ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «FRANCHISING: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «FRANCHISING: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ»"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «FRANCHISING: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΑΡΑΠΔΣΡΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΚΑΣΑΟΤΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΛΑΣΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΚΤΡΜΗΕΟΓΛΟΤ ΠΑΝΣΔΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΑΗΟ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δπραξηζηίεο 1 Δηζαγσγή Κεθάλαιο 1ο : Η Έννοια ηοσ Franchising ζηην Εποτή μας 1. Ση Ννείηαη σο Franchising Οξηζκνί θαη Οξνινγία Σα Υαξαθηεξηζηηθά θαη νη Σύπνη ηνπ Franchising Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο Δπηρεηξεκαηίεο Μέζσ ηεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ κε ηε Μέζνδν Franchising Κεθάλαιο 2ο : Οι Μικρομεζαίες Franchising Επιτειρήζεις ζηεν Ελλάδα και πως Επερεάδονηαι από ηις Οικονομικές Τάζεις ηες Αγοράς 2.1 Σν πξνθίι ηνπ Έιιελα Πειάηε Καηαλαισηή Η Δλλνηα ηεο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη Θεζκνί πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Λεηηνπξγία ηεο Η Σημαζία ηφν Μικρομεζαίφν Επιτειρήζεφν για ηην Ελλάδα Τα Πλεονεκηήμαηα και οι Αδσναμίες ηφν Μικρομεζαίφν Επιτειρήζεφν Προοπηικές για ηις Μικρομεζαίες Επιτειρήζεις Κεθάλαιο 3ο: Η Φύζε ηες Οικονομικής Λειηοσργίας ηες Σύμβαζες με Franchising 3.1 To Γενικόηερο Πλαίζιο Λειηοσργίας Δομή και Σύζηαζη ηης Σύμβαζης Franchising για Επιτειρήζεις Πνηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Franchisor Τπνρξεώζεηο Μεξώλ ζηηο Γηαδηθαζίεο Franchising Aλαλέσζε ηεο ύκβαζεο Franchising Νομικό Πλαίζιο Κάλσυης Franchising Ννκνζεηηθή Κάιπςε Franchising ζε Δπξσπατθό Δπίπεδν Βαζηθέο Ρπζκίζεηο Franchising 62 1

3 3.4.4 Ννκνζεζία Franchising ζηελ Διιάδα πληζηακέλεο ηνπ Franchising θαη ησλ Πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα Franchising ζηα ύγρξνλα Καηαζηήκαηα Κεθάλαιο 4 ο : Μεθοδολογία και Σπόπορ ςλλογήρ Πηγών και Πληποθοπιών Εκπόνηζηρ Πηςσιακήρ Επγαζίαρ 4.1 πιινγή Γεδνκέλσλ Γεπηεξεύνληα Γεδνκέλα Μεηνλεθηήκαηα Γεπηεξνγελώλ Γεδνκέλσλ Πεγέο Γεπηεξνγελώλ Γεδνκέλσλ Αλάιπζε Γεδνκέλσλ Κεθάλαιο 5 ο : ύνδεζμορ Franchise ζηην Ελλάδα κοπόρ και Λειηοςπγία 5.1 Ο Ρόινο θαη ν θνπόο ηνπ πλδέζκνπ Franchise Κεθάλαιο 6 ο : Ανάπηςξη Επισειπήζεων Μέζω Tεσνικών Franchising 6.1 Πεξίπησζε Μειέηεο ε Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Γξήγνξεο Δμππεξέηεζεο Φαγεηνύ Goody s ηξαηεγηθέο Δπηηπρεκέλεο Αλάπηπμεο ζην Υώξν ηνπ Franchising Μάξθεηηλγθ θαη Franchising Καηαζηεκάησλ Goody s Πεξίπησζε Μειέηεο ε Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Γξεγόξεο Μηθξνγεύκαηα Coffee Right Πεξίπησζε Μειέηεο ε Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Everest Κεθάλαιο 7 ο : Επίλογορ Βηβιηνγξαθία

4 Δπραξηζηίεο Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θαζεγεηή καο θαη επηβιέπσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θν. Κπξκίδνγινπ Παληειή γηα ηελ πνιχ κεγάιε βνήζεηα ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα δειψζνπκε φηη είκαζηε επγλψκσλεο ζην πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ θαη πεξηνδηθψλ ηχπνπ πνπ αζρνινχληαη κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ζεκαηνινγία, γηα ηελ απεξηφξηζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην franchising. Σέινο, ζα επηζπκνχζακε λα απνζηείινπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηα κέιε ηεο νηθνγελείαο καο αιιά θαη ηνπο θίινπο καο, νη νπνίνη φιν απηφλ ηνλ θαηξφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αιιά θαη έξεπλαο καο ζηήξημαλ ζε ππέξηαην βαζκφ. Δηζαγσγή Η δηθαηφρξεζε (franchising) είλαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ, φπνπ ν δηθαηνπάξνρνο (δφηεο, franchisor) παξαρσξεί ζηνλ δηθαηνδφρν (ιήπηε, franchisee) έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ελφο παθέηνπ δηθαηφρξεζεο. Σν παθέην πεξηέρεη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηαθεκηζηηθή θάιπςε θαη 1

5 ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο 1. Σν franchising μεθίλεζε ζηε Γεξκαλία, ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, βαζηθά ζηνλ θιάδν ηεο δπζνπνηίαο, αιιά ηελ κεγάιε άλζεζε ηελ ζπλαληάκε ζηηο ΗΠΑ θπξίσο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, κε γλσζηή εηαηξεία ησλ fast food. To φηη ν θιάδνο ησλ fast food απνηειεί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ franchising θαίλεηαη θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ εδψ θαη ρξφληα θαη θπξίσο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη εηαηξείεο απηέο ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Σν franchising εμαπιψζεθε γξήγνξα θαη ζηελ Δπξψπε, θαη ζήκεξα αληηπξνζσπεχεη ην 10% ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ελψ ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ 5%, έλαληη 50% ζηηο ΗΠΑ. Η άλζεζε πνπ παξαηεξείηαη ζην franchising νθείιεηαη θπξίσο ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ ζπλαληάκε ζηηο ζχγρξνλεο αγνξέο, νη νπνίεο γελλάλε ηελ αλάγθε γηα ζπλερείο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πξνβνιήο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Με ηε δηθαηφρξεζε ν επηρεηξεκαηίαο επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή επηρείξεζε, ζπγρξφλσο φκσο απνιακβάλεη θαη ηελ εκπνξηθή θήκε θαη ην «know how» κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο. Όηαλ ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα δηθαηφρξεζεο, επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα απφ ηα ππφινηπα αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα. ηελ Διιάδα ην franchise εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη έρεη 1 Β. Γ.Καδή, Θ.Σζαγθνχξε, «Franchising: Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν», Αζήλα

6 παξαηεξεζεί δπλακηθφηεξε δηαξζξσηηθή αιιαγή ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηηο ππεξεζίεο. Με ην franchising, πξαγκαηνπνηείηαη ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κεγαιχηεξεο θαη δπλακηθφηεξεο απνθεληξσκέλεο νκάδεο. Ιδξχεη δπλακηθά εκπνξηθά ζήκαηα, απαζρφιεζε, δηαβηβάδεη ηερλνγλσζία, επηηπγράλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θαζηεξψλεη ζηελ αγνξά πςειά standards. H δηθαηφρξεζε πάλησο, επεθηείλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν 85% ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηφρξεζεο είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη ηδηνθηεζίαο 2. Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ- δηθαηνπάξνρσλ ζήκεξα εθηηκάηαη ζε , ησλ ελεξγψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη πάλσ απφ 400 θαη ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζε πεξίπνπ 6000 (35% εηαηξηθά θαη 65% δηθαηφρξεζεο) πξνζθέξνληαο ζπλνιηθά απαζρφιεζε ζε πεξίπνπ άηνκα. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ δηθαηφρξεζεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ θιάδν ζε θιάδν, αξρηθά ππεξέρνπλ νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ έλδπζε θαη ζηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ 3. 2 Γ. Π.Μαιαθφο, «Franchising- Leasing», Αζήλα Γ. Π.Μαιαθφο, «Franchising- Leasing», Αζήλα

7 1. Κεθάιαην 1 ν : Η Έλλνηα ηνπ Franchising ζηελ Δπνρή καο 1.1 Ση Ννείηαη σο Franchising Οξηζκνί θαη Οξνινγία FRANCHISE: Σν ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά ζήκαηα θαη επσλπκίεο, πηλαθίδεο θαηαζηεκάησλ, πξφηππα ρξήζεσο, ζρέδηα, δηθαηψκαηα αληηγξαθήο ηερλνγλσζίαο ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πξνο εθκεηάιιεπζε, κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. 4

8 FRANCHISOR (ΓΙΚΑΙΟΠΑΡΟΥΟ Ή ΓΟΣΗ): Η επηρείξεζε ε νπνία παξέρεη, έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο franchise ζηνπο δηθαηνδφρνπο. FRANCHISEE (ΓΙΚΑΙΟΓΟΥΟ Ή ΛΗΠΣΗ): Δίλαη ε επηρείξεζε ή ην πξφζσπν ζην νπνίν παξαρσξείηαη, απφ ηνλ δηθαηνπάξνρν (franchisor), ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ franchise, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ. FRANCHISE PACKAGE Ή PACKAGE DEAL (ΠΑΚΔΣΟ FRANCHISING): Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά ζήκαηα ή επσλπκίεο ή δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα θαηαζηεκάησλ (π.ρ. πηλαθίδεο), πξφηππα ρξήζεο, ζρέδηα, ππνδείγκαηα, επξεζηηερλία, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα εθκεηάιιεπζε, πνπ παξαρσξεί ν δηθαηνπάξνρνο (franchisor) ζηνλ δηθαηνδφρν (franchisee), κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ ησλ franchisees. FRANCHISING: Η δηαξθήο εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δπν επηρεηξήζεσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ε κηα επηρείξεζε, ν δηθαηνπάξνρνο (franchisor), παξαρσξεί ζηνλ δηθαηνδφρν (franchisee), έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ franchising. ΓΔΝΙΑ): FRANCHISING BUSINESS FORMAT (FRANCHISING ΓΔΤΣΔΡΗ 5

9 Μία δηαξθήο επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ franchisor θαη ηνπ franchisee, ε νπνία πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία θαη ην ζήκα, αιιά νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην κάξθεηηλγθ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο, έιεγρν πνηφηεηαο θαη δηαξθή ακθίδξνκε επηθνηλσλία. FRANCHISE CONTRACT (ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ): Δίλαη ε ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ δηθαηνπάξνρνπ (franchisor) θαη ηνπ δηθαηνδφρνπ (franchisee), ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη ζαθήλεηα νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο ππνςήθηνο δηθαηνδφρνο ζπλήζσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο ζεκειηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο franchise είλαη ε θαζνιηθή νκνηνκνξθία ζηε κεηαρείξηζε ησλ δηθαηνδφρσλ θαη φρη ε παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ πξνλνκηψλ θαη επλντθψλ ζπκθσληψλ ζε θάπνηνπο απφ απηνχο. Οη ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο (franchise contract) πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε γλψκνλα φρη κφλν ην πεξηερφκελν ηνπο, αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο παξαιείςεηο ηνπο. FRANCHISE CONCEPT: Απνηειεί ηελ επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε (ζχιιεςε) ηνπ franchisor, κεηνπζησκέλε ζε ηεθκεξησκέλε εκπνξηθή πξφηαζε θαη πξαθηηθή ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, κε ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία θαη θαηνρπξσκέλε εηαηξηθή ηαπηφηεηα. DISCLOSURE (YΠΟΥΡΔΩΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ): Η ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνπάξνρνπ λα παξέρεη εγγξάθσο ζε θάζε ππνςήθην δηθαηνδφρν, πιήξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζή 6

10 ηνπ, ην επηρεηξεκαηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη αληηθείκελν franchise, ηελ πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηερλνγλσζίαο, ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο πξνο ην δηθαηνδφρν, ην πξνβιεπφκελν θφζηνο εγθαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο franchise, ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο franchise, ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη, είηε απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, είηε απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ην franchising. εκεηψλεηαη φηη ε πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ππνςήθην δηθαηνδφρν, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ENTRY FEE Ή INITIAL FRANCHISE FEE (ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΓΟΤ): Δίλαη ην εθάπαμ πνζφ πνπ πιεξψλεη ν franchisee ζηνλ franchisor κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο franchise, γηα ηελ έληαμε ηνπ πξψηνπ ζην δίθηπν franchise. Σν entry fee αληηπξνζσπεχεη ηηο δαπάλεο γηα: αλάπηπμε, κεηαθεξφκελε ηερλνγλσζία (know-how), δηθαηψκαηα εκπνξηθήο ρξήζεο ζήκαηνο, ηελ θαιή θήκε θαη πειαηεία (goodwill), αξρηθά ζηάδηα (παξνρή εγρεηξηδίσλ, αξρηθή εθπαίδεπζε, νξγάλσζε θαηαζηήκαηνο). ROYALTIES Ή CONTINUING FEES (ΤΝΔΥΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ): Υξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία θαηαβάιιεη ν franchisee (δηθαηνδφρνο) ζην franchisor (δηθαηνπάξνρνο), ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Οη θαηαβνιέο απηέο αληηζηαζκίδνπλ ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ franchisor ζην franchisee ή ηε ζπλερή αλαλέσζε, εμέιημε θαη πξνζαξκνγή ηεο ηερλνγλσζίαο ή αληηζηνηρνχλ ζηε δηαξθή ή πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε. 7

11 FRANCHISE FEE (ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ): Ο ζπλήζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δηθαηνπάξνρνο (franchisor) παίξλεη ηε ζπλερή ακνηβή ηνπ απφ ηνλ δηθαηνδφρν (franchisee), είλαη κε ηε κνξθή ελφο πνζνζηνχ επί ηνπ ηδίξνπ ηνπ δεπηέξνπ. Ο άιινο ηξφπνο είλαη κέζσ κίαο επηβάξπλζεο επί ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν δηθαηνπάξνρνο ζην δηθαηνδφρν. Σν πνζνζηφ ηεο ακνηβήο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ franchisee ζε franchisee θαη πξέπεη λα αληαλαθιά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παξέρνληαη ζην δηθαηνδφρν θαη επηπιένλ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ απφδνζε ηεο αμίαο ρξήκαηνο ηνπ. ANNUAL RENEWAL FEE (ΔΣΗΙΟ ΣΔΛΟ ΑΝΑΝΔΩΗ ΤΜΒΑΗ): Η ζχκβαζε franchise, ε νπνία παξέρεηαη απφ ην δηθαηνπάξνρν, κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα κφλν ελφο έηνπο θαη ν δηθαηνδφρνο λα έρεη ην δηθαίσκα απηφκαηεο αλαλέσζεο ηεο ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο αλαλέσζεο ζχκβαζεο (annual renewal fee). Η ρξέσζε απηήο ηεο ακνηβήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ακνηβήο αλαλέσζεο, δελ είλαη πάγηα ηαθηηθή θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη επηβνιέο ζπαλίσο αλαθέξνληαη ζηηο ζπκβάζεηο. FRANCHISE COMMITMENT AGREEMENT (ΓΔΜΔΤΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΟ FRANCHISE): Απνηειεί κία γξαπηή δήισζε, ηελ νπνία παξέρεη ν δηθαηνπάξνρνο ζηνλ κειινληηθά πηζαλφ ηδηνθηήηε ηνπ franchise θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πξφζεζε ηνπ δηθαηνπαξφρνπ (franchisor) λα πνπιήζεη ην franchise ηνπ. 8

12 ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ FRANCHISE: Πξφθεηηαη γηα έλα ελεκεξσηηθφ έληππν, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο (franchisees). Δλδεηθηηθά ν ελεκεξσηηθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη: Γεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν-franchisor. Δκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Πεξηγξαθή ηνπ franchise concept, ησλ πξντφλησλ ή/ θαη ππεξεζηψλ. Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Αξηζκεηηθή θαη γεσγξαθηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη κειινληηθνί ζηφρνη. Παξερφκελε ππνζηήξημε ηνπ franchisor ζην franchisee ζην αξρηθφ ζηάδην, θαζψο θαη ζε ζπλερή βάζε (ongoing support). Βαζηθά ζεκεία ηεο χκβαζεο Franchise. OPERATION MANUAL (ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ): Δγρεηξίδηα, ηα νπνία δίδνληαη απφ ηνπο δηθαηνπαξφρνπο (franchisors) πξνο ηνπο δηθαηνδφρνπο (franchisees), σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ δηθαηφρξεζεο γηα λα πξνζθέξνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ζηήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κία επηρείξεζε, κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο. PILOT STORE (ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ): Σν αξρηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζην δφηε θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ έρεη εθαξκνζηεί θαη ειεγρζεί γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε εκπνξηθή απνδνρή ηνπ franchise concept, ε βησζηκφηεηα θαη ε δπλακηθή ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε δπλαηφηεηα ηππνπνίεζεο κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια θαηαζηήκαηα θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν. 9

13 FRANCHISE TRAINING (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ FRANCHISE): Δίλαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ν franchisor (δηθαηνπάξνρνο) ζην franchisee (δηθαηνδφρν) θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ζρεηηθά κε ην franchise θαη ηηο κεζφδνπο εθκεηάιιεπζήο ηνπ. QUALITY CONTROL (ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ): Καιείηαη ν έιεγρνο πνπ εθηειεί ν franchisor (δηθαηνπάξνρνο) επί ηφπνπ ζηηο κνλάδεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ franchise, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ δηθαηνδφρσλ (franchisees) ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ εγρεηξίδηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ franchise. BUY BACK OPTION (ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΞΑΓΟΡΑ): Δίλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία -ζε πεξίπησζε ιήμεο ή ιχζεο κίαο ζχκβαζεο franchise- ν δηθαηνπάξνρνο αζθεί ην ζπκβαηηθφ ηνπ δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην δηθαηνδφρν λα ηνπ πνπιήζεη είηε ηελ επηρείξεζή ηνπ, είηε κέξνο απηήο, είηε ηα πξντφληα πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ δηθαηνδφρνπ θαηά ηε ιχζε ή ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 1.2 Σα Υαξαθηεξηζηηθά θαη νη Σύπνη ηνπ Franchising 4 INVESTMENT FRANCHISΔ (ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ FRANCHISE): H πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν franchisee ηνπνζεηεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην, γηα λα επελδχζεη ζε έλα πςεινχ θφζηνπο ζχζηεκα Franchise θαη παξά ηελ πιήξε εμαζθάιηζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο, ζηαζεξά κηζζψλεη ηξίηνπο, 4 Β. Γ.Καδή, Θ.Σζαγθνχξε, «Franchising: Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν», Αζήλα

14 ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη εμ νινθιήξνπ ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. DΙRECT FRANCHISE (AΜΔΟ FRANCHISE): Δίλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δηθαηνπάξνρνο παξέρεη, ζε θάζε επηκέξνπο δηθαηνδφρν, ηε ζπκβαηηθή δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ην franchise απφ κία θαη ζπγθεθξηκέλε κνλάδα εθκεηάιιεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. MULTIUNIT FRANCHISING (FRANCHISING ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΜΔΙΩΝ): Ο franchisor δίλεη ζην franchisee ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο, κέζα ζηελ ίδηα ή ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή. MΟΒΙLE FRANCHISE (ΚΙΝΗΣΟ FRANCHISE): Δίλαη κία κνξθή Franchising, φπνπ ν δηθαηνπάξνρνο παξέρεη ζην δηθαηνδφρν ηελ άδεηα λα εθκεηαιιεχεηαη ην παθέην franchise, κέζα απφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ, πάληα φκσο κε ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δηθαηνπάξνρνπ. MANAGEMENT FRANCHISE (ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ FRANCHISE): Όπνπ ν franchisee ειέγρεη αξθεηέο πεξηνρέο ή αθφκε θαη νιφθιεξε πεξηθέξεηα θαη ζπληνλίδεη κία νκάδα εξγαδνκέλσλ. EXECUTIVE FRANCHISE (ΓΙΔΤΘΤΝΣΙΚΟ FRANCHISE): Όπνπ ν franchisee αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή επηρείξεζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ θαη κνλαδηθφ εξγαδφκελν ζην γξαθείν -ηνλ ίδην- θαη πνπ γεληθά αθνξά θιάδνπο φπσο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο πξνζσπηθνχ, 11

15 γξαθεία ζπκβνχισλ ή project management (δηνίθεζε έξγνπ). Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ινγηζηηθά γξαθεία θαη γξαθεία ζπκβνχισλ. RETAIL SHOP FRANCHISE (FRANCHISE ΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ): H πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν franchisee θαηαβάιιεη ζεκαληηθφ θεθάιαην, ηφζν γηα ηελ ηδηνθηεζία/κίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, φζν θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο πηζαλφηαηα λα απαηηεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα ιεηηνπξγήζεη έλα δίθηπν πςειήο απφδνζεο. Σν δίθηπν απηφ κπνξεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα πσιεζεί, κε θάπνην φθεινο πάληα. Αληίζεηα απφ ην investment franchise, νη ηδηνθηήηεο πνπ εθηεινχλ θαζήθνληα δηαρεηξηζηή, είλαη ν γεληθφο θαλφλαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. FRANCHISE ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ: Πξφθεηηαη γηα κία ζχκβαζε, κε βάζε ηελ νπνία ν franchisee θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ franchisor, πξντφληα ηα νπνία πσιεί κε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ franchisor. SERVICES FRANCHISE (FRANCHISE ΤΠΗΡΔΙΩΝ): Δίλαη κία κνξθή franchising, φπνπ ν δηθαηνπάξνρνο παξέρεη ζην δηθαηνδφρν ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ franchise, κέζα απφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. ΜΔΙΚΣΟ FRANCHISE: Δίλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν ζηνλ θφζκν ηνπ Franchising λα ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κέζα ζην ίδην δίθηπν, ε δηαλνκή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ. πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ ε πψιεζε ελφο πξντφληνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξνρή θάπνηαο ππεξεζίαο. 12

16 SALES/DISTRIBUTION FRANCHISE (FRANCHISE ΓΙΑΝΟΝΗ/ΠΩΛΗΔΩΝ): Όπνπ ν franchisee ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ππφ ηε κνξθή πιαζηέ, πνπιψληαο ή δηαλέκνληαο πξντφληα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζε, αλ ην επηζπκνχζε, λα πξνζιάβεη ηξίηνπο γηα νδεγνχο/δηαλνκείο, νη νπνίνη ζα θάιππηαλ θαη λέεο πεξηνρέο, θαζψο βάζεη ησλ πειαηψλ αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν. JOB FRANCHISE: Όπνπ ν franchisee κε κία επέλδπζε ρακεινχ επηπέδνπ, αγνξάδεη ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγεί, ηππηθά, κία επηρείξεζε ε νπνία ζα δηαζέηεη έλαλ ππάιιειν κε δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κέζν, παξέρνληαο εμππεξέηεζε/ εγθαηάζηαζε/ επηδηφξζσζε θαη νίθνλ (home based). CORNER FRANCHISE (ΜΔΡΙΚΟ FRANCHISE): H κνξθή απηή ηνπ franchising ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ην δηθαηνπάξνρν (franchisor), ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ηξίηνπ πξνζψπνπ, γηα ηε δηάζεζε κέζα απφ απηφ ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ κέζνδν πσιήζεσλ. Σν θαηάζηεκα απηφ δελ πξέπεη λα αλήθεη ζε θαλέλα δίθηπν franchising. ην παξαπάλσ θαηάζηεκα παξαρσξνχληαη, κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ franchisor, ηδηαίηεξνη ρψξνη, ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο franchising γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Η ηερληθή απηή είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη θαιείηαη ηερληθή ηνπ "shop-in-shop". CONVERSION FRANCHISE (FRANCHISE ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ): ε απηή ηε κνξθή ηνπ franchise ν δηθαηνδφρνο (franchisee) ιεηηνπξγεί ήδε, πξηλ ηελ έληαμή ηνπ ζην δίθηπν ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν είλαη ίδην κε απηφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ (franchisor). 13

17 1.3 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο Δπηρεηξεκαηίεο Μέζσ ηεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ κε ηε Μέζνδν Franchising Σν franchising απνηειεί έλα ηππηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Η έλαξμε κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζπλήζσο κία ξηςνθίλδπλε επέλδπζε, αθνχ ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, πνζνζηφ άλσ ηνπ 90% ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ απνηπγράλεη κέζα ζηα ηξία πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο. ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη παξά ηα πξνβιήκαηα ηα φπνηα έρνπλ αλαθχςεη, ην franchising πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ franchisee, ν νπνίνο ζα εληαρζεί ζε θάπνην δίθηπν. πγθεθξηκέλα 5 Απνδεδεηγκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο - Διαρηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ο franchisor έρεη ήδε αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πηινηηθψλ ή ηδηφθηεησλ κνλάδσλ ηνπ θαη έρεη εμαιείςεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα ηνπ concept. Έηζη ν franchisee απνθεχγεη εληειψο ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δαπαλεξά ιάζε ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ. 5 Β. Γ.Καδή, Θ.Σζαγθνχξε, «Franchising: Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο ηεο Γηθαηφρξεζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν», Αζήλα

18 Βνήζεηα πξηλ απφ ην άλνηγκα. Οη franchisees ιακβάλνπλ νπζηαζηηθή δηνηθεηηθή, νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο, φπσο επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αμηνιφγεζε, πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη ζηήζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο, επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, επηινγή θαη πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ (start up stock), νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηλίσλ, θιπ.. Ηζρχο εηαηξηθνχ νλφκαηνο ζήκαηνο. Ο franchisee αθνινπζεί έλα δνθηκαζκέλν πξφηππν ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη επηηπρψο ν franchisor. πλεπψο, ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα πξντφληα / ππεξεζίεο είλαη ήδε γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ο franchisee απνιακβάλεη φια ηα νθέιε κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο (εκπνξηθφ ζήκα, ηερλνγλσζία, εμαζθαιηζκέλν πξντφλ, πξφηππα ιεηηνπξγίαο, εθπαίδεπζε, δηακφξθσζε θαηαζηήκαηνο), ελψ ηα θφζηε δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο πεξηνξίδνληαη, θαζψο επηκεξίδνληαη ζε φια ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ. Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο. Ο franchisor παξέρεη ζηνλ franchisee κηα ζεηξά απφ εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε. Ο franchisee θαη ηα βαζηθά ζηειέρε ηνπ, εθπαηδεχνληαη πιήξσο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο, ελψ πξνβιέπνληαη θαη ηαθηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. 15

19 πλερήο ππνζηήξημε. Ο franchisor παξέρεη ζηνπο ζπλεξγάηεο δηθαηνδφρνπο ηνπ, δηαξθή ππνζηήξημε φζνλ αθνξά ην marketing, ηελ δηαθήκηζε, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ επνπηεία νκαιήο, εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ θαηαζηεκάησλ. Απμεκέλε αγνξαζηηθή ηζρχο. Οη καδηθέο αγνξέο (bulk buys), πξνζθέξνπλ ζηνλ franchisor θαη θαη' επέθηαζε ζηνπο franchisees, νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη άιια αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ δελ επηηπγράλνληαη εχθνια απφ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ν franchisee επσθειείηαη απφ θεληξηθέο ζπκθσλίεο πνπ θιείλεη ν franchisor. Καλείο απφ ηνπο franchisees δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ιφγσ κεγέζνπο, λα δηαπξαγκαηεπηεί ή λα θιείζεη ζπκθσλίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ θιείλεη ν franchisor. Πξνζηαζία κέζσ ηεο ζχκβαζεο franchise. Η ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πεξηγξάθεη φινπο ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ franchisor-franchisee, εμαζθαιίδνληαο ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Παξάιιεια πξνζηαηεχεη ηνλ franchisee, παξέρνληαο ηνπ κηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ζπλεξγαζίαο, απνθιεηζηηθφηεηα κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θιπ.. Τςειφηεξε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Ο franchisee δηαηεξεί πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, αθνχ επελδχεη ζε έλα δνθηκαζκέλν ηχπν θαηαζηήκαηνο, ελψ κπνξεί παξάιιεια λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ κέζσ leasing. Ο franchisor ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ franchisee, είηε κε απεπζείαο ζπκκεηνρή, είηε κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ. 16

20 εκαληηθή βειηίσζε ζηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Η απφδνζε ηνπ απαζρνινπκέλνπ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα franchise, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ππεξβαίλεη ζήκεξα ηε κέζε απφδνζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επέλδπζεο (π.ρ. πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ακνηβαία θεθάιαηα, νκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ). Tα πιενλεθηήκαηα είλαη αξθεηά θαη γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν, αλαθέξνπκε κεξηθά ελδεηθηηθά 6 : Υακειφηεξνο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαη κεγαιχηεξε δηαζπνξά απηνχ. Απνηειεζκαηηθφηεξνο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ, ζε ζχγθξηζε κε dealers ή ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα δηνηθνχκελα απφ ππαιιήινπο θαη απινχζηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε. Οη franchisees ιεηηνπξγνχλ σο managers, κε πςειφ βαζκφ εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη απνηεινχλ ηελ ηδαληθφηεξε πεγή επαλαπιεξνθφξεζεο (feedback) γηα ηνλ franchisor. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο (π.ρ. επλντθφηεξεο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο) κε πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. πλερήο βειηίσζε ηνπ concept, δηαηεξψληαο ην ζπγθξηηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Η έληαμε ζε έλα ζχζηεκα franchise εηδηθά ζήκεξα, πνπ ν ζεζκφο έρεη θηάζεη ζε σξηκφηεηα θαη έρνπλ αλαθχςεη πνιιά θξίζηκα ζέκαηα, εκπεξηέρεη θαη κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν 6 Γ. Π.Μαιαθφο, «Franchising- Leasing», Αζήλα

21 Δπηινγή ηνπ ζπλεξγάηε Η επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ, είλαη κηα δηαδηθαζία ζεκαληηθή θαη ηαπηφρξνλα δχζθνιε γηα ηνπο δηθαηνπάξνρνπο. Σα κεγάια ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηχμεη κηα ιεπηνκεξή δηαδηθαζία επηινγήο. Όινη νη αμηφπηζηνη ζπλεξγάηεο, βξίζθνληαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηθαηνπάξνρνη γηα λα ειέγμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο. Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε επαγγεικαηηθή πείξα, είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ. Πξαγκαηνπνίεζε Σν δηθαίσκα ησλ δηθαηνπάξνρσλ λα ειέγρνπλ αλ αθνινπζνχληαη ζσζηά νη νδεγίεο ηνπο, δελ ηνπο παξέρεη απηφκαηα θαη ηελ αζθάιεηα φηη πξάγκαηη ζπκβαίλεη απηφ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζπρλή ε πεξίπησζε πνπ γηα λα ηεζνχλ ηα θεληξηθά ειεγρφκελα κέηξα ζε εθαξκνγή, πεξλά έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηζψξην θέξδνπο Σα έζνδα ησλ franchisors απφ ηε δηθαηνπαξνρή, πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζηηο ακνηβέο εζφδσλ θαη ηηο ζπλερείο ακνηβέο franchise. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη απμήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο δηθαηνδφρνπο, φηαλ ππνρξεψλνληαη λα αγνξάζνπλ ηα ζπκβαηηθά αγαζά. Δμέηαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ Παξεμεγήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε είδνο ζπλεξγαζίαο. ηα ζπζηήκαηα franchise ζπλαληφληαη 18

22 ζπρλφηεξα πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ, θαζψο απμάλεηαη ε επηηπρία ησλ δηθαηνδφρσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη νη δηθαηνδφρνη βάδνπλ ηελ δηθή ηνπο νηθνλνκηθή επηηπρία πάλσ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπ δηθαηνπάξνρνπο. Δάλ κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν ζπλεξγαηψλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε απηήλ ηελ θάζε, ηφηε ηα πξνβιήκαηα νδεγνχλ θπζηνινγηθά ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Σειείσκα ησλ ζπκβάζεσλ Τπάξρνπλ πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιήμε κηαο ζπλεξγαζίαο franchise, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα βξεζεί κηα δίθαηε ιχζε, πξν πάλησλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηα απνζέκαηα ζε πξντφληα. Δάλ δελ κπνξεί λα βξεζεί κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε, απηφ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ή κειινληηθνχο δηθαηνδφρνπο Σα κεηνλεθηήκαηα κέζσ ηνπ franchising πξνέξρνληαη απφ ην δηθαηνιήπηε, αιιά θαη ηνλ επεξεάδνπλ θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα 7 Απαηηήζεηο πλήζσο, αλακέλεηαη απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο λα έρνπλ θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο ζε πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ φηη είραλ πξηλ, δειαδή πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε δπλακηθνχο θαη απνθαζηζκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη λα γίλνπλ κέινο κηαο νκάδαο αληαγσληζηηθψλ ζπλεξγαηψλ. 7 Γ. Π.Μαιαθφο, «Franchising- Leasing», Αζήλα

23 Αμηνιφγεζε Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ζσζηά ε απφδνζε ησλ δηθαηνπάξνρσλ. Καη απηφ, γηαηί ππάξρεη έιιεηςε δηαθάλεηαο εμαηηίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζπκθσληψλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ζπγθξηζνχλ πξαγκαηηθά νη πξνζθνξέο. Δίλαη εμίζνπ δχζθνιν θαη γηα ηνπο δηθαηνδφρνπο, λα αμηνινγήζνπλ πφζν ινγηθέο θαη εχινγεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη ζε αληάιιαγκα. Τπνρξεψζεηο πλάπηνληαο κηα ζχκβαζε Franchise, νη δηθαηνδφρνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε πνηθίιεο ππνρξεψζεηο. Πξν πάλησλ, πξέπεη λα δερηνχλ ηo δηθαίσκα ησλ δηθαηνπάξνρσλ λα ηνπο επνπηεχνπλ θαη λα ηνπο ειέγρνπλ. πγρξφλσο, νη δηθαηνδφρνη αλαγθάδνληαη λα ζηακαηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα κε ππεξβνχλ ηελ έλλνηα ηνπ Franchise. Δμάξηεζε Αλ θαη νη δηθαηνδφρνη ζεσξνχληαη σο αλεμάξηεηνη επηρεηξεζηαθνί ζπλεξγάηεο, εμαξηψληαη θαηά κεγάιε έθηαζε απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο πνιηηηθέο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ δηθαηνπάξνρσλ. Η απφδνζε ησλ δηθαηνπάξνρσλ δελ ηθαλνπνηεί πάληα ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθαηνδφρσλ, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε κνίξα ελφο ζπλεξγάηε εμαξηάηαη ζπρλά απφ απηήλ ηνπ άιινπ, νη ζπλεξγάηεο πξέπεη λα δερζνχλ ηηο ζπλέπεηεο νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ηνπ image ηνπ ζπζηήκαηνο. 20

24 Πεξηνξηζκνί Οη δηθαηνδφρνη ζηε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ηε ζχκβαζε Franchise, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πεξάζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε θάπνηνλ άιιν, θαη απηφ είλαη θαηαλνεηφ, θαζψο νη δηθαηνπάξνρνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνξξίςνπλ ελδερφκελνπο αγνξαζηέο ή θαη θιεξνλφκνπο αλ απηνί θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ζπλεξγαζία σο δηθαηνδφρνη. 2. Κεθάιαην 2ν : Οη Μηθξνκεζαίεο Franchising Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη πσο Δπεξεάδνληαη από ηηο Οηθνλνκηθέο Σάζεηο ηεο Αγνξάο 2.1 Σν πξνθίι ηνπ Έιιελα Πειάηε - Καηαλαισηή ηηο κέξεο φπνπ δνχκε, ε απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θαιχηεξα αιιά θαη θζελφηεξα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, φιν θαη κεγαιψλεη, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζεκαληηθφ ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ηηκσξνχλ ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο θαθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ, φπσο επίζεο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θαηαλαισηέο νη νπνίνη επηβξαβεχνπλ 21

25 επηρεηξήζεηο πνπ θαηαθέξλνπλ λα πσινχλ θζελά θαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο αγαζά ή ππεξεζίεο. Θα πξέπεη ινηπφλ, νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επζχλε σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, έηζη ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ θνηλσληθή θξηηηθή αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ πειαηψλ πξνο απηέο. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ θαηαλαισηέο, νη νπνίνη εθδειψλνπλ κε κεγάιε ππεπζπλφηεηα ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ αληίζεζε ηνπο κε θάπνηα δξάζε απφ κέξνπο ηνπο, ζεσξψληαο φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλεο γηα ηα πξντφληα ηα νπνία παξάγνπλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο, κε άκεζν ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πειάηε ζηελ αγνξά 8. Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο ππνζηεξίδνπλ έλα πξνθίι, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο πνιινί απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη επεξεάδνπλ ηελ ππεχζπλε ζηάζε ησλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, εθηηκνχλ θαη ζέβνληαη ηελ εγεζία ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή επζχλε. Θα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ, φηη ε θαηαλαισηηθή αγνξά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο κε ηαρείο ξπζκνχο, αθνινπζψληαο ζεκαληηθά ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο αιιά θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Σν 8 Γ. Π.Μαιαθφο, «Franchising- Leasing», Αζήλα

26 πεξίεξγν είλαη φηη νη πειάηεο / θαηαλαισηέο, ελψ έρνπλ ηα πεξηζψξηα γηα επηινγή θαη αγνξά πξντφλησλ, κεηαηξέπνληαη ζε αλαπνθάζηζηνπο, θαζψο ην Marketing αιιά θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο, γίλνληαη φιν θαη πην αηνκνθεληξηθά, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, είλαη ε κεγάιε πιεξνθφξεζε πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά νη θαηαλαισηέο θαη νη δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη επηινγέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ επηινγή ηνπο. ηηο κέξεο φπνπ δνχκε, ν πειάηεο - θαηαλαισηήο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα εκπνξηθά ζήκαηα απφ πνιχ κηθξή ειηθία, θαζψο ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ εθηφο ζπηηηνχ θαη απαζρνιείηαη κε ηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη ηηο θαζεκεξηλέο αγνξέο εηδψλ αλάγθεο θαη δηαβίσζεο αιιά θαη δηαζθέδαζεο. Οη πειάηεο - θαηαλαισηέο ζηηο κέξεο καο, είλαη αξθεηά αλαπνθάζηζηνη, κε απνηέιεζκα ην γεγνλφο απηφ λα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ. ηνλ βαζκφ απηφ, ν θαηαλαισηήο πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κε ηνλ δπλαηφ ιηγφηεξν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα μνδέςεη γηα απηέο ηηο αγνξέο. Πνιινί θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηνλ ρξφλν σο κηα πξαγκαηηθή αμία πνπ ρξεηάδεηαη ζσζηή δηαρείξηζε απφ κέξνπο ηνπο αιιά θαη απφ ην κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο πειάηεο - θαηαλαισηήο ηεο επνρήο καο, είλαη επηιεθηηθφο απέλαληη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα δερζεί θαη απφ παζεηηθφ δέθηε, έρεη εμειηρζεί ζε 23

27 ελεξγεηηθφ, ζέηνληαο ζπγρξφλσο ηνπο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Οη πειάηεο - θαηαλαισηέο ηεο επνρήο καο δελ ζεσξνχληαη πιένλ απινί αγνξαζηέο αιιά θαηαλαισηέο κε πξνθίι, θάηη ην νπνίν αλαθέξεη ιεπηνκεξψο θαη δίλεη έκθαζε ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Δπηπιένλ, νη λένη θαηαλαισηέο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα αγνξά πξντφλησλ αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη πσο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα μνδέςνπλ θαη πεξηζζφηεξα. Αληηκεησπίδνπλ έηζη ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο κε πην απζηεξά θξηηήξηα θαη πξνζπαζνχλ λα επηιέγνπλ πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ηελ θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο θαη αγαζνχ. Παξακέλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν θαη ην επίπεδν ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη αιιά θαζψο ν ρξφλνο ηνπο είλαη ιηγφηεξνο ζήκεξα, δελ ηθαλνπνηνχληαη αξθεηά απφ ηηο αγνξέο ηνπο. Σέινο, ζα ιέγακε φηη νη θαηαλαισηέο ηεο ζεκεξηλήο καο θνηλσλίαο είλαη ελεξγεηηθνί θαη απαηηεηηθνί αιιά ζπγρξφλσο θαη αλαπνθάζηζηνη, αθνχ απαηηνχλ απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο κηα πην πξνζσπηθή αληηκεηψπηζε ζηελ αγνξά ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο αγαζψλ. Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ Marketing, καο έρεη νδεγήζεη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζχγθξνπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο. Ο πειάηεο - θαηαλαισηήο ηεο επνρήο καο ιέγεηαη φηη βξίζθεηαη ζην κέζν δχν δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, ζρεηηθά κε ηελ καδηθή θαηαλάισζε θαη ε αληίδξαζε ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θαηαβνιέο. Αμίεο φπσο ε νηθνγέλεηα, νη θίινη θαη ε εξγαζία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηηο αιιαγέο πνπ πξνσζεί ε πιεξνθφξεζε 24

28 αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο Marketing. Ο ξφινο ηνπ απηφο, είλαη ε αλάιπζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ θαη ηχπσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν αθνχ ηα παιηά θαη γλσζηά πξφηππα δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ θαη νη πειάηεο - θαηαλαισηέο ηεο επνρήο καο δελ ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα κε ην θχιν ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπο, αιιά αλαδεηνχλ δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη θαηεπζχλζεηο. Ο ζεκεξηλφο πειάηεο - θαηαλαισηήο είλαη εμαηξεηηθά ελεκεξσκέλνο θαη γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο ηδηφηεηεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Γηα λα κπνξέζεη έλα πξντφλ λα επηιερζεί απφ έλαλ θαηαλαισηή, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνηφηεηα, εηθφλα θαη δηαθνξεηηθφηεηα. Σν πεξηβάιινλ Marketing ινηπφλ δελ δηακνξθψλεηαη κε κφλν ζθνπφ λα γίλεη γλσζηή κηα κάξθα αιιά ην πξντφλ λα έρεη σο άκεζν ζηφρν λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε - θαηαλαισηή θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ ζηάζε δσήο ηνπ θαη ζηηο αμίεο ηνπ, πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα ηεο πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα θαη εμππεξέηεζε. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζηηο κέξεο καο, είλαη ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηεθδηθνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ πειάηε θαηαλαισηή, δηακνξθψλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο αιιά θαη γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ν αληαγσληζηήο ελφο λένπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά κπνξεί λα είλαη έλα δεπγάξη αζιεηηθφ παπνχηζηα, δειαδή πξντφληα ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ νπνία εθείλνο ζέιεη λα πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ. 25

29 Δπηπιένλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξφλνο ζεσξείηαη αμία, νπνηνζδήπνηε ή νηηδήπνηε δηεθδηθεί ηνλ ρξφλν, δεκηνπξγεί έληνλν αληαγσληζκφ. Οη θαηαλαισηέο ζηηο κέξεο καο, ζθέθηνληαη πνιχ ζνβαξά ηελ επηινγή ηεο αγνξάο θάπνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα μνδέςνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο θάπνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη επηρεηξήζεηο απφ κεξηάο ηνπο, κηθξνκεζαίεο ή φρη, ζα πξέπεη λα δνθηκάδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ηηο λέεο ηάζεηο κε ηελ δηακνξθνχκελε πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, ζα κπνξεί ε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε λα βξίζθεη ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη αθφκα πην ζεκαληηθφ, λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο πξνβιέπεη θαη λα ηηο πξαγκαηνπνηεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 2.2 Η Δλλνηα ηεο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη Θεζκνί πνπ ρεηίδνληαη κε ηελ Λεηηνπξγία ηεο Αλαθεξφκελνο θάπνηνο ζηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα πεη πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεζκνχο κηαο θνηλσλίαο. Η ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαηέρεη ηελ ίδηα ζέζε πνπ έρνπλ θαη άιινη εμίζνπ ζεκαληηθνί ζεζκνί, φπσο ε αγνξά θαη ην θξάηνο εληφο κηαο θνηλσλίαο. Με ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ εηδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πινχηνπ κηαο θνηλσλίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αλεξγία κε ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο γίλεηαη εθηθηή ε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, γίλεηαη 26

30 πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη πιένλ επηηπρεκέλεο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγία επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Βέβαηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Οη ζεζκνί εληφο κηαο θνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη θαη λα ζέβνληαη ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απηψλ. Η εμάζθεζε θξαηηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα απνδέρεηαη ην θξαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα δεκηνπξγεί κηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε απηνχ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηηπρεκέλεο, κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο επηηπρίαο ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξνχλ λα ζηακαηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, έσο φηνπ εμπγηαλζεί ε αγνξά. Η θξαηηθή πνιηηηθή πνπ εμαζθείηαη, ζα πξέπεη πάληα λα έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηελ δίθαηε δηαλνκή δηαθφξσλ θνηλσληθψλ πιενλαζκάησλ. Η χπαξμε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ μεπεξλά ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο έσο 9 αηφκσλ, αλέξρνληαη ζην 97% ζηελ Διιάδα θαη ζην 92% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αληηζηνίρσο θαη απαζρνινχλ ην 56% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ην 35% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα επηηπγράλεηαη, κέζσ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 27

31 Οη επηά απφ ηηο δέθα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα πξνέξρνληαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο 9. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζηνπο ηνκείο ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα γηα απινχζηεπζε ηεο θνξνινγίαο θαη θάπνηεο δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο ζηελ αγνξά, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε απηψλ. Θα πξέπεη λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ, πσο νη ππνδνκέο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο απηέο, νη θξαηηθνί παξάγνληεο, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο απηέο(δχθηηα φπσο ην ελεξγεηαθφ, ηξαπεδηθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ). Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, έλα θαηλφκελν πνπ «βαζαλίδεη» ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε ην δεκφζην, θαζψο θαη ε παχζε θάπνησλ αληηθηλήηξσλ θαη επθνιία πξφζβαζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ, ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ελφο ζσζηνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη γηα κηα δεκφζηα δηνίθεζε, ε νπνία ζα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ρσξίο λα ζέηεη θξαγκνχο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 9 ICAP Οδεγφο Δπηρεηξήζεσλ Έθδνζε

32 Σν θάζε δηνηθεηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζα πξέπεη λα ηνλίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, ηελ ηαρεία επίιπζε φπνησλ δηαθνξψλ κε ην δεκφζην, θαζψο θαη ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή λφκσλ θαη θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη επίζεο λα γίλεη θαηαλνεηφ, πσο κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε απφ λφκνπο θαη ζεζκνχο εληφο κηαο θνηλσλίαο. Οη ζεζκνί απηνί ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εθάζηνηε θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο, πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή. Πξνθεηκέλνπ φκσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη λα κελ παξεκπνδίδνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ζεζκνχο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα εμήο παξαθάησ : Γεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αδεηψλ. Απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε εηήζηα βάζε. Παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δθαξκνγή θαη επνπηεία αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ έξγσλ ππνδνκήο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζε βάζε αλάπηπμεο νξγαληζκψλ πεξηθέξεηαο. 2.3 Η εκαζία ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Διιάδα Έσο θαη ην έηνο 1970, ε νηθνλνκηθή ζεσξία εθείλεο ηεο επνρήο, ηφληδε ηδηαίηεξα ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ θαη δπλαηψλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ ζεσξνχζε πσο ε επηηπρία θάπνηαο επηρείξεζεο ήηαλ 29

33 ζπλπθαζκέλε κε ην κέγεζνο εθείλεο. Σν αθξηβέο κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη νη δηάθνξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ήηαλ απφ ηα πιένλ θαζνξηζηηθά ζεκεία γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβίσζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα κηαο κεγάιεο ή κηθξήο επηρείξεζεο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Κάηη ηέηνην βέβαηα ελίζρπε ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη έζεηε θάπνηνπο θξαγκνχο ζηελ αλάπηπμε ησλ απνθαινχκελσλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. Σα δηάθνξα φκσο εκπεηξηθά ζηνηρεία ζε παγθφζκηα βάζε, δείρλνπλ φηη ηα εθάζηνηε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα δελ ζπκβαδίδνπλ απνιχησο κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ κεγάιν κέξνο ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ε παξνπζία ηνπο εμειίζζεηαη ζε βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε δελ νξίδεηαη απφ έλαλ επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ, αιιά θάζε θνξά αλαθέξεηαη βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ζε απηήλ πνιηηηθψλ. Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε κπνξεί λα απαζρνιεί δηαθνξεηηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ ρψξα ζε ρψξα, αθνχ νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ θαη ηα αλάινγα κεγέζε. Γηα παξάδεηγκα, κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε ζηηο Η.Π.Α. κπνξεί λα απαζρνιεί πεξίπνπ 400 εξγαδνκέλνπο, ζηελ Κίλα ιηγφηεξν απφ 300 θαη ζηηο ρψξεο ηεο Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο θάηη ιηγφηεξνπο απφ 45. χκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν λφκν πνπ ππάξρεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (αξ. L107/8, ), σο κηθξνκεζαία επηρείξεζε νξίδεηαη εθείλε ε νπνία απαζρνιεί έσο 250 άηνκα εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, επηηπγράλεη έλαλ 30

34 εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 40 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 27 εθαηνκκχξηα επξψ (OECD, Key ICR Indicator). ηελ ρψξα ηεο Διιάδαο βέβαηα, σο κηθξνκεζαία επηρείξεζε νξίδεηαη εθείλε ε νπνία απαζρνιεί έσο 100 άηνκα εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζε ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, είλαη ζπλήζσο νηθνγελεηαθήο θχζεο θαη ε δηνίθεζε ηεο εμαζθείηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο θαη επηρεηξεκαηία απηήο. χκθσλα κε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη γηα ιφγνπο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο 197/11/78, ραξαθηεξίδεη ηελ κηθξνκεζαία επηρείξεζε σο κεηαπνηεηηθή, φπνπ ην αλψηαην χςνο ηνπ κέζνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αληίζηνηρεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο δελ ππεξβαίλεη ηα επξψ (OECD, Key ICR Indicators). Η Διιάδα ζεσξείηαη ε ρψξα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ απηνχ ηνπ είδνπο νη εηαηξείεο, νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ 100 άηνκα πξνζσπηθφ, είλαη πάξα πνιιέο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε χπαξμε ησλ ιεγφκελσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ 10 άηνκα πξνζσπηθφ. ε κηα αληίζηνηρε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ ΔΤΔ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο , ε κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ πςειφηεξε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (+2,0%) απφ ηελ αληίζηνηρε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (-1,0%). 31

35 Απφ ζηνηρεία ηνπ ICAP πξνθχπηεη φηη θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα , ππάξρεη αχμεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε βάξνο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο πξνήιζε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Σα Πιενλεθηήκαηα θαη νη Αδπλακίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ Οη απνθαινχκελεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ πνιιέο αδπλακίεο αιιά θαη πιενλεθηήκαηα ζπλάκα. Απφ ηα πιένλ ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα, είλαη απηφ ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ρακειφ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη αλεπαξθή χπαξμε νξγαλσκέλεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ε κε ζσζηή εθαξκνγή εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο θαη Marketing αιιά θαη δηνίθεζεο, απνηεινχλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο, παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ηηο δηαθαηέρεη, θαζψο θαη έιιεηςε ηθαλψλ εγγπήζεσλ ιφγσ ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θχζεο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζηηο δηάθνξεο θεθαιαηαγνξέο. πλεπψο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηαιήγνπλ ζε έλαλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ αιιά θαη ζε πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα θεθάιαην θίλεζεο. 10 ICAP Οδεγφο Δπηρεηξήζεσλ Έθδνζε

36 Απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, ιίγεο είλαη εθείλεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν leasing (ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε), ηελ κέζνδν factoring (ζχκβαζε πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ) αιιά θαη ηελ κέζνδν venture capital (επηρεηξεκαηηθφ θεθάιαην πςεινχ θηλδχλνπ), σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εμεχξεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζε κεγάιε εκβέιεηα θαη έρνπλ δπζθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί πσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ θάλνπλ ρξήζε ηoπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαη αξρψλ management. Δπηπιένλ, δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, ηελ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ αιιά θαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ζχγθξηζε ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο. χκθσλα επίζεο κε ηνπο εηδηθνχο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πζηεξνχλ ζεκαληηθά έλαληη ησλ κεγάισλ ζηνλ ηνκέα Marketing, ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ αιιά θαη ζηελ ζαθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε δεδνκέλσλ πιεξνθφξεζεο. Η χπαξμε βέβαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακίεο θαη κεηνλεθηήκαηα. Οη ιφγνη χπαξμεο ηνπο είλαη θαη εθείλνη πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηα βαζηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα. Κάπνηα απφ απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα : Δπειημία ζηελ παξαγσγή. 33

37 Γξήγνξε θαη εχθνιε αθνκνίσζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ αγνξά. Σαρχηεηα ζηελ ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ. πκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ. Πξνζσπηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Η ρξήζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην επφκελν θεθάιαην απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. πλάκα φκσο, ε ρξήζε επέιηθηεο ηερλνινγίαο κέζσ ππνινγηζηψλ θαη ε εηζαγσγή λέσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ, είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο ηείλεη λα κεηψζεη δξακαηηθά ην θαηψηεξν φξην ζηηο θιίκαθεο παξαγσγήο. Η εθηίκεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη έλαο παξάγνληαο, ν νπνίνο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδψλ, πξνκεζεπηψλ, επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Κχξηνο ζηφρνο φισλ απηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθά εχξσζηεο επηρείξεζεο ή αιιηψο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν. Βέβαηα, ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαη αδχλακσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ελδπλάκσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Υξεηάδεηαη φκσο κηα πεξαηηέξσ κειέηε, ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη θάπνηεο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνκείο απηψλ, φπσο ηερλνγλσζία, ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, δηνίθεζε θαη επίπεδν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 34

38 2.6 Πξννπηηθέο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην, πσο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ηδηαίηεξα πςειφ βάξνο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη απφ ηελ επηηπρή ηνπο αλάπηπμε, εμαξηάηαη θαη κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ ηφπνπ. Όπσο θάζε είδνπο επηρείξεζε, έηζη θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο αιιά θαη πξνβιήκαηα. Γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο, ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ζεκαζίαο, κε ή ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ελφο ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. ε απηφ ην ζρέδην αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα κέηξα πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη λα εληνπηζζνχλ ηπρφλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο. Όπσο έρεη εηπσζεί αξθεηέο θνξέο εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο, δεκηνπξγία απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ, φπσο εθζεζηαθνί ρψξνη, θέληξα θαηλνηνκίαο θαη ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ, ππνζηήξημεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηήξημε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κε θαηνρχξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ ησλ πξντφλησλ πνπ δελ πιεξνχλ πξνυπνζέζεηο πγηνχο αληαγσληζκνχ, ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγία 35

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Εηζεγεηήο Παμηλόο Κνζκάο Σπνπδαζηήο Σνπιηάηνο Χαξάιακπνο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο 1ν Θεσξεηηθή Αλάπηπμε 1. Κεθάιαην Δηζαγσγή Τη είλαη BOS, ηη δελ είλαη BOS. ηαλ ν πφιεκνο καίλνληαλ ζηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα έλαο άληξαο απνθάζηζε λα πιεχζεη ζε γαιάδηνπο σθεαλνχο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ» Μεταπτυχιακή Διατριβή ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΦΟΗΣΖΣΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΠΡΑΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ CRM "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ CRM ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ SITES ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα