Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό"

Transcript

1 Επίπτωση της χρήσης καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης στο σχεδιασµό των σηράγγων σε ασθενή σχηµατισµό Effect to the design of tunnels in weak formation from the use of a constitutive law with softening ΚΩΜΟ ΡΟΜΟΣ, A.Μ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Κ. ρ. Πολ. Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Θ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ Ε Α.Π.Θ., ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η συνήθης πρακτική κατά το σχεδιασµό των σηράγγων περιλαµβάνει την πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση του προβλήµατος µε θεώρηση τέλειας ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς της περιβάλλουσας βραχοµάζας. Στις περιπτώσεις όπου η διατµητική αντοχή της βραχοµάζας µειώνεται σταδιακά µε την εκδήλωση πλαστικών παραµορφώσεων η ανωτέρω προσέγγιση µπορεί να εφαρµοσθεί είτε για τις τιµές της µέγιστης αντοχής είτε για αυτές της παραµένουσας. Η πρώτη προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή σχεδιασµό ενώ η δεύτερη σε συντηρητικό. Η χρήση καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης, στις περιπτώσεις αυτές, µπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο δυνατό οικονοµοτεχνικό σχεδιασµό της σήραγγας. ABSTRACT: It is a common practice in the design of tunnels to apply elastic-perfect plastic behavior to simulate the response of the surrounding rock mass. In the case where the shear resistance of the rock mass decreases with the development of yielding, the aforementioned approach may be applied either for the peak values or the residual ones. The first approach may lead to unsafe design while the second to overdesign with significant consequences to the cost. In that case the use of a constitutive law with relaxation branch may be used to improve the design and lead to a value engineering design. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνήθης πρακτική κατά το σχεδιασµό των σηράγγων περιλαµβάνει την πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση του προβλήµατος, αποδίδοντας στην περιβάλλουσα βραχοµάζα τις παραµέτρους διατµητικής αντοχής που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της γεωτεχνικής έρευνας. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαρροή των σχηµατισµών που περιβάλλουν τη σήραγγα συνδυάζεται µε την εκδήλωση πλαστικών παραµορφώσεων και τη µείωση της διατµητικής τους αντοχής, ενώ η γενικευµένη καµπύλη απόκρισης τάσεων παραµορφώσεων εµφανίζει κατιόντα κλάδο (κλάδος χαλάρωσης). Αποδεικνύεται, µε συγκριτική ανάλυση, ότι η πλέον κατάλληλη προσέγγιση της απόκρισης της περιβάλλουσας βραχοµάζας στην αριθµητική προσοµοίωση υλικών µε ασθενή ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η εφαρµογή κατάλληλου καταστατικού νόµου ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς µε κλάδο χαλάρωσης, κατά τον οποίο η διαρροή του υλικού συνδυάζεται µε την εκδήλωση πλαστικών παραµορφώσεων. Η περιβάλλουσα θραύσης αντιστοιχεί στις µέγιστες τιµές διατµητικής αντοχής, ενώ σε περίπτωση υπέρβασής της και εκδήλωσης πλαστικών παραµορφώσεων η διατµητική αντοχή της βραχοµάζας µειώνεται σταδιακά µέχρι την ελάχιστη τιµή του κατιόντα κλάδου, η οποία αντιστοιχεί στις παραµέτρους παραµένουσας διατµητικής αντοχής. Με την παραπάνω προσέγγιση είναι δυνατό να επιτευχθεί ο βέλτιστος οικονοµοτεχνικός σχεδιασµός της σήραγγας, σε αντίθεση µε την περίπτωση χρήσης καταστατικού νόµου 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 τέλειας ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς, από την οποία προκύπτει είτε επισφαλής σχεδιασµός, όταν χρησιµοποιούνται οι µέγιστες τιµές παραµέτρων διατµητικής αντοχής, είτε υπερβολικά συντηρητικός, όταν εφαρµόζονται οι παραµένουσες τιµές. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων διατµητικής αντοχής της περιβάλλουσας βραχο- µάζας χρησιµοποιούνται στη συνέχεια οι προτεινόµενες από τους Barton (1973) και Hoek and Brown (1980) µεθοδολογίες. Κατά την εφαρµογή τους πραγµατοποιούνται δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αντιστοιχεί στην περίπτωση των µέγιστων τιµών, ενώ στη δεύτερη µειώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά µήκος των ασυνεχειών ώστε να ληφθεί υπόψη η µείωση της διατµητικής αντοχής λόγω εκδήλωσης πλαστικών παραµορφώσεων. Η θεώρηση αυτή υιοθετείται κατά την εφαρµογή των ανωτέρω µεθοδολογιών µε την τροποποίηση των αντίστοιχων παραµέτρων εισαγωγής (βασική γωνία τριβής και τιµής GSI αντίστοιχα). Η ε- φαρµογή των µεθοδολογιών Barton και Hoek and Brown οδηγεί στο προσδιορισµό των παραµέτρων διατµητικής αντοχής (γωνίας τριβής και συνοχή). Κατά το κριτήριο Barton, η διατµητική αντοχή (τ) κατά µήκος των επιφανειών ασυνεχειών της βραχοµάζας εξαρτάται από το µέγεθος των τάσεων (σ n ) που δρουν κάθετα προς την επιφάνεια, καθώς και από το µέγεθος ή το µήκος των ασυνεχειών (L). Σύµφωνα µε µετρήσεις της διατµητικής αντοχής ασυνεχειών παρόµοιου µήκους, αποκαλύπτεται σηµαντική διακύ- µανση των τιµών διατµητικής αντοχής κατά µήκος των ασυνεχειών για σχετικά µικρά µεγέθη τάσεων και η οποία θα πρέπει να αποδοθεί στην επιρροή των ακόλουθων φυσικών χαρακτηριστικών: o τη γωνία βασικής τριβής (Φ b ) που είναι η αντίσταση τριβής µεταξύ δύο λείων και ε- πίπεδων επιφανειών o τη µορφολογία των επιφανειών (τραχύτητα, JRC) o τη θλιπτική αντοχή των τοιχωµάτων της ασυνέχειας (JCS) o την ύπαρξη ή µη υλικού πλήρωσης και των ιδιοτήτων αυτού Το εύρος διακύµανσης µειώνεται σηµαντικά µε την αύξηση του µεγέθους των ασκούµενων τάσεων. Για την εκτίµηση των παραµέτρων διατµητικής αντοχής των επιφανειών ασυνεχειών προτάθηκε αρχικά από τον Barton και στη συνέχεια από τους Barton Bandis (1982) η παρακάτω καταστατική εξίσωση: τ = σ n όπου: σ n Φ b JCS tan Φ b + JRC n JCS log σ n (1) η ασκούµενη τάση κάθετα στην επιφάνεια η βασική γωνία τριβής ο δείκτης θλιπτικής αντοχής των τοιχω- µάτων της επιφάνειας (Joint Compressive Strength) JRC n ο δείκτης τραχύτητας της επιφάνειας (Joint Roughness Coefficient) µε αναγωγή των µετρήσεων από κλίµακα εργαστηρίου σε φυσική κλίµακα σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: JRC JRC n =JRC (L n /L o ) µε L n να αντιπροσωπεύει το µέσο µήκος των µοναδιαίων επιφανειών ασυνεχειών στο πεδίο και L ο το µήκος των εργαστηριακών δοκιµίων Η εφαρµογή του κριτηρίου Barton για την περίπτωση εκδήλωσης της µέγιστης αντοχής και την περίπτωση αποµένουσας αντοχής δίνονται στα Σχήµατα 1 και 2. Σχήµα 1. ιάγραµµα διατµητικής τάσης ορθής δύναµης στην ασυνέχεια της εξεταζόµενης βραχοµάζας (κριτήριο Barton, µέγιστη αντοχή) Figure 1. Shear stress normal stress relationship at the rock mass interface (Barton criterion, peak strength) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 m b είναι η µειωµένη τιµή της σταθεράς της βραχοµάζας m i, η οποία δίνεται από τη σχέση: m b = m i GSI 100 exp 28 14D (3) Σχήµα 2. ιάγραµµα διατµητικής τάσης ορθής δύναµης στην ασυνέχεια της εξεταζόµενης βραχοµάζας (κριτήριο Barton, παραµένουσα αντοχή) Figure 2. Shear stress normal stress relationship at the rock mass interface (Barton criterion, residual condition) Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η επιφάνεια θραύσης που χαρακτηρίζει τη µέγιστη διατµητική αντοχή κατά µήκος των ασυνεχειών προσδιορίζεται από την τιµή 80 kpa για τη συνοχή και 30 ο για τη γωνία τριβής. Αντίστοιχα, για την περίπτωση παραµένουσας διατµητικής αντοχής η συνοχή µένει αµετάβλητη ενώ η γωνία τριβής µειώνεται σε 20 ο. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να διευκρινισθεί ότι η αναφερόµενη συνοχή προκύπτει από το φαινόµενο της αλληλεµπλοκής των βραχωδών τεµαχίων και δεν έχει την ίδια φυσική εξήγηση µε αυτή των αργιλικών σχηµατισµών, όπου θα περίµενε κανείς τη µείωση της συνοχής στην µετελαστική συµπεριφορά. Οι παράµετροι διατµητικής αντοχής της βραχοµάζας προσδιορίζονται επίσης, µε ε- φαρµογή του κριτηρίου των Hoek and Brown. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό πραγµατοποιείται αναγωγή της κερµατισµένης βραχοµάζας σε οµογενές µέσο και εκτιµάται η εξίσωση της περιβάλλουσας επιφάνειας θραύσης, της ο- ποίας η µορφή είναι αντίστοιχη της εξίσωσης Mohr Coulomb. Η καταστατική εξίσωση του κριτηρίου δίνεται από την ακόλουθη σχέση: σ 1 =σ 3 +σ ci (m b σ 3 /σ ci +s) a (2) όπου: σ 1, σ 3 είναι οι κύριες ενεργές τάσεις σε ένα θεωρούµενο στοιχειώδες τµήµα βραχο- µάζας σ ci είναι η θλιπτική αντοχή της άρρηκτης βραχοµάζας Οι τιµές του m i για τους εξεταζόµενους σχηµατισµούς και την κατάσταση αποσάθρωσης καθορίζονται σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι σταθερές s, a καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά της βραχοµάζας και δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: GSI 100 s = exp (4) 9 3D 3 ( GSI / 15 e e 20 / ) 1 1 a = + (5) 2 6 O δείκτης γεωλογικής αντοχής GSI είναι α- ντίστοιχα: GSI=RMR 89-5 (για RMR 89 >23) GSI=9log e Q+44 (για RMR 89 <23) όπου Q ο συντελεστής ποιότητας βραχοµάζας κατά Barton και D ο συντελεστής διατάραξης. Η εφαρµογή του κριτηρίου Hoek and Brown για την περίπτωση εκδήλωσης της µέγιστης αντοχής και την περίπτωση αποµένουσας αντοχής δίνονται στα Σχήµατα 3 και 4. Σχήµα 3. ιάγραµµα διατµητικής τάσης ορθής δύναµης στην ασυνέχεια της εξεταζόµενης βραχοµάζας (κριτήριο Hoek and Brown, µέγιστη αντοχή) Figure 3. Shear stress normal stress relationship at the rock mass interface (criterion Hoek and Brown, peak strength) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Σχήµα 4. ιάγραµµα διατµητικής τάσης ορθής δύναµης στην ασυνέχεια της εξεταζόµενης βραχοµάζας (κριτήριο Hoek and Brown, παραµένουσα αντοχή) Figure 4. Shear stress normal stress relationship at the rock mass interface (criterion Hoek and Brown, residual condition) Οι δύο µεθοδολογίες οδηγούν πρακτικά στις ίδιες τιµές παραµέτρων διατµητικής αντοχής τόσο για συνθήκες µέγιστης αντοχής όσο και για συνθήκες παραµένουσας διατµητικής α- ντοχής. 3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο προκαταρκτικός έλεγχος των µέτρων άµεσης υποστήριξης πραγµατοποιείται µε χρήση αναλυτικών σχέσεων ή/και κλειστών λύσεων µετά από απλουστευτικές παραδοχές. Είναι δυνατόν κατά τον τρόπο αυτό να αποτιµηθεί το πλαίσιο απόκρισης της σήραγγας µε ελάχιστο υπολογιστικό κόστος και σε ελάχιστο χρόνο. Κατά το στάδιο αυτό προσδιορίζονται τα µέτρα άµεσης υποστήριξης των οποίων η επάρκεια και η βελτίωση επέρχεται κατά τη φάση διεξαγωγής των αριθµητικών αναλύσεων. Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο η σήραγγα θεωρείται κυκλικής µορφής, ο χώρος ελαστικός και ισότροπος, το δε µέσο αβαρές (θεώρηση ίσων κυρίων τάσεων). Με χρήση του κριτηρίου θραύσης Mohr Coulomb είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η µεταβολή των κυρίων τάσεων συναρτήσει της απόστασης από το κέντρο της σήραγγας, η ακτίνα πλαστικοποίησης της περιβάλλουσας βραχοµάζας, καθώς και η απόκριση σύγκλισης αποτόνωσης της σήραγγας. Η υπό εξέταση σήραγγα εµφανίζει υπερκεί- µενο 70.0 µέτρων και το φαινόµενο βάρος των υπερκειµένων είναι 27 kn/m 3. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι τα µέτρα υποστήριξης για την εξεταζόµενη σήραγγα προσδιορίσθηκαν σε προκαταρκτική φάση µε εφαρµογή των εµπειρικών µεθόδων Bieniawski (1989) και Barton et al (1974) και περιλαµβάνουν αγκύρια πλήρους ενεµάτωσης Φ25, µήκους 4.00 m σε κάνναβο 1.5 x 1.5, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα πάχους 20 cm µε οπλισµό 2Τ188 και δικτυωτά πλαίσια (Lattice Girders) LG70/26/26D. Στο Σχήµα 5 δίνονται οι καµπύλες σύγκλισης αποτόνωσης και η ακτίνα πλαστικοποίησης κανονικοποιηµένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας για την περίπτωση θεώρησης µέγιστης αντοχής (c=80 kpa, φ=30 ο ). Η αρχική γραµµή αντιστοιχεί στον ελαστικό κλάδο. Αποτόνωση µεγαλύτερη από το κάτω όριο του κλάδου αυτού προκαλεί πλαστικοποίηση της περιβάλλουσας βραχοµάζας και επέρχεται µεγαλύτερος ρυθµός σύγκλισης. Η γραµµή µε τις κυκλικές ενδείξεις αντιστοιχεί στην αναµενόµενη απόκριση στις παρειές της σήραγγας, ενώ η γραµµή µε τα ροµβοειδή στοιχεία αντιστοιχεί στην οροφή της σήραγγας. Στο ίδιο σχήµα αποτυπώνονται και τα µέτρα υποστήριξης, µετά από αναγωγή τους σε ισοδύναµη εσωτερική πίεση µε χρήση του προγράµµατος FLAC TUNNEL SUPPORT MODELLER. Η δυσκαµψία και η αντοχή των µέτρων ενοποιούνται στη µαύρη γραµµή. Η ζώνη πλαστικοποίησης εκτείνεται µέχρι την ακτίνα των µέτρων, όπου καταγράφεται και η µέγιστη διατµητική αντοχή (µέγιστος κύκλος του Mohr). Παρατηρείται ότι τα µέτρα άµεσης υποστήριξης, τα οποία εφαρµόσθηκαν είναι επαρκή για την περίπτωση που η βραχοµάζα δεν επιδείξει χαλάρωση κατά τη θραύση της. Σχήµα 5. ιάγραµµα αποτόνωσης σύγκλισης βραχοµάζας (συνθήκες µέγιστης αντοχής) Figure 5. Ground reaction curves for rock mass in peak strength condition Στο Σχήµα 6 δίνονται και πάλι οι καµπύλες σύγκλισης αποτόνωσης και η ακτίνα πλαστικοποίησης κανονικοποιηµένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας για την περίπτωση θεώρησης παραµένουσας διατµητικής αντοχής (c=80 kpa, φ=20 ο ). Η ζώνη πλαστικοποίησης 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 εκτείνεται µέχρι την ακτίνα των µέτρων, όπου καταγράφεται και η µέγιστη διατµητική αντοχή (µέγιστος κύκλος του Mohr). Παρατηρείται ότι τα µέτρα άµεσης υποστήριξης, στην περίπτωση αυτή επαρκούν οριακά για την στέψη και το θόλο της σήραγγας. Κατά συνέπεια, στο βαθµό που η βραχοµάζα πλαστικοποιηθεί και αναπτυχθεί το φαινόµενο της χαλάρωσης, η σήραγγα βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης δεδοµένου ότι στην εκτίµηση της αντίστασης των µέτρων άµεσης υποστήριξης δεν επιβάλλονται µερικοί συντελεστές ασφαλείας (περίπτωση αλληλεπίδρασης µε µη γραµµική ανάλυση). Σχήµα 6. ιάγραµµα αποτόνωσης σύγκλισης βραχοµάζας (παραµένουσα αντοχή) Figure 6. Ground reaction curves for rock mass in residual strength condition Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υπολογισµοί από την απλουστευµένη αυτή προσέγγιση είναι ενδεικτικοί και µόνο. Τα αποτελέσµατά τους είναι εντούτοις ιδιαίτερα χρήσιµα για τον προσδιορισµό του πλαισίου της µη γραµµικής ελαστοπλαστικής ανάλυσης µε πλήρη αλληλεπίδραση των συστατικών υλικών κατά τις διάφορες φάσεις εκσκαφής και υποστήριξης. 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η αριθµητική ανάλυση πραγµατοποιείται µε χρήση του προγράµµατος πεπερασµένων διαφορών FLAC. Αρχικά χρησιµοποιείται µη συζευγµένος καταστατικός νόµος συµπεριφοράς Mohr Coulomb µε τέλεια ελαστοπλαστική συµπεριφορά (χωρίς κατιόντα κλάδο). Για την προσοµοίωση της βραχοµάζας µε θεώρηση µείωσης της διατµητικής αντοχής µετά τη διαρροή χρησιµοποιείται καταστατικός νόµος συµπεριφοράς µε περιβάλλουσα θραύσης που αντιστοιχεί στις µέγιστες τιµές διατµητικής αντοχής, ενώ µετά την πλαστικοποίηση η διατµητική αντοχή της βραχοµάζας µειώνεται σταδιακά µέχρι την ελάχιστη τιµή του κατιόντα κλάδου, η οποία αντιστοιχεί στις παραµέτρους παραµένουσας διατµητικής αντοχής. Στο Σχή- µα 7 απεικονίζονται σχηµατικά οι δύο καταστατικοί νόµοι οι δε τιµές των παραµέτρων δίνονται στον Πίνακα 1. Η ανάλυση πραγµατοποιείται µε θεώρηση επίπεδης παραµόρφωσης. Το έδαφος προσο- µοιώνεται µε χρήση 4500 στοιχείων. Για την προσοµοίωση των αγκυρίων χρησιµοποιούνται µονοαξονικά στοιχεία µε δυνατότητα ανάληψης αξονικής δύναµης και µε άνω όριο διαρροής. Η σύνθετη διατοµή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε οπλισµό πλεγµάτων και των δικτυωτών πλαισίων προσοµοιώνεται µε στοιχεία δοκού των οποίων η αντοχή και η δυσκαµψία µεταβάλλεται (αυξάνεται) ανάλογα µε το στάδιο κατασκευής. Τα στοιχεία αυτά σπάνια οδηγούνται σε θραύση λόγω υπέρβασης της αντοχής σε θλιπτική τάση. Συνήθης λόγος αστοχίας αποτελεί η υπέρβαση της καµπτικής ροπής αντοχής. Η ταυτόχρονη δράση µικρής θλιπτικής αξονικής δύναµης είναι ευεργετική ως προς την εκδηλούµενη αντοχή της διατο- µής, όπως παρατηρεί κανείς και στο Σχήµα 8. Πίνακας 1. Παράµετροι διατµητικής αντοχής και παραµορφωσιµότητας βραχοµάζας κατά τη χρήση καταστατικών νόµων τέλειας ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς και µε κλάδο χαλάρωσης Table 1. Shear strength and deformation parameters of rock mass for perfect elastoplasticity and the constitutive law with softening Καταστατικός Νόµος Mohr - Coulomb µε Χαλάρωση Φαινόµενο Βάρος γ (kn/m 3 ) Μέτρο Ελαστικότητας Ε (MPa) Λόγος Poisson ν Συνοχή c (kpa) Γωνία Τριβής φ ( ο ) * * Η γωνία τριβής λαµβάνει τιµή ίση µε 30 ο προ της εκδήλωσης πλαστικών παραµορφώσεων και µειώνεται µέχρι την παραµένουσα τιµή των 20 ο ανάλογα µε το επίπεδο της πλαστικής παραµόρφωσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 Σχήµα 7. Απεικόνιση καταστατικού νόµου συµπεριφοράς Mohr-Coulomb µε τέλεια ελαστοπλαστική συµπεριφορά και νόµου µε κατιόντα κλάδο µε αντιστοίχηση στις επιφάνειες θραύσης σε συνθήκες µέγιστης και παραµένουσας αντοχής Figure 7. Schematic illustration of perfect elastoplastoplasticity (Mohr-Coulomb constitutive law) and that including a softening branch with reference to ultimate and residual shear strength conditions. Αξονική ύναµη N (kn) Ροπή M (kn.m) Σχήµα 8. ιάγραµµα αντοχής αξονικής δύνα- µης καµπτικής ροπής της σύνθετης διατοµής των άµεσων µέτρων υποστήριξης Figure 8. Bending moment axial force envelope for the combined section of the primary support measures Η επίλυση του προβλήµατος πραγµατοποιείται σε πολλαπλά στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εισάγεται το αρχικό εντατικό πεδίο. Στη συνέχεια ακολουθεί η µείωση των παραµέτρων παραµορφωσιµότητας της άνω ηµιδιατοµής σύµφωνα µε την καµπύλη αποτόνωσης σύγκλισης. Το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει την ενεργοποίηση των αγκυρίων και των υπολοίπων µέτρων άµεσης υποστήριξης µε µειωµένη αντοχή και παραµορφωσιµότητα λόγω της µερικής ανάληψης της αντοχής του εκτοξευό- µενου σκυροδέµατος. Ακολουθεί η πλήρης αφαίρεση των στοιχείων της άνω ηµιδιατοµής, στάδιο κατά το οποίο µεταφέρονται φορτία στα µέτρα υποστήριξης. Κατά το επόµενο στάδιο αποδίδεται στα µέτρα άµεσης υποστήριξης πλήρης αντοχή και δυσκαµψία και ακολουθεί προσοµοίωση του βήµατος εκσκαφής της βαθµίδας κατά παρόµοιο τρόπο µε την προσοµοίωση διάνοιξης της άνω διατοµής. Στα Σχήµατα 9 και 10 απεικονίζονται τα α- ποτελέσµατα µετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας. Ειδικότερα, στο Σχήµα 9 απεικονίζονται οι ισοτιµές των κατακορύφων µετακινήσεων και των αξονικών δυνάµεων στη σύνθετη διατοµή κατά την εκσκαφή της βαθµίδας, ενώ στο Σχήµα 10 δίνονται για το ίδιο στάδιο οι αναλαµβανόµενες από τα αγκύρια δυνάµεις και οι καµπτικές ροπές της σύνθετης διατοµής. Οι αναµενόµενες µετακινήσεις κατά τη διάνοιξη της βαθµίδας δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατοστά, η µέγιστη θλιπτική δύναµη στη σύνθετη διατοµή είναι ίση µε 1.56 MN, η µέγι- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 στη αναλαµβανόµενη από τα αγκύρια δύναµη ίση µε 136 kn/m (ή 136 *1.5= 204 kn στο α- γκύριο), ενώ τέλος η µέγιστη καµπτική ροπή στη σύνθετη διατοµή είναι ίση µε 40.5 kn.m. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κατά τη θεώρηση µη µείωσης της διατµητικής αντοχής της βραχοµάζας µετά τη διαρροή της καταδεικνύουν ευστάθεια της σήραγγας και επάρκεια των µέτρων άµεσης υποστήριξης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε θεώρηση χαλάρωσης δίνονται αντίστοιχα στα Σχήµατα 11 και 12. Ειδικότερα, στο Σχήµα 11 απεικονίζονται οι ισοτιµές των κατακόρυφων µετακινήσεων και των αξονικών δυνάµεων στη σύνθετη διατοµή κατά την εκσκαφή της βαθµίδας, ενώ στο Σχήµα 12 δίνονται οι αναλαµβανόµενες από τα αγκύρια δυνάµεις και οι κα- µπτικές ροπές της σύνθετης διατοµής. JOB TITLE :. FLAC (Version 5.00) JOB TITLE :. LEGEND FLAC (Version 5.00) Mar-08 19:15 step E+00 <x< 2.694E E+01 <y< 1.730E+01 Y-displacement contours -1.50E E E E E E-02 Contour interval= 5.00E-03 Beam Plot Axial Force on LEGEND 15-Mar-08 13:20 step E+00 <x< 2.694E E+01 <y< 1.730E+01 Y-displacement contours -6.00E E E E E E E Structure Max. Value # 1 (Beam ) 1.563E+03 # 9 (Beam ) 1.093E Contour interval= 1.50E-02 Beam Plot Axial Force on Structure Max. Value # 1 (Beam ) 1.963E+03 # 9 (Beam ) 9.419E GeoStatiki S.A., Consulting Engrs 11, Nikis avenue, Thessaloniki Σχήµα 9. Απεικόνιση ισοτιµών κατακορύφων µετακινήσεων και αξονικών δυνάµεων στη σύνθετη διατοµή των άµεσων µέτρων υποστήριξης (χωρίς χαλάρωση) Figure 9. Isovalues of vertical displacements and axial forces on primary support section at the end of tunnel excavation (no softening) GeoStatiki S.A., Consulting Engrs 11, Nikis avenue, Thessaloniki Σχήµα 11. Απεικόνιση ισοτιµών κατακορύφων µετακινήσεων και αξονικών δυνάµεων στη σύνθετη διατοµή των άµεσων µέτρων υποστήριξης (µε χαλάρωση) Figure 11. Isovalues of vertical displacements and axial forces on primary support section at the end of tunnel excavation (with softening) JOB TITLE :. FLAC (Version 5.00) JOB TITLE :. FLAC (Version 5.00) LEGEND 13-Mar-08 19:15 step E+00 <x< 1.730E E+00 <y< 1.375E+01 Grid plot 0 5E 0 Exaggerated Grid Distortion Magnification = 5.000E+00 Max Disp = 1.646E-02 Beam Plot Moment on Structure Max. Value # 1 (Beam ) 1.977E+01 # 9 (Beam ) E+01 Cable Plot # 2 (Cable) E+02 # 3 (Cable) E+02 # 4 (Cable) E+02 # 5 (Cable) E+02 # 6 (Cable) E+02 # 7 (Cable) E+02 GeoStatiki S.A., Consulting Engrs 11, Nikis avenue, Thessaloniki Σχήµα 10. Απεικόνιση παραµορφωµένου πλέγµατος, δυνάµεων αγκυρίων και καµπτικών ροπών σύνθετης διατοµής κατά την εκσκαφή ολοκλήρωση της εκσκαφής (χωρίς χαλάρωση) Figure 10. Illustration of deformed mesh, anchorage forces and bending moments on the primary support section (no softening) LEGEND 15-Mar-08 13:20 step E+00 <x< 1.770E E+00 <y< 1.415E+01 Grid plot 0 5E 0 Exaggerated Grid Distortion Magnification = 5.000E+00 Max Disp = 1.028E-01 Beam Plot Moment on Structure Max. Value # 1 (Beam ) 7.486E+01 # 9 (Beam ) 7.428E+01 Cable Plot # 2 (Cable) E+02 # 3 (Cable) E+02 # 4 (Cable) E+02 # 5 (Cable) E+01 # 6 (Cable) E+02 # 7 (Cable) E+02 GeoStatiki S.A., Consulting Engrs 11, Nikis avenue, Thessaloniki Σχήµα 12. Απεικόνιση παραµορφωµένου πλέγµατος, δυνάµεων αγκυρίων και καµπτικών ροπών σύνθετης διατοµής κατά την εκσκαφή ολοκλήρωση της εκσκαφής (µε χαλάρωση) Figure 12. Illustration of deformed mesh, anchorage forces and bending moments on the primary support section (with softening) Η µέγιστη θλιπτική δύναµη στη σύνθετη διατοµή είναι ίση µε 1.96 MN, η µέγιστη αναλαµβανόµενη δύναµη από τα αγκύρια αντιστοιχεί στη µέγιστη δύναµη που αυτό µπορεί να αναλάβει, ενώ τέλος η µέγιστη καµπτική ροπή στη σύνθετη διατοµή είναι ίση µε 74.5 kn.m. Στο Σχήµα 13 εντοπίζεται η περιοχή εκδήλωσης θραύσης σε περίπτωση χαλάρωσης της βραχοµάζας. Η σύγκριση του ζεύγους αξο ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 νικών δυνάµεων και καµπτικών ροπών µε το διάγραµµα αντοχής αξονικής δύναµης και κα- µπτικής ροπής της διατοµής (Σχήµα 8) οδηγεί στη διαπίστωση ότι τα εφαρµοσθέντα µέτρα είναι ανεπαρκή και ότι πρακτικά αυτό ισοδυνα- µεί µε κατάρρευση της σήραγγας στην περίπτωση που η βραχοµάζα επιδείξει χαλάρωση κατά τη θραύση της. µπορούν να προσδιορισθούν οι ευπαθείς περιοχές οι οποίες ενισχύονται τοπικά σε αντίθεση µε την υιοθέτηση παραµέτρων χαµηλότερης διατµητικής αντοχής (συντηρητική προσέγγιση τέλειας ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς) από την οποία προκύπτουν σηµαντικά µεγαλύτερες απαιτήσεις µέτρων άµεσης υποστήριξης. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σχήµα 13. Απεικόνιση ισοτιµών κατακορύφων µετακινήσεων, αξονικών δυνάµεων και καµπτικών ροπών στη σύνθετη διατοµή των άµεσων µέτρων υποστήριξης κατά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (µε χαλάρωση) Figure 13. Illustration of vertical displacements, axial forces and bending moments on the primary support section at the end of excavation (with softening) 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελαστοπλαστική ανάλυση µε υιοθέτηση των παραµέτρων µέγιστης αντοχής οδηγεί, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της συγκριτικής αριθµητικής ανάλυσης σε επισφαλή σχεδιασµό ο οποίος µπορεί να προκαλέσει τη κατάρρευση της σήραγγας, στο βαθµό που η βραχοµάζα πλαστικοποιηθεί και αναπτυχθεί το φαινόµενο της χαλάρωσης. Σε αντίστιξη, η ελαστοπλαστική ανάλυση µε χρήση των παραµέτρων που αντιστοιχούν σε κατάσταση παραµένουσας διατµητικής αντοχής για την περιβάλλουσα κάποιας σήραγγας βραχοµάζα αποτελεί συντηρητική προσέγγιση η οποία οδηγεί σηµαντική αύξηση του κόστους κατασκευής. Αντίθετα, η ανάλυση µε χρήση καταστατικού νόµου µε κλάδο χαλάρωσης επιτρέπει τη χρήση των µέγιστων τιµών διατµητικής αντοχής και τη βαθµιαία µείωσή τους στην περίπτωση εκδήλωσης πλαστικών παραµορφώσεων, οδηγώντας στο βέλτιστο δυνατό οικονοµοτεχνικό σχεδιασµό της σήραγγας. Ειδικότερα, Barton, N.R. (1973). "Review of a new shear strength criterion for joint rocks". Engng Geol. Vol. 7, pp Barton, N.R. and Bandis S.C. (1982). "Effects of block size on the shear behaviour of jointed rock". In 23 rd Sympos. on Rock Mechanics, Berkeley, USA, pp Barton, N.R., Lien, R. and Lunde, J. (1974). "Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support". Rock Mech. Vol. 6, No. 4, pp Bickel, J.O., Kuesel, T.R. and King, E.H. (1996). "Tunnel engineering handbook. Chapman & Hall, N. Y. Bieniawski, Z.T. (1989). "Engineering rock mass classification. J. Wiley, N. Y. Bouvard-Lecoanet, A., Colombet, G. and Esteulle, F. (1988). "Ouvrages Souterrains Conception Réalisation Entretien". Presses Ponts et Chaussées, Paris. Comodromos, E.M. (2002). "Numerical Simulation of Shallow Tunnels with Inadequate Application of Primary Support Measures". In 2nd Conf. On Soil-Structure Interaction in Urban Civ. Engin., Zurich, pp Comodromos, E.M (1993). "Numerical Method of Tunnelling in Hard Soils-Soft Rocks". In Int. Symp. on Hard Soils-Soft Rocks, Athens, pp Hoek, E. and Brown, E.T. (1980). "Empirical strength criterion for rock masses". J. Geotech. Engng Div., ASCE, Vol. 106, pp Itasca Consulting Group (2005). FLAC: Fast Lagrangian Analysis of Continua, User s and theory manuals, versions 3.4, 4.0 and 5.0, Minneapolis. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Απόστολος Ν. Καγιάννης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ιωλκού 391, Αηδονοφωλιές 385 00 Βόλος e-mail: akagiann@vol.forthnet.gr Άρης Β. Αβδελάς Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη

Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες Ενεματωμένης Λεπτόκοκκης Άμμου με Εποξειδική Ρητίνη Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resin Grouted Fine Sand ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ, Θ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών

Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Εκτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Αργιλικών Εδαφών με Συσχέτιση αποτελεσμάτων Επιτόπου και Εργαστηριακών Δοκιμών Estimation of Shear Strength of Clay by the Correlation of In Situ and Laboratory test results

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ

ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Ρεολογική συμπεριφορά ρευστών Υλική σχέση Νευτωνικά και μη νευτωνικά ρευστά Τανυστής ιξώδους Τάσης και ρυθμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ τ-w και P b -w b ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε:

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: Στιγµιαίες απώλειες: Εµφανίζονται κατά την επιβολή της δύναµης προέντασης (τάνυσης), δηλαδή σε χρόνο t = 0 και οφείλονται (α) στην τριβή που

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα