλλα έγγραφα της Εταιρείας. (στ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα και εξουσία που του παρέχεται με το παρόν Καταστατικό Έγγραφο ή που του μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. (ζ) συγκαλεί συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης στις οποίες παρευρίσκεται και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων αυτών. Α Ρ Θ Ρ Ο 25 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του στο εξωτερικό ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 26 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γραμματέας της Εταιρείας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, τηρεί το μητρώο της Εταιρείας και φυλάσσει όλα τα βιβλία και άλλα έγγραφα της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο την Εταιρεία στις σχέσεις του με τους τρίτους και γενικά ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τον παρόν Καταστατικό Έγγραφο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 27 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας τηρεί τα οικονομικά βιβλία της Εταιρείας, τηρεί λογαριασμούς και καταστάσεις, αποδείξεις εσόδων και εξόδων, ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και διενεργεί κατόπιν απόφασης και εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου τις εισπράξεις και τις πληρωμές και καταρτίζει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρόνου. Ποσά πάνω από 20 ή ποσά που μπορεί να ορίσει το Δ.Σ. 11

12 με απόφαση του ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει σε τράπεζα. Για την ανάληψη χρημάτων είναι απαραίτητη η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Α Ρ Θ Ρ Ο 28 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Οι Σύμβουλοι βοηθούν όλα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν εργασία κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 29 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η Εταιρεία έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα μέλη της συνδρομές και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Α Ρ Θ Ρ Ο 30 ΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η Εταιρεία μπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών της ή της εκπλήρωσης των σκοπών της. Α Ρ Θ Ρ Ο 31 ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Η Εταιρεία μπορεί για την προώθηση των σκοπών της να συνάπτει δάνεια. Α Ρ Θ Ρ Ο 32 ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Όλοι οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε ξεχωριστό ταμείο. Από το ταμείο της Εταιρείας καταβάλλονται: (i) (ii) (iii) Το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου που σύναψε η Εταιρεία. Οποιεσδήποτε πληρωμές που νόμιμα θα εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνουν. Κάθε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλει η Εταιρεία. Α Ρ Θ Ρ Ο 33 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 12

13 (δ) Η Εταιρεία τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της. Οι λογαριασμοί της Εταιρείας ελέγχονται από εγκεκριμένο λογιστή που διορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας (που θα αναφέρεται ως "ο Ελεγκτής"). Το οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης με αντίγραφο της έκθεσης του Ελεγκτή για την τέτοια διαχείριση, προς έγκριση. Α Ρ Θ Ρ Ο 34 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρόντων μελών. Για την λήψη απόφασης για την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών της Εταιρείας. Α Ρ Θ Ρ Ο 35 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η Εταιρεία διαλύεται: 1. Οποτεδήποτε με απόφαση των 3/4 του αριθμού των μελών η οποία λαμβάνεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκροτείται δεόντως όπως προνοείται στο Άρθρο 12 πιο πάνω. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών σε λιγότερα των 20. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ειδικά προνοείται στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο. 2. Με την διάλυση της, η Εταιρεία τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση αλλά λογίζεται υφιστάμενη μέχρι του τερματισμού των εργασιών εκκαθάρισης για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. 3. Την επιμέλεια των εργασιών εκκαθάρισης την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία της παραχωρείται, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών της Εταιρείας. Α Ρ Θ Ρ Ο 36 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 13

14 Οποιοδήποτε θέμα που προνοείται από το παρόν Καταστατικό Έγγραφο ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του Καταστατικού. Α Ρ Θ Ρ Ο 37 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία θα υπογράφονται σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα αποτελούν απόδειξη των οποιωνδήποτε εργασιών που θα έχουν διεξαχθεί σ' αυτές και μέχρι απόδειξης του αντιθέτου της νόμιμης σύγκλησης της συνεδρίας ή της συνέλευσης. 14

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη,

Ανακοίνωση. 18 Μαρτίου Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ. Πρόσφατες Ανακοινώσεις. Αγαπητά μέλη, Ανακοίνωση 18 Μαρτίου 2015 Καταστατικό Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Με βάση τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΔΙΠΠΑΚ στις 19/02/2015, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Άρθρο 1ο - Ίδρυση Ιδρύεται σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 Δημοτικό, Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με την επωνυμία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Birth Forward» στην Κύπρο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ο «Σύνδεσμος». Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. 2. H στήριξη και προώθηση του Ελληνικού σχολείου στην περιοχή του Sheffield. 3. Η οργάνωση και προώθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. 2. H στήριξη και προώθηση του Ελληνικού σχολείου στην περιοχή του Sheffield. 3. Η οργάνωση και προώθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Η ονομασία της κοινότητας είναι Hellenic Community of Sheffield. ii. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1. Να φέρει σε επαφή τους Έλληνες και Κυπρίους στην περιοχή του Sheffield, και να προωθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπόδειγμα Καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα.. 2014 και στην αίθουσα. της ΑΣΠΑΙΤΕ οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

349 Κ.Δ.Π. 103/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 1992

349 Κ.Δ.Π. 103/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 1992 E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 2966,14.4.95 349 Κ.Δ.Π. 103/95 Αριθμός 103 Οι περί Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα