Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 21/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση εφαρµογής του επικαιροποιηµένου συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας του ήµου Χαλανδρίου σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 11 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 3675/ έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 28. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Α. Αθανασούλη και Κ. Αγγελής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου Η.. θέµατος προσήλθε η κ. Α. Καζάνη. 1

2 Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Σ. Καραµολέγκος, πριν τη συζήτηση του 2 ου Η.. θέµατος αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, πριν την ψηφοφορία του 3 ου Η.. θέµατος αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη και πριν τη συζήτηση του 7 ου Η.. θέµατος αποχώρησε ο κ. Π. Τζούρας. Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 8 ο αποσύρθηκε. θέµα της ηµερήσιας διάταξης Κληθείς παρίσταται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ιάταξης θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου το ενέκριναν οµόφωνα. Εισηγούµενη το 1 ο Ε.Η.. θέµα η Πρόεδρος είπε: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ.3757/ εισήγηση του Τµήµατος Ποιότητας & Οργάνωσης της /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: Το Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας (Σ ΕΠ) του ήµου Χαλανδρίου αποτελεί το εργαλείο οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ έργων (πράξεων) που υλοποιεί ο ήµος. Το Σ ΕΠ και κυρίως η πιστοποίησή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στα επιχειρησιακά προγράµµατα των προγραµµατικών περιόδων. Ο ήµος Χαλανδρίου µε την υπ αριθµ. 656/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ενέκρινε την επικαιροποίηση του συστήµατος. Σκοπός της επικαιροποίησης του Σ ΕΠ µε βάση τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου (ΦΕΚ 325/τ.Β / ) είναι η απλούστευση των διαδικασιών και εντύπων καθώς και η πιστοποίηση σχεδόν όλων των ιευθύνσεων ως οργανωτικές µονάδες υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Τα διακριτά µέρη του Σ ΕΠ είναι το εγχειρίδιο, οι διαδικασίες, τα έντυπα και τα αρχεία που παράγονται. Συγκεκριµένα: Στο Εγχειρίδιο περιγράφονται αναλυτικά η τεχνογνωσία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που έχει αναπτύξει ο ήµος και οι εµπλεκόµενες Οργανωτικές Μονάδες αυτού, όπως αποτυπώνονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, µε κύριο στόχο τη διασφάλιση και την διαχείριση της ορθής υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που ο ήµος θα υλοποιήσει κατά την διάρκεια της 5 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ ). Στις ιαδικασίες περιγράφεται ο τρόπος και η µέθοδος που πραγµατοποιούνται διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες καθώς και οι διεργασίες µέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης που χρειάζονται ώστε να υλοποιούνται τα έργα µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Τα Έντυπα είναι τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρµογή και έλεγχο των διεργασιών και διαδικασιών (νοµοθεσία, κανονιστικές απαιτήσεις, πρότυπα και τυποποιηµένα έντυπα). Τα Αρχεία που δηµιουργούνται, αποδεικνύουν την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των διεργασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών. Το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1914/τ.Β / /Αριθµ /ΕΥΘΥ 2038) για την εφαρµογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429, στην οποία ορίζεται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 όπως εξειδικεύεται µε τους οδηγούς εφαρµογής του (ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ , και ΕΛΟΤ ). H υπηρεσία ζητά τη λήψη απόφασης σχετικά µε την αποδοχή, πιστοποίηση και εφαρµογή του επικαιροποιηµένου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου Χαλανδρίου σύµφωνα µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ

3 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει οµόφωνα 1) τη συζήτηση του Ε.Η.. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7. 2) την αποδοχή, πιστοποίηση και εφαρµογή του επικαιροποιηµένου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου Χαλανδρίου σύµφωνα µε το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καθώς αποτελεί το εργαλείο οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ έργων (πράξεων) που υλοποιεί ο ήµος, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. Στο Εγχειρίδιο περιγράφονται αναλυτικά η τεχνογνωσία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που έχει αναπτύξει ο ήµος και οι εµπλεκόµενες Οργανωτικές Μονάδες αυτού, όπως αποτυπώνονται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, µε κύριο στόχο τη διασφάλιση και την διαχείριση της ορθής υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που ο ήµος θα υλοποιήσει κατά την διάρκεια της 5 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ ), ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά Στο παρόν Εγχειρίδιο ιαχειριστικής Επάρκειας του ήµου Χαλανδρίου, περιγράφονται αναλυτικά η τεχνογνωσία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που έχει αναπτύξει ο ήµος και οι εµπλεκόµενες Οργανωτικές Μονάδες αυτού, όπως αποτυπώνονται στον Ο.Ε.Υ., µε κύριο στόχο τη διασφάλιση και την διαχείριση της ορθής υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που ο ήµος θα υλοποιήσει κατά την διάρκεια της 5 ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ ). Το παρόν εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο και τη µεθοδολογία µε την οποία οι εµπλεκόµενες οργανωτικές µονάδες του ήµου υλοποιούν και διαχειρίζονται συγχρηµατοδοτούµενα έργα µε τρόπο που να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από το Εθνικό Πρότυπο για την διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008. Το Εγχειρίδιο ιαχειριστικής επάρκειας αποτελεί πνευµατική περιουσία του ήµου Χαλανδρίου και για το λόγο αυτό απαγορεύεται µε κάθε τρόπο η αναπαραγωγή του κειµένου, χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του ήµου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 31/01/2016 ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΕΚ ΟΘΗΚΕ: Τµήµα Ποιότητας και Οργάνωσης ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 31/01/2016 ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Περιεχόµενα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ενηµέρωση ιανοµή Εγχειριδίου 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σύστηµα ιαχειριστικής Επάρκειας 5 4.1: Γενικές Απαιτήσεις 5 4.2: Έλεγχος Τεκµηρίωσης 5 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ιοίκηση και Οργάνωση 7 5.1: έσµευση ιοίκησης 7 5.2: Οργάνωση 8 5.3: Επικοινωνία : Ανασκόπηση του Συστήµατος και Προγραµµατισµός 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ανθρώπινο υναµικό και Υλικοτεχνική Υποδοµή : Ανθρώπινο υναµικό και περιβάλλον εργασίας : Υποδοµές Εξοπλισµός και Μέσα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υλοποίηση Έργων : ιεργασίες έναρξης έργων ιεργασίες Σχεδιασµού : Εκτέλεση έργου µε ίδια µέσα ανάθεση συµβάσεων µε δηµόσιο διαγωνισµό : Παρακολούθηση της Εκτέλεσης του Έργου : ιεργασίες ιαχειριστικού κλεισίµατος έργου 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Απολογισµός Ανάλυση και Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων : Γενικά : Εσωτερικοί Έλεγχοι : Εξωτερικοί Έλεγχοι : ιαχείριση Παραπόνων Απολογισµός και συµπεράσµατα για βελτίωση και µελλοντική αξιοποίηση 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οργανόγραµµα ήµου Χαλανδρίου 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 30 Λειτουργικό Οργανόγραµµα ιαχείρισης Έργων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Πίνακας ιαδικασιών συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας 34 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ενηµέρωση Έκδοση / Αναθεώρηση Εγχειριδίου: Έκδοση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Αρχική Έκδοση Αναθ.: 00 ιανοµή Εγχειριδίου ιαχειριστικής Επάρκειας: ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ: Α/Α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡ ΑΦΟΥ Νο 2 Γραφείο ηµάρχου 2 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Νο 3 Γενικός ντής ήµου 3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Νο 4 Νο 5 Νο 6 Υπεύθυνος Γραφείου ιευθυντής ιεύθυνσης ιευθυντής ιεύθυνσης 6 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 7 ιευθυντής ιεύθυνσης 7 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Νο 8 ιευθυντής ιεύθυνσης 8 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νο 9 ιευθυντής ιεύθυνσης 9 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Νο 10 Νο 11 Νο 12 ιευθυντής ιεύθυνσης ιευθυντής ιεύθυνσης ιευθυντής ιεύθυνσης 12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Νο 13 ιευθυντής ιεύθυνσης 13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Νο 14 Γραµµατεία 5

6 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ: Νο 1: Τµήµα Ποιότητας και Οργάνωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας Γενικές απαιτήσεις Ο ήµος Χαλανδρίου έχει εγκαταστήσει, εφαρµόζει πλήρως και τεκµηριώνει µέσω των εντύπων που έχουν εκπονηθεί, ένα ενεργό σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας (συντοµογραφία από τούδε και στο εξής: «Σ ΕΠ»), για να διασφαλίζει την ικανότητά του να υλοποιεί έργα σύµφωνα µε το Eθνικό και Kοινοτικό δίκαιο και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του. Το Σ ΕΠ, περιλαµβάνει τις διεργασίες και διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες καθώς και τις διεργασίες µέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης που χρειάζονται ώστε να υλοποιούνται τα έργα µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Για τις διεργασίες που εντάσσονται στο σύστηµα, ο ήµος Χαλανδρίου έχει προσδιορίσει τις σχέσεις µεταξύ τους και τον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν, ενώ ταυτόχρονα, έχει εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα των πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθησή τους. Ο ήµος Χαλανδρίου, διαχειρίζεται τις διεργασίες και τις διαδικασίες του συστήµατος επάρκειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429 όπως αυτές εξειδικεύονται στους οδηγούς εφαρµογής του (ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ , και ΕΛΟΤ ). Το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας του ήµου Χαλανδρίου, έχει ως αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής, το ακόλουθο: «υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων» Έλεγχος τεκµηρίωσης Ο ήµος Χαλανδρίου, µέσα από το Σ ΕΠ που εφαρµόζει, τεκµηριώνει την ορθή λειτουργία αυτού. Η τεκµηρίωση του συστήµατος περιλαµβάνει: α) το εγχειρίδιο της διαχειριστικής επάρκειας, στο οποίο περιγράφεται σε γενικές γραµµές το σύστηµα διαχείρισης, ενώ περιγράφεται επίσης η έσµευση του ήµου για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την πλήρη λειτουργία του Σ ΕΠ και αποτυπώνεται το Οργανόγραµµα αυτού, µε βάση τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) β) το εγχειρίδιο διαδικασιών, στο οποίο αποτυπώνονται οι διαδικασίες του Σ ΕΠ και ο τρόπος που αυτές εφαρµόζονται γ) τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρµογή και έλεγχο των διεργασιών και διαδικασιών (νοµοθεσία, κανονιστικές απαιτήσεις, πρότυπα και προδιαγραφές και τυποποιηµένα έντυπα) και δ) τα αρχεία που δηµιουργούνται και αποδεικνύουν την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των διεργασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών. Τα έγγραφα του Σ ΕΠ, ελέγχονται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια αυτών, η αναγνώρισή τους, η ενηµέρωση µε τις τρέχουσες αναθεωρήσεις και ο τρόπος κοινοποίησής τους, καθώς και η διαθεσιµότητά τους για χρήση στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Τα αρχεία του Σ ΕΠ (συµπληρωµένα έντυπα τεκµηρίωσης), παρέχουν απόδειξη της εφαρµογής των δραστηριοτήτων, της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις και της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Σ ΕΠ. Τα αρχεία του Σ ΕΠ διατηρούνται για χρονικό διάστηµα τριετίας, όσο διαρκεί η έκδοση του Σ ΕΠ και η πιστοποίηση αυτού και είναι εύκολα ανακτήσιµα και αναγνώσιµα. Επίσης στα αρχεία του συστήµατος, εξασφαλίζεται µε πλήρως περιγεγραµµένο τρόπο η ταυτοποίηση, η ακεραιότητα, η µη αλλοίωση των αποτελεσµάτων και η προστασία τους. - Έλεγχος και ιαχείριση Εγγράφων και Αρχείων 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ιοίκηση και Οργάνωση ιοίκηση και οργάνωση έσµευση της ιοίκησης Ο ήµος Χαλανδρίου αποδεικνύει µέσω της τήρησης του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας, τη έσµευσή του για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας των εµπλεκόµενων Οργανωτικών Μονάδων, µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα. Η δέσµευση της Ανώτατης ιοίκησης του ήµου Χαλανδρίου αποδεικνύεται µέσω των θεσµοθετηµένων ιαδικασιών που σχετίζονται µε: α) την δηµιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίµατος β) την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας γ) την ανάθεση δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση αποτελεσµατικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας δ) την παρακολούθηση ετήσιου προγραµµατισµού έργων ε) την διεξαγωγή των ανασκοπήσεων του συστήµατος και τη λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ: - Πολιτική ιαχειριστικής Επάρκειας - Στόχοι Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Οργάνωση Οργανωτική δοµή - λειτουργία Ο ήµος Χαλανδρίου, διασφαλίζει τις οργανωτικές προϋποθέσεις για την οµαλή υλοποίηση των έργων, µέσω του καθορισµού και γνωστοποίησης των ρόλων στην υλοποίηση και υποστήριξη των έργων και της αποτελεσµατικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο και την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ήµος Χαλανδρίου, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους που είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες: α) προγραµµατισµό έργων β) σχεδιασµό και ωρίµανση έργων γ) διενέργειες διαγωνισµού και ανάθεση σύµβασης ή υλοποίησης έργων µε ίδια µέσα δ) παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου ε) οικονοµική διαχείριση των έργων στ) εσωτερικός έλεγχος - Επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική) - Ανασκόπηση συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας - Σχεδιασµός και Ωρίµανση Έργων / ιασφάλιση Πόρων για την ωρίµανση - Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Έλεγχοι Σ ΕΠ - ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες - Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος / Επανεξέταση Προγράµµατος Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας Ο ήµος Χαλανδρίου, παρακολουθεί τη νοµοθεσία και ειδικότερα το εφαρµοστέο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις, τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και τη δηµοσιονοµική διαχείριση, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την ισότητα των φύλων, τη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης, να εντοπίζει τις αλλαγές που τον αφορούν και να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων για να συµµορφώνεται µε τα παραπάνω. Ο ήµος Χαλανδρίου, όπου αυτό κρίνεται απαιτητό υποστηρίζεται Νοµικά, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων. - Παρακολούθηση και Τήρηση Νοµοθεσίας / Νοµική Υποστήριξη 7

8 Εκπρόσωπος της ιοίκησης Ο ήµος Χαλανδρίου, έχει ορίσει το Τµήµα Ποιότητας και Οργάνωσης ως αρµόδιο για την εφαρµογή και τη λειτουργία του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας. Παράλληλα η ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής έχει οριστεί ως η αρµόδια ιεύθυνση για την επικοινωνία µε εξωτερικά µέρη για θέµατα που αφορούν το σύστηµα (Οργανισµός Πιστοποίησης), για την παρακολούθηση των διεργασιών του συστήµατος, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1429, την ενηµέρωση της ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος για την υλοποίηση έργων και τις ανάγκες βελτίωσης. Υπεύθυνος έργου και οµάδας έργου Για κάθε συγχρηµατοδοτούµενο έργο ορίζεται ο Υπεύθυνος Έργου µε σαφώς καθορισµένους ρόλους και αρµοδιότητες. Κατά περίπτωση δύναται να οριστεί Οµάδα Έργου. Η Οµάδα Έργου επιλέγεται µε βάση την κατηγορία του έργου, τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες, τη διαθεσιµότητα των στελεχών και την εµπειρία τους. - Ορισµός Οµάδας Έργου και Υπευθύνου Έργου Επικοινωνία Ο ήµος Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων έχει διασφαλίσει µέσω διαδικασίας την επικοινωνία, ώστε να πραγµατοποιείται: α) η επίγνωση εσωτερικά εντός των Οργανωτικών Μονάδων του ήµου, της σηµασίας της αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης έργων και της ικανοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων, β) η ενηµέρωση των κύριων ενδιαφερόµενων για το έργο (διαχειριστικής Αρχής, λοιπών Κοινωνικών Εταίρων, αποδεκτών των έργων) και γ) η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των συντελεστών ανά έργο (της Οµάδας έργου, των Οργανωτικών Μονάδων ή των Στελεχών και της ιοίκησης του ήµου). Για την έγγραφη επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη εκτός του ήµου, τηρούνται σχετικά αρχεία. - Επικοινωνία Ανασκόπηση του συστήµατος και προγραµµατισµός Ανασκόπηση συστήµατος Ο ήµος Χαλανδρίου ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας. Ο σκοπός της ανασκόπησης του συστήµατος είναι: α) η διασφάλιση της αποδοτικότητάς του, β) ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειών που έχουν αναληφθεί γ) η εξέταση και η επανεξέταση των στόχων που τίθενται για την παρακολούθηση του συστήµατος δ) η λήψη αποφάσεων για την βελτίωση του συστήµατος και την αναβάθµιση της διαχειριστικής ωριµότητας του οργανισµού στην υλοποίηση έργων. - Ανασκόπηση συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας Ετήσιος προγραµµατισµός έργων Στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού σχεδιασµού του, ο ήµος Χαλανδρίου καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα έργων για τα οποία έχει την ευθύνη της υλοποίησης και διαχείρισης. Ο ήµος Χαλανδρίου πραγµατοποιεί µέσω διαδικασίας που έχει εκπονηθεί, την τήρηση του ετήσιου προγράµµατος, την επικαιροποίηση αυτού και την περιγραφή των ενεργειών για την αντιµετώπιση των αποκλίσεων. - Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή Ανθρώπινο δυναµικό και περιβάλλον εργασίας Το προσωπικό των Οργανωτικών Μονάδων του ήµου Χαλανδρίου που συµµετέχει στην υλοποίηση και διαχείριση των Έργων, είναι σαφές ότι επηρεάζει πολύ ενεργά την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας. Ως εκ τούτου όλο το εµπλεκόµενο στελεχιακό δυναµικό, διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα µόρφωσης, εµπειρίας, κατάρτισης και δεξιοτήτων. Ο ήµος Χαλανδρίου, αναφορικά µε το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας όπου απαιτείται: α) εντοπίζει τις ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναµικό για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας β) προσδιορίζει τυχόν ελλείψεις γ) επιλέγει το προσωπικό και προσφεύγει σε εξωτερικά µέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των τυχόν αναγκών και ελλείψεων δ) µεριµνά για την επάρκεια του προσωπικού σε ότι αφορά την διαχείριση των έργων και ε) διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών ανάπτυξης του προσωπικού για την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος. Ο ήµος Χαλανδρίου διασφαλίζει την ικανοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε το περιβάλλον εργασίας και ειδικότερα των απαιτήσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Υποδοµές, εξοπλισµός και µέσα Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου διασφαλίζει την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή για την υποστήριξη των έργων, η οποία είναι επαρκής και διατηρείται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για την αποτελεσµατική εκτέλεση των διεργασιών του συστήµατος. Υποδοµή Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Ο ήµος Χαλανδρίου εξασφαλίζει την ύπαρξη υποδοµής ΤΠΕ στη διαχείριση έργων. Η υποδοµή ΤΠΕ ως προς τη διαχείριση έργων υποστηρίζει: α) τη δοµή ανάλυσης των εργασιών, β) τον χρονοπρογραµµατισµό των έργων, γ) τη διαχείριση πόρων, δ) την οικονοµική διαχείριση και την παρακολούθηση του προϋπολογισµού των έργων και Ειδικότερα για την οικονοµική διαχείριση, η υποδοµή ΤΠΕ υποστηρίζει: α) την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, β) τη δυνατότητα ελέγχου των λογιστικών εγγραφών, γ) την τήρηση του λογιστικού σχεδίου, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία και δ) την παρακολούθηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των έργων. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ: - Υλικοτεχνική Υποδοµή / Υποδοµή ΤΠΕ / Περιβάλλον εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Υλοποίηση Έργων ιεργασίες έναρξης του έργου Οι διεργασίες έναρξης του έργου περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση της ωρίµανσης και της χρηµατοδότησής του. Στη φάση έναρξης του έργου, δηµιουργείται ο φάκελος του έργου στον οποίο ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας, έχει θεσµοθετήσει διαδικασία για την ωρίµανση του έργου. 9

10 Σχεδιασµός και Ωρίµανση Έργων / ιασφάλιση Πόρων για την ωρίµανση Καταγραφή αναγκών Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας και των επιχειρησιακών του στόχων, ο ήµος Χαλανδρίου εντοπίζει τις ανάγκες για έργα που δηµιουργούν αξία, καλύπτουν ανάγκες και παρέχουν οφέλη σε πιθανούς χρήστες και αποδέκτες των αποτελεσµάτων του έργου. Ο ήµος Χαλανδρίου µέσω των Οργανωτικών Μονάδων του που εµπλέκονται µε την υλοποίηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, όταν απαιτείται, εκτιµά τη σκοπιµότητα του έργου δηλαδή το κόστος και τα αναµενόµενα οφέλη, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην απασχόληση, στην ισότητα ευκαιριών, στην προσβασιµότητα και τη συνέργεια µε άλλα έργα. Επίσης όταν απαιτείται, αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης και τη βιωσιµότητα του έργου λαµβανοµένων υπόψη του κόστους ωρίµανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας και των αντιλήψεων των ωφελουµένων και λοιπών ενδιαφεροµένων µερών για το έργο. - Σχεδιασµός και Ωρίµανση Έργων / ιασφάλιση Πόρων για την ωρίµανση - Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων µελετών / ιασφάλιση Αδειοδοτήσεων Προετοιµασία και ωρίµανση Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από το Σ ΕΠ εξετάζει τις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης και αποφασίζει για την προετοιµασία των έργων προς εκτέλεση. Μεριµνά για την απαιτούµενη προετοιµασία και ωρίµανση ώστε να προλαµβάνεται η εµφάνιση προβληµάτων, που µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκτέλεση του έργου. Μέσω των διαδικασιών που εφαρµόζει, καταρτίζει προγράµµατα, µεριµνά για την υλοποίηση αυτών, αναλαµβάνει έγκαιρα τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προετοιµασίας (αδειοδοτήσεις και απαλλοτριώσεις, λήψη κανονιστικών αποφάσεων), εκτιµά το κόστος του έργου και συντάσσει σχέδιο προϋπολογισµού, προετοιµάζει τις δηµοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων και τευχών δηµοπράτησης και σχεδιάζει τις διεργασίες επιλογής ωφελουµένων. - Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων µελετών / ιασφάλιση Αδειοδοτήσεων - Υλοποίηση Έργων µε ίδια µέσα ή µε ανάδοχο ιεργασίες Σχεδιασµού Ο ήµος Χαλανδρίου έχει εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης του έργου (βάσει του τεχνικού δελτίου και των σχετικών υποχρεώσεων, στην περίπτωση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων) για να καθοδηγήσει την εκτέλεση και τον έλεγχο του. Το σχέδιο διαχείρισης έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - αντικείµενο του έργου που περιλαµβάνει τις φάσεις του έργου, τη δοµή ανάλυσης των εργασιών του και τον ορισµό των παραδοτέων - οργάνωση έργου, - πρόγραµµα ελέγχων, - χρονοδιάγραµµα έργου, - δείκτες παρακολούθησης του έργου, - διαχείριση κινδύνων, - σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας και - διαχείριση αλλαγών. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ: - Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου - Έλεγχος Προόδου Έργου - ιαχείριση προβληµάτων και αλλαγών - είκτες Παρακολούθησης Έργου 10

11 Οργάνωση έργου και ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισµό Ο ήµος Χαλανδρίου µέσω του Σ ΕΠ διασφαλίζει: - την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό µε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση, έλεγχο, υποστήριξη και διαχείριση του έργου συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής διαχείρισης, - την ανάθεση εργασιών και τον προσδιορισµό των ρόλων των µελών της οµάδας έργου, - την καταγραφή των ενδεχόµενων αναγκών κατάρτισης/επιµόρφωσης για τους εργαζόµενους της οµάδας έργου και την υλοποίηση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράµµατος και - την καταγραφή των αναγκών σε πόρους για την εκτέλεση του έργου καθώς και την εξασφάλιση ή/και προµήθεια αυτών. - Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου / Έλεγχος Προόδου Έργου - είκτες Παρακολούθησης Έργου Πρόγραµµα ελέγχων Ο ήµος Χαλανδρίου έχει θεσπίσει διαδικασία για την καταγραφή προγραµµάτων ελέγχου της υλοποίησης των έργων, µέσω του οποίου προσδιορίζονται οι µέθοδοι και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση και τον έλεγχο ποιότητας του έργου, οι µέθοδοι ελέγχου και αποδοχής παραδοτέων σε συνδυασµό µε τα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των παραδοτέων του έργου και οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των έργων. - ιαχείριση Ποιότητας Έργου Χρονοδιάγραµµα έργου Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από το Σ ΕΠ έχει καθιερώσει διαδικασία για την διαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου, για τον προσδιορισµό των πόρων για κάθε δραστηριότητα και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος. - Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου / Έλεγχος Προόδου Έργου είκτες παρακολούθησης του έργου Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από την εφαρµογή του Σ ΕΠ τεκµηριώνει την πορεία εκτέλεσης των έργων µε δείκτες που περιλαµβάνουν δείκτες χρονικής, οικονοµικής προόδου και εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου. Οι δείκτες αυτοί συµβάλλουν στον εντοπισµό των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εκτέλεση του έργου. - είκτες Παρακολούθησης Έργου ιαχείριση κινδύνων Σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης ενός συγχρηµατοδοτούµενου έργου, ο ήµος Χαλανδρίου εντοπίζει και καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους του έργου, εκτιµά την επικινδυνότητα του έργου µέσω ποιοτικής ή/και ποσοτικής ανάλυσης των κινδύνων, σχεδιάζει την απόκριση στους κινδύνους και παρακολουθεί τους κινδύνους. - ιαχείριση Προβληµάτων και αλλαγών 11

12 Εκτέλεση µε ίδια µέσα ανάθεση συµβάσεων µε δηµόσιο διαγωνισµό Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου κάθε φορά και αναλόγως των αναγκών του έργου, αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού και τον τρόπο ανάθεσης ανάλογα µε το είδος του έργου, τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του και σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εγκριτικές πράξεις. Υλοποίηση έργου µε ίδια µέσα Σε περίπτωση που ο ήµος Χαλανδρίου αποφασίσει την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, πραγµατοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε: α) να προσδιορίζονται οι εργασίες που γίνονται, τα παραδοτέα των εργασιών, οι πόροι που εµπλέκονται και το ακριβές χρονοδιάγραµµα των επί µέρους στοιχείων του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και β) να ορίζονται οι εµπλεκόµενες Οργανωτικές Μονάδες και τα στελέχη αυτών που συµµετέχουν στην υλοποίηση του έργου γ) να προσδιορίζονται τα όργανα για τον έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων. Όταν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, ο Οργανισµός πρέπει να µεριµνά σχετικά (πρόσληψη προσωπικού ή προσφυγή σε τεχνογνωσία τρίτων). - Υλοποίηση Έργων µε ίδια µέσα ή µε ανάδοχο Εκτέλεση έργου µε ανάδοχο Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου, συνάπτει συµβάσεις ανάθεσης έργων µε εξωτερικούς αναδόχους, κατόπιν εφαρµογής διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση του εφαρµοστέου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια από την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης έως και την υπογραφή σύµβασης. Η εφαρµογή των διαδικασιών αποσκοπεί στην τεκµηριωµένη, κατά νόµο, ανάθεση των έργων και στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεσή τους. Προετοιµασία και διενέργεια διαγωνισµού Ο ήµος Χαλανδρίου τηρεί διαδικασίες για τη διασφάλιση και τεκµηρίωση της τήρησης του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιµασία του διαγωνισµού και ειδικότερα για την λήψη απόφασης του τρόπου εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού καθώς και για τη διενέργεια των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου. Οι διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισµού πρέπει να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισµού και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. - Προετοιµασία και ιενέργεια ιαγωνισµού / Αξιολόγηση Προσφορών / Χειρισµός Ενστάσεων Έλεγχος προσφορών Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από το Σ ΕΠ τηρεί διαδικασία για τον έλεγχο των στοιχείων συµµετοχής και των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων µε βάση το εφαρµοστέο θεσµικό πλαίσιο και τους όρους της προκήρυξης. 12

13 - Προετοιµασία και ιενέργεια ιαγωνισµού / Αξιολόγηση Προσφορών / Χειρισµός Ενστάσεων Χειρισµός ενστάσεων Ο ήµος Χαλανδρίου τηρεί διαδικασία για την διαχείριση των ενστάσεων ή άλλης µορφής διαφωνιών διαγωνιζοµένων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν στα στάδια και είδη διαγωνισµών. - Προετοιµασία και ιενέργεια ιαγωνισµού / Αξιολόγηση Προσφορών / Χειρισµός Ενστάσεων Υπογραφή σύµβασης - Ολοκλήρωση διαγωνισµού Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από την εφαρµογή του Σ ΕΠ τηρεί διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, σε ενδιάµεσο ή τελικό στάδιο του διαγωνισµού, την ανασκόπηση και την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Με βάση την διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η ικανοποίηση των εφαρµοστέων απαιτήσεων για κοινοποίηση και δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών. - Υπογραφή Σύµβασης / Ολοκλήρωση ιαγωνισµού - Έλεγχος Τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου Παρακολούθηση της εκτέλεσης έργου Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από την εφαρµογή των διαδικασιών του Σ ΕΠ, τηρεί αρχεία στους φακέλους των έργων, που τεκµηριώνουν την εκτέλεσή τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την αρµόδια ιαχειριστική Αρχή που παρακολουθεί το έργο και εκταµιεύει τους χρηµατικούς πόρους. Έλεγχοι ποιότητας εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου Με τον έλεγχο της ποιότητας του έργου ελέγχονται τα εισερχόµενα, η επεξεργασία τους και τα τελικά αποτελέσµατά τους. Τα ενδιάµεσα παραδοτέα και το τελικό προϊόν του έργου πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες του κυρίου έργου και των ενδιάµεσων µερών τόσο για τη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές όσο για την προβλεπόµενη χρήση. Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από τις διαδικασίες που εφαρµόζει στο Σ ΕΠ, παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε το σχέδιο διαχείρισης έργου και ελέγχει την πρόοδο του έργου ως προς τα προβλεπόµενα παραδοτέα και τις µεταβολές τους. Μέσα από τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες, επαληθεύεται η τήρηση των προδιαγραφών του φυσικού αντικειµένου όπως αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα ανάθεσης. Ο ήµος Χαλανδρίου, µέσα από το εφαρµοζόµενο σύστηµα, πιστοποιεί ότι τα παραδοτέα είναι συµβατά µε: α) το τεχνικό δελτίο, σύµβασης και τα συµβατικά τεύχη και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και β) τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου γίνεται µε έλεγχο τεκµηρίωσης και επιτόπιο έλεγχο. Όταν προβλέπεται και ανάλογα µε τη φύση του έργου, µπορεί να γίνει µε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων εκτέλεσης και των σχετικών βεβαιωτικών εγγράφων. - Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου - Έλεγχος Τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου Παραλαβή έργου Ο ήµος Χαλανδρίου µέσα από το εφαρµοζόµενο σύστηµα επάρκειας, εφαρµόζει διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης των παραδοτέων του έργου για την τµηµατική, προσωρινή 13

14 και οριστική παραλαβή του έργου, λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις. Ανάλογα µε το είδος του έργου και των υλικών µπορεί να προβλέπεται έλεγχος της ποιότητας υλικών ή διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των παραδοτέων. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισµός πρέπει να: α) συγκροτεί τα κατάλληλα όργανα για την καταγραφή και παραλαβή των παραδοτέων, από προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και τεχνογνωσία, β) ελέγχει τα παραδοτέα ως προς την ποσότητα και την ποιότητα τους και να τηρεί τα σχετικά αρχεία, όπου απαιτείται και γ) πιστοποιεί την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. - Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου - Έλεγχος Τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου Επικοινωνία και αναφορές Σε εσωτερικό επίπεδο, ο ήµος Χαλανδρίου διασφαλίζει την επικοινωνία σχετικά µε την πρόοδο του έργου στην οµάδα έργου, στο αρµόδιο προσωπικό και τη διοίκηση του οργανισµού π.χ. µέσω των εκθέσεων προόδου έργου. Σε εξωτερικό επίπεδο, διασφαλίζει την επικοινωνία µε τη διαχειριστική Αρχή µέσω αναφορών έργου και µε τους ωφελούµενους του έργου και το ευρύ κοινό µέσω δραστηριοτήτων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις του εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου. Οι αναφορές έργου πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά µε: α) την εκτέλεση των εργασιών και τα παραδοτέα σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα, β) τα οικονοµικά στοιχεία του έργου (π.χ. δαπάνη υλοποίησης εργασιών), γ) τους δείκτες παρακολούθησης έργου και δ) τις αποκλίσεις και αλλαγές. - Κατάρτιση και Υποβολή εκθέσεων και αναφορών Έλεγχος αλλαγών Ο ήµος Χαλανδρίου προσδιορίζει, αξιολογεί και εγκρίνει πριν από την εκτέλεση του Έργου, τις αλλαγές στο αντικείµενο, στα παραδοτέα, στο χρονοδιάγραµµα ή στους πόρους του έργου. Ο έλεγχος αλλαγών πρέπει να διασφαλίζει ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ενσωµατώνεται κατάλληλα και η πληρότητα και η ποιότητα του τελικού προϊόντος του έργου δεν επηρεάζεται δυσµενώς. Μέσα από εφαρµοζόµενη διαδικασία προσδιορίζεται η συστηµατική καταγραφή των αλλαγών σε σχέση µε το σχέδιο διαχείρισης του έργου, προσδιορίζεται η ανάθεση της αξιολόγησης των αιτήσεων αλλαγών σε άτοµα της οµάδας έργου, η αξιολόγηση και η έγκριση των αλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των απαιτούµενων ενεργειών και η τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων για ενδεχόµενες τροποποιήσεις της σύµβασης. - ιαχείριση Προβληµάτων και αλλαγών - Επικοινωνία και Ενηµέρωση ιαχειριστικής Αρχής Οικονοµική διαχείριση Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου εφαρµόζει διαδικασία για την οικονοµική διαχείριση των έργων, η οποία περιλαµβάνει την παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού του έργου, την εκτίµηση του τελικού κόστους του έργου και τον έλεγχο των απαιτήσεων πληρωµών. 14

15 Παρακολούθηση προϋπολογισµού έργου Ο ήµος Χαλανδρίου εφαρµόζει διαδικασία που διασφαλίζει την ενηµέρωση και την επικαιροποίηση του προϋπολογισµού του έργου ως αποτέλεσµα των αλλαγών που υφίστανται σε αυτό και τη συστηµατική και έγκαιρη παρακολούθηση των δαπανών του έργου σε σχέση µε τις προβλεπόµενες στο προϋπολογισµό. - Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων έργων / Πληρωµές / Τήρηση λογιστικού συστήµατος Έλεγχος των απαιτήσεων πληρωµών Ο ήµος Χαλανδρίου διασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα των απαιτήσεων πληρωµών του έργου µε τη θέσπιση διαδικασιών για: α) τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας του οικονοµικού αντικειµένου, β) την διασταύρωση των στοιχείων των πληρωµών µε στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου του έργου και γ) την τεκµηρίωση του οικονοµικού αντικειµένου. - Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων έργων / Πληρωµές / Τήρηση λογιστικού συστήµατος ιεργασίες διαχειριστικού κλεισίµατος του έργου Ο ήµος Χαλανδρίου, µέσα από την εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας που εφαρµόζει, κατά την ολοκλήρωση του έργου και πριν το διαχειριστικό κλείσιµο του έργου, τεκµηριώνει µέσα από διαδικασία ότι: α) έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του έργου β) έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί τα παραδοτέα του έργου γ) έχει βεβαιωθεί η περαίωση των εργασιών σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις και έχει βεβαιωθεί η ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου έως και την πληρωµή δ) έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα σχέδια συντήρησης και λειτουργίας του τελικού προϊόντος του έργου (ή των υπηρεσιών που παρήχθησαν), και ε) έχει συµπληρωθεί ο φάκελος του έργου και διατηρείται κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς και για ενδεχόµενους µελλοντικούς ελέγχους. Τυχόν εκκρεµή ζητήµατα που αφορούν επεκτάσεις του έργου ή άλλης δοµής και µορφής έργα, καθώς και οι περιορισµοί και οι απαιτήσεις λειτουργίας του προϊόντος του έργου, πρέπει να καταγράφονται µε αναλυτικό τρόπο. - Απολογισµός Έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Απολογισµός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων Γενικά Ο ήµος Χαλανδρίου, εφαρµόζει µεθόδους ανάλυσης των µετρήσεων και των δεδοµένων από την λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών του συστήµατος συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων από εκθέσεις ελέγχου τρίτων ή παραπόνων που καταγράφονται, ώστε να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τους και εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση και αναβάθµιση της διαχειριστικής του ικανότητας. Εσωτερικές επιθεωρήσεις του Σ ΕΠ Ο ήµος Χαλανδρίου µέσω διαδικασίας που εφαρµόζει στο Σ ΕΠ, προγραµµατίζει και διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις ώστε να αναγνωρίζονται οι µη συµµορφώσεις του συστήµατος και να αξιολογείται η λήψη σχετικών διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών. Με τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχεται η συµµόρφωση των προβλεπόµενων διαδικασιών και ενεργειών µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, η εφαρµογή, η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητά τους. 15

16 Εφαρµόζεται περιοδικό πρόγραµµα εσωτερικών επιθεωρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει την επιθεώρηση των διεργασιών του συστήµατος και καθορίζονται διορθωτικές ενέργειες όταν καταγράφονται µη συµµορφώσεις από τις απαιτήσεις του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται και ενηµερώνεται η Ανώτατη ιοίκηση. Όλες οι διορθωτικές ενέργειες που καταγράφονται, ολοκληρώνονται σε προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο. - Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθεωρήσεις Σ ΕΠ - ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Εξωτερικοί έλεγχοι Κατά την διαδικασία των εξωτερικών ελέγχων, ο ήµος Χαλανδρίου παρέχει στους εξωτερικούς επιθεωρητές, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή αντικειµενικών συµπερασµάτων για την κάλυψη ή µη κάθε σηµείου που περιλαµβάνεται στον έλεγχο και που κάθε στοιχείο µπορεί να υποστηρίξει το κλιµάκιο ελέγχου, παρέχοντας γραπτή τεκµηρίωση απόδειξη και διευκολύνοντας τις επιτόπιες παρατηρήσεις. - Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Έλεγχοι Σ ΕΠ - ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ιαχείριση παραπόνων Ο ήµος Χαλανδρίου εφαρµόζει διαδικασία που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων που άπτονται θεµάτων των υλοποιούµενων έργων, από τους αποδέκτες των έργων ή τους ωφελούµενους αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. - ιαχείριση Παραπόνων Απολογισµός και συµπεράσµατα για βελτίωση και µελλοντική αξιοποίηση Ο απολογισµός πρέπει να παρέχει τα αντικειµενικά δεδοµένα που τεκµηριώνουν τη λήψη αποφάσεων από τη ιοίκηση του ήµου (π.χ.: παροχή πόρων, λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και βελτίωση). Για το σκοπό αυτό, ο ήµος Χαλανδρίου αξιολογεί, ανά έργο: α) το βαθµό ικανοποίησης των στόχων του έργου, β) το βαθµό ικανοποίησης των αναγκών των ωφελούµενων του έργου από το τελικό προϊόν / υπηρεσία γ) τις αποκλίσεις τήρησης του σχεδίου διαχείρισης του έργου και δ) την αποδοτικότητα του έργου. Ο απολογισµός περιλαµβάνει την ως άνω αξιολόγηση ανά έργο και την ανάλυση των αποτελεσµάτων της λειτουργίας και ελέγχου των διεργασιών του συστήµατος, των εσωτερικών επιθεωρήσεων, των εξωτερικών ελέγχων και των παραπόνων των ενδιαφερόµενων. 16

17 - Απολογισµός Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λειτουργικό Οργανόγραµµα ιαχείρισης Έργων 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Κατάλογος ιαδικασιών Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1 Ε Χ-01 Έλεγχος και ιαχείριση Εγγράφων και Αρχείων 2 Ε Χ-02 Πολιτική ιαχειριστικής Επάρκειας 3 Ε Χ-03 Στόχοι Σ ΕΠ 4 Ε Χ-04 Παρακολούθηση και Τήρηση Νοµοθεσίας / Νοµική Υποστήριξη 5 Ε Χ-05 Επικοινωνία 6 Ε Χ-06 Ανασκόπηση Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας 7 Ε Χ-07 Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος / Επανεξέταση Προγράµµατος 8 Ε Χ-08 ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού 9 Ε Χ-09 Υλικοτεχνική Υποδοµή Υποδοµή ΤΠΕ Περιβάλλον Εργασίας 10 Ε Χ-10 Σχεδιασµός και Ωρίµανση Έργων / ιασφάλιση Πόρων για την ωρίµανση 11 Ε Χ-11 Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων µελετών / ιασφάλιση Αδειοδοτήσεων 12 Ε Χ-12 Υλοποίηση Έργων µε ίδια µέσα ή µε ανάδοχο 13 Ε Χ-13 Προετοιµασία και ιενέργεια ιαγωνισµών / Αξιολόγηση Προσφορών / Χειρισµός Ενστάσεων 14 Ε Χ-14 Υπογραφή Σύµβασης, Ολοκλήρωση ιαγωνισµού 15 Ε Χ-15 Έλεγχος Τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου 16 Ε Χ-16 Ορισµός Οµάδας Έργου και Υπευθύνου Έργου 17 Ε Χ-17 Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου / Έλεγχος Προόδου Έργου 18 Ε Χ-18 ιαχείριση Προβληµάτων και Αλλαγών 19 Ε Χ-19 είκτες Παρακολούθησης Έργου 20 Ε Χ-20 ιαχείριση Ποιότητας Έργου 21 Ε Χ-21 Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου 22 Ε Χ-22 Κατάρτιση και Υποβολή Εκθέσεων και 18

19 Αναφορών / Επικοινωνία και Ενηµέρωση ιαχειριστικής Αρχής 23 Ε Χ-23 Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων έργων / Πληρωµές / Τήρηση λογιστικού συστήµατος 24 Ε Χ-24 Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Έλεγχοι Σ ΕΠ 25 Ε Χ-25 ιαχείριση Παραπόνων 26 Ε Χ-26 Απολογισµός Έργου 27 Ε Χ-27 ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΕΝΤΥΠΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κατάλογος Εγγράφων Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Κατάλογος Εντύπων Τεκµηρίωσης Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Κατάλογος ιανοµής Εγγράφων Σ ΕΠ Πρόταση µεταβολής Εγγράφου Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Πίνακας Τήρησης Αρχείων Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Καταγραφή και Παρακολούθηση Στόχων Σ ΕΠ Κατάλογος Εξωτερικών Εγγράφων Σ ΕΠ Πρακτικό Ανασκόπησης Σ ΕΠ Έντυπο καταγραφής προτάσεων έργων προς χρηµατοδότηση για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράµµατος Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Χαλανδρίου Ετήσιο πρόγραµµα Προµηθειών/Υπηρεσιών Έντυπο εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για αναθεώρηση του Ετήσιου Προγράµµατος Έντυπο κοινοποίησης αναθεωρηµένου Ετήσιου Προγράµµατος στις οργανωτικές µονάδες Πίνακας απαιτήσεων έργου και πιθανό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έντυπο απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ή / και απαλλοτριώσεων Εισήγηση προς το Σ για αποδοχή όρων πράξης ένταξης Χρονοδιάγραµµα διαδικασιών λήψης αδειών και διενέργειας απαλλοτριώσεων Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών / Εισήγηση προς Ο.Ε. για ανάθεση έργου Πρακτικό αξιολόγησης ένστασης Ορισµός Υπευθύνου Έργου Απόφαση ηµάρχου για ορισµό οµάδας έργου Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου Καταγραφή και παρακολούθησης δεικτών έργου Αναφορά υπευθύνου έργου για την περαίωση των εργασιών Βεβαίωση περαίωσης εργασιών - Πιστοποίηση εργασιών Πρωτόκολλο προσωρινής / οριστικής παραλαβής Ετήσιο Πλάνο εσωτερικών επιθεωρήσεων Έκθεση εσωτερικής επιθεώρησης Παρακολούθηση ιορθωτικής Προληπτικής Ενέργειας Έντυπο Καταγραφής Παραπόνου Έντυπο Απολογισµού Έργου Παρακολούθηση ιορθωτικής και Προληπτικής Ενέργειας 19

20 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 21/2016. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 12/02/2016 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π. 20

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ 41222

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα