ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/ Αρ. Φαξ. : 2313/ Πληροφορίες : 2313/ Ημερομηνία.: 30/7/2013 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή εξήντα οκτώ (68) εξωτερικών συνεργατών από την 4 η Υ.Πε. Μακεδονίας για την υποστήριξη της πράξης : «Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» με συνολική δαπάνη έργου ,00 με ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0918, Φορέα ΣΑ: και ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ Η 4 η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) της στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » με τη Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, και λαμβάνοντας υπόψη : 1. Την υπ' αριθμ. 2599/ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ». 2. Τις υπ αριθμ. πρωτ. ΑΣΕΠ 20476/ και 22627/ βεβαιώσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ότι δεν καταστρατηγείται η παρ. 2 του άρθρου 6 του Νόμου 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011

2 3. Το με αριθ. Πρωτ. 3534/ έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α., για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ χωρίς τεχνικό αντικείμενο (τύπος Β), από την 4 η ΥΠΕ και ειδικότερα από τον ΕΛΚΕΑ, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 4. Τις διατάξεις του Νόμου 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» άρθρο 44, παρ. 5, εδ. βαα & ββ (ΦΕΚ 85/ ). 5. Tην υπ αριθμ. 517/ Απόφαση σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών από την 4 η Υ.Πε. Μακεδονίας για την υποστήριξη της πράξης : «Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» με συνολική δαπάνη ποσού με ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0918, Φορέα ΣΑ: και ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ Τις υπογεγραμμένες Προγραμματικές Συμβάσεις με τα Κέντρα Υγείας Ν., Πολυκάστρου, Σιδηροκάστρου, Εχίνου, Πρίνου, Νευροκοπίου, Δικαίων, Σαμοθράκης. Ανακοινώνει Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα οκτώ (68) άτομα για την κάλυψη αναγκών της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τα Κέντρα Υγείας Ν., Πολυκάστρου, Σιδηροκάστρου, Εχίνου, Πρίνου, Νευροκοπίου, Δικαίων και Σαμοθράκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στους οποίους θα ανατεθεί η παραγωγή μέρους των τελικών παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ» πρόκειται να λειτουργήσει διαδραστικά τόσο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία όσο και με άλλα Σχέδια Δράσης (για τον Καρκίνο, για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές, για τον Περιορισμό των Βλαπτικών Συνεπειών του Αλκοόλ στην Υγεία, για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία, για το Κάπνισμα, για τα Ατυχήματα, για την Στοματική Υγεία, για τα Μεταδοτικά Νοσήματα, για την Ταξιδιωτική Υγεία, για τις Σπάνιες Παθήσεις, για τον ΗIV/AIDS). Επίσης τα αποτελέσματα του προγράμματος προορίζονται ως πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης ενός μηχανισμού επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης (Monitoring) και εκτίμησης της κατάστασης (Health Assessment) της Δημόσιας Υγείας.

3 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο αριθμός ατόμων που περιγράφεται στον πίνακα Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα που περιγράφονται στον πίνακα Β. Συγκεντρωτικά οι ειδικότητες των συνεργατών, ο χρόνος και το ύψος των συμβάσεων περιγράφονται στον πίνακα Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Κωδικός 50.0 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου Κωδικός 50.1 Κωδικός 50.2 Περιφερειακό Ιατρείο Προμαχώνα (Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου) Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Κωδικός 50.3 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Κωδικός 50.4 Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης Κωδικός 50.5 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 51.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 52.0 Περιφερειακό Ιατρείο Προμαχώνα (Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου) ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Πε Ιατρών, ειδικότητας Χειρουργικής με ειδικότητα στις παθήσεις Μαστού ή Ειδικότητας Γυναικολογίας ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής 12 μήνες Τρία (3)

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Κωδικός 52.1 Κωδικός 52.2 Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης Κωδικός 52.3 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 53.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 54.0 Κέντρο Υγείας Ν. ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής ΠΕ Οδοντιάτρων ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής Κωδικός 54.1 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής Κωδικός 54.2 Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης Κωδικός 55.0 Κέντρο Υγείας Ν. ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) Κωδικός 55.1 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) Κωδικός 56.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 56.1 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου Κωδικός 56.2 Περιφερειακό Ιατρείο Προμαχώνα (Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου) ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών Κωδικός 56.3 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 12 μήνες Tέσσερα (4) 12 μήνες Δύο (2) Κωδικός 56.4 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΠΕ ή ΤΕ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Νοσηλευτών/τριών Κωδικός 56.5 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 12 μήνες Τρία (3) Κωδικός 57.0 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΤΕ Μαιών-Μαιευτών Κωδικός 57.1 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΤΕ Μαιών-Μαιευτών Κωδικός 57.2 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΤΕ Μαιών-Μαιευτών 12 μήνες Τρία (3) Κωδικός 57.3 Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης Κωδικός 58.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 58.1 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου ΤΕ Μαιών-Μαιευτών ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Κωδικός 58.2 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Κωδικός 58.3 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Κωδικός 58.4 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Κωδικός 59.0 Κέντρο Υγείας Ν. ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Κωδικός 59.1 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Κωδικός 60.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 60.1 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Κωδικός 60.2 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Κωδικός 60.3 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΤΕ Ιατρικών

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Κωδικός 60.4 Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης Εργαστηρίων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Κωδικός 61.0 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ελλείψει αυτών ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Κωδικός 62.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 62.1 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου Κωδικός 62.2 Περιφερειακό Ιατρείο Προμαχώνα (Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου) ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Κωδικός 62.3 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Κωδικός 62.4 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Κωδικός 62.5 Κέντρο Υγείας Εχίνου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Κωδικός 62.6 Κέντρο Υγείας Πρίνου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων Κωδικός 63.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 63.1 Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου Κωδικός 64.0 Κέντρο Υγείας Ν. ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Κωδικός 64.1 Κέντρο Υγείας Δικαίων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 12 μήνες Τέσσερα (4) 6 μήνες Ένα (1) 12 μήνες Δύο (2)

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Κωδικός 65.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 66.0 Κέντρο Υγείας Ν. Κωδικός 67.0 Κέντρο Υγείας Ν. ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (οποιασδήποτε ειδικότητας) με εξειδίκευση στην Κοινωνική Έρευνα στη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 6 μήνες Ένα (1) 6 μήνες Ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής 4 μήνες Ένα (1) Κωδικός Κωδικός 50 (50.0 έως 50.5) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1) Πτυχίο Ιατρικής 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3) Τίτλος ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 4) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 5) Προϋπηρεσία στην άσκηση της ειδικότητας 6) Εμπειρία επιθυμητή 7) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 8) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας 1. Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου και «Χαρτογράφηση» των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού αναφοράς, των νόσων με υψηλό επιπολασμό.

8 Κωδικός Κωδικός 51 (51.0) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 2. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. 3. Αγωγή υγείας 4. Πρώτες Βοήθειες 5. Εμβολιασμοί 6. Ενημέρωση και χορήγηση θεραπείας 7. Υποστήριξη στη διαμόρφωση πρωτοκόλλου για κατ οίκον φροντίδα 8. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 9. Σχεδιασμός και εφαρμογή ερωτηματολογίων αξιολόγησης παρούσας κατάστασης υγείας 10. Συμμετοχή στην ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης (Monitoring) και εκτίμησης της κατάστασης (Health Assessment) της Δημόσιας Υγείας. 1) Πτυχίο Ιατρικής 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3) Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής ή Γυναικολογίας 4) Εξειδίκευση προϋπηρεσία στις παθήσεις Μαστού 5) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 6) Προϋπηρεσία στην άσκηση της ειδικότητας 7) Εμπειρία επιθυμητή 8) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 9) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower Συμμετοχή στις δράσεις που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Συνολική διαχείριση της δράσηςπρόληψης του καρκίνου μαστού και τραχήλου της μήτρας του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ- ΖΩ 1. Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου 2. Αγωγή υγείας 3. Πρώτες Βοήθειες 4. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης καρκίνου του μαστού ΚΑΙ γυναικολογικού καρκίνου 5. Εμβολιασμοί

9 Κωδικός Κωδικός 52 (52.0 έως 52.3) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 6. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Ιατρικής 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3) Τίτλος ειδικότητας Παιδιατρικής 4) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 5) Προϋπηρεσία στην άσκηση της Παιδιατρικής ειδικότητας 6) Εμπειρία επιθυμητή 7) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 8) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Συνολική διαχείριση των δράσεων πρόληψης σε παιδιά του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ Κωδικός 53 (53.0 έως 53.3) 1.Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου 2.Αγωγή υγείας στα σχολεία 3.Διαπολιτισμική προσέγγιση 4. Πρώτες Βοήθειες 5.Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παιδιατρικών παθήσεων 6.Εμβολιασμοί. 7.Ενημέρωση και χορήγηση θεραπείας σε μετακινούμενους πληθυσμούς 8.Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Οδοντιατρικής 2) Άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος. 3) Προϋπηρεσία 4) Εμπειρία επιθυμητή 5) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 6) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας.

10 Κωδικός Κωδικός 54 (54.0 έως 54.2) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1. Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου 2. Αγωγή στοματικής υγείας 3. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 4. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Ιατρικής 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3) Τίτλος ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής 4) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 5) Προϋπηρεσία στην άσκηση της ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής 6) Εμπειρία επιθυμητή 7) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 8) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας Κωδικός 55 (55.0 έως 55.1) 1. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Ιατρικής 2) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3) Τίτλος ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 4) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 5) Προϋπηρεσία στην άσκηση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας 6) Εμπειρία επιθυμητή 7) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 8) Τίτλος Σπουδών Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Lower Καθήκοντα των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας.

11 Κωδικός Κωδικός 56 (56.0 έως 56.5) Κωδικός 57 (57.0 έως 57.3) Κωδικός 58 (58.0 έως 58.4) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 2. Συμμετοχή εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3) Βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για το τρέχον οικονομικό έτος 4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 5) Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ και αφορούν εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Μαιευτικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 4) Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις του Π.Δ 349/ περί Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μαιών-Μαιευτών σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ και αφορούν εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Επισκεπτών-τριών Υγείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 4) Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή

12 Κωδικός Κωδικός 59 (59.0 έως 59.1) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις του Π.Δ.351/89 ΦΕΚ: 159/ περί Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Ραδιολογίας Ακτινολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) Συμμετοχή στις δράσεις που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Κωδικός 60 (60.0 έως 60.4) 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις του Π.Δ 164/1996 περί Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Επαγγελματική Εμπειρία επιθυμητή 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 464/87 και ΠΔ 163/1996 Π.Δ. 163/1996 περί Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ

13 Κωδικός Κωδικός 61 (61.0) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3) Εμπειρία επιθυμητή 4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Κωδικός 62 (62.0 έως 62.6) 1.Κατ οίκον φροντίδα υποστήριξη 2. Διαπολιτισμική προσέγγιση 3. Σχεδιασμός και συμπλήρωση ερωτηματολογίων 4. Λήψη ιστορικού 5. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 3) Εμπειρία επιθυμητή 4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. 1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιγράφονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 210/ΦΕΚ Α / σε σχέση με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ. 2. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και Αγωγή υγείας

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 3. Εφαρμογή ερωτηματολογίων αξιολόγησης παρούσας κατάστασης υγείας 4. Κατ οίκον φροντίδα 5. Υποστήριξη του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης (Health Assessment) της Δημόσιας Υγείας 6. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα Κωδικός 63 (63.0 έως 63.1) 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών Συσκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/ ) Εμπειρία επιθυμητή 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Υποστήριξη στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τα προγράμματα πρόληψης Κωδικός 64 (64.0 έως 64.1) 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/ ) Εμπειρία επιθυμητή 3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας. Υποστήριξη στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τα προγράμματα πρόληψης Κωδικός 65 (65.0) 1) Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνικών, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Στατιστικής 2) Προϋπηρεσία 3) Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα επιθυμητή 4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Υγείας. 1. Συλλογή, επεξεργασία επιδημιολογικών στοιχείων, καταγραφή στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου. 2. Δημιουργία βάσης δεδομένων 3. Υποστήριξη στα παραδοτέα του έργου Κωδικός 66 (66.0) 1) Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 2) Προϋπηρεσία 3) Εξειδίκευση στην Κοινωνική Έρευνα στη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 4) Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα επιθυμητή 5)Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Υγείας. 1. Συλλογή, επεξεργασία επιδημιολογικών στοιχείων, καταγραφή στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου. 2. Υποστήριξη στα παραδοτέα του έργου 3. Υποστήριξη στην έρευνα ( μεθοδολογία, προσεγγίσεις, εργαλεία, σχεδιασμός ερωτηματολογίων) Κωδικός 67 (67.0) 1) Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών 2) Προϋπηρεσία 3) Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα επιθυμητή 4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) Καθήκοντα : Συμμετοχή στις δράσεις που περιγράφονται από το πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Κέντρων Υγείας. 1. Συλλογή, επεξεργασία επιδημιολογικών στοιχείων, καταγραφή στοιχείων ηλεκτρονικού φακέλου. 2. Υποστήριξη βάσης δεδομένων 3. Υποστήριξη στα παραδοτέα του έργου

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ [1] ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [3] ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ [4] [5] [2] 1 ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ΠΕ Χειρουργικής με ειδικότητα στις παθήσεις μαστού ή ΠΕ Γυναικολογίας ΠΕ Παιδιατρικής ΠΕ Οδοντιατρικής ΠΕ Ακτινοδιαγνωστικής ΠΕ Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Μαιών Μαιευτών ΤΕ Επισκεπτών Υγείας TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας TE Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ ή ΤΕ Κοιν. Εργασίας ελλείψει της ανωτέρω ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

18 13 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής 19 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (οποιασδήποτε ειδικότητας) με εξειδίκευση στην κοινωνική έρευνα στην δημόσια υγεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 20 ΤΕ Πληροφορικής ΣΥΝΟΛΑ , , Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η έδρα των Κέντρων Υγείας και οι χώροι που θα οριστούν (για εκπαιδεύσεις, παρεμβάσεις στην κοινότητα κ.α.) ή όπου αλλού χρειαστεί για τις ανάγκες του έργου κατά την κρίση των επιστημονικά υπευθύνων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα βαθμολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (20 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 2 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) μήνες και άνω μονάδες

19 2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 κατηγορία ΔΕ μονάδες ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) μήνες εμπειρίας και άνω μονάδες ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δεν βαθμολογούνται αλλά η προσκόμισή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τυπικά και πρόσθετα προσόντα 50% Συνέντευξη υποψηφίων 35% ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 15% Σαμοθράκη 15 % Πρίνος 10 % Δίκαια 5 % ΣΥΝΟΛΟ 100% ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ 1. Μετά την οριστική επιλογή η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων θα συντάξει πρακτικό επιλογής το οποίο θα καταθέσει στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. και το οποίο θα δημοσιευτεί μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Τα ονόματα των τελικών επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στη σελίδα της 4 ης Υ.Πε, και θα κληθούν αυτοί να υπογράψουν σύμβαση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα, η ανθρωποαπασχόληση (π.χ. ανθρωποώρες ), η χρονική διάρκεια της σύμβασης και η κοστολόγηση πακέτων εργασίας. 3. οριστικοποίηση της επιλογής των συνεργατών (τακτικοί και επιλαχόντες) που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της Πράξης, καταρτίζεται

20 επικαιροποιημένος πίνακας με τα στοιχεία και τις ειδικότητές τους (στοιχείο φακέλου του υποέργου), ο οποίος, αποστέλλεται στην Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 5/9/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή κατάθεση), πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, (όπως βιογραφικό σημείωμα και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα τους), σε κλειστό φάκελο. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις θέσεις υποψηφιότητας με σειρά προτεραιότητας. Ο φάκελος αποστέλλεται ή κατατίθεται στην εξής Διεύθυνση : 4 η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παροχής υπηρεσιών Υγείας (Για τις θέσεις. με κωδικούς... του προγράμματος ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ) Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη (στην παρένθεση αναγράφεται υποχρεωτικά η ειδικότητα και οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση). Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση (υπόδειγμα ακολουθεί στο τέλος της προκήρυξης) Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Αποδεικτικά ανεργίας Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επίσημη μετάφραση καθώς και Πράξη αναγνώρισης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή

21 Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την 4 η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. Η συνολική κατ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ και του προϋπολογισμού του έργου στο οποίο θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ). Η αμοιβή για τον κάθε συμβαλλόμενο υπόκειται στις κατά τον νόμο κρατήσεις και περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές, οπότε η υποχρέωση για την κάλυψη ασφαλιστικών, ιατροφαρμακευτικών και λοιπών παροχών βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε συμβαλλόμενο και όχι τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της ΔΥΠΕ. Ο τρόπος πληρωμής θα πραγματοποιείται κατά στάδια (όχι μηνιαίως) με βάση την εκταμίευση των χρημάτων από την διαχειριστική αρχή και σύμφωνα με την παραγωγή του έργου που θα ανατεθεί στους συμβαλλομένους. Σε περίπτωση, που για την ολοκλήρωση του έργου συμφωνηθεί παράταση του χρόνου λήξης του, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εκτελέσουν το προαναφερθέν έργο χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω αμοιβή. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του συνόλου του έργου που θα ανατεθεί, για οποιοδήποτε λόγο, στον εκάστοτε συμβαλλόμενο θα καταβληθεί μόνον η αναλογούσα και αντιστοιχούσα αμοιβή του για το μέρος του υποέργου που υλοποιήθηκε. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΕ και της ΕΥΤΥΚΑ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, και δεν έχει τον χαρακτήρα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ. Πρωτ.: ΕΕ13809 Αθήνα, 15.06.2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 8 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα