ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήµατος. Εισαγωγή Τα σήµατα εξόδου από µετρητικές διατάξεις έχουν συνήθως τη µορφή ηλεκτρικών σηµάτων. Πριν από την καταγραφή ή περαιτέρω επεξεργασία, ένα σήµα υφίσταται µια προκαταρκτική επεξεργασία. Ένα ασθενές σήµα, για παράδειγµα, είναι επιθυµητό να ενισχυθεί από έναν καλής ποιότητας προενισχυτή (χαµηλού θορύβου, γραµµικής απόκρισης, ευαίσθητου στο κατάλληλο εύρος συχνοτήτων, κ.λπ.), όσο πιο κοντά στην πηγή του σήµατος είναι δυνατό, µε σκοπό τη µείωση της σηµασίας οποιουδήποτε ηλεκτρικού θορύβου που θα προστεθεί στο σήµα σε κατοπινά στάδια επεξεργασίας, και της παραµόρφωσης του σήµατος κατά τη µετάδοσή του στα επόµενα στάδια της µετρητικής διάταξης. Η αφαίρεση κάποιων άχρηστων συχνοτήτων από το σήµα ίσως επίσης να είναι επιθυµητή. Αυτό συνδέεται άµεσα και µε την τροποποίηση του σχήµατος της κυµατοµορφής του σήµατος. Επιπρόσθετη ενίσχυση ίσως είναι αναγκαία, καθώς και προσαρµογή του σήµατος στις απαιτήσεις µιας ανιχνευτικής, µετρητικής ή καταγραφικής διάταξης που ακολουθεί. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε, σε συντοµία, τις βασικές έννοιες της επεξεργασίας σήµατος για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Βεβαίως, η πληρέστερη παρουσίαση του θέµατος απαιτεί γνώσεις Ηλεκτρονικών και είναι αντικείµενο ειδικών µαθηµάτων που πραγµατεύονται τις γενικότερες και πιο προχωρηµένες µεθόδους Ανάλυσης και Επεξεργασίας Σήµατος.. Παθητικά ή µη ενεργά κυκλώµατα Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσα κυκλώµατα δεν χρησιµοποιούν ενισχυτές στην επεξεργασία του σήµατος. Θα εξετάσουµε τον διαιρέτη τάσεως, τη χρήση µετασχηµατιστή για την αµοιβαία προσαρµογή των αντιστάσεων εξόδου και εισόδου διαδοχικά συνδεδεµένων οργάνων, και µερικές απλές µορφές ηλεκτρονικών φίλτρων... ιαιρέτης τάσεως Έστω µια πηγή τάσεως η οποία παρέχει τάση ίση µε π µέσω µιας αντίστασης εξόδου π. Αν στην έξοδο της πηγής συνδέσουµε σε σειρά δύο αντιστάσεις και, το ρεύµα που θα τις διαρρέει θα είναι (βλ. Σχ..) π Iπ (.) π + + Η τάση στα άκρα της αντίστασης εποµένως, ίση µε I, ή π θα είναι, π + +. (.) π Σχήµα. ιαιρέτης τάσεως. Η τάση π διαιρείται, εποµένως, µε τέτοιο τρόπο ώστε ένα κλάσµα της να εµφανίζεται στα άκρα 9

2 της καθεµιάς από τις δύο αντιστάσεις στην έξοδο της πηγής. Αν η αντίσταση εξόδου της πηγής είναι π << +, η τελευταία σχέση παίρνει τη µορφή: π. (.3) + / Αν στα άκρα της αντίστασης συνδεθεί ένα όργανο µε αντίσταση εισόδου, στη θέση της αντίστασης θα υπάρχει τώρα ο παράλληλος συνδυασµός των και, δηλαδή µια αντίσταση ίση µε /( + ), και η τάση στην είσοδο του οργάνου θα είναι ίση µε /( + ) + / π ή π. (.4) π + + /( + ) π / Για πηγή τάσεως µε µικρή αντίσταση εξόδου και όργανο (βολτόµετρο) µε µεγάλη αντίσταση εισόδου, η τάση αυτή δίνεται από την Εξ. (.3). Σε κάθε όµως περίπτωση, οι αντιστάσεις εξόδου και εισόδου πηγών και οργάνων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του παράγοντα διαίρεσης της τάσης. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη χρήση διαιρετών τάσης στην είσοδο µετρητικών οργάνων είναι η εισαγωγή ηλεκτρονικού θορύβου από τις αντιστάσεις που χρησιµοποιούνται στον διαιρέτη (βλ. κεφάλαιο για ηλεκτρικό θόρυβο). Μια λύση, για µη συνεχή σήµατα, είναι η χρήση πυκνωτών ή πηνίων στη θέση των αντιστάσεων. Πιο συχνά όµως, η διαίρεση τάσεως γίνεται αφού το σήµα έχει ενισχυθεί αρκετά, ώστε ο προστιθέµενος θόρυβος να είναι αµελητέος και να µην επιδεινώνει αισθητά τον λόγο του σήµατος προς τον θόρυβο. Ισχύς παρεχόµενη από την πηγή στο φορτίο. Έστω ότι µια πηγή τάσεως π έχει αντίστασης εξόδου π. Αν στην έξοδο της πηγής συνδέσουµε ως φορτίο µια αντίσταση π, τότε το ρεύµα που θα διαρρέει την θα είναι I και εποµένως η + απορροφούµενη από το φορτίο ισχύς θα είναι P P I, ή π ( π + ). (.5) Παρατηρούµε ότι η ισχύς είναι µηδενική για 0 και για. Η συνθήκη για µέγιστη µεταβίβαση ισχύος από την πηγή στο φορτίο είναι dp / d 0. Αυτή δίνει π π (.6) ή ότι για µέγιστη µεταβίβαση ενέργειας από την πηγή στο φορτίο, η αντίσταση του φορτίου θα πρέπει να είναι ίση µε την αντίσταση εξόδου της πηγής. Αυτή είναι η αρχή της προσαρµογής των χαρακτηριστικών αντιστάσεων σε ηλεκτρικά κυκλώµατα... Προσαρµογή αντιστάσεων εξόδου και εισόδου µέσω µετασχηµατιστή Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τα µετρούµενα σήµατα είναι εναλλασσόµενα, για την προσαρµογή χαρακτηριστικών αντιστάσεων χρησιµοποιούνται µετασχηµατιστές. Αν, σε έναν τέλειο µετασχηµατιστή, οι αριθµοί των περιελίξεων στο πρωτεύον και το 0

3 δευτερεύον πηνίο είναι n και n αντίστοιχα (βλ. Σχ..), ο λόγος των τάσεων στα άκρα των δύο πηνίων είναι n α, (.7) n όπου ο λόγος µετασχηµατισµού ορίζεται ως n n α. (.8) Σχήµα. Μετασχηµατιστής. Επειδή η µαγνητική ροή στα δύο πηνία είναι η ίδια, έπεται ότι τα ρεύµατα σε αυτά συνδέονται µέσω της σχέσης: n I n. (.9) I Αν το φορτίο σε σειρά µε το δευτερεύον είναι µια αντίσταση, τότε και από την Εξ. (.7) έχουµε, (.0) I n n I ή n n I α. (.) Από τη σκοπιά του πρωτεύοντος, το ρεύµα αντίσταση ίση µε I φαίνεται να διαρρέει µιαν ισοδύναµη n n ισ (.) α Αυτό σηµαίνει ότι ένας µετασχηµατιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσαρµόσει την αντίσταση εξόδου ενός κυκλώµατος (π.χ. ενισχυτή) στην αντίσταση του φορτίου. Παράδειγµα είναι η προσαρµογή ενός ενισχυτή µεγάλης εσωτερικής αντίστασης στη µικρή αντίσταση ενός ηχείου. Χωρητικότητες και αυτεπαγωγές µπορούν επίσης να µετασχηµατιστούν µε τον ίδιο τρόπο. Η σύζευξη µέσω µετασχηµατιστή επιτυγχάνει αποδοτικότερη µεταβίβαση σήµατος, µε µικρές απώλειες στις περιελίξεις, και χωρίς την εισαγωγή σηµαντικού επιπρόσθετου ηλεκτρικού θορύβου. Επιτυγχάνεται επίσης, όπου αυτό είναι επιθυµητό, και αποµόνωση του κυκλώµατος στο δευτερεύον πηνίο από συνεχή σήµατα στο πρωτεύον.

4 ..3 Ηλεκτρικά φίλτρα Με τον όρο ηλεκτρικό φίλτρο αναφερόµαστε σε ένα κύκλωµα στο οποίο σήµατα διαφόρων συχνοτήτων ενισχύονται κατά διαφορετικό τρόπο. Εδώ θα εξετάσουµε µόνο µη ενεργά φίλτρα. Αυτά είναι ουσιαστικά διαιρέτες τάσεως, στους οποίους ο λόγος της διαίρεσης είναι συνάρτηση της συχνότητας...3. Φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων Αν ο διαιρέτης τάσης αποτελείται από µια αντίσταση σε σειρά µε έναν πυκνωτή χωρητικότητας C, και η τάση εξόδου λαµβάνεται στα άκρα του πυκνωτή, τότε έχουµε ένα φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων. Σχήµα.3 Φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων. ω t Αν ένα µιγαδικό σήµα Ae εξόδου, στα άκρα της C, θα είναι ασκηθεί στην είσοδο του κυκλώµατος, τότε το σήµα ωc + ωc ω t e A + ωc + ωc. (.3) Το πλάτος του σήµατος στην έξοδο είναι A A + ( ω C) + ( ω / ωc ) όπου ω c. (.4) C Η απόκριση του φίλτρου, (.5) + ( ω / ω ) c δίνεται, συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας ω, στο Σχ..3. Στη γωνιακή συχνότητα ω ω π, η µείωση του πλάτους του σήµατος είναι ίση µε ένα παράγοντα c c

5 / /, η οποία αντιστοιχεί σε µια µείωση στην ισχύ κατά έναν παράγοντα / /. Επειδή είναι 0lg 0lg0 0 ω ω c 3, (.6) η µείωση στην ισχύ είναι κατά 3 db (ντεσιµπέλ), και η συχνότητα c ονοµάζεται συχνότητα των 3 db. Για συχνότητες µεγάλες ως προς την c, η κλίση της καµπύλης /, σε λογαριθµική κλίµακα, τείνει στην τιµή, δηλαδή για κάθε διπλασιασµό της συχνότητας ο λόγος µειώνεται κατά έναν παράγοντα. Λέγεται ότι η καµπύλη απόκρισης του φίλτρου έχει κλίση 6 db ανά οκτάβα. Αν το σήµα στην είσοδο του φίλτρου έχει τη γενική µορφή (t) (π.χ. ένας παλµός κάποιου σχήµατος), η διαφορική εξίσωση που δίνει το σήµα στην έξοδο είναι: d dt I d ή C + (t). (.7) C C dt Αυτή µπορεί, κατ' αρχάς, να λυθεί για οποιαδήποτε µορφή του (t). Για παράδειγµα, για σήµα εισόδου έναν τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ, το σήµα στην έξοδο δίνεται από τις σχέσεις t / C ( e ) ( t) E για 0 t T και (.8) T/ C t/ C T/ C ( t T)/ C () t E e e E e e για t T ( ) ( ) (βλ. Σχ..4). Η σταθερά C του κυκλώµατος λέγεται και σταθερά χρόνου φίλτρου. τ C του Σχήµα.4. Απόκριση ενός φίλτρου C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων σε έναν τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ. 3

6 Ο χρόνος ανόδου τ r ενός παλµού ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να αυξηθεί το σήµα από τα 0 % στα 90 % του ύψους του παλµού. Για τον τετραγωνικό παλµό, βρίσκεται ότι είναι τ r,c 0,35/ c. Αντίστοιχα ορίζεται και ο χρόνος πτώσης του παλµού. Φαίνεται ότι το φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων αυξάνει τους χρόνους ανόδου και πτώσης του παλµού. Αν εξετάσουµε τη διεργασία από τη σκοπιά του φάσµατος συχνοτήτων του παλµού, στην είσοδο και στην έξοδο, είναι προφανές ότι αφαιρώντας τις υψηλές συχνότητες, το φίλτρο επηρεάζει τα ταχέως µεταβαλλόµενα τµήµατα του παλµού, µε αποτέλεσµα τα όσα αναφέρθηκαν. Στο Σχ..5 φαίνονται τα σχήµατα των παλµών στην έξοδο, για τον ίδιο τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ στην είσοδο, για διάφορες τιµές της σταθεράς χρόνου τ C του φίλτρου. Σχήµα.5 Απόκριση ενός φίλτρου C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων σε έναν τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ, για διάφορες τιµές της σταθεράς χρόνου τ C του φίλτρου. Για µεγάλες τιµές του λόγου τ / T C / T, δηλαδή για C >> T, το σήµα στην έξοδο προσεγγίζει σε µια γραµµική άνοδο µε τον χρόνο, δηλαδή στο ολοκλήρωµα ως προς τον χρόνο του παλµού στην είσοδο. Επειδή για C >> T θα είναι και <<, από τη διαφορική εξίσωση.7 φαίνεται ότι, προσεγγιστικά, είναι και εποµένως, d (.9) dt C dt. (.0) C Για τον λόγο αυτό, το φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων ονοµάζεται και ολοκληρωτής C, παρ' όλον ότι η ολοκλήρωση είναι ακριβής µόνον όταν η σταθερά χρόνου του φίλτρου είναι πολύ µεγαλύτερη από τη διάρκεια του σήµατος. Εναλλακτικά, µπορούµε να θεωρούµε ότι το σήµα στην έξοδο, σε κάθε χρονική στιγµή, είναι ανάλογο του ολοκληρώµατος του σήµατος στη είσοδο για µια αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο της τάξης του τ C. 4

7 ..3. Φίλτρο C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων Στο κύκλωµα του Σχ..6, αν το σήµα εξόδου ληφθεί στα άκρα της αντίστασης, δρα ως ω t φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. Αν ένα µιγαδικό σήµα Ae ασκηθεί στην είσοδο του κυκλώµατος, τότε το σήµα εξόδου, στα άκρα της, θα είναι Σχήµα.6 Φίλτρο C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. + ωc ωc ωc A e + ωc + ωc ω t. (.) Το πλάτος του σήµατος στην έξοδο είναι ωc A A + ( ωc) + ( ω / ω) c όπου ω c. (.) C Η απόκριση του φίλτρου, (.3) + ( / ω) ω c δίνεται, συναρτήσει της γωνιακής συχνότητας ω, στο Σχ..6. Στη γωνιακή συχνότητα ω ω π, η µείωση του πλάτους του σήµατος είναι ίση µε ένα παράγοντα c c / /. H συχνότητα είναι η συχνότητα των 3 db. Για συχνότητες µικρές ως c προς την c, η κλίση της καµπύλης /, σε λογαριθµική κλίµακα, τείνει στην τιµή, δηλαδή για κάθε υποδιπλασιασµό της συχνότητας ο λόγος µειώνεται κατά έναν παράγοντα. Λέγεται ότι η καµπύλη απόκρισης του φίλτρου έχει κλίση 6 db ανά οκτάβα. Αν το σήµα στην είσοδο του φίλτρου έχει τη γενική µορφή (t), η διαφορική εξίσωση που δίνει το σήµα στην έξοδο είναι: d dt d ή dt C d dt d +. (.4) C dt 5

8 Για σήµα εισόδου έναν τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ, το σήµα στην έξοδο δίνεται από τις σχέσεις t / C ( t) E e για 0 t < T και (.5) T / C t / ( t) E e e για t > T. ( ) C (βλ. Σχ..7). Η σταθερά χρόνου του φίλτρου είναι τ C. Η επίδραση του φίλτρου στο σήµα φαίνεται ότι είναι η καταπίεση των αργά µεταβαλλόµενων συνιστωσών του. Σχήµα.7 Απόκριση ενός φίλτρου C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων σε έναν τετραγωνικό παλµό ύψους Ε και διάρκειας Τ, για διάφορες τιµές της σταθεράς χρόνου τ C του φίλτρου. Για µικρές τιµές του λόγου τ / T C / T, δηλαδή για C << T, η Εξ..4 προσεγγίζει την d d, ή C C dt dt. (.6) Για τον λόγο αυτό, το φίλτρο C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων λέγεται ότι παραγωγίζει το σήµα στην είσοδο Φίλτρο LC διέλευσης ζώνης συχνοτήτων Στο κύκλωµα του Σχ..8, φαίνεται ένα φίλτρο LC διέλευσης ζώνης συχνοτήτων. Το σήµα εξόδου έχει την εξής σχέση προς το σήµα εισόδου. 6

9 Σχήµα.8 Φίλτρο LC διέλευσης ζώνης συχνοτήτων. ωc + ω L (.7) + ω ω0 + ωc + + Q ωc + ω L ω0 ω ω L όπου ω 0, Q ω0c. (.8) LC ω0l Η απόκριση του φίλτρου συναρτήσει της συχνότητας είναι, (.9) ω ω0 + Q ω0 ω και φαίνεται στο Σχ..9, για διάφορες τιµές του συντελεστή ποιότητας Q του φίλτρου. Σχήµα.9 Απόκριση, συναρτήσει της συχνότητας, ενός φίλτρου διέλευσης ζώνης συχνοτήτων. Για τη συχνότητα συντονισµού ω 0, είναι /. Η απόκριση µειώνεται στην τιµή ω ω0 / / όταν είναι Q, ή στις τιµές της συχνότητας που δίνονται ω0 ω από τις σχέσεις ω ω +, + +. (.30) ω 4Q Q ω 4Q Q 0 0 7

10 Οι δύο αυτές συχνότητες των 3 db ικανοποιούν τη σχέση ω ω ω0. Το εύρος της ζώνης διέλευσης είναι ίσο µε ω0 ω ω. (.3) Q Για µεγάλη επιλεκτικότητα του φίλτρου απαιτείται µεγάλη τιµή του Q Φίλτρο LC αποκοπής ζώνης συχνοτήτων Στο κύκλωµα του Σχ..0, φαίνεται ένα φίλτρο LC αποκοπής ζώνης συχνοτήτων. Σχήµα.0 Φίλτρο LC αποκοπής ζώνης συχνοτήτων. Το σήµα εξόδου έχει την εξής σχέση προς το σήµα εισόδου. όπου + ω L ωc ω LC, (.3) ω ω ω0ω + ω + LC + C L + ωc Q ( ω ω ) ω0l ω 0, Q. (.33) LC ω C 0 0 Η απόκριση του φίλτρου συναρτήσει της συχνότητας είναι, (.34) ω + Q ( ω ω ) και φαίνεται στο Σχ... Για τη συχνότητα συντονισµού ω 0, είναι / 0, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι το πηνίο και ο πυκνωτής του κυκλώµατος είναι χωρίς απώλειες. Η απόκριση αυξάνει ω0ω στην τιµή / / όταν είναι, ή στις τιµές της συχνότητας που Q ( ω0 ω ) δίνονται από τις σχέσεις ω0 0 ω ω ω +, + 4Q Q ω 4Q Q (.35) 8

11 Σχήµα. Απόκριση, συναρτήσει της συχνότητας, ενός φίλτρου αποκοπής ζώνης συχνοτήτων. Οι δύο αυτές συχνότητες των 3 db ικανοποιούν τη σχέση ω ω ω0. Το εύρος της ζώνης αποκοπής είναι ίσο µε ω0 ω ω. (.36) Q Για µεγάλη επιλεκτικότητα του φίλτρου απαιτείται µεγάλη τιµή του Q. 9

12 .3 Ενισχυτές Στην πράξη, όλα τα συστήµατα µέτρησης χρησιµοποιούν κάποια µορφή επεξεργασίας του σήµατος από τη µετρητική διάταξη, πριν αυτό µεταδοθεί, παρουσιαστεί ή αποθηκευθεί. Το σήµα είναι συνήθως πολύ ασθενές για να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω, ή περιέχει ανεπιθύµητες συνιστώσες που πρέπει να αφαιρεθούν, ή ακόµη η µεταφορά του στο επόµενο στάδιο δεν µπορεί να γίνει µε ικανοποιητική απόδοση λόγω µεγάλης ασυµφωνίας της αντίστασης εξόδου του τροφοδοτούσας διάταξης µε αυτήν της τροφοδοτούµενης που ακολουθεί. Η κυριότερη συνιστώσα της επεξεργασίας του σήµατος, τάσης ή ρεύµατος, είναι συνήθως η ενίσχυση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενισχυτών. Το εισερχόµενο σήµα εµφανίζεται στην έξοδο του ενισχυτή πολλαπλασιασµένο κατά έναν παράγοντα, γνωστόν ως ενίσχυση Α του ενισχυτή, και παράλληλα ίσως τροποποιηµένο κατά τους τρόπους που µόλις αναφέρθηκαν. Οι περισσότεροι ενισχυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι ηµιαγώγιµες διατάξεις ή ολοκληρωµένα συστήµατα. Οι ηλεκτρονικές λυχνίες κενού χρησιµοποιούνται µόνο για ειδικές χρήσεις. Η σχεδίαση, ανάλυση και χρήση του κατάλληλου ενισχυτή για µια συγκεκριµένη εφαρµογή είναι ένα πολύ περίπλοκο θέµα το οποίο δεν µπορούµε να εξετάσουµε διεξοδικά εδώ. Θα δοθούν µόνο µια βασική παρουσίαση του θέµατος, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρήση τελεστικών ενισχυτών για τις απλούστερες εφαρµογές, και χωρίς να ασχοληθούµε µε την εσωτερική δοµή των κυκλωµάτων του ενισχυτή. Για µια πληρέστερη ανάλυση θα πρέπει κανείς να προστρέξει στην εκτενέστατη βιβλιογραφία για το θέµα. Για τους σκοπούς της ανάλυσής µας, ο ενισχυτής θα θεωρείται ως ένα "µαύρο κουτί", µε κάποιες γνωστές ιδιότητες, όπως η ενίσχυση που παρέχει, οι αντιστάσεις εισόδου και εξόδου, και η απόκριση στις διάφορες συχνότητες του σήµατος που ενισχύεται. Το Σχ.. παριστάνει έναν ενισχυτή µε ενίσχυση τάσης ίση µε Α, που ορίζεται ως A, (.36) όπου είναι η τάση εισόδου και η τάση εξόδου. Η ενίσχυση µπορεί να είναι ίση µε ένα κλάσµα της µονάδας, έως ένα αρκετά µεγάλο αριθµό, ανάλογα µε τις δυνατότητες του ενισχυτή που χρησιµοποιείται. Σχήµα. Σχηµατική παράσταση ενός ενισχυτή..3. Ενισχυτής µε ανάδραση Αν ένα ποσοστό του σήµατος στην έξοδο ανακυκλωθεί και επανεισαχθεί στην είσοδο του ενισχυτή, έχουµε έναν ενισχυτή µε ανάδραση (βλ. Σχ..3). Για ευστάθεια του συστήµατος, η ανάδραση είναι αρνητική. Σχήµα.3 Σχηµατική παράσταση ενός ενισχυτή µε ανάδραση. 30

13 .3.. Η επίδραση της ανάδρασης στην ενίσχυση του ενισχυτή και έτσι ένα ποσοστό k του σήµατος εξόδου επανεισάγεται στην είσοδο. Η τάση αυτή είναι εποµένως ίση µε και η τάση στην είσοδο του ενισχυτή είναι + k k. Η ενίσχυση του ενισχυτή µε ανάδραση είναι τώρα A / A k A. (.37) ka Αν είναι ka >>, τότε η ενίσχυση είναι ίση µε A. (.38) k Βλέπουµε ότι, µε την προϋπόθεση ότι ο ενισχυτής, αυτός καθαυτός, έχει αρκετά µεγάλη ενίσχυση, η ενίσχυσή του όταν χρησιµοποιείται ανάδραση εξαρτάται µόνον από το ποσοστό ανάδρασης που χρησιµοποιείται..3.. Η επίδραση της ανάδρασης στην αντίσταση εισόδου του ενισχυτή Ορίζουµε την αντίσταση εισόδου του ενισχυτή ως Z, (.39) I όπου I είναι το ρεύµα εισόδου. Για το σύστηµα του ενισχυτή µε ανάδραση, η αντίσταση εισόδου είναι Z,. (.40) I Εποµένως, ισχύει η σχέση Z, (.4) I AI ενώ από την Εξ. (.37) k + A (.4) Συνδυάζοντας αυτές τις εξισώσεις, έχουµε Z, ( k + / A) ή Z, Z ( + ka) / AZ. (.43) Το αποτέλεσµα της ανάδρασης είναι, εποµένως, να κάνει την αντίσταση εισόδου του συστήµατος µεγαλύτερη από αυτήν του ενισχυτή κατά έναν παράγοντα ( + ka), ο οποίος µπορεί να είναι πολύ µεγάλος όταν η ενίσχυση του ενισχυτή είναι πολύ µεγάλη Η επίδραση της ανάδρασης στην αντίσταση εξόδου του ενισχυτή Η τάση που εµφανίζεται στο εσωτερικό άκρο της αντίστασης εξόδου Z του ενισχυτή είναι A. Αν το ρεύµα στην έξοδο του ενισχυτή είναι I, η τάση στην έξοδο θα είναι 3

14 Για 0, η τάση στην είσοδο του ενισχυτή θα είναι A I Z. (.44) k και εποµένως Ak I Z ή IZ. (.45) + ka Η αντίσταση εισόδου του συστήµατος µε ανάδραση, η οποία ορίζεται ως γίνεται εποµένως Z,, (.46) I Z Z,. (.47) + ka Το αποτέλεσµα της ανάδρασης είναι, εποµένως, να κάνει την αντίσταση εξόδου του συστήµατος µικρότερη από αυτήν του ενισχυτή κατά έναν παράγοντα ( + ka)..3. Ο τελεστικός ενισχυτής Χρησιµοποιούµε τον όρο διαφορικός ενισχυτής για να περιγράψουµε έναν ενισχυτή µε δύο εισόδους και µία έξοδο, στην οποία εµφανίζεται ένα σήµα ανάλογο της διαφοράς των σηµάτων στις δύο εισόδους. Το κύριο πλεονέκτηµα του διαφορικού ενισχυτή είναι η ικανότητά του να εξουδετερώνει ένα σήµα που είναι κοινό στις δύο εισόδους σε ένα 6 βαθµό που µερικές φορές ξεπερνά το ένα µέρος στα 0. Ο λόγος αυτός είναι γνωστός ως λόγος απόρριψης κοινύ σήµατος, CM. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να αφαιρεθούν, από ασθενή σήµατα στις εισόδους, αρκετά έντονες παρασιτικές συνιστώσες, όπως π.χ. αυτές που οφείλονται στο δίκτυο τροφοδοσίας (50 Hz). Ένας τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ) (peratnal ampler) είναι ένα γραµµικό ολοκληρωµένο κύκλωµα αποτελούµενο από πολλά στάδια διαφορικών ενισχυτών συνδεδεµένων σε σειρά. Τροφοδοτείται µε τάσεις λειτουργίας συνήθως ± 5, µολονότι τα κυκλώµατα σε σύγχρονα φορητά ηλεκτρονικά συστήµατα (υπολογιστές χεριού, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.), οδήγησαν στην ανάπτυξη τελεστικών ενισχυτών που λειτουργούν µε τάσεις ± 5. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΤΕ φαίνονται στο Σχ..4. Οι δύο είσοδοι του ΤΕ ονοµάζονται αντιστρέφουσα είσοδος και µη αντιστρέφουσα είσοδος, λόγω της σχέσης που έχει το σήµα στην έξοδο µε τα σήµατα στις δύο αυτές εισόδους. Ο ενισχυτής χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του σήµατος Α που παρέχει και το εύρος της ζώνης συχνοτήτων για τις οποίες η ενίσχυση αυτή παρέχεται, από την αντίσταση εισόδου του Z, και την αντίσταση εξόδου του Z. Άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του ΤΕ είναι 3 Σχήµα.4 Σχηµατική παράσταση ενός τελεστικού ενισχυτή.

15 και ο ηλεκτρονικός θόρυβος που αυτός προσθέτει στο σήµα. Σηµαντικά επίσης χαρακτηριστικά είναι και η ευστάθεια του ΤΕ και η ευαισθησία του σε µεταβολές στην τάση τροφοδοσίας. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιµές των κυριότερων από αυτά τα χαρακτηριστικά σε έναν ιδανικό ΤΕ και σε πραγµατικούς ΤΕ. Πίνακας. Χαρακτηριστικά ενός ιδανικού και πραγµατικών ΤΕ Χαρακτηριστικό Ιδανική τιµή Τυπικές πραγµατικές τιµές Ενίσχυση ανοικτού βρόχου, Α / Αντίσταση εισόδου, Z 5 0 έως 0 Ω Αντίσταση εξόδου, Z 0 έως 0 Ω Ζώνη διέλευσης συχνοτήτων 0 έως dc έως MHz (σε Α) Λόγος απόρριψης κοινύ σήµατος, CM έως 0 Θόρυβος στην είσοδο 0 0 έως 500 n/ Hz.3.3 Απλές λειτουργίες του τελεστικού ενισχυτή Θα εξετάσουµε τώρα τις επιπτώσεις της χρήσης αρνητικής ανάδρασης σε έναν ΤΕ. Σχήµα.5 Συνδεσµολογία τελεστικού ενισχυτή µε αρνητική ανάδραση. Με αναφορά στο Σχ. XX.5, βλέπουµε ότι το ρεύµα προς την αντιστρέφουσα είσοδο του ΤΕ µπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ίσο µε µηδέν, γιατί η αντίσταση εισόδου του ΤΕ είναι πολύ µεγάλη. Έτσι, για τα ρεύµατα στο σηµείο αυτό (S) ισχύει η σχέση:. (.48) Επειδή είναι A, η σχέση αυτή δίνει A +. (.49) + A εδοµένου ότι το Α είναι πολύ µεγάλο, προκύπτει ότι (.50) ή ότι η ενίσχυση τάσης είναι απλώς ίση µε σχετικά µεγέθη των αντιστάσεων και. / και ρυθµίζεται µόνο από τα 33

16 Το σηµείο S έχει ιδιαίτερη σηµασία σε έναν ΤΕ. Η ενεργός αντίσταση του σηµείου αυτού ως προς τη γη είναι Z S I / + A (.5) η οποία είναι πολύ µικρή (της τάξης των 0 Ω). Η χαµηλή αυτή αντίσταση προκύπτει από τη χρήση αρνητικής ανάδρασης τάσης, η οποία εξουδετερώνει το σήµα εισόδου στο S και το κρατά ουσιαστικά σε µηδενικό δυναµικό. Για το λόγο αυτό, το σηµείο S ονοµάζεται ουσιαστικό σηµείο γης. Προκύπτει αµέσως ότι η αντίσταση προς τη γη, όπως φαίνεται από την είσοδο της διάταξης, είναι απλώς ίση µε. Να σηµειωθεί ότι, αν αντί των καθαρά ωµικών αντιστάσεων και χρησιµοποιηθούν γενικά σύνθετες αντιστάσεις σήµατος παίρνει τη µορφή Οι Z και Z Z Z και Z, αντίστοιχα, η ενίσχυση του. (.5) Z µπορούν να έχουν γενικά µιγαδική µορφή (π.χ. /ωc ή ω L ) και τα και θα είναι και αυτά µιγαδικά. Η ενίσχυση θα έχει τότε µιγαδική τιµή, µε όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις που αυτό έχει στη διαφορά φάσης µεταξύ σήµατος εξόδου και σήµατος εισόδου. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, κάνουν τους ΤΕ ιδανικούς για κάποιες απλές λειτουργίες, οι οποίες και περιγράφονται παρακάτω Ακόλουθος τάσης Το Σχ..6 δείχνει τη συνδεσµολογία ενός ΤΕ που χρησιµοποιείται ως ακόλουθος τάσης. Η ονοµασία πηγάζει από το γεγονός ότι το σήµα εξόδου ακολουθεί ακριβώς το σήµα εισόδου (µε ενίσχυση A ). Η σχέση ανάµεσα στις τάσεις εισόδου και εξόδου είναι A A A ή. (.53) + A Σχήµα.6 Τελεστικός ενισχυτής συνδεδεµένος ως ακόλουθος τάσης. Το πλεονέκτηµα του κυκλώµατος είναι ότι η συνδεσµολογία αυτή δίνει στο σύστηµα τη µεγαλύτερη αντίσταση εισόδου και τη µικρότερη αντίσταση εξόδου, µε αποτέλεσµα τα κυκλώµατα στα αριστερά και στα δεξιά του ΤΕ να αλληλεπιδρούν σε αµελητέο βαθµό. Έτσι, µια τάση µπορεί να ληφθεί από ένα σηµείο ενός κυκλώµατος, για µέτρηση ή επεξεργασία, χωρίς η λειτουργία του κυκλώµατος να επηρεασθεί. 34

17 .3.3. Ενισχυτής µε αντιστροφή Το Σχ..7(α) δείχνει τη συνδεσµολογία ενός ΤΕ που χρησιµοποιείται ως απλός ενισχυτής, µε αντιστροφή του σήµατος. Η µη αντιστρέφουσα είσοδος γειώνεται και το σήµα για ενίσχυση οδηγείται στην αντιστρέφουσα είσοδο του ΤΕ µέσα από µια αντίσταση. Η ενίσχυση είναι, σύµφωνα µε την Εξ..50, /. (α) (β) Σχήµα.7 (α) Τελεστικός ενισχυτής συνδεδεµένος ως ενισχυτής µε αντιστροφή. (β) Ενισχυτής µε αντιστροφή και αντιστάθµιση της τάσης εισόδου. Στο κύκλωµα του Σχ..7(β), η µη αντιστρέφουσα είσοδος του ΤΕ έχει συνδεθεί µε τη γη µέσω µιας αντίστασης. Αυτό επιτυγχάνει την αντιστάθµιση του ρεύµατος πόλωσης της εισόδου, έτσι ώστε για µηδενική τάση εισόδου να υπάρχει µηδενική τάση στην έξοδο. Αποδεικνύεται ότι για πλήρη αντιστάθµιση η τιµή της αντίστασης a πρέπει να είναι ίση µε a. (.54) Ενισχυτής αθροιστής µε αντιστροφή Το κύκλωµα του Σχ..8 αθροίζει, ενισχύει και αντιστρέφει τις τάσεις,, 3, n, που εφαρµόζονται στην είσοδο µέσω των αντιστάσεων,, 3, n. Η τάση στην έξοδο είναι n. (.55) 3 n Σχήµα.8. ΤΕ συνδεδεµένος ως ενισχυτής αθροιστής µε αντιστροφή. 35

18 Η αντίσταση αντιστάθµισης άλλων αντιστάσεων: a a δίνεται από τον παράλληλο συνδυασµό όλων των (.56) Πολλά σήµατα µπορούν να αθροιστούν µε αυτόν τον τρόπο. Επειδή η αντιστρέφουσα είσοδος του ΤΕ βρίσκεται ουσιαστικά σε µηδενικό δυναµικό, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα στις πηγές των αθροιζόµενων σηµάτων. 3 n Μετατροπέας ρεύµατος σε τάση Το κύκλωµα του Σχ..9 µετατρέπει το ρεύµα στην είσοδό του σε τάση στην έξοδο του ΤΕ. Από την άθροιση των ρευµάτων στην αντιστρέφουσα είσοδο του ΤΕ, I 0, (.57) έχουµε τάση στην έξοδο ίση µε I, (.58) δηλαδή ανάλογη του ρεύµατος στην είσοδο. Σχήµα.9 ΤΕ συνδεδεµένος ως µετατροπέας ρεύµατος σε τάση Μετατροπέας φορτίου σε τάση Το κύκλωµα του Σχ..0 µετατρέπει το φορτίο στα άκρα ενός πυκνωτή σε τάση στην έξοδο του ΤΕ. Η τάση στην έξοδο, για C >> C, είναι ίση µε Q( t). (.59) C Το κύκλωµα είναι χρήσιµο όταν χρειάζεται να µετρηθεί το σήµα από transducer, το οποίο είναι φορτίο. Παραδείγµατα είναι το σήµα από πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ο οποίος παράγει φορτίο όταν συµπιεστεί, ή το σήµα από µικρόφωνο µε πυκνωτή. Σχήµα.0. ΤΕ συνδεδεµένος ως µετατροπέας φορτίου σε τάση. 36

19 .4 Ενεργά ηλεκτρικά φίλτρα Οι τελεστικοί ενισχυτές προσφέρονται για χρήση σε ενεργά κυκλώµατα ηλεκτρικών φίλτρων..4. Ενεργό φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων (κύκλωµα ολοκλήρωσης) Το κύκλωµα του Σχ.. δρα ως φίλτρο διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων. Σχήµα.. Ενεργό φίλτρο C διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων. Για ένα µιγαδικό σήµα Be θα είναι, σύµφωνα µε την Εξ..5, ω t στην είσοδο του κυκλώµατος, το σήµα στην έξοδο C ω. (.60) ωc Αυτό ισοδυναµεί µε ολοκλήρωση του σήµατος εισόδου. Αν, για παράδειγµα, το σήµα στην είσοδο είναι Bcs( ωt), θα πρέπει να πάρουµε το πραγµατικό µέρος της Εξ. B.60, και το σήµα εξόδου θα είναι ίσο µε sn( ωt). Αυτό είναι ανάλογο του ωc αντιστρόφου του ολοκληρώµατος του σήµατος εισόδου. Φαίνεται επίσης ότι, λόγω της παρουσίας της ω στον παρονοµαστή, η ενίσχυση είναι µεγαλύτερη για τις χαµηλές συχνότητες. Κατ αναλογία µε όσα ειπώθηκαν στην παράγραφο..3., η απόκριση του φίλτρου είναι ω c, όπου ω c, (.6) ω C µε την προϋπόθεση, φυσικά, ότι ο πυκνωτής δεν έχει απώλειες. Εναλλακτικά, επειδή η αντιστρέφουσα είσοδος του ΤΕ βρίσκεται ουσιαστικά σε µηδενικό δυναµικό, είναι Q C C t 0 I dt C t dt. (.6) Το ολοκλήρωµα αθροίσµατος σηµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε πολλαπλά σήµατα στην είσοδο, µέσω των αντιστοίχων αντιστάσεων Ενεργό φίλτρο C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (κύκλωµα παραγώγισης) Το κύκλωµα του Σχ.. δρα ως φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. 37

20 Σχήµα.. Ενεργό φίλτρο C διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. Για ένα µιγαδικό σήµα Be θα είναι, σύµφωνα µε την Εξ..5, ω t στην είσοδο του κυκλώµατος, το σήµα στην έξοδο ωc ωc. (.63) Αυτό ισοδυναµεί µε παραγώγιση του σήµατος εισόδου. Αν, για παράδειγµα, το σήµα στην είσοδο είναι Bcs( ωt), θα πρέπει να πάρουµε το πραγµατικό µέρος της Εξ..63, και το σήµα εξόδου θα είναι ίσο µε BωC sn( ωt). Αυτό είναι ανάλογο της παραγώγου του σήµατος εισόδου. Φαίνεται επίσης ότι, λόγω της παρουσίας του παράγοντα ω, η ενίσχυση είναι µεγαλύτερη για τις υψηλές συχνότητες. Κατ αναλογία µε όσα ειπώθηκαν στην παράγραφο..3., η απόκριση του φίλτρου είναι ω, όπου ω c ω c, (.64) C µε την προϋπόθεση, φυσικά, ότι ο πυκνωτής δεν έχει απώλειες. Εναλλακτικά, αθροίζοντας ρεύµατα στην αντιστρέφουσα είσοδο του ΤΕ, βρίσκουµε ότι dq d d d ( C ) C, και C. (.65) dt dt dt dt Η παράγωγος αθροίσµατος σηµάτων µπορεί να επιτευχθεί µε πολλαπλά σήµατα στην είσοδο, µέσω των αντιστοίχων πυκνωτών. Το κύκλωµα παραγώγισης είναι συζευγµένο στο κύκλωµα παροχής του σήµατος µέσω ενός πυκνωτή. Τα συνεχή σήµατα, εποµένως, αποκόπτονται. Θόρυβος υψηλών συχνοτήτων ενισχύεται, όµως, και αποτελεί πρόβληµα σε ένα τέτοιο κύκλωµα. 38

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ -L-C ΣΕ ΣΕΙΡΑ Κύκλωµα που αποτελείται από ωµική αντίσταση,ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k, Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ) με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 k, 50, k, S k και V 5 α) Nα υπολογιστούν οι τιμές των αντιστάσεων β) Να επιλεγούν οι χωρητικότητες C, CC έτσι ώστε ο ενισχυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5

ÏÅÖÅ. Α. 3. Στις οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις δεν ανήκει: α. η δίοδος laser β. το τρανζίστορ γ. η φωτοδίοδος δ. η δίοδος φωτοεκποµπής LED Μονάδες 5 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Στην πέμπτη ενότητα θα μελετήσουμε την ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

PWL REPEAT FOREVER ( m m m 0) ENDREPEAT

PWL REPEAT FOREVER ( m m m 0) ENDREPEAT ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Μοντέλο ενός τελεστικού ενισχυτή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα κύκλωµα µε δύο εισόδους και µία έξοδο Στην έξοδο εµφανίζεται η διαφορά των εξόδων πολλαπλασιασµένη επί το κέρδος ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ενισχυτές-Γενικά: Οι ενισχυτές είναι δίθυρα δίκτυα στα οποία η τάση ή το ρεύμα εξόδου είναι ευθέως ανάλογη της τάσεως ή του ρεύματος εισόδου. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη ενισχυτών:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

m e j ω t } ja m sinωt A m cosωt

m e j ω t } ja m sinωt A m cosωt ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 26 Στρεόµενα διανύσµατα Σε κυκλώµατα όπου η διέγερση είναι περιοδική και ηµιτονοειδής οι τάσεις και τα ρεύµατα αναπαρίστανται µε µιγαδικούς αριθµούς, ή όπως συνήθως λέµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 11: Η ημιτονοειδής διέγερση Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 16: Απόκριση συχνότητας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΜΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΜΥ Εαρινό εξάµηνο 005 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ν. ΝΑΣΚΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ (Π.. 407/80), ΕΜΠ ΆΣΚΗΣΗ. Να βρεθεί η τάση εξόδου του παρακάτ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι V 86

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι V 86 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 86 ΑΣΚΗΣΗ. Ένα κύκλωµα RC αποτελείται από µια αντίσταση R 5Ω και έναν πυκνωτή χωρητικότητας C σε σειρά. Αν το ρεύµα προηγείται της τάσης κατά 6 ο και η κυκλική συχνότητα της πηγής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ...2 3.1 Απόκριση συχνότητας ενισχυτών...2 3.1.1 Παραμόρφωση στους ενισχυτές...5 3.1.2 Πιστότητα των ενισχυτών...6 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικοί Ενισχυτές

Διαφορικοί Ενισχυτές Διαφορικοί Ενισχυτές Γενικά: Ο Διαφορικός ενισχυτής (ΔΕ) είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός τελεστικού ενισχυτή. Η λειτουργία ενός ΔΕ είναι η ενίσχυση της διαφοράς μεταξύ δύο σημάτων εισόδου. Τα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 04/02/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 04/02/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ( μονάδες) Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 1, 0.7, 00 kω, 4 kω, h e. kω και β h 100. (α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των αντιστάσεων και ώστε το σημείο λειτουργίας Q (, ) του τρανζίστορ

Διαβάστε περισσότερα

(s) V Ιn. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του. του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το.

(s) V Ιn. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του. του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το. Θέµατα εξετάσεων Η/Ν Φίλτρων Σας προσφέρω τα περισσότερα θέµατα που έχουν τεθεί σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε µαζί τους κατά την προετοιµασία σας. Τα θέµατα δείχνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΕΚΤΡΟΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΟΣ ΤΕΧΝΟΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1. Για τις παρακάτω προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α I A. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες): ΘΕΜΑ 1 ο ( μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: V 10V, V BE 0.7 V, Β 200 kω, 1 kω, 1 kω, β 100. (α) Να προσδιορίσετε το σημείο λειτουργίας Q (V E, I ) του τρανζίστορ. (1 μονάδα) (β)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων F Ενότητα: Φίλτρα και Επαναληπτικές Ασκήσεις Στυλιανός Μυτιληναίος Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα τρανζίστορ διπλής επαφής είναι πολωµένο σωστά όταν: α. Η βάση είναι σε υψηλότερο δυναµικό από τον εκποµπό και σε χαµηλότερο από το συλλέκτη β. Η βάση είναι σε χαµηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13 Μέρος Α 1. Εισαγωγικές Έννοιες 3 1.1 Το αντικείμενο της θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 4 1.2 Φυσικά και μαθηματικά μοντέλα 5 1.3 Συγκεντρωμένα και κατανεμημένα κυκλώματα 6 1.4 Ορισμοί Φορές αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να:

Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να: 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να: ορίσουµε το Μετασχηµατισµό Laplace (ML) και το Μονόπλευρο Μετασχηµατισµό Laplace (MML) και να περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Σεραφείµ Καραµπογιάς Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος τωνεπιτρεποµένωνεισόδωνκαιεξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 12: Ανάλυση κυκλωμάτων ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ BESSEL-THOMSON

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ BESSEL-THOMSON ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ BESSELTHOMSON 4. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Η χρονική καθυστέρηση συµβαίνει κατά την µετάδοση σε διάφορα φυσικά µέσα και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά τι είναι - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των επιτρεποµένων εισόδων και εξόδων. Ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 41 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ Η συνδεσµολογία κοινού συλλέκτη φαίνεται στο σχήµα 41 Αν σχηµατίσουµε το ac ισοδύναµο θα δούµε ότι ο συλλέκτης συνδέεται στη γη και αποτελεί κοινό

Διαβάστε περισσότερα

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ T..I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 4 ης ενότητας Στην τέταρτη ενότητα θα μελετήσουμε τους ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα Πρόλογος vii

περιεχομενα Πρόλογος vii Πρόλογος vii περιεχομενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 3 1.1 Εισαγωγή...4 1.2 Συστήματα και Μονάδες...5 1.3 Φορτίο και Ρεύμα...6 1.4 Δυναμικό...9 1.5 Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... i ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ... 77

Πρόλογος... i ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ... 77 Περιεχόµενα Πρόλογος............................................ i 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Επισκόπηση του κειµένου............................... 2 1.2 Η σχέση ανάµεσα στην ανάλυση κυκλωµάτων και στην µηχανολογία........

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής.

Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. Α) Σκοπός: Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να επιδειχθεί ο έλεγχος των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 11: Η ημιτονοειδής διέγερση Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα:

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα: ΦΙΛΤΡΑ 6.. ΦΙΛΤΡΑ Το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων. Στο Σχήμα 6.6 δείχνουμε την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο υο: Τελεστικοί Ενισχυτές

Κεφάλαιο υο: Τελεστικοί Ενισχυτές Κεφάλαιο υο: 2.1 Γενικά περί ενισχυτών Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής είναι κατά αρχήν ένας ενισχυτής (amplifier). Ο ενισχυτής είναι από τα σηµαντικότερα δοµικά υλικά των αναλογικών ηλεκτρονικών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 6: Παθητικά στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Θεωρήματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Αρχές και Θεωρήματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Κυκλωμάτων Αρχές και Θεωρήματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Αρχή της επαλληλίας Θεώρημα της αντικατάστασης Εισαγωγή Θεωρήματα Thevenin και Norton Μετατόπιση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε βαττόµετρο

Μετρήσεις µε βαττόµετρο Η3 Μετρήσεις µε βαττόµετρο 1. Σκοπός Στην άσκηση χρησιµοποιούµε το βαττόµετρο ως µετρητικό όργανο της καταναλισκόµης ισχύος σε κυκλώµατα αλλασσόµου ρεύµατος που περιλαµβάνουν διαδοχικά ωµική αντίσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική ΗΥ231 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Σήµατα Ένα αυθαίρετο σήµα τάσης v s (t) 2 Φάσµα συχνοτήτων των σηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS)

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS) 6. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 6.. Ενισχυτές ανοικτού βροχου (χωρίς ανάδραση) Ανεξάρτητα από την τάξη (Α, Β, C), το είδος της σύζευξης (R-C, με μετασχηματιστή, άμεση κλπ.), υπάρχουν (με κριτήριο τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7: Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων RL και RC Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ

3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 3 ης ενότητας Στην τρίτη ενότητα θα μελετήσουμε την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. 7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. Ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται το ωφέλιμο φέρον σήμα που λαμβάνει και να αποδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής αποτελεί την βασική δομική μονάδα των περισσοτέρων αναλογικών κυκλωμάτων. Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις ιδιότητες του τελεστικού ενισχυτή, μερικά βασικά

Διαβάστε περισσότερα

εύτερο παράδειγµα ΓΧΑ συστήµατος. Κύκλωµα RLC.

εύτερο παράδειγµα ΓΧΑ συστήµατος. Κύκλωµα RLC. εύτερο παράδειγµα ΓΧΑ συστήµατος. Κύκλωµα RLC. 1. Πρώτη µέθοδος περιγραφής του συστήµατος, µέσω ολοκληρωτικοδιαφορικών εξισώσεων. Έστω ένα κύκλωµα L,C,R εν σειρά µε πηγή τάσης. Το κύκλωµα αυτό το θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Το βασικό μοντέλο ενισχυτή Χαρακτηριστικά Ενίσχυση σημάτων μηδενικής (σχεδόν) τάσης Τροφοδοσία από μια ή περισσότερες DC πηγές Απαιτεί κατάλληλο DC biasing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες): ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 9/0/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 0, 0.7, kω, 0 kω, Ε kω, L kω, β fe 00, e kω. (α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των αντιστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A. Πίνακες αληθείας λογικών πυλών. Στη θετική λογική το λογικό 0 παριστάνεται µε ένα χαµηλό δυναµικό, V L, ενώ το λογικό 1

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΑΣΚΗΣΗ 4 Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα πηνίο, ένα βολτόµετρο (AC-DC), ένα αµπερόµετρο (AC-DC), τροφοδοτικό (AC-DC). ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πηνίο είναι µια πυκνή σπειροειδής περιέλιξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

Το μηδέν και το τετράγωνο.

Το μηδέν και το τετράγωνο. Το μηδέν και το τετράγωνο. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο διακόπτης (δ ) είναι κλειστός ενώ ο (δ ) ανοικτός. Θεωρούµε γνωστές τις τιµές της ΗΕ της πηγής Ε, των αντιστάσεων,, του συντελεστή αυτεπαγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης

Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο κατάστασης ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ανάλυση Σ.Α.Ε στο χώρο 6 Nicola Tapaouli Λύση εξισώσεων ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [4]: Κεφάλαιο 5: Ενότητες 5.-5. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 45 ίοδοι - Επαφή p-n Τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κατασκευάζονται µε βάση έναν κρύσταλλο πυριτίου. Το πυρίτιο σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία έχει τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση των Τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση λέμε την κατάλληλη συνεχή τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο κύκλωμα που περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ), έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS)

Χαρακτηρισμός (VCVS) (VCIS) Μετατροπέας ρεύματος σε τάση (ICVS) 6. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 6.. Ενισχυτές ανοικτού βροχου (χωρίς ανάδραση) Ανεξάρτητα από την τάξη (Α, Β, C), το είδος της σύζευξης (R-C, με μετασχηματιστή, άμεση κλπ.), υπάρχουν (με κριτήριο τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 έως και Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα