Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 2ο Φυλλάδιο - Οµαλή Κυκλική Κίνηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 2ο Φυλλάδιο - Οµαλή Κυκλική Κίνηση"

Transcript

1 Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού - Οµαλή Κυκλική Κίνηση Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Οι έννοιες που σχετίζονται µε την µελέτη της κυκλικής κίνησης είναι ϐασικές για την µελέτη σύνθετων κινήσεων σωµάτων. Στην Γ Λυκείου ϑα αναπτυχθούν αναλυτικά οι µέθοδοι για την µελέτη αυτών των κινήσεων. Παρακάτω παραθέτω ϐασικές έννοιες για την µελέτη της Οµαλής Κυκλικής κίνησης που ϑα µας είναι χρήσιµες και αργότερα. 1. Περιοδικά Φαινόµενα Ονοµάζονται τα ϕαινόµενα που επαναλαµβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Τέτοια ϕαινόµενα είναι η κυκλική οµαλή κίνηση, η κίνηση του εκκρεµούς κ.ά. Κάθε περιοδικό ϕαινόµενο χαρακτηρίζεται από την Περίοδο (T ) και τη Συχνότητα (f) του. ˆ Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού ϕαινοµένου είναι ο χρόνος που απαιτείται για µια πλήρη επανάληψη του ϕαινοµένου. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις του ϕαινοµένου, τότε η περίοδος είναι ίση µε το πηλίκο : T = t N (1) Μονάδα µέτρησης της περιόδου είναι το 1 s. ˆ Συχνότητα (f) ενός περιοδικού ϕαινοµένου είναι το πηλίκο του αριθ- µού Ν των επαναλήψεων του ϕαινοµένου σε ορισµένο χρόνο t, προς το χρόνο t. ηλαδή : f = N t Μονάδα µέτρησης της συχνότητας είναι το 1 Hz ή 1 s 1 1 (2)

2 Από τον ορισµό τους, τα µεγέθη περίοδος και συχνότητα είναι αντίστρο- ϕα και συνδέονται µε την σχέση : f = 1 T (3) Η παραπάνω σχέση προκύπτει εύκολα από τον ορισµό της συχνότητας, γιατί σε χρόνο µιας περιόδου έχει εκτελεστεί µια επανάληψη του ϕαινο- µένου. 2. Η κινηµατική της οµαλής κυκλικής κίνησης Η κυκλική κίνηση είναι γενικά η κίνηση που εκτελεί ένα σώµα όταν το σχήµα της τροχιάς του είναι ένας κύκλος. Ιδιαίτερο ϐέβαια ενδιαφέρων έχει η µελέτη της Οµαλής Κυκλικής Κίνησης, στην οποία το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος ϑα παραµένει σταθερή.τέτοια κίνηση είναι η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο, η κίνηση ενός σηµείου του γνωστού µας cd κλπ. Στην οµαλή κυκλική κίνηση το σώµα σε ίσα διαστήµατα διανύει ίδια τµήµατα κύκλου. Τα ϐασικά µεγέθη για την περιγραφή µιας τέτοιας κίνησης είναι η γραµµική και η γωνιακή ταχύτητα. Γραµµική Ταχύτητα Σχήµα 1: Το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας Θεωρούµε ένα σώµα µάζας m και υποθέτουµε ότι σε χρονικό διάστηµα t διαγράφει µήκος τόξου s που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία θ. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 2

3 Ονοµάζουµε γραµµική ταχύτητα υ του υλικού σηµείου, ένα διάνυσµα, το οποίο έχει µέτρο ίσο µε το πηλίκο του τόξου s προς τον αντίστοιχο χρόνο t. υ = s t Η γραµµική ταχύτητα εφάπτεται της κυκλικής τροχιάς στη ϑέση που ϐρίσκεται κάθε ϕορά το υλικό σηµείο και έχει τη ϕορά της κίνησης του. Η µονάδα µέτρησης είναι το 1m/s. Είναι προφανές ότι το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας δεν έχει σταθερή κατεύθυνση κατά την διάρκεια της κυκλικής κίνησης, καθώς αλλάζει συνεχώς προσανατολισµό. (4) Γωνιακή Ταχύτητα Ονοµάζουµε γωνιακή ταχύτητα ω του υλικού σηµείου ένα διάνυσµα, το οποίο έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς του και µέτρο ίσο µε το πηλίκο της επίκεντρης γωνιάς θ προς τον αντίστοιχο χρόνο t. Σχήµα 2: Το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας ω = θ t Η κατεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας ω καθορίζεται µε τον κανόνα του δεξιού χεριού. Η µονάδα µέτρησης της γωνιακής ταχύτητας είναι το 1rad/s. (5) ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 3

4 Προσοχή η επίκεντρη γωνιά θ έχει ως µονάδα µέτρησης το 1 ακτίνιο (1 rad) το οποίο ορίζεται ως η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί σε µήκος τόξου ίσο µε το µήκος της ακτίνας Σχέση γραµµικής και γωνιακής ταχύτητας Η επίκεντρη γωνία θ που αντιστοιχεί σε µήκος τόξου S µας είναι γνωστό ότι ορίζεται από την σχέση θ = s. Εύκολα προκύπτει από τον ορισµό της R γωνίας έχουµε : θ = s R s = R θ υ = s t = R θ t υ = ω R (6) Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση είναι σαφές ότι η γραµµική ταχύτητα είναι ανάλογη της απόστασης του σώµατος από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Αν για παράδειγµα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση ενός δίσκου, όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα, αλλά τα σηµεία που ϐρίσκονται στην περιφέρεια του δίσκου έχουν την µέγιστη γραµµική ταχύτητα. Κεντροµόλος επιτάχυνση Στην κυκλική κίνηση λόγω της µεταβολής της διεύθυνσης της γραµµικής ταχύτητας του, το σώµα έχει κεντροµόλο επιτάχυνση, της οποίας το Σχήµα 3: Το διάνυσµα της α κ ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 4

5 µέτρο δίνεται από την σχέση : α κ = υ2 R = ω2 R (7) Η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι υπεύθυνη για την µεταβολή της διεύθυνσης της γραµµικής ταχύτητας. Η διεύθυνση της είναι πάντα κάθετη στην γραµµική ταχύτητα. Οµαλή κυκλική κίνηση Οταν το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας παραµένει σταθερό, τότε η κίνηση του υλικού σηµείου χαρακτηρίζεται ως Οµαλή Κυκλική Κίνηση. Στην κίνηση αυτή παραµένει επίσης σταθερό και το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας, οπότε προκύπτει : υ = s t = s 0 t 0 s = υ t (8) ω = θ t = θ 0 t 0 θ = ω t (9) Στην οµαλή κυκλική κίνηση το υλικό σηµείο σε ίσους χρόνους διανύει ίσα τόξα και ίσες γωνίες. Σχέση γραµµικής ταχύτητας (γωνιακής ταχύτητας)- περιόδου Σε χρονικό διάστηµα µιας περιόδου ( t = T ) το σώµα που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση έχει κάνει µια πλήρη περιστροφή, εποµένως η έχει διαγράψει µήκος ίσο µε την περιφέρεια του κύκλου ( s = 2πR) και επίκεντρη γωνία ίση µε θ = 2π. Άρα για την Οµαλή κυκλική κίνηση η γραµµική και η γωνιακή ταχύτητα µπορούν να γραφτούν : ω = 2π υ = 2πR (10) T T που αν λάβουµε υπόψη µας την σχέση περιόδου - συχνότητας προκύπτει ότι : ω = 2πf υ = 2πRf (11) ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5

6 Η κεντροµόλος δύναµη Σύµφωνα µε τους Νόµους του Νεύτωνα η αιτία για το είδος µιας κίνησης είναι µια δύναµη. Η κεντροµόλος δύναµη είναι εκείνη που ευθύνεται για την κυκλική κίνηση, καθώς αναγκάζει το σώµα να στρίβει συνεχώς ακολουθώντας µια κυκλική τροχιά. Η κεντροµόλος δύναµη είναι συνεχώς κάθετη στην γραµµική ταχύτητα και έχει ϕορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Σύµφωνα µε τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα : ΣF = m α ΣF = m α κ = m υ2 R F κ = m υ2 R (12) Η παραπάνω σχέση είναι η ϊκανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα Κυκλική Κίνηση. Άρα αν ένα σώµα εκτελεί Κυκλική Κίνηση, ϑα πρέπει η συνισταµένη των δυνάµεων που είναι κάθετες στην ταχύτητα του να έχουν µέτρο ίσο µε την F κ Για παράδειγµα αν υποθέσουµε Σχήµα 4: Το διάνυσµα της F κ ότι η κίνηση της Γης γύρω από τον Ηλιο είναι µια κυκλική κίνηση η αιτία είναι η ϐαρυτική έλξη του ήλιου στην γη που λόγω της κατεύθυνσης της ϑα παίξει τον ϱόλο της κεντροµόλου δύναµης. Αντίστοιχο παράδειγµα είναι η κίνηση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα του ατόµου σύµφωνα µε την κλασσική ερµηνεία του ατόµου. Εκεί η ηλεκτρική δύναµη Coulomb ϑα παίξει τον ϱόλο της κεντροµόλου δύναµης. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 6

7 3. Μεταβαλλόµενη Κυκλική Κίνηση* Θεωρούµε ένα υλικό σηµείο, το οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά ακτίνας R. Αν υποθέσουµε ότι σε χρονικό διάστηµα dt µεταβάλλεται η γραµµική ταχυτητα κατά d υ και η γωνιακή ταχύτητα κατά d ω τότε η κίνηση του είναι µια µεταβαλλόµενη κίνηση. Γραµµική ( ή επιτρόχια) επιτάχυνση Λόγω της µεταβολής του µέτρου της γραµµικής ταχύτητας, το υλικό σηµείο έχει γραµµική επιτάχυνση. Ονοµάζουµε γραµµική επιτάχυνση α ɛ του υλικού σηµείου τη χρονική στιγ- µή t ένα διάνυσµα, του οποίου το µέτρο είναι ίσο µε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της γραµµικής ταχύτητας. α ɛ = dυ (13) dt Η γραµµική επιτάχυνση εφάπτεται της κυκλικής τροχιάς και έχει τη ϕο- ϱά της κίνησης, όταν το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας αυξάνεται και ϕορά αντίθετη από τη ϕορά της κίνησης, όταν το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας ελαττώνεται. Η µονάδα µέτρησης της γραµµικής επιτάχυνσης είναι το 1m/s 2. Το διανυσµατικό άθροισµα της γραµµικής επιτάχυνσης α ɛ και της κεντροµόλου επιτάχυνσης α κ δίνει την συνισταµένη επιτάχυνση α = α ɛ + α κ του υλικού σηµείου σε κάθε ϑέση της τροχιάς του. Το µέτρο της συνολικής επιτάχυνσης είναι ίσο µε α = αɛ 2 + ακ 2 Γωνιακή Επιτάχυνση Ονοµάζουµε γωνιακή επιτάχυνση α γων του υλικού σηµείου τη χρονική στιγ- µή t ένα διάνυσµα, του οποίου το µέτρο είναι ίσο µε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας. α γων = dω dt (14) ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 7

8 Η γωνιακή επιτάχυνση έχει την κατεύθυνση του διανύσµατος d ω. Μονάδα µέτρησης της γωνιακής επιτάχυνσης είναι το 1rad/s 2.Γωνιακή επιτάχυνση 1rad/s 2 σηµαίνει ότι ο ϱυθµός µεταβολής του µέτρου της γωνιακής ταχύτητας είναι 1rad/s σε κάθε 1s. Σχέση γραµµικής και γωνιακής επιτάχυνσης Η σχέση υ = ω R µπορεί να γραφτεί : dυ = R dω dυ dt = Rdω dt α ɛ = α γων R Οµαλά µεταβαλλόµενη κυκλική κίνηση Οταν το µέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης παραµένει σταθερό, τότε η κίνηση του υλικού σηµείου χαρακτηρίζεται ως Οµαλά µεταβαλλόµενη κυκλική κίνηση. Στην κίνηση αυτή παραµένει επίσης σταθερό και το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης, άρα µπορούµε να γράψουµε : α γων = ω t = ω ω 0 t 0 Από την παραπάνω σχέση προκύπτει : ω = ω 0 + α γων t (15) Από το διάγραµµα γωνιακής ταχύτητας (ω) - χρόνου (t) µπορούµε να υπολογίσουµε : ˆ την γωνιακή επιτάχυνση που είναι ίση µε την κλίση της ευθείας α γων = ω t ˆ την γωνία θ που διαγράφει το υλικό σηµειο από την χρονική στιγµή t = 0 µέχρι την στιγµή t µε τον υπολογισµό του εµβαδού που περικλύεται κάτω από την ευθεία. Εύκολα αποδεικνύεται ότι ειναι : θ = ω 0 t α γωνt 2 (16) ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 8

9 Στην περίπτωση της οµαλά επιβραδυνόµενης στροφικής κίνησης(α γων < 0) οι παραπάνω σχέσεις γράφονται : ω = ω 0 α γων t και θ = ω 0 t 1 2 α γων t 2. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας αντιστοιχιών µεταξύ γραµµικών και στροφικών µεγεθών της κυκλικής κίνησης. Γραµµικά µεγέθη Γωνιακά µεγέθη Μήκος τόξου s γωνία στροφής θ γραµµική ταχύτητα υ γωνιακή ταχύτητα ω γραµµική επιτάχυνση α ɛ = dυ dt γωνιακή επιτάχυνση α γων = dω dt Οµαλή Κυκλική Κίνηση s = υt θ = ωt Οµαλά Επιταχυνόµενη Κυκλική Κίνηση υ = υ 0 + α ɛ t ω = ω 0 + α γων t s = υ 0 t α ɛt 2 θ = ω 0 t α γωνt 2 Οµαλά Επιβραδυνόµενη Κυκλική Κίνηση υ = υ 0 α ɛ t ω = ω 0 α γων t s = υ 0 t 1 2 α ɛ t 2 θ = ω 0 t 1 2 α γων t 2 Οταν ένα στερεό ( δίσκος, ϱόδα, σφαίρα κλπ) στρέφεται γύρω από ένα άξονα περιστροφής, τότε όλα τα σηµεία του που κινούνται, ϑα εκτελούν κυκλικές κινήσεις µε ίδια γωνιακά µεγέθη και διαφορετικά γραµµικά µεγέθη. * Η Μεταβαλλόµενη Κυκλική Κίνηση είναι εκτός της προβλεπόµενη ύλης για την Β Λυκείου. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 9

10 4. Ασκήσεις - Προβλήµατα προς λύση Με ϐάση τα παραπάνω προσπαθήστε να λύσετε τις ακόλουθες ασκήσεις και προβλήµατα Στην οµαλή κυκλική κίνηση η γραµµική ταχύτητα : (α) είναι µέγεθος σταθερό. (ϐ) έχει µέτρο που εκφράζει τον ϱυθµό µε τον οποίο η επιβατική ακτίνα διαγράφει γωνίες. (γ) έχει διάνυσµα εφαπτόµενο κάθε στιγµή στην κυκλική τροχιά. (δ) έχει ϕορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς Η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται ένα σώµα το οποίο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση (α) έχει ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του σώµατος. (ϐ) έχει κατεύθυνση πάντα προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. (γ) είναι συνεχώς εφαπτόµενη στην τροχιά (δ) είναι σταθερή 4.3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην οµαλή κυκλική κίνηση, είναι σωστές ; (α) Το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας είναι σταθερό. (ϐ) Το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας είναι σταθερό. (γ) Το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης είναι σταθερό. (δ) Η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι κάθε χρονική στιγµή κάθετη στη γραµ- µική ταχύτητα. (ε) Για να πραγµατοποιήσει ένα σώµα κυκλική κίνηση δεν απαιτείται δύνα- µη. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 10

11 (στ) Η κεντροµόλος δύναµη δεν είναι µια ακόµα δύναµη που ασκείται στο σώµα, αλλά η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στην διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής κίνησης Ενα σώµα κάνει οµαλή κυκλική κίνηση, Ποια από τα επόµενα µεγέθη πα- ϱαµένουν σταθερά ; (α) Η γραµµική ταχύτητα (ϐ) Η περίοδος (γ) Η συχνότητα (δ) Η κεντροµόλος δύναµη 4.5. Στην οµαλή κυκλική κίνηση : (α) η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι κάθε στιγµή κάθετη στη γραµµική ταχύτητα, (ϐ) η ϕορά της κεντροµόλου επιτάχυνσης εξαρτάται από την ϕορά της κίνησης του κινητού, (γ) όταν διπλασιάζεται η γωνιακή ταχύτητα διπλασιάζεται και η κεντρο- µόλος επιτάχυνση. (δ) Η επιτάχυνση του κινητού είναι εφαπτόµενη στην τροχιά. (ε) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα είναι ίση µε µηδέν 4.6. Η κεντροµόλος επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση : (α) είναι σταθερή (ϐ) έχει µέτρο το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση α κ = ωr, όπου ω η γωνιακή ταχύτητα και r η ακτίνα της κίνησης (γ) έχει ίδια διεύθυνση και ϕορά µε την γραµµική ταχύτητα ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 11

12 (δ) έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της της κυκλικής τροχιάς και σταθερό µέτρο 4.7. Για ένα σώµα που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση ποιοι από τους παρακάτω τύπους δίνουν το µέτρο της κεντροµόλου δύναµης ; (α) F κ = m 4π2 f R (ϐ) F κ = m 4π 2 f 2 R (γ) F κ = m 4π2 T 2 R (δ) F κ = m υ2 R 4.8. ύο σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες εκτελούν οµαλή κυκλική κίνηση σε οµόκεντρους κύκλους µε ακτίνες R και 16R, αντίστοιχα. Αν τα µέτρα των κεντροµόλων δυνάµεων που ασκούνται στα δύο σώµατα είναι ίσα, τότε ο λόγος των περιόδων T A T B είναι : (α) 2 (ϐ) 0,25 (γ) 4 (γ) τίποτα από τα παραπάνω 4.9. Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο στο άκρο νήµατος µήκους l και εκτελεί κατακόρυφο κύκλο. Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι ίση µε g. Για να µπορέσει το σώµα να εκτελέσει ασφαλή ανακύκλωση ϑα πρέπει το µέτρο της ταχύτητας του στο ανώτερο σηµείο να είναι τουλάχιστον ίσο µε : (α) 2gl (ϐ) 2 gl (γ) gl (γ) 0 ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 12

13 4.10. Ενα σώµα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο µε σταθερή ταχύτητα σύµφωνα µε τη ϕορά των δεικτών του ϱολογιού. Αφού κάνετε σχήµα και σχεδιάσετε τα διανύσµατα της γραµµικής ταχύτητας,της γωνιακής,της κεντροµόλου επιτάχυνσης,της τάσης του νήµατος και της κεντροµόλου δύναµης να α- παντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα : (α) Σε ποιο σηµείο της τροχιάς η τάση του νήµατος είναι µεγαλύτερη από την κεντροµόλο δύναµη ; (ϐ) Αν διπλασιάσουµε την συχνότητα περιστροφής πως µεταβάλλεται η κεντροµόλος επιτάχυνση ; (γ) Αν υποδιπλασιαστεί η ακτίνα της κίνησης πως µεταβάλλεται η κεντρο- µόλος δύναµη και η γωνιακή ταχύτητα ; Να αιτιολογήσετε αναλυτικά την κάθε απάντησή σας Σύµφωνα µε το ατοµικό πρότυπο Bohr το άτοµο του Υδρογόνου (H) α- ποτελείται από τον πυρήνα και ένα ηλεκτρόνιο που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σε απόσταση R o από τον πυρήνα. Σας είναι γνωστό ότι ο πυρήνας έχει ϕορτίο q 1 = e, το ηλεκτρόνιο έχει ϕορτίο q 2 = e µε e το στοιχειώδες ηλεκτρικό ϕορτίο. Α. Να σχεδιαστούν αναλυτικά η γωνιακή και η γραµµική ταχύτητα του ηλεκτρονίου και οι δυνάµεις που ασκούνται ανάµεσα στα δύο ϕορτία. Β. Αν η µάζα του ηλεκτρονίου ϑεωρηθεί γνωστή και ίση µε m e και η στα- ϑερά του Coulomb ίση µε k c, τότε το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του ηλεκτρονίου ϑα ισούται µε : (α) k c e 2 R o m e (ϐ) k c e 2 R o m e (γ) k c e 2 m e R o Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 13

14 4.12. Στο διπλανό σχήµα ϕαίνεται οριζόντιος δίσκος ακτίνας R, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Κ και όλα του τα σηµεία (εκτός από το Κ που παραµένει ακίνητο) εκτελούν οµαλή κυκλική κίνηση. (α) Να εξηγήσετε γιατί όλα τα σηµεία του δίσκου που κινούνται εκτελούν κυκλικές κινήσεις µε ίσες γωνιακές ταχύτητες. (ϐ) ύο σηµεία Α και Β του δίσκου απέχουν από το κέντρο Κ αποστάσεις R/2 και R από αντίστοιχα. Για τα µέτρα των γραµµικών ταχυτήτων υ A και υ B των σηµείων Α και Β ισχύει : (i) υ A υ B = 2 (ii) υ A υ B = 1 2 (iii) υ A υ B = 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μια ϱάβδος (ΟΑ) µήκους L περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Αν Μ το µέσο της ϱάβδου, τότε ο λόγος των µέτρων των κεντροµόλων επιταχύνσεων των σηµείων Α και Μ ( α A α M ), ϑα είναι : ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 14

15 M Φυσική Β Λυκείου, Θετικού Προσανατολισµού k υ 2 υ 1 m 2 m 1 A O M A (α) 1 2 (ϐ) 1 (γ) 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ύο τροχοί Α και Β µε ακτίνες R 2 και R 1 αντίστοιχα συνδέονται µε ιµάντα, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται µε τη σχέση : (α) f A f B = R 1 R 2 (ϐ) f A f B = R 2 R 1 (γ) f A f B = 1 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 15

16 4.15. Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν µάζες m A και m B αντίστοιχα. Τα Α και Β κινούνται οµαλά σε κυκλικές τροχιές µε ακτίνες R A και R B µε R B = 3R A µε το ίδιο κέντρο Ο και µε ταχύτητες ίσων µέτρων υ A = υ B = υ. Το µέτρο της συνισταµένης των δυνάµεων που ασκούνται στο Α είναι ΣF A ενώ το µέτρο των δυνάµεων που ασκούνται στο Β είναι ΣF B. Αν ΣF A = 3ΣF B, ο λόγος των µαζών των δύο σωµάτων ϑα ισούται µε : (α) m B m A = 1 3 (ϐ) m B m A = 1 (γ) m B m A = 3 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Σύµφωνα µε το ατοµικό πρότυπο του Bohr στο κέντρο του ατόµου ϐρίσκεται ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται σε καθορισµένες τροχιές ακτίνας r, εξαιτίας της ηλεκτρικής έλξης από τον πυρήνα. Σας δίνεται ότι η µικρότερη επιτρεπόµενη απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα είναι r o (ϑεµελιώδης στάθµη). Το ηλεκτρόνιο µπορεί µε κατάλληλες διεργασίες να ϐρεθεί σε µεγαλύτερες αποστάσεις από τον πυρήνα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι καθορισµένες (διεγερµένες στάθµες). Αν γνωρίζεται ότι η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου στην 1η διεγερ- µένη στάθµη είναι r = 4r o, τότε ο λόγος της συχνότητας περιφοράς του ηλεκτρονίου στην Θεµελιώδη στάθµη (f o ) προς την συχνότητα του ηλεκτρονίου στην 1η διεγερµένη στάθµη (f 1 ) ϑα είναι : ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 16

17 (α) f o f 1 = 8 (ϐ) f o f 1 = 4 (γ) f o f 1 = 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο σε ένα σχοινί. Το σχοινί σπάει όταν η δύναµη που ϑα του ασκηθεί είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το όριο ϑραύσης (T max ). Οταν το σώµα κινείται σε κύκλο ακτίνας R το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω 1. Οταν το σώµα κινείται σε κύκλο ακτίνας R 2 το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω 2. Ο λόγος των δύο ταχυτήτων είναι : (α) ω 1 ω 2 = 2 (ϐ) ω 1 ω 2 = 2 2 (γ) ω 1 ω 2 = 1 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 17

18 4.18. Πάνω σε ένα παλιό πικάπ ϐρίσκεται ένας δίσκος ϐινυλίου και πάνω στο δίσκο ϐινυλίου ένα Ϲάρι. Μπορούµε να µεταβάλλουµε την συχνότητα περιστροφής του πικάπ. Οταν το Ϲάρι ϐρίσκεται σε απόσταση R 1 και ο δίσκος περιστρέφεται µε συχνότητα f 1 η κεντροµόλος δύναµη που ασκείται στο Ϲάρι έχει µέτρο F 1. Οταν το Ϲάρι ϐρεθεί σε απόσταση R 2 και ο δίσκος περιστρέφεται µε συχνότητα f 2 η κεντροµόλος δύναµη έχει µέτρο F 2. Για τον λόγο των κεντροµόλων δυνάµεων ισχύει : (α) F 1 F 2 = f 2 1 R 1 f 2 2 R 2 (ϐ) F 1 F 2 = f 2 1 R 2 f 2 2 R 1 (γ) F 1 F 2 = f 1R 1 f 2 R 2 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ύο οµόκεντροι τροχοί, που ο λόγος των ακτίνων τους είναι 4/3 περιστρέφονται οµαλά γύρω από άξονα που διέρχεται από το κοινό τους κέντρο µε την ίδια συχνότητα. Αν τα σηµεία της περιφέρειας του µικρού τροχού έχουν ταχύτητα µέτρου 10m/s, τότε τα σηµεία της περιφέρειας του µεγάλου τροχού έχουν γραµµική ταχύτητα µέτρου : (α) m/s (ϐ) m/s (γ) 10m/s 3 Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 18

19 4.20. Ενας δροµέας διανύει την περιφέρεια ενός κυκλικού στίβου, που το µήκος της είναι 200 m, σε χρόνο 40s. Να ϐρείτε : (α) την περίοδο και την συχνότητα της κυκλικής κίνησης του δροµέα, (ϐ) τη γραµµική και τη γωνιακή του ταχύτητα Μικρό σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση µε γραµµική ταχύτητα υ = 10πm/s και µε περίοδο T = 10s. Να ϐρείτε : (α) τη συχνότητα περιφοράς, (ϐ) την ακτίνα περιφοράς, (γ) τη γωνιακή ταχύτητα, (δ) την κεντροµόλο επιτάχυνση Στο άτοµο του υδρογόνου σύµφωνα µε την ϑεωρία του Bohr, το ηλεκτρόνιο κάνει οµαλή κυκλική κίνηση γύρω από τον πυρήνα µε ακτίνα περιφοράς R = m και µε περίοδο T = s. Να ϐρείτε : (α) τη συχνότητα περιφοράς του ηλεκτρονίου, (ϐ) τη γωνιακή και την γραµµική ταχύτητα του ηλεκτρονίου, (γ) τη κεντροµόλο επιτάχυνση του Ποδήλατο, του οποίου οι ϱόδες έχουν ακτίνα R = 0, 5m, κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ = 20m/s σε ευθύγραµµο δρόµο. (α) Να αποδείξετε ότι το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας των σηµείων της περιφέρειας κάθε ϱόδας των ποδηλάτων είναι ίσο µε το µέτρο της ταχύτητας του ποδηλάτου. (ϐ) Να ϐρείτε την περίοδο και τη συχνότητα περιστροφής της κάθε ϱόδας. (γ) Πόση είναι η κεντροµόλος επιτάχυνση ενός σηµείου της ϱόδας που ϐρίσκεται στο µέσο της ακτίνας της. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 19

20 4.24. Ενα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα και οµαλά σε λασπωµένο δρόµο, χω- ϱίς να γλιστράνε οι τροχοί του. Κάθε τροχός σε χρόνο t = 5s αφήνει ίχνη µήκους s = 200m. Αν η ακτίνα του κάθε τροχού είναι R = 0, 5m, να ϐρείτε : (α) την ταχύτητα του αυτοκινήτου, (ϐ) την περίοδο περιστροφής των τροχών, (γ) πόσο είναι το µήκος του ίχνους που αφήνει ένας τροχός σε χρόνο µιας περιόδου Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της και σε 24h εκτελεί µια πλήρη περιστροφή. Αν στον Ισηµερινό η ακτίνα της Γης είναιr = 6400km να ϐρείτε για ένα σηµείο του Ισηµερινού : (α) την περίοδο και την συχνότητα, (ϐ) τη γωνιακή ταχύτητα (γ) τη γραµµική ταχύτητα Σώµα µάζας m = 4kg εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σε τροχιά ακτίνας r = 1m. Αν η κεντροµόλος δύναµη έχει µέτρο F κ = 100N, να ϐρείτε για το σώµα : (α) την κεντροµόλο επιτάχυνση του, (ϐ) τη γραµµική του ταχύτητα, (γ) τη συχνότητα του, (δ) την περίοδο του Σώµα µάζας m = 1kg κινείται µε γραµµική ταχύτητα σταθερού µέτρου υ = 10m/s, δεµένο στο άκρο σχοινιού µήκους r = 1m. Το άλλο άκρο του σχοινιού το κρατάµε µε το χέρι µας. Αν το σχοινί είναι συνέχεια οριζόντιο, να ϐρείτε : (α) τη γωνιακή ταχύτητα του σώµατος, ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 20

21 (ϐ) την κεντροµόλο δύναµη στο σώµα, (γ) την τάση του σχοινιού, (δ) τη δύναµη που δέχεται το χέρι µας από το σχοινί, (στ) Αν το όριο ϑραύσης του σχοινιού είναι T = 400N, ποια πρέπει να είναι η µέγιστη συχνότητα περιστροφής για να µην κοπεί το σχοινί ; Οχηµα κινείται σε οριζόντιο κυκλικό δρόµο ακτίνας R = 25m. (α) Ποια δύναµη παίζει τον ϱόλο της κεντροµόλου δύναµης (ϐ) Αν ο συντελεστής στατικής τριβής µεταξύ των ελαστικών και του οδοστρώµατος είναι µ στ = 0, 4 να ϐρείτε τη µέγιστη ταχύτητα µε την οποία µπορεί να κινηθεί το όχηµα µε ασφάλεια. (γ) Η µέγιστη ταχύτητα εξαρτάται από την µάζα του οχήµατος ; ίνεται : g = 10m/s Σώµα µικρών διαστάσεων είναι δεµένο στη µια άκρη σχοινιού µήκους l = 80cm και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο γύρω από την µια την άλλη άκρη του σχοινιού, που διατηρείται ακίνητη. Ποια είναι η µικρότερη δυνατή ταχύτητα που µπορεί να έχει το σώµα όταν ϐρίσκεται στην ανώτερη ϑέση, ώστε να εξακολουθεί να κινείται κυκλικά ίνεται : g = 10m/s Ενα µικρό σώµα µάζας m = 2 kg είναι δεµένο στο ένα άκρο αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους l=1 m, το άλλο άκρο του οποίο είναι στερεωµένο στην οροφή και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Τη χρονική στιγµή που το σώµα διέρχεται από το κατώτερο σηµείο Α της τροχιάς του έχοντας οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ = 10m/s το νήµα κόβεται. Η απόσταση του σηµείου Α από το έδαφος είναι h = 5 m. Μετά το κόψιµο του νήµατος το σώµα κινείται µόνο µε την επίδραση του ϐάρους του, µέχρι να πέσει στο έδαφος. Να υπολογίσετε : (α) το χρόνο κίνησης του σώµατος από την στιγµή που κόπηκε το νήµα µέχρι να πέσει στο έδαφος. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 21

22 (ϐ) την οριζόντια µετατόπιση του σώµατος στο παραπάνω χρονικό διάστη- µα. (γ) την ταχύτητα του σώµατος την στιγµή που χτυπά στο έδαφος. (δ) το µέτρο της τάσης του νήµατος λίγο πριν κοπεί το νήµα. ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s Ενας οριζόντιος δίσκος ακτίνας R = 0, 5m περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Ο δίσκος εκτελεί 30 περιστροφές το λεπτό. (α) Να υπολογίσετε τη περίοδο και τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου. (ϐ) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα της. (γ) Να υπολογίσετε τη γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα της. (δ) Να υπολογίσετε το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης για ένα σηµείο της περιφέρειας του δίσκου και να ϕτιάξετε ένα σχήµα που ϑα σχεδιάσετε το διάνυσµα της. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 22

23 (ε) Ενα µικρό κοµµάτι πλαστελίνης µάζας m = 0,1 kg είναι κολληµένο σε σηµείο του δίσκου που απέχει απόσταση d = 0,25 m από τον άξονα περιστροφής. Η µέγιστη κεντροµόλος δύναµη που µπορεί να δεχτεί το κοµµάτι πλαστελίνης από το δίσκο ισούται µε F κ(max) = 1, 6N. Να υπολογίσετε την µέγιστη συχνότητα περιστροφής του δίσκου, ώστε το κοµµάτι πλαστελίνης να παραµένει κολληµένο στο δίσκο. Να ϑεωρήσετε για τις πράξεις ότι π 2 = 10 Οι παρακάτω ασκήσεις αναδηµοσιεύονται από την τράπεζα Θεµάτων του ΙΕΠ Στο σχήµα ϕαίνονται δύο δίσκοι µε ακτίνες R 1 = 0, 2m και R 2 = 0, 4m αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους µε µη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται από το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο επίπεδο τους. Αν η περίοδος περιστρο- ϕής του δίσκου (2) είναι σταθερή και ίση µε T 2 = 0, 05πs, να υπολογίσετε : (α) το µέτρο της ταχύτητας των σηµείων Α και Β της περιφέρειας των δίσκων. (ϐ) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1) (γ) το λόγο των µέτρων των κεντροµόλων επιταχύνσεων των σηµείων Α και Β: α 1,A α 2,B ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 23

24 (δ) τον αριθµό των περιστροφών που έχει εκτελέσει ο δίσκος (1), όταν ο δίσκος (2) έχει εκτελέσει 10 περιστροφές Ανεµογεννήτρια οριζοντίου άξονα περιστροφής έχει τα ακόλουθα χαρακτη- ϱιστικά : Υψος πύργου H = 18m (απόσταση από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς µέχρι το έδαφος), ακτίνα έλικας R = 2m, ενώ εκτελεί 60 περιστρο- ϕές ανά λεπτό. (α) Να υπολογίσετε την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της έλικας. Στην άκρη της έλικας έχει κολλήσει ένα σηµειακό κοµµάτι λάσπης. (ϐ) Να υπολογίσετε τη γραµµική ταχύτητα και την κεντροµόλο επιτάχυνση του κοµµατιού της λάσπης. Τη στιγµή που η λάσπη περνάει από το ανώτερο σηµείο της τροχιάς της ξεκολλάει και εγκαταλείπει την έλικα. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 24

25 (γ) τι είδους κίνηση ϑα εκτελέσει ; (δ) Μετά από πόσο χρόνο ϑα ϕτάσει στο έδαφος και µε τι ταχύτητα ; ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s 2. Να ϑεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα και π 2 = Μικρή σφαίρα µάζας 200g κρέµεται δεµένη στο κάτω άκρο µη ελαστικού νήµατος, µήκους l. Το πάνω άκρο το νήµατος είναι δεµένο σε ακλόνητο σηµείο Ο, το οποίο απέχει από οριζόντιο δάπεδο (δ), ύψος H = 1, 25m. Θέτουµε το σύστηµα σε αιώρηση µε τέτοιο τρόπο ώστε τελικά το σώµα να κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο µε το νήµα τεντωµένο. Τη στιγµή που η σφαίρα περνάει από την κατώτερη ϑέση Γ της κυκλικής τροχιάς της, µε το νήµα τεντωµένο και κατακόρυφο, η κεντροµόλος επιτάχυνσή της έχει µέτρο 20m/s. Ακριβώς αυτή τη στιγµή το νήµα κόβεται και η σφαίρα µε την ταχύτητα που είχε στη ϑέση Γ, πραγµατοποιεί µια ο- ϱιζόντια ϐολή µέχρι το οριζόντιο δάπεδο, όπου ϕτάνει µετά από χρόνο 0, 3s από τη στιγµή που κόπηκε το νήµα. Να υπολογίσετε : (α) Το µήκος του νήµατος. (ϐ) Την οριζόντια απόσταση από το σηµείο Γ, του σηµείου στο οποίο ϑα χτυπήσει η σφαίρα στο δάπεδο. ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 25

26 (γ) Τη ϐαρυτική δυναµική ενέργεια της σφαίρας ως προς το οριζόντιο δάπεδο (δ) µετά από χρόνο 0, 2s από τη στιγµή που κόπηκε το νήµα. (δ) Το µέτρο της ταχύτητας υ καθώς και την εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει το διάνυσµα της ταχύτητας µε το οριζόντιο δάπεδο, τη στιγµή κατά την οποία η σφαίρα χτυπάει σε αυτό. Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα και το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας είναι g = 10m/s Η σφαίρα του σχήµατος ξεκίνησε την οµαλή κυκλική κίνησή της σε κύκλο ακτίνας ΟΑ = 2m από τη ϑέση Α µε σταθερού µέτρου γραµµική ταχύτητα υ 1. Το έντοµο ξεκίνησε την ευθύγραµµη οµαλή κίνησή του από το σηµείο Γ, που ϐρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη µε την ακτίνα ΟΑ και σε απόσταση ΑΓ = 0, 5m κάτω από το Α, µε ταχύτητα, µέτρου υ 2 = 0, 1m/s. Η έναρξη των κινήσεων ήταν ταυτόχρονη. Το στιγµιότυπο της κίνησης που ϕαίνεται στο σχήµα αντιστοιχεί σε χρόνο 25s µετά την έναρξη των κινήσεων. Στο στιγµιότυπο οι ϑέσεις των κινητών και το κέντρο του κύκλου είναι στην ίδια ευθεία την ΟΚΛ. (α) Πόση είναι απόσταση ΓΛ που διένυσε το έντοµο µέχρι τη ϑέση που ϕαίνεται στο στιγµιότυπο του σχήµατος ; (ϐ) Ποια είναι η επίκεντρη γωνία ΓΟΛ που διέγραψε η σφαίρα ; ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 26

27 (γ) Πόση είναι η περίοδος, η γωνιακή ταχύτητα και η γραµµική ταχύτητα της σφαίρας ; (δ) Πόση είναι η κεντροµόλος επιτάχυνση της σφαίρας ; Να ϑεωρήσετε ότι π 2 = 10 ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 27

Θέµα 1ο. κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις :

Θέµα 1ο. κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες κινήσεις : 1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση. Θέµα 1ο

1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση. Θέµα 1ο 1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Οµάδα Α Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες]

Διαβάστε περισσότερα

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5 15958 Στο σχήμα φαίνονται δύο δίσκοι με ακτίνες R1= 0,2 m και R2 = 0,4 m αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση. Θέµα 1ο

1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση. Θέµα 1ο 1ο ιαγώνισµα - Οριζόντια Βολή - Κυκλική Κίνηση Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Οµάδα Β Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες]

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Καµπυλόγραµµες Κινήσεις - Κρούσεις. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Καµπυλόγραµµες Κινήσεις - Κρούσεις. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Καµπυλόγραµµες Κινήσεις - Κρούσεις Ηµεροµηνία : Γενάρης 2014 Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α ιάρκεια : 3 ώρες Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική γενικής παιδείας ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 Άξονας xx Άξονας yy α x =0 α y =g υ x =υ 0 υ y =gt x=υ 0 t y= 1 gt OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ x y και x x1 x : Αρχή Επαλληλίας (Ανεξαρτησίας) Κινήσεων Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 16118 Δύο σφαιρίδια Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου Προσανατολισμού. Οριζόντια βολή Κυκλικές κινήσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου Προσανατολισμού. Οριζόντια βολή Κυκλικές κινήσεις Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου Προσανατολισμού Οριζόντια βολή Κυκλικές κινήσεις ~~Διάρκεια 2 ώρες~~ Θέμα Α 1) Δύο μαθητές παρακολουθούν το μάθημα της Φυσικής από τα έδρανα του εργαστηρίου του σχολείου τους.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Η εκτόξευση ενός σώµατος µικρών διαστάσεων από ένα ύψος h µε ορι- Ϲόντια

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή

Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κυκλική Κίνηση - Οριζόντια βολή Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 24-10-2016 Επιδιωκόμενος Στόχος: 85/100 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00. Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η πρώτη τους συνάντηση θα γίνει: α. Σε μια ώρα. β. Σε λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι 1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Οκτώβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - Ι Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 Ε_3.ΦλΘ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 17 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ερωτήσεις 1. Στην ομαλή κυκλική κίνηση, α. Το μέτρο της ταχύτητας διατηρείται σταθερό. β. Η ταχύτητα διατηρείται σταθερή. γ. Το διάνυσμα της ταχύτητας υ έχει την

Διαβάστε περισσότερα

6ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι. Θέµα Α

6ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι. Θέµα Α 6ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος Ι Ηµεροµηνία : 10 Μάρτη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση [4 5 = 20 µονάδες] Α.1. Στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β.

2.1. Κυκλική κίνηση Κυκλική κίνηση. Ομάδα Β. 2.1.. 2.1.. Ομάδα Β. 2.1.Σχέσεις μεταξύ γραμμικών και γωνιακών μεγεθών στην ΟΚΚ. Κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας 40m με ταχύτητα μέτρου 4m/s. i) Ποια είναι η περίοδος και ποια η συχνότητά

Διαβάστε περισσότερα

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση Β) Κυκλική κίνηση 1) Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση. Μια μικρή σφαίρα, μάζας 2kg, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας 0,5m, όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 η σφαίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Όπου χρειάζεται, θεωρείστε δεδομένο ότι g = 10m/s 2. 1. Μία ράβδος ΟΑ, μήκους L = 0,5m, περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από το ένα άκρο της Ο, με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική 2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Λυκείου Θεµελιώδης Νόµος Στροφικής Κίνησης Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο:

6ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Λυκείου Θεµελιώδης Νόµος Στροφικής Κίνησης Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: 6ο Πρόχειρο Τεστ Γ Τάξης Λυκείου Θεµελιώδης Νόµος Στροφικής Κίνησης Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική 1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Προσανατολισμού ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Προσανατολισμού ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Προσανατολισμού ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α. Ομαλή κυκλική κίνηση 1619 Β.1 Δύο δρομείς, ο 1 ος και ο ος περιστρέφονται με ίσα μέτρα ταχυτήτων σε δύο κυκλικές τροχιές, εκτελώντας ομαλή κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή δράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 Ο : )Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. 1. Για ένα ζεύγος δυνάμεων Η ροπή του, εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5//06 ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 4ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό Ι. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Στην οµαλή κυκλική κίνηση,

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 4ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό Ι. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Στην οµαλή κυκλική κίνηση, 4ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό Ι Ηµεροµηνία : 31 Μάρτη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Α.1. Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Στην οµαλή κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Μια σφαίρα ϐάλλεται από ένα ύψος µε αρχική οριζόντια ταχύτητα υ o. Στο σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ 2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ. Θέµα Α

5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ. Θέµα Α 5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ Ηµεροµηνία : 8 Μάη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Οµάδα Α Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες] Α.1. Από ύψος h

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση - Φυσική Γενικής Παιδείας Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (6) Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α

Τελική Εξέταση - Φυσική Γενικής Παιδείας Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (6) Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Τελική Εξέταση - Φυσική Γενικής Παιδείας Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (6) Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες] Α.1. Από ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 206-207 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/207 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1 Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1.Δυο τροχοί ακτινών R 1=40cm και R 2=10cm συνδέονται με ιμάντα και περιστρέφονται ο πρώτος με συχνότητα f 1=4Hz, ο δε δεύτερος με συχνότητα f 2. Να βρεθεί ο αριθμός των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Σώµα εκτελεί οριζόντια ϐολή, Η επιτάχυνση που δέχεται το σώµα µέχρι να ϕτάσει

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός οµογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα.

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα. Ένα υλικό σημείο μπορεί να κάνει μόνο μεταφορική

Διαβάστε περισσότερα

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σημείο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική. Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική. Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α 2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Α.1 Από ύψος h εκτοξεύονται οριζόντια µε ταχύτητες ίδιου µέτρου υ o δύο σώµατα διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 24 Γενάρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ M-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

β. Υπολογίστε την γραμμική ταχύτητα περιστροφής της πέτρας γ. Υπολογίστε την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της πέτρας.

β. Υπολογίστε την γραμμική ταχύτητα περιστροφής της πέτρας γ. Υπολογίστε την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της πέτρας. Μεγέθη Κίνησης 1. Μια ομαλή κυκλική κίνηση γίνεται έτσι ώστε το αντικείμενο να περιστρέφεται σε κυκλική τροχιά ακτίνας R = 20cm με ταχύτητα μέτρου υ = 0,5m/s. α. Πόση είναι η περιφέρεια της τροχιάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. Σώμα μάζας m=15/π Kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R=20/π m με φορά αντίθετη απ τους δείκτες του ρολογιού. Αν το σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ. ΘΕΜΑ 1ο. 7 mr 5. 1 mr. Μονάδες 5. α. 50 W β. 100 W γ. 200 W δ. 400 W

Γ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ. ΘΕΜΑ 1ο. 7 mr 5. 1 mr. Μονάδες 5. α. 50 W β. 100 W γ. 200 W δ. 400 W ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός.

Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. Συνταγολόγιο Φυσικής Μηχανική Στερεού Σώµατος Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com 1 Κίνηση Ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο Εστω µια οµογενής ϱάβδος ΟΑ µάζας Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ. ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ. ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25) Α1. Σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα ενεργεί σταθερή ροπή. Τότε αυξάνεται με σταθερό ρυθμό: α. η ροπή αδράνειας του β. η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού Σώµατος

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού Σώµατος ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού Σώµατος Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Κυριακή 5 Μάρτη 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να

Διαβάστε περισσότερα

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s]

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 34. Μία κατακόρυφη ράβδος μάζας μήκους, μπορεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ B κατεύθυνσης

γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ B κατεύθυνσης η εξεταστική περίοδος από 4/0/5 έως 08//5 γραπτή εξέταση στη ΦΥΣΙΚΗ B κατεύθυνσης Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Δύο σώματα Α και Β ( ) εκτοξεύονται ταυτόχρονα οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Σχολικό Έτος 016-017 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή, ονομάζουμε την εκτόξευση ενός σώματος από ύψος h από το έδαφος, με οριζόντια ταχύτητα u o, όταν στο σώμα επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 1) Δυο τροχοί με ακτίνες ο πρώτος 100cm και ο δεύτερος 60cm περιστρέφονται ομαλά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ιμάντα. Αν η συχνότητα του πρώτου τροχού είναι 10Hz να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Όποτε χρησιμοποιείτε το σταυρό ή το κλειδί της εργαλειοθήκης σας για να ξεσφίξετε τα μπουλόνια ενώ αντικαθιστάτε ένα σκασμένο λάστιχο αυτοκινήτου, ολόκληρος ο τροχός αρχίζει να στρέφεται και θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) ΕΚΦΩΝΗΣΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) Ένας κύβος και ένας δίσκος έχουν ίδια μάζα και αφήνονται από το ίδιο ύψος να κινηθούν κατά μήκος δύο κεκλιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα

Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Επαναληπτικό διαγώνισµα Ταλαντώσεις Στερεό σώµα Θέµα ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σηµειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Προσδιορισμός ταχύτητας Σε οποιοδήποτε σημείο της τροχιάς του σώματος το διάνυσμα της ταχύτητας είναι εφαπτόμενο στην τροχιά.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ. Προσδιορισμός ταχύτητας Σε οποιοδήποτε σημείο της τροχιάς του σώματος το διάνυσμα της ταχύτητας είναι εφαπτόμενο στην τροχιά. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ Οριζόντια βολή είναι η κίνηση που πραγματοποιεί ένα σώμα όταν βάλλεται (εκτοξεύεται) οριζόντια από μικρό ύψος, με την επίδραση μόνο του βάρους του το οποίο θεωρείται σταθερό. Η οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1

Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα. Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως. Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 Τίτλος Κεφαλαίου: Στερεό σώµα ιδακτική Ενότητα: Κινηµατική του Στερεού Σώµατος Ασκήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 3ο: Γεώργιος Μακεδών, Φυσικός Ρ/Η Σελίδα 1 ιδακτική Ενότητα: Ροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα B Λυκείου Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Διαγώνισμα B Λυκείου Σάββατο 22 Απριλίου 2017 Διαγώνισμα Λυκείου Σάββατο Απριλίου 07 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. Αξιολόγηση : Θέμα Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Γ έκδοση Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο Στις ερωτήσεις -4 να βρείτε τη σωστή πρόταση.. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώµατος εξαρτάται: α. Από τη ροπή της δύναµης που ασκείται στο στερεό. β. από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι ένα σύστημα πλανητικών δακτυλίων γύρω από αυτόν. Αποτελούνται από αμέτρητα σωματίδια των οποίων το μέγεθος κυμαίνεται από μm μέχρι m, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεπτή, ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος έχει μήκος, μάζα και μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα (άρθρωση) που διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση Ι - Κρούσεις Σύνολο Σελίδων: οχτώ (8) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Μηχανική Στερεού Σώματος. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Μηχανική Στερεού Σώματος. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο Διαγώνισμα Μηχανική Στερεού Σώματος Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 μονάδες ) 1.1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός ομογενούς δίσκου που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

7ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ

7ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ Σχολική Χρονιά 01-013 7ο ιαγώνισµα - Μηχανική Στερεού Σώµατος ΙΙ Ηµεροµηνία : 4 Μάρτη 013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ-A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ M-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. (Θέμα Δ) Άσκηση 2. (Κύλιση χωρίς ολίσθηση, σχέση υ cm και ω, σχέση α cm και a γων )

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. (Θέμα Δ) Άσκηση 2. (Κύλιση χωρίς ολίσθηση, σχέση υ cm και ω, σχέση α cm και a γων ) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση, σύνθετη κίνηση, κέντρο μάζας) Δύο δίσκοι οριζόντιοι Δ 1 και Δ εκτελούν περιστροφική κίνηση γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής

Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Μηχανική στερεού σώµατος, Ροπή ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ Α. Ροπή δύναµης ως προς άξονα περιστροφής Έστω ένα στερεό που δέχεται στο άκρο F Α δύναµη F όπως στο σχήµα. Στο Ο διέρχεται άξονας περιστροφής κάθετος στο στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30/11/2014

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30/11/2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 30//204 Ζήτημα 0 Να επιλεγεί η σωστή πρόταση ) Σώμα κινείται σε περιφέρεια κύκλου και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση.τότε: α) Το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/0/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα