ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) με δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ γεωπόνουσ που επικυμοφν να απαςχολθκοφν ωσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ςτθ διενεργοφμενθ από αυτιν ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ να υποβάλουν τθ ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τθν 30θ Μαρτίου 2015 μζχρι τθν 24 θ ϊρα τθσ 30θσ Απριλίου 2015 ϊςτε να εγγραφοφν ςτο νζο πιλοτικό Μητρώο τατιςτικών Ανταποκριτών που θα ζχει ιςχφ για οκτώ (8) μήνεσ, από Μάϊο 2015 ζωσ και Δεκεμβρίο 2015 Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν ζχουν: ΠΕ και ΣΕ γεωπόνοι νομικϊν προςϊπων, δθμόςιου δικαίου, οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλων δθμόςιων οργανιςμϊν κακϊσ επίςθσ και γεωπόνοι ιδιϊτεσ ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι ΟΣΑ, Οι αντίςτοιχοι πτυχιοφχοι των πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται να ζχουν αναγνϊριςθ των πτυχίων τουσ από το ΔΟΑΣΑΠ, Γεωπόνοι θλικίασ ετϊν. Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ κα εργαςτοφν ςτα ςτάδια τθσ ςυλλογισ και του ελζγχου των ςτοιχείων τθσ Ετιςιασ Γεωργικισ Ζρευνασ. Σο ζργο τουσ περιλαμβάνει τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ςωςτι ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ (Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νςθ Αλιείασ, Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Τπθρεςία Εγγείων Βελτιϊςεων κλπ) και από όποια άλλθ πθγι τα διακζτει. Σα ςτοιχεία ςυλλζγονται, με επιςκζψεισ ςτο χϊρο των διοικθτικϊν και των άλλων πθγϊν, ςυμπλθρϊνοντασ τα βοθκθτικά ερωτθματολόγια ςε αρχεία excel. Πολλζσ φορζσ όμωσ, είναι απαραίτθτεσ οι επιςκζψεισ για προςωπικι ςυνζντευξθ με παραγωγοφσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων. Οι ανάγκεσ τθσ ζρευνασ απαιτοφν, καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ και δυνατότθτα μετακίνθςθσ εντόσ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ για τθ ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν. 1

2 Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ λαμβάνουν μζροσ ςε μθ αμειβόμενα, υποχρεωτικά και εκπαιδευτικά ςεμινάρια που κα πραγματοποιοφνται ςτισ ζδρεσ των νομϊν (ΤΝ), για τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςι τουσ, όςον αφορά ςτον τρόπο ςυλλογισ, ςυμπλιρωςθσ και ελζγχου των ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ Με τθν αποδοχι τθσ ανάκεςθσ ζργου οι επιλεγζντεσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ δεςμεφονται εγγράφωσ, για τθν καλφτερθ δυνατι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ςτατιςτικοφ ζργου που αναλαμβάνουν και για τθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου των ςτοιχείων που κα χειριςτοφν. Θ επιλογι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται με ζνα ςφςτθμα μοριοδότθςθσ τζτοιο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοκρατία και θ αποτελεςματικότθτα τθσ ζρευνασ τθσ ΕΛΣΑΣ. Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ςτθν ΕΛΣΑΣ, εντόσ 21 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των ςχετικϊν Πινάκων Κατάταξθσ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν. Κάκε τατιςτικόσ Ανταποκριτισ αξιολογείται για το ζργο που αναλαμβάνει, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου του, και θ αξιολόγθςι του είναι ζνα από τα βαςικά κριτιρια για τθ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςισ του ωσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ ςτθν ΕΛΣΑΣ. Θ αμοιβι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κακορίηεται ςφμφωνα με προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου τουσ και προκακοριςμζνθσ αμοιβισ ανά μονάδα ζργου. Θ αμοιβι για κάκε ορκά ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιο ζχει υπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΑΣ με βάςθ το μζςο χρόνο που απαιτείται για τθ ςυγκζντρωςθ και καταγραφι τθσ πλθροφορίασ για κάκε Δθμοτικι Ενότθτα και δφναται να αναπροςαρμόηεται από τθν ΕΛΣΑΣ, πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του κάκε Μθτρϊου. Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ, τθν παράδοςθ και τον ζλεγχο τθσ εργαςίασ τουσ. Η παροχή υπηρεςιών τατιςτικών Ανταποκριτών ςτην ΕΛΣΑΣ από ιδιώτεσ γεωπόνουσ ςε καμία περίπτωςη δεν υποκρφπτει ςχζςη εξαρτημζνησ εργαςίασ. Οι αιτιςεισ, για τθν εγγραφι ςτο νζο Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, κα υποβλθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ μόνο θλεκτρονικά ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: ςτθν πρϊτθ ςελίδα του Portal, ςτθν ζνδειξθ «τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ΕΛΣΑΣ». Επίςθσ, για απευκείασ πρόςβαςθ, θ διεφκυνςθ URL είναι θ: https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=999:5558 Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ που είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςε προθγοφμενα Μθτρϊα τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν, κα πρζπει να υποβάλλουν νζα Αίτθςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ εγγραφισ. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ που δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι και Internet, ι δεν γνωρίηουν το χειριςμό Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι, δεν κα υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, κα πρζπει να διακζτουν όταν τουσ ηθτθκεί να υποβάλουν άμεςα, τα παρακάτω πλιρθ δικαιολογθτικά: 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ι φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του διαβατθρίου, όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου. 2. Βεβαίωςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου και Δ Ο Τ που ανικουν. 3. Φωτοαντίγραφο ςελίδασ βιβλιαρίου ι καρτζλασ Σραπζηθσ, ςτθν οποία να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι ο πρώτοσ δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ. 4. Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ. Επίςθσ, κα πρζπει να διακζτουν όςα από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά επικαλοφνται με τθν αίτθςι τουσ, ςε πρωτότυπο ι αντίγραφο. 5. Σίτλο/ουσ ςπουδϊν (για τίτλουσ Πανεπιςτθμιακισ ι Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ αποκτθκζντεσ ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το πρϊθν ΔΙΚΑΣΑ και νυν ΔΟΑΣΑΠ ι το ΙΣΕ αντίςτοιχα). 6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, για όςουσ δεν τθροφν τα βιβλία του κϊδικα βιβλίων και ςτοιχείων ότι δεν είναι κατ επάγγελμα ερευνθτζσ και θ εργαςία που κα αναλάβουν είναι περιςταςιακι και ςυνεπϊσ δεν είναι υπόχρεοι τιρθςθσ βιβλίων και ζκδοςθσ ςτοιχείων. 7. Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν.2413/1996, άρκρο 10, παρ. 1) για υποψθφίουσ που δθλϊνουν ότι δεν κατζχουν τίτλο ςπουδϊν από τθν Ελλάδα. Σα παραπάνω δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ τατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ, όταν τουσ ηθτθκοφν, αυτοπροςϊπωσ. Για αυτοφσ τουσ τατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ που κα απαςχολθκοφν ςτθν Αττικι, τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΕΛΣΑΣ, ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτογενοφσ Σομζα. Για τουσ τατιςτικοφσ Ανταποκριτζσ που κα απαςχολθκοφν ςε Νομοφσ εκτόσ Αττικισ, τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν, όταν τουσ ηθτθκοφν, αυτοπροςϊπωσ ςτθν Τπθρεςία τατιςτικισ Νομοφ (ΤΝ). τθ ςυνζχεια, κατόπιν πρϊτων ελζγχων, τα δικαιολογθτικά μεταβιβάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ. Οι υποψιφιοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, για να ζχουν δικαίωμα να μπουν ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι και να ςυμπλθρϊςουν τα ερωτθματολόγια, πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν παραδϊςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά τθν εκπαίδευςθ ςτθν ζρευνα, τα οποία κα ελεγχκοφν από τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ ΕΛΣΑΣ. Επιςθμαίνεται ότι θ ΕΛΣΑΣ είναι αναρμόδια για τον κακοριςμό του κακεςτϊτοσ ανεργίασ (όπωσ ςε κζματα ΟΑΕΔ) που αφορά όςουσ απαςχολθκοφν ωσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ και είναι ιδιϊτεσ γεωπόνοι, ςε ζρευνεσ τθσ ΕΛΣΑΣ. 3

4 Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από τον υποψιφιο τατιςτικό Ανταποκριτι κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA Θ επιλογι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κα γίνει από το Σμιμα Ετθςίων τατιςτικϊν Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ και τατιςτικϊν Αλιείασ, τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτογενοφσ Σομζα, ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ ΕΛΣΑΣ για τον πρϊτο χρόνο εφαρμογισ τθσ ζρευνασ. Άρνθςθ του υποψιφιου τατιςτικοφ Ανταποκριτι να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςτθν ζρευνα, ςτθν περιοχι προτίμθςθσ που ζχει δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ-Τπεφκυνθ Διλωςι του κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από το Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν. Επιςθμαίνεται ότι πζραν τθσ αμοιβισ ανά δελτίο δεν πλθρϊνονται οδοιπορικά ζξοδα από τθν ΕΛΣΑΣ. ε αυτό το πλαίςιο, οι υποψιφιοι κα πρζπει να δθλϊνουν προτίμθςθ μόνο ςε περιοχζσ που κρίνουν ότι μποροφν να μεταβοφν με ίδια ζξοδα. Επίςθσ, οι υποψιφιοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ ότι μπορεί να είναι διακζςιμοσ μικρόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων για ςυλλογι ςε κάποιεσ περιοχζσ. 2. ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA Για να ζχει τθ δυνατότθτα ο υποψιφιοσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ να επιλεγεί ςτθν ζρευνα, κα πρζπει να ζχει δθλϊςει διακεςιμότθτα χρόνου για όλο το χρονικό διάςτθμα διάρκειασ διενζργειασ τθσ ζρευνασ και ςυγκεκριμζνα από 2 Μαϊου 2015 ζωσ 30 Δεκεμβρίου ΑΡΝΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ Άρνθςθ του υποψιφιου τατιςτικοφ Ανταποκριτι να αποδεχτεί τθ ςυμμετοχι του ςτθ διενεργοφμενθ ζρευνα, όταν επιλεγεί από το ςφςτθμα ι και μετά από το εκπαιδευτικό ςεμινάριο, κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τισ επιλογζσ όλων των ερευνϊν που κα διενεργθκοφν με βάςθ το νζο Μθτρϊο τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν. 4. ΔΗΛΩΗ ΨΕΤΔΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Διλωςθ ψευδϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων, όπωσ επίπεδο εκπαίδευςθσ, ςυμμετοχι και εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνεσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ, ςχζςθ ςυγγζνειασ με Τπαλλιλουσ που εργάηονται ςτθν ΕΛΣΑΣ, πλαςτά δικαιολογθτικά κλπ., κα ζχει ωσ ςυνζπεια και τον αποκλειςμό του όχι μόνον από το νζο Μθτρϊο, αλλά και από τα επόμενα Μθτρϊα τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν. 4. ΜΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟ ΕΡΓΟ Οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, πρζπει να εργαςτοφν με ςυνζπεια, ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν ςτουσ κακοριςμζνουσ χρόνουσ και ορκά τα ερωτθματολόγια. Θ ανταπόκριςθ του τατιςτικοφ Ανταποκριτι ςτο ζργο του κα αξιολογείται κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του και αν θ ανταπόκριςθ βρεκεί ελλιπισ, ο ςυνεργάτθσ κα αντικαταςτακεί με ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία και επίςθσ δεν κα ςυμπεριλθφκεί τουλάχιςτον ςτο επόμενο Μθτρϊο. 4

5 5. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ ΛΟΓΩ ΤΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΗ ΕΛΣΑΣ Δεν επιτρζπεται τατιςτικόσ Ανταποκριτισ να λάβει μζροσ ςτθν ζρευνα ενόσ Νομοφ, όταν ςτθν Τπθρεςία τατιςτικισ του Νομοφ αυτοφ υπθρετεί ςυγγενισ του. Ζχει, όμωσ, δικαίωμα να υποβάλλει Αίτθςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ για ςυμμετοχι ςε οποιαδιποτε άλλθ περιοχι, εκτόσ τθσ ΤΝ που υπθρετοφν οι ςυγγενείσ του. Επίςθσ, αποκλείονται οι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ από τθν ζρευνα, όταν ςτα Σμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτογενοφσ Σομζα υπθρετοφν ςυγγενείσ τουσ ωσ υπάλλθλοι. Σζλοσ δεν επιτρζπεται να λάβουν μζροσ ωσ τατιςτικοί Ανταποκριτζσ, ςυγγενικά πρόςωπα των Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ ΕΛΣΑΣ και του Προζδρου τθσ ΕΛΣΑΣ. 6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ THN ΕΡΕΤΝA Ο υποψιφιοσ τατιςτικόσ Ανταποκριτισ κα ειδοποιείται για τθν επιλογι του ςτθν ζρευνα με μινυμα ςτον αρικμό του κινθτοφ τθλεφϊνου που ζχει δθλϊςει για επικοινωνία με τθν ΕΛΣΑΣ και με τον ίδιο τρόπο, (δθλαδι με μινυμα από τον ίδιο αρικμό ςτον αρικμό του κινθτοφ από το οποίο του ζχει αποςταλεί το μινυμαπρόςκλθςθ), κα αποδζχεται τθν πρόςκλθςθ. Θ ςχετικι διαδικαςία καταγράφεται θλεκτρονικά και ωσ αποδεικτικό ιςχφει το θλεκτρονικό αρχείο που προκφπτει από το ςφςτθμα αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων, όπωσ αυτό ζχει αναπτυχκεί από τον πάροχο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ και ζχει διατεκεί ςτθν ΕΛΣΑΣ. Για να μθν διακινδυνεφςει θ εγκαιρότθτα τθσ διεξαγωγισ των ερευνϊν τθσ ΕΛΣΑΣ, θ μθ απόκριςθ του υποψθφίου, ανεξαρτιτωσ λόγου, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ 48 ωρϊν από τθν ϊρα αποςτολισ του μθνφματοσ, κα κεωρείται άρνθςθ και κα ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του από τθν ζρευνα. Αυτι θ Ανακοίνωςθ Πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΛΣΑΣ και ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα πανελλινιασ κυκλοφορίασ, ζναν τουλάχιςτον μινα πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, θ πρόςκλθςθ, με δελτίο τφπου τθσ ΕΛΣΑΣ, αποςτζλλεται προσ τα μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ, αναρτάται δε ςε όλεσ τισ Τπθρεςίεσ τατιςτικισ Νομϊν τθσ ΕΛΣΑΣ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχει διακεςιμότθτα ςε οριςμζνεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ, κα πραγματοποιθκεί θ ςυλλογι των ςτοιχείων από υπάλλθλο τθσ ΤΝ. 7. ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ Θ αμοιβι των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν κακορίηεται ςφμφωνα με προκακοριςμζνουσ κανόνεσ μζτρθςθσ του ζργου των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν και προκακοριςμζνθσ αμοιβισ ανά μονάδα ζργου. Αμείβονται ανάλογα με τον αρικμό των πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο ζχει υπολογιςτεί από τθν ΕΛΣΑΣ με βάςθ το μζςο χρόνο που απαιτείται για τθ ςυλλογι ενόσ ορκά ςυμπλθρωμζνου ερωτθματολογίου που αφορά μία δθμοτικι ενότθτα ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των δθμοτικϊν / τοπικϊν κοινοτιτων τθσ. υγκεκριμζνα θ αμοιβι ορίηεται ςε 197,28 ευρϊ ανά ερωτθματολόγιο Δθμοτικισ Ενότθτασ που αποτελείται από μια δθμοτικι / τοπικι κοινότθτα. Για τθν αμοιβι αυτι ελιφκθςαν υπόψθ ο χρόνοσ ςυλλογισ των ςτοιχείων, ο χρόνοσ επιςκζψεων ςε 5

6 μεγάλουσ παραγωγοφσ και ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του δελτίου. Για κάκε επιπλζον δθμοτικι /τοπικι κοινότθτα που ζχει θ δθμοτικι ενότθτα το ποςό αυξάνεται κατά 49,32 ευρϊ. Για παράδειγμα το ερωτθματολόγιο μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ζχει δφο δθμοτικζσ/τοπικζσ κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 246,6 ευρϊ, το ερωτθματολόγιο μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ζχει οκτϊ δθμοτικζσ/τοπικζσ κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 542,52 ευρϊ και μίασ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ζχει 23 δθμοτικζσ/τοπικζσ κοινότθτεσ κα αμείβεται με το ποςό των 1282,32 ευρϊ. Όςοι ιδιϊτεσ γεωπόνοι τατιςτικοί Ανταποκριτζσ ζχουν ακακάριςτο ποςό, για κάκε τίτλο πλθρωμισ, μεγαλφτερο ι ίςο των 1.500,00 ευρϊ, οφείλουν να προςκομίηουν ςτθν ΕΛΣΑΣ Φορολογικι Ενθμερότθτα. Θ αμοιβι για κάκε ερωτθματολόγιο δφναται να αναπροςαρμόηεται από τθν ΕΛΣΑΣ πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Μθτρϊου. Θ καταβολι τθσ αμοιβισ των τατιςτικϊν Ανταποκριτϊν γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ, τθν παράδοςθ και τον ζλεγχο τθσ εργαςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, που δεν καλφπτεται από αυτό το κείμενο και από τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται: ςτθν κα Ευφροςφνθ Καραγιάννθ, ςτο τθλζφωνο , ι ςτθν κα Μονιάκθ Χρυςοφλα ςτο τθλζφωνο , ι ςτθν κα Μαρία Ηαχαρι ςτο τθλζφωνο Πειραιάσ, 19 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΑΣ Ανδρζασ Β. Γεωργίου 6

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα