Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης"

Transcript

1 Πλεονεκτήματα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης

2 Περίληψη Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν στην ανατομική αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας της ποδοκνημικής, της αστάθειας που μπορεί να προκύψει από συνδεσμικές κακώσεις και της συνοδού βλάβης των μαλακών μορίων. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση ενός αλγορίθμου σχετικά με την εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση των καταγμάτων στην περιοχή της ποδοκνημικής. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 32 ασθενείς με κάταγμα στην περιοχή της. Ανάλογα με το μηχανισμό της κάκωσης, τα κατάγματα χωρίζονται σε 2 ομάδες. Στην ομάδα Ι υπάρχουν 17 κατάγματα από αξονική συμπίεση και στην ομάδα ΙΙ 15 κατάγματα από στροφική βία. Σε 15 ασθενείς (11 στην ομάδα Ι και 4 στην ομάδα ΙΙ) εφαρμόσθηκε κυκλικό σύστημα (Ilizarov). Σε 17 περιπτώσεις (6 στην ομάδα Ι και 1 στην ομάδα ΙΙ) χρησιμοποιήθηκε αρθρωτή μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση. Σε 7 από τα 17 κατάγματα της ομάδας Ι πραγματοποιήθηκε και οστεοσύνθεση της περόνης. Αποτελέσματα: Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν. Ο μέσος χρόνος αφαίρεσης της συσκευής ήταν 11 εβδομάδες για την ομάδα Ι και 10 εβδομάδες για την ομάδα ΙΙ. Στην ομάδα Ι, 5 ασθενείς παρουσίασαν ακτινολογικά οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις σταδίου ΙΙΙ και IV αλλά μόνο δύο επώδυνη οστεοαρθρίτιδα. Σε 3 ασθενείς της ομάδας Ι όπου είχε γίνει οστεοσύνθεση της περόνης εμφανίσθηκε καθυστερημένη πώρωση. Στην ομάδα II, 1 ασθενής εμφάνισε υπεξάρθρημα ποδοκνημικής μετά την αφαίρεση της μονόπλευρης συσκευής, σε 2 ασθενείς η ανάταξη κρίθηκε ανεπαρκής κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση και απαιτήθηκε αναθεώρηση ενώ 6 ασθενείς είχαν υπολειπόμενο πόνο. Το εύρος κίνησης ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα ΙΙ.

3 Συζήτηση-Συμπέρασμα: Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης από αξονική συμπίεση συνήθως επιπλέκονται από προβλήματα του χόνδρου γι αυτό απαιτείται η όσο το δυνατόν ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. Τα κατάγματα από στροφική βία επιπλέκονται από προβλήματα αστάθειας και η ανάταξη πρέπει να συνοδεύεται και από αποκατάσταση των συνδέσμων προκειμένου να επιτευχθεί η φυσιολογική κίνηση του αστραγάλου σε σχέση με την κνήμη. Η συσκευή Ilizarov ή η αρθρωτή εξωτερική οστεοσύνθεση δεν μπορούν να παρέμβουν στην συνδεσμική σταθερότητα. Η εξωτερική οστεοσύνθεση συνιστάται μόνο σε κατάγματα αξονικής συμπίεσης της περιοχής της ποδοκνημικής διότι μόνο τότε υπερέχει εμβιομηχανικά και συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές.

4 Εισαγωγή Η αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν στην ανατομική αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας της ποδοκνημικής, της αστάθειας που μπορεί να προκύψει από συνδεσμικές κακώσεις και της συνοδού βλάβης των μαλακών μορίων. Για την αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων υπάρχουν πολλές μέθοδοι, από την συντηρητική θεραπεία με γύψο, την ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση και την χρήση διαφόρων τύπων εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε συνδυασμό ή όχι με εσωτερική οστεοσύνθεση 1. Τα ενδαρθρικά κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από αξονική συμπίεση και αυτά που είναι αποτέλεσμα στροφικής βίας 12. (Εικόνα 1) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα κατάγματα Pilon, τα οποία είναι υψηλής ενέργειας, συνοδεύονται από μεγάλη βλάβη των μαλακών μορίων και μετεγχειρητικά έχουν προβλήματα από την αρθρική επιφάνεια λόγω της δυσχέρειας για ανατομική αποκατάστασή της. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα κατάγματα των σφυρών, τα οποία είναι συνήθως χαμηλής ενέργειας, έχουν μικρότερη βλάβη των μαλακών μορίων και το κύριο πρόβλημά τους είναι η αστάθεια της ποδοκνημικής λόγω της συνδεσμικής βλάβης. Υπάρχει μια σύγχυση στη βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των καταγμάτων. Η κλασσική πλέον ταξινόμηση των καταγμάτων Pilon των Ruedi και Allgower και οι αρχές αντιμετώπισης που εισήγαγαν με την πρόταση για οστεοσύνθεση της περόνης αρχικά για την αποκατάσταση του μήκους, την ανοικτή ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας, την τοποθέτηση μοσχευμάτων στη μετάφυση και τέλος την εσωτερική οστεοσύνθεση 11 συνοδευόταν από αυξημένη συχνότητα

5 επιπλοκών, κυρίως φλεγμονής, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση των μαλακών μορίων ήταν βεβαρυμένη 7, 18. Το γεγονός αυτό οδήγησε πολλούς συγγραφείς στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων σε δύο στάδια, ένα πρώτο με προσωρινή συγκράτηση με εξωτερική οστεοσύνθεση και στη συνέχεια την οριστική αντιμετώπιση με βάση τις αρχές που προαναφέρθηκαν 20. Για τις στροφικές κακώσεις της ποδοκνημικής η ταξινόμηση Lagen-Hansen συσχετίζει τον τύπο του κατάγματος με τις αντίστοιχες ανατομικές βλάβες και προσφέρει έναν θεραπευτικό αλγόριθμο για την αντιμετώπισή τους 8. Η ταξινόμηση κατά Weber είναι πιο απλή και η μόνη ουσιαστική προσφορά της είναι στην απόφαση για συγκράτηση της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης 9. Τα τελευταία χρόνια η πολύπλοκη ταξινόμηση της ΑΟ δημιούργησε σύγχυση διότι περιλαμβάνει τύπους καταγμάτων τόσο από στροφική όσο και από αξονική βία. Η ταξινόμηση της ΑΟ σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές αρχές των Ruedi και Allgower που προτείνει 15 έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη αντιμετώπιση πολλών τέτοιων καταγμάτων με καταστρεπτικά αποτελέσματα για τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης έχει αλλάξει ριζικά τη συχνότητα των επιπλοκών αυτών των καταγμάτων με συνέπεια την καλύτερη πρόγνωση 16. Τα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης μπορεί να είναι μονόπλευρα ή κυκλικά, να διασταυρώνουν ή να αφήνουν ελεύθερη την ποδοκνημική άρθρωση και να επιρέπουν ή όχι την κίνηση της ποδοκνημικής. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση ενός αλγορίθμου σχετικά με την εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση των ενδαρθρικών καταγμάτων του κάτω πέρατος της κνήμης και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της συσκευής Ilizarov στην αντιμετώπισή τους.

6 Μέθοδος-Υλικό Πρόκειται για μη τυχαιοποιημένη αναδρομική μελέτη 32 ασθενών με κλειστά κατάγματα κάτω πέρατος της κνήμης οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση. Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών ήταν η ηλικία μικρότερη των 50 ετών, η απουσία συνοδών καταγμάτων, η αντιμετώπισή τους μέσα στις 12 πρώτες ώρες από την άφιξή τους στο Νοσοκομείο και η χρήση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ως τελικής μεθόδου. Οι πολυτραυματίες δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη. Ανάλογα με το μηχανισμό της κάκωσης, τα κατάγματα χωρίζονται σε 2 ομάδες. Στην ομάδα Ι περιλαμβάνονται 17 κατάγματα από αξονική συμπίεση (Pilon τύπος II και III κατά Ruedi & Allgower), 13 άνδρες και 4 γυναίκες με μέση ηλικία 27,5 έτη (εύρος έτη) και μέσο χρόνο παρακολούθησης 21 μήνες (εύρος μήνες). Στην ομάδα ΙΙ περιλαμβάνονται 15 κατάγματα από στροφική βία (αμφι-, ή τρισφύρια), 10 άνδρες και 5 γυναίκες με μέση ηλικία 31,3 έτη (εύρος έτη) και μέσο χρόνο παρακολούθησης 19 μήνες (εύρος μήνες). Σε 11 κατάγματα της ομάδας Ι η εξωτερική οστεοσύνθεση εφαρμόσθηκε ως ουδετεροποιητικό στοιχείο σε συνδυασμό με ελάσσονα εσωτερική οστεοσύνθεση για την ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας και σε 6 κατάγματα ως κύριο σταθεροποιητικό στοιχείο μετά από ανάταξη με συνδεσμόταξη. Σε 6 από τα 17 κατάγματα της ομάδας Ι πραγματοποιήθηκε και οστεοσύνθεση της περόνης. Σε 11 από τα 17 κατάγματα Pilon χρησιμοποιήθηκε συσκευή Ilizarov και σε 6 μονόπλευρο αρθρωτό σύστημα. Η συσκευή Ilizarov αποτελείτο από 2 κεντρικούς δακυλίους στο κάτω ήμισυ της κνήμης και πλάκα ποδιού (foot plate). Σύρματα 1.8 mm με ελαία χρησιμοποιούνται

7 για την ανάταξη και συγκράτηση των βασικών οστικών τεμαχίων, τα οποία προσαρμόζονται κατάλληλα στους δακτυλίους. (Εικόνα 2) Τα κύρια οστικά τεμάχια των καταγμάτων Pilon που αναγνωρίσθηκαν στην παρούσα σειρά είναι τέσσερα. (Εικόνα 3) Το έξω που φέρει την πρόσφυση της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, το έσω που περιλαμβάνει το έσω σφυρό, το οπίσθιο που αποτελεί το οπίσθιο σφυρό και ένα πρόσθιο τεμάχιο στο οποίο προσφύεται ο πρόσθιος αρθρικός θύλακος. Μέσω της συσκευής γίνεται ταυτόχρονα διάταση της εστίας του κατάγματος και έμμεση ανάταξη των μικρότερων οστικών τεμαχίων τα οποία συγκρατούνται μέσω της συνδεσμόταξης καθώς και έλεγχος του άξονα του σκέλους ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση σε ραιβότητα ή βλαισότητα. (Εικόνα 4) Η ακρίβεια της ανάταξης ελέγχεται με ακτινοσκοπικό έλεγχο. Μοσχεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν. Πρώιμη κινητοποίηση γινόταν 4-6 εβδομάδες μετεγχειρητικά με τη χρήση μεντεσέδων τοποθετημένων σε κατάλληλη θέση. Στους ασθενείς που επιλέχθηκε η χρήση μονόπλευρου συστήματος εφαρμόσθηκαν οι αρχές της ΑΟ, με οστεοσύνθεση της περόνης, ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας και συγκράτηση με ελάσσονα εσωτερική οστεοσύνθεση, ενίοτε τοποθέτηση μοσχευμάτων και σταθεροποίηση με μονόπλευρη συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Το κεντρικό τμήμα της μονόπλευρης συσκευής σταθεροποιούνταν στην διάφυση της κνήμης με 3 βελόνες και το περιφερικό με δύο βελόνες στον άκρο πόδα (πτέρνα αστράγαλος), ενώ η συσκευή επιτρέπει την κίνηση της ποδοκνημικής μέσω ειδικής άρθρωσης που αρχικά παρέμενε κλειδωμένη. Στην ομάδα ΙΙ, σε όλους τους ασθενείς η εξωτερική οστεοσύνθεση εφαρμόσθηκε ως κύριο σταθεροποιητικό στοιχείο σε ασταθείς στροφικές κακώσεις. Σε 4 ασθενείς της ομάδας αυτής χρησιμοποιήθηκε συσκευή Ilizarov και σε 11 αρθρωτή μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση.

8 Στα κατάγματα που χρησιμοποιήθηκε μονόπλευρο σύστημα γινόταν αρχικά ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση των καταγμάτων των σφυρών. Κριτήριο για την τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης αποτελούσε η διεγχειρητική κλινική αξιολόγηση της σταθερότητας της ποδοκνημικής άρθρωσης. Σε όλα τα κατάγματα της ομάδος αυτής η εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα. Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο σύστημα που περιγράφηκε για τους ασθενείς της ομάδας Ι. Η επιλογή της συσκευής Ilizarov για την αντιμετώπιση στροφικής κάκωσης της ποδοκνημικής αφορούσε ασθενείς όπου η τοπική κατάσταση των μαλακών μορίων δεν επέτρεπε την ανοικτή ανάταξη (3 ασθενείς) ή δεν ήταν δυνατή η λήψη ακτινογραφιών (1 έγκυος ασθενής). Τα κατάγματα των σφυρών συγκρατούνταν με τη χρήση συρμάτων με ελαία τα οποία προσαρμόζονταν στο πλαίσιο της συσκευής Ilizarov, παρόμοιο με αυτό της ομάδας Ι. Μετεγχειρητικά εκτιμήθηκαν οι οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης, η υπολειπόμενη αστάθεια της ποδοκνημικής, το εύρος κίνησης, η φλεγμονή, ο χρόνος πώρωσης και αφαίρεσης της συσκευής και ο αριθμός των νέων χειρουργικών επεμβάσεων που απαιτούνταν. Αποτελέσματα Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν. Ο μέσος χρόνος αφαίρεσης της συσκευής ήταν 11 εβδομάδες για την ομάδα Ι (εύρος εβδομάδες) και 10 εβδομάδες για την ομάδα ΙΙ (εύρος 9-11 εβδομάδες).

9 Εν τω βάθει φλεγμονή δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν ασθενή. Φλεγμονή των βελονών ήταν το πιο συχνό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσθηκε με σχολασικό καθαρισμό, συχνές αλλαγές και χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα. Στην ομάδα Ι, 5 ασθενείς παρουσίασαν ακτινολογικά οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις σταδίου ΙΙΙ και IV αλλά μόνο δύο επώδυνη οστεοαρθρίτιδα και υποβλήθηκαν σε αρθρόδεση ποδοκνημικής. Η ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής περιορίσθηκε κατά μέσο όρο 20 o. Σε 3 ασθενείς της ομάδας Ι όπου είχε γίνει οστεοσύνθεση της περόνης εμφανίσθηκε καθυστερημένη πώρωση. (Εικόνα 5) Στην ομάδα II, 1 ασθενής εμφάνισε υπεξάρθρημα ποδοκνημικής μετά την αφαίρεση της συσκευής και ξαναχειρουργήθηκε, (Εικόνα 6) σε 2 ασθενείς η ανάταξη κρίθηκε ανεπαρκής κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση και απαιτήθηκε αναθεώρηση ενώ 6 ασθενείς είχαν υπολειπόμενο πόνο. Το εύρος κίνησης ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα ΙΙ. Συζήτηση-Συμπέρασμα Η κατανόηση του μηχανισμού που προκαλεί κάταγμα στο κάτω πέρας της κνήμης είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου. Οι διαφορές στις θεραπευτικές αρχές μεταξύ των καταγμάτων από αξονική συμπίεση και αυτών που προκύπτουν από στροφική βία καθιστούν τους δύο αυτούς τύπους καταγμάτων τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους, παρόλο το γεγονός ότι εντοπίζονται στην ίδια ανατομική περιοχή. Η πρόγνωση των καταγμάτων Pilon έχει αλλάξει από την εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης ως τελικής μεθόδου θεραπείας 3-6, 14, 17. Εξασφαλίζεται ελάχιστος τραυματισμός των ιστών καθώς δεν γίνονται αποκολλήσεις μαλακών μορίων για ανοικτή ανάταξη 13, περιορίζεται η συχνότητα της φλεγμονής και εξασφαλίζεται η

10 πρώιμη κινητοποίηση της ποδοκνημικής υπό συνθήκες σταθερότητας με τη χρήση κατάλληλων μεντεσέδων 2. Πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση με εξωτερική οστεοσύνθεση είναι η ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. Τις περισσότερες φορές για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μικρές τομές στο δέρμα. Στη συνέχεια τα οστικά τεμάχια συγκρατούνται με σύρματα με ελαία που προσαρμόζονται κατάλληλα στη συσκευή. Η χρήση εσωτερικής οστεοσύνθεσης σπάνια απαιτείται ενώ η χρήση μοσχευμάτων είναι πολύ περιορισμένη. Η οστεοσύνθεση της περόνης στα κατάγματα από αξονική συμπίεση, όταν αυτά αντιμετωπίζονται με εξωτερική οστεοσύνθεση αντενδείκνυται. Η ανατομική ανάταξη της περόνης δεν επιτρέπει την πλήρη επαφή των οστικών τεμαχίων της κάτω μετάφυσης της κνήμης και έχει ενοχοποιηθεί για αυξημένα ποσοστά καθυστερημένης πώρωσης και ψευδάρθρωσης 19. Μια επιπλέον τομή που απαιτείται για την οστεοσύνθεση της περόνης σε μια περιοχή με βλάβη των μαλακών μορίων προδιαθέτει σε φλεγμονή, ενώ από την οστεοσύνθεση της περόνης μπορεί να προκύψει παραμόρφωση σε ραιβότητα. Η σταθερότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης δεν επηρεάζεται διότι στα κατάγματα από αξονική βία δεν έχουμε συνδεσμική βλάβη 12. Εάν λάβουμε υπ όψιν ότι τα κύρια σταθεροποιητικά στοιχεία είναι τα έσω, ιδιαίτερα ο δελτοειδής σύνδεσμος 21, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η οστεοσύνθεση της περόνης σ αυτά τα κατάγματα πολύ λίγα προσφέρει στην σταθερότητα της ποδοκνημικής. Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης από αξονική συμπίεση συνήθως επιπλέκονται από προβλήματα του χόνδρου γι αυτό απαιτείται η όσο το δυνατόν ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. Δυστυχώς πολλές φορές εκτός από τα ευμεγέθη οστικά τεμάχια που είναι σχετικά εύκολο να οστεοσυντεθούν και τα

11 μικρότερα που ανατάσσονται και συγκρατούνται από τη διάταση και την συνδεσμόταξη, υπάρχουν και οστικά τεμάχια ενδαρθρικά που δεν έχουν προσφύσεις μαλακών μορίων. Αυτά τα οστικά τεμάχια είτε λόγω της αδυναμίας ανάταξής τους, είτε λόγω απαγγείωσης και νέκρωσής τους, ευθύνονται για το πτωχό αποτέλεσμα όσον αφορά την αρθρική επιφάνεια και την μετατραυματική αρθρίτιδα που μπορεί να προκύψει, η οποία όμως δεν συνοδεύεται πάντοτε από πτωχό κλινικό αποτέλεσμα για τον ασθενή 10. Η πρώιμη κινητοποίηση της ποδοκνημικής είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της συσκευής Ilizarov. Στα κατάγματα από αξονική βία όπου δεν υπάρχει πρόβλημα συνδεσμικής σταθερότητας, η έναρξη κινητοποίησης 4-6 εβδομάδες μετεγχειρητικά έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν τα οστικά τεμάχια συγκρατούνται διαμέσου της εξωτερικής οστεοσύνθεσης με σύρματα με ελαία και όχι με εσωτερική οστεοσύνθεση η οποία είναι ανεξάρτητη της εξωτερικής οστεοσύνθεσης, η ενδοκαταγματικές μικροκινήσεις είναι αμελητέες και δεν επηρεάζουν την πώρωση. Οι 4-6 εβδομάδες είναι ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να αναπτυχθεί ένα ικανό οστεοπαραγωγικό δυναμικό που θα οδηγήσει στην πλήρη πώρωση του κατάγματος. Στα κατάγματα από στροφική βία συνήθως η αρθρική επιφάνεια αποκαθίσταται ανατομικά ευκολότερα μετά από την εσωτερική οστεοσύνθεση. Στην ομάδα αυτή η αστάθεια προκαλεί μετεγχειρητικά πόνο και λειτουργικά ενοχλήματα, ενώ οι οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις εμφανίζονται πολύ αργότερα. Κύριο πρόβλημα είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας της ποδοκνημικής με την ανατομική αποκατάσταση των συνδεσμικών στοιχείων της περιοχής. Βασικός στόχος είναι να αποκατασταθούν οι δομές που θα επιτρέψουν την φυσιολογική κίνηση του αστραγάλου σε σχέση με την κνήμη. Είναι γνωστό πως το σώμα του αστραγάλου έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας και είναι φαρδύτερο μπροστά. Όταν το πόδι βρίσκεται

12 σε ραχιαία έκταση, η κνημοπερονιαία γλήνη διευρύνεται με προς τα πίσω και έξω κίνηση του έξω σφυρού και έξω στροφή αυτού. Η συγχρονισμένη αυτή κίνηση η οποία γίνεται από τη δράση μυών, ελέγχεται από μηχανισμούς ιδιοδεκτικότητας με υποδοχείς στους συνδέσμους και στον αρθρικό θύλακο, προϋποθέτει μηχανική ακεραιότητα των συνδεσμικών στοιχείων και ανατομική ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας 12. Όλα τα παραπάνω είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν με οποιαδήποτε μορφή μονόπλευρης εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η συσκευή Ilizarov επιτρέπει την συγκράτηση των οστικών τεμαχίων με τη χρήση συρμάτων με ελαία ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τη βασική συνθήκη για έλεγχο του αστραγάλου. Αυτός μπορεί να συγκρατηθεί με διέκπρισή του με ένα σύρμα ώστε να επικεντρωθεί στο mortise και να εξασφαλισθεί η αρμονική του κίνηση σε σχέση με την κνήμη σε όλο το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής. Επιτρέπει επίσης την ελεγχόμενη κινητοποίηση της ποδοκνημικής με τη χρήση μεντεσέδων. Στα κατάγματα από στροφική βία η εξωτερική οστεοσύνθεση δεν έχει θέση εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Η ανοικτή ανάταξη και η εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος σε συνδυασμό με αποκατάσταση των συνδέσμων τις περισσότερες φορές είναι αρκετή. Η εξωτερική οστεοσύνθεση συνιστάται μόνο σε αξονικά κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης διότι μόνο τότε υπερέχει εμβιομηχανικά και συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές.

13 Βιβλιογραφία 1. Blauth M, Bastian L, Krettek C, et al. Surgical options for the treatment of severe tibial pilon fractures: a study of three techniques. J Orthop Trauma. 2001;15: Bonar SK, Marsh JL: Unilateral external fixation for severe pilon fractures. Foot Ankle 1993;14: Bone L, Stegemann P, McNamara K, et al: External fixation of severely comminuted and open tibial pilon fractures. Clin Orthop 1993;292: Fitzpatrick DC, Marsh JL, Brown TD: Articulated external fixation of pilon fractures: the effects on ankle joint kinematics. J Orthop Trauma 1995;9(1): Lauge-Hansen N: Fractures of the ankle. II. Combined experimental-surgical and experimental-roentgenologic investigations. Arch. Surg., 60: , Michelson JD: Ankle fractures resulting from rotational injuries. J Am Acad Orthop Surg 2003;11: Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H: Manual of Internal Fixation. Technique Recommended by the AO-Group. Ed. 2. New York, Springer, Müeller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (eds): Manual of Internal Fixation: Techniques Recommended by the AO-ASIF Group, 3rd ed. New York: Springer-Verlag, Murphy CP, D Ambrosia R, Dabezies EJ: The small pin circular fixator for distal tibial pilon fractures with soft tissue compromise. Orthopedics 1994;14:

14 10. Ocku G, Aktuglu K: Intraarticular fractures of the tibial plafond. A comparison of the results using articulated and ring external fixators. J Bone Joint Surg Br 2004;86B: Patterson MJ, Cole DJ. Two-staged delayed open reduction and internal fixation of severe pilon fractures. J Orthop Trauma 1999;2: Rüedi TP, Allgöwer M: Fractures of the lower end of the tibia into the anklejoint. Injury 1969;1: Saleh M, Shanahan MDG, Fern ED: Intra-articular fractures of the distal tibia: Surgical management by limited internal fixation and articulated distraction. Injury 1993;24: Sirkin M, Sanders R, DiPasquale T, Herscovici D Jr: A staged protocol for soft tissue management in the treatment of complex pilon fractures. J Orthop Trauma Feb;13(2): Teeny SM, Wiss DA. Open reduction and internal fixation of tibial plafond fractures: variables contributing to poor results and complications. Clin Orthop 1993;292: Thordarson DB: Complications after treatment of tibial pilon fractures. Prevention and Management strategies. J Am Acad Orthop Surg 2000;8: Tornetta P III, Weiner L, Bergman M, et al: Pilon fractures: Treatment with combined internal and external fixation. J Orthop Trauma 1993;7: Van der Griend R, Michelson JD, Bone LB: Fractures of the Ankle and the Distal Part of the Tibia. Instructional Course Lectures, Volume 46, The American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, Illinois, March 1997.

15 19. Williams TM, Marsh JL, Nepola JV, DeCoster TA, Hurwitz SR, Bonar SB: External Fixation of Tibial Plafond Fractures: Is Routine Plating of the Fibula Necessary? J Orth Trauma 1998;12(1): Williams TM, Nepola JV, DeCoster TA, Hurwitz SR, Dirschl DR, Marsh JL: Factors Affecting Outcome in Tibial Plafond Fractures. Clin Orthop 2004;1(423): Wyrsch B, McFerran MA, McAndrew M, et al: Operative treatment of fractures of the tibial plafond: A randomized, prospective study. J Bone Joint Surg Am 1996;78:

16 Λεζάντες εικόνων Εικόνα 1: Α. Τυπικό κάταγμα κάτω πέρατος κνήμης από αξονική συμπίεση (Pilon), Β. Ενδαρθρικό κάταγμα στην περιοχή της ποδοκνημικής από στροφική βία (αμφισφύριο) Εικόνα 2: Προεγχειρητική προσθιοπίσθια (Α) και πλάγια (Β) ακτινογραφία κατάγματος κάτω πέρατος κνήμης από αξονική συμπίεση (Pilon), το οποίο αντιμετωπίσθηκε με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov (Γ, Δ), με καλό τελικό ακτινολογικό αποτέλεσμα (Ε, ΣΤ). Εικόνα 3: Σχηματικό διάγραμμα όπου φαίνονται τα τέσσερα κύρια οστικά τεμάχια σε ενδαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κνήμης από αξονική συμπίεση. Το πρόσθιο τεμάχιο στο οποίο προσφύεται ο πρόσθιος αρθρικός θύλακος (Α), το έσω που περιλαμβάνει το έσω σφυρό (Β), το έξω που φέρει την πρόσφυση της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης (C) και το οπίσθιο που αποτελεί το οπίσθιο σφυρό (D). Εικόνα 4: Διεγχειρητική φωτογραφία όπου φαίνεται ο τρόπος εφαρμογής των βελονών και η σταθεροποίηση τους στους δακτυλίους της συσκευής Ilizarov. Διακρίνεται επίσης μικρή τομή στο δέρμα απ όπου γίνεται ανάταξη της αρθρικής επιφάνειας. Εικόνα 5: Προεγχειρητικές (Α, Β) και μετεγχειρητικές (Γ, Δ) ακτινογραφίες κατάγματος κάτω πέρατος κνήμης από στροφική βία, όπου έγινε οστεοσύνθεση της

17 περόνης σύμφωνα με τις αρχές της ΑΟ, και επεπλάκη από καθυστερημένη πώρωση (Ε, ΣΤ). Εικόνα 6: Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες (Α, Β) κατάγματος κάτω πέρατος κνήμης από στροφική βία, όπου έγινε οστεοσύνθεση της περόνης σύμφωνα με τις αρχές της ΑΟ. Μετά την αφαίρεση της μονόπλευρης εξωτερικής οστεοσύνθεσης διαπιστώθηκε υπεξάρθρημα της ποδοκνημικής (Γ, Δ). Αντιμετωπίσθηκε με συσκευή Ilizarov (Ε, ΣΤ) για προοδευτική ανάταξη του υπεξαρθρήματος με τη χρήση κατάλληλης διάταξης των ράβδων της συσκευής (Ζ). Το τελικό ακτινολογικό αποτέλεσμα (Η, Θ) όπου φαίνεται η ανατομική σχέση αστραγάλου κνήμης.

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon Frimley Park Hospital, Surrey, UK 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ «διάστρεμμα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία.

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 181 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 1 Ηλίας Σ. Βασιλειάδης, 1 Άγγελος Κασπίρης, 2 Θεόδωρος Β. Γρίβας 1

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών 1951 Gavril Abramovich Ilizarov Μέθοδος Ilizarov «συνδυασμός φλοιοτομής και σταδιακής, ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

University of Nicosia, Cyprus

University of Nicosia, Cyprus University of Nicosia, Cyprus Κωδικός Μαθήματος Τίτλος μαθήματος Credits (ECTS) PTHE-532 Κλινική Ορθοπαιδική Επιστήμη 4 (10ΕCTS) ΙΙ. Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα μαθήματα Επιστημών Ζωής και Κανένα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS.

6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS. 42 6. Χειρουργική Αντιμετώπιση των Εξωαρθρικών Καταγμάτων της Απω Μετάφυσης της Κνήμης με τη Χρήση Πλακών LISS. Δημήτριος Κλαψάκης, Σταύρος Ξυμητήρης, Γεώργιος Παπιομύτης, Ιωάννης Τσαπακίδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS.

5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS. 36 5. Χειρουργική Θεραπεία των Καταγμάτων του Περιφερικού Ακρου του Βραχιονίου Οστού με τη Χρήση της Μεθόδου LISS. Κωνσταντίνος Αγγούρης, Ιωάννης Τσαπακίδης, Σταύρος Ξυμητήρης, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης. Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής Αρθροσκοπική τεχνική σταθεροποίησης οξέος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Tύπου ΙΙΙ ) Ταξινόμηση εξαρθρημάτων ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δεξιού ώμου - τύπου III

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist)

Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist) Αιτιολογία Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist) Από την κλινική του Χεριού Μικροχειρουργικής Νοσοκομείου «ΚΑΤ» Δ/της Ν. Δαούτης Δημήτρης Ευσταθόπουλος Χειρ. Ορθοπεδικός & Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι.

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η αφαίρεση των μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής.

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Ορολογία Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. Ορολογία Ανοιχτό ή κλειστό # Ακτινολογικά σημεία ανοικτού # Εμφανής προβολή των οστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Στοιχεία ανατομικής κατασκευής Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Η άρθρωση αυτή βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 171 Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συσκευή κυκλικού πλαισίου τύπου Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 16.00-17.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 17.00-18.30 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 18.30-18.50 ΔΙΑΛΕΞΗ Ανατομία επιγονατιδομηριαίων συνδέσμων Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Σταμάτης Κωττάκης, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Nικόλαος Μπολάνος, Κυριάκος Καλογεράκος, Νίκος Μπαλταγιάννης. Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά Αλληλογραφία: Ν.Μπαλταγιάννης Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρθρημα της επιγονατίδας - Patellar dislocation

Εξάρθρημα της επιγονατίδας - Patellar dislocation Εξάρθρημα της επιγονατίδας - Patellar dislocation Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΚΟΣ Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί ειναι γραμμένο σε απλή γλωσσα με σκοπό την πληροφόρηση ασθενών για ιατρικά θέματα. Οι ιατρικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου

Aρθροσκόπηση του Ισχίου Aρθροσκόπηση του Ισχίου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή H αρθροσκόπηση του ισχίου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1913 από τον Burman, αλλά η κλινική της εφαρμογή άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΏΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σκοπός: Η ανάλυση και η κλινική μελέτη των αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξης του στροφικού πετάλου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έχουν περάσει πάνω από 6 δεκαετίες, από το Νοέµβριο του 1939, από τότε που ο Kuentscher εφάρµοσε για την αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών τον ενδοµυελικό ήλο που ο ίδιος κατασκεύασε.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ Πλάκες Κλείδας Πλάκες Βραχιονίου Πλάκες Αντιβραχίου Πλάκες Καρπού - Ακρας χειρός Πλάκες Κάτω πέρας κερκίδας Πλάκες Μηριαίου Πλάκες Κεντρικού άκρου μηριαίου Πλάκες Διάφυσης μηριαίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΡΥΣ ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» DMMA μεταξύ 0 & +/- 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Μιλτιάδης Αβραμίδης, Μέρκος Βλαγκόπουλος, Μιχαήλ Μπόζογλου,Παύλος Παπαδόπουλος. Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ ΑΡ. ΠΡΩΤ /

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ ΑΡ. ΠΡΩΤ / Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αθήνα, 17-12-2015 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜ. ΚΑΤ. 23-12-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24677/23-11-2015 Κύριοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στο Νοσοκομείο σας

Διαβάστε περισσότερα