ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ 12, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Ρλθροφορίεσ:. Δελατόλα Τθλ.: Fax.: ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Τουριςμοφ ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ τθσ υπϋ αρικ.11802/ Απόφαςθσ του Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ «Επιλογι καταρτιηομζνων ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β ). 2. Τθν υπϋ αρικμ / Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων και Τουριςμοφ «Κδρυςθ Δθμόςιων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Τουριςμοφ» (ΦΕΚ 2107/Β ). 3. Τισ διατάξεισ του ν.4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 193/Α ), όπωσ ιςχφει. 4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ νομικϊν προςϊπων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ για το ςυντονιςμό του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 16/Αϋ). 5. Τισ διατάξεισ του αρ. 17 του ν.4179/2013 «Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τουριςμό, αναδιάρκρωςθ του ΕΟΤ και λοιπζσ διατάξεισ (ΦΕΚ 175/Α). 6. Τισ διατάξεισ του ν. 3105/2003 «Τουριςτικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ρυκμίςεισ για τον τουριςμό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 29/Αϋ), όπωσ ιςχφει. 7. Το ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Αϋ) 8. Το ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161/Α ) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Φ.Ε.Κ. 74/Α ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 9. Το π.δ.85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 141/Αϋ), όπωσ ιςχφει. 10. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 30 του Κεφ. Α τθσ υπϋαρικμ / Απόφαςθσ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ.

2 18251/ απόφαςθσ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ με εντολι Υπουργοφ» (ΦΕΚ 1652/Βϋ). 11. Τθν υπϋ αρικμ / Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ «Ρρογραμματιςμόσ λειτουργίασ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Τουριςμοφ, για τθν εκπαιδευτικι περίοδο » (ΦΕΚ 2184/Βϋ). Ρροκθρφςςει τθν ειςαγωγι 625 καταρτιηόμενων ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουριςμοφ για τισ παρακάτω ειδικότθτεσ ανά Μονάδα Κατάρτιςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίςτθκαν ςτθν υπ αρ.17311/ Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ «Ρρογραμματιςμόσ λειτουργίασ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Τουριςμοφ, για τθν εκπαιδευτικι περίοδο » ωσ εξισ: Α. Ειδικότθτα Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ (Υπθρεςία υποδοχισ -Υπθρεςία ορόφων -Εμπορευματογνωςία): Άτομα Απόφοιτοι Λυκείου 1. Ι.Ε.Κ. Αναβφςςου Αττικισ (75 άτομα) Ρρωινά τμιματα 2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κριτθσ (50 άτομα) Απογευματινά τμιματα 3. Ι.Ε.Κ. Ρεραίασ Θεςςαλονίκθσ (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 4. Ι.Ε.Κ. όδου (50 άτομα) Απογευματινά τμιματα 5. Ι.Ε.Κ. Άργουσ Ρελοποννιςου (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 6. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 7. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδροφπολθσ (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα Β. Ειδικότθτα Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ Αρχιμάγειρασ (chef) : Άτομα 275 Απόφοιτοι Λυκείου 1. Ι.Ε.Κ. Αναβφςςου Αττικισ (50 άτομα) Ρρωινά τμιματα 2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κριτθσ (50 άτομα) Απογευματινά τμιματα 3. Ι.Ε.Κ. Ρεραίασ Θεςςαλονίκθσ (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 4. Ι.Ε.Κ. όδου (50 άτομα) Απογευματινά τμιματα 5. Ι.Ε.Κ. Κζρκυρασ (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 6. Ι.Ε.Κ. Άργουσ Ρελοποννιςου (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 7. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 8. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδροφπολθσ (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα

3 Γ. Τεχνικόσ Αρτοποιόσ- Ζαχαροπλαςτικισ: Άτομα 75 - Απόφοιτοι Λυκείου 1. Ι.Ε.Κ. Αναβφςςου (25 άτομα) Ρρωινό τμιμα 2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κριτθσ (25 άτομα) Απογευματινό τμιμα 3. Ι.Ε.Κ. όδου (25 άτομα) Απογευματινό τμιμα ΟΟΙ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στισ ειδικότθτεσ των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουριςμοφ ςυνολικισ διάρκειασ πζντε (5) εξαμινων, [τζςςερα (4) εξάμθνα κεωρθτικισ και εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ και ζνα (1) εξάμθνο Ρρακτικισ] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι: i. Ζλλθνεσ πολίτεσ ι Ζλλθνεσ το γζνοσ ii. Υπικοοι κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ iii. Αλλοδαποί υπικοοι κρατϊν εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι απόφοιτοι Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι άλλου ιςότιμου Σχολείου. Η φοίτθςθ ςτα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουριςμοφ παρζχεται δωρεάν. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάκε υποψιφιοσ προκειμζνου να λάβει μζροσ ςτθν διαδικαςία επιλογισ πρζπει να υποβάλει ο ίδιοσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςτισ κατά τόπουσ Γραμματείεσ των Μονάδων Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Τουριςμοφ (βλ. παρ. 7 ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: α. Μθχανογραφθμζνθ Αίτθςθ που κα επζχει και κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, θ οποία κα χορθγείται από τισ Μονάδεσ Κατάρτιςθσ, τθν θμζρα κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν του, ςτθν οποία κα ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία του υποψιφιου, θ ςειρά προτίμθςθσ των μονάδων κατάρτιςθσ και των ειδικοτιτων. β. Απολυτιριο Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι άλλου ιςότιμου Σχολείου ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ι πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου ςπουδϊν που κα εκδίδεται από τθν ςχολικι μονάδα του υποψθφίου. γ. Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ι Διαβατιριο ςε ιςχφ ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο. δ. Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε μζγεκοσ κατάλλθλο για ταυτότθτα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΗ: α. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και του επιπζδου πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλο από αναγνωριςμζνο φορζα για μια από τισ γλϊςςεσ Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,

4 Ιταλικά, Ιςπανικά, ωςικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωςςομάκειασ, ςυνοδευόμενο από αντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ του υπ αρ. 50/ Ρ.Δ/τοσ όπωσ ιςχφει. Σθμειϊνεται ότι ο τίτλοσ γλωςςομάκειασ πρζπει να ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο ι αρμόδια αρχι (βλ. Ραράρτθμα 1 & 2)). Σθμείωςθ: Για τθν ειδικότθτα «Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ (Υπθρεςία υποδοχισ - Υπθρεςία ορόφων - Εμπορευματογνωςία» ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων είναι θ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ από τισ προαναφερκείςεσ, που αποδεικνφεται είτε με τθν υποβολι τίτλου γλωςςομάκειασ επίπεδου τουλάχιςτον Β2 (βλ. παράρτθμα 1 & 2) είτε με τθν υποβολι αναλυτικισ βακμολογίασ απολυτθρίου Λυκείου ι άλλου ιςότιμου Σχολείου, ςτθν οποία καταγράφεται βακμόσ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ Γλϊςςασ τουλάχιςτον 15. β. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και του επιπζδου δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλο από αναγνωριςμζνο φορζα για μία από τισ γλϊςςεσ Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιςπανικά, ϊςικα (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου γλωςςομάκειασ, ςυνοδευόμενο από αντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ του υπ αρ. 50/ Ρ.Δ/τοσ όπωσ ιςχφει. Σθμειϊνεται ότι ο τίτλοσ γλωςςομάκειασ πρζπει να ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο ι αρμόδια αρχι (βλ. Ραράρτθμα 1 & 2)). γ. Για τθν απόδειξθ τθσ πολυτεκνικισ ιδιότθτασ, (άρκρο 6 του ν. 3454/2006). Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του Διμου, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ μθχανογραφθμζνθσ τουσ αίτθςθσ) ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, επίςθμα μεταφραςμζνο, ςυνοδευόμενο και ςτισ δφο περιπτϊςεισ από Ριςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδασ (Α.Σ.Ρ.Ε.) ςε ιςχφ. δ. Για τθν απόδειξθ τθσ τριτεκνίασ, Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ Διμου πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ μθχανογραφθμζνθσ τουσ αίτθςθσ), ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ επίςθμα μεταφραςμζνο, προκειμζνου για γονζα ι παιδιά τρίτεκνων οικογενειϊν (άρκρο 3 του ν. 3454/2006). Τθν ιδιότθτα αυτι αποκτοφν: α) Γονζασ ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) (να ζχουν γεννθκεί δθλαδι μετά από 27/08/1991) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (να ζχουν γεννθκεί δθλαδι μετά από 27/08/1989) και β) Τα τζκνα αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ. ε. Για τθν απόδειξθ προχπθρεςίασ ςε τουριςτικό επάγγελμα: Στον ιδιωτικό τομζα, ευκρινζσ φωτοαντίγραφο Ενςιμων και Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του κακϊσ και τα ςτοιχεία του

5 εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Στον δθμόςιο τομζα (Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ΝΡΔΔ, ΟΤΑ πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ), βεβαίωςθ από τον φορζα που ζχει απαςχολθκεί ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ τα ςτοιχεία του φορζα, ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του. ςτ. Για τθν απόδειξθ φπαρξθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ του γονζα ι του ίδιου του υποψιφιου, αντίγραφο του Ειδικοφ Σιματοσ λειτουργίασ τουριςτικοφ καταλφματοσ (ξενοδοχείο, ενοικιαηόμενα δωμάτια κ.λ.π.) ι αντίγραφο του Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ Τουριςτικοφ Γραφείου ι αντίγραφο τθσ Άδειασ Λειτουργίασ για καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Σθμείωςθ 1: Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ με ενεργι ατομικι επιχείρθςθ διευκρινίηεται ότι κα πρζπει να επιλζξουν είτε τα μόρια τθσ τουριςτικισ επιχείρθςθσ είτε τα μόρια τθσ προχπθρεςίασ τουσ ςε αυτι με ανϊτερο όριο ςυνολικά τα 12 μόρια. Σθμείωςθ 2: Για τισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων με ςχετικι προχπθρεςία ςτο παρελκόν που ςιμερα ζχουν Τουριςτικι επιχείρθςθ ςε λειτουργία προςμετρϊνται τα μόρια τθσ προχπθρεςίασ που ζχουν ςε επιχείρθςθ πλθν τθσ δικισ τουσ και τα μόρια τθσ Τουριςτικισ Επιχείρθςθσ. η. Οι αιτιςεισ ατόμων με αναπθρία, πρζπει να ςυνοδεφονται α) από ιατρικι γνωμάτευςθ από κρατικό φορζα, όχι παλαιότερθ των τριϊν μθνϊν, ςτθν οποία να αναγράφεται θ αναπθρία και το ποςοςτό αυτισ και β) από υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία οι υποψιφιοι να δθλϊνουν ότι μποροφν ν ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από το πρόγραμμα ςπουδϊν (κεωρθτικι διδαςκαλία και εργαςτθριακι άςκθςθ) και τθν πρακτικι άςκθςθ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. 2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΡΟ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ, ΥΡΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΗΚΟΟΥΣ ΚΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α. Πςοι υποψιφιοι κατζχουν τίτλο ςπουδϊν Αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίςουν επιπλζον: Επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα του αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν. Η επίςθμθ μετάφραςι του γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα 2. Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ και αναγωγισ βακμολογίασ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων Τμιμα Α, τθλ , Για τθ χοριγθςθ των βεβαιϊςεων αυτϊν αρμόδιεσ είναι οι κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Η αναγωγι του Γενικοφ Μζςου Πρου βακμολογίασ γίνεται ςτθν 20βακμθ κλίμακα (ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ ςε δεκαδικό). Ρροκειμζνου περί Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Σχολϊν Εξωτερικοφ αρμόδια είναι θ Γραμματεία Επιτροπϊν Ιςοτιμιϊν του Τμιματοσ Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.) Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, Τ.Κ Ν. Ιωνία Αττικισ, τθλ.: Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρά, Τ.Κ Θεςςαλονίκθ, τθλ , ) ι από το Σχολείο Νζασ Ελλθνικισ γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ τθλ ι από το Διδαςκαλείο τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν τθλ. 210-

6 Η προςκόμιςθ του ανωτζρω Ριςτοποιθτικοφ δεν ιςχφει για τουσ απόφοιτουσ ελλθνικϊν ςχολείων. β. Φωτοαντίγραφο Άδειασ διαμονισ Οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν κα πρζπει να κατζχουν Άδεια διαμονισ, Δελτίο διαμονισ ι Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ ι βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τφπου Αϋ ι ειδικι βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ. Συγκεκριμζνα: Ρολίτεσ τρίτων χωρϊν που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κα πρζπει να προςκομίηουν άδεια διαμονισ ωσ μζλθ οικογζνειασ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ςε ιςχφ ι δελτίο διαμονισ ωσ μζλθ οικογζνειασ πολιτϊν τθσ Ε.Ε. ι Ελλινων ι βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τφπου Α, ςε ιςχφ ι ειδικι βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ςε ιςχφ. Ρολίτεσ τρίτων χωρϊν που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κα πρζπει να προςκομίηουν άδεια διαμονισ ςε ιςχφ που ζχει εκδοκεί για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτον ν.3386/2005, όπωσ ιςχφει, ι Δελτίο διαμονισ ι Δελτίο μόνιμθσ διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ Ζλλθνα ι πολίτθ τθσ Ε.Ε. ι βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τφπου Α, ςε ιςχφ ι ειδικι βεβαίωςθ νόμιμθσ διαμονισ ςε ιςχφ Οι ομογενείσ (Αλβανίασ, πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ, κ.τ.λ) κα γίνονται δεκτοί, εφόςον προςκομίςουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότθτασ Ομογενοφσ» (δελτίο τθσ Αςτυνομίασ με αρικμό αδείασ και ακριβι κακοριςμό τθσ διάρκειασ παραμονισ) ι οποιοδιποτε άλλο ςχετικό δικαιολογθτικό προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Πςοι από τουσ ομογενείσ δεν υποχρεοφνται να είναι εφοδιαςμζνοι με το προθγοφμενο δελτίο (π.χ. Αμερικισ, Τουρκίασ), κα πρζπει να προςκομίςουν επίςθμο ιςχυρό ζγγραφο από Ρρεςβεία, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ κ.τ.λ. ι οποιοδιποτε άλλο ςχετικό δικαιολογθτικό προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Στισ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ςτα δικαιολογθτικά των αλλοδαπϊν υποψθφίων παρατθροφνται διαφορζσ μετά από ςφγκριςθ, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτιρεσ, εξελλθνιςμζνα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ ταυτοπροςωπία τουσ. Ευνόθτο είναι, ότι ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, κα πρζπει τα ςτοιχεία των υποψθφίων ςυγκρινόμενα να ςυγκλίνουν ςτο ςφνολο τουσ (π.χ. όνομα πατζρα, μθτζρασ κ.τ.λ.). δ. Υποψιφιοι κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. οφείλουν να προςκομίςουν Βεβαίωςθ Εγγραφισ πολιτϊν τθσ Ε.Ε. (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο). ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 3. ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ 3.1. Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπϋ αρικμ / Υ.Α. «Επιλογι καταρτιηομζνων ςτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β) Ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ για τθν επιλογι των καταρτιηομζνων ςτα Ι.Ε.Κ., γίνεται με μοριοδότθςθ με τα εξισ κριτιρια: α. Ο βακμόσ του τίτλου ςπουδϊν (Απολυτθρίου Γενικοφ Λυκείου ι ΕΡΑ.Λ. ι άλλου ιςότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλοσ είναι τόςα, όςα ο γενικόσ βακμόσ, με μετατροπι του κλαςματικοφ μζρουσ ςε δεκαδικό. Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ

7 του τίτλου ςπουδϊν αποτυπϊνεται ςε διαφορετικι από τθν εικοςάβακμθ κλίμακα, κα γίνεται αναγωγι του ςε εικοςάβακμθ κλίμακα. β. Η προχπθρεςία ςτθν ειδικότθτα πρϊτθσ επιλογισ είτε ςτο Δθμόςιο είτε ςτον Ιδιωτικό τομζα: Για κάκε 200 θμερομίςκια, ςτρογγυλοποιοφμενα ςτθν πλθςιζςτερθ διακοςάδα (200άδα) ι ανά ζνα ζτοσ υπθρεςίασ ςτρογγυλοποιοφμενο ςτο πλθςιζςτερο ακζραιο ζτοσ, τρία (3) μόρια με ανϊτατο όριο τα δϊδεκα (δθλαδι 3Χ4=12) μόρια δθλαδι: ΗΜΕΟΜΙΣΘΙΑ ΜΟΙΑ ΜΗΝΕΣ ΜΟΙΑ και άνω και άνω 12 γ. Η θλικία του υποψθφίου, δφο (2) μόρια ανά ζτοσ μετά το 18 ο μζχρι το 21 ο, με ανϊτατο όριο τα ζξι (6) μόρια. Ωσ αφετθρία λογίηεται θ 1 θ Ιανουαρίου του ζτουσ γζννθςθσ. Ωσ ζτοσ εκκίνθςθσ μοριοδότθςθσ κεωρείται το ζτοσ 1995, δθλαδι οι γεννθκζντεσ από: 1/1/1995 ζωσ και 31/12/ μόρια 1/1/1994 ζωσ και 31/12/ μόρια 1/1/1993 ζωσ και 31/12/ μόρια δ. Η ιδιότθτα του πολφτεκνου γονζα ι του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ όπωσ αυτι αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδασ ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό Διμου, τζςςερα (4) μόρια. ςτ. Η ιδιότθτα του γονζα ι του τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ Διμου, τζςςερα (4) μόρια. ε. Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιςπανικά, ϊςικα) με ανϊτατο όριο μορίων είκοςι (20) για τθν άριςτθ γνϊςθ επιπζδου C2, δεκαπζντε (15) μόρια για τθν πολφ καλι γνϊςθ επιπζδου C1, δζκα (10) μόρια για τθν καλι γνϊςθ επιπζδου Β2, αντίςτοιχα. η. Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιςπανικά, ϊςικα) με ανϊτατο όριο μορίων δζκα (10) για τθν άριςτθ γνϊςθ επιπζδου C2, οκτϊ (8) μόρια για τθν πολφ καλι γνϊςθ επιπζδουc1, πζντε (5) μόρια για τθν καλι γνϊςθ επιπζδου Β2, αντίςτοιχα (Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ και τα επίπεδα αυτισ αποδεικνφονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ 1 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Βλζπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ). θ. Η φπαρξθ οικογενειακισ τουριςτικισ επιχείρθςθσ ςτον ελλαδικό χϊρο του γονζα ι του υποψθφίου, τζςςερα (4) μόρια. 4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. Υποψιφιοσ που βάςθ των μορίων του επιλζγεται ςε περιςςότερεσ από μία ειδικότθτεσ γίνεται δεκτόσ μόνο ςε μία ειδικότθτα ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςισ του. Ρριν τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων ανακοινϊνονται τα μόρια κάκε υποψιφιου και αναρτϊνται ςτισ Μονάδεσ Κατάρτιςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Τουριςμοφ

8 Δικαίωμα ζνςταςθσ επί του αρικμοφ των μορίων του ζχει κάκε υποψιφιοσ. Η ζνςταςθ υποβάλλεται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των μορίων. Η εκδίκαςθ όλων των ενςτάςεων γίνεται από τριμελι επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Τουριςμοφ. Τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ των υποψθφίων επικυρϊνονται από το Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Τουριςμοφ και α. Καταχωροφνται και παραμζνουν για δυο (2) μινεσ ςτθν Ιςτοςελίδα β. Αναρτϊνται ςτισ Μονάδεσ Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Τουριςμοφ μζχρι 30 Σεπτεμβρίου Σε περίπτωςθ ιςοβακμιϊν τθ ςειρά προτεραιότθτασ κακορίηουν ο βακμόσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν και ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ το επίπεδο γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ και τζλοσ κλιρωςθ από επιτροπι που ορίηει με απόφαςι του ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Τουριςμοφ. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΗΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. Οι επιτυχόντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ι μζςω ειδικά εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, αίτθςθ εγγραφισ με τα απαιτοφμενα παρακάτω δικαιολογθτικά ςτο Ι.Ε.Κ. ςτο οποίο ζχουν ειςαχκεί, ςε αποκλειςτικό διάςτθμα πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων. Θζςεισ που κα παραμείνουν κενζσ μετά τθν πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ κα καλυφκοφν, φςτερα από νζα Βϋκατανομι, από τουσ επιλαχόντεσ ςφμφωνα με τθν ςειρά κατάταξθσ μορίων και προτιμιςεων. Οι επιλαχόντεσ οφείλουν να ολοκλθρϊςουν τθν εγγραφι τουσ προςκομίηοντασ τα αναγκαία δικαιολογθτικά, ςε αποκλειςτικό διάςτθμα τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων τθσ Βϋ κατανομισ, αποκλειομζνθσ τθσ περαιτζρω κάλυψθσ τυχόν κενϊν κζςεων. Απαιτοφμενα ςυνοδευόμενα δικαιολογθτικά: Αντίγραφο τθσ Μθχανογραφθμζνθσ Αίτθςθσ που υπζβαλε. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν. Ριςτοποιθτικό Υγείασ, από Κρατικό ι ιδιϊτθ Ιατρό και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ αρικμ. Υ1γ/Γ.Ρ/οικ 35797/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1199/Βϋ) Πςοι εκ των επιλεγζντων πάςχουν από διαταραχι του λόγου (δυςλεξία), Διάγνωςθ από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ι από πιςτοποιθμζνο Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο. 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ Ι.Ε.Κ. Τμιματα με αρικμό καταρτιηομζνων μικρότερο των 15 ατόμων, δεν κα λειτουργιςουν. Οι καταρτιηόμενοι αναλαμβάνουν τθ δαπάνθ αγοράσ των προβλεπομζνων ςτολϊν υπθρεςίασ, ενδεχόμενων εκπαιδευτικϊν βοθκθμάτων (βιβλία), του ατομικοφ εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων (π.χ μαχαίρια για τθν ειδικότθτα Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ) και ό,τι άλλο απαιτείται κατά ειδικότθτα για τθν κατάρτιςι τουσ μετά από ςχετικι ενθμζρωςι τουσ από τισ Μονάδεσ Κατάρτιςθσ. Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ περιλαμβάνει κεωρθτικι εκπαίδευςθ και πρακτικι άςκθςθ. Οι καταρτιηόμενοι αςκοφνται πρακτικά ςε Ξενοδοχειακζσ και λοιπζσ Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ, όπωσ προβλζπεται από το πρόγραμμα κατάρτιςθσ κάκε ειδικότθτασ των Ι.Ε.Κ. Η πρακτικι άςκθςθ είναι υποχρεωτικι και κεωρείται ςυνζχεια του προγράμματοσ

9 κατάρτιςθσ ςτα Ι.Ε.Κ. Αυκαίρετθ διακοπι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αποτελεί αιτία διαγραφισ από τθν Μονάδα Κατάρτιςθσ. Καταρτιηόμενοι των Ι.Ε.Κ. που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 120 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, απαλλάςςονται, εφόςον το επικυμοφν, με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1996, από τθν υποχρζωςθ φοίτθςθσ του εξαμινου Ρρακτικισ Άςκθςθσ και τουσ απονζμεται θ Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τθν ολοκλιρωςθ των τεςςάρων εξαμινων τθσ κεωρθτικισ και τθσ εργαςτθριακισ κατάρτιςθσ. Καταρτιηόμενοι των ΙΕΚ που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 40 θμερομίςκια ςτθν ειδικότθτα που εγγράφονται, προςμετρϊνται αυτά ςτον χρόνο πρακτικισ άςκθςθσ, εφόςον το επικυμοφν με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1996 (παρ. 4 του ν. 4186/2013, όπωσ ιςχφει). 7. ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αιτιςεισ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια αρχι, ςτισ κατά τόπουσ Γραμματείεσ των Μονάδων Κατάρτιςθσ του Υπουργείου Τουριςμοφ, από τθν Τετάρτθ 27/08/2014 ζωσ και τθν Δευτζρα 15/9/2014, από τισ 9.30 π.μ μζχρι τισ μ.μ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ Ι.Ε.Κ. Αναβφςςου, Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ 49 ο χλμ. Ραραλιακισ Λεωφόρου Ακθνϊν Σουνίου, τθλ.: , Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κριτθσ, τθλ.: , Ι.Ε.Κ. Θεςςαλονίκθσ, Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ Ραραλία Ρεραίασ Θεςςαλονίκθ, τθλ.: 23920/ , Ι.Ε.Κ. όδου, Ξενοδοχείο ΘΕΜΑΙ Αλεξάνδρου Διάκου 1 όδοσ, τθλ.: , Ι.Ε.Κ. Κζρκυρασ, Ξενοδοχείο ΔΕΜΡΟΝΟΣ Γουβιά Κζρκυρασ, τθλ.: , Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι Φωκίδασ, τθλ.: 22650/ , Ι.Ε.Κ. Αλεξανδροφπολθσ, Ξενοδοχείο THALASSA HOTEL, 2 ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδροφπολθσ- Κομοτθνισ, τθλ I.E.K. Ρελοποννιςου, Κωνςταντοποφλειο Μζγαρο, Δαναοφ 29, Άργοσ. τθλ.: , , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ραρακαλοφνται οι υποψιφιοι να διαφυλάξουν: α) τθν προκιρυξθ και μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων, διότι υπάρχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τουσ επιτυχόντεσ β) Το αντίγραφο τθσ μθχανογραφθμζνθσ αίτθςθσ που υπζβαλαν για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΙΕΚ γιατί κα τουσ ηθτθκεί κατά τθν εγγραφι τουσ ςτθν περίπτωςθ που κρικοφν επιτυχόντεσ.

10 ΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ IEK Ονοματεπϊνυμο Υποψθφίου.. Ημερομθνία././../2014 ΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικόσ Τουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ (Υπθρεςία υποδοχισ Υπθρεςία ορόφων Εμπορευματογνωςία) Τεχνικόσ Μαγειρικισ Τζχνθσ Αρχιμάγειρασ (chef) Τεχνικόσ Αρτοποιόσ- Ζαχαροπλαςτικισ Ηρακλείου Κριτθσ Αναβφςςου Αττικισ Γαλαξιδίου Θεςςαλονίκθσ όδου Κζρκυρασ Ρελοποννιςου Αλεξανδροφπολθσ Η διλωςθ ςειράσ προτίμθςθσ γίνεται με αφξοντα αρικμό. (Το νοφμερο 1 αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ επιλογι προτίμθςθσ, το νοφμερο 2 ςτθν δεφτερθ επιλογι προτίμθςθσ, κ.ο.κ.) ΡΟΣΟΧΗ! Μθν ςθμειϊνετε ςειρά προτίμθςθσ ςτα γκρίηα κελιά. Ο ΥΡΟΨΗΦΙΟΣ (Ονοματεπϊνυμο) (Υπογραφι)

11 ΡΑΑΤΗΜΑ 1 ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Σθμείωςθ: Οι παρακάτω τίτλοι γλωςςομάκειασ γίνονται δεκτοί μόνο εφόςον ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι αρμόδια αρχι. ΜΕΟΣ Α Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY &

12 GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):

13 Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ι DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν παράρτθμα, απαιτείται βεβαίωςθ από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν - Υπθρεςία Εξετάςεων) για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ. Γ) ΓΕΜΑΝΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ Ριςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig- Maximilian του Μονάχου και του Ινςτιτοφτου Goethe. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινςτιτοφτου Goethe. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινςτιτοφτου Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτοφτου Goethe.

14 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι τον Μάιο 2007) του Ινςτιτοφτου Goethe. PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτοφτου Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοφτου Goethe. ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινςτιτοφτου Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE ι DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακινασ). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ). CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ι P.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003) ι P.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 2003). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003). Ε) ΙΣΡΑΝΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Ιςπανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):

15 Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν. 3149/2003. DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of Education). (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). ΣΤ) ΩΣΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ ωςικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

16 ΜΕΟΣ Β Επίςθσ θ άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: (i) Με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, (ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, (iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2, (iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι, το οποίο πρζπει να ςυνοδεφεται επιπλζον και από βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ που χορθγείται από τθν Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (τθλ , ) ι από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. (v) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου (Γ2) άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον ςυνοδεφεται: - από βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο υπθρεςία τθσ οικείασ χϊρασ, ι - εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου τθσ οικείασ χϊρασ ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα, ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν επίςθμθ γλϊςςα τθσ οικείασ χϊρασ, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ, ωσ ζγκυρα αποδεικτικά τθσ γλϊςςασ ςε άριςτο επίπεδο. Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (π.δ 347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν ευκρινζσ αντίγραφο και ακριβι μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ. Σθμείωςθ: Σε περιπτϊςεισ απϊλειασ των ξενόγλωςςων τίτλων ςπουδϊν ι ςε περιπτϊςεισ που οι τίτλοι δεν ζχουν εκδοκεί ακόμθ, οι υποψιφιοι μποροφν να αποδείξουν τθν πιςτοποίθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ με πρόςφατθ βεβαίωςθ του φορζα ζκδοςθσ του πτυχίου. ΡΑΑΤΗΜΑ 2 ΕΡΙΚΥΩΣΗ & ΕΡΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π Τθσ αλλοδαπισ (τίτλοι ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ, κ.λ.π) Τίτλοι ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ, βεβαιϊςεισ κ.λ.π τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ, πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/ / Ειδικϊσ όμωσ μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του νζου «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36, ν.4194/2013 /ΦΕΚ208/ /τ.Αϋ), από τθν και μετά, θ μετάφραςθ ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται δεκτι μόνον εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε.

17 Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. Τθσ θμεδαπισ α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν, πιςτοποιθτικά-βεβαιϊςεισ κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου τομζα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΛΙΑΣΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ Πλα τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουριςμοφ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργοφ Τουριςμοφ 2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τουριςμοφ 3. Γραφείο Ρροϊςτ. Γεν. Δ/νςθσ Τουριςτικισ Ρολιτικισ & Οργάνωςθσ ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεφκυνςθ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ 2. Τμιμα ΕΡΑΣ & ΙΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 1/2014. Αθήνα, 31/01/2014

Αριθμ. Φακέλου : 1/2014. Αθήνα, 31/01/2014 Αριθμ. Φακέλου : 1/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: emiliamath@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 458 30 Δεκεμβρίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 6K/2009) Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διευθυντής: Π. Ντακούλας, Καθηγητής Γραμματεία / πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 26-10-2017 ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 26-10-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014 Αριθμ. Φακέλου : 3/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΟΔΟΡΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. πρωτ. 21229/06-12-2016 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του πδ 50/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΑΔΑ: Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Αθήνα, 28/8/2014 Α. Π. : 18400 ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα