ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και αναλύσεις σε σχέση με τις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΔ). Οι Οικονομικές Καταστάσεις των ΔΠΧΠ είναι αυτές που απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση, την απόδοση και τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου. Οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» δεν επιδιώκουν να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου κατά ΔΠΧΠ, αλλά αποσκοπούν στο να παρέχουν στους χρήστες μια συμπληρωματική και πρόσθετη απεικόνιση της Οικονομικής υπόστασης και λειτουργίας του Ομίλου και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βάση Προετοιμασίας...3 Α.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΔΠΧΠ Β. Οικονομικές Καταστάσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες...7 Β.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 7 Β.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 Β.3 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ... 9 Β.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» 11 Β.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ...15 Γ.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.3 ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΏΝ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ Γ.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

3 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. A. Βάση Προετοιμασίας Οι λογιστικές αρχές και οι κανόνες που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» είναι σύμφωνες με αυτές που ο Όμιλος έχει ακολουθήσει και στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων στις οποίες η Διοίκηση έχει επιλέξει να εφαρμόσει διαφορετικούς χειρισμούς από αυτούς που προβλέπουν τα ΔΠΧΠ. Οι χειρισμοί αυτοί και οι επιδράσεις τους περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (υπό τις παραγράφους Α.1, και Α.2). Κατά συνέπεια, βάση προετοιμασίας των «ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» αποτέλεσαν οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» επί των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι προσαρμογές που αφορούν στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων στις οποίες η Διοίκηση έχει επιλέξει να εφαρμόσει διαφορετικούς χειρισμούς από αυτούς που προβλέπουν τα ΔΠΧΠ, όπως αναφέρεται παραπάνω. Α.1 Σύνοψη των επιδράσεων βασικών μεγεθών. Από τους προαναφερόμενους χειρισμούς στους οποίους προέβη η Διοίκηση κατά τη σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» προέκυψαν: (α) Αύξηση του Κύκλου εργασιών για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 26% (11% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) (β) Αύξηση του αποτελέσματος προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 24% (6,4% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) (γ) Αύξηση του συνολικού ενεργητικού την 31/12/2006 κατά 56% (41% την 31/12/2005) (δ) Αύξηση της Καθαρής Θέσης την 31/12/2006 κατά 74% (48% την 31/12/2005) (ε) Μείωση της καθαρής ταμειακής ροής για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 8%(αύξηση κατά 6% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) 3

4 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Α.2 Εξαιρέσεις από τις λογιστικές αρχές των ΔΠΧΠ. (α) Ενοποίηση: Σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ τις οποίες εφαρμόζει ο Όμιλος, θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η «Μυτιληναίος Α.Ε.» αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να εξασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Βάσει των παραπάνω, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» δεν ενοποιείται ολικά στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» του Ομίλου, αλλά ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς, ο Όμιλος δεν ασκεί «έλεγχο» στην εταιρεία, αφού δεν πληρείται η προϋπόθεση της κατοχής πλειοψηφίας στα δικαιώματα ψήφου, ενώ ταυτόχρονα, η άσκηση του δικαιώματος (option) αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των μετόχων της πλειοψηφίας, επίσης, το αυξημένο ποσοστό του Ομίλου στην εταιρεία, καθώς και η ύπαρξη συμβολαίου (management contract) βάσει το οποίου ο Όμιλος διαχειρίζεται την διοίκηση της εταιρείας, συνιστούν «ουσιώδη επίδραση» πάνω στις επιχειρηματική της στρατηγική και τις πολιτικές που ακολουθεί. Ωστόσο, στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση του ομίλου έχει επιλέξει να δημοσιοποιήσει πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν από την απεικόνιση της παραπάνω εταιρείας με πλήρη ενοποίηση για τους εξής λόγους: Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» αποτελεί για τον Όμιλο μια σημαντική και διακριτή επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ωστόσο δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ, αφού σε αυτές η εταιρεία ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. από την απόκτησή της, ο Όμιλος έχει μεταφέρει στην εταιρεία τεχνογνωσία σε ότι αφορά τη βελτίωση των διοικητικών πρακτικών και την εν γένει αποδοτικότητά της Κατά συνέπεια, το ποσοστό που στην παρούσα φάση κατέχει ο Όμιλος σε συνδυασμό με το δικαίωμα αύξησής του αλλά και την ύπαρξη του συμβολαίου διοίκησης (management contract), παρότι δεν θεμελιώνουν τυπικά και ουσιαστικά έλεγχο, συνιστούν κάτι περισσότερο από «ουσιώδη επίδραση», σε σχέση με το πως αυτή ορίζεται στα ΔΠΧΠ. 4

5 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Για τους παραπάνω λόγους η διοίκηση, θέλοντας να παρουσιάσει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Ομίλου, προέβη στην πλήρη ενοποίηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», παρουσιάζοντας την ταυτόχρονα σαν χωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα. (β) Απαλοιφή συναλλαγών που αφορούν στην κατασκευή των Ενεργειακών Έργων του Ομίλου: Σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ τις οποίες εφαρμόζει ο Όμιλος, διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Βάσει των παραπάνω, ο Όμιλος, κατά τη σύνταξη των κατά τα ΔΠΧΠ ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλείφει τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και το κέρδος που προκύπτει από την κατασκευή των ενεργειακών έργων του από μια θυγατρική εταιρεία του Ομίλου για λογαριασμό μιας άλλης θυγατρικής του Ομίλου. Ταυτόχρονα τα πάγια στοιχεία του Ομίλου αναπροσαρμόζονται (μειούμενα κατά το απαλειφόμενο κέρδος) έτσι ώστε να απεικονίζουν το κόστος κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου και όχι την τιμολογημένη αξία από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τέλος, απαλείφονται και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων υποχρεώσεων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται η κατασκευή του «σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού» από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της επίσης θυγατρικής του Ομίλου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.», καθώς και η κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.» για λογαριασμό των επίσης θυγατρικών ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου. Στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση έχει επαναφέρει στα αποτελέσματα του Ομίλου τον κύκλο εργασιών και το κέρδος που έχει απαλειφθεί από τις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ», προσαυξάνοντας με το κέρδος αυτό και την αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο χειρισμός αυτός σκοπό έχει να απεικονίσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε αξίες αντικατάστασης εμφανίζοντας ταυτόχρονα την υπεραξία που ο Όμιλος αποκτά απο την ιδιοκατασκευή των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων. Η κατασκευή παγίων για χρήση από εταιρείες του Ομίλου, αντιπροσωπεύει μια διακριτή επιχειρηματική δραστηριότητα που αναμένεται να προσδώσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο. Αναλυτικότερα: Σύμφωνα με τη διοίκηση η πραγματική αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου είναι τουλάχιστον ίση με την αξία με την οποία αυτό θα μπορούσε να αποκτηθεί από τον Όμιλο εάν δεν «ιδιοκατασκευαζόταν» (αξία αντικατάστασης). Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση θεωρεί ότι η αξία αυτή θα ήταν τουλάχιστον η τιμολογηθείσα αξία από την κατασκευάστρια. Κατά συνέπεια η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στις «Ενοποιημένες Οικονομικές 5

6 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχει αυξηθεί ώστε να απεικονίζει το κόστος αντικατάστασης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Αντίστοιχα το ποσό αυτό, της αύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, προστίθεται στα αποτελέσματα του Ομίλου ώστε να απεικονιστεί το όφελος που έχει ο Όμιλος από τη διαφορά μεταξύ του κόστους ιδιοκατασκευής του περιουσιακού στοιχείου και του κόστους αντικατάστασής του. Η διαφορά των δυο απεικονίζει μια εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία η οποία θα αναγνωρισθεί σαν κέρδος μέσω των αποτελεσμάτων σε περίπτωση πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Επιπρόσθετα, το κέρδος μετά από φόρους από την κατασκευή ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα, κατά την περίοδο κατασκευής, προς τους μετόχους του ομίλου αποτελώντας κατά αυτό τον τρόπο την προεξόφληση της μελλοντικής οικονομικής ωφέλειας που θα προκύψει από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Συγκεκριμένα, στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση έχει επιλέξει να εμφανίζει τον κύκλο εργασιών και το κόστος που έχει προκύψει από την κατασκευή του προαναφερόμενου περιουσιακού στοιχείου προκειμένου να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατασκευής ενεργειακών έργων του Ομίλου αλλά και του συνολικού κύκλου εργασιών που διαχειρίζεται ο Όμιλος. Τέλος, τα σχετικά με το έργο υπόλοιπα απαιτήσεων υποχρεώσεων των δυο θυγατρικών εταιρειών έχουν απαλειφθεί, όπως και στις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ». Επίσης, όλες οι υπόλοιπες διεταιρικές πράξεις και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί κατά τη σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» όπως και στις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ». (γ) Αποτίμηση των εισηγμένων θυγατρικών του Ομίλου στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία: Ο Όμιλος στις κατά ΔΠΧΠ Οικονομικές Καταστάσεις ενοποιεί τις συμμετοχές του σε θυγατρικές εταιρείες με βάση το κόστος κτήσης αναγνωρίζοντας τη διαφορά αυτού με την πραγματική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτά σαν υπεραξία. Η Διοίκηση κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού έχει επιλέξει να αποτιμήσει τις εισηγμένες θυγατρικές του Ομίλου στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία προσαυξάνοντας το λογαριασμό «Υπεραξία Επιχείρησης» του Ενεργητικού και εμφανίζοντας τη διαφορά που προκύπτει από την αποτίμησή τους σε αποθεματικό εύλογης αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων. Η Διοίκηση έχει επιλέξει το χειρισμό αυτό προκειμένου να παρουσιάσει την πραγματική καθαρή περιουσία του Ομίλου η οποία επηρεάζεται από τις υπεραξίες των θυγατρικών που δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 6

7 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β. Οικονομικές Καταστάσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα, ο Ισολογισμός και οι Ταμειακές Ροές των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» επιπρόσθετα και συμπληρωματικά των Αποτελεσμάτων, του Ισολογισμού και των Ταμειακών Ροών κατά ΔΠΧΠ. Β.1 Αποτελέσματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 D 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 % Πωλήσεις 843,348, ,473,251 1,066,390, ,521,981 Κόστος Πωληθέντων (631,316,183) (572,036,040) (805,503,572) (638,045,350) Μικτό Κέρδος(Ζημιά) 212,031, ,437, ,886, ,476,631 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14,768,538 30,859,453 23,536,725 35,755,982 Έξοδα διάθεσης (13,239,057) (9,438,005) (20,306,953) (15,028,986) Έξοδα διoίκησης (32,642,919) (23,329,557) (37,108,494) (27,310,312) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (152,944) 0 (3,230,254) (657,240) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (16,963,693) (23,033,998) (20,313,997) (24,987,508) Κέρδος(Ζημιά) Εκμετάλλευσης 163,801, ,495, ,463, ,248,567 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3,497,562 5,603,882 3,497,562 5,603,882 Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,832,854) (14,682,171) (15,962,172) (17,681,165) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 34,038,417 27,391,595 34,038,417 27,391,595 Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242, ,465,657 19,242, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) από συγγενείς (4,419,693) 804,213 (109,543) (164,457) Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων 204,327, ,078, ,170, ,864,079 Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων και πριν το κέρδος απόκτησης Θυγατρικής 185,085, ,612, ,928, ,398,422 Φόρος (47,350,130) (38,331,625) (58,947,881) (40,100,665) Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 156,977, ,746, ,222, ,763,414 Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: Κέρδη(Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες 356, , , ,325 Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου 157,333, ,199, ,578, ,216,740 Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής 105,579, ,539, ,598, ,271,722 Δικαιώματα μειοψηφίας 51,754,543 44,660,960 60,980,826 45,945,018 Κέρδος(Ζημιά) προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 188,257, ,763, ,512, ,089,627 7

8 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.2 Ισολογισμός ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΠΧΠ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 540,960, ,003, ,542, ,762,743 Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία επιχείρησης 128,257, ,273, ,163, ,030,123 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 57,786,478 14,477, ,136,478 14,477,282 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 30,247,174 31,861, ,673 (1,959,247) Λοιπές Επενδύσεις ,755 0 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 26,069,199 9,107,480 20,494,614 26,496,945 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 70,317,908 42,118,108 70,317,908 42,118,108 Χρημ/νομικά στοιχεία παραγώγων Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3,100,976 2,725,958 3,157,093 2,799, ,739, ,567,295 1,478,566,210 1,000,725,783 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 203,057, ,347, ,703, ,731,291 Κατασκευαστικά συμβόλαια Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 177,395, ,846, ,189, ,117,081 Λοιπές Απαιτήσεις 95,379,341 92,592, ,386,604 98,501,300 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 10,502,793 5,836,146 10,502,793 5,836,146 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7,736,578 6,519,348 7,736,578 6,519,348 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15,373,860 62,729,359 17,637,069 67,097, ,445, ,871, ,155, ,802,513 Σύνολο Ενεργητικού 1,366,184,823 1,175,439,147 2,131,722,016 1,657,528,296 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,162,132 24,312,204 24,162,132 24,312,204 Υπέρ το άρτιο 181,117, ,520, ,117, ,520,764 Αποθεματικά εύλογης αξία 990,699 15,167, ,607, ,514,514 Λοιπά Αποθεματικά 33,481,850 18,894 50,407,108 16,714,198 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (9,843,629) (3,266,881) (9,843,629) (3,266,881) Αποτελέσματα εις νέον 220,481, ,687, ,029, ,858,420 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 450,390, ,439, ,479, ,653,218 Δικαιώματα μειοψηφίας 328,747, ,394, ,453, ,455,089 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 779,137, ,833,871 1,355,933,524 1,048,108,307 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 37,421,006 52,139,169 61,619,846 76,999,801 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 6,811,204 2,766,257 6,811,204 2,766,257 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 48,494,888 38,178,269 54,371,376 55,886,074 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 34,647,563 32,485,516 44,612,337 42,901,201 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38,231,865 28,534,975 92,654,776 36,842,190 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 19,771,825 11,895,325 19,771,885 11,896,028 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 185,378, ,999, ,841, ,291,551 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 103,438, ,860, ,631, ,165,000 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 57,935,003 47,987,168 61,874,638 54,757,739 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 156,004,485 51,493, ,626,958 86,603,213 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 17,564,120 24,683,954 17,564,120 24,683,954 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 38,043,373 2,722,720 38,043,373 2,722,720 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,430,821 31,629,015 28,430,821 31,967,123 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 252, , , ,688 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 401,668, ,605, ,947, ,128,438 Σύνολο Υποχρεώσεων 587,047, ,605, ,788, ,419,989 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,366,184,824 1,175,439,148 2,131,722,016 1,657,528,296 8

9 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.3 Ταμειακές Ροές ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Κέρδη περιόδου 157,333, ,199, ,353, ,452,702 Προσαρμογές για: Φόρο 47,350,130 38,490,718 58,947,881 40,259,758 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 22,759,974 18,496,167 26,113,202 23,108,440 Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 2,125,472 2,079,760 2,599,519 2,553,806 Απομειώσεις 394, ,046,295 0 Προβλέψεις 2,662,098 1,712,960 2,662,098 1,712,960 Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (70,173) (387,489) (70,173) (387,489) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (1,849,131) (287,649) (1,849,131) (290,012) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση μεριδίου θυγατρικής (41,157,463) (14,266,349) (41,157,463) (14,266,349) Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων 920,448 (11,488,184) 920,448 (11,488,184) Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (7,506) 74,533 (7,506) 74,533 Κέρδη από πώληση Δ.π.Π Χρημ/νομικών στοιχείων (10,838,897) (7,000,182) (10,838,897) (7,000,182) Κέρδη από πώληση Χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (580,809) (4,510,199) (580,809) (4,510,199) Έσοδα τόκων (3,829,261) (5,804,488) (3,846,973) (5,832,994) Έξοδα τόκων 11,917,893 14,864,947 16,064,924 17,892,448 Έσοδα από μερίσματα (21,390) (240,188) (21,390) (240,188) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παραχ/ντων διακιωμάτων (429,581) (265,430) (1,663,885) (1,779,083) Κέρδος από απόκτηση θυγατρικής (72,891) (137,465,657) (72,891) (137,465,657) Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες 4,419,693 (1,445,398) 4,419,693 (1,445,398) Συναλλαγματικά κέρδη (ζημιές) δανείων (9,660,133) 8,317,207 (9,660,133) 8,317,207 Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (459,348) 161,002 (459,348) 161,002 Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές 7 4,388, ,388, ,906, ,624, ,899, ,215,420 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (Άυξηση) Μείωση αποθεμάτων (92,425,060) (56,506,175) (103,686,699) (55,896,707) (Άυξηση) Μείωση απαιτήσεων 7,926,857 (124,712,785) (2,443,493) (100,451,788) (Άυξηση) Μείωση λοιπών λογ/μων κυκλοφορούντος ενεργητικού (6,137,455) (504,291) (6,137,455) (1,970,585) Άυξηση (Μείωση) υποχρεώσεων 20,588, ,847,217 14,962, ,063,411 Εκροή προβλέψεων 5,371,908 (6,690,339) 5,371,265 (6,693,870) Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 0 24,898 (450,911) 449,021 (64,675,037) (31,541,475) (92,384,660) (16,500,518) Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231, ,082, ,514, ,714,902 9

10 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231, ,082, ,514, ,714,902 Καταβληθέντες τόκοι (10,199,796) (14,843,811) (14,346,827) (17,871,311) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (59,942,419) (53,658,226) (59,942,419) (55,354,032) Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 46,089,390 61,580,849 56,225,448 82,489,559 Ταμειακές Ροές από επενδυτικές Αγορές ενσώματων παγίων (88,281,074) (81,704,208) (122,817,184) (82,706,106) Αγορές ασώματων παγίων (2,189,601) (2,936,993) (2,189,601) (2,936,993) Πωλήσεις ενσώματων παγίων 12,951, ,905 12,951, ,905 Μερίσματα εισπραχθέντα 297, , , ,423 Αγορά χρημ/νομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (30,132,625) (17,710,481) (30,132,625) (17,710,481) Αγορά χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (6,487,291) (8,123,029) (6,487,291) (8,123,029) Πωλήσεις μεριδίων θυγατρικής 0 72,157, ,157,333 Αγορά συγγενών 0 (817,080) 0 (817,080) Αγορά θυγατρικών (110,687,307) 0 (110,687,307) 0 Πωλήσεις θυγατρικών 63,415,911 43,188,347 63,415,911 43,188,347 Πωλήσεις χρημ/νομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 21,415,222 4,557,439 21,415,222 4,557,439 Πωλήσεις χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5,933,627 25,085,542 5,933,627 25,085,542 Τόκοι που εισπράχθηκαν 3,826,159 5,796,473 3,843,872 5,824,979 Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (2,271,407) 14,272 (2,271,407) 14,272 Λοιπά (εισπράξεις επιχ/σεων 14,068, ,282 14,068, ,282 Λοιπά 1,017,993 (271,848) 1,017,993 (271,848) Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές (117,122,591) 40,155,377 (151,640,989) 39,183,985 Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές Έκδοση κοινών μετοχών 1,587, ,823 1,587, ,823 Αγορά ιδίων μετοχών (6,553,565) 8,775,098 (6,553,565) 8,775,098 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (38,050,707) (22,881,869) (38,050,707) (25,117,895) Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας 0 (34,436,799) 0 (34,436,799) Δάνεια αναληφθέντα 49,569,461 15,200, ,508,102 68,094,608 Αποπληρωμή δανεισμού (54,739,644) (27,014,247) (138,826,924) (95,289,630) Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (200,240) (350,160) (200,240) (350,160) Πληρωμές κεφαλαίου χρημ/νομικών μισθώσεων (67,803) (30,177) (67,803) (30,177) Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές (48,455,264) (59,936,331) (14,603,903) (77,553,133) Καθαρή (μείωση) αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (119,488,466) 41,799,895 (110,019,444) 44,120,411 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (12,678,968) (54,653,748) (35,063,707) (79,359,003) Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (118,694) 0 (118,694) 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου (132,286,127) (12,853,853) (145,201,845) (35,238,592) Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών (147,659,987) (75,583,212) (162,838,913) (102,335,939) Υπόλοιπο Διαθεσίμων 15,373,860 62,729,358 17,637,069 67,097,346 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (132,286,127) (12,853,854) (145,201,845) (35,238,593) 10

11 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.4 Μεταβολές Καθαρής Θέσης στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Καθαρή Θέση Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού αποδιδόμενη στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικά Αποθεματικά Λοιπα Αποτελέσματα εις Υπέρ το άρτιο μετατροπής εύλογης αξίας αποθεματικά νέον ισολογισμού Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,745, ,812,126 (1,596,271) (47,165,098) 171,108,626 89,867, ,976,599 Μεταβολές της Καθαρής Θέσης για τη χρήση Πώληση Ιδίων Μετοχών 8,775,098 8,775,098 8,775,098 Φόροι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής (243,121) (243,121) (237,266) (480,387) Κέρδη(Ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 18,621,523 (73,043) 18,548,481 6,502,533 25,051,013 Αποθεματικό αντιστάθμισης (176,083) (176,083) (224,875) (400,959) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Ισολογισμών (1,670,610) (1,670,610) 77,690 (1,592,920) Μείον: Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα (3,277,785) (3,277,785) (4,186,047) (7,463,832) Καθαρό κέρδος(ζημιά) αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0 8,775,098 15,167,655 0 (1,670,610) (316,163) 21,955,980 1,932,034 23,888,014 Πληρωμή μερισμάτων (18,029,968) (18,029,968) (15,643,206) (33,673,174) Επίδραση από εξαγορά εταιρείας 0 231,277, ,277,860 Επίδραση από πώληση θυγατρικής 0 30,313,531 30,313,531 Επίδραση από αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 0 650, ,475 Επίδραση από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 (5,445,310) (5,445,310) Επίδραση από αποτίμηση θυγατρικών εισηγμένων στο ΧΑ στην τρέχουσα χρημ/κη αξία 315,346, ,346, ,346,860 Ανακατάταξη 0 0 Επίδραση από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής (34,436,799) (34,436,799) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού (97,928) 213,369, ,271,722 45,945, ,216,740 Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος(ζημιά) 0 8,775, ,514,515 (97,928) (1,670,610) 195,023, ,544, ,593, ,138,196 Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,520, ,514,515 16,714,197 (3,266,881) 147,858, ,653, ,461,577 1,048,114,796 11

12 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Καθαρή Θέση Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού αποδιδόμενη στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικά Αποθεματικά Λοιπα Αποτελέσματα εις Υπέρ το άρτιο μετατροπής εύλογης αξίας αποθεματικά νέον ισολογισμού Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,520, ,514,514 16,714,198 (3,266,881) 147,858, ,653, ,461,576 1,048,114,795 Μεταβολές της Καθαρής Θέσης για την περίοδο 01/01-31/12/2006 Αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού (6,576,748) (6,576,748) (350,004) (6,926,752) Φόροι Κεφαλαιοποίησης (1,241,547) (1,241,547) (10,531) (1,252,078) Κέρδη(Ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (24,460,938) (24,460,938) (27,495,175) (51,956,113) Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 229,955 (8,514,282) (8,284,327) 8,284,316 (11) Φόρος σε στοιχεία μεταφερόμενα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 4,653,924 4,653,924 5,231,216 9,885,140 Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Μείον: Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα 5,630,059 5,630,059 6,328,436 11,958,495 Αποθεματικό αντιστάθμισης στην εύλογη αξία μετά φόρων 0 0 Καθαρό κέρδος(ζημιά) αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 (14,176,955) (1,011,592) (6,576,748) (8,514,282) (30,279,577) (8,011,742) (38,291,319) Πληρωμή μερισμάτων (16,208,126) (16,208,126) (21,981,725) (38,189,851) Ίδιες Μετοχές θυγατρικών (150,072) (6,403,494) (6,553,566) (6,553,566) Έγκριση διανομής χρήσης ,704,502 (34,704,502) 0 0 Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 (27,888,903) (27,888,903) Δικαιώματα μειοψηφίας από πώληση μεριδίου θυγατρικής 0 24,543,078 24,543,078 Επίδραση από αποτίμηση θυγατρικών εισηγμένων στο ΧΑ στην τρέχουσα χρημ/κη αξία 208,269, ,269, ,269,661 Επίδραση από αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 0 350, ,772 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 124,598, ,598,030 60,980, ,578,857 Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος(ζημιά) (150,072) (6,403,494) 194,092,706 33,692,910 (6,576,748) 65,171, ,826,421 27,992, ,818,728 Σύνολο Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,162, ,117, ,607,220 50,407,108 (9,843,629) 213,029, ,479, ,453,883 1,355,933,523 12

13 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.5 Ανάλυση κατά επιχειρηματική δραστηριότητα στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» 01/01-31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Μεικτές Πωλήσεις Τομέα 986,499, ,197,271 3,562,991 62,756, ,285,516 2,695,586 1,509,997,366 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (148,413,332) (148,413,332) Ενδοτομεακές Πωλήσεις (295,093,518) (100,000) 0 0 (295,193,518) Καθαρές Πωλήσεις 691,405, ,783,939 3,462,991 62,756, ,285,516 2,695,586 1,066,390,516 Λειτουργικά κέρδη(ζημιές) 155,636,207 7,108,851 1,067,890 (5,870,387) 45,532,493 (11,083) 203,463,971 Χρημ/νομικά αποτελέσματα 28,169,076 (1,015,655) (1,303,776) (4,129,319) 0 (146,520) 21,573,807 Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχ/σεων (109,543) 0 (109,543) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242,077 19,242,077 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων 183,805,283 6,093,196 (345,428) (9,999,706) 45,532,493 19,084, ,170,312 Φόρος (33,413,700) (14,448,346) 518,738 (23,950) (11,573,801) (6,822) (58,947,881) Κέρδη(Ζημιές) μετά φόρων 150,391,583 (8,355,151) 173,310 (10,023,656) 33,958,692 19,077, ,222,431 Αποσβέσεις Τομέα 18,484,403 4,950,951 1,020,511 2,592, ,048,836 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων(ebitda) 174,120,610 12,059,802 2,088,401 (3,277,417) 45,532,493 (11,083) 230,512,807 01/01-31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα 1,049,167, ,476,832 97,556, ,699,858 20,220, ,310,359 2,112,431,602 Μη κατανεμημένα στοιχεία ενεργητικού 19,290,415 Ενοποιημένο Ενεργητικό 2,131,722,017 Υποχρεώσεις Τομέα 413,476,481 86,597,795 73,005, ,211,966 (15,470,585) (16,946,252) 744,875,161 Μη κατανεμημένα στοιχεία υποχρεώσεων 30,913,330 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 775,788,491 13

14 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 01/01-31/12/2005 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Μεικτές Πωλήσεις Τομέα 705,898, ,348, ,490,131 5,558, ,008,295,678 Ενδοτομεακές Πωλήσεις (191,658,666) (115,031) (191,773,697) Καθαρές Πωλήσεις 514,240, ,233, ,490,131 5,558, ,521,981 Λειτουργικά κέρδη(ζημιές) 92,494,792 46,193,668 (1,176,721) 7,020,756 1,732,707 (16,634) 146,248,568 Χρημ/νομικά αποτελέσματα 32,799,903 (13,380,174) (189,107) (2,998,995) 0 (917,315) 15,314,312 Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχ/σεων (968,670) 0 804,213 (164,457) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 0 137,465, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων 125,294,694 32,813,493 (1,365,828) 3,053,094 1,732, ,335, ,864,081 Φόρος (24,445,519) (13,870,239) (6,601) (1,769,040) (9,266) (40,100,665) Κέρδη(Ζημιές) μετά φόρων 100,849,175 18,943,254 (1,372,429) 1,284,054 1,732, ,326, ,763,416 Αποσβέσεις Τομέα 15,288,267 4,978,533 1,592 3,572, ,841,060 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων(ebitda) 107,783,059 51,172,201 (1,175,128) 10,593,423 1,732,707 (16,634) 170,089,627 01/01-31/12/2005 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα 1,035,439, ,763,895 14,308, ,009,581 1,732,707 9,064,300 1,585,318,262 Μη κατανεμημένα στοιχεία ενεργητικού 72,210,034 Ενοποιημένο Ενεργητικό 1,657,528,296 Υποχρεώσεις Τομέα 266,568, ,976,113 14,893, ,814,712 4,048, ,301,534 Μη κατανεμημένα στοιχεία υποχρεώσεων 16,118,455 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 609,419,989 14

15 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στα Αποτελέσματα, τον Ισολογισμό και τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου κατά τα ΔΠΧΠ, ώστε να παρουσιασθούν οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού». Οι προσαρμογές διαχωρίζονται σε αυτές που προκύπτουν από την ενοποίηση των μεγεθών της ΕΛΒΟ, σε αυτές που αφορούν στην απεικόνιση των συναλλαγών που αφορούν στην κατασκευή των ενεργειακών έργων του Ομίλου καθώς και σε αυτές που αφορούν στην αποτίμηση των εισηγμένων θυγατρικών στην τρέχουσα χρημ/κή αξία τους. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΕΛΒΟ έχουν απαλειφθεί. 15

16 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.1 Παρουσίαση προσαρμογών κονδυλίων αποτελεσμάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες Ελεγμένες ΕΛΒΟ 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/2005 Πωλήσεις 843,348,070 62,756, ,285,516 1,066,390, ,473,251 76,490,131 5,558, ,521,981 Κόστος Πωληθέντων (631,316,183) (58,519,655) (115,667,735) (805,503,572) 0 (572,036,040) (62,183,418) (3,825,892) (638,045,350) Μικτό Κέρδος(Ζημιά) 212,031, ,886, ,437, ,476,631 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14,768,538 6,662,733 2,105,454 23,536, ,859,453 4,896,530 35,755,982 Έξοδα διάθεσης (13,239,057) (5,877,154) (1,190,742) (20,306,953) 0 (9,438,005) (5,590,981) (15,028,986) Έξοδα διoίκησης (32,642,919) (4,465,575) (37,108,494) 0 (23,329,557) (3,980,756) (27,310,312) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (152,944) (3,077,310) (3,230,254) 0 0 (657,240) (657,240) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (16,963,693) (3,350,304) (20,313,997) 0 (23,033,998) (1,953,510) (24,987,508) Κέρδος(Ζημιά) Εκμετάλλευσης 163,801, ,463, ,495, ,248,567 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3,497,562 3,497, ,603,882 5,603,882 Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,832,854) (4,129,319) (15,962,172) 0 (14,682,171) (2,998,995) (17,681,165) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 34,038,417 34,038, ,391, ,391,595 Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242,077 19,242, ,465, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) από συγγενείς (4,419,693) 4,310,150 (109,543) 0 804,213 (968,670) (164,457) Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων 204,327, ,170, ,078, ,864,079 Φόρος (47,350,130) (23,950) (11,573,801) (58,947,881) 0 (38,331,625) (1,769,040) (40,100,665) Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 156,977, ,222, ,746, ,763,414 Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: Κέρδη(Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες 356, , , ,325 Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου 157,333, ,578, ,199, ,216,740 Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής 105,579,075 (5,713,455) 24,732, ,598, ,539,021 1,279, ,818,396 Δικαιώματα μειοψηφίας 51,754,543 (10,025,480) 19,251,763 60,980,826 44,660,960 1,737,383 46,398,343 Κέρδος(Ζημιά) προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 188,257,679 (3,277,365) 45,532, ,512, ,763,497 10,593,423 1,732, ,089,627 16

17 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.2 Παρουσίαση προσαρμογών κονδυλίων Ισολογισμού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Σημ Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 540,960,295 42,787,607 31,794, ,542,517 Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Υπεραξία επιχείρησης 128,257,177 11,289, ,616, ,163,172 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 57,786,478 47,350, ,136,478 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 30,247,174 (29,510,500) 736,673 Λοιπές Επενδύσεις 0 17,755 17,755 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 26,069,199 5,999,216 (11,573,801) 20,494,614 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 70,317,908 70,317,908 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3,100,976 56,117 3,157, ,739,207 1,478,566,210 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 203,057,886 41,645, ,703,011 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 177,395,158 81,794, ,189,752 Λοιπές Απαιτήσεις 95,379,341 18,007, ,386,604 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 10,502,793 10,502,793 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7,736,578 7,736,578 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15,373,860 2,263,209 17,637, ,445, ,155,807 Σύνολο Ενεργητικού 1,366,184,823 2,131,722,016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,162,132 24,162,132 Υπέρ το άρτιο 181,117, ,117,270 Αποθεματικά εύλογης αξίας 990, ,616, ,607,220 Λοιπά Αποθεματικά 33,481,850 16,925,258 50,407,108 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (9,843,629) (9,843,629) Αποτελέσματα εις νέον 220,481,924 (18,404,887) 10,952, ,029,540 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 450,390, ,479,640 Δικαιώματα μειοψηφίας 328,747,467 24,454,654 19,251, ,453,884 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 779,137,712 1,355,933,524 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 37,421,006 24,198,840 61,619,846 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 6,811,204 6,811,204 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 48,494,888 5,876,489 54,371,376 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 34,647,563 9,964,774 44,612,337 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38,231,865 54,422,911 92,654,776 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 19,771, ,771,885 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 185,378, ,841,424 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 103,438,292 35,663,587 (15,470,585) 123,631,294 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 57,935,003 3,939,635 61,874,638 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 156,004,485 69,622, ,626,958 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 17,564,120 17,564,120 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 38,043,373 38,043,373 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,430,821 28,430,821 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 252, , ,864 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 401,668, ,947,068 Σύνολο Υποχρεώσεων 587,047, ,788,492 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,366,184,823 2,131,722,016 17

18 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες Σημ 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 431,003,395 44,648,440 11,110, ,762,743 Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Υπεραξία επιχείρησης 102,273,669 12,409, ,346, ,030,122 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14,477,282 14,477,282 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 31,861,403 (33,820,650) (1,959,247) Λοιπές Επενδύσεις 0 0 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 9,107,480 17,389,464 26,496,945 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 42,118,108 42,118,108 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 2,725,958 73,872 2,799, ,567,295 1,000,725,782 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 154,347,805 30,383, ,731,291 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 219,846,301 83,648,981 (9,378,201) 294,117,081 Λοιπές Απαιτήσεις 92,592,893 5,908,407 98,501,300 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 5,836,146 5,836,146 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6,519,348 6,519,348 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 62,729,359 4,367,988 67,097, ,871, ,802,513 Σύνολο Ενεργητικού 1,175,439,147 1,657,528,296 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,312,204 24,312,204 Υπέρ το άρτιο 187,520, ,520,764 Αποθεματικά εύλογης αξίας 15,167, ,346, ,514,514 Λοιπά Αποθεματικά 18,894 16,695,304 16,714,198 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (3,266,881) (3,266,881) Αποτελέσματα εις νέον 165,687,205 (19,561,493) 1,732, ,858,420 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 389,439, ,653,218 Δικαιώματα μειοψηφίας 318,394,032 26,061, ,455,088 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 707,833,871 1,048,108,307 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 52,139,169 24,860,632 76,999,801 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 2,766,257 2,766,257 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 38,178,269 17,707,805 55,886,074 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 32,485,516 10,415,685 42,901,201 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,534,975 8,307,215 36,842,190 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 11,895, ,896,028 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 165,999, ,291,551 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 142,860,325 38,304, ,165,000 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 47,987,168 6,770,571 54,757,739 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 51,493,894 35,109,320 86,603,213 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 24,683,954 24,683,954 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 2,722,720 2,722,720 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31,629, ,107 31,967,123 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 228,689 (1) 228,688 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 301,605, ,128,438 Σύνολο Υποχρεώσεων 467,605, ,419,989 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,175,439,148 1,657,528,296 18

19 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.3 Παρουσίαση προσαρμογών Ταμειακών Ροών Οι προσαρμογές των ταμειακών ροών για την χρήση 01/01 31/12/2006 έχουν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ Ελεγμένες ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/2006 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Κέρδη περιόδου 157,333,512 (10,023,605) 33,043, ,353,888 Προσαρμογές για: Φόρο 47,350,130 23,950 11,573,801 58,947,881 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 22,759,974 3,353, ,113,202 Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 2,125, ,047 2,599,519 Απομειώσεις 394, ,295 1,046,295 Προβλέψεις 2,662,098 2,662,098 Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (70,173) (70,173) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (1,849,131) (1,849,131) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση μεριδίου θυγατρικής (41,157,463) (41,157,463) Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 0 Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων 920, ,448 Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (7,506) (7,506) Κέρδη από πώληση Δ.π.Π Χρημ/νομικών στοιχείων (10,838,897) (10,838,897) Κέρδη από πώληση Χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (580,809) (580,809) Έσοδα τόκων (3,829,261) (17,713) (3,846,973) Έξοδα τόκων 11,917,893 4,147,031 16,064,924 Έσοδα από μερίσματα (21,390) (21,390) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παραχ/ντων διακιωμάτων (429,581) (1,234,304) (1,663,885) Κέρδος από απόκτηση θυγατρικής (72,891) (72,891) Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες 4,419,693 4,419,693 Συναλλαγματικά κέρδη (ζημιές) δανείων (9,660,133) (9,660,133) Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (459,348) (459,348) Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές ,906,643 (2,625,070) 44,617, ,899,355 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (Άυξηση) Μείωση αποθεμάτων (92,425,060) (11,261,638) (103,686,699) (Άυξηση) Μείωση απαιτήσεων 7,926,857 (10,370,350) (2,443,493) (Άυξηση) Μείωση λοιπών λογ/μων κυκλοφορούντος ενεργητικού (6,137,455) (6,137,455) Άυξηση (Μείωση) υποχρεώσεων 20,588,713 (5,626,080) 14,962,633 Εκροή προβλέψεων 5,371,908 (643) 5,371,265 Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 0 (450,911) (450,911) Λοιπά 0 0 (64,675,037) (27,709,623) 0 (92,384,660) Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231,606 (30,334,693) 44,617, ,514,695 19

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ Το παρόν Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο τροποποιεί τις συνοπτικές πληροφορίες που αποτελούν μέρος του Αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Δομή Ομίλου...2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης....2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3 Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Της Περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Της Περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Της Περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 27 Μαΐου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. Ενδιάμεσες συνοπτικές τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34

ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. Ενδιάμεσες συνοπτικές τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Συμμετοχών Ενδιάμεσες συνοπτικές τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 2 Kατάσταση αποτελεσμάτων 3 Kατάσταση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την Περιεχόμενα Ισολογισμός...3 Κατάσταση αποτελεσμάτων...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...7 Κατάσταση ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 443.019.757 456.801.297 Κόστος πωλήσεων (326.830.517) (332.956.466) Μεικτά κέρδη 116.189.240 123.844.831 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 16.154.865

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Α.Φ.Μ. 094152228 Καρδάµυλα,823 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (2272) 23 561-4 Fax: (2272)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα