ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο"

Transcript

1 ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

2 Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο, αιιά θαη αλειιηπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φιεο ηηο κέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο δαπαλάηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο. Απφ ην Μάην ηνπ 2010 πνπ αλέιαβα ηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ Ξάλζεο δηεξεπλήζακε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είρακε γηα ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Ήδε ζην λνζνθνκείν ππήξρε ε ππνδνκή γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη απέκεηλε ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΠΑ. ηηο αξρέο Ινπιίνπ ηνπ 2010 ε ζχκβαζε ππνγξάθηεθε θαη έθηνηε νη αλάγθεο ζέξκαλζεο θαιχπηνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αληηθαζηζηψληαο ην πεηξέιαην πνπ κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηείην. Σν φθεινο ήηαλ δηπιφ. Αθελφο κελ κεηψζακε θαηά επξψ εηεζίσο ην ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη αθεηέξνπ απηφ επηηεχρζεθε κε ηε ρξήζε ελφο πιηθνχ, θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ. ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα (ΙΟΤΛΙΟ 2010), δεκνζηεχηεθε ε πξφζθιεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα <ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ>. Η ζπκπαξαγσγή ήηαλ κία απφ ηηο δξάζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα απηφ. Ή δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ εηζήγεζε θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, απνθάζηζε λα πξνηείλεη απηφ ην έξγν, εθηηκψληαο φηη κε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο επέλδπζεο ζα ππάξρεη νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο ηάμεο ησλ επξψ ζε φηη αθνξά ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Έηζη μεθίλεζε ν καξαζψληνο γηα ηε ζχληαμε κειέηεο, ππνβνιή ζηα αξκφδηα ππνπξγεία, έγθξηζε, ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. Αο δνχκε φκσο ηη είλαη ε ζπκπαξαγσγή.

3 Η έννοια της Σσμπαραγωγής Με ηνλ φξν πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο (ΗΘ) ζχκθσλα κε ην Ν. 3468/2006, ελλννχκε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα, ζην πιαίζην κφλν κίαο δηεξγαζίαο. Η ηδέα πίζσ απφ ηελ ζπκπαξαγσγή είλαη απιή θαη έρεη σο εμήο: θαηαλαιψλνληαο θάπνην θαχζηκν φπσο π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, βηναέξην, θηλνχκε κία ειεθηξηθή γελλήηξηα ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελψ ε ζεξκφηεηα πνπ απάγεηαη απφ ηελ κεραλή ζπιιέγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε λεξνχ, αέξα θιπ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πξαθηηθή, φπνπ έλαο θεληξηθφο ζηαζκφο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελψ ρξεζηκνπνηεί επηηφπην εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη ζε έλα ζχζηεκα ΗΘ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε ή ςχμε ζηε βηνκεραλία ή ηα θηίξηα. Δπεηδή ε ΗΘ εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεξκφηεηα, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα ραλφηαλ θαηά ηε ζπκβαηηθή δηαθξηηή παξαγσγή ειεθηξηθήο ή κεραληθήο ελέξγεηαο, ε ζπλνιηθή απφδνζε απηψλ ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ (βι. ρήκα 1).

4 Σχήμα 1. Συμβατικό ενεργειακό ςύςτημα ςε ςύγκριςη με ςύςτημα ςυμπαραγωγήσ (Source: Kaareberg 1998)

5 Μνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κε ηζρχ έσο kwe έρνπλ εθαξκνγή ζε ελεξγνβφξα θηίξηα, φπσο κεγάια θηίξηα γξαθείσλ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία, κνπζεία, πνιηηηζηηθά θέληξα θιπ. Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 85% έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 35%. χκθσλα κε ην Ν (ΦΔΚ 8Α/ ), πνπ ελαξκνλίδεη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2004/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004, ε ζπκπαξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10 %), ζε ζχγθξηζε κε ηε ρσξηζηή παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ραξαθηεξίδεηαη σο πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΗΘΤΑ).

6 Δγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ΗΘΤΑ

7 Κάησ απφ πξνυπνζέζεηο ε νηθνλνκία πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηεο ιχζεο ηεο πκπαξαγσγήο ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ απαηηνχληαη ηαπηνρξφλσο κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Η πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο έρεη σο εχινγν απνηέιεζκα ηελ πςειή νηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο έσο θαη 40%, ελψ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 έηε. Όηαλ ιεηηνπξγνχλ παξαιιήισο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο εμαζθαιίδνπλ πςειή αμηνπηζηία παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα θαηαλαισηέο κε απαίηεζε ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο είλαη νη βηνκεραλίεο αιιά θαη θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα φπσο ηα λνζνθνκεία. Αλ κάιηζηα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκε χιε ην θπζηθφ αέξην, ηφηε ε.η.θ. πξνθχπηεη σο έλαο απφ ηνπο νηθνλνκηθφηεξνπο θαη απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κηαο δηεξγαζίαο.

8 Σν θπζηθφ αέξην παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλφκελν κε άιια θαχζηκα (ειαθξχ θαη βαξχ πεηξέιαην (καδνχη)), φπσο ε θαζαξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ, πνπ ζπληεινχλ ζηελ πην αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ηεο κνλάδαο, κε επλντθέο επηπηψζεηο ζηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο. Δπηπιένλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα πξνκήζεηαο θαη απνζήθεπζεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε άιισλ θαπζίκσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ, θαζφζνλ ην θπζηθφ αέξην δηαλέκεηαη ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο κε επζχλε ηεο εηαηξείαο αεξίνπ. Σέινο, ην θπζηθφ αέξην αλακηγλχεηαη εχθνια κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά ζρεδφλ αθίλδπλν, ελψ ηα πξντφληα ηεο θαχζεσο ηνπ είλαη ειεχζεξα ζείνπ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επέξρεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπκπαξαγσγήο, νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αέξησλ ξππαληψλ, φπσο ΝΟx, CO, CO2. Η εκπεηξία ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ απφ ην 1999 ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ΗΘ κε θπζηθφ αέξην, έρνπλ δείμεη φηη νη ελεξγεηαθέο δαπάλεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε, εθφζνλ θαιχπηνληαη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ, ζεξκηθά θνξηία παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ειεθηξηζκνχ θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ππεξβαίλνπλ ηηο εηεζίσο.

9 Πλεονεκτήματα ΣΗΘΥΑ Η ΗΘ βειηηψλεη ηελ παξνρή ελέξγεηαο πξνο φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ηαπηφρξνλα σθειεί ηελ Δζληθή Οηθνλνκία, αθνχ έρεη: Απμεκέλε απφδνζε κεηαηξνπήο θαη ρξήζεο ηεο Δλέξγεηαο. Η ΗΘ είλαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή κνξθή ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Μηθξφηεξεο εθπνκπέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ηνπ CO2, ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ αεξίνπ ζην νπνίν νθείιεηαη ε θιηκαηηθή αιιαγή. εκαληηθή εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, παξέρνληαο πξφζζεηε αληαγσληζηηθφηεηα ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ζεξκφηεηα παξέρνληαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. εκαληηθή επθαηξία ψζηε λα πξνσζεζνχλ απνθεληξσκέλεο ιχζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπνπ νη ζηαζκνί ΗΘ ζρεδηάδνληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο πςειή απφδνζε, απνθεχγνληαο απψιεηεο κεηαθνξάο θαη απμάλνληαο ηελ επειημία ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φηαλ ην θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξην θαχζηκν. Βειηησκέλε αζθάιεηα παξνρήο, πνπ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο νη θαηαλαισηέο λα κείλνπλ ρσξίο ειεθηξηθή ή/ θαη ζεξκηθή ελέξγεηα. Μεησκέλε αλάγθε θαπζίκσλ, ζε ζρέζε κε ηε ρσξηζηή παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο. Απμεκέλε απαζρφιεζε, αθνχ ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ΗΘ δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.

10 Σσμπαραγωγή στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Με ηελ πξφζθιεζε 1.7/ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε», δεηήζακε θαη πήξακε ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδνο ηξηπαξαγσγήο ελέξγεηαο, δειαδή ηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο πςειήο απφδνζεο (ΗΘΤΑ) ζην λνζνθνκείν καο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο κε θπα. Γεληθά, πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα ψξηκε ηερλνινγία δηεζλψο, κε κεγάιε δηείζδπζε εηδηθά ζηελ Κεληξηθή & Βφξεηα Δπξψπε, πνπ εληζρχεηαη πιένλ θαη απφ έλα επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα (Ν.3851/2010).

11 Η εηζήγεζε ηεο πξφηαζεο έγηλε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο, ηεο ζεξκηθήο θαη ηεο ςπθηηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηνπ νθέινπο γηα ην πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, σο θαπζίκνπ, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο NOx, CO θαη CO2. Ήδε, ην πεηξέιαην αληηθαηαζηάζεθε απφ ην θπζηθφ αέξην ζην λνζνθνκείν καο ην θαινθαίξη ηνπ 2010 κε εμαηξεηηθά ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα εηεζίσο.

12 Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν κεραλέο ζπκπαξαγσγήο κεγέζνπο 400 kwe ε θάζε κία, έλαο ςχθηεο απνξξφθεζεο θαη λέν ζχζηεκα BMS (Building Maintenance System). Σν θαχζηκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην θπζηθφ αέξην θαη νη γελλήηξηεο ησλ κεραλψλ ζπκπαξαγσγήο ζα θαηαλαιψλνπλ ζπλνιηθά kw θαπζίκνπ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ζα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί απνθιεηζηηθά ην λνζνθνκείν. Κάζε κεραλή ζα παξάγεη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαπζαεξίσλ ηα νπνία εμέξρνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 500 νc. Η ζπλνιηθή ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη θαη απφ ηηο δχν κεραλέο ζα είλαη 1000 kw θαη ζα δηνρεηεχεηαη κέζσ ελαιιαθηψλ ζην δίθηπν ζέξκαλζεο. Όηαλ ην θαινθαίξη δελ ζα ππάξρεη ζνβαξή ζεξκηθή απαίηεζε, ε ζεξκηθή ελέξγεηα ζα δηνρεηεχεηαη ζε ςχθηε απνξξφθεζεο 350 kw γηα ηελ παξαγσγή ςχμεο θαη ηελ θάιπςε ησλ ςπθηηθψλ αλαγθψλ. Μηα ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηξηπαξαγσγήο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 2.

13 Σχήμα 2. Σύςτημα ΣΗΘ με ψύκτη απορρόφηςησ (πηγή: CENERGY.com)

14 Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνζνθνκείν δελ ρξεηάδεηαη άκεζα ηελ παξαγφκελε ζεξκηθή ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί κία εηδηθή κνλσκέλε δεμακελή (heat accumulator tank), ζηελ νπνία ζα δηνρεηεχεηαη ην λεξφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ είλαη απαξαίηεην. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν κεραλψλ ζπκπαξαγσγήο, ζα ππάξρεη αλάγθε ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΗ κφλν έλα κήλα ην θαινθαίξη (Ινχιηνο) θαη ζε πνζφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ kwh. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε ζηελ επηινγή ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ είλαη νη αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζεξκηθά θνξηία, πξντφλ ζπλεθηίκεζεο ησλ εμήο παξακέηξσλ: Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρχο Βέιηηζηνο ηξφπνο ελζσκάησζεο ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο Δλδερφκελε ηηκνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο ζην κέιινλ.

15 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο, ηνπ ηζίιεξ απνξξφθεζεο θαη ηεο λέαο κνλάδαο θηηξηαθνχ ειέγρνπ (ΒMS) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, ε απφζβεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε 4 ρξφληα θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο ζα είλαη

16 Ουέλη Δθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο, ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο πξνζθέξεη ηα αθφινπζα: Αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ζπλερή ειεθηξνδφηεζε ζπζηεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο Απηνλνκία απφ ηπρφλ δηαθνπέο ηνπ δηθηχνπ Πεξηβαιινληηθφ φθεινο κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ Κνηλσληθή πξνζθνξά αμηνπηζηία ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνψζεζή ηεο ζην επξχ θνηλφ

17 Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδα ΗΘΤΑ ζην Ννζνθνκείν Ξάλζεο, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ιήγεη ζηα κέζα ηνπ Ιαλνπαξίνπ Αλ φια πάλε θαιά εθηηκνχκε φηη κέρξη ηέινπο ηνπ 2014 ε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζα έρεη ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη εμ φζσλ γλσξίδνπκε Σν λνζνθνκείν Ξάλζεο ζα είλαη ην πξψην δεκφζην λνζνθνκείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε ΗΘΤΑ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. ίγνπξα ε πξνζπάζεηα δελ ηειεηψλεη εδψ. Έρνπκε δξφκν λα δηαλχζνπκε γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ελεξγεηαθφ θφζηνο αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Δίλαη φκσο ζίγνπξν, φηη ην Ννζνθνκείν Ξάλζεο βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν.. ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα