ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «Το 24 ήταν µία εξαιρετική χρονιά για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του από άποψη 7 12µ.'4 εκ µ.'3 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς εκ. 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ ,7% Απαιτήσεις από τράπεζες ,5% Χορηγήσεις ,8% Μείον προβλέψεις ,1% Χορηγήσεις (καθαρές) ,3% Οµόλογα ,9% Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) ,9% Μετοχές (περιλαµβ. ING) ,9% Συµµετοχές ,7% Καθαρά πάγια στοιχεία ,7% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ,6% Σύνολο Ενεργητικού ,6% Υποχρεώσεις προς τράπεζες ,9% Καταθέσεις πελατών ,5% Repos πελατών ,1% ECP & ΕΜΤΝ (senior) ,9% Λοιπά στοχεία παθητικού ,9% Οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης Υβριδικά Κεφάλαια 194 Ίδια Κεφάλαια µετόχων ,8% ικαιώµατα µειοψηφίας ,% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,5% Σύνολο Παθητικού ,6% Καταστήµατα ,2% Προσωπικό ,4% 12µ. '4 12µ. '3 % Καθ. έσοδα τόκων 446,6 391,2 14,2% Καθ. έσοδα προµηθειών 133,6 11,1 21,4% Έσοδα από τίτλους 2,1 19,8 1,7% Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 82,2 57,6 42,5% Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 13,8 16,5-16,6% Σύνολο εσόδων 696,3 595,2 17,% απάνες Προσωπικού 191,1 173,5 1,1% Γενικά έξοδα ιοικήσ. & λοιπά 17,6 152, 12,2% Αποσβέσεις 46,4 5, -7,3% Σύνολο εξόδων 48,1 375,6 8,7% κερδοφορίας. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συνέπεια της στρατηγικής του και στη συνεχή βελτίωση των λειτουργικών του εσόδων. Οι προοπτικές και για το 25 εµφανίζονται θετικές. Η ανάπτυξη του Οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίζεται µε δυναµική µεγέθυνση των εργασιών και συγχρόνως σηµαντική αύξηση των κερδών του. Κατά τις δύο τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία, που επιτρέπει στον Όµιλο να εφαρµόζει τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το 24 διαµορφώθηκαν σε 217, εκατ έναντι 165, εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,5%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 179,1 εκατ έναντι 123,7 εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,8%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη διαµορφώθηκαν σε 142,5 εκατ το 24 έναντι 11,5 εκατ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 4,4%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 14,2% και των προµηθειών κατά 21,4% Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού άνω του 3% Η βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 58,6% έναντι 63,1% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 18,8% Η αύξηση των καταθέσεων από πελάτες κατά 16,5% Κέρδη προ προβλέψεων 288,2 219,6 31,2% Προβλέψεις 88,3 68,5 28,9% Εκτακτα αποτελέσµατα 17,2 14, 22,9% Κέρδη ΠΦ Οµίλου 217, 165, 31,5% ικαιώµατα µειοψηφίας 39,9 27,3 46,2% Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 177,2 137,8 28,6% Φόροι 37,9 41,3-8,3% Κέρδη ΜΦ Οµίλου 179,1 123,7 44,8% ικαιώµατα µειοψηφίας 36,7 22,2 64,9% Η βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 14,4% από 12,5% πέρυσι Η βελτίωση της αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,14% από,84% πέρυσι Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα (13,1% µε το Tier Ι στο 1,3% εκτίµηση) Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 142,5 11,5 4,4% Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή µερίσµατος,4 ανά µετοχή έναντι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 1

2 ,4,3,2,1 Χορηγήσεις Καταθέσεις Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή,4,3 33%,25 2% Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ( εκ.'4 - εκ.'3) 17% 19% % 5% 1% 15% 2% Χορηγήσεις ανά κλάδο εκ. '4 Στεγαστικά 17,8% Καταναλωτικ ά 12,9% Ενέργεια & Μεταφορές 2,1% Λοιποί ηµόσιο Κλάδοι 1,1% 18,1% Τουρισµός 4,1% Χορηγήσεις ανά πελάτη εκ. '4 Ιδιώτες 3,7% Μικρές & Μεσαίες Επ ιχειρ. 36,9% Βιοµηχανία 15,7% Μεγάλες Επ ιχειρ. 32,4% Βιοτεχνία 1,3% Εµπόριο 14,6% Ναυτιλία 4,5% Κατασκευές 7,8%,3 ανά µετοχή το 23, αυξηµένο δηλαδή κατά 33,3%, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,%, µε βάση τη µέση τιµή της µετοχής κατά το 24 και σε 3,1% µε βάση την τιµή στις ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος του 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε εκατ έναντι εκατ στο τέλος του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 12,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χορηγήσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος του 24 σε εκατ από εκατ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 18,8%, υψηλότερα από το ρυθµό αύξηση της αγοράς (16,5%). Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 73,9% από 69,8% πέρυσι, ενώ µειώθηκαν τα χαρτοφυλάκια των οµολόγων και των µετοχών συµµετοχών ως ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού (από 13,4% σε 8,2% το πρώτο και από 6,8% σε 5,7% το δεύτερο). Ο ρυθµός αύξησης των στεγαστικών δανείων ήταν σηµαντικά υψηλότερος από το ρυθµό της αγοράς (27%) και έφθασε στο 41,8%, µε το υπόλοιπο να διαµορφώνεται σε εκατ έναντι εκατ πέρυσι. Τα καταναλωτικά δάνεια (χωρίς το καταναλωτικό factoring) σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 2,8%, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε εκατ έναντι εκατ πέρυσι. Στο καταναλωτικό factoring, ο Όµιλος συνέχισε την πολιτική µείωσης της θέσης του λόγω χαµηλών περιθωρίων κέρδους, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπό τους να διαµορφωθεί στα 123 εκατ, µειωµένο κατά 49%. Η συµµετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έφτασε το 3,7% στο τέλος εκεµβρίου 24 µε µεσοπρόθεσµο στόχο την περαιτέρω διεύρυνσή τους. Η µεγέθυνση του χαρτοφυλακίου ιδιωτών οφείλεται κυρίως στη µεγάλη αύξηση των νέων δανείων της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, οι εκταµιεύσεις στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ανήλθαν σε 791 εκατ το 24 έναντι 42 εκατ το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 88%. Παράλληλα, οι εκταµιεύσεις καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας ανήλθαν σε 57 εκατ το 24 έναντι 354 το 23, σηµειώνοντας αύξηση κατά 43%. Τα δάνεια δικτύου προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις, στα οποία ο Όµιλος κατέχει σηµαντική τεχνογνωσία και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, αυξήθηκαν κατά 35,% και διαµορφώθηκαν σε εκατ στο τέλος εκεµβρίου 24 έναντι 3.43 εκατ στο τέλος του 23. Τα εν λόγω δάνεια αντιπροσωπεύουν το 36,9% του δανειακού χαρτοφυλακίου µε αυξητική τάση. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 32,4% του συνόλου των χορηγήσεων και ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 2

3 4% 3% 2% 1% % Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγ.Οµίλου ,91% 2,67% εκ.'4 πρώην ΕΤΒΑbank εκ.'4 9% 6% 3% % Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. πρωην ΕΤΒΑbank ,5% εκ.'3 Κάλυψη των εξυπηρετούµενων δανείων Σύνολο άντλησης κεφαλαίων ,3% εκ.'4 ιατραπεζική ECP, ΕΜΤΝ, Υβριδικό Repos Καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 4.59 εκατ στο τέλος του εκεµβρίου του 24, όσο και περίπου στο τέλος του προηγούµενο έτους ( 4.47 εκατ). Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 3,91% των χορηγήσεων στο τέλος του 24 έναντι 3,98% πριν από ένα έτος, ενώ χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank ο αντίστοιχος δείκτης διαµορφώνεται στο 2,67%. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 85,3%, σηµαντικά υψηλότερο και από το µέσο δείκτη στην Ε.Ε.-15 (67,4% εκ. 3). Οι καταθέσεις από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ έναντι εκατ στο τέλος του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 16,5%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 23%, τις καταθέσεις όψεως 28% και τις καταθέσεις προθεσµίας 9%. Στις καταθέσεις περιλαµβάνονται και τα οµόλογα ΕΤΒΑ, τα οποία διατίθενται στην πελατεία της Τράπεζας, το ύψος των οποίων στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε 475 εκατ, στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν καταθέσεις χαµηλού κόστους, είναι αποτέλεσµα της «ωρίµανσης» του δικτύου καταστηµάτων. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 649 εκατ έναντι εκατ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, ο Όµιλος επιδιώκοντας τη διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την αύξηση της µέσης διάρκειάς τους, άντλησε µέσω των προγραµµάτων ECP & EMTN (senior & µειωµένης εξασφάλισης) και του υβριδικού οµολόγου εκατ στο τέλος εκεµβρίου του 24. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε εκατ έναντι εκατ στο τέλος του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Ίδια Κεφάλαια ικαιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος εκεµβρίου του 24 διαµορφώθηκαν σε 957 εκατ έναντι 1.16 εκατ το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι κατά το 24, η καθαρή θέση επηρεάσθηκε από την επίπτωση των πανωτοκίων κατά 37 εκατ. Στο πλαίσιο δε της πολιτικής του Οµίλου για ενίσχυση των εργασιών του core banking αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (π.χ. Marathon Bank, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Multifin, Πειραιώς Factoring), µε αποτέλεσµα την αύξηση εκ. '4 εκ. '3 των διαφορών ενοποίησης (µείωση ιδίων κεφαλαίων) κατά 96 εκατ. Παράλληλα υπήρξε µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 69 εκατ στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (BIS) ενισχύθηκε στο δεύτερο εξάµηνο του 24 µε την έκδοση οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης ύψους 4 εκατ και υβριδικών κεφαλαίων ύψους 2 εκατ, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 13,1%, µε το Tier I στο 1,3%(εκτίµηση). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 3

4 ,6 Καθαρά έντοκα έσοδα 14,2% 391,2 1,2% 355,1 12µ. '4 12µ. '3 12µ. '2 ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 133,6 17,8 8,6 17,2 Σύνολο καθαρών εσόδων 696,3 21,4% 32,3% 17,% 11,1 21,1 7,9 81,1 595,2 23,7% 33,9% 88,9 17,1 11,2 6,6 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 15,2% 516,8 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 82,2 29,1 44,1 9,9-1, 12µ.'4 Συνολικό κόστος λειτουργίας 48,1 57,6 1,9 2,6 16,2 12µ.'3 Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές 53, 46,7 9,9 Συνάλλαγµα Οµόλογα 8,7% 4,7% 375,6 358,9 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 24 διαµορφώθηκε σε 696,3 εκατ έναντι 595,2 εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,%, µε το 83,3% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Η σηµαντική αυτή βελτίωση των καθαρών εσόδων συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων, το οποίο έχει επεκταθεί κατά 113 µονάδες από το 21 και µετά, φθάνοντας τα 39 καταστήµατα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14,2% και διαµορφώθηκαν σε 446,6 εκατ έναντι 391,2 εκατ το 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διευρύνθηκε σε επίπεδο άνω του 3% και διαµορφώθηκε στο 3,7% έναντι 2,88% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 133,6 εκατ έναντι 11,1 εκατ το 23, αυξηµένα κατά 21,4%. Το 8% των προµηθειών προήλθε από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, οι οποίες ανήλθαν σε 17,2 εκατ το 24 έναντι 81,1 εκατ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 32,3%. Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν το 24 σε 82,2 εκατ έναντι 57,6 εκατ το προηγούµενο έτος. Το µεγαλύτερο µέρος των κερδών προήλθε από πράξεις επί του χαρτοφυλακίου µετοχών της ΕΛΕΕΧΑ (εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Οµίλου). Έτσι, τα αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 53 εκατ έναντι 46,7 εκατ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,5%. Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 13,8 εκατ έναντι 16,5 εκατ το προηγούµενο έτος. Το συνολικό κόστος (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 48,1 εκατ έναντι 375,6 εκατ το 23, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 2% (39 µονάδες από 257 το προηγούµενο έτος) κυρίως στο νοµό Αττικής και στις χώρες της Βαλκανικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλύτερων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της Τράπεζας και της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. Οι δαπάνες προσωπικού, χωρίς τις προσλήψεις λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων, αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση µε το 23 ( 183,1 εκατ ευρώ έναντι 173,5 εκατ πέρυσι). Με την προσθήκη των 462 νέων υπαλλήλων (189 στην Ελλάδα, 217 στα Βαλκάνια και 56 στην Νέα Υόρκη) κυρίως λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (28 στο εσωτερικό, 2 στη Βαλκανική και 4 στην Νέα Υόρκη λόγω ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 4

5 απάνες Προσωπικού 191,1 1,1% 8, 173,5 183,1 5,5% 173,5 12µ.'4 12µ.'3 Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 17,6 12,2% 152, 12µ.'4 12µ.'3 Αποσβέσεις -7,3% 46,4 5, 12µ. '4 12µ. '3 εξαγοράς της Interbank), η αύξηση των δαπανών προσωπικού διαµορφώνεται στο 1,1%. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των υπαλλήλων αυξήθηκε µε σηµαντικά µικρότερο ρυθµό σε σύγκριση µε το ρυθµό αύξησης του δικτύου καταστηµάτων, δηλαδή 9,4% (5.358 άτοµα το εκέµβριο του 24 από άτοµα στο τέλος του 23) έναντι 2% αντίστοιχα, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό έχει γίνει κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το 24 διαµορφώθηκαν σε 17,6 εκατ έναντι 152, εκατ το 23, σηµειώνοντας αύξηση 12,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων και την αύξηση του όγκου των εργασιών. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 46,4 εκατ έναντι 5, εκατ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας µείωση κατά 7,3%, λόγω της ωρίµανσης µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 58,6% έναντι 63,1% το 23. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 288,2 εκατ έναντι 219,6 εκατ πέρυσι, αυξηµένα κατά 31,2%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 1,84% έναντι 1,49% πέρυσι. 7% 65% 6% 55% 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 69,4% 58,6% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 1,84% 63,1% 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 1,49% 1,7% 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 88,3 εκατ το 24 έναντι 68,5 εκατ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση κατά 28,9%, διαµορφώνοντας το δείκτη «προβλέψεις / µη εξυπηρετούµενα δάνεια» στο 85,3%. Σηµειώνεται ότι το 24 χρησιµοποιήθηκαν ήδη σχηµατισµένες προβλέψεις 64 εκατ για την ισόποση διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 17,2 εκατ έναντι 14, εκατ το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν στα λειτουργικά έσοδα-έξοδα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), ο δείκτης «κόστος / έσοδα» θα εµφάνιζε σηµαντική περαιτέρω βελτίωση και θα διαµορφωνόταν στο 57,2%. Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού). Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 18,% προ φόρων από 17,% το 23 και σε 14,4% µετά από φόρους από 12,5% πέρυσι. Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε και διαµορφώθηκε σε 1,39% προ φόρων από 1,12% το 23 και σε 1,14% µετά από φόρους από,84% πέρυσι. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 5

6 15% 14% 13% 12% 11% 1% ROE µετά από φόρους 14,4% 12,5% 11,1% ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στο 24 και στις αρχές του 25, αποχώρησαν µέσω προγράµµατος εθελούσιας εξόδου συνολικά 217 άτοµα από το προσωπικό της Πειραιώς. Η συγκεκριµένη µείωση του προσωπικού θα περιορίσει το 25 τις δαπάνες προσωπικού της Τράπεζας κατά 7,2 εκατ, ενώ για την επόµενη χρήση του 26 κατά 11,1 εκατ. Στα µέσα Φεβρουαρίου 25, υπογράφηκε συµφωνία εξαγοράς για το 8% του µετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Atlas Banka. Η Atlas δραστηριοποιείται στη σερβική αγορά από το 1995, διαθέτοντας δίκτυο 9 µονάδων, ενώ σύντοµα αναµένεται να λειτουργήσουν άλλες 4. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες της Τράπεζας ανέρχεται σε 44 εκατ και το σύνολο των χορηγήσεων σε 36 εκατ, διαµορφώνοντας το µερίδιο αγοράς στο 1% Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων Εξωτερικό Ελλάδα εκ.'4 εκ.'3 εκ.'2 εκ.'1 εκ.' Στα τέλη Ιανουαρίου 25, υπογράφηκε συµφωνία εξαγοράς για το 99,7% του µετοχικού κεφαλαίου της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank. Η Eurobank έχει ήδη συµπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, διαθέτοντας δίκτυο 48 µονάδων, το οποίο είναι συµπληρωµατικό µε αυτό των καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα. Έτσι, µε την εξαγορά αυτή, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύει την παρουσία του στη Βουλγαρία, δηµιουργώντας ένα εκτεταµένο δίκτυο από 61 µονάδες σε 28 πόλεις. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες του Οµίλου στην Βουλγαρία ανέρχεται σε 225 εκατ και το σύνολο χορηγήσεων σε 31 εκατ, διαµορφώνοντας το µερίδιο αγοράς σε επίπεδο µεγαλύτερο του 4,2%. Στα τέλη Νοεµβρίου 24 και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς µε τον Όµιλο ING Group, αποφασίστηκε η απευθείας συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο µετοχικό κεφάλαιο της ING Group, µε ποσοστό ίσο µε την αξία κτήσης του 2% που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς στο µετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών ING Ζωής και ING Γενικών Ασφαλειών. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου συµµετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, ολοκληρώθηκαν µέσα στο 24 οι απορροφήσεις των κατά 1% θυγατρικών της εταιρειών, Πειραιώς Finance, Πειραιώς Equities και Πειραιώς Συµβουλευτική Επενδύσεων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε µέσα στο 24 : η απορρόφηση της Interbank New York από την Marathon Banking Corporation, η συγχώνευση µε απορρόφηση της Ν.. εβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ από την Σίγµα ΑΧΕΠΕΥ, η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΤΒΑ Ασφαλιστική Πρακτορειακή Α.Ε από την Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. Τέλος, ξεκίνησε η διαδικασία απορρόφησης της Πειραιώς Redfin από την Τράπεζα Πειραιώς, η συγχώνευση των εταιριών ING Πειραιώς ΑΕ ΑΚ και ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 6

7 είκτες Τιµών Μετοχών (τέλος έτους) Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς ( εκ. '4) ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 5,9% Έλληνες θεσµικοί 11,3% Ξένοι θεσµικοί 25,1% Γενικός είκτης Τιµών Χ.Α % µεταβολής 23,1% 29,5% είκτης FTSE / ASE % µεταβολής 34,5% 35,4% είκτης Τιµών Τραπεζών % µεταβολής 44,3% 58,% FTSE Eurotop 3 Banks % µεταβολής 1,4% 2,3% Τιµή Μετοχής Τρ.Πειραιώς 12,86 9,63* 5,91* % µεταβολής 33,5% 62,9% (*) Προσαρµοσµένη τιµή (λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου) Ίδιες Μετοχές,7% ING 4,2% Ιδιώτες 5,1% Αρχικές εκτιµήσεις στοιχείων ενοποιηµένου Ισολογισµού σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ποσά σε εκατ ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµεία και Καταθέσεις στην Κεντρ. Τράπεζα Χρεόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου - οµόλογα Χρεόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου - µετοχές 342 άνεια και προκαταβολές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 28 άνεια και προκαταβολές σε πελάτες Χρεόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 144 Αυλα στοιχεία ενεργητικού (software) 22 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγ 228 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-επενδύσεις σε ακίνητα 67 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις (καθαρές) 57 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 428 Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.72 Υποχρεώσεις προς πελάτες Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού 42 Υβριδικά κεφάλαια 194 Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς το προσωπικό 132 Λοιπές προβλέψεις 42 Λοιπά στοιχεία παθητικού 534 Σύνολο Παθητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους 92 ικαιώµατα Μειοψηφίας 41 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.33 ING Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και της Πειραιώς Μελετών από την ΕΤΒΑ Finance. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 25. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 15,24 (µέγιστο) και 8,5 (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 25 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 15,1 και η κεφαλαιοποίηση της ανήλθε σε 3, δις, κατατασσόµενη στην 9η θέση στο Χ.Α. και στη 4η µεταξύ των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου Πειραιώς τα τελευταία έτη έχει αντικατοπτριστεί και στην τιµή της µετοχής της όπου το 24 παρουσίασε αύξηση 33,5%, µετά από αύξηση 62,9% που είχε σηµειώσει το 23. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 5,8% (Ιαν. 4 - εκ. 4) έναντι 31,9% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Από το α τρίµηνο του 25 οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Για την καλύτερη και έγκαιρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού παραθέτουµε εκτίµηση µε τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη Ενεργητικού, Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων της σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Σηµειώνεται ότι όλα τα µεγέθη αποτελούν αρχικές εκτιµήσεις, δεν είναι τα οριστικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές. Η Κεφαλαιακή Επάρκεια του Οµίλου εκτιµάται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και µε την εφαρµογή των ΠΧΠ, καθώς το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Σηµειώνεται ότι τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 92 εκατ (συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των διαφορών ενοποίησης πριν και µετά την ), δηλαδή κατά περίπου 55 εκατ χαµηλότερα σε σύγκριση µε τo αντίστοιχο µέγεθος σύµφωνα µε τις Ελληνικές λογιστικές αρχές. Στο ποσό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι θετικές και αρνητικές µεταβολές από την εφαρµογή του ΠΧΠ 1, συµπεριλαµβανοµένου και του σχηµατισµού πρόβλεψης για την κάλυψη των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, των αποζηµιώσεων του προσωπικού κ.α.. Αντίθετα, τα κεφάλαια της µειοψηφίας εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 41 εκατ, δηλαδή κατά περίπου 145 εκατ υψηλότερα σε σύγκριση µε τις Ελληνικές λογιστικές αρχές, λόγω της ενοποίησης και των θυγατρικών εταιρειών του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003 1 Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2 Οικονοµικό Περιβάλλον Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη Περιβάλλον ιστορικά χαµηλών επιτοκίων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις Μεταβολή των τάσεων της αποταµίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε. 6068/06/Β/86/07 Ποσά σε εκατ. ευρώ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2004 2003 2004 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1 Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα