Αισθητήρας πίεσης. Οδηγί ες λει τουργί ας - Greek - Έκδοση 04/08. W.PUFFE HOTMELT--TECHNOLOGY D Buchholz--Mendt D GERMANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθητήρας πίεσης. Οδηγί ες λει τουργί ας - Greek - Έκδοση 04/08. W.PUFFE HOTMELT--TECHNOLOGY D Buchholz--Mendt D GERMANY"

Transcript

1 Αισθητήρας πίεσης Οδηγί ες λει τουργί ας - Greek - Έκδοση 04/08 W.PUFFE HOTMELT--TECHNOLOGY D Buchholz--Mendt D GERMANY

2 Υπόδειξη Αυτ έ ς οι οδηγί ες λει τουργί ας ι σχύουνγι α ολόκληρη τηνκατασκευαστι κή σει ρά. Αριθμός παραγγελίας = Αρι θμός παραγγελί ας γι α προϊ όντατηςnordson Υπόδειξη Τασυγγραφικάδικαιώματ α πά νωστ οδημοσί ε υμααυτόανήκουνστ ηνετ αι ρί α Nordson και προστ ατ ε ύοντ αι από τ ονόμο. Copyright E Ηακόμακαι τμηματ ι κή φωτ οαντ ι γραφή, άλλου είδους αναπαραγωγή, και η με τ ά φραση σε ά λλες γλώσσε ς απαγορεύοντ αι, χωρί ς προηγουμένως ναέχει εκδοθεί γραπτή συγκατάθεσητης εται ρί ας Nordson. ΗεταιρίαNordson ε πι φυλά σσε τ αι τ ουδικαιώματός της γι α αλλαγέ ς χωρί ς ει δι κή ανακοί νωση Με επι φύλαξη γι α όλα τα δι και ώματ α. Εμπορικό σήμα AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, CanWorks, Century, CF, Clean Coat, Cleanleeve, Cleanpray, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, Durafiber, Dura-creen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.dot, e.stylized, EFD, ETI, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-pray, Flex-O-Coat, Flow entry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot hot, icontrol, iflow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, Little quirt, LogiComm, Magnastatic, March, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, Microet, Millenium, Mini quirt, Moist-Cure, Mountaingate, Multican, Nordson, Omnican, OptiMix, Package of Values, PatternView, PermaFlo, Plasmod, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Prism, Printplus, ProBlue, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-tream, RBX, Rhino, aturn, coreguard, C5,. design stylized, eal entry, elect Charge, elect Coat, elect Cure, lautterback, mart-coat, older Plus, pectrum, peed-coat, praymelt, pray quirt, uper quirt, urebead, ure Clean, ure Coat, ure-max, Tela-Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Ultra, Ultrasaver, Unican, UpTime, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, Versa-creen, Versa-pray, Walcom, Watermark, When you expect more. εί ναι κατ αχωρημέναεμπορι κά σήματ α της Nordson Corporation. Accubar, Advanced Plasma ystems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AquaCure, AT, Auto-Flo, Autocan, Best Choice, BetterBook, Blue eries, CanNeck, Celero, Chameleon, Check Mate, ClassicBlue, Color-on-Demand, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, DispensLink, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, DuraDrum, DuraPail, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, Eclipse, Equi=Bead, EP, Exchange Plus, Fill entry, Gluie, G-Net, G-ite, HDLV, Ink-Dot, ion, Iso-Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Lean Cell, Maverick, Maxima, MicroFin, MicroMax, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, Multifil, Myritex, Optitroke, Origin, PatternPro, PCI, PluraMix, Powder Pilot, Powercure, Primarc, Process entry, Prodigy, Pulsepray, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, Royal Blue, elect eries, ensomatic, haftshield, heetaire, mart, olidblue, pectral, pectronic, peedking, pray Works, ummit, ure Brand, uremix, ureeal, ure Wrap, wirl Coat, Tempus, ThruWave, Trade Plus, TrueBlue, Ultrasmart, Universal, Viper, Vista, VersaDrum, VersaPail, WebCure, 2 Rings (Design) εί ναι εμπορι κά σήματ α - T - τ ης Nordson Corporation. Οι ονομασί ες και τ α ονόματα τωνεπι χει ρήσεωνπουπεριέχοντ αι σ αυτ ή ν τ ην τ ε κ μηρί ωση, μπορεί να εί ναι εμπορι κέ ς ονομασί ες (Μάρκες), τ ωνοποί ωνη χρήση από τ ρί τ ους γι α δι κούς τ ους σκοπούς, μπορεί να παραβι άσει τ α δι και ώματ α τ ωνκατ όχων. E 2008 W.Puffe Hotmelt-Technology

3 Πί νακας περι εχομένων I Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις για την ασφάλεια Γενι κές υποδεί ξει ς Πληροφορί ες ασφαλεί ας Θε ρμοκρασί α Λεκάνη κόλλας ( δεξαμενή ) Τεχνι κές υποδεί ξει ς ασφαλεί ας Γενι κές υποδεί ξει ς Τ εχνι κά χαρακτ ηρι στ ι κά Ονομασί α τ ύπου Στοιχείααναγνώρισης Ηλεκτρικέςσυνδέσεις Ηλε κτ ρι κή σύνδε ση αι σθητ ή ρα πί ε σης τ ή γματ ος, mv/v 1-4 Elektrischer Anschluss chmelzedruckumformer, 2Leiter 420 ma Τ εχνι κά χαρακτ ηρι στ ι κά Ονομασί α τ ύπου Στοιχείααναγνώρισης Ηλεκτρικέςσυνδέσεις Ηλε κτ ρι κή σύνδε ση αι σθητ ή ρα πί ε σης τ ή γματ ος, mv/v 2-4 Μετατροπέ ας πί ε σης τ ή γματ ος, 2αγ ωγ ών 420 ma Μετατροπέ ας πί ε σης τ ή γματ ος, 2αγ ωγ ών 420 ma / 0(2)-10 V Χρώμα αγωγού σύνδεσης με αντί στοι χηλειτουργί α Δι αστ ά σει ς Ασφά λει α Υποδεί ξει ς ασφαλούς εργασί ας Γενι κά Σημεί α κι νδύνου Δι ά θεση Υποδεί ξει ς γι α τ ηνπροστ ασί α τ ου περι βάλλοντ ος Ει σαγωγή Χρή ση/ Πεδί οεφαρμογής E 2008 W.Puffe Hotmelt-Technology Αι σθητ ή ρας πί εσης

4 II Πί νακας περι εχομένων Αι σθητ ή ρας πί εσης E 2008 W.Puffe Hotmelt-Technology

5 Υποδεί ξει ς γι α τηνασφάλει α 1-1 Τμήμα 1 Υποδείξεις για την ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηπαράβλεψητωνυποδεί ξεωνασφαλεί ας πουεμπε ρι έ χοντ αι σ αυτότοέντυπο, συστ ά σε ωνκαι οδηγι ώνγι α τηναποφυγή κι νδύνων, μπορεί να οδηγήσει σε τ ραυματ ι σμούς ή ακόμα και στ οθά νατ οκαι /ή σεβλάβεςή και κατ αστ ροφή τ ης συσκευής ή τ ου υλι κού. Γενικές υποδείξεις Πληροφορίες ασφαλείας Γι α ηλεκτρι κά μέσαλειτουργί ας προς χρή ση σε βι ομηχανι κέ ς εγκαταστάσει ς υψηλής τάσης. Οι περι γραφόμενες ηλεκτρι κές συσκευές και μηχανέ ς αποτελούνμέ σα λει τουργί ας γι α τη χρήση σε βι ομηχανι κέ ς εγκαταστάσει ς υψηλής τάσης. Κατά τηλει τουργί αταμέσααυτά παρουσι ά ζ ουνεπι κί νδυνα, υπό τάσηβρι σκόμενα, κι νούμενα ή περι στ ρεφόμενημέρη. Συνεπώς, σε πε ρί πτ ωση ανε πί τ ρεπτ ης αφαί ρεσης τ ωναπαι τ ούμενωνκαλυμμάτωνή ανεπαρκούς συντ ή ρησης υπά ρχε ι κί νδυνος ναπροκληθούνβαρι έ ς σωματ ι κέ ς βλάβες ή υλι κέ ς ζ ημι ές. Οι υπεύθυνοι γι α τ ηνασφά λει α τ ης ε γκατ ά στ ασης πρέ πε ι συνε πώς να δι ασφαλί σουνότ ι : μόνοεξειδικευμένοπροσωπι κό ε πι φορτ ί ζ ετ αι με τι ς εργασί ες στι ς συσκευέ ς και μηχανέ ς. βρί σκοντ αι στ η συνε χή δι αθε σι μότ ητ α τ ωνατ όμων αυτ ών οι συνοδευτ ι κέ ς οδηγί ες λει τουργί ας και τα λοι πά έ γγραφα της τεκμηρί ωσης προϊ όντοςσεόλεςτιςαντίστοι χες εργασί ες και έχει επι βληθεί ρητά ητήρησητωνεγγράφωναυτών. απαγορεύοντ αι οι εργασίεςστιςσυσκευέςκαι μηχανέ ς ή κοντ ά σε αυτ έ ς σε μηεξειδικευμένοπροσωπι κό. Εξει δι κευμένοπροσωπι κό αποτελούνά τ ομα, ταοποί α λόγωτης εκπαί δευσης, εμπειρίαςκαι κατάρτισηςπουδιαθέτουν, καθώς και λόγωτωνγνώσεωνπου έχουνγι α σχετι κά πρότυπα, δι ατ ά ξει ς, κανονι σμούς πρόληψης ατ υχημάτωνκαι συνθήκες λει τουργί ας, έχουνεξουσι οδοτηθεί από τ ονυπεύθυνοασφαλεί ας τ ης εγκατ ά στ ασης να εκτ ελούντ ι ς ε κά στ οτε απαι τ ούμενες ενέργει ες αναγνωρί ζ οντ ας κ αι αποτρέποντ ας συγ χ ρόνως τ ους ενδεχόμενους κι νδύνους (ορι σμός τεχνι κού προσωπι κού κατά VDE 105 ή IEC 364). E 2008 W.Puffe Hotmelt--Technology

6 1-2 Υποδεί ξει ς γι α τηνασφάλει α Επεξεργασία θερμής κόλλας Θερμοκρασία Αποφύγετε τι ς θερμοκρασί ες πάνωή κάτωαπό τα αναφερόμενα εύρη θερμοκρασί ας, συνι στ ούνται συνεχεί ς έλεγχοι θερμοκρασί ας. Κατά τη λει τ ουργί α με αυξημέ νη θερμοκρασί α, μπορε ί να δημι ουργηθούνοσμέ ς και να μει ωθεί ηποι ότητατης θερμής κόλλας. Και οι πολύ χαμηλέ ς θε ρμοκρασί ες έ χουναρνητ ι κέ ς ε πι πτ ώσε ι ς. Σε πε ρί πτ ωση πουικανοποιητικάαποτελέσματ α επι τ υγχά νοντ αι μόνομέσω απόκλι σης από τηνπροκαθορι σμέ νη θερμοκρασί αεπεξεργασί ας, επι κοι νωνή στ ε οπωσδή ποτ ε μαζ ί μας. Λεκάνη κόλλας ( δεξαμενή ) Μηναφήνετε τηλεκάνηκόλλας γι α μεγαλύτεροχρονι κ ό δι ά στ ημασε θερμή κατ ά στ αση χωρί ς να αφαι ρέ σετ ε τ ηνκόλλα ( θερμι κήβλάβητηςθερμής κόλλας ). Κατ ά τ ηνπαρατ ετ αμένηακινησί ατης μηχανή ς θα πρέ πε ι να απενεργοποι ηθεί η θέρμανση ή να μει ωθεί η θερμοκρασί α. Οι λεκάνες κόλλας πρέ πει να καλύπτοντ αι, ώστ ε να αποτ ραπεί η ρύπανση από σκόνη χαρτ ι ού, υγρασί α και ρυπογόνα σωματ ί δι α. Συνιστούμε τον τακτικό καθαρισμό των συστημάτων τήξης και εφαρμογής. Ανκατά τηνεπεξεργασί αέχετε αμφι βολί ες ή δυσκολί ες, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας: Θα σας βοηθή σουμε, προτούπροκύψουνζ ημι ές. Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού Προστατέψτε τοπροσωπικόχειρισμού από εγκαύματ α κατ ά τ οχει ρι σμό της θερμής θερμοπλαστι κής κόλλας. Υπάρχει κί νδυνοςτραυματ ι σμού, ότ αν δεντ ηρούντ αι τ α απαι τ ούμενα προληπτι κά μέτρα. Επι βάλλεται η χρήση προστ ατ ευτ ι κώνγαντ ι ών. Ιατρική συμβουλή, σε περίπτωση επαφής θερμής θερμοπλαστικής κόλλας με το δέρμα: Ψύξτ ε τ οέ γκαυμα αμέ σως με καθαρό και κρύονε ρό. Μηναπομακρύνετε ταυπολεί μματ α τ ης θερμοπλαστι κής κόλλας από το δέ ρμα. Καλύψτε τοέ γκαυμαμε καθαρά και υγρά επι θέ ματ α και αναζ ητ ήστ ε αμέσως γιατρό. Οι θερμοπλαστι κές κόλλες απελευθερώνουνατμούς ακόμα και στην προδι αγεγραμμένηθερμοκρασί α επεξεργασί ας. Συχνά παρουσι ά ζ οντ αι δυσά ρε στ ε ς οσμές. Σ ε πε ρί πτ ωση σημαντ ι κής υπέ ρβασης τ ωνπροβλεπόμενωνθερμοκρασι ών επεξεργασί ας, υπά ρχει κί νδυνος ανά πτ υξης βλαβερώνπροϊόντων αποσύνθε σης. E 2008 W.Puffe Hotmelt--Technology

7 Υποδεί ξει ς γι α τηνασφάλει α 1-3 Ενημερωτικό δελτίο για την επεξεργασία θερμοπλαστικής κόλλας PUR Κατά τηνεπεξεργασί αθερμοπλαστι κής κόλλας PUR πρέ πε ι να προσέ ξε τ ε ορι σμένεςιδιαιτερότητες, ώστε να δι ασφαλι στεί η απρόσκοπτ η λει τουργί α τ ης συσκευή ς τ ή ξης. Ηπήξη τωνθερμοπλαστ ι κώνκολλώνpur πραγματ οποι εί ται εκτός από το καθαρά φυσι κό πήξι μοκαι μέσωμιαςαντίδρασηςμετηνυγρασίατου περι βάλλοντ ος. Περαι τ έ ρω, μι ατέτοι α αντ ί δραση πήξης προκαλεί ται μέσωυπερβολι κά υψηλής και / ήμακροχρόνι ας θερμι κήςκαταπόνησης. Γι α τηναποτροπήήτουλά χι στ οντονπερι ορι σμό τ ης αύξησης ι ξώδους, συνι στ ούμε τ α παρακά τ ωμέτρα: Οι θερμοπλαστι κέ ς κόλλες PUR πρέ πε ι να προστ ατ ε ύονται κατά την παρασκε υή, τηναποθήκευση και τ ηνεπεξεργασί α οπωσδή ποτε απότην υγρασί α. Ποτέ μηνεπεξεργάζ εστε θερμοπλαστι κέ ς κόλλες PUR πά νωαπό τ η συνι στ ώμενηθερμοκρασί α επεξεργασί ας. Αποφύγε τ ε τ ηντ οπι κή υπε ρθέ ρμανση. Κατά τηναλλαγή κόλλας ελέ γξτε τη συμβατότητατωνκολλώνκαι επι κοινωνήστεμετονπρομηθε υτ ή / τους προμηθε υτ έ ς τ ωνκολλών. Δι αφορετ ι κά μπορεί να σχηματ ι στ εί μι αμάζ απουδενμπορεί να τ ηχθεί πλέ ον! Κατ αναλώστ ε τ οτ ήγμα πλήρωςεντόςπερ.4ωρών! Σ ε κά θε πε ρί πτ ωση ε πι κοινωνήστεμετονπαρασκευαστή της κόλλας που χρησι μοποιείτεκαι προσέ ξτ ε τ α στ οι χείατουαντίστοιχουδελτίου στ οι χείωνασφαλείας! Οι εγκαταστάσει ς μαςενδείκνυνται ιδιαίτεραγιατηνεπεξεργασία θερμοπλαστι κής κόλλας PUR. Παρακαλούμε προσέ ξτ ε ωστ όσο, ότ ι υπά ρχουνορι σμένεςιδιαιτερότητεςκατάτηχρήσηκαι φροντ ί δα τ ων συσκευώντ ή ξης: Κατ ά τ ηνεπε ξε ργασί α σε συσκευέ ς τ ή ξης με δεξαμενή απαι τεί ται συνε χή ς έ γχυση ξηρούαδρανούς αε ρί ουστοτήγμα, ώστ ε να αποτραπούν αντ ι δρά σει ς με τηνυγρασίατου αέ ρα περι βάλλοντ ος. Όλες οι εγκαταστάσει ς και μονά δε ς ε φαρμογής (κεφαλέ ς, ακροφύσι α, εύκαμπτ οι σωλήνες) πρέ πε ι να καθαρί ζ ονται και να ξεπλέ νονται καλά μετά τοτέλοςτηςεργασίας, σε περί πτ ωση παρατ ετ αμέ νης ακι νησί ας της μηχανής ή κατά τηναλλαγή κόλλας. Τα κατάλοι πατουμέσου πλύσης πρέ πε ι να απομακρύνοντ αι πλήρως πρι ναπό τ ηνεπανεκκί νηση τωνμηχανών. Κατά τηνεπεξεργασί αδραστι κής κόλλας μπορείτεναλάβετεσχετική ενημέρωσηαπόεμάς ή τονπρομηθευτή της κόλλας σας. Κατά τηντήρηση τ ωνπαραπά νωυποδείξεωνδιασφαλίζεται ηαπρόσκοπτ η ε πε ξε ργασί α τ ης θερμοπλαστι κής κόλλας PUR. Ωστ όσο, σε πε ρί πτ ωση μηενδεδει γμένης χρήσης δεναναλαμβά νουμε καμί α ευθύνη και οποι εσδήποτ ε αξι ώσει ς αντι κατάστασης δενγί νοντ αι δε κ τ έ ς. E 2008 W.Puffe Hotmelt--Technology

8 1-4 Υποδεί ξει ς γι α τηνασφάλει α Τεχνικές υποδείξεις ασφαλείας Τελευταία ενημέρωση 01/01/2008 Κά θε ά τ ομοπου είναι επιφορτ ι σμένομετημεταφορά, τοχειρισμό, τη συντ ή ρηση και τ ηνεπι σκευή τ ης παρούσας μηχανή ς, πρέπει ναέχει δι αβά σει προσεκτι κά και να έ χει κατανοήσει αυτές τι ς οδηγί ες λει τουργί ας. Γενικές υποδείξεις Οι εργασί ες στ ηνπαρούσα μηχανή επι τ ρέ πετ αι να εκτ ελούντ αι μόνοαπό εκπαι δευμένοκαι/ή κατ αρτ ι σμένοπροσωπι κό. Σ ε πε ρί πτ ωση μηενδεδει γμέ νης χρή σης μπορεί να προκύψει κί νδυνος τραυματ ι σμούκαι θανάτου, βλά βης τ ης μηχανής και τ ωναντ ί στ οι χων εγκαταστάσεωνκαθώς και δι ατάραξης της αποτελεσματ ι κής λει τ ουργί ας τ ης μηχανή ς. Ένατεχνικάεξειδικευμένοάτομομπορεί βάσει της τεχνι κής του εκπαί δευσης, τωνγνώσεωνκαι της επαγγελματ ι κής τ ου πείραςκαθώς και τωνγνώσεωντου αναφορι κά με τους κανονι σμούς πρόληψης ατ υχημάτων και ασφαλούς εργασί ας να αξι ολογήσει και να εκτελέ σει τι ς εργασί ες πουτουέχουνανατεθεί και να αναγνωρί σει πι θανούς κι νδύνους, εφόσον πληροί τ ι ς απαι τ ούμενες προσωπι κέ ς (δι οι κητικές) προϋποθέ σει ς γι α τι ς σχετι κές ενέργει ες, π.χ. τηνι κανότητααυτόνομης ε ργασί ας. Για την πρόληψη ατυχημάτων πρέπει να λειτουργεί η μηχανή πάντοτε σε τεχνικά άψογη κατάσταση. Στημηχανή δενπρέπει να χρησι μοποιούντ αι ξέ να ε ξαρτ ή ματ α, δι αφορετ ι κά δενδι ασφαλί ζ ετ αι η τ ήρηση τ ης απαι τ ούμενης ασφάλει ας. Απαγορεύετ αι κά θε τ ρόπος λειτουργί ας, οοποίοςεπηρεάζει την ασφά λει α τ ης μηχανή ς. Οχ ε ι ρι στ ή ς υποχρεούτ αι να αναφέ ρει οποιαδήποτε αλλαγή στη μηχανή (που επηρεάζ ει τηνασφάλει ά της) αμέσως στοναρμόδιοεπιβλέποντ α. Οχ ε ι ρι στ ή ς υποχρεούτ αι σε πε ρί πτ ωση βλά βης, ηοποί α επηρεάζ ει την ασφά λει α τ ου προσωπι κού, να θέ σε ι τ η μηχανή αμέσως εκτός λει τουργί ας. Ημηχανή επι τ ρέ πετ αι να τ εθεί ξανά σε λει τ ουργί α μόνομετά την αντ ι με τ ώπι ση τ ης βλά βης. Απαγορεύετ αι η αποσυναρμολόγηση, μετατροπή ή απενεργοποί ησητωνδι ατάξεωνασφαλεί ας. Οι δι οκτήτης πρέ πει να φροντ ί σε ι γ ι α τ ην πραγ ματ οποίησητου ελέ γχου λει τουργί ας τωνδι ατάξεωνασφαλεί ας στημηχανή πρι ναπό τηνπρώτη θέ ση σε λει τ ουργί α αλλά και σε κάθε επόμενηεκ νέουθέσησε λει τουργί α. Οι έ λεγχοι αυτοί πρέπει να εκτελεστούναπό κατ αρτ ι σμένο προσωπι κό. Οι δι οκτ ή τ ης πρέ πε ι να παρέ χε ι στ οπροσωπικόχειρισμούτοναπαι τούμενο ατ ομι κόεξοπλι σμόπροστ ασί ας (ΑΠΕ) και να φροντ ί σε ι γ ι α τ η χ ρή ση τ ου. Όλατακαλύμματ α τ ωνεξαρτ ημάτωνμετάδοσης κί νησης δε νεπι τ ρέ πε τ αι να αφαι ρεθούνπρι ναπό τ ηνολοκλήρωση τωνεπι κί νδυνωνκι νήσεωνκαι πρέ πει να επανατ οποθετ ηθούνπρι ναπό τ ηνε κ νέ ου θέσησελειτουργί α. E 2008 W.Puffe Hotmelt--Technology

9 2-1 Τμήμα 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ονομασία τύπου -MD-st-u-vwxy-z Αντι καταστάτης τεχνι κής έκδοσης s Σπείρωμα σύνδεσης 1 1/2 20 UNF 2A 2 M18 x 1,5 t Μήκος στελέχους mm άκαμπτ ο mm άκαμπτ ο mm άκαμπτ ο mm άκαμπτ ο+ 457 mm εύκαμπτ α τ ρι χοει δή αγγεί α u Εύρος πίεσης bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar v Μέσο μετάδοσης 1 Υγρό μέ ταλλοnak 2 Υ δρά ργυρος w Ακρίβεια 1 +/- 0,5 % της τελι κής τι μής 2 +/- 1 % της τελι κής τι μής

10 2-2 x Ευαισθησία / Αναλογική έξοδος 1 1 mvn 2 2 mvn 3 3,33 mvn 4 420mA/2αγωγ 5 010V/4 αγωγ 6 210V/4 αγωγ ma / 4 αγωγ y Είδος υλικού της μεμβράνης 1 Ανοξε ί δωτ οςχάλυβας, αρ.κατ , επί στρωσηκεραμικόtin 2 Hastelloy, αρ.κατ , επί στρωσηκεραμικόtin 3 Inconel, αρ.κατ , επί στρωσηκεραμικόtin 4 Ενι σχυμένημεμβρά νη από ανοξε ί δωτ οχά λ υβα, αρ.κατ , επί στρωσηκεραμικόtin 5 Ενι σχυμένημεμβρά νη από Inconel, αρ.κατ , επί στρωσηκεραμικόtin z Προαιρετικός εξοπλισμός 0 Δενέ χει ορι στ εί προαι ρετ ι κός εξοπλι σμός.

11 2-3 Στοιχεία αναγνώρισης Μοντέλο: -MD-xx-x-1/-MD-xx-x-2 Μέσο πλήρωσης: Υ δρά ργυρος / Νά τρι ο-κά λι ο(nak) Μέγ. θερμοκρασί α μεμβρά νης: 400 C / 550 C Εύρος πίεσης: bar / bar Μέγ. υπερφόρτ ωση: 1,5 x εύροςμέτρησης έως 1000 bar 1,25 x εύροςμέτρησης έως 1000 bar Συνολι κό σφάλμαμέτρησης: <0,5 % F.. ή <1% Ανά λυση: άπει ρη Αντ ί στ αση γέ φυρας: 350 Ohm ± 3% Τάσητροφοδοσί ας: σε όλατασήματ α mv/v: έως 12 V DC σε αναλογι κή έξοδο4: V DC σε αναλογι κή έξοδο4.4: 24 V DC ±10 % Μηδε νι κή ι σορροπί α: ± 5%F.. Σήμαεξόδου: 1/2/3,33mV/V± 3% 0 (2)...10 V 4-20mA Εσωτ ερι κό σημεί οβαθμονόμησης: 80% Ι κανότητα αναπαραγωγής: ± 0,20 % F.. / ± 0,20 % F.. Θερμοκρασιακές επιδράσεις στη μεμβράνη: Μεταβολή σημεί ουμηδέ ν: < ± 0,015 % F.. / K Μεταβολή ευαι σθησί ας: < ± 0,010 % F.. / K Θερμοκρασιακές επιδράσεις στην κεφαλή μέτρησης: Μεταβολή σημεί ουμηδέ ν: < ± 0,020%F../K/<± 0,03 % F.. Μεταβολή ευαι σθησί ας: Messbereich / range < 100 bar 0,02 % / K Messbereich / range > 50 bar 0,03 % / K

12 2-4 Ηλεκτρικές συνδέσεις Ηλεκτρική σύνδεση αισθητήρα πίεσης τήγματος, mv/v Βύσμα σύνδεσης: Bendix PT 02A 10 6P Αντ ί στ ροφοβύσμα: Bendix PT 06W 10 6 Βαθμονόμηση 80% Σήμα + Σήμα - F E A B C Τροφοδοσία + Τροφοδοσία - Βαθμονόμηση - Μετατροπέας πίεσης τήγματος, 2αγωγών 420 ma Βύσμα σύνδεσης: Bendix PT 02A 10 6P Αντ ί στ ροφοβύσμα: Bendix PT DOW10 6 Σήμα + Βαθμονόμηση ~(Τροφοδοσί α+) Βαθμονόμηση - Σήμα + ( Τροφοδοσία + ) Σήμα - ( Τροφοδοσία - ) F A B E C Βαθμονόμηση +

13 2-5 Μετατροπέας πίεσης τήγματος, 2αγωγών 420 ma / 0(2)-10 V Βύσμα σύνδεσης: Αντ ί στ ροφοβύσμα: Τροφοδοσί α + Τροφοδοσία + 24 V DC Bendix PT 02A P Bendix PT DOW V DC Σήμα + A E F B Σήμα - D C Βαθμονόμηση - Τροφοδοσία - Χρώμα αγωγού σύνδεσης με αντίστοιχη λειτουργία Σήμα + κί τρι νο Σήμα λευκό Τροφοδοσί α πρά σι νο Τροφοδοσί α + καφέ Βαθμονόμηση γκρι

14 2-6 Διαστάσεις L* Προαι ρετ ι κά μήκη250, 320, 450,...,ή σύμφωνα μεταστοιχεία δι αστ ά σεων Lf* Προαι ρετ ι κά μήκη510, 750, 1000,..., ήσύμφωνα μεταστοιχεία δι αστ ά σεων D A B C d1 d2 d3 Lx Lf* W 1/2 20 UNF 5,6 0,05--0, ,8 0--0,05 10,5 0--0,05 12, M18 x 1, , , ,

15 2-7 Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλούς εργασίας Οαι σθητ ή ρας πί ε σης έ χε ι κατ ασκευαστ ε ί σύμφωνα μετοτρέχον επί πεδοτης τεχνολογί ας και εί ναι λει τουργι κά ασφαλής. Οαισθητήραςπίεσηςπροορί ζ ετ αι αποκλει στι κά γι α τηνκαταγραφή πι έ σεωντ ωναναφερόμενωνστοκεφάλαι ο 3.2 μέσων. Κά θε περαι τ έ ρω χρήση θεωρεί τ αι ως μηενδεδει γμένη. Γι α τ υχόνεπακόλουθες ζ ημι ές οκατ ασκευαστ ής δενφέ ρει καμί αευθύνη, ηευθύνηεπιβαρύνει αποκλει στι κά τοχρήστη. Σ τ ηνενδεδει γμέ νη χρήση περι λαμβάνεται και ητήρησητων προδι αγεγραμμένωναπότονκατ ασκευαστ ή κεφαλαί ωνστ ι ς παρούσε ς οδηγί ες χρήσης: Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση καθώς και θέ ση σε λει τ ουργί α και συνθήκες λει τουργί ας. Περαι τέ ρωεπι βάλλεται οχει ρι σμόςτηςσυσκευήςωςαισθητήραμε τ ηναπαι τ ούμενηπροσοχή. Γενικά Οαι σθητ ήρας πί εσης πρέ πει να χρησι μοποιείται μόνοαπό εξουσι οδοτημένα, κατάλληλα εκπαι δευμένακαι καταρτισμέναάτομα υπό τηντήρηση όλωντωνστοι χείωνκαι υποδεί ξεωνπου αναφέροντ αι στ ι ς παρούσε ς οδηγί ες χρήσης. Απαγορεύετ αι κά θε τ ρόπος λειτουργί ας, οοποίοςεπηρεάζει την ασφά λει α τ ου αισθητήραπίεσης. Οχει ρι στής πρέπει να φροντ ί σε ι, να μηνεργά ζ οντ αι μηεξουσι οδοτημένα άτομα στη μηχανή με τοναι σθητήρα πί εσης. Οχ ε ι ρι στ ή ς υποχρεούτ αι να αναφέ ρει ά μεσα στονεπι βλέ ποντ α οποιαδήποτε αλλαγή του αισθητήραπίεσης, ηοποί α επηρεάζ ει την ασφά λει ά τ ου, και να λάβει μέτραγιατηναποφυγή ε νδε χόμενων κι νδύνων. Οι αυθαί ρετες μετατροπέ ς και τ ροποποιήσεις, πουεπηρεάζ ουντ ην ασφά λει α τ ου αισθητήραπίεσης, απαγορεύοντ αι. Σύμφωνα μετιςαντίστοι χες δι ατάξει ς οχρήστης πρέπει να φροντ ί σε ι, ώστ ε να δι ατ ί θετ αι στ οπροσωπικόχειρισμούκαι να χρησι μοποι εί τ αι από αυτ ό οαπαι τ ούμενοςατομι κόςπροστ ατ ε υτ ι κός εξοπλι σμός. Τ οπαραπά νωαναφέ ρετ αι κυρί ως στ η χρήση προστ ατ ευτ ι κώνγαντ ι ών σε όλες τ ι ς εργασί ες επί τ ου θερμού αι σθητ ήρα πί εσης τ ήγματ ος. Κατά τησυναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πρέ πει να χρησι μοποιούνται πάντοτε προστατευτι κά γάντι α, ώστ ε να αποτραπεί ο κί νδυνος εγκαυμάτων. Κατά τηλει τουργί α υφί στ ατ αι δι αρκώς ο κί νδυνος εγκαυμά τ ωνεξαι τ ί ας επαφής με θερμάμέρητης θέρμανσης μηχανή ς.

16 2-8 Σημεία κινδύνου Σε ολόκληρη τηνπερι οχή τ ου θερμούαισθητήραπί εσηςυπάρχει κί νδυνος εγκαυμάτων. Εξαι τ ί ας λανθασμένης συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης τουαι σθητήραπί εσης κατά τηδημιουργί α πί εσης, υπά ρχει οκί νδυνος πιτσιλισμάτωνθερμούμέσουυπόυψηλήπίεση. Σ ε πε ρί πτ ωση ανε παρκούς βά θους βι δώματ ος τουσπειρώματ ος υπάρχει κί νδυνος ναεκσφενδονι στ ε ί οαι σθητ ή ρας πί ε σης υπό υψηλή πί ε ση. Η λει τουργί α τ ουαι σθητήραπί εσης τήγματ ος πρέ πει να ελέ γχεται τακτι κά, ώστε κατά τηλει τουργί αναμηνυφί σταται κί νδυνοςλόγω υπερβολι κής αύξησης της πί εσης. Γι α τεχνι κούς λόγους οαι σθητ ήρας πί εσης φέ ρει πλήρωση υδραργύρου ήnak ως υγ ρό μέσομετάδοσης τ ης πί ε σης. Ηποσότηταπλήρωσης εί ναι στηνπερί πτωσητουυδραργύρουέως 0,25 γραμμάρι α. Λόγωτ ης τ οξικήςδράσηςτουυδραργύρουπρέπει ναληφθούνκατάλληλα μέ τ ρα σε περί πτ ωση δι αρροής λόγωβλάβης, ώστ ε να μηνπαρουσι αστ ούν υψηλέ ς συγκεντ ρώσε ι ς ατ μώνυδραργύρου (επαρκής αερι σμός...). Παραπέ μπουμε στους ι σχύοντ ε ς κ ανονι σμούς πρόληψης ατ υχημάτων. ΤοNaK αποτελεί έ να κράμα υψηλήςαντιδραστικότητας, πουκαίγεται κατά τηνεπαφή μετηνατμόσφαι ρα. Ηποσότηταπλήρωσης εί ναι έως 0,02 γραμμάρι α. Οι αι σθητήρες μεπλήρωσηnak επι τρέπεται να χρησι μοποι ηθούνστ οντ ομέ ατροφί μων. Η λειτουργία αισθητήρων πίεσης με πλήρωση NaK σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης απαγορεύεται. Διάθεση Λόγωτης πλήρωσης του αισθητήραμευδράργυροπρέπει να δι ασφαλι στ εί, ώστ ε σε πε ρί πτ ωση βλά βης τ ης μεμβρά νης να αποτραπεί η εκροήτουυγρούβιδώνοντ ας τ οπροστατευτι κό κάλυμμα. Στησυνέχει αο αι σθητήρας πρέπει να δι ατεθεί σε υπηρεσί α δι άθεσης ει δι κών απορρι μμάτων. Μέσωαποστ ολής του αισθητήραστονκατ ασκευαστ ή δι ασφαλί ζ ετ αι η προσή κουσα και φι λι κή προς τοπερι βάλλονδι άθεση. Σε αι σθητήρες μεπλήρωσηnak συνι στ ούμε επίσηςτηνεπιστροφή στ ον κατασκευαστή, παρόλοπουδενεπιβάλλεται ηλήψηιδιαίτερωνμέτρων. Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος Κατά τηνκατασκευή τουαισθητήρααποφε ύχθηκε ε ξ' ολοκλήρου ηχρήση βλαβε ρώνγι α τ οόζ ονουσι ώνόπως οχλωροφθορά νθρακας, οχλωρι ωμέ νος υδρογονά νθρακ ας κ τ λ. Οι σύγχρονε ς μέθοδοι παραγωγής δι ασφαλί ζ ουντ ηνελά χι στ η κατ ανά λωση ενέργει ας, υλι κούκαι βοηθητ ι κώνουσι ών. Δενδημι ουργούντ αι κατ ά λοι πα παραγωγής που αποτελούνδηλητ ηρι ώδη ή βλαβερά γι αταυπόγει αύδατααπόβλητα. Εγγυόμαστε τηνελεγχόμενη δι ά θε ση τ ωναποβλή τ ωνσύμφωνα με τ ηνι σχύουσα νομοθε σί α και τ ι ς αντ ί στ οι χες δι ατάξει ς, καθώς αποτελεί βασι κόμέροςτηςφιλοσοφί ας της εται ρεί ας μας.

17 2-9 Εισαγωγή Οι παρούσε ς οδηγί ες χρήσης έ χουνως σκοπό να δι αβαστ ούν, να κ ατ ανοηθούν και να τ ηρηθούνσε όλατασημεί α από τα άτομα, που φέρουντ ηνευθύνη γι α τοναι σθητήρα πί εσης. Η πλήρης τεχνι κή τεκμηρί ωση θα πρέ πε ι να φυλά σσε τ αι συνε χώς κοντ ά στ οναι σθητήρα πί εσης. Ιδιαίτερασημαντι κές λεπτομέρει ες γι α τηχρήσητουαισθητήρα υποδει κνύοντ αι στ ι ς παρούσε ς οδηγί ες λει τουργί ας. Μόνοέ χοντ ας γνώση αυτ ώντ ωνοδηγι ώνλει τ ουργί ας μπορούννα αποτ ραπούν σφά λματ α στ οναισθητήρακαι στοχειρισμόαυτού και να δι ασφαλι στ εί μι ααπρόσκοπτ η λε ι τ ουργί α. Συνεπώςείναι ιδιαίτερασημαντ ι κό, τα αρμόδι α άτ ομα να λάβουνγνώση τ ωνοδηγι ώναυτ ών. Ηπροσεκτι κή ανάγνωση τωνοδηγι ώνλει τουργί ας αποτελεί προϋπόθεση γιατηθέσησε λειτουργί α τ ου αισθητήρα, καθώς δεναναλαμβά νουμε καμί α ευθύνη γι α τ υχόνζ ημι έςκαι δυσλειτουργί ες. Ανπαρόλα αυτ ά αντ ι μετωπί σετε προβλήματ α, παρακαλούμε απευθυνθεί τ ε απευθεί ας στοτεχνι κόμας τ μήμα, τοοποίοβρίσκεται στηδιάθεσήσας γι α τ ηναντ ι με τώπι ση οποι ουδή ποτ ε προβλή ματ ος. Ταστοιχείαστιςπαρούσε ς οδηγί ες λει τουργί ας αναφέ ροντ αι αποκλει στι κά στοντύποαι σθητήρα πουαναφέρεται στοκεφάλαι ο 1 Τ εχνι κά χαρακτ ηρι στ ι κά. Επι φυλασσόμαστ ε του δικαιώματ ος τ εχνι κώναλλαγώνστ ι ς ει κόνες και στ α στ οι χ ε ί α τ ων παρόντ ων οδηγι ώνλει τουργί ας, στα πλαί σι α βελτί ωσης του αι σθητ ή ρα και προσαρμογής τ ου στ οσύγχρονοε πί πε δοτ ης τεχνολογί ας. Χρήση/ Πεδίο εφαρμογής Οπαρώναι σθητ ήρας / μετατροπέ ας πί ε σης τ ή γματ ος προορί ζ ετ αι αποκλει στ ι κά γι α τ ηνκατ αγραφή τ ης πί εσης υγρών, παχύρρε υστ ωνή παστ ωδών μαζ ώνυπό υψηλέ ς θερμοκρασί ες. Οι μάζ ες αυτές πρέπει να εί ναι ομοι ογενεί ς και με χαμηλή αναλογί α στερεώνσωματ ι δί ων. Περαι τ έ ρω πρέπει να επι λεγεί τοσημεί οτοποθέτησης έτσι, ώστ ε να μηνξε πε ρνά τ αι μι αμέγ. δι αφορι κή πί εση τ ης τ ά ξης τ ου 2%τουεύρους μέτρησης, αναφορι κά με τηνεπι φάνει α μεμβρά νης. Οαι σθητ ή ρας μπορεί να λει τουργήσει με αντίστοι χες ηλεκτρονικέςσυσκευέςσύνδεσηςκαι στην πε ρι οχή EX, εφόσοναυτόεπι τρέπεται κατά τι ς προδι αγραφέ ς (όχι αι σθητ ήρες NaK!). Αποφασι στ ι κέ ς ε ί ναι οι ε γκρί σε ι ς τ ωνσυσκευών σύνδεσης και ηκαταλληλότητατωναι σθητήρων. Η χρή ση στ οντομέατροφί μων ε πι τ ρέ πε τ αι μόνομε κατάλληλη πλήρωση. Κά θε χρήση πέ ρα τ ου περιγραφόμενουπεδίου χρήσης θεωρεί τ αι ως μη ενδεδει γμένη. Γι α τ υχόνεπακόλουθες ζ ημι ές οκατασκευαστής δενφέρει καμία ευθύνη, ηευθύνηεπιβαρύνει αποκλει στι κά τοχρήστη. Πρι ναπό τ η χρήση τ ου αι σθητ ήρα πί ε σης ε κτ ός τ ου προβλε πόμε νου πε δί ου χρήσης, πρέ πε ι οπωσδή ποτε ναπροηγηθεί σχετι κή συνεννόησημετο τεχνι κόμας τ μήμα, δι αφορετι κά εκπί πτει η εγγύηση.

18 2-10

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα