ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε τους θεσµικούς µας εταίρους (Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή, Ευρω αϊκή Κεντρική Τρά εζα και ΝΤ) ου συγκροτούν την Τρόικα για το νέο ρόγραµµα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας και την εφαρµογή της α όφασης του Ευρω αϊκού Συµβουλίου µε σύνθεση Ευρωζώνης της 26 ης 27 ης Οκτωβρίου 2011, η χώρα µας ρέ ει να ρυθµίσει µια σειρά α ό θέµατα ου σχετίζονται µε την εφαρµογή του Μεσο ρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και των Μνηµονίων Συνεργασίας αφενός µεν µε την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή και την Ευρω αϊκή Κεντρική Τρά εζα, αφετέρου δε µε το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (MOU KAI MEFP). Στο αρόν νοµοσχέδιο εριλαµβάνονται θέµατα κατε είγοντος χαρακτήρα η συντρι τική λειονότητα των ο οίων έχει διαρθρωτικό εριεχόµενο και συνιστά εκ λήρωση ανειληµµένων υ οχρεώσεων της χώρας οι ο οίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα ρέ ει να έχουν ολοκληρωθεί ριν την συµφωνία για το νέο ρόγραµµα και τη νέα δανειακή σύµβαση ου είναι άµεσα συναρτηµένες µε την συµµετοχή των ιδιωτών στην µακρο ρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους (PSI). Η αρχή συνε ώς ου διέ ει το αρόν νοµοσχέδιο είναι η συµµόρφωση της χώρας µε τέτοιου είδους υ οχρεώσεις της και αυτό δικαιολογεί τον οριζόντιο ολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του νοµοθετήµατος ου διαθέτει εντούτοις έναν ισχυρό και ευανάγνωστο κοινό αρονοµαστή ου διέ ει το σύνολο των διατάξεων του. 1

2 Β. Ειδικότερα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Ε ικοινωνίας Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης. Ε ί του άρθρου 1 Με τις ροτεινόµενες τρο ο οιήσεις των αραγράφων 1 έως και 4 ροσαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Θ του νόµου 3979/2011 ρος τις ραγµατικές συνθήκες υλο οίησης των ροβλέψεων για το ΕΣΥΠ και το ίκτυο του ηµόσιου Τοµέα. Με τις αραγράφους 5 έως και 7 ε έρχονται βελτιώσεις ου αφορούν στο βαθµολόγιο των Πολιτικών ηµοσίων Υ αλλήλων. Ειδικότερα µε την αρ. 6 αρέχονται κίνητρα διαρκούς εκ αίδευσης των υ αλλήλων και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση υ αλλήλων ου διαθέτουν ίδια τυ ικά ροσόντα, ανεξάρτητα α ό το χρόνο ου τα α έκτησαν. Στο ίδιο λαίσιο, συµ ληρώνεται η αρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, ώστε για την βαθµολογική κατάταξη των υ αλλήλων να είναι δυνατός ο υ ολογισµός ερισσότερων του ενός τυ ικού ροσόντος. Ανάλογη ρύθµιση υ άρχει και στην αρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 ου αφορά το σταθερό σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης. Με την αράγραφο 8 ροβλέ εται η διατήρηση των κενών οργανικών θέσεων του κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3142/1955 ναυτικού ροσω ικού των Πλοηγικών Σταθµών, αρµοδιότητας Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του εκ αιδευτικού ροσω ικού των Ακαδηµιών Εµ ορικού Ναυτικού, κατά τις διατάξεις του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκ αίδευσης, µισθολογικές ρυθµίσεις για το ροσω ικό αυτής και άλλες διατάξεις». Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του ναυτικού ροσω ικού των Πλοηγικών Σταθµών είναι αναγκαία, ροκειµένου να µη διαταραχθεί η λειτουργία των Σταθµών, γεγονός ου θα είχε αρνητικές συνέ ειες ως ρος τις αρεχόµενες λιµενικές υ ηρεσίες και την εν γένει ανά τυξη λιµενικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Άλλωστε το εν λόγω ροσω ικό αµείβετε α ό τον ειδικό Λογαριασµό Πλοηγικής Υ ηρεσίας Η διατήρηση δε των ως άνω κενών οργανικών θέσεων, καθώς και τυχόν κάλυψή τους στο µέλλον, καµία ε ιβάρυνση δεν ροκαλεί στον Κρατικό Προϋ ολογισµό, αφού οι δα άνες µισθοδοσίας του εν λόγω ροσω ικού βαρύνουν το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υ ηρεσίας, το ο οίο τροφοδοτείται α ό 2

3 έσοδα των Πλοηγικών Σταθµών- Πλοηγικής Υ ηρεσίας, κατά τις διατάξεις του Ν. 3142/1955 ό ως ισχύει. Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του εκ αιδευτικού ροσω ικού των Ακαδηµιών Εµ ορικού Ναυτικού είναι αναγκαία, ροκειµένου να µη διαταραχθεί η λειτουργία της ναυτικής εκ αίδευσης. Άλλωστε τα τυχόν εκ αιδευτικά κενά καλύ τονται µεν µε ροσλήψεις ωροµισθίων εκ αιδευτικών, ου και ε ιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκ αίδευσης» ου συστάθηκε µε το ν.δ. 99/1973 (Α 173) ό ως τρο ο οιήθηκε µε το ν. 996/1979 (Α 287) αλλά και α οτελούν ανασταλτικό αράγοντα για την οιοτική αναβάθµιση της ναυτικής εκ αίδευσης. Περαιτέρω δε έλλειψη εκ αιδευτικού ροσω ικού θα οδηγούσε σε λήρη υ οβάθµιση της ναυτικής εκ αίδευσης και συνε ώς και της αρεχόµενης ναυτικής. Τέλος, µε την ροσθήκη της ερί τωσης θ) στην αρ. 1α του ν. 4024/2011 διατηρούνται οι θέσεις του κλάδου Ε τηλεφωνητών, οι ο οίες όµως ρέ ει να καλυφθούν α οκλειστικά α ό τυφλούς, κατόχους τυχίου σχολών εκ αίδευση τυφλών τηλεφωνητών ου ε ο τεύονται α ό το Υ ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάταξη αυτή σκο εύει στην ροστασία του δικαιώµατος της εργασίας µιας κοινωνικής οµάδας ιδιαίτερα ευαίσθητης και µε εξαιρετικά εριορισµένες δυνατότητες εργασίας. Με την ροτεινόµενη ρύθµιση της αραγράφου 9 ροβλέ εται η υ οχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των ράξεων ρόσληψης ή α οχώρησης του ροσω ικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, καθώς και του ροσω ικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον αρέχεται δυνατότητα ανανέωσης. Για το ροσω ικό αυτό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.. 410/1988), οι ράξεις ρόσληψης δεν δηµοσιεύονταν. Ε ίσης, στην αράγραφο 10 ροβλέ εται η υ οχρέωση των Νοµικών Προσώ ων Ιδιωτικού ικαίου των ερι τώσεων στ έως θ της αρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 να δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις ράξεις ρόσληψης ή α οχώρησης του ροσω ικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ορισµένου χρόνου ή ε ί θητεία, εφόσον αρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, καθώς και του ροσω ικού µε σχέση δηµοσίου δικαίου, ό ου υ άρχει. Σκο ός της ροωθούµενης διάταξης είναι η βελτίωση του ελέγχου και της ε ο τείας στον αριθµό ροσλήψεων/α οχωρήσεων του συνόλου του τακτικού ροσω ικού του δηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. αλλά και των κρατικών Ν.Π.Ι.. Παράλληλα, α ό τις διατάξεις τις διατάξεις της αραγράφου 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α 66) ροβλέ εται ότι οι διορισµοί και α οχωρήσεις του τακτικού ροσω ικού των ανωτέρω φορέων θα ρέ ει να καταγράφονται στο Μητρώο της α ογραφής και ο αριθµός καταγραφής τους θα ρέ ει να αναφέρεται στην ερίληψη της α όφασης ου α οστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, 3

4 για τη δηµοσίευση των ανωτέρω ράξεων θα ρέ ει να εκδίδεται και η βεβαίωση καταγραφής της ενέργειας στο Μητρώο της α ογραφής. Με την αράγραφο 11 ορίζεται ότι µέχρι την αροχή ρόσβασης στο Μητρώο της α ογραφής στα Ν.Π.Ι.., θα δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις ράξεις ρόσληψης/ διορισµού, µεταφοράς ή α οχώρησης του ροσω ικού χωρίς την αναγραφή του Αριθµού Βεβαίωσης και της ηµεροµηνίας καταχώρισης. Με την αράγραφο 13 ερµηνεύεται αυθεντικά η ερ. ζ. της αρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, ροκειµένου να καταστεί σαφές, ότι η διάταξη καταλαµβάνει µόνο όσους κατά το χρόνο δηµοσίευσης του ν. 4024/2011 είχαν οριστεί και ασκούσαν ήδη καθήκοντα ροϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης ως ανα ληρωτές και όχι τους ιευθυντές ου κατά τις κείµενες διατάξεις έχουν γενικά τη δυνατότητα ανα λήρωσης σε ερί τωση κωλύµατος του Γενικού ιευθυντή. Με την αράγραφο 14 εξαιρείται α ό τις αραγράφους 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, το εκ αιδευτικό ροσω ικό των Κέντρων Ε ιµόρφωσης Στελεχών Εµ ορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοε ικοινωνιών και των ηµόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Σηµειώνεται ότι οι αρα άνω Σχολές και Κέντρα ε ιµόρφωσης λειτουργούν α οκλειστικά µε ροσω ικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του.δ. 63/1974 (Α 24), του.δ. 110/1986 ό ως αντικαταστάθηκε και συµ ληρώθηκε α ό το.δ. 50/1997 (Α 45) και του β.δ. 631/1972 (Α 180) ό ως τρο ο οιήθηκε και συµ ληρώθηκε µε το.δ. 425/1988 (Α 196). Η υ αγωγή του ροσω ικού αυτού σε διατάξεις ερί εργασιακής εφεδρείας αλλά και η ταυτόχρονη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας αυτής, θα οδηγούσε σε λήρη α οδυνάµωση της ναυτικής κατάρτισης και ε ιµόρφωσης των στελεχών Εµ ορικού Ναυτικού και κατ ε έκταση σε αδυναµία α όκτησης α οδεικτικών ναυτικής ικανότητας και εύρεσης ναυτικής εργασίας. Εξ άλλου η µισθοδοσία του εν λόγω ροσω ικού δεν βαρύνει τον τακτικό ροϋ ολογισµό αλλά τον διατηρηθέντα Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκ αίδευσης, έσοδα του ο οίου α οτελούν, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 99/1973 (Α 173) ό ως τρο ο οιήθηκε µε το ν. 996/1979 (Α 287) Ε ι ρόσθετα σηµειώνεται ότι τα Κέντρα Ε ιµόρφωσης Εµ ορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) α οτελούν σχολές συνεχιζόµενης κατάρτισης, είχαν ενταχθεί στο ε ιχειρησιακό ρόγραµµα Α ασχόληση και Ε αγγελµατική Κατάρτιση ( ), ενώ και στην ρογραµµατική ερίοδο ΕΣΠΑ υλο οιούνται ράξεις για την κατάρτιση ανέργων ναυτικών και την αροχή ε αγγελµατικής ιστο οίησης, µε στόχο τη βελτίωση της συνεχιζόµενης εκ αίδευσης στελεχών Εµ ορικού Ναυτικού και την αροχή Α οδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. 4

5 Με την αράγραφο 15 λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τους µονίµους δηµοσίους υ αλλήλους και του υ αλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι ο οίοι εντάσσονται σε καθεστώς ροσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας ή εφεδρείας ου οδηγεί σε συνταξιοδότηση ώστε η διαδικασία έκδοσης συντάξεως να ολοκληρώνεται, κατ α όλυτη ροτεραιότητα, εντός τεσσάρων µηνών α ό την κατάθεση των δικαιολογητικών. Η ειδική αυτή ρόβλεψη είναι αναγκαία δεδοµένου ότι οι υ άλληλοι αυτοί βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση και ε έρχεται µε τη θέση στο καθεστώς της ροσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας ή εφεδρείας µείωση των εισοδηµάτων τους σε σχέση µε άλλους υ αλλήλους οι ο οίοι συνταξιοδοτούνται µε την λήρωση των ροϋ οθέσεων ου τάσσουν οι κείµενες διατάξεις. Με την αράγραφο 16 σκο είται η α οφυγή του εριττού ολλα λασιασµού των υ οστηρικτικών µονάδων ε ι έδου Γενικής /νσης. Ειδικότερα, µε την αράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α 247) ό ως τρο ο οιήθηκε µε την αράγραφο 12α του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α 66) συνεστήθησαν σε όλα τα υ ουργεία Γενικές /νσεις Οικονοµικών Υ ηρεσιών, υ αγόµενες στους Γενικούς Γραµµατείς των οικείων υ ουργείων. Σε εφαρµογή της ιο άνω ρύθµισης καθώς και αυτής του άρθρου 34 του ν.3979/2011(α 138), θα ροκύψουν τρεις µονάδες υ οστήριξης σε ε ί εδο Γενικής /νσης διασ ώντας τη µία Γενική /νση ιοικητικής Υ οστήριξης ου υ ήρχε έως τώρα σε κάθε υ ουργείο. Η εξέλιξη αυτή όµως ειδικά για τα «µικρά» υ ουργεία δηλ. αυτά στα ο οία δεν υ άγονται ολλές αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες, θα οδηγήσει σε Γενικές /νσεις Οικονοµικών Υ ηρεσιών και σε Γενικές /νσεις ιοικητικών Υ ηρεσιών µε ολύ εριορισµένο αντικείµενο, γεγονός ου έρχεται σε αντίθεση µε την ροσ άθεια ου καταβάλλεται για τη µείωση του αριθµού των υ ηρεσιακών µονάδων στο λαίσιο αναδιοργάνωσης των υ ουργείων. Με την εν λόγω διάταξη αρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης της Γενικής /νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών µε άλλες υ οστηρικτικές µονάδες,.χ. ιοίκησης Προσω ικού ή Πληροφορικής-Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, στο λαίσιο του κάθε υ ουργείου. Η εισαγωγή της διάταξης της αραγράφου 17 κρίνεται αναγκαία λόγω των δηµοσιονοµικών συνθηκών της χώρας και στο λαίσιο της ροσ άθειας για εξορθολογισµό του ανθρώ ινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης ενώ διασφαλίζεται η α οτελεσµατικότερη εφαρµογή του λόγου µία ρόσληψη ανά έντε α οχωρήσεις του Ν.3833/2010, ό ως ισχύει. Τέλος, µε την αράγραφο 18 εξασφαλίζεται η α ρόσκο τη στελέχωση και λειτουργία του Σώµατος Ε ιθεωρητών-ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης, δεδοµένης της καθιέρωσης µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και ε όµενα του ν. 4024/2011, νέου συστήµατος βαθµολογικών ροαγωγών των δηµοσίων υ αλλήλων. Πλέον για την κατάληψη θέσης Ε ιθεωρητή Ελεγκτή α αιτείται ο υ άλληλος να διαθέτει σωρευτικά βαθµό και τουλάχιστον δωδεκαετή δηµόσια υ ηρεσία. Με την διάταξη αυτή ε ιτυγχάνεται η αντιστοίχηση των 5

6 τυ ικών ροσόντων ου α αιτούσε ο ν. 3074/2002, δηλαδή την κατοχή του Α βαθµού, ο ο οίος συνε άγονταν σύµφωνα µε άρθρο 80 του ν. 3528/2007 (Α 26) για τους υ αλλήλους ΠΕ κατηγορίας τουλάχιστον δώδεκα χρόνια δηµόσιας υ ηρεσίας, µε το ισχύον βαθµολόγιο και διασφαλίζεται ότι οι υ άλληλοι ου α οσ ώνται στη θέση του Ε ιθεωρητή Ελεγκτή διαθέτουν τα ίδια υψηλά ροσόντα ό ως και µε το ροϊσχύσαν βαθµολόγιο. Ε ί του άρθρου 2 Η εξυγίανση των υ ερχρεωµένων δήµων και εριφερειών α οτελεί κρίσιµη ροϋ όθεση για την ουσιαστική εκ λήρωση της α οστολής της σύγχρονης και ισχυρής το ικής αυτοδιοίκησης καθιστώντας την αράγοντα δυναµικής υ έρβασης της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Η βελτίωση του θεσµικού λαισίου της εξυγίανσης των δήµων και των εριφερειών κατευθύνεται κυρίως ρος την ουσιαστική και αράλληλα ευέλικτη στήριξη των υ ερχρεωµένων δήµων και εριφερειών έτσι ώστε να διαχειρίζονται µε την συνδροµή των χρηµατο ιστωτικών δοµών το χρέος τους, να το εξυ ηρετούν αξιό ιστα χωρίς αράλληλα να αναστέλλουν κρίσιµες ρος τους ολίτες λειτουργίες τους. Στόχος των ροτεινοµένων διατάξεων είναι να καταστήσουν το ρόγραµµα εξυγίανσης ραγµατικό εργαλείο ανάκαµψης και αναγέννησης των υ ερχρεωµένων δήµων και εριφερειών, συµµορφούµενο σε δεσµεύσεις του µεσο ρόθεσµου ρογράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Ειδικότερα µε τις ροτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται τα ακόλουθα: Με τη ρύθµιση της αραγράφου 1 καθίσταται δυνατή η δανειοδότηση για την εξόφληση χρεών ου ροέρχονται α ό κάθε µορφής δα άνες. Η συµ ερίληψη και των λοι ών χρεών λην των ροερχοµένων α ό δα άνες ε ενδύσεων ισχύει µόνο για όσα έχουν γεννηθεί ως χρέη µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2011, έτσι ώστε να αναγκαστούν οι ΟΤΑ να εριορίσουν την υ ερχρέωση και να εξυγιάνουν τα οικονοµικά τους. Με την διάταξη της αραγράφου 2 αρέχεται στους δήµους και στις εριφέρειες ου δεν µ ορούν να ισοσκελίσουν τους ροϋ ολογισµούς τους λόγω υ ερχρέωσης και εφόσον έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εριορισµού των ε ενδυτικών δα ανών τους να εγγράψουν και εν συνεχεία να συνάψουν δάνειο µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή µε ιστωτικά ιδρύµατα. Για την λήψη του δανείου οφείλουν να υ οβάλλουν Σχέδιο Οικονοµικής Υ οστήριξης, το ο οίο ελέγχεται α ό την Ελεγκτική Ε ιτρο ή του άρθρου 262 του ν.3852/2010. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εφαρµογής της διαδικασίας της αρούσας αραγράφου δεν α αιτείται η συνδροµή των ροϋ οθέσεων του άρθρου 264 του ν.3852/2010. Η ρύθµιση της αραγράφου 3 εισάγεται, ροκειµένου να µειωθεί το ε ιτόκιο των δανείων των ΟΤΑ ρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών τους ροσώ ων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ου συνήφθησαν µε νόµο µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και των ο οίων το ε ιτόκιο δανεισµού 6

7 είναι συνδεδεµένο µε το ε ιτόκιο των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου δεκαετούς διάρκειας. Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ανόδου των ε ιτοκίων των 10ετών οµολόγων, το ε ιτόκιο των δανείων αυτών είναι σήµερα δυσβάσταχτο για τους ΟΤΑ. Με την ανωτέρω διάταξη το ε ιτόκιο των δανείων α οσυνδέεται α ό αυτό των οµολόγων και ανακαθορίζεται µε α όφαση του Σ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Η διάταξη της αραγράφου 4 ροτείνεται ροκειµένου να ε ιταχυνθεί η διαδικασία εξυγίανσης των ΟΤΑ. Με την αράγραφο 5 αρατείνεται η ροθεσµία της ερί τωσης γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθµιση των δανείων των ΟΤΑ και των νοµικών τους ροσώ ων κατά τις διατάξεις του αρόντος άρθρου. Η ροθεσµία λήγει την 31 η εκεµβρίου 2011 και µε την ροτεινόµενη διάταξη αρατείνεται κατά ένα εξάµηνο. Η ρύθµιση της αραγράφου 6 κρίνεται α αραίτητη, δεδοµένου ότι αρκετοί ρωτοβάθµιοι ΟΤΑ δεν θα έχουν ψηφισµένους και εγκεκριµένους ροϋ ολογισµούς α ό την αρχή του οικονοµικού έτους 2012 και θα ροσφύγουν στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 160 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, ερί διάρκειας της ισχύος του ροϋ ολογισµού, ροκειµένου να ροβούν σε δα άνες. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό ροβλέ εται µεταξύ άλλων η δυνατότητα ληρωµής για το ρώτο τρίµηνο του έτους των υ οχρεωτικών δα ανών του άρθρου 158 του ιδίου Κώδικα, το ο οίο συµ ληρώνουµε µε τις δα άνες εκείνες, οι ο οίες εάν δεν ραγµατο οιηθούν, θα ροκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση και θα οδηγήσουν σε ακόµη χειρότερη οικονοµική κατάσταση ολλούς ιδιώτες (εργολή τες, ροµηθευτές κλ ) ου συναλλάσσονται µε τους δήµους, εµφανίζοντας τους ΟΤΑ χρεωµένους, αρά το γεγονός ότι µ ορεί να υ άρχουν οι σχετικές ιστώσεις διαθέσιµες για την εξόφληση αυτών των οφειλών και αυξάνοντας ε ι λέον το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 7 εναρµονίζεται και α λο οιείται το καθεστώς και η διαδικασία α όδοσης στους ήµους των εσόδων του άρθρου 259 του ν.3852/2010, µε αυτά του άρθρου 260 ου αφορούν στις Περιφέρειες. Την τελευταία τριετία, ο νοµοθέτης έχει αρατείνει τις συµβάσεις µεταφοράς των µαθητών ροκειµένου να καταστεί δυνατή έως την σύναψη νέων συµβάσεων η α ρόσκο τη µεταφορά των µαθητών. Σε αρκετές ερι τώσεις οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και κατά το τρέχον έτος οι εριφέρειες δεν κατόρθωσαν εντός των οριζοµένων ροθεσµιών να συνάψουν νέες συµβάσεις ή οι συναφθείσες συµβάσεις δεν είχαν εγκριθεί α ό το Ελεγκτικό Συνέδριο µε α οτέλεσµα οι δικαιούχοι κάτοχοι των αρεχοµένων µεταφορικών µέσων να µην έχουν ληρωθεί. Με την ροτεινόµενη ρύθµιση της αραγράφου 8 αρέχεται το δικαίωµα στον Γενικό Γραµµατέα της Α οκεντρωµένης 7

8 ιοίκησης µε δια ιστωτική του ράξη να βεβαιώσει την ραγµατική µεταφορά των µαθητών αλλά και το ύψος της δα άνης δηλαδή να δια ιστώσει ότι η µεταφορά έχει ήδη συντελεστεί και συνε ώς οι αντίστοιχες δα άνες θεωρούνται νόµιµες. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 9 α οσαφηνίζεται ότι νοµίµως α οδόθηκαν τα χρηµατικά οσά ου έχουν κατανεµηθεί έως την , στους Ο.Τ.Α. α βαθµού, ως οσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η α όδοση των ανωτέρω οσών έγινε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3697/2008, µε την ο οία αυξήθηκε α ό την , το οσοστό α ό τα τέλη κυκλοφορίας ου α οτελούσε όρο των Κ.Α.Π. α ό 50% σε 90%. Η αύξηση αυτή έγινε ροκειµένου να καλυφθεί το κόστος µεταφερθεισών κρατικών αρµοδιοτήτων ρος τους ανωτέρω οργανισµούς. Α ό την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ήµων» του ν. 3852/2010, καθώς και της αρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, ήτοι την και εφεξής, τα τέλη κυκλοφορίας δεν α οτελούν λέον όρο των Κ.Α.Π. Με τον τρό ο αυτό, αίρονται τυχόν νοµικές ε ιφυλάξεις ως ρος τη νοµιµότητα α όδοσης των χρηµατικών οσών ου έχουν κατανεµηθεί στους Ο.Τ.Α. έως την , δυνάµει των ροαναφερόµενων διατάξεων του ν. 3697/2008. Με τη διάταξη της αραγράφου 10 ρυθµίζεται το θέµα της εκλογής νέων διοικητικών συµβουλίων στους υφιστάµενους Φορείς ιαχείρισης Στερεών Α οβλήτων κατά το υ όλοι ο της µεταβατικής εριόδου έως την συγχώνευσής τους στον νέο ενιαίο ΦΟ ΣΑ. Με το καταργούµενο τελευταίο εδάφιο της αρ.4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 αρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συµβουλίων ου είχαν εκλεγεί ριν την µε α οτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία τους δεδοµένου ότι τα ερισσότερα των µελών δεν είναι λέον αιρετοί. Με την ροτεινόµενη διάταξη οι δήµοι οφείλουν να ορίσουν νέους αντι ροσώ ους και να συγκροτηθεί το διοικητικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006 και την συστατική ράξη (ανάλογα εάν είναι σύνδεσµοι ή ανώνυµες εταιρίες). Ως ρος τον αριθµό των αντι ροσώ ων ισχύει όµως ο αριθµός ου ροέκυ τε α ό τους ρώην ΟΤΑ ου τώρα είναι δηµοτικές ενότητες και συνε ώς το κάθε δηµοτικό συµβούλιο θα ρέ ει να ορίσει τόσους αντι ροσώ ους όσους αντιστοιχούν στο σύνολο των αντι ροσώ ων των ΟΤΑ ου συγχωνεύθηκαν. Για την αντι ροσω ευτικότερη εκ ροσώ ηση κάθε δήµου µέλους του ΦΟ ΣΑ ροβλέ εται η συµµετοχή και αντι ροσώ ων ου εκλέγονται α ό την µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Ε ί του άρθρου 3 8

9 Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α /2010) ρυθµίζονται τα µέχρι τις βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο, τα ο οία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε..Ε. στις.ο.υ. και τα Τελωνεία. Με την ρύθµιση της αραγράφου 1 οι οφειλέτες µ ορούν να εξοφλήσουν τις υ οχρεώσεις τους µε ευνοϊκές ροϋ οθέσεις, σε λίγες ή ολλές µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστα οσά δόσης α ό τριακόσια (300) εως χίλια (1.000) ευρώ, ανάλογα µε το ρόγραµµα δόσεων ου ε ιλέγει ο οφειλέτης. Λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης ροτείνεται, µε την αράγραφο 1, η τρο ο οίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3888/10 ροκειµένου να αντικατασταθούν-µειωθούν τα ελάχιστα οσά δόσεων των ρογραµµάτων ρύθµισης για να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, και ιδιαίτερα σε αυτούς ου οφείλουν µικρά οσά, να υ αχθούν στα υφιστάµενα ρογράµµατα της ρύθµισης µε ερισσότερες δόσεις. Ε ίσης, ε ειδή οι µέγιστες δυνατές δόσεις της ρύθµισης του άρθρου 14 του ν. 3888/10 βαίνουν συνεχώς µειούµενες (για ρυθµίσεις του εκεµβρίου 2011 α οµένουν 31 δόσεις), καθώς η τελευταία δόση της ρύθµισης είναι υ οχρεωτικά ο Ιούνιος του 2014, ροτείνεται η κατάργηση της αραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ροκειµένου να δοθεί η δυνατότητα ε ιλογής στους οφειλέτες υ αγωγής είτε στην εν λόγω ρύθµιση, είτε σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής των διατάξεων των άρθρων του ν. 2648/98, ό ου οι ροβλε όµενες δόσεις δύνανται να ανέλθουν µέχρι τις 26 και υ ό ροϋ οθέσεις µέχρι και τις 48. Με την αράγραφο 2, καταργείται ενόψει των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, η αράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 µε την ο οία α αγορευόταν η χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, όσον αφορά χρέη ου βεβαιώθηκαν ταµειακά µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3888/2010. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 3 (τρο ο οίηση άρθρου 17 ν.2648/98), καταργείται ρητά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17, το ο οίο αρείχε στην Ε ιτρο ή του άρθρου 15 ν.2648/98 την δυνατότητα να γνωµοδοτεί σε εξαιρετικές ερι τώσεις για χορήγηση δόσεων µέχρι του τρι λασιασµού του αθροίσµατος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, ου δεν υ ερέβαιναν όµως τις 48 µηνιαίες δόσεις κατ ανώτατο όριο και η ελάχιστη µηνιαία δόση ήταν 146,75 ευρώ. Μετά την τρο ο οίηση του άρθρου 18 ν.2648/98 µε το άρθρο 65 ν.3842/2010 ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων της ρώτης και δεύτερης διευκόλυνσης ισούται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων του άρθρου 17 του αρόντος νόµου, κατά συνέ εια η ισχύς του εν λόγω τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 έχει σιω ηρά καταργηθεί. Ε ι λέον ροτείνεται η αναδιατύ ωση του τέταρτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, λόγω της κατάργησης του τρίτου εδαφίου αυτού ώστε να διατηρείται το δικαίωµα για τον ροϊστάµενο της.ο.υ. να αρέχει διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής σε οφειλέτες α ό καταλογισµό α οδοχών, συντάξεων και λοι ών βοηθηµάτων ου έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως σε δόσεις ου δεν υ ερβαίνουν όµως τις σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις κατά 9

10 ανώτατο όριο και µε τον εριορισµό του ελάχιστου ύψους µηνιαίας δόσης στα εκατό (100) ευρώ. Στην αράγραφο 4, µε την ροτεινόµενη κατάργηση της αραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν.2648/98, ό ως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 65 ν. 3842/2010), αρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούµενους ου έχουν υ αγάγει τις οφειλές τους α ό αρακρατούµενους, ε ιρρι τόµενους φόρους, ή φόρο εισοδήµατος τρέχοντος έτους σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, να υ οβάλλουν το αίτηµα της ε ανεξέτασης για αύξηση δόσεων χωρίς την α αραίτητη ροϋ όθεση της κατάθεσης εγγυητικής ε ιστολής ιστωτικού ιδρύµατος. Με την ροτεινόµενη τρο ο οίηση, συνυ ολογίζοντας την οικονοµική συγκυρία γενικά, καθώς και τη δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην ο οία βρίσκονται σ αυτό διάστηµα ολλές ε ιχειρήσεις, εκτιµάται ότι αρέχεται µια ακόµη δυνατότητα για την εραιτέρω καταβολή των χρεών τους ρος το ηµόσιο. Με τις διατάξεις της αραγράφου 5, αρέχεται στον Υ ουργό Οικονοµικών η δυνατότητα χορήγησης αράτασης της ηµ/νίας υ οβολής αίτησης για υ αγωγή στη ρύθµιση της αρ. 5 του άρθρου 18 ν.4002/2011 των ρωτοβάθµιων και των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., των νοµικών ροσώ ων και των ε ιχειρήσεων ου ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσµων Ο.Τ.Α. ου αφορά σε χρέη βεβαιωµένα µέχρι τις ρος το ηµόσιο, καθώς και τα χρέη ου είναι βεβαιωµένα µέχρι , τα ο οία αφορούν σε χρόνο µέχρι και , ου έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε..Ε. στις.ο.υ. και τα Τελωνεία. Η σχετική διάταξη κρίνεται αναγκαία ροκειµένου να καταστεί δυνατή η αράταση υ αγωγής στη σχετική ρύθµιση, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της συνακόλουθης αδυναµίας ολλών εκ των ως άνω οφειλετών, να αντα οκριθούν έγκαιρα στην εξόφληση των ληξι ρόθεσµων υ οχρεώσεών τους ρος το ηµόσιο. Με τις διατάξεις της υ ο αραγράφου 6α, τρο ο οίηση του άρθρου 26 του ν. 1882/90, ό ως ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στη ιεύθυνση Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης οφειλής χρεών ρος το ηµόσιο. Λόγω της ανασυγκρότησης της Γενικής ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων, κρίνεται αναγκαία η ε ικαιρο οίηση αλλά και διεύρυνση αυτής της δυνατότητας. Με τις διατάξεις της υ ο αραγράφου 6β διευρύνεται το εδίο εφαρµογής της βεβαίωσης οφειλής µε σκο ό την εραιτέρω διευκόλυνση των οφειλετών του ηµοσίου για µερική εξόφληση των οφειλών τους, µέσω της µεταβίβασης εµ ραγµάτων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα µε την τρο ο οίηση των ισχυουσών διατάξεων αρέχεται η δυνατότητα µεταβίβασης ακινήτου σε τρίτους και καταβολή του συνολικού τιµήµατος στο ηµόσιο, ακόµη και αν δεν εξοφλείται η οφειλή, µε τον όρο της διασφάλισης του ενα οµένοντος οσού µε λοι ά εριουσιακά στοιχεία ή εγγυήσεις τρίτων. 10

11 Με τις ανωτέρω ροτεινόµενες διατάξεις εκτιµάται ότι θα ε έλθουν άµεσα εισ ρακτικά α οτελέσµατα, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι ενα οµένουσες α αιτήσεις του ηµοσίου. Η ρύθµιση της αραγράφου 7 α οβλέ ει στην α οτρο ή της ακύρωσης των ράξεων διοικητικής εκτέλεσης, όταν ένα ή ορισµένα α ό τα ερισσότερα χρέη, για τα ο οία ε ισ εύδεται η εκτέλεση, κριθούν ως µη οφειλόµενα, εν όλω ή εν µέρει, ενόψει της δυσµενούς, για το ηµόσιο, µεταβολής της άγιας νοµολογίας ε ί του συγκεκριµένου θέµατος (βλ. ΣτΕ 245/2008). Με τις ρυθµίσεις της αραγράφου 8 ρυθµίζονται οι βεβαιωµένες και ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο, καθώς και τα χρέη υ έρ τρίτων, τα ο οία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε..Ε. στις.ο.υ. και τα Τελωνεία. Η ρύθµιση αυτή είναι ευνοϊκότερη και ιο ευέλικτη της ροηγούµενης (άρθρο 14 ν.3888/2010) και κρίνεται α αραίτητη λόγω, αφενός της οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας ολλών φορολογούµενων (φυσικών και νοµικών ροσώ ων) να αντα οκριθούν άµεσα στην εξόφληση των ληξι ρόθεσµων υ οχρεώσεών τους ρος το ηµόσιο και αφετέρου των ε ιτακτικών δηµοσιονοµικών αναγκών για άµεση αύξηση των εσόδων. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εφά αξ µε ολική έκ τωση α ό τις µέχρι τότε ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής, ή να υ αχθούν σε ρογράµµατα τµηµατικής καταβολής µέχρι εξήντα (60) µηνιαίων δόσεων, µε ταυτόχρονη µείωση των εν λόγω ροσαυξήσεων κατά οσοστό ου βαίνει µειούµενο όσο αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων. Τέλος, µε την σύνδεση των υ αγόµενων στη ρύθµιση οφειλών καθώς και της χρονικής εριόδου υ ολογισµού των ροσαυξήσεων εκ ρόθεσµης καταβολής, µε την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στη ρύθµιση, η εν λόγω ρύθµιση α οκτά δυναµικό και όχι στατικό χαρακτήρα, µε α οτέλεσµα να µ ορεί να ενεργο οιηθεί και στο µέλλον µε Υ ουργική Α όφαση, εφόσον οι συνθήκες το υ αγορεύσουν. Η ε ι ρόσθετη ε ίδοση αντιγράφων της εριλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του ρογράµµατος λειστηριασµού στον υ ουργό Οικονοµικών : α) είναι εριττή, β) ε ιβαρύνει ασκό ως την Κεντρική Υ ηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) δηµιουργεί ρόσθετα έξοδα στους ε ισ εύδοντες λειστηριασµούς και δ) ροκαλεί ζηµία στους καταταγέντες δανειστές µεταξύ των ο οίων και στο ηµόσιο καθ όσον η ροεκτεθείσα δα άνη ε ιδόσεως αφαιρείται ως έξοδο εκτελέσεως α ό το λειστηρίασµα κατά την σύνταξη του ίνακα κατατάξεως δανειστών. Για την α οτρο ή των δυσµενών αυτών συνε ειών, ροβλέ εται µε την ροτεινοµένη διάταξη της αραγράφου 9 ότι αντίγραφα της εριλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του ρογράµµατος λειστηριασµού δεν κοινο οιούνται στον υ ουργό Οικονοµικών. 11

12 Προς α οφυγή τυχόν ερµηνευτικών ροβληµάτων α ό την ροτεινοµένη διάταξη, τονίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 6 του ν. 3296/2004 και 28 αρ. 2 του ν.2579/1998 εξακολουθούν να ισχύουν. Η ροτεινόµενη ροσθήκη της αραγράφου 10 έχει σκο ό να ορίσει το φορέα ου θα καθορίσει το οσό της ε ιστρε τέας α οζηµίωσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια της αραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.3986/2011 (Α 142) ροκειµένου στη συνέχεια να εκδοθεί η α όφαση της ε ιστρε τέας α οζηµίωσης. Η ε ιτρο ή του άρθρου 15 η ο οία ορίζεται α ό την ροτεινόµενη διάταξη είναι και αρµόδια σύµφωνα µε το ν.2882/2001 για την εκτίµηση της αξίας των α αλλοτριούµενων ακινήτων. Προκειµένου να ανατεθεί η ενηµέρωση των οφειλετών του ηµοσίου και των Ασφαλιστικών Ταµείων και Οργανισµών, στις Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών (ν.3758/2009) θα ρέ ει να θεσ ισθεί η σχετική νοµοθετική διάταξη της αραγράφου 11. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 3 του ν.3758/2009 (Α 68), µε τον ο οίο καθορίζεται το νοµικό λαίσιο της λειτουργίας των Εταιρειών Ενηµέρωσης Οφειλετών, ως Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις νοούνται: «οι κεφαλαιουχικές εταιρείες ου έχουν ως α οκλειστικό καταστατικό σκο ό την εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών για την ύ αρξη ληξι ρόθεσµων και α αιτητών χρηµατικών οφειλών τους έναντι δανειστών, ριν α ό την διενέργεια δικαστικών ράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, ου ροέρχονται α ό συµβάσεις ίστωσης και εγγύησης και νόµιµες εµ ορικές συναλλαγές, ό ως αγορές αγαθών, αροχή υ ηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και ιστώσεων, χρήση ιστωτικών καρτών, καθώς και τη δια ραγµάτευση του χρόνου, του τρό ου και των λοι ών όρων α ο ληρωµή των οφειλών, κατ εντολή και για λογαριασµό των δανειστών, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 4 του αρόντος». Στο ίδιο άρθρο και στις αραγράφους 1 και 2 καθορίζονται και οι έννοιες, κατά το νόµο αυτό, των οφειλετών και των δανειστών. Έτσι ως οφειλέτες νοούνται: «τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α, ό ως δανειολή τες, εγγυητές ιστώσεων ή καταναλωτές, ό ως ορίζονται στην Αστικό Κώδικα και στην κείµενη νοµοθεσία ερί ροστασίας καταναλωτή». Ως δανειστές δε νοούνται: «κάθε ρόσω ο φυσικό ή νοµικό ου συναλλάσσεται στην αγορά και αρέχει στους ελάτες του ίστωση ο οιασδή οτε µορφής, ό ως ιστωτικά ιδρύµατα, ανώνυµες εταιρείες αροχής ιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κοινής ωφελείας, εταιρείες αροχής σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών, εταιρείες ώλησης καταναλωτικών ροϊόντων και υ ηρεσιών». Καθίσταται λοι όν ρόδηλο, ότι το ηµόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµοί δεν συµ εριλαµβάνονται στην έννοια των δανειστών, κατά τις αρα άνω διατάξεις, καθώς ε ίσης και οι οφειλέτες ρος το ηµόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµούς δεν εριλαµβάνονται στην έννοια των οφειλετών, ό ως αυτοί νοούνται ανωτέρω. 12

13 Ε ί του άρθρου 4 Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς των φορολογικά αναγνωρίσιµων ζηµιών των κοινωφελών ε ιχειρήσεων, ου συγχωνεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010, στα ε όµενα οικονοµικά έτη, µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζουν οι διατάξεις της αραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, δεδοµένου ότι οι εν λόγω ε ιχειρήσεις συγχωνεύονται υ οχρεωτικά βάσει νόµου. Mε τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 2 ρυθµίζονται οι φορολογικές, ως ρος το ΦΠΑ, υ οχρεώσεις του ηµοσίου, των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης, των δηµοτικών κοινωφελών ε ιχειρήσεων και των αµιγώς δηµοτικών ε ιχειρήσεων, σε όσες ερι τώσεις, α ό µη ορθή ερµηνεία των υφιστάµενων διατάξεων, δεν ε έβαλαν στο αρελθόν ΦΠΑ ε ί των υ ηρεσιών ου αρείχαν. Με την ροτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι για υ ηρεσίες ου αρασχέθηκαν µέχρι 31/12/2011 δεν α αιτείται η είσ ραξη του νόµιµα οφειλόµενου ΦΠΑ, εφόσον α οδεικνύεται ότι ο φόρος αυτός δεν χρεώθηκε στους καταναλωτές και κατά συνέ εια οι φορείς αυτοί υ οχρεούνται στην α όδοση του ΦΠΑ µόνο αν ράγµατι τον ε έβαλαν. Περαιτέρω ροτείνεται τυχόν ράξεις ε ιβολής ΦΠΑ καθώς και ράξεις ε ιβολής ροστίµου ου εκδόθηκαν για τις ανωτέρω ράξεις, ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν καταστεί µε ο οιοδή οτε τρό ο οριστικές µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. Ε ι λέον, οσά ου έχουν βεβαιωθεί βάσει ράξεων ου σύµφωνα µε τα ανωτέρω αύουν να ισχύουν διαγράφονται ενώ οσά ου καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν ε ιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 3 τρο ο οιούνται οι διατάξεις της αραγράφου 1 του άρθρου 54 και της ερί τωσης δ της αραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων και των κερδών ου διανέµουν οι ηµεδα ές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες εριορισµένης ευθύνης, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι φυσικά ρόσω α, κάτοικοι Ελλάδος. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η φορολόγηση των ιο άνω εισοδηµάτων µε τις γενικές διατάξεις για τα φυσικά εκείνα ρόσω α ου ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας τους µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 για τα συνολικά εισοδήµατά τους, συµ εριλαµβανοµένων και των µερισµάτων ή κερδών, είναι µικρότερος του 25%, µε δυνατότητα ε ιστροφής του ιστωτικού υ ολοί ου ου ροέκυ τε α ό το συµψηφισµό του φόρου ου είχε αρακρατηθεί στα εισοδήµατα αυτά και λέον, στα συγκεκριµένα εισοδήµατα θα ε έρχεται εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης µε την αρακράτηση του φόρου ε ί αυτών. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους α λο οίησης του φορολογικού συστήµατος, αλλά και λόγω της µειώσεως του αφορολογήτου οσού της κλίµακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 13

14 Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 4, ε ιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 2 κατά το δανεισµό εισηγµένων µετοχών εξωχρηµατιστηρικά, ροκειµένου να υ άρχει ίδια αντιµετώ ιση µε την ώληση εισηγµένων µετοχών, ενώ ροβλέ εται ρητά ότι η σύµβαση του δανεισµού και κάθε συναφής ράξη δεν υ άγονται σε τέλος χαρτοσήµου. Με βάση τη διάταξη, ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των µετοχών και ε ιβάλλεται στην αξία των µετοχών ου δανείζονται. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 5, ροτείνεται η τρο ο οίηση του τίτλου και των αραγράφων 1, 4, 6 και 8 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. ερί διοικητικής ε ίλυσης φορολογικών διαφορών στη Γενική ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων του Υ ουργείου Οικονοµικών. Με τις διατάξεις αυτές, αντικαθίσταται ένας εκ των ροϊσταµένων οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Οικονοµικών ου συµµετέχει ως µέλος στην Ε..Ε.Φ.. α ό έναν ρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή ρώην λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ροκειµένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ε ιτρο ής ως ρος τα µέρη και καθορίζεται ότι το µέλος της Ε ιτρο ής ου θα συµµετέχει α ό το Σ..Ο.Ε. είναι ροϊστάµενος οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης ή Υ οδιεύθυνσης της εν λόγω υ ηρεσίας. Ε ι λέον, και ροκειµένου να ε ιλύονται οι φορολογικές διαφορές κατά τρό ο ενιαίο α ό ένα όργανο, ορίζεται ρητά ότι η Ε..Ε.Φ.. καθίσταται αρµόδια για τη διοικητική ε ίλυση των διαφορών όλων των εκδοθεισών καταλογιστικών ράξεων όλων εν γένει των φορολογικών αντικειµένων α ό τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, υ ό την ροϋ όθεση ότι η Ε ιτρο ή έχει αρµοδιότητα έστω και για µία α ό αυτές, ενώ ροβλέ εται η δυνατότητα ορισµού ως εισηγητών ενώ ιον της Ε ιτρο ής ροσώ ων ανάλογα µε την εξεταζόµενη υ όθεση. Με τις διατάξεις της αραγράφου 6 ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικής φύσεως όσον αφορά εκκρεµείς αιτήσεις διοικητικής ε ίλυσης διαφορών ου έχουν υ οβληθεί ριν την ηµεροµηνία έναρξης υ οβολής αιτήσεων ρος την Ε ιτρο ή ιοικητικής Ε ίλυσης Φορολογικών ιαφορών του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 7 ροστίθεται νέο εδάφιο στην ερί τωση α) της αραγράφου 2 του άρθρου 73, σύµφωνα µε την ο οία, τα νοµικά ρόσω α του άρθρου 2, αρ. 4 και του άρθρου 101, αρ. 1 του ν.2238/1994, ου έχουν ε αγγελµατική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο µε άλλα ρόσω α, αραλαµβάνουν κατά την χειµερινή ερίοδο, αρχικά, ετρέλαιο εσωτερικής καύσης DIESEL και φωτιστικό ετρέλαιο µε χαµηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ. (ήτοι 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο), και στην συνέχεια καταβάλουν την διαφορά µεταξύ του λήρους συντελεστή Ε.Φ.Κ. των ερι τώσεων ζ και ια, της αραγράφου 1 και του ως άνω οριζόµενου χαµηλού συντελεστή, καθώς ε ίσης και του Φ.Π.Α. ου αναλογεί σ αυτή και των λοι ών ε ιβαρύνσεων. Ε ίσης µε 14

15 την ροτεινόµενη διάταξη ορίζεται το χρονικό σηµείο καταβολής συµ ληρωµατικών φορολογικών ε ιβαρύνσεων α ό τα ως άνω ρόσω α, το ο οίο είναι µέχρι και την 20 η Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες οσότητες καυσίµων θέρµανσης της εριόδου α ό 15 Οκτωβρίου µέχρι 31 εκεµβρίου του ροηγούµενου έτους και µέχρι και την 20 η Μαΐου, για τις οσότητες της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 30Α ριλίου του ίδιου έτους. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 8 ροστίθενται στην Εκτελεστική ιυ ουργική Ε ιτρο ή του Εθνικού Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Κατα ολέµησης της Φοροδιαφυγής ως µέλη, ο ιοικητής της Τρά εζας της Ελλάδος ή ο νόµιµος ανα ληρωτής του και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τρα εζών ή ο νόµιµος ανα ληρωτής του. Με την ροτεινόµενες διατάξεις των αραγράφων 9 και 10 βελτιώνεται το εξουσιοδοτικό εριεχόµενο των αρ. 5 και 14 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, ροκειµένου να ε ιταχυνθεί η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των εριφερειακών οργανικών µονάδων του Υ ουργείου Οικονοµικών Ενόψει της ύφεσης ου αντιµετω ίζουν ολλές ε ιχειρήσεις λόγω της αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αυτές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευµένες α οδοχές σε µισθωτούς τους ο οίους α ασχολούν. Με τη ρύθµιση της αραγράφου 11 αυτή δίνεται η δυνατότητα στους µισθωτούς ου εισ ράττουν καθυστερηµένα και σε έτος µεταγενέστερο δεδουλευµένες α οδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 α ό τις ε ιχειρήσεις στις ο οίες α ασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευµένες α οδοχές στο έτος στις ο οίες αυτές εισ ράττονται και όχι στο έτος ου αφορούν (2011) για το ο οίο σύµφωνα µε τις διατάξεις ου ίσχυαν είχαν α οκτήσει δικαίωµα είσ ραξης. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 12 συστήνεται νέα Υ ηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου, καθώς µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α.247), ό ως ισχύει, ροβλέ εται ότι οι δηµόσιες δα άνες ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται ρος ληρωµή α ό τις Υ ηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) ου λειτουργούν σε κάθε Υ ουργείο και δεδοµένου ότι µε το αριθ. 65/2011.δ/γµα (Α.147) διασ άστηκε το Υ ουργείο Εσωτερικών Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε δύο Υ ουργεία: α) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και β) Εσωτερικών, αρίσταται ανάγκη: α) σύστασης νέας Υ Ε στο Υ ουργείο Οικονοµικών/Γ.Λ.Κράτους ου θα λειτουργεί στο Υ ουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και β) ρύθµισης των θεµάτων οργάνωσης της Υ ηρεσίας αυτής. Προς τούτο ροτείνεται: α) η σύσταση της εν λόγω Υ ηρεσίας ου θα λειτουργεί σε ε ί εδο /νσης µε δύο (2) Τµήµατα και β) ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων αυτής ου κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της. Παράλληλα, η Υ Ε ου λειτουργεί σήµερα στο τέως Υ ουργείο Εσωτερικών, 15

16 ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης, µετονοµάζεται σε Υ Ε στο Υ ουργείο Εσωτερικών. Με τις διατάξεις της αρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/95 ό ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν 3871/10 ροβλέ εται ότι για την ανάληψη υ οχρεώσεων ου θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου ε όµενα έτη του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής α αιτείται έγκριση του Υ. Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ιοίκησης και του ε ο τεύοντος Υ ουργού για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Α ό τη µέχρι τώρα εφαρµογή της σχετικής διάταξης ροέκυψε ότι οι φορείς είναι υ οχρεωµένοι να υ οβάλουν αιτήµατα χορήγησης ροεγκρίσεων ακόµη και για οσά ου είναι ασήµαντα µε α οτέλεσµα να ε ιβαρύνονται υ έρµετρα τόσο αυτοί όσο και το Υ ουργείο Οικονοµικών µε γραφειοκρατικές διαδικασίες ου δεν έχουν ουσιαστικό δηµοσιονοµικό α οτέλεσµα. Για την α οφυγή των χρονοβόρων και γραφειοκρατικών αυτών διαδικασιών ροτείνουµε µε την διάταξη της αραγράφου 13 να τρο ο οιηθεί η εν λόγω διάταξη και να ροβλεφθεί ότι α αιτείται ροέγκριση για την ανάληψη υ οχρεώσεων ου υ ερβαίνουν ένα ορισµένο ετήσιο ύψος δα άνης. Ως τέτοιο ετήσιο όριο ροτείνεται το οσό των ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του ροϋ ολογισµού για τους φορείς της Κεντρικής ιοίκησης και το οσό των ευρώ για τους λοι ούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Με το άρθρο 3 του ν. 3920/11 τα χρέη (µέχρι ) των εταιρειών «Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» έναντι του ηµοσίου και ΟΑΣΑ καθώς ε ίσης και του ΟΑΣΑ έναντι του ηµοσίου, του ΙΚΑ ή των Ασφαλιστικών Ταµείων, αναλαµβάνονται α ό το ηµόσιο και µεταφέρονται στον Κρατικό Προϋ ολογισµό. Στον Οργανισµό όµως κατά το 2010 καταβλήθηκαν 210 εκατ. ευρώ α ό το λογ/σµό α οκρατικο οιήσεων ως ροσωρινή ταµειακή διευκόλυνση η τακτο οίηση της ο οίας, µε ε ιστροφή του σχετικού οσού στο ηµόσιο, εκκρεµεί. Ταυτόχρονα οι α αιτήσεις των συγκοινωνιακών φορέων ου δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία α ό την διακίνηση ατόµων µε τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε µειωµένο κόµιστρο µέχρι την δηµοσίευση του αρόντος κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 αρ. 9 του ν. 2669/98 και 20 και 25 του ν.2072/92 αραµένουν α αιτητές. Για να διορθωθεί η µονοµερής ανάληψη υ οχρεώσεων του ηµοσίου χωρίς τον αντίστοιχο συµψηφισµό των α αιτήσεων του ηµοσίου έναντι των αρα άνω φορέων, ροτείνεται µε την διάταξη της αραγράφου 14 να συµ ληρωθεί το άρθρο 3 του ν.3920/11. Λαµβάνοντας υ όψη τις ροβλέψεις της α ό 25 Αυγούστου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 183Α/ ) ερί «Ανάληψης δανειακών υ οχρεώσεων των ήµων Ζωγράφου και Αχαρνών α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών» ό ου α) στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι το Υ ουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει την εξυ ηρέτηση των δανείων ου έχει συνάψει ο ήµος Ζωγράφου µε Τρά εζα του εξωτερικού συνολικού αρχικά εγκριθέντος οσού ευρώ και β) στο άρθρο 2 αυτής ορίζεται ότι τα 16

17 οσά ου έχουν ήδη καταβληθεί α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών και όσα θα καταβάλλονται για την εξυ ηρέτηση των δανείων αυτών µέχρι την λήρη εξόφλησή τους θα αρακρατούνται α ό τους όρους των ΚΑΠ ου αναλογούν στους αρα άνω δήµους. Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας ε ίσης υ όψη ότι λόγω και του ιδιάζοντος αυτού ροβλήµατος, εν µέσω της δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας, ροκύ τει α ολύτως ε ισφαλής η δυνατότητα του ήµου Ζωγράφου να αντε εξέλθει στο θεσµικό του ρόλο, λόγω της υ έρµετρης α οµείωσης των όρων των ΚΑΠ ροτείνεται η διάταξη της αραγράφου 15. Ε ί του άρθρου 5 Με τις ροτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 5 ρυθµίζονται κατε είγοντα θέµατα αρµοδιότητας του Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων ροκειµένου να εναρµονιστεί η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία των οδικών εµ ορευµατικών µεταφορών ό ως καθορίζεται στον ν. 3887/2010, µε τις υ οχρεώσεις ου ανέλαβε η χώρα µε βάση τις διατάξεις του ν.3845/2010 (Α 65). «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας α ό τα κράτη µέλη του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» µε: αα) την σύντµηση της µεταβατικής εριόδου ου καθοριζόταν α ό τις «Τελικές και µεταβατικές διατάξεις» της αρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α 174) για τα ζητήµατα ου αφορούσαν τη χορήγηση των αδειών οδικών µεταφορών, µε αντικατάσταση της διατάξεως αυτής, α ό τις 30 Ιουνίου 2013 ου ροβλε όταν αρχικά, στην 1η Ιανουαρίου 2012, ώστε να εξυ ηρετείται η αναγκαιότητα της άµεσης α ελευθέρωσης του ε αγγέλµατος του οδικού µεταφορέα, ββ) την τρο ο οίηση, λόγω της εφαρµογής της ρυθµίσεως της συντµήσεως της µεταβατικής εριόδου, της ροβλε όµενης στην αράγραφο 7 του άρθρου 14 του ισχύοντος ν. 3887/2010 ειδικής εισφοράς, ανάλογα µε την κατηγορία και το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος, ροκειµένου η νέα διάταξη να είναι σύµφωνη µε την αράγραφο 11 του ιδίου άρθρου του ίδιου νόµου, ου καθορίζει (µε κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων), ώστε το ύψος της να µην υ ερβαίνει το διοικητικό κόστος, ό ως ροβλέ εται στο άρθρο 5 αρ. 5 του ν. 3887/2010 και γγ) την συνακόλουθη κατάργηση της αρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, ου ροέβλε ε την σταδιακή µείωση της ειδικής εισφοράς, καθ ότι η ρύθµιση αυτή καθίσταται λέον άνευ αντικειµένου. Ε ί του άρθρου 6 Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 1 ροστίθεται στον κώδικα δικηγόρων (Ν 3026/1954 ΦΕΚ Α/235/1954) άρθρο 38Α µε το ο οίο ορίζονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις της ροσω ικής ροβολής δικηγόρων 17

18 και δικηγορικών εταιριών. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα δεν υ ήρχε σχετική διάταξη νόµου, λην µιας γενικής α αγόρευσης, ου ροβλέ ονταν στον κώδικα δεοντολογίας άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος ο ο οίος δεν έχει α οκτήσει οτέ ισχύ νόµου. Με τις ροβλε όµενες ρυθµίσεις ε ιτρέ εται στο δικηγόρο ή στη δικηγορική εταιρία η ροβολή, δηµοσιο οίηση και ροώθηση των τοµέων της ε αγγελµατικής δραστηριότητας είτε εντός της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, καθώς και η δηµοσίευση και κυκλοφορία ε αγγελµατικών καταχωρήσεων, έντυ α ή ηλεκτρονικά, στις εφηµερίδες ή στα εριοδικά µε την ροϋ όθεση ότι η ληροφόρηση αυτή να είναι ακριβής και όχι αρα λανητική και να σέβεται την υ οχρέωση τήρησης εµ ιστευτικού χαρακτήρα των ληροφοριών και λοι ών θεµελιωδών αρχών ου διέ ουν την άσκηση του δικηγορικού ε αγγέλµατος. Ε ίσης ροβλέ εται η ε ιβολή οινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων στους αραβάτες της εν λόγω διάταξης και σε ερί τωση υ οτρο ής ε ιβάλλεται η οινή της ροσωρινής αύσης και ροστίµου. Με την διάταξη της αραγράφου 2 ροβλέ εται η υ οχρέωση των ικηγορικών Συλλόγων να δηµοσιεύουν κατ έτος και στο διαδίκτυο τα οικονοµικά τους στοιχεία ( ροϋ ολογισµό και α ολογισµό) καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ειθαρχικών υ οθέσεων ου εισάγονταισ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις ε αυτών α οφάσεις. Η ρύθµιση αυτή ε ιβάλλεται α ό την ανάγκη συµµόρφωσης της Ελλάδας στο ρόγραµµα οικονοµικής ροσαρµογής ου έχει σχεδιαστεί για τη χώρα ( αρ. 4.2 του Μνηµονίου Συνεννόησης για τις συγκεκριµένες ροϋ οθέσεις οικονοµικής ολιτικής). Με την ρύθµιση της αραγράφου 3 αίρονται οι το ικοί εριορισµοί για την σύσταση δικηγορικών εταιρειών. Έτσι δύο ή ερισσότεροι δικηγόροι, µέλη ο οιουδή οτε δικηγορικού συλλόγου της Χώρας, µ ορούν να συστήσουν «Αστική Ε αγγελµατική ικηγορική Εταιρία» ο ουδή οτε. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται µε το καταστατικό της στην εριφέρεια του ικηγορικού Συλλόγου στον ο οίο είναι εγγεγραµµένος τουλάχιστον ένας α ό τους εταίρους. Με την ρύθµιση της αραγράφου 4 αρέχεται η δυνατότητα στη ικηγορική Εταιρεία να ιδρύει υ οκαταστήµατα και στην ηµεδα ή και στην αλλοδα ή. Στη δεύτερη ερί τωση, η ίδρυση αυτή ρέ ει να γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας Ε.Ε. και της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους υ οδοχής. Με τη ρύθµιση της αραγράφου 5 ε ιδιώκεται η τρο ο οίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, η ο οία έχει ως σκο ό τη συµµόρφωση της Ελληνικής ηµοκρατίας µε την α όφαση του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης στην υ όθεση C-61/08, Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή κατά Ελληνικής ηµοκρατίας, η ο οία εκδόθηκε την 24 η Μαΐου

19 Σύµφωνα µε το διατακτικό της α οφάσεως, το ικαστήριο της Ευρω αϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ελληνική ηµοκρατία, ε ιβάλλοντας ροϋ όθεση ιθαγένειας για την ρόσβαση στο συµβολαιογραφικό ε άγγελµα, αρέβη τις υ οχρεώσεις ου υ έχει α ό το άρθρο 43 ΕΚ και ήδη, µε ταυτόσηµη διατύ ωση, άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω αϊκής Ένωσης (στο εξής: «ΣΛΕΕ»). Το άρθρο αυτό α αγορεύει τους εριορισµούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως των υ ηκόων ενός κράτους µέλους στην ε ικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους. Σύµφωνα µε το άρθρο 260 ΣΛΕΕ, εάν το ικαστήριο της Ευρω αϊκής Ένωσης δια ιστώσει ότι ένα κράτος µέλος έχει αραβεί υ οχρέωσή του εκ των Συνθηκών, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα µέτρα ου συνε άγεται η εκτέλεση της α οφάσεως του ικαστηρίου. Σύµφωνα µε άγια νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης, το συµφέρον της άµεσης και οµοιόµορφης εφαρµογής του δικαίου της Ευρω αϊκής Ένωσης ε ιτάσσει η συµµόρφωση του κράτους µέλους µε α όφαση του ικαστηρίου να αρχίσει άµεσα και να λήξει εντός των συντοµότερων δυνατών ροθεσµιών (βλ. ενδεικτικά, ΕΚ , Ε ιτρο ή/γαλλία, C- 121/07, Συλλογή, σελ. Ι-9159, σκ. 21). Με δεδοµένο ότι η ροϋ όθεση ιθαγένειας ροκειµένου για το διορισµό στο ε άγγελµα του συµβολαιογράφου ροβλέ εται στο άρθρο 19 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, το άρθρο αυτό ρέ ει να τρο ο οιηθεί, ροκειµένου η Ελληνική ηµοκρατία να συµµορφωθεί µε την α όφαση του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι η Ελληνική ηµοκρατία δεν ήταν το µόνο κράτος µέλος ου διατηρούσε αντίστοιχο εριορισµό στη νοµοθεσία του. Το ικαστήριο της Ευρω αϊκής Ένωσης έκρινε ότι το Βέλγιο (υ όθεση C-47/08), η Γαλλία (υ όθεση C-50/08), το Λουξεµβούργο (υ όθεση C-51/08), η Αυστρία (υ όθεση C-53/08) και η Γερµανία (υ όθεση C-54/08) αραβίασαν ε ίσης το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, διατηρώντας την ροϋ όθεση της ιθαγένειας για την ρόσβαση στο συµβολαιογραφικό ε άγγελµα. Ε ίσης, εκκρεµούν ενώ ιον του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης αντίστοιχες ροσφυγές της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής κατά της Ολλανδίας (υ όθεση C-157/09) και της Πορτογαλίας (υ όθεση C- 533/09). Ειδικότερα, ε ί του άρθρου: Άρθρο 19 Η νυν ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 αρ. 1 του Κώδικα Συµβολαιογράφων ε ιφυλάσσει το διορισµό στο ε άγγελµα του συµβολαιογράφου µόνο σε ρόσω α ου έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον κατέχουν και τυχίο νοµικού τµήµατος νοµικής σχολής. Η νυν ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 αρ. 2 του Κώδικα Συµβολαιογράφων ε ιφυλάσσει το διορισµό στο ε άγγελµα του συµβολαιογράφου σε οµογενείς ου δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον ληρούν τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται α ό ειδικούς νόµους και κατέχουν και τυχίο νοµικού τµήµατος νοµικής σχολής. 19

20 Με δεδοµένη την α όφαση του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης στην υ όθεση C-61/08, Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή κατά Ελληνικής ηµοκρατίας, τρο ο οιείται η αράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, ροκειµένου να αρέχεται η δυνατότητα διορισµού ως συµβολαιογράφων και υ ηκόων των λοι ών κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης. Οι λοι ές ροϋ οθέσεις διορισµού, οι ο οίες αναφέρονται στην αράγραφο 1 του άρθρου 19 δεν τρο ο οιούνται. Ε ι λέον, ως εκ της ανωτέρω τρο ο οίησης της αραγράφου 1 του άρθρου 19, ε ιβάλλεται η τρο ο οίηση και της αραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Ε ειδή, λέον, οι Έλληνες το γένος ου έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης εµ ί τουν στη ρύθµιση της ρώτης αραγράφου του άρθρου 19 κατά τα ανωτέρω, η αράγραφος 2 του άρθρου αυτού καταλαµβάνει µόνον τους Έλληνες το γένος ου δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης. Οι λοι ές ροϋ οθέσεις διορισµού, οι ο οίες αναφέρονται στην αράγραφο 2 του άρθρου 19 δεν τρο ο οιούνται. Με τη ρύθµιση της αραγράφου 6, ροκειµένου να ικανο οιηθούν οι σωρευµένες έναντι τρίτων υ οχρεώσεις σχετικά µε το έργο της καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης των ικαστικών κτιρίων και συντήρησης µηχανηµάτων και ρογραµµάτων ληροφορικής των Υ ηρεσιών αρµοδιότητας του Υ ουργείου στα λαίσια των ροσφερθέντων υ ηρεσιών, των ο οίων η εξόφληση δεν έχει καταστεί δυνατή, εξαιτίας ε ουσιωδών και τυ ικών ληµµελειών στις σχετικές συµβάσεις, κηρύσσονται νόµιµες οι συµβάσεις ου συνήφθησαν κατά το χρονικό διάστηµα α ό την 1 η Ιουλίου 2010, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3858 (ΦΕΚ102/Α ) έως την έναρξη ισχύος του ροτεινόµενου νόµου, υ ό α αραίτητη βεβαίως ροϋ όθεση ότι η εκτέλεση του ανατεθέντος έργου βεβαιούται α ό τις οικείες ε ιτρο ές αραλαβής. Ε ειδή εκδόθηκε η υ αρ. 41/2011 α όφαση του Πενταµελούς Υ ηρεσιακού Συµβουλίου του Συµβουλίου της Ε ικρατείας, δυνάµει της ο οίας κρίθηκε ότι στις καταργούµενες, βάσει του άρθρου 33 αρ. 1 ερ. α του νόµου 4024/2011 (Α 229), κενές οργανικές θέσεις δεν εριλαµβάνονται οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υ αλλήλων. Ε ειδή, σύµφωνα µε την ανωτέρω υ αρ. 41/2011 α όφαση, η µη υ αγωγή των δικαστικών υ αλλήλων στις ρυθµίσεις ερί κατάργησης οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νόµου 4024/2011 (Α 229) δικαιολογείται λήρως α ό το γεγονός ότι ο ίδιος ο νοµοθέτης έχει ήδη δια ιστώσει µεγάλη καθυστέρηση στην α ονοµή της ικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης µεγάλου όγκου υ οθέσεων, και έχει λάβει µε ρογενέστερους νόµους διάφορα µέτρα ρος την ε ιτάχυνση της α ονοµής της. Ε ειδή η θέσ ιση µέτρων, ό ως η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων αλλά και η θέση σε εργασιακή εφεδρεία και η θέση σε ροσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, ό ως ροβλέ ονται στο ν. 4024/2011 (Α 229), θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθµό, αν δεν µαταίωνε, την ε ίτευξη του ανωτέρω σκο ού του 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους Ελληνική Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί µε fax και µε e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ε ιλογή υ οψηφίων ιευθυντών όλων των

θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ε ιλογή υ οψηφίων ιευθυντών όλων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 8 Τ. Κ.: 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ενηµέρωση και Κατάρτιση Εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση α και β βαθµού για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σύστηµα αξιολόγησης των υ αλλήλων και των οργανικών µονάδων του Κράτους, των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ρώτου και δεύτερου βαθµού και άλλων φορέων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 9-3-2012 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1040526 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα