ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ ων και των νοµικών ροσώ ων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής ΝΠΙ ) να ε ικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση τεχνολογιών ληροφορικής και ε ικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) και β) η ρύθµιση της χρήσης των ΤΠΕ α ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα εντός του λαισίου και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υ οστήριξη της άσκησης των αρµοδιοτήτων και συναλλαγών τους. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων ο νόµος αυτός εφαρµόζεται α) ως ρος την άσκηση αρµοδιοτήτων, ό ως η έκδοση ράξεων α ό φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων, β) ως ρος την ηλεκτρονική ε ικοινωνία µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα γ) ως ρος την ηλεκτρονική ε ικοινωνία και αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών ροσώ ων ή/και ΝΠΙ. δ) ως ρος την ρόσβαση των φυσικών ροσώ ων ή ΝΠΙ σε δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα και τη διάθεσή τους για εραιτέρω χρήση 2. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται και στην ερί τωση ου µέρος της έκδοσης ή διεκ εραίωσης ράξης ή ενέργειας, της ε ικοινωνίας ή της συναλλαγής ραγµατο οιείται µε µη ηλεκτρονικό τρό ο. Στην ερί τωση αυτή εφαρµόζεται σε εκείνα τα στάδια της ράξης, ενέργειας, ε ικοινωνίας ή συναλλαγής, τα ο οία ραγµατο οιούνται µε ηλεκτρονικό τρό ο. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκο ούς του αρόντος νόµου νοούνται ως Αρχή Εγγραφής Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: η οντότητα ου είναι αρµόδια για τη συλλογή των α αιτούµενων στοιχείων και την ιστο οίηση της ταυτότητας ενός ροσώ ου ου αιτείται εγγραφής σε κά οια ηλεκτρονική υ ηρεσία. Αρχή Πιστο οίησης: η οντότητα ου είναι αρµόδια για τη(ν) (τεχνική) διαχείριση των ψηφιακών ιστο οιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωή τους. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων : ένα οργανωµένο λαίσιο α ό έννοιες, αντιλήψεις, αρχές, ολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα ου α αιτούνται για να ροστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος (εφεξής ΠΣ), αλλά και το σύστηµα ολόκληρο, α ό κάθε σκό ιµη ή τυχαία α ειλή. Ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής και Ε ικοινωνιών ΤΠΕ : η ασφάλεια της τεχνολογικής υ οδοµής των ΠΣ, συµ εριλαµβανοµένων και των ε ικοινωνιακών (υ ο) συστηµάτων του. Ασφάλεια Πληροφοριών/δεδοµένων: η ασφάλεια των δεδοµένων ου διακινούνται, υ οβάλλονται σε ε εξεργασία και α οθηκεύονται στα στοιχεία του ΠΣ. εδοµένα ροσω ικού χαρακτήρα: κάθε ληροφορία ου αφορά ένα φυσικό ρόσω ο, η ταυτότητα του ο οίου είναι ροσδιορισµένη ή µ ορεί να ροσδιοριστεί. ια ιστευτήρια: εχέγγυα ου αρουσιάζει το ρόσω ο ου είναι χρήστης υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ροκειµένου να α οδείξει την ταυτότητά του Εγγραφή: η διαδικασία ου συνίσταται στη δήλωση της βούλησης να γίνεται χρήση µιας υ ηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την υ οβολή τυχόν δικαιολογητικών και νοµιµο οιητικών εγγράφων και την αροχή αναγνωριστικών 2

3 Ε ιβεβαίωση ταυτότητας (Αυθεντικο οίηση) η διαδικασία ιστο οίησης και ε ιβεβαίωσης της ταυτότητας των φυσικών και νοµικών ροσώ ων, τα ο οία είναι χρήστες υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ου βασίζεται στα δια ιστευτήρια ου κατέχουν, και µε την ο οία αναγνωρίζεται και ε ιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός ροσώ ου ή κά οιων χαρακτηριστικών της. Ευρετηρίαση: η δηµιουργία υ οδοµής για την ταχεία αναζήτηση ληροφοριών και δεδοµένων σε ένα αρχείο ή συλλογή ληροφορίας και εγγράφων Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα ο οία είναι ροσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υ οβάλλονται σε ε εξεργασία µε χρήση ΤΠΕ Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: Το σύνολο των ενεργειών ου α οσκο ούν στην καταχώριση, ρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόµηση και συντήρηση των διοικητικών εγγράφων ου δηµιουργήθηκαν α ό τους φορείς δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικών εγγράφων ου εριήλθαν σε αυτούς α ό τρίτους και ραγµατο οιούνται µέσω ληροφοριακών συστηµάτων/τεχνολογιών ληροφορικής και ε ικοινωνιών. Ηλεκτρονικό έγγραφο : κάθε µέσο, το ο οίο χρησιµο οιείται α ό υ ολογιστικό ληροφοριακό σύστηµα, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρό ο, για εγγραφή, α οθήκευση, αραγωγή ή ανα αραγωγή στοιχείων ου δεν µ ορούν να αναγνωστούν άµεσα, ό ως ε ίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο ο οίο εγγράφεται ο οιαδή οτε ληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα υλικά αυτά ε ιφέρουν έννοµες συνέ ειες ή ροορίζονται ή είναι ρόσφορα να α οδείξουν γεγονότα ου έχουν έννοµη σηµασία. Ηλεκτρονική ληρωµή: κάθε οικονοµικού χαρακτήρα συναλλαγή ου διενεργείται ηλεκτρονικά και αρέχει τη δυνατότητα α όδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα α ό το µέσο ληρωµής ου χρησιµο οιείται. Ηλεκτρονικό ρωτόκολλο: Ηλεκτρονικό ρωτόκολλο είναι το ληροφοριακό σύστηµα ου εξυ ηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανοµή των διακινούµενων εγγράφων µε ό οιο µέσο κι αν αυτά αράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται. Hλεκτρονική ταυτότητα/ταυτο οίηση: ο οιοδή οτε µέσο ή µέθοδος ου χρησιµο οιεί το ρόσω ο ου είναι χρήστης υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη δήλωση και αναγνώριση της ταυτότητάς του αναφορικά µε την ρόσβαση σε µια ηλεκτρονική υ ηρεσία. 3

4 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: κάθε µήνυµα µε κείµενο, φωνή, ήχο ή εικόνα ου α οστέλλεται µέσω δηµόσιου δικτύου ε ικοινωνιών, το ο οίο µ ορεί να α οθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερµατικό εξο λισµό του αραλή τη έως ότου αραληφθούν α ό αυτόν. Ηλεκτρονική υ ογραφή: δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, τα ο οία είναι συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα ή συσχετίζονται λογικά µε αυτά και τα ο οία χρησιµεύουν ως µέθοδος α όδειξης της γνησιότητας. Πιστο οιητικό: ηλεκτρονική βεβαίωση, η ο οία συνδέει δεδοµένα ε αλήθευσης υ ογραφής µε ένα άτοµο και ε ιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση ου εριγράφει τις στρατηγικές, ε ιλογές, ροτεραιότητες, διαδικασίες και µέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέµατα ασφάλειας ληροφοριακών συστηµάτων, ασφάλειας τεχνολογίας ληροφορικής και ε ικοινωνιών και ασφάλειας ληροφοριών. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες ενός εκάστου για την εφαρµογή των ε ιλεγµένων διαδικασιών ασφάλειας. Προηγµένη ηλεκτρονική υ ογραφή: ηλεκτρονική υ ογραφή, ου ληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υ ογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και α οκλειστικά την ταυτότητα του υ ογράφοντος, γ) δηµιουργείται µε µέσα τα ο οία ο υ ογράφων µ ορεί να διατηρήσει υ ό τον α οκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα ο οία αναφέρεται κατά τρό ο τέτοιο ώστε να µ ορεί να εντο ισθεί ο οιαδή οτε µεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. Ταυτο οίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας α ό το χρήστη στις υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαδικασία ε αλήθευσης ταυτότητας. Υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: υ ηρεσίες ου συνίστανται στην αραγωγή, διακίνηση και διαχείριση ληροφοριών και (ηλεκτρονικών ) εγγράφων και στην αροχή υ ηρεσιών α ό φορείς του δηµόσιου τοµέα ή/και στην ραγµατο οίηση συναλλαγών µε αυτούς τους φορείς µε χρήση ΤΠΕ. Υ ηρεσία χρονοσήµανσης: ορίζεται η δηµιουργία των α αραίτητων τεκµηρίων για ένα σύνολο δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή, έτσι ώστε να µ ορεί να α οδειχθεί ότι τα δεδοµένα αυτά υ ήρχαν σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Φορείς δηµόσιου τοµέα: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και εριφερειακές, αυτοτελείς δηµόσιες υ ηρεσίες, νοµικά ρόσω α δηµοσίου δικαίου, ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οργανισµοί το ικής αυτοδιοίκησης ρώτου και δευτέρου 4

5 βαθµού και τα νοµικά ρόσω α και ε ιχειρήσεις αυτών. Για τους σκο ούς του αρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται α) τα νοµικά ρόσω α ιδιωτικού δικαίου ου ανήκουν στο κράτος ή ε ιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις α ό κρατικούς όρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου ροϋ ολογισµού τους και β) οι δηµόσιες ε ιχειρήσεις και οργανισµοί ου ροβλέ ονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005. Χρήστες υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: τα φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ ου χρησιµο οιούν υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως χρήστες υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοούνται και οι υ άλληλοι και λειτουργοί των φορέων δηµόσιου τοµέα ου χρησιµο οιούν υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνηση στο λαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Χρονοσήµανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία ου δηλώνουν µε ασφάλεια την ηµεροµηνία και ώρα ου έχει λάβει χώρα µία ράξη ή ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 4 Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµο οιούν τις ΤΠΕ και τις υ ηρεσίες κι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τηρώντας τις αρχές της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. 2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµο οιούν τις ΤΠΕ και τις υ ηρεσίες κι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον αρόντα νόµο, µεριµνώντας για την ασφάλεια των συστηµάτων και υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ρόσβαση σε αυτές. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα αρέχουν τη δυνατότητα της χρήσης υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω της Κεντρικής ιαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού ηµοσίου, και, κατά ερί τωση, άλλων υλών ή τό ων ρόσβασης ου ορίζονται ειδικά. Με κοινή α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού ροσδιορίζονται κάθε φορά οι υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ου αρέχονται µέσω των Κέντρων 5

6 Εξυ ηρέτησης Πολιτών (εφεξής ΚΕΠ), της Κεντρικής ιαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού ηµοσίου και, κατά ερί τωση, άλλων υλών ή τό ων ρόσβασης ου ορίζονται ειδικά. 3. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για την εγκυρότητα, νοµιµότητα, ακεραιότητα, ακρίβεια και ε ικαιρο οίηση των ληροφοριών, στις ο οίες τα συναλλασσόµενα µε τον φορέα φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ έχουν ρόσβαση µε χρήση ΤΠΕ. 4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα φροντίζουν για την ασφάλεια των δεδοµένων και, των ηλεκτρονικών εγγράφων ου αράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή µε ο οιοδή οτε τρό ο διαχειρίζονται καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υ ηρεσιών ου αρέχουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων ου έχουν ανατεθεί σε αυτούς. 5. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαµορφώνουν την ληροφόρηση και ε ικοινωνία και εν γένει τις υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρό ο, ώστε αυτές να είναι φιλικές ρος τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως ρος την ρόσβαση σε ληροφορίες και υ ηρεσίες και να λαµβάνουν υ όψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ρόσβασης ορισµένων οµάδων ή ατόµων και ιδίως των ατόµων µε ανα ηρία. 6. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαµόρφωση και ροµήθεια των αντίστοιχων ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων και υ ηρεσιών ρέ ει να γίνεται µε γνώµονα την ροσβασιµότητα των ατόµων µε ανα ηρίες και τη δυνατότητα αξιο οίησης των σχετικών υ ηρεσιών α ό αυτά. 7. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα διασφαλίζουν ότι η αροχή των υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται κατά τρό ο ου υ οστηρίζει και ενθαρρύνει, ιδίως µε τεχνικά µέσα και την ε ιλογή των κατάλληλων µορφών αδειών χρήσης, την ρόσβαση στην ληροφορία του δηµόσιου τοµέα και την εραιτέρω χρήση αυτής κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 5 ηµιουργία δικτυακού τό ου 1. Κάθε φορέας δηµόσιου τοµέα υ οχρεούται να δηµιουργεί και να διατηρεί δικτυακό τό ο µε τις κατάλληλες εφαρµογές, ιδίως για την υ οβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων α ό τα συναλλασσόµενα µε αυτόν φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ. Η υ οχρέωση αυτή εκ ληρώνεται και µε α λή φιλοξενία σχετικής µε τον συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τό ο ου διαχειρίζεται ιεραρχικά ροϊσταµένη ή ε ο τεύουσα αυτού αρχή, υ ό την ροϋ όθεση ότι διατίθεται εµφανώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής ε ικοινωνίας µε τον συγκεκριµένο φορέα. 6

7 2. Ο δικτυακός τό ος οφείλει να αρέχει µε κάθε ρόσφορο τρό ο τη δυνατότητα ε ικοινωνίας ς των φυσικών ροσώ ων και των ΝΠΙ µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα, ιδίως µε τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τη διαµόρφωση ειδικού χώρου για την διατύ ωση των ερωτηµάτων κάθε ενδιαφερόµενου. 3. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα ροσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τό ου, τηρώντας τις αρχές της δηµοσιότητας, της οιότητας, της ασφάλειας, της ροσβασιµότητας και της διαλειτουργικότητας. Στον δικτυακό τό ο εριλαµβάνεται αναφορά των στοιχείων του υ ευθύνου τήρησης και του ανα ληρωτή του και των στοιχείων ε ικοινωνίας αυτών. 4. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι δικτυακοί τό οι ου δηµιουργούνται και τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ροηγουµένων αραγράφων είναι τό οι ελεύθερης και χωρίς εριορισµούς ρόσβασης. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ροσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές ροδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης καθώς και οι γενικοί όροι ως ρος την ολιτική ασφάλειας και την ολιτική ροστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τό ων ου διατηρούν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα. Άρθρο 6 Πληροφοριακές υ οχρεώσεις των φορέων του δηµόσιου τοµέα 1. Με την ε ιφύλαξη των ροϋ οθέσεων, των όρων και των εριορισµών ου ροβλέ ονται α ό την κείµενη νοµοθεσία ως ρος την ρόσβαση στα έγγραφα, ως ρος την εραιτέρω χρήση των ληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και ως ρος την ε εξεργασία και ροστασία των δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να δηµοσιο οιούν και να καθιστούν ροσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τό ους τους, τις ληροφορίες ου τους αφορούν ή διαθέτουν. Οφείλουν ιδίως να καθιστούν µε εύλη το τρό ο ροσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο τη βασική νοµοθεσία ου αναφέρεται στα εκάστοτε εδία αρµοδιότητάς ή δραστηριότητάς τους, ληροφορίες για τις υ ηρεσίες και συναλλαγές, οι ο οίες αρέχονται α ό αυτούς ιδίως µε χρήση ΤΠΕ καθώς και κάθε άλλη ληροφορία, η ρόσβαση στην ο οία διευκολύνει την άσκηση δικαιωµάτων ή την εκ λήρωση υ οχρεώσεων ου ροβλέ ει ο νόµος. 2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τις ως άνω ληροφορίες και έγγραφα σε δεκτική εραιτέρω χρήσης και ε εξεργάσιµη, µε 7

8 αυτοµατο οιηµένα µέσα, µορφή. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν ιδίως να διαθέτουν σε δεκτική εραιτέρω χρήσης και ε εξεργάσιµη, µε αυτοµατο οιηµένα µέσα, µορφή στους δικτυακούς τό ους τους τα υ οδείγµατα-κείµενα αιτήσεων, δηλώσεων, αραστατικών ου είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωµάτων ή την εκ λήρωση υ οχρεώσεων των συναλλασσοµένων µε αυτούς, ανεξάρτητα α ό το εάν η σχετική ε ικοινωνία ή συναλλαγή θα ραγµατο οιηθεί µε ηλεκτρονικό ή µη τρό ο. 3. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα εγγυώνται την εγκυρότητα και νοµιµότητα και µεριµνούν για την οιότητα και ε ικαιρο οίηση των ληροφοριών και εγγράφων ου αναρτούν ή κοινο οιούν ρος ανάρτηση στην Κεντρική ιαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού ηµοσίου ή στην κατά ερί τωση ροβλε όµενη ύλη ή τό ο ρόσβασης. 4. Με την ε ιφύλαξη των διατάξεων για την ροστασία του ατόµου α ό την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την ροστασία της νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την εραιτέρω χρήση των ληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, οι ληροφορίες ου δηµοσιο οιούνται, ανακοινώνονται και κοινο οιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος άρθρου, µ ορούν ελεύθερα να µεταφορτώνονται, να ροσκτώνται, να α οθηκεύονται, να τυγχάνουν ε εξεργασίας, να διαδίδονται και να χρησιµο οιούνται εραιτέρω υ ό τον όρο ότι µνηµονεύεται κατάλληλα η ηγή τους και δεν εµφανίζονται ως ρωτότυ ες ληροφορίες, εάν έχουν υ οστεί µετατρο ές. 5. Οι εριορισµοί και οι όροι χρήσης των ληροφοριών και εγγράφων ου αναρτώνται ρέ ει να δηµοσιεύονται κατά σαφή και εµφανή τρό ο στον δικτυακό τό ο του φορέα του δηµόσιου τοµέα. Οι τρο ο οιήσεις των εριορισµών και των όρων χρήσης ρέ ει να είναι άµεσα και ευχερώς αναγνωρίσιµες. 6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να µεριµνούν για την ευρετηρίαση και τεκµηρίωση της ληροφορίας ου διαθέτουν, ό ως και για την αροχή υ ηρεσιών καταλόγου, αναζήτησης και αυτοµατο οιηµένης αίτησης και διάθεσης ληροφοριών και εγγράφων του δηµοσίου τοµέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 7 Γενικές αρχές ροστασίας δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα αρέχουν υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε σεβασµό του δικαιώµατος ροστασίας δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών ροσώ ων. 8

9 2. Κατά τον σχεδιασµό, διαµόρφωση και ροµήθεια ληροφοριακών συστηµάτων και υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση των ε ι τώσεών τους στην ιδιωτικότητα και στην ροστασία των δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα. 3. Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η ροµήθεια ληροφοριακών συστηµάτων και υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ρέ ει να γίνεται, λαµβάνοντας υ όψη το δικαίωµα ροστασίας των ροσω ικών δεδοµένων και την ανάγκη διαµόρφωσης των συστηµάτων και υ ηρεσιών κατά τρό ο ώστε να διασφαλίζεται η ε εξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα. 4. Με την ε ιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του αρόντος νόµου ο ν. 2472/1997 εφαρµόζεται για την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα ου λαµβάνει χώρα στο λαίσιο της αροχής υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 5. Ό ου ο αρών νόµος α αιτεί τη συγκατάθεση του ροσώ ου για την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα η σχετική δήλωση µ ορεί να δίδεται και µε χρήση ΤΠΕ. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ου είναι υ εύθυνος ε εξεργασίας εξασφαλίζει ότι η δήλωση, η ο οία καταγράφεται µε ασφαλή τρό ο, είναι ανά άσα στιγµή ροσβάσιµη και µ ορεί ο οτεδή οτε να ανακληθεί χωρίς αναδροµικό α οτέλεσµα. Άρθρο 8 ικαιώµατα των ροσώ ων σε σχέση µε την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα για σκο ούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1. Εφόσον τα φυσικά ρόσω α ε ιθυµούν να χρησιµο οιηθούν τα δεδοµένα ροσω ικού χαρακτήρα ου τα αφορούν και έχουν γνωστο οιήσει σε φορείς του δηµόσιου τοµέα για µελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές τους µε τους φορείς αυτούς αρέχουν ρος τούτο την έγγραφη συγκατάθεσή τους µετά α ό ενηµέρωση για τις ενδεχόµενες µελλοντικές χρήσεις και τους σκο ούς ου ε ιδιώκονται, τους α οδέκτες και τις κατηγορίες α οδεκτών καθώς και την ύ αρξη δικαιωµάτων ρόσβασης και αντίρρησης. 2. Περαιτέρω χρήση δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών ε ιτρέ εται εφόσον τα δεδοµένα αυτά καταστούν ανώνυµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 του αρόντος είτε µε έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών 9

10 ροσώ ων ή των νοµίµων εκ ροσώ ων τους κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 2472/97 για την ροστασία του ατόµου α ό την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα, ό ως ισχύει 3. Με ράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσω ικού Χαρακτήρα ορίζονται οι ειδικότερες λε τοµέρειες για την ενηµέρωση των ροσώ ων και την αροχή της συγκατάθεσης σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 2 του αρόντος άρθρου. 4. Οι δηµόσιες αρχές δεν ε ιτρέ εται να εξαρτούν την αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης α ό τη συγκατάθεση των ροσώ ων για την εραιτέρω ε εξεργασία δεδοµένων ου τα αφορούν είτε για στατιστικούς σκο ούς και για σκο ούς βελτίωσης των αρεχοµένων υ ηρεσιών είτε για την αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο µέλλον 5. Με την ε ιφύλαξη της τήρησης των ροϋ οθέσεων της ε ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) και της ασφάλειας τα φυσικά ρόσω α µ ορούν να ασκούν τα δικαιώµατα ρόσβασης και αντίρρησης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/97 για την ροστασία του ατόµου α ό την ε εξεργασία δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα, ό ως ισχύει, και µε χρήση ΤΠΕ. Άρθρο 9 ικαίωµα ρόσβασης στις ληροφορίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα. 1. Καθένας έχει δικαίωµα ρόσβασης στην ληροφορίες του δηµόσιου τοµέα. Η ρόσβαση στα έγγραφα ό ως ροβλέ εται στις διατάξεις του άρθρου 5 του N.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει, αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και µ ορεί να ασκηθεί και µε χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον αρόντα νόµο. 2., Εφόσον ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας δικαίωµα ρόσβασης σε έγγραφα ου τηρούνται ηλεκτρονικά α ό φορέα του δηµόσιου τοµέα η µελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου µ ορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό τρό ο, µε την ε ιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων του αρόντος. 3. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ρυθµίζεται ο τρό ος ρόσβασης, της µελέτης των εγγράφων και της χορήγησης αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, οι υ οχρεώσεις του αιτούντος και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας ρύθµισης. 10

11 Άρθρο 10 ικαίωµα ηλεκτρονικής ε ικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων ή εξαιρέσεων, τα φυσικά ρόσω α και τα ΝΠΙ έχουν δικαίωµα να ε ικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ και ιδίως να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων ροκειµένου να χρησιµο οιούν υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να λαµβάνουν και να δίδουν ληροφορίες, να έχουν ρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα και να λαµβάνουν διοικητικά ή άλλα έγγραφα ου α ευθύνουν σε αυτά οι φορείς του δηµόσιου τοµέα. 2. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων τα φυσικά ρόσω α και τα ΝΠΙ έχουν δικαίωµα να ε ιλέγουν µεταξύ των διαθέσιµων µέσων και τρό ων ε ικοινωνίας και συναλλαγής µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η ε ιλογή του τρό ου ε ικοινωνίας ή/και συναλλαγής δηλώνεται κατά την έναρξη της ε ικοινωνίας ή συναλλαγής µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα και µ ορεί να µεταβληθεί α ό το συναλλασσόµενο µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα ρόσω ο σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υ άρξει έγκαιρη και σαφής δήλωση της µεταβολής της ροηγούµενης ε ιλογής. Οι υ άλληλοι φορέων του δηµόσιου τοµέα και ιδίως οι υ άλληλοι των Κέντρων Εξυ ηρέτησης Πολιτών ε ικουρούν κάθε ενδιαφερόµενο ρόσω ο ου αδυνατεί να χρησιµο οιήσει τις ΤΠΕ για την ε ικοινωνία και συναλλαγή του µε φορείς του δηµόσιου τοµέα. 3. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ου ε ικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ µ ορεί, σε εξαιρετικές εριστάσεις, να µεταβάλλει τον τρό ο ε ικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον αυτό ε ιβάλλεται α ό ε ιτακτικές οργανωτικές ανάγκες και τα συναλλασσόµενα µε αυτόν ρόσω α ενηµερώνονται εγκαίρως και σαφώς για τη µεταβολή του τρό ου ε ικοινωνίας ή συναλλαγής. 4. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ ορεί, να ροσδιορίσει την ε ικοινωνία ή συναλλαγή µε χρήση ΤΠΕ ως µοναδικό τρό ο ε ικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον α ευθύνεται σε ή συναλλάσσεται µε ΝΠΙ, ενώσεις ροσώ ων ή φυσικά ρόσω α ου λόγω της φύσης τους, των τεχνικώνοικονοµικών δυνατοτήτων τους και του εδίου δραστηριότητάς τους τεκµαίρεται ότι έχουν ρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών. 11

12 Άρθρο 11 ιαρκής συµµετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υ ηρεσιών 1. Τα φυσικά ρόσω α και τα ΝΠΙ δια των εκ ροσώ ων τους µ ορούν να διατυ ώνουν αρατηρήσεις και ροτάσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των φορέων του δηµοσίου τοµέα και τη αροχή υ ηρεσιών α ό αυτούς, ιδίως µε χρήση ΤΠΕ. 2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να ε εξεργάζονται, να αξιολογούν και να αξιο οιούν τις αρατηρήσεις και ροτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και της αροχής υ ηρεσιών α ό αυτούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Άρθρο 12 Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων ε ιτρέ εται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και η διακίνηση, διαβίβαση, κοινο οίηση και ανακοίνωση αυτών µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ροσώ ων και ΝΠΙ και η έκδοση διοικητικών ράξεων µε χρήση ΤΠΕ. 2. Α ό τη διάταξη της ροηγούµενης αραγράφου εξαιρούνται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων για τα ο οία ροβλέ εται α ό το νόµο α αγόρευση χορήγησης αντιγράφων. 3. Αν η ε ιδιωκόµενη α ό φυσικό ρόσω ο ή ΝΠΙ ή α ευθυνόµενη σε αυτά ράξη αφορά έγγραφα, τα ο οία δεν εριλαµβάνονται στο εδίο εφαρµογής του αρόντος άρθρου, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υ οχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον εκάστοτε λέον ρόσφορο τρό ο τον ενδιαφερόµενο. 4. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζονται τα ρότυ α και οι ελάχιστες ροδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων ου εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική τεχνική λε τοµέρεια 12

13 Άρθρο 13 Κύρος και α οδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων 1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα ου συντάσσονται α ό όργανο φορέα του δηµόσιου τοµέα και φέρουν ροηγµένη ηλεκτρονική υ ογραφή (του εξουσιοδοτηµένου οργάνου) ου βασίζεται σε αναγνωρισµένο ιστο οιητικό και δηµιουργείται α ό ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υ ογραφής έχουν την ίδια νοµική και α οδεικτική ισχύ µε τα έγγραφα ου φέρουν ιδιόχειρη υ ογραφή και σφραγίδα. 2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υ οχρεωτικά ασφαλή χρονοσήµανση. 3. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζονται οι τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες καθώς και τα ρότυ α ου α αιτούνται σε ερί τωση ου ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή ράξη ή ένα σχέδιο εγγράφου ροσυ ογράφεται α ό ερισσότερους υ αλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων. Άρθρο 14 Ηλεκτρονικά αντίγραφα 1. Αντίγραφα εγγράφων ου αράγονται µε ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, εφόσον α) το ρωτότυ ο ηλεκτρονικό ή έντυ ο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δηµόσιου τοµέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιο οίησης, της ανα αραγωγής και της εκτύ ωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση ρωτοτύ ου και ηλεκτρονικού αντιγράφου και β) το αντίγραφο φέρει ροηγµένη ηλεκτρονική υ ογραφή και ασφαλή χρονοσήµανση. 2. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ ορεί να ψηφιο οιεί ή να ανα αράγει µε χρήση ΤΠΕ έντυ α έγγραφα ου εκδίδει ή έχει εκδώσει ή άλλα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα ου κατέχει στο λαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της και να ιστο οιεί την ταύτιση ρωτοτύ ου και ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου, βεβαιώνοντας την ακεραιότητα και αυθεντικότητά του. 3. Με την ε ιφύλαξη της τήρησης ειδικότερων διατάξεων, σε ερί τωση καταστροφής ρωτότυ ων έντυ ων εγγράφων µετά την αραγωγή ψηφιο οιηµένου ισόκυρου αντιγράφου στο ρωτόκολλο καταστροφής µνηµονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία ου αναφέρονται στην αραγωγή και αρχειοθέτηση του ψηφιο οιηµένου ισόκυρου αντιγράφου. 13

14 4. Με Προεδρικό ιάταγµα ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές και κάθε άλλη λε τοµέρεια ου αναφέρεται στην ψηφιο οίηση εγγράφων και στην καταστροφή των έντυ ων εγγράφων. 5. Η εκτύ ωση εγγράφου µε χρήση ΤΠΕ ε έχει θέση ακριβούς αντιγράφου, εφόσον ε ικυρώνεται α ό δηµόσια αρχή ου δύναται να ελέγχει την ταύτιση ρωτοτύ ου και εκτυ ωµένου εγγράφου αντιγράφου. εν α αιτείται ε ικύρωση στην ερί τωση ου το έγγραφο έχει αραχθεί α ό φορέα του δηµόσιου τοµέα και τηρείται α ό αυτόν ή άλλον φορέα και είναι δυνατό να ε ιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς του µε χρήση ΤΠΕ. Άρθρο 15 Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων 1. Η δηµιουργία ή ε ικύρωση ε ιµέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υ όθεσης ραγµατο οιείται µέσω ηλεκτρονικής ένδειξης, υ ογεγραµµένης µε ροηγµένη ηλεκτρονική υ ογραφή α ό το κάθε φορά ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο όργανο του φορέα δηµόσιου τοµέα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της διαδικασίας. 2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα τηρεί (ηλεκτρονικά) αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων, τα ο οία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ή το εδίο των δραστηριοτήτων του. 3. Οι διαδικασίες και τα µέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της ε εξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία ρέ ει να ληρούν τους όρους και ροϋ οθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εµ ιστευτικότητα, και την οιότητα των εγγράφων καθώς και των δεδοµένων και ληροφοριών ου εριέχονται σε αυτά. 4. Με Προεδρικό ιάταγµα ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα ου αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, ε εξεργασία, α οθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές ροδιαγραφές, τα ρότυ α, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά ρότυ α ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων καθώς και οι κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας. 14

15 5. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά ώστε τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα ψηφιακά αντίγραφα εντύ ων κι εγχάρτων εγγράφων και τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνται µε τρό ο, σε µορφή και υλικούς φορείς ου εξασφαλίζουν τη διατηρησιµότητα, την ροσβασιµότητα και την αναγνωσιµότητά τους. Με Προεδρικό διάταγµα ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα της τήρησης και διατήρησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων καθώς και της κατάθεσης αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιακών αντιγράφων εντύ ων/εγχάρτων εγγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους καθώς και κάθε άλλη τεχνική λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας διάταξης. Άρθρο 16 Τήρηση ηλεκτρονικού ρωτοκόλλου 1. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα, τηρεί ηλεκτρονικό ρωτόκολλο, στο ο οίο καταχωρίζονται ράξεις ό ως η έκδοση, αραλαβή, κοινο οίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα ο οία είτε εκδίδονται α ό αυτόν είτε βρίσκονται ή εριέρχονται στην κατοχή του στο λαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό ρωτόκολλο ου τηρείται α ό τον φορέα του δηµόσιου τοµέα ραγµατο οιείται, ανεξάρτητα εάν η αραγωγή, έκδοση ή διακίνηση εγγράφων ραγµατο οιείται µε ηλεκτρονικό ή µη τρό ο και ανεξάρτητα εάν η διοικητική ράξη ή ενέργεια διεκ εραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε ηλεκτρονικό τρό ο. 3. Τα συστήµατα ηλεκτρονικού ρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό α οδεικτικό καταχώρησης ου εριλαµβάνει στοιχεία ταυτο οίησης του εγγράφου, ό ως εκδότης, θέµα, ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης καθώς και τον µοναδικό αριθµό ηλεκτρονικού ρωτοκόλλου. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερης διάταξης ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ρωτόκολλο λογίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ου αναγράφεται στο α οδεικτικό καταχώρισης. 4. Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ρωτόκολλο γνωστο οιείται, τηρουµένων των διατάξεων του αρόντος, στο φυσικό ρόσω ο ή στο ΝΠΙ µε χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή ε ιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική ε ικοινωνία. Με την ε ιφύλαξη της τήρησης των ρυθµίσεων του αρόντος νόµου ου αφορούν την ταυτο οίηση και την ε ιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικο οίηση), τα συναλλασσόµενα µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα φυσικά ρόσω α ή τα ΝΠΙ δια των εξουσιοδοτηµένων α ό αυτά ρόσω ων µ ορούν να ενηµερώνονται µε 15

16 χρήση ΤΠΕ αναφορικά µε τη διακίνηση των εγγράφων ου έχουν ρωτοκολληθεί και εν γένει για την ορεία της υ όθεσης ου τα αφορά. Άρθρο 17 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα 1. Οι φορείς δηµόσιου τοµέα διακινούν ή ανταλλάσσουν µε χρήση ΤΠΕ έγγραφα και δεδοµένα στο λαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων ου τους έχουν ανατεθεί και για την εκ λήρωση αυτών, υ ό την ροϋ όθεση της τήρησης των όρων ασφαλείας στο ε ί εδο ου κάθε φορά ε ιβάλλεται α ό τη φύση των διακινούµενων εγγράφων και της ε ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) των δηµοσίων λειτουργών και υ αλλήλων. 2. Με την ε ιφύλαξη της τήρησης των όρων ασφαλείας στο ε ί εδο ου κάθε φορά ε ιβάλλεται α ό την κατηγορία, τη φύση και τον σκο ό των διακινούµενων εγγράφων ή δεδοµένων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µ ορούν να αναζητούν δηµόσια έγγραφα ή έγγραφα ου βρίσκονται στην κατοχή των ίδιων ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα καθώς και να διακινούν και να διαβιβάζουν αυτά µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεκ εραίωση διαδικασίας, συναλλαγής ή αιτήµατος φυσικού ροσώ ου, ή ΝΠΙ και το ρόσω ο αυτό έχει συγκατατεθεί στην αναζήτηση και διακίνηση των εγγράφων αυτών. 3. Οι φορείς του ηµόσιου Τοµέα κάνουν χρήση ΤΠΕ στη µεταξύ τους ε ικοινωνία, διακίνηση και ανταλλαγή εγγράφων και δεδοµένων εφαρµόζοντας τα ρότυ α και τις τεχνικές, µε βάση το Πλαίσιο Παροχής Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ό ως εκάστοτε ισχύει, ροκειµένου να εξασφαλίσουν το α αιτούµενο ε ί εδο διαλειτουργικότητας. 4. Το Πλαίσιο Παροχής Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ε ικαιρο οιείται µε α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, όταν αυτό ε ιβάλλεται είτε α ό τη µεταβολή του κανονιστικού λαισίου ου διέ ει την αροχή υ ηρεσιών είτε α ό τη µεταβολή του τεχνολογικού εριβάλλοντος και της αντίστοιχης υ οδοµής. (Παλιο 18) 16

17 Άρθρο 18 Αυτοµατο οιηµένη αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1. Η αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εκ λήρωση αιτηµάτων ου υ οβάλλονται ηλεκτρονικά ή µη µ ορεί να γίνεται µε λήρως αυτοµατο οιηµένο τρό ο µε την υ οστήριξη ΤΠΕ, µε την ε ιφύλαξη της ταυτο οίησης και ε ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) των αιτούντων την αροχή της υ ηρεσίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Με την ε ιφύλαξη της ροηγµένης ηλεκτρονικής υ ογραφής οι ράξεις ου εκδίδονται συνιστούν διοικητικές ράξεις. 2. Η αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η αντα όκριση σε αιτήµατα φυσικών ροσώ ων είτε µε διαβίβαση δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα είτε µε διασύνδεση (ηλεκτρονικών) αρχείων ή/και βάσεων δεδοµένων ου τηρούνται α ό φορείς του δηµόσιου τοµέα είτε µε λήρως αυτοµατο οιηµένο τρό ο µε την υ οστήριξη ληροφοριακών συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων, ραγµατο οιείται τηρουµένων των ροϋ οθέσεων και εγγυήσεων της κείµενης νοµοθεσίας για την ροστασία του ατόµου α ό την ε εξεργασία των δεδοµένων ροσω ικού χαρακτήρα, ό ως ισχύει. Άρθρο 19 Κοινή χρήση και αξιο οίηση υ οδοµών, ΤΠΕ και δεδοµένων 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων για την ροστασία δικαιωµάτων νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µ ορούν να χρησιµο οιούν α ό κοινού υ ολογιστικές λειτουργίες, υ οδοµές των ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ καθώς και δεδοµένα, µε εξαίρεση τα δεδοµένα ροσω ικού χαρακτήρα, ροκειµένου να εξασφαλίζουν τη συνεχή και α ρόσκο τη αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να βελτιώνουν την α οδοτικότητα και α οτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. Η κοινή χρήση υ ολογιστικών λειτουργιών, υ οδοµών ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων καθώς και δεδοµένων ραγµατο οιείται ιδίως µε τη δηµιουργία κοινών υ ολογιστικών κέντρων, τη διασύνδεση των υφιστάµενων ή νέων υ ολογιστικών κέντρων των φορέων του δηµοσίου τοµέα, τη λειτουργία τους µε ενιαία ολιτική διαχείρισης και διάθεσης Οι αρχές, διαδικασίες, ροϋ οθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιο οίησης υ ολογιστικών λειτουργιών, υ οδοµών ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων καθώς και δεδοµένων καθορίζονται, ροτυ ο οιούνται και ε ικαιρο οιούνται µε κοινή α όφαση του ΥΠΕΣΑΗ και του εκάστοτε αρµόδιου Υ ουργού. 2. Οι δηµόσιοι φορείς τηρούν µητρώο των ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών υ οδοµών και συστηµάτων, του λογισµικού καθώς και των 17

18 κατηγοριών αρχείων και δεδοµένων ου χρησιµο οιούν ή τηρούν. Το µητρώο εριλαµβάνει λε τοµερή αναφορά στις άδειες χρήσης/εκµετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώµατα νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα του δηµόσιου τοµέα και είναι. µε την ε ιφύλαξη ειδικοτέρων ρυθµίσεων, ροσιτό σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα και σε κάθε ενδιαφερόµενο. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές ροδιαγραφές και η µορφή τήρησης των µητρώων αυτών και οι διαδικασίες ρόσβασης και διάθεσης του εριεχοµένου του. 3 Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει ριν α ό την ροµήθεια, αναβάθµιση ή ε ικαιρο οίηση λογισµικού, υ οδοµών, ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ να εξετάζει µε τον λέον ρόσφορο τρό ο τη διαθεσιµότητα τους σε άλλους δηµόσιους φορείς και την δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά τα οριζόµενα στο αρόν άρθρο υ ό την ε ιφύλαξη των δικαιωµάτων νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και α ορρήτων ου ροβλέ ονται στην κείµενη νοµοθεσία. Κατά την ροµήθεια, αναβάθµιση ή ε ικαιρο οίηση λογισµικού, υ οδοµών, ληροφοριακών και ε ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να αιτιολογεί ρητά την έλλειψη της δυνατότητας αξιο οίησης αντίστοιχων διαθέσιµων υ οδοµών και συστηµάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα. Άρθρο 20 Στατιστική ε εξεργασία δεδοµένων 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ε εξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά στοιχεία ου ροκύ τουν α ό τις ολοκληρωµένες διοικητικές διαδικασίες ή την έκδοση ράξεων µε χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά α ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε σκο ό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά µε τη διεκ εραίωση διοικητικών ράξεων και συναλλαγών, ό ως ιδίως ο χρόνος και το κόστος διεκ εραίωσης της διαδικασίας. 2. Τα στατιστικά στοιχεία ου συνάγονται α ό την ε εξεργασία σύµφωνα µε την ροηγούµενη αράγραφο δηµοσιεύονται εριοδικά στον δικτυακό τό ο του φορέα του δηµόσιου τοµέα. 3. Εφόσον στα δεδοµένα ου θα υ οστούν στατιστική ε εξεργασία εριλαµβάνονται δεδοµένα ροσω ικού χαρακτήρα η ε εξεργασία λαµβάνει χώρα αφού αυτά καταστούν ανώνυµα. Με Προεδρικό διάταγµα ου εκδίδεται µετά/ύστερα αα ό ρόταση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και γνώµη της Αρχής 18

19 Προστασίας εδοµένων Προσω ικού Χαρακτήρα ορίζονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και τα µέσα µε τα ο οία καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα ροσω ικού χαρακτήρα, οι µέθοδοι στατιστικής ε εξεργασίας των στοιχείων και δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 21 Ηλεκτρονική ε ικοινωνία των φορέων δηµόσιου τοµέα µε φυσικά ή νοµικά ρόσω α 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων ου καθιστούν υ οχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ για την ε ικοινωνία και τη συναλλαγή µε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ ορεί να χρησιµο οιήσει ηλεκτρονικό τρό ο ε ικοινωνίας µε φυσικά ή ΝΠΙ και αροχής υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα ρόσω α αυτά έχουν αιτηθεί τη χρήση του τρό ου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η αίτηση και η αροχή της συγκατάθεσης καθώς και η ανάκλησή της µ ορούν να διαβιβαστούν και µε ηλεκτρονικό τρό ο µε την ε ιφύλαξη των ρυθµίσεων για την ταυτο οίηση και αυθεντικο οίηση. 2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ε ικοινωνούν και συναλλάσσονται µε φυσικά ρόσω α και ΝΠΙ και εν γένει αρέχουν υ ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, τηρώντας τις ροϋ οθέσεις και τους όρους ασφάλειας ου εριέχονται στο Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ή/και στην ολιτική ασφάλειας του εκάστοτε φορέα του δηµόσιου τοµέα. Αρθρο 22 ιακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και φυσικών ροσώ ων ή/και ΝΠΙ 1. Έγγραφα, ό ως ατοµικές διοικητικές ράξεις, α οφάσεις, κοινο οιήσεις, ιστο οιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών ή ΝΠΙ ή κοινο οιούνται σε αυτά µε ηλεκτρονικό τρό ο, εφόσον φέρουν ροηγµένη ηλεκτρονική 19

20 υ ογραφή και ληρούνται οι κατά ερί τωση οριζόµενες ροϋ οθέσεις ου αφορούν την αροχή των δια ιστευτηρίων και αναγνωριστικιών και εν γένει της ταυτο οίησης και της ε ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) ή εφόσον αρέχονται µέσω κατάλληλα ταυτο οιηµένου και ιστο οιηµένου δικτυακού τό ου και ε ιβεβαιώνεται η ταυτότητα του φυσικού ροσώ ου ή του ΝΠΙ. 2. Η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα ο οία φέρουν µόνον ηλεκτρονική υ ογραφή ε ιτρέ εται στις ερι τώσεις ου η αναφερόµενη διακίνηση δεν συνδέεται µε την αραγωγή έννοµων α οτελεσµάτων ή µε την άσκηση δικαιώµατος. Στα έγγραφα αυτά εριλαµβάνονται ιδίως ερωτήµατα, εγκύκλιοι, οδηγίες, µελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις αροχής ληροφοριών. Άρθρο 23 Υ οβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων, φυσικά ρόσω α και ΝΠΙ µ ορούν να υ οβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρό ο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και ροσφορές για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον ληρούνται οι κατά ερί τωση οριζόµενες ροϋ οθέσεις ου αφορούν την αροχή των δια ιστευτηρίων, της ταυτο οίησης και της ε ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) και εν γένει της ολιτικής ασφάλειας του φορέα. 2. Με την ε ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων, φυσικά ρόσω α και ΝΠΙ µ ορούν να υ οβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρό ο νοµιµο οιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά, δικαιολογητικά συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον ληρούνται οι κατά ερί τωση οριζόµενες ροϋ οθέσεις ου αφορούν την υ οβολή και την αροχή των δια ιστευτηρίων, της ταυτο οίησης και της ε ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) και εν γένει της ολιτικής ασφάλειας του φορέα. 3. Με κοινή α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υ ουργού ροσδιορίζονται ειδικότερα οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και ροσφορές ου ε ιτρέ εται να υ οβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς και το εριεχόµενο και ο τύ ος αυτών. Με την ίδια α όφαση εξειδικεύονται οι όροι, τα κριτήρια και οι ροϋ οθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υ οβολής εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων, ροσφορών και δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια. Αν η υ οβολή α ό φυσικό ή ΝΠΙ και η αντίστοιχη διακίνηση αφορά έγγραφα, τα ο οία δεν εριλαµβάνονται στο εδίο εφαρµογής του αρόντος, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υ οχρεούται 20

21 να ενηµερώνει σχετικώς και εγκαίρως µε τον εκάστοτε λέον ρόσφορο τρό ο τον ενδιαφερόµενο. 4. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ ορεί, κατ εξαίρεση, να α αιτήσει την ηλεκτρονική υ οβολή εγγράφων και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων, εφόσον ιθανολογείται ότι τα αιτούντα ή δηλούντα φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ λόγω της φύσης τους, των τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του εδίου δραστηριότητάς τους έχουν ρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών. 5. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να θέτει στη διάθεση του ροσώ ου ου υ οβάλλει µε ηλεκτρονικό τρό ο αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.α. κατάλληλα, α οτελεσµατικά και ροσιτά µέσα ου θα ε ιτρέψουν να διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό της υ ηρεσίας ριν α ό την οριστική υ οβολή. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να ενηµερώνει µε τον κατά ερί τωση λέον ρόσφορο τρό ο για την ύ αρξη δυνατότητας µεταγενέστερης διορθωτικής ή/και συµ ληρωµατικής υ οβολής µε ηλεκτρονικό ή µη τρό ο ενηµερώνοντας ταυτόχρονα για τις έννοµες συνέ ειες της διορθωτικής ή συµ ληρωµατικής υ οβολής. 6. Εφόσον τα έγγραφα ου αναφέρονται στις αραγράφους 1 και 2 του αρόντος τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή µε ο οιοδή οτε τρό ο σε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα στον ο οίο α ευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α αναζητά αυτε αγγέλτως τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ου διαθέτει τα έγγραφα αυτά οφείλει σε κάθε ερί τωση να ε ιβεβαιώνει την ακρίβεια και ε ικαιρο οίησή τους. Το φυσικό ρόσω ο ή ΝΠΙ ου ε ικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε φορέα του δηµόσιου τοµέα µ ορεί να αιτηθεί την αναζήτηση των εγγράφων αυτών βεβαιώνοντας µε υ εύθυνη δήλωση την ακρίβεια των αναγραφόµενων ή/και βεβαιούµενων σε αυτά στοιχείων/δεδοµένων. Άρθρο 24 Προσδιορισµός χρόνου αραλαβής και υ ολογισµός ροθεσµιών κατάθεσης 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα ου α οστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι έχουν εριέλθει σε αυτόν, εφόσον υ άρξει ηλεκτρονική ε ιβεβαίωση της λήψης µε ασφαλή χρονοσήµανση. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζονται οι ειδικότερες λε τοµέρειες για την εφαρµογή της αρούσας και ιδίως τα ζητήµατα ου αναφέρονται στη διαδικασία και τον 21

22 τρό ο ηλεκτρονικής ε ιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης. 2. Εφόσον το σύστηµα ου χρησιµο οιεί ο φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον ο οίο α ευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα δεν υ οστηρίζει την αυτόµατη ε ιβεβαίωση της λήψης, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υ οχρεούται να ενηµερώνει για αυτό µε κάθε ρόσφορο τρό ο και ιδίως µε ληροφόρηση στον οικείο δικτυακό τό ο. Στην ερί τωση αυτή τα έγγραφα ου εριέρχονται σε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ ρωτοκολλούνται αυθηµερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί εντός ωραρίου εργασίας, ειδάλλως ρωτοκολλούνται την ε όµενη εργάσιµη ηµέρα. Με την ε ιφύλαξη ειδικοτέρων ρυθµίσεων, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα α οστέλλει αµελλητί, µε ηλεκτρονικό τρό ο, στο ρόσω ο ου έχει υ οβάλλει δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα α οδεικτικό υ οβολής, στο ο οίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος αραλαβής και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ρωτόκολλο. 3.Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως χρόνος υ οβολής θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής ε ιβεβαίωσης της λήψης και, σε ερί τωση ου είναι τεχνικά δυνατή η υ οστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο χρόνος καταχώρισης, στο ηλεκτρονικό ρωτόκολλο ου αναγράφεται στο α οδεικτικό υ οβολής. 4. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, σε ερί τωση ου ροβλέ εται ροθεσµία για την ηλεκτρονική υ οβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων η ροθεσµία αυτή λήγει την 12 η νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά την ο οία αρέρχεται η ροθεσµία. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης ηλεκτρονικής υ οβολής το ρόσω ο ου έχει ροβεί στην εκ ρόθεσµη υ οβολή ενηµερώνεται αµελλητί και µε τον λέον ρόσφορο τρό ο για τον εκ ρόθεσµο χαρακτήρα της υ οβολής. 5. Με α όφαση του αρµόδιου κατά ερί τωση Υ ουργού καθορίζεται η διαδικασία και η ροθεσµία για την ηλεκτρονική υ οβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την α οδοχή τους α αιτείται η καταβολή τελών, αραβόλων ή οφειλών ρος το δηµόσιο. 22

23 Άρθρο 25 Γνωστο οίηση και κοινο οίηση µε ηλεκτρονικό τρό ο 1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µ ορούν να γνωστο οιούν ή να κοινο οιούν έγγραφα σε φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υ οδείξει το συγκεκριµένο µέσο ως ροτιµώµενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η υ όδειξη του ροτιµώµενου ηλεκτρονικού µέσου όσο και η σχετική συγκατάθεση θα µ ορούν να µεταδοθούν και να α οσταλούν, σε κάθε ερί τωση, µε χρήση τεχνολογιών ληροφορικής και ε ικοινωνιών, υ ό την ε ιφύλαξη των ρυθµίσεων ου αναφέρονται στην ταυτο οίηση και αυθεντικο οίηση των ροσώ ων. 2. Το σύστηµα γνωστο οίησης ή και κοινο οίησης ρέ ει να ε ιτρέ ει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον ο οίο έλαβε χώρα η α οστολή, αραλαβή και η ρόσβαση στο εριεχόµενο του εν λόγω εγγράφου, η ο οία συνε άγεται έναρξη των έννοµων συνε ειών και των ροθεσµιών, ό ως αυτές ου αφορούν την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων. Με α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών, Α οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λε τοµέρεια ως ρος τις ροδιαγραφές και τα ρότυ α για το σχεδιασµό και την υλο οίηση του συστήµατος γνωστο οίησης και κοινο οίησης, µε τρό ο ώστε να αντα οκρίνεται στον σκο ό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου α οστολής και αραλαβής ενός εγγράφου και ρόσβασης στο εριεχόµενό του. Σε κάθε ερί τωση τεκµαίρεται ότι το ρόσω ο ου είναι α οδέκτης του εγγράφου ου γνωστο οιείται ή κοινο οιείται α οκτά ρόσβαση στο εριεχόµενο της γνωστο οίησης ή κοινο οίησης το αργότερο δέκα(10) λήρεις/ηµερολογιακές ηµέρες α ό τη γνωστο οίηση ή κοινο οίηση, εκτός εάν ο α οδέκτης α οδείξει την συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας ου δεν ε έτρεψαν την ρόσβαση στο εριεχόµενο του εγγράφου ου γνωστο οιήθηκε ή κοινο οιήθηκε µε ηλεκτρονικό τρό ο ή εφόσον αυτή η αδυναµία οφείλεται σε υ αιτιότητα του φορέα του δηµόσιου τοµέα. 3. Με γνωστο οίηση ή κοινο οίηση ισοδυναµεί η ηλεκτρονική ρόσβαση α ό τους ενδιαφερόµενους στο εριεχόµενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δηµόσιου τοµέα, εφόσον ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ ορεί να α οδείξει µε βέβαιο και ασφαλή τρό ο την ρόσβαση του ενδιαφεροµένου. 23

24 Άρθρο 26 Ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές 1. Ε ιτρέ εται η είσ ραξη ειδικών φόρων, αραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, ροστίµων και εν γένει η οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και ΝΠΙ ρος φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρέωση των τρα εζικών λογαριασµών ου τηρούν οι υ όχρεοι ή µε χρέωση ιστωτικών ή άλλων καρτών ου χρησιµο οιούνται ως µέσο ηλεκτρονικής ληρωµής και έχουν εκδοθεί στο όνοµα των υ όχρεων. 2. Υ ό τις ροϋ οθέσεις της ταυτο οίησης και της ε ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) του υ οχρέου η καταβολή µ ορεί να ραγµατο οιείται είτε α ευθείας α ό τον αυτόν είτε µέσω των ΚΕΠ. 3. Με κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού ροσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, αράβολα, τέλη, ένσηµα, χαρτόσηµα, και ρόστιµα ου µ ορούν να καταβληθούν και εισ ραχθούν ηλεκτρονικά, οι α οδιδόµενοι σε κάθε ερί τωση κωδικοί υ οχρέωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια. Αρθρο 27 Πληροφορίες και υ ολογισµός χρόνου καταβολής στις ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές 1. Για την εντολή ληρωµής ο υ όχρεος υ οβάλλει τουλάχιστον τις ακόλουθες ληροφορίες: α) κωδικός υ οχρέωσης ου αντιστοιχεί στην οφειλή, β) οσό καταβολής, γ) ηµεροµηνία καταβολής, δ) ροσδιορισµός του τρό ου καταβολής. Τα στοιχεία β και γ µ ορεί να εµ εριέχονται στον κωδικό υ οχρέωσης. 2. Η καταβολή έχει ολοκληρωθεί όταν στον υ όχρεο κοινο οιηθεί µε ασφαλή τρό ο ηλεκτρονικά η ε ιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού ή ιστωτικής ή άλλης κάρτας ου χρησιµο οιείται ως µέσο ηλεκτρονικής ληρωµής και ο ακριβής χρόνος ου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήµανση). 3. Σε ερί τωση ου δεν είναι ε ιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή ο υ όχρεος ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την αδυναµία χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υ ηρεσίας και, εφόσον είναι δυνατό, και για τους λόγους της ανε ιτυχούς συναλλαγής. 4. Με κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού καθορίζονται ο τρό ος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες 24

25 και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την διεξαγωγή, ολοκλήρωση και ε ιβεβαίωση της ε ιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση για τη µη ε ιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Άρθρο 28 Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Φορέων του ηµόσιου Τοµέα 1. Υ ό τις ροϋ οθέσεις της ταυτο οίησης και της ε ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο οίησης) του δικαιούχου µ ορούν να καταβάλλονται οφειλές των φορέων του δηµόσιου τοµέα ρος φυσικά ρόσω α ή ΝΠΙ µέσω της ίστωσης λογαριασµών του δικαιούχου. 2. Με κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού καθορίζονται ο τρό ος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την διεξαγωγή, ολοκλήρωση και ε ιβεβαίωση της ε ιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση για τη µη ε ιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 29 Ηλεκτρονική ε ικοινωνία χωρίς ταυτο οίηση και ε ιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικο οίηση) 1. Με την ε ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων δεν α αιτείται ταυτο οίηση και αυθεντικο οίηση φυσικών και ΝΠΙ, όταν το εριεχόµενο της ηλεκτρονικής ε ικοινωνίας µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα αφορά ληροφορίες ου είναι εν γένει ροσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο, ό ως εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυ α αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, µελέτες, ενηµερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, ρακτικά δηµοσίων συνεδριάσεων. 2. Στην ερί τωση υ ηρεσιών ληροφόρησης, αυτές µ ορούν να αρέχονται χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του α οδέκτη της υ ηρεσίας, ό ως η διαδικτυακή διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι αναγκαίο για την αροχή της υ ηρεσίας ή την τυχόν χρέωσή της. 3. Στην ερί τωση υ ηρεσιών εριοδικής γενικής ληροφόρησης µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αυτές µ ορούν να αρέχονται µε 25

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του νόµου αυτού είναι Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου α) η αναγνώριση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ»

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:14317 Ηµεροµηνία: 28.7.2014 Πληροφορίες : Αγγ. Μ ιτσώρη Τηλέφωνο: 214-4141191-197 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τ - 118/14) για την Προµήθεια συγκροτηµάτων κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Αντικείμενο/Σκοπός του νόμου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Αντικείμενο/Σκοπός του νόμου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Αντικείμενο/Σκοπός του νόμου Αντικείμενο του νόμου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 056 Ηµεροµηνία: 05.01.2016 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Τ -248/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους

Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ. ΘΕΜΑ: Ε αναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ήµους Ελληνική Α Α: 6ΡΠΝ465ΦΘΕ-6ΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ Να σταλεί µε fax και µε e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 6ΨΝΣΩΛΚ-Ν0Κ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 40 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 644 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Χ. Παππά Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πρόσκληση για την Υ οβολή Προτάσεων µε αντικείµενο τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν (1) «Εµ ειρογνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 Για την εταιρεία ACTS : Πα αγεωργίου Κων/νος Εθν. Βενιζέλου 189, Σούδα/ Χανιά, ΤΚ 73200 AΦΜ: 065439343

Διαβάστε περισσότερα

Το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλύµνου

Το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλύµνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ------------------------------ Ταχ. /νση: Κτίριο υτών Tαχ. Κώδικας: 85200 FAX: 22430 /59071 Τηλ: 22430 59072 E-Mail: dltk@kalymnos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείµενο του νόµου

Άρθρο 1. Αντικείµενο του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΥΓΕΙΑ» Άρθρο 1 Αντικείµενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ε ιλογή υ οψηφίων ιευθυντών όλων των

θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ε ιλογή υ οψηφίων ιευθυντών όλων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 8 Τ. Κ.: 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Ι Ο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σύστηµα αξιολόγησης των υ αλλήλων και των οργανικών µονάδων του Κράτους, των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ρώτου και δεύτερου βαθµού και άλλων φορέων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14330 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ε ιτρο ής της 17ης Ιουνίου 2014 (βλέ ε Παράρτηµα Ι της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης).

(ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ε ιτρο ής της 17ης Ιουνίου 2014 (βλέ ε Παράρτηµα Ι της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης). Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα