ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡ. Γ/ΝΖ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ Αξ. Πξση.: ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Ζκ/ληα : 5/9/2014 ΣΜΖΜΑ I ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΛΗΜΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α. Αγνξγηαλίηνπ ΣΖΛ FAX ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΣΑ ΗΔΚ ΣΟΤ ΟΑΔΓ, ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΔΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΗΖ

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1,3,6 θαη 9 ηνπ Ν.Γ. 212/69 «Πεξί Οξγαλψζεσο θαη Γηνηθήζεσο ηνπ ΟΑΔΓ» 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ 405/71 «Πεξί Οξγαλψζεσο, πγθξνηήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ» 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2956/01 «Αλαδηάξζξσζε ηνπ ΟΑΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2009/92 «Δζληθφ χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3879/2010, άξζξν 12 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 5. Σελ ππ αξηζκ / ΚΤΑ «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ» 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3667/08 «Θέκαηα εηδηθψλ επηδνηήζεσλ αλεξγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Καζεθφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3996/2011, άξζξν 64 Φ.Δ.Κ. 170/Α/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 10. Σελ ππ αξηζκ /2014 απφθαζε Γηνηθεηή «Οξηζκφο εηδηθνηήησλ ζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4186/2013 (ΦΔΚ 193/Α/ )» 11. Σελ ππ αξηζκ. 5954/2014 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.Γ.Β.Μ.)» ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Δγθξίλνπκε ηελ εηζαγσγή 2025 ζπνπδαζηψλ θαη ζπνπδαζηξηψλ ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Α εμάκελν θαηάξηηζεο έρνπλ νη απφθνηηνη Λπθείνπ, θαζψο θαη νη απφθνηηνη ΔΠΑ., ΔΠΑΛ., ΣΔΔ Β Κχθινπ πνπδψλ, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ Οη ππνςήθηνη εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην ΗΔΚ πξνηίκεζήο ηνπο ΑΗΣΖΖ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, απφ έσο θαη Γηεπθξηλίδνπκε φηη: 1. Δάλ θαηά ηελ σο άλσ πεξίνδν ππνβνιήο αηηήζεσλ πξνθχςεη αξηζκφο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ εγθχθιην αξηζκνχ, ηφηε ζα αθνινπζήζεη δηαδηθαζία επηινγήο θαη έθδνζεο απνηειεζκάησλ, κεηά απφ κνξηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. απηή ηελ πεξίπησζε φινη νη επηπιένλ ησλ επηηπρφλησλ ππνςήθηνη ζεσξνχληαη σο επηιαρφληεο. 2. Δάλ θαηά ην σο άλσ δηάζηεκα δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, ηφηε φινη νη ππνςήθηνη εγγξάθνληαη ρσξίο επηινγή, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ην ζχλνιφ ηνπο δελ ζα ππνιείπεηαη ηνπ αξηζκνχ δεθαπέληε (15). ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζην ΗΔΚ πξνηίκεζήο ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε Δπηινγήο: Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην Η.Δ.Κ. [ππνρξεσηηθφ]. 2. Σίηινο πνπδψλ: Απαηηείηαη θσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή Πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ, ΔΠΑ. ή ΣΔΔ Β Κχθινπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ), ζα πξνζθνκίδεηαη απνδεηθηηθφ ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηε ρνιηθή Μνλάδα απνθνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν ηειηθφο βαζκφο απνθνίηεζεο. [ππνρξεσηηθφ]. 2

3 ΖΜΔΗΩΖ: ε πεξίπησζε κε απνθνίηεζεο απφ ειιεληθφ ιχθεην, αληί ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε ησλ εμήο: i) Δπίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά ηνλ λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν. ii) Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε απηνχο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ κε αλαγσγή ηνπ Γεληθνχ Μέζνπ Όξνπ βαζκνινγίαο ζηελ 20βάζκηα θιίκαθα. 3. Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην: Φσηνηππία θαη ησλ δχν φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ζα πξνζθνκίδεηαη Γηαβαηήξην ζε ηζρχ (θσηναληίγξαθα ησλ ζειίδσλ κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ). ε πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ παξαπάλσ ζα πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ. [ππνρξεσηηθφ] Δπηζεκαίλεηαη φηη: Α. Οη ππήθννη θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., εθηφο Διιάδαο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ δηαβαηήξην ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, επίζεκα κεηαθξαζκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ππεθνφηεηα ηνπο. Β. Οη αιινδαπνί Διιεληθήο Καηαγσγήο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Γηαβαηήξην ή Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο. Όζνη απφ ηνπο νκνγελείο δελ ππνρξενχληαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην πξνεγνχκελν δειηίν (π.ρ. Ακεξηθήο), ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επίζεκν ηζρπξφ έγγξαθν απφ Πξεζβεία, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή άιιν αξκφδην θνξέα. Γ. Οη αιινδαπνί ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ Γηαβαηήξην θαη άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δηακνλήο έρεη ιήμεη θαη εθφζνλ ν αιινδαπφο θαηέζεζε εκπξφζεζκα αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο, ζεσξείηαη λνκίκσο δηακέλσλ ζηελ Υψξα, κέρξη ε Γηνίθεζε λα απνθαλζεί κε απφθαζε ηεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ. (Πξνζθνκίδεηαη ζην ΗΔΚ αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο). 4. Γηθαηνινγεηηθά πξνυπεξεζίαο (εάλ ππάξρεη): Βεβαίσζε ΗΚΑ (αλαιπηηθφο ινγαξηαζκφο αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ) ή βεβαίσζε Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε πξνυπεξεζία (εκεξνκίζζηα ή έηε) πνπ ηπρφλ πξαγκαηνπνίεζε ν ππνςήθηνο ζε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη εηδηθφηεηα, ή βεβαίσζε Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο επηηήδεπζεο απφ ηνλ ππνςήθην Ζ απφδεημε ηεο πξνυπεξεζίαο είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο: πξνθεηκέλνπ γηα πνιχηεθλν ή ηξίηεθλν γνλέα ή ηέθλν πνιχηεθλεο ή ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο ή κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο έλσζεο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιχηεθλν γνλέα ή ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ: Α, Β θαη Γ. ΔΦΗΣΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ ησλ ππνςεθίσλ σο πξνο ηα θσηναληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ γηα ηα εμήο: 1) Όια ηα θσηναληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Γεκφζην θνξέα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ είλαη επαλάγλσζηα. 2) Αληίζηνηρα γίλνληαη δεθηά θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 3) Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. Ζ ππνβνιή απιψλ, επαλάγλσζησλ θσηναληηγξάθσλ, επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ππνςεθίνπ πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ, εμηζψλεηαη δειαδή νπζηαζηηθά κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/

4 Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο νη ζπγθεθξηκέλνη ππνςήθηνη θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. (λ.1599/1985 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο). ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ επηινγήο θαη εθ φζνλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ππεξβαίλεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ εηζαγσγήο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ΗΔΚ θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο, αλά εηδηθφηεηα, κε κνξηνδφηεζε, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: α) Ο βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΗΔΚ. Σα κφξηα πνπ δίλεη ν ηίηινο είλαη ηφζα φζα ν γεληθφο βαζκφο, κε κεηαηξνπή ηνπ θιαζκαηηθνχ κέξνπο ζε δεθαδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη εθθξαζκέλνο ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ εηθνζαβάζκηα θιίκαθα, γίλεηαη αλαγσγή ηνπ ζε εηθνζαβάζκηα θιίκαθα. β) Ζ ηεθκεξησκέλε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εξγαζηαθή εκπεηξία, ζρεηηθή κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηζπκεί λα θαηαξηηζηεί, είηε ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο εμήο: I. Γηα πξνυπεξεζία ηξηψλ (3) κελψλ δχν (2) κφξηα. II. Γηα πξνυπεξεζία έμη (6) κελψλ ηξία (3) κφξηα. III. Γηα πξνυπεξεζία ελλέα (9) κελψλ ηέζζεξα (4) κφξηα. IV. Γηα πξνυπεξεζία δψδεθα (12) κελψλ έμη (6) κφξηα. γ) Ζ εγγχηεηα ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαηαξηηδνκέλνπ κε ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο ηνπ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, σο αθνινχζσο: I. Γηα δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο δέθα (10) κφξηα. II. Γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο επηά (7) κφξηα. III. Γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο πέληε (5) κφξηα. IV. Γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο δχν (2) κφξηα. δ) Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή επίζεκν έγγξαθν ηεο έλσζεο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο, πέληε (5) κφξηα. ε) Ζ ηδηφηεηα ηξίηεθλνπ γνλέα ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ, ηξία (3) κφξηα. ζη) Ζ ηδηφηεηα ηνπ πξνζηάηε ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ηξία (3) κφξηα. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ- ΔΓΓΡΑΦΔ Ζ αλαθνίλσζε ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο ζα γίλεη ζηηο 2/10/2014 θαη ζα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα κφξηα, πνπ ζπγθεληξψλεη ν θάζε ππνςήθηνο απφ φια ηα θξηηήξηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο εκθαλίδεη ηνπο επηιεγέληεο θαη επηιαρφληεο, αλά εηδηθφηεηα. Σελ επνκέλε ηεο ιήμεο ησλ εγγξαθψλ ησλ επηιεγέλησλ αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΗΔΚ ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ αλά ηκήκα. Απηέο νη ζέζεηο ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο επηιαρφληεο. Απφ έσο θαη , νη επηιεγέληεο ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην ΗΔΚ επηινγήο ηνπο Αίηεζε Οξηζηηθήο Δγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε εγγξαθή ηνπο. Ζ κε θαηάζεζε Αίηεζεο Οξηζηηθήο Δγγξαθήο ζην ΗΔΚ, κέρξη θαη ζεκαίλεη ηε κε απνδνρή ηεο επηινγήο απφ ηνλ ππνςήθην θαη ηελ απψιεηα ηεο αξρηθήο επηινγήο ηνπ γηα εγγξαθή. ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΟΤΓΑΣΩΝ Δ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΔΝΑ ΗΔΚ Ή ΔΓΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΦΟΗΣΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠΟ ΜΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ ΗΔΚ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ. Ζ αλαλέσζε εγγξαθήο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ γίλεηαη απφ έσο θαη ΔΠΗΛΑΥΟΝΣΔ Σηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαη νη επηιαρφληεο, θαηά ζεηξά, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΗΔΚ, ηελ απνδνρή ηεο επηινγήο ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο εγγξαθήο. 4

5 Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζεο νξίδεηαη ε 15 ε Οθησβξίνπ ΠΡΟΟΥΖ: Όζνη καζεηέο - ηξηεο εηζαρζνχλ ζηελ εηδηθφηεηα: Σερληθφο Αξηνπνηφο Εαραξνπιαζηηθήο νθείινπλ λα ππνβιεζνχλ ζε εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο πνπ απαηηείηαη γηα φζνπο απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ / Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΦΔΚ 1199/Β/ Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΗΔΚ ΚΑΘΟΡΗΕΔΣΑΗ Ω ΔΞΖ: Α ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ α. ην ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΩ (Πιαπνχηα 11& Γαξδαλειίσλ /Σ.Κ.12243, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) ζπνπδαζηέο-ηξηεο ζηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζα-Web designer-developer/video Games) (α εμ.) 2. Σερληθφο Φαξκάθσλ Καιιπληηθψλ θαη Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ(α εμ.) 3. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - β. ην ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ (Λεσθ. Γαιαηζίνπ 19/Σ.Κ.11141, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (α εμ.) 2. ηέιερνο Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο (α εμ.) 3. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζα-Web designer-developer/video Games) (α εμ.) γ. ην ΗΔΚ ΔΛΔΤΗΝΑ (Παιαηά Δζλ. Οδφο Αζελψλ Θεβψλ, Μάλδξα Αηηηθήο/Σ.Κ.19600, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. Σερληθφο Φαξκάθσλ Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ (α εμ.) 2. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ.) δ. ην ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (Πεχθσλ 112/Σ.Κ.14122, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) ζπνπδαζηέο-ηξηεο ζηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 1. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ.) 2. Γξαθηζηηθή Δληχπνπ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ (α εμ.) 3. Σερληθφο Ζ/Τ (α εμ.) ε. ην ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ (Γσδεθαλήζνπ 6-12/Σ.Κ.17456, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζαεηθνζηπέληε (25) ζπνπδαζηέο-ηξηεο (1ηκήκα) Web designer-developer/video Games) (α εμ.) 5

6 2. Σερληθφο Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο Αεξηζκνχ & Κιηκαηηζκνχ (α εμ.) 3. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ.) ζη. ην ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ (Γεσξγίνπ Λχξα 140 & Σαηνΐνπ 125, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Σερληθφο Αηζζεηηθήο Σέρλεο & Μαθηγηάδ (α εμ.) 2. ηέιερνο Δκπνξίαο, Γηαθήκηζεο θαη Πξνψζεζεο Πξντφλησλ (Marketing) (α εμ.) 3. Ζρνιεςία ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ:3 δ. ην ΗΔΚ ΜΟΥΑΣΟΤ (Θεζζαινλίθεο 47/Σ.Κ.18345, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ( α εμ.) 2. Σερληθφο Μεραλνηξνληθήο ( α εμ.) ε. ην ΗΔΚ ΡΔΝΣΖ (Π. Ράιιε 83 & Κεθηζνχ/Σ.Κ.18233, ηει ) ζα εβδνκήληα πέληε (75) 1. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) 2. Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (α εμ.) 3. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ( α εμ.) ζ. ην ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ (Θ. νθνχιε 93/ Σ.Κ , ηει.: ) ζα εηζαρζνχλ εηθνζηπέληε (25) 1. Σερληθφο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Τπεξεζία Τπνδνρήο - Τπεξεζία νξφθσλ - Δκπνξεπκαηνγλσζία) ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 1 ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΩΝ: 575 σπουδαστές Β ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ α. ην ΗΔΚ ΒΔΡΟΗΑ (Πεξ. Αζσκάησλ πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο/Σ.Κ.59100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) ζπνπδαζηέο ηξηεο ζηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 1. Βνεζφο Φπζηθνζεξαπείαο (α εμ.) 2. Σερληθφο Αηζζεηηθήο ηέρλεο θαη Μαθηγηάδ (α εμ.) 3. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) β. ην ΗΔΚ ΘΔ/ΚΖ (Λαγθαδά /Σ.Κ.56123, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφ (100) 1. Σερληθφο Ζ/Τ (α εμ.) 2. Πξνπνλεηήο Αζιήκαηνο ( α εμ.) 3. Γξαθηζηηθή Δληχπνπ θαη Ζιεθηξνληθψλ κέζσλ (α εμ.) 4. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 4 γ. ην ΗΔΚ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ (Πεξηνρή Κνπξή/Σ.Κ.50200, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Αηζζεηηθφο Πνδνινγίαο - Καιισπηζκνχ Νπρηψλ & Ολπρνπιαζηηθήο (α εμ.) 6

7 2. Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (α εμ.) 3. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζα- Web designer-developer/video Games) (α εμ.) ε. ην ΗΔΚ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ (Θεζζαινλίθεο 73/Σ.Κ.57013, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφ (100) 1. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ( α εμ.) 2. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) 3. Σερληθφο Υεηξνπνίεηνπ Κνζκήκαηνο θαη ρεδηαζκνχ Κνζκήκαηνο ( α εμ.) 4. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 4 ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 350 σπουδαστές Γ ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ α. ην ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ (7 ν ρηι. νδνχ Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ/Σ.Κ.66100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. Σερληθφο Ζ/Τ (α εμ.) 2. ηέιερνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο (α εμ.) β. ην ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ (Πεξηγηάιη 2/Σ.Κ.65201, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφ (100) 1. Σερληθφο Αηζζεηηθήο ηέρλεο θαη Μαθηγηάδ ( α εμ.) 2. Σερληθφο Ζ/Τ ( α εμ.) 3. Αηζζεηηθφο Πνδνινγίαο - Καιισπηζκνχ Νπρηψλ & Ολπρνπιαζηηθήο (α εμ.) 4. Σερληθφο Κνκκσηηθήο ηέρλεο (α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 4 γ. ην ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Υίιηα Γέλδξα/Σ.Κ.69100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Σερληθφο Φαξκάθσλ Καιιπληηθψλ & Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ (α εμ.) 2. Σερληθφο Αηζζεηηθήο Σέρλεο & Μαθηγηάδ (α εμ.) 3. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - δ. ην ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ (Λαραλφθεπσλ 2/Σ.Κ.67100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφλ είθνζη πέληε (125) 1. Σερληθφο Αξηνπνηφο - Εαραξνπιαζηηθήο (α εμ.) 2. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ.) 3. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) 4. Σερληθφο Φαξκάθσλ Καιιπληηθψλ θαη Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ (α εμ.) 5. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 5 ε. ην ΗΔΚ ΟΡΔΣΗΑΓΑ (Κσλ/πφιεσο 62/Σ.Κ.68200, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 7

8 1. Αηζζεηηθφο Πνδνινγίαο - Καιισπηζκνχ Νπρηψλ & Ολπρνπιαζηηθήο (α εμ.) 2. Σερληθφο Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Πνιπκέζα- Web designer-developer/video Games) ( α εμ.) ζη. ην ΗΔΚ ΔΡΡΩΝ (6 ν ρικ. Δζληθήο νδνχ εξξψλ Θεζ/θεο, Λεπθψλαο/Σ.Κ.62100, ηει θ 50096) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. ηέιερνο Τπεξεζηψλ Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (α εμ.) 2. Σερληθφο Αηζζεηηθήο Σέρλεο θαη Μαθηγηάδ (α εμ) ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ: 450 σπουδαστές Γ ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΘΔΑΛΗΑ α ην ΗΔΚ ΒΟΛΟΤ (Αζελψλ 64/Σ.Κ.38334, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) ζπνπδαζηέο ηξηεο ζηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 1. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) 2. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ (α εμ.) β. ην ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ (Σξηθάισλ 226/Σ.Κ.43100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ) 2. πληεξεηέο Έξγσλ Σέρλεο θαη Αξραηνηήησλ (α εμ.) γ. ην ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ (Μεγάιε Βξχζε/Σ.Κ.35100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφ (100) 1. Σερληθφο Φαξκάθσλ Καιιπληηθψλ θαη Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ (α εμ.) 2. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ ( α εμ.) 3. ηέιερνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο.(α εμ.) 4. Σερληθφο Αηζζεηηθήο ηέρλεο θαη Μαθηγηάδ ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 4 δ. ην ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ (Δξκνγέλνπο 10/Σ.Κ.41447, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) ζπνπδαζηέο ηξηεο ζηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: 1. Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ (α εμ.) 2. Σερληθφο Κνκκσηηθήο Σέρλεο (α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΘΕΑΛΙΑ: 250 σπουδαστές Δ ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΖΠΔΗΡΟΤ α. ην ΗΔΚ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ (3 ν ρικ. Δζλ. Οδνχ Ησαλλίλσλ-Αζελψλ/Σ.Κ.45000, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. Σερληθφο Μεραλνηξνληθήο (α εμ) 2. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ: 50 σπουδαστές 8

9 Σ ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ α. ην ΗΔΚ ΑΓΡΗΝΗΟΤ (Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο/Σ.Κ.30100, ηει , ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. Σερληθφο Κνκκσηηθήο Σέρλεο ( α εμ.) 2. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - β. ην ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Δζλ. Οδφο Καιακάηαο-Αζήλαο, Αζπξφρσκα/Σ.Κ.24100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Σερληθφο Αηζζεηηθήο ηέρλεο θαη Μαθηγηάδ ( α εμ.) 2. Σερληθφο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο (Τπεξεζία Τπνδνρήο - Τπεξεζία νξφθσλ - Δκπνξεπκαηνγλσζία) (α εμ.) 3. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - δ. ην ΗΔΚ ΠΑΣΡΑ (Παλεπηζηεκίνπ 21, Ρίν/Σ.Κ.26500, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εβδνκήληα πέληε (75) 1. Γξαθηζηηθή Δληχπνπ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ (α εμ.) 2. Σερληθνο Ζ/Τ (α εμ.) 3. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - ε. ην ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ (4 ν ρικ. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ/Σ.Κ.27100, ηει ) ζα εηζαρζνχλ πελήληα (50) 1. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - Φνξνηερληθνχ Γξαθείνπ ( α εμ.) 2. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ) ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ: 250 σπουδαστές Ε ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΚΡΖΣΖ α. ην ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (Υξηζηνκηράιε 64/Σ.Κ.71304, ηει ) ζα εηζαρζνχλ εθαηφ (100) 1. ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ - Φνξνηερληθνχ Γξαθείνπ (α εμ.) 2. Σερληθφο Φαξκάθσλ -Καιιπληηθψλ θαη Παξεκθεξψλ Πξντφλησλ ( α εμ.) 3. Σερληθφο Μεραληθφο Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ & Μεραληθφο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ (α εμ) 4. ηέιερνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ( α εμ.) ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ: 4 ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ ΚΡΗΣΗ: 100 σπουδαστές 9

10 Σα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο (κεηά απφ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο Δπηπέδνπ 4. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΜΠΑΣΕΟΓΛΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ 10

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα