ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΡΕΖΟΓΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Ταχυνάκης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με εξειδίκευση στη Λογιστική Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2011

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου Βαγγέλη και Σοφία που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν όλα τα χρόνια της ζωής μου. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Κ.Π. Καβάφης

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ταχυνάκη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής για την αποτελεσματική καθοδήγηση καθώς και την πολύτιμη βοήθεια του στην επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη Σαμαρίνα για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Επιπλέον ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και προϊσταμένους των τμημάτων των νοσοκομείων που δέχτηκαν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Έτσι κατέστη δυνατή η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, χωρίς τα οποία ένα σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τέλος, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια μου, για την ενθάρρυνση, ηθική συμπαράσταση και οικονομική υποστήριξη που μου προσέφεραν όλα τα χρόνια των σπουδών μου. v

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει την σημασία και το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και της λογιστικής τυποποίησης, ενώ παράλληλα, να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Στα πλαίσια της υλοποίησης της, διεξήχθη έρευνα με την διανομή ερωτηματολογίου σε δείγμα 87 διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται στην οικονομική και διοικητική υποδιεύθυνση των δημόσιων Μονάδων Υγείας της Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε εξέταζε α) τα κοινωνικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, β) την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού κατά την διενέργεια προμηθειών και γ) την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του λογισμικού πακέτου S.P.S.S. προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,015) μεταξύ των μεταβλητών «εκπαίδευση» (μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων) και «επιλογή προμηθευτών». Έτσι φάνηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή προμηθευτών. Αξιοσημείωτη είναι και η στατιστικά σημαντική διαφορά που προέκυψε μετά από σύγκριση της μεταβλητής «έτη» (χρόνια εργασίας) με τις ακόλουθες α) «κωδικοποίηση - ταξιθέτηση των λογαριασμών» (p =0,012), β) «καθημερινός έλεγχος συμφωνίας του ταμείου» (p =0,02) και γ) «τρόπος δημιουργίας απολογισμού» (p =0,06), καθώς αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι με πολυετή εμπειρία δεν γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,001) παρουσιάστηκε ανάμεσα στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού (δημόσιο λογιστικό σύστημα) και του απολογισμού (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) γεγονός που αποδεικνύει ότι το διπλογραφικό σύστημα δεν εφαρμόζεται πλήρως στα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα. Η γενίκευση των παραπάνω συμπερασμάτων δεν είναι δυνατή, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος που μελετήθηκε. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν περαιτέρω έρευνες στην προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των δημόσιων Μονάδων Υγείας. vii

5 ABSTRACT The present thesis, entitled Internal Audit and Account Standardization of Health Facilities, is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master degree in Strategic Administrative Accounting and Financial Administration in the Department of Accounting and Finance of the University of Macedonia. The aim of the present thesis is to a) define both the Internal Audit and Account Standardization, b) describe their use and importance, and c) evaluate their possible application in Greek Public Hospitals. As part of this thesis a survey was conducted. A questionnaire was distributed to a sample of 87 administrative employees occupied in the financial and administrative subdivisions of Public Health Facilities of Attica and Central and Western Macedonia. The questionnaire examined: a) the demographic characteristics of participants, b) the existence of an audit mechanism in ordering supplies and c) the application of the double entry bookkeeping system. Acquired data were processed with the S.P.S.S. software package and statistical significance of specific variables were analyzed. The variables studied include: the education level ( education ) and the years of experience ( years ) of administrative employees, the coding and sorting of accounts ( account sorting ), the daily agreement of cash and books ( daily agreement ) and the method of financial assessment is made ( method ). A statistical significance (p=0.015) between education and choice of suppliers was found. This suggests that the education level of administrative employees affects the procedure followed for supplier selection. The significant differences between the following pairs a) years and account sorting (p=0.012), b) years and daily agreement (p=0.02), c) years and method (p=0.006) are also remarkable. These results suggest that employees with many years of experience are not familiar with the double entry bookkeeping system and how it is applied in the Public Health Facilities. Finally, statistical significance (p=0.001) was found between the way hospitals make their budgets (single entry bookkeeping) and their financial reports (double entry bookkeeping). This shows that the double entry bookkeeping system is not fully implemented. The small sample size used in this study does not allow the generalization of these results. However, the present findings should be taken into serious consideration and further research should be conducted towards the improvement of the financial system of Greek Public Hospitals. ix

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Γενική Οργάνωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομική Οργάνωση Μονάδων Υγείας στην Επικράτεια Αρμοδιότητες και Τμηματοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Οικονομική Διαχείριση Νοσοκομειακών Μονάδων Ο ρόλος της Οικονομικής Υπηρεσίας Διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Ιστορική Ανασκόπηση του Ελέγχου Αντικείμενο και Είδη Ελέγχων Σημασία και Αναγκαιότητα της Ελεγκτικής και των Ελέγχων Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου Το Νομικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ο Σκοπός της Εσωτερικός Ελεγκτής Ορισμός Γνώσεις και Δεξιότητες Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) Ορισμός της Ε.Λ.Τ.Ε Αρμοδιότητες της Ε.Λ.Τ.Ε Οργανωτική Δομή της Ε.Λ.Τ.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενικά Η Έννοια και η Διάκριση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Βασικές Αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Η Δομή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες του Λογιστικού Συστήματος Βιβλία και Στοιχεία των Δημόσιων Μονάδων Υγείας Διαχείριση Κρατικών Προμηθειών Ορισμός Βασικές Αρχές των Κρατικών Προμηθειών...35 xi

7 4.4.3 Φορείς Προγραμματισμού των Διαγωνισμών των Κρατικών Προμηθειών Προγραμματισμός Προμηθειών των Μονάδων Υγείας Τρόπος Διενέργειας Προμηθειών Τα Αρμόδια Όργανα Διενέργειας Προμηθειών σε ένα Νοσοκομείο και οι Αρμοδιότητες τους Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Μετάβαση στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Σύγκριση Απλογραφικού-Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Προϋπολογισμός και Διάκριση Εσόδων-Εξόδων Η έννοια του Προϋπολογισμού Οι Βασικές Αρχές Κατάρτισης του Προϋπολογισμού Διαδικασία Κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ταξινόμηση Εσόδων-Εξόδων κατά το Δημόσιο Λογιστικό...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Η Λογιστική Τυποποίηση στις Ελληνικές Μονάδες Υγείας Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών σύμφωνα με το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Τρόπος Λειτουργίας και Συνδεσμολογίας των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού Λογαριασμοί Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Λογαριασμοί Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εξόδων Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εσόδων Σύνδεση Δημόσιου Λογιστικού με Γενική Λογιστική Ενημέρωση Λογαριασμών Εξόδων Αγορά υλικών Αγορά ή Αναβάθμιση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Ανάληψη Υποχρεώσεων Που Δεν Αφορά Παγία ή Αναλώσιμα Μεταβίβαση Πίστωσης σε Δευτερεύοντα Διατάκτη Εξόφληση Λογαριασμού Προμηθευτή Ενημέρωση Λογαριασμού Εσόδων Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες Γενικής Λογιστικής Αρχές Τήρησης των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Ανάπτυξη Λογιστικών Εργασιών Μονάδων Υγείας Λογιστικοποιήση Εσόδων-Εξόδων Κωδικοποίηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Περιεχόμενο και Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Παραδείγματα Λογιστικών Συμφωνιών Παραδείγματα Εγγραφών...88 xii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Βασικές Έννοιες της Κοστολόγησης Έννοια, Σκοπός και Παρουσίαση της Αναλυτικής Λογιστικής Τρόπος Λειτουργίας των Αντικριζόμενων Λογαριασμών Παρουσίαση του Λογαριασμού 92 στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας Ανάπτυξη του Λογαριασμού Λειτουργία των Λογαριασμών 94, 96, 97 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: H ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Η Έννοια και ο Σκοπός της Τιμολόγησης Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών Βασικά Χαρακτηριστικά της Τιμολόγησης Υπηρεσιών Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών στο Δημόσιο Νοσοκομείο Οι Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας και οι Μέθοδοι Τιμολόγησης που Εφαρμόζουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΈΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γενικά Περιγραφή Ερωτηματολογίου και Σκοπός της Έρευνας Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου Δείγμα και Τεχνική Δειγματοληψίας Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γενικά Στοιχεία Ερωτηματολογίου (Α Μέρος) Εργασιακό Προφίλ (Β Μέρος) Εσωτερικός Έλεγχος (C Μέρος) Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος (D μέρος) Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Κατηγορίας με τις Μεταβλητές Διάταξης Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Διάταξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..141 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ..145 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ xiii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ...50 Πίνακας 2: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π.Υ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...70 Πίνακας 3: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ. 70 Πίνακας 4:ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 5: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 6: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ...71 Πίνακας 7: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 9: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ... //... // 20..(Ημερομηνία)...72 Πίνακας 10: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ... //... // 20..(Ημερομηνία)...73 Πίνακας 11: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ...82 Πίνακας 12: ΟΜΙΛΟΣ 19 «ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η ΚΛΑΔΩΝ»...83 Πίνακας 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ...83 Πίνακας 14: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ...86 Πίνακας 15: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...87 Πίνακας 16: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΟΔΩΝ...87 Πίνακας 17: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΔΩΝ...87 Πίνακας 18: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...87 Πίνακας 19: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ...87 Πίνακας 20: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 35 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ»...87 Πίνακας 21: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ...88 xv

10 Πίνακας 22: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 31 / 12 / ΧΧ...88 Πίνακας 23: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 28 / 2 / ΧΧ...88 Πίνακας 24: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...89 Πίνακας 25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Δ.Ε.Η...89 Πίνακας 26: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ Πίνακας 27: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Πίνακας 28: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πίνακας 29: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας 30: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πίνακας 31: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Πίνακας 32: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας 33: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1C Πίνακας 34: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2C Πίνακας 35: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3C Πίνακας 36: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4C Πίνακας 37: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5C Πίνακας 38: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6C Πίνακας 39: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7C Πίνακας 40: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8C Πίνακας 41: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9C Πίνακας 42: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1D Πίνακας 43: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2D Πίνακας 44: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3D Πίνακας 45: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4D Πίνακας 46: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5D Πίνακας 47: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6D Πίνακας 48: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7D Πίνακας 49: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8D xvi

11 Πίνακας 50: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9D Πίνακας 51: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q10D Πίνακας 52: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q11D Πίνακας 53: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q12D Πίνακας 54: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΦΥΛΟ-Q7C» Πίνακας 55: CHI-SQUARE TEST «ΦΥΛΟ Q7C» Πίνακας 56: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Q3C» Πίνακας 57: CHI-SQUARE TEST «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Q3C» Πίνακας 58: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q1D» Πίνακας 59: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q1D» Πίνακας 60: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q5D» Πίνακας 61: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q5D» Πίνακας 62: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q9D» Πίνακας 63: CHI-SQUARE TEST «ΕΤΗ-Q11D» Πίνακας 64: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q11D» Πίνακας 65: CHI-SQUARE TEST «ETH-Q11D» Πίνακας 66: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» Πίνακας 67: CHI-SQUARE TEST «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» Πίνακας 68: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» Πίνακας 69: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» Πίνακας 70: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q2D» Πίνακας 71: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 72: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 73: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» Πίνακας 74: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» Πίνακας 75: CHI-SQUARE TEST «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» Πίνακας 76: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q3C» Πίνακας 77: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q3C» Πίνακας 78: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» Πίνακας 79: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» Πίνακας 80: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» Πίνακας 81: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» Πίνακας 82: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» Πίνακας 83: CHI-SQUARE TEST «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» xvii

12 Πίνακας 84: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1C-Q4C» Πίνακας 85: SYMMETRIC MEASURES «Q1C-Q4C» 135 Πίνακας 86: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2C-Q3C» Πίνακας 87: SYMMETRIC MEASURES «Q2C-Q3C» Πίνακας 88: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q6C-Q8C» Πίνακας 89: SYMMETRIC MEASURES«Q6C-Q8C» Πίνακας 90: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1D-Q11D» Πίνακας 91: SYMMETRIC MEASURES «Q1D-Q11D» Πίνακας 92: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2D-Q11D» Πίνακας 93: SYMMETRIC MEASURES «Q2D-Q11D» Πίνακας 94: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q3D-Q10D» Πίνακας 95: SYMMETRIC MEASURES «Q3D-Q10D» Πίνακας 96: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q5D-Q6D» Πίνακας 97: SYMMETRIC MEASURES «Q5D-Q6D» Πίνακας 98: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q7D-Q8D» Πίνακας 99: SYMMETRIC MEASURES «Q7D-Q8D» xviii

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Συχνότητα Φύλου Διάγραμμα 2: Συχνότητα Ηλικίας Διάγραμμα 3: Συχνότητα Εκπαίδευσης Διάγραμμα 4: Συχνότητα Υποδιεύθυνσης Διάγραμμα 5: Συχνότητα Ετών Εργασίας Διάγραμμα 6: Συχνότητα Καθεστώτος Απασχόλησης Διάγραμμα 7: Συχνότητα Σύμβασης Εργασίας Διάγραμμα 8: Συχνότητα Απαντήσεων 1 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 9: Συχνότητα Απαντήσεων 2 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 10: Συχνότητα Απαντήσεων 3 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 11: Συχνότητα Απαντήσεων 4 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 12: Συχνότητα Απαντήσεων 5 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 13: Συχνότητα Απαντήσεων 6 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 14: Συχνότητα Απαντήσεων 7 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 15: Συχνότητα Απαντήσεων 8 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 16: Συχνότητα Απαντήσεων 9 ης Ερώτησης (C μέρος) Διάγραμμα 17: Συχνότητα Απαντήσεων 1 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 18: Συχνότητα Απαντήσεων 2 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 19: Συχνότητα Απαντήσεων 3 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 20: Συχνότητα Απαντήσεων 4 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 21: Συχνότητα Απαντήσεων 5 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 22: Συχνότητα Απαντήσεων 6 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 23: Συχνότητα Απαντήσεων 7 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 24: Συχνότητα Απαντήσεων 8 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 25: Συχνότητα Απαντήσεων 9 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 26: Συχνότητα Απαντήσεων 10 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 27: Συχνότητα Απαντήσεων 11 ης Ερώτησης (D μέρος) Διάγραμμα 28: Συχνότητα Απαντήσεων 12 ης Ερώτησης (D μέρος) xix

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ A.P.C. A.S.O.B.A.C. D.R.G. F.A.S.B. G.A.A.S. G.M.D.N. Α.Ε.Π. Α.Π.Υ. Α/Χ Γ.Β.Ε. Γ.Ε.Σ. Γ.Λ.Κ. Δ.Ε.Η. Δ.Ε.Κ.Ο. δηλ. Δ.Μ.Υ. Δ.Ο.Ο.Υ. Δ.Ο.Π. Δ.Π.Υ. Δ.Σ. Δ.Σ.Ε Δ.Υ.ΠΕ. Ε.Γ.Λ.Σ. Ε.Ε. Auditing Practices Committee A Statement Of Basic Auditing Concepts Diagnosis Related Group Financial Accounting Standards Board Generally Accepted Auditing Standards Global Medical Device Nomenclature Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Αποτελέσματα Χρήσης Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικό Επιτελείο Στρατού Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας Δηλαδή Δημόσια Μονάδα Υγείας Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών Διοικητικό Συμβούλιο Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Εκτελεστική Επιτροπή xxi

15 Ε.ΚΕ.ΒΥ.Λ. ΕΛ.ΑΣ. Ε.Λ.Τ.Ε. Ε.Π.Π. Ε.Π.Υ. Ε.Σ. Ε.Σ.Υ. Ε.ΣΥ.Δ.Υ. Ε.Σ.Δ.Υ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Ι.Κ.Α. κ.α. Κ.Α.Ε. Κ.Λ.Σ.Μ.Υ. κ.ο.κ. Μ.Α.Α. Μ.Ε.Θ. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Ελληνική Αστυνομία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών Επιτροπή Προμηθειών Υγείας Ελεγκτικό Συνέδριο Εθνικό Σύστημα Υγείας Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα Κωδικός Αριθμός Εσόδου-Εξόδου Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας και ούτε ο καθεξής Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ν. Νόμος Ν.Δ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Α.Σ.Α Ο.Γ.Α. Ο.Ο.Σ.Α. Ο.Σ.Ε. Νομοθετικό Διάταγμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος xxii

16 Ο.Π.Α.Δ. Ο.Τ.Α. Π.Δ. ΠΕ.ΣΥ. ΠΕ.ΣΥ.Π. Π.Σ. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σ.Λ.Ο.Τ. Σ.Ο.Λ. Σ.Ο.Ε.Λ. Σ.Π.Ε. Υ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προεδρικό Διάταγμα Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Πειθαρχικό Συμβούλιο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης Σώμα Ορκωτών Λογιστών Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης xxiii

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας της «Υγείας» αποτελεί παγκοσμίως τον δείκτη ανάπτυξης του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι των λαών. Παράλληλα, η διάκριση αυτού σε δημόσιο και ιδιωτικό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργάνωσης και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της δημόσιας υγείας είναι αυτός που απασχόλησε και απασχολεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών ανάλογα με τα συστήματα που αυτές επιλέγουν να εφαρμόσουν. Η υγεία λοιπόν, προϋποθέτει ένα σύστημα αποτελεσματικότητας, καθώς και ένα συγκερασμό οικονομικών, διοικητικών και επιστημονικών πράξεων. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους στόχους τους στο τομέα της υγείας συναντούν δυσκολίες, οι οποίες ποικίλουν από χώρα σε χώρα ως προς το εύρος τους. Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αποτελεί, αναμφισβήτητα για όλα τα κράτη, η αύξηση της δαπάνης (το κόστος στην παροχή υπηρεσιών) σε συνδυασμό με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και την βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες υγείας απορροφούν σήμερα πάνω από το 9% του Α.Ε.Π. και απασχολούν το 4,5% του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το ποσοστό των δαπανών υγείας που διατίθενται για νοσοκομειακή περίθαλψη είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται περίπου στο 60%. Ενώ παράλληλα, η διόγκωση των δαπανών στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα υγειονομικής πολιτικής. Ωστόσο, το ελληνικό κράτος και οι φορείς αυτού δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, πολιτικές ελέγχου του κόστους. Με αποτέλεσμα, ο τομέας της υγείας να εξακολουθεί να επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία και οικονομία υπέρμετρα σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η αύξηση των δαπανών υγείας, η χαμηλή χρηματοδότηση από την κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα στον νοσοκομειακό τομέα, η απουσία της διοίκησης, σε συνδυασμό με την απουσία μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης και αυτοελέγχου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας. Η εφαρμογή λοιπόν, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου παράλληλα με τη χρήση ενός σύγχρονού, ολοκληρωμένου και δοκιμασμένου πληροφοριακού συστήματος, του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 1

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 1.1 Γενικά ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού απαιτεί τον προσδιορισμό των οργάνων διοίκησης και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τον καθορισμό των ευθυνών τους. Χρήσιμο είναι λοιπόν, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της οργανωτικής διάρθρωσης και τμηματοποίησης των οικονομικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα υγείας. 1.2 Γενική Οργάνωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το Π.Δ. 95/2000 ΦΕΚ 76 Α διαιρείται σε πέντε (5) Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες με την σειρά τους διαιρούνται σε είκοσι (20) Διευθύνσεις με ανάλογα τμήματα και γραφεία. Πιο συγκεκριμένα οι Γενικές Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας, η οποία υποδιαιρείται σε τέσσερις Διευθύνσεις: α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, β) Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, γ) Ψυχικής Υγείας, δ) Προσωπικού Νομικών Προσώπων, με δύο (2) έως πέντε (5) τμήματα η κάθε μία 2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις Διευθύνσεις: α) Δημόσιας Υγιεινής, β) Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, γ) Φαρμάκων και Φαρμακείων, δ) Συντονισμού και Συνεργασίας με Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με τρία (3) έως έξι (6) τμήματα η κάθε μια 3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, η οποία διακρίνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Προσωπικού, β) Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) Οργάνωσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής, δ) Οικονομικού, ε) Προμηθειών, ζ) Διεθνών Σχέσεων, η) Τεχνικών Υπηρεσιών, θ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τρία (3) έως έξι (6) τμήματα η κάθε μία 3

19 4. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία απαρτίζεται από τις Διευθύνσεις: α) Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης, γ) Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με δύο (2) έως τρία (3) τμήματα η κάθε μία 5. Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, η οποία διακρίνεται σε τέσσερις (4) Διευθύνσεις: α) Προστασίας Οικογένειας, β) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, γ) Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες (με 3 τμήματα η κάθε μία) και σε ένα ανεξάρτητο Τμήμα, το Τμήμα Προσωπικού Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Εκτός όμως, από τις Γενικές και τις επιμέρους Διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν υπάρχουν και υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στις αρμοδιότητες του υπουργού ή μέσω αυτού στον γενικό γραμματέα μερικές από τις οποίες είναι το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Ε.Σ.Υ.Δ.Υ., η Ε.Σ.Δ.Υ., το τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, το γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.α. 1.3 Οικονομική Οργάνωση Μονάδων Υγείας στην Επικράτεια Η Διεύθυνση Οικονομικού που όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ανήκει στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1. Γενικού Προϋπολογισμού Προγραμματισμού 2. Δημόσιων Επενδύσεων 3. Προϋπολογισμού Ελέγχου Νοσοκομείων 4. Αμοιβών Προσωπικού Νοσοκομείων Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών που και αυτή υπάγεται στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών αποτελείται από τα τμήματα: 1. Προγραμμάτων Προμηθειών 2. Εκτέλεσης Προμηθειών 3. Κοστολόγησης Προμηθειών 4. Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σύμφωνα με τον Ν.2889/01 που αναφέρεται στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονομικές Περιφέρειες (17 στο σύνολο) και σε κάθε μια από αυτές ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακό Σύστημα Υγείας» - (ΠΕ.ΣΥ.). Από το 2003 δημιουργούνται και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 4

20 Πρόνοιας (ΠΕ.ΣΥΠ.), οι οποίες το 2005 μετονομάζονται σε Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). Δυο χρόνια αργότερα με την θέσπιση του Ν. 3527/2007, οι Δ.Υ.ΠΕ. μειώνονται από 17 σε 7. Η οργάνωση της (Δ.Υ.ΠΕ.), έτσι όπως ορίζεται από τον Ν. 3329/05 περί συστάσεως και λειτουργίας των (Δ.Υ.ΠΕ.), αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) διευθύνσεις και τρία (3) γραφεία: A. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης b. Τμήμα Βελτίωσης Ελέγχου Ποιότητας c. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης B. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης b. Τμήμα Προμηθειών C. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων b. Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών c. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων D. Διεύθυνση Πληροφορικής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: a. Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής b. Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής E. Το Γραφείο Διοικητή F. Το Νομικό Γραφείο G. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 1.4 Αρμοδιότητες και Τμηματοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης (Δ.Ο.Ο.Υ.) σύμφωνα με τον Ν. 3329/05 είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της Δ.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόμενων από αυτήν Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. (π.χ. νοσοκομεία). 5

21 1.4.1 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης αναπτύσσει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των εποπτευόμενων από αυτήν μονάδων. Για την υποστήριξη της Δ.Υ.ΠΕ., το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 : i. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας ii. Συντάσσει εγκαίρως και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έναρξης έτους της Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού iii. Παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό iv. Καταρτίζει τον απολογισμό του έτους, ενώ παράλληλα, αιτιολογεί την κίνηση των εσόδων-εξόδων (Κ.Α.Ε.) μέσω του δημόσιου λογιστικού, αλλά και των οικονομικών στοιχείων που έχει από την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος v. Εκδίδει εντάλματα προπληρωμής και πληρωμής vi. Εκδίδει εντάλματα και γραμμάτια παρακρατηθέντος φόρου και λοιπών κρατήσεων των προμηθευτών vii. Εκδίδει συγκεντρωτικές καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και τις αποστέλλει στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο viii. Είναι αρμόδιο για τις πληρωμές, εισπράξεις και εκδίδει επιταγές ix. Αναλαμβάνει τον έλεγχο συμφωνίας του ταμειακού υπολοίπου με τα αντίγραφα κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών x. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό μισθοδοσίας των εργαζομένων xi. Αναλαμβάνει την προετοιμασία, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων της μισθοδοσίας προσωπικού xii. Εκδίδει εντάλματα μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου Παράλληλα, για την υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης: i. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στην σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών, και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση ii. Ελέγχει τους απολογισμούς και ισολογισμούς 1 Πολύζος Μ., (2007) 6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ειδίκευση Κοστολόγηση και Ελεγκτική Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Κύριοι Κλάδοι Απασχόλησης στο Λογιστικό Επάγγελμα 1. Λογιστής Φοροτεχνικός 2. Κοστολόγος Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα