ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J"

Transcript

1 *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &, ϋκϊόζ ua^a? ^c~!gei5 ^^Ei^T^wr^ajifcaa^^^- έν Jteu*s6BJ*ss -dp δην #%SGHSU> 19M. JL ^H Ιΰ^ιία της «fesoias; τ 3SE2qffias3v lirshtesaaa 3^ς ι6ν H&asosc, και nip Snaaiccv ή J&ijpoxfsnraia Ssi^pBEfE &&ΕΙ dfcn»$&3 Gw; -sob 'VTHsapyiKcC 2u aschjmou iri" dtp. 33-2SI και ^ΕΕφα$Ωφ&αΒΰ25ψ " A ^ a- Φ&ι

2 Ν. 18/ ΠΙΝΑΞ "Αρθρον 3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡ Ι Σ ΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΣΟΣ Ι ΑΛΙ ΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Τσεχοσλοβάκικης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας εν τη επιθυμία των δπως διευρύνουν περαιτέρω τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών των βάσει της αρχής της ίσότητος και προς άμοιβαΐον όφελος, και άναγνωρίζουσαι την σημασίαν του τουρισμού, "Εχουν συμφωνήσει ως ακολούθως : "Αρθρον 1 Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις τής Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν προσοχήν εις την άνάπτυξιν και διεύρυνσιν τών τουριστικών σχέσεων των δύο Χωρών, επί τω τέλει της προαγωγής τής αμοιβαίας γνωριμίας της ζωής, τής ιστορίας και του πολιτισμού τών λαών των. "Αρθρον 2 Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, τηρουμένων τών εν ίσχύϊ νόμων καί κανονισμών αυτών, θέλουν απλοποιήσει τάς ταξιδιωτικάς διατυπώσεις επί τω τέλει τής αναπτύξεως τής τουριστικής διακινήσεως μεταξύ τών δύο Χωρών. "Αρθρον 3 Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν σημασίαν εις την άνάπτυξιν τοΰ τουρισμού μεταξύ τών Χωρών των, είδικώτερον δε του ώργανωμένου και μη ώργανωμένου τουρισμού, τών προοριζομένων δι' ώρισμένους σκοπούς ταξιδιωτικών ομάδων, τής συμμετοχής εις συνέδρια, συμπόσια, εκθέσεις, άθλητικάς εκδηλώσεις, μουσικά και θεατρικά φέστιβαλς. "Αρθρον 4 Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν διευθετήσει τάς άπαιτουμένας διευκολύνσεις ίνα οι πολΐται αυτών πληροφορούνται καλύτερον επί τών τουριστικών δυνατοτήτων έικατέρας τών Χωρών καί αναπτύσσουν την άμοιβαίαν τουριστικήν διακίνησιν, καί δη διά τών μέσων τής πρόσφορου δημοσιότητος, ενημερώσεως καί διαφημίσεως, ανταλλαγής εντύπου υλικού, ταινιών, εκθέσεων, ως επίσης ύλικοΰ καί ταινιών προς μετάδοσιν διά τοΰ ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως. "Απαν το ανωτέρω αντάλλασσαμενον ύλικόν μεταξύ τών Μερών θά άπαλλάσσηται τοΰ εισαγωγικού δασμού. "Αρθρον 5 Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει την άνάπτυξιν συνεχούς καί στενής συνεργασίας μεταξύ τών οργάνων των, οργανώσεων καί 'ιδρυμάτων μετεχόντων εις την προαγωγήν καί την πραγματοποίησιν του Τουρισμού. "Αρθρον 6 Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν καταβάλει προσπάθειας διά την περαιτέρω άνάπτυξιν τής συνεργασίας μεταξύ τών αρμοδίων οργάνων των εις τους διεθνείς οργανισμούς τουρισμού καί θέλουν ανταλλάσσει πληροφορίας άφορώσας εις τά εις τον τομέα τούτον επιτεύγματα των.

3 511 Ν. 18/74 "Αρθρον 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αποδώσει ίδιαιτέραν σημασίαν ώστε τα αρμόδια όργανα και οργανώσεις αμφοτέρων των Χωρών νά δυνηθούν να πραγματοποιήσουν συστηματικάς και αμοιβαίας άνταλλαγάς εμπειριών, δεδομένων, πληροφοριών και άλλων στοιχείων σχετιζομένων προς τον τουρισμόν. "Αρθρον 8 Τα αρμόδια όργανα τών Συμβαλλομένων Μερών δύνανται, όπου τούτο εΐναι άναγκαΐον, νά συνάπτουν Πρωτόκολλα δι' ώριοιμένην περίσδον χρόνου, συνομολογοΰντα τους αναγκαίους τρόπους εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. "Αρθρον 9 Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται εις έπικύρωσιν συμφώνως τη εθνική νομοθεσία έκατέρου τών Μερών Kdci θά τεθή εν ίσχύϊ την ήμέραν ανταλλαγής τών έπιβεβαιουσών την τοιαύτην έπικύρωσιν Διακοινώσεων. "Αρθρον 10 Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δια περίοδον πέντε ετών και θά άνανεοΰται σιωπηρώς δι' ετέρας μονοετείς περιόδους έκτος εάν αϋτη ήθελε καταγγελθή εγγράφως ύφ' έκατέρου τών Μερών οιά προειδοποιήσεως εξ μηνών. Έγένετο εν Λ'εσκωσία την 8ην Μαΐου 1974 εις δύο πρωτότυπα έν έκατέρα τών γλωσσών, την Έλληνικήν και την Τσεχικήν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων εξ ίσου αυθεντικών. Δια την Καδέρνησιν τής Δια την Κυδέρνησιν της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Κυπριακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας (Ύπ.) Χρ. Βενιαμίν (Ύ π ) Γιαροαλάδ Γιακουπέκ

4 E.E. Παρ. I, Αρ. 1103, Ι4Λ Ν, 19/74 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙ1Ν ΝΟΜΟΣ Μέρος 4.~ ΠΡΟΚΑΤΛΡΧΤΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ L Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία, Μέρος 1L ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑ TO MEBfiEJ. ΜΕΤΡ1ΚΟΝ ΣΎΣΤΗΜΑ 3. ΑΙ μονάδες μέτρων και βαθμών &χσίζοντίχι έττι του μετρκκοΰ* ισυοτήματος. 4. Τΐόμιμοι μονάδες μέτρου, σταθμού και αριθμήσεως. 5. Βασική,μσνας μάζτ^ς. β. Βχχσική ^μοΐ&ς μήχους. 7. Βασική μάνας χρόνου. Β. Βασική.μονάς ηλεκτρικού ρεάματος. 9. Βοοσική μονώς ΐθερμΦδωνο^αί^ $ ρμοκρασίας. 10. Βασική μονάς φωτοβολίας. 11. Βασική μονάς τίσσοΰ ΐίλης. 12. Βχχσική μονάς αριθμήσεως. 13. Έξρυσίαι "Υπουργικού Σ υμ&ουλίου τ«ά καθορίζτ) ουμιτληρωματικάς jcjibjc, μονάδας. 14. 'Απαγόρευσις αναφοράς ή χρήσεως εις συναλλαγάς άλλων ή των τΐ 3 τύττων μέτρων και σταθμών. 15. Άτταγόρεϋσις χρήσεως μή προτύττων μέτρων ή σταθμών. 16. Μεταβατικαι έξουσίαι. Μέρος 111.-ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΡτΓΣΤΣ ΚΑΙ ΦΥΑΑΞ1Σ ΤΟΥΤΩΝ 17. Εθνικά πρωτότυπα. 18. Εθνικά πρότυπα. 19. Πρότυπα αναφοράς, δευτερεύοντα και έν εφαρμογή. 20. Χρήσις και φύλαξις εθνικών πρωτοτύπων κ.λ,π. 21. Έξορσίαι ^Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζω φυσικά χαραχτηρ«ττ«ςά κ.λ.π. των προτύπων μέτρων καΐ σταθμών.

5 Μ, If/ Μέρος IV. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 22 Άπαγόρευσις εμπορίας, κατασκευής κ.λ:π. μέτρων ή σταθμών μη συνα δόντων προς τά νάμιμα πρότυπα. 23 'Απαγόρευσις εμπορίας, κατασκευής κ.λ.π. μέτρων ή σταθμών άνευ αδείας. 24. Αναστολή και άκύρωσις αδείας. 25. Τήρησχς αρχείων και καταλόγων ύπό κατασκευαστών κ.λ.π. μέτρων ή σταθμών. 261 Έξαίρεσις εισαγωγής μέτρου ή σταθμού δι' ιδίαν χρήσιν Μεχχχ&ι&ασις αδείας. 22 'Εξβυσίαχ. Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζω το: φυσικό: χαρακτηριστικά: κλ.πι των εν κοινή χρήσει, μέτρων και σταθμών. 2SF.. 'Εξρυαίαι 'Υπουργού να έπιτρέπη κατασκευήν ώρισμένων μέτρων και σταθμών St' έξαγωγήν. Μέρας V.-&tfQPQΣΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΚ, ΕΠίθΕΩΡΗΤΑί, ΕΞΟΥΣΙΑ! ΚΑ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 3EL Διορισμός 'Εφόρου Μέτρων και Σταθμών. ' '.«. Λ 31. Διορισμός 'Επιθεωρητών.,.., ν " 32L Εφαρμογή Γίααακου Κώδικος. 33_ Γενικά* έξρυσίοπ. και αρμοδιότητες 'Επι&ωρητών..* «=. 34. Έξουσίαι *Επώ εωρτρρών προς Ιλεγχον ή άναφβρικώς πράς ελεγχον μέτρων καά σταθμώνι 35C Αδικήματα, υπό προσώπων ασκούντων έξαυσίοές δυνάμει του Νόμου. 3Ε. Πόψακώλυοτς 'Επιθεωρητού καα. παράλειψις σϋμ^μόρφώσεως προς διαταγήν ff παρακλησιν 'Επιθεωρητού. Μέρος νΐ. ΕΤΧΑΛΗΘΕΥΣΤΣ/ ΣΗΜΑΝΣίΣΚΑΕ EitET^oi ^ ' ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 377. *Α*κοτ7σρευσις χρήσεως μή έπηληθευμένων και σεσημασμένων μέτρων και σταθμών. 38. ΔίΕϋβέτησις δι* ελεγχον μέτρων κοα σταθμών, 3BL Έγκϋρότης μέτρων και σταθμών δεόντως έπαληθευθέντων και σημανθέντων Έπίδειξις πιστοποιητικού επαληθεύσεως. 41 ± ΊΞβαυσίιαι Επιθεωρητού" δι' άπάλειψιν σημάνσεως ή άκύρωσιν πιστοποιητικού. 42 "Εξσυσίαι 'Επιθεωρητού να κατάσχη μέτρα και σταθμό: και αγαθά. Μέρος VΙ Ι. ΔIΑΤΑΞΕ Ι Σ ΑΦΟΡ ΩΣ ΑI ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΣΥΝΑΑΛΑΓΑΣ 43. Χρήσις καθορισμένων μέτρων και σταθμών, εις καθοριζομένας περιπτώσεις Ύπσχρέωσις δηλώσεως ποσότητος συσκευασμένων αγαθών. 45. Συσκευασμένα αγαθά ΊΒξουσίαι Υπουργού νά καθορίζη προτύπους ποσότητας κ.λ.π. 47. "Ελεγχος συσκευασμένων αγαθών. 48. ΓΤώλησις αγαθών κατ' αριθμόν. 49. Πώλησις αγαθών κατά σωρον ή δέσμην. 50. Άπαγόρευσις εισαγωγής αγαθών κ.λ.π. μή συναδόντων προς το μετρικόν σύστημα. 51. "Ωρισμέναι εξαιρέσεις άναφορικώς προς αγαθά προοριζόμενα δι* έξα γωγήν 52. Άπαγόρευσις ώρισμένων συνηθειών κ.λ.π.

6 515 Η. 19/74 Μέρος VIII. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑ1 53. Κι δηλία σφραγίδων, μέτρων και σταθμών, σημάτων κ.λ.π. 54. Πώλησις απορριφθέντων μέτρων και σταθμών. 55. Έπέμβασις ή παραποίησις αδείας. 56. Πλαστοπροσωπεία. 57. Παροχή ψευδών πληροφοριών. 58. Κατασκευή κ.λ.π. ψευδών μέτρων ή σταθμών. 59. Τεκμήρια εν ώρισμέναις περιπτώσεσι. 60. Ευθύνη εργοδότου. 61. 'Αδικήματα ύπό Εταιρειών και ευθύνη αξιωματούχων. 62. 'Αδικήματα και ποιναί. 63. Επιπρόσθετοι έξουσίαι Δικαστηρίου. Μέρος ΙΧ.-ΠΟ,ΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 64. Μιετχχτροπή τοΰ μη μετρικού μέτρου fj Θταθμου είς προτύπους μονάδας μέτρων η 4 στμθμών^πίναξ. 65. Ύποχρέωσις αναρτήσεως συγκριτικών πινάκων κατά την διάρκειαν {Μτα&ατικης περιόδου. 66. Ίεραρχί'κή πρασφυγή. 67. Τέλη xai δωαχιώματα. 68. Κανονισμοί και Διατάγματα. 69. Καταργήσεις και επιφυλάξεις. 70. "Έναρξις ίοχύος.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 9)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αρθρον 9) 509 19. Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα