Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ"

Transcript

1 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 83 Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ Δρ. Μυλωνόπουλος, Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων/Τ.Ε.Ι. Πειραιά μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ Δρ. Μοίρα, Π. Καθηγήτρια Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ Καραβασίλη, Αικ. απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ / Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στέλεχος του ΕΟΤ Περίληψη Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη μιας χώρας, καθιστά αναγκαία την κρατική παρέμβαση. Σημαντική όμως για την αποτελεσματικότητα της δράσης του κρατικού φορέα τουρισμού είναι η δημιουργία αποκεντρωτικής δομής του συστήματός του. Η αποκέντρωση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με το ποσοστό μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες. Η αποκέντρωση είναι αποτελεσματική εφόσον οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού/ΠΥΤ είναι κατάλληλα στελεχωμένες με έμπειρο προσωπικό που μπορεί να λειτουργεί σε σαφώς καθορισμένο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο. Στο άρθρο αυτό μελετάται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των ΠΥΤ στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα μέσω της διανομής ερωτηματολογίου σε όλες ΠΥΤ της χώρας και λήφθηκαν συνεντεύξεις από τους προϊσταμένους τους. Καταγράφονται επίσης οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας, το προσωπικό που υπηρετεί και η αναλογία του σε σχέση με τις ελεγχόμενες μονάδες και περιοχές και οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που προκαλούνται. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των μονάδων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, τουριστική πολιτική 1. Εισαγωγή Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία του τουρισμού (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική) για την ανάπτυξη μιας χώρας, προκαλεί την ανάγκη παρέμβασης εκ μέρους των κρατικών αρχών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη της αγοράς (Elliott, 1997:2-4; Ζαχαράτος, 1999:34). Καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντική δραστηριότητα οι κυβερνήσεις επιθυμούν να ασκήσουν έλεγχο στο είδος και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα (Airey, 1984:269; Lickorish & Jenkins, 2004:258). Για το σκοπό αυτό άρχισαν να δημιουργούν φορείς για την εποπτεία και τη διαχείριση του τουριστικού φαινομένου. Μάλιστα η κρατική παρέμβαση στον τομέα του τουρισμού άρχισε να αυξάνεται σταδιακά όταν ο τουρισμός άρχισε να λαμβάνει μαζική μορφή και να γίνεται μεγαλύτερη όσο σημαντικότερος είναι για την οικονομία της χώρας ο ρόλος του τουρισμού (Jenkins & Henry, 1982:506).

2 e-journal of Science & Technology (e-jst) 84 Οι λειτουργίες των κρατικών φορέων συχνά ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, την τουριστική προβολή της χώρας, το συντονισμό των δράσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους, την τήρηση προδιαγραφών όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία των τουριστικών μονάδων, την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού κ.λπ. (IOUTO, 1974:68; Hall & Jenkins, 1995; Hall & Page, 1999:258) H διοίκηση και η άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Δημόσιου στο χώρο του τουρισμού πραγματοποιείται μέσω διαφόρων διοικητικών σχημάτων όπως είναι Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Airey, 1983: ; Elliot, 1997:8; Μυλωνόπουλος - Μέντης & Μοίρα, 2003: ). Η διοικητική οργάνωση του κρατικού φορέα τουρισμού είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητά του. Το μέγεθος του φορέα, η θωράκισή του με το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, η κατάλληλη στελέχωση, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητα στοιχεία που συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της δράσης του φορέα. Επίσης σημαντική για την αποτελεσματικότητα της δράσης του κρατικού φορέα τουρισμού είναι η δημιουργία αποκεντρωτικής δομής του συστήματός του (Ζαχαράτος, 1999:40). Η αποκέντρωση αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με το ποσοστό μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε τοπικές υπηρεσίες όπως είναι τα παραρτήματα, οι περιφερειακές υπηρεσίες, κ.λπ. Βέβαια ο βαθμός και ο τρόπος παρέμβασης του δημόσιου φορέα διαχρονικά μεταβάλλεται ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας (IOUTO, 1974: 66-72). Στην Ελλάδα η εποπτεία του τομέα του τουρισμού ανατέθηκε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT). Η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων εξήντα ετών στην Ελλάδα έχει συνδεθεί άρρηκτα με την υπόσταση του ΕΟΤ καθώς υπήρξε για πολλές δεκαετίες ο μοναδικός φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής της χώρας. 2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 2.1. Η α περίοδος ( ) Η πρώτη κρατική παρέμβαση στον ελληνικό τουρισμό έγινε το έτος 1914 με τη μορφή του διοικητικού σχήματος του Γραφείου. Με το Ν. 241/1914 (ΦΕΚ 111/Α) «Περί τροποποιήσεως του περί συστάσεως του Υπουργείου της Εθν. Οικονομίας νόμου ΓΨΚΔ, ως μετερρυθμίσθη δια των νόμων ΓΨᵶΗ, ΓλΛΒ και ΓλΞΓ» άρθρο 15 προβλέπεται η ίδρυση αυτοτελούς Γραφείου με σκοπό αφενός μεν τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την προσέλκυση και παράταση της διαμονής των ξένων στην Ελλάδα, την υποστήριξη και εποπτεία σωματείων, εταιρειών, επιτροπών ή άλλων νομικών προσώπων που επιδιώκουν την διοργάνωση εορτών, αγώνων, εκδρομών, εξωραϊσμό πόλεων ή αξιοθέατων τόπων, ίδρυση και ανάπτυξη ξενοδοχείων και αφετέρου τη μέριμνα για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις και την οργάνωση εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων στην Ελλάδα. Το Γραφείο αυτό υπαγόταν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1 Αναλυτικά για το ρόλο του δημόσιου φορέα τουρισμού βλ. Μυλωνόπουλος, Δ. Κοντουδάκη, Αικ. (2011). Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα του τουρισμού. Στρατηγικές και τεχνικές στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μοίρα Π. (επιμ), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη / σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη, Αθήνα. (3), 6, 2011

3 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 85 Οι λειτουργίες του Γραφείου ανεστάλησαν αναγκαστικά κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1918 εκδόθηκε ο Ν. 1698/16 Δεκ. 1918/18 Ιαν (ΦΕΚ 11/Α). «Περί οργανώσεως της λειτουργίας του κατά το Ν. 241 αυτοτελούς Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων» Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε το έτος 1929 με το Ν. 4377/1929 (ΦΕΚ 285/Α) «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 ΝΔ περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού». Σύμφωνα με το άρθρο 1 συστήθηκε ειδικός οργανισμός με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού». Ο ΕΟΤ αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η οποία ασκείται από τη Διεύθυνση Ξένων και Εκθέσεων. Σκοπός του οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2, είναι η ενίσχυση και η προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα μέσω του συντονισμού, των ενεργειών κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, ιδιωτικών οργανώσεων ή επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του τουρισμού είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Ο ΕΟΤ διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από αντιπροσώπους κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών οργανώσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 3). Το 1936 ο ΕΟΤ καταργήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν. 45/1936 (ΦΕΚ 379/Α) «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» και οι αρμοδιότητες του ΔΣ του οργανισμού περιήλθαν στο νεοσυσταθέν Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού. Το Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού καταργήθηκε το 1941 και οι αρμοδιότητές του περιήλθαν, με το ΝΔ 19/1941 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Λουτροπόλεων, Εκθέσεων και Τουρισμού εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 160/Α) στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στη Διεύθυνση Λουτροπόλεων και Τουρισμού. Το 1945, με τον ΑΝ 588/1945 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 244/Α), συστήθηκε Γενική Γραμματεία Τουρισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης στην οποία υπήχθησαν όλες οι αρμοδιότητες σχετικά με τον τουρισμό Η β περίοδος ( ) Το 1950 επανιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με τον Α.Ν /29 Οκτωβρίου 1950 (ΦΕΚ 255/Α) «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού». Σύμφωνα με το άρθρο 1 συνιστάται αυτοτελές νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και με έδρα την Αθήνα. Ο ΕΟΤ τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 σκοπός του ΕΟΤ είναι η οργάνωση και η προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα μέσω της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων της χώρας. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η εποπτεία του ΕΟΤ ασκήθηκε από διάφορα Υπουργεία όπως το Υπουργείο Συντονισμού (1968), το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (1974) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1985). Τελικά το έτος 1989 ο ΕΟΤ και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στο χώρο του τουρισμού (π.χ. ΞΕΕ, ΣΤΕ κ.λπ.) τέθηκαν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού που ιδρύθηκε με το Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης». Μετά από δύο χρόνια, το Υπουργείο Τουρισμού καταργήθηκε με το ΠΔ 417/1991 (ΦΕΚ 153/Α) «Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» και η εποπτεία του ΕΟΤ ανατέθηκε για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στη δεκαετία του 1990, η εποπτεία του ΕΟΤ ανατέθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο ανασυστήθηκε με το ΠΔ 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» και το 1996 η εποπτεία ανατέθηκε

4 e-journal of Science & Technology (e-jst) 86 στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο ιδρύθηκε με το ΠΔ 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». Το 2000 δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Τουρισμού (Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις») Η γ περίοδος ( ) Το έτος 2004 ανασυστήθηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Τουρισμού με το ΠΔ 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». Το Υπουργείο ανέλαβε τις αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια το καθεστώς μεταβάλλεται και πάλι όταν με το Ν. 3270/04 (ΦΕΚ 187/Α) συστήνεται το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και η εποπτεία του ΕΟΤ μεταβιβάζεται σ αυτό. Το 2009 με το ΠΔ 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης», συγχωνεύονται τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, σε ενιαίο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ λίγο αργότερα με το ΠΔ 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» συστήνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Τουρισμού οποία αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονταν από το άρθρο 1 του Ν. 3270/2004 και το ΠΔ 149/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελέγχου της τουριστικής δραστηριότητας στις διάφορες περιοχές της χώρας σταδιακά κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΤ. Ιστορικά φαίνεται, όπως προέκυψε από έρευνα, ότι η πρώτη περιφερειακή υπηρεσία ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη με το διοικητικό σχήμα του Γραφείου Πληροφοριών. Η αρμοδιότητά της ήταν η επίβλεψη της περιουσίας του ΕΟΤ και η συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις με τουριστικό περιεχόμενο. Ενδεχομένως η ίδρυση της υπηρεσίας αυτής να έχει άμεση σχέση με τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, κατά την δεκαετία του 1970 καταβλήθηκε μεγαλύτερη προσπάθεια αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και ιδρύθηκαν περισσότερες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Με το ΒΔ 683/1971 (ΦΕΚ 226/Α) «περί οργανώσεως των υπηρεσιών και διαρθρώσεως των θέσεων του ΕΟΤ» άρθρο 1 προβλέπεται η συγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ως υπηρεσία του ΕΟΤ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού συγκροτούνται σε Υπηρεσίες, Τμήματα και Γραφεία Πληροφοριών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 οι ΠΥΤ είναι α) Η ΠΥΤ Αττικής και Νήσων με έδρα την Αθήνα, β) η ΠΥΤ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη, γ) η ΠΥΤ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, δ) η ΠΥΤ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, ε) η ΠΥΤ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, στ) η ΠΥΤ Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και ζ) η ΠΥΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα. Στη συνέχεια το 1972 εκδίδεται η με αριθ /1972 (ΦΕΚ 454/Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ.» με την οποία προσδιορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών στον τομέα (3), 6, 2011

5 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 87 εποπτείας και επιθεώρησης, στον τομέα της ακίνητης περιουσίας του ΕΟΤ και στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Το 1976 στο Π.Δ. 884/76 (ΦΕΚ 325/Α) «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του Ε.Ο.Τ.» στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι ο ΕΟΤ συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και από τις Υπηρεσίες Εξωτερικού. Συγκεκριμένα στο άρθρο 26 αναφέρονται οι «Περιφερειακαί Υπηρεσίαι Τουρισμού», οι οποίες διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις Τουρισμού, Γραφεία Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών. Ιδρύονται έτσι επτά Διευθύνσεις Τουρισμού: α) Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στην οποία υπάγονται το Γραφείο Τουρισμού Καβάλας και τα γραφεία πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Καστανιάς και Κήπων Έβρου), β) Ηπείρου και Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα (στην οποία υπάγονται το Γραφείο Τουρισμού Ιωαννίνων και το Γραφείο Πληροφοριών Ηγουμενίτσας), γ) Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο (στην οποία υπάγεται το Γραφείο Πληροφοριών Λάρισας), δ) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (συμπεριλαμβάνονται και οι νομοί Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, με έδρα τον Πειραιά (στην οποία υπάγονται το Γραφείο Τουρισμού Μυτιλήνης και το Γραφείο Πληροφοριών Λαμίας, ε) Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβάνονται και οι νομοί Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας), με έδρα την Πάτρα (στην οποία υπάγονται το Γραφείο Πληροφοριών Συνοριακού Σταθμού Λιμένα Πατρών και τα Γραφεία Πληροφοριών Ναυπλίου, Σπάρτης και Αργοστολίου) στ) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο (στην οποία υπάγονται τα Γραφεία πληροφοριών Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου) και ζ) Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο (στην οποία υπάγεται το Γραφείο πληροφοριών Κω). Σ αυτές μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας, η επίβλεψη της εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας, η παροχή πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η συνεργασία με επαγγελματικές ενώσεις, κ.λπ. Μετά τη δημιουργία της Περιφέρειας ως ενιαίας αποκεντρωμένης μονάδας διοίκησης του κράτους με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της και τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες, οι αρμοδιότητες του ΕΟΤ μεταφέρθηκαν σ αυτές. Το 2001 με το άρθρο 14 του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α) "Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών" οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μεταβιβάσθηκαν στις Περιφέρειες. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούσαν τα τουριστικά καταλύματα, τα τουριστικά γραφεία, τις ιαματικές πηγές και γενικότερα αρμοδιότητες σχετικές με την επιθεώρηση και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων, των τουριστικών λιμένων και τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα. Επίσης με το άρθρο 15 προβλέφθηκε ότι για την άσκηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων συστήνεται σε κάθε Περιφέρεια Διεύθυνση Τουρισμού με έδρα την έδρα της Περιφέρειας, με εξαίρεση την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της οποίας έδρα ορίζεται ο Βόλος. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συστήνονται δύο Διευθύνσεις Τουρισμού, η μία με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και η άλλη με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. Η Διεύθυνση Τουρισμού υπάγεται στην Γεν. Δ/νση της Περιφέρειας. Είναι αρμόδια για την άσκηση των

6 e-journal of Science & Technology (e-jst) 88 αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες και συγκροτείται, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτική Ελλάδος, Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου από τα τμήματα: α) Τουριστικών Εγκαταστάσεων, β) Τουριστικών Επαγγελμάτων, γ) Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και δ) Τουριστικής Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου από τα τμήματα: α) Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων και β) Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης. Το 2005 με το Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» άρθρο 4, παρ. 6 συστήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α). Οι Π.Υ.Τ. διακρίνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού και ασκούν όλες οι αρμοδιότητες σχετικές με το πεδίο του τουρισμού. Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. έχουν την αντίστοιχη οργανωτική σύνθεση, την ίδια στελέχωση και τις ίδιες οργανικές θέσεις, την ίδια έδρα και την ίδια καθ` ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα με τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες τουρισμού των Περιφερειών που καταργήθηκαν. Τέλος, αναφορά στις ΠΥΤ γίνεται στο Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) «Περί ανάπτυξης ιαματικού τουρισμού», άρθρο 32 «Ρυθμίσεις για τις Π.Υ.Τ του ΕΟΤ». Ειδικότερα συνιστάται στον Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών. Ο Ε.Ο.Τ. με τα αρμόδια όργανά του έχει τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), καθώς και τη διοικητική οργάνωση αυτών, όπως τη στέγαση, την υλικοτεχνική υποδομή, τη στελέχωση, τη νομική και δικαστική συνδρομή τους, και γενικά την εύρυθμη λειτουργία τους. 3. Η λειτουργία των ΠΥΤ 3.1. Μεθοδολογία έρευνας Προκειμένου να μελετηθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα περιελάμβανε τη διανομή ερωτηματολογίων σε όλες τις ΠΥΤ της χώρας (Πίνακας 2.) και τη λήψη συνεντεύξεων από τους προϊσταμένους τους. Η έρευνα υπήρξε απογραφική καθώς τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν και απαντήθηκαν από όλες τις ΠΥΤ (εκτός από την ΠΥΤ Αττικής), Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία που προέκυψαν από δευτερογενή έρευνα. Τα στοιχεία αυτά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ. Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στη διάρθρωση και στις αρμοδιότητες της ΠΥΤ. Η δεύτερη ενότητα αφορά στη στελέχωση της κάθε υπηρεσίας. Η τρίτη ενότητα αφορά στη διοικητική πρακτική της υπηρεσίας. Επίσης στους ερωτώμενους δόθηκε η δυνατότητα να προβούν σε παρατηρήσεις και προτάσεις Η Έρευνα Από τα στοιχεία της έρευνας και από τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ προκύπτουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΠΥΤ είναι: α) η έλλειψη προσωπικού: Τόσο από την έρευνα όσο και από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφερειακού Συντονισμού προκύπτει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις (3), 6, 2011

7 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 89 ΠΥΤ δεν είναι επαρκές τόσο σε αριθμό, όσο και σε ειδικότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός από την Κρήτη και την Δυτική Ελλάδα) ο αριθμός των υπαλλήλων υπολείπεται του αριθμού θέσεων που προβλέπεται στο ΠΔ 313/2001 (Πίνακας 3.). Μάλιστα αυτός ο αριθμός δεν είναι πραγματικός διότι περιλαμβάνει συμβασιούχους και άλλες κατηγορίες απασχολούμενων. Αν εξέλειπαν αυτές οι κατηγορίες, σε αρκετές υπηρεσίες θα απέμενε το ήμισυ του προσωπικού. Επίσης, έκπληξη προκαλεί η έλλειψη προσωπικού σε κάποιες από τις πιο τουριστικές Περιφέρειες της Ελλάδας, όπως οι Κυκλάδες, όπου το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται στα πέντε άτομα και ελέγχει το 15,71% των τουριστικών επιχειρήσεων της Ελλάδας. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα υποστελέχωσης επιδρά αρνητικά στην αυτόνομη εκπλήρωση βασικών λειτουργιών όπως η επιθεώρηση. Οι επιθεωρήσεις στην περιφέρεια π.χ. ΠΥΤ Πελοποννήσου, Δυτ. Μακεδονίας διεξάγονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ ή σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ (π.χ. ΠΥΤ Κυκλάδων, Ηπείρου, Βόρειου Αιγαίου, Αν. Μακεδονίας). Επίσης παρατηρείται πέραν της έλλειψης προσωπικού και η έλλειψη σημαντικών ειδικοτήτων όπως μηχανικών. Στις περισσότερες ΠΥΤ η ειδικότητα του Μηχανικού καλύπτεται από συμβασιούχους με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών καθώς μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα για την ανανέωση των συμβάσεων. Έτσι οι ΠΥΤ εξαναγκάζονται να αποστέλλουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια για έλεγχο στην κεντρική υπηρεσία. Συναφές πρόβλημα είναι η ανισοκατανομή των κατηγοριών των υπαλλήλων που προκαλεί δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα στη δράση των ΠΥΤ. Παρατηρείται δηλαδή ότι ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ υπερβαίνει κατά πολύ τον προβλεπόμενο στο ΠΔ 313/2001 αντίστοιχο αριθμό θέσεων εργασίας, ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ (διοικητικοί και μηχανικοί) υπολείπεται κατά πολύ από τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων που προβλέπεται στο Π.Δ. Επιπρόσθετα, παρότι φαινομενικά αρκετές ΠΥΤ είναι άρτια στελεχωμένες εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για «γερασμένες υπηρεσίες» καθώς δεν δημιουργείται διάδοχη κατάσταση, αφού οι τελευταίες προσλήψεις μονίμου προσωπικού χρονολογούνται από το Το προσωπικό ανανεώνεται τα τελευταία χρόνια μόνο μέσω περιστασιακών και μη στοχευμένων προσλήψεων, όπως μέσω μετατάξεων και μέσω εποχικών συμβάσεων εργασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ποσοστιαία αναλογία υπαλλήλων των ΠΥΤ σε σχέση με τις ελεγχόμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο γενικό σύνολο εποπτευόμενων τουριστικών επιχειρήσεων κατέχουν οι Κυκλάδες με ποσοστό 15,71%. Ακολουθούν η Κρήτη με 12,50% και η Κεντρική Μακεδονία με σύνολο 11,53%. Το μικρότερο ποσοστό κατέχει η Δυτική Μακεδονία, μόλις 0,65%. Τον μεγαλύτερο αριθμό κύριων τουριστικών καταλυμάτων διαθέτει η ΠΥΤ Κρήτης (15,43%). Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (11,93%) και οι Κυκλάδες (10,98%). Ωστόσο οι Κυκλάδες έρχονται στην πρώτη θέση όσον αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων με ποσοστό 21,25%. Ακολουθεί η ΠΥΤ Ιονίων Νήσων (13,72%) και στη συνέχεια η ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας (11,52%). Στον Πίνακα 4. που ακολουθεί προκύπτει η αναλογία υπαλλήλων με τις ελεγχόμενες μονάδες στην κάθε περιφέρεια (αν και δεν πραγματοποιούν επιθεωρήσεις όλοι οι υπάλληλοι). Από τον πίνακα προκύπτει ο αριθμός των υπαλλήλων ανά ΠΥΤ στους οποίους αντιστοιχεί ο «έλεγχος» των τουριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει ξεκάθαρα η έλλειψη προσωπικού συγκριτικά με τον όγκο εργασίας της υπηρεσίας. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο αριθμός των υπαλλήλων αντιστοιχεί μόνο στην χρονική στιγμή που έγινε η έρευνα, δεδομένου ότι υπηρετεί και εποχικό προσωπικό, καθώς και την σοβαρή έλλειψη ειδικοτήτων (όπως

8 e-journal of Science & Technology (e-jst) 90 ΠΕ Μηχανικοί και Διοικητικοί), καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος εργασίας είναι δυσβάστακτος για την πλειοψηφία των υπηρεσιών με αρνητικό αντίκτυπο στην ταχύτητα και στην αποτελεσματικότητα. β) η ασάφεια της νομοθεσίας: Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η νομοθεσία που εφαρμόζεται από τις ΠΥΤ είναι σε πολλά σημεία αναχρονιστική. Πολλά κείμενα δεν έχουν αναθεωρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νομοθεσία για την επιβολή προστίμων που δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 1993 και τα ποσά των προστίμων παραμένουν αρκετά χαμηλά. Έτσι είναι περισσότερο συμφέρον για τις επιχειρήσεις να πληρώνουν το πρόστιμο παρά να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Η διαδικασία επιβολής προστίμων για παράδειγμα θεωρείται αρκετά χρονοβόρα και δεν προβλέπει κάποια διαδικασία για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. αναγκαστική σφράγιση επιχείρησης) όπου η κύρωση πρέπει να επιβληθεί άμεσα (Μυλωνόπουλος & Νικολάου, 2008:22-31). Αναχρονιστική θεωρείται ακόμη η νομοθεσία για τον διορισμό των Διευθυντών στα ξενοδοχεία όπως και οι προδιαγραφές των camping (έκταση, στρέμματα κ.λπ). Η νομοθεσία είναι επίσης πολύπλοκη, ασαφής και δαιδαλώδης. Πολλές νομικές ρυθμίσεις απ την άλλη έχουν πολλά κενά, όπως ο πρόσφατος νόμος για την λειτουργική τακτοποίηση. Ασαφή παραμένουν και άλλα θέματα όπως η αυστηρότητα στις κυρώσεις και στις παρεκκλίσεις των αρχιτεκτονικών σχεδίων ή η αναγκαιότητα σφράγισης όταν έχει ήδη επιβληθεί ποινή, με συνέπεια να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από κάθε ΠΥΤ, κάτι που σαφώς προκαλεί ανομοιομορφία στην διοικητική πρακτική και ανασφάλεια δικαίου. Άλλο μελανό σημείο αποτελεί η πολυνομία (Μυλωνόπουλος & Νικολάου, 2008:22-31). Ο υπάλληλος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δεν μπορεί να ανατρέξει σε ένα ενιαίο κείμενο αλλά σε διάφορα κείμενα νόμων που μάλιστα υφίστανται συνεχώς τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων. Πολλές φορές μάλιστα διατάξεις που αφορούν τις ΠΥΤ βρίσκονται διάσπαρτοι και σε νομοθεσίες άλλων Υπουργείων. Αυτό έχει φυσικά αρνητικό αντίκτυπο στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια δικαίου. Από την πλειοψηφία των ΠΥΤ επισημάνθηκε το πρόβλημα της ανεπαρκούς ή ελλιπούς υποστήριξης από την κεντρική υπηρεσία, ιδιαίτερα σε θέματα νομοθεσίας. Επίσης η υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας δεν κρίνεται ικανοποιητική όταν προκύπτουν κρίσεις και έκτακτες περιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν αυτές δεν καλύπτονται από τον νόμο (π.χ. άμεση σφράγιση για λόγους δημόσιας υγείας). Σε πολλές περιπτώσεις οι ΠΥΤ αναλαμβάνουν τον χειρισμό τέτοιων καταστάσεων αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και χωρίς την συνδρομή της κεντρικής υπηρεσίας. Τέλος παρατηρείται ότι συχνά οι ΠΥΤ εμπλέκονται σε δικαστικές διαμάχες λόγω της επιβολής προστίμων που αυτές επιβάλλουν στις τουριστικές επιχειρήσεις. Όταν οι υποθέσεις εκδικάζονται στα διοικητικά δικαστήρια ο προϊστάμενος δεν χρειάζεται να παρευρεθεί στο δικαστήριο παρά μόνο να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα. Όταν όμως η υπόθεση δικάζεται σε πολιτικά δικαστήρια συνήθως δεν παρέχεται νομική υποστήριξη από την κεντρική υπηρεσία με συνέπεια να επωμίζεται προσωπικά το κόστος ο προϊστάμενος. Το κόστος δεν είναι βέβαια μόνο οικονομικό αλλά ηθικό και ψυχικό. Η συχνότητα τέτοιων περιστατικών είναι δυστυχώς μεγάλη και αποτελούν αντικίνητρο για κάποιον να αναλάβει θέση ευθύνης. γ) η διοικητική πρακτική: Επίσης από το σύνολο των ΠΥΤ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελλείμματος στη «διοικητική πρακτική». Παρατηρείται ότι η κάθε ΠΥΤ αναπτύσσει τη δική της πρακτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν τόσο από (3), 6, 2011

9 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 91 την ελλιπή στελέχωση όσο και από την ασάφεια της νομοθεσίας με αποτέλεσμα ο διοικούμενος να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από τις ΠΥΤ. Την αρνητική κατάσταση επιτείνει και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που ποικίλλει από ΠΥΤ σε ΠΥΤ. Είναι ενδεικτικό το στοιχείο ότι σχεδόν καμία υπηρεσία δεν συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων με στατιστικά στοιχεία αλλά ούτε και υπολογίζει την ροή των εργασιών - αιτημάτων των πολιτών σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Αντίθετα οι περισσότερες έχουν υπολογίσει τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης ενός αιτήματος, ο οποίος συνήθως είναι τρεις με δέκα εργάσιμες μέρες. δ) Ως μικρότερης σημασίας πρόβλημα επισημάνθηκε από κάποιες μόνο ΠΥΤ η μη κατάλληλη κτιριακή υποδομή, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή και η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων. 4. Επίλογος Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να διερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας των ΠΥΤ, να επισημάνει την πηγή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να τονίσει την συμβολή των ΠΥΤ στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος των Περιφερειών της Ελλάδας. Από την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι δυνατό η κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ να γνωρίζει σε βάθος τα προβλήματα της κάθε περιφέρειας και δεν είναι ορθολογικό και αποτελεσματικό να επιλύονται αυτά από το κέντρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της κάθε περιφέρειας. Ο επαναπροσανατολισμός της φιλοσοφίας σε θέματα τουρισμού είναι αναγκαίος υπό τις τωρινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στο χώρο του τουρισμού και κρίνεται απαραίτητος ένας νέος βηματισμός από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. Πρωταρχική μέριμνα είναι η στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού με επαρκές προσωπικό ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα άμεσα, με θετικό αντίκτυπο στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Σ αυτή την προοπτική μπορεί να συμβάλλει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης καθώς το Τμήμα Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης είναι σε θέση να εκπαιδεύσει ικανά στελέχη όχι μόνο για τον ΕΟΤ αλλά και για τις ΠΥΤ. Επιπρόσθετα απαιτείται ένα μόνιμο θεσμικό διοικητικό πλαίσιο για τις ΠΥΤ καθώς οι συνεχείς μεταβολές στο διοικητικό καθεστώς τους κατά τη διάρκεια των χρόνων διαμορφώνουν για τους υπαλλήλους ένα ασταθές εργασιακό περιβάλλον, αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Airey David (1983). European government approaches to tourism, Tourism Management, Volume 4(4), p.p Airey, David (1984). Tourism administration in the USA, Tourism Management, Volume 5(4), p.p Elliott, J. (1997). Tourism. Politics and Public Sector Management, Rutledge, London. 4. Hall, C.M. - Jenkins, J.M. (1995). Tourism and Public Policy, London, Rutledge. 5. Hall, C.M. Page, S.J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation. Place and Space, London, Rutledge. 6. IOUTO (International Union of Official Travel Organizations), (1974). The Role of the State in Tourism, Annals of Tourism Research, 1(3): Jenkins, C. L. & Henry, B. M. (1982). Government involvement in tourism in developing countries Annals of Tourism Research, 9 (4), p.p Lickorish, L.J. & Jenkins, C.L (2004). Mια Εισαγωγή στον Τουρισμό, εκδ. Κριτική.

10 e-journal of Science & Technology (e-jst) Ζαχαράτος, Γ. (1999). Πολιτική & Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Τουριστικός Τομέας, Πάτρα. 10. Μοίρα, Πολυξένη (2009), Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, σημειώσεις ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Αθήνα. 11. Μυλωνόπουλος, Δ. Μέντης, Γρ. Μοίρα, Π. (2003). Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, Προπομπός, Αθήνα. 12. Μυλωνόπουλος, Δ. Κοντουδάκη, Αικ. (2011). Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα του τουρισμού. Στρατηγικές και τεχνικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μοίρα Π. (επιμ). εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη / σειρά Ανοικτή Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 13. Μυλωνόπουλος, Δ. Νικολάου, Ελ. (2008). Η ιστορική εξέλιξη της κυρωτικής δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο του τουρισμού, Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 44 Ιαν-Φεβρ-Μάρτιος 2008, σελ Τσάρτας Πάρις (2009), Τουριστική Ανάπτυξη, σημειώσεις ΕΚΔΔΑ, ΤΟΑ, Αθήνα. (3), 6, 2011

11 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 93 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα τουρισμού στην Ελλάδα ( ) ΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟ Σ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο 1914 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ν. 241/1914 «Περί τροποποιήσεως του περί συστάσεως του Υπουργείου της Εθν. Οικονομίας νόμου ΓΨΚΔ, ως μετερρυθμίσθη δια των νόμων ΓΨᵶΗ, ΓλΛΒ και ΓλΞΓ» (ΦΕΚ 111/Α) Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ν. 1698/16 Δεκ. 1918/18 Ιαν «Περί οργανώσεως της λειτουργίας του κατά το Ν. 241 αυτοτελούς Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων» (ΦΕΚ 11/Α). Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1929 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ν. 4377/1929 «Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 ΝΔ περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΦΕΚ 285/Α). Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού 1936 Υφυπουργείο Τύπου και Α.Ν. 45/1936 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» (ΦΕΚ 379/Α) Τουρισμού Διεύθυνση Λουτροπόλεων και Τουρισμού 1941 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ΝΔ 19/1941 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Λουτροπόλεων, Εκθέσεων και Τουρισμού εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 160/Α) Γενική Γραμματεία Τουρισμού 1945 Υπηρεσία υπό τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης ΑΝ 588/1945 «Περί υπαγωγής των υπηρεσιών Τουρισμού, Λουτροπόλεων και Εκθέσεων υπό τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 244/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1950 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Α.Ν. 1565/1950 «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΦΕΚ 255/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1968 Υπουργείο Συντονισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1974 Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1985 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1989 Υπουργείο Τουρισμού Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 76/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1991 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ΠΔ 417/1991 «Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 153/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1993 Υπουργείο Τουρισμού ΠΔ 459/1993 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 193/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 1996 Υπουργείο Ανάπτυξης (ΠΔ 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. (ΦΕΚ 19/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2000 Γενική Γραμματεία Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 178/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2004 Υπουργείο Τουρισμού ΠΔ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2004 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. 3270/04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». (ΦΕΚ 187/Α) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2009 Υπουργείο Πολιτισμού και ΠΔ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α) Τουρισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2010 Γενική Γραμματεία Τουρισμού ΠΔ 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α) Επεξεργασία-απεικόνιση: Π. Μοίρα

12 e-journal of Science & Technology (e-jst) 94 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. ΠΥΤ Θεσσαλίας Βόλος Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαρίσης 2. ΠΥΤ Κρήτης Ηράκλειο Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου 3. ΠΥΤ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών και Κιλκίς. 4. ΠΥΤ Ηπείρου Ιωάννινα Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 5. ΠΥΤ Ιονίων νήσων Κέρκυρα νομούς Κέρκυρας και Λευκάδας 6. ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών. 7. ΠΥΤ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κομοτηνή Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 8. ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας Λαμία Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 9. ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνη Λέσβου, Χίου και Σάμου 10. ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδας Πάτρα Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) ενώ προσωρινά και κατ εξαίρεση (αν και η κατάσταση αυτή έχει παγιωθεί εδώ και 15 χρόνια) έχει υπό την εποπτεία της και τους νομούς Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης. Επίσης ασκεί και ορισμένες μόνο αρμοδιότητες στους νομούς Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. 11. ΠΥΤ Δωδεκανήσου Ρόδος Δωδεκάνησα 12. ΠΥΤ Κυκλάδων Σύρος νησιά των Κυκλάδων 13. ΠΥΤ Πελοποννήσου Τρίπολη Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας και Κορινθίας. 14. ΠΥΤ Αττικής Αθήνα Αττική ΠΗΓΗ: ΕΟΤ (3), 6, 2011

13 e -Journal of Science & Technology (e-jst) 95 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Θέσεις μονίμων και υπηρετούντων υπαλλήλων στις ΠΥΤ Διευθυντών ΠΕ Διοικητικού ΠΕ Μηχανικών ΤΕ Διοικητικού ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Διευθυντών ΠΕ Διοικητικού ΠΕ Μηχανικών ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ATTIKH ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ : ΕΟΤ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα