ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΡΕΖΟΓΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Ταχυνάκης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με εξειδίκευση στη Λογιστική Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2011

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου Βαγγέλη και Σοφία που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν όλα τα χρόνια της ζωής μου. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Κ.Π. Καβάφης

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ταχυνάκη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής για την αποτελεσματική καθοδήγηση καθώς και την πολύτιμη βοήθεια του στην επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη Σαμαρίνα για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Επιπλέον ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και προϊσταμένους των τμημάτων των νοσοκομείων που δέχτηκαν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Έτσι κατέστη δυνατή η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, χωρίς τα οποία ένα σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τέλος, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια μου, για την ενθάρρυνση, ηθική συμπαράσταση και οικονομική υποστήριξη που μου προσέφεραν όλα τα χρόνια των σπουδών μου. v

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει την σημασία και το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και της λογιστικής τυποποίησης, ενώ παράλληλα, να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Στα πλαίσια της υλοποίησης της, διεξήχθη έρευνα με την διανομή ερωτηματολογίου σε δείγμα 87 διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται στην οικονομική και διοικητική υποδιεύθυνση των δημόσιων Μονάδων Υγείας της Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε εξέταζε α) τα κοινωνικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, β) την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού κατά την διενέργεια προμηθειών και γ) την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του λογισμικού πακέτου S.P.S.S. προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,015) μεταξύ των μεταβλητών «εκπαίδευση» (μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων) και «επιλογή προμηθευτών». Έτσι φάνηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή προμηθευτών. Αξιοσημείωτη είναι και η στατιστικά σημαντική διαφορά που προέκυψε μετά από σύγκριση της μεταβλητής «έτη» (χρόνια εργασίας) με τις ακόλουθες α) «κωδικοποίηση - ταξιθέτηση των λογαριασμών» (p =0,012), β) «καθημερινός έλεγχος συμφωνίας του ταμείου» (p =0,02) και γ) «τρόπος δημιουργίας απολογισμού» (p =0,06), καθώς αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι με πολυετή εμπειρία δεν γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,001) παρουσιάστηκε ανάμεσα στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού (δημόσιο λογιστικό σύστημα) και του απολογισμού (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) γεγονός που αποδεικνύει ότι το διπλογραφικό σύστημα δεν εφαρμόζεται πλήρως στα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα. Η γενίκευση των παραπάνω συμπερασμάτων δεν είναι δυνατή, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος που μελετήθηκε. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν περαιτέρω έρευνες στην προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των δημόσιων Μονάδων Υγείας. vii

5 ABSTRACT The present thesis, entitled Internal Audit and Account Standardization of Health Facilities, is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master degree in Strategic Administrative Accounting and Financial Administration in the Department of Accounting and Finance of the University of Macedonia. The aim of the present thesis is to a) define both the Internal Audit and Account Standardization, b) describe their use and importance, and c) evaluate their possible application in Greek Public Hospitals. As part of this thesis a survey was conducted. A questionnaire was distributed to a sample of 87 administrative employees occupied in the financial and administrative subdivisions of Public Health Facilities of Attica and Central and Western Macedonia. The questionnaire examined: a) the demographic characteristics of participants, b) the existence of an audit mechanism in ordering supplies and c) the application of the double entry bookkeeping system. Acquired data were processed with the S.P.S.S. software package and statistical significance of specific variables were analyzed. The variables studied include: the education level ( education ) and the years of experience ( years ) of administrative employees, the coding and sorting of accounts ( account sorting ), the daily agreement of cash and books ( daily agreement ) and the method of financial assessment is made ( method ). A statistical significance (p=0.015) between education and choice of suppliers was found. This suggests that the education level of administrative employees affects the procedure followed for supplier selection. The significant differences between the following pairs a) years and account sorting (p=0.012), b) years and daily agreement (p=0.02), c) years and method (p=0.006) are also remarkable. These results suggest that employees with many years of experience are not familiar with the double entry bookkeeping system and how it is applied in the Public Health Facilities. Finally, statistical significance (p=0.001) was found between the way hospitals make their budgets (single entry bookkeeping) and their financial reports (double entry bookkeeping). This shows that the double entry bookkeeping system is not fully implemented. The small sample size used in this study does not allow the generalization of these results. However, the present findings should be taken into serious consideration and further research should be conducted towards the improvement of the financial system of Greek Public Hospitals. ix

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Γενική Οργάνωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομική Οργάνωση Μονάδων Υγείας στην Επικράτεια Αρμοδιότητες και Τμηματοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Οικονομική Διαχείριση Νοσοκομειακών Μονάδων Ο ρόλος της Οικονομικής Υπηρεσίας Διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Ιστορική Ανασκόπηση του Ελέγχου Αντικείμενο και Είδη Ελέγχων Σημασία και Αναγκαιότητα της Ελεγκτικής και των Ελέγχων Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου Το Νομικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ο Σκοπός της Εσωτερικός Ελεγκτής Ορισμός Γνώσεις και Δεξιότητες Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) Ορισμός της Ε.Λ.Τ.Ε Αρμοδιότητες της Ε.Λ.Τ.Ε Οργανωτική Δομή της Ε.Λ.Τ.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Η Έννοια και η Διάκριση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Βασικές Αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Η Δομή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες του Λογιστικού Συστήματος Βιβλία και Στοιχεία των Δημόσιων Μονάδων Υγείας Διαχείριση Κρατικών Προμηθειών Ορισμός Βασικές Αρχές των Κρατικών Προμηθειών...35 xi

7 4.4.3 Φορείς Προγραμματισμού των Διαγωνισμών των Κρατικών Προμηθειών Προγραμματισμός Προμηθειών των Μονάδων Υγείας Τρόπος Διενέργειας Προμηθειών Τα Αρμόδια Όργανα Διενέργειας Προμηθειών σε ένα Νοσοκομείο και οι Αρμοδιότητες τους Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Μετάβαση στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Σύγκριση Απλογραφικού-Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Προϋπολογισμός και Διάκριση Εσόδων-Εξόδων Η έννοια του Προϋπολογισμού Οι Βασικές Αρχές Κατάρτισης του Προϋπολογισμού Διαδικασία Κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ταξινόμηση Εσόδων-Εξόδων κατά το Δημόσιο Λογιστικό...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Η Λογιστική Τυποποίηση στις Ελληνικές Μονάδες Υγείας Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών σύμφωνα με το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Τρόπος Λειτουργίας και Συνδεσμολογίας των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού Λογαριασμοί Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Λογαριασμοί Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εξόδων Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εσόδων Σύνδεση Δημόσιου Λογιστικού με Γενική Λογιστική Ενημέρωση Λογαριασμών Εξόδων Αγορά υλικών Αγορά ή Αναβάθμιση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Ανάληψη Υποχρεώσεων Που Δεν Αφορά Παγία ή Αναλώσιμα Μεταβίβαση Πίστωσης σε Δευτερεύοντα Διατάκτη Εξόφληση Λογαριασμού Προμηθευτή Ενημέρωση Λογαριασμού Εσόδων Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες Γενικής Λογιστικής Αρχές Τήρησης των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Ανάπτυξη Λογιστικών Εργασιών Μονάδων Υγείας Λογιστικοποιήση Εσόδων-Εξόδων Κωδικοποίηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Περιεχόμενο και Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Παραδείγματα Λογιστικών Συμφωνιών Παραδείγματα Εγγραφών...88 xii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες της Κοστολόγησης Έννοια, Σκοπός και Παρουσίαση της Αναλυτικής Λογιστικής Τρόπος Λειτουργίας των Αντικριζόμενων Λογαριασμών Παρουσίαση του Λογαριασμού 92 στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας Ανάπτυξη του Λογαριασμού Λειτουργία των Λογαριασμών 94, 96, 97 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: H ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Η Έννοια και ο Σκοπός της Τιμολόγησης Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών Βασικά Χαρακτηριστικά της Τιμολόγησης Υπηρεσιών Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών στο Δημόσιο Νοσοκομείο Οι Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας και οι Μέθοδοι Τιμολόγησης που Εφαρμόζουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΈΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Περιγραφή Ερωτηματολογίου και Σκοπός της Έρευνας Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου Δείγμα και Τεχνική Δειγματοληψίας Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γενικά Στοιχεία Ερωτηματολογίου (Α Μέρος) Εργασιακό Προφίλ (Β Μέρος) Εσωτερικός Έλεγχος (C Μέρος) Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος (D μέρος) Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Κατηγορίας με τις Μεταβλητές Διάταξης Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Διάταξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..141 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ..145 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ xiii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ...50 Πίνακας 2: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π.Υ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...70 Πίνακας 3: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ. 70 Πίνακας 4:ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 5: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 6: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 7: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 9: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 10: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...73 Πίνακας 11: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ...82 Πίνακας 12: ΟΜΙΛΟΣ 19 «ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η ΚΛΑΔΩΝ»...83 Πίνακας 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...83 Πίνακας 14: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ...86 Πίνακας 15: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...87 Πίνακας 16: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΟΔΩΝ...87 Πίνακας 17: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΔΩΝ...87 Πίνακας 18: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...87 Πίνακας 19: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ...87 Πίνακας 20: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 35 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»...87 Πίνακας 21: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ...88 xv

10 Πίνακας 22: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 31 / 12 / ΧΧ...88 Πίνακας 23: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 28 / 2 / ΧΧ...88 Πίνακας 24: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...89 Πίνακας 25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Δ.Ε.Η...89 Πίνακας 26: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ Πίνακας 27: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Πίνακας 28: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πίνακας 29: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας 30: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας 31: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Πίνακας 32: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας 33: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1C Πίνακας 34: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2C Πίνακας 35: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3C Πίνακας 36: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4C Πίνακας 37: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5C Πίνακας 38: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6C Πίνακας 39: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7C Πίνακας 40: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8C Πίνακας 41: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9C Πίνακας 42: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1D Πίνακας 43: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2D Πίνακας 44: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3D Πίνακας 45: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4D Πίνακας 46: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5D Πίνακας 47: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6D Πίνακας 48: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7D Πίνακας 49: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8D xvi

11 Πίνακας 50: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9D Πίνακας 51: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q10D Πίνακας 52: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q11D Πίνακας 53: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q12D Πίνακας 54: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΦΥΛΟ-Q7C» Πίνακας 55: CHI-SQUARE TEST «ΦΥΛΟ Q7C» Πίνακας 56: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Q3C» Πίνακας 57: CHI-SQUARE TEST «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Q3C» Πίνακας 58: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q1D» Πίνακας 59: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q1D» Πίνακας 60: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q5D» Πίνακας 61: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q5D» Πίνακας 62: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q9D» Πίνακας 63: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q11D» Πίνακας 64: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q11D» Πίνακας 65: CHI-SQUARE TEST «ETH-Q11D» Πίνακας 66: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» Πίνακας 67: CHI-SQUARE TEST «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» Πίνακας 68: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» Πίνακας 69: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» Πίνακας 70: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q2D» Πίνακας 71: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 72: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 73: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 74: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» Πίνακας 75: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» Πίνακας 76: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q3C» Πίνακας 77: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q3C» Πίνακας 78: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» Πίνακας 79: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» Πίνακας 80: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» Πίνακας 81: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» Πίνακας 82: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» Πίνακας 83: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» xvii

12 Πίνακας 84: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1C-Q4C» Πίνακας 85: SYMMETRIC MEASURES «Q1C-Q4C» 135 Πίνακας 86: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2C-Q3C» Πίνακας 87: SYMMETRIC MEASURES «Q2C-Q3C» Πίνακας 88: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q6C-Q8C» Πίνακας 89: SYMMETRIC MEASURES«Q6C-Q8C» Πίνακας 90: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1D-Q11D» Πίνακας 91: SYMMETRIC MEASURES «Q1D-Q11D» Πίνακας 92: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2D-Q11D» Πίνακας 93: SYMMETRIC MEASURES «Q2D-Q11D» Πίνακας 94: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q3D-Q10D» Πίνακας 95: SYMMETRIC MEASURES «Q3D-Q10D» Πίνακας 96: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q5D-Q6D» Πίνακας 97: SYMMETRIC MEASURES «Q5D-Q6D» Πίνακας 98: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q7D-Q8D» Πίνακας 99: SYMMETRIC MEASURES «Q7D-Q8D» xviii

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Συχνότητα Φύλου Διάγραμμα 2: Συχνότητα Ηλικίας Διάγραμμα 3: Συχνότητα Εκπαίδευσης Διάγραμμα 4: Συχνότητα Υποδιεύθυνσης Διάγραμμα 5: Συχνότητα Ετών Εργασίας Διάγραμμα 6: Συχνότητα Καθεστώτος Απασχόλησης Διάγραμμα 7: Συχνότητα Σύμβασης Εργασίας Διάγραμμα 8: Συχνότητα Απαντήσεων 1 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 9: Συχνότητα Απαντήσεων 2 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 10: Συχνότητα Απαντήσεων 3 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 11: Συχνότητα Απαντήσεων 4 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 12: Συχνότητα Απαντήσεων 5 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 13: Συχνότητα Απαντήσεων 6 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 14: Συχνότητα Απαντήσεων 7 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 15: Συχνότητα Απαντήσεων 8 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 16: Συχνότητα Απαντήσεων 9 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 17: Συχνότητα Απαντήσεων 1 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 18: Συχνότητα Απαντήσεων 2 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 19: Συχνότητα Απαντήσεων 3 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 20: Συχνότητα Απαντήσεων 4 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 21: Συχνότητα Απαντήσεων 5 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 22: Συχνότητα Απαντήσεων 6 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 23: Συχνότητα Απαντήσεων 7 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 24: Συχνότητα Απαντήσεων 8 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 25: Συχνότητα Απαντήσεων 9 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 26: Συχνότητα Απαντήσεων 10 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 27: Συχνότητα Απαντήσεων 11 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 28: Συχνότητα Απαντήσεων 12 ης Ερώτησης (D μέρος) xix

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ A.P.C. A.S.O.B.A.C. D.R.G. F.A.S.B. G.A.A.S. G.M.D.N. Α.Ε.Π. Α.Π.Υ. Α/Χ Γ.Β.Ε. Γ.Ε.Σ. Γ.Λ.Κ. Δ.Ε.Η. Δ.Ε.Κ.Ο. δηλ. Δ.Μ.Υ. Δ.Ο.Ο.Υ. Δ.Ο.Π. Δ.Π.Υ. Δ.Σ. Δ.Σ.Ε Δ.Υ.ΠΕ. Ε.Γ.Λ.Σ. Ε.Ε. Auditing Practices Committee A Statement Of Basic Auditing Concepts Diagnosis Related Group Financial Accounting Standards Board Generally Accepted Auditing Standards Global Medical Device Nomenclature Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Αποτελέσματα Χρήσης Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικό Επιτελείο Στρατού Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας Δηλαδή Δημόσια Μονάδα Υγείας Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών Διοικητικό Συμβούλιο Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Εκτελεστική Επιτροπή xxi

15 Ε.ΚΕ.ΒΥ.Λ. ΕΛ.ΑΣ. Ε.Λ.Τ.Ε. Ε.Π.Π. Ε.Π.Υ. Ε.Σ. Ε.Σ.Υ. Ε.ΣΥ.Δ.Υ. Ε.Σ.Δ.Υ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Ι.Κ.Α. κ.α. Κ.Α.Ε. Κ.Λ.Σ.Μ.Υ. κ.ο.κ. Μ.Α.Α. Μ.Ε.Θ. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Ελληνική Αστυνομία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Ελεγκτικό Συνέδριο Εθνικό Σύστημα Υγείας Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα Κωδικός Αριθμός Εσόδου-Εξόδου Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας και ούτε ο καθεξής Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ν. Νόμος Ν.Δ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Α.Σ.Α Ο.Γ.Α. Ο.Ο.Σ.Α. Ο.Σ.Ε. Νομοθετικό Διάταγμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος xxii

16 Ο.Π.Α.Δ. Ο.Τ.Α. Π.Δ. ΠΕ.ΣΥ. ΠΕ.ΣΥ.Π. Π.Σ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σ.Λ.Ο.Τ. Σ.Ο.Λ. Σ.Ο.Ε.Λ. Σ.Π.Ε. Υ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προεδρικό Διάταγμα Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Πειθαρχικό Συμβούλιο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης Σώμα Ορκωτών Λογιστών Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης xxiii

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας της «Υγείας» αποτελεί παγκοσμίως τον δείκτη ανάπτυξης του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι των λαών. Παράλληλα, η διάκριση αυτού σε δημόσιο και ιδιωτικό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργάνωσης και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της δημόσιας υγείας είναι αυτός που απασχόλησε και απασχολεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών ανάλογα με τα συστήματα που αυτές επιλέγουν να εφαρμόσουν. Η υγεία λοιπόν, προϋποθέτει ένα σύστημα αποτελεσματικότητας, καθώς και ένα συγκερασμό οικονομικών, διοικητικών και επιστημονικών πράξεων. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους στόχους τους στο τομέα της υγείας συναντούν δυσκολίες, οι οποίες ποικίλουν από χώρα σε χώρα ως προς το εύρος τους. Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αποτελεί, αναμφισβήτητα για όλα τα κράτη, η αύξηση της δαπάνης (το κόστος στην παροχή υπηρεσιών) σε συνδυασμό με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και την βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες υγείας απορροφούν σήμερα πάνω από το 9% του Α.Ε.Π. και απασχολούν το 4,5% του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το ποσοστό των δαπανών υγείας που διατίθενται για νοσοκομειακή περίθαλψη είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται περίπου στο 60%. Ενώ παράλληλα, η διόγκωση των δαπανών στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα υγειονομικής πολιτικής. Ωστόσο, το ελληνικό κράτος και οι φορείς αυτού δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, πολιτικές ελέγχου του κόστους. Με αποτέλεσμα, ο τομέας της υγείας να εξακολουθεί να επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία και οικονομία υπέρμετρα σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η αύξηση των δαπανών υγείας, η χαμηλή χρηματοδότηση από την κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα στον νοσοκομειακό τομέα, η απουσία της διοίκησης, σε συνδυασμό με την απουσία μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης και αυτοελέγχου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας. Η εφαρμογή λοιπόν, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου παράλληλα με τη χρήση ενός σύγχρονού, ολοκληρωμένου και δοκιμασμένου πληροφοριακού συστήματος, του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 1

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 1.1 Γενικά ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού απαιτεί τον προσδιορισμό των οργάνων διοίκησης και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τον καθορισμό των ευθυνών τους. Χρήσιμο είναι λοιπόν, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της οργανωτικής διάρθρωσης και τμηματοποίησης των οικονομικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα υγείας. 1.2 Γενική Οργάνωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το Π.Δ. 95/2000 ΦΕΚ 76 Α διαιρείται σε πέντε (5) Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες με την σειρά τους διαιρούνται σε είκοσι (20) Διευθύνσεις με ανάλογα τμήματα και γραφεία. Πιο συγκεκριμένα οι Γενικές Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας, η οποία υποδιαιρείται σε τέσσερις Διευθύνσεις: α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, β) Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, γ) Ψυχικής Υγείας, δ) Προσωπικού Νομικών Προσώπων, με δύο (2) έως πέντε (5) τμήματα η κάθε μία 2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις Διευθύνσεις: α) Δημόσιας Υγιεινής, β) Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, γ) Φαρμάκων και Φαρμακείων, δ) Συντονισμού και Συνεργασίας με Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με τρία (3) έως έξι (6) τμήματα η κάθε μια 3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, η οποία διακρίνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Προσωπικού, β) Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) Οργάνωσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής, δ) Οικονομικού, ε) Προμηθειών, ζ) Διεθνών Σχέσεων, η) Τεχνικών Υπηρεσιών, θ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τρία (3) έως έξι (6) τμήματα η κάθε μία 3

19 4. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία απαρτίζεται από τις Διευθύνσεις: α) Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης, γ) Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με δύο (2) έως τρία (3) τμήματα η κάθε μία 5. Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, η οποία διακρίνεται σε τέσσερις (4) Διευθύνσεις: α) Προστασίας Οικογένειας, β) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, γ) Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες (με 3 τμήματα η κάθε μία) και σε ένα ανεξάρτητο Τμήμα, το Τμήμα Προσωπικού Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Εκτός όμως, από τις Γενικές και τις επιμέρους Διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν υπάρχουν και υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στις αρμοδιότητες του υπουργού ή μέσω αυτού στον γενικό γραμματέα μερικές από τις οποίες είναι το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Ε.Σ.Υ.Δ.Υ., η Ε.Σ.Δ.Υ., το τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, το γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.α. 1.3 Οικονομική Οργάνωση Μονάδων Υγείας στην Επικράτεια Η Διεύθυνση Οικονομικού που όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ανήκει στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1. Γενικού Προϋπολογισμού Προγραμματισμού 2. Δημόσιων Επενδύσεων 3. Προϋπολογισμού Ελέγχου Νοσοκομείων 4. Αμοιβών Προσωπικού Νοσοκομείων Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών που και αυτή υπάγεται στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών αποτελείται από τα τμήματα: 1. Προγραμμάτων Προμηθειών 2. Εκτέλεσης Προμηθειών 3. Κοστολόγησης Προμηθειών 4. Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σύμφωνα με τον Ν.2889/01 που αναφέρεται στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονομικές Περιφέρειες (17 στο σύνολο) και σε κάθε μια από αυτές ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακό Σύστημα Υγείας» - (ΠΕ.ΣΥ.). Από το 2003 δημιουργούνται και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 4

20 Πρόνοιας (ΠΕ.ΣΥΠ.), οι οποίες το 2005 μετονομάζονται σε Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). Δυο χρόνια αργότερα με την θέσπιση του Ν. 3527/2007, οι Δ.Υ.ΠΕ. μειώνονται από 17 σε 7. Η οργάνωση της (Δ.Υ.ΠΕ.), έτσι όπως ορίζεται από τον Ν. 3329/05 περί συστάσεως και λειτουργίας των (Δ.Υ.ΠΕ.), αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) διευθύνσεις και τρία (3) γραφεία: A. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης b. Τμήμα Βελτίωσης Ελέγχου Ποιότητας c. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης B. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης b. Τμήμα Προμηθειών C. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων b. Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών c. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων D. Διεύθυνση Πληροφορικής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής b. Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής E. Το Γραφείο Διοικητή F. Το Νομικό Γραφείο G. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 1.4 Αρμοδιότητες και Τμηματοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης (Δ.Ο.Ο.Υ.) σύμφωνα με τον Ν. 3329/05 είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της Δ.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόμενων από αυτήν Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. (π.χ. νοσοκομεία). 5

21 1.4.1 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης αναπτύσσει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των εποπτευόμενων από αυτήν μονάδων. Για την υποστήριξη της Δ.Υ.ΠΕ., το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 : i. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας ii. Συντάσσει εγκαίρως και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έναρξης έτους της Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού iii. Παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό iv. Καταρτίζει τον απολογισμό του έτους, ενώ παράλληλα, αιτιολογεί την κίνηση των εσόδων-εξόδων (Κ.Α.Ε.) μέσω του δημόσιου λογιστικού, αλλά και των οικονομικών στοιχείων που έχει από την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος v. Εκδίδει εντάλματα προπληρωμής και πληρωμής vi. Εκδίδει εντάλματα και γραμμάτια παρακρατηθέντος φόρου και λοιπών κρατήσεων των προμηθευτών vii. Εκδίδει συγκεντρωτικές καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και τις αποστέλλει στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο viii. Είναι αρμόδιο για τις πληρωμές, εισπράξεις και εκδίδει επιταγές ix. Αναλαμβάνει τον έλεγχο συμφωνίας του ταμειακού υπολοίπου με τα αντίγραφα κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών x. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό μισθοδοσίας των εργαζομένων xi. Αναλαμβάνει την προετοιμασία, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων της μισθοδοσίας προσωπικού xii. Εκδίδει εντάλματα μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου Παράλληλα, για την υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης: i. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στην σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών, και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση ii. Ελέγχει τους απολογισμούς και ισολογισμούς 1 Πολύζος Μ., (2007) 6

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα