NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο Δθπαηδεπηηθέο Πνιηηηθέο Γηνηθεηηθή Αξηζηεία θαη Πνηόηεηα ζηε Σρνιηθή Μνλάδα Αμηνιόγεζε θαη Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηε Σρνιηθή Μνλάδα Ζγεζία θαη Γηνίθεζε ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Παξνπζίαζε Σπγγξαθηθνύ Έξγνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο Σπλέδξηα Σεκηλάξηα Ζκεξίδεο Σει Επικοινυνία 24 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θάνορ Κπιεμάδηρ, Καθηγηηήρ, Διεςθςνηήρ ηος Επγαζηηπίος Σ ν αο θαισζνξίδνπκε ζην 1 Newsletter γηα ηε Γηνίθεζε ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ πνπ εθδίδεη ην Επγαζηήπιο Οπγάνυζηρ και Διοίκηζηρ Τπηπεζιών & Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος. Με ην παξφλ Newsletter απεπζπλφκαζηε ζηα Σηειέρε Γηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ Α ζκηαο θαη Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ, Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, Γηεπζπληέο θαη Υπνδηεπζπληέο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ) ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηελ Κχπξν, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη νπνίνη δπλεηηθά ζα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Τν Newsletter, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη θάζε 3κελν (Σεπηέκβξην, Γεθέκβξην, Μάξηην θαη Ηνχλην), απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ζα παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηηο παξαθάησ Θεκαηηθέο Πεξηνρέο: Διεθνείρ Εκπαιδεςηικέρ Πολιηικέρ (δειαδή Πνιηηηθέο θαη ηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη από Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, όπσο ε UNESCO, ν OECD, ν IIEP, o OHE, θιπ.) Εςπυπαφκέρ και Εθνικέρ Εκπαιδεςηικέρ Πολιηικέρ (αλάιπζε ησλ πνιηηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο) Διοικηηική Απιζηεία και Ποιόηηηα ζηη σολική Μονάδα (αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπληζηνύλ ην δηνηθεηηθό ζύζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλώλνληαη θαη δηνηθνύληαη νη Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο ζήκεξα ζην πιαίζην ηεο Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο) Αξιολόγηζη και Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηη σολική Μονάδα (αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, θαζώο θαη ησλ κεραληζκώλ δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο) Ηγεζία & Διοίκηζη ηηρ σολικήρ Μονάδαρ (αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ν ξόινο ηεο Ηγεζίαο γηα ηελ επίηεπμε Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο) Ανάπηςξη και Διοίκηζη Εκπαιδεςηικών (αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο αλάπηπμεο, ελδπλάκσζεο θαη δηνίθεζεο όινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο εθπαηδεπηηθνί, δηνηθεηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηνπο πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη) Παποςζίαζη ςγγπαθικού Έπγος ζσεηικού με ηην Οπγάνυζη και Διοίκηζη ηηρ Εκπαίδεςζηρ (παξνπζίαζε Γεκνζηεπκέλεο Δξγαζίαο ή Βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο) ςνέδπια εμινάπια Ημεπίδερ (ελεκέξσζε ζρεηηθά κε επηκνξθσηηθέο εθδειώζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό θαη πνπ αθνξνύλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, κε ζθνπό ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο γλώζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ) Τν 1 ν θαη 2 ν Τεχρνο ζα δηαηεζνχλ δσξεάλ ζε φινπο ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο, νχησο ψζηε λα γλσξίζνπλ νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νξγαλσηηθν δηνηθεηηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ Σρνιηθψλ ηνπο Μνλάδσλ. Τν 3 ν Τεχρνο ζα ηηκνινγεζεί κε έλα ζπκβνιηθφ πνζφ, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ & Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Όπαμά μαρ είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Σηειερψλ ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ ηεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ κέζσ ηεο γλψζεο πνπ ζα ηνπο παξαζρεζεί, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ησλ Σρνιηθψλ ηνπο Μνλάδσλ θαη επηπιένλ λα θαηαζηνχλ ην παξάδεηγκα γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Δπίζεο, ην Γίθηπν πνπ ζα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ην νπνίν ζα ζπληνλίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζα παξάμεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, αθνχ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ ζα δηαρπζνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ.

2 ελίδα 2 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ Τη μέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θη έρνπλ ηέηνηα επηξξνή ζηνπο καζεηέο ηνπο; Γλσξίδνπλ όηη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο απνηειεί νξόζεκν θαη επηδξά άκεζα ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ. Αμερικανική Ένωση Διευθυντών χολικών Μονάδων και Διευθύνσεων (American Association of School Administrators AASA) Ζ Αμεπικάνικη Ένυζη Διεςθςνηών σολικών Μονάδυν και Διεςθύνζευν (American Association of School Administrators AASA) απνζθνπεί ζηελ ελζσκάησζε ηεο πνηφηεηαο ζηη Δημόζια Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη ζηηο ΖΠΑ θαη πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ππνζηεξίδεη ηνπο Γηεπζπληέο σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Ζ Έλσζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ην 1865, απνηειεί ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Οξγαληζκφ πνπ ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο (πάλσ απφ ) θαη πεξηιακβάλεη Αλψηαηα Γηεπζπληηθά Σηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, Γηεπζπληέο θαη Υπνδηεπζπληέο Σρνιηθψλ Μνλάδσλ, αιιά θαη Μέιε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο, Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θαη φινπο φζνπο επηζπκνχλ ζην κέιινλ λα αλαιάβνπλ παξφκνηεο ζέζεηο. Τα κέιε ηεο Έλσζεο είλαη νη ζεζκνζεηεκέλνη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ είλαη εθείλνη πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζπκβάιινληαο ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Ωο Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ειέγρνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Σηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο κπνξεί θαλείο, ελδεηθηηθά, λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: (α) ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί ε Έλσζε θαη βαζίδνληαη ζηελ Πνιηηηθή ηεο, (β) ηηο πξσηνβνπιίεο ππνζηήξημεο ησλ κειψλ ηεο, (γ) Σπλέδξηα θαη Σεκηλάξηα ζπλαθή κε ηνπο ζηφρνπο ηεο, (δ) Δλεκεξσηηθά Γειηία (newsletters) πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, (ε) Δπηζηεκνληθά Βηβιία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηέινο, (ζη) Γεκνζηεχζεηο Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Πεγή: Η εκπαίδευση σύμφωνα με την Unesco: Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση Η Εκπαίδεςζη παγκοζμίυρ Σήκεξα ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ Δθπαίδεπζε παγθφζκηα είλαη πεξηζζφηεξνο απφ πνηέ. Πάλσ απφ 1,5 δηζεθαηνκκχξην παηδηά θαη λένη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην 1999 έσο ην 2008, 52 εθαηνκκχξηα επηπιένλ παηδηά ελεγξάθεζαλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ε εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ελψ ηαπηφρξνλα νη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ βειηηψζεη άξδελ ηηο δσέο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη ζηαζεξά. Παξφι απηά, ππάξρεη αθφκε έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ ιφγσ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε θηψρεηα, απέρεη απφ ηηο πχιεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη φηη 67 εθαηνκκχξηα παηδηά ζήκεξα δελ θνηηνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, απφ ηα νπνία ην 53% είλαη θνξίηζηα θαη πεξίπνπ ην 43% πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο. Παξάιιεια, εθαηνκκχξηα καζεηψλ παζρίδνπλ λα κάζνπλ κέζα ζε ππεξπιεζείο ηάμεηο, ρσξίο βηβιία ή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σο Εκπαιδεςηικό Όπαμα ηηρ Unesco Απφ ηε ζηηγκή ηεο ηδξχζεψο ηεο ην 1945, ε Unesco έρεη σο Όξακα λα ζπλδξάκεη ηελ θαζηέξσζε ηεο Δηξήλεο, ηελ εμάιεηςε ηεο Φηψρεηαο, ηε δηαξθή Αλάπηπμε θαη Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία, κε ηελ Δθπαίδεπζε λα απνηειεί ην βαζηθφ κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ νξάκαηνο. Σήκεξα ε Unesco ιεηηνπξγεί ππφ ηε ζθέπε ελφο Ολιζηικού και Ανθπυπιζηικού Οπάμαηορ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο παγθφζκηα. Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

3 Σεύσορ 1 ελίδα 3 Εκπαιδεςηικοί ηόσοι: Υπνζηήξημε ηνπ θηλήκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (Education for All EFA). Παξνρή Ζγεζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Δγθαζίδξπζε Απνηειεζκαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Σπζηεκάησλ παγθνζκίσο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία έσο ηα ελήιηθα ρξφληα. Αληαπφθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. κοπόρ Αποζηολή ηηρ Unesco Ζ Unesco απνηειεί ην κνλαδηθφ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έρεη ηελ εληνιή λα θαιχπηεη φιεο ηηο νξίδνπζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εξγαζία ηεο εκπεξηθιείεη δξάζεηο αλάπηπμεο απφ ηελ πξν-ζρνιηθή ειηθία έσο ηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πεξηιακβάλνληαο ηελ Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε κε Τππηθή Δθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Ο Οξγαληζκφο ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα φπσο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηεο Ηζφηεηαο ησλ θχισλ, αιιά θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφ ηνπ Aids πνπ καζηίδεη κέρξη ζήκεξα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Σπλεξγάδεηαη κε Κπβεξλήζεηο, κε Δζληθέο Δπηηξνπέο θη έλα πιήζνο άιισλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα Δθπαηδεπηηθά Σπζηήκαηα κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Σπληνλίδεη, επίζεο, ην θίλεκα «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (EFA), παξαθνινπζεί ηηο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο θαη απνθσδηθνπνηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Τέινο, απνηειεί έλαλ ελεξγφ θαη πηζηφ ζπλεξγάηε ηνπ ΟΖΔ ζε ζέκαηα κεηαξξχζκηζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Λειηοςπγίερ ηος Σμήμαηορ Εκπαίδεςζηρ ηηρ Unesco: Επγαζηήπιο Θδεών (Laboratory of ideas): φπνπ πξνβιέπνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη νη αλαδπφκελεο ηάζεηο θαη αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο αλαπηχζζνληαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε θξάηνπο. «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» Τν θίλεκα «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» (EFA) κε επηθεθαιήο ηελ Unesco, απνηειεί κηα δηεζλή δέζκεπζε ζηελ πξναγσγή πνηνηηθήο βαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο (παηδηά, λένπο θαη ελήιηθεο). Ξεθίλεζε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Παγθφζκηνπ Σπλεδξίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα Όινπο (Jomtien, Thailand, 1990), φπνπ ππεξηνλίζηεθε φηη ε Δθπαίδεπζε απνηειεί Αλζξψπηλν Γηθαίσκα θαη πεξηγξάθεθε έλα Οιηζηηθφ Όξακα γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ Παγθφζκηα Δθπαηδεπηηθή Σπλάληεζε (Dakar, 2000) 164 θπβεξλήζεηο δεζκεχηεθαλ λα εθαξκφζνπλ ηελ «Δθπαίδεπζε Γηα Όινπο» θαη πξνζδηφξηζαλ 6 ζηφρνπο επξένο θάζκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ην 2015: 1. Δπέθηαζε ηεο Πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη Δθπαίδεπζεο. 2. Παξνρή δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα Όινπο. 3. Πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δσήο ζηνπο λένπο θαη ηνπο ελήιηθεο. 4. Αχμεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 5. Δπίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 6. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο όινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο ηθαλόηεηεο θαη όια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα γίλνπλ ειθπζηηθόηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα Παπαγυγή Πποηύπυν (Standard setter): φπνπ αλαπηχζζνληαη πξφηππα, θαλφλεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. Διάσςζη Γνώζηρ (Clearinghouse): φπνπ πξνάγεηαη ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε δηάδνζε ησλ επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ. Ανάπηςξη Θκανοηήηυν (Capacity builder): φπνπ παξέρνληαη ηερλνθξαηηθέο γλψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ λα πεηπραίλνπλ ηνπο Δζληθνχο Δθπαηδεπηηθνχο Σηφρνπο ηνπο. Καηαλύηηρ ηηρ Διεθνούρ ςνεπγαζίαρ (Catalyst for international cooperation): φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε έλαξμε θαη ε πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αληαιιαγήο ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ (education leaders) θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (stakeholders).

4 ελίδα 4 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηε ηαο θαζώο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο, ζε όια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο Διεθνείρ ηόσοι Τν 2000 ε δηεζλήο θνηλφηεηα ππέγξαςε θαη ζπλεγφξεζε ππέξ ηνπ θηλήκαηνο «Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (Education for All EFA), θαζψο επίζεο θαη ππέξ ησλ Αλαπηπμηαθψλ Σηφρσλ ηεο Φηιηεηίαο (Millennium Development Goals) Αναπτυξιακοί τόχοι της Φιλιετίας (Unesco) Οη Αλαπηπμηαθνί Σηφρνη ηεο Φηιηεηίαο (Millennium Development Goals MDGs), φπσο εγθξίζεθαλ ην 2000 θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ, απνζθνπνχλ ζπλ ηνηο άιινηο ζην λα έρεη κεησζεί θαηά ην ήκηζπ ε θηψρεηα κέρξη ην 2015: Δμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη πείλαο. Ύπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παγθφζκηα. Πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. Βειηίσζε ηεο κεηξηθήο πγείαο. Καηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ ηνχ ηνπ Aids, ηεο Δινλνζίαο θαη άιισλ παξεκθεξψλ αζζελεηψλ. Γηαζθάιηζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Πεγή: UNESCO and EDUCATION Everyone has the right to education United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, November 2011 Ζ «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020» (ΔΚ 2020) είλαη έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» (ΔΚ 2010). Παξέρεη θνηλνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ζηα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζπλφινπ αξρψλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο επίζεο θνηλέο κεζφδνπο εξγαζίαο κε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε πεξηνδηθφ θχθιν εξγαζίαο. ΠΡΑΞΗ ςμπεπάζμαηα ηος ςμβοςλίος, ηηρ 12ηρ Μαΐος 2009, ζσεηικά με ένα ζηπαηηγικό πλαίζιο για ηην εςπυπαφκή ζςνεπγαζία ζηον ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020) ηομέα ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ καηάπηιζηρ (ΕΚ 2020) [Επίζημη Εθημεπίδα C 119 ηηρ ]. ΤΝΟΦΗ Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα πξνβιέπνπλ έλα ζηπαηηγικό πλαίζιο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο έσο ην Τν πιαίζην απηφ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010» (ΔΚ 2010), κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ απνκέλνπλ φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα φινπο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πιαηζίνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζήο ηνπο. Απηά ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηα κέζα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαζψο επίζεο λα δηαζθαιίδνπλ ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη απαζρνιεζηκφηεηα. Τν πιαίζην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ πξννπηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαιχπηνληαο φια ηα επίπεδα θαη ηα είδε κάζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο). Τα ζπκπεξάζκαηα ζέηνπλ ηέζζεξηο ζηπαηηγικούρ ζηόσοςρ για ηο πλαίζιο:

5 Σεύσορ 1 ελίδα 5 ςλοποίηζη ηηρ δια βίος μάθηζηρ και ηηρ κινηηικόηηηαρ απαηηείηαη πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο, ηελ εθπφλεζε εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν επέιηθησλ νδψλ κάζεζεο. Ζ θηλεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη, ελψ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ν επξσπατθφο ράξηεο πνηφηεηαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ καηάπηιζηρ φινη νη πνιίηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο θαη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα γίλνπλ ειθπζηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα πποαγυγή ηηρ ιζοηιμίαρ, ηηρ κοινυνικήρ ζςνοσήρ και ηηρ ενεπγού ζςμμεηοσήρ ζηα κοινά ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο, θαζψο επίζεο λα ππνζηεξίδoπλ ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν. Τα εθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο ενίζσςζη ηηρ καινοηομίαρ και ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ καθώρ και ηος επισειπημαηικού πνεύμαηορ, ζε όλα ηα επίπεδα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ ζα πξέπεη λα πξνάγεηαη ε απφθηεζε εγθάξζησλ ηθαλνηήησλ απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηξηγψλνπ γλψζεο (εθπαίδεπζε-έξεπλαθαηλνηνκία). Θα πξέπεη λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ησλ επξχηεξσλ καζεζηαθψλ θνηλνηήησλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο επηηεπρζείζαο πξνφδνπ φζνλ αθνξά απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ζπλνδεχνληαη απφ δείθηεο θαη επξσπατθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε ζα παξαθνινπζεί ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο. Ζ Δπηηξνπή, επίζεο, θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ. Πεγή: ύλνςε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ.> εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, λενιαία, αζιεηηζκό> Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε: γεληθό πιαίζην ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρχές Διοικητικής Αριστείας στα Ποιοτικά χολεία Αρχέσ τoυ Ευρωπαϊκοφ Μοντέλου Διοικητικήσ Αριςτείασ Τν Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο (ΔΜΓΑ) ηνπ νξγαληζκνχ European Foundation for Quality Management (EFQM) ππαγνξεχεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο δηνηθεηηθήο αξηζηείαο πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ νη Σρνιηθέο Μνλάδεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (European Foundation for Quality Management, 1996; European Foundation for Quality Management, 1999; European Foundation for Quality Management, 1999; European Foundation for Quality Management, 2003). Σχκθσλα κε ηνπο Osseo Asare & Longbottom (2002) ην Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο κηα δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηνπο, ελψ γηα ηνπο Neely, Oakland (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Osseo Asare & Longbottom, 2002) απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, αθνχ κέζσ ηεο απην αμηνιφγεζήο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα πξνζδηνξίδεη ζρέδηα δξάζεο (action plans) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ. Τν Δπξσπατθό Μνληέιν Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο (ΔΜΓΑ) ηνπ νξγαληζκνύ European Foundation for Quality Management (EFQM) ππαγνξεύεη ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο δηνηθεηηθήο αξηζηείαο πνπ πξέπεη λα ελζσκαηώζνπλ νη Σρνιηθέο Μνλάδεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηε ηά ηνπο

6 ελίδα 6 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Μνληέινπ Γηνηθεηηθήο Αξηζηείαο, νη νπνίεο είλαη ζπλψλπκεο ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Boynton & Zmud φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Osseo Asare & Longbottom, 2002) θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ ζπλδξάκνληαο ηελ επίηεπμε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο αξηζηείαο, είλαη νη εμήο: Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα Δπηθέληξσζε ζηνλ απνδέθηε «πειάηε» Απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ Σθνπνχ Γηνίθεζε κέζσ δηαδηθαζηψλ Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Γηαξθήο κάζεζε, θαηλνηνκία θαη βειηίσζε Σχλαςε ησλ αλαγθαίσλ ζπλεξγεηψλ Κνηλσληθή επζχλε Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη νινθιεξσκέλνη νξηζκνί ησλ παξαπάλσ αξρψλ πξνζαξκνζκέλνη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νχησο ψζηε λα απνζαθεληζηεί θαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πνηνηηθό ζεσξείηαη ην ζρνιείν, ην νπνίν παξάγεη ζηαζεξή αμία γηα ηνλ απνδέθηε. Οη απνηειεζκαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο αθνπγθξάδνληαη, θαηαλννύλ ζε βάζνο θαη γλσξίδνπλ a priori ηηο επηζπκίεο ησλ απνδεθηώλ ηνπο. Πποζαναηολιζμόρ ζηα αποηελέζμαηα Τν Ποιοηικό σολείο πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα αξηζηείαο ζηα πιαίζηα ηεο εληειέρεηαο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ζπλερψλ θαη ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ, ην πνηνηηθφ ζρνιείν είλαη δξαζηήξην, επέιηθην θαη ηθαλφ λ αληαπνθξίλεηαη ηαρχηαηα ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Δπηπιένλ, δηαζέηεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο θαη πξφιεςεο ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, κε άκεζε απφξξνηα ηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ελδερνκέλσλ ιαζψλ. Με ηνλ φξν «απνδέθηεο» γίλεηαη κλεία θπξίσο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Τν ζπκβφιαην, σζηφζν, πξνο ηελ επηηπρία έρεη σο πξνυπφζεζε ηε δηαξθή θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ απνδεθηψλ, θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηεο επίδνζεο άιισλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ζπιιέγνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Δίλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε κηαο ζεηξάο απνηειεζκάησλ πνπ επλννχλ αλακθηζβήηεηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Επικένηπυζη ζηον αποδέκηη Ποιοηικό ζεσξείηαη ην ζρνιείν ην νπνίν παξάγεη ζηαζεξή αμία γηα ηνλ απνδέθηε. Οη απνηειεζκαηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο αθνπγθξάδνληαη, θαηαλννχλ ζε βάζνο θαη γλσξίδνπλ a priori ηηο επηζπκίεο ησλ απνδεθηψλ ηνπο. Αληηιακβάλνληαη φηη νη απνδέθηεο απνηεινχλ ηνπο ηειηθνχο θξηηέο ηνπ παξαρζέληνο πξντφληνο ή ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο, ελψ παξάιιεια ελζηεξλίδνληαη ηε ζπζηεκαηηθή επηθέληξσζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθνχ απνηειεί ην ερέγγπν γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ απνδεθηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πνηνηηθφ ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο, ελψ, φπνπ θαζίζηαηαη εθηθηφ, ηκεκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ απνδεθηψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Σηε ζπλερεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηε δξαζηεξηφηεηα άιισλ δεκνζίσλ ή κε νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ίδηεο ή ζπλαθείο ππεξεζίεο θαη θαηαλνεί ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Γηαζέηεη θαη θαιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη απνηειεζκαηηθά ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ απνδεθηψλ, ελψ αθνινπζεί δξάζεηο κε ζηφρν ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θάιπςε ή αθφκα θαη ηελ ππέξβαζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Καηαγξάθεη, πεξαηηέξσ, θαη αλαζθνπεί ηηο εκπεηξίεο θαη αληηιήςεηο ησλ απνδεθηψλ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε άξηζησλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Τέινο, ραξαθηεξηζηηθφ ηδίσκα ησλ πνηνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ παξέκβαζεο θαη δηφξζσζεο ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ αιιά θαη κεραληζκψλ πξφβιεςεο. Αποηελεζμαηική ηγεζία και ζηαθεπόηηηα υρ ππορ ηην επίηεςξη ηος κοπού Ζ δηνηθεηηθή αξηζηεία απαηηεί εγεζία ηθαλή λα νξακαηίδεηαη, λα εκπλέεη θαη ηαπηφρξνλα λα κέλεη πηζηή ζηνλ ζθνπφ ηεο. Τα Ποιοηικά σολεία εγνχληαη απφ άηνκα πνπ ζέηνπλ μεθάζαξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δξάζεο θαη πνπ παξαθηλνχλ θαη εκπλένπλ δηαξθψο ηα ζηειέρε ηνπο. Δλζσκαηψλνπλ αμίεο - αξρέο, νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ζηξαηεγηθή θαη δνκή νξγάλσζεο, ζθπξειαηψληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εγεζία φισλ ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαηεπζχλεη ζπλερψο ηα ζηειέρε ηνπο

7 Σεύσορ 1 ελίδα 7 πξνο ηελ επίηεπμε άξηζησλ απνηειεζκάησλ, ζπληζηψληαο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη εθπαηδεπηηθήο επίδνζεο. Γηνηθεί κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο θαη αλαιακβάλεη πιήζνο δξάζεσλ βειηίσζεο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο. Σε πεξηφδνπο κεηαβνιψλ θαη ξαγδαίσλ εμειίμεσλ επηδεηθλχεη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ Σθνπνχ, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Τα πνηνηηθά ζρνιεία, ηέινο, ραξαθηεξίδνληαη απ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζ έλα ηαρέσο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα επζπγξακκίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαηεχζπλζε δηαηεξψληαο αλαιινίσηε ηελ αθνζίσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Διοίκηζη μέζυ διεπγαζιών Τα Ποιοηικά σολεία δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκέλα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Ζ ζπζηεκαηηθή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πνηνηηθνχ ζρνιείνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ελφο μεθάζαξνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπλφινπ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη, αμηνινγνχληαη θαη βειηηψλνληαη πεξηνδηθά. Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαη ζρεδηαζζείζα απφδνζε, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηηο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ απφδνζε άιισλ νξγαληζκψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ. Οη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη βάζεη αμηφπηζησλ δεηθηψλ κέηξεζεο. Ζ ζρνιηθή κνλάδα, κε ιίγα ιφγηα, δηνηθείηαη κε έλαλ ακηγψο επαγγεικαηηθφ ηξφπν θαιχπηνληαο θαη ηθαλνπνηψληαο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (πνιηηηθέο, λνκνζεηηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο). Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνληαη, εγθνιπψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη ηα θαηαιιειφηεξα πξνιεπηηθά κέηξα, εκπλένληαο θαη δηαηεξψληαο πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα άκεζα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ανάπηςξη ανθπώπινος δςναμικού Ζ δηνηθεηηθή αξηζηεία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο ππνθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο. Τα Ποιοηικά σολεία, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ α- παηηνχληαη, ηφζν επί ηνπ παξφληνο φζν θαη ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη πνιηηηθέο, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο. Πξνζιακβάλνπλ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχλ θαη εληζρχνπλ ελεξγά ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξνζσπηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνσζείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ελζάξξπλζήο ηνπο λα απειεπζεξψζνπλ θαη λ αμηνπνηήζνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο. Δπηπιένλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηε ζρνιηθή κνλάδα εθπαηδεχεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ βειηηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, κε ζηφρν ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπληεινχκελεο δηαδηθαζηηθέο αιιαγέο. Αλακθίβνια, ηα πνηνηηθά ζρνιεία αλαγλσξίδνπλ ηε λεπξαιγηθή ζεκαζία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο πξνο φθεινο ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο. Γηαηίζεληαη λα αληακείςνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία φισλ ησλ απαζρνινπκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ ππεξεζία. Μεγηζηνπνηνχλ ηελ ελεξγφ αλάκεημε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε φιεο ηηο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζσ εγθαζίδξπζεο θνηλψλ αμηψλ θαζψο θαη κηαο θνπιηνχξαο εκπηζηνζχλεο, δηαθάλεηαο θαη ελδπλάκσζεο. Δθκεηαιιεχνληαη ηελ αλάκεημε απηή πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηδέεο πνηνηηθήο βειηίσζεο. Διαπκήρ μάθηζη, καινοηομία και βεληίυζη Τα Ποιοηικά σολεία καζαίλνπλ αελάσο ηφζν απ ηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηδφζεηο φζν θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Απνδέρνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). Όιν ην πξνζσπηθφ ησλ πνηνηηθψλ ζρνιείσλ δηεξεπλά επθαηξίεο γηα ζπλερή θαηλνηνκία, κάζεζε θαη βειηίσζε, πξνζζέηνληαο έηζη αμία ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. ύνατη ηυν αναγκαίυν ζςνεπγαζιών Γηνηθεηηθή αξηζηεία ζεκαίλεη αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε επσθειψλ ζπλεξγαζηψλ. Τα Ποιοηικά σολεία επηβεβαηψλνπλ φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη έληνλα απαηηεηηθήο επνρήο πνπ δηαλχνπλ, ε επηηπρία απνηειεί άκεζε ζπλάξηεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε άιια άηνκα ή θνξείο κε θνηλά ζπκθέξνληα. Πξφθεηηαη γηα ακνηβαίσο επσθεινχκελεο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε «πειάηεο», πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο ή κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο βειηηζηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο, νδεγψληαο ζηελ παξνρή αμηφινγσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο. Οη ζπλεξγάηεο επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε θνηλά πξνζδηνξηζκέλσλ ζηφρσλ, αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο, πφξνπο θαη γλψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ νηθνδφκεζε δπλαηψλ ζρέζεσλ δηεπνκέλσλ απφ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, αιιεινζεβαζκφ θαη δηαθάλεηα. Τα Πνηνηηθά Σρνιεία δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκέλα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. Κοινυνική εςθύνη ηυν ζσολικών μονάδυν Ζ επίηεπμε Γηνηθεηηθήο αξηζηείαο πξνυπνζέηεη ππέξβαζε ηνπ ειάρηζηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, ζε κηα ζαθή πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη εθπιήξσζεο

8 ελίδα 8 Διοίκηζη σολικών Μονάδυν ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθάζηνηε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Τα Ποιοηικά σολεία εκθνξνχληαη απφ θψδηθεο δενληνινγίαο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Δπλννχλ θαη πξνσζνχλ ελεξγά ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα ην κέιινλ. Ζ Κνηλσληθή Δπζχλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εθθξάδεηαη κέζσ ησλ αμηψλ ηεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θνξκφ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Με εγγπήζεηο γηα ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηα πνηνηηθά ζρνιεία εθπιεξψλνπλ θαη, κάιηζηα, ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ηνπηθήο θαη παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Γηαζέηνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη αλαδεηνχλ ζπλερψο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ακνηβαίσο επσθειψλ ζπλεξγεηψλ κε ηελ θνηλσλία, δηαηεξψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ ζε πςειά επίπεδα. Γλσξίδνπλ ηελ παξνχζα επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ θνηλσλία θαη θξνληίδνπλ νχησο ψζηε ε επίδξαζε απηή λα δηαηεξείηαη πάληα ζεηηθή. Πεγή: «Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα» Κξηεκάδεο Θ., Θσκνπνύινπ Ι. Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 2012 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σε κηα νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα πνηόηεηαο, όπνπ παξέρνληαη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ θαη δεκηνπξγνύληαη θνηλά ζπζηήκαηα αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ Αξιολόγηση της Οργανωσιακής Κουλτούρας Ποιότητας της χολικής Μονάδας Ζ ελζσκάησζε ηεο Πνηφηεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνθξπζηαιιψλεηαη σο ην ερέγγπν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο εληφο ηεο νπνίαο πξσηνζηαηεί ε πεγαία αλάγθε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ελψ ε επηζπκία γηα αξηζηεία (excellence) θαη εληειέρεηα είλαη δεδνκέλε απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Lomas, 2004). Σχκθσλα κε ηνλ Schein (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lomas, 2004) ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα εκπεξηέρεη: απηά ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην ληεθφξ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο θαη ηηο ειινρεχνπζεο ππνζέζεηο (assumptions) Βάζεη απηνχ ηνπ απινχ κνληέινπ, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη φηη πξέπεη λα επηδίδεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ρσξίο, σζηφζν, απηφ λα επηζθηάδεη ην γεγνλφο φηη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θηινζνθία πιήξνπο ππνζηήξημεο, αμηψλ θαη ζεκειησδψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα εγθνιπσζεί ε πνηφηεηα. Ο Yorke (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Lomas, 2004) αλαθέξεη φηη ε θνπιηνχξα πνηφηεηαο πθίζηαηαη ζε εθείλεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο), ελψ παξάιιεια παξέρεη φινπο ηνπο απνηειεζκαηηθνχο θαη θαίξηνπο κεραληζκνχο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε ζθέπε ηεο θνπιηνχξαο πνηφηεηαο, εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ ζε φια ηα επίπεδα, ζηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα) θαη ζηελ πξναγσγή κηαο νκνεηδνχο αηκφζθαηξαο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σε κηα νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνηφηεηαο φπνπ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαγλσξίδνληαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ θαη δεκηνπξγνχληαη θνηλά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αθφκα θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα