ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΣΡΑ, 2014

2 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5 Γηάξζξσζε Πξνγξάκκαηνο...6 ΓΠΜ 50: Οη Γηαζηάζεηο ησλ Πνιηηηζκηθώλ Φαηλνκέλσλ...6 ΓΠΜ 51: Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή & Γηνίθεζε...7 ΓΠΜ 60: Οηθνλνκία ηνπ Πνιηηηζκνύ..8 ΓΠΜ 61: Πνιηηηζηηθή Δπηθνηλσλία.9 Γηπισκαηηθή Δξγαζία...9 Γηδαθηηθό Τιηθό.10 Οη πνπδέο ζηε «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» θαη ε Υξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ...11 Οδεγίεο Πινήγεζεο ζην portal ηεο θάζε ΘΔ..12 Δπηθνηλσλία κε Γηδάζθνληεο.13 Δπηθνηλσλία κε πληνληζηή θαη Γηεπζπληή ΜΠ...15 Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο) 15 Γξαπηέο Δξγαζίεο (ΓΔ). 16 Γξαπηέο Δμεηάζεηο. 19 Βηβιηνζήθε Υξήζηκα Σειέθσλα θαη s

3 Διζαγωγή Αγαπεηέ θνηηεηή, Η επηινγή ελόο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα θνκβηθή απόθαζε πνπ ιακβάλνπλ θάζε ρξόλν ρηιηάδεο λένη άλζξσπνη, επελδύνληαο, ρξόλν, πόξνπο θαη πξνζπάζεηα πξνο ηελ επίηεπμε βαζηθώλ ζηόρσλ όπσο κηα πνηνηηθή θαη νινθιεξσκέλε κόξθσζε θαζώο θαη κηα επηηπρεκέλε κειινληηθή ζηαδηνδξνκία. Σν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ κε ηίηιν: «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» ζπλδέεηαη κε έλαλ ηνκέα λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ηελ αγνξά ηνπ πνιηηηζκνύ. Η Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά απνζέκαηα, ηα νπνία πξνζειθύνπλ εθαηνκκύξηα επηζθεπηώλ θάζε ρξόλν. Οη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ πνιηηηζηηθώλ απνζεκάησλ ηεο ρώξαο ζε κνξθέο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πξνζδίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. θνπόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βηνκεραλίεο ηνπ Πνιηηηζκνύ θαζώο θαη κε ηα πνηθίια πνιηηηζηηθά αγαζά, ηα νπνία παξάγνληαη δηαθηλνύληαη θαη θαηαλαιώλνληαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Η δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζε νκαδηθή δνπιεηά θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο, ησλ ηδηνκνξθηώλ ηεο πνιηηηζκηθήο αγνξάο θαζώο θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ. Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη από ζηειέρε κε ζεκαληηθή εκπεηξία, ηόζν επαγγεικαηηθή όζν θαη εξεπλεηηθή. ηνλ Οδεγό πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύλ νη δηαθνξεηηθέο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο. Σν αθαδεκατθό πξνζσπηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα βξίζθεηαη δίπια ζαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο, ελώ παξάιιεια ν δηθόο ζαο ελζνπζηαζκόο απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θίλεηξν γηα όινπο καο, ώζηε λα παξάγνπκε από θνηλνύ ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα. 3

4 Με απηά ηα ιίγα ιόγηα, εθ κέξνπο ησλ ζηειερώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζαο εύρνκαη θαιή επηηπρία θαη παξακέλσ ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ππνζηήξημε πνπ κπνξώ λα ζαο παξέρσ. Φηιήκσλ Μπαληηκαξνύδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ 4

5 Γενικέρ Πληποθοπίερ Σν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΜΠ) «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθό έηνο , πξνζθέξνληαο ηέζζεξηο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο (ΘΔ): ΓΠΜ50 Οη Γηαζηάζεηο ησλ Πνιηηηζκηθώλ Φαηλνκέλσλ ΓΠΜ51 Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ΓΠΜ60 Οηθνλνκία ηνπ Πνιηηηζκνύ ΓΠΜ61 Πνιηηηζηηθή Δπηθνηλσλία Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ζε άηνκα πνπ απαζρνινύληαη ή ζα απαζρνιεζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο. Η απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηε «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» απαηηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ηεζζάξσλ ΘΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθπόλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔ), κε ζέκα ζρεηηθό ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ ΘΔ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν αθαδεκατθό έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Ινπιίνπ. Έρεη δηάξθεηα 30 εβδνκάδσλ κειέηεο. Οη ηειηθέο θαη επαλαιεπηηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο, δηεμάγνληαη κεηαμύ Μαΐνπ θαη Ινπιίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ ηειηθώλ θαη επαλαιεπηηθώλ εμεηάζεσλ αλαθνηλώλνληαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ ΔΑΠ έγθαηξα θαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο (κε ηηο ώξεο, αίζνπζεο θιπ.) αλαξηώληαη ζηε δηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΑΠ (< ηεο θάζε ΘE. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο -θαη ζε θάζε ΘΔ- πξαγκαηνπνηνύληαη πέληε Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο πλαληήζεηο (Ο), δηάξθεηαο ηεζζάξσλ σξώλ ε θαζεκηά, κε ην δηδάζθνληα (κέινο ΔΠ πλεξγαδόκελν Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό ηνπ ΔΑΠ). Ο δηδάζθσλ είλαη ππεύζπλνο γηα λα ζαο ελεκεξώλεη, λα ζαο δηδάζθεη, θαη λα ζαο ζπκβνπιεύεη. θνπόο ησλ Ο είλαη θπξίσο ε επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε όισλ όζσλ 5

6 ζα κειεηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηηο Ο ζπκβάιιεη ζε πνιύ ζεκαληηθό βαζκό ζηε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη ζηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο Γξαπηέο Δμεηάζεηο, Σειηθέο θαη Δπαλαιεπηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, ζα κπνξείηε λα ζπκβνπιεύεζηε ην κέινο ΔΠ ηνπ Σκήκαηόο ζαο ζε πξνθαζνξηζκέλεο «ώξεο επηθνηλσλίαο» εβδνκαδηαίσο θαη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ. Ο δηδάζθσλ ζα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ζηελ πξώηε Ο. Η ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ην κέινο ΔΠ βνεζά ζεκαληηθά ζηε κειέηε ζαο, αιιά θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην δηδάζθνληα λα θαηαλνήζεη ηηο όπνηεο δπζθνιίεο έρεηε, ώζηε λα ζαο ζπκβνπιεύζεη, λα ζαο θαζνδεγήζεη θαη γεληθόηεξα λα ζαο εληζρύζεη απνηειεζκαηηθόηεξα. Γιάπθπωζη Ππογπάμμαηορ Ο θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κέρξη δύν ΘΔ αλά αθαδεκατθό έηνο. Ωζηόζν, γηα λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε ΘΔ ηνπ δεύηεξνπ έηνπο, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη πξώηα επηηπρώο ηε ΘΔ ΓΠΜ51. Σν πεξηερόκελν ησλ ΘΔ ηνπ ΜΠ «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά, παξαθάησ: 1 ο Ακαδημαϊκό Έηορ Σποςδών ΓΠΜ50 Οι Γιαζηάζειρ ηων Πολιηιζμικών Φαινομένων ΓΠΜ51 Πολιηιζηική Πολιηική και Γιοίκηζη 2 ο Ακαδημαϊκό Έηορ Σποςδών ΓΠΜ60 Οικονομία ηος Πολιηιζμού ΓΠΜ61 Πολιηιζηική Δπικοινωνία 3ο Ακαδημαϊκό Έηορ Σποςδών Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Δπγαζία 6

7 ΓΠΜ50: Οι Γιαζηάζειρ ηων Πολιηιζμικών Φαινομένων Ο ζθνπόο ηεο ΘΔ είλαη, λα: παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πνιηηηζκνύ, ηηο πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο θαη ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε, δηεξεπλήζεη ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα πνιηηηζηηθά πιαίζηα δηακνξθώλνληαη ζην Διιεληθό, Δπξσπατθό θαη παγθόζκην πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη, αλαθεξζεί ζηε δνκή ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθώλ ηδξπκάησλ, παξνπζηάζεη ην ζεζκηθό πιαίζην θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ, δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηζκηθώλ πιαηζίσλ ζηε δηακόξθσζε λέσλ ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο γηα ηνλ πνιηηηζκό, εηζάγεη ζπλνπηηθά ηηο λέεο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη ηνπο ζεκαληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο θαζηέξσζεο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο, εμεηάζεη θαη λα αλαιύζεη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθώλ βηνκεραληώλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ ηδξπκάησλ ζηνλ 21νλ αηώλα. Γνωζηικά Ανηικείμενα ηηρ ΘΔ: Δηζαγσγή Πνιηηηζηηθό Πιαίζην Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε ΓΠΜ51: Πολιηιζηική Πολιηική & Γιοίκηζη Ο ζθνπόο ηεο ΘΔ είλαη, λα: παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, δηεξεπλήζεη ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηζηηθή δηαρείξηζε ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, αλαθεξζεί ζηηο αξρέο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο, εμεηάζεη ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πνιηηηζηηθή δηαρείξηζε, 7

8 δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηακόξθσζε ζηξαηεγηθώλ θαη πνιηηηθώλ, εηζάγεη ζεκαληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηνπο ζεζκνύο, ηε ξύζκηζε θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ. Γνωζηικά Ανηικείμενα ηηρ ΘΔ: Πνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε Γηαρείξηζε Δλόο Πνιηηηζκνύ ΓΠΜ60: Οικονομία ηος Πολιηιζμού Ο ζθνπόο ηεο ΘΔ είλαη, λα: παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, δηεξεπλήζεη ηηο κεζόδνπο πνιηηηζηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ, αλαθεξζεί ζηε δνκή ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, εμεηάζεη ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πνιηηηζηηθή νηθνλνκία, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαη εμεύξεζεο πόξσλ ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηακόξθσζε απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ, εηζάγεη ζεκαληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηηο κνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ κνλάδσλ θαη ην πνιηηηζηηθό κάξθεηηλγθ ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη γλώζεο, εμεηάζεη θαη λα αλαιύζεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη θαηλνηόκσλ κνληέισλ γηα ηελ δηαρείξηζε πόξσλ, ηελ πνιηηηζηηθή αμία θαη ρνξεγία ζηηο πνιηηηζκηθέο κνλάδεο. Γνωζηικά Ανηικείμενα ηηρ ΘΔ: Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 8

9 Πόξνη ΓΠΜ61: Πολιηιζηική Δπικοινωνία Ο ζθνπόο ηεο ΘΔ είλαη, ε: θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πνιηηηζηηθή ζεώξεζε θαη πξαθηηθή, θαηαλόεζε ηνπ πνιπεπίπεδνπ ξόινπ ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ζηόρν ηελ απόθηεζε γλώζεσλ γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθώλ πνπ θαιείηαη ν θαζέλαο λα εθαξκόζεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό, θαηαλόεζε ηεο αιιειέλδεηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ επηθνηλσλία, κέζα από ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ σο επξείαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, όπνπ ε επηθνηλσλία σο θαζνξηζηηθόο κνριόο γέλλεζεο, κεηάδνζεο αιιά θαη αλαπαξαγσγήο πνιηηηζηηθώλ πξάμεσλ εκθαλίδεηαη λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, εμέηαζε ησλ κεραληζκώλ ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ ζεσξεηηθώλ επηθνηλσληαθώλ κνληέισλ, ησλ ζηξαηεγηθώλ επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ησλ επηθνηλσληαθώλ κεζόδσλ. εμέηαζε ησλ κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ έξεπλαο αγνξάο θαη ζθπγκνκέηξεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκό ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, όπσο θαη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θνηλνύ θαη παξάιιεια ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζε πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο, θαηαλόεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ marketing ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ ηερλώλ, ζεώξεζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ σο πξντόληνο θαζώο θαη ην δήηεκα ηεο δηαλνκήο ηνπ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ. Γνωζηικά Ανηικείμενα ηηρ ΘΔ: Αξρέο θαη Μέζνδνη Δπηθνηλσλίαο Μέζα Δπηθνηλσλίαο Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Δπγαζία Γηα ηελ απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο πνπδώλ ζην ΜΠ «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ» εθπνλείηαη ζην ηέινο Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Ο πξνβιεπόκελνο ρξόλνο ππνβνιήο 9

10 απηήο, είλαη πέληε κήλεο θαη ν κέγηζηνο νθηώ κήλεο (βι. Γεληθόο Καλνληζκόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ, (<http://www.eap.gr> Δθπαίδεπζε-Καλνληζκνί- Γεληθόο Καλνληζκόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ) Γιδακηικό Υλικό Σν δηδαθηηθό πιηθό πνπ δηαλέκεηαη ζην ΜΠ «ΓΠΜ: Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ», είλαη ην εμήο: ΓΠΜ50: Οι Γιαζηάζειρ ηων Πολιηιζμικών Φαινομένων Σόκνο Α : Δηζαγσγή ζηνλ Πνιηηηζκό, ΔΑΠ, Πάηξα Σόκνο Β : Πνιηηηζηηθό Πιαίζην, ΔΑΠ, Πάηξα Σόκνο Γ : Πνιηηηζκόο θαη Δθπαίδεπζε, ΔΑΠ, Πάηξα Παξάιιεια Κείκελα: < > ΓΠΜ51: Πολιηιζηική Πολιηική & Γιοίκηζη Σόκνο Α : Γεληθέο Αξρέο Μάλαηδκελη, ΔΑΠ, Πάηξα (ΓΣΔ 50/Α) Σόκνο Β : Πνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε, ΔΑΠ, Πάηξα Δλαιιαθηηθό Γηδαθηηθό Τιηθό (ΔΓΤ), <http://edy.eap.gr>, ΔΓΤ ηεο ΘΔ «Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή & Γηνίθεζε» Παξάιιεια Κείκελα: < ΓΠΜ60: Οικονομία ηος Πολιηιζμού Σόκνο Α : Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, ΔΑΠ, Πάηξα Σόκνο Β : Πόξνη, ΔΑΠ, Πάηξα

11 Δηζαγσγή ζηε Λνγηζηηθή, ΔΑΠ, Πάηξα, 2002 (ΓΔΟ 25). Παξάιιεια Κείκελα: < ΓΠΜ61: Πολιηιζηική Δπικοινωνία Σόκνο Α : Αξρέο θαη Μέζνδνη Δπηθνηλσλίαο, ΔΑΠ, Πάηξα Σόκνο Β : Μέζα Δπηθνηλσλίαο, ΔΑΠ, Πάηξα Παξάιιεια Κείκελα: < Οι Σποςδέρ ζηη «Γιοίκηζη Πολιηιζμικών Μονάδων» και η Φπήζη ηος Γιαδικηύος ηε ζεκεξηλή επνρή, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη θαζνξηζηηθή σο πεγή πιεξνθόξεζεο θαη γλώζεο, αιιά θαη σο εξγαιείν γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΑεμΑΔ). Σν ΔΑΠ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα γεληθό δηθηπαθό ρώξν (<http://www.eap.gr> ), όπνπ κπνξείηε λα βξείηε πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο ζην ΔΑΠ, ηε δνκή ηνπ, αλαθνηλώζεηο, θ.ά. Δπίζεο ιεηηνπξγεί ε εθπαηδεπηηθή πύιε ΔΑΠ (Portal): (<http://study.eap.gr >), ζηελ νπνία έρνπλ πξόζβαζε (κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ ηνπο), ηόζν νη θνηηεηέο όζν θαη νη δηδάζθνληεο ηνπ ΔΑΠ. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη δηεπζύλζεηο ησλ portals γηα ηελ θάζε ΘΔ ηνπ ΜΠ «Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ», θαζώο θαη γηα ηε ΓΔ. Κωδικόρ ΘΔ Τίηλορ ΘΔ Γιεύθςνζη (url) ΓΠΜ50 Οη Γηαζηάζεηο ησλ πνιηηηζκηθώλ θαηλνκέλσλ study.eap.gr 11

12 ΓΠΜ51 Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε study.eap.gr ΓΠΜ60 Οηθνλνκία ηνπ Πνιηηηζκνύ study.eap.gr ΓΠΜ61 Πνιηηηζηηθή Δπηθνηλσλία study.eap.gr Κωδικόρ Τίηλορ Γιεύθςνζη (url) ΓΠΜΓΔ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθώλ Μνλάδσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπο παξαπάλσ ρώξνπο ησλ ΘΔ ηνπ ΜΠ ΓΠΜ κπνξείηε λα γλσξίζεηε ην πεξηερόκελν θαη ηνπο πξνζδνθώκελνπο ζηόρνπο θάζε ΘΔ, λα ελεκεξσζείηε γηα δηάθνξα ζέκαηα από ην πληνληζηή ηεο ΘΔ θαη ηνπο δηδάζθνληέο ζαο, λα βξείηε ηηο εθθσλήζεηο Γεληθώλ Δξγαζηώλ (ΓΔ) ηνπ ηξέρνληνο, αιιά θαη παιαηόηεξσλ εηώλ, ινηπό ρξήζηκν πιηθό (π.ρ. δηεπζύλζεηο από ρξήζηκνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο), θαζώο επίζεο θαη απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο ( FAQs ) πνπ κπνξεί λα έρεηε (π.ρ. ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κειέηεο, ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θ.ιπ.). Δπίζεο, ζην δηθηπαθό ρώξν θάζε ΘΔ ζα βξείηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, δειαδή ησλ κειώλ ΔΠ θαη ησλ πληνληζηώλ, αιιά θαη ρξήζηκα ηειέθσλα ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΑΠ (ζηελ ελόηεηα «Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε»), (αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο πινήγεζεο αθνινπζνύλ παξαθάησ). εκαληηθό είλαη λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ Καλνληζκό πνπδώλ ηνπ ΔΑΠ, ν νπνίνο ζαο αθνξά άκεζα, αθνύ κεηαμύ άιισλ νξίδεη ηα δηθαηώκαηα, αιιά θαη ηηο ππνρξεώζεηο ζαο ζην ΔΑΠ (<http://www.eap.gr>- Δθπαίδεπζε - Καλνληζκνί). 12

13 Δπικοινωνία με Γιδάζκονηερ Η επηθνηλσλία ησλ θνηηεηώλ κε ηνπο δηδάζθνληεο είλαη ακθίδξνκε. Αξρηθά, ηα κέιε ΔΠ, αθνύ εηδνπνηεζνύλ από ην Σκήκα Μεηξώνπ Φνηηεηώλ ηνπ ΔΑΠ γηα ηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηώλ ηνπο, επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) ή ηειεθσληθά, γηα κία πξώηε γλσξηκία. Ωο θνηηεηέο, επηθνηλσλείηε κε ην δηδάζθνληά ζαο (κέινο ΔΠ) γηα ηα εμήο: 1. Γηα λα επηιύζεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ύιε θαη λα ηνλ ζπκβνπιεπηείηε ζρεηηθά κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. πληζηάηαη (αιιά είλαη θπξίσο ζηελ θξίζε ησλ κειώλ ΔΠ) λα ρξεζηκνπνηείηε θαηά θαλόλα γξαπηό ιόγν γηα ηε δηαηύπσζε εξσηήζεσλ θαη εηδηθόηεξα κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ ύιε θαη λα πξνβαίλεηε ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα άιια ζέκαηα (π.ρ. γηα αλαδήηεζε ζπκβνπιώλ ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ηεο κειέηεο ζαο θ.ά.). 2. Γηα λα ηνλ ελεκεξώζεηε ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηά ζαο λα παξεπξεζείηε ζε θάζε Ο θαη, αλ δελ κπνξείηε λα παξεπξεζείηε, γηα ηνπο ιόγνπο ηεο απνπζίαο ζαο. Κάζε κέινο ΔΠ είλαη ππνρξεσκέλν, ακέζσο κεηά από θάζε Ο, λα ελεκεξώλεη ηνλ πληνληζηή ηεο ΘΔ γηα ηνλ αξηζκό ησλ απόλησλ θνηηεηώλ θαη ηνπο ιόγνπο ησλ απνπζηώλ θαη πξέπεη λα βνεζήζεηε ζε απηό (γηα παξάδεηγκα, αλ γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ζα απνπζηάζεηε από θάπνηα Ο, ηόηε ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ζρεηηθά ην δηδάζθνληά ζαο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο Ο). Η ζπιινγή απηώλ ησλ ζηνηρείσλ καο βνεζάεη λα εληνπίδνπκε ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο απνπζίαο ησλ θνηηεηώλ θαη λα αλαδεηνύκε ιύζεηο. 3. Γηα λα ηνλ ελεκεξώζεηε, όηαλ πξόθεηηαη λα κελ παξαδώζεηε θάπνηα γξαπηή εξγαζία θαζώο θαη γηα ην ιόγν πνπ δελ ζα ππνβάιιεηε εξγαζία. Καη ζε απηό πξέπεη λα είζηε ζπλεπείο, ώζηε ην κέινο ΔΠ λα κπνξεί λα απνζηείιεη εγθαίξσο ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζην πληνληζηή ηεο ΘΔ. 4. Γηα λα ηνλ ελεκεξώζεηε, ζε πεξίπησζε πνπ ζθνπεύεηε λα ππνβάιεηε αίηεκα γηα ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο θάπνηαο εξγαζίαο ζαο. ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη παξαηάζεηο δίδνληαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όπνπ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (ν νπνίνο θαηά θαλόλα ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη, π.ρ. κε βεβαίσζε γηαηξνύ ή λνζνθνκείνπ). Δπίζεο, ηα αηηήκαηα γηα παξαηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 13

14 ζην κέινο ΔΠ αξθεηά πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαβηβάδνληαη ζην πληνληζηή ηεο ΘΔ πνπ είλαη θαη απηόο πνπ ηειηθά εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην ζρεηηθό αίηεκα. 5. Γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνύο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ησλ ηειηθώλ ή επαλαιεπηηθώλ εμεηάζεσλ, θαζώο θαη γηα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζαο ζε απηέο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θάζε δηδάζθνληά ζαο, κπνξεί λα είλαη πξσηίζησο κέζσ θαη δεπηεξεπόλησο ηειεθσληθά. Σν κέινο ΔΠ πξνζδηνξίδεη θαηά ηελ 1ε Ο ηξεηο ώξεο εβδνκαδηαίσο σο «ώξεο επηθνηλσλίαο», θαηά ηηο νπνίεο ζα κπνξείηε λα ηνλ θαιείηε ηειεθσληθά θαη λα ην ζπκβνπιεύεζηε. Θα ζαο δώζεη, επίζεο, ηε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ( ), ηελ νπνία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε όπνηε ζέιεηε, θαζώο είλαη αλακθηζβήηεηα ην πην απνηειεζκαηηθό κέζν επηθνηλσλίαο. Η εκπεηξία καο κέρξη ηώξα δείρλεη όηη, ελ κέξεη ιόγσ θαη ηεο θύζεο ησλ ζπνπδώλ ηεο ΑεμΑΔ, ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ) είλαη έλα από ηα δπλαηόηεξα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ θαη γη απηό ζπληζηάηαη ηδηαηηέξσο ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηα κέιε ΔΠ όζν θαη κε ηνπο πληνληζηέο θαη ηνλ Γηεπζπληή πνπ ΜΠ. Δπικοινωνία με Σςνηονιζηή και Γιεςθςνηή ΜΠΣ Ο πληνληζηήο ηεο ΘΔ είλαη ην πξόζσπν ζην νπνίν πξέπεη λα απεπζύλεζηε (θαηά πξνηίκεζε κέζσ ), όηαλ ζέιεηε λα ζπδεηήζεηε θάηη γηα ην νπνίν ν δηδάζθσλ δελ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ή δελ κπνξεί λα ζαο απαληήζεη άκεζα. Δάλ ππάξρεη θάηη γηα ην νπνίν ν πληνληζηήο ηεο ΘΔ δελ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ή δελ κπνξεί λα ζαο απαληήζεη άκεζα, ηόηε ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γηεπζπληή ηνπ ΜΠ ΓΠΜ, δίλνληαο πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζαο απαζρνιεί, ώζηε λα πξνζπαζήζεη λα βνεζήζεη. Γίλεηαη αληηιεπηό, όηη είλαη θαιό λα νξγαλώζεηε έηζη ην ρξόλν ζαο, ώζηε λα πξνβιέπεηε, θαηά θαλόλα, εύινγν δηάζηεκα γηα ηελ αλακνλή απάληεζεο θαη παξάιιεια ε αλακνλή απηή λα κελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ή ησλ ζπνπδώλ ζαο. Γηα ιόγνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο, είλαη απαξαίηεην νη θνηηεηέο ηνπ ΜΠ λα εμαληινύλ θάζε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ην κέινο ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, ηόηε κόλν λα 14

15 επηθνηλσλνύλ κε ην πληνληζηή ηεο ΘΔ. Αλάινγα, αλ κεηά από επηθνηλσλία κε ην πληνληζηή ηεο ΘΔ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ θαιπθζεί, ηόηε θαη κόλν ηόηε ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΜΠ (ειεθηξνληθά ή ηειεθσληθά). Ομαδικέρ Σςμβοςλεςηικέρ Σςνανηήζειρ (ΟΣΣ) ηελ πξώηε ζαο επηθνηλσλία κε ην κέινο ΔΠ ηνπ ηκήκαηόο ζαο ζα ζπδεηήζεηε θαη γηα ηελ 1ε Ο. Οη Ο είλαη έλα ζεκαληηθό «εξγαιείν» ησλ ζπνπδώλ ζαο θαη θαιό είλαη λα ηηο εθκεηαιιεπζείηε ζην έπαθξν. Σν απνηέιεζκα ηεο Ο εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ηελ πξνεηνηκαζία ηεο. ηελ πξώηε Ο γίλεηαη ε γλσξηκία ζαο κε ην κέινο ΔΠ θαη θαηαζηξώλεηαη έλα «ζρέδην δξάζεο» γηα ην ηη θαη πώο πξέπεη λα γίλεη, ώζηε λα σθειεζείηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν από ηε κειέηε ζαο θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο. Δπίζεο, ζηηο επόκελεο Ο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα επεμεξγαζηείηε θαη λα αλαπηύμεηε (κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ, αζθήζεσλ, εθαξκνγώλ, ζπδήηεζεο νκάδσλ εξγαζίαο θ.ά.) όζα ζα έρεηε κειεηήζεη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα. Δίλαη ζπκθέξνλ γηα ζαο λα ελεκεξώλεηε ηα κέιε ΔΠ γηα ζέκαηα ή πεξηνρέο κειέηεο πνπ ζα ζέιαηε λα ζπδεηεζνύλ ζηηο Ο, ώζηε λα ηνπο βνεζήζεηε λα πξνεηνηκάζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο Ο θαη ην πιηθό πνπ ζα παξνπζηάζνπλ. Υξήζηκε ηαθηηθή από πιεπξάο ζαο, γηα ην ζθνπό απηό (αιιά θαη γηα ηελ πνξεία ηεο κειέηεο ζαο), είλαη λα θαηαγξάθεηε πάληνηε ηα «πξνβιεκαηηθά» ζεκεία πνπ ζπλαληάηε ελώ κειεηάηε. Κάπνηα από απηά κπνξεί λα είλαη δπζλόεηα ζεκεία ηεο ζεσξίαο, ελώ θάπνηα άιια κπνξεί λα νθείινληαη ζε ηππνγξαθηθά ιάζε ή παξνξάκαηα ησλ εγρεηξηδίσλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, σθειείζηε άκεζα εάλ ηα θαηαγξάθεηε θαη ελεκεξώλεηε ην κέινο ΔΠ, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ παξνξακάησλ θαη αλαζεώξεζεο ησλ εγρεηξηδίσλ. Η αληαιιαγή απόςεσλ κε ζπκθνηηεηέο ζαο ζρεηηθά κε δπζλόεηα ζεκεία ηεο ύιεο απνδεηθλύεηαη ζηελ πξάμε όηη κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ θαη ηδίαλ κειέηε. Γη απηό, ινηπόλ, όζν γξεγνξόηεξα «δηθηπσζείηε», ηόζν ην θαιύηεξν γηα ζαο. Απηό κπνξεί λα γίλεη ζηελ 1ε Ο ή κέζσ ηνπ κέινπο ΔΠ ηνπ ηκήκαηόο ζαο, ν νπνίνο κπνξεί, εάλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε από θάπνην ζπκθνηηεηή ζαο, λα ζαο δώζεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκθνηηεηώλ ζαο γηα λα έξζεηε ζε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία καδί ηνπο. 15

16 Γπαπηέρ Δπγαζίερ (ΓΔ) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο πξνβιέπεηαη λα εθπνλήζεηε ηέζζεξηο (4) ΓΔ, έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ησλ νπνίσλ είλαη λα κάζνπλ νη θνηηεηέο κε ελεξγεηηθό ηξόπν λα εθαξκόδνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην πιαίζην ηεο ΘΔ. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη κέζα ζην πλεύκα ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ, θαζώο κεηαμύ ησλ άιισλ πξνεηνηκάδνπλ ηνλ θνηηεηή/ηξηα θαη γηα ηηο εμεηάζεηο. Έρεηε δηθαίσκα λα κελ εθπνλήζεηε κόλν κία (1) ΓΔ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε όκσο, γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, πξέπεη ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ ππνινίπσλ ηξηώλ ΓΔ λα είλαη 20 ή κεγαιύηεξν. Κάζε εξγαζία βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 10. Ο κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ ΓΔ ζπκκεηέρεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ γηα ηε ΘΔ θαηά 30% θαη ελεξγνπνηείηαη κόλν όηαλ ν θνηηεηήο επηηύρεη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Ο Μ.Ο. ππνινγίδεηαη σο πξνο ηηο 4 ΓΔ, αλεμαξηήησο αλ εθπνλήζεηε 3 ή 4 ΓΔ. Σν ππόινηπν 70% ηνπ βαζκνύ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ βαζκό ησλ εμεηάζεσλ. Μεξηθά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε από ηώξα είλαη ηα εμήο. (1) Μνξθνπνίεζε ΓΔ Οη ΓΔ πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη επηκειεκέλεο. Δπίζεο, ζα ζαο δνζνύλ από ην κέινο ΔΠ ηνπ ηκήκαηόο ζαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε κνξθνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ΓΔ ζαο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε κε πξνζνρή. (2) Πεξηερόκελν ΓΔ Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο ΓΔ επηβξαβεύεηαη ε πξνζπάζεηα θξηηηθήο αλάιπζεο. Η ινγνθινπή ή αιιηώο πιαγηαξηζκόο, δελ είλαη απνδεθηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη αληηγξαθή είηε από ζπλαδέιθνπο ζαο, είηε από εμσηεξηθέο πεγέο, ε εξγαζία κεδελίδεηαη ζην ζύλνιό ηεο θαη ην πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη θαη κπνξεί λα έρεη επηπηώζεηο ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. Η ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα, έρεη απνθαζίζεη «ζε πεξίπησζε αληηγξαθήο κεηαμύ θνηηεηώλ, ν κεδεληζκόο αθνξά ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνηηεηέο θαη ην πεξηζηαηηθό αλαθέξεηαη από ην κέινο ΔΠ ζην Μεηξών Φνηηεηώλ θαη θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ησλ θνηηεηώλ. εκεηώλεηαη, όηη νη εκπιεθόκελνη ζε πεξηπηώζεηο αληηγξαθήο θνηηεηέο δελ κπνξνύλ λα 16

17 ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδάζθνληνο. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ ίδηνπ παξαπηώκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ΘΔ, ην Μεηξών Φνηηεηώλ ελεκεξώλεη ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο, ε νπνία κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ ζηνπο εκπιεθνκέλνπο θνηηεηέο.» Κάζε ΓΔ πξέπεη λα έρεη ζαθή δηάξζξσζε. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ, θαη θξηηηθή αλάιπζε-ζύλζεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηά ν θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Γηα ηε γξαθή ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ απαξαίηεην είλαη λα ρξεζηκνπνηείηε έλα ζύζηεκα ζε όιε ηελ εξγαζία θαη λα ππάξρεη ζπλέπεηα ζηε ρξήζε απηνύ (ζρεηηθέο νδεγίεο ζα ζαο δνζνύλ από ην κέινο ΔΠ ηνπ Σκήκαηόο ζαο). (3) Μέγεζνο ΓΔ Σν κέγεζνο ηεο ΓΔ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε από ηελ Οκάδα Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΟΓΠ) (δειαδή από ην ζύλνιν ησλ δηδαζθόλησλ) ηεο ΘΔ πνπ παξαθνινπζείηε θαη ηειηθά ηνλ πληνληζηή ηεο ΘΔ, θαηά θαλόλα όκσο είλαη ιέμεηο (αλαιπηηθέο νδεγίεο ζα ζαο δίλνληαη καδί κε ηελ εθθώλεζε θάζε εξγαζίαο). (4) Τπνβνιή & Σξόπνο Απνζηνιήο ΓΔ Οη εβδνκάδεο παξάδνζεο ησλ ΓΔ αλαγξάθνληαη ζην «Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο» θάζε ΘΔ. Οη ΓΔ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ ρώξνπ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΑΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθόξκαο (<http://study.eap.gr). ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο, ζα ιάβεηε από ην αξκόδην Σκήκα ηνπ ΔΑΠ. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ηπρόλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη παξαιαβήο κηαο ΓΔ, ζα πξέπεη εθόζνλ ην πξόβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην κέινο ΔΠ ν θνηηεηήο λα ελεκεξώζεη ηνλ πληνληζηή ηεο ΘΔ. (5) Παξαηάζεηο Παξαηάζεηο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηώλ δίδνληαη κόλν από ην πληνληζηή ηεο ΘΔ θαη κόλν γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο (αζζέλεηα, ινρεία ή άιινο ζνβαξόο ιόγνο, πνπ ηεθκεξηώλνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά) εάλ βέβαηα ε αίηεζε ππνβιεζεί αξθεηά πην πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Γελ κπνξείηε λα δεηήζεηε παξάηαζε γηα ιόγνπο θόξηνπ εξγαζίαο ή άιισλ ππνρξεώζεσλ θαη θπζηθά νύηε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 17

18 θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. (6) Σξόπνο βαζκνιόγεζεο ε γεληθέο γξακκέο, ε θξηηηθή αλάιπζε επηβξαβεύεηαη. Αλαιπηηθόηεξα θξηηήξηα αλαθνηλώλνληαη ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θάζε ΘΔ. Γπαπηέρ Δξεηάζειρ Οη γξαπηέο εξγαζίεο ζε ζπλδπαζκό κε ζπζηεκαηηθή κειέηε, ζα ζαο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο. Απηό ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηνρεύεηε από ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεηε ηε κειέηε ζαο, είλαη ε θαηαλόεζε θαη όρη ε απνζηήζηζε ηεο ύιεο, ώζηε λα κπνξείηε λα απαληήζεηε ζε ζέκαηα θξίζεσο. Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεηε, όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ηζρύνπλ ηα εμήο: 1. Οη επηηεξεηέο ππνδεηθλύνπλ ζηνπο θνηηεηέο ην πνύ ζα θαζίζνπλ θαη δελ δίλνπλ επεμεγήζεηο νύηε ζρνιηάδνπλ ηα ζέκαηα. 2. Όια ηα έδξαλα ησλ εμεηαδνκέλσλ είλαη θαζαξά από βηβιία, ηζάληεο θαη άζρεην πιηθό. Δπηηξέπνληαη κόλν κνιύβηα, ζηπιό, γνκνιάζηηρεο θαη δηνξζσηηθό. Σα θηλεηά ηειέθσλα ησλ θνηηεηώλ είλαη θιεηζηά θαη επάλσ ζην έδξαλό ηνπο. 3. Οη θνηηεηέο δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ δηάιεηκκα. Δπίζεο, δελ κπνξνύλ λα παξαδώζνπλ ηα γξαπηά ηνπο ή λα θύγνπλ από ηελ αίζνπζα πξηλ από ην πέξαο κίαο ώξαο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ. 4. Η πεξίπησζε αληηγξαθήο (από βηβιίν ή ζεκείσκα ή από άιιν θνηηεηή) θαζώο θαη ζπλνκηιίαο-ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θνηηεηώλ θαηά ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο ζεκαίλεη κεδεληζκό ηνπ γξαπηνύ. Κάζε πεξηζηαηηθό αληηγξαθήο θαηαγξάθεηαη θαη κπνξεί λα έρεη επηπηώζεηο ζηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. 5. Σξόπνο εμέηαζεο θνηηεηώλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο: ηνλ Καλνληζκό πνπδώλ ηνπ ΔΑΠ πξνβιέπεηαη όηη γηα απνδεδεηγκέλα θαη ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο (ζθιήξπλζε 18

19 θαηά πιάθαο, δπζιεμία θ.ά.) πνπ δελ επηηξέπνπλ ζπκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο, νη θνηηεηέο (πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπόκελα από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία έγγξαθα ζην Σκήκα Μεηξώνπ ηνπ ΔΑΠ ( ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά από δηκειή επηηξνπή, πνπ ζα απνηειείηαη από ην κέινο ΔΠ ηνπ θνηηεηή ή ηνλ πληνληζηή θαη από έλα αθόκα κέινο ΔΠ ηεο ΘΔ ηνλ νπνίν ζα νξίδεη ν πληνληζηήο ηεο ΘΔ. Η πξνθνξηθή εμέηαζε ζα γίλεηαη παξάιιεια (ρξνληθά) κε ηηο εμεηάζεηο γηα ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηέο θαη γηα ηελ ίδηα δηάξθεηα, αιιά ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα. Βιβλιοθήκη Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο δαλεηζκνύ θαη δηαδαλεηζκνύ (από άιιεο βηβιηνζήθεο), κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΠ, επηιέγνληαο ην ζύλδεζκν Βιβλιοθήκη: < Φπήζιμα Τηλέθωνα και s Ακαδημαϊκό Πποζωπικό Διεσθσνηής Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος Σποσδών Διοίκηζης Πολιηιζμικών Μονάδων Φηιήκσλ Μπαληηκαξνύδεο Αλ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σσνηονιζηές Θεμαηικών Ενοηήηων ΔΠΜ Θεμαηική Δνόηηηα Σςνηονιζηήρ ΓΠΜ50 Μαξία Κνληνρξήζηνπ Λέθηνξαο ΔΑΠ 19

20 ΓΠΜ51 ΓΠΜ60 ΓΠΜ61 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Γεώξγηνο Γθαληδηάο Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γεώξγηνο Σζνπάλνγινπ Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Φηιήκσλ Μπαληηκαξνύδεο Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Διοικηηικές Υπηρεζίες Υπηπεζία Τηλέθωνο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Σκήκα Μεηξώνπ Φνηηεηώλ ΓΠΜ (42) Σκήκα Δθπαίδεπζεο Μνλάδα Γηαθίλεζεο Γηδαθηηθνύ Τιηθνύ Γξαθείν Γηθηπαθώλ & Πιεξνθνξηαθώλ Τπεξεζηώλ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ΔΑΠ - Γξαθείν Γηαζύλδεζεο

21 Σσνηακηική Ομάδα: Φηιήκσλ Μπαληηκαξνύδεο Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ & πληνληζηήο ΓΠΜ61 Αλ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Μαξία Κνληνρξήζηνπ πληνλίζηξηα ΓΠΜ50-Λέθηνξαο, ΔΑΠ Γεώξγηνο Γθαληδηάο πληνληζηήο ΓΠΜ51 Αλ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γεώξγηνο Σζνπάλνγινπ πληνληζηήο ΓΠΜ60- -Αλ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Πηγές: Γεληθόο Καλνληζκόο ΔΑΠ Οδεγόο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ΓΔΟ 21

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα