ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και αναλύσεις σε σχέση με τις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΔ). Οι Οικονομικές Καταστάσεις των ΔΠΧΠ είναι αυτές που απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση, την απόδοση και τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου. Οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» δεν επιδιώκουν να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου κατά ΔΠΧΠ, αλλά αποσκοπούν στο να παρέχουν στους χρήστες μια συμπληρωματική και πρόσθετη απεικόνιση της Οικονομικής υπόστασης και λειτουργίας του Ομίλου και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βάση Προετοιμασίας...3 Α.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΔΠΧΠ Β. Οικονομικές Καταστάσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες...7 Β.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 7 Β.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 Β.3 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ... 9 Β.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» 11 Β.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ...15 Γ.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.3 ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΏΝ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ Γ.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

3 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. A. Βάση Προετοιμασίας Οι λογιστικές αρχές και οι κανόνες που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» είναι σύμφωνες με αυτές που ο Όμιλος έχει ακολουθήσει και στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων στις οποίες η Διοίκηση έχει επιλέξει να εφαρμόσει διαφορετικούς χειρισμούς από αυτούς που προβλέπουν τα ΔΠΧΠ. Οι χειρισμοί αυτοί και οι επιδράσεις τους περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (υπό τις παραγράφους Α.1, και Α.2). Κατά συνέπεια, βάση προετοιμασίας των «ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» αποτέλεσαν οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» επί των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι προσαρμογές που αφορούν στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων στις οποίες η Διοίκηση έχει επιλέξει να εφαρμόσει διαφορετικούς χειρισμούς από αυτούς που προβλέπουν τα ΔΠΧΠ, όπως αναφέρεται παραπάνω. Α.1 Σύνοψη των επιδράσεων βασικών μεγεθών. Από τους προαναφερόμενους χειρισμούς στους οποίους προέβη η Διοίκηση κατά τη σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» προέκυψαν: (α) Αύξηση του Κύκλου εργασιών για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 26% (11% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) (β) Αύξηση του αποτελέσματος προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 24% (6,4% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) (γ) Αύξηση του συνολικού ενεργητικού την 31/12/2006 κατά 56% (41% την 31/12/2005) (δ) Αύξηση της Καθαρής Θέσης την 31/12/2006 κατά 74% (48% την 31/12/2005) (ε) Μείωση της καθαρής ταμειακής ροής για την χρήση 01/01-31/12/2006 κατά 8%(αύξηση κατά 6% για την αντίστοιχη περυσινή χρήση) 3

4 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Α.2 Εξαιρέσεις από τις λογιστικές αρχές των ΔΠΧΠ. (α) Ενοποίηση: Σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ τις οποίες εφαρμόζει ο Όμιλος, θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η «Μυτιληναίος Α.Ε.» αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να εξασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Βάσει των παραπάνω, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» δεν ενοποιείται ολικά στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ» του Ομίλου, αλλά ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς, ο Όμιλος δεν ασκεί «έλεγχο» στην εταιρεία, αφού δεν πληρείται η προϋπόθεση της κατοχής πλειοψηφίας στα δικαιώματα ψήφου, ενώ ταυτόχρονα, η άσκηση του δικαιώματος (option) αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των μετόχων της πλειοψηφίας, επίσης, το αυξημένο ποσοστό του Ομίλου στην εταιρεία, καθώς και η ύπαρξη συμβολαίου (management contract) βάσει το οποίου ο Όμιλος διαχειρίζεται την διοίκηση της εταιρείας, συνιστούν «ουσιώδη επίδραση» πάνω στις επιχειρηματική της στρατηγική και τις πολιτικές που ακολουθεί. Ωστόσο, στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση του ομίλου έχει επιλέξει να δημοσιοποιήσει πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν από την απεικόνιση της παραπάνω εταιρείας με πλήρη ενοποίηση για τους εξής λόγους: Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» αποτελεί για τον Όμιλο μια σημαντική και διακριτή επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ωστόσο δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ, αφού σε αυτές η εταιρεία ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. από την απόκτησή της, ο Όμιλος έχει μεταφέρει στην εταιρεία τεχνογνωσία σε ότι αφορά τη βελτίωση των διοικητικών πρακτικών και την εν γένει αποδοτικότητά της Κατά συνέπεια, το ποσοστό που στην παρούσα φάση κατέχει ο Όμιλος σε συνδυασμό με το δικαίωμα αύξησής του αλλά και την ύπαρξη του συμβολαίου διοίκησης (management contract), παρότι δεν θεμελιώνουν τυπικά και ουσιαστικά έλεγχο, συνιστούν κάτι περισσότερο από «ουσιώδη επίδραση», σε σχέση με το πως αυτή ορίζεται στα ΔΠΧΠ. 4

5 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Για τους παραπάνω λόγους η διοίκηση, θέλοντας να παρουσιάσει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και απόδοση του Ομίλου, προέβη στην πλήρη ενοποίηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», παρουσιάζοντας την ταυτόχρονα σαν χωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα. (β) Απαλοιφή συναλλαγών που αφορούν στην κατασκευή των Ενεργειακών Έργων του Ομίλου: Σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ τις οποίες εφαρμόζει ο Όμιλος, διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Βάσει των παραπάνω, ο Όμιλος, κατά τη σύνταξη των κατά τα ΔΠΧΠ ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλείφει τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και το κέρδος που προκύπτει από την κατασκευή των ενεργειακών έργων του από μια θυγατρική εταιρεία του Ομίλου για λογαριασμό μιας άλλης θυγατρικής του Ομίλου. Ταυτόχρονα τα πάγια στοιχεία του Ομίλου αναπροσαρμόζονται (μειούμενα κατά το απαλειφόμενο κέρδος) έτσι ώστε να απεικονίζουν το κόστος κατασκευής του περιουσιακού στοιχείου και όχι την τιμολογημένη αξία από την κατασκευάστρια εταιρεία. Τέλος, απαλείφονται και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων υποχρεώσεων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται η κατασκευή του «σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού» από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της επίσης θυγατρικής του Ομίλου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.», καθώς και η κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.» για λογαριασμό των επίσης θυγατρικών ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου. Στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση έχει επαναφέρει στα αποτελέσματα του Ομίλου τον κύκλο εργασιών και το κέρδος που έχει απαλειφθεί από τις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ», προσαυξάνοντας με το κέρδος αυτό και την αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο χειρισμός αυτός σκοπό έχει να απεικονίσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε αξίες αντικατάστασης εμφανίζοντας ταυτόχρονα την υπεραξία που ο Όμιλος αποκτά απο την ιδιοκατασκευή των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων. Η κατασκευή παγίων για χρήση από εταιρείες του Ομίλου, αντιπροσωπεύει μια διακριτή επιχειρηματική δραστηριότητα που αναμένεται να προσδώσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο. Αναλυτικότερα: Σύμφωνα με τη διοίκηση η πραγματική αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου είναι τουλάχιστον ίση με την αξία με την οποία αυτό θα μπορούσε να αποκτηθεί από τον Όμιλο εάν δεν «ιδιοκατασκευαζόταν» (αξία αντικατάστασης). Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση θεωρεί ότι η αξία αυτή θα ήταν τουλάχιστον η τιμολογηθείσα αξία από την κατασκευάστρια. Κατά συνέπεια η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στις «Ενοποιημένες Οικονομικές 5

6 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχει αυξηθεί ώστε να απεικονίζει το κόστος αντικατάστασης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Αντίστοιχα το ποσό αυτό, της αύξησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, προστίθεται στα αποτελέσματα του Ομίλου ώστε να απεικονιστεί το όφελος που έχει ο Όμιλος από τη διαφορά μεταξύ του κόστους ιδιοκατασκευής του περιουσιακού στοιχείου και του κόστους αντικατάστασής του. Η διαφορά των δυο απεικονίζει μια εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία η οποία θα αναγνωρισθεί σαν κέρδος μέσω των αποτελεσμάτων σε περίπτωση πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Επιπρόσθετα, το κέρδος μετά από φόρους από την κατασκευή ενός τέτοιου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα, κατά την περίοδο κατασκευής, προς τους μετόχους του ομίλου αποτελώντας κατά αυτό τον τρόπο την προεξόφληση της μελλοντικής οικονομικής ωφέλειας που θα προκύψει από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Συγκεκριμένα, στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού», η διοίκηση έχει επιλέξει να εμφανίζει τον κύκλο εργασιών και το κόστος που έχει προκύψει από την κατασκευή του προαναφερόμενου περιουσιακού στοιχείου προκειμένου να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατασκευής ενεργειακών έργων του Ομίλου αλλά και του συνολικού κύκλου εργασιών που διαχειρίζεται ο Όμιλος. Τέλος, τα σχετικά με το έργο υπόλοιπα απαιτήσεων υποχρεώσεων των δυο θυγατρικών εταιρειών έχουν απαλειφθεί, όπως και στις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ». Επίσης, όλες οι υπόλοιπες διεταιρικές πράξεις και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί κατά τη σύνταξη των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» όπως και στις «Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ». (γ) Αποτίμηση των εισηγμένων θυγατρικών του Ομίλου στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία: Ο Όμιλος στις κατά ΔΠΧΠ Οικονομικές Καταστάσεις ενοποιεί τις συμμετοχές του σε θυγατρικές εταιρείες με βάση το κόστος κτήσης αναγνωρίζοντας τη διαφορά αυτού με την πραγματική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτά σαν υπεραξία. Η Διοίκηση κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού έχει επιλέξει να αποτιμήσει τις εισηγμένες θυγατρικές του Ομίλου στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία προσαυξάνοντας το λογαριασμό «Υπεραξία Επιχείρησης» του Ενεργητικού και εμφανίζοντας τη διαφορά που προκύπτει από την αποτίμησή τους σε αποθεματικό εύλογης αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων. Η Διοίκηση έχει επιλέξει το χειρισμό αυτό προκειμένου να παρουσιάσει την πραγματική καθαρή περιουσία του Ομίλου η οποία επηρεάζεται από τις υπεραξίες των θυγατρικών που δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 6

7 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β. Οικονομικές Καταστάσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα, ο Ισολογισμός και οι Ταμειακές Ροές των «Ενοποιημένων Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού» επιπρόσθετα και συμπληρωματικά των Αποτελεσμάτων, του Ισολογισμού και των Ταμειακών Ροών κατά ΔΠΧΠ. Β.1 Αποτελέσματα ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 D 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 % Πωλήσεις 843,348, ,473,251 1,066,390, ,521,981 Κόστος Πωληθέντων (631,316,183) (572,036,040) (805,503,572) (638,045,350) Μικτό Κέρδος(Ζημιά) 212,031, ,437, ,886, ,476,631 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14,768,538 30,859,453 23,536,725 35,755,982 Έξοδα διάθεσης (13,239,057) (9,438,005) (20,306,953) (15,028,986) Έξοδα διoίκησης (32,642,919) (23,329,557) (37,108,494) (27,310,312) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (152,944) 0 (3,230,254) (657,240) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (16,963,693) (23,033,998) (20,313,997) (24,987,508) Κέρδος(Ζημιά) Εκμετάλλευσης 163,801, ,495, ,463, ,248,567 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3,497,562 5,603,882 3,497,562 5,603,882 Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,832,854) (14,682,171) (15,962,172) (17,681,165) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 34,038,417 27,391,595 34,038,417 27,391,595 Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242, ,465,657 19,242, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) από συγγενείς (4,419,693) 804,213 (109,543) (164,457) Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων 204,327, ,078, ,170, ,864,079 Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων και πριν το κέρδος απόκτησης Θυγατρικής 185,085, ,612, ,928, ,398,422 Φόρος (47,350,130) (38,331,625) (58,947,881) (40,100,665) Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 156,977, ,746, ,222, ,763,414 Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: Κέρδη(Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες 356, , , ,325 Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου 157,333, ,199, ,578, ,216,740 Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής 105,579, ,539, ,598, ,271,722 Δικαιώματα μειοψηφίας 51,754,543 44,660,960 60,980,826 45,945,018 Κέρδος(Ζημιά) προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 188,257, ,763, ,512, ,089,627 7

8 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.2 Ισολογισμός ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΠΧΠ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 540,960, ,003, ,542, ,762,743 Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία επιχείρησης 128,257, ,273, ,163, ,030,123 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 57,786,478 14,477, ,136,478 14,477,282 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 30,247,174 31,861, ,673 (1,959,247) Λοιπές Επενδύσεις ,755 0 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 26,069,199 9,107,480 20,494,614 26,496,945 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 70,317,908 42,118,108 70,317,908 42,118,108 Χρημ/νομικά στοιχεία παραγώγων Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3,100,976 2,725,958 3,157,093 2,799, ,739, ,567,295 1,478,566,210 1,000,725,783 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 203,057, ,347, ,703, ,731,291 Κατασκευαστικά συμβόλαια Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 177,395, ,846, ,189, ,117,081 Λοιπές Απαιτήσεις 95,379,341 92,592, ,386,604 98,501,300 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 10,502,793 5,836,146 10,502,793 5,836,146 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7,736,578 6,519,348 7,736,578 6,519,348 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15,373,860 62,729,359 17,637,069 67,097, ,445, ,871, ,155, ,802,513 Σύνολο Ενεργητικού 1,366,184,823 1,175,439,147 2,131,722,016 1,657,528,296 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,162,132 24,312,204 24,162,132 24,312,204 Υπέρ το άρτιο 181,117, ,520, ,117, ,520,764 Αποθεματικά εύλογης αξία 990,699 15,167, ,607, ,514,514 Λοιπά Αποθεματικά 33,481,850 18,894 50,407,108 16,714,198 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (9,843,629) (3,266,881) (9,843,629) (3,266,881) Αποτελέσματα εις νέον 220,481, ,687, ,029, ,858,420 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 450,390, ,439, ,479, ,653,218 Δικαιώματα μειοψηφίας 328,747, ,394, ,453, ,455,089 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 779,137, ,833,871 1,355,933,524 1,048,108,307 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 37,421,006 52,139,169 61,619,846 76,999,801 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 6,811,204 2,766,257 6,811,204 2,766,257 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 48,494,888 38,178,269 54,371,376 55,886,074 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 34,647,563 32,485,516 44,612,337 42,901,201 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38,231,865 28,534,975 92,654,776 36,842,190 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 19,771,825 11,895,325 19,771,885 11,896,028 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 185,378, ,999, ,841, ,291,551 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 103,438, ,860, ,631, ,165,000 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 57,935,003 47,987,168 61,874,638 54,757,739 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 156,004,485 51,493, ,626,958 86,603,213 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 17,564,120 24,683,954 17,564,120 24,683,954 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 38,043,373 2,722,720 38,043,373 2,722,720 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,430,821 31,629,015 28,430,821 31,967,123 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 252, , , ,688 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 401,668, ,605, ,947, ,128,438 Σύνολο Υποχρεώσεων 587,047, ,605, ,788, ,419,989 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,366,184,824 1,175,439,148 2,131,722,016 1,657,528,296 8

9 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.3 Ταμειακές Ροές ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Κέρδη περιόδου 157,333, ,199, ,353, ,452,702 Προσαρμογές για: Φόρο 47,350,130 38,490,718 58,947,881 40,259,758 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 22,759,974 18,496,167 26,113,202 23,108,440 Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 2,125,472 2,079,760 2,599,519 2,553,806 Απομειώσεις 394, ,046,295 0 Προβλέψεις 2,662,098 1,712,960 2,662,098 1,712,960 Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (70,173) (387,489) (70,173) (387,489) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (1,849,131) (287,649) (1,849,131) (290,012) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση μεριδίου θυγατρικής (41,157,463) (14,266,349) (41,157,463) (14,266,349) Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων 920,448 (11,488,184) 920,448 (11,488,184) Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (7,506) 74,533 (7,506) 74,533 Κέρδη από πώληση Δ.π.Π Χρημ/νομικών στοιχείων (10,838,897) (7,000,182) (10,838,897) (7,000,182) Κέρδη από πώληση Χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (580,809) (4,510,199) (580,809) (4,510,199) Έσοδα τόκων (3,829,261) (5,804,488) (3,846,973) (5,832,994) Έξοδα τόκων 11,917,893 14,864,947 16,064,924 17,892,448 Έσοδα από μερίσματα (21,390) (240,188) (21,390) (240,188) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παραχ/ντων διακιωμάτων (429,581) (265,430) (1,663,885) (1,779,083) Κέρδος από απόκτηση θυγατρικής (72,891) (137,465,657) (72,891) (137,465,657) Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες 4,419,693 (1,445,398) 4,419,693 (1,445,398) Συναλλαγματικά κέρδη (ζημιές) δανείων (9,660,133) 8,317,207 (9,660,133) 8,317,207 Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (459,348) 161,002 (459,348) 161,002 Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές 7 4,388, ,388, ,906, ,624, ,899, ,215,420 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (Άυξηση) Μείωση αποθεμάτων (92,425,060) (56,506,175) (103,686,699) (55,896,707) (Άυξηση) Μείωση απαιτήσεων 7,926,857 (124,712,785) (2,443,493) (100,451,788) (Άυξηση) Μείωση λοιπών λογ/μων κυκλοφορούντος ενεργητικού (6,137,455) (504,291) (6,137,455) (1,970,585) Άυξηση (Μείωση) υποχρεώσεων 20,588, ,847,217 14,962, ,063,411 Εκροή προβλέψεων 5,371,908 (6,690,339) 5,371,265 (6,693,870) Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 0 24,898 (450,911) 449,021 (64,675,037) (31,541,475) (92,384,660) (16,500,518) Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231, ,082, ,514, ,714,902 9

10 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες Ελεγμένες Μη Ελεγμένες Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/ /01-31/12/2005 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231, ,082, ,514, ,714,902 Καταβληθέντες τόκοι (10,199,796) (14,843,811) (14,346,827) (17,871,311) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (59,942,419) (53,658,226) (59,942,419) (55,354,032) Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 46,089,390 61,580,849 56,225,448 82,489,559 Ταμειακές Ροές από επενδυτικές Αγορές ενσώματων παγίων (88,281,074) (81,704,208) (122,817,184) (82,706,106) Αγορές ασώματων παγίων (2,189,601) (2,936,993) (2,189,601) (2,936,993) Πωλήσεις ενσώματων παγίων 12,951, ,905 12,951, ,905 Μερίσματα εισπραχθέντα 297, , , ,423 Αγορά χρημ/νομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (30,132,625) (17,710,481) (30,132,625) (17,710,481) Αγορά χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (6,487,291) (8,123,029) (6,487,291) (8,123,029) Πωλήσεις μεριδίων θυγατρικής 0 72,157, ,157,333 Αγορά συγγενών 0 (817,080) 0 (817,080) Αγορά θυγατρικών (110,687,307) 0 (110,687,307) 0 Πωλήσεις θυγατρικών 63,415,911 43,188,347 63,415,911 43,188,347 Πωλήσεις χρημ/νομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 21,415,222 4,557,439 21,415,222 4,557,439 Πωλήσεις χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5,933,627 25,085,542 5,933,627 25,085,542 Τόκοι που εισπράχθηκαν 3,826,159 5,796,473 3,843,872 5,824,979 Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (2,271,407) 14,272 (2,271,407) 14,272 Λοιπά (εισπράξεις επιχ/σεων 14,068, ,282 14,068, ,282 Λοιπά 1,017,993 (271,848) 1,017,993 (271,848) Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές (117,122,591) 40,155,377 (151,640,989) 39,183,985 Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές Έκδοση κοινών μετοχών 1,587, ,823 1,587, ,823 Αγορά ιδίων μετοχών (6,553,565) 8,775,098 (6,553,565) 8,775,098 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (38,050,707) (22,881,869) (38,050,707) (25,117,895) Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας 0 (34,436,799) 0 (34,436,799) Δάνεια αναληφθέντα 49,569,461 15,200, ,508,102 68,094,608 Αποπληρωμή δανεισμού (54,739,644) (27,014,247) (138,826,924) (95,289,630) Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (200,240) (350,160) (200,240) (350,160) Πληρωμές κεφαλαίου χρημ/νομικών μισθώσεων (67,803) (30,177) (67,803) (30,177) Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές (48,455,264) (59,936,331) (14,603,903) (77,553,133) Καθαρή (μείωση) αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (119,488,466) 41,799,895 (110,019,444) 44,120,411 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (12,678,968) (54,653,748) (35,063,707) (79,359,003) Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (118,694) 0 (118,694) 0 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου (132,286,127) (12,853,853) (145,201,845) (35,238,592) Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών (147,659,987) (75,583,212) (162,838,913) (102,335,939) Υπόλοιπο Διαθεσίμων 15,373,860 62,729,358 17,637,069 67,097,346 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (132,286,127) (12,853,854) (145,201,845) (35,238,593) 10

11 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.4 Μεταβολές Καθαρής Θέσης στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Καθαρή Θέση Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού αποδιδόμενη στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικά Αποθεματικά Λοιπα Αποτελέσματα εις Υπέρ το άρτιο μετατροπής εύλογης αξίας αποθεματικά νέον ισολογισμού Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,745, ,812,126 (1,596,271) (47,165,098) 171,108,626 89,867, ,976,599 Μεταβολές της Καθαρής Θέσης για τη χρήση Πώληση Ιδίων Μετοχών 8,775,098 8,775,098 8,775,098 Φόροι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής (243,121) (243,121) (237,266) (480,387) Κέρδη(Ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 18,621,523 (73,043) 18,548,481 6,502,533 25,051,013 Αποθεματικό αντιστάθμισης (176,083) (176,083) (224,875) (400,959) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής Ισολογισμών (1,670,610) (1,670,610) 77,690 (1,592,920) Μείον: Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα (3,277,785) (3,277,785) (4,186,047) (7,463,832) Καθαρό κέρδος(ζημιά) αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0 8,775,098 15,167,655 0 (1,670,610) (316,163) 21,955,980 1,932,034 23,888,014 Πληρωμή μερισμάτων (18,029,968) (18,029,968) (15,643,206) (33,673,174) Επίδραση από εξαγορά εταιρείας 0 231,277, ,277,860 Επίδραση από πώληση θυγατρικής 0 30,313,531 30,313,531 Επίδραση από αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 0 650, ,475 Επίδραση από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 (5,445,310) (5,445,310) Επίδραση από αποτίμηση θυγατρικών εισηγμένων στο ΧΑ στην τρέχουσα χρημ/κη αξία 315,346, ,346, ,346,860 Ανακατάταξη 0 0 Επίδραση από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής (34,436,799) (34,436,799) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού (97,928) 213,369, ,271,722 45,945, ,216,740 Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος(ζημιά) 0 8,775, ,514,515 (97,928) (1,670,610) 195,023, ,544, ,593, ,138,196 Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2005 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,520, ,514,515 16,714,197 (3,266,881) 147,858, ,653, ,461,577 1,048,114,796 11

12 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Καθαρή Θέση Οικονομικών Πληροφοριών Ειδικού Σκοπού αποδιδόμενη στους μετόχους της μητρικής Αποθεματικά Αποθεματικά Λοιπα Αποτελέσματα εις Υπέρ το άρτιο μετατροπής εύλογης αξίας αποθεματικά νέον ισολογισμού Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,312, ,520, ,514,514 16,714,198 (3,266,881) 147,858, ,653, ,461,576 1,048,114,795 Μεταβολές της Καθαρής Θέσης για την περίοδο 01/01-31/12/2006 Αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών εξωτερικού (6,576,748) (6,576,748) (350,004) (6,926,752) Φόροι Κεφαλαιοποίησης (1,241,547) (1,241,547) (10,531) (1,252,078) Κέρδη(Ζημιές) αποτίμησης μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (24,460,938) (24,460,938) (27,495,175) (51,956,113) Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 229,955 (8,514,282) (8,284,327) 8,284,316 (11) Φόρος σε στοιχεία μεταφερόμενα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 4,653,924 4,653,924 5,231,216 9,885,140 Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Μείον: Κέρδη(Ζημιές) μεταφερόμενα κατά την πώληση στα αποτελέσματα 5,630,059 5,630,059 6,328,436 11,958,495 Αποθεματικό αντιστάθμισης στην εύλογη αξία μετά φόρων 0 0 Καθαρό κέρδος(ζημιά) αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 (14,176,955) (1,011,592) (6,576,748) (8,514,282) (30,279,577) (8,011,742) (38,291,319) Πληρωμή μερισμάτων (16,208,126) (16,208,126) (21,981,725) (38,189,851) Ίδιες Μετοχές θυγατρικών (150,072) (6,403,494) (6,553,566) (6,553,566) Έγκριση διανομής χρήσης ,704,502 (34,704,502) 0 0 Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής 0 (27,888,903) (27,888,903) Δικαιώματα μειοψηφίας από πώληση μεριδίου θυγατρικής 0 24,543,078 24,543,078 Επίδραση από αποτίμηση θυγατρικών εισηγμένων στο ΧΑ στην τρέχουσα χρημ/κη αξία 208,269, ,269, ,269,661 Επίδραση από αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής 0 350, ,772 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 124,598, ,598,030 60,980, ,578,857 Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος(ζημιά) (150,072) (6,403,494) 194,092,706 33,692,910 (6,576,748) 65,171, ,826,421 27,992, ,818,728 Σύνολο Υπόλοιπα Στοιχείων Καθαρής Θέσης κατά την 31/12/2006 στις Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού 24,162, ,117, ,607,220 50,407,108 (9,843,629) 213,029, ,479, ,453,883 1,355,933,523 12

13 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Β.5 Ανάλυση κατά επιχειρηματική δραστηριότητα στις «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» 01/01-31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Μεικτές Πωλήσεις Τομέα 986,499, ,197,271 3,562,991 62,756, ,285,516 2,695,586 1,509,997,366 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (148,413,332) (148,413,332) Ενδοτομεακές Πωλήσεις (295,093,518) (100,000) 0 0 (295,193,518) Καθαρές Πωλήσεις 691,405, ,783,939 3,462,991 62,756, ,285,516 2,695,586 1,066,390,516 Λειτουργικά κέρδη(ζημιές) 155,636,207 7,108,851 1,067,890 (5,870,387) 45,532,493 (11,083) 203,463,971 Χρημ/νομικά αποτελέσματα 28,169,076 (1,015,655) (1,303,776) (4,129,319) 0 (146,520) 21,573,807 Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχ/σεων (109,543) 0 (109,543) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242,077 19,242,077 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων 183,805,283 6,093,196 (345,428) (9,999,706) 45,532,493 19,084, ,170,312 Φόρος (33,413,700) (14,448,346) 518,738 (23,950) (11,573,801) (6,822) (58,947,881) Κέρδη(Ζημιές) μετά φόρων 150,391,583 (8,355,151) 173,310 (10,023,656) 33,958,692 19,077, ,222,431 Αποσβέσεις Τομέα 18,484,403 4,950,951 1,020,511 2,592, ,048,836 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων(ebitda) 174,120,610 12,059,802 2,088,401 (3,277,417) 45,532,493 (11,083) 230,512,807 01/01-31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα 1,049,167, ,476,832 97,556, ,699,858 20,220, ,310,359 2,112,431,602 Μη κατανεμημένα στοιχεία ενεργητικού 19,290,415 Ενοποιημένο Ενεργητικό 2,131,722,017 Υποχρεώσεις Τομέα 413,476,481 86,597,795 73,005, ,211,966 (15,470,585) (16,946,252) 744,875,161 Μη κατανεμημένα στοιχεία υποχρεώσεων 30,913,330 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 775,788,491 13

14 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 01/01-31/12/2005 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Μεικτές Πωλήσεις Τομέα 705,898, ,348, ,490,131 5,558, ,008,295,678 Ενδοτομεακές Πωλήσεις (191,658,666) (115,031) (191,773,697) Καθαρές Πωλήσεις 514,240, ,233, ,490,131 5,558, ,521,981 Λειτουργικά κέρδη(ζημιές) 92,494,792 46,193,668 (1,176,721) 7,020,756 1,732,707 (16,634) 146,248,568 Χρημ/νομικά αποτελέσματα 32,799,903 (13,380,174) (189,107) (2,998,995) 0 (917,315) 15,314,312 Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχ/σεων (968,670) 0 804,213 (164,457) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 0 137,465, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων 125,294,694 32,813,493 (1,365,828) 3,053,094 1,732, ,335, ,864,081 Φόρος (24,445,519) (13,870,239) (6,601) (1,769,040) (9,266) (40,100,665) Κέρδη(Ζημιές) μετά φόρων 100,849,175 18,943,254 (1,372,429) 1,284,054 1,732, ,326, ,763,416 Αποσβέσεις Τομέα 15,288,267 4,978,533 1,592 3,572, ,841,060 Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων(ebitda) 107,783,059 51,172,201 (1,175,128) 10,593,423 1,732,707 (16,634) 170,089,627 01/01-31/12/2005 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή & Εμπορία Ενέργειας Συναρμολόγηση Οχημάτων Κατασκευές Ενεργειακών Έργων Ομίλου Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τομέα 1,035,439, ,763,895 14,308, ,009,581 1,732,707 9,064,300 1,585,318,262 Μη κατανεμημένα στοιχεία ενεργητικού 72,210,034 Ενοποιημένο Ενεργητικό 1,657,528,296 Υποχρεώσεις Τομέα 266,568, ,976,113 14,893, ,814,712 4,048, ,301,534 Μη κατανεμημένα στοιχεία υποχρεώσεων 16,118,455 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 609,419,989 14

15 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στα Αποτελέσματα, τον Ισολογισμό και τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου κατά τα ΔΠΧΠ, ώστε να παρουσιασθούν οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού». Οι προσαρμογές διαχωρίζονται σε αυτές που προκύπτουν από την ενοποίηση των μεγεθών της ΕΛΒΟ, σε αυτές που αφορούν στην απεικόνιση των συναλλαγών που αφορούν στην κατασκευή των ενεργειακών έργων του Ομίλου καθώς και σε αυτές που αφορούν στην αποτίμηση των εισηγμένων θυγατρικών στην τρέχουσα χρημ/κή αξία τους. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΕΛΒΟ έχουν απαλειφθεί. 15

16 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.1 Παρουσίαση προσαρμογών κονδυλίων αποτελεσμάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες Ελεγμένες ΕΛΒΟ 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/2005 Πωλήσεις 843,348,070 62,756, ,285,516 1,066,390, ,473,251 76,490,131 5,558, ,521,981 Κόστος Πωληθέντων (631,316,183) (58,519,655) (115,667,735) (805,503,572) 0 (572,036,040) (62,183,418) (3,825,892) (638,045,350) Μικτό Κέρδος(Ζημιά) 212,031, ,886, ,437, ,476,631 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 14,768,538 6,662,733 2,105,454 23,536, ,859,453 4,896,530 35,755,982 Έξοδα διάθεσης (13,239,057) (5,877,154) (1,190,742) (20,306,953) 0 (9,438,005) (5,590,981) (15,028,986) Έξοδα διoίκησης (32,642,919) (4,465,575) (37,108,494) 0 (23,329,557) (3,980,756) (27,310,312) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης (152,944) (3,077,310) (3,230,254) 0 0 (657,240) (657,240) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (16,963,693) (3,350,304) (20,313,997) 0 (23,033,998) (1,953,510) (24,987,508) Κέρδος(Ζημιά) Εκμετάλλευσης 163,801, ,463, ,495, ,248,567 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3,497,562 3,497, ,603,882 5,603,882 Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,832,854) (4,129,319) (15,962,172) 0 (14,682,171) (2,998,995) (17,681,165) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 34,038,417 34,038, ,391, ,391,595 Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 19,242,077 19,242, ,465, ,465,657 Κέρδη(Ζημιές) από συγγενείς (4,419,693) 4,310,150 (109,543) 0 804,213 (968,670) (164,457) Κέρδος(Ζημιά) προ φόρων 204,327, ,170, ,078, ,864,079 Φόρος (47,350,130) (23,950) (11,573,801) (58,947,881) 0 (38,331,625) (1,769,040) (40,100,665) Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες 156,977, ,222, ,746, ,763,414 Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: Κέρδη(Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες 356, , , ,325 Καθαρά κέρδη(ζημιές) περιόδου 157,333, ,578, ,199, ,216,740 Κατανεμημένα σε: Μετόχους της μητρικής 105,579,075 (5,713,455) 24,732, ,598, ,539,021 1,279, ,818,396 Δικαιώματα μειοψηφίας 51,754,543 (10,025,480) 19,251,763 60,980,826 44,660,960 1,737,383 46,398,343 Κέρδος(Ζημιά) προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 188,257,679 (3,277,365) 45,532, ,512, ,763,497 10,593,423 1,732, ,089,627 16

17 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.2 Παρουσίαση προσαρμογών κονδυλίων Ισολογισμού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Σημ Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/2006 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 540,960,295 42,787,607 31,794, ,542,517 Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Υπεραξία επιχείρησης 128,257,177 11,289, ,616, ,163,172 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 57,786,478 47,350, ,136,478 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 30,247,174 (29,510,500) 736,673 Λοιπές Επενδύσεις 0 17,755 17,755 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 26,069,199 5,999,216 (11,573,801) 20,494,614 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 70,317,908 70,317,908 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3,100,976 56,117 3,157, ,739,207 1,478,566,210 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 203,057,886 41,645, ,703,011 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 177,395,158 81,794, ,189,752 Λοιπές Απαιτήσεις 95,379,341 18,007, ,386,604 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 10,502,793 10,502,793 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7,736,578 7,736,578 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15,373,860 2,263,209 17,637, ,445, ,155,807 Σύνολο Ενεργητικού 1,366,184,823 2,131,722,016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,162,132 24,162,132 Υπέρ το άρτιο 181,117, ,117,270 Αποθεματικά εύλογης αξίας 990, ,616, ,607,220 Λοιπά Αποθεματικά 33,481,850 16,925,258 50,407,108 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (9,843,629) (9,843,629) Αποτελέσματα εις νέον 220,481,924 (18,404,887) 10,952, ,029,540 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 450,390, ,479,640 Δικαιώματα μειοψηφίας 328,747,467 24,454,654 19,251, ,453,884 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 779,137,712 1,355,933,524 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 37,421,006 24,198,840 61,619,846 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 6,811,204 6,811,204 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 48,494,888 5,876,489 54,371,376 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 34,647,563 9,964,774 44,612,337 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38,231,865 54,422,911 92,654,776 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 19,771, ,771,885 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 185,378, ,841,424 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 103,438,292 35,663,587 (15,470,585) 123,631,294 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 57,935,003 3,939,635 61,874,638 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 156,004,485 69,622, ,626,958 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 17,564,120 17,564,120 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 38,043,373 38,043,373 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,430,821 28,430,821 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 252, , ,864 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 401,668, ,947,068 Σύνολο Υποχρεώσεων 587,047, ,788,492 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,366,184,823 2,131,722,016 17

18 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ελεγμένες ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Μη Ελεγμένες Σημ 01/01-31/12/ /01-31/12/2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις 431,003,395 44,648,440 11,110, ,762,743 Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Υπεραξία επιχείρησης 102,273,669 12,409, ,346, ,030,122 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14,477,282 14,477,282 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες (ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 31,861,403 (33,820,650) (1,959,247) Λοιπές Επενδύσεις 0 0 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 9,107,480 17,389,464 26,496,945 Χρημ/νομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 42,118,108 42,118,108 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 2,725,958 73,872 2,799, ,567,295 1,000,725,782 Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα 154,347,805 30,383, ,731,291 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 219,846,301 83,648,981 (9,378,201) 294,117,081 Λοιπές Απαιτήσεις 92,592,893 5,908,407 98,501,300 Λοιπά κυκλοφορικά στοιχεία ενεργητικού 5,836,146 5,836,146 Χρημ/νομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6,519,348 6,519,348 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 62,729,359 4,367,988 67,097, ,871, ,802,513 Σύνολο Ενεργητικού 1,175,439,147 1,657,528,296 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,312,204 24,312,204 Υπέρ το άρτιο 187,520, ,520,764 Αποθεματικά εύλογης αξίας 15,167, ,346, ,514,514 Λοιπά Αποθεματικά 18,894 16,695,304 16,714,198 Αποθεματικά μετατροπής ισολογισμού (3,266,881) (3,266,881) Αποτελέσματα εις νέον 165,687,205 (19,561,493) 1,732, ,858,420 Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 389,439, ,653,218 Δικαιώματα μειοψηφίας 318,394,032 26,061, ,455,088 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 707,833,871 1,048,108,307 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 52,139,169 24,860,632 76,999,801 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 2,766,257 2,766,257 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 38,178,269 17,707,805 55,886,074 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 32,485,516 10,415,685 42,901,201 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28,534,975 8,307,215 36,842,190 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 11,895, ,896,028 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 165,999, ,291,551 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 142,860,325 38,304, ,165,000 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 47,987,168 6,770,571 54,757,739 Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές υποχρεώσεις 51,493,894 35,109,320 86,603,213 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη επόμενη χρήση 24,683,954 24,683,954 Παράγωγα χρημ/νομικά στοιχεία 2,722,720 2,722,720 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31,629, ,107 31,967,123 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 228,689 (1) 228,688 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 301,605, ,128,438 Σύνολο Υποχρεώσεων 467,605, ,419,989 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Καθαρής Θέσης 1,175,439,148 1,657,528,296 18

19 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δεν αποσκοπούν στο να απεικονίσουν την ακριβοδίκαιη εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης, της απόδοσης και των Ταμειακών Ροών του Ομίλου, αλλά στο να παρέχουν συμπληρωματικές και πρόσθετες πληροφορίες για τον Όμιλο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα αφού ληφθούν υπόψη οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Γ.3 Παρουσίαση προσαρμογών Ταμειακών Ροών Οι προσαρμογές των ταμειακών ροών για την χρήση 01/01 31/12/2006 έχουν ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ Ελεγμένες ΕΛΒΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Μη Ελεγμένες 01/01-31/12/ /01-31/12/2006 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Κέρδη περιόδου 157,333,512 (10,023,605) 33,043, ,353,888 Προσαρμογές για: Φόρο 47,350,130 23,950 11,573,801 58,947,881 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 22,759,974 3,353, ,113,202 Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 2,125, ,047 2,599,519 Απομειώσεις 394, ,295 1,046,295 Προβλέψεις 2,662,098 2,662,098 Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (70,173) (70,173) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (1,849,131) (1,849,131) Κέρδη(Ζημιές) από πώληση μεριδίου θυγατρικής (41,157,463) (41,157,463) Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 0 Κέρδη(Ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων 920, ,448 Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (7,506) (7,506) Κέρδη από πώληση Δ.π.Π Χρημ/νομικών στοιχείων (10,838,897) (10,838,897) Κέρδη από πώληση Χρημ/νομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (580,809) (580,809) Έσοδα τόκων (3,829,261) (17,713) (3,846,973) Έξοδα τόκων 11,917,893 4,147,031 16,064,924 Έσοδα από μερίσματα (21,390) (21,390) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παραχ/ντων διακιωμάτων (429,581) (1,234,304) (1,663,885) Κέρδος από απόκτηση θυγατρικής (72,891) (72,891) Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες 4,419,693 4,419,693 Συναλλαγματικά κέρδη (ζημιές) δανείων (9,660,133) (9,660,133) Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (459,348) (459,348) Λοιπές συναλλαγματικές διαφορές ,906,643 (2,625,070) 44,617, ,899,355 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (Άυξηση) Μείωση αποθεμάτων (92,425,060) (11,261,638) (103,686,699) (Άυξηση) Μείωση απαιτήσεων 7,926,857 (10,370,350) (2,443,493) (Άυξηση) Μείωση λοιπών λογ/μων κυκλοφορούντος ενεργητικού (6,137,455) (6,137,455) Άυξηση (Μείωση) υποχρεώσεων 20,588,713 (5,626,080) 14,962,633 Εκροή προβλέψεων 5,371,908 (643) 5,371,265 Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 0 (450,911) (450,911) Λοιπά 0 0 (64,675,037) (27,709,623) 0 (92,384,660) Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 116,231,606 (30,334,693) 44,617, ,514,695 19

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε. BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83424302000 (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «INTERNET STORE A.E..» την 1Οη Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2012 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 Κ Τ Η Μ Α Κ Ω Σ Τ Α Λ Α Ζ Α Ρ Ι Δ Η Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1 ο Χιλιόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 051433619000 ΑP.Μ.Α.Ε. 23287/51/B/90/5 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2012 (

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 32332/01ΑΤ/Β/94/2571 Έδρα: Αγίου Ιωάννη 12-14,

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATCOM A.E.» την 16/03/2007.

Διαβάστε περισσότερα