Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)"

Transcript

1 Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν ( ) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ α λα δ ηθ ήο Α θα δ εκ ίαο, Θ α ζ εγ ε ην χ Ξ αλεπ ηζ ηε κ ίν π Ν ηηά βα ο (Ξ εξ ην δ ηθ φ «Ρξ ίην Κ ά ηη», η , Λ νέκ ) «Θ ά ησ ε Διι ά ο ησ λ ς ήθ σ λ,ησ λ κ ηζ ζώ λ, ησ λ ραξ ην π αηθ ηώ λ θ αη ησ λ βνπι επ ηώ λ!...»! «Α λ αβ α πηηζζείηε εηο ην ζείνλ θ σ ο ηε ο γε ο ζα ο θα η εηο ηα πα ξαδ είζ ηα ειι ελ ηθά λεξά. Θα εμέιζεηε δσ λ ηαλνί θ αη ζα εμέιζ εηε Έ ιι ελεο...»! έγ ξα θ ε ν Ξ εξ ηθι ή ο Γηαλλό πν πιν ο ζ ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώ λα. Ν Ίσ λ Γ ξ αγν ύκ ε ο ην δηάβ α ζε θα ηέγξ α ς ε ην 1911 ην «ζν η δσ λ ηαλν ί»... Π ή κεξ α ν Γηαλλό πνπι ν ο δελ ζα έγξ α θ ε ην ίδ ην γ ηα ηελ Διιάδ α ησ λ ηειεν π ηηθώ λ παξ αζ ύξ σ λ θα η ηε ο ηξν κ νιαγλεία ο...; «Σ α πτνύ τνλ ξπ ζ κό τε δσ ή κν π τνλ ίδσ»! (Η. Γ ξ αγν ύκ ε ο) Ζ ζ π λεηδ ε ην πν ίε ζε ηε ο αι ή ζεηαο φ ηη ν π εξ ην χζ ηνο ι αφ ο είλ α η ν ειι ελ ηθ φο, θ α ηέζ ηε δπ λα ηή ρ ά ξ ηο εηο ην ζ εφπ λεπ ζ ην έξ γν ην π Ξ εξ ηθ ιή Γηαλλ φ πν πι νπ, πν π ζ αλ κεηεσ ξ ίηε ο δ ηέζρ ηζε, ζ ηηο αξ ρέο ην π εηθν ζ ην χ α ηψ λν ο, ην ζ ηεξ έσ κ α ηεο ν κε ξ ηθ ήο γ εο θαη αλεγλ σ ξ ίζ ζε άγ ην ο ηε ο ειι εληθή ο λενια ία ο! Γηα ηί είλ α η ν Γηαλλ φ πν πι νο πν π είρε αλ αθ σ λ ήζ εη: «Κ λή ζ ζ ε ηίκ ν π Λ έε, ό ηα λ έι ζε ο εηο ηε λ ειι ε ληθή λ ζ νπ β αζ ηι είαλ»! Ν Γ Ζ Κ ΗΝ Ο ΓΝ Π ΩΠ Δ Σ Θ Ο Ν Π Ρ Ν Π Π Ρ Ζ Κ Α Ρ Ν Π Δ ίλ α η γ λσ ζ ηφ φ ηη απ' α ξρ ήο θ φζ κ νπ ν «δ ηαλ νν χκ ελνο ηεο ζεηξά ο», π αλ ηνχ αλ ά ηελ γ ελ, γ ηα λ α δ ηθα ηνι νγ ήζε ηελ πα λ ηει ή έιι εης ε δ ε κ ην π ξγ ηθ φ ηε ηνο πν π ην λ δ ηα θξ ίλεη- θ α ηαθ έξ εηαη θ α ηά ησ λ α π ζελ ηηθ ψ λ δ ε κ ην π ξγ ψ λ, ριεπ ά δνλ ηά ο ηνπ ο σο αλ ηζφ ξ ξν πν π ο θαη εμε γψ λ ηαο, κε ς επ δν θ ξν υδ ηθά επ ηρεηξ ήκ α ηα, ηηο αλ εζ πρ ίεο ησ λ δε κ ηνπ ξγ ψ λ απ ηψ λ, σο π ξν τφλ ηα... αξ ξ σ ζ ηεκ έλ σ λ ζ ηεξ ή ζεσ λ θαην ξκ ψ λ! Π ηε λ Π ν β ηεηηθ ή Έ λ σ ζ ε ν α π ν ηειεζ κ α ηηθ ψ ηεξ νο ηξ φπ νο εμνπ δεηεξ ψ ζ εσ ο ησ λ ζθ επ ηφ κ ελ σ λ πν ι ηηηθ ψ λ α λ ηηπ άι σ λ ή ην λα ην π ο αλ αθ εξ χ μν πλ ς πρν π α ζείο θαη λα ην πο εγθ ιείζν πλ ζε θ ξελν θν κεία! Νη ΖΞΑ ε θνι ν χζ ε ζα λ ην ζ νβ ηεηηθ φ π αξ άδ εηγκα θαη κε δ πλ ά κελ εο λα α πνθ ξ νχ ζν π λ ηα επ ηρεηξ ή κα ηα ην π ξ σ κ α ην θα ζν ι ηθν χ, πν ισ λ ηθ ήο θα ηαγ σ γή ο Α κεξ ηθ αλ ν χ α γσ λ ηζ ην χ -ηξν κν θξ ά ην π, γλ σ ζ ην χ σο «ν π ακ β νβ ηζ ηήο» (unabomber, university airline bomber), Θ ενδ ψ ξν π Θ α δχλ ζθ η, πν π είρε θ πθ ιν θ ν ξ ήζ εη ην β ηβι ίν ην π κε ηίηιν, «Κ α λ ηθ έζ ην : Ρν κ έιι νλ ηε ο β ηνκ ερ αλ ηθή ο θ ν ηλ σ λ ίαο» (1996), ηνλ αλεθή ξ πμαλ π αξ άθ ξ νλ α (βι. ζρ εηηθ φ άξ ζ ξν κνπ ζ ην ηεχρν ο 9, θ ζ ηλ ν πψ ξν π 1998, ην π πεξ ην δ ηθν χ «Δλδ ηά κεζ ε Ξ εξ ηνρ ή» ). Ν Γεψ ξγ ηνο Κ αι νχ ρν ο, ζε ά ξζ ξν ην π ζ ηε λ «Θ αζ ε κεξ ηλ ή» ( ) κε ηίηι ν «Κ α ξμ, Κ πα θν χλ ηλ ή Φ ξ φ πλη;» επσ θ ει ή ζ ε ην π ζέκαην ο ηε ο ηξ ν κ νθ ξα ηηθ ήο νξ γα λψ ζ εσ ο 17Λ γ ηα λα γ ξά ς ε ηα εμήο: «Θ αιέο, ι ν ηπ όλ, νη ΞΑΚΘ, ν η Θ Λ Δ θ αη νη δ ηάθ ν ξεο ΚΙ, ΙΚ, θ νθ., α ιι ά εάλ είρε β ξεζή θη έλ α ο ρ ξηζ ηηαλ όο λα ην πο π άε ζ ηνλ ς π ρν ιόγ ν...»! Δ λλ έα ε κ έξ εο ελ σ ξ ίηεξ α, ε ίδ ηα ζν βα ξ ή εθ εκ εξ ίδ α εηηηι νθ νξ νχ ζ ε ά ξ ζξ ν ην π Α λ ηψ λε Θ αξ αθ ν χζ ε γηα ην λ Γησ ηφ π νπ ιν : «Ν η π εξ ίεξ γεο ζ πλ αλ ηή ζεηο ην π π αξ άθ ξ νλν ο ηεο 17Λ», ν ν π ν ίνο θα η έθι εηλ ε ην ά ξζ ξν ην π κε ηε λ εμήο θ ξ άζ ε : «Ρ α π π όιν ηπ α αλ ή θν πλ ζ ηελ α ξ κν δ ηό ηε ηα ηνπ ς πρ ηά ηξ ν π π πν π ξγ νύ γείαο, θ. Π ηεθ αλ ή». Α ζθ αι ψ ο, δ ελ δ ηθα ηνιν γν χ κε ηηο πξ άμεηο ηνπ φ π ν ην π Γησ ηφ πν πι νπ, α ιι ά επ ηζ ε κα ίλν π κε ηελ κ εζ φδ επζ ε ην π θα ηεζ ηε κέλ ν π λα π ξν βά ιε σ ο πα ξ άθ ξν λα θ ά ζε αλ ηίπα ιφ ην π. Δλ ησ κεηαμχ, δ εθ άδ εο εθ α ην κ κ χξ ηα είλα η ν η λεθ ξ νί α πφ ηε λ... ζψ θ ξνλ α, κε π αξ άθ ξ νλ α δ ξά ζ ε ην π α κ εξ ηθ αλ ηθ νχ θ ξ ά ηνπ ο -θα ζν δ εγ ε ηνχ ηε ο ει ιε λ ηθ ήο αλ ηηηξ νκ νθ ξα ηηθ ήο δξ ά ζεσ ο- σο θαη ηεο αλ ηηηξ νκ νθ ξα ηηθ ήο δ ξ ά ζεσ ο ησ λ εθπ α ηδεπ κέλ σ λ α πφ ηνπ ο Α κεξ ηθ αλν χ ο αλ ά ην λ θφ ζ κν λ! Ξ.ρ. «θιεηζ κέλν η ζε κεηαι ι ηθό θ νλ ηέτλ εξ, κε ηα ν π ν ία κεηεθ έξν λ ην ζ ην β όξ εην Α θ γ αλ ηζ ηάλ, α π έζ αλ αλ απ ό α ζ θ π μία ην πι άρ ηζ ην λ ρ ίι ην η κ αρ ε ηέο Ρ αι ηκ π άλν η, ό π σ ο αλ αθ έξ εη ην α κ εξ ηθ αλ ηθό πεξ ην δ ηθ ό «Newsweek»... Νηα κεξ ηθ αλ ηθέο δ πλ άκ εηο εγλ ώ ξηδαλ ηε λ θ ηελ ώ δ ε δ ηα δηθα ζ ία κεηαθ ν ξά ο α ηρκ αι ώ ησ λ π νιέκ νπ, π νπ ρξ ε ζ ηκν πν ηνύ ζ ε ν θ ηι ηθ ώ ο π ξν ο α π ηέο π ξν ζθ είκ ελ νο π ν ιέκ αξρ νο ηε ο Β ν ξείνπ Π π κ κα ρ ία ο, Α κ πλ ην ύι Ο α ζ ίλ η Λ ην ζ ην ύ κ» («Θ α ζ ε κεξ ηλ ή», ). Ζ Ηζ ην ξία ην π ει ιε λ ηθν χ θ ξ α ηηδ ίνπ ζ ηνλ Θ ' α ηψ λα κ αο δηδ άζ θεη φ ηη ε ν ηθν δό κε ζ ε θα ηα ζ ηαι ηηθώ λ κ έηξ σ λ θα ηά ησ λ δε κ ηνπ ξγώ λ, νθ είιεηα η π ξσ ηίζ ησ ο ζ ην πο θ ηι ειεπ ζέξν πο θα η ζ νζ ηαι δ εκ νθ ξα ηηθν χ ο θ χθι ν πο! Π ηα ζ κ φ ο π πή ξμε ε δ νι νθ ν λ ία ην 1920, ηνπ Ίσ λν ο Γ ξ αγ νχ κ ε απφ ην πο α ζθ αι ίηεο ηεο αζ ηπ λν κ ηθ ήο ζθ ηάο ην π Β ελ ηδέιν π, ην π Ξ α χι νπ Γχ πα ξ ε. πφ ηελ θ αζ νδ ήγ ε ζε ησ λ Ά γγι σ λ α θ ελ ηηθ ψ λ, νη ν πν ίν η π ξν εγ ή ζ εζ αλ ησ λ Α κ εξ ηθαλ ψ λ, ην ει ι ελ ηθ φ θα ηα ζ ηαι ηηθό ν ηθν δό κ ε κα ησ λ βελ ηδει νγελψ λ, α πφ ην 1924 κ έρ ξ η ζ ή κεξ α -α πφ ηνλ Ξ α π αλ α ζ ηαζ ίν π κέρξ η ηνλ Π ε κ ίηε - ε θνι ν χζ ε ζε ηελ ηαθ ηηθ ή λα εμν κ ν ηψ λε φ ιν πο φ ζ νπ ο π ξν ζεπ ά ζν πλ κε β ία ηα κ έζ α λα α κ θ ηζ β ε ηή ζν πλ ηελ «θν ηλ σ λ ία», δει αδ ή ην ζ ύ ζηε κα, κε ζ π κκ ν ξ ίηεο θα η θ νηλν χο εγθι ε κ α ηίεο, α πφ ην π ο θν κ κ νπ λ ηζ ηέο ην π κ εζν πν ιέκν π, ζ ην πο Α π ξ ηι ηαλ νχ ο θα η ηα κέι ε ηεο 17Λ ζ ή κεξ α... Ζ α ξ ρή έγ ηλ ε κε ην ΛΓ ηεο 19/ , ηε ο β ελ ηδεινγ ελ νχ ο θ πβ εξ λ ήζ εσ ο Ξ α π αλ αζ ηαζ ίν π «Ξ εξ ί ζ π ζ ηά ζεσ ο ελ εθά ζ ησ λ νκ ώ επηηξό π σ λ αζ θ α ιείαο», πν π «ελ επιν π ηίζ ζε» ην 1926 απφ ηνλ Ξ άγ θα ιν θαη θα ηέιε με ζ ην π εξ ίθ ε κ ν «ηδ ηώ λπ κ ν» ηε ο θπ β εξ λή ζ εσ ο Β ελ ηδέι νπ, λ φ κνο 4229 ηε ο 24/ Σ α ξα θ ηεξ ηζ ηηθφ π α ξά δεηγ κ α β ελ ηδει νγ ελ ψ λ π ν π ερξ ε ζ ηκν πν ηή ζ εζ αλ απφ ην πο Α γγ ιν α κεξ ηθ αλ νχ ο γηα ηε λ θα ηα ζ ηνι ή ησ λ α λ ηηπ ά ισ λ ην π ζπ ζ ηή κ α ην ο, είλ α η ε π αξ αθ ά ησ κα ξηπ ξ ία ηνπ Α λδ ξ έα Ησ ζ ήθ, ππ ν πξ γν χ ην π Ξ ι α ζ ηήξ α ην 1952 (ζ ηε λ εθ πν κ π ή ηεο NET, 28 Κ α ξ ηίν π 2002): «Ησ ζή θ : - Γηα ηί πξ έπεη λα εθ ηει έζν π κε ηνλ Κ π εινγ ηάλ λε ; Ξ ι αζ ηή ξ αο: - Μ έξεηο γ ηα ηί; Κ ν π κ ήλ π ζα λ νη Α κ εξ ηθ αλ ν ί ό ηη ζ α κ ε θ ξ α ηήζ ν πλ π ξ σ ζ π πν π ξγό αλ ην θ άλ σ.(!) Ησ ζ ή θ : - Ο ώ ηε ζα ηό ηε ην λ π πν π ξγ ό Γεώ ξ γην Θ αξ ηά ιε, εά λ ζθ ν πεύ ε λα π αξ α ηηε ζή ζε πεξ ίπ ησ ζ ε εθ ηειέζ εσ ο ην π Κ π ει νγ ηάλλ ε. Θ αξ ηά ιε ο: - Ν η Α γγι ν ηκ νπ είπ αλ λα κείλ σ»! Γηα δε ην α λά ζ ηε κ α ην π Ξ εξ ηθι ή Γηαλλ φπ ν πιν π, νη Έ ι ιε λεο ζ νζ ηαι δε κ νθ ξά ηεο, δ ηα λν νχ κ ελν η ηε ο ζ εηξ άο,

2 έγξ α θ α λ ζ ηε λ εθ ε κ εξ ίδα ην πο «Α π γή», ζ ηηο 14 Π επ ηεκ βξ ίνπ 1976, γ ηα «έλ αλ ηύ π αξ ν ηεο α ζε λα τθή ο δσ ή ο ην π , ην λ Ξ εξ ηθι ή Γηαλ λό πν πι ν... ελό ο α ζ ήκ αλ ην π π ξν ζ ώ πν π σο π ξνο ηηο ηδέεο ην π, ην νπ ν ίν ό κ σ ο πνι ύ ζ α π κ άζ ηε θε από ηα νιν θι ε ξσ ηηθά πλ εύ κ α ηα ελ Διι ά δ η»! Σ ΗΞ Ξ Ζ Π Ή Γ Α Λ Γ Ζ Π ; Ν Ίσ λ Γ ξα γν χ κ εο ( ) έγ ξα ς ε γη' απ ηφ λ ηνλ «ηχ πα ξ ν» : «Γ ελ μέξσ αλ ιέεη ζσ ζ ηά π ξά γκ α ηα ή ζ ηξ α β ά ην β ηβι ίνλ ην π Γηα λλό π νπ ιν π, κ α ό ηαλ ην δ ηάβ α δα ή ηαλ ζαλ άλ εκ νο λα θ πζ ν κα λν ύ ζε κέζα κν π ηξ ν κ αρ ηηθά θαη λα ζ πλ ηά ξα δε ην λ ει ιε λ ηζ κ ό κ νπ όιν λ θα η λα κε ειεπζ έξσ λε θ α η α θ ν ύ ην δ ηά βα ζ α κ νπ θ ά λε θε ζαλ ηνλ βν ξ ηά ην λ πα γσ κ έλ ν πν π κα λ ηα ζ κέλνο ζ α ξώ λεη ην πο β ξώ κ ηνπ ο απ ό κ ηθ ξό β ηα α έξ ε δεο θαη απ ό θ ά ζε β ξ ώ κα ή ζ θν π π ίδ η θ αζ α ξ ίδεη ην λ θό ζ κν... Σ ' απ τν ύ τνλ ξπ ζκ ό τε δσ ή κ νπ τνλ ίδσ»! Σ ίπ π εο ή δα λδ ήο, Ε αλ -Ε αθ Ο ν πζ ζ ψ ( ) ή Α ιθ ξ έδν ο λ ηε Κ π ζ ζέ ( )... ΗΖ ' ή ΗΘ ' α ηψ λ... ην ιν θ ίν, ε ρ α ίηε ηεο π εξ ηθεθ α ια ίαο ην π αξ ρα ίν π Έ ιι ελ νο, ην π Α κ εξ ηλδ ηάλν π ή ηε ο θ φ κε ο ηνπ π αλ θ, ην π εθθ ελ ηξ ηθ νχ λ έν π ησ λ θ α π ηηαι ηζ ηηθ ψ λ κεγ αι ν ππ φι εσ λ σο έθθ ξ α ζε αλ ηηεμνπ ζ ηαζ ηηθ ή... ηέηνηνο ή ηαλ ζ ην λ εηθ νζ ηφ α ηψ λα ν θ ν ηηε ηήο Ξ εξ ηθι ήο Γηα λλφ π νπ ιν ο κε ηηο αιι φθ ν ηεο «πεξ ηθι νγ ηαλλ ν πν χι εηεο ηδ έεο» ην π, ηηο πεξ ηθ νθι άδ εο ην π, θαη ην θν κ ς φ θ α η ηδ ηφ ξ ξπ ζ κν λ ηχζ ηκφ ην π ζ ηνλ λ πθ ηεξ ηλ φ θφ ζ κν ησ λ Ξ αξ ηζ ίσ λ... Ν λ εαξ φο Γηα λλφ π νπ ιν ο εθ φξ εη γξ α βά ηεο ηπ πα ζ ίαο ή εηχι ηγ ε ηνλ ι α ηκφ ην π κε έλ α θ ν πι άξη θη έβ α δε θ αλ ειι έλ ηα θ ν πζ ην χ κ ηα. Α θξ α ηθ λ ήο αλ αξ ρ ηθφ ο, ήζ ει ε λα πεζά λε σ ο Ηα πσ λέδνο ζ ακ ν πξ ά η, «λ ένο θ αη ν ξζ φο». Θαη κ έζ α απφ ηελ έλ ηνλ ε θ αιι ηηερ λ ηθ ή ηνπ δ ηα ίζ ζ εζ ε πν π ν η εγθά ζεην η α πεθ άινπλ ηξέια, ζε κ ία πν ηε ηηθ ή θ α ζα ξεχ νπ ζ α, ρ ξε ζ ηκν π νηψ λ ηα ο ά θξ σ ο β ία ηε γι ψ ζ ζ α -ζ αλ ηνλ Γάι ιν επ αλ α ζ ηά ηε ην π 1789, ηνλ Κ αξ ά θαη ηελ εθ εκ εξ ίδ α ηνπ «Ν Φ ίι νο ην π Ι αν ύ» αλ ηέθ ξν π ε ηελ ει ιε λ ηθ ή κεηξ ηφ ηε ηα ηνπ ει ιε λ ηθν χ θξ α ηηδ ίν π, ην ν π ν ίν ζ ή κ εξ α ζ πλερ ίδεηα η σο έρεη π πφ ηε λ ζε κ ηηηθή ην π π αξ αι ια γή, εμαγγ έι νλ ηαο ζ ην πο ι α νχ ο ηνπ πι αλ ή ην π ηελ ππεξηά ηε αι ή ζεηα : «ό ηη ν πεξ ην ύ ζ ην ο ια όο ηεο γε ο είλ α ην Έ ιι ελ»! Ν Α Ο ΣΑ ΗΝ Ι Α Ρ Ο Ζ Π ΓΗΑ Λ Λ Ν Ξ Ν Ι Ν Π : Ν Ο Θ Ν Γ Ν Μ Ν Π, Β ΕΑ Λ Ρ ΗΛ Ν Π, Ν Θ Ω Κ Α Λ Ν Π Θ Α Η ΡΝ Α Λ Ρ ΗΦ ΟΑ ΓΘ ΗΘ Ν Ρ Ν Κ ΗΠ Ν Π κ σ ο ν αλ ακ θ ηζβ ή ηε ηα α ξρα ηνιά ηξ ε ο Γηαλλ όπ νπιν ο δ ελ α πν θιείεη θα κ κία πεξίνδν ηε ο ειι εληθ ή ο Ηζ ηνξ ία ο! Γ ελ είλ α η ν χ ηε α λ ηην ξ ζφ δν μνο, νχ ηε αλ ηηβ π δα λ ηηλ φο, ν χ ηε θ αλ αλ ηηνζ σ κα λφ ο. Γ ελ λν είηα η ν Έ ι ιε λ λα ππ ή ξμε πν ηέ δ ν χιν ο θαη ζ ηελ αθ άλεηα ηε ο Ηζ ηνξ ίαο. Κ φλ νλ ν ερ ζ ξφο ην π ειι ελ ηζ κν χ δχ λα ηα η λα ηζ ρ πξ ηζ ζή φ ηη ν Έ ιι ελ εγ λψ ξ ηζε 400 ρ ξ φλ ηα ηνπ ξθ ηθή ο ζθι α β ηά ο. Ωο άξρσ λ ηνπ θ ό ζκ νπ, ν Έ ιιελ π πή ξμε π άλ ηα ειεύζ εξν ο θ αη ζ ηελ π ξνρξ ηζ ηηαληθ ή Οώ κε θ αη ζ ην κεηαρξ ηζ ηηαλ ηθό Β πδάλ ηην θ αη ζ ηελ Ν ζ σ καλ ηθ ή Α π ηνθ ξα ην ξία! Ν ειι ελ ηζ κό ο εθ ηλδ ύλεπ ζε κόλνλ κ εηά ην 1821, κε ηελ επ ηβ νιή ηε ο Γ ύ ζεσ ο, ηε ο Δ πξ ώ π ε ο, ησ λ βαξ β άξ σ λ Φ ξ άγθσ λ απ ό ην Ξ αξ ίζ η, ην Ι νλδ ίλν θ αη αξγ όηεξα α πό ηελ Ν π α ζηγ θηώ λα. Α θξ ηβ ψ ο, ζ ηελ ζ ε κεξ ηλ ή Γχζε επ ηθελ ηξ ψ λ εη ν Γηα λλ φπ ν πιν ο φ ιν ην π ην κ έλν ο. Δ ίλα η πιηζ ηήο, ππφ ηελ έλλ ν ηα ηεο Ν ξζ νδ νμίαο, δ ει αδ ή φ ηη φ ια π εγ άδν πλ α πφ ην ζ ψ κα, θαηε ς πρ ή είλ α η α πι ψ ο ε πλ επ κ α ηνπ ν ίεζ ε ην π ζ ώ κ α ηνο! Έ ηζ η θ α η ν ειι ελ ηζ κφ ο, πν π είλ α η ην α ηψ λ ην ζ ψ κ α ην π πι αλ ή ηνπ θαη πν π ε ελ φ ηε ηα θα η δ ηαρ ξνλ ηθφ ηε ηά ην π θα ηα ζ ηξέθ εηα η απ φ ηελ δ π ηηθ φθ εξ ηε κ αλ ία ησ λ λεσ ηεξ ηζ κψ λ. Λ α η ζ ηε λ Ξ α ξ άδν ζ ε αι ιά φ ρη ζ ηηο π ξ νι ής εηο. Π π λ ηε ξε ηηθό ηε ηα ζ ηε λ εμέι ημε γ ηα λα κ ελ θν π ή ην δ ηαρ ξνλ ηθό λ ήκ α ην π ειιελ ηζ κνύ, α πό ηνλ κ εξν κ έρξη ηνλ Ξ α πα δηακ άληε! ρ η ζ ηε λ Γ ε κ ν ηηθ ή πν π «κ εηα θ ξ ά δεη» ηνλ Π ν θ ν θι ή, α λ ηί λα ην λ α πνδ ίδ ε ζ ην χθ νο ηε ο λενειι ελ ηθ ήο, ιεο θα η ε γι ψ ζ ζα ην π Π ν θ νθι έν πο δελ είλα η ει ιε λ ηθή θαη φ ηη είλα η δ πλ α ηφ λ λα κ εηα θ ξά δεο α πφ ηε λ ειι ελ ηθή ζ ηε λ... ει ιε λ ηθ ή! Γηα ηνλ Γηα λλ φ πν πι ν, α π ηφ ζ ε κ α ίλεη: όρη ζηελ Γ ε κν ηηθή (ζ ηα θ ξ αγθ νρ ηώ ηηθ α ην π Τ πρ άξ ε θαη ηελ κ αι ι ηα ξ ή ην π Γ ει κ νχ δνπ ) αι ιά όρη θ αη ζ ηελ ππ εξθ αζ αξεύν πζ α «πν π θ ξ ύπ ηεη θ ά ζε θελ ό ηε ηα πλεύ κ α ην ο»... ρ η ζ ηελ ζ ηά ρ ηε ησ λ λ εθ ξ ψ λ πξ νγ φλ σ λ κα ο π ν π κ αο εκ πνδ ίδεη ηελ αλ απ λν ή φρ η ζ ηελ ρξ ή ζ ε ην π πι εζ πλ ηηθν χ, ηελ ζ ηηγκ ή πνπ α π επ ζ πλ φκ εζα ζ ην λ ίδ ην ηνλ Θ εφ ζ ηνλ ελ ηθφ... Α ξρ α ην ιά ηξ εο α ιι ά θαη β π δα λ ηηλ νι ά ηξε ο: ν Γηαλλ φπ ν πιν ο α πν ηει εί κ άζ ε κ α ειι ελ ηθ φ ηε ηνο ζ ην πο ζ ε κ εξ ηλν χο αλεγθέθ αιν πο ην π δσ δεθα ζετζ κν χ πνπ κ ηζν χλ Β π δά λ ηην θαη Ν ξ ζ νδ νμία, θ αηά ην π ξό ηπ πν ηε ο α ξρα ηνι αηξία ο ησ λ Ξ α ξηζ ίσ λ θ αη ην π Ι νλ δίλ νπ. Ν ζ ξε ζθ επ ηηθ φο κ αο θ φ ζκ νο ηε ο Ν ξζ νδ νμίαο, ν β π δαλ ηηλ φο - ηζ ρ πξ ίδεηα η ν Γηα λλφ π νπ ιν ο- είλ α η ην θιεηδ ί, είλα η ην ει ι ελ ηθ φ πξ φ ηπ πν φι σ λ ησ λ ειι ελ ηθψ λ επ νρ ψ λ, επ εηδ ή κ αο ν δ εγ εί α πφ ηα Ξ ξ ν πχ ια ηα ηνπ α ξρ α ίν π θ φ ζκ ν π ζ ηνλ Κ π ζν ιν γηθφ, έσ ο ηνλ ηδαλ ηθό ειι ελ ηθό θό ζ κν πν π δ ε κ ην π ξγ εί ηνλ λέν ν ηθν π κελ ηθφ π νι ηηηζ κ φ. Α π ηήλ ηε λ εμέι ημε ν Γηαλ λφ πν πι νο νλ ν κά δεη Ειι εληθή Α λαγέλλ ε σε γ ηα ηελ ζ σ ηεξ ία ηνπ πιαλ ήηνπ απ ό ηνλ θα ηαζ ηξν θ ηθ ό θα ξθ ίλν ην π δπ ηηθ ηζ κν ύ. Α ι ιά π ξ νυπ φ ζ εζ ε α π ην χ είλα η ε α πν ηίλ αμε ην π θ α ηαζ ηξ νθ ηθν χ επξ σ π ατθν χ πηζ εθ ηζ κν χ. Ρν 1821 φ κ σ ο, νη θν ηλν ί θι έθ ηεο έγ ηλαλ ή ξσ εο θα η επ έβ αι αλ επί ην π μελν κ αλ νχ ο ειι ελ ηθ νχ β αζ ηιείν π ηε λ αγ ξ α κκ α ησ ζχ λε, ην λ εγ σ ηζκφ θ αι π π ηφκ ελ ν σ ο θ ηιφ ηηκ ν θ αη ηε λ θ ηια ξρ ία σ ο αι βα ληθ ή κ π έζ α. Έ ηζ η «Διι άο» π εξ ίπν π ζ εκ α ίλ εη ζή κ εξ α «Ι ηκέξ η, π ξνο δ ηαξ π αγ ήλ Γεο, Ε σ ή ο, Ρ ηκ ήο θα η π εξ ηνπ ζ ίαο ην π Διι ελ ηζ κν ύ». Έ ηζ η, κεηά ην 1861 θ πβ εξ λά έλ αο μέλν ο α λ ηηζπλ ηα γ κα ηηθφ ο β α ζηιέαο αλ εχ ζ πλ νο, γ ηα λα θ π βεξλ νχ λ α π ην ίσ ο ζ π κκ νξ ία ησ λ θν κ κά ησ λ, λα πξ ν ζθ πλν χλ ηα η νη μέλ ν η θα ηλα α πνθ ηελ ώ λεηα η ν ιαό ο, π ξν ζ εισ κέλν ο ζην ρ ξή κα. Ζ β ν πι επ ην θξ α ηία π π ήξ με ε κ νλ αδ ηθή ζ θι αβ ηά ζ ηελ Ηζ ηνξ ία γ ηα ην πο Έ ιι ελ εο, νη νπ ν ίν η επ ί ρ ξφ λ ηα δελ είρα λ π ν ηέ γλ σ ξ ίζεη ζθι α β ηά. Ν Γηαλλ φπ ν πιν ο α πν θα ιεί ηελ Β ν πι ή ησ λ Δ ιι ήλ σ λ «Δι ια δ ηθ ό θαη Ξ α λει ιή λ ην Β άξ α ζξ ν». Ρν Ξ ν ι π ηερλείν είλα η ν ηάθ νο ησ λ ειι ελ ηθ ψ λ ηερ λψ λ, ην Υ δείν ν ηά θ ν ο ηεο ει ιε λ ηθ ήο κ νπ ζ ηθ ήο, ην Ξ αλ επ ηζ ηή κ ην ν ηά θ νο ηεο ειι ελ ηθή ο π α ηδ εία ο, βγ ά δν λ ηαο «γ πα ι ηζ ηά ο π α πν π ηζ ηώ λ»! Θ ά ζε δ ηαλν ν χκ ελ νο, π νπ ρ εηξ ίδεηα η ηε λ π α ξα δν ζ ηα θ ή ζπ λ ηεξ ε ηηθή ειι ελ ηθ ή γι ψ ζ ζ α, αλ ηηκ εησ π ίδεηαη κε εηξ σ λ εία, ζθ σ π ηηθ ά, σ ο μέλν ο. Διι ε ληθ ή Α λ αγ έλλ ε ζ ε ζ εκ α ίλ εη λα π αύ ζ ε ν Έ ιιελ λα λν κ ίδε όηη είλ αη ειεύζ εξν ο επεηδ ή έρεη ς ή θ ν, ζε κ α ίλ εη λα θ α ηαι ά βε φ ηη ε ειι ε ληθή ηζ ην ξία πν π εδ ηδ άρ ζ ε ζ ηα ζξ αλ ία ην π Γ ε κ ν ηηθ νχ, ην π Γπ κλ α ζ ίν π θαηην π Ξ α λεπ ηζ ηε κίν π π εξ ί Ρν π ξθν θξ α ηίαο θα η Διεπ ζέξ νπ Διι ε ληθν χ Θ ξ ά ην πο κ εηά ην 1821 είλα η θ ξαγθ ηθ ά ς εύδ ε π νπ εμπ πε ξεηνύλ θ ξ αγθηθά ζ π κθ έξ νληα, φ πσ ο ην δ ή ζελ «θξ πθ φ ζ ρν ιεηφ». Γ ηφ ηη ν π ξν νξ ηζ κφ ο ην π Έ ι ιε λν ο είλ α η κ φλ νλ έλα ο: ν εμαλ ζξ σ πηζ κό ο ηε ο Ν ηθν πκ έλε ο. Θ α η ν Κ. Α ι έμαλ δξ νο

3 έδ σ ζ ε ζ ηε λ θ πι ή κ αο ηε λ θ πζ ηθή θαη πλεπ κ α ηηθ ή ηεο δ ηέμνδ ν π ξν ο ηελ Α λ α ηνι ή, ε νπ ν ία σ ι νθι ε ξψ ζ ε κε ηελ Ν ξ ζν δν μία, επ ηβά ιιν λ ηαο ηνλ ειι ελ ηζκ φ σ ο π λεπ κα ηηθ ή θν ζ κν θξ α ηία. Ν Έ ιιελ είλα η πεξηζζ ό ηεξν α πό ρξ ηζηηαλ ό ο: είλα η ρξ ηζ ηηαλν πν ηό ο, ν νπ νίν ο θαηεδ εκ ην ύξγ ε ζε ηνλ ρξηζ ηηαλ ηζ κό γ ηα ηνλ εμαλ ζξ σ π ηζ κ φ ηεο Ν ηθν π κέλ ε ο! Ν ΓΗΑ Λ Λ Ν Ξ Ν Ι Ν Π Α Ρ Ν Θ Ρ Ν Λ Δ Η! π σ ο έλα ο άι ιν ο ιά ηξ εο ην π ειι ελ ηζ κν χ, ν Γεξ κ αλφ ο Λ ίηζ ε π νπ α π ην θα ηεζ ηξά θ ε θα η α π εβ ίσ ζε θ ξ ελν βι α βή ο, ην 1900, δέθα ρ ξφ ληα π ξν ην π Γηα λλφ π νπ ιν π, π πνγ ξ άθ νλ ηαο «Γ ηφλ πζ νο» - έηζ η θα η ν Γηα λλ φ πν πι νο, πν π π π έγξ α θ ε «Θ ά λα ηνο», ε ζέιε ζ ε λα θά ς ε φι α ηνπ ηα έξγ α θα η φι εο ην π ηηο θ σ ην γξ αθ ίεο! Δ π ί κ ία λ νι φθι ε ξ ε ε κ έξ α έθα ηγ ε φ γθν π ο ρεηξν γξ άθ σ λ ην π, κ εηαμχ α π ηψ λ θα η ην ρ ακ έλ ν γ ηα π άλ ηα έξγ ν ηνπ, «Α ξρ ηηεθ ηνλ ηθ ή»! Δ ηξ ηγ χ ξ ηδε ηα βξ άδ π α ζ ηελ Α ζ ήλ α, μαπ ισ κ έλν ο ζε αλ ν ηθ ηή άκ αμα γ εκά ηε α πφ άλ ζ ε πα ζρ αι ηάο. Α π φ θ α ηξφ είρ ε ηελ π ξ φζ εζε λα α π ην θ ην λ ήζ ε θα η ην επ ξ αγ κα ην πν ίε ζε ζ ηηο 10 Α πξ ηι ίν π Ρ ελ π ξ νε γν π κέλ ε ην β ξ ά δπ, π ίλνλ ηα ο κ π χξ α ζ ην Π χλ ηα γ κα κε θ ίιν π ο, ην π ο εδ ηάβ α ζε «Ρν ηξ ηα λ ηάθ πι ιν θα η ην α ε δό λη», ην π Ά γγι νπ ζ θα ξ Ν π άτιδ, πν π είρ ε κ εηαθ ξ άζ εην ίδ ην ο. Αο π α ξα θνι ν πζ ή ζν π κε ηελ, α π ίζ ηεπ ηε έσ ο κ πζ ηθή, ζθ ελ ή ηεο απ ηνθ ην λία ο ην π φ π σ ο ηελ πεξ ηγ ξ άθ εη - β α ζ ηδφ κ ελν ο ζ ηηο π εξ ηγξ α θ έο ησ λ εθ ε κεξ ίδ σ λ ησ λ Α ζ ελ ψ λ εθείλ σ λ ησ λ ε κεξ ψ λ - ν Γ. Ι α δνγ ηψ ξγν ο-δ ιι ελ ηθ φο, ζ ην λ Ξ ξφ ινγ ν ησ λ «Α πά λ ησ λ» ηνπ Ξ. Γηα λλ φπ ν πιν π (1963): «Ρε λ επ ν κέλ ε, κ ' όι ε ηε δ πλα ηή β ξ νρ ή, ν Γηα λλ ό πν πι νο, λ ηπ κέλ νο ζ ηα νιό ιεπθ α, κ ε ά ζ πξ ε θ αλέιι α, θάι ηζ εο θ α κσ κ έλ εο ζ ηε Θ εζζ αι ία θα η γ άλ ηηα γ θι αζ ζ έ, π ήξ ε έλ α α κά μη θ α η έθ ζ α ζε ζ ην Πθ αξ α κ αγθ ά. Δθ εί, αθ νύ έθ αγε ζ ην ρ άλ η, δή ηε ζε απ' ηνλ α κ αμά λα μεδές ε έλα άι νγ ν. Ρν πή ξε, θα β άιι ε ζε θα η π ξν ρώ ξ εζ ε ζ ηελ αθ ηή. Κ π ξν ζ ηά ζ ην θ ύκ α αι είθ ηεθ ε αξ ώ κ α ηα, ζ ηεθ άλ σ ζ ε κε αγ ξ ην ιν ύι ν πδ α ην θ εθ άι η θα η θά ιπ α ζε π ξν ο ηα θύ κ α ηα, κέζα ζ ηε λ αλν ημηά ηηθ ε λ εξ νπ νλ ηή, έρν λ ηα ο π άλ σ ην π έλ α ζ αθθ ν πιά θ η κε βα ξ ύδ ηα. Π αλ έθ ηαζ ε έηζ η θα β άιι α, ζ ηα β αζ εηά λ εξ ά, γύ ξ ηζε ην άιν γν π ξ νο ηε λ α θ ηή θ αη θξ α ηώ λ ηα ο ην κε ην λα ρέξ η π π ξν βό ιεζε κε η' ά ιι ν ζ ηνλ θξ ό ηαθ ό ην π θαη ρ άζ εθ ε κέζ α ζ ηα θ ύ κ α ηα, ελ ώ ην άι νγ ν μαλ αγ ύξ ηζε αγ ξ ηεκ έλν ζ ηελ αθ ηή. Κ εηά α πό δ ύν βδ νκ ά δεο ε ζά ια ζ ζα έβγα ιε ην π ηώ κα ην π ζ ηελ π αξ αι ία ηε ο Δ ιεπ ζ ίλ αο». Π ην ε κ εξ νι φγ ηφ ην π ν Ίσ λ Γ ξα γν χ κε ο έγ ξ ας ε α κ έζ σ ο: «Κ ν π θ α ίλ εηα ηπ σ ο ηώ ξα πν π έθ πγε θ είλ νο είλα η α λ άγθ ε λα θ ν ξ ησ ζ ώ [κ έρ ξ η ηε δ νιν θ ν λ ία ηνπ ηδ ίνπ ην 1920], φ ια ηα β άξ ε εθ είλν π. Θ α η γη' α π ηό έρ σ π νιι ή δ ν πιεηά, π ά ξα πν ιι ή δ νπ ιεηά. Ν ύ ηε κ ηα ζ ηηγ κ ή ηεο δσ ή ο κ νπ δελ π ξέπεη λα ρ άζ σ»... Β εβ α ίσ ο θα η είρ ε ζπ λερ ηζ ηέο ν Γηαλλ φ πν πι νο, φπ σ ο ν Ά γγ ει νο θα η ε Δχα Π ηθ ει ηαλν χ κε ηελ εμα λζ ξ σ π ηζ ηηθ ή Γ ει θ ηθ ή Ηδέα, φ πσ ο θαη ν αξ ρ ηηέθ ησ λ Γ εκ ή ηξ εο Ξ ηθ ηψ λε ο, νη ν π ν ίν η φ κσ ο δελ ε δ πλ ήζ ε ζα λ πν ηέ λα ην λ θ ηά ζν πλ. Ν Γξ εγ φξ ηνο Μ ελ φπ ν πιν ο, ζ ηελ εθ ε κεξ ίδ α «Α ζ ήλ α η», ηε ο 15εο Α π ξ ηι ίν π 1910, π έλ ηε κφ ι ηο ε κέξεο κεηά ηε λ α π ηνθ ηνλ ία ην π Γηαλλ φ πν πι νπ, π πελζ χ κ ηζε ηνλ ζ άιν πνπ είρ ε δ ε κ ην π ξγ ή ζεη ην 1906, ε δ ε κν ζ ίεπ ζ ε ην π έξγ ν π ην π Γηαλλ φ πν πι νπ, «Λ έν λ Ξ λ εύκ α». Κ εηαμχ ησ λ ά ιι σ λ ν κ πν π ξι ν ηηέξ εο Γηα λλφ π νπ ιν ο είρε γξ ά ς εη: «Κ ε ζαο μα θ λ ίδεη ε ρ α κ ειό ηε ο ηε ο γι ώ ζ ζ εο. Θ αλέλα γ ισ ζ ζ ηθό λ θα ηέβα ζ κα δ ελ ζ α θ α ηώ ξ ζ σ λε λα δσ γ ξα θ ίζε ηελ π ν ηα πό ηε ηα ησ λ ειι ελ ηθ ώ λ π ξ αγ κά ησ λ... Δ ζθ ν ηώ ζ α ηε ηελ ει ιε ληθ ήλ λ εό ηε ηα, θα η ην έζ λνο ρ σ ξ ίο λενι α ία λ είλα η ά λν ημηο ρ σ ξ ίο άλ ζε... Κά τσ ε Ειι ά ο τσ λ ς ή υ σ λ, τσ λ κ ησζ ώ λ, τσ λ ρ αξ τν πα ηθ τώ λ θα η τσ λ βνπι επ τώ λ!... Ηδν ύ ε Δι ιά ο ζα ο. Ζ Δι ιά ο ησ λ δ ηθ εγ νξ ίζθ σ λ, π π αιι ει ίζθ σ λ θ αη β νπ ιεπ ηώλ... Α λα β απ ηηζ ζ είηε εηο ην ζ είνλ θ σ ο ηε ο γ εο ζαο θαη εηο ηα π α ξ αδ είζ εηα ειι ελ ηθ ά λ εξά. Θ α εμέιζ εηε δσ λ ηαλ νί [εμ νπ θα η τν β ηβι ίν τνπ Δ ξ αγν ύ κε τν π 1911, «Ό σν η δσ λ ταλ νί» ] θα η ζα εμέι ζεηε Έ ιι ελ εο... Δ άλ εξσ ηε ζ ή ηε νη Δι ια δ ηθν ί, α π ηή είλα η ε Δι ιά ο ηελ ν π ν ία σ λ εηξ εύ ζ ε ζα λ νη θ νπ ζ ηαλ ει άδ εο πά π πν η ζ αο; Θ α α π αλ ηή ζεηε, β εβ α ίσ ο όρη... Α ιι ά όρ η κό λνλ ζεηο, αι ιά θα η ηα έζρ α ηα ς εθ νθ όξ α θα η βν πι εθ όξ α θ αξ α ην κή ζ ηκα θ ηή λε, εάλ εξ σ ηε ζν ύλ, ζ α ζ αο απ αλ ηή ζ νπ λ, όρ η... Δθ όζ νλ π π ά ξρ εηβν πι επ ηήο, α δ ύλ α ην λ λα ύ πα ξμε λ όκ νο»! Ν Μ ελ φ πν πι νο ζ ην άξ ζ ξν ην π είρε επ ηζ ε κ άλεη π σ ο «ό ηαλ εθ άλ ε ην Λ έν λ Ξ λ εύ κ α ην αλει ύζ α κελ... θ α ζή θνλ κ αο ηό ηε λα π ς ώ ζ σ κελ ό ζν λ εδ πλ ά κεζα ηε λ αζ ζ ελ ή θ σ λ ήλ κ αο... θαη πξ ν π άλ ησ λ α πό ηνλ «Λ ν πκ άλ», κ ν ινλ ό ηη δελ είκ εζα ηα θ ηηθ ν ί ζ πλ εξ γά ηα η ην π, αθ ξ ηβ ώ ο δ ηό ηη εθ ν βν ύ κεζα, ό ηη δ ηα ηα β ηβι ία ην π Γηαλλ ό πν πι νπ, ν ν π ν ίν ο α ξθ εηά εθ αθ ν κεηαρ εηξ ίζ ζ ε ην λ Τ πρ άξ ελ θα η Ξ αι α κά λ, δελ ζα εγ ίλ εην ν δ ίθα ηνο ι όγ νο εηο ην ό ξγ αλ νλ ησ λ ς π ρα ξ ηζ ηώ λ». Ξ ξ άγ κ α ηη, ν Γ ε κή ηξ ε ο Ρ αγθ φπ ν πιν ο ζ ηνλ Λ νπ κ ά είρ ε γξ ά ς εη ην π α ξα θά ησ επ ίγ ξ α κκ α : «Γη' απ ηό ην Λ έν λ Ξ λεύ κ α ζν π, ζν π π ξέπ εη, Ξ εξ δ ηθι έα, έλ α κ πν π γα δνθ όθ ηλν, γ ηα π εξ ηθεθ αι α ία!» [Π ε κ. «Ρ.Κ.» : Ν Ξ εξ ηθ ιή ο Γηα λλφ π νπ ιν ο (1870 ή ) ζα θ ψ ο θαηδελ ή ηαλ κφ λν ι φγ ην ο, ιν γν ηέρλ ε ο θα η δ ε κ νζ ηνγ ξά θ ν ο, φ π σ ο ζ πλ ήζ σ ο ην λ πα ξ νπ ζ ηά δν πλ κε ει άρ ηζ ηα ιφγ ηα ειά ρ ηζ ηεο εγθ πθι ν πα ίδεηεο. Ή ηα λ ν ν ξ α κα ηηζ ηή ο ην π ειι ελ ηζ κν χ, ν άγ ην ο ηεο ειι ελ ηθ ήο λ ενι α ίαο, ην α εδ φλ η ηε ο ειι ελ ηθή ο γεο! π σ ο κα ο ι έεη ν α λ ες ηφο ην π, γλ σ ζ ηφο ζ π γγξ αθ έαο θα η εξεπλ ε ηήο Γηά λλ εο Γηαλ λφ πν πι νο, ν ηά θ νο ην π π π ήξ ρε κ έρ ξ η πξ ηλ πέλ ηεέμη δεθα εηίεο ζ ην λεθξ ν ηαθ είν ηεο Διεπ ζ ίλ αο. ηαλ φκ σ ο α πνθ α ζ ίζ ηεθε ε λέα δ ηακ φξ θ σ ζ ε ηεο πφι ε ο, κ ηα... κ π ν πιλ ηφ δα ηζ ν πέδσ ζε ηνλ ρψ ξ ν ην π λ εθ ξν ηαθ είν π γ ηα λα γ ίλ εη π ια ηεία. Π ηε λ «Διι άδ α ησ λ ς ήθ σ λ, ησ λ κ ηζ ζ ψ λ, ησ λ ρα ξ ην πα ηθ ηψ λ θ α η ησ λ βν πι επ ηψ λ» π ν ην ο ζα ελδ ηαθ εξ φ ηαλ ληα ηνλ ηά θ ν ην π Ξ εξ ηθι ή Γηα λλ φ πν πι νπ ;] Δ Ι Ι Ζ Λ ΗΘ Ν Π Ξ Α ΓΘ Ν Π Κ ΗΠ Κ Ν Π Ν Γηα λλφ π νπ ιν ο δ ελ π π ή ξμε π ν ηέ εζλ ηθ ηζ ηή ο, φπ σ ο π π νζ ηε ξ ίδν π λ θ αθ ψ ο νη Έ ιι ελεο εζ λ ηθ ηζ ηέο. Ξ ν ηέ δ ελ ππεζ ηήξ ημε ν ηνδ ή πν ηε ειιελ ηθό εζλ νθξ άην ο. Π ηφρ νο ην π δελ ή ην ε Κ εγ άι ε Ηδέα εμα πι ψ ζ εσ ο ην π ειι ελ ηθ ν χ θξ ά ην πο κε δ ηεπξ π λ φκ ελ α ζ χλ νξ α. Γ ελ ή ηα λ ν Κ α ηδίλ η ην π ηηα ι ηθ νχ εζλ νθ ξ ά ην πο, νχ ηε ν Σ εξ ηδι ην π ηζ ξ α ει ηλνχ εζ λνθ ξ ά ηνπ ο. Γ ηφ ηη απ ηό ζα εζή κα ηλε ζ πξξ ίθλσ ζ ε ην π ειιελ ηζκ νύ. Ν ειι ελ ηζ κό ο δελ θ πιαθ ίδεηα η κέζα ζε ζ ύλνξα, ό ζν θα η επξεία λα είλ αη ηα ζύλν ξα απ ηά. Ν ειι ελ ηζ κφ ο είλ α η πνι ηηηζ κ φο, ν π αγ θφ ζ κηνο π νι ηηζ κ φ ο. Ξ ξ νο ην πα ξφ λ -κ έρ ξ η πν π λα έρσ κ ε π ξ φζ β αζ ε ζε άι ιν πο π ι αλ ή ηεο- πξ νζ σ ξ ηλά ζ ύλν ξα ην π ειι εληζ κνύ είλα η ηα ζύλ νξ α ηε ο γεο. Ν κ ειι νλ ηηθφ ο εμσ γή ηλν ο φ ηα λ ζα ηα μηδεχ ζε ζ ηνλ π ι αλ ή ηε κα ο ζα έρ ε π ξν θ α λψ ο ζ ηελ θψ ιν ηζ επε ηε ο ζ ηνι ήο ην π κ ία ηζ ην ξ ία ηεο γ εο, ε ν πν ία ζα θ έξε ηνλ ηίηιν «Ηζ ην ξ ία ηε ο Δ ιι άδ νο», εθ ' φ ζνλ π ξν βι έπ εηα η φ ηη ε Γε ζα κεηνλ νκ α ζζ ή Διι ά ο! Α ι ιά ν εμσ γ ή ηλ νο

4 α π ηφ ο ζα αλ αθ αι χ ςε φ ηη ν ειι ελ ηζκ φο μεπεξλ ά θ α ηά π νι χ θα η ηα ζ χλ νξ α ηνπ πι αλ ή ηνπ πν π ζα επ ηζθ εθ ζ ή. Θ α α λ αθ άι πς ε φ ηη ν ζ ετθ ήο εκπ λεύ ζεσ ο ειι ε ληζκόο ηα π ηίδεηα η κε ην ζ χ κ πα λ, εθ ' φ ζνλ εθ θ ξ άδεη ηε λ αξ κ νλ ία ην π Π χ κ π α λ ην ο, δ ηφ ηη Διι ελ ηζ κφ ο θ α η Θ εφο είλ α η έλλν ηεο ηα π ηφζ ε κ εο. Γη' α π ηό θα η ν ειιελ ηζ κό ο δελ αλ ήθεη ζηνπ ο Έ ιι ελεο. Ξ ψ ο είλ α η δ πλ α ηφλ ην ά ζεν θ ξα ηίδ ην ησ λ Α ζε λψ λ λα αλ ηηπ ξ νζ σ πεχ ε ηνλ ειι ελ ηζκ φ ; πν ηνο πεξ άζε ηηο εμεηάζ εηο ηνπ ειι ελ ηζ κν χ, α π ηφο ζα γ ίλε Έ ι ι ελ! Ν η απ ν ηπρ φλ ηεο ζα πα ξ α κείλ νπ λ εθ ηφ ο ην π π εξ ην π ζ ίνπ ια νχ. Γηα λα απνδείμε φ ηη νη Δ ιι αδ ίηεο δ ελ έρ ν πλ θ ακ κ ία ζρ έζε κε ηνλ ει ιε λ ηζ κ φ, ν Γηαλλ φ πν πι νο θ α ηαθ έξ εηα η κ εηά κ α λ ία ο θ α ηά ην π ειι ελ ηθν χ θξ ά ηνπ ο. Ν Φ α λα ξ ηψ ηεο Γξ εγ φξ ηνο Μ ελ φ πν πι νο ( ), είπε ηα εμή ο ρα ξ αθ ηε ξ ηζ ηηθ ά γ ηα ηνλ εθθ ξ αζ ηή ην π ει ιε λ ηθν χ πα γθν ζ κ ηζκ ν χ : «Ν Ξ εξηθι ήο Γηαλλ ό πν πι νο ππ ή ξμελ ν κ εγα ιείηεξ νο σ ο ηώ ξα, ν επγι σ ηηό ηεξνο θα η ν θ σ ηεηλό ηεξ νο α πό ζ ηνιν ο ην π θ α ηά θ ύ ζ ηλ ειι ελ ηθ νύ δελ. Ξ επ εηζ κ έλν ο βα ζ ύ ηα ηα, ό ηη ε σ ξ α ηό ηεξα ρώ ξ α θ α η ε ηει εηό ηεξ α θ π ιή είλ α η ε ειι ελ ηθή, εκ ίζ εη ζα λα ζ ίκσ ο θ ά ζε β ά ξ βα ξν λ μελ ηζ κ όλ θαησ λ εηξεύεην ηελ Διι ελ ηθή λ Α λ αγ έλλ ε ζ ηλ δ ηα ηεο επ ηζ ηξ ν θ ήο εηο ηα κ εγά ια θα η α ηώ λ ηα Ξ ά ηξ ηα. Ρν μέλν λ, ην επ ξ σ π α τθ όλ, εηο ην ν πν ίνλ δν πι εύ ν κελ απ' α ηώ λ σ λ, ην ελ όκ ηδε θ ύ ζεη α ηα ίξ ηα ζ ηνλ π ξν ο ηνλ Έ ι ιε λα, θ αη ε γ σ λ ίδεην λα θαηαδείμε ό ρ η απ ιώ ο θα η κ όλ νλ ό ηη ην ειι ε ληθό λ είλα η ην κ όλ νλ α ξκό δν λ, αιι ά θα η π ν ίνλ είλ α η α π ηό ην ειι ελ ηθ όλ... Ν Γηαλλ ό πν πι νο επ ίζ ηεπελ αθ ξ αδ άλ ησ ο εηο ην κ εγ αιείνλ θ αη ηε λ α ζ αλ αζ ίαλ ηε ο θ πι ή ο. Δ ίρε ηε λ ηδ έα λ, ό ηη εμειι ελ ηδό κελ νλ αθ όκ ε κ ίαλ θ ν ξά λ δη' αλ αβ α π ηηζ κν ύ εηο ηαο π εγ άο ην π, ην ειι ελ ηθ όλ έζλ νο ζα θ ώ ηηδε θ α η π άι ηλ ηνλ θό ζ κνλ... Θ ά ζε θ ξ άζ ηο ην π Γηα λλ όπ ν πιν π είλα η ηθ αλ ή λα γέλλ εζ ε νιό θι εξ νλ β ηβι ίνλ. Γ ηό ηη έρν κελ ηελ π επ ν ίζ ε ζ ηλ, ό ηη ην «Λ ένλ Ξ λεύ κα» ζα έρε ηεξ αζ ηία λ επ ίδ ξ αζ ηλ, ππό έπ νς ηλ κά ιηζ ηα α ηζ ζ ε ηηθ ήλ... Α ιι ά πξ έπ εη λ α πεξ άζε αθ όκ ε θα ηξό ο. Ρν λ ένλ π λεύ κα, ην ειι ελ ηθόλ, ζ πλ ζι ίβεη ηώ ξα ην κ άγγ αλ νλ ην π ς πρ αξ ηζ κν ύ», δ ει αδ ή ηνπ θ α π ηηαι ηζ ηηθ νχ επ ξ σ π α τζ κν χ. ΡΝ ΑΖΓΝΛΗ ΡΖΠ ΔΙ Ι Ζ Λ ΗΘ Ζ Π ΓΖ Π Ν π δείο δ ε κ ην π ξγφ ο δ ελ εηξα γν χδ ε ζε ηε λ ειι ελ ηθή ν κν ξθ ηά φπ σ ο ν Γηαλ λφ πν πι νο. Έ θ ην ηε, α ξ ρ ηηέθ ην λεο, κ ν π ζ ηθν ί, γι χ π ηεο, δσ γ ξά θ ν η π ν π εγ ά πε ζ αλ ηε λ ειι ελ ηθή γε, επ ε ξεά ζζ εθ αλ β α ζχ ηα ηα απφ ηνλ Γηα λλ φ πν πι ν, ζε ζ ε κείν λ α πεξ ησ ξ ίζν πλ α δ ίθ σ ο ηε λ ηεξα ζ ηίαλ ην π ζ π κβ νιή, ζ ηελ α ηζζ ε ηηθή θαη κφ λνλ. Ρα έξ γα ην π, ε «Διι ελ ηθή Γξ α κκ ή», σο θαη ην «Δ ιι ελ ηθ ό Σ ξώ κ α», πνπ ζ εκει ηψ λ ν πλ πλεπ κ α ηηθ ή ππ εξνρ ή, ι φγ σ θ χ ζεσ ο, ησ λ Δι ιή λσ λ έλ αλ ηη φι σ λ ησ λ άι ισ λ ι αψ λ, δελ είλ α η δ πλ α ηφλ λα α θ ήζ ν πλ ηνλ επ α ίζ ζ ε ην αλ αγ λψ ζ ηε α ζ πγ θ ίλ ε ην. «Ν η Έ ι ι ελεο», ιέγ εη, «είλ α ηε πλεπ κ α ηηθ ή α ξ ηζ ην θξ α ηία ησ λ ι αώ λ, είλ αη ν π εξ ην ύζ ηνο ι αό ο». Α ιι ά π ν ία είλ α η ε αλ ψ ηεξε ειι ελ ηθή γξ α κ κ ή; «Δ ίλ α η κ ία κό λ ε γξ α κ κ ή -ιέγ εη ν Γηαλ λό πν πι νο-ζα λ ηελ π α ια ηάλ κ αο ηέρ λε λ ό π νπ... ό ια ηα αγ άι κ α ηα ζα λ δ ίδπ κ α α δέιθ ηα θαη θ αλ έλ ό κ ν ην κε ην άι ιν, ζα λ ηελ β π δαλ ηηλή λ κα ο ηέρλ ελ, ζα λ ηα δ ε κν ηηθά ηξ αγ νύ δ ηα... Δ ίλ α η κ ία κό λ ε γ ξα κ κ ή θ ακ π ύι ε. Ξ α λ ηνύ, κ ία α πι ν ύζ ηα ηε, κ α ια θσ ηά ηε θ α κ πύ ι ε, πγ ξά θα η θ επ γα ιέα ζ αλ ηαο κεγάι α ο θα η εξ έκν πο αλ απ λν άο ηε ο ζ αι άζ ζ εο... Ζ επ ζ εία γ ξ ακ κ ή, κ ία ν ξζ ή γ ξα κ κ ή ελό ο κ νλν θν θθ άιν π Ά γ γιν π, κ ηαο ι νγρ νεηδν ύο Α γ γι ίδα ο, είλα η γ ξ ακ κ ή π ξν μελν ύ ζα δ ύ λα κ ηλ, γελλ ώ ζ α αλ ηίζ ηα ζ ηλ, είλ α η γξ α κ κή α π νθ ξν π ζ ηηθ ή. Κ ία θα κ π ύι ε γξ α κκ ή ι όθ ν π, κ αι αθ ά θα κ π πι σ κ έλ νο ι α ηκό ο γπ λα ηθό ο... Θ α η είλα η πα ξ αδ νμό ηα ην λ ό ηη ζα π κ άδεηα η ηό ζ νλ ε ηδέα ησ λ θ α κπ πι ώ λ ην π Ξ α ξ ζελ ώ λ νο, δηό ηη είλα η θ α λεξό λ ό ηη α ιε ζ ήο θα ιι ηηέρλ εο έρ σ λ λα π ς ώ ζ εη γ ξ ακ κ άο εηο έλ α ι όθ νλ ηεο Α ηηηθή ο δελ είλ α η δ πλ α ηόλ λα ι α βή ν π δέλ ά ιι ν ππ' ό ς ηλ παξά λ ' α ξ κν λ ίζ εη ηαο γ ξ ακ κ άο ην π π ξ νο ηε λ ηξ ηγύ ξ σ αξ κ νλ ηθ ήλ θ α κπ ύι ελ... Κ ία κ ό λε γ ξ α κκ ή θ α κπ ύι ε, πεξ ηθ εξ ηθή θαη κ ν πζ ηθν ηά ηε». Α λ ηίζ εηα, «ε επ ξ σ π α τθ ή γξ α κ κή είλ α η γέλ λεκα θ π ζ ηθ όλ θα η κ ν ηξ α ίν λ ηε ο επ ξσ π α τθ ήο θ ύζ εσ ο... Θ ά ζε ζ π ίηη θι εηζ κ έλ νλ, θ άζ ε ζώ κ α ηπι ηγ κ έλν λ. Θ άζ ε ζπ ίηη θ αίεη θ νθ, θ ά ζε ζ ώ κ α θ α ίεη αι θν όι... Θ α η ν ύ ηε α π ηή ε Ηηα ι ία δ ύ λα ηα η λ α α π νζ π α ζζ ή, ν ύ ηε α π ηή ε θ σ ηεηλή Ηηαι ία, ε ηόζ νλ πι ε ζ ίνλ κ αο, ό π νπ εζ π ά ξε θα η εθ π ηεύ ζ ε αθ ό κε θα η ηό ζ νλ ειι ελ ηθ όλ α ίκ α... Θ α η ε γ ξ ακ κ ή α π ηή... είλ αη βά ξ βα ξν ο... δελ έρεη ηίπν ηε λ α θ ά κ ε κε ε κά ο, θα η ε γ ξ α κκ ή α π ηή δελ ρ σ ξ εί εδώ... Ζ ειι ελ ηθ ή γ ξ ακ κ ή, πξ νβ αι ιό κελε π ξν ο ηελ επ ξ σ π α τθ ήλ, είλ αη ό πσ ο έλα ο σ ξ αίνο π άλ ζ εξ κε κ ία λ θα κ ήι αλ»! Θ α η ν Γηαλ λφ πν πι νο ζ π κ π πθλ ψ λ εη ην ζ θεπ ηηθφ ην π π εξ ί π εξ ην πζ ίν π ειι ελ ηθν χ γέλ ν πο, ζ ηνλ ρ α ξα θ ηεξ ηζ κφ λ ηεο ειι ελ ηθ ήο γ ξ αθ ήο: «Ι α όο ό ζ ηηο λα έγ ξα ς ε ηελ ει ι ελ ηθ ήλ γ ξα θ ή λ ηε ο γ ξ ακ κ ήο, δ ελ π π ήξ με έσ ο ηώ ξα ν πδ είο. Θ α η ν πδ είο άλ ζ ξσ π νο, κε Έ ι ι ελ... Ξ α ξ αδ έρ νκ α η ό ηη είλ α η δ πλ α ηόλ λα π π ά ξμν πλ ι αν ί, νη νπ ν ίνη λ α α λέβν πλ εηο ηε λ Π ει ήλ ελ [ν Γηα λλφ π ν πιν ο ην γ ξά θ εη α π ηφ ην 1903!]. Α ι ιά λα γξ ά ς ν πλ ηελ γ ξα θ ήλ α π ηήλ, κε όλ ηεο γ έλλ ε κ α θα η ζξ έκκ α ηεο γεο α π ηήο εδ ώ, πν ηέ, κέρ ξ η ζπ λ ηέιεηαο ησ λ αηψ λ σ λ»! Θ α η π ν ίν είλα η ην αλ ψ ηεξ ν ει ιε λ ηθ φ ρ ξ ψ κα (1904); «Ξ α ξα ηε ξ ήζ α ηε ηα βν πλ ό» -ι έγ εη ν Γηαλ λφ πν πι νο- «εια θ ξ ό ηα ηα, εια ζ ηηθώ ηα ηα, ζ πζ ηέι ιν λ ηα η, δ ηαζ ηέι ινλ ηα η, π ς ώ λν λ ηα η, ρ ακ ει ώ λ ν πλ, κεγα ιώ λν πλ, κ ηθ ξ αίλν πλ, θ ηλν ύλ ηα η, πεξ ηπ α ην ύλ, π εγ α ηλ νέξρ νλ ηα η. Ρα β ν πλ ά ηεο Α ηγ ίλε ο έξ ρνλ ηα η ελ ίν ηε εηο ην Φ άι εξ νλ. Ν κ ε ηηόο ην π ξ σ ί θ εύγεη κ αθ ξά λ... Ό ι ε ε γ ύ ξσ ζ έλ κα ο θ ύζ ηο, ε γή ηλε ύι ε, ρ ξσ κ ά ησ λ, πεηξ ώ λ, ι όθ σ λ, β ν πλ ώ λ, είλ α η ηόζ νλ ι επ ηό γξ α κ κν ο θαη ι επ ηό ρξ ν πο σο εάλ α ξ ηζ ην ηέρ λε ο δσ γ ξά θ ν ο εμήγελ α πό έλ α θ π ζ ηθ όλ ηειεηό ηα ηνλ ην π ίνλ ην ν π ζ ηώ δ εο ην π γ ξ ακ κ ηθ όλ θαη ρ ξν τθ όλ θ άι ινο θαη ζπ λέζεηελ έλα κ νπ ζ ηθ όγ ξα κ κν λ θα η εδ νλ όρ ξν πλ α εξν γξ άθ ε κ α... Ό ια ηα ρώ κ αηα, α πό ησ λ ρ α κε ιό ηα ησ λ πγ ξ ώ λ ά κ κσ λ ησ λ αθ ηώ λ έσ ο ησ λ π ς ει ν ηά ησ λ μεξ ώ λ β ξ άρ σ λ κ ε ηην ύ θαηξ ελ ηει ηθ ν ύ θα η Ξ άξ λε ζ αο, είλ α η εια θ ξ ά ζ αλ ζ ύλλ εθ α». Ζ ειι ε ληθ ή γε ζα αλ απιά ζε ηνλ ηφ ηε θαη ηνλ ζ ε κεξ ηλ φ γ ξ α ηθ χιν : «Λ έν η, λέν η, λ έν η... αθ νύ εηε, Γ ώ ζεηε ηα κ ά ηηα ζα ο εηο σ ξ αία ρ έξ ηα λ α θ αζ α ξ ίζ ν πλ ηνπ ο θ αθ νύ ο ησ λ κε ην ξ νδ ν πέηαι νλ ύθ α ζκ α ησ λ θ ηι εκ ά ησ λ δ ηα λα ηδ ή ηε ηελ σ ξα ηό ηε ηα ηεο ειι ελ ηθή ο γ εο. Ό ηα λ ζα γ ίλε ν έμσ θό ζ κν ο, έζσ θό ζ κν ο, ηε ο Λ εό ηε ηαο, ηό ηε λέν η ζα π εηά μεηε κε θ σ ηεηλό λ ζώ κ α θα η θ σ ηεηλόλ π λεύ κ α πξ νο ηα θ σ ηεηλ ό ηα ηα ύ ς ε ζ αλ ηά γ κα ηα αγ γειηθά... Ό ηαλ ε μεηζ ίπσ ηε γ ύθ ηηζ ζ α, ε ησ ξηλ ή Οσ κ εν ζ ύλ ε, π εηάμε ηα π αι εν ρξ ώ κα ηά ηεο θαη θ νξ έζε ηα ρ ξώ κ α ηα ηε ο γ εο ηεο, ηό ηε ζα π π ά ξμε ρ ξν τθ ώ ο: ΔΙ Ι Α Π... Ρν ει ιε λ ηθό λ θ σ ο πεξλ ά θαη θ άζ ε ρ ξσ κ α ηηζ ηόλ γ πα ι ί θαηθά ζ ε ρα ξ ηί θα η θ ά ζε παλί, δ ηα λα α π νδ εηθλ ύ ε ηελ α ιή ζεηαλ ησ λ π ξα γκ ά ησ λ». Ν Κ Α ΓΝ Π ΡΖΠ Δ Ι Ι Ζ Λ ΗΘ Ζ Π ΓΙ Ω Π ΠΑ Π Πε α π ηά ηα π ξψ ηα ρξ φλ ηα ηνπ εηθ νζ ην χ πξ ψ ηνπ α ηψ λ νο ν ει ι ελ ηζκ φο ζ πλ ερ ίδεη λα δ ηα λχ εη ηελ ζ θ ν ηεηλφ ηεξ ε ζή ξ αγγ α ηεο Ηζ ην ξ ία ο ην π. Δ λψ ην ει ιε λ ηθφ ζ ψ κ α δ ηα πξ έπεη ζ ηνλ δ ηεζλ ή α ζι ε ηηθφ ζ ηίβ ν, ην ειι ελ ηθ φ π λεχ κα ζ ηελά δεη π πφ ηελ ηαθ φ πι αθα ην π αλ χ πα ξθ ην π ει ιε λ ηθν χ παλ επ ηζ ηε κ ίνπ, ηεο ζπ κ κ νξ ίαο ησ λ θ ηινι φγ σ λ (π ν π θ α ηεζ θεπ άζ ζ ε α πφ ην α κ α ξ ησ ιφ δ ίδπ κ ν ησ λ Θ αθ ξ ηδ ή -Θ ξ ηαξ ά θα η ηα γ ελ ηηζ αξ ηθά ην π ζ ηίθ ε ) σο

5 θαη ην π δεκν ζ ην υ π αιι ει ηθ ν χ πλεχ κ α ην ο ησ λ α ξρ α ηνι φγ σ λ. Ξ π ξε λ ηθ ή επ ηζ ηή κε, α ζ ηξν θ π ζ ηθή θαη α ζ ηξ νλ ν κ ία είλα η αλ χ πα ξθ ηεο ζ ηε λ ζ ε κεξ ηλ ή «ηζ ρπ ξ ή» Δ ιι άδ α... Γ ηα β ά δνλ ηα ο ην λ Ξ. Γηαλ λφ π νπ ιν, έρν π κε ηελ α ίζζ ε ζ ε φ ηη ηίπ ν ηα δελ έρ εη αιι άμεη, κ έζ α ζε εθ α ηφ ρξ φλ ηα, α π φ ηελ επ νρ ή ηνπ. Ν θ ίηξ ηλ νο ήι ην ο ηεο δ ηα θ ζ ν ξά ο ην π θ ν κκ α ηηθν χ θ ξ ά ηνπ ο ι ά κ πεη εθ ηπ θ ι σ ηηθ ά ζ ην ειι ελ ηθ φ ζ ηεξ έσ κ α, ηψ ξα φ πσ ο θα η ηφ ηε. Αο αθ νχ ζ σ κε θα η π άι η ην λ Γηαλλ φ πν πι ν: «πό ην πα ξ ηζ ηλό λ θ όξ εκα ην π ησ ξ ηλν ύ α ξρ νλ ηνρ σ ξ ηά ην π, ην π μηπ α ζκ έλ νπ π νπ είλ α η ν θ ά ζε ησ ξ ηλό ο Έ ιι ελ, ι ά κ πεη ν ιν θ άλ εξν ο δη' όι σ λ ησ λ ζ σ κ αηηθ ώ λ γξ α κ κώ λ, θ ηλ ήζ εσ λ ς π ρηθώ λ θ αη δ ηα λν εηηθ ώ λ θα η θ αι ι ηηερλ ηθ ώ λ εθ θ ξ ά ζεσ λ : ν θι έθ ηε ο. Ό π σ ο όιν η νη θ ιά δν η, όι ε ε Διι άο, θα η όι α η α η ηέρλ α η, είλα η δ ησ ξγ αλ σ κέλ α η ζα θ ώ ο θ α ηά ην θιεθ ηηθ όλ ζ ύζ ηε κ α. Ν θ ιεθ ηηζ κ όο είλα η ό κν ην ο εηο ηελ πνι ηηηθ ήλ, ηνλ ζ ηξα ηόλ, ηε λ π α ηδείαλ, εηο ην θά ζ ε ηη θα η εηο ηαο ηέρλ αο. Γ ελ π πά ξρ εη δσ γ ξα θ ηθ ή, γ ιπ π ηηθή, α ξρ ηηεθ ηνλ ηθή, κ ν πζ ηθή π π ά ξρ εη θιεθ ηηζ κόο δσ γ ξα θ ηθ ήο, γι π π ηηθήο, αξ ρ ηηεθ ηνλ ηθ ήο, κν π ζηθ ήο. Γ ελ ππ ά ξρν πλ ηέρλ α η ζ π λ ηεηα γκ έλ ν η... π ά ξρν πλ ι εκ έξ ηα, ν ηθό πεδ α, ζ έζ εηο, ηα νπνία α ξπ ά δν λ ηα η δ πλ ά κεη ηνπ δ ηθ α ηώ κ α ηνο ην π ηζ ρπ ξό ηεξν π». («Ξ ξ νο ην π ο θ αιι ηηέρ λα ο κ αο», Φ εβξ νπ ά ξ ην ο 1903). Ξ α ξ ά ηαχ ηα, γ ηα ηελ επ ηβνι ή ησ λ ειι εληθ ώ λ σ ο π αγθό ζ κηα γι ώ ζζ α, ν Γηαλ λφ π νπ ινο ν ηθν δφκεζε ηε λ ηξ ίηε θα ηά ζεηξ άλ θ ν ηλ ή ειι ελ ηθ ή γ ιώ ζ ζα : Ζ π ξψ ηε, α π ηή πν π πξ ν ήι ζε α πφ ηελ κ εγ αιεμα λδ ξ ηλ ή ν ηθν π κέλε, εζ ηνι ίζ ζε, πξ ν Σ ξ ηζ ην χ, κε ηνπ ο π ν ηθ ίι νπ ο ηφ λν πο, σ ο ιν πι ν πδν ζ ηέθ αλ α, γ ηα λα δ πλ ε ζν χλ νη μέλν η λ α κ ά ζν πλ επ θνι ψ ηεξ α ηελ ειι ελ ηθ ή. Ζ δεχ ηεξ ε, ηεο Θ α ηλ ήο Γ ηα ζή θε ο, ζ εφ πλ επ ζ ηε θαηδ ηδ αθ ηηθή, νηθν δν κ ήζ ε θε απφ ην πο Δ π αγ γειηζ ηέο γ ηα λ α δ ηα δψ ζ νπ λ ζ ην π ο μέλν π ο ηεο ει ι ελ ηθ ήο ν ηθ νπ κ έλ εο ηε ο επνρ ή ο ηνπ Σ ξηζ ην χ ην νξ ζφ δνμν θ ή ξπ γ κα. Ζ ηξ ίηε, δ ηα ρξ νλ ηθ ή, αλ αξ ρ ηθ ή, ζπ λ ηεξ ε ηηθή θα η επα λα ζ ηα ηηθή, ε γηαλ λν πν ύι εηνο πν ηε ηηθ ή θ α ζα ξεύ νπ ζ α α λεβ ίβ α ζε ηα ς πρ αξ ηθά θ ξ αγ θνρ ηψ ηηθα ηε ο ηνπ ηθή ο δ ηαι έθ ηνπ ησ λ γ ξα ηθχ ισ λ -α π ηή πν π σ λν κ ά ζζ ε κ νλν ηνλ ηθή δ ε κν ηηθή - ζε παγ θφ ζ κ ηα γι ψ ζζ α γ ηα ηε λ π ιαλ ε ηηθ ή ζθές ε, πν ηηζ κ έλ ε απφ ηελ π ν ιπ ρ ηι ηεηή δσ λ ηαλ ή, α ζ άλ α ηε α ξρ α ία ειι ελ ηθ ή γι ψ ζ ζα. Γηα λλ φ πν πι ε, ε ειι ελ ηθ ή λενι αία ζε επρ α ξ ηζ ηεί γ ηα ηε λ π ξν ζθ ν ξά ην π π λεχ κα ηνο θαη ηνπ ζ ψ κ α ην ο ζν π γ ηα λα αλ αγ ελλ ε ζ ή ν ειιελ ηθό ο παγθ νζ κ ηζ κό ο! Ν Ξ εξ ηθι ή ο Γηαλλό πν πιν ο γ ηα ηε Γ ύζ ε... Έ ι ζ σ κ ελ ι ν ηπόλ εηο ηα Κ όλ αρ α. Δ θ εί νπ ξ αλ όο Θ ι εηζ ηό ο. Α ησ λ ία Π πλ λεθ ηά. Α ησ λ ία Κ α πξ ίια. Α ηώ λ ην λ Ξ έλ ζ νο. Α ησ λ ία Ν κ ίρι ε, Α ησ λία Ξ ά ρλ ε. Α ησ λ ία γ ξ αζ ία. Α ησ λ ία Κ νύ ρι α. Α ησ λ ία Π α π ίι α. Θ α κ πν π ξν γξ α κ κία Γεο. Μ πιν γξ α κ κ ία δέλ δξ σ λ. Θαη β ά ξν ο θαη π άρ νο θα η π ύθλα α έξ νο. Θαη ζ ην ύ πσ κ α ησ λ π άλ ησ λ κε κ π α κπ άθ ηα νκ ίρι εο. Ν Ν π ξα λό ο θ ιεηζ ηό ο. Ζ Γε θ ιεηζ ηή. Ν Α έξα ο θ ιεηζ ηόο. Ρν Π π ίηη θι εηζ ηόλ. Ρν Ο νύ ρνλ θι εηζ ηόλ. Ρν Π ώ κ α θιεηζ ηόλ. Ν Ά λ ζ ξσ π νο θ ιεηζ ηόο. Ρν Ξ λ εύκ α θ ιεηζ ηόλ. Ν Ν πξ αλ όο ζθ ό ην ο. Ζ Γε πέλ ζ νο. Ρα Φ ώηα ι ύ πε. Ρα Εώα κ ει αγρ νι ία. Ν Α έξα ο πγξ ά π εθ ηή κ α π ξ ίι α. Ό ιν ο ν ΔΜ Υ ΘΝ Π Κ Ν Π ζ π ξώ ρλ εη ηνλ Ά λ ζ ξσ π νλ εηο έλα θ α ηαθ ύγ ηνλ, εηο έλα ππ όγ εηνλ. Θ α η εθ εί δε κ ίαλ δσ ή λ ηερ λε ηή λ. Ρν Ξ λ εύ κ α θ αη α η Ρέρλ α η είλ αη Δ π ηζ ηή κ α η, είλ α η Κ ερ αλ ή κα ηα, εκ πν ξ εύ κ α ηα, β ην κ ερ αλ ή κα ηα. Θ ά κεηε κ ία λ εηθό λα, έλ α άγ αι κ α, ό πσ ο θα η θ ά ζε άιι ε κ ε ρα λή θαη β ίδα. Θ α η δε εθεί κε έλ α ς εύ ηηθνλ Φ σ ο, κ ίαλ δσ ήλ ς εύ ηηθ ελ. Τ εύ ηηθ νλ Φ σ ο. Τεύ ηηθ νλ π λεύ κα. Τ εύ ηηθα η ηέρλ α η. Γλ σ ξ ίδεη ην αι εζ ηλόλ θ σ ο, ην αι ε ζηλό λ πλ εύκ α, ηελ αι εζ ηλή λ ηέρλ ελ από ηελ Διι άδ α, ηελ Ηηα ι ίαλ, ηα β ηβι ία. Ν Δπ ξ σ π α ίνο κηκ είηα ηηε λ Δμσ ηεξ ηθ ήλ Φ ύ ζ ηλ κε ηελ Δζ σ ηεξηθ ήλ ην π Φ ύ ζ ηλ......έ λ αο Γεξ κα λό ο, ι όγ νπ ρ ά ξ ηλ, κε Πώ κ α π ι ηθ ήο ζπ ζ ηά ζεσ ο θαη γξ α κ κ ηθ ήο ι επ ηό ηε ηνο Ξ ει αζ γ ηθν ύ β ά ζ ξν π, κε ζ ηό κ αρν λ, εηο ηνλ ν πν ίνλ ε κ π ίξξ α αγ σ λ ίδεηα η λα ηξ ίς ε ηα δ πλα ηώ ηεξ α ι νπ θά λ ηθ α θαη ηα μπι σ δέζ ηεξ α ι αρ αλ ηθά, κε εγθ έθ αιν λ πα ρύ λ, βα ξ ύλ, π πθλ όλ, ζθ ν ηηζκ έλ νλ, νκ ηρι ώ δ ε, ι α βπ ξ ηλ ζ ώ δ ε απ ό ην πο εζ σ ηεξ ηθν ύο α ηκ νύ ο ησ λ δπ κ ώ ζεσ λ θα η ζ ην π κπ σ κέλνλ α θό κ ε θαη α πό ην λ πεπ ηεζ κέλνλ α ηκ όλ εθ α ηόλ α ηκ ν ζθ α ηξώ λ ηε ο ν κ ηρι νγ εξ κ αλ νζ νθ ίαο θαη α θό κ ε α πό ην πο θ α πλ νύ ο ηε ο π ίπ αο, κ ηκείηα η ό,ηη βιέπ εη, π άλ ην ηε... κε έλ α δεπγ άξ η γ π αι ηά, ζ πλ ή ζσ ο κε δύ ν, όρ η ζ παλ ίσ ο κε ηξ ία, θα η εθθ ξ άδεη δηά ηεο Ρέρλ εο ην π ό,ηη είλα η ε Γε ην π θαη ό,ηη είλα η απ ηό ο. Έ π εηηα ην β ιέπ εη, ην επξ ίζθ εηό κν ηνλ, ην π α ξ έζ εη θα έπ εηηα ηξέρ εη, θ ν ξεί ηε ξό κ πα ην π, θ ν ξεί ηε ζ θν ύθ ηα ην π, αλ ά βεη ηελ ζ ό κ πα ηνπ, θ ξεκ ηέηα η εηο ηε λ π ίπ αλ ην π, κ έλ εη εθεί ν θ ηώ κ ήλ εο θαηζν π πεηά 32 ηό κ ν πο Α ηζζ ε ηηθ ή ο, ό π νπ ό ιν ην Υ ξ α ίνλ ηε ο ν ηθ ν πκ έλ εο εμε γείηα η, ζρ νι ηάδεηα η, δην ξζ ώ λ εηα η, θ α ηά ηελ ξ ό κ πα, ηε λ π ίπ α, ηελ ζθ νύ θ ηα θα η ηε λ βα ξ βα ξν ζ α πίια θ άζ ε Φ νλ π ξ ίηο, Κ π νπ ξν ύ κ πξ ν π κπ ν ύς, Γθ εκπ ν ξγθ ελι ηνύ ρελρθ ζ ηπμ. Ρη δ ηά βνι νλ ζ έι εη ν Γεξ κ αλό ο, ν Π ν πε δό ο, ν Ξ αξ ηζ ηλ όο, ν Ι ν λδ ξέδνο λα νκ ηιή δηά π ξ άγ κα ηα... π νπ δ ελ β ιέπ εη! Θ α η λα λ ν κν ζεηή επ ί π ξα γκ ά ησ λ πν π δελ βιέπ εη. Αηγξ α κ κ ηθν ί θαη ρ ξν τθ α ί ηέρλ α η όι α η είλα η Γξα κ κ αί θα η Σ ξ ώ κ α ηα. Θ α η ν θ ά ζε Γεξ κα λό ο, Π ν πε δό ο, Ξ αξ ηζ ηλ όο, Ι νλδ ξέδνο πε γα ίλεη... εηο ηελ Ηηαι ίαλ δ ηα λα ηδ ή ν π ξαλ όλ, α έξα, ζ ύλλ εθ α, γε λ, θ π ηά, δώ α, δ ηα λα ηδ ή Γξ α κκ άο θαη Σ ξώ κ α ηα! Δ ηο ηνλ ηό πν λ ην π ν Γεξ κα λόο δσ γ ξ άθ νο βιέπ εη: Κ ίαλ π εδ ηάδ αλ νιό θι ε ξνλ, έλ α ν π ξάλ ηνλ αι ηζ ηβ σ ηόλ ρ ξ ώ κ α, ην π νπ ν ίν π ε π άρ λε, ε ν κ ίρ ιε, ε θ α ηαρλ ηά, ηελ π ι αθ ώ λεη, ηε λ ζ ηνπ κ π ώ λ εη, π λ ίγ εη θ άζ ε θξ ό ηνλ, θ ά ζε ζ ρ ή κα, θ άζ ε γξ α κ κή λ θα η ηελ π α ξν π ζ ηά δεη έλ α π ξά ζ ηλ νλ π γξ όλ ν κ ηρι όρ ξ σ κ α. Ρ ξα β ά ιν ηπό λ δέθ α π ηλει ηέο κε π ηλ έιν πι α ηύ Π νθ α ηδή, από κ π νγ ηά ζ ηά ρ ηε ηεο κ πν πγ άδ αο, άι ιεο δ έθ α π ξ άζ ηλεο α πό θά ην π θαη ε εηθ ώ λ ην π είλα η θ α κσ κ έλ ε. Κ ία αγ ει άδ α είλ αη εκ πξ όο ην π θαη ην π θ άλεη θό ξ ηε. Γ ηό ηη θα η ε αγ ει άδ α εθεί είλα η θν λ ηό θ ζ αι κ ε, δηό ηη θαη ε αγ ει άδ α εθ είδ ηα β ά δεη θ ηι ν ζνθ ηθά ζ πγγ ξό κ α ηα... (Ξ εξ ηθ ιή ο Γηαλ λφ πν π ινο, «Διι ελ ηθή Γξ ακ κ ή» /«Δ ιι ελ ηθ ό Σ ξ ώ κ α» )

6 «Ρ ξ ίην Κ ά ηη», η. 10 8, Γ εθ Α ιιεινγξα θ ία Κ ΗΑ Δ Θ Λ ΗΘ ΗΠΡ ΗΘ Ζ Α Ξ Α Λ Ρ Ζ Π Ζ ΠΡ Ν Λ Θν Θ ΗΡΠ ΗΘ Ζ Κ Δ Α Φ Ν Ο Κ Ζ Ρ Ν Α Ο Θ Ο Ν Ρ Ν ΓΗΑ Ρ Ν Λ Ξ Δ Ο ΗΘΙ Ζ ΓΗΑ Λ Λ Ν Ξ Ν Ι Ν Θ ύ ξ ην ηξ. Βν πδ νύ ξε θα η Π. Π ηίλ ε, Σ α ίξν κ αη λα δ ηα βά δσ ην Ρ.Κ. δ ηφ ηη εθ ηφ ο α πφ π εξ ηνδ ηθ φ α λα δή ηε ζ εο είλ α η έλα β ήκ α πι νχ ζ ην π π ξ ν βι εκ α ηηζ κν χ, α θ ν χ ζ' α π ηφ αξ ζ ξνγ ξ αθ νχ λ εθ π ξφζ σ π ν η ζ ε κ αλ ηηθ ψ λ ηά ζεσ λ ηε ο ειι ελ ηθήο θν ηλσ λ ία ο. Υο Έ ιι ελ αο Δ ζ ληθ ηζ ηή ο κε ηδηα ίηεξε ρ αξ ά δ ηά β αζ α ην ά ξ ζξ ν γ ηα ην λ Ξ εξ ηθι ή Γηαλλ φ πν πι ν -έλα ο α πφ ην π ο ζ ε κα λ ηηθ φ ηεξν π ο ζεσ ξ ν χο ηε ο εζ λ ηθ ηζ ηηθ ήο θν ζ κν ζ έα ζ εο-, άξ ζ ξν πνπ εγξ άθ ε α πφ ην λ Γ. Θ ηηζ ίθε, έλ α α πφ ηα π ην δ πλ α ηά κ π αι ά ηε ο α λ ηηζπ κ βα ηηθ ήο πνι ηηηθ ήο ζθές εο. Υο Έ ιι ελ αο Δ ζλ ηθ ηζ ηή ο φκ σ ο ζ α ή ζεια γ ηα ην ζπ γθ εθ ξηκ έλ ν άξ ζ ξν, αιιά θ πξ ίσ ο κε αθ νξ κ ή ην ζ π γθ εθ ξηκ έλν ά ξζ ξν, λα επ ηζε κ άλ σ ζ ην λ θ. Θ ηηζίθε ηα εμήο: Φ ν βν χ κ αη φ ηη ν θ. Θ αζ εγ ε ηή ο π αξ ά ηε δ ηαι εθ ηηθή θ νζ κ νζ έα ζ ε θα η ηε λ ειι ε λ ηθ ή ην π π α ηδ εία, εξκ ε λεχεη ην λ ειι ελ ηζ κφ κ νλ νκ εξψ ο, δ ει. κ φλν κ έζα α πφ ηα β ηψ κ α ηα θα η ηε ο πα ξ αζ ηά ζεηο πν π ζ ηνλ ίδ ην είλα η π εξ ηζ ζφ ηεξν ν ηθείεο θαη α γα π ε ηέο θη α πν ηει νχ λ κ νλ αδ ηθή(;) εξ κε λεπ ηηθή κέζ νδ ν ηεο ειι ελ ηθ φ ηε ηαο. Αλ φ κσ ο ηζ ρχ εη α π ηφ, εάλ δει α δή «βι έπεη» ηνλ Δ ιι ελ ηζκ φ κφ λν απφ ηε λ νπ ηηθ ή γ σ λ ηά, γ ηα πα ξ άδ εηγ κα, ην π Γελλ άδ ην π Πρ νι άξ ηνπ, ζε ηη δ ηαθ έξ εη -σο π ξ νο ηε κ νλ ηζ ηηθή π ξ φζ ιε ς ε ηε ο ειι ελ ηθ φ ηε ηαο- α πφ εθείλ νπ ο πν π «βι έπν πλ» ηνλ Δ ιι ελ ηζ κφ κ φ λνλ π πφ ηελ νπ ηηθ ή γσ λ ία, γ ηα π α ξά δεηγκ α, ην π Γεσ ξγ ίν π Ξ ι ή ζσ λν ο-γεκ ηζ ην χ ; Ν Δι ιε λ ηζ κ φο, φ κ σ ο, πξ νρ σ ξά εη κ αθ ξ χ ηεξ α θαηα πφ ην ζεβα ζ ηφ Ξαηξ ηά ξ ρ ε, μεπεξλ άεη ηηο κνλ ν κέξεηεο θαηην π ελ φο θαηην π άι ιν π κ έζ α α π φ ην πο δ χν κέζ α α πφ κ ία λέα Π χλ ζεζε, φ π σ ο απ ηή «ζ ρ εκ α ην πν ηήζ εθ ε» ζ ηε Γ ε κ ν ηηθ ή κ αο Ξ αξ άδ ν ζε θαηγελ ηθφηεξ α ζ ην Λ ενειι ελ ηθ φ κ αο Κ χ ζ ν - π νιι έο θ νξ έο αθ α ηα λφ ε ην θα η γ ηα ην πο «δ σ δεθ α ζετζ ηέο» θ αη γηα ηνπ ο «ξ σ κε ν ζπ λ ηζ ηέο». πφ ην π ξ ίζ κ α απ ηή ο ηε ο κν λν κέξ εηαο δ ηα ηπ πψ λεη -ζ ην θ α ηά η' άι ια αμηφι νγ ν, ηειεπ ηα ίν, β ηβι ίν ηνπ - απαξ ά δεθ ην π ο αθ ν ξ ηζ κ νχ ο γ ηα ηνλ Ρει επηα ίν Α π ηνθ ξά ην ξά κ αο θαηηε λ Δ π νπ ν ηία ηε ο Δ ιι ελ ηθ ήο Δ πα λα ζ ηά ζεσ ο. πνβ ηβ ά δεη ην λ π πα ξθ ηφ κ χ ζν ηνπ Θ. Ξαι α ηνι φγν π, έλ α κ χ ζν πν π έζξ ες ε ην θ πι εηηθ φ κ αο αζ πλ είδ ε ην γ ηα α ηψ λεο, ζ ην επ ίπεδν ησ λ δπ ηηθν εκ πλεπ ζ κέλ σ λ «ζ ξ χι σ λ» θα η κε ηε λ ίδ ηα α θ ν ξ ηζ ηηθ ή δ ηά ζεζ ε αλ ηηκ εησ π ίδεη ηε Κ εγά ιε Δ πα λά ζ ηα ζ ε ην π ζ νλ α θ ν ξά ηνλ Θ. Ξ α ια ηνι φγν ζα πξ έπεη λα επηζ ε κά λσ φ ηη α πφ ηελ απ άλ ηε ζ ή ην π ζ ηνλ Κ σ ά κ εζ ηνλ Ξ ν ξ ζ ε ηή (α π άλ ηε ζ ε πν π ηα ηξ ηά δεη ζ ' ειι ελν ξ σ κε φ Ζ γέηε θα η φρ η ζε θ ξ αγθ νι α ηίλ ν βα ζ ηι ίζθ ν ) θαη ηελ εζειν χ ζ ηα ζ π ζ ία ην π έθ αλ ε π ξ άμε ην λ ε ξ σ ηθφ ηξφ π ν δσ ήο θ η έδ σ ζ ε ηε λ επζ αλ α ζ ία πν π έπ ξεπ ε ζ ηε ζ λ ήζ θν π ζα α π ηνθ ξ α ηνξ ία θα η θ ά ηη αθ φκ ε : ζ ην Δ θν χζ ην Ξ ά ζν ο ηνπ Κ εγαι ν κ άξ ηπ ξ α Α π ηνθ ξά ην ξ α εμαθν ιν πζ εί λα θ νηλσ λεί ζ χ κ π αζ α ε ει ιε λν ξ σ κ έηθ ε Π χλ αμε, ην π Α π ηνθ ξά ην ξα π νπ ζήκ εξα θά πν ην η α π νθ αιν χλ α πι ά θ αη κφλν λ «α ηξεηηθφ» θαη θ άπ ν ην η άιι ν η(«ν ηπ αγ αλ ηζ ηέο» ) α πι ά θα η κφ λν λ... ν ξ ζφδ ν μν ρ ξ ηζ ηηα λφ. Π ην κχζν ηεο Θ π ζ ίαο ην π ζ α ξθ ψ ζ εθ ε θαη ε Κ εγ άι ε κ αο Δπ αλ ά ζ ηα ζε π νπ κ έζ α απ φ ηνπ ο πξ σ ηαγ σ λ ηζ ηέο ηε ο (ηνπ ο ν πν ίνπ ο ν θ. θα ζ εγ ε ηήο κε ακεηξ νέπ εηα απ νθ αι εί «θ ν ηλ νχ ο θιέθ ηεο» (ηνλ πι ε ξνθ ν ξψ φ ηη θα η ν Γ ξ αγ νχ κ εο θ α η ν Γηα λλφ π νπ ιν ο δ ηαθ ν ξεηηθή ζ έζε είρ αλ θαη γ ηα ηνλ Α π ην θξ ά ηνξ α θα η γ ηα ηε λ επα λά ζ ηα ζε )) β ιέπ νπ κ ε λα αλ ζ ίδν πλ φ ια ηα ειι ελ ηθ ά α ξρέηπ π α κέζ α α πφ ηε λ ν κε ξ ηθ ή θ π ζ ηνγλ σ κ ία ελ φο Θ αξ α τζθ άθ ε, ή ηε β π δαλ ηηλή ελφ ο Κ αθ ξπ γηάλ λ ε θαη είλα η ά δ ηθ ν λα ζεσ ξ ήζ νπ κ ε ην βα π α ξηθφ θ α ηαζ θεχα ζ κ α σ ο ηε θ π ζ ηθ ή ζ πλέπ εηα ηε ο Δ πα λα ζ ηά ζεσ ο θαη φ ρη ζ αλ ην λ ηά θ ν ησ λ επ αλ αζ ηα ηηθ ψ λ ν ξ α κα ηηζ κ ψ λ. Μ έξ νπ κ ε π νι χ θα ιά π ψ ο θ έξ ζ εθ ε ε Β α πα ξν θξ α ηία ζ ' έλ αλ Λ ηθ ε ηαξ ά Π ηα κα ηει φ πν πι ν θη έλ αλ Κ α θ ξπ γ ηά λλ ε, πν π κ πν ξεί λα κ ελ ή ηαλ Φ αλ α ξ ηψ ηεο (κ εγ άι ν α κά ξ ηε κα ) ή ηα λ φ κ σ ο α π φ ηνπ ο α πζ ελ ηηθφ ηεξν πο εθθ ξ αζ ηέο ηε ο ιεγφ κελε ο «Α λ α ην ι ηθ ήο πα ξ ά ηαμεο». ζ νλ αθ νξ ά ζ ην ζπ γθ εθ ξηκ έλ ν άξζξν, ζπ κ θ σ λψ α π φι π ηα κε ηνλ θ. Θ ηζ ίθ ε φ ηη ν Ξ εξ ηθι ήο Γηα λλ φ πν πι νο π ξν ζέγγ ηζε ηε λ π ξνρ ξ ηζ ηηαλ ηθ ή κ αο θι εξ νλ ν κηά αι ε ζ ηλ ά, δ ει. ρ σ ξ ίο ηνπ ο π αξ α κν ξθ σ ηηθν χο θ αθ ν χο ηεο δπ ηηθ ήο αλ αγελλ ήζ εσ ο. Π πκ θ σ λ ψ α πφ ιπηα φ ηη «ν α ξρ α ην ιά ηξ ε ο αι ιά θαη βπ δαλ ηηλνι ά ηξ εο Γηα λλ ό πν πι νο α πν ηειεί κ ά ζε κ α ει ιε λ ηθό ηε ηα ο ζ ην πο ζε κ εξ ηλ ν ύο α λεγ θέθ α ιν πο ηνπ δ σ δεθ α ζετζ κν ύ πνπ κ ηζν ύλ Β π δάλ ηην θα η Ν ξ ζνδ ν μία, θ α ηά ην πξ ό ηπ πν ηεο αξ ρα ηνι αηξ ία ο ησ λ Ξ α ξ ηζ ηώ λ θαη ηνπ Ι νλ δ ίλν π». Δ ι π ίδσ φ κσ ο φ ηη θαη ν θ. θ α ζε γ ε ηήο λα ζ π κθ σ λ ή ζεη κ αδί κ νπ φ ηη ν Ξ. Γηα λλφ π νπ ιν ο α πν ηειεί κά ζ εκ α ειι ελ ηθ φηε ηα ο θα η γ ηα ηνπ ο α λεγ θέθ α ιν πο ηε ο «άι ιε ο» π ιεπ ξά ο, π νπ λν ηψ ζ ν πλ ηνλ Δ ιι ελ ηζ κφ κφ λν κέζ α α πφ ην π ά π ισ κα ην π Σ ξ ηζ ηηαλ ηζκ ν χ ην πο, αθ ν χ έγ ξα θ ε ζ ηε λ «Έ θ θι εζ ή» ην π : «Θ νλ ηό ο ς α ι κό ο αιι ει ν ύηα.: Ξ αο π α π άο α ηζ ζ αλό κ ελν ο ό ηη είλ α η π ξώ ηα π α πά ο θ α η δ εύ ηεξ α Έ ιι ελ μν π ξα θ ηζ ζ ή ησ» θαη αιι νχ : «Διι ε ληθ ή Φ πι ή δελ ζ ' έζ σ ζε ν Σ ξ ηζ ηηαλ ηζκ όο, αιι ά ν ειι ελ ηζκ όο ζν π θ α ηα π ηόο ζα ζε ζ ώ ζεη εηο ην κέιιν λ. Θαη κό λν λ α π ηό ο». Ν Ξ. Γηα λλφ π νπ ιν ο ζε θ αλ έλ α δε ρ α ξίζ ηε θε, θ αλελφ ο δε ρ ά ηδ ες ε ηα αθ ηηά. Δ ίλ α η θη α π ηφ δείγκ α ηεο κ εγα ινζ χ λ εο ηνπ. Γξ ά θ εη αθ φκ ε ν θ. Θ ηηζ ίθ εο φ ηη «ν Γηα λλ όπ ν πιν ο δ ελ π π ή ξμε π ν ηέ εζ λ ηθ ηζ ηή ο, ό π σ ο π πν ζ ηε ξίδν πλ θ αθ ώ ο ν η Έ ιι ελ εο εζ λ ηθ ηζ ηέο. Ξ ν ηέ δελ ππ ν ζ ηήξ ημε ν ην δή π ν ηε ει ιε λ ηθό εζλν θξ ά ηνο, Π ηό ρνο ην π δελ ή ην ε Κ εγ άι ε Ηδ έα εμα π ιώ ζεσ ο ην π ειι ελ ηθν ύ θξ ά ηνπ ο κ ε δ ηεπξ πλ ό κελ α ζ ύλ ν ξα. Γ ελ ή ηα λ ν Κ α ηδίλ η ην π ηηαι ηθ νύ εζλ νθ ξά ην πο, ν ύ ηε ν Σ εξ ηδι ην π ηζξ α ει ηλ νύ εζ λνθ ξ ά ην π ο. Γ ηό ηη α π ηό ζα ζ ή κα ηλε ζ π ξ ξίθλ σ ζε ην π ειι ελ ηζ κν ύ. Ν ειι ελ ηζ κόο δε θ πι αθ ίδεηα η κ έζ α ζε ζ ύλ ν ξα... είλ α η ν πα γθόζ κ ην ο π νι ηηηζ κό ο...». Γλ σ ξ ίδεη θ αι ψ ο ν θ. Θ ηηζ ίθε ο φ ηη εκ είο νη Έ ιι ελεο Δ ζλ ηθ ηζ ηέο έρν π κ ε ηηο θ α ηαβ νι έο κα ο ζ ηε ξ ηδν ζπ α ζ ηηθ ή π ηέξ πγ α ηε ο Α λ ηηβελ ηδει ηθή ο π αξ ά ηαμε ο. Π πλ επψ ο νχ ηε ηφ ηε είρ α κε ν χ ηε ηψ ξ α έρ νπ κ ε ηηο θα ιχ ηεξεο ελ ηπ π ψ ζ εηο γ ηα ηε βελ ηδει νγελή π ξφ ζι ε ς ε ηεο Κ εγ άι εο Ηδ έα ο - ρ σ ξίο απ ηφ λα ζ εκ α ίλ εη φηη δ ελ απ ν ηηκν χ κε ην λ π ξ έπ νλ ηα ζ εβαζκφ ζ ηα ηεξά νζ ηά ησ λ Κ αξ ηχ ξ σ λ ηεο Κ ηθ ξ αζ ηα ηηθ ή ο Θ α ηα ζ ηξ νθ ήο θαη ησ λ ε ξ ψ σ λ ζ ηξ α ηησ ηψ λ κα ο. Γλ σ ξ ίδεη επ ίζ εο θα ιψ ο ν θ. Θ ηηζ ίθεο φ ηη ν αλ ηηβ ελ ηδει ηθφ ο Γ ξ αγν χ κ εο, ν έρσ λ α λα ηνι ηθφ π ξ ν ζα λα ηνι ηζ κφ, κφ ρζ ε ζε ηα κ άι α γ ηα λα π εξ ηιε θ ζ εί ζ ηα δ ηεπ ξπ λφ κελα ζ χλ νξ α ηνπ ειι ε ληθνχ εζλ νθ ξ ά ην πο ε π ξ νγ νλ ηθ ή ην π Κ αθεδν λ ηθ ή γε θαη φ ηη ρ σ ξ ίο λα αλ α ηξ έζεη ην «Α λ α ην ι ηθφ Ηδεψ δ εο» (ρ σ ξ ίο φκ σ ο θαη λα ηα π ηίδεηα η π ι ή ξσ ο κε ην Π ν πι ηψ ηε -Λ ηθν ια ΐδε - κ ηα π ξν ζ εθ ηηθή α λά γλ σ ζ ε ηνπ «Ι αν ί Ε σ λ ηαλ ν ί» ην απ ν δεηθλ χεη) έδ ηλε

7 κ εγά ιε ζ εκ α ζ ία ζ ηελ χπ α ξμε ην π Δζ λ ηθν χ Θ ξ ά ην π ο σ ο «ν ξ κ ε ηεξ ίν π ηε ο θ πι ήο». Θ α η β έβ α ηα, ζ ή κεξα ην Δ ζλ ηθφ Θ ξ άην ο -ην νπ ν ίν, β εβα ίσ ο, πξ έπεη λα απ α ιι αγ εί α πφ ηε γ ξ αηθ πι ηθ ή ην π θαηά π ησ ζ ε - είλ α η ην ηειεπ ηα ίν «π ια ίζ ην» ά κ πλ αο, α ζθ άιεηαο θη α π ηεμν π ζ ία ο ηνπ Δ ιι ελ ηθ ν χ ι αν χ θα η ε κ νλ αδ ηθ ή βάζε γ ηα ν ηνλ δ ήπ ν ηε άι ινλ νξ α κα ηηζκφ. Ξ έξ α φ κσ ο απφ ηε ζπ δή ηε ζ ε π εξ ί «ηερλ ε ηψ λ ν ξ ίσ λ», ε ειι ελ ίδ α γε -ε απ φι π ηε π ξ αγ κ α ηηθ φ ηε ηα θα ηά ην λ Ξ. Γηαλ λφ π νπ ιν - α π ηνν ξ ην ζ εηείηα η αλ φρ η α πφ ηα «ζ χλ νξ α» απφ ηε λ ίδ ηα ηε θ π ζ ηθή π ξ αγ κ α ηηθ φ ηε ηα. Γηα λα ην π σ «ηξ α βε γ κέλ α», ε Δ ιι ελ ίδα γε -ζ πλεπ ψ ο θα η νη θαη' εηθφ λα θα η ν κν ίσ ζ ε ειι ελ ηθέο α ιή ζεηεο- δελ π θ ίζ ηα ηα η εθεί πν π α ξρ ίδν πλ ε Α ξ α β ηθ ή α ζ ε θα η Έ ξε κ νο, νη ν κ ίρι εο ηνπ Β αι θα λ ηθν χ Β ν ξ ξά ή ηα βά ζ ε ηε ο Α ζ ίαο, δ ελ π θ ίζ ηα ηα η αθ φ κε θαηζ ηε λ θ νλ ηηλ ή Ηηαι ία α πφ ηελ ν πν ία α π νπ ζ ηάδεη «ε ειι ελ ηθ ή θ ακ π χι ε γ ξα κ κ ή», ζπ λεπ ψ ο «ν ύ ηε θα η α π ηή ε Ηηαι ία δ ύλ α ηα η λα α πν ζ πα ζ ζεί (α πό ηε λ επζ εία γ ξα κ κ ή ηε ο δύ ζ εο), ε ηό ζ νλ πι ε ζ ίν λ κα ο, πν π εζ π άξ ε θαη εθ π ηεύ ζε αθ ό κε θα η ηό ζνλ Δι ιε λ ηθ όλ αίκα». Γ ει. ν Ξ. Γηαλλ φ πν πι νο νηθν δνκ εί ηε λ Δ ιι ελ ηθ ή α ι ήζ εηα κε βά ζ ε ηε λ ειι αδ ηθή π ξα γκ α ηηθφ ηε ηα ηεο γ εο θ α η φρ η ηελ ν ηθ νπ κ ελ ηθ φ ηε ηα ηε ο Ο σ κ αλ ίαο - ρσ ξ ίο απ ηφ λα ζ ε κ α ίλεη φ ηη ε ξσ κ έηθ ε έθ θ ξ α ζε ην π ει ιε λ ηζ κ νχ δελ έρεη ηε β α ξχ ηε ηα π νπ πξ έπεη ζ ην έξ γν ηνπ. Ζ ειι α δηθ ή γε δε κ ηνπ ξγ εί θαη' εηθ φλα θαη ν κν ίσ ζ ε ην λ Έ ιι ε λα άλ ζ ξσ π ν, ν ν πν ίνο δ ε κ ην πξ γψ λ ηαο ζ ην π ο θ φιπνπο ηε ο ηηο θν ηλ φ ηε ηεο ην π, πι ά ζεη θ α η' επ έθ ηα ζ ε ηηο π πφ ιν ηπεο ειι ελ ηθ έο α ι ήζ εηεο πν π κ π νξ εί λα δ ηαθ έξ ν πλ -πξ έπεη λα δηα θ έξν πλ - απ φ άιι εο γ α ίεο θαη ά ιιεο... αι ή ζεηεο. Α π ηφ είλ α η ην Α θαη ην Υ ηε ο ζ θές εο ην π Γηαλ λφ πν πι ν π. Δάλ ρα ζεί ε ηα χ ηηζ ε κε ηε λ Ξ α ηξ ψ α γ ε, ε ζπ λείδε ζ ε ηε ο θ πι ήο, ε αι ήζ εηα ηε ο θ ν ηλ φ ηε ηαο, ηφ ηε ν ην ζδ ή πν ηε θνζ κ ν π νι ηηηζ κφ ο -θηειι ελ ηθφ ο αθ φ κε - έρεη εκ εξν κ ελ ία ιή με ο. Ν Λ ίθ νο Θ αδαλ ηδά θε ο ζ ην «Ρα μηδ εύν λ ηαο Κ νξ ηάο» γ ξά θ εη ηα εμήο εχ ζ ηνρα ζρν ι ηά δνλ ηαο ηελ α ιεμα λδ ξ ηλ ή παξ α θκ ή : «...Θη έηζ η θ ηά ζα κ ε ζ ηελ άπ ηζ ηε, ξ εα ιηζ ηηθή, ρ σ ξ ίο π πεξ α ην κ ηθ ό ηδ α λ ηθ ό ειι ελ ηζ ηηθ ή επ νρ ή... ηα θ ν βεξ ά κ πζ νι νγ ηθ ά νξ ά κ α ηα γ ίλνλ ηα η δ ηάθ νζ κ νο, γδ ύλ εηα η ε Α θ ξν δίηε ζαλ α πι ή γπ λα ίθ α, ν Γ ίαο α π νθ ηά εη ηζ αρ π ηλ ηά θ α η θν κ ς ό ηε ηα θαη ν Ζ ξα θι ήο μαλ αγ π ξ ίδεη ζ ην θ ηή λνο... ρ ά ζε θε ε π ίζ ηε ζ ηε λ παηξ ίδ α, ν α ην κ ηθ ηζ κό ο ζξ ηα κβ εύεη. Ξ ξσ ηα γ σ ληζ ηή ο πηα δελ είλ α η ν ζ εό ο ή ν εμηδα ληθεπ κέλνο έθ ε βν ο, πα ξ ά ν πι ν ύζ ηνο π ν ι ίηεο κε ηηο εδ νλ έο θα η ηα π ά ζ ε ην π, π ι ηζ ηήο, ζθ επ ηηθ ηζ ηήο θ αη ρ αξ νθ όπ νο. Ρν ηαι έλ ην είρε α λ ηηθ α ηα ζ ηήζ εη ηε κ εγα ινθ π ΐα, θαη ηώ ξ α ε θ αι α ηζ ζ εζ ία αλ ηηθα ζ ηζ ηά ην ηα ιέλ ην. Θ α η γ εκ ίδεη ε ηέρλ ε πα ηδ ηά θα η γπ λα ίθεο θν θέηεο, ζ θ ελ έο ξ εαι ηζ ηηθ έο θη α λζ ξ ώ π ν πο θ ηελ ώ δεηο ή δ ηαλ νν ύ κελ ν πο...». Ρα αλ σ ηέξ σ, αζ θ α ιψ ο, δ ελ ζε κ α ίλ νπ λ φ ηη ν ειι αδ ηζ κφ ο θ αη ν ειι ελ ηζκφο β ξ ίζ θν λ ηαη ζε δ ηαι εθ ηηθ ή κ εηα μχ ην πο ζρ έζε. Ν η α θ ηίλ εο ην π ειι αδ ηθ ν χ ή ι ην π πξ έπεη λα θ σ ηίδν πλ θαη λα εμαλζ ξ σ π ίδν πλ φιν πο ην πο ι αν χο -φ π σ ο ζ' φ ιν πο αλ ήθν π λ νη αθ ηίλεο ην π θ π ζ ηθ νχ Ή ι ην π. Ν «Ζ ι ηαθ φο Γ ίζθ νο» φ κ σ ο ην π ει ιε λ ηζ κ νχ «αλα ηέιιεη» θαη «δ χεη» ζ ηελ ει ιε λ ηθ ή γε θηα π ηφ ρσ ξ ίο ίρ λνο κ ηθ ξν ζ σ β ηλ ηζ κ νχ. Θ έι σ λα γ λσ ξ ίδεη ν θ. θ αζ εγ ε ηή ο φηη, π αξ ά ην γ εγ νλφ ο φ ηη θ άπ ν ην η α θ ν ξ ηζκνί ην π γ ηα π πα ξθ ην χο ειι ελ ηθ ν χο κ χ ζν πο (θη φρ η γ ηα ζ π δε ηή ζ ηκα ζέκ α ηα φ π σ ο ην «θ ξ πθ φ ζρ νιεηφ» ) κ αο εθ λεπξ ίδν πλ ηα κά ια, δ ηα βά δνπ κ ε πά λ ην ηε κε ηδ ηα ίηεξ ν ελδ ηαθ έξ νλ ηα ά ξζ ξ α θαη ηα β ηβ ι ία ην π. Ρ νλ ζ εσ ξν χ κε «έλ ηηκ ν πλ εχ κ α», κ ία γ ελλ α ία εμαίξ εζ ε ζ ην γθ ξ ίδν θα η απ ν π λ ηθ ηηθφ θα ζ εγ ε ηηθ φ θα ηεζ ηε κέλ ν, είκ α ζ ηε θ ν ηλ σ λ ηθ ν ί ζε π νι ιν χο π ξ ν βι εκ α ηηζ κν χ ο ην π θη έρ ν πκ ε ηελ ίδ ηα αγ σ λ ία λα επ αλ αθ ηή ζ εη ν ειι ελ ν ξσ κ εφ ο ηε ρ α κέλε ην π αμην π ξέπ εηα θα η λα ζ ηα κα ηή ζ εη λ α εξ κ ελ εχεη ηνλ εα π ηφ ην π κ έζ α απφ ην π ο πα ξ α κν ξθ σ ηηθ ν χο δ π ηηθ νχ ο θ αθ ν χο. Π εβφ κ αζ ηε ην γ εγ νλφ ο φ ηη απ ηφ ο, έλ αο Θ νι σ λ αθ ηψ ηεο ζ ηελ θ α ηαγ σ γ ή, είλ α η ζ ή κεξα ν π ην ζθ ι εξ φο θ α η ζ νβ α ξφ ο επ ηθξ ηηή ο ην π α ζ ελ α τθ ν -θν ισ λα θ ηψ ηηθν π θα ηεζ ηε κέλ ν π, ησ λ δ ηαλ νν χ κελσ λ ηεο ζ εηξ άο, θα η ην π βεληδει νγελν χο θ ηι ειεχ ζεξν π θαη ζν ζ ηαιδ εκ ν θξ α ηηθν χ θ α ηεζ ηεκ έλ νπ. Γ ερφ κ αζ ηε π νιι έο α πφ ηηο επ ηζ ε κ άλ ζεηο ηνπ, φ ηη π.ρ. ν αλ ηηζ ε κηηηζ κ φο είλα η κ ία δ π ηηθή ς χ ρσ ζ ε άγ λσ ζ ηε ζ ην λ ς πρ ηζκ φ ην π Έ ιι ελ α αλ ζ ξψ π νπ (ζ ην Δζ λ ηθ ηζ ηηθ φ θ α ζεζ ηψ ο ηνπ Ησ άλλ ε Κ εηα μά ν αλ ηηζ ε κ ηηηζ κ φο ή ηαλ ά γλ σ ζ ηε ιέμε ) θα η φ ηη «Ζ αγ ά π ε δ ηεπ ξ χλ εη ελ ψ ην κ ίζν ο ζπξξ ηθλ ψ λ εη». Α θ φκ ε θα η ηε λ «ην π ξθν θ ηι ία» ην π ηε ζ εσ ξν χ κ ε γλ ή ζ ηα θα η εηι ηθ ξ ηλ ή, κε έρν π ζα θα κ ία ζρ έζ ε κε ηε λ «ειι ελ ν ην π ξθ ηθ ή θ ηι ία» ην π π. Δμ., ησ λ Ηπεθ ηζ ίδ σ λ θαη ι ν ηπ ψ λ δ π ηηθ φζ ηξ νθ σ λ δ ηεζλ ηζ ηψ λ. ηη α θφ κ α θαη ε ζ έζ ε ην π γ ηα ηελ Δ λ δηά κεζ ε π εξηνρ ή δ ελ α π νξ ξ ίπ ηεηα η αζ π δε ηε ηί α ιι ά -κ ' φι εο ηεο ελζ ηά ζ εηο καο θα η ηνπ ο επ ηκ έξν πο π ξ ν βι εκ α ηηζ κν χ ο κ αο- ζ εσ ξ είηα ησο αθ εηεξ ία ελφο γ φλ ηκν π πξ νβ ι εκ α ηηζ κν χ. Θ αι ά ζα θά λεη φ κσ ο θαη ν ίδ ην ο φηα λ α λα θ έξεηα η ζ ηνπ ο Έ ι ιε λεο εζλ ηθ ηζ ηέο λα κ ελ ην πο ζ πγθ ξ ίλ εη κε ην π ο Ηηαι ηάλ ν πο ηνπ Κ α ηδίλ η, ν χ ηε κε ν πν ην π ζ δή π ν ηε άιι ν πο, γ ηα ηί νη Έ ιι ελ εο εζ λ ηθ ηζ ηέο β ηψ λν π λ θα η ι εηην π ξγ νχ λ ηελ θ ν ζκ ν ζεσ ξ ία ην πο δ ηαι εθ ηηθά κέζα α πφ ην ηξ ηζ π πφ ζ ηα ηνλ θα η αιι ει ν ηξ ην κ νξ θ ν δ ία ηηνλ ηε ο γ εο, ηε ο θ πι ή ο θ α η ηε ο θν ηλ φ ηε ηαο, ζ εσ ξ ψ λ ηαο ηε λ ππ εξ ηξ νθ ία ην π ελφ ο ζε β ά ξν ο ηνπ άιι νπ (π.ρ. ηεο θ πι ή ο ζε β ά ξν ο ηεο γ εο - δ ει. ππ εξ ηξ νθ ηθφ ο θ π ιεηηζ κφ ο) σ ο αλ επ ίηξ επ ην κ νλ ηζκ φ θαη«α ίξ εζε». Θ α η θ ά ηη ηειεπ ηα ίν : ε ειι ελ ηθ ή αιήζ εηα είλα η πνι χ π ην ζ χλ ζ εηε γ ηα λα εξκ ε λεχεηα η α π νθι εηζ ηηθ ά θα η κ φ λν κ ε β ά ζ ε «δ σ δ εθ αζ ετζ ηηθέο», «ξ σ κ αίηθεο» θ α η πνι χ πεξ ηζ ζφ ηεξ ν «θ ξ άγθ ηθεο» αλ α ιχ ζεηο. Δθ ηφο α πφ ην δ ε κ ν ηηθ ηζ κφ ησ λ Θ ξ ηα ξ ά - Θ αθ ξ ηδ ή ππ ά ξρεη θαη ν δ ε κν ηηθ ηζκ φο ην π Γ ξ αγ ν χκ ε θαη ν Ξ. Γηαλλ φ πν πι νο ηελ ηει επ ηα ία λχ ρ ηα ηε ο γ ήηλ εο παξ ν π ζ ία ο ην π αλ έγλ σ ζε ζ ηνπ ο θ ίιν π ο ην π ην, κ εηαθ ξ αζ κ έλν α πφ ην λ ίδ ην, πν ίε κα ην π ζθ αξ Ν π άι λ η «ην ηξ ηαλ ηά θ π ιιν θα η ην α ε δφλ η» - πν π ζε κ α ίλ εηφ ηη επ ε ξεά ζ ηεθε α ξθεηά α πφ ηνλ Δ πξ σ πα τθφ Ο ν κα λ ηηζκ φ. Α π ηφ δελ ην λ θ αζ ηζ ηά ι ηγ φ ηεξ ν ειι ελν ξ σ κε φ ν χ ηε κ εηψ λεη ζ ην ει άρ ηζ ην ηελ εγθ πξ φ ηε ηα ησ λ α λ ηηδπ ηηθ ψ λ ην π επ ηρ εηξε κ ά ησ λ. Κε θ ηι ηθ νχ ο ρα ηξ εηηζ κ ν χο, Θ σ λ/λν ο Ρ άηαξ ε ο Γ ηθ εγό ξν ο Ι άξ ηζα.γ. Ξ εηπρ ε κέλ ν ην εμψ θ πιι φ ζ αο Φ ίιε θε Ρ ά ηα ξε θα η ην ΡΚ ρ α ίξ εηα η π ν π έρ εηελ ε κεξ σ κ έλ νπ ο θαηπ ξν βι εκ α ηηζ κ έλν π ο αλ αγ λώ ζ ηεο. Δπ εηδ ή ην ελ δ ηα θ έξν λ γξ ά κ κα ζα ο ήι ζ ε ει άρ ηζ ηεο κ έξ εο π ξηλ ηε λ εθ ηύ π σ ζ ε απ ην ύ ην π ηεύρ ν πο, ε απ άλ ηε ζ ε ην π θ α ζε γεηή Γ. Θ ηηζ ίθ ε ζα δ ε κν ζ ηεπ ηείζ ην επόκ ελν. Φ ηιηθά ΤΜ

8 «Ρ ξ ίην Κ ά ηη», η. 10 9, Ηαλ Α ιιεινγξα θ ία Ν Θ Ο Ι Ν Π, Ν Κ Θ Ν Π Θ Α Η Ζ Δ Ι Ι Ζ Λ ΗΘ Ζ ΓΙ Ω ΠΠΑ Α θνι ν πζ εί ε α π άλ ηε ζε ην π θ α ζ. Γ. Θ ηηζ ίθ ε ζ ηελ επ ηζ ηνι ή ηνπ θ. Ρ ά ηαξ ε, γ ηα ηνλ Ξ εξ ηθι ή Γηα λλό π νπ ιν, π ν π δ ε κν ζ ηεύ ηε θε ζ ην πξ ν εγν ύ κελν ηεύ ρν ο. Δ π ρα ξ ηζ ηψ ην λ θ. Ρ ά ηαξ ε γ ηα ην ελ δ ηα θ έξν λ π ν π έδ εημε ζ ην άξ ζ ξν κν π γ ηα ην λ Ξ εξ ηθι ή Γηα λλ φπ ν πιν θα η β α ζ ηθ ά ζ π κθ σ λ ψ κε ηηο επηζ εκ ά λζ εηο ην π. Ίζσ ο φ κσ ο ν η πα ξ αθ ά ησ π αξ α ηε ξή ζ εηο ζ α ηνπ θ α λν χλ ρ ξ ήζ ηκεο: Γηα λ α π π άξ με ζ πλ ελλ φ εζ ε πξ έπ εη θ ά ζε έλλ ν ηα π νπ ρξ ε ζ ηκ ν πν ηείηα η λα αλ αθ έξ εηα η ζ ε έλα λ θν ηλφ ν ξ ηζ κφ. Γηα ηνλ ι φγ ν α π ηφ ζ ε ά ξ ζξ α κ ν π ζ ην Ρ Κ (βι. ηεχ ρε 1 00, 1 03 θα η 1 04 ) θ α η ζ ην β ηβ ιίν κν π, «Ρν Β π δαλ ηηλό Ξ ξ ό ηπ πν», ζ , νξ ίδσ ηελ έλλ ν ηα ην π κ χ ζν π, εηδηθά ζε ζρέζ ε κε ηελ έλλ νηα ηνπ ζ ξύι νπ. Ξ ξν ζσ π ηθ ά δ ίδ σ ηεξα ζ ηία ζ ε κα ζ ία ζ ηνλ κ χ ζν θ α η ηνλ ζ εσ ξ ψ α π αξ α ίηε ην ζ πζ ηα ηηθφ ζ ηελ δ ηακ φ ξθ σ ζ ε ηεο ηζ ην ξ ηθ ήο π ξ ν ζσ π ηθ φ ηε ηνο ελφ ο π νι ηηηζ κν χ. Ξ α ξ ά ηελ ειι ελ ηθή π ξν έιεπ ζ ε ηεο ι έμεσ ο θ αη ηε λ ζ ε κ αζ ία ηεο ειι ε λ ηθή ο κπ ζν ιν γία ο, ζ ηελ Δι ιά δα ε έλλ ν ηα ην π κχ ζ νπ δ ελ έρ εη επ ηζ ηεκ ν λ ηθ ά επα ξθ ψ ο κειεηε ζ ή θ α η γ η' α π ηφ ν Έ ι ιε λ α ξέζθ εηαη λ α ρ ξε ζ ηκν π νηή ηελ ι έμε κ ε ηελ θ αζ ε κεξ ηλ ή ηεο έλλ ν ηα. Ρ ε λ δ ηαι εθ ηηθή ζ ρέζ ε ειι ελ ηθ νχ εζλ νθ ξά ην πο θα η ει ιε λ ηθν χ π αγ θν ζ κ ηζ κ νχ, ηε λ εμήγ εζ α ζ ην έλα ην θε - θ άι α ην ην π Β π δα λ ηηλ νχ π ξν ηχ π νπ. σ ο εμήο: «Δά λ ό κσ ο είλ α η ζσ ζ ηό λ α ιέγεηα η π σ ο ν ειι ελ ηζ κό ο είλ α η παλην ύ θ α η δελ επ εθ ηείλ εηα η α πό θ άπ ν ην θ έλ ηξν, ε ειι ελ ηθ ή δ ηαι εθ ηηθ ή (εθ ' ό ζ νλ ν Θ εόο κ α ο ερά ξ ηζε ηελ δ ηαι εθ ηηθ ή ζ θ ές ε γ ηα λ α πν ξεπ ώ κεζα π ξν ο ηελ αι ή ζεηα ) κ ά ο δ ηδ ά ζθ εη π σ ο ό π σ ο ν Θ εόο είλ α η ζ πλ ά κ α ζ ύ κ π α λ θ α η θέλ ηξν (σ ο πξ ό ζσ π ν), έηζ η θ α η ν ειι ελ ηζ κόο δελ π α ύεη σ ο ζ ύκ π αλ λα είλ αη θα η θέλ ηξ ν. Α π ηό ην γεσ γ ξα θ ηθό θελ ηξ ηθό π ξ ό ζσ π ν ην π ει ιε λ ηζ κ νύ επ εθ ηείλ εηα ηκ εηαμύ Α δ ξ ηα ηηθ ήο θ α η Θ απ θά ζ νπ.» (ζ ). Θ α η ν Γ ξ αγ ν χκ ε ο -εκ πλ εφ κ ελν ο εηο φι α α πφ ην λ Γηαλλ φ πν πι ν- απνδ ίδεη θν ξ πθ α ία ζ ε κ αζ ία ζ ηελ γ ε, γηα ην ειι ελ ηθ φ γ ίγ λεζζ α η: «Έ λ αο Έ ι ιε λ λ α 'κ ελ ε θ α η όι ν η ν η άιι ν η λ α πέζα ηλα λ θα η λα ή ξρ νλ ηαλ Π νπ ε δν ί ή Ηξι αλ δν ί ή Α ηγ ύ π ηην η λα θ α ην ηθ νύ ζ αλ ζ ηελ Διι ά δα, ζ ηα λ εζ ηά θ α η ζ ηε λ ι εθά λ ε ην π Α ηγ α ίν π, ζα γίλν λ ηα λ Έ ιι ελ εο.» («Ν Δ ιι ελ ηζ κό ο κ ν π θα η ν η Έ ι ι ελεο», ζ. 3 ). ζ ν γ ηα ηελ ειι ελ ηθ ή, δελ π π άξρ εη αξ ρα ία, επ αγγ ει ηθ ή, θ α ζα ξεχ νπζ α ή δ ε κν ηηθή, π αξ ά κφ λνλ ζ ηα π α ξ α κν ξθ σ κέλ α θ ξα γθ ηθ ά κ π αι ά, αιι ά κ ία δ ηα ρξ νλ ηθ ή θ α η α ζάλ α ηε ει ι ελ ηθ ή γι ψ ζ ζ α, α πφ ην λ Α δ ά κ κέρξ η ηελ Γ επ ηέξ α Ξ α ξν π ζ ία θ α η δ ελ εκ π νξ είο λ α κ εηαθ ξ ά δε ο α πφ ηα ειι ελ ηθ ά ζ ηα ειι ελ ηθ ά. Ρ νλ Α ηζρ χι ν δ ελ ην λ κ εηαθ ξ άδεηο, απ ιψ ο α πν δ ίδ εηο ην γι σ ζζ ηθ φ ην π χθ νο ζ ην χθ νο ην λενει ι ελ ηθ φ, θα η κ φ λνλ ε Δ θθι ε ζ ία κα ο, κ έρ ξ η ζ ηηγ κ ήο ην πι άρ ηζ ην λ, ζέβεηα η ηελ κ ία θ α η κ νλ αδ ηθή ειι ελ ηθ ή γι ψ ζ ζα, ρ ξ εζ ηκ νπ ν ηψ λ ηαο φι α ηα χ θ ε θα η ηδ ίσ ο ηελ γ ξ α π ηή π νι π ηνλ ηθ ή γ ιψ ζ ζα, π αξ ά ηηο κεξ ηθέο εμα ηξέζ εηο κν δέξλ σ λ π α π άδ σ λ π ν π γ ει νην π ν ηνχ λ ηα η φ ηα λ ζέι ν πλ λ α είλ α η in κε ηε λ λ εν ια ία. Ρνλ ηα ι α ίπ σ ξν α ζ ηπλ ν κηθφ δελ ηνλ ς έγεηο φ ηαλ ζε εξ σ ηά πν ίν είλ α η -φρ η ην έηνο γελλ ή ζ εψ ο ζ ν π- αι ιά ην έην ο γέλλ εζ ε ο! Α πι ψ ο γ ει άο λα ηνλ β ιέπ εο γ ισ ζ ζ ηθ ψ ο ελδ εδ π κέλν θ αξ αγ θ ηφ δε επεηδή π πνρ ξ εν χ ηα ηλα αθ νιν π ζ ή ηα θ ξ αγθ νρ ηψ ηηθ α ην π Π ε κ ίηε. Γ ε κ ή ηξ εο Θ ηηζ ίθ εο

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα